Procedure : 2013/2053(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0378/2013

Indgivne tekster :

A7-0378/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/12/2013 - 7.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0536

BETÆNKNING     
PDF 155kWORD 86k
13.11.2013
PE 516.775v02-00 A7-0378/2013

med udtalelse om evalueringsrapporten vedrørende BEREC og dets støttekontor

(2013/2053(INI))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Salvador Sedó i Alabart

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med udtalelse om evalueringsrapporten vedrørende BEREC og dets støttekontor

(2013/2053(INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 23. april 2013 om evalueringsrapporten om Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor (SWD(2013)0152),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. maj 2010 med titlen "En digital dagsorden for Europa" (COM(2010)0245),

–   der henviser til artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til sin beslutning af 5. maj 2010 om en ny digital dagsorden for Europa: 2015.eu(1),

–   der henviser til rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. november 2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor(2),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 119, stk. 1,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Budgetudvalget (A7 0378/2013),

A. der henviser til, at BEREC blev oprettet for at bidrage til udformningen af tekniske og politiske retningslinjer for fuldstændiggørelsen af det indre marked med det dobbelte formål at give lovgiverne størst mulig uafhængighed og gøre deres gennemførelse af rammebestemmelserne mere konsekvent i hele EU;

B.  der henviser til, at evalueringsrapporten påskønner og anerkender værdien af BEREC og BEREC-kontoret, navnlig i forbindelse med artikel 7- og 7a-procedurerne samt på områderne netneutralitet og international roaming;

C. der henviser til, at der kun er gået kort tid, siden BEREC og BEREC-kontoret blev oprettet;

D. der henviser til, at gennemførelsen af det indre marked er en fortløbende proces, som bedst understøttes ved at højne kvaliteten af reguleringen på tværs af de enkelte nationale markeder, og at den mest solide og holdbare måde at opnå dette på (hvor det sikres, at de reguleringsmæssige afgørelser opfattes som legitime på de nationale markeder) er via den bottom-up-metode, BEREC på nuværende tidspunkt står for;

E.  der påpeger, at BEREC kun kan fungere effektivt, hvis dets uafhængighed af medlemsstaterne og EU-institutionerne er garanteret;

F.  der påpeger, at nationale hensyn kan komplicere processen med at fastlægge fælles holdninger og dermed gøre det vanskeligere at opnå enighed;

G. der fremhæver, at BEREC spiller en vigtig rolle for at sikre en mere sammenhængende anvendelse af EU's rammebestemmelser i alle medlemsstater, hvilket er en forudsætning for en vellykket udvikling af et indre marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester;

H. der påpeger, at de seneste initiativer, som er truffet på nationalt plan, især med hensyn til udgiftsrevisioner, kan berøre implementeringen af uafhængighedsprincippet;

I.   der påpeger, at de nationale tilsynsmyndigheder ikke er homogene, men undertiden har vidt forskellige beføjelser i deres hjemlande, hvor nogle kun beskæftiger sig med markedsregulering, mens andre også arbejder med netsikkerhed, privatlivets fred, domæneregistrering samt frekvens- og brugertjenester;

J.   der påpeger, at BEREC-kontoret på nuværende tidspunkt muligvis ikke bruges optimalt;

K. der henviser til, at nogle af EU-agenturer, der har hjemsted i andre lande, også har et satellitkontor i Bruxelles;

L.  der påpeger, at de fleste af ekspertgruppens møder blev afholdt i Bruxelles eller under en national tilsynsmyndigheds værtskab, samt at man i større omfang bør gøre brug af videokonferencer;

M. der henviser til, at et af de vigtigste mål for det indre marked for elektronisk kommunikation er at skabe fordele for forbrugerne;

N. der finder, at de beslutninger, som BEREC træffer på europæisk plan, bør skabe europæisk merværdi;

1.  mener, at evalueringsrapporten ud fra en overordnet betragtning er relevant og afbalanceret;

2.  mener, at det nødvendige samarbejde samt koordineringen og de mere uformelle aspekter af forvaltningen har brug for tid for at kunne gøre størst mulig fyldest;

3.  mener, at der stadig er plads til forbedringer i driften af BEREC og BEREC-kontoret, men erkender, at der kun er begrænsede ressourcer til rådighed; understreger dog, at anvendelsen af de nye artikel 7- og 7a-procedurer i direktiv 2009/140/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester har fungeret godt og dermed berettiger den tostrengede opbygning;

4.  understreger, at BEREC er det mindste EU-agentur med et EU-budgetbidrag på kun 3 768 696 EUR og 16 godkendte stillinger i henhold til EU-budgettet i 2013, som primært yder administrativ støtte til BEREC-strukturen, der består af de nationale tilsynsmyndigheder;

5.  minder om, at Budgetudvalget i sin udtalelse af 29. maj 2008 om forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Myndighed for Markedet for Elektronisk Kommunikation (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249 (COD)) forkastede oprettelsen af et nyt agentur;

6.  mener, at de nationale tilsynsmyndigheder spiller en vigtig rolle inden for reguleringssystemet, eftersom de nationale markeder har fundamentalt forskellige nettopologier og også adskiller sig med hensyn til forbrugernes efterspørgselsmønstre, befolkningens sammensætning etc.; understreger, at tilstedeværelsen af uafhængige og sektorspecifikke tilsynsmyndigheder med tilstrækkelige ressourcer er en forudsætning for at opnå et struktureret samarbejde inden for EU og derigennem et velfungerende indre marked;

7.  mener, at BEREC spiller en afgørende rolle som den enhed inden for reguleringssystemet, der har til opgave udligne forskellene mellem de faktiske og de reguleringsmæssige forhold på nationalt plan med henblik på at gennemføre det indre marked for elektronisk kommunikation;

8.  henstiller, at BEREC's rolle, navnlig i relation til de nationale tilsynsmyndigheder, defineres bedre samt styrkes ved at udvide dets ansvarsområder, således at det bliver lettere at fastlægge fælles holdninger med henblik på at styrke indre marked-strategien, herunder ved at evaluere effektiviteten af det nuværende samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen inden for artikel 7/7a-procedurerne;

9.  mener, at en øget harmonisering af de opgaver, der udføres af de nationale tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne, således at de alle har beføjelser inden for relevante aspekter, der direkte vedrører sikkerhed og modstandsdygtighed på det indre marked for elektronisk kommunikation, kan bidrage til at forbedre BEREC's funktionsmåde og forudsigeligheden for markedsaktørerne;

10. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at de nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed styrkes, ikke svækkes, da dette er den eneste måde, hvorpå BEREC's overordnede uafhængighed kan sikres;

11. mener, at BEREC's og BEREC-kontorets roller og struktur bør tilpasses efter graden af gennemførelse af det indre marked for elektronisk kommunikation;

12. opfordrer Kommissionen til at sikre BEREC's uafhængighed af EU-institutionerne i forbindelse med fremtidige forslag vedrørende BEREC's virkefelt og formål;

13. mener, at BEREC skal handle i de europæiske borgeres interesse, og at dets ansvarlighed over for Europa-Parlamentet, som den eneste institution, som er direkte valgt til at repræsentere de europæiske borgeres interesser, bør styrkes;

14. henstiller, at BEREC styrker sin interne ansvarlighed ved klart at definere sine mål i sit årlige arbejdsprogram og fremlægge sine resultater og fremskridt i forhold til disse mål i sin årsberetning;

15. anser det for overordentligt vigtigt for sammenhængen og konsekvensen i BEREC's aktiviteter, at dets opgaver prioriteres bedre, og at der i højere grad kommunikeres med alle interessenter under udarbejdelsen af det årlige arbejdsprogram;

16. mener, at BEREC bør have større margen til at træffe strategiske beslutninger, hvilket bl.a. indebærer, at BEREC skal udarbejde egne analyser og undersøgelser som grundlag for sådanne beslutninger, således at beslutningsprocessen bliver mere top-down og uafhængig;

17. understreger, at BEREC mere systematisk bør inddrages som rådgiver under udarbejdelsen af lovforslag, der berører den elektroniske kommunikationssektor;

18. finder, at BEREC's kommunikation udadtil bør tydeliggøres og forbedres med henblik på at opmuntre til inddragelse af interessenter i den politiske beslutningstagning på alle niveauer;

19. henstiller, at rollen for Gruppen af Uafhængige Regulatorer (IRG) i Bruxelles formaliseres, idet det sikres, at dette ikke griber ind i BEREC-kontorets opgaver;

20. henstiller, at man i højere grad anvender telearbejde, videokonferencer og andre teknikker til fjernarbejde, der kan gøre det muligt at anvende elektronisk kommunikation og derved mindske udgifterne og forbedre CO2-fodaftrykket;

21. henstiller, at Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at der stilles tilstrækkelige midler til rådighed for BEREC og de nationale tilsynsmyndigheder;

22. mener, at BEREC-kontorets placering ikke hindrer det i at følge med i det daglige arbejde i EU-institutionerne inden for elektronisk kommunikation, som er et spørgsmål af særlig interesse for BEREC, og at det heller ikke vil udgøre en hæmsko for den effektive udnyttelse af BEREC-kontoret, forudsat at man gør øget brug af elektroniske kommunikationsstrategier;

23. mener, at BEREC-kontorets arbejdsopgaver bør revideres, styrkes og defineres mere præcist under særlig hensyntagen til resultaterne af den kommende audit af BEREC på dette område;

24. henstiller, at der foretages de nødvendige ændringer og afsættes de nødvendige midler for at gøre det muligt for BEREC-kontoret at støtte BEREC's kernefunktioner mere effektivt frem for blot at yde administrativ støtte;

25. mener, at enhver diskussion om BEREC-kontoret placering bør tage udgangspunkt i behovet for at styrke dets uafhængighed i forhold til EU-institutionerne og medlemsstaterne, samtidig med at man tilgodeser princippet om en ligelig fordeling af hjemsteder for institutioner, agenturer og andre enheder;

26. mener, at der er behov for øget konsolidering for at sætte aktørerne i stand til at udnytte stordriftsfordele mere optimalt, og at BEREC bør have en fremtrædende rolle i denne proces;

27. finder, at der er behov for klare og stabile lovgivningsmæssige rammer med henblik på at opnå et bedre indre marked, som kan give mere konkurrence og bedre service for forbrugerne;

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 45.

(2)

EUT L 337 af 18.12.2009, s. 337.


BEGRUNDELSE

Formålet med dette dokument er at redegøre for ordførerens umiddelbare holdning til evalueringen af BEREC og BEREC-kontoret (SWD (2013) 152) som et oplæg til en debat om spørgsmålet og med henblik på at udarbejde en afbalanceret betænkning.

Ud fra en overordnet betragtning er det ordførerens vurdering, at BEREC som sådan generelt fungerer godt. BEREC (og dets forgængere) synes at have fremmet en gradvis uddybning af den gensidige tillid mellem de nationale tilsynsmyndigheder, hvilket har bidraget til den effektive opfyldelse af BEREC's mål. Dette bør imidlertid ikke stå i vejen for en debat om muligheden for et mere ambitiøst, indre marked-orienteret sæt af målsætninger for BEREC og om selve BEREC-strukturen. Derimod ser der ud til at være særskilte problemer med BEREC-kontoret og med dets forhold til BEREC.

Evalueringsrapporten udtrykker på den ene side påskønnelse og anerkendelse af det arbejde, BEREC og BEREC-kontoret har udført siden deres oprettelse i 2009, navnlig i forbindelse med artikel 7- og 7a-procedurer samt på områderne netneutralitet og international roaming.

På den anden side fremgår det også af evalueringen, at der stadig er plads til forbedringer. Dette kan hænge sammen med den korte periode, der er gået siden oprettelsen (BEREC blev oprettet som resultat af den seneste revision af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation), men der synes at være plads til at overveje nogle mere strukturelle aspekter, navnlig i forbindelse med den næste samlede revision af rammebestemmelserne.

Plads til forbedringer

Uafhængighed og potentielle konflikter mellem nationale og europæiske interesser

Ifølge evalueringsrapporten er BEREC's rolle som uafhængigt organ fortsat tvivlsom.

Det drejer sig nærmere betegnet om BEREC's uafhængighed i forhold til a) EU-institutionerne, b) de nationale tilsynsmyndigheder og c) medlemsstaterne (via de nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed på medlemsstatsplan).

Øjensynlig er uafhængigheden i forhold til EU-institutionerne allerede garanteret. Men selve den faktor, som sikrer denne uafhængighed, er tilsyneladende også den, der rejser tvivl om uafhængigheden i forhold til de nationale tilsynsmyndigheder (og gennem dem, til medlemsstaterne), nemlig det faktum, at BEREC er sammensat af de selv samme nationale tilsynsmyndigheder. Som det påpeges i rapporten, skal BEREC i alle sine aktiviteter forfølge de samme mål som de nationale tilsynsmyndigheder, men derudover har BEREC også til opgave at tilvejebringe et EU-dækkende perspektiv på de pågældende spørgsmål: det skal med rapportens ord "bidrage til et mere velfungerende indre marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester ved at sigte på at opnå en ensartet anvendelse af EU-rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation". Dette rejser spørgsmålet om en mulig konflikt mellem de nationale tilsynsmyndigheders rolle på de nationale markeder og BEREC's rolle på det indre marked. Bottom-up-metoden har nogle fordele, da den sikrer en forbindelse tilbage til de nationale markeder, og fleksibiliteten gør det muligt for de nationale tilsynsmyndigheder at tage hensyn til nationale forhold. På den anden side kan de nationale hensyn gøre det vanskeligere at nå til enighed, når der skal fastlægges en fælles holdning, hvilket svækker strategien for det indre marked. Der er på det seneste taget initiativer på nationalt plan, navnlig i forbindelse med udgiftsrevision, som kan påvirke opretholdelsen af uafhængighedsprincippet.

Ansvarlighed

Hvad skal BEREC stå til ansvar for? BEREC forventes at give udtryk for sine overvejelser vedrørende centrale emner, fastlægge prioriteter og rådgive EU-institutionerne om harmonisering af det indre marked. Ifølge evalueringsrapporten skal BEREC være ansvarligt for sine egne mål, at og det foreslås, at BEREC opstiller sine målsætninger for det følgende år og efterfølgende redegør for resultaterne i årsberetningen.

Placering

BEREC-kontorets placering kan gøre det vanskeligere for det at følge med i det daglige arbejde i EU-institutionerne inden for elektronisk kommunikation, som er et spørgsmål af særlig interesse for BEREC.

Indfaldsvinkler

Der kan ved udarbejdelsen af udkastet til betænkning om udtalelsen om evalueringsrapporten om BEREC og BEREC-kontoret primært overvejes to indfaldsvinker.

Den statiske indfaldsvinkel

Hvis vi mener, at BEREC's nuværende struktur er velgennemtænkt og succesfuld, og der ikke er brug for nogen større ændringer, kan vi nøjes med at behandle emner, som vi mener kan forbedres yderligere uden at ændre den eksisterende struktur. Sådanne forbedringer ville hovedsagelig gå ud på at løse ineffektivitetsproblemer, herunder at præcisere brugen af BEREC-kontoret, rollefordelingen i relation til ekstern og intern kommunikation og BEREC's rolle i forbindelse med visse emner.

Den evolutionære indfaldsvinkel

Denne indfaldsvinkel kan anvendes, såfremt vi mener, at BEREC's nuværende struktur er succesfuld, men kunne være bedre gennemtænkt. Man kunne i så fald foreslå visse ændringer uden at røre ved grundstrukturen. En mulig løsning kunne være at give BEREC større margen til at træffe strategiske beslutninger for således at gøre beslutningsprocessen mere top-down, og styrke BEREC's allerede eksisterende tilstedeværelse i Bruxelles.

Ved begge indfaldsvinkler er der spørgsmålet om BEREC-kontoret, herunder dets rolle, effektivitet og placering. Som det påpeges i evalueringsrapporten, er kontorets rolle fortsat uafklaret: enten eksisterer det for at yde rent administrativ støtte, eller også skal det have en mere fremtrædende rolle i forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af BEREC's arbejde. Dette spørgsmål er både strukturelt - kontorets rolle i BEREC-forordningen - og praktisk, fordi det spiller en afgørende rolle for kontorets mulighed for at tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere, en mulighed, som også kontorets placering kan influere på. Hvad angår spørgsmålet om effektivitet skal kontoret opfylde de samme omstændelige procedurekrav som meget større organer. Der er i stillingsfortegnelsen afsat 28 stillinger til kontoret, hvoraf 24 var besat den 31. december 2012.

Ifølge evalueringsrapporten er 11 af de ansatte udelukkende beskæftiget med at yde administrativ støtte til kontoret selv, mens blot 7-12 af stillingerne er til rådighed for at yde støtte til BEREC og dets elleve ekspertgrupper. Det er også bemærkelsesværdigt, at selv om kontoret var indstillet på at tilvejebringe mødefaciliteter i Riga i 2012, blev alle ekspertgruppens møder afholdt enten i Bruxelles eller under en national tilsynsmyndigheds værtskab. I løbet af året deltog de 7-12 af kontorets medarbejdere, der yder støtte til ekspertgrupperne, i 103 ekspertgruppemøder, der indebar regelmæssige rejser til Bruxelles.

Det er endvidere værd at bemærke, at de nationale tilsynsmyndigheder fortsat samarbejder inden for Gruppen af Uafhængige Regulatører (IRG). IRG, som er oprettet i henhold til belgisk ret, har et sekretariat i Bruxelles med to ansatte (som ikke er besværet af de EU-forordninger og -procedurer, som BEREC-kontoret skal overholde). IRG-sekretariatet sikrer BEREC en tilstedeværelse i Bruxelles.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (18.10.2013)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om udtalelse om evalueringsrapporten vedrørende BEREC og Støttekontoret

(2013/2053(INI))

Ordfører for udtalelse: Jutta Haug

FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  understreger, at Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-kontoret) er det mindste EU-agentur med et EU-budgetbidrag på kun 3 768 696 EUR og 16 godkendte stillinger i henhold til EU-budgettet i 2013, som primært yder administrativ støtte til BEREC-strukturen, der består af de nationale tilsynsmyndigheder;

2.  gentager, at valget af EU-agenturernes hjemsteder for ofte foretages af Rådet ud fra ønsket om at imødekomme visse medlemsstaters interesser, snarere end at være baseret på objektive og finansielle kriterier og praktiske aspekter af arbejdskapaciteten;

3.  minder om, at afgørelser om perifere hjemsteder har negative bivirkninger, såsom vanskelig adgang til placeringen, sjældent tilstrækkelige uddannelsesfaciliteter for de ansattes børn, utilstrækkelig adgang til arbejdsmarkedet, social sikring og lægehjælp både for de ansattes børn og ægtefæller, samt høje udgifter ved tjenesterejser, hvilket gør det svært at tiltrække kvalificeret personale;

4.  henviser endvidere til, at små agenturer placeret i byer, hvor der ikke er andre EU-institutioner eller organer, står over for yderligere problemer med hensyn til sund budgetforvaltning, da de mangler partnere at dele administrative ressourcer eller iværksætte andre former for samarbejde med, hvilket resulterer i en manglende evne til at skabe synergier;

5.  minder om Budgetudvalgets udtalelse af 29. maj 2008 om forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Myndighed for Markedet for Elektronisk Kommunikation (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249 (COD)), hvori oprettelsen af et nyt agentur blev afvist;

6.  foreslår at bruge evalueringsprocessen til at genoverveje både valget af hjemsted samt beslutningen om at oprette et agentur primært til at påtage sig rollen som sekretariat for BEREC; finder det derfor hensigtsmæssigt at drøfte muligheden for at oprette et BEREC-sekretariat i Kommissionens Generaldirektorat for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi og dermed undgå de faste udgifter, der er forbundet med at oprette ​​et uafhængigt agentur, og skabe besparelser for EU's budget, eller omdanne BEREC til et organ med egentlige omfattende kompetencer, der er uafhængige af de europæiske institutioner og medlemsstaterne.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

17.10.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zuzana Brzobohatá, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Lucas Hartong, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Andrej Plenković, Alda Sousa, Oleg Valjalo

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Maria Da Graça Carvalho, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

5.11.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Vladimir Urutchev

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jerzy Buzek, Ioan Enciu, Andrzej Grzyb, Roger Helmer, Seán Kelly, Bernd Lange, Zofija Mazej Kukovič, Franck Proust, Algirdas Saudargas

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Nikos Chrysogelos

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik