ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление

13.11.2013 - (COM(2013)0133 – C7‑0065/2013 – 2013/0074(COD)) - ***I

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Гезине Майснер


Процедура : 2013/0074(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0379/2013

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета

за установяване на рамка за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление

(COM(2013)0133 – C7‑0065/2013 – 2013/0074(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0133),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 и член 100, параграф 2, член 192, параграф 1 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съобразно които Комисията внесе предложението в Парламента (C7-0065/2013),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид мотивираните становища, представени в рамките на Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, от Парламента на Кралство Белгия, германския Бундесрат, Камарата на представителите на Ирландия, Сената на Ирландия, Сейма на Литва, Сената на Кралство Нидерландия, Камарата на представителите на Кралство Нидерландия, Сената на Република Полша, Парламента на Република Финландия и Риксдага на Кралство Швеция, според които проектът на законодателен акт не е в съответствие с принципа на субсидиарност,

–   като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 18 септември 2013 г.[1],

–   като взе предвид проектостановището на Комитета на регионите от 18 юли 2013 г.[2],

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и комисията по рибно стопанство (A7-0379/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за директива

Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взеха предвид Решение 2010/631/ЕС на Съвета от 13 септември 2010 г. относно сключването от името на Европейския съюз на Протокол за комплексно управление на крайбрежните зони към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието1,

 

__________________

 

1 ОВ L 279, 23.10.2010 г., стр. 1.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Голямото и бързо растящо търсене на морско пространство за различни цели, такива като инсталации за възобновяема енергия, дейности за морско корабоплаване и риболов, опазване на екосистемите, туризъм и съоръжения за аквакултура, както и многобройните въздействия върху крайбрежните ресурси изискват интегриран подход на планиране и управление.

(1) Голямото и бързо растящо търсене на морско пространство за различни цели, такива като инсталации за възобновяема енергия, проучване и добив на нефт и газ, дейности за морско корабоплаване и риболов, опазване на екосистемите и биологичното разнообразие, добив на суровини, туризъм и съоръжения за аквакултура, както и многобройните въздействия върху крайбрежните ресурси изискват интегриран подход на планиране и управление.

Обосновка

Добивът на суровини е добавен в съображенията с оглед постигане на съответствие с член 7.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Такъв подход към управлението на океаните беше разработен в Интегрираната морска политика за Европейския съюз, чийто екологичен стълб е Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политика за морска среда. Целта на интегрираната морска политика е да подкрепи устойчивото развитие на моретата и океаните, както и да разработи координиран, съгласуван и прозрачен процес на вземане на решения по отношение на секторните политики на ЕС, засягащи океаните, моретата, островите, крайбрежните и най-отдалечените региони и свързаните с морето сектори, включително чрез стратегиите за морските басейни или макрорегионалните стратегии.

(2) Такъв подход към управлението на океаните и моретата беше разработен в Интегрираната морска политика за Европейския съюз, чийто екологичен стълб е Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политика за морска среда. Целта на интегрираната морска политика е да подкрепи устойчивото развитие на моретата и океаните, както и да разработи координиран, съгласуван и прозрачен процес на вземане на решения по отношение на секторните политики на ЕС, засягащи океаните, моретата, островите, крайбрежните и най-отдалечените региони и свързаните с морето сектори, включително чрез стратегиите за морските басейни или макрорегионалните стратегии.

Обосновка

ИМП беше установена в частност с цел създаване на по-съгласувана рамка за управление на морската политика.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Интегрираната морска политика определя морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление като трансверсални политически инструменти, за да могат публичните органи и заинтересованите страни да прилагат координиран и интегриран подход. Прилагането на екосистемен подход ще допринесе за насърчаване на устойчивото развитие на морските и крайбрежните икономики и за устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси.

(3) Интегрираната морска политика определя морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление като трансверсални политически инструменти, за да могат публичните органи и заинтересованите страни да прилагат координиран и интегриран, както и трансграничен подход. Прилагането на екосистемен подход ще допринесе за насърчаване на устойчивото развитие на морските и крайбрежните икономики и за устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси.

Обосновка

Засилването на трансграничното сътрудничество е съществено за ИМП, и в частност за МПП и ИКУ.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) В неотдавнашното си съобщение за синия растеж — „Възможности за устойчив растеж в морските дейности и корабоплаването“ — Комисията открои няколко текущи инициативи на ЕС, които са насочени към изпълнение на стратегията „Европа 2020, стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“. В съобщението също така бяха идентифицирани редица секторни дейности, върху които в бъдеще следва да се съсредоточат инициативите за син растеж и които следва да бъдат подкрепени по подходящ начин от морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление.

(5) В неотдавнашното си съобщение за синия растеж — „Възможности за устойчив растеж в морските дейности и корабоплаването“ — Комисията открои няколко текущи инициативи на ЕС, които са насочени към изпълнение на стратегията „Европа 2020, стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“. В съобщението също така бяха идентифицирани редица секторни дейности, върху които в бъдеще следва да се съсредоточат инициативите за син растеж и които следва да бъдат подкрепени по подходящ начин от морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление. Безспорната подкрепа на държавите членки за тези набелязани стратегически области ще осигури правна сигурност и предвидимост за публичните и частните инвестиции, които ще имат ефект на лоста за всички секторни политики, свързани с морското и крайбрежното пространство.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) В преамбюла на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (КООНМП) се посочва, че въпросите, свързани с използването на морското пространство са тясно свързани помежду си и трябва да се разглеждат като едно цяло. Планирането на морското пространство е логичното развитие и структуриране на използването на правата, предоставени съгласно КООНМП, както и практически инструмент за подпомагане на държавите членки да изпълнят своите задължения.

(7) В преамбюла на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (КООНМП) се посочва, че въпросите, свързани с използването на морското пространство са тясно свързани помежду си и трябва да се разглеждат като едно цяло. Планирането на морското пространство е логичното развитие и структуриране на използването на правата, предоставени съгласно КООНМП, както и практически инструмент за подпомагане на държавите членки и компетентните органи на поднационално равнище да изпълнят своите задължения.

Обосновка

В много държави членки, както в Италия, управлението на морските територии не се осъществява пряко от държавата, а от поднационални организации, като например регионалните правителства. Тези компетентни органи следва да се възползват от помощта по техническите инструменти на КООНМП.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) За да се осигури последователност и правна яснота, географският обхват на стратегиите за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление следва да бъде определен в съответствие със съществуващите законодателни инструменти на Съюза и международното морско право.

(10) За да се осигури последователност и правна яснота, географският обхват на морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление следва да бъде определен в съответствие със съществуващите законодателни инструменти на Съюза и международното морско право, и по-конкретно КООНМП.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Въпреки че е целесъобразно Съюзът да установи правила за морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, държавите членки и техните компетентни органи остават отговорни за разработването и определянето, в границите на техните морски води и крайбрежни зони, на съдържанието на тези планове и стратегии, включително разпределянето на морското пространство за различните секторни дейности.

(12) Въпреки че е целесъобразно Съюзът да установи прозрачна и съгласувана рамка за морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, държавите членки и техните компетентни органи остават отговорни за разработването и определянето, в границите на техните морски води и крайбрежни зони, на съдържанието на тези планове и стратегии, включително разпределянето на морското пространство за различните секторни дейности и морски приложения.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Така, за да се спазят принципите на пропорционалност и субсидиарност, както и за да се сведе до минимум допълнителната административна тежест, транспонирането и изпълнението на настоящата директива следва във възможно най-голяма степен да се гради върху съществуващи национални правила и механизми. Стратегиите за интегрирано крайбрежно управление следва да се изготвят съгласно принципите и елементите, определени в Препоръка на Съвета 2002/413/ЕО и Решение 2010/631/ЕС на Съвета.

(13) Така, за да се спазят принципите на пропорционалност и субсидиарност, както и за да се сведат до минимум допълнителните административни тежести, транспонирането и изпълнението на настоящата директива следва във възможно най-голяма степен да се гради върху съществуващи национални правила и механизми и правилата и механизмите на регионалните морски конвенции. Стратегиите за интегрирано крайбрежно управление следва да се изготвят съгласно принципите и елементите, определени в Препоръка 2002/413/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2002 г. относно прилагането на Интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа18a и Решение 2010/631/ЕС на Съвета.

 

______________

 

18а ОВ L 148, 22.7.1992 г., стр. 24.

Обосновка

Съществуващите структури за морските басейни могат да помогнат на държавите членки да изпълнят задълженията си и да направят сътрудничеството им по-ефективно.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление следва да прилагат екосистемен подход, както е посочено в член 1, параграф 3 от Директива 2008/56/ЕО, за да се осигури, че комбинираният натиск от всички дейности се запазва на нива, съвместими с постигането на добро екологично състояние, и че капацитетът на морските екосистеми да отговорят на предизвикани от човека промени не е нарушен, като същевременно се позволява устойчивото използване на морски стоки и услуги от днешните и бъдещите поколения.

(15) Морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление следва да прилагат екосистемен подход, както е посочено в член 1, параграф 3 от Директива 2008/56/ЕО, като се взема под внимание принципът на субсидиарност и се отчитат принципът на предпазните мерки и принципът на превантивните действия, предвидени в член 191, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да се осигури, че комбинираният натиск от всички морски и крайбрежни дейности се запазва на нива, съвместими с постигането на добро екологично състояние и с опазването на природните ресурси, и че капацитетът на морските екосистеми да отговорят на предизвикани от човека промени не е нарушен, като същевременно се позволява устойчивото използване на морски стоки и услуги от днешните и бъдещите поколения.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление ще допринесат, наред с другото, за постигане на целите на Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници19, Регламент № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството20, Решение 884/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1692/96/ЕО относно насоките на Общността за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа21, Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за морска среда, Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 202022 г. , Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа23, Стратегията на ЕС за адаптирането към изменението на климата24, както и когато е уместно, на целите на регионалната политика на ЕС, включително стратегиите за морските басейни и макрорегионите.

(16) Морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление ще допринесат, наред с другото, за постигане на целите на Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници19, Регламент № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството20, Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици20а, Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна20б, Решение 884/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1692/96/ЕО относно насоките на Общността за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа21, Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за морска среда, Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 202022 г. , Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа23, Стратегията на ЕС за адаптирането към изменението на климата24, и съобщението на Комисията COM(2009)0008 „Стратегически цели и препоръки за политиката на ЕС в областта на морския транспорт до 2018 г.“, както и когато е уместно, на целите на регионалната политика на ЕС, включително стратегиите за морските басейни и макрорегионите.

_______________

_________________

19 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16—62.

19 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.

20 ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59-80.

20 ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

 

20а ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7.

 

20б ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

21 ОВ L 167, 30.04.2005 г., стр. 1—38.

21 ОВ L 167, 30.04.2005 г., стр. 1.

22 COM(2011)0244 окончателен.

 

22 COM(2011)0244 окончателен.

23 COM(2011)0571 окончателен.

23 COM(2011)0571 окончателен.

24 COM(2013)ХХХХ.

24 COM(2013)ХХХХ.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Морските и крайбрежните дейности често са тясно свързани. Това изисква морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление да бъдат координирани или интегрирани с цел да се гарантира устойчивото използване на морското пространство и управление на крайбрежните зони, отчитайки социалните, икономическите и екологичните фактори.

(17) Морските и крайбрежните дейности често са тясно свързани и взаимозависими. Това изисква морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление да бъдат координирани, свързани или интегрирани, с цел да се гарантира устойчивото използване на морското пространство и управление на крайбрежните зони, отчитайки социалните, икономическите и екологичните фактори и цели.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) За да се постигнат целите на настоящата директива, морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление следва да обхващат пълния цикъл на откриване на проблемите, събиране на информация, планиране, вземане на решения, изпълнение и мониторинг на изпълнението и да се опират на най-добрите налични научни знания. Следва да се използват по най-добрия начин механизмите, създадени със съществуващо или бъдещо законодателство, включително Решение 2010/477/ЕС относно критериите и методологичните стандарти за добро екологично състояние на морските води или инициативата на Комисията „Познания за морската среда 2020“25.

(18) За да се постигнат целите на настоящата директива, морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление следва да обхващат пълния цикъл на откриване на проблемите, събиране на информация, планиране, вземане на решения, изпълнение, мониторинг на изпълнението, преразглеждане или актуализиране и следва да се опират на най-добрите и най-новите налични научни знания. Следва да се използват по най-добрия начин механизмите, създадени със съществуващо или бъдещо законодателство, включително Решение 2010/477/ЕС относно критериите и методологичните стандарти за добро екологично състояние на морските води или инициативата на Комисията „Познания за морската среда 2020“25.

____________

_______________

25 COM(2010)0461 окончателен.

25 COM(2010)0461 окончателен.

Изменение  14

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Главната цел на морското пространствено планиране е да се идентифицират и управляват употреби на пространство и конфликти в морските райони. За постигането на тази цел е необходимо държавите членки най-малкото да осигурят, че процесът или процесите на планиране водят до изчерпателна карта, в която са посочени различните употреби на морското пространство, като се вземат предвид дългосрочните промени, дължащи се на изменението на климата.

(19) Главните цели на морското пространствено планиране са да се идентифицират и управляват употреби на пространство, да се сведат до минимум междусекторните конфликти в морските райони и да се засили устойчивият растеж в морския сектор. За постигането на тези цели е необходимо държавите членки най-малкото да осигурят, че процесът или процесите на планиране водят до изчерпателна карта, в която са посочени различните употреби на морското пространство, като се вземат предвид дългосрочните промени, дължащи се на изменението на климата.

Изменение  15

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Държавите членки следва да се консултират и да координират своите планове и стратегии със съответните органи на държавата членка или на трети държави в разглеждания морски регион или подрегион или крайбрежна зона в съответствие с правата и задълженията на тези държави членки и трети държави съгласно европейското и международното право. Ефективното трансгранично сътрудничество между държавите членки и със съседни трети държави изисква да бъдат посочени компетентните органи във всяка държава членка. Поради това държавите членки трябва да определят компетентния орган или органи, отговорни за сътрудничеството с други държави членки или трети държави. Предвид разликите между различните морски региони или подрегиони и крайбрежни зони, не е целесъобразно в настоящата директива да се определя подробно какви трябва да са тези механизми за сътрудничество.

(20) Държавите членки следва да се консултират и, доколкото е възможно, да координират своите планове и стратегии със съответните органи на държавата членка или на трети държави в разглеждания морски регион или подрегион или крайбрежна зона в съответствие с правата и задълженията на тези държави членки и трети държави съгласно европейското и международното право. Ефективното трансгранично сътрудничество между държавите членки и със съседни трети държави изисква да бъдат посочени компетентните органи във всяка държава членка. Поради това държавите членки трябва да определят компетентни органи, отговорни за сътрудничеството с други държави членки или трети държави. Предвид разликите между различните морски региони или подрегиони и крайбрежни зони, не е целесъобразно в настоящата директива да се определя подробно какви трябва да са тези механизми за сътрудничество.

Изменение  16

Предложение за директива

Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21а) За целите на адаптирането на крайбрежните райони към изменението на климата и на борбата срещу ерозията или прекомерната брегова акреция, рисковете от морска ингресия, влошаването на екологичното състояние и загубата на биологично разнообразие на крайбрежните екосистеми, е от съществено значение бреговите наноси да се управляват по устойчив и екологосъобразен начин с оглед на постигането на равновесие в проблемни райони, изложени на риск в по-голяма степен. Подводните наносни отложения, разположени на континенталния шелф, могат да се използват при липсата на наноси в рамките на крайбрежните системи.

Изменение  17

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Управлението на морските и крайбрежните райони е сложно и включва органи, икономически оператори и други заинтересовани страни на различни нива. С цел да се осигури устойчиво развитие по ефективен начин, от основно значение е да бъдат проведени консултации със заинтересованите страни, органите и обществеността на подходящ етап от изготвянето на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление съгласно настоящата директива, в съответствие със съответното законодателство на ЕС. Добър пример за разпоредби за обществени консултации може да бъде открит в член 2, параграф 2 от Директива 2003/35.

(22) Управлението на морските и крайбрежните райони е сложно и включва органи, икономически оператори и други заинтересовани страни на различни нива. С цел да се осигури устойчиво развитие по ефективен начин, от основно значение е да бъдат проведени консултации със заинтересованите страни, органите и обществеността на подходящ етап от изготвянето на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление съгласно настоящата директива, в съответствие със съответното законодателство на ЕС.

Обосновка

Предложението за директива като цяло препраща към съществуващите в ЕС законодателни разпоредби. Стратегическият, развоен и процедурен характер на директивата не предполага да се цитира като пример определена разпоредба. ДФЕС впрочем предвижда държавите членки да действат в съответствие с действащото законодателство на Съюза.

Изменение  18

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) С цел да се осигури, че установяването на морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление се основава на надеждни данни и за да се избегне допълнителната административна тежест, е важно държавите членки да събират най-добрите налични данни и информация, като използват съществуващите инструменти и средства за събиране на данни, като тези, разработени в контекста на инициативата „Познания за морската среда 2020“.

(25) С цел да се осигури, че установяването на морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление се основава на надеждни данни и за да се избегне допълнителната административна тежест, е важно държавите членки да събират и да използват най-добрите налични данни и информация, като насърчават съответните заинтересовани страни да споделят своите данни и информация и да използват съществуващите инструменти и средства за събиране на данни, като тези, разработени в контекста на инициативата „Познания за морската среда 2020“.

Обосновка

Много заинтересовани страни, като например миннодобивни дружества или петролни и газови дружества, събират огромно количество данни преди началото на добива, но тези данни никога след това не се използват или споделят.

Изменение  19

Предложение за директива

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25а) За да се окаже всеобхватна и координирана подкрепа за изпълнението на настоящата директива на територията на Съюза, е целесъобразно в рамките на съществуващите финансови инструменти да се идентифицират ресурси с цел подпомагане на демонстрационни програми и на програми за обмен на добри практики и целесъобразни процеси в областта на управлението на крайбрежните райони и стратегиите и плановете за управление на морското пространство.

Изменение  20

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Навременното транспониране на разпоредбите на настоящата директива е от съществено значение, тъй като ЕС е приел редица инициативи по политиката, които трябва да бъдат изпълнени до 2020 г., и които настоящата директива има за цел да подкрепи. Поради това следва да бъде приет възможно най-кратък срок за транспонирането на настоящата директива.

(28) Навременното транспониране на разпоредбите на настоящата директива е от съществено значение, тъй като ЕС е приел редица инициативи по политиката, които трябва да бъдат изпълнени до 2020 г., и които настоящата директива има за цел да подкрепи и допълни. Поради това следва да бъде приет възможно най-кратък срок за транспонирането на настоящата директива.

Изменение  21

Предложение за директива

Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящата директива установява рамка за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление, целяща насърчаване на устойчивия растеж на морските и крайбрежните икономики и устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси.

1. Настоящата директива установява рамка за морско пространствено планиране – включително, по целесъобразност, и интегрирано крайбрежно управление целяща насърчаване на устойчивото развитие и устойчивия растеж на морските и крайбрежните икономики и устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси, като по-конкретно подкрепя приоритетните области, набелязани в съобщението на Комисията от 13 септември 2012 г., озаглавено: „Син растеж: Възможности за устойчив растеж в морските дейности и корабоплаването“.

Изменение  22

Предложение за директива

Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В границите на интегрираната морска политика на Съюза, настоящата рамка предвижда установяването и изпълнението от страна на държавите членки на морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление, с цел постигане на целите, определени в член 5.

2. В границите на интегрираната морска политика на Съюза, настоящата директива предвижда рамка за установяването и изпълнението от страна на държавите членки на морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление, с цел постигане на целите, определени в член 5, като се отчитат взаимодействията суша–море и засиленото трансгранично сътрудничество въз основа на съответните разпоредби на КООНМП.

Обосновка

Нова формулировка, за да имат държавите членки повече свобода на избор при изпълнението на ИКУ.

Изменение  23

Предложение за директива

Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Разпоредбите на настоящата директива се прилагат към морските води и крайбрежните зони.

1. Разпоредбите на настоящата директива се прилагат към всички морски води и крайбрежни зони на Съюза, в съответствие с действащото европейско и национално законодателство.

Изменение  24

Предложение за директива

Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Настоящата директива не се прилага към дейности, чиято единствена цел е отбрана или национална сигурност. Всяка държава членка въпреки това се стреми да осигури, че такива дейности се осъществяват по начин, съвместим с целите на настоящата директива.

2. Настоящата директива не се прилага към дейности, чиято единствена цел е отбрана или национална сигурност. Държавите членки въпреки това се стремят да осигурят, че такива дейности се осъществяват по начин, който е съвместим, доколкото това е уместно и практически осъществимо, с целите на настоящата директива.

Изменение  25

Предложение за директива

Член 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. „крайбрежна зона“ означава геоморфологичният район от двете страни на района на морския бряг, с граница откъм морето — външната граница на териториалните морета на държавите членки и с граница откъм сушата — границата, както е определена от държавите членки в техните интегрирани стратегии за крайбрежно управление.

1. „крайбрежна зона“ означава морския бряг и геоморфологичния район от двете страни на морския бряг, както е определен от държавите членки в съответните им законодателства, с граница откъм морето, ненадхвърляща териториалните им води.

Изменение  26

Предложение за директива

Член 3 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. „интегрирана морска политика“ означава политиката на Съюза, която цели да насърчава координирано и съгласувано вземане на решения за постигане на максимални резултати по отношение на устойчивото развитие, икономическия растеж и социалното сближаване на държавите членки, по-специално по отношение на крайбрежните, островните и най-отдалечените региони в Съюза, както и на свързаните с морето сектори, посредством съгласувани, свързани с морето политики и съответното международно сътрудничество.

2. „интегрирана морска политика“ означава политиката на Съюза, която е установена, за да насърчава координирано и съгласувано междусекторно и трансгранично морско управление за постигане на максимални резултати по отношение на устойчивото развитие, икономическия растеж и социалното сближаване на държавите членки, по-специално по отношение на крайбрежните, островните и най-отдалечените региони в Съюза, както и на свързаните с морето сектори, посредством съгласувани, свързани с морето политики и съответното международно сътрудничество.

Изменение  27

Предложение за директива

Член 3 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. „морски пространствени планове“ означава план или планове, произтичащи от публичен процес за анализ и планиране на разпределянето в пространството и времето на човешките дейности в морските райони с цел постигането на икономическите, екологични и социални цели, определени в настоящата директива, в съответствие с приложимите национални политики, с оглед определяне на използването на морското пространство за различни морски приложения, и по-конкретно насърчаване на многостранната употреба.

Изменение  28

Предложение за директива

Член 3 – точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. „стратегии за интегрирано крайбрежно управление” означава формалните и неформалните практики и/или стратегии, които имат за цел интегрирано управление на всички процеси в политиките, засягащи крайбрежните зони, като се разглеждат по координиран начин взаимодействията суша–море на крайбрежните дейности, с цел да се осигури устойчивото развитие на крайбрежните и морските райони. Подобни стратегии позволяват да се гарантира съгласуваното вземане на решения в областта на управлението или развитието във всички сектори, както и избягване или поне ограничаване на конфликтите при използването на крайбрежните райони.

Изменение  29

Предложение за директива

Член 3 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. „морски води“ означава водите, морското дъно и геоложката основа, според определението в член 3, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО.

4. „морски води“ означава водите, морското дъно и геоложката основа откъм страната на откритото море спрямо контролната линия, по която се измерва протежението на териториалните води, простиращи се до най-крайната зона, в която дадена държава членка има и/или упражнява права на юрисдикция, в съответствие с КООНМП, с изключение на водите, съседни на държавите и териториите, посочени в приложение ІІ към Договора за функционирането на Европейския съюз, и френските отвъдморски департаменти и територии.

 

Изменение  30

Предложение за директива

Член 3 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. „общественост“ означава едно или повече физически или юридически лица и, в съответствие с националното законодателство или практика, техните сдружения, организации или групи;

5. „общественост“ означава едно или повече физически или юридически лица и, в съответствие с националното законодателство или практика, техните сдружения, организации или групи.

Обосновка

Корекция, тъй като „общественост” сама по себе си не означава участие на някого в нещо. В противен случай би трябвало да бъде „публично участие”.

Изменение  31

Предложение за директива

Член 3 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. „добро екологично състояние“ означава състоянието на околната среда, посочено в член 3, параграф 5 от Директива 2008/56/ЕО.

7. „добро екологично състояние“ означава състоянието на околната среда, посочено в член 3, параграф 5 от Директива 2008/56/ЕО и в Решение 2010/477/ЕС на Комисията.

Обосновка

Решение 2010/477/ЕС на Комисията определя по-подробни насоки относно определението за „добро екологично състояние“ и съответните критерии.

Изменение  32

Предложение за директива

Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава членка установява и изпълнява морски пространствен план или планове и интегрирана стратегия или стратегии за крайбрежно управление. Те могат да бъдат изготвени като отделни документи.

1. Всяка държава членка организира и прилага морско пространствено планиране. В случай че държавата членка не включи взаимодействията суша–море в своя морски пространствен план, тези взаимодействия се разглеждат посредством интегрирано крайбрежно управление. Държавите членки могат да решат дали да следват интегриран подход или да изготвят отделно морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление.

Изменение  33

Предложение за директива

Член 4 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Държавите членки или компетентните регионални или местни органи продължават да носят отговорност за планирането и определянето на съдържанието на тези планове и стратегии, включително за определянето на морско пространство за различните секторни дейности и мореплавателски и морски приложения.

Изменение  34

Предложение за директива

Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При установяването на морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление държавите членки отделят нужното внимание на особеностите на регионите и подрегионите, съответните секторни дейности, засегнатите морски води и крайбрежни зони и потенциалните въздействия от изменението на климата.

3. При установяването на морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление държавите членки отделят нужното внимание на особеностите и потребностите, както и на възможностите, осигурявани от морските и крайбрежните региони и подрегиони, съответните текущи и бъдещи секторни дейности, засегнатите морски води и крайбрежни зони и въздействията от изменението на климата.

Изменение  35

Предложение за директива

Член 4 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. По-конкретно в случаите на най-отдалечените региони на Съюза се спазва член 349 от ДФЕС, като се вземат предвид характерните особености и ограничения на тези региони.

Изменение  36

Предложение за директива

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление прилагат екосистемeн подход за улесняване на съвместното съществуване и за предотвратяване на конфликти между конкурентни секторни дейности в морските води и крайбрежните зони, и целят да допринесат за:

1. Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление прилагат екосистемeн подход и икономически и социални критерии на същото равнище за подкрепа на устойчивото развитие и растежа в морския сектор. Те насърчават съвместното съществуване на съответните секторни дейности по съвместим начин, намаляват конфликтите между тези дейности в морските води и крайбрежните зони и стимулират трансграничното сътрудничество и многократното използване на едно и също морско пространство от различни сектори.

 

2. Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление целят да допринесат за постигането на следните цели на Съюза:

а) сигурността на енергийните доставки на Съюза чрез насърчаване на развитието на морските енергийни източници, развитието на нови и възобновяеми форми на енергия, взаимното свързване на енергийните мрежи и енергийната ефективност;

а) сигурността на енергийните доставки на Съюза чрез насърчаване на развитието на морските енергийни източници, развитието на нови и възобновяеми форми на енергия, взаимното свързване на енергийните мрежи и енергийната ефективност;

б) насърчаване на развитието на морския транспорт и осигуряването на ефикасни и ефективни спрямо разходите морски пътища в Европа, включително достъпност на пристанищата и безопасност на транспорта;

б) насърчаване на развитието на морския транспорт в Европа, включително достъпност на пристанищата, безопасност на транспорта, мултимодални връзки и устойчивост;

в) насърчаване на устойчивото развитие и растеж на сектора на рибарството и аквакултурата, включително по отношение на заетостта в областта на рибарството и свързаните сектори;

в) насърчаване на устойчивото развитие на сектора на рибарството и устойчив растеж на сектора на аквакултурата, включително по отношение на заетостта в областта на рибарството и свързаните сектори;

г) осигуряване на опазването, защитата и подобряването на околната среда, както и предпазливото и рационално използване на природните ресурси, особено с цел постигане на добро екологично състояние, прекратяване на загубата на биологично разнообразие и на влошаването на екосистемните услуги, както и намаляване на рисковете от морско замърсяване;

г) осигуряване на опазването, защитата и подобряването на околната среда чрез представителна и последователна мрежа от защитени зони, както и разумното, предпазливо и рационално използване на природните ресурси, особено с цел постигане на добро екологично състояние, прекратяване на загубата на биологично разнообразие и на влошаването на екосистемните услуги, както и намаляване и предотвратяване на рисковете от замърсяване на морските и крайбрежните райони;

д) осигуряване на устойчиви на климата крайбрежни и морски райони.

д) повишаване на устойчивостта на крайбрежните и морските райони към последиците от изменението на климата, с цел защита на уязвимите крайбрежни райони;

 

3. Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление могат да целят да допринесат за постигането на допълнителни национални цели, като например:

 

а) насърчаване на устойчивия добив на суровини;

 

б) насърчаване на устойчивия туризъм;

 

в) осигуряване на опазване и защита на културното наследство;

 

г) гарантиране на рекреационни и други приложения за обществото;

 

д) запазване на традиционните икономически и социални характеристики на морската икономика.

Изменение  37

Предложение за директива

Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление установяват оперативни стъпки за постигане на целите, определени в член 5, като вземат предвид всички съответни дейности и мерки, приложими към тях.

1. Всяка държава членка установява процедурни стъпки за постигане на целите, определени в член 5, като взема предвид съответните дейности, употреби и мерки, приложими към тях.

Изменение  38

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) осигуряват ефективно трансгранично сътрудничество между държавите членки, както и между националните органи и заинтересованите страни по съответните секторни политики;

б) осигуряват ефективно участие на заинтересованите страни по съответните секторни политики съгласно член 9;

Обосновка

Заинтересованите страни трябва да бъдат включени в процеса. Търсенето на сътрудничество би отишло твърде далеч и би задържало процеса.

Изменение  39

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) осигуряват ефективно трансгранично сътрудничество между държавите членки в съответствие с член 12;

Обосновка

Тъй като участието на заинтересованите страни и трансграничното сътрудничество между държавите членки са два съвсем различни въпроса, е по-добре те да се посочат в две различни букви.

Изменение  40

Предложение за директива

Член 6 - параграф 2 - буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) идентифицират трансграничните последици от морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление върху морските води и крайбрежните зони, които са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави в същия морски регион или подрегион и свързаните крайбрежни зони, и работят по тях в сътрудничество с компетентните органи на тези държави в съответствие с членове 12 и 13;

в) идентифицират трансграничните последици от морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление върху морските води и крайбрежните зони, които са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави в същия морски регион или подрегион и свързаните крайбрежни зони, и работят по тях в сътрудничество с компетентните органи на тези държави в съответствие с член 13;

Обосновка

Член 12 се отнася до други държави членки, а не до трети държави, и във връзка с това препратката към член 12 се заличава.

Изменение  41

Предложение за директива

Член 6 - параграф 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) от една страна, се основават на най-добрите налични данни, а от друга — гарантират необходимата гъвкавост, за отчитане на бъдещи промени.

Обосновка

Целите на директивата са амбициозни по-специално за онези държави, които все още нямат опит с МПП или ИКУ. Поради това е важно да се подчертае необходимостта от гъвкавост, както и необходимостта от данни. Морската среда е много сложна, още отчасти непозната и понастоящем променяща се среда.

Изменение  42

Предложение за директива

Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Морските пространствени планове съдържат най-малкото картографиране на морските води, което идентифицира настоящото и потенциалното пространствено и времево разпределение на всички имащи отношение морски дейности, с оглед постигане на целите, определени в член 5.

1. Морските пространствени планове съдържат най-малкото картографиране на морските води, което идентифицира настоящото, планираното и потенциалното пространствено и времево разпределение на всички имащи отношение морски приложения и дейности и важни екосистемни компоненти, с оглед постигане на целите на Съюза, определени в член 5.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 7 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. При установяването на морски пространствени планове държавите членки вземат предвид най-малкото следните дейности:

2. При установяването на морски пространствени планове държавите членки вземат предвид, наред с другото, следните приложения и дейности:

Обосновка

Не всички от гореспоменатите точки са дейности.

Изменение  44

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – букви а) до ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) инсталации за добив на енергоносители и за производство на възобновяема енергия;

а) инсталации за добив на енергоносители, за производство на възобновяема енергия и за преноса й до сушата;

б) площадки и инфраструктури за добив на нефт и газ;

б) площадки и инфраструктури за проучване и добив на нефт, газ и други суровини;

в) маршрути на морския транспорт;

в) маршрути на морския транспорт;

г) трасета на подводни кабели и тръбопроводи;

г) трасета на подводни кабели и тръбопроводи;

д) риболовни зони;

д) съществуващи и потенциални риболовни зони;

е) морски ферми;

е) морски ферми;

ж) защитените природни обекти.

ж) опазване на природата и видовете, както и на защитените природни обекти, обектите по „Натура 2000“, други чувствителни морски екосистеми и съседни райони в съответствие с европейското и националното законодателство;

 

з) морски и крайбрежен туризъм;

 

и) защитени обекти на културното наследство;

 

й) зони за военни учения.

Изменение  45

Предложение за директива

Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Стратегиите за интегрирано крайбрежно управление съдържат най-малкото списък на съществуващите мерки, прилагани в крайбрежните зони, както и анализ на необходимостта от допълнителни действия, за да се постигнат целите, определени в член 5. Стратегиите предвиждат интегрирано и междусекторно изпълнение на политиката и вземат под внимание взаимодействието между сухоземните и морските дейности.

1. При установяването на интегрирано крайбрежно управление държавите членки решават дали да използват набор от практики или една или повече стратегии. Те идентифицират съществуващите мерки, прилагани в крайбрежните зони, и извършват анализ на необходимостта от допълнителни действия, за да се постигнат целите, определени в член 5. Интегрираното крайбрежно управление укрепва интегрираното и междусекторно изпълнение на политиката и взема под внимание взаимодействието между сухоземните и морските дейности с цел гарантиране на връзката суша–море.

Изменение  46

Предложение за директива

Член 8 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. При установяването на стратегии за интегрирано крайбрежно управление, държавите членки вземат предвид най-малкото следните дейности:

2. При установяването на стратегии за интегрирано крайбрежно управление, държавите членки вземат предвид:

Изменение  47

Предложение за директива

Член 8 - параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) използване на специфични природни ресурси, включително инсталации за добив на енергоносители и за производство на възобновяема енергия;

заличава се

Изменение  48

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa) вече установените практики и стратегии в съответствие с препоръка 2002/413/ЕО;

Изменение  49

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб) съществуващите формални и неформални практики, мрежи и механизми за трансгранично сътрудничество;

Изменение  50

Предложение за директива

Член 8 - параграф 2 – буква а в) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aв) съответните дейности, инсталации, съоръжения и инфраструктура;

Изменение  51

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) развитие на инфраструктура, енергийни съоръжения, транспорт, пристанища, морски строителни работи и други съоръжения, включително зелена инфраструктура;

заличава се

Изменение  52

Предложение за директива

Член 8 - параграф 2 - буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) селско стопанство и промишленост

заличава се

Изменение  53

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) риболов и аквакултура

заличава се

Изменение  54

Предложение за директива

Член 8 - параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) съхраняване, възстановяване и управление на крайбрежните екосистеми, екосистемните услуги и природата, крайбрежните ландшафти и острови;

д) опазване, съхраняване, възстановяване и управление на крайбрежните екосистеми, защитените делти и влажните зони, екосистемните услуги и природата, крайбрежните ландшафти и острови;

Изменение  55

Предложение за директива

Член 8 – точка 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) смекчаване и адаптиране към изменението на климата.

е) смекчаване и адаптиране към изменението на климата, по-специално повишаване на издръжливостта на екосистемите.

Изменение  56

Предложение за директива

Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки установяват начините за обществено участие на всички заинтересовани страни на ранен етап от разработването на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление.

Държавите членки установяват начините за обществено участие посредством информиране и консултации със съответните заинтересовани страни и органи и заинтересованата общественост на ранен етап от разработването на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление. Държавите членки също така гарантират, че тези заинтересовани страни и органи и заинтересованата общественост имат достъп до резултатите след окончателното им получаване.

Обосновка

Участието на обществеността е твърде общ израз и затова е необходимо да се определи формата на участието. Освен това параграф 1 и 2 могат да бъдат съчетани.

Изменение  57

Предложение за директива

Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Участието на обществеността осигурява, че са проведени консултации със съответните заинтересовани страни и органи и със заинтересованата общественост по проектните планове и стратегии и имат достъп до резултатите, веднага щом станат налични.

заличава се

Изменение  58

Предложение за директива

Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато установяват начините за обществена консултация, държавите членки се ръководят от съответните разпоредби в друго законодателство на Съюза.

заличава се

Обосновка

Първоначалната формулировка не носи добавена стойност.

Изменение  59

Предложение за директива

Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки организират събирането на най-добрите налични данни както и обмена на информация, необходими за морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление.

1. Държавите членки организират събирането и използването на най-добрите налични данни както и обмена на информация, необходими за прилагането на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление.

Изменение  60

Предложение за директива

Член 10 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При организирането на събирането и обмена на данните, посочени в параграф 1, държавите членки използват, доколкото е възможно, инструментите и средствата, разработени в рамките на интегрираната морска политика.

3. При организирането на събирането и обмена на данните, посочени в параграф 1, държавите членки използват, доколкото е възможно, инструментите и средствата, разработени в рамките на интегрираната морска политика и други съответни политики на Съюза, като например политиките, определени в Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 година за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE)27a.

 

_____________

 

27a OВ L 108, 25.04.2007 г., стр. 1.

Обосновка

Директивата INSPIRE урежда събирането на съответните данни.

Изменение  61

Предложение за директива

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление са обект на разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО.

Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление са обект на разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО и на член 6 от Директива 92/43/ЕИО, когато е приложимо.

Изменение  62

Предложение за директива

Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава членка, граничеща с крайбрежна зона или морски район на друга държава членка сътрудничи с цел да се осигури, че морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление са съгласувани и координирани в цялата засегната крайбрежна зона или морски регион и/или подрегион. При това сътрудничество, по-специално се вземат предвид въпросите от транснационален характер, такива като трансграничната инфраструктура.

1. Всяка държава членка, граничеща с крайбрежна зона или морски район на друга държава членка, предприема всички необходими мерки, за да сътрудничи, с цел да се осигури, че морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление са съгласувани и координирани в цялата засегната крайбрежна зона или морски регион и/или подрегион. При това сътрудничество по-специално се вземат предвид въпросите от транснационален характер, такива като трансграничната инфраструктура, и се цели обща визия за всяка съществуваща и бъдеща стратегия за морските басейни.

Изменение  63

Предложение за директива

Член 12 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. С цел да улеснят осъществяването на сътрудничество, държавите членки следва, при възможност, да координират сроковете на новите морски пространствени планове или периодичните прегледи на съществуващите такива.

Обосновка

Ако не се положат усилия да се координират периодичните срокове при МПП, компетентните органи могат да се сблъскат със затруднения в сътрудничеството, дори и другите технически и свързани с данни въпроси да са били решени.

Изменение  64

Предложение за директива

Член 12 - параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) регионални институционални структури за сътрудничество, които обхващат засегнатата крайбрежна зона или морския регион или подрегион, или

а) регионални морски конвенции или други регионални институционални структури за сътрудничество, които обхващат засегнатата крайбрежна зона или морския регион или подрегион, или

Изменение  65

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) специализирана мрежа на компетентните органи на държавите членки, която обхваща засегнатия морски регион и/или подрегион.

б) мрежа на компетентните органи на държавите членки, която обхваща засегнатите крайбрежна зона, морски регион и/или подрегион, или

 

 

Изменение  66

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa) всеки друг подход, който отговаря на изискванията на параграф 1.

Обосновка

Като цяло регионалният подход е за предпочитане, но са възможни случаи, в които една двустранна или друга стратегия е по-изпълнима.

Изменение  67

Предложение за директива

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки, които граничат с крайбрежна зона или морска зона на трета държава, полагат всички усилия, за да координират своите морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление с тази трета държава в засегнатия морски регион или подрегион и свързаната крайбрежна зона.

Държавите членки, които граничат с крайбрежна зона или морска зона на трета държава, в съответствие с международното морско право и съответните конвенции се консултират с тази държава и полагат всички усилия, за да работят в сътрудничество и да координират своите морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление с тази трета държава в засегнатия морски регион или подрегион и свързаната крайбрежна зона.

Изменение  68

Предложение за директива

Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Този доклад съдържа най-малкото информация относно изпълнението на членове 6—13.

2. Този доклад съдържа най-малкото информация относно изпълнението на членове 6—13. При възможност, съдържанието и формата на доклада ще бъдат хармонизирани със съответните спецификации от Директива 2008/56/ЕО.

Обосновка

При всяка възможност следва да се свежда до минимум допълнителната административна тежест за органите, които вече имат множество задължения за докладване и контрол по силата на съществуващото законодателство на ЕС.

Изменение  69

Предложение за директива

Член 15 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията представя доклад за напредъка пред Европейския парламент и Съвета, в който очертава напредъка, постигнат в изпълнението на настоящата директива.

3. Комисията представя доклад за напредъка пред Европейския парламент и Съвета най-късно една година след крайния срок за изготвяне на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, в който очертава напредъка, постигнат в изпълнението на настоящата директива.

Изменение  70

Предложение за директива

Член 16 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Посредством изпълнителни актове Комисията може да приеме разпоредби относно:

1. Без да се засягат спецификациите по въпроси, свързани със съществото на плановете и стратегиите, посредством изпълнителни актове Комисията може да приеме разпоредби относно:

Обосновка

Новата формулировка изяснява обхвата на евентуалните разпоредби, приемани с изпълнителни актове.

Изменение  71

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) оперативни спецификации за управление на данните, посочени в член 10, при условие че те не са установени от друго законодателство на ЕС, такова като Директива 2007/2/ЕО или Директива 2008/56/ЕО, по отношение на:

а) свързани с процеса спецификации за управление на данните, посочени в член 10, при условие че те не са установени от други законодателни актове на Съюза, такива като Директива 2007/2/ЕО или Директива 2008/56/ЕО, по отношение на:

Обосновка

Изяснява се, че изпълнителните актове ще се занимават само със спецификации за управление на данните, свързани с процеса, а не с оперативни спецификации.

Изменение  72

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

споделянето на данни, и взаимодействието със съществуващите процедури за управление и събиране на данни; както и

ефективното споделяне на данни, и взаимодействието със съществуващите системи за процедури за управление и събиране на данни; както и

Обосновка

Изяснява се, че разпоредбите, приети от Комисията посредством изпълнителни актове, не регулират обмена и управлението на данни като цяло, а по-скоро само подобряват тяхната ефективност.

Изменение  73

Предложение за директива

Член 16 - параграф 1 - буква б) - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) оперативните стъпки за установяването и докладването по морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, по отношение на:

б) свързаните с процеса стъпки, спомагащи за установяването и докладването по морските пространствени планове, и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, по отношение на:

Обосновка

Изяснява се, че член 16, параграф 1, буква б) засяга само стъпки, свързани с процеса, а не въпроси, свързани със съществото на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление.

Изменение  74

Предложение за директива

Член 16 - параграф 1 - буква б) - тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– условия и ред за трансгранично сътрудничество;

най-ефективните условия и ред за трансгранично сътрудничество;

Обосновка

Изяснява се, че разпоредбите, приети от Комисията посредством изпълнителни актове, не регулират условията и реда за трансгранично сътрудничество като цяло, а по-скоро само подобряват тяхната ефективност.

Изменение  75

Предложение за директива

Член 16 - параграф 1 - буква б) - тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– обществена консултация.

заличава се

Обосновка

Предвид разпоредбите на член 9, не е уместно да се оправомощава Комисията да приема актове за изпълнение в тази област, което е от компетенцията на държавите членки.

Изменение 76

Предложение за директива

Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. При позоваване на параграф 1, се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Обосновка

Прави се позоваване на настоящия параграф (например в член 16, параграф 2), а не на параграф 1.

Изменение  77

Предложение за директива

Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато държавите членки приемат тези разпоредби, те съдържат позоваване на настоящата директива или се придружават от такова позоваване при официалното им публикуване. Начинът на позоваване се определя от държавите членки.

2. Когато държавите членки приемат тези разпоредби след влизането в сила на настоящата директива, те съдържат позоваване на настоящата директива или се придружават от такова позоваване при официалното им публикуване. Начинът на позоваване се определя от държавите членки.

Изменение  78

Предложение за директива

Член 18 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, посочени в член 4, параграф 1, се установяват в срок от 36 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива.

4. Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, посочени в член 4, параграф 1, се установяват в срок от 48 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива.

Обосновка

Докладчикът счита, че срокът от 36 месеца е нереалистичен. Срокът следва да е амбициозен, но не трябва да предизвиква прибързано изпълнение. Трябва да бъдат взети предвид различните етапи на морското пространствено планиране в държавите членки.

Изменение  79

Предложение за директива

Член 18 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Докладите, посочени в член 15, параграф 1, се представят най-късно 42 месеца след влизането в сила на директивата, и на всеки шест години след това.

5. Докладите, посочени в член 15, параграф 1, се представят най-късно 54 месеца след влизането в сила на настоящата директива, и на всеки шест години след това.

Обосновка

Промяна с оглед привеждане в съответствие с член 18, параграф 4, тоест шест месеца след крайния срок, съдържащ се в него.

Изменение  80

Предложение за директива

Член 18 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Докладът за напредъка, посочен в член 15, параграф 3, се внася най-късно шест месеца след датата, посочена в параграф 5, и на всеки шест години след това.

6. Докладът за напредъка, посочен в член 15, параграф 3, се внася най-късно шест месеца след датата, посочена в параграф 5, и на всеки четири години след това.

Изменение  81

Предложение за директива

Член 18 - параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a. Задълженията за транспониране, които се съдържат в настоящата директива, не се прилагат за държавите членки без излаз на море.

Обосновка

Държавите членки без излаз на море нямат брегова ивица и морско пространство, следователно за тях няма смисъл да изготвят морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление. При все това тази директива може да е от значение за тях. Други държави членки могат да поискат сътрудничество от държавите членки без излаз на море, по-специално в хода на създаването и прилагането на стратегии за интегрирано крайбрежно управление, ако е налице река, която преминава през тези държави и след това се влива в морето. Поради това те трябва да вземат предвид настоящата директива при планирането на дейности, които могат да окажат въздействие върху крайбрежните зони на други държави членки, но очевидно те не могат да транспонират всяко задължение, съдържащо се в настоящата директива.

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.
  • [2]  Все още непубликувано в Официален вестник.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Общ контекст

Европейският съюз е обграден от океани и морета и под юрисдикцията на държавите членки има повече море, отколкото земя. Освен това, бреговата линия, споделяна от 23 от общо 28 държави членки, е седем пъти по-дълга от тази на САЩ. Над 200 милиона граждани на ЕС живеят в крайбрежните региони и 88 милиона работят там, като създават над 40 % от БВП на ЕС. 5,4 милиона от тях са заети в морския и мореплавателния сектор, чиято брутна добавена стойност възлиза на почти 500 милиарда евро.

Тези факти говорят за настоящото значение на морските и крайбрежните райони и на морската икономика за Европейския съюз. Те обаче ще играят още по-важна роля в бъдеще. Очаква се по-нататъшно увеличение на човешките и икономическите дейности в рамките на тези региони и сектори. Морската икономика на ЕС е от решаващо значение за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ и има огромен потенциал да осигури конкурентоспособността на Европа в един глобализиран свят. Ето защо ЕС следва да играе водеща роля за укрепването на мореплавателските и морските изследвания и иновации, както и за създаване на по-благоприятни условия за растеж на морските сектори.

Морските енергийни източници, като офшорната вятърна електроенергия или енергията на вълните и приливите и отливите, могат да играят важна роля за намаляване на емисиите на парникови газове, както и на зависимостта на ЕС от вноса на енергия.

За да се отговори на нарастващото търсене на риба като хранителен продукт и да се постигне устойчиво управление на рибните запаси на ЕС без допълнително увеличаване на вноса на такава риба, от съществено значение е насърчаването на крайбрежните аквакултури.

Понастоящем 90 % от външната търговия на ЕС се извършва по море. Европейските пристанища, морските плавателни маршрути и корабоплавателната промишленост играят важна роля за гарантиране на веригата на доставки и за свързване на европейските дружества и европейския пазар с други икономики по целия свят.

Това са само няколко примера за съществуващите морски дейности. Съществуват много повече, като например добивът на нефт, газ и на други суровини и ресурси, или морският и крайбрежен туризъм. Насърчаването на растежа и развитието на морския сектор като цяло ще повишат търсенето на морско пространство още повече. Следователно е необходима координация на съществуващите и бъдещите потребности от морско пространство с цел да се гарантира устойчив икономически растеж и да се предотвратят секторни конфликти.

Тези секторни дейности, обаче, се осъществяват в несигурна среда, която все още не ни е достатъчно позната и чиято красота и богатство трябва да запазим за бъдещите поколения. Голямата гъстота на населението и високото равнище на човешките дейности в крайбрежните и морските райони оказват натиск върху тези екосистеми.

Поради това, от решаващо значение е да се намери подходящ баланс между икономическите, социалните и свързаните с околната среда фактори, за да се насърчи успешният растеж на морската икономика и същевременно да се гарантира устойчивото развитие. Тъй като взаимодействието между морските и крайбрежните зони е много сложно, от решаващо значение е този процес на управление и ръководство да гарантира връзките между сушата и морето и да включва океаните, моретата и бреговете.

II. Контекст на политиката

През 2007 г. Европейската комисия публикува своята Синя книга „Съобщение относно интегрираната морска политика (ИМП) за ЕС”. В нея Комисията развива въпроса за установяване на нов вид морско управление с основната цел за оптимално и устойчиво развитие на всички дейности, свързани с моретата. За да се постигне тази цел, различните области на политиката, които се занимават с морски въпроси, следва да се координират и да следват интегриран и междусекторен подход. Освен това съответните заинтересовани страни следва да имат по-голямо участие в процеса на вземане на решения.

Синята книга представя амбициозна програма за секторни политики, които следва да бъдат разработени, за да се създаде рамка за управление за успешна интегрирана морска политика. За постигането на тази цел бяха посочени три основни инструмента: a) морско наблюдение, б) данни и информация, и в) морско пространствено планиране (МПП) и интегрирано управление на крайбрежните зони.

От 2007 г. насам ИМП придоби все по-ясна форма. През 2010 г. Европейският парламент прие доклад за оценка на ИМП. През 2011 г. с Регламент (ЕС) № 1255/2011 беше създадена бюджетна позиция за ИМП в размер на 40 милиона евро за следващите две години, а по-късно през годината Комисията предложи създаването на Европейски фонд за морско дело и рибарство с цел финансиране на Общата политика в областта на рибарството и Интегрираната морска политика. Междувременно Рамковата директива за морска стратегия (РДМС) беше приета като екологичен стълб на ИМП, през 2012 г. Комисията прие съобщение, озаглавено „Син растеж”, а по време на кипърското председателство беше постигнато съгласие относно „Декларацията от Лимасол“ за мореплавателска и морска стратегия за растеж и работни места.

В същото време инструментите на политиката бяха усъвършенствани. През 2008 г. беше приета Пътната карта за морско пространствено планиране: За постигане на общи принципи в ЕС, а през 2011 г. влезе в сила Протоколът за комплексно управление на крайбрежните зони в Средиземноморието. Освен това бяха стартирани проекти в областта на подготвителните действия за морското пространствено планиране в Северно море, Балтийско море и в Атлантическия океан.

III. Предложението на Комисията

В резултат на това развитие Комисията предложи рамкова директива за създаването и прилагането на стратегии за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление.

Целта на предложението е да установи процедурна рамка за създаването и прилагането на стратегии за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление в държавите членки. Тези планове и/или стратегии трябва да допринесат за постигане на целите на ЕС, като например гарантиране на сигурността на енергийните доставки на Съюза, насърчаване на морския транспорт, стимулиране на устойчивото рибарство или съхранение и опазване на околната среда. Освен това те трябва да прилагат екосистемен подход и да улесняват съвместното съществуване на дейности от различни сектори в морски води и в крайбрежните зони.

Проектирането и определянето на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление попадат в компетенциите на държавите членки. Въпреки това те трябва да отговарят на някои минимални изисквания, като например да са взаимно съгласувани или интегрирани, да се преразглеждат на всеки шест години и да вземат предвид всички съответни морски и крайбрежни дейности.

Морските пространствени планове трябва да съдържат картографиране на морските води и да определят настоящото, потенциалното и времевото разпределение на всички съответни дейности. Предложението също така включва неизчерпателен списък с дейности, които трябва да се имат предвид при създаването на тези планове.

Стратегиите за интегрирано крайбрежно управление трябва да съдържат опис на съществуващите мерки и да посочват необходимостта от допълнителни действия. Те трябва също да съдържат неизчерпателен списък с дейности, извършвани в крайбрежните райони.

При създаването на тези планове и стратегии държавите членки по-специално трябва да си сътрудничат с други страни, държави членки и трети държави, граничещи с една и съща крайбрежна или морска зона, и да включват заинтересованата общественост на ранен етап.

IV. Становище на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Комисията. Търсенето на морско пространство нараства, а ползването му често не е координирано. Въпреки това, все още много малко държави членки имат морски пространствени планове. За да се постигне значителен растеж в морския сектор, както новаторските МСП, така също и големите предприятия се нуждаят от правна сигурност, за да инвестират в бъдещи технологии или в скъпоструващи проекти, като например морски електропреносни мрежи. Морските пространствени планове са ключът към успешното прилагане на програмата за „Син растеж“ чрез предоставянето на тази сигурност и улесняването на съвместното съществуване на дейности от различни сектори. Следователно Директивата за морското пространствено планиране е логично следствие и следваща стъпка след създаването на ИМП през 2007 г. и приемането на програмата за „Син растеж“ през 2012 г.

Морските и крайбрежните дейности и приложения често се осъществяват в екологично чувствителни зони. Вследствие на това при управлението и планирането на тези дейности е необходимо да се следва екосистемен подход. Тъй като съществува също високо равнище на взаимодействие между морските и крайбрежните зони, е необходимо морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление да се разглеждат като допълващи се инструменти.

Въпреки това е много важно да се гарантира, че тази рамкова директива съответства на принципа на субсидиарност и дава свобода на държавите членки да вземат предвид по ефикасен начин своите специфични интереси и особености на национално, регионално или местно равнище. По-специално бреговата линия е област с различни характеристики, които могат да изискват различни стратегически подходи за ефективното разглеждане на нейните специфични особености. Следователно една рамкова директива относно морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление следва да осигурява на държавите членки необходимата гъвкавост да действат ефективно в рамките на общите цели. Тази директива не следва нито да възпрепятства настоящото развитие на морските пространствени планове, нито да се намесва в добре действащите формални и неформални практики на интегрирано крайбрежно управление.

Докладчикът изразява силна подкрепа за приемането на процедурна рамка с оглед постигане на съгласувано и координирано морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление във всички държави – членки на ЕС. По-специално докладчикът би искал да подчертае значението на трансграничното сътрудничество между държавите членки и с трети държави. Морските басейни, морските води и екосистеми не се спират от национални граници и поради това трябва да се прилага ефективно трансгранично планиране и управление.

Необходимостта от установяване и прилагане на морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление във всички държави членки е, от една страна, доказателство за успеха на интегрираната морска политика, която беше създадена само преди няколко години, а от друга страна — е стъпка с решаващо значение за гарантиране на използването на пълния потенциал за развитие на морските и крайбрежните райони и за насърчаване на дългосрочен устойчив „син растеж“ в морския сектор.

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (25.10.2013)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление
(COM(2013)0133 – C7‑0065/2013 – 2013/0074(COD))

Докладчик по становище: Марио Пирило

КРАТКА ОБОСНОВКА

Разработването на „синя икономика“ в Европа за устойчив растеж в секторите на морските дейности и корабоплаването е важна част от целта на Съюза да се превърне в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика до 2020 г. Необходимо е съгласувано и интегрирано управление на морското пространство, за да се гарантира устойчив растеж и да се запазят крайбрежните и морските екосистеми за бъдещите поколения, като същевременно се противодейства на натиска върху морските и крайбрежните ресурси, причинен от нарасналото им използване и от последствията от изменението на климата, природните бедствия и ерозията.

Главната цел на предложението на Комисията е да се насърчи устойчивият растеж на морските и крайбрежните дейности и устойчивото използване на крайбрежните и морските ресурси чрез създаването на рамка за ефективно изпълнение на морското пространствено планиране във водите на ЕС и интегрираното крайбрежно управление в крайбрежните райони на държавите членки, като се обхващат всички области на политиката от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), които оказват въздействие върху бреговете, моретата и океаните.

Рамката, която предложението има за цел да установи, включва систематичен, координиран, приобщаващ и трансграничен подход към интегрираното морско управление в съответствие с националното право на държавите членки и с международното право. Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление следва да отразят, интегрират и свържат целите, определени от националните или регионалните секторни политики, да идентифицират действията за предотвратяване или смекчаване на конфликтите между различните сектори и да допринесат за постигането на целите на Съюза в секторните политики, свързани с морските и крайбрежните райони. Предложението изисква действията на държавите членки да целят гарантирането на съгласуваност между управлението на морските басейни посредством трансгранично сътрудничество в същия морски регион и свързаната крайбрежна зона.

Докладчикът по становище споделя и подкрепя целите и съдържанието на предложението на Комисията и счита, че те представляват важна стъпка към създаването на „синята икономика“ за устойчивото развитие на морското пространство и на крайбрежните райони на ЕС. Предложените изменения имат за цел да подобрят някои аспекти на предложението, и по-специално да изяснят и утвърдят целите за устойчиво развитие, защита и опазване на околната среда и съхраняване на природните ресурси.

За целите на правилното управление на ресурсите е важно, например, държавите членки да вземат под внимание не само добива на газ и енергия (в т.ч. шистов газ) , но и свързаните с него дейности по съхраняване. Освен това докладчикът по становище счита, че е от съществено значение правилното, устойчиво и екологосъобразно управление на бреговите наноси с оглед на постигането на равновесие в проблемни райони, при които рискът, породен от изменението на климата, ерозията или морската ингресия, е по-голям.

Също така е необходимо пълно и ефективно участие на обществеността още от началните етапи на разработването на плановете, в т.ч. и като начин за избягване на конфликти по отношение на използването на природните ресурси. В заключение, следва да се посочи по-ясно, че разпоредбите на директивата трябва да се прилагат в съответствие с действащото европейско и национално законодателство.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Голямото и бързо растящо търсене на морско пространство за различни цели, такива като инсталации за възобновяема енергия, дейности за морско корабоплаване и риболов, опазване на екосистемите, туризъм и съоръжения за аквакултура, както и многобройните въздействия върху крайбрежните ресурси изискват интегриран подход на планиране и управление.

(1) Голямото и бързо растящо търсене на морско пространство за различни цели, такива като инсталации за възобновяема енергия, проучване и добив на нефт и газ, дейности за морско корабоплаване и риболов, опазване на екосистемите и биологичното разнообразие, туризъм и съоръжения за аквакултура, както и многобройните въздействия върху крайбрежните ресурси изискват интегриран подход на планиране и управление.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) За да се осигури последователност и правна яснота, географският обхват на стратегиите за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление следва да бъде определен в съответствие със съществуващите законодателни инструменти на Съюза и международното морско право.

(10) За да се осигури последователност и правна яснота, географският обхват на стратегиите за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление следва да бъде определен в съответствие със съществуващите законодателни инструменти на държавите членки, Съюза, Конвенцията на ООН по морско право и международното морско право.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Въпреки че е целесъобразно Съюзът да установи правила за морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, държавите членки и техните компетентни органи остават отговорни за разработването и определянето, в границите на техните морски води и крайбрежни зони, на съдържанието на тези планове и стратегии, включително разпределянето на морското пространство за различните секторни дейности.

(12) Въпреки че е целесъобразно Съюзът да установи правила за морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, държавите членки и техните компетентни органи остават отговорни за разработването и определянето, в границите на техните морски води и крайбрежни зони, на съдържанието на тези планове и стратегии, включително разпределянето на морското пространство за различните секторни дейности, като винаги трябва да действат в съответствие със законодателството на Европейския съюз.

Обосновка

Съгласно директивата държавите членки запазват своите правомощия в областта на планирането на градските и селските райони, но всички пространствени планове или планове за управление трябва да съответстват на законодателството на ЕС.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) В морските води и крайбрежните зони, екосистемите и морските и крайбрежните ресурси са подложени на значителен натиск. Човешките дейности, но също така и въздействията от изменението на климата, природните бедствия и динамиката на бреговата линия, като ерозия и наноси, могат да имат много сериозно въздействие върху крайбрежното икономическо развитие и растеж, както и върху крайбрежните и морските екосистеми, водейки до влошаване на състоянието на околната среда, загуба на биологично разнообразие и влошаване на екосистемните услуги. При изготвянето на морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление следва да се обърне съответното внимание на тези различни видове натиск. Освен това, ако бъдат интегрирани в решенията по планирането, здравите крайбрежни и морски екосистеми и техните многобройни услуги, могат да осигурят значителни ползи по отношение на производството на храни, отдиха и туризма, смекчаването и адаптирането към изменението на климата, контрола на динамиката на бреговата линия и предотвратяването на бедствия.

(14) В морските води и крайбрежните зони, екосистемите и морските и крайбрежните ресурси са подложени на значителен натиск. Човешките дейности, но също така и въздействията от изменението на климата, природните бедствия и динамиката на бреговата линия, като ерозия и наноси, могат да имат много сериозно въздействие върху крайбрежното икономическо развитие и растеж, както и върху крайбрежните и морските екосистеми, водейки до влошаване на състоянието на околната среда, загуба на биологично разнообразие и влошаване на екосистемните услуги. При изготвянето на морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление трябва да се обърне съответното внимание на тези различни видове натиск. Освен това, ако бъдат интегрирани в решенията по планирането, здравите крайбрежни и морски екосистеми и техните многобройни услуги, могат да осигурят значителни ползи по отношение на производството на храни, отдиха и туризма, смекчаването и адаптирането към изменението на климата, контрола на динамиката на бреговата линия и предотвратяването на бедствия.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление следва да прилагат екосистемен подход, както е посочено в член 1, параграф 3 от Директива 2008/56/ЕО, за да се осигури, че комбинираният натиск от всички дейности се запазва на нива, съвместими с постигането на добро екологично състояние, и че капацитетът на морските екосистеми да отговорят на предизвикани от човека промени не е нарушен, като същевременно се позволява устойчивото използване на морски стоки и услуги от днешните и бъдещите поколения.

(15) Морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление следва да прилагат екосистемен подход, както е посочено в член 1, параграф 3 от Директива 2008/56/ЕО, като вземат под внимание принципа на субсидиарност и отчитат принципа на предпазните мерки и принципа на превантивните действия, предвидени в член 191, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да се осигури, че комбинираният натиск от всички морски и крайбрежни дейности се запазва на нива, съвместими с постигането на добро екологично състояние и с опазването на природните ресурси, и че капацитетът на морските екосистеми да отговорят на предизвикани от човека промени не е нарушен, като същевременно се позволява устойчивото използване на морски стоки и услуги от днешните и бъдещите поколения.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление ще допринесат, наред с другото, за постигане на целите на Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, Регламент № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството, Решение 884/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1692/96/ЕО относно насоките на Общността за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа, Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за морска среда, Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2020 г. , Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, Стратегията на ЕС за адаптирането към изменението на климата, както и когато е уместно, на целите на регионалната политика на ЕС, включително стратегиите за морските басейни и макрорегионите.

(16) Морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление ще допринесат, наред с другото, за постигане на целите на Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, Регламент № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството, Решение 884/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1692/96/ЕО относно насоките на Общността за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа, Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за морска среда, Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици, Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2020 г., Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, Стратегията на ЕС за адаптирането към изменението на климата, както и когато е уместно, на целите на регионалната политика на ЕС, включително стратегиите за морските басейни и макрорегионите.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) За да се постигнат целите на настоящата директива, морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление следва да обхващат пълния цикъл на откриване на проблемите, събиране на информация, планиране, вземане на решения, изпълнение и мониторинг на изпълнението и да се опират на най-добрите налични научни знания. Следва да се използват по най-добрия начин механизмите, създадени със съществуващо или бъдещо законодателство, включително Решение 2010/477/ЕС относно критериите и методологичните стандарти за добро екологично състояние на морските води или инициативата на Комисията „Познания за морската среда 2020“.

(18) За да се постигнат целите на настоящата директива, морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление следва да обхващат пълния цикъл на откриване на проблемите, събиране на информация, планиране, вземане на решения, изпълнение и мониторинг на изпълнението, да се опират на най-добрите налични научни знания и да бъдат съгласувани с политиките и принципите на ЕС, и по-специално с принципа на предпазните мерки. Следва да се използват по най-добрия начин механизмите, създадени със съществуващо или бъдещо законодателство, включително Решение 2010/477/ЕС относно критериите и методологичните стандарти за добро екологично състояние на морските води или инициативата на Комисията „Познания за морската среда 2020“.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Главната цел на морското пространствено планиране е да се идентифицират и управляват употреби на пространство и конфликти в морските райони. За постигането на тази цел е необходимо държавите членки най-малкото да осигурят, че процесът или процесите на планиране водят до изчерпателна карта, в която са посочени различните употреби на морското пространство, като се вземат предвид дългосрочните промени, дължащи се на изменението на климата.

(19) Целите на морското пространствено планиране са да се идентифицират и управляват употреби на пространство и конфликти в морските райони, както и да се гарантира устойчивото развитие на морските и крайбрежните дейности. За ефективното постигане на тези цели е необходимо държавите членки най-малкото да осигурят, че процесът или процесите на планиране имат за цел постигането на устойчиво социално, екологично и икономическо развитие и водят до изчерпателна карта, в която са посочени различните употреби на морското пространство, като се вземат предвид дългосрочните промени, дължащи се на изменението на климата.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a) За целите на адаптирането на крайбрежните райони към изменението на климата, борбата срещу ерозията или прекомерната брегова акреция, рисковете от морска ингресия, влошаването на екологичното състояние и загубата на биологично разнообразие на крайбрежните екосистеми, е от съществено значение устойчивото и екологосъобразно управление на бреговите наноси с оглед на постигането на равновесие в проблемни райони, изложени в по-голяма степен на риск. Подводните наносни отложения, разположени на континенталния шелф, могат да се използват в случай на липса на ресурси от наноси в рамките на крайбрежните системи.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Управлението на морските и крайбрежните райони е сложно и включва органи, икономически оператори и други заинтересовани страни на различни нива. С цел да се осигури устойчиво развитие по ефективен начин, от основно значение е да бъдат проведени консултации със заинтересованите страни, органите и обществеността на подходящ етап от изготвянето на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление съгласно настоящата директива, в съответствие със съответното законодателство на ЕС. Добър пример за разпоредби за обществени консултации може да бъде открит в член 2, параграф 2 от Директива 2003/35.

(22) Управлението на морските и крайбрежните райони е сложно и включва органи, икономически оператори и други заинтересовани страни на различни нива. С цел да се осигури устойчиво развитие по ефективен начин, от основно значение е да бъдат проведени консултации със заинтересованите страни, различните нива на органите на управление и обществеността на всеки етап от изготвянето на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление съгласно настоящата директива, в съответствие със съответното законодателство на ЕС. Добри примери за разпоредби за обществени консултации могат да бъдат открити в член 2, параграф 2 от Директива 2003/35/ЕО и в член 6 от Директива 2001/42/ЕО.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Посредством морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление държавите членки могат да намалят административната тежест и разходите в подкрепа на своите действия за изпълнение на друго свързано законодателство на Съюза. Поради това, сроковете за морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление следва да бъдат съгласувани с графиците, определени в друго свързано законодателство, особено в: Директива 2009/28/ЕО, която изисква от държавите членки да осигурят, че делът на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия през 2020 г. е най-малко 20 % и която определя координирането на процедурите по разрешаване, сертифициране и планиране, включително по пространствено планиране, като важен принос за постигането на целите на ЕС в областта на енергията от възобновяеми енергийни източници; Директива 2008/56/ЕО и част А, точка 6 от приложението към Решение 2010/477/ЕС, които изискват от държавите членки да предприемат необходимите мерки за постигане или запазване на добро екологично състояние на морската среда до 2020 г. и които посочват морското пространствено планиране като инструмент за подпомагане на екосистемния подход към управлението на човешките дейности с цел постигане на добро екологично състояние; Решение 884/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1692/96/EО относно насоките на Общността за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа, което изисква Трансевропейската транспортна мрежа да бъде създадена до 2020 г. чрез интегриране на европейските сухоземни, морски и въздушни транспортни инфраструктурни мрежи.

(23) Посредством морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление държавите членки могат да намалят административната тежест и разходите в подкрепа на своите действия за изпълнение на друго свързано законодателство на Съюза. Поради това, сроковете за морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление следва да бъдат съгласувани с графиците, определени в друго свързано законодателство, особено в: Директива 2009/28/ЕО, която изисква от държавите членки да осигурят, че делът на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия през 2020 г. е най-малко 20 % и която определя координирането на процедурите по разрешаване, сертифициране и планиране, включително по пространствено планиране, като важен принос за постигането на целите на ЕС в областта на енергията от възобновяеми енергийни източници; Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите1, която изисква от държавите членки да постигнат добър екологичен потенциал, добро състояние на подземните води и добро химично състояние на повърхностните води до 2015 г.; Директива 2008/56/ЕО и част А, точка 6 от приложението към Решение 2010/477/ЕС, които изискват от държавите членки да предприемат необходимите мерки за постигане или запазване на добро екологично състояние на морската среда до 2020 г. и които посочват морското пространствено планиране като инструмент за подпомагане на екосистемния подход към управлението на човешките дейности с цел постигане на добро екологично състояние; Директива 2008/56/ЕО; Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна2; Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици3; Решение 884/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1692/96/EО относно насоките на Общността за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа, което изисква Трансевропейската транспортна мрежа да бъде създадена до 2020 г. чрез интегриране на европейските сухоземни, морски и въздушни транспортни инфраструктурни мрежи.

 

____________________

 

1 ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1

 

2 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

 

3ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a) За да се окаже подкрепа за цялостното и координирано изпълнение на настоящата директива на територията на ЕС, би било целесъобразно в рамките на съществуващите финансови инструменти да се идентифицират ресурси с цел подпомагане на демонстрационни програми и обмен на добри практики и благоприятни процеси в областта на стратегиите и плановете за управление на крайбрежните райони и на морското пространство.

Изменение  13

Предложение за директива

Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящата директива установява рамка за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление, целяща насърчаване на устойчивия растеж на морските и крайбрежните икономики и устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси.

1. Настоящата директива установява рамка за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление, целяща защита на бреговата линия, насърчаване на устойчивото развитие на морските и крайбрежните райони и осигуряване на устойчив икономически растеж, както и устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси.

Изменение  14

Предложение за директива

Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Разпоредбите на настоящата директива се прилагат към морските води и крайбрежните зони.

1. Разпоредбите на настоящата директива се прилагат към морските води и крайбрежните зони в съответствие с действащото европейско и национално законодателство.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Разпоредбите на настоящата директива се прилагат, без да се засягат правомощията на държавите членки в областта на териториалното и селищното устройство.

3. Разпоредбите на настоящата директива се прилагат, без да се засягат правомощията на държавите членки в областта на пространственото планиране.

Изменение  16

Предложение за директива

Член 3 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. „добро екологично състояние“ означава състоянието на околната среда, посочено в член 3, параграф 5 от Директива 2008/56/ЕО.

7. „добро екологично състояние“ означава състоянието на околната среда, посочено в член 3, параграф 5 от Директива 2008/56/ЕО и в Решение 2010/477/ЕС на Комисията.

Обосновка

Решение 2010/477/ЕС на Комисията определя по-подробни насоки относно определението за „добро екологично състояние“ и съответните критерии.

Изменение  17

Предложение за директива

Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При установяването на морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление държавите членки отделят нужното внимание на особеностите на регионите и подрегионите, съответните секторни дейности, засегнатите морски води и крайбрежни зони и потенциалните въздействия от изменението на климата.

3. При установяването на морско пространствено планиране и стратегии за интегрирано крайбрежно управление държавите членки отделят нужното внимание на особеностите на морските и крайбрежните региони и подрегиони, текущите и бъдещите секторни дейности, тяхното въздействие върху околната среда, въздействието върху местните общности и очакваните въздействия от изменението на климата.

Изменение  18

Предложение за директива

Член 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление прилагат екосистемeн подход за улесняване на съвместното съществуване и за предотвратяване на конфликти между конкурентни секторни дейности в морските води и крайбрежните зони, и целят да допринесат за:

Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление насърчават устойчивото развитие на морските и крайбрежните дейности в дългосрочен план, като прилагат екосистемeн подход за улесняване на съвместното съществуване и сътрудничеството между конкурентни секторни дейности в морските води и крайбрежните зони чрез предотвратяване на конфликти между тях, с пълното участие на заинтересованите страни от публичната сфера, и целят, при зачитане на принципа на субсидиарност, да допринесат по-конкретно за:

Изменение  19

Предложение за директива

Член 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) сигурността на енергийните доставки на Съюза чрез насърчаване на развитието на морските енергийни източници, развитието на нови и възобновяеми форми на енергия, взаимното свързване на енергийните мрежи и енергийната ефективност;

a) постигане на целите на Съюза в областта на развитието на възобновяемите източници на енергия, гарантиране на сигурността на енергийните доставки на Съюза, укрепване на интеграцията на вътрешния енергиен пазар и допринасяне за устойчивото развитие и опазването на околната среда чрез насърчаване на развитието на възобновяемите морски енергийни източници и чрез развитието на нови и възобновяеми форми на енергия, взаимното свързване на енергийните мрежи и енергийната ефективност;

Изменение  20

Предложение за директива

Член 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) насърчаване на развитието на морския транспорт и осигуряването на ефикасни и ефективни спрямо разходите морски пътища в Европа, включително достъпност на пристанищата и безопасност на транспорта;

б) осигуряване на устойчивото развитие на морския транспорт извън защитените морски райони при зачитане на чувствителните екосистеми, включително достъпност на пристанищата и безопасност на транспорта, както и опазването на крайбрежните и морските екосистеми;

Изменение  21

Предложение за директива

Член 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) насърчаване на устойчивото развитие и растеж на сектора на рибарството и аквакултурата, включително по отношение на заетостта в областта на рибарството и свързаните сектори;

в) насърчаване на устойчивата експлоатация и управление на риболовните зони и устойчивото развитие на сектора на аквакултурата, включително по отношение на заетостта в областта на рибарството и свързаните сектори;

Изменение  22

Предложение за директива

Член 5 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) осигуряване на опазването, защитата и подобряването на околната среда, както и предпазливото и рационално използване на природните ресурси, особено с цел постигане на добро екологично състояние, прекратяване на загубата на биологично разнообразие и на влошаването на екосистемните услуги, както и намаляване на рисковете от морско замърсяване;

г) осигуряване на опазването, защитата и подобряването на околната среда чрез представителна и последователна мрежа от защитени зони, както и разумното, предпазливо и рационално използване на природните ресурси, особено с цел постигане на добро екологично състояние, прекратяване на загубата на биологично разнообразие и на влошаването на екосистемните услуги, както и намаляване и предотвратяване на рисковете от замърсяване на морските и крайбрежните райони;

Изменение  23

Предложение за директива

Член 5 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) осигуряване на устойчиви на климата крайбрежни и морски райони.

д) повишаване на устойчивостта на крайбрежните и морските райони към въздействието от изменението на климата с цел защита на уязвимите крайбрежни райони;

Изменение  24

Предложение за директива

Член 5 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) опазване, поддържане и укрепване на безценните природни ресурси в крайбрежните и плитките води, като например подводни ливади, гори от водорасли, маерлови легла и солени блата, които представляват важни за улавянето и съхранението на въглероден диоксид екосистеми, и избягване на конфликт с офшорни инсталации за енергия от възобновяеми източници;

Изменение  25

Предложение за директива

Член 5 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб) насърчаване на опазването, утвърждаването и популяризирането на културното наследство на крайбрежните и морските райони.

Изменение  26

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Програмите и стратегиите трябва да отчитат въздействието на извършваните от човека морски и крайбрежни дейности върху екосистемите и морските ресурси.

Изменение  27

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. При установяването на морски пространствени планове държавите членки вземат предвид най-малкото следните дейности:

2. При установяването на морски пространствени планове държавите членки вземат предвид най-малкото следните елементи:

Изменение  28

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) инсталации за добив на енергоносители и за производство на възобновяема енергия;

a) инсталации и инфраструктури за проучване и добив на нефт, газ и други енергоносители и за производство на възобновяема енергия;

Изменение  29

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) площадки и инфраструктури за добив на нефт и газ;

б) площадки и инфраструктури за добив на нефт и природен газ, в т.ч. шистов газ;

Изменение  30

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa) площадки и инфраструктури за съхранение на въглероден диоксид и природен газ;

Изменение  31

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa) подводни наносни отложения за възстановяване на крайбрежната пясъчна ивица;

Изменение  32

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) риболовни зони;

д) зони за риболов и аквакултури;

Изменение  33

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) морски ферми;

е) ферми за аквакултури;

Изменение  34

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) защитените природни обекти.

ж) опазване на природата и видовете, както и на защитените природни обекти, обектите по „Натура 2000“, други чувствителни морски екосистеми и съседни райони в съответствие с европейското и националното законодателство;

Изменение  35

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жa) ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Изменение  36

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – буква ж б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жб) битови и промишлени отпадни води;

Изменение  37

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – буква ж в) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жв) пристанища.

Изменение  38

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) използване на специфични природни ресурси, включително инсталации за добив на енергоносители и за производство на възобновяема енергия;

a) използване на специфични природни ресурси, включително инсталации за добив и съхранение на енергоносители и за производство на възобновяема енергия;

Изменение  39

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) развитие на инфраструктура, енергийни съоръжения, транспорт, пристанища, морски строителни работи и други съоръжения, включително зелена инфраструктура;

б) развитие на инфраструктура, енергийни съоръжения, транспорт, пристанища, морски строителни работи, пречиствателни съоръжения за отпадъчни води и други съоръжения, включително зелена инфраструктура;

Изменение  40

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa) устойчиво управление на бреговите наноси, включително натрупванията в близост до пристанищни и отбранителни инфраструктури;

Изменение  41

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) съхраняване, възстановяване и управление на крайбрежните екосистеми, екосистемните услуги и природата, крайбрежните ландшафти и острови;

д) опазване, съхраняване, възстановяване и управление на крайбрежните екосистеми, защитените делти и влажните зони, екосистемните услуги и природата, крайбрежните ландшафти и острови;

Изменение  42

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) смекчаване и адаптиране към изменението на климата.

е) смекчаване и адаптиране към изменението на климата, по-специално повишаване на издръжливостта на екосистемите;

Изменение  43

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) морски и крайбрежен туризъм;

Изменение  44

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – буква e б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еб) опазване и управление на културното наследство.

Изменение  45

Предложение за директива

Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки установяват начините за обществено участие на всички заинтересовани страни на ранен етап от разработването на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление.

1. Държавите членки установяват начините за обществено участие на всички заинтересовани страни, различните нива на органите на управление и заинтересованата общественост на ранен етап от разработването на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, при зачитане на националните правни системи.

Изменение  46

Предложение за директива

Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Участието на обществеността осигурява, че са проведени консултации със съответните заинтересовани страни и органи и със заинтересованата общественост по проектните планове и стратегии и имат достъп до резултатите, веднага щом станат налични.

2. Участието на обществеността осигурява, че са проведени консултации със съответните заинтересовани страни, с различните нива на органите на управление и със заинтересованата общественост по проектните планове и стратегии и имат достъп до резултатите, веднага щом станат налични.

Изменение  47

Предложение за директива

Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки организират събирането на най-добрите налични данни както и обмена на информация, необходими за морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление.

1. Държавите членки организират събирането на най-добрите налични данни, както и актуализацията и обмена на информация, необходими за морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, включително чрез изграждането на съвместна електронна платформа.

Изменение  48

Предложение за директива

Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление са обект на разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО.

Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление са обект на разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО и на член 6 от Директива 92/43/ЕИО, когато е приложимо.

Изменение  49

Предложение за директива

Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава членка, граничеща с крайбрежна зона или морски район на друга държава членка сътрудничи с цел да се осигури, че морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление са съгласувани и координирани в цялата засегната крайбрежна зона или морски регион и/или подрегион. При това сътрудничество, по-специално се вземат предвид въпросите от транснационален характер, такива като трансграничната инфраструктура.

1. Всяка държава членка, граничеща с крайбрежна зона или морски район на друга държава членка сътрудничи с цел да се осигури, че морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление са съгласувани и координирани в цялата засегната крайбрежна зона или морски регион и/или подрегион. При това сътрудничество, по-специално се вземат предвид въпросите от транснационален характер, такива като трансграничната инфраструктура и околната среда.

Изменение  50

Предложение за директива

Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки, които граничат с крайбрежна зона или морска зона на трета държава, полагат всички усилия, за да координират своите морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление с тази трета държава в засегнатия морски регион или подрегион и свързаната крайбрежна зона.

Държавите членки, които граничат с крайбрежна зона или морска зона на трета държава, се консултират с тази държава в съответствие с международното морско право и съответните конвенции и полагат всички усилия, за да работят в сътрудничество и да координират своите морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление с тази трета държава в засегнатия морски регион или подрегион и свързаната крайбрежна зона.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони

Позовавания

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.4.2013

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

15.4.2013

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Марио Пирило

18.4.2013

Разглеждане в комисия

5.9.2013

 

 

 

Дата на приемане

24.10.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

8

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Kriton Arsenis, Julie Girling, Romana Jordan, Marusya Lyubcheva, James Nicholson, Vittorio Prodi, Birgit Schnieber-Jastram, Andrea Zanoni

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Franco Frigo, Anna Hedh, Anthea McIntyre

СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство (18.10.2013)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление
(COM(2013)0133 – C7‑0065/2013 – 2013/0074(COD))

Докладчик по становище: Изабел Тома

КРАТКА ОБОСНОВКА

През октомври 2012 г. с „Декларацията от Лимасол“ европейските министри по морско дело поеха политически ангажимент за стимулиране на растежа в рамките на морския сектор в съответствие със стратегията „Европа 2020“.

Регламент (ЕС) №° 1255/2011 за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика предоставя правно основание и рамка за координация на политиките. Той е подкрепен от стратегията „Син растеж“, която служи за направляване на политиката в тази област и за определяне на нейния обхват и която сега следва да бъде придружена от конкретни инструменти.

В рамките на стратегията „Син растеж“ е необходимо да се подготви развитието на морските икономически дейности. За тази цел е необходимо да се осигурят подходящи инфраструктури за новите дейности и същевременно да се организира морското пространство по такъв начин, че да има достъп за всички, като се зачитат „традиционните“ дейности като риболова или морския транспорт. Като се има предвид вече съществуващата висока концентрация на население и дейности по крайбрежната ивица, допълнителното развитие ще доведе до конфликти, свързани със земеползването и околната среда в крайбрежните райони. Разрешаването на тези конфликти ще представлява предизвикателство и поради това е необходимо да се създадат инструменти за планиране и управление на морското пространство. Целта на настоящата директива е да насърчи всяка държава — членка на Европейския съюз, да създаде тези инструменти, за да улесни синия растеж.

Преди всичко предложението за директива за установяване на рамка за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление предлага на държавите членки метод за възможно най-ефективно управление и организация на едновременното ползване за различни цели на морските и крайбрежните райони по стратегически, многостранен и съгласуван начин.

На първо място предложението си поставя за цел да се картографират морските пространства и икономическите дейности, които се извършват в тях. То също цели в тези карти да се включат уязвимите морски пространства с оглед на тяхната защита, както и да се определят областите, в които има възможности за развитие в бъдеще. Най-важната цел обаче е да се организира съвместяването на съвкупността от дейности с цел избягване на конфликти относно ползването, които вече създават значителни затруднения. Сътрудничеството, управлението и съответно вземането на решения по отношение на приоритетите са в основата на интегрираното крайбрежно управление.

Освен това съчетаването на морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление предоставя възможност за вникване във взаимодействието между сушата и морето, както и за съвместяване на няколко дейности във времето и пространството, при условие че височината на водния стълб и мобилния характер на съответните дейности осигуряват необходимите за това условия. Разглеждането на морското пространство като съвкупност от отделни зони за изключително ползване от конкретни сектори би навело на мисълта, че то е пренатоварено. Морското пространствено планиране разкрива, че това не е непременно вярно и че е възможно да се регулират разнообразни дейности в дадено пространство.

Въпреки че в предложението на Комисията се посочват целите, дейностите и действията, които попадат в обхвата на правомощията на Съюза, е невъзможно да си представим морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление, чиято единствена цел е да се планират и интегрират само тези дейности, без да вземат предвид взаимозависимостта между сушата и морето и въздействието, което планирането на земеползването може да окаже върху морското пространство. Тези инструменти са полезни единствено в рамките на един цялостен подход, като това е в духа на интеграцията, която се предвижда в предложението. При все това този подход следва да съответства на принципа на субсидиарност и да зачита сферата на компетентност на държавите членки.

Ето защо изглежда, че решението на Комисията да предложи рамка за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление под формата на директива е удачно, тъй като тези инструменти следва да се въведат и прилагат в съответствие с принципа на субсидиарност. Свързаните с тях процедури, методи на управление и процеси на сътрудничество ще се различават в различните държави членки. Те ще зависят от административните системи в държавите членки, но също така и в много случаи от избора на най-удачното равнище на управление. Може да се окаже необходимо да се определят географските граници на крайбрежните подрегиони по такъв начин, че те да отговарят на съществуващите административни региони.

Гъвкавостта, която една директива предлага, е също важна и поради това, че много държави членки вече разполагат с инструменти за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление. Ето защо е от съществено значение да се вземат под внимание практиките, които вече се прилагат от водещите в тази област държави членки, и да се зачита принципът на обратна съвместимост.

И накрая наличието на рамка в тази област на европейско равнище е полезно, тъй като тя спомага за интегриране на политиките и улеснява използването на инструментите за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление по интегриран начин, като насърчава диалога и трансграничното сътрудничество. Сега, когато Съюзът насърчава създаването на множество мрежи и разработването на европейски политики относно моретата, морското пространство следва да се характеризира със сътрудничество и интеграция. Като се има предвид по-конкретно, че много дейности, например риболовът, имат трансграничен характер, морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление ще имат успех единствено ако държавите имат ясна представа за приоритетите на своите съседи по отношение на зоните, които ползват съвместно.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Голямото и бързо растящо търсене на морско пространство за различни цели, такива като инсталации за възобновяема енергия, дейности за морско корабоплаване и риболов, опазване на екосистемите, туризъм и съоръжения за аквакултура, както и многобройните въздействия върху крайбрежните ресурси изискват интегриран подход на планиране и управление.

(1) Голямото и бързо растящо търсене на морско пространство за различни цели, такива като инсталации за възобновяема енергия, добив на суровини от морското дъно, дейности за морско корабоплаване и риболов и улов на черупкови организми, опазване на екосистемите, туризъм и съоръжения за аквакултура, както и многобройните въздействия върху крайбрежните екосистеми и ресурси изискват интегриран подход на планиране и управление, който предлага метод за организиране на едновременното ползване за различни цели на това пространство.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Такъв подход към управлението на океаните беше разработен в Интегрираната морска политика за Европейския съюз, чийто екологичен стълб е Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политика за морска среда. Целта на интегрираната морска политика е да подкрепи устойчивото развитие на моретата и океаните, както и да разработи координиран, съгласуван и прозрачен процес на вземане на решения по отношение на секторните политики на ЕС, засягащи океаните, моретата, островите, крайбрежните и най-отдалечените региони и свързаните с морето сектори, включително чрез стратегиите за морските басейни или макрорегионалните стратегии.

(2) Такъв подход към управлението на океаните беше разработен в Интегрираната морска политика за Европейския съюз, чийто екологичен стълб е Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политика за морска среда. Сега е необходимо да се предложат инструменти, които предоставят възможност да бъдат постигнати всички цели на интегрираната морска политика, като се отчитат трите стълба на устойчивото развитие. Целта на интегрираната морска политика е да подкрепи устойчивото развитие на моретата и океаните, както и да разработи координиран, съгласуван и прозрачен процес на вземане на решения по отношение на секторните политики на ЕС, засягащи океаните, моретата, островите, крайбрежните и най-отдалечените региони и свързаните с морето сектори, като се обърне особено внимание на стратегиите за морските басейни или макрорегионалните стратегии, които са съобразени със специфичните характеристики на определени морета.

 

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Интегрираната морска политика определя морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление като трансверсални политически инструменти, за да могат публичните органи и заинтересованите страни да прилагат координиран и интегриран подход. Прилагането на екосистемен подход ще допринесе за насърчаване на устойчивото развитие на морските и крайбрежните икономики и за устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси.

(3) Интегрираната морска политика определя морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление като трансверсални политически инструменти, за да могат публичните органи и заинтересованите страни да прилагат координиран и интегриран подход. Прилагането на екосистемен подход, в рамките на който е отредена ключова роля на хората, ще допринесе за насърчаване на устойчивото развитие на морските и крайбрежните икономики и за устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси.

Изменение 4

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) С цел да се осигури подходящо разпределение на морското пространство между съответните употреби и координираното управление на крайбрежните зони, следва да бъде въведена рамка, която да се състои най-малкото в установяването и изпълнението от държавите членки на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление.

(8) С цел да се осигури едновременното осъществяване на многобройни и разнообразни употреби и човешки дейности в едно и също морско пространство и за да се гарантира координираното управление на крайбрежните зони, следва да бъде въведена рамка, която да се състои най-малкото в установяването и изпълнението от държавите членки на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление ще доведат до по-добра координация на морските и крайбрежни дейности, което може да доведе до значителни икономически ползи чрез осигуряването на прозрачност, предвидимост и стабилност за инвеститорите, както и до намаляване на разходите за координация и трансакции.

(9) Морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление ще доведат до по-добра, по-опростена и по-ефективна координация, свързване и съвместимост на морските и крайбрежните дейности, което може да доведе до значителни икономически ползи чрез осигуряването на рамка на прозрачност, правна сигурност, предвидимост и стабилност за инвеститорите, както и до ограничаване на бюрократизма и намаляване на разходите за координация и трансакции.

Изменение 6

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Координацията на морските и крайбрежните дейности посредством морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление следва във възможно най-голяма степен да се основава на подход на включване, а не на изключване на дейностите.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Географският обхват на морските води и крайбрежните зони се застъпва в крайбрежните и териториалните води на държавите членки. Инструментите на морското пространствено планиране и интегрираното управление на крайбрежните зони са взаимно допълващи се, тъй като те се съсредоточават съответно върху картографиране на съществуващи и потенциални човешки дейности за целите на изготвянето на морски пространствени планове в морските води и върху идентифицирането на мерки за интегрирано управление на тези човешки дейности в крайбрежните зони. Съвместното съгласувано прилагане на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление ще подобри планирането и управлението на интерфейса суша–море.

(11) Географският обхват на морските води и крайбрежните зони се застъпва в крайбрежните и териториалните води на държавите членки. Инструментите на морското пространствено планиране и интегрираното управление на крайбрежните зони са взаимно допълващи се, тъй като те се съсредоточават съответно върху картографиране на многобройните и разнообразни съществуващи и потенциални употреби и човешки дейности за целите на изготвянето на стратегически морски пространствени планове в морските води и върху идентифицирането на мерки за интегрирано управление на тези човешки дейности в крайбрежните зони. Съвместното, свързано и съгласувано прилагане на стратегическите морски пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление ще подобри планирането и управлението на взаимодействието между сушата и морето и ще допринесе за рационализирането на експлоатацията и опазването на морето. В обхвата на директивата следва да се включат и най-отдалечените региони, като се има предвид значителната им икономическа зависимост от взаимодействието между сушата и морето и от оптималното използване на морското им пространство.

Обосновка

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи да се нанесат съответните промени в целия текст.)

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) За да се подобри морското управление и да се предотвратят конфликтите във връзка с морското пространствено планиране, следва да се създаде Европейска служба за брегова охрана чрез засилено сътрудничество и координация на подходящо равнище между органите, които предоставят услуги по брегова охрана в Съюза, с цел да се повиши сигурността и безопасността на моретата и океаните, по-специално чрез прилагането на съществуващото морско право.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Въпреки че е целесъобразно Съюзът да установи правила за морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, държавите членки и техните компетентни органи остават отговорни за разработването и определянето, в границите на техните морски води и крайбрежни зони, на съдържанието на тези планове и стратегии, включително разпределянето на морското пространство за различните секторни дейности.

(12) Въпреки че е целесъобразно Съюзът да установи правила за морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, държавите членки и техните компетентни органи продължават да носят отговорност за разработването и определянето, в границите на своите морски води и крайбрежни зони, на съдържанието на тези планове и стратегии, включително във връзка с организирането на съвместното съществуване на различни и потенциално конкуриращи се секторни дейности и мерки с цел осигуряване на съвместимост в морското пространство в съответствие с европейските и националните цели.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Така, за да се спазят принципите на пропорционалност и субсидиарност, както и за да се сведе до минимум допълнителната административна тежест, транспонирането и изпълнението на настоящата директива следва във възможно най-голяма степен да се гради върху съществуващи национални правила и механизми. Стратегиите за интегрирано крайбрежно управление следва да се изготвят съгласно принципите и елементите, определени в Препоръка на Съвета 2002/413/ЕО и Решение 2010/631/ЕС на Съвета.

(13) За да се спазят принципите на пропорционалност и субсидиарност, както и за да се сведе до минимум допълнителната административна тежест, транспонирането и изпълнението на настоящата директива следва във възможно най-голяма степен да се гради върху съществуващи национални правила и механизми с оглед на изясняването, опростяването и ускоряването на процедурите. Стратегиите за интегрирано крайбрежно управление следва да се изготвят съгласно принципите и елементите, определени в Препоръка на Съвета 2002/413/ЕО и Решение 2010/631/ЕС на Съвета.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) В морските води и крайбрежните зони, екосистемите и морските и крайбрежните ресурси са подложени на значителен натиск. Човешките дейности, но също така и въздействията от изменението на климата, природните бедствия и динамиката на бреговата линия, като ерозия и наноси, могат да имат много сериозно въздействие върху крайбрежното икономическо развитие и растеж, както и върху крайбрежните и морските екосистеми, водейки до влошаване на състоянието на околната среда, загуба на биологично разнообразие и влошаване на екосистемните услуги. При изготвянето на морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление следва да се обърне съответното внимание на тези различни видове натиск. Освен това, ако бъдат интегрирани в решенията по планирането, здравите крайбрежни и морски екосистеми и техните многобройни услуги, могат да осигурят значителни ползи по отношение на производството на храни, отдиха и туризма, смекчаването и адаптирането към изменението на климата, контрола на динамиката на бреговата линия и предотвратяването на бедствия.

(14) В морските води и крайбрежните зони, екосистемите и морските и крайбрежните ресурси са подложени на разнообразен и значителен натиск. Човешките дейности, но също така и въздействията от изменението на климата, природните бедствия и динамиката на бреговата линия, като брегова ерозия и седиментни наноси, могат да имат много сериозно въздействие върху крайбрежното икономическо развитие и растеж, както и върху крайбрежните и морските екосистеми, водейки до влошаване на състоянието на околната среда и на икономиката, загуба на биологично разнообразие и влошаване на екосистемните услуги. При изготвянето на морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление следва да се обърне съответното внимание на тези различни видове натиск. Освен това, ако бъдат интегрирани в решенията по планирането, здравите крайбрежни и морски екосистеми и техните многобройни услуги могат да осигурят значителни ползи по отношение на производството на храни, отдиха и туризма, смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането и устойчивостта към това изменение, контрола на динамиката на бреговата линия и предотвратяването на бедствия.

Изменение 12

Предложение за директива

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) Следва да се обменят добри практики по отношение на управлението на крайбрежните райони и законодателството в тази област.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14б) Морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление следва надлежно да отчитат специфичните особености на регионите и подрегионите, по-специално в най-отдалечените региони, разположени в океански зони без континентален шелф и с много дълбоки води едва на няколко километра разстояние от брега, чиито риболовни дейности са насочени предимно към дълбоководните рибни ресурси — факт, който може да доведе до конфликти, свързани с използването на пространството, между традиционните риболовни дейности и нововъзникващите и обещаващи дейности като добива на суровини от морското дъно.

Изменение  14

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление следва да прилагат екосистемен подход, както е посочено в член 1, параграф 3 от Директива 2008/56/ЕО, за да се осигури, че комбинираният натиск от всички дейности се запазва на нива, съвместими с постигането на добро екологично състояние, и че капацитетът на морските екосистеми да отговорят на предизвикани от човека промени не е нарушен, като същевременно се позволява устойчивото използване на морски стоки и услуги от днешните и бъдещите поколения.

(15) Морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление следва да прилагат екосистемния подход по член 1, параграф 3 от Директива 2008/56/ЕО, който насърчава в еднаква степен и трите стълба на устойчивото развитие и в рамките на който на хората е отредена ключова роля, за да се осигури, че комбинираният натиск от всички дейности се запазва на нива, съвместими с постигането на добро екологично състояние, и че капацитетът на морските екосистеми да отговорят на предизвикани от човека промени не е нарушен, като същевременно се предоставя възможност за устойчиво използване на морските стоки и услуги от днешните и бъдещите поколения, както и за инвестиране и за икономическа конкурентоспособност.

Изменение  15

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Морските и крайбрежните дейности често са тясно свързани. Това изисква морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление да бъдат координирани или интегрирани с цел да се гарантира устойчивото използване на морското пространство и управление на крайбрежните зони, отчитайки социалните, икономическите и екологичните фактори.

(17) Морските и крайбрежните дейности често са тясно свързани и взаимозависими. Това изисква морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление да бъдат координирани, свързани или интегрирани, с цел да се гарантира устойчивото използване на морското пространство и управление на крайбрежните зони, отчитайки социалните, икономическите и екологичните фактори и цели.

Изменение  16

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) За да се постигнат целите на настоящата директива, морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление следва да обхващат пълния цикъл на откриване на проблемите, събиране на информация, планиране, вземане на решения, изпълнение и мониторинг на изпълнението и да се опират на най-добрите налични научни знания. Следва да се използват по най-добрия начин механизмите, създадени със съществуващо или бъдещо законодателство, включително Решение 2010/477/ЕС относно критериите и методологичните стандарти за добро екологично състояние на морските води или инициативата на Комисията „Познания за морската среда 2020“.

(18) За да се постигнат целите на настоящата директива, морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление следва да обхващат пълния цикъл на откриване на проблемите, събиране на информация, планиране, вземане на решения, изпълнение, мониторинг на изпълнението, преразглеждане или актуализиране и да се опират на най-добрите и най-новите налични научни знания. Следва да се използват по най-добрия начин механизмите, създадени със съществуващо или бъдещо законодателство, включително Решение 2010/477/ЕС относно критериите и методологичните стандарти за добро екологично състояние на морските води или инициативата на Комисията „Познания за морската среда 2020“.

Изменение  17

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Главната цел на морското пространствено планиране е да се идентифицират и управляват употреби на пространство и конфликти в морските райони. За постигането на тази цел е необходимо държавите членки най-малкото да осигурят, че процесът или процесите на планиране водят до изчерпателна карта, в която са посочени различните употреби на морското пространство, като се вземат предвид дългосрочните промени, дължащи се на изменението на климата.

(19) Главната цел на морското пространствено планиране е да се идентифицират и управляват употреби на пространство и конфликти, свързани с използването на пространството, в морските райони. За постигането на тези цели е необходимо държавите членки най-малкото да осигурят, че процесът или процесите на планиране водят до изчерпателна карта, в която са посочени различните настоящи и бъдещи употреби и човешки дейности в морското пространство, като се вземат предвид предвидимите дългосрочни промени, дължащи се на изменението на климата.

Изменение  18

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Държавите членки следва да се консултират и да координират своите планове и стратегии със съответните органи на държавата членка или на трети държави в разглеждания морски регион или подрегион или крайбрежна зона в съответствие с правата и задълженията на тези държави членки и трети държави съгласно европейското и международното право. Ефективното трансгранично сътрудничество между държавите членки и със съседни трети държави изисква да бъдат посочени компетентните органи във всяка държава членка. Поради това държавите членки трябва да определят компетентния орган или органи, отговорни за сътрудничеството с други държави членки или трети държави. Предвид разликите между различните морски региони или подрегиони и крайбрежни зони, не е целесъобразно в настоящата директива да се определя подробно какви трябва да са тези механизми за сътрудничество.

(20) Държавите членки следва да се консултират и да координират своите планове и стратегии със съответните органи на държавата членка или на трети държави в разглеждания морски регион или подрегион или крайбрежна зона, които следва да бъдат надлежно насърчавани и подкрепяни от ЕС и изпълнявани в съответствие с правата и задълженията на тези държави членки и трети държави съгласно европейското и международното право. Ефективното трансгранично сътрудничество между държавите членки и със съседни трети държави изисква да бъдат посочени компетентните органи във всяка държава членка. Поради това държавите членки трябва да определят компетентния орган или органи, отговорни за сътрудничеството с други държави членки или трети държави. Предвид разликите между различните морски региони или подрегиони и крайбрежни зони не е целесъобразно в настоящата директива да се определя подробно какви трябва да са тези механизми за сътрудничество.

Изменение  19

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) В крайбрежните зони се прилагат различни мерки по силата на различни политики. За да се постигнат целите на настоящата директива, държавите членки следва да изготвят списък на тези мерки и да анализират необходимостта от допълнителни действия, например за предотвратяване на ерозията и контролиране на наносите, адаптиране към въздействието от изменението на климата, борба с крайбрежните и морските отпадъци, развитие на зелена инфраструктура и помощ за предотвратяване на природни бедствия. Те следва да се прилагат по координиран и интегриран начин. В това отношение държавите членки следва да вземат предвид всички съответни крайбрежни дейности и да отделят особено внимание на междусекторните взаимодействия и взаимодействията суша–море между тези дейности.

(21) В крайбрежните зони се прилагат различни мерки по силата на различни политики. За да се постигнат целите на настоящата директива, държавите членки следва да изготвят списък на тези мерки и да анализират необходимостта от допълнителни действия, например за предотвратяване на бреговата ерозия и контролиране на седиментните наноси и затлачванията, адаптиране към въздействието и последиците от изменението на климата, борба с крайбрежните и морските отпадъци, борба срещу разпространението на водорасли, развитие на зелена инфраструктура и помощ за предотвратяване на природни бедствия. Те следва да се прилагат по координиран и интегриран начин. В това отношение държавите членки следва да вземат предвид всички съответни крайбрежни дейности и да отделят особено внимание на междусекторните взаимодействия и взаимодействията суша–море между тези дейности.

Изменение  20

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Управлението на морските и крайбрежните райони е сложно и включва органи, икономически оператори и други заинтересовани страни на различни нива. С цел да се осигури устойчиво развитие по ефективен начин, от основно значение е да бъдат проведени консултации със заинтересованите страни, органите и обществеността на подходящ етап от изготвянето на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление съгласно настоящата директива, в съответствие със съответното законодателство на ЕС. Добър пример за разпоредби за обществени консултации може да бъде открит в член 2, параграф 2 от Директива 2003/35.

(22) Управлението на морските и крайбрежните райони е сложно и включва органи, икономически оператори и други заинтересовани страни на различни нива. С цел да се осигури устойчиво развитие по ефективен начин, от основно значение е заинтересованите страни, органите и обществеността да бъдат включени в механизмите за сътрудничество на всички етапи от процедурата за изготвянето на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление съгласно настоящата директива, в съответствие със съответното законодателство на ЕС. Добър пример за разпоредби за обществени консултации може да бъде открит в член 2, параграф 2 от Директива 2003/35.

Изменение  21

Предложение за директива

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a) Управлението на взаимодействието между морето и сушата предполага различни равнища на управление, като характерът и мащабът на интегрираното крайбрежно управление и морското пространствено планиране следва да водят до интеграция на всички тези равнища на управление. Възможно е да има разлики между компетентните органи в различните държави членки и в тяхната дейност могат да участват различни участници и органи на управление.

Изменение  22

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Посредством морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление държавите членки могат да намалят административната тежест и разходите в подкрепа на своите действия за изпълнение на друго свързано законодателство на Съюза. Поради това, сроковете за морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление следва да бъдат съгласувани с графиците, определени в друго свързано законодателство, особено в: Директива 2009/28/ЕО, която изисква от държавите членки да осигурят, че делът на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия през 2020 г. е най-малко 20 % и която определя координирането на процедурите по разрешаване, сертифициране и планиране, включително по пространствено планиране, като важен принос за постигането на целите на ЕС в областта на енергията от възобновяеми енергийни източници; Директива 2008/56/ЕО и част А, точка 6 от приложението към Решение 2010/477/ЕС, които изискват от държавите членки да предприемат необходимите мерки за постигане или запазване на добро екологично състояние на морската среда до 2020 г. и които посочват морското пространствено планиране като инструмент за подпомагане на екосистемния подход към управлението на човешките дейности с цел постигане на добро екологично състояние; Решение 884/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1692/96/EО относно насоките на Общността за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа, което изисква Трансевропейската транспортна мрежа да бъде създадена до 2020 г. чрез интегриране на европейските сухоземни, морски и въздушни транспортни инфраструктурни мрежи.

(23) Посредством морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление държавите членки могат да намалят административната тежест и разходите в подкрепа на своите действия за изпълнение на друго свързано законодателство на Съюза. Поради това сроковете за морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление следва да бъдат съгласувани във възможно най-голяма степен с графиците, определени в друго свързано законодателство, особено в: Директива 2009/28/ЕО, която изисква от държавите членки да осигурят, че делът на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия през 2020 г. е най-малко 20 %, и която определя координирането на процедурите по разрешаване, сертифициране и планиране, включително по пространствено планиране, като важен принос за постигането на целите на ЕС в областта на енергията от възобновяеми енергийни източници; Директива 2008/56/ЕО и част А, точка 6 от приложението към Решение 2010/477/ЕС, които изискват от държавите членки да предприемат необходимите мерки за постигане или запазване на добро екологично състояние на морската среда до 2020 г. и които посочват морското пространствено планиране като инструмент за подпомагане на екосистемния подход към управлението на човешките дейности с цел постигане на добро екологично състояние; Решение 884/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1692/96/EО относно насоките на Общността за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа, което изисква Трансевропейската транспортна мрежа да бъде създадена до 2020 г. чрез интегриране на европейските сухоземни, морски и въздушни транспортни инфраструктурни мрежи.

Изменение  23

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) С цел да се осигури, че установяването на морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление се основава на надеждни данни и за да се избегне допълнителната административна тежест, е важно държавите членки да събират най-добрите налични данни и информация, като използват съществуващите инструменти и средства за събиране на данни, като тези, разработени в контекста на инициативата „Познания за морската среда 2020“.

(25) С цел да се осигури, че установяването на морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление се основава на надеждни данни и за да се избегне допълнителната административна тежест и съответните забавяния и разходи, е важно държавите членки да събират най-добрите и най-новите налични данни и информация, като използват съществуващите инструменти и средства за събиране на данни, като тези, разработени в контекста на инициативата „Познания за морската среда 2020“.

Изменение  24

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) С цел да се осигури еднаквото изпълнение на настоящата директива, в частност по отношение на управлението на данни и оперативните стъпки за установяването, изпълнението и докладването на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, включително и техническите формати за обмен на данни, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

(27) С цел изготвяне на докладите по член 15 от настоящата директива на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

Изменение  25

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Навременното транспониране на разпоредбите на настоящата директива е от съществено значение, тъй като ЕС е приел редица инициативи по политиката, които трябва да бъдат изпълнени до 2020 г., и които настоящата директива има за цел да подкрепи. Поради това следва да бъде приет възможно най-кратък срок за транспонирането на настоящата директива.

(28) Навременното транспониране на разпоредбите на настоящата директива е от съществено значение, тъй като ЕС е приел редица инициативи по политиката, които трябва да бъдат изпълнени до 2020 г., и които настоящата директива има за цел да подкрепи и допълни. Поради това следва да бъде приет възможно най-кратък срок за транспонирането на настоящата директива.

Изменение  26

Предложение за директива

Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящата директива установява рамка за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление, целяща насърчаване на устойчивия растеж на морските и крайбрежните икономики и устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси.

1. Настоящата директива установява рамка за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление, която по целесъобразност включва стратегии на равнището на Съюза за морските басейни и стратегии за макрорегионите и която си поставя за цел да насърчава устойчивото социално-икономическо и екологично развитие и растеж на морските и крайбрежните пространства и устойчивото използване на морските и крайбрежните екостистеми и ресурси.

Изменение  27

Предложение за директива

Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В границите на интегрираната морска политика на Съюза, настоящата рамка предвижда установяването и изпълнението от страна на държавите членки на морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление, с цел постигане на целите, определени в член 5.

2. В границите на интегрираната морска политика на Съюза, настоящата директива предвижда установяването и изпълнението от страна на държавите членки на морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление, с цел постигане на целите, определени в член 5.

Изменение  28

Предложение за директива

Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Разпоредбите на настоящата директива се прилагат към морските води и крайбрежните зони.

1. Разпоредбите на настоящата директива се прилагат към морските води и крайбрежните зони, включително в най-отдалечените региони.

Изменение  29

Предложение за директива

Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Настоящата директива не се прилага към дейности, чиято единствена цел е отбрана или национална сигурност. Всяка държава членка въпреки това се стреми да осигури, че такива дейности се осъществяват по начин, съвместим с целите на настоящата директива.

2. Настоящата директива не се прилага спрямо дейности, чиято единствена цел е отбрана или национална сигурност, с изключение по отношение на създаването на Европейска служба за брегова охрана. Всяка държава членка въпреки това се стреми да осигури, че такива дейности се осъществяват по начин, съвместим с целите на настоящата директива.

Изменение  30

Предложение за директива

Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Разпоредбите на настоящата директива се прилагат, без да се засягат правомощията на държавите членки в областта на териториалното и селищното устройство.

3. Разпоредбите на настоящата директива се прилагат, без да се засягат правомощията на държавите членки в областта както на териториалното и селищното устройство, така и на решаването на въпроси, отнасящи се до връзката суша–море.

Обосновка

Допълнението изяснява обхвата от гледна точка на териториалното планиране.

Изменение  31

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. „морски пространствени планове“ означава план или планове, произтичащи от публичен процес на анализ и планиране на пространственото и времевото разпределяне на човешките дейности в морските райони, за да се постигнат икономическите, екологичните и социалните цели с оглед на определянето на използването на морското пространство за различни цели.

Изменение  32

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 2 б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. „стратегии за интегрирано крайбрежно управление“ означава официалните и неофициалните практики и/или стратегии, които имат за цел интегрираното управление на всички процеси в политиките, засягащи крайбрежните зони, като разглеждат по координиран начин взаимодействията суша―море на крайбрежните дейности, с цел да се осигури устойчивото развитие на крайбрежните и морските райони; тези стратегии гарантират, че решенията за управление или развитие са взети по съгласуван начин в различните сектори.

Изменение   33

Предложение за директива

Член 3 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. „морски регион или подрегион“ означава морските региони и подрегиони, посочени в член 4 от Директива 2008/56/ЕО.

3. „морски регион или подрегион“означава регионите, посочени в член 4, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО, и подрегионите, получени при разделянето на тези региони по целесъобразен начин, въз основа на които държавите членки могат да извършват своето планиране в съответствие със съществуващите институционални и управленски равнища.

Обосновка

За препоръчване е да се гарантира, че подрегионите съответстват в географско отношение на националните органи на управление, с цел да се ограничи бюрократизмът и да се предотвратят споровете за компетентност.

Изменение  34

Предложение за директива

Член 3 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. „добро екологично състояние“ означава състоянието на околната среда, посочено в член 3, параграф 5 от Директива 2008/56/ЕО.

7. „добро екологично състояние“ означава състоянието на околната среда, посочено в член 3, параграф 5 от Директива 2008/56/ЕО, при условие че засегнатият от човешката дейност район, който може да има някои от свойствата по член 3, параграф 5, буква б) от горепосочената директива, обхваща едновременно суша и море.

Обосновка

Изясняване на определението в Директива 2008/56/ЕО с цел да могат да се разглеждат и замърсяванията на почвата.

Изменение  35

Предложение за директива

Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава членка установява и изпълнява морски пространствен план или планове и интегрирана стратегия или стратегии за крайбрежно управление. Те могат да бъдат изготвени като отделни документи.

1. Всяка държава членка в сътрудничество с компетентните органи и със заинтересованите страни и граждани установява и изпълнява морски пространствен план или планове и интегрирана стратегия или стратегии за крайбрежно управление. Те могат да бъдат изготвени като отделни документи.

Изменение  36

Предложение за директива

Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При установяването на морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление държавите членки отделят нужното внимание на особеностите на регионите и подрегионите, съответните секторни дейности, засегнатите морски води и крайбрежни зони и потенциалните въздействия от изменението на климата.

3. При установяването на морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление държавите членки включват особеностите на регионите и подрегионите, особено най-отдалечените региони, съответните настоящи и бъдещи секторни дейности, засегнатите морски води и крайбрежни зони и тяхното взаимодействие, както и потенциалните въздействия от изменението на климата.

Изменение  37

Предложение за директива

Член 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление прилагат екосистемeн подход за улесняване на съвместното съществуване и за предотвратяване на конфликти между конкурентни секторни дейности в морските води и крайбрежните зони, и целят да допринесат за:

Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление прилагат екосистемен подход, който насърчава в еднаква степен и трите стълба на устойчивото развитие (екологичен, социален и икономически), отразяват взаимодействието между сушата и морето, улесняват съвместното съществуване и съвместимостта, предотвратяват конфликтите, свързани с използването на пространството, между секторни дейности в морските води и крайбрежните зони и целят да допринесат за следните цели на ЕС:

Изменение  38

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) сигурността на енергийните доставки на Съюза чрез насърчаване на развитието на морските енергийни източници, развитието на нови и възобновяеми форми на енергия, взаимното свързване на енергийните мрежи и енергийната ефективност;

а) сигурността на енергийните доставки на Съюза чрез насърчаване на развитието на морските енергийни източници, развитието на нови, алтернативни и възобновяеми форми на енергия, взаимното свързване на енергийните мрежи и енергийната ефективност;

Изменение  39

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) насърчаване на развитието на морския транспорт и осигуряването на ефикасни и ефективни спрямо разходите морски пътища в Европа, включително достъпност на пристанищата и безопасност на транспорта;

б) насърчаване на развитието на морския транспорт и осигуряването на ефикасни и ефективни спрямо разходите морски пътища в Европа, включително морски магистрали, достъпност на пристанищата и безопасност на транспорта, свързване на островните региони и насърчаване на взаимовръзката суша–море;

Изменение  40

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) насърчаване на устойчивото развитие и растеж на сектора на рибарството и аквакултурата, включително по отношение на заетостта в областта на рибарството и свързаните сектори;

в) насърчаване на устойчивото развитие, растежа и инвестициите в рамките на сектора на рибарството, обхващащ непромишления и промишления риболов, както и улова на черупкови организми и аквакултурата, опазване на районите, които са силно зависими от тези дейности и по традиция се основават на тях, и насърчаване на заетостта в областта на рибарството и свързаните сектори;

Изменение  41

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) насърчаване на социално-икономическата устойчивост на морските и крайбрежните райони, защита на тяхното историческо и културно наследство и развитие на устойчиви дейности като туризма, като се намалява сезонния характер на дейността;

Изменение  42

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) осигуряване на опазването, защитата и подобряването на околната среда, както и предпазливото и рационално използване на природните ресурси, особено с цел постигане на добро екологично състояние, прекратяване на загубата на биологично разнообразие и на влошаването на екосистемните услуги, както и намаляване на рисковете от морско замърсяване;

г) осигуряване на опазването, защитата и подобряването на околната среда, както и защита и рационално, балансирано и устойчиво използване на екосистемите и природните ресурси, особено с цел постигане на добро екологично състояние, прекратяване на загубата на биологично разнообразие и на влошаването на екосистемните услуги, както и намаляване на рисковете от морско замърсяване;

Изменение  43

Предложение за директива

Член 5 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) осигуряване на устойчиви на климата крайбрежни и морски райони.

д) осигуряване на устойчиви на климата крайбрежни и морски райони, като се полагат усилия за предвиждане на последиците за тези райони от изменението на климата, били те от геологичен, метеорологичен, биологичен, миграционен или друг характер.

Изменение  44

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) предоставяне на възможност за сътрудничество между бреговата охрана на различни държави членки с оглед на евентуалното бъдещо създаване на Европейска служба за брегова охрана.

Изменение  45

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) са взаимно координирани, в случай че не са интегрирани;

а) са взаимно координирани, в случай че не са интегрирани, като се осигури участието на заинтересованите страни и на гражданите в съответствие с член 9;

Изменение  46

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) се изготвят в сътрудничество със заинтересованите страни, компетентните органи и заинтересованата общественост.

Изменение  47

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) осигуряват ефективно трансгранично сътрудничество между държавите членки, както и между националните органи и заинтересованите страни по съответните секторни политики;

б) осигуряват ефективно трансгранично сътрудничество между държавите членки, както и между съответните органи, включително гражданите и заинтересованите страни във връзка със съответните секторни политики в съответствие с член 12, и включват посочване на структурите и мрежите, които е необходимо да се създадат или усъвършенстват;

Изменение  48

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) идентифицират трансграничните последици от морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление върху морските води и крайбрежните зони, които са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави в същия морски регион или подрегион и свързаните крайбрежни зони, и работят по тях в сътрудничество с компетентните органи на тези държави в съответствие с членове 12 и 13;

в) идентифицират трансграничните последици от морските пространствени планове, дейностите, свързани с морската сигурност, и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление върху морските води и крайбрежните зони, които са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави в същия морски регион или подрегион и свързаните крайбрежни зони, и работят по тях в сътрудничество с компетентните органи на тези държави в съответствие с членове 12 и 13;

Изменение  49

Предложение за директива

Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Морските пространствени планове съдържат най-малкото картографиране на морските води, което идентифицира настоящото и потенциалното пространствено и времево разпределение на всички имащи отношение морски дейности, с оглед постигане на целите, определени в член 5.

1. С оглед на постигането на целите по член 5 морските пространствени планове съдържат най-малкото картографиране на морските води и на взаимодействието между сушата и морето, което идентифицира настоящото и потенциалното пространствено и времево разпределение на всички имащи отношение употреби и човешки дейности.

Изменение  50

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. С оглед на ефективното и цялостно морско пространствено планиране държавите членки вземат предвид всички съответни дейности съгласно своите правомощия. Държавите членки също така се стремят да вземат предвид дейностите от следния непълен списък:

 

а) добив на полезни изкопаеми или агрегати;

 

б) места за подслон;

 

в) морско историческо наследство;

 

г) туризъм и места за къпане;

 

д) плавателна дейност с цел отдих;

 

е) зони за подводно депониране;

 

ж) зони, които са изложени на опасност от наводняване;

 

з) населени райони и градове;

 

и) обекти и инфраструктура за добив на суровини от морското дъно;

 

й) зони за възстановяване на рибните запаси.

Изменение  51

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) маршрути на морския транспорт;

в) пристанища, маршрути на морския транспорт и други инфраструктури и строителство за целите на морския транспорт;

Изменение  52

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – букви д) и е)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) риболовни зони;

д) зони за риболов, аквакултура, улов на черупкови организми и отглеждане на морски водорасли и потенциала за тяхното развитие;

е) морски ферми;

 

Изменение  53

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) риболов и аквакултура

г) риболов, улов на черупкови организми и аквакултура;

Изменение  54

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. С оглед на ефективното и цялостно интегрирано крайбрежно управление държавите членки вземат предвид всички съответни дейности съгласно своите правомощия. Държавите членки също така вземат предвид дейностите от следния непълен списък:

 

а) развитие на инфраструктурата за плаване с цел отдих и на свързаната с него дейност;

 

б) зони, изложени на риск от наводнения;

 

в) зони за драгиране и за подводно депониране;

 

г) туризъм, къпане и развлекателни дейности;

 

д) морско историческо наследство.

 

е) различните функции на националната брегова охрана с оглед на бъдещото създаване на Европейска служба за брегова охрана.

Изменение  55

Предложение за директива

Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки установяват начините за обществено участие на всички заинтересовани страни на ранен етап от разработването на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление.

1. Държавите членки установяват начините за консултиране с всички заинтересовани страни, включително групите, представляващи определени интереси, и широката общественост, на всички етапи от процедурата за разработване на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление.

Изменение  56

Предложение за директива

Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Участието на обществеността осигурява, че са проведени консултации със съответните заинтересовани страни и органи и със заинтересованата общественост по проектните планове и стратегии и имат достъп до резултатите, веднага щом станат налични.

2. Участието на обществеността осигурява, че съответните заинтересовани страни и органи, както и групите, представляващи определени интереси, и членовете на заинтересованата общественост, включително регионалните консултативни съвети, са информирани и своевременно вземат участие в процеса на консултация по проектните планове и стратегии и имат достъп до съответните резултати веднага щом те станат налични.

Изменение  57

Предложение за директива

Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато установяват начините за обществена консултация, държавите членки се ръководят от съответните разпоредби в друго законодателство на Съюза.

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение  58

Предложение за директива

Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки организират събирането на най-добрите налични данни както и обмена на информация, необходими за морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление.

1. Държавите членки организират събирането на най-добрите и най-новите налични данни, както и обмена на информация, необходими за морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, при съдействие от страна на Европейската агенция за контрол на рибарството и на агенциите за защита на околната среда или други агенции, които евентуално разполагат с информация, представляваща интерес.

Изменение  59

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) специализирана мрежа на компетентните органи на държавите членки, която обхваща засегнатия морски регион и/или подрегион.

б) специализирана мрежа на компетентните органи на държавите членки, която обхваща засегнатата крайбрежна зона, морски регион и/или подрегион.

Изменение  60

Предложение за директива

Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки, които граничат с крайбрежна зона или морска зона на трета държава, полагат всички усилия, за да координират своите морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление с тази трета държава в засегнатия морски регион или подрегион и свързаната крайбрежна зона.

Държавите членки, които граничат с крайбрежна зона или морска зона на трета държава, при изготвянето на своите морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление вземат под внимание евентуалните подобни планове и стратегии, приети от тази трета държава в съответния морски регион или подрегион и свързаната крайбрежна зона, с цел да избегнат евентуалните спорове, посредством инициативи за сътрудничество, които са надлежно насърчавани и подкрепяни от ЕС.

 

Комисията активно подкрепя диалога с трети държави, така че да се гарантира съответствието между гореспоменатите планове и стратегии.

Изменение  61

Предложение за директива

Член 15 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията представя доклад за напредъка пред Европейския парламент и Съвета, в който очертава напредъка, постигнат в изпълнението на настоящата директива.

3. Комисията представя доклад за напредъка пред Европейския парламент и Съвета, в който очертава напредъка, постигнат при изпълнението на настоящата директива, най-късно две години след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение  62

Предложение за директива

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 16

заличава се

Изпълнителни актове

 

1. Посредством изпълнителни актове Комисията може да приеме разпоредби относно:

 

а) оперативни спецификации за управление на данните, посочени в член 10, при условие че те не са установени от друго законодателство на ЕС, такова като Директива 2007/2/ЕО или Директива 2008/56/ЕО, по отношение на:

 

– споделянето на данни, и взаимодействието със съществуващите процедури за управление и събиране на данни; както и

 

б) оперативните стъпки за установяването и докладването по морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, по отношение на:

 

– съгласуваност на задълженията за докладване по настоящата директива с друго съответно законодателство на Съюза;

 

– цикли на мониторинг и преразглеждане;

 

– условия и ред за трансгранично сътрудничество;

 

– обществена консултация.

 

2. Изпълнителните актове, посочени в параграф 1 се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 17, параграф 2.

 

Изменение  63

Предложение за директива

Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 16a

 

Актове за изпълнение

 

1. Комисията може да приема чрез актове за изпълнение разпоредби относно стъпките за изготвяне на докладите, посочени в член 15 от настоящата директива.

 

2. Актовете за изпълнение, посочени в параграф 1, се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 17, параграф 2.

Изменение  64

Предложение за директива

Член 18 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, посочени в член 4, параграф 1, се установяват в срок от 36 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива.

4. Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, посочени в член 4, параграф 1, се установяват в срок от 36 месеца след датата на влизане в сила на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за привеждане в съответствие с настоящата директива.

Изменение  65

Предложение за директива

Приложение 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Регионална или подрегионална координация — необходимо е кратко описание на механизмите, създадени с цел да се осигури координацията между държавите членки, когато техни води са обхванати от настоящата директива и попадат в един и същ морски регион или подрегион.

(5) Регионална или подрегионална координация — необходимо е кратко описание на механизмите, създадени с цел да се осигури координацията между държавите членки, когато техни води са обхванати от настоящата директива и попадат в една и съща крайбрежна зона, морски регион или подрегион.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони

Позовавания

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.4.2013 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

PECH

15.4.2013 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Изабел Тома

9.4.2013 г.

Разглеждане в комисия

11.7.2013 г.

5.9.2013 г.

 

 

Дата на приемане

17.10.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Kriton Arsenis, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Илияна Малинова Йотова, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jim Higgins, George Lyon, Antolín Sánchez Presedo

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Maria Da Graça Carvalho, María Auxiliadora Correa Zamora, Francisco José Millán Mon, Bart Staes

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони

Позовавания

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD)

Дата на представяне на ЕП

12.3.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.4.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

15.4.2013

ENVI

15.4.2013

ITRE

15.4.2013

REGI

15.4.2013

 

AGRI

15.4.2013

PECH

15.4.2013

PETI

15.4.2013

 

Неизказано становище

       Дата на решението

EMPL

17.4.2013

ITRE

30.5.2013

REGI

29.5.2013

AGRI

10.4.2013

 

PETI

2.7.2013

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Гезине Майснер

19.3.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

5.9.2013

 

 

 

Дата на приемане

5.11.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Jacob Bicep, Spyros Danellis, Michel Dantin, Markus Ferber, Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden, Bernadette Vergnaud

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Траян Унгуряну

Дата на внасяне

13.11.2013