Procedure : 2013/0074(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0379/2013

Indgivne tekster :

A7-0379/2013

Forhandlinger :

PV 11/12/2013 - 13
CRE 11/12/2013 - 13

Afstemninger :

PV 12/12/2013 - 12.8
CRE 12/12/2013 - 12.8
Stemmeforklaringer
PV 17/04/2014 - 9.5
CRE 17/04/2014 - 9.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0588
P7_TA(2014)0449

BETÆNKNING     ***I
PDF 901kWORD 785k
13.11.2013
PE 516.661v01-00 A7-0379/2013

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning

(COM(2013)0133 – C7‑0065/2013 – 2013/0074(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Gesine Meissner

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 UDTALELSE fra Fiskeriudvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning

(COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0133),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 43, stk. 2, artikel 100, stk. 2, artikel 192, stk. 1, og artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0065/2013),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til de begrundede udtalelser inden for rammerne af protokol nr. 2, som formanden har modtaget fra de nationale parlamenter, om, hvorvidt udkastet til retsakt overholder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, fra hhv. Kongeriget Belgiens parlament, den tyske Forbundsdag, Førstekammeret og Andetkammeret i Irland, det litauiske parlament, Førstekammeret og Andetkammeret i Nederlandene, Andetkammeret i Polen, det finske parlament og det svenske parlament, som slår fast, at udkastet til retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 18. september 2013(1),

–   der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 9. oktober 2013(2),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Fiskeriudvalget (A7-0379/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/631/EU af 13. september 2010 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om integreret kystzoneforvaltning i Middelhavet til konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder1,

 

__________________

 

1 EUT L 279 af 23.10.2010, s. 1.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Den intense og stærkt stigende efterspørgsel efter det maritime rum til forskellige formål som f.eks. anlæg til vedvarende energi, søfart, fiskeri, foranstaltninger til bevarelse af økosystemer, turistaktiviteter og akvakulturanlæg og presset på kystressourcerne som følge af disse aktiviteter nødvendiggør en integreret planlægnings- og forvaltningsstrategi.

(1) Den intense og stærkt stigende efterspørgsel efter det maritime rum til forskellige formål som f.eks. anlæg til vedvarende energi, efterforskning efter og udnyttelse af olie og gas, søfart, fiskeri, foranstaltninger til bevarelse af økosystemer og biodiversitet, udvinding af råstoffer, turistaktiviteter og akvakulturanlæg og presset på kystressourcerne som følge af disse aktiviteter nødvendiggør en integreret planlægnings- og forvaltningsstrategi.

Begrundelse

Udvinding af råstoffer tilføjes her i betragtningerne for at sikre overensstemmelse med artikel 7.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Der er netop opstillet en sådan strategi for havforvaltning i den integrerede EU-havpolitik, der understøttes af en miljøsøjle i form af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger. Formålet med den integrerede havpolitik er at støtte en bæredygtig udvikling af havbaserede aktiviteter og at udarbejde en koordineret, sammenhængende og gennemsigtig beslutningsprocedure for de EU-sektorpolitikker, der har indflydelse på hav-, kyst- og øområderne samt regionerne og øerne i EU's yderste periferi, bl.a. i form af havområdestrategier og makroregionale strategier.

(2) Der er netop opstillet en sådan strategi for havforvaltning og maritim forvaltning i den integrerede EU-havpolitik, der understøttes af en miljøsøjle i form af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger. Formålet med den integrerede havpolitik er at støtte en bæredygtig udvikling af havbaserede aktiviteter og at udarbejde en koordineret, sammenhængende og gennemsigtig beslutningsprocedure for de EU-sektorpolitikker, der har indflydelse på hav-, kyst- og øområderne samt regionerne og øerne i EU's yderste periferi, bl.a. i form af havområdestrategier og makroregionale strategier.

Begrundelse

Den integrerede havpolitik blev især indført for at skabe en mere sammenhængende forvaltningsramme for den maritime politik.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) I den integrerede havpolitik udpeges maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning som horisontale politiske værktøjer, der giver de offentlige myndigheder og de berørte parter mulighed for at anvende en koordineret og integreret strategi. En økosystembaseret tilgang vil bidrage til at fremme en bæredygtig vækst i de maritime erhverv og kystsamfundene og en bæredygtig udnyttelse af hav- og kystressourcerne.

(3) I den integrerede havpolitik udpeges maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning som horisontale politiske værktøjer, der giver de offentlige myndigheder og de berørte parter mulighed for at anvende en koordineret, integreret og grænseoverskridende strategi. En økosystembaseret tilgang vil bidrage til at fremme en bæredygtig vækst i de maritime erhverv og kystsamfundene og en bæredygtig udnyttelse af hav- og kystressourcerne.

Begrundelse

At styrke det grænseoverskridende samarbejde er afgørende for den integrerede havpolitik og navnlig den maritime fysiske planlægning og den integrerede kystzoneforvaltning.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) I sin nylige meddelelse "Blå vækst – mulighederne for bæredygtig vækst i den maritime økonomi" har Kommissionen udpeget en række igangværende EU-initiativer, som har til formål at gennemføre Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. I samme meddelelse udpeges der ligeledes en række sektorspecifikke aktiviteter, som initiativerne om blå vækst skal sætte fokus på i fremtiden, og som den maritime fysiske planlægning og strategierne for integreret kystzoneforvaltning skal yde den fornødne støtte til.

(5) I sin nylige meddelelse "Blå vækst – mulighederne for bæredygtig vækst i den maritime økonomi" har Kommissionen udpeget en række igangværende EU-initiativer, som har til formål at gennemføre Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. I samme meddelelse udpeges der ligeledes en række sektorspecifikke aktiviteter, som initiativerne om blå vækst skal sætte fokus på i fremtiden, og som den maritime fysiske planlægning og strategierne for integreret kystzoneforvaltning skal yde den fornødne støtte til. Medlemsstaternes klare støtte på disse nærmere bestemte strategiske områder vil betyde juridisk sikkerhed og forudsigelighed for offentlige og private aktørers investeringer, som vil have løftestangseffekt på alle sektorpolitikker i forbindelse med hav- og kystområderne.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) I De Forenede Nationers Havretskonvention (UNCLOS) anføres det i præamblen, at spørgsmål vedrørende udnyttelsen af havområder er indbyrdes tæt forbundne og skal betragtes som en helhed. Opstilling af planer for det maritime rum og udarbejdelsen af en struktur for udnyttelsen de rettigheder, der indrømmes i henhold til UNCLOS, er den logiske følge heraf og et praktisk redskab, der kan hjælpe medlemsstaterne med at opfylde deres forpligtelser.

(7) I De Forenede Nationers Havretskonvention (UNCLOS) anføres det i præamblen, at spørgsmål vedrørende udnyttelsen af havområder er indbyrdes tæt forbundne og skal betragtes som en helhed. Opstilling af planer for det maritime rum og udarbejdelsen af en struktur for udnyttelsen de rettigheder, der indrømmes i henhold til UNCLOS, er den logiske følge heraf og et praktisk redskab, der kan hjælpe medlemsstaterne og de kompetente subnationale myndigheder med at opfylde deres forpligtelser.

Begrundelse

I mange medlemsstater, heriblandt Italien, forvaltes territorialfarvandene ikke direkte af staten, men derimod af subnationale enheder, såsom regionerne. Assistancen i henhold til UNCLOS' praktiske redskaber bør overlades til den kompetente myndighed.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) For at sikre konsekvens og juridisk klarhed bør det geografiske anvendelsesområde for den maritime fysiske planlægning og strategierne for integreret kystzoneforvaltning defineres i overensstemmelse med Unionens gældende retsinstrumenter og den internationale søret.

(10) For at sikre konsekvens og juridisk klarhed bør det geografiske anvendelsesområde for den maritime fysiske planlægning og integreret kystzoneforvaltning defineres i overensstemmelse med Unionens gældende retsinstrumenter og den internationale søret, navnlig UNCLOS.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Selvom det er hensigtsmæssigt, at det er Unionen, der fastsætter reglerne for den maritime fysiske planlægning og strategierne for integreret kystzoneforvaltning, er det medlemsstaterne og deres ansvarlige myndigheder, der for deres farvande og kystzoner har ansvaret for at udarbejde og fastlægge indholdet af sådanne planer og strategier, herunder fordelingen af det maritime rum på de forskellige sektoraktiviteter.

(12) Selvom det er hensigtsmæssigt, at det er Unionen, der fastsætter en gennemsigtig og sammenhængende ramme for den maritime fysiske planlægning og strategierne for integreret kystzoneforvaltning, er det medlemsstaterne og deres ansvarlige myndigheder, der for deres farvande og kystzoner har ansvaret for at udarbejde og fastlægge indholdet af sådanne planer og strategier, herunder fordelingen af det maritime rum på de forskellige sektoraktiviteter og maritime anvendelser.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) For at efterleve proportionalitets- og nærhedsprincippet og holde yderligere administration på et minimum bør gennemførelsen af dette direktiv i videst muligt omfang bygge på eksisterende nationale regler og mekanismer. Strategierne for integreret kystzoneforvaltning bør bygge på de principper og elementer, der er fastsat i Rådets henstilling 2002/413/EF og Rådets afgørelse 2010/631/EU.

(13) For at efterleve proportionalitets- og nærhedsprincippet og holde yderligere administration på et minimum bør gennemførelsen af dette direktiv i videst muligt omfang bygge på eksisterende nationale og regionale havkonventionsrelaterede regler og mekanismer. Strategierne for integreret kystzoneforvaltning bør bygge på de principper og elementer, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2002/413/EF om gennemførelse af integreret kystzoneforvaltning i Europa18a og Rådets afgørelse 2010/631/EU.

 

______________

 

18a EFT L 148 af 6.6.2002, s. 24.

Begrundelse

De eksisterende havområdestrukturer kan hjælpe medlemsstaterne med at opfylde deres forpligtelser og gøre deres samarbejde mere effektivt.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Der bør i forbindelse med den maritime fysiske planlægning og den integrerede kystzoneforvaltning anvendes en økosystembaseret tilgang som omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 2008/56/EF, således at det sikres, at det samlede pres fra alle aktiviteter holdes inden for niveauer, der er forenelige med opnåelsen af en god miljøtilstand, og at de marine økosystemers evne til at håndtere menneskeskabte forandringer ikke bringes i fare, samtidig med at nuværende og kommende generationer kan udnytte havets goder og ydelser bæredygtigt.

(15) Der bør i forbindelse med den maritime fysiske planlægning og den integrerede kystzoneforvaltning anvendes en økosystembaseret tilgang som omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 2008/56/EF, og der bør tages højde for nærhedsprincippet, forsigtighedsprincippet og princippet om forebyggende indsats som omhandlet i artikel 191, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, således at det sikres, at det samlede pres fra alle kyst- og havbaserede aktiviteter holdes inden for niveauer, der er forenelige med opnåelsen af en god miljøtilstand og med bevarelsen af naturressourcerne, og at de marine økosystemers evne til at håndtere menneskeskabte forandringer ikke bringes i fare, samtidig med at nuværende og kommende generationer kan udnytte havets goder og ydelser bæredygtigt.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning vil bl.a. bidrage til at realisere målene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder19, Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik20, Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 884/2004/EF af 29. april 2004 om ændring af beslutning nr. 1692/96/EF om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet21, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger, EU's biodiversitetsstrategi frem til 202022, Køreplanen til et ressourceeffektivt Europa23 og EU-strategien for tilpasning til klimaændringer24 samt i givet fald de mål, der er fastsat inden for rammerne af EU's regionalpolitik, herunder havområdestrategierne og de makroregionale strategier.

(16) Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning vil bl.a. bidrage til at realisere målene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder19, Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik20, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle20a, Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter20b, Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 884/2004/EF af 29. april 2004 om ændring af beslutning nr. 1692/96/EF om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet21, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger, EU's biodiversitetsstrategi frem til 202022, Køreplanen til et ressourceeffektivt Europa23 og EU-strategien for tilpasning til klimaændringer24 og Kommissionens meddelelse COM(2009)0008 om EU's søtransportpolitik frem til 2018 – strategiske mål og anbefalinger samt i givet fald de mål, der er fastsat inden for rammerne af EU's regionalpolitik, herunder havområdestrategierne og de makroregionale strategier.

_______________

_________________

19 EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.

19 EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.

20 EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

20 EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

 

20a EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7.

 

20b EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.

21 EUT L 167 af 30.4.2005, s. 1.

21 EUT L 167 af 30.4.2005, s. 1.

22 KOM(2011) 244 endelig.

22 COM(2011) 244 endelig.

23 KOM(2011) 571 endelig.

23 COM(2011) 571 endelig.

24 COM(2013) XXX.

24 COM(2013) XXX.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Hav- og kystbaserede aktiviteter er ofte indbyrdes tæt forbundne. Planerne for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning bør derfor koordineres indbyrdes eller integreres med hinanden for at sikre en bæredygtig udnyttelse af det maritime rum og forvaltning af kystzonerne, som tager hensyn til sociale, økonomiske og miljømæssige faktorer.

(17) Hav- og kystbaserede aktiviteter er ofte indbyrdes tæt forbundne og afhængige. Planerne for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning bør derfor koordineres og samordnes indbyrdes eller integreres med hinanden for at sikre en bæredygtig udnyttelse af det maritime rum og forvaltning af kystzonerne, som tager hensyn til sociale, økonomiske og miljømæssige faktorer og mål.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) For at kunne realisere de mål, der er fastsat i dette direktiv, bør de fysiske planer og strategierne for integreret kystzoneforvaltning omfatte hele cyklussen lige fra problemformulering, indsamling af oplysninger, planlægning og beslutningstagning til gennemførelse og overvågning af gennemførelsen, og de bør baseres på den bedste tilgængelige videnskabelige dokumentation. Der bør i videst muligt omfang gøres brug af de mekanismer, der er indført ved gældende eller kommende lovgivning, bl.a. afgørelse 2010/477/EU om kriterier og metodiske standarder for god miljøtilstand i havområder eller Kommissionens initiativ "Viden om havene 2020"25.

(18) For at kunne realisere de mål, der er fastsat i dette direktiv, bør de fysiske planer og strategierne for integreret kystzoneforvaltning omfatte hele cyklussen lige fra problemformulering, indsamling af oplysninger, planlægning og beslutningstagning til gennemførelse og overvågning af gennemførelsen, revision eller ajourføring, og de bør baseres på den bedste og nyeste tilgængelige videnskabelige dokumentation. Der bør i videst muligt omfang gøres brug af de mekanismer, der er indført ved gældende eller kommende lovgivning, bl.a. afgørelse 2010/477/EU om kriterier og metodiske standarder for god miljøtilstand i havområder eller Kommissionens initiativ "Viden om havene 2020"25.

____________

_______________

25 KOM(2010) 461 endelig.

25 COM(2010) 461 endelig.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Det vigtigste formål med maritim fysisk planlægning er at kortlægge og forvalte anvendelsen af det maritime rum og identificere konflikter på det maritime område. For at nå dette mål skal medlemsstaterne som et minimum sikre, at planlægningsprocessen resulterer i en detaljeret kortlægning af de forskellige former for anvendelse af det maritime rum, idet der tages højde for langsigtede ændringer som følge af klimaændringerne.

(19) De vigtigste formål med maritim fysisk planlægning er at kortlægge og forvalte anvendelsen af det maritime rum og identificere og minimere tværsektorale konflikter på det maritime område og fremme bæredygtig vækst inden for den maritime sektor. For at nå disse mål skal medlemsstaterne som et minimum sikre, at planlægningsprocessen resulterer i en detaljeret kortlægning af de forskellige former for anvendelse af det maritime rum, idet der tages højde for langsigtede ændringer som følge af klimaændringerne.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Medlemsstaterne bør ikke blot høre, men også koordinere deres planer og strategier med myndighederne i de relevante medlemsstater eller tredjelande i den pågældende havregion, subregion eller kystzone i overensstemmelse med disse medlemsstaters og tredjelandes rettigheder og forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen eller international ret. Et effektivt samarbejde på tværs af grænserne medlemsstaterne imellem og med tilstødende tredjelande kræver, at der udpeges ansvarlige myndigheder i hver medlemsstat. Medlemsstaterne bør derfor udpege en eller flere myndigheder, der skal være ansvarlige for samarbejdet med de øvrige medlemsstater og tredjelande. Eftersom der er stor forskel på de forskellige havregioner, subregioner og kystzoner, er det ikke hensigtsmæssigt at fastsætte detaljerede bestemmelser for disse samarbejdsmekanismer i dette direktiv.

(20) Medlemsstaterne bør ikke blot høre, men også så vidt muligt koordinere deres planer og strategier med myndighederne i de relevante medlemsstater eller tredjelande i den pågældende havregion, subregion eller kystzone i overensstemmelse med disse medlemsstaters og tredjelandes rettigheder og forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen eller international ret. Et effektivt samarbejde på tværs af grænserne medlemsstaterne imellem og med tilstødende tredjelande kræver, at der udpeges ansvarlige myndigheder i hver medlemsstat. Medlemsstaterne bør derfor udpege kompetente myndigheder, der skal være ansvarlige for samarbejdet med de øvrige medlemsstater og tredjelande. Eftersom der er stor forskel på de forskellige havregioner, subregioner og kystzoner, er det ikke hensigtsmæssigt at fastsætte detaljerede bestemmelser for disse samarbejdsmekanismer i dette direktiv.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a) For at kunne tilpasse kystzonerne til klimaforandringerne og bekæmpe erosion eller for stor landhævning, risici for havets indtrængen, forringelse af miljøtilstanden og tab af biodiversitet i økosystemerne ved kysten er det vigtigt med en korrekt, bæredygtig og miljøvenlig håndtering af kystaflejringer, hvorved situationen i sårbare områder, der er særlig udsatte for risici, kan blive genoprettet. Undersøiske sedimentaflejringer på fastlandssoklen kan udnyttes, hvis der er mangel på sedimentressourcer i kystsystemerne.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Forvaltningen af hav- og kystzoner er en kompleks opgave, som inddrager myndighederne, de erhvervsdrivende og de øvrige interessenter på forskellige niveauer. Hvis der skal opnås en bæredygtig udvikling på en effektiv måde, er det vigtigt, at de berørte parter, myndighederne og offentligheden høres i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning på et hensigtsmæssigt stadium i forberedelsen af de fysiske planer for det maritime rum og de strategier for integreret kystzoneforvaltning, der skal udarbejdes i henhold til dette direktiv. Artikel 2, stk. 2, i direktiv 2003/35/EF er et godt eksempel på bestemmelser om offentlige høringer.

(22) Forvaltningen af hav- og kystzoner er en kompleks opgave, som inddrager myndighederne, de erhvervsdrivende og de øvrige interessenter på forskellige niveauer. Hvis der skal opnås en bæredygtig udvikling på en effektiv måde, er det vigtigt, at de berørte parter, myndighederne og offentligheden høres i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning på et hensigtsmæssigt stadium i forberedelsen af de fysiske planer for det maritime rum og de strategier for integreret kystzoneforvaltning, der skal udarbejdes i henhold til dette direktiv.

Begrundelse

Direktivforslaget henviser til EU's lovgivningsmæssige bestemmelser i almindelighed. Direktivets strategiske, fremadskridende og proceduremæssige karakter passer ikke med en angivelse af en særlig bestemmelse som eksempel. TEUF foreskriver desuden, at medlemsstaterne skal handle i overensstemmelse med Unionens relevante lovgivninger.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) For at sikre, at planerne og strategierne udarbejdes på grundlag af pålidelige oplysninger og for at undgå yderligere administration er det meget vigtigt, at medlemsstaterne indsamler de bedste tilgængelige oplysninger ved at gøre brug af eksisterende instrumenter og værktøjer til dataindsamling, så som dem, der er udviklet som led i initiativet "Viden om havene 2020".

(25) For at sikre, at planerne og strategierne udarbejdes på grundlag af pålidelige oplysninger og for at undgå yderligere administration er det meget vigtigt, at medlemsstaterne indsamler og anvender de bedste tilgængelige oplysninger ved at tilskynde de relevante aktører til at dele deres data og oplysninger og gøre brug af eksisterende instrumenter og værktøjer til dataindsamling, så som dem, der er udviklet som led i initiativet "Viden om havene 2020".

Begrundelse

Mange aktører som f.eks. mineselskaber eller olie- og gasselskaber indsamler enorme mængder data, før de påbegynder udvindinger, men disse data bliver aldrig brugt eller delt bagefter.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a) For at støtte en bred og koordineret anvendelse af dette direktiv på Unionens område bør der under eksisterende finansielle instrumenter findes ressourcer til støtte af demonstrationsprogrammer og udveksling af bedste praksis for lovende fremgangsmåder for strategier, fysiske planer og forvaltningsplaner for kystzoner og det maritime rum.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) Det er yderst vigtigt, at direktivets bestemmelser gennemføres rettidigt, eftersom EU har vedtaget en række politiske initiativer, der skal gennemføres senest i 2020, og som dette direktiv har til formål at støtte. Der bør derfor vedtages en kortest mulig frist for gennemførelsen af dette direktiv —

(28) Det er yderst vigtigt, at direktivets bestemmelser gennemføres rettidigt, eftersom EU har vedtaget en række politiske initiativer, der skal gennemføres senest i 2020, og som dette direktiv har til formål at støtte og supplere. Der bør derfor vedtages en kortest mulig frist for gennemførelsen af dette direktiv —

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ved dette direktiv fastlægges der en ramme for maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning, som har til formål at fremme en bæredygtig økonomisk vækst i de maritime erhverv og kystsamfundene og en bæredygtig udnyttelse af hav- og kystressourcerne.

1. Ved dette direktiv fastlægges der en ramme for maritim fysisk planlægning og – hvor det er relevant – med inddragelse af en integreret kystzoneforvaltning, som har til formål at fremme en bæredygtig udvikling og økonomisk vækst i de maritime erhverv og kystsamfundene og en bæredygtig udnyttelse af hav- og kystressourcerne gennem særlig støtte til de prioriterede områder, der er nærmere bestemt i Kommissionens meddelelse af 13. september 2012 med titlen "Blå vækst – mulighederne for bæredygtig vækst i den maritime økonomi".

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Inden for rammerne af EU's havpolitik forpligtes medlemsstaterne i henhold til denne ramme til at udarbejde og gennemføre fysiske planer for det maritime rum og strategier for integreret kystzoneforvaltning med det sigte at nå de mål, der er fastsat i artikel 5.

2. Inden for rammerne af EU's havpolitik forpligtes medlemsstaterne i henhold til rammen i dette direktiv til at udarbejde og gennemføre fysiske planer for det maritime rum og strategier for integreret kystzoneforvaltning med det sigte at nå de mål, der er fastsat i artikel 5, samtidig med at der tages hensyn til samspillet mellem land og hav og styrket grænseoverskridende samarbejde på grundlag af de respektive bestemmelser i UNCLOS.

Begrundelse

Ny formulering, som giver medlemsstaterne større frihed til at vælge, hvordan de vil gennemføre den integrerede kystzoneforvaltning.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Bestemmelserne i dette direktiv anvendes på marine farvande og kystzoner.

1. Bestemmelserne i dette direktiv anvendes på alle Unionens marine farvande og kystzoner i overensstemmelse med den eksisterende europæiske og nationale lovgivning.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på aktiviteter, der alene tjener forsvarsformål eller den nationale sikkerhed. Medlemsstaterne bestræber sig ikke desto mindre på at sikre, at sådanne aktiviteter udføres på en sådan måde, at de er forenelige med målene i dette direktiv.

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på aktiviteter, der alene tjener forsvarsformål eller den nationale sikkerhed. Medlemsstaterne bestræber sig ikke desto mindre på at sikre, at sådanne aktiviteter, i det omfang det er rimeligt og praktisk muligt, udføres på en sådan måde, at de er forenelige med målene i dette direktiv.

 

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. "Kystzone": det geomorfologiske område på begge sider af kystlinjen, der på havsiden slutter ved den yderste grænse for medlemsstaternes territorialfarvande og på landsiden ved den grænse, som medlemsstaterne fastsætter i deres strategier for integreret kystzoneforvaltning.

1. "Kystzone": kystlinjen og det geomorfologiske område på begge sider af kystlinjen som fastsat af medlemsstaterne i deres respektive lovgivning, og hvor grænsen på havsiden ikke går ud over deres territorialfarvande.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. "Integreret havpolitik": en EU-politik, som har til formål at fremme en koordineret og sammenhængende beslutningstagning med henblik på at maksimere den bæredygtige udvikling, økonomiske vækst og sociale samhørighed i medlemsstaterne, navnlig Unionens kystområder, øområder og regioner i den yderste periferi, samt maritime sektorer, gennem sammenhængende og koordinerede havrelaterede politikker og relevant internationalt samarbejde.

2. "Integreret havpolitik": en EU-politik, som er fastlagt for at fremme en koordineret og sammenhængende tværsektoriel og grænseoverskridende havforvaltning med henblik på at maksimere den bæredygtige udvikling, økonomiske vækst og sociale samhørighed i medlemsstaterne, navnlig Unionens kystområder, øområder og regioner i den yderste periferi, samt maritime sektorer, gennem sammenhængende og koordinerede havrelaterede politikker og relevant internationalt samarbejde.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. "Fysiske planer for det maritime rum": plan(er) fremkommet efter en offentlig procedure, der omfatter analyse og planlægning af den rumlige og tidsmæssige fordeling af menneskelige aktiviteter i havområderne med det formål at realisere økonomiske, miljømæssige og sociale mål som fastlagt i dette direktiv og i overensstemmelse med de relevante nationale politikker med henblik på at kortlægge udnyttelsen af det maritime rum til forskellige havbaserede aktiviteter, især ved at fremme flere former for udnyttelse.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. "Integrerede strategier for kystzoneforvaltning": de formelle og uformelle metoder og/eller strategier til integreret forvaltning af alle politiske procedurer, der berører kystzonerne, og som har til formål at styre og koordinere samspillet mellem land- og havbaserede aktiviteter i kystzonerne henblik på at sikre en bæredygtig udvikling af kyst- og havområderne. Sådanne strategier sikrer, at der er sammenhæng på tværs af sektorerne mellem de forskellige forvaltnings- og udviklingsbeslutninger for at forhindre – eller i det mindste begrænse – konflikter om udnyttelsen af kystområderne.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. "Marine farvande": farvande, havbund og undergrund som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2008/56/EF.

4. "Marine farvande": farvande, havbund og undergrund på havsiden af den basislinje, hvorfra bredden af de territoriale farvande måles, til den yderste grænse af det område, hvor en medlemsstat har og/eller udøver jurisdiktion i overensstemmelse med UNCLOS, med undtagelse af vandområderne omkring de lande og territorier, der er nævnt i bilag II til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og de franske oversøiske departementer og administrative enheder.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. "Offentlighed": deltagelse af en eller flere fysiske eller juridiske personer og i henhold til national lovgivning eller praksis disses foreninger, organisationer eller grupper.

5. "Offentlighed": en eller flere fysiske eller juridiske personer og i henhold til national lovgivning eller praksis disses foreninger, organisationer eller grupper.

Begrundelse

Rettelse, idet offentlighed i sig selv ikke betyder at inddrage nogen i noget. Ellers skulle det hedde "offentlig deltagelse".

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. "God miljøtilstand": miljøtilstand som omhandlet i artikel 3, stk. 5, i direktiv 2008/56/EF.

7. "God miljøtilstand": miljøtilstand som omhandlet i artikel 3, stk. 5, i direktiv 2008/56/EF og Kommissionens afgørelse 2010/477/EU.

Begrundelse

Kommissionens afgørelse 2010/477/EU fastsætter mere detaljerede retningslinjer for definitionen af og kriterierne for "god miljøtilstand".

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udarbejder og gennemfører en eller flere fysiske planer for det maritime rum og en eller flere strategier for integreret kystzoneforvaltning. Disse kan udarbejdes i særskilte dokumenter.

1. Hver medlemsstat udarbejder og gennemfører maritim fysisk planlægning. Hvis en medlemsstat ikke integrerer samspillet mellem land og hav i sin fysiske plan for det maritime rum, skal dette samspil forvaltes gennem integreret kystzoneforvaltning. Medlemsstaterne beslutter, om de vil følge en integreret model eller udarbejde fysiske planer for det maritime rum og strategier for integreret kystzoneforvaltning særskilt.

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne eller de kompetente regionale eller lokale myndigheder er ansvarlige for at udforme og beslutte indholdet af sådanne planer og strategier, herunder tildeling af maritimt rum til de forskellige sektoraktiviteter samt havbaserede og marine aktiviteter.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen af planerne og strategierne skal medlemsstaterne tage behørigt hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i de forskellige havregioner og subregioner, de respektive sektoraktiviteter, de berørte marine farvande og kystzoner og potentielle virkninger af klimaændringerne.

3. Ved udarbejdelsen af planerne og strategierne skal medlemsstaterne tage behørigt hensyn til de særlige forhold, behov og muligheder, der gør sig gældende i de forskellige hav- og kystregioner og subregioner, de respektive eksisterende og fremtidige sektoraktiviteter, de berørte marine farvande og kystzoner og virkningerne af klimaændringerne.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Artikel 349 i TEUF skal navnlig i forbindelse med regionerne i den yderste periferi overholdes under hensyntagen til disse regioners særlige karakteristika og begrænsninger.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De fysiske planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning skal bygge på en økosystembaseret tilgang, der letter sameksistensen og hindrer konflikter mellem konkurrerende sektoraktiviteter i de marine farvande og kystzonerne, og som tager sigte på at bidrage til at:

1. De fysiske planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning skal bygge på den økosystembaserede tilgang og de økonomiske og sociale kriterier på samme niveau for at støtte bæredygtig udvikling og vækst i den maritime sektor. De skal fremme sameksistensen af de relevante sektoraktiviteter på en kompatibel måde, minimere konflikter mellem disse sektoraktiviteter i de marine farvande og kystzonerne, og fremme det grænseoverskridende samarbejde og de forskellige sektorers udnyttelse af det samme maritime rum.

 

2. De fysiske planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning tager sigte på at bidrage til følgende EU-mål:

a) sikre EU's energiforsyning ved at fremme udviklingen af havenergikilder og nye og vedvarende former for energi, sammenkoblingen af energinet og energieffektivitet

a) sikre EU's energiforsyning ved at fremme udviklingen af havenergikilder og nye og vedvarende former for energi, sammenkoblingen af energinet og energieffektivitet

b) fremme udviklingen af søtransport og tilvejebringe effektive og rentable skibsruter i hele Europa, herunder adgang til havne og transportsikkerhed

b) fremme udviklingen af søtransport i hele Europa, herunder adgang til havne, transportsikkerhed, multimodale forbindelser og bæredygtighed

c) fremme en bæredygtig udvikling og vækst i fiskeri- og akvakultursektoren og fremme beskæftigelsen i fiskeriet og de dermed forbundne sektorer

c) fremme en bæredygtig udvikling i fiskerisektoren og bæredygtig vækst i akvakultursektoren og fremme beskæftigelsen i fiskeriet og de dermed forbundne sektorer

d) sikre bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøet og en fornuftig og rationel udnyttelse af naturressourcerne, særlig med henblik på at opnå en god miljøtilstand, standse tabet af biodiversitet og forringelsen af økosystemtjenesterne og reducere risikoen for forurening af havmiljøet

d) sikre bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøet gennem et repræsentativt og sammenhængende netværk af beskyttede områder og en fornuftig, forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne, særlig med henblik på at opnå en god miljøtilstand, standse tabet af biodiversitet og forringelsen af økosystemtjenesterne og reducere og forebygge risikoen for forurening af hav- og kystområder

e) sikre, at kyst- og havområderne er modstandsdygtige over for klimaændringer.

e) sikre, at kyst- og havområderne bliver mere modstandsdygtige over for virkningerne af klimaændringer, for at beskytte sårbare kystområder.

 

3. De fysiske planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning kan tage sigte på at fremme nationale mål, såsom at:

 

a) fremme en bæredygtig råstofudvinding

 

b) fremme en bæredygtig turisme

 

c) sikre bevarelse og beskyttelse af kulturarven

 

d) garantere offentligheden anvendelse heraf til fritidsformål og andre formål

 

e) bevare de traditionelle socioøkonomiske forhold knyttet til den maritime økonomi.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De fysiske planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning skal indeholde de operationelle etaper, der skal gennemføres for at nå målene i artikel 5, idet der tages hensyn til alle de relevante aktiviteter og foranstaltninger, der finder anvendelse på dem.

1. Den enkelte medlemsstat fastsætter proceduremæssige etaper, der skal gennemføres for at nå målene i artikel 5, idet der tages hensyn til de relevante aktiviteter, anvendelser og foranstaltninger, der finder anvendelse på dem.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) sikre et effektivt grænseoverskridende samarbejde medlemsstaterne imellem og mellem de nationale myndigheder og de interessenter, der er berørt af de relevante sektorpolitikker

b) sikre effektiv inddragelse af de interessenter, der er berørt af de relevante sektorpolitikker i henhold til artikel 9

Begrundelse

Interessenter skal inddrages. At kræve samarbejde ville være at gå for vidt og ville forhale processen.

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) sikre effektivt grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstaterne i henhold til artikel 12

Begrundelse

Da inddragelse af interessenter og grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstaterne er to helt forskellige ting, er det bedre at nævne dem i to forskellige stykker.

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) identificere planernes og strategiernes grænseoverskridende virkninger på de marine farvande og kystzoner, der henhører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion i samme havregion eller subregion og berørte kystzoner og håndtere disse virkninger i samarbejde med disse landes ansvarlige myndigheder, jf. artikel 12 og 13.

c) identificere planernes og strategiernes grænseoverskridende virkninger på de marine farvande og kystzoner, der henhører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion i samme havregion eller subregion og berørte kystzoner og håndtere disse virkninger i samarbejde med disse landes ansvarlige myndigheder, jf. artikel 13.

Begrundelse

Artikel 12 henviser til andre medlemsstater, ikke til tredjelande, og henvisningen til artikel 12 udgår derfor.

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) på den ene side være baseret på de bedste tilgængelige data og på den anden side garantere den nødvendige fleksibilitet for at tage højde for fremtidig udvikling

Begrundelse

Direktivets mål er ambitiøse, især for de lande, som endnu ikke har erfaring med maritim fysisk planlægning eller integreret kystzoneforvaltning. Derfor er det vigtigt at understrege behovet for fleksibilitet og behovet for data. Det maritime miljø er et meget komplekst, endnu til dels ukendt miljø under stadig forandring.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De fysiske planer for det maritime rum skal som et minimum indeholde en kortlægning af de marine farvande, som fastlægger den faktiske og potentielle rumlige og tidsmæssige fordeling af alle relevante maritime aktiviteter med henblik på at nå målene i artikel 5.

1. De fysiske planer for det maritime rum skal som et minimum indeholde en kortlægning af de marine farvande, som fastlægger den faktiske, tilsigtede og potentielle rumlige og tidsmæssige fordeling af alle relevante maritime anvendelser og aktiviteter og hovedbestanddele i økosystemet med henblik på at nå EU-målene i artikel 5.

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved udarbejdelsen af de fysiske planer for det maritime rum skal medlemsstaterne mindst tage følgende aktiviteter i betragtning:

2. Ved udarbejdelsen af de fysiske planer for det maritime rum skal medlemsstaterne bl.a. tage følgende anvendelser og aktiviteter i betragtning:

Begrundelse

Ikke alle de nævnte punkter er aktiviteter.

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – litra a-g og litra h-j (nye)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) anlæg til udvinding af energi og produktion af vedvarende energi

a) anlæg til udvinding af energi, produktion af vedvarende energi og transport heraf til landjorden

b) anlæg til udvinding af olie og gas og infrastrukturer i forbindelse hermed

b) anlæg til efterforskning efter og udvinding af olie, gas og andre råstoffer samt infrastrukturer i forbindelse hermed

c) skibsruter

c) skibsruter

d) undersøiske kabel- og rørforbindelser

d) undersøiske kabel- og rørforbindelser

e) fiskepladser

e) eksisterende og potentielle fiskepladser

f) havbrug

f) havbrug

g) naturbeskyttelsesområder.

g) natur- og artsbeskyttelsesområder, Natura 2000-områder, andre følsomme marine økosystemer og tilgrænsende områder, i overensstemmelse med EU-retten og national ret

 

h) hav- og kystturisme

 

i) kulturarvssteder

 

j) militære øvelsesområder.

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Strategierne for integreret kystzoneforvaltning skal som et minimum indeholde en liste over eksisterende foranstaltninger, der anvendes på kystzoner, og en analyse af, om der er behov for yderligere tiltag for at nå målene i artikel 5. Der skal i forbindelse med disse strategier fastlægges en integreret gennemførelse af de tværsektorielle politikker, og der skal tages højde for samspillet mellem land- og havbaserede aktiviteter.

1. Ved udarbejdelsen af integreret kystzoneforvaltning skal medlemsstaterne afgøre, om de vil bruge et sæt af praksisser eller en eller flere strategier. De skal identificere eksisterende foranstaltninger, der anvendes på kystzoner, og udarbejde en analyse af, om der er behov for yderligere tiltag for at nå målene i artikel 5. Integreret kystzoneforvaltning skal styrke en integreret gennemførelse af de tværsektorielle politikker, og der skal tages højde for samspillet mellem land- og havbaserede aktiviteter for at sikre samspillet mellem hav- og kystzonerne.

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved udarbejdelsen af strategierne for integreret kystzoneforvaltning skal medlemsstaterne mindst tage følgende aktiviteter i betragtning:

2. Ved udarbejdelsen af strategierne for integreret kystzoneforvaltning skal medlemsstaterne tage følgende i betragtning:

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) udnyttelsen af specifikke naturressourcer, herunder anlæg til udvinding af energi og produktion af vedvarende energi

udgår

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) allerede indførte metoder og strategier i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2002/413/EF

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab) eksisterende formelle og uformelle metoder, netværk samt grænseoverskridende samarbejdsmekanismer

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ac) relevante aktiviteter, anlæg, faciliteter og infrastrukturer

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) udviklingen af infrastruktur, energifaciliteter, transport, havne, maritime anlæg og andre strukturer, også grøn infrastruktur

udgår

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) landbrug og industri

udgår

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) fiskeri og akvakultur

udgår

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) bevarelse, genopretning og forvaltning af kystøkosystemer, økosystemtjenester og naturen, kystlandskaber og øer

e) beskyttelse, bevarelse, genopretning og forvaltning af kystøkosystemer, beskyttede deltaer og vådområder, økosystemtjenester og naturen, kystlandskaber og øer

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) afbødning af og tilpasning til klimaændringerne.

f) afbødning af og tilpasning til klimaændringerne, især forøgelse af økosystemets modstandsdygtighed.

Ændringsforslag  56

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører metoder til at inddrage alle interesserede parter på et tidligt tidspunkt i udarbejdelsen af de fysiske planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning.

Medlemsstaterne indfører metoder til at inddrage offentligheden ved at informere og høre de relevante interessenter og myndigheder samt den berørte offentlighed på et tidligt tidspunkt i udarbejdelsen af de fysiske planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning. Medlemsstaterne skal også sikre, at disse interessenter og myndigheder, samt den berørte offentlighed, får adgang til de endelige resultater.

Begrundelse

Inddragelse af offentligheden er et bredt udtryk, som må specificeres. Desuden kan stk. 1 og 2 kombineres.

Ændringsforslag  57

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det skal sikres, at alle relevante berørte parter og myndigheder og den berørte offentlighed høres om udkastet til planerne og strategierne og har adgang til resultaterne, så snart de foreligger.

udgår

Ændringsforslag  58

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen af de metoder, der skal sikre den offentlige deltagelse, skal medlemsstaterne handle i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU-lovgivningen.

udgår

Begrundelse

Den oprindelige ordlyd tilføjer intet.

Ændringsforslag  59

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tilrettelægger indsamling af de bedste tilgængelige data og udveksling af de oplysninger, der er nødvendige for den maritime fysiske planlægning og strategierne for integreret kystzoneforvaltning.

1. Medlemsstaterne tilrettelægger indsamling og anvendelse af de bedste tilgængelige data og udveksling af de oplysninger, der er nødvendige for den maritime fysiske planlægning og gennemførelsen af strategierne for integreret kystzoneforvaltning.

Ændringsforslag  60

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Ved tilrettelæggelsen af dataindsamlingen og udvekslingen af oplysninger som omhandlet i stk. 1 skal medlemsstaterne i videst muligt omfang gøre brug af de instrumenter og værktøjer, der er udviklet inden for rammerne af den integrerede havpolitik.

3. Ved tilrettelæggelsen af dataindsamlingen og udvekslingen af oplysninger som omhandlet i stk. 1 skal medlemsstaterne i videst muligt omfang gøre brug af de instrumenter og værktøjer, der er udviklet inden for rammerne af den integrerede havpolitik og andre relevante EU-politikker, såsom dem, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire)27a.

 

_____________

 

27a EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1.

Begrundelse

Inspiredirektivet udgør grundlaget for indsamlingen af relevante data.

Ændringsforslag  61

Forslag til direktiv

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Planerne for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning er omfattet af bestemmelserne i direktiv 2001/42/EF.

Planerne for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning er omfattet af bestemmelserne i direktiv 2001/42/EF og artikel 6 i direktiv 92/43/EØF, hvis det er relevant.

Ændringsforslag  62

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De medlemsstater, der grænser op til en kystzone eller et havområde henhørende under en anden medlemsstat, samarbejder med denne anden medlemsstat for at sikre, at planerne for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning er sammenhængende og koordineres på tværs af kystzonen eller den pågældende havregion og/eller subregion. I dette samarbejde skal der navnlig tages højde for tværnationale spørgsmål, som f.eks. grænseoverskridende infrastruktur.

1. De medlemsstater, der grænser op til en kystzone eller et havområde henhørende under en anden medlemsstat, skal tage alle nødvendige skridt for at samarbejde med denne anden medlemsstat for at sikre, at planerne for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning er sammenhængende og koordineres på tværs af kystzonen eller den pågældende havregion og/eller subregion. I dette samarbejde skal der navnlig tages højde for tværnationale spørgsmål, som f.eks. grænseoverskridende infrastruktur, og sigtes mod en fælles vision for hver enkelt eksisterende og kommende havområdestrategi.

Ændringsforslag  63

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. For at muliggøre samarbejdet bør medlemsstaterne, hvis det er muligt, koordinere tidsplanen for nye fysiske planer for det maritime rum eller revisionen af eksisterende planer.

Begrundelse

Hvis der ikke gøres en indsats for at koordinere tidsplanen for den maritime planlægning, kan det gøre det vanskeligt for de kompetente myndigheder at samarbejde, selv om andre tekniske problemer og dataproblemer er blevet løst.

Ændringsforslag  64

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) regionale institutionelle samarbejdsstrukturer, der dækker den berørte kystzone, havregion eller subregion, eller

a) regionale havkonventioner eller andre regionale institutionelle samarbejdsstrukturer, der dækker den berørte kystzone, havregion eller subregion, eller

Ændringsforslag  65

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) et netværk, der består af medlemsstaternes ansvarlige myndigheder, og som dækker den berørte havregion og/eller subregion.

b) et netværk, der består af medlemsstaternes ansvarlige myndigheder, og som dækker den berørte kystzone, havregion og/eller subregion, eller

Ændringsforslag  66

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) enhver anden model, som opfylder kravene i stk. 1.

Begrundelse

Generelt er en regional model at foretrække, men der kan være tilfælde, hvor en bilateral eller en anden strategi er mere praktisk.

Ændringsforslag  67

Forslag til direktiv

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstater, der grænser op til en kystzone eller et havområde henhørende under et tredjeland, bestræber sig på at koordinere deres planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning med det pågældende tredjeland i den berørte havregion, subregion eller kystzone.

Medlemsstater, der grænser op til en kystzone eller et havområde henhørende under et tredjeland, hører i overensstemmelse med international havret og internationale søfartskonventioner dette land og bestræber sig på at samarbejde og koordinere deres planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning med det pågældende tredjeland i den berørte havregion, subregion eller kystzone.

Ændringsforslag  68

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Rapporten skal som et minimum indeholde oplysninger om gennemførelsen af artikel 6-13.

2. Rapporten skal som et minimum indeholde oplysninger om gennemførelsen af artikel 6-13. Hvis det er muligt, harmoniseres rapportens form og indhold med de relevante specifikationer i direktiv 2008/56/EF.

Begrundelse

Vi bør, hvis det er muligt, begrænse de ekstra administrative byrder på myndigheder, som allerede har mange rapporterings- og overvågningsforpligtelser i henhold til eksisterende EU-lovgivning.

Ændringsforslag  69

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, hvori den gør rede for de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af direktivet.

3. Kommissionen forelægger senest et år efter fristen for udarbejdelsen af de fysiske planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, hvori den gør rede for de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af direktivet.

Ændringsforslag  70

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtage bestemmelser om:

1. Kommissionen kan, uden at det berører specifikationer vedrørende substantielle relaterede planer og strategier, ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtage bestemmelser om:

Begrundelse

Den nye formulering præciserer anvendelsesområdet for bestemmelser, der vedtages ved hjælp af gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag  71

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de operationelle specifikationer for forvaltningen af oplysningerne i artikel 10, forudsat at sådanne specifikationer ikke er fastsat ved anden EU-lovgivning, som f.eks. direktiv 2007/2/EF eller 2008/56/EF, for så vidt angår

a) de procesrelaterede specifikationer for forvaltningen af oplysningerne i artikel 10, forudsat at sådanne specifikationer ikke er fastsat ved anden EU-lovgivning, som f.eks. direktiv 2007/2/EF eller 2008/56/EF, for så vidt angår

Begrundelse

Præcisering af, at gennemførelsesretsakterne kun vedrører de procesrelaterede specifikationer for forvaltningen af oplysninger og ikke de operationelle specifikationer.

Ændringsforslag  72

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1 – litra a – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– udveksling af data og samkøring med eksisterende procedurer for dataforvaltning og -indsamling og

en effektiv udveksling af data og samkøring med eksisterende systemer for dataforvaltning og -indsamling og

Begrundelse

Præcisering af, at de bestemmelser, Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter, ikke skal regulere udvekslingen og forvaltningen generelt, men kun forbedre deres effektivitet.

Ændringsforslag  73

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) de operationelle skridt i udarbejdelsen af fysiske planer for det maritime rum og strategier for integreret kystzoneforvaltning og rapporteringen herom, for så vidt angår:

b) de procesrelaterede skridt, som bidrager til udarbejdelsen af fysiske planer for det maritime rum og strategier for integreret kystzoneforvaltning og rapporteringen herom, for så vidt angår:

Begrundelse

Præcisering af, at artikel 16, stk. 1, litra b), kun vedrører de procesrelaterede skridt, og ikke substantielle relaterede spørgsmål i fysiske planer for det maritime rum og strategier for integreret kystzoneforvaltning.

Ændringsforslag  74

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1 – litra b – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

reglerne for samarbejdet på tværs af grænserne

de mest effektive regler for samarbejdet på tværs af grænserne.

Begrundelse

Præcisering af, at de bestemmelser, Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter, ikke skal regulere reglerne for samarbejdet på tværs af grænserne generelt, men kun forbedre deres effektivitet.

Ændringsforslag  75

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1 – litra b – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– offentlig høring

udgår

Begrundelse

Med hensyn til bestemmelserne i artikel 9 er det ikke på sin plads at tillægge Kommissionen beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter på dette område, som henhører under medlemsstaternes kompetence.

Ændringsforslag       76

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når der henvises til stk. 1, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

2. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Begrundelse

Der henvises til dette stykke (f.eks. i artikel 16, stk. 2) og ikke til stk. 1.

Ændringsforslag  77

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når medlemsstaterne vedtager de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Når medlemsstaterne vedtager de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, efter dette direktivs ikrafttræden, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Ændringsforslag  78

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. De fysiske planer for det maritime rum og strategier for integreret kystzoneforvaltning, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, skal fastlægges inden for en periode på 36 måneder fra dette direktivs ikrafttræden.

4. De fysiske planer for det maritime rum og strategier for integreret kystzoneforvaltning, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, skal fastlægges inden for en periode på 48 måneder fra dette direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

Ordføreren mener, at 36 måneder er urealistisk. Tidsrammen bør være ambitiøs, men den skal ikke føre til en forhastet gennemførelse. Der skal tages hensyn til de forskellige niveauer af maritim fysisk planlægning i medlemsstaterne.

Ændringsforslag  79

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. De rapporter, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1, skal forelægges senest 42 måneder efter dette direktivs ikrafttræden og derefter hvert 6. år.

5. De rapporter, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1, skal forelægges senest 54 måneder efter dette direktivs ikrafttræden og derefter hvert 6. år.

Begrundelse

Ændret for at være i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, dvs. seks måneder efter fristen heri.

Ændringsforslag  80

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. De statusrapporter, der er omhandlet i artikel 15, stk. 3, skal forelægges senest 6 måneder efter dette direktivs ikrafttræden og derefter hvert 6. år.

6. De statusrapporter, der er omhandlet i artikel 15, stk. 3, skal forelægges senest 6 måneder efter dette direktivs ikrafttræden og derefter hvert 4. år.

Ændringsforslag  81

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. Gennemførelsesforpligtelserne i dette direktiv gælder ikke for indlandsstater.

Begrundelse

Landlocked Member States do not have a coast and maritime area, therefore there is no use for them to establish maritime spatial plans and integrated coastal management strategies. Still, this Directive can be of importance to them. Landlocked Member States could be asked for cooperation by other Member States, in particular in the course of the establishment and implementation of integrated coastal management strategies if there is a river that runs through that country and enters a sea afterwards. Therefore they have to take into account this directive when planning activities that can affect the seaside of other Member States, but obviously they cannot transpose any obligation contained in this Directive.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

I. Generel baggrund

EU er omgivet af hav, og der er mere hav under medlemsstaternes jurisdiktion, end der er land. Desuden er kystlinjen, som deles af 23 ud af de 28 medlemsstater, syv gange længere end USA's. Mere end 200 mio. EU-borgere bor i kystregioner, og 88 mio. arbejder i dem og skaber over 40 % af EU's BNP. 5,4 mio. af dem er beskæftiget i marine og maritime sektorer, hvis bruttomerværdi beløber sig på næsten 500 mia. EUR.

Disse tal siger lidt om, hvor vigtige hav- og kystområderne og den maritime økonomi er for EU. De kommer imidlertid til at spille en endnu vigtigere rolle i fremtiden. Der vil ske en yderligere stigning i de menneskelige og økonomiske aktiviteter i disse regioner og sektorer. EU's maritime økonomi er afgørende for at nå Europa 2020-målene og har et enormt potentiale til at sikre Europas konkurrenceevne i en globaliseret verden. Derfor bør EU spille en førende rolle med hensyn til at styrke marin og maritim forskning og innovation og fremme vækst i den maritime sektor.

Marine energiformer såsom offshore vindkraft eller bølge- og tidevandsenergi kan spille en afgørende rolle for at mindske udledningen af drivhusgasser og mindske EU's afhængighed af importeret energi.

For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter spisefisk og opnå en bæredygtig forvaltning af EU's fiskebestande uden at øge importen af spisefisk yderligere er det vigtigt at fremme offshoreakvakultur.

EU transporterer i dag omkring 90 % af sin udenrigshandel over havet. Europæiske havne, søtransportruterne og shippingbranchen spiller en væsentlig rolle med hensyn til at sikre forsyningskæden og forbinde europæiske virksomheder og det europæiske marked med andre økonomier i hele verden.

Dette er kun nogle få eksempler på eksisterende maritime aktiviteter. Der er mange andre, f.eks. udvinding af olie, gas og andre råstoffer og ressourcer, eller hav- og kystturisme. Tilskyndelsen til vækst og udvikling af den maritime sektor som helhed vil øge efterspørgslen efter maritimt rum yderligere. Derfor er det nødvendigt at koordinere eksisterende og fremtidig efterspørgsel efter maritimt rum for at garantere en bæredygtig økonomisk vækst og forebygge sektorkonflikter.

Disse sektoraktiviteter udspiller sig imidlertid i et skrøbeligt miljø, som vi stadig ikke ved nok om, og hvis skønhed og rigdom vi bør bevare til kommende generationer. Den store befolkningstæthed og det høje niveau af menneskelige aktiviteter i kyst- og havområder lægger pres på disse økosystemer.

Derfor er det vigtigt at finde en fornuftig balance mellem økonomiske, sociale og miljømæssige faktorer for at fremme væksten i den maritime økonomi og samtidig sikre en bæredygtig udvikling. Da samspillet mellem hav- og kystområder er meget komplekst, er det vigtigt, at denne styrings- og forvaltningsproces sikrer forbindelsen mellem land og hav og omfatter oceaner, have og kyster.

II. Politisk baggrund

I 2007 udsendte Kommissionen sin meddelelse om en integreret EU-havpolitik. I denne meddelelse behandlede Kommissionen indførelsen af en ny form for maritim styring med det overordnede mål at sikre en optimal udvikling af alle havrelaterede aktiviteter på en bæredygtig måde. For at nå dette mål bør forskellige politiske områder, som beskæftiger sig med maritime spørgsmål, koordineres og følge en integreret og tværsektoriel tilgang. Desuden bør de relevante interessenter inddrages bedre i beslutningsprocessen.

Kommissionens meddelelse fremlagde et ambitiøst program af sektorpolitiker, som skulle udvikles for at skabe en styringsramme for en vellykket, integreret havpolitik. Der blev udpeget tre primære redskaber til at nå dette mål: a) farvandsovervågning, b) data og information og c) maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning.

Siden 2007 har den integrerede havpolitik taget mere og mere form. I 2010 vedtog Europa-Parlamentet en betænkning om evalueringen af den integrerede havpolitik. I 2011 fastsattes der med forordning (EU) nr. 1255/2011 en budgetpost for den integrerede havpolitik på 40 mio. EUR for de næste to år, og senere samme år foreslog Kommissionen, at der blev oprettet en europæisk hav- og fiskerifond til finansiering af den fælles fiskeripolitik og den integrerede havpolitik. Siden da er havstrategirammedirektivet blevet vedtaget som miljøsøjlen for den integrerede havpolitik, Kommissionen vedtog i 2012 en meddelelse om blå vækst, og under det cypriotiske formandskab blev man enige om Limassolerklæringen om en havdagsorden og maritim dagsorden for vækst og beskæftigelse.

Samtidig blev dens redskaber videreudviklet. I 2008 vedtog man køreplanen for maritim fysisk planlægning: opstilling af fælles principper i EU, og i 2011 trådte protokollen om integreret kystzoneplanlægning i Middelhavsområdet i kraft. Der blev desuden iværksat projekter vedrørende forberedende aktioner i forbindelse med maritim fysisk planlægning i Nordsøen, Østersøen og Atlanterhavet.

III. Kommissionens forslag

Som et resultat af denne udvikling har Kommissionen fremsat forslag til et direktiv om rammerne for fastlæggelse og gennemførelse af maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning.

Formålet med forslaget er at fastlægge en procedureramme for fastlæggelse og gennemførelse af maritim fysisk planlægning og strategier for integreret kystzoneforvaltning i medlemsstaterne. Disse planer og/eller strategier skal bidrage til at nå eksisterende EU-mål såsom at sikre Unionens energiforsyning, fremme søtransporten, fremme et bæredygtigt fiskeri eller bevare eller beskytte miljøet. Desuden skal de anvende en økosystembaseret tilgang og lette sameksistensen mellem forskellige sektoraktiviteter i have og kystområder.

Det hører under medlemsstaternes kompetence at beslutte den maritime fysiske planlægning og strategier for integreret kystzoneforvaltning. De skal dog opfylde flere mindstekrav såsom indbyrdes koordinering eller integration, revision hvert sjette år og hensyntagen til alle relevante hav- og kystaktiviteter.

Maritime fysiske planer skal indeholde en kortlægning af havområderne og udpege den faktiske, potentielle og tidsmæssige fordeling af alle relevante aktiviteter. Forslaget indeholder også en ikkeudtømmende liste over aktiviteter, som der skal tages højde for under udarbejdelsen af disse planer.

Strategier for integreret kystzoneforvaltning skal indeholde en liste over eksisterende foranstaltninger og anføre behovet for yderligere aktioner. De skal også tage hensyn til en ikkeudtømmende liste over aktiviteter i kystområder.

Under udarbejdelsen af disse planer og strategier skal medlemsstaterne især samarbejde med andre lande, medlemsstater og tredjelande, som grænser op til samme kystzone eller havområde, og inddrage de berørte parter i en tidlig fase.

IV. Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag. Efterspørgslen efter maritimt rum er stigende, og anvendelsen er ofte ukoordineret. Det er imidlertid kun meget få medlemsstater, der har maritim fysisk planlægning i dag. For at opnå en bæredygtig vækst i den maritime sektor har innovative SMV'er såvel som store virksomheder brug for retssikkerhed for at investere i fremtidige teknologier eller i kostbare projekter som f.eks. offshorenet. Maritim fysisk planlægning er nøglen til en vellykket gennemførelse af dagsordenen for blå vækst ved at give denne sikkerhed og lette sameksistensen mellem forskellige sektoraktiviteter. Derfor er et direktiv om maritim fysisk planlægning en logisk konsekvens og det næste skridt efter indførelsen af den integrerede havpolitik i 2007 og vedtagelsen af en dagsorden for blå vækst i 2012.

Hav- og kystaktiviteter og -anvendelser finder ofte sted i miljømæssigt følsomme områder. Derfor er det nødvendigt at følge en økosystembaseret tilgang til forvaltningen og planlægning af disse aktiviteter. Da der også er en høj grad af interaktion mellem hav- og kystområder, skal maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning ses som komplementære redskaber.

Det er imidlertid meget vigtigt at sikre, at dette rammedirektiv er i overensstemmelse med nærhedsprincippet og lader medlemsstaterne adressere deres særlige interesser og forhold på nationalt, regionalt eller lokalt niveau effektivt. Især er kystlinjen et område med forskellige karakteristika, som kan have brug for forskellige strategiske tilgange for effektivt at kunne adressere de specifikke forhold. Derfor bør et rammedirektiv om maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning give medlemsstaterne den nødvendige fleksibilitet til at agere effektivt inden for en ramme af fælles mål. Dette direktiv bør hverken hindre eksisterende udarbejdelser af maritim fysisk planlægning eller gribe ind i velfungerende formel og uformel praksis for integreret kystzoneforvaltning.

Ordføreren støtter varmt en procedureramme for at opnå en sammenhængende og koordineret maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning i alle EU-medlemsstaterne. Især vil hun gerne fremhæve vigtigheden af grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstaterne og med tredjelande. Havområder, farvande og økosystemer kender ikke til nationale grænser, og effektiv planlægning og forvaltning skal derfor gennemføres på en grænseoverskridende måde.

Behovet for at indføre og gennemføre maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning i alle medlemsstater er på den ene side et bevis for, at den integrerede havpolitik, som blev indført for få år siden, har været en succes, og på den anden side et vigtigt skridt til at sikre dens fulde potentiale for at udvikle hav- og kystområder på en bæredygtig måde og fremme en langsigtet blå vækst i den maritime sektor.


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (25.10.2013)

til Transport- og Turismeudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning

(COM(2013)0133 – C7‑0065/2013 – 2013/0074(COD))

Ordfører for udtalelse: Mario Pirillo

KORT BEGRUNDELSE

Udviklingen af en "blå økonomi" i Europa til fordel for en bæredygtig vækst inden for den maritime sektor er en vigtig del af Unionens målsætning om at blive en intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomi i 2020. Det er nødvendigt med en integreret og sammenhængende forvaltning af det maritime rum for at kunne sikre en bæredygtig vækst og bevare de kystnære og de marine økosystemer for fremtidige generationer, og det er nødvendigt at forholde sig til det pres, som hav- og kystressourcerne er udsat for som følge af en stadig mere intens udnyttelse og af virkningerne af klimaændringer, naturkatastrofer og erosion.

Kommissionens forslag har som hovedformål at fremme en bæredygtig udvikling af de kyst- og havbaserede aktiviteter og en bæredygtig udnyttelse af kyst- og havressourcerne ved hjælp af en ramme for en effektiv gennemførelse af maritim fysisk planlægning i EU's farvande og for en integreret forvaltning af medlemsstaternes kystzoner. Denne ramme vil dække alle politikområder under traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der har indvirkning på kyst- og havområderne.

Den ramme, der foreslås fastlagt, indebærer en systematisk, koordineret, inklusiv og grænseoverskridende strategi for en integreret havforvaltning, der er i overensstemmelse med medlemsstaternes nationale ret og folkeretten. Den fysiske planlægning for det maritime rum og strategierne for en integreret kystzoneforvaltning har til formål at afspejle, integrere og skabe forbindelse mellem de mål, der er fastsat inden for rammerne af nationale eller regionale sektorpolitikker, at udpege tiltag der kan hindre eller mindske konflikter mellem de forskellige sektorer, og at bidrage til realiseringen af de mål, Unionen har fastsat inden for rammerne af hav- og kystrelaterede sektorpolitikker. Forslaget forpligter medlemsstaterne til at skabe sammenhæng i forvaltningen på tværs af havområderne ved at arbejde sammen på tværs af grænserne i disse havregioner og kystzoner.

Ordføreren deler og støtter målsætningerne og indholdet i Kommissionens forslag og finder, at dette udgør et vigtigt skridt i retning af en "blå økonomi" til fordel for en bæredygtig udvikling af det europæiske maritime rum og de europæiske kystzoner. De foreslåede ændringsforslag tilstræber at forbedre nogle aspekter af forslaget og især at klargøre og styrke målsætningerne om en bæredygtig udvikling, beskyttelse af miljøet og bevarelse af naturressourcerne.

For at sikre en korrekt forvaltning af ressourcerne er det for eksempel vigtigt, at medlemsstaterne i deres planer ikke blot tager højde for udvindingen af gas (hvorunder bør inddrages skifergas) og energi, men også for oplagringsforanstaltninger i denne forbindelse. Derudover finder ordføreren det nødvendigt med en korrekt, bæredygtig og miljøforenelig håndtering af kystaflejringer, der kan sikre en afbalanceret tilgang i forhold til steder, hvor der er særlige problemer på grund af klimaforandringer, erosion og havets indtrængen.

Det er desuden nødvendigt, at offentligheden inddrages fuldt og effektivt på et tidligt tidspunkt i udarbejdelsen af de fysiske planer, bl.a. for at undgå konflikter om udnyttelsen af naturressourcer. Endelig bør det mere klart præciseres, at direktivets bestemmelser skal anvendes i overensstemmelse med eksisterende europæisk og national lovgivning.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Den intense og stærkt stigende efterspørgsel efter det maritime rum til forskellige formål som f.eks. anlæg til vedvarende energi, søfart, fiskeri, foranstaltninger til bevarelse af økosystemer, turistaktiviteter og akvakulturanlæg og presset på kystressourcerne som følge af disse aktiviteter nødvendiggør en integreret planlægnings- og forvaltningsstrategi.

(1) Den intense og stærkt stigende efterspørgsel efter det maritime rum til forskellige formål som f.eks. anlæg til vedvarende energi, efterforskning efter og udnyttelse af olie og gas, søfart, fiskeri, foranstaltninger til bevarelse af økosystemer og biodiversitet, turistaktiviteter og akvakulturanlæg og presset på kystressourcerne som følge af disse aktiviteter nødvendiggør en integreret planlægnings- og forvaltningsstrategi.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) For at sikre konsekvens og juridisk klarhed bør det geografiske anvendelsesområde for den maritime fysiske planlægning og strategierne for integreret kystzoneforvaltning defineres i overensstemmelse med Unionens og medlemsstaternes gældende retsinstrumenter og den internationale søret.

(10) For at sikre konsekvens og juridisk klarhed bør det geografiske anvendelsesområde for den maritime fysiske planlægning og strategierne for integreret kystzoneforvaltning defineres i overensstemmelse med medlemsstaternes og Unionens gældende retsinstrumenter, De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS) og den internationale søret.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Selvom det er hensigtsmæssigt, at det er Unionen, der fastsætter reglerne for den maritime fysiske planlægning og strategierne for integreret kystzoneforvaltning, er det medlemsstaterne og deres ansvarlige myndigheder, der for deres farvande og kystzoner har ansvaret for at udarbejde og fastlægge indholdet af sådanne planer og strategier, herunder fordelingen af det maritime rum på de forskellige sektoraktiviteter.

(12) Selvom det er hensigtsmæssigt, at det er Unionen, der fastsætter reglerne for den maritime fysiske planlægning og strategierne for integreret kystzoneforvaltning, er det medlemsstaterne og deres ansvarlige myndigheder, der for deres farvande og kystzoner har ansvaret for at udarbejde og fastlægge indholdet af sådanne planer og strategier, herunder fordelingen af det maritime rum på de forskellige sektoraktiviteter, og de skal altid handle i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Begrundelse

Medlemsstaterne beholder i henhold til dette direktiv deres beføjelser til fysisk planlægning i by- og landdistrikter, men alle fysiske planer eller forvaltningsplaner skal være i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Økosystemerne og hav- og kystressourcerne er under stærkt pres i de marine farvande og kystzonerne. Ikke kun menneskelige aktiviteter, men også virkningerne af klimaændringerne, naturkatastrofer og kystens morfodynamik så som erosion og sedimentomfordeling kan have alvorlige konsekvenser for den økonomiske udvikling og vækst i kystområderne og for økosystemerne langs kysten og i havet, hvilket fører til en forringelse af miljøtilstanden, tab af biodiversitet og en forringelse af økosystemtjenesterne. Der bør tages behørigt hensyn til presset fra disse forskellige elementer, når der udarbejdes fysiske planer for det maritime rum og strategier for integreret kystzoneforvaltning. Sunde økosystemer både langs kysten og i havet og de mange ydelser, der er forbundet hermed, kan desuden, hvis de integreres i planlægningsbeslutningerne, give væsentlige fordele i form af fødevareproduktion, rekreation og turisme, modvirkning af og tilpasning til klimaændringerne, kystsikring og katastrofeforebyggelse.

(14) Økosystemerne og hav- og kystressourcerne er under stærkt pres i de marine farvande og kystzonerne. Ikke kun menneskelige aktiviteter, men også virkningerne af klimaændringerne, naturkatastrofer og kystens morfodynamik så som erosion og sedimentomfordeling kan have alvorlige konsekvenser for den økonomiske udvikling og vækst i kystområderne og for økosystemerne langs kysten og i havet, hvilket fører til en forringelse af miljøtilstanden, tab af biodiversitet og en forringelse af økosystemtjenesterne. Der skal tages behørigt hensyn til presset fra disse forskellige elementer, når der udarbejdes fysiske planer for det maritime rum og strategier for integreret kystzoneforvaltning. Sunde økosystemer både langs kysten og i havet og de mange ydelser, der er forbundet hermed, kan desuden, hvis de integreres i planlægningsbeslutningerne, give væsentlige fordele i form af fødevareproduktion, rekreation og turisme, modvirkning af og tilpasning til klimaændringerne, kystsikring og katastrofeforebyggelse.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Der bør i forbindelse med den maritime fysiske planlægning og den integrerede kystzoneforvaltning anvendes en økosystembaseret tilgang som omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 2008/56/EF, således at det sikres, at det samlede pres fra alle aktiviteter holdes inden for niveauer, der er forenelige med opnåelsen af en god miljøtilstand, og at de marine økosystemers evne til at håndtere menneskeskabte forandringer ikke bringes i fare, samtidig med at nuværende og kommende generationer kan udnytte havets goder og ydelser bæredygtigt.

(15) Der bør i forbindelse med den maritime fysiske planlægning og den integrerede kystzoneforvaltning anvendes en økosystembaseret tilgang som omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 2008/56/EF, og der bør tages højde for nærhedsprincippet, forsigtighedsprincippet og princippet om forebyggende indsats som omhandlet i artikel 191, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, således at det sikres, at det samlede pres fra alle kyst- og havbaserede aktiviteter holdes inden for niveauer, der er forenelige med opnåelsen af en god miljøtilstand og med bevarelsen af naturressourcerne, og at de marine økosystemers evne til at håndtere menneskeskabte forandringer ikke bringes i fare, samtidig med at nuværende og kommende generationer kan udnytte havets goder og ydelser bæredygtigt.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning vil bl.a. bidrage til at realisere målene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder, Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik, Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 884/2004/EF af 29. april 2004 om ændring af beslutning nr. 1692/96/EF om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger, EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020, Køreplanen til et ressourceeffektivt Europa og EU-strategien for tilpasning til klimaændringer samt i givet fald de mål, der er fastsat inden for rammerne af EU's regionalpolitik, herunder havområdestrategierne og de makroregionale strategier.

(16) Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning vil bl.a. bidrage til at realisere målene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder, Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik, Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 884/2004/EF af 29. april 2004 om ændring af beslutning nr. 1692/96/EF om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger, Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020, Køreplanen til et ressourceeffektivt Europa og EU-strategien for tilpasning til klimaændringer samt i givet fald de mål, der er fastsat inden for rammerne af EU's regionalpolitik, herunder havområdestrategierne og de makroregionale strategier.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) For at kunne realisere de mål, der er fastsat i dette direktiv, bør de fysiske planer og strategierne for integreret kystzoneforvaltning omfatte hele cyklussen lige fra problemformulering, indsamling af oplysninger, planlægning og beslutningstagning til gennemførelse og overvågning af gennemførelsen, og de bør baseres på den bedste tilgængelige videnskabelige dokumentation. Der bør i videst muligt omfang gøres brug af de mekanismer, der er indført ved gældende eller kommende lovgivning, bl.a. afgørelse 2010/477/EU om kriterier og metodiske standarder for god miljøtilstand i havområder eller Kommissionens initiativ "Viden om havene 2020".

(18) For at kunne realisere de mål, der er fastsat i dette direktiv, bør de fysiske planer og strategierne for integreret kystzoneforvaltning omfatte hele cyklussen lige fra problemformulering, indsamling af oplysninger, planlægning og beslutningstagning til gennemførelse og overvågning af gennemførelsen, og de bør baseres på den bedste tilgængelige videnskabelige dokumentation og være i overensstemmelse med Den Europæiske Unions politikker og principper, navnlig forsigtighedsprincippet. Der bør i videst muligt omfang gøres brug af de mekanismer, der er indført ved gældende eller kommende lovgivning, bl.a. afgørelse 2010/477/EU om kriterier og metodiske standarder for god miljøtilstand i havområder eller Kommissionens initiativ "Viden om havene 2020".

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Det vigtigste formål med maritim fysisk planlægning er at kortlægge og forvalte anvendelsen af det maritime rum og identificere konflikter på det maritime område. For at nå disse mål skal medlemsstaterne som et minimum sikre, at planlægningsprocessen resulterer i en detaljeret kortlægning af de forskellige former for anvendelse af det maritime rum, idet der tages højde for langsigtede ændringer som følge af klimaændringerne.

(19) Formålene med maritim fysisk planlægning er at kortlægge og forvalte anvendelsen af det maritime rum og identificere konflikter på det maritime område samt sikre en bæredygtig udvikling af hav- og kystbaserede aktiviteter. For rent faktisk at nå disse mål skal medlemsstaterne som et minimum sikre, at planlægningsprocessen sigter mod at opnå en bæredygtig social, miljømæssig og økonomisk udvikling og resulterer i en detaljeret kortlægning af de forskellige former for anvendelse af det maritime rum, idet der tages højde for langsigtede ændringer som følge af klimaændringerne.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a) For at kunne tilpasse kystzonerne til klimaforandringerne og bekæmpe erosion eller for stor landhævning, risici for havets indtrængen, forringelse af miljøtilstanden og tab af biodiversitet i økosystemerne ved kysten er det vigtigt med en korrekt, bæredygtig og miljøvenlig håndtering af kystaflejringer, hvorved situationen i sårbare områder, der er særlig udsatte for risici, kan blive genoprettet. Undersøiske sedimentaflejringer på fastlandssoklen kan udnyttes, hvis der er mangel på sedimentressourcer i kystsystemerne.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Forvaltningen af hav- og kystzoner er en kompleks opgave, som inddrager myndighederne, de erhvervsdrivende og de øvrige interessenter på forskellige niveauer. Hvis der skal opnås en bæredygtig udvikling på en effektiv måde, er det vigtigt, at de berørte parter, myndighederne og offentligheden høres i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning på et hensigtsmæssigt stadium på et tidligt tidspunkt i udarbejdelsen af de fysiske planer for det maritime rum og de strategier for integreret kystzoneforvaltning, der skal udarbejdes i henhold til dette direktiv. Artikel 2, stk. 2, i direktiv 2003/35/EF er et godt eksempel på bestemmelser om offentlige høringer.

(22) Forvaltningen af hav- og kystzoner er en kompleks opgave, som inddrager myndighederne, de erhvervsdrivende og de øvrige interessenter på forskellige niveauer. Hvis der skal opnås en bæredygtig udvikling på en effektiv måde, er det vigtigt, at de berørte parter, myndighederne på de forskellige niveauer og offentligheden høres i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning på hvert stadium i forberedelsen af de fysiske planer for det maritime rum og de strategier for integreret kystzoneforvaltning, der skal udarbejdes i henhold til dette direktiv. Artikel 2, stk. 2, i direktiv 2003/35/EF og artikel 6 i direktiv 2001/42/EF er gode eksempler på bestemmelser om offentlige høringer.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Med fysiske planer for det maritime rum og strategier for integreret kystzoneforvaltning har medlemsstaterne mulighed for at reducere den administrative byrde og de omkostninger, der er forbundet med tiltag til gennemførelsen af andre relevante EU-retsforskrifter. Fristerne vedrørende den fysiske planlægning og kystzonestrategierne bør derfor være i overensstemmelse med de tidsplaner, der er fastsat i den øvrige relevante lovgivning, særlig: direktiv 2009/28/EF, hvori medlemsstaterne forpligtes til at sikre, at andelen af energi fra vedvarende energikilder i 2020 udgør mindst 20 % af det udvidede endelige energiforbrug, og hvori koordinering af godkendelses-, certificerings- og planlægningsprocedurer, også i forbindelse med fysisk planlægning, fremhæves som et vigtigt bidrag til at nå EU's mål for vedvarende energi; direktiv 2008/56/EF og del A, punkt 6, i bilaget til afgørelse 2010/477/EU, hvori medlemsstaterne forpligtes til at træffe de fornødne foranstaltninger til at opnå eller opretholde en god miljøtilstand i havet senest i 2020, og hvori maritim fysisk planlægning udpeges som et værktøj, der kan støtte den økosystembaserede tilgang til forvaltningen af de menneskelige aktiviteter med henblik på at opnå en god miljøtilstand; Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 884/2004/EF om ændring af beslutning nr. 1692/96/EF om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet, hvori det kræves, at de transeuropæiske net skal være etableret senest i 2020 ved at integrere EU's forskellige infrastrukturnet for land-, sø- og lufttransport med hinanden.

(23) Med fysiske planer for det maritime rum og strategier for integreret kystzoneforvaltning har medlemsstaterne mulighed for at reducere den administrative byrde og de omkostninger, der er forbundet med tiltag til gennemførelsen af andre relevante EU-retsforskrifter. Fristerne vedrørende den fysiske planlægning og kystzonestrategierne bør derfor være i overensstemmelse med de tidsplaner, der er fastsat i den øvrige relevante lovgivning, særlig: direktiv 2009/28/EF, hvori medlemsstaterne forpligtes til at sikre, at andelen af energi fra vedvarende energikilder i 2020 udgør mindst 20 % af det udvidede endelige energiforbrug, og hvori koordinering af godkendelses-, certificerings- og planlægningsprocedurer, også i forbindelse med fysisk planlægning, fremhæves som et vigtigt bidrag til at nå EU's mål for vedvarende energi; Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger1, som kræver, at medlemsstaterne opnår et godt økologisk potentiale, en god grundvandtilstand og en god kemisk tilstand for overfladevand inden 2015, direktiv 2008/56/EF og del A, punkt 6, i bilaget til afgørelse 2010/477/EU, hvori medlemsstaterne forpligtes til at træffe de fornødne foranstaltninger til at opnå eller opretholde en god miljøtilstand i havet senest i 2020, og hvori maritim fysisk planlægning udpeges som et værktøj, der kan støtte den økosystembaserede tilgang til forvaltningen af de menneskelige aktiviteter med henblik på at opnå en god miljøtilstand; direktiv 2008/56/EF; Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter2; Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle3; Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 884/2004/EF om ændring af beslutning nr. 1692/96/EF om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet, hvori det kræves, at de transeuropæiske net skal være etableret senest i 2020 ved at integrere EU's forskellige infrastrukturnet for land-, sø- og lufttransport med hinanden.

 

____________________

 

1 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.

 

2 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.

 

3EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a) For at støtte en bred og koordineret anvendelse af dette direktiv på EU's område bør der under eksisterende finansielle instrumenter findes ressourcer til støtte af demonstrationsprogrammer og udveksling af bedste praksis for lovende fremgangsmåder for strategier, fysiske planer og forvaltningsplaner for kystzoner og det maritime rum.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ved dette direktiv fastlægges der en ramme for maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning, som har til formål at fremme en bæredygtig økonomisk udvikling i de maritime erhverv og kystsamfundene og en bæredygtig udnyttelse af hav- og kystressourcerne.

1. Ved dette direktiv fastlægges der en ramme for maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning, som har til formål at beskytte kystlinjen, fremme en bæredygtig udvikling af hav- og kystområderne og sikre en bæredygtig økonomisk vækst og en bæredygtig udnyttelse af hav- og kystressourcerne.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Bestemmelserne i dette direktiv anvendes på marine farvande og kystzoner.

1. Bestemmelserne i dette direktiv anvendes på marine farvande og kystzoner i overensstemmelse med den eksisterende europæiske og nationale lovgivning.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Bestemmelserne i dette direktiv griber ikke ind i medlemsstaternes kompetencer inden for fysisk planlægning.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. "God miljøtilstand": miljøtilstand som omhandlet i artikel 3, stk. 5, i direktiv 2008/56/EF.

7. "God miljøtilstand": miljøtilstand som omhandlet i artikel 3, stk. 5, i direktiv 2008/56/EF og Kommissionens afgørelse nr2010/477/EU.

Begrundelse

Kommissionens afgørelse nr. 2010/477/EU fastsætter mere detaljerede retningslinjer for definitionen af og kriterierne for "god miljøtilstand".

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen af planerne og strategierne skal medlemsstaterne tage behørigt hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i de forskellige havregioner og subregioner, de respektive sektoraktiviteter, de berørte marine farvande og kystzoner og potentielle virkninger af klimaændringerne.

3. Ved udarbejdelsen af maritim fysisk planlægning og strategier for integreret kystzoneforvaltning skal medlemsstaterne tage behørigt hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i de forskellige hav- og kystregioner og subregioner, de eksisterende og planlagte sektoraktiviteter, deres indvirkning på miljøet og lokalsamfundene og de forventede virkninger af klimaændringerne.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 5 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De fysiske planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning skal bygge på en økosystembaseret tilgang, der letter sameksistensen og hindrer konflikter mellem konkurrerende sektoraktiviteter i de marine farvande og kystzonerne, og som tager sigte på at bidrage til at:

De fysiske planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning skal fremme en udvikling af hav- og kystbaserede aktiviteter, der er bærerdygtig på lang sigt, og bygge på en økosystembaseret tilgang, der letter sameksistensen og samarbejdet mellem konkurrerende sektoraktiviteter i de marine farvande og kystzonerne ved at forebygge konflikter mellem dem, med fuld deltagelse af offentlige interessehavere og som under hensyntagen til nærhedsprincippet navnlig tager sigte på at bidrage til at:

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 5 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) sikre EU's energiforsyning ved at fremme udviklingen af havenergikilder og nye og vedvarende former for energi, sammenkoblingen af energinet og energieffektivitet

a) opfylde Unionens mål med hensyn til udviklingen af vedvarende energikilder, sikre EU's energiforsyning, styrke det indre energimarkeds integrering og bidrage til en bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse ved at fremme udviklingen af vedvarende havenergi og gennem udvikling af nye og vedvarende former for energi, sammenkoblingen af energinet og energieffektivitet

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) fremme udviklingen af søtransport og tilvejebringe effektive og rentable skibsruter i hele Europa, herunder adgang til havne og transportsikkerhed

b) sikre en bæredygtig udvikling af søtransport uden for beskyttede havområder, respektere følsomme økosystemer, herunder adgang til havne og transportsikkerhed og beskyttelse af økosystemerne langs kysten og i havet

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 5 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) fremme en bæredygtig udvikling og vækst i fiskeri- og akvakultursektoren og fremme beskæftigelsen i fiskeriet og de dermed forbundne sektorer

c) fremme en bæredygtig udnyttelse og forvaltning af fiskepladser og en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren og fremme beskæftigelsen i fiskeriet og de dermed forbundne sektorer

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 5 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) sikre bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøet og en fornuftig og rationel udnyttelse af naturressourcerne, særlig med henblik på at opnå en god miljøtilstand, standse tabet af biodiversitet og forringelsen af økosystemtjenesterne og reducere risikoen for forurening af havmiljøet

d) sikre bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøet gennem et repræsentativt og sammenhængende netværk af beskyttede områder og en fornuftig, forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne, særlig med henblik på at opnå en god miljøtilstand, standse tabet af biodiversitet og forringelsen af økosystemtjenesterne og reducere og forebygge risikoen for forurening af hav- og kystområder

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 5 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) sikre, at kyst- og havområderne er modstandsdygtige over for klimaændringer.

e) sikre, at kyst- og havområderne bliver mere modstandsdygtige over for virkningerne af klimaændringer, for at beskytte sårbare kystområder

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 5 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) beskytte, vedligeholde og styrke uvurderlige naturressourcer i kystvands- og lavvandsområder såsom havgræsenge, tangskove, rødalger og saltenge, som er økosystemer med stor CO2-opsamling og ‑lagring, og undgå, at der opstår konflikter med offshoreanlæg til vedvarende energi

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 5 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb) tilskynde til at bevare, styrke og fremme kulturarven i kyst- og havområder.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Programmerne og strategierne skal tage højde for virkningen af menneskers hav- og kystbaserede aktiviteter på økosystemerne og havressourcerne.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved udarbejdelsen af de fysiske planer for det maritime rum skal medlemsstaterne mindst tage følgende aktiviteter i betragtning:

2. Ved udarbejdelsen af de fysiske planer for det maritime rum skal medlemsstaterne mindst tage følgende elementer i betragtning:

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) anlæg til udvinding af energi og produktion af vedvarende energi

a) anlæg og infrastrukturer til efterforskning efter og udvinding af olie, gas og andre energiressourcer og produktion af vedvarende energi

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) anlæg til udvinding af olie og gas og infrastrukturer i forbindelse hermed

b) anlæg til udvinding af olie og gas, herunder skifergas, og infrastrukturer i forbindelse hermed

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) anlæg til oplagring af CO2 og naturgas og infrastrukturer i forbindelse hermed

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) undersøiske sedimentaflejringer, der kan anvendes til kystopfyldning

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) fiskepladser

e) fiske- og akvakulturområder

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) havbrug

f) akvakulturbrug

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) naturbeskyttelsesområder.

g) natur- og artsbeskyttelsesområder, Natura 2000-områder, andre følsomme marine økosystemer og tilgrænsende områder, i overensstemmelse med EU-retten og national ret

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga) lokaliteter og landskaber af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

gb) spildevandsudledning fra industri og husholdninger

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – litra g c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

gc) havne.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) udnyttelsen af specifikke naturressourcer, herunder anlæg til udvinding af energi og produktion af vedvarende energi

a) udnyttelsen af specifikke naturressourcer, herunder anlæg til udvinding og oplagring af energi og produktion af vedvarende energi

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) udviklingen af infrastruktur, energifaciliteter, transport, havne, maritime anlæg og andre strukturer, også grøn infrastruktur

b) udviklingen af infrastruktur, energifaciliteter, transport, havne, maritime anlæg, spildevandsrensningsanlæg og andre strukturer, også grøn infrastruktur

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) bæredygtig forvaltning af kystsedimenter, herunder aflejringer i nærheden af havne- og forsvarsanlæg

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) bevarelse, genopretning og forvaltning af kystøkosystemer, økosystemtjenester og naturen, kystlandskaber og øer

e) beskyttelse, bevarelse, genopretning og forvaltning af kystøkosystemer, beskyttede deltaer og vådområder, økosystemtjenester og naturen, kystlandskaber og øer

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) afbødning af og tilpasning til klimaændringerne.

f) afbødning af og tilpasning til klimaændringerne, især forøgelse af økosystemers modstandsdygtighed

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fа) hav- og kystturisme.

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fb) bevaring og forvaltning af kulturarven.

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører metoder til at inddrage alle interesserede parter på et tidligt tidspunkt i udarbejdelsen af de fysiske planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning.

1. Medlemsstaterne indfører metoder til at inddrage alle interessehavere, myndighederne de forskellige niveauer og den berørte offentlighed på et tidligt tidspunkt i udarbejdelsen af de fysiske planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning i overensstemmelse med den nationale retsorden.

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det skal sikres, at alle relevante berørte parter og myndigheder og den berørte offentlighed høres om udkastet til planerne og strategierne og har adgang til resultaterne, så snart de foreligger.

2. Det skal sikres, at alle relevante berørte parter, myndighederne på de forskellige niveauer og den berørte offentlighed høres om udkastet til planerne og strategierne og har adgang til resultaterne, så snart de foreligger.

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tilrettelægger indsamling af de bedste tilgængelige data og udveksling af de oplysninger, der er nødvendige for den maritime fysiske planlægning og strategierne for integreret kystzoneforvaltning.

1. Medlemsstaterne tilrettelægger indsamling af de bedste tilgængelige data og ajourføring og udveksling af de oplysninger, der er nødvendige for den maritime fysiske planlægning og strategierne for integreret kystzoneforvaltning, herunder gennem etableringen af en fælles elektronisk platform.

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Planerne for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning er omfattet af bestemmelserne i direktiv 2001/42/EF.

Planerne for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning er omfattet af bestemmelserne i direktiv 2001/42/EF og artikel 6 i direktiv 92/43/EØF, hvor det er relevant.

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De medlemsstater, der grænser op til en kystzone eller et havområde henhørende under en anden medlemsstat, samarbejder med denne anden medlemsstat for at sikre, at planerne for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning er sammenhængende og koordineres på tværs af kystzonen eller den pågældende havregion og/eller subregion. I dette samarbejde skal der navnlig tages højde for tværnationale spørgsmål, som f.eks. grænseoverskridende infrastruktur.

1. De medlemsstater, der grænser op til en kystzone eller et havområde henhørende under en anden medlemsstat, samarbejder med denne anden medlemsstat for at sikre, at planerne for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning er sammenhængende og koordineres på tværs af kystzonen eller den pågældende havregion og/eller subregion. I dette samarbejde skal der navnlig tages højde for tværnationale spørgsmål, som f.eks. grænseoverskridende infrastruktur og miljøet.

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstater, der grænser op til en kystzone eller et havområde henhørende under et tredjeland, bestræber sig på at koordinere deres planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning med det pågældende tredjeland i den berørte havregion, subregion eller kystzone.

Medlemsstater, der grænser op til en kystzone eller et havområde henhørende under et tredjeland, hører i overensstemmelse med international havret og internationale søfartskonventioner dette land og bestræber sig på at samarbejde og koordinere deres planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning med det pågældende tredjeland i den berørte havregion, subregion eller kystzone.

PROCEDURE

Titel

Maritim fysisk planlægning og integreret kystforvaltning

Referencer

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

15.4.2013

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

15.4.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Mario Pirillo

18.4.2013

Behandling i udvalg

5.9.2013

 

 

 

Dato for vedtagelse

24.10.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

8

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Kriton Arsenis, Julie Girling, Romana Jordan, Marusya Lyubcheva, James Nicholson, Vittorio Prodi, Birgit Schnieber-Jastram, Andrea Zanoni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Franco Frigo, Anna Hedh, Anthea McIntyre


UDTALELSE fra Fiskeriudvalget (18.10.2013)

til Transport- og Turismeudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning

(COM(2013)0133 – C7‑0065/2013 – 2013/0074(COD))

Ordfører for udtalelse: Isabelle Thomas

KORT BEGRUNDELSE

I oktober 2012 indgik EU's ministre med ansvar for maritime anliggender med "Limassolerklæringen" en politisk aftale om at fremme væksten i den maritime sektor i overensstememlse med Europa 2020-strategien.

Forordning (EU) nr. 1255/2011 om et program til støtte for videreudvikling af en integreret havpolitik skabte et retsgrundlag og en ramme for koordineringen af politikkerne, som siden blev styrket med strategien "Blå vækst", der giver nogle retningslinjer for denne politik og definerer dens rækkevidde, og som der nu skal udformes specifikke værktøjer til.

Strategien "Blå vækst" indebærer, at der skal træffes foranstaltninger med henblik på at udvikle de maritime økonomiske aktiviteter. Der skal således udvikles passende infrastruktur til støtte af nye aktiviteter, og det maritime rum skal organiseres på en sådan måde, at alle har adgang til det. Dette må ikke ske på bekostning af traditionelle aktiviteter som fiskeri og søtransport. Udnyttelsen af kystzonerne er allerede høj, og yderligere udvikling kan føre til konflikter om udnyttelsen og miljøet i kystzonerne. Det kan blive vanskeligt at løse udfordringer af denne art, og der er derfor behov for planlægnings- og styringsværktøjer for det marine område. Formålet med det foreliggende direktiv er at tilskynde de enkelte EU-medlemsstater til at skabe disse værktøjer for at fremme blå vækst.

Forslaget til direktiv om rammerne for maritim fysisk planlægning (MFP) og integreret kystzoneforvaltning (ICZM) tilbyder først og fremmest medlemsstaterne en metode til så effektivt som muligt at forvalte og organisere den samtidige udnyttelse af marine farvande og kystområder til forskellige formål på en strategisk, tværgående og samordnet måde.

Forslaget tilstræber for det første at få kortlagt havområderne og de økonomiske aktiviteter, som finder sted i dem. Desuden tilstræber det at få medtaget følsomme havområder på kortene for at sikre beskyttelse af dem samt at udpege områder med udviklingspotentiale. Det vigtigste er dog, at forslaget har til formål at skabe rammer for sameksistensen af de mange aktiviteter, således at man undgår konflikter om udnyttelsen, som i øjeblikket er et betydeligt problem. Samordning, styring og dermed beslutningstagning vedrørende prioriteringerne bør være kernen i en integreret kystzoneforvaltning.

Ved at kombinere MFP og ICZM får man desuden mulighed for at vurdere grænsefladen mellem land og hav og sikre, at adskillige aktiviteter kan sameksistere i tid og rum, hvor vandsøjlens højde og aktiviteternes ikkestedsspecifikke art tillader det. Hvis man betragter det maritime område som bestående af en række særskilte områder, der hver især er forbeholdt forskellige specifikke sektorers eksklusive anvendelse, vil man få det indtryk, at det er overfyldt. Fysiske planer for det maritime rum viser imidlertid, at dette ikke nødvendigvis er tilfældet, og at det er muligt at regulere flere forskellige aktiviteter inden for et givet område.

Mens Kommissionens forslag nævner de mål, aktiviteter og foranstaltninger, der hører under EU's kompetence, er det ikke muligt at forestille sig en MFP og en ICZM, der kun lægger vægt på at planlægge og integrere disse aktiviteter og ikke tager hensyn til den gensidige afhængighed mellem land og hav og de virkninger, som den fysiske planlægning kan have på havområderne. Disse instrumenter kan kun vise deres nytteværdi, hvis de indgår i en holistisk tilgang, hvilket netop er, hvad forslaget tilstræber at fremme. Denne tilgang skal imidlertid være i overensstemmelse med nærhedsprincippet og respektere medlemsstaternes kompetencer.

Kommissionens beslutning om at foreslå et direktiv til fastlæggelsen af en ramme for effektiv gennemførelse af maritim fysisk planlægning i EU-farvandene og integreret forvaltning af kystzonerne forekommer derfor hensigtsmæssig, da disse redskaber skal ind- og gennemføres i overensstemmelse med nærhedsprincippet, og procedurer, styringsmetoder og samordningsprocesser vil variere medlemsstaterne imellem. Dette sidste vil afhænge af den enkelte medlemsstats administrative ordninger og i mange tilfælde også af dens dispositioner med hensyn til, hvad der er det mest hensigtsmæssige forvaltningsniveau. Det kan blive nødvendigt at fastlægge subregionerne i kystzonerne på en sådan måde, at de svarer til eksisterende administrative regioner.

Den fleksibilitet, der opnås med et direktiv, er ligeledes vigtig, idet adskillige medlemsstater allerede har udviklet instrumenter til maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning. Det er derfor nødvendigt at tage hensyn til den eksisterende praksis i de medlemsstater, der er længst fremme på området, og at følge princippet om stigende kompatibilitet.

Endelig har fastlæggelsen af en europæisk ramme på dette område den fordel, at den fremmer integration af politikker og en koordineret gennemførelse af instrumenterne til maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning, idet dialog og grænseoverskridende samarbejde fremmes. Når EU fremmer oprettelsen af flere netværk og udviklingen af europæiske politikker på det maritime område, skaber man muligheder for samordning og integration. Mange aktiviteter såsom fiskeri foregår i øvrigt på tværs af grænserne, og MFP og ICZM kan derfor kun gennemføres korrekt, hvis der er et præcist kendskab til nabolandenes prioriteringer for områder med fælles anvendelse.

ÆNDRINGSFORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Den intense og stærkt stigende efterspørgsel efter det maritime rum til forskellige formål som f.eks. anlæg til vedvarende energi, søfart, fiskeri, foranstaltninger til bevarelse af økosystemer, turistaktiviteter og akvakulturanlæg og presset på kystressourcerne som følge af disse aktiviteter nødvendiggør en integreret planlægnings- og forvaltningsstrategi.

(1) Den intense og stærkt stigende efterspørgsel efter det maritime rum til forskellige formål som f.eks. anlæg til vedvarende energi, udvinding af råstoffer fra havbunden, søfart, fiskeri og skaldyrsfiskeri, foranstaltninger til bevarelse af økosystemer, turistaktiviteter og akvakulturanlæg og presset på økosystemerne og kystressourcerne som følge af disse aktiviteter nødvendiggør en integreret planlægnings- og forvaltningsstrategi, som tilbyder en metode for tilrettelæggelse af den samtidige udnyttelse af dette rum til en række forskellige formål.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Der er netop opstillet en sådan strategi for havforvaltning i den integrerede EU-havpolitik, der understøttes af en miljøsøjle i form af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger. Formålet med den integrerede havpolitik er faktisk at støtte en bæredygtig udvikling af havbaserede aktiviteter og at udarbejde en koordineret, sammenhængende og gennemsigtig beslutningsprocedure for de EU-sektorpolitikker, der har indflydelse på hav-, kyst- og øområderne samt regionerne og øerne i EU's yderste periferi, bl.a. i form af havområdestrategier og makroregionale strategier.

(2) Der er netop opstillet en sådan strategi for havforvaltning i den integrerede EU-havpolitik, der understøttes af en miljøsøjle i form af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger. Derfor bør der foreslås redskaber, der giver mulighed for at gennemføre alle målene for den integrerede havpolitik på en måde, der er i overensstemmelse med de tre søjler i den bæredygtige udvikling. Formålet med den integrerede havpolitik er faktisk at støtte en bæredygtig udvikling af havbaserede aktiviteter og at udarbejde en koordineret, sammenhængende og gennemsigtig beslutningsprocedure for de EU-sektorpolitikker, der har indflydelse på hav-, kyst- og øområderne samt regionerne og øerne i EU's yderste periferi, med fokus på havområdestrategier og makroregionale strategier, hvor der tages hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i nogle have.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) I den integrerede havpolitik udpeges maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning som horisontale politiske værktøjer, der giver de offentlige myndigheder og de berørte parter mulighed for at anvende en koordineret og integreret strategi. En økosystembaseret tilgang vil bidrage til at fremme en bæredygtig vækst i de maritime erhverv og kystsamfundene og en bæredygtig udnyttelse af hav- og kystressourcerne.

(3) I den integrerede havpolitik udpeges maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning som horisontale politiske værktøjer, der giver de offentlige myndigheder og de berørte parter mulighed for at anvende en koordineret og integreret strategi. En økosystembaseret tilgang, hvor mennesker spiller en central rolle, vil bidrage til at fremme en bæredygtig vækst i de maritime erhverv og kystsamfundene og en bæredygtig udnyttelse af hav- og kystressourcerne.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) For at sikre en hensigtsmæssig fordeling af det maritime rum på de relevante aktiviteter og en koordineret forvaltning af kystzonerne bør der opstilles en ramme, der som et minimum består i, at medlemsstaterne indfører og gennemfører maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning.

(8) For at sikre, at mange og forskelligartede relevante anvendelser og menneskelige aktiviteter kan finde sted samtidig i det samme maritime rum, og for at garantere en koordineret forvaltning af kystzonerne bør der opstilles en ramme, der som et minimum består i, at medlemsstaterne indfører og gennemfører maritim fysisk planlægning og strategier for integreret kystzoneforvaltning.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning vil resultere i en bedre koordinering af hav- og kystbaserede aktiviteter, hvilket kan give betydelige økonomiske fordele, fordi der opnås gennemsigtighed, forudsigelighed og stabilitet til fordel for investorerne, og fordi koordinations- og transaktionsomkostningerne vil kunne reduceres.

(9) Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning vil resultere i en bedre og mere enkel og effektiv koordinering, sammenhæng og forenelighed af hav- og kystbaserede aktiviteter, hvilket kan give betydelige økonomiske fordele, idet der fastlægges en ramme for gennemsigtighed, retssikkerhed, forudsigelighed og stabilitet til fordel for investorerne, og bureaukratiet og koordinations- og transaktionsomkostningerne vil kunne reduceres.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Koordineringen af hav- og kystbaserede aktiviteter gennem maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning bør så vidt muligt bygge på en inklusiv og ikke en eksklusiv tilgang.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) De marine farvande og kystzonerne overlapper hinanden geografisk i medlemsstaternes kyst- og territorialfarvande. Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning supplerer hinanden, fordi de fokuserer på henholdsvis kortlægning af eksisterende og potentielle menneskelige aktiviteter med henblik på udarbejdelsen af fysiske planer for de marine farvande, henholdsvis identifikation af foranstaltninger, der tager sigte på en integreret forvaltning af disse menneskelige aktiviteter i kystzonerne. Fælles og samordnet anvendelse af maritim fysisk planlægning og strategier for integreret kystzoneforvaltning vil forbedre planlægningen og forvaltningen af samspillet mellem land- og havbaserede aktiviteter.

(11) De marine farvande og kystzonerne overlapper hinanden geografisk i medlemsstaternes kyst- og territorialfarvande. Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning supplerer hinanden, fordi de fokuserer på henholdsvis kortlægning af de mange og forskelligartede eksisterende og potentielle anvendelser og menneskelige aktiviteter med henblik på udarbejdelsen af strategiske fysiske planer for de marine farvande, henholdsvis identifikation af foranstaltninger, der tager sigte på en integreret forvaltning af disse menneskelige aktiviteter i kystzonerne. Fælles, sammenhængende og samordnet anvendelse af strategisk maritim fysisk planlægning og strategier for integreret kystzoneforvaltning vil forbedre planlægningen og forvaltningen af samspillet mellem land- og havbaserede aktiviteter og bidrage til at rationalisere udnyttelse og beskyttelse af havet. Regionerne i den yderste periferi, hvis økonomi i høj grad afhænger af samspillet mellem havet og landjorden og en optimal udnyttelse af deres havområde, bør også omfattes af direktivets anvendelsesområde.

Begrundelse

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal der foretages ændringer alle relevante steder).

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) For at forbedre havforvaltningen og forebygge konflikter i forbindelse med maritim fysisk planlægning bør der oprettes en europæisk kystvagt gennem styrket samarbejde og koordinering på de relevante planer mellem de myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner i Unionen, for at sikre sundere og mere sikre farvande og have, navnlig ved at gennemføre eksisterende maritim lovgivning.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Selvom det er hensigtsmæssigt, at det er Unionen, der fastsætter reglerne for den maritime fysiske planlægning og strategierne for integreret kystzoneforvaltning, er det medlemsstaterne og deres ansvarlige myndigheder, der for deres farvande og kystzoner har ansvaret for at udarbejde og fastlægge indholdet af sådanne planer og strategier, herunder fordelingen af det maritime rum på de forskellige potentielt konkurrerende sektoraktiviteter og foreneligheden mellem disse.

(12) Selvom det er hensigtsmæssigt, at det er Unionen, der fastsætter reglerne for den maritime fysiske planlægning og strategierne for integreret kystzoneforvaltning, er det medlemsstaterne og deres ansvarlige myndigheder, der for deres farvande og kystzoner har ansvaret for at udarbejde og fastlægge indholdet af sådanne planer og strategier, herunder tilrettelæggelse af sameksistensen af forskellige og potentielt konkurrerende sektoraktiviteter og af foranstaltninger, der kan sikre kompatibilitet i det maritime rum i overensstemmelse med europæiske og nationale mål.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) For at efterleve proportionalitets- og nærhedsprincippet og holde yderligere administration på et minimum bør gennemførelsen af dette direktiv i videst muligt omfang bygge på eksisterende nationale regler og mekanismer. Strategierne for integreret kystzoneforvaltning bør bygge på de principper og elementer, der er fastsat i Rådets henstilling 2002/413/EF og Rådets afgørelse 2010/631/EU.

(13) For at efterleve proportionalitets- og nærhedsprincippet og holde yderligere administration på et minimum bør gennemførelsen af dette direktiv i videst muligt omfang bygge på eksisterende nationale regler og mekanismer med henblik på at sikre klare, enkle og hurtige procedurer. Strategierne for integreret kystzoneforvaltning bør bygge på de principper og elementer, der er fastsat i Rådets henstilling 2002/413/EF og Rådets afgørelse 2010/631/EU.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Økosystemerne og hav- og kystressourcerne er under stærkt pres i de marine farvande og kystzonerne. Ikke kun menneskelige aktiviteter, men også virkningerne af klimaændringerne, naturkatastrofer og kystens morfodynamik så som erosion og sedimentomfordeling kan have alvorlige konsekvenser for den økonomiske udvikling og vækst i kystområderne og for økosystemerne langs kysten og i havet, hvilket fører til en forringelse af miljøtilstanden, tab af biodiversitet og en forringelse af økosystemtjenesterne. Der bør tages behørigt hensyn til presset fra disse forskellige elementer, når der udarbejdes fysiske planer for det maritime rum og strategier for integreret kystzoneforvaltning. Sunde økosystemer både langs kysten og i havet og de mange ydelser, der er forbundet hermed, kan desuden, hvis de integreres i planlægningsbeslutningerne, give væsentlige fordele i form af fødevareproduktion, rekreation og turisme, modvirkning af og tilpasning til klimaændringerne, kystsikring og katastrofeforebyggelse.

(14) Økosystemerne og hav- og kystressourcerne er under mangesidet og stærkt pres i de marine farvande og kystzonerne. Ikke kun menneskelige aktiviteter, men også virkningerne af klimaændringerne, naturkatastrofer og kystens morfodynamik så som kysterosion og sedimentomfordeling kan have alvorlige konsekvenser for den økonomiske udvikling og vækst i kystområderne og for økosystemerne langs kysten og i havet, hvilket fører til en forringelse af miljøtilstanden og økonomien, tab af biodiversitet og en forringelse af økosystemtjenesterne. Der bør tages behørigt hensyn til presset fra disse forskellige elementer, når der udarbejdes fysiske planer for det maritime rum og strategier for integreret kystzoneforvaltning. Sunde økosystemer både langs kysten og i havet og de mange ydelser, der er forbundet hermed, kan desuden, hvis de integreres i planlægningsbeslutningerne, give væsentlige fordele i form af fødevareproduktion, rekreation og turisme, modvirkning af og tilpasning til samt modstandskraft over for klimaændringerne, kystsikring og katastrofeforebyggelse.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Det er nødvendigt at dele god praksis med hensyn til kystzoneforvaltning og kystlovgivning.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Planlægningen af det maritime rum og den integrerede kystzoneforvaltning bør tage behørigt hensyn til regionernes og subregionernes særlige forhold, navnlig regionerne i den yderste periferi, der, eftersom de er beliggende i oceanområder uden en fastlandssokkel og med meget dybe have blot få kilometer fra kystlinjen, udøver et fiskeri, der først og fremmest er rettet mod dybhavsarter, hvilket kan give anledning til konflikter mellem de gamle fiskeriaktiviteter og de nye lovende aktiviteter som udvinding af råstoffer fra havbunden.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Der bør i forbindelse med den maritime fysiske planlægning og den integrerede kystzoneforvaltning anvendes en økosystembaseret tilgang, hvor mennesket spiller den vigtigste rolle, som omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 2008/56/EF, således at det sikres, at det samlede pres fra alle aktiviteter holdes inden for niveauer, der er forenelige med opnåelsen af en god miljøtilstand, og at de marine økosystemers evne til at håndtere menneskeskabte forandringer ikke bringes i fare, samtidig med at nuværende og kommende generationer kan udnytte havets goder og ydelser bæredygtigt.

(15) Der bør i forbindelse med den maritime fysiske planlægning og den integrerede kystzoneforvaltning anvendes en økosystembaseret tilgang som omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 2008/56/EF, som understøtter alle tre søjler i den bæredygtige udvikling lige meget, og hvor mennesker spiller en central rolle, således at det sikres, at det samlede pres fra alle aktiviteter holdes inden for niveauer, der er forenelige med opnåelsen af en god miljøtilstand, og at de marine økosystemers evne til at håndtere menneskeskabte forandringer ikke bringes i fare, samtidig med at nuværende og kommende generationer kan udnytte havets goder og ydelser bæredygtigt og får mulighed for at investere og blive økonomisk konkurrencedygtige.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Hav- og kystbaserede aktiviteter er ofte indbyrdes tæt forbundne. Planerne for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning bør derfor koordineres indbyrdes eller integreres med hinanden for at sikre en bæredygtig udnyttelse af det maritime rum og forvaltning af kystzonerne, som tager hensyn til sociale, økonomiske og miljømæssige faktorer.

(17) Hav- og kystbaserede aktiviteter er ofte indbyrdes tæt forbundne og afhængige. Planerne for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning bør derfor koordineres indbyrdes, sammenkædes og samordnes eller integreres med hinanden for at sikre en bæredygtig udnyttelse af det maritime rum og forvaltning af kystzonerne, som tager hensyn til sociale, økonomiske og miljømæssige faktorer og mål.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) For at kunne realisere de mål, der er fastsat i dette direktiv, bør de fysiske planer og strategierne for integreret kystzoneforvaltning omfatte hele cyklussen lige fra problemformulering, indsamling af oplysninger, planlægning og beslutningstagning til gennemførelse og overvågning af gennemførelsen, og de bør baseres på den bedste og nyeste tilgængelige videnskabelige dokumentation. Der bør i videst muligt omfang gøres brug af de mekanismer, der er indført ved gældende eller kommende lovgivning, bl.a. afgørelse 2010/477/EU om kriterier og metodiske standarder for god miljøtilstand i havområder eller Kommissionens initiativ "Viden om havene 2020".

(18) For at kunne realisere de mål, der er fastsat i dette direktiv, bør de fysiske planer og strategierne for integreret kystzoneforvaltning omfatte hele cyklussen lige fra problemformulering, indsamling af oplysninger, planlægning og beslutningstagning til gennemførelse, overvågning af gennemførelsen, revision eller ajourføring, og de bør baseres på den bedste og nyeste tilgængelige videnskabelige dokumentation. Der bør i videst muligt omfang gøres brug af de mekanismer, der er indført ved gældende eller kommende lovgivning, bl.a. afgørelse 2010/477/EU om kriterier og metodiske standarder for god miljøtilstand i havområder eller Kommissionens initiativ "Viden om havene 2020".

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Det vigtigste formål med maritim fysisk planlægning er at kortlægge og forvalte anvendelsen af det maritime rum og identificere konflikter på det maritime område. For at nå dette mål skal medlemsstaterne som et minimum sikre, at planlægningsprocessen resulterer i en detaljeret kortlægning af de forskellige former for anvendelse af det maritime rum, idet der tages højde for langsigtede ændringer som følge af klimaændringerne.

(19) Det vigtigste formål med maritim fysisk planlægning er at kortlægge og forvalte anvendelsen af det maritime rum og identificere anvendelseskonflikter på det maritime område. For at nå disse mål skal medlemsstaterne som et minimum sikre, at planlægningsprocessen resulterer i en detaljeret kortlægning af de forskellige eksisterende og fremtidige former for anvendelse af det maritime rum, herunder menneskelige aktiviteter, idet der tages højde for forudsigelige langsigtede ændringer som følge af klimaændringerne.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Medlemsstaterne bør ikke blot høre, men også koordinere deres planer og strategier med myndighederne i de relevante medlemsstater eller tredjelande i den pågældende havregion, subregion eller kystzone i overensstemmelse med disse medlemsstaters og tredjelandes rettigheder og forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen eller international ret. Et effektivt samarbejde på tværs af grænserne medlemsstaterne imellem og med tilstødende tredjelande kræver, at der udpeges ansvarlige myndigheder i hver medlemsstat. Medlemsstaterne bør derfor udpege en eller flere myndigheder, der skal være ansvarlige for samarbejdet med de øvrige medlemsstater og tredjelande. Eftersom der er stor forskel på de forskellige havregioner, subregioner og kystzoner, er det ikke hensigtsmæssigt at fastsætte detaljerede bestemmelser for disse samarbejdsmekanismer i dette direktiv.

(20) Medlemsstaterne bør ikke blot høre, men også koordinere deres planer og strategier med myndighederne i de relevante medlemsstater eller tredjelande i den pågældende havregion, subregion eller kystzone, hvilket bør fremmes og støttes behørigt af EU og gennemføres i overensstemmelse med disse medlemsstaters og tredjelandes rettigheder og forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen eller international ret. Et effektivt samarbejde på tværs af grænserne medlemsstaterne imellem og med tilstødende tredjelande kræver, at der udpeges ansvarlige myndigheder i hver medlemsstat. Medlemsstaterne bør derfor udpege en eller flere myndigheder, der skal være ansvarlige for samarbejdet med de øvrige medlemsstater og tredjelande. Eftersom der er stor forskel på de forskellige havregioner, subregioner og kystzoner, er det ikke hensigtsmæssigt at fastsætte detaljerede bestemmelser for disse samarbejdsmekanismer i dette direktiv.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) Der er en lang række foranstaltninger henhørende under forskellige politikområder, der gælder for kystzonerne. For at nå målene i dette direktiv bør medlemsstaterne udarbejde en liste over disse foranstaltninger og undersøge behovet for yderligere tiltag, som f.eks. foranstaltninger til hindring af erosion og forvaltning af sedimentomfordeling, tilpasning til følgerne af klimaændringerne, bekæmpelse af affald langs kysterne og i havet, udvikling af grønne infrastrukturer og forebyggelse af naturkatastrofer. Disse bør anvendes på en koordineret og integreret måde. I denne forbindelse bør medlemsstaterne tage alle kystbaserede aktiviteter i betragtning og være særlig opmærksomme på de tværsektorielle vekselvirkninger mellem disse aktiviteter og samspillet mellem land- og havbaserede aktiviteter.

(21) Der er en lang række foranstaltninger henhørende under forskellige politikområder, der gælder for kystzonerne. For at nå målene i dette direktiv bør medlemsstaterne udarbejde en liste over disse foranstaltninger og undersøge behovet for yderligere tiltag, som f.eks. foranstaltninger til hindring af kysterosion og forvaltning af sedimentomfordeling og aflejring, tilpasning til følgerne og virkningerne af klimaændringerne, bekæmpelse af affald langs kysterne og i havet, bekæmpelse af algedannelse, udvikling af grønne infrastrukturer og forebyggelse af naturkatastrofer. Disse bør anvendes på en koordineret og integreret måde. I denne forbindelse bør medlemsstaterne tage alle kystbaserede aktiviteter i betragtning og være særlig opmærksomme på de tværsektorielle vekselvirkninger mellem disse aktiviteter og samspillet mellem land- og havbaserede aktiviteter.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Forvaltningen af hav- og kystzoner er en kompleks opgave, som inddrager myndighederne, de erhvervsdrivende og de øvrige interessenter på forskellige niveauer. Hvis der skal opnås en bæredygtig udvikling på en effektiv måde, er det vigtigt, at de berørte parter, myndighederne og offentligheden høres i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning på et hensigtsmæssigt stadium i forberedelsen af de fysiske planer for det maritime rum og de strategier for integreret kystzoneforvaltning, der skal udarbejdes i henhold til dette direktiv. Artikel 2, stk. 2, i direktiv 2003/35/EF er et godt eksempel på bestemmelser om offentlige høringer.

(22) Forvaltningen af hav- og kystzoner er en kompleks opgave, som inddrager myndighederne, de erhvervsdrivende og de øvrige interessenter på forskellige niveauer. Hvis der skal opnås en bæredygtig udvikling på en effektiv måde, er det vigtigt, at de berørte parter, myndighederne og offentligheden i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning inddrages i samarbejdsmekanismer alle stadier i proceduren med udarbejdelse af de fysiske planer for det maritime rum og de strategier for integreret kystzoneforvaltning, der skal udarbejdes i henhold til dette direktiv. Artikel 2, stk. 2, i direktiv 2003/35/EF er et godt eksempel på bestemmelser om offentlige høringer.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a) Forvaltningen af samspillet mellem land- og havbaserede aktiviteter omfatter forskellige styringsniveauer, og den maritime fysiske planlægning bør føre til en integration af de styringsmekanismer, der berøres af dette samspil. Afhængigt af medlemsstaterne skal det bemærkes, at der kan være tale om forskellige kompetente myndigheder og om bestemte aktører og styringsorganer.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Med fysiske planer for det maritime rum og strategier for integreret kystzoneforvaltning har medlemsstaterne mulighed for at reducere den administrative byrde og de omkostninger, der er forbundet med tiltag til gennemførelsen af andre relevante EU-retsforskrifter. Fristerne vedrørende den fysiske planlægning og kystzonestrategierne bør derfor være i overensstemmelse med de tidsplaner, der er fastsat i den øvrige relevante lovgivning, særlig: direktiv 2009/28/EF, hvori medlemsstaterne forpligtes til at sikre, at andelen af energi fra vedvarende energikilder i 2020 udgør mindst 20 % af det udvidede endelige energiforbrug, og hvori koordinering af godkendelses-, certificerings- og planlægningsprocedurer, også i forbindelse med fysisk planlægning, fremhæves som et vigtigt bidrag til at nå EU's mål for vedvarende energi; direktiv 2008/56/EF og del A, punkt 6, i bilaget til afgørelse 2010/477/EU, hvori medlemsstaterne forpligtes til at træffe de fornødne foranstaltninger til at opnå eller opretholde en god miljøtilstand i havet senest i 2020, og hvori maritim fysisk planlægning udpeges som et værktøj, der kan støtte den økosystembaserede tilgang til forvaltningen af de menneskelige aktiviteter med henblik på at opnå en god miljøtilstand; Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 884/2004/EF om ændring af beslutning nr. 1692/96/EF om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet, hvori det kræves, at de transeuropæiske net skal være etableret senest i 2020 ved at integrere EU's forskellige infrastrukturnet for land-, sø- og lufttransport med hinanden.

(23) Med fysiske planer for det maritime rum og strategier for integreret kystzoneforvaltning har medlemsstaterne mulighed for at reducere den administrative byrde og de omkostninger, der er forbundet med tiltag til gennemførelsen af andre relevante EU-retsforskrifter. Fristerne vedrørende den fysiske planlægning og kystzonestrategierne bør derfor så vidt muligt være i overensstemmelse med de tidsplaner, der er fastsat i den øvrige relevante lovgivning, særlig: direktiv 2009/28/EF, hvori medlemsstaterne forpligtes til at sikre, at andelen af energi fra vedvarende energikilder i 2020 udgør mindst 20 % af det udvidede endelige energiforbrug, og hvori koordinering af godkendelses-, certificerings- og planlægningsprocedurer, også i forbindelse med fysisk planlægning, fremhæves som et vigtigt bidrag til at nå EU's mål for vedvarende energi; direktiv 2008/56/EF og del A, punkt 6, i bilaget til afgørelse 2010/477/EU, hvori medlemsstaterne forpligtes til at træffe de fornødne foranstaltninger til at opnå eller opretholde en god miljøtilstand i havet senest i 2020, og hvori maritim fysisk planlægning udpeges som et værktøj, der kan støtte den økosystembaserede tilgang til forvaltningen af de menneskelige aktiviteter med henblik på at opnå en god miljøtilstand; Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 884/2004/EF om ændring af beslutning nr. 1692/96/EF om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet, hvori det kræves, at de transeuropæiske net skal være etableret senest i 2020 ved at integrere EU's forskellige infrastrukturnet for land-, sø- og lufttransport med hinanden.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) For at sikre, at planerne og strategierne udarbejdes på grundlag af pålidelige oplysninger og for at undgå yderligere administration er det meget vigtigt, at medlemsstaterne indsamler de bedste tilgængelige oplysninger ved at gøre brug af eksisterende instrumenter og værktøjer til dataindsamling, så som dem, der er udviklet som led i initiativet "Viden om havene 2020".

(25) For at sikre, at planerne og strategierne udarbejdes på grundlag af pålidelige oplysninger og for at undgå yderligere administration og de dermed forbundne forsinkelser og omkostninger er det meget vigtigt, at medlemsstaterne indsamler de bedste og nyeste tilgængelige oplysninger ved at gøre brug af eksisterende instrumenter og værktøjer til dataindsamling, så som dem, der er udviklet som led i initiativet "Viden om havene 2020".

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) Kommissionen bør tillægges gennemførelsesbeføjelser for at sikre en ensartet gennemførelse af dette direktiv, navnlig når det gælder dataforvaltningen og de operationelle etaper i udarbejdelsen og gennemførelsen af de fysiske planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning og rapporteringen desangående, herunder det tekniske format for dataudveksling. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelses- beføjelser.

(27) Med henblik på udarbejdelse af de i artikel 15 i dette direktiv omtalte rapporter bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelses- beføjelser.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) Det er yderst vigtigt, at direktivets bestemmelser gennemføres rettidigt, eftersom EU har vedtaget en række politiske initiativer, der skal gennemføres senest i 2020, og som dette direktiv har til formål at støtte. Der bør derfor vedtages en kortest mulig frist for gennemførelsen af dette direktiv —

(28) Det er yderst vigtigt, at direktivets bestemmelser gennemføres rettidigt, eftersom EU har vedtaget en række politiske initiativer, der skal gennemføres senest i 2020, og som dette direktiv har til formål at støtte og supplere. Der bør derfor vedtages en kortest mulig frist for gennemførelsen af dette direktiv —

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ved dette direktiv fastlægges der en ramme for maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning, som har til formål at fremme en bæredygtig økonomisk vækst i de maritime erhverv og kystsamfundene og en bæredygtig udnyttelse af hav- og kystressourcerne.

1. Ved dette direktiv fastlægges der en ramme for maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning, som indarbejder strategier for havområder på EU-plan og makroregionale strategier, og som har til formål at fremme en bæredygtig samfundsøkonomisk og miljømæssig udvikling og vækst i marine farvande og kystzoner og en bæredygtig udnyttelse af økosystemer langs kysten og i havet og af hav- og kystressourcerne.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Inden for rammerne af EU's havpolitik forpligtes medlemsstaterne i henhold til denne ramme til at udarbejde og gennemføre fysiske planer for det maritime rum og strategier for integreret kystzoneforvaltning med det sigte at nå de mål, der er fastsat i artikel 5.

2. Inden for rammerne af EU's havpolitik forpligtes medlemsstaterne i henhold til dette direktiv til at udarbejde og gennemføre fysiske planer for det maritime rum og strategier for integreret kystzoneforvaltning med det sigte at nå de mål, der er fastsat i artikel 5.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Bestemmelserne i dette direktiv anvendes på marine farvande og kystzoner.

1. Bestemmelserne i dette direktiv anvendes på marine farvande og kystzoner, herunder i regionerne i den yderste periferi.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på aktiviteter, der alene tjener forsvarsformål eller den nationale sikkerhed. Medlemsstaterne bestræber sig ikke desto mindre på at sikre, at sådanne aktiviteter udføres på en sådan måde, at de er forenelige med målene i dette direktiv.

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på aktiviteter, der alene tjener forsvarsformål eller den nationale sikkerhed, undtagen i forbindelse med oprettelsen af en europæisk kystvagt. Medlemsstaterne bestræber sig ikke desto mindre på at sikre, at sådanne aktiviteter udføres på en sådan måde, at de er forenelige med målene i dette direktiv.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Bestemmelserne i dette direktiv griber ikke ind i medlemsstaternes kompetencer inden for fysisk planlægning.

3. Bestemmelserne i dette direktiv griber ikke ind i medlemsstaternes kompetencer inden for både by-og egnsplanlægning og håndtering af forholdet mellem land- og havbaserede spørgsmål.

Begrundelse

Tilføjelsen tydeliggør anvendelsesområdet med hensyn til fysisk planlægning.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. "Maritim fysisk plan": en eller flere planer, som er resultatet af en offentlig proces, der analyserer og foretager fysisk og tidsmæssig fordeling af menneskelige aktiviteter i havområder for at nå økonomiske, miljømæssige og sociale mål med henblik på at kortlægge udnyttelsen af det maritime rum til de forskellige havbaserede aktiviteter.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. "Integrerede strategier for kystzoneforvaltning": de formelle og uformelle metoder eller strategier til integreret forvaltning af alle politiske procedurer, der berører kystzonerne, og som har til formål at styre og koordinere samspillet mellem land- og havbaserede aktiviteter i kystzonerne med henblik på at sikre en bæredygtig udvikling af kyst- og havområderne; sådanne strategier sikrer, at forvaltnings- eller udviklingsbeslutninger træffes på en sammenhængende måde på tværs af sektorer

Ændringsforslag       33

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. "Havregion eller subregion": havregioner og subregioner som omhandlet i artikel 4 i direktiv 2008/56/EF.

3. "Havregion eller subregion": regioner som omhandlet i artikel 4, stk. 1, i direktiv 2008/56/EF og subregioner, der skyldes underopdelinger af disse regioner på et hensigtsmæssigt niveau, således at medlemsstaterne får mulighed for at opdele planlægningen under hensyntagen til de forskellige institutionelle og styringsmæssige niveauer.

Begrundelse

Det bør sikres, at subregioner geografisk følger strukturen i de nationale styringsorganer, for at undgå at skabe administrative byrder og kompetencekonflikter.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. "God miljøtilstand": miljøtilstand som omhandlet i artikel 3, stk. 5, i direktiv 2008/56/EF.

7. God miljøtilstand": miljøtilstand som omhandlet i artikel 3, stk. 5, i direktiv 2008/56/EF, forudsat at det af menneskelige aktiviteter berørte område, som besidder nogle af de egenskaber, der er nævnt i artikel 3, stk. 5, litra b), i ovennævnte direktiv, omfatter både hav og land.

Begrundelse

Formålet er at præcisere definitionen i direktiv 2008/56/EF for at kunne tage højde for jordforurening.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udarbejder og gennemfører en eller flere fysiske planer for det maritime rum og en eller flere strategier for integreret kystzoneforvaltning. Disse kan udarbejdes i særskilte dokumenter.

1. Hver medlemsstat udarbejder og gennemfører i samarbejde med de kompetente myndigheder, interessenter og berørte borgere en eller flere fysiske planer for det maritime rum og en eller flere strategier for integreret kystzoneforvaltning. Disse kan udarbejdes i særskilte dokumenter.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen af planerne skal medlemsstaterne tage behørigt hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i de forskellige havregioner og subregioner, de respektive sektoraktiviteter, de berørte marine farvande og kystzoner og potentielle virkninger af klimaændringerne.

3. Ved udarbejdelsen af planerne og strategierne skal medlemsstaterne indarbejde de særlige forhold, der gør sig gældende i de forskellige hav- og kystregioner og subregioner, navnlig regionerne i den yderste periferi, de respektive eksisterende og fremtidige sektoraktiviteter, de berørte marine farvande og kystzoner, deres samspil og potentielle virkninger af klimaændringerne.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 5 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De fysiske planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning skal bygge på en økosystembaseret tilgang, der letter sameksistensen og hindrer konflikter mellem konkurrerende sektoraktiviteter i de marine farvande og kystzonerne, og som tager sigte på at bidrage til at:

De fysiske planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning skal bygge på en økosystembaseret tilgang, som understøtter alle tre søjler i den bæredygtige udvikling (den miljømæssige, den sociale og den økonomiske), tager hensyn til samspillet mellem land og hav og letter sameksistensen og foreneligheden og hindrer konflikter om anvendelse mellem sektoraktiviteter i de marine farvande og kystzonerne, og som tager sigte på at bidrage til følgende EU-målsætninger:

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) sikre EU's energiforsyning ved at fremme udviklingen af havenergikilder og nye og vedvarende former for energi, sammenkoblingen af energinet og energieffektivitet

a) sikre EU's energiforsyning ved at fremme udviklingen af havenergikilder og nye alternative og vedvarende former for energi, sammenkoblingen af energinet og energieffektivitet

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) fremme udviklingen af søtransport og tilvejebringe effektive og rentable skibsruter i hele Europa, herunder adgang til havne og transportsikkerhed

b) fremme udviklingen af søtransport og tilvejebringe effektive og rentable skibsruter i hele Europa, herunder motorveje til søs, adgang til havne og transportsikkerhed, forbinde øregioner og fremme forbindelser mellem hav og landjord

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) fremme en bæredygtig udvikling og vækst i fiskeri- og akvakultursektoren og fremme beskæftigelsen i fiskeriet og de dermed forbundne sektorer

c) fremme en bæredygtig udvikling og vækst samt investeringer i fiskerisektoren, gældende for såvel ikke-industrielt som industrielt fiskeri, og i skaldyrs- og akvakultursektoren, beskytte områder, der er dybt afhængige af disse aktiviteter, og som traditionelt har bygget på dem, og fremme beskæftigelsen i fiskeriet og dermed forbundne sektorer;

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) fremme den samfundsøkonomiske bæredygtighed i marine farvande og kystzoner, beskyttelse af deres historiske og kulturelle arv samt udvikling af bæredygtige aktiviteter såsom turisme ved at mindske dens sæsonafhængighed

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) sikre bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøet og beskyttelse og en fornuftig og rationel udnyttelse af naturressourcerne, særlig med henblik på at opnå en god miljøtilstand, standse tabet af biodiversitet og forringelsen af økosystemtjenesterne og reducere risikoen for forurening af havmiljøet

d) sikre bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøet og beskyttelse og en rationel, afbalanceret og bæredygtig udnyttelse af økosystemerne og naturressourcerne, særlig med henblik på at opnå en god miljøtilstand, standse tabet af biodiversitet og forringelsen af økosystemtjenesterne og reducere risikoen for forurening af havmiljøet

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 5 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) sikre, at kyst- og havområderne er modstandsdygtige over for klimaændringer.

e) sikre, at kyst- og havområderne er modstandsdygtige ved at tilstræbe at forudse de potentielle virkninger af klimaændringer af geologisk, meteorologisk, biologisk, demografisk og anden art på disse områder

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) muliggøre samarbejde mellem kystvagterne i de forskellige medlemsstater med henblik på oprettelse af en europæisk kystvagt på længere sigt.

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) koordineres indbyrdes, hvis de ikke allerede er integreret med hinanden

a) koordineres indbyrdes, hvis de ikke allerede er integreret med hinanden, og i den forbindelse sikre inddragelse af interessenter og borgere i overensstemmelse med artikel 9

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) udarbejdes i samråd med de berørte parter, de kompetente myndigheder og den berørte offentlighed.

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) sikre et effektivt grænseoverskridende samarbejde medlemsstaterne imellem og mellem de nationale myndigheder og de interessenter, der er berørt af de relevante sektorpolitikker

b) sikre et effektivt grænseoverskridende samarbejde medlemsstaterne imellem og mellem de relevante myndigheder, herunder enkeltpersoner og de interessenter, der er berørt af de relevante sektorpolitikker, i overensstemmelse med artikel 12, og nævne de strukturer og netværk, som skal oprettes eller udbygges

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) identificere planernes og strategiernes grænseoverskridende virkninger på de marine farvande og kystzoner, der henhører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion i samme havregion eller subregion og berørte kystzoner og håndtere disse virkninger i samarbejde med disse landes ansvarlige myndigheder, jf. artikel 12 og 13.

c) identificere planernes, maritime sikkerhedsforanstaltningers og strategiernes grænseoverskridende virkninger på de marine farvande og kystzoner, der henhører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion i samme havregion eller subregion og berørte kystzoner og håndtere disse virkninger i samarbejde med disse landes ansvarlige myndigheder, jf. artikel 12 og 13.

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De fysiske planer for det maritime rum skal som et minimum indeholde en kortlægning af de marine farvande, som fastlægger den faktiske og potentielle rumlige og tidsmæssige fordeling af alle relevante maritime aktiviteter med henblik på at nå målene i artikel 5.

1. Med henblik på at nå målene i artikel 5 skal de fysiske planer for det maritime rum som et minimum indeholde en kortlægning af de marine farvande og samspillet mellem land og hav, som fastlægger den faktiske og potentielle rumlige og tidsmæssige fordeling af alle relevante anvendelser og menneskelige aktiviteter.

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. For at gøre den maritime fysiske planlægning effektiv og fuldstændig skal medlemsstaterne tage hensyn til alle de berørte aktiviteter i overensstemmelse med deres egne kompetencer. Medlemsstaterne skal derfor også bestræbe sig på at tage hensyn til følgende aktiviteter (listen er ikke udtømmende):

 

a) udvinding af mineraler eller granulat

 

b) reservater

 

c) den maritime historiske arv

 

d) turist- og badeområder

 

e) lystsejlads

 

f) klapområder

 

g) oversvømmelsesområder

 

h) beboede områder og bytætte områder

 

i) steder og infrastrukturer til udvinding af råstoffer fra havbunden

 

j) områder til genopretning af fiskebestande.

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) skibsruter

c) havne, skibsruter og andre maritime transportinfrastrukturer og anlæg

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – litra e og f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) fiskepladser

e) fiskepladser og arealer til akvakultur, skaldyrsfiskeri og dyrkning af tang og deres udviklingspotentiale

f) havbrug

 

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) fiskeri og akvakultur

d) fiskeri, skaldyrsfiskeri og akvakultur

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. For at gøre den integrerede forvaltning af kystzonerne effektiv og fuldstændig skal medlemsstaterne tage hensyn til alle de berørte aktiviteter i overensstemmelse med deres egne kompetencer. Medlemsstaterne tager således hensyn til følgende aktiviteter (listen er ikke udtømmende):

 

a) udvikling af infrastrukturen til lystsejlads og aktiviteter i forbindelse med lystsejlads

 

b) områder med risiko for oversvømmelser

 

c) opmudrings- og klapområder

 

d) turisme, badning og rekreative aktiviteter

 

e) maritim historisk arv

 

f) de nationale kystvagters forskellige funktioner med henblik på oprettelse af en europæisk kystvagt på længere sigt.

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører metoder til at inddrage alle interesserede parter på et tidligt tidspunkt i udarbejdelsen af de fysiske planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning.

1. Medlemsstaterne indfører metoder til at høre alle interesserede parter, herunder interessegrupper og borgerne, gennem hele proceduren med udarbejdelse af de fysiske planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning.

Ændringsforslag  56

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det skal sikres, at alle relevante berørte parter og myndigheder og den berørte offentlighed høres om udkastet til planerne og strategierne og har adgang til resultaterne, så snart de foreligger.

2. Det skal sikres, at alle relevante berørte parter og myndigheder, herunder interessenter og berørte borgere, inddrages i udarbejdelsen af udkastet til planerne og strategierne og har adgang til resultaterne, så snart de foreligger.

Ændringsforslag  57

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen af de metoder, der skal sikre den offentlige deltagelse, skal medlemsstaterne handle i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU-lovgivningen.

(´Vedrører ikke den engelske tekst)

Ændringsforslag  58

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tilrettelægger indsamling af de bedste tilgængelige data og udveksling af de oplysninger, der er nødvendige for den maritime fysiske planlægning og strategierne for integreret kystzoneforvaltning.

1. Medlemsstaterne tilrettelægger indsamling af de bedste og nyeste tilgængelige data og udveksling af de oplysninger, der er nødvendige for den maritime fysiske planlægning og strategierne for integreret kystzoneforvaltning, idet de skal modtage bidrag fra EU-Fiskerikontrolagenturet og andre miljøagenturer eller fra andre agenturer, der måtte råde over relevante data.

Ændringsforslag  59

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) et særligt netværk, der består af medlemsstaternes ansvarlige myndigheder, og som dækker den berørte havregion og/eller subregion.

b) et særligt netværk, der består af medlemsstaternes ansvarlige myndigheder, og som dækker den berørte kystzone, havregion og/eller subregion.

Ændringsforslag  60

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstater, der grænser op til en kystzone eller et havområde henhørende under et tredjeland, bestræber sig på at koordinere deres planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning med det pågældende tredjeland i den berørte havregion, subregion eller kystzone.

Medlemsstater, der grænser op til en kystzone eller et havområde henhørende under et tredjeland, skal, når de udarbejder deres planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning, være opmærksomme på lignende planer og strategier, som er vedtaget af det pågældende tredjeland i den berørte havregion, subregion eller kystzone, for at forebygge konflikter gennem samarbejdsinitiativer, der fremmes og støttes behørigt af EU.

 

Kommissionen støtter aktivt dialog med tredjelande for at sikre overensstemmelse mellem de ovennævnte planer og strategier.

Ændringsforslag  61

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, hvori den gør rede for de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af direktivet.

3. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, hvori den gør rede for de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af direktivet senest to år efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag  62

Forslag til direktiv

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 16

udgår

Gennemførelsesretsakter

 

1. Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtage bestemmelser om:

 

(a) de operationelle specifikationer for forvaltningen af oplysningerne i artikel 10, forudsat at sådanne specifikationer ikke er fastsat ved anden EU-lovgivning, som f.eks. direktiv 2007/2/EF eller 2008/56/EF, for så vidt angår

 

         udveksling af data og samkøring med eksisterende procedurer for dataforvaltning og -indsamling og

 

(b) de operationelle skridt i udarbejdelsen af fysiske planer for det maritime rum og strategier for integreret kystzoneforvaltning og rapporteringen herom, for så vidt angår:

 

         sammenhængen mellem rapporteringsforpligtelserne i henhold til dette direktiv og anden relevant EU-lovgivning

 

         overvågnings og rapporteringscyklusser

 

         reglerne for samarbejdet på tværs af grænserne

 

         offentlig høring.

 

2. Gennemførelsesretsakterne i stk. 1 skal vedtages efter proceduren i artikel 17, stk. 2.

 

Ændringsforslag  63

Forslag til direktiv

Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 16a

 

Gennemførelsesretsakter

 

1. Kommissionen kan vedtage bestemmelser ved hjælp af gennemførelsesretsakter om stadierne i proceduren med udarbejdelse af de i artikel 15 omtalte rapporter.

 

2. Gennemførelsesretsakterne i stk. 1 vedtages efter proceduren i artikel 17, stk. 2.

Ændringsforslag  64

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. De fysiske planer for det maritime rum og strategier for integreret kystzoneforvaltning, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, skal fastlægges inden for en periode på 36 måneder fra dette direktivs ikrafttræden.

4. De fysiske planer for det maritime rum og strategier for integreret kystzoneforvaltning, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, skal fastlægges inden for en periode på 36 måneder fra gennemførelsen af de lovgivningsmæssige eller administrative bestemmelser, der er nødvendige for overholdelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag  65

Forslag til direktiv

Bilag 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5) Regional eller subregional koordinering — der kræves en sammenfatning af de mekanismer, der er oprettet for at sikre koordineringen mellem de medlemsstater, hvis farvande er omfattet af dette direktiv og ligger inden for samme havregion eller subregion.

5) Regional eller subregional koordinering — der kræves en sammenfatning af de mekanismer, der er oprettet for at sikre koordineringen mellem de medlemsstater, hvis farvande er omfattet af dette direktiv og ligger inden for samme kystzone, havregion eller subregion.

PROCEDURE

Titel

Maritim fysisk planlægning og integreret kystforvaltning

Referencer

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

15.4.2013

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

15.4.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Isabelle Thomas

9.4.2013

Behandling i udvalg

11.7.2013

5.9.2013

 

 

Dato for vedtagelse

17.10.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

2

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Kriton Arsenis, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Jarosław Leszek Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jim Higgins, George Lyon, Antolín Sánchez Presedo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Maria Da Graça Carvalho, María Auxiliadora Correa Zamora, Francisco José Millán Mon, Bart Staes


PROCEDURE

Titel

Maritim fysisk planlægning og integreret kystforvaltning

Referencer

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD)

Dato for høring af EP

12.3.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

15.4.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

15.4.2013

ENVI

15.4.2013

ITRE

15.4.2013

REGI

15.4.2013

 

AGRI

15.4.2013

PECH

15.4.2013

PETI

15.4.2013

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

EMPL

17.4.2013

ITRE

30.5.2013

REGI

29.5.2013

AGRI

10.4.2013

 

PETI

2.7.2013

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Gesine Meissner

19.3.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

5.9.2013

 

 

 

Dato for vedtagelse

5.11.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

7

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jean-Jacob Bicep, Spyros Danellis, Michel Dantin, Markus Ferber, Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden, Bernadette Vergnaud

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Traian Ungureanu

Dato for indgivelse

13.11.2013

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik