ΕΚΘΕΣΗ
  σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
  για τη θέσπιση πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών
  (COM(2013)0133 - C7-0065/2013 - 2013/0074(COD))
  Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
  Εισηγήτρια: Gesine Meissner

  13.11.2013


  Διαδικασία : 2013/0074(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0379/2013

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: