MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon puitteista

13.11.2013 - (COM(2013)0133 – C7‑0065/2013 – 2013/0074(COD)) - ***I

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Gesine Meissner


Menettely : 2013/0074(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0379/2013

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon puitteista

(COM(2013)0133 – C7‑0065/2013 – 2013/0074(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0133),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 43 artiklan 2 kohdan, 100 artiklan 2 kohdan, 192 artiklan 1 kohdan ja 194 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0065/2013),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Belgian parlamentin, Saksan liittoneuvoston, Irlannin edustajainhuoneen, Irlannin senaatin, Liettuan parlamentin, Alankomaiden parlamentin ylähuoneen, Alankomaiden parlamentin alahuoneen, Puolan parlamentin ylähuoneen, Suomen eduskunnan ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. syyskuuta 2013 antaman lausunnon[1],

–   ottaa huomioon alueiden komitean 9. lokakuuta 2013 antaman lausunnon[2],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja kalatalousvaliokunnan lausunnot (A7‑0379/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ottavat huomioon Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskevaan yleissopimukseen liittyvän Välimeren rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta 13 päivänä syyskuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/631/EU1,

 

__________________

 

1 EUVL L 279, 23.10.2010, s. 1.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Merialueiden suuri ja jatkuvasti kasvava kysyntä erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten uusiutuvan energian laitoksiin, merenkulkuun, kalastukseen, meriekosysteemien suojeluun, matkailuun ja vesiviljelylaitoksiin, sekä rannikkoalueiden resursseihin kohdistuvat moninaiset paineet vaativat suunnitteluun ja hallintaan yhdennettyä lähestymistapaa.

(1) Merialueiden suuri ja jatkuvasti kasvava kysyntä erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten uusiutuvan energian laitoksiin, öljyn ja kaasun etsintään ja hyödyntämiseen, merenkulkuun, kalastukseen, meriekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden suojeluun, raaka-aineiden hyödyntämiseen, matkailuun ja vesiviljelylaitoksiin, sekä rannikkoalueiden resursseihin kohdistuvat moninaiset paineet vaativat suunnitteluun ja hallintaan yhdennettyä lähestymistapaa.

Perustelu

Johdanto-osaan lisätään raaka-aineiden hankinta, jotta kohta on 7 artiklan mukainen.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Tällainen lähestymistapa valtamerien hoitoon on kehitetty Euroopan unionin yhdennetyssä meripolitiikassa, johon sisältyy ympäristöelementtinä yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista 17 päivänä kesäkuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY. Yhdennetyn meripolitiikan tavoitteena on tukea merten ja valtamerten kestävää kehitystä ja kehittää koordinoitua, johdonmukaista ja yhtenäistä päätöksentekoa, joka liittyy sellaisiin unionin alakohtaisiin toimintapolitiikkoihin, joilla on vaikutusta valtameriin, meriin, saariin, rannikkoalueisiin ja kaukaisimpiin alueisiin sekä merialoihin; esimerkkinä mainittakoon päätöksenteko merialuestrategioiden ja makroaluestrategioiden kautta.

(2) Tällainen lähestymistapa valtamerien hoitoon ja meriasioiden hallinnointiin on kehitetty Euroopan unionin yhdennetyssä meripolitiikassa, johon sisältyy ympäristöelementtinä yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista 17 päivänä kesäkuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY. Yhdennetyn meripolitiikan tavoitteena on tukea merten ja valtamerten kestävää kehitystä ja kehittää koordinoitua, johdonmukaista ja yhtenäistä päätöksentekoa, joka liittyy sellaisiin unionin alakohtaisiin toimintapolitiikkoihin, joilla on vaikutusta valtameriin, meriin, saariin, rannikkoalueisiin ja kaukaisimpiin alueisiin sekä merialoihin; esimerkkinä mainittakoon päätöksenteko merialuestrategioiden ja makroaluestrategioiden kautta.

Perustelu

Yhdennetty meripolitiikka luotiin erityisesti, jotta meriasioita koskevalle politiikalle saatiin yhdenmukaisemmat puitteet.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Yhdennetyssä meripolitiikassa yksilöidään merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito läpileikkaaviksi toimintapoliittisiksi välineiksi, joilla viranomaiset ja sidosryhmät voivat soveltaa yhteensovitettua ja yhdennettyä lähestymistapaa. Soveltamalla ekosysteemeihin perustuvaa lähestymistapaa edistetään osaltaan meri- ja rannikkoalueiden talouden kestävää kasvua ja niiden varojen kestävää käyttöä.

(3) Yhdennetyssä meripolitiikassa yksilöidään merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito läpileikkaaviksi toimintapoliittisiksi välineiksi, joilla viranomaiset ja sidosryhmät voivat soveltaa yhteensovitettua, yhdennettyä ja rajat ylittävää lähestymistapaa. Soveltamalla ekosysteemeihin perustuvaa lähestymistapaa edistetään osaltaan meri- ja rannikkoalueiden talouden kestävää kasvua ja niiden varojen kestävää käyttöä.

Perustelu

Yhdennetyn meripolitiikan ja erityisesti merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön kannalta on erittäin tärkeää lujittaa rajat ylittävää yhteistyötä.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Tuoreessa tiedonannossaan ”Sininen kasvu – Meritalouden ja merenkulkualan kestävän kasvun mahdollisuudet” komissio yksilöi useita käynnissä olevia EU:n aloitteita, joiden tarkoituksena on panna täytäntöön älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun Eurooppa 2020 -strategiaa. Tiedonannossa yksilöitiin myös useita alakohtaisia toimintoja, joihin sinisen kasvun aloitteissa olisi jatkossa keskityttävä ja joita olisi riittävällä tavalla tuettava merten aluesuunnitelmilla ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioilla.

(5) Tuoreessa tiedonannossaan ”Sininen kasvu – Meritalouden ja merenkulkualan kestävän kasvun mahdollisuudet” komissio yksilöi useita käynnissä olevia unionin aloitteita, joiden tarkoituksena on toteuttaa älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun Eurooppa 2020 -strategiaa. Tiedonannossa yksilöitiin myös useita alakohtaisia toimintoja, joihin sinisen kasvun aloitteissa olisi jatkossa keskityttävä ja joita olisi riittävällä tavalla tuettava merten aluesuunnitelmilla ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioilla. Jäsenvaltioiden näille määritetyille strategisille aloille antaman selkeän tuen ansiosta voidaan lisätä julkisten ja yksityisten investointien oikeusvarmuutta ja ennakoitavuutta, mikä vaikuttaa kaikkeen meri- ja rannikkoalueisiin liittyvään alakohtaiseen politiikkaan.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) johdanto-osassa todetaan, että valtamerialueiden käyttöön liittyvät seikat ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa ja niitä on tarkasteltava kokonaisuutena. Valtamerten käytön suunnittelu edistää loogisesti ja jäsentää mainitussa yleissopimuksessa määrättyjen oikeuksien käyttöä ja on käytännöllinen väline, joka auttaa jäsenvaltioita täyttämään velvoitteensa.

(7) Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) johdanto-osassa todetaan, että valtamerialueiden käyttöön liittyvät seikat ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa ja niitä on tarkasteltava kokonaisuutena. Valtamerten käytön suunnittelu edistää loogisesti ja jäsentää mainitussa yleissopimuksessa määrättyjen oikeuksien käyttöä ja on käytännöllinen väline, joka auttaa jäsenvaltioita ja toimivaltaisia alueviranomaisia täyttämään velvoitteensa.

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa, kuten Italiassa, aluemerten hoidosta ei vastaa suoraan valtio, vaan siitä ovat vastuussa alueviranomaiset, kuten aluehallinnot. Näiden toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava hyötyä Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) piiriin kuuluvien käytännön välineiden tarjoamasta avusta.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus ja oikeusvarmuus, merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden maantieteellinen laajuus olisi määriteltävä unionin ja kansainvälisen merioikeuden nykyisten oikeudellisten välineiden mukaisesti.

(10) Jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus ja oikeusvarmuus, merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon maantieteellinen laajuus olisi määriteltävä unionin ja kansainvälisen merioikeuden nykyisten oikeudellisten välineiden, erityisesti UNCLOS-sopimuksen, mukaisesti.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Vaikka on asianmukaista, että unioni laatii merten aluesuunnittelua ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita koskevia sääntöjä, jäsenvaltiot ja niiden toimivaltaiset viranomaiset ovat omilla meri- ja rannikkoalueillaan edelleen vastuussa tällaisten suunnitelmien ja strategioiden sisällöstä, merialueiden jakaminen eri alojen toiminnoille mukaan luettuna.

(12) Vaikka on asianmukaista, että unioni laatii merten aluesuunnittelua ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita koskevan avoimen ja yhdenmukaisen kehyksen, jäsenvaltiot ja niiden toimivaltaiset viranomaiset ovat omilla meri- ja rannikkoalueillaan edelleen vastuussa tällaisten suunnitelmien ja strategioiden sisällöstä, mukaan lukien merialueiden jakaminen eri alojen toiminnoille ja meren erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Oikeasuhteisuuden ja toissijaisuuden periaatteiden noudattamiseksi ja hallintotaakan minimoimiseksi tämä direktiivi olisi mahdollisimman suurelta osin saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä olemassa olevien kansallisten sääntöjen ja mekanismien pohjalta. Rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden olisi perustuttava neuvoston suosituksessa 2002/413/EY ja neuvoston päätöksessä 2010/631/EU vahvistetuille periaatteille ja osatekijöille.

(13) Oikeasuhteisuuden ja toissijaisuuden periaatteiden noudattamiseksi ja hallintotaakan minimoimiseksi tämä direktiivi olisi mahdollisimman suurelta osin saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä olemassa olevien kansallisten ja alueellisten meriyleissopimusten sääntöjen ja mekanismien pohjalta. Rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden olisi perustuttava rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon toteuttamisesta Euroopassa 30 päivänä toukokuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksessa 2002/413/EY ja neuvoston päätöksessä 2010/631/EU vahvistetuille periaatteille ja osatekijöille.

 

______________

 

18a EYVL L 148, 6.6.2002, s. 24.

Perustelu

Merialueita koskevat olemassa olevat järjestelyt voivat auttaa jäsenvaltioita täyttämään velvoitteensa ja parantamaan yhteistyötään.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Merten aluesuunnittelussa ja rannikkoalueiden yhdennetyssä käytössä ja hoidossa olisi sovellettava direktiivin 2008/56/EY 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua ekosysteemeihin perustuvaa lähestymistapaa, jotta varmistettaisiin, että kaikista toiminnoista aiheutuva kokonaispaine pysyy tasolla, joka on yhteensopiva ympäristön hyvän tilan saavuttamisen kanssa, ja että merten ekosysteemien kyky reagoida ihmisen toiminnasta aiheutuviin muutoksiin ei vaarannu, samalla kun mahdollistetaan merellisten hyödykkeiden ja palveluiden kestävä käyttö sekä nykyisille että tuleville sukupolville.

(15) Merten aluesuunnittelussa ja rannikkoalueiden yhdennetyssä käytössä ja hoidossa olisi sovellettava direktiivin 2008/56/EY 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua ekosysteemeihin perustuvaa lähestymistapaa ja otettava huomioon toissijaisuusperiaate ja ennalta varautumisen periaate sekä periaate, jonka mukaan olisi ryhdyttävä ennalta ehkäiseviin toimiin, kuten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 artiklan 2 kohdassa määrätään, jotta varmistettaisiin, että kaikista meri- ja rannikkotoiminnoista aiheutuva kokonaispaine pysyy tasolla, joka on yhteensopiva ympäristön hyvän tilan saavuttamisen ja luonnonvarojen säilyttämisen kanssa, ja että merten ekosysteemien kyky reagoida ihmisen toiminnasta aiheutuviin muutoksiin ei vaarannu, samalla kun mahdollistetaan merellisten hyödykkeiden ja palveluiden kestävä käyttö sekä nykyisille että tuleville sukupolville.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)Merten aluesuunnittelulla ja rannikkoalueiden yhdennetyllä käytöllä ja hoidolla edistetään osaltaan ainakin seuraavien säädösten ja asiakirjojen tavoitteiden saavuttamista: uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY19, elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2371/200220, yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi tehdyn päätöksen N:o 1692/96/EY muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 884/2004/EY21, yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista 17 päivänä kesäkuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 202022, etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa23, EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi24 sekä soveltuvin osin EU:n aluepolitiikat, merialue- ja makroaluestrategiat mukaan luettuina.

(16) Merten aluesuunnittelulla ja rannikkoalueiden yhdennetyllä käytöllä ja hoidolla edistetään osaltaan ainakin seuraavien säädösten ja asiakirjojen tavoitteiden saavuttamista: uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY19, elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2371/200220, luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 päivänä marraskuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY20 a, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettu neuvoston direktiivi 92/43/ETY20 b, yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi tehdyn päätöksen N:o 1692/96/EY muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 884/2004/EY21, yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista 17 päivänä kesäkuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 202022, etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa23, EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi24 ja komission tiedonanto COM(2009)0008 ”EU:n meriliikennepolitiikka vuoteen 2018 saakka: strategiset tavoitteet ja suositukset” sekä soveltuvin osin unionin aluepolitiikat, merialue- ja makroaluestrategiat mukaan luettuina.

_______________

_________________

19 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16–62.

19 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16.

20 EYVL 358, 31.12.2002, s. 59–80.

20 EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

 

20 a EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7.

 

20 b EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.

21 EUVL L 167, 30.4.2004, s. 1–38.

21 EUVL L 167, 30.4.2004, s. 1.

22 KOM(2011) 244 lopullinen.

22 COM(2011)0244 final.

23 KOM(2011) 571 lopullinen.

23 COM(2011)0571 final.

24 KOM(2013) XXX.

24 COM(2013) XXX.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Meri- ja rannikkoalueiden toiminnot ovat usein tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Sen vuoksi on tarpeen, että merten aluesuunnitelmia ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita sovitetaan yhteen tai ne yhdistetään, jotta varmistetaan merialueiden käytön ja rannikkoalueiden käytön ja hoidon kestävyys ottaen huomioon yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ympäristötekijät.

(17) Meri- ja rannikkoalueiden toiminnot ovat usein tiiviisti sidoksissa toisiinsa ja riippuvaisia toisistaan. Sen vuoksi on tarpeen, että merten aluesuunnitelmia ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita sovitetaan yhteen, kytketään toisiinsa tai yhdistetään, jotta varmistetaan merialueiden käytön ja rannikkoalueiden käytön ja hoidon kestävyys ottaen huomioon yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ekologiset tekijät ja tavoitteet.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden olisi katettava koko sykli ongelman määrittelystä tietojen keruun, suunnittelun, päätöksenteon ja toteutuksen kautta toteutuksen seurantaan, ja niiden olisi perustuttava parhaaseen käytettävissä olevaan tieteelliseen tietoon. Olisi mahdollisimman suurelta osin hyödynnettävä mekanismeja, joista säädetään nykyisessä tai tulevassa lainsäädännössä, merivesien hyvän ekologisen tilan arvioinnissa käytettävistä perusteista ja menetelmästandardeista tehty päätös 2010/477/EU ja komission Meriosaaminen 2020 -aloite25 mukaan luettuina.

(18) Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden olisi katettava koko sykli ongelman määrittelystä tietojen keruun, suunnittelun, päätöksenteon ja toteutuksen kautta toteutuksen seurantaan, arviointiin tai päivittämiseen ja niiden olisi perustuttava parhaaseen ja tuoreimpaan käytettävissä olevaan tieteelliseen tietoon. Olisi mahdollisimman suurelta osin hyödynnettävä mekanismeja, joista säädetään nykyisessä tai tulevassa lainsäädännössä, merivesien hyvän ekologisen tilan arvioinnissa käytettävistä perusteista ja menetelmästandardeista tehty päätös 2010/477/EU ja komission Meriosaaminen 2020 -aloite25 mukaan luettuina.

____________

_______________

25 KOM(2010) 461 lopullinen.

25 COM(2010)0461 final.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Merten aluesuunnittelun tärkeimpänä tarkoituksena on yksilöidä ja hallita alueiden käyttötarkoituksia ja niitä koskevia ristiriitoja merialueilla. Jotta tähän päästäisiin, jäsenvaltioiden on ainakin varmistettava, että suunnitteluprosessissa tai -prosesseissa laaditaan kattava kartta, jossa yksilöidään merialueiden eri käyttötarkoitukset ottaen huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttamat pitkän aikavälin muutokset.

(19) Merten aluesuunnittelun tärkeimpinä päämäärinä on yksilöidä ja hallita alueiden käyttötarkoituksia, minimoida alojen välisiä ristiriitoja merialueilla ja edistää merialan kestävää kasvua. Jotta näihin päämääriin päästäisiin, jäsenvaltioiden on ainakin varmistettava, että suunnitteluprosessissa tai -prosesseissa laaditaan kattava kartta, jossa yksilöidään merialueiden eri käyttötarkoitukset ottaen huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttamat pitkän aikavälin muutokset.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Jäsenvaltioiden olisi kuultava kullakin merialueella, sen osa-alueella tai rannikkoalueella asiaankuuluvia muiden jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden viranomaisia ja koordinoitava suunnitelmiaan niiden kanssa kyseisille jäsenvaltioille ja kolmansille maille eurooppalaisen tai kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti kuuluvien oikeuksien ja velvoitteiden mukaisesti. Jäsenvaltioiden ja lähialueilla olevien kolmansien maiden välinen toimiva rajat ylittävä yhteistyö edellyttää, että kunkin jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset on yksilöity. Jäsenvaltioiden on näin ollen nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat yhteistyöstä muiden jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kanssa. Eri merialueet, niiden osa-alueet ja rannikkoalueet poikkeavat toisistaan merkittävästi, joten tässä direktiivissä ei ole tarkoituksenmukaista säätää yksityiskohtaisesti siitä, millaisia tällaisten yhteistyömekanismien tulisi olla.

(20) Jäsenvaltioiden olisi mahdollisuuksien mukaan kuultava kullakin merialueella, sen osa-alueella tai rannikkoalueella asiaankuuluvia muiden jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden viranomaisia ja koordinoitava suunnitelmiaan niiden kanssa kyseisille jäsenvaltioille ja kolmansille maille eurooppalaisen tai kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti kuuluvien oikeuksien ja velvoitteiden mukaisesti. Jäsenvaltioiden ja lähialueilla olevien kolmansien maiden välinen toimiva rajat ylittävä yhteistyö edellyttää, että kunkin jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset on yksilöity. Jäsenvaltioiden on näin ollen nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat yhteistyöstä muiden jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kanssa. Eri merialueet, niiden osa-alueet ja rannikkoalueet poikkeavat toisistaan merkittävästi, joten tässä direktiivissä ei ole tarkoituksenmukaista säätää yksityiskohtaisesti siitä, millaisia tällaisten yhteistyömekanismien tulisi olla.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a) Rannikkoalueiden sopeuttamiseksi ilmastonmuutokseen ja eroosion tai liiallisen vesijätön, meriveden nousun rannikolle sekä ympäristön hyvän tilan ja rannikkojen biologisen monimuotoisuuden heikentymisen torjumiseksi on erittäin tärkeää, että rantasedimenttejä käytetään kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla, jotta voidaan tasapainottaa ongelmallisia alueita, joita uhkaavat riskit ovat suurempia. Mannerjalustan merenalaisia kerrostumia voidaan hyödyntää silloin, kun rannikkojärjestelmien yhteydessä on pulaa sedimenttiresursseista.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Meri- ja rannikkoalueiden hallinta on monimutkaista, ja siinä on mukana eri hallintotasojen viranomaisia, talouden toimijoita ja muita sidosryhmiä. Jotta kasvun kestävyys voitaisiin turvata toimivalla tavalla, on olennaista, että sidosryhmiä, viranomaisia ja yleisöä kuullaan tässä direktiivissä tarkoitettujen merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden laadinnan tarkoituksenmukaisessa vaiheessa ja asiaankuuluvan EU-lainsäädännön mukaisesti. Hyvä esimerkki julkista kuulemista koskevista säännöksistä on direktiivin 2003/35/EY 2 artiklan 2 kohdassa.

(22) Meri- ja rannikkoalueiden hallinta on monimutkaista, ja siinä on mukana eri hallintotasojen viranomaisia, talouden toimijoita ja muita sidosryhmiä. Jotta kasvun kestävyys voitaisiin turvata toimivalla tavalla, on olennaista, että sidosryhmiä, viranomaisia ja yleisöä kuullaan tässä direktiivissä tarkoitettujen merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden laadinnan tarkoituksenmukaisessa vaiheessa ja asiaankuuluvan EU-lainsäädännön mukaisesti.

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa viitataan yleisesti EU:n voimassa oleviin säännöksiin. Direktiivin strategisen ja evolutiivisen luonteen ja siihen liittyvien menettelyjen vuoksi ei ole mahdollista mainita esimerkkinä yhtä tiettyä säännöstä. SEUT-sopimuksessa määrätään sitä paitsi, että jäsenvaltioiden on toimittava unionin asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25) Jotta varmistettaisiin, että merten aluesuunnitelmat ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategiat laaditaan luotettavien tietojen pohjalta ja hallinnollisen taakan lisääntymistä vältetään, on olennaista, että jäsenvaltiot keräävät parhaat mahdolliset tiedot käyttäen olemassa olevia mekanismeja ja välineitä, esimerkiksi Meriosaaminen 2020 -aloitteessa kehitettyjä välineitä.

(25) Jotta varmistettaisiin, että merten aluesuunnitelmat ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategiat laaditaan luotettavien tietojen pohjalta ja hallinnollisen taakan lisääntymistä vältetään, on olennaista, että jäsenvaltiot keräävät parhaat mahdolliset tiedot ja käyttävät niitä kannustaen asiaankuuluvia sidosryhmiä jakamaan tietojaan ja käyttäen olemassa olevia mekanismeja ja välineitä, esimerkiksi Meriosaaminen 2020 -aloitteessa kehitettyjä välineitä.

Perustelu

Monet sidosryhmät, kuten kaivosyhtiöt tai öljy- ja kaasuyhtiöt, keräävät valtavat määrät tietoa ennen tuotannon aloittamista, mutta kyseisiä tietoja ei koskaan käytetä tai jaeta jälkikäteen.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a) Jotta voidaan tukea tämän direktiivin laajaa ja koordinoitua täytäntöönpanoa koko unionissa, olisi järkevää yksilöidä nykyisten rahoitusvälineiden joukosta resurssit, joilla voidaan tukea rannikkoalueiden käyttöä ja hoitoa sekä aluesuunnitelmia koskeviin strategioihin ja suunnitelmiin ja niitä koskevaan hallintoon liittyviä demonstrointiohjelmia ja hyvien käytäntöjen ja toimivien prosessien vaihtoa.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28) On olennaisen tärkeää saattaa tämän direktiivin säännökset oikea-aikaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä, koska EU on hyväksynyt useita poliittisia aloitteita, jotka on määrä toteuttaa vuoteen 2020 mennessä ja joita tällä direktiivillä pyritään tukemaan. Olisi näin ollen säädettävä lyhimmästä mahdollisesta määräajasta tämän direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä,

(28) On olennaisen tärkeää saattaa tämän direktiivin säännökset oikea-aikaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä, koska unioni on hyväksynyt useita poliittisia aloitteita, jotka on määrä toteuttaa vuoteen 2020 mennessä ja joita pyritään tukemaan ja täydentämään tällä direktiivillä. Näin ollen olisi säädettävä mahdollisimman lyhyestä määräajasta tämän direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä,

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tällä direktiivillä luodaan merten aluesuunnittelulle ja rannikkoalueiden yhdennetylle käytölle ja hoidolle puitteet, joilla pyritään edistämään meri- ja rannikkoalueiden talouden kestävää kasvua ja meri- ja rannikkoalueiden varojen käytön kestävyyttä.

1. Tällä direktiivillä luodaan puitteet merten aluesuunnittelulle, johon sisältyy tapauksen mukaan rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito. Puitteiden avulla pyritään edistämään meri- ja rannikkoalueiden talouden kestävää kehitystä ja kasvua ja meri- ja rannikkoalueiden luonnonvarojen käytön kestävyyttä tukemalla erityisesti 13 päivänä syyskuuta 2012 annetussa komission tiedonannossa ”Sininen kasvu – Meritalouden ja merenkulkualan kestävän kasvun mahdollisuudet” määritettyjä painopistealoja.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Näissä unionin yhdennettyyn meripolitiikkaan kuuluvissa puitteissa säädetään merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden laatimisesta ja toteuttamisesta jäsenvaltioissa siten, että pyritään saavuttamaan 5 artiklassa täsmennetyt tavoitteet.

2. Tässä unionin yhdennettyyn meripolitiikkaan kuuluvassa direktiivissä säädetään puitteista merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden laatimiselle ja toteuttamiselle jäsenvaltioissa siten, että pyritään saavuttamaan 5 artiklassa täsmennetyt tavoitteet ottaen huomioon maa- ja merialueiden välisen vuorovaikutuksen ja rajat ylittävän yhteistyön parantamisen UNCLOS-sopimuksen asiaa koskevien määräysten perusteella.

Perustelu

Uusi sanamuoto jättää jäsenvaltioille suuremman vapauden valita, millä tavoin ne toteuttavat rajat ylittävää yhteistyötä.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan meri- ja rannikkoalueisiin.

1. Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan kaikkiin unionin meri- ja rannikkoalueisiin voimassa olevan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta toimintaan, jonka ainoana tarkoituksena on puolustus tai kansallinen turvallisuus. Kunkin jäsenvaltion on kuitenkin pyrittävä varmistamaan, että kyseinen toiminta toteutetaan tämän direktiivin tavoitteiden kanssa yhteensopivalla tavalla.

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta toimintaan, jonka ainoana tarkoituksena on puolustus tai kansallinen turvallisuus. Jäsenvaltioiden on kuitenkin pyrittävä varmistamaan, että kyseinen toiminta toteutetaan sikäli kuin kohtuullista ja mahdollista tämän direktiivin tavoitteiden kanssa yhteensopivalla tavalla.

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. ”rannikkoalueella” rantaviivan molemmin puolin sijaitsevaa geomorfologista aluetta, joka meren puolella rajoittuu jäsenvaltioiden aluevesirajaan ja jonka rajan maan puolella määrittelevät jäsenvaltiot rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioissaan;

1. ”rannikkoalueella” rantaviivaa ja rantaviivan molemmin puolin sijaitsevaa geomorfologista aluetta, jonka meren puolella kulkevan rajan jäsenvaltiot määrittelevät lainsäädännössään siten, ettei se ylitä niiden aluevesirajaa;

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. ”yhdennetyllä meripolitiikalla” unionin politiikkaa, jolla edistetään yhteensovitettua ja johdonmukaista päätöksentekoa, jonka tavoitteena on maksimoida jäsenvaltioiden – erityisesti unionin rannikko- ja saarialueiden ja syrjäisimpien alueiden – ja merialojen kestävä kehitys, talouskasvu ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus johdonmukaisella meriasioihin liittyvällä politiikalla ja asiaankuuluvalla kansainvälisellä yhteistyöllä;

2. ”yhdennetyllä meripolitiikalla” unionin politiikkaa, joka on vahvistettu edistämään yhteensovitettua ja johdonmukaista alojen välistä ja rajat ylittävää meriasioiden hallinnointia, jonka tavoitteena on maksimoida jäsenvaltioiden – erityisesti unionin rannikko- ja saarialueiden ja syrjäisimpien alueiden – ja merialojen kestävä kehitys, talouskasvu ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus johdonmukaisella meriasioihin liittyvällä politiikalla ja asiaankuuluvalla kansainvälisellä yhteistyöllä;

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. ”merten aluesuunnitelmilla” sellaiseen julkiseen prosessiin perustuvaa yhtä tai useampaa suunnitelmaa, jossa analysoidaan ja suunnitellaan ihmisen toiminnan alueellista ja ajallista jakautumista merialueilla tässä direktiivissä vahvistettujen taloudellisten, ympäristöön liittyvien ja yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi asiaa koskevan kansallisen politiikan mukaisesti, merialueiden käyttötapojen määrittämiseksi merten erilaisiin käyttötapoihin liittyvissä tarkoituksissa kannustaen erityisesti käyttöä useaan eri käyttötarkoitukseen;

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b. ”rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioilla” virallisia ja epävirallisia käytäntöjä ja/tai strategioita, joilla pyritään hallitsemaan yhdennetysti kaikkia rannikkoalueisiin vaikuttavia toimintapoliittisia prosesseja ja joissa käsitellään koordinoidusti rannikkoalueiden toimintojen maa- ja merialueiden välistä vuorovaikutusta rannikko- ja merialueiden kestävän kehityksen varmistamiseksi. Kyseisillä strategioilla on varmistettava, että käyttöä ja hoitoa tai kehitystä koskevat päätökset tehdään kaikilla aloilla johdonmukaisesti, jotta voidaan estää rannikkoalueiden käyttöön liittyvät konfliktit tai ainakin rajoittaa niitä;

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4. ”merivesillä” direktiivin 2008/56/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja vesiä, merenpohjaa ja tämän sisustaa;

4. ”merivesillä” vesiä, merenpohjaa ja tämän sisustaa merenpuoleisella alueella perusviivasta, josta aluevesien leveys mitataan, ulottuen sen alueen ulkorajaan saakka, jolla jäsenvaltiolla on ja/tai jolla se käyttää lainkäyttövaltaa UNCLOS-sopimuksen mukaisesti, lukuun ottamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä II mainittuihin maihin ja alueisiin sekä Ranskan merentakaisiin departementteihin ja alueellisiin yhteisöihin rajoittuvia vesiä;

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5. ”yleisöllä” yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka, kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti, näiden yhteenliittymiä, järjestöjä tai ryhmiä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7. ”ympäristön hyvällä tilalla” direktiivin 2008/56/EY 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua ympäristön tilaa.

7. ”ympäristön hyvällä tilalla” direktiivin 2008/56/EY 3 artiklan 5 kohdassa ja komission päätöksessä 2010/477/EU tarkoitettua ympäristön tilaa.

Perustelu

Komission päätöksessä 2010/477/EU asetetaan yksityiskohtaisemmat ”ympäristön hyvän tilan” määritelmää ja kriteereitä koskevat suuntaviivat.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava ja toteutettava yksi tai useampi merten aluesuunnitelma ja yksi tai useampi rannikkoalueen yhdennetyn käytön ja hoidon strategia. Ne voidaan laatia erillisinä asiakirjoina.

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava ja toteutettava merten aluesuunnittelu. Jos jäsenvaltio ei sisällytä maa- ja merialueiden välistä vuorovaikutusta merten aluesuunnitelmaansa, vuorovaikutusta on käsiteltävä rannikkoalueen yhdennetyssä käytössä ja hoidossa. Jäsenvaltiot voivat päättää, noudattavatko ne yhdennettyä lähestymistapaa vai laativatko ne merten aluesuunnitelmat ja rannikkoalueen yhdennetyn käytön ja hoidon strategiat erikseen.

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jäsenvaltiot tai toimivaltaiset alueelliset tai paikalliset viranomaiset ovat edelleen vastuussa tällaisten suunnitelmien ja strategioiden sisällön suunnittelusta ja vahvistamisesta, mukaan luettuna merialueiden jakaminen eri alojen toimintoja ja merialueiden käyttöä varten.

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Merten aluesuunnitelmia ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita laatiessaan jäsenvaltioiden on otettava asianmukaisesti huomioon kunkin alueen ja osa-alueen erityispiirteet, eri alojen toiminnot, kyseiset merivedet ja rannikkoalueet sekä ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset.

3. Merten aluesuunnitelmia ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita laatiessaan jäsenvaltioiden on otettava asianmukaisesti huomioon kunkin meri- ja rannikkoalueen ja osa-alueen erityispiirteet, tarpeet ja mahdollisuudet, eri alojen nykyiset ja tulevat toiminnot, kyseiset merivedet ja rannikkoalueet sekä ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset.

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Erityisesti unionin syrjäisimpien alueiden osalta on noudatettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklaa ottaen huomioon kyseisten alueiden erityispiirteet ja rajoitteet.

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Merten aluesuunnitelmissa ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioissa on sovellettava ekosysteemeihin perustuvaa lähestymistapaa, jolla helpotetaan keskenään kilpailevien alakohtaisten toimintojen rinnakkaiseloa ja ehkäistään ristiriitoja niiden välillä merivesillä ja rannikkoalueilla, jotta edistettäisiin

1. Merten aluesuunnitelmissa ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioissa on sovellettava samantasoisesti ekosysteemeihin perustuvaa lähestymistapaa ja taloudellisia ja sosiaalisia perusteita, jotta voidaan tukea merialan kestävää kehitystä ja kasvua. Niillä on tuettava yhteensopivalla tavalla asiaankuuluvien alakohtaisten toimintojen rinnakkaiseloa, minimoitava toimintojen väliset konfliktit merivesillä ja rannikkoalueilla ja edistettävä rajat ylittävää yhteistyötä ja saman merialueen käyttöä eri tarkoituksiin eri aloilla.

 

2. Merten aluesuunnitelmilla ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioilla on edistettävä seuraavia unionin tavoitteita:

(a) energian huoltovarmuuden turvaamista unionissa edistämällä merienergialähteiden kehittämistä, uusien ja uusiutuvaan energiaan perustuvien energialähteiden kehittämistä, energiaverkkojen yhteen kytkemistä ja energiatehokkuutta;

(a) energian huoltovarmuuden turvaamista unionissa edistämällä merienergialähteiden kehittämistä, uusien ja uusiutuvaan energiaan perustuvien energialähteiden kehittämistä, energiaverkkojen yhteen kytkemistä ja energiatehokkuutta;

(b) meriliikennettä ja toimivien ja kustannustehokkaiden meriliikennereittien tarjoamista Euroopassa sekä satamien käyttömahdollisuuksia ja liikenneturvallisuutta;

(b) meriliikennettä Euroopassa sekä satamien käyttömahdollisuuksia, liikenneturvallisuutta, multimodaaliyhteyksiä ja kestävyyttä;

(c) kalastuksen ja vesiviljelyalan kestävää kehitystä ja kasvua, kalastusalan ja siihen liittyvien alojen työllisyys mukaan luettuna;

(c) kalastusalan kestävää kehitystä ja vesiviljelyalan kestävää kasvua, kalastusalan ja siihen liittyvien alojen työllisyys mukaan luettuna;

(d) ympäristön säilyttämisen, suojelun ja parantamisen varmistamista sekä luonnonvarojen käytön varovaisuutta ja järkevyyttä, muun muassa ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi, luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämiseksi ja meren pilaantumisriskin vähentämiseksi;

(d) ympäristön säilyttämisen, suojelun ja parantamisen varmistamista edustavan ja yhtenäisen suojelualueiden verkoston avulla sekä varovaista, ennalta varautuvaa ja järkevää luonnonvarojen käyttöä, muun muassa ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi, luonnon monimuotoisuuden häviämisen ja ekosysteemipalvelujen huonontumisen pysäyttämiseksi sekä meri- ja rannikkoalueiden pilaantumisriskien ehkäisemiseksi;

(e) rannikko- ja merialueiden ilmastonmuutokseen sopeutumisen varmistamista.

(e) sen varmistamista, että rannikko- ja merialueet kestävät paremmin ilmastonmuutoksen vaikutuksia, jotta voidaan suojella haavoittuvia rannikkoalueita.

 

3. Merten aluesuunnitelmilla ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioilla voidaan pyrkiä edistämään esimerkiksi seuraavia kansallisia tavoitteita:

 

(a) raaka-aineiden kestävän hyödyntämisen edistämistä;

 

(b) kestävän matkailun edistämistä;

 

(c) kulttuuriperinnön säilyttämisen ja suojelun varmistamista;

 

(d) yleisölle tarkoitettujen virkistys- ja muiden käyttötarkoitusten turvaamista;

 

(e) meritalouden perinteisten taloudellisten ja sosiaalisten ominaispiirteiden säilyttämistä.

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Merten aluesuunnitelmissa ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioissa on vahvistettava toiminnalliset vaiheet, joilla saavutetaan 5 artiklassa säädetyt tavoitteet ottaen huomioon kaikki asiaankuuluvat toiminnot ja niihin sovellettavat toimenpiteet.

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava menettelyvaiheet, joilla saavutetaan 5 artiklassa säädetyt tavoitteet ottaen huomioon asiaankuuluvat toiminnot, käyttötarkoitukset ja niihin sovellettavat toimenpiteet.

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) on varmistettava tuloksellinen rajat ylittävä yhteistyö jäsenvaltioiden välillä sekä kansallisten viranomaisten ja alakohtaisten eri politiikkojen sidosryhmien välillä;

(b) on varmistettava eri politiikan alojen sidosryhmien tuloksellinen osallistuminen 9 artiklan mukaisesti;

Perustelu

Sidosryhmät on otettava mukaan. Yhteistyön edellyttäminen olisi liian pitkälle menevä askel ja viivyttäisi prosessia.

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) on varmistettava tehokas rajat ylittävä yhteistyö jäsenvaltioiden välillä 12 artiklan mukaisesti;

Perustelu

Koska sidosryhmien osallistuminen ja rajat ylittävä yhteistyö jäsenvaltioiden välillä ovat kaksi täysin eri asiaa, on parempi viitata niihin kahdessa eri kohdassa.

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) on yksilöitävä merten aluesuunnitelmista ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioista aiheutuvat rajat ylittävät vaikutukset kolmansien maiden suvereniteettiin ja/tai lainkäyttövaltaan kuuluviin merivesiin ja rannikkoalueisiin samalla merialueella tai sen osa-alueella ja siihen liittyvällä rannikkoalueella sekä käsiteltävä niitä yhteistyössä kyseisten maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa 12 ja 13 artiklan mukaisesti;

(c) on yksilöitävä merten aluesuunnitelmista ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioista aiheutuvat rajat ylittävät vaikutukset kolmansien maiden suvereniteettiin ja/tai lainkäyttövaltaan kuuluviin merivesiin ja rannikkoalueisiin samalla merialueella tai sen osa-alueella ja siihen liittyvällä rannikkoalueella sekä käsiteltävä niitä yhteistyössä kyseisten maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa 13 artiklan mukaisesti;

Perustelu

Direktiivin 12 artiklassa viitataan muihin jäsenvaltioihin eikä kolmansiin maihin, joten viittaus 12 artiklaan on poistettava.

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a) niiden on toisaalta pohjauduttava parhaisiin mahdollisiin käytettävissä oleviin tietoihin ja toisaalta taattava tarvittava joustavuus tulevan kehityksen huomioon ottamiseksi;

Perustelu

Direktiivin tavoitteet ovat kunnianhimoisia erityisesti niissä maissa, joissa ei vielä ole lainkaan kokemusta merten aluesuunnittelusta tai rannikkoalueiden yhdennetystä käytöstä ja hoidosta. Tästä syystä on tärkeää korostaa joustavuuden tavoitetta sekä tiedonsaannin tarvetta. Meriympäristö on erittäin monimutkainen, yhä osittain tuntematon ja jatkuvasti muuttuva ympäristö.

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Merten aluesuunnitelmiin on sisällyttävä vähintään merivesien kartoitus, jossa yksilöidään kaikkien merellisten toimintojen nykyinen ja mahdollinen alueellinen ja ajallinen jakautuminen, jotta 5 artiklassa säädetyt tavoitteet voitaisiin saavuttaa.

1. Merten aluesuunnitelmiin on sisällyttävä vähintään merivesien kartoitus, jossa yksilöidään kaikkien merellisten käyttötarkoitusten ja toimintojen sekä ekosysteemin tärkeiden osatekijöiden nykyinen, suunniteltu ja mahdollinen alueellinen ja ajallinen jakautuminen, jotta 5 artiklassa säädetyt unionin tavoitteet voitaisiin saavuttaa.

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Laatiessaan merten aluesuunnitelmia jäsenvaltioiden on otettava huomioon ainakin seuraavat toiminnot:

2. Laatiessaan merten aluesuunnitelmia jäsenvaltioiden on otettava huomioon muun muassa seuraavat käyttötarkoitukset ja toiminnot:

Perustelu

Kaikki mainitut kohdat eivät ole toimintoja.

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta – a–g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) energialähteisiin ja uusiutuvan energian tuotantoon liittyvät laitokset

(a) energialähteisiin, uusiutuvan energian tuotantoon ja maalle suuntautuviin kuljetuksiin liittyvät laitokset;

(b) öljyn- ja kaasunporauspaikat ja -infrastruktuurit;

(b) öljyn, kaasun ja muiden raaka-aineiden etsintä- ja tuotantopaikat ja -infrastruktuurit;

(c) meriliikennereitit;

(c) meriliikennereitit;

(d) merenalaiset kaapelit ja putket;

(d) merenalaiset kaapelit ja putket;

(e) kalastusalueet;

(e) nykyiset ja mahdolliset kalastusalueet;

(f) meriviljelypaikat;

(f) meriviljelyalueet;

(g) luonnonsuojelualueet.

(g) luonnon- ja lajiensuojelualueet, Natura 2000 -alueet, muut herkät meriekosysteemit ja ympäröivät alueet unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

 

(h) meri- ja rannikkomatkailu;

 

(i) kulttuuriperinnön suojelukohteet;

 

(j) sotilasharjoituksissa käytettävät alueet.

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioihin on sisällyttävä vähintään luettelo rannikkoalueisiin jo sovellettavista toimenpiteistä ja analyysi lisätoimien tarpeesta, jotta 5 artiklassa säädetyt tavoitteet saavutettaisiin. Strategioissa on vahvistettava toimintapolitiikkojen yhdennetty ja monialainen täytäntöönpano ja tarkasteltava maalla ja merellä suoritettavien toimintojen vuorovaikutusta.

1. Vahvistaessaan rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa jäsenvaltioiden on päätettävä, käyttävätkö ne käytäntöjä vai yhtä tai useampaa strategiaa. Niiden on yksilöitävä rannikkoalueisiin jo sovellettavat toimenpiteet ja laadittava analyysi lisätoimien tarpeesta, jotta 5 artiklassa säädetyt tavoitteet saavutettaisiin. Rannikkoalueiden yhdennetyllä käytöllä ja hoidolla on edistettävä toimintapolitiikkojen yhdennettyä ja monialaista täytäntöönpanoa ja siinä on otettava huomioon maalla ja merellä suoritettavien toimintojen vuorovaikutusta, jotta varmistetaan maa- ja merialueiden väliset kytkennät.

Tarkistus  46

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Laatiessaan rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita jäsenvaltioiden on otettava huomioon ainakin seuraavat toiminnot:

2. Laatiessaan rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita jäsenvaltioiden on otettava huomioon:

Tarkistus  47

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) tiettyjen luonnonvarojen käyttö, energialähteisiin ja uusiutuvan energian tuotantoon liittyvät laitokset mukaan luettuina;

Poistetaan.

Tarkistus  48

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a) suosituksen 2002/413/EY mukaisesti jo vahvistetut käytännöt ja strategiat;

Tarkistus  49

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a b) olemassa olevat viralliset ja epäviralliset käytännöt, verkostot ja rajat ylittävän yhteistyön mekanismit;

Tarkistus  50

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a c) asiaankuuluvat toiminnot, laitokset ja infrastruktuurit;

Tarkistus  51

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) infrastruktuurin, energialaitosten, liikenteen, satamien, merirakentamisen ja muiden rakenteiden kehittäminen, vihreä infrastruktuuri mukaan luettuna;

Poistetaan.

Tarkistus  52

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) maatalous ja teollisuus;

Poistetaan.

Tarkistus  53

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) kalastus ja vesiviljely;

Poistetaan.

Tarkistus  54

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e) rannikkoalueiden ekosysteemien, ekosysteemipalvelujen ja luonnon, rannikkomaisemien ja saarten säilyttäminen, ennallistaminen ja hoito;

(e) rannikkoalueiden ekosysteemien, suojeltujen suistomaiden ja kosteikkoalueiden, ekosysteemipalvelujen ja luonnon, rannikkomaisemien ja saarten suojeleminen, säilyttäminen, ennallistaminen ja hoito;

Tarkistus  55

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f) ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen.

(f) ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen erityisesti lisäämällä ekosysteemin sietokykyä.

Tarkistus  56

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava keinot, joilla yleisö voi osallistua varhaisessa vaiheessa merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden laadintaan.

Jäsenvaltioiden on laadittava keinot, joilla yleisö voi osallistua merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden laadintaan, informoimalla ja kuulemalla asiaankuuluvia sidosryhmiä ja viranomaisia ja kyseistä yleisöä varhaisessa vaiheessa. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että nämä sidosryhmät ja viranomaiset ja kyseinen yleisö saavat valmistuneet tulokset käyttöönsä.

Perustelu

Yleisön osallistuminen on laaja ilmaisu ja tästä syystä on tarpeen tarkentaa osallistumismuotoa. Lisäksi kohdat 1 ja 2 voidaan yhdistää.

Tarkistus  57

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Yleisön osallistumisella varmistetaan, että asiaankuuluvia sidosryhmiä, viranomaisia ja yleisöä kuullaan suunnitelmien ja strategioiden luonnoksista ja että ne saavat valmistuneet tulokset käyttöönsä.

Poistetaan.

Tarkistus  58

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimittava unionin lainsäädännön asiaankuuluvien säännösten mukaisesti valmistellessaan tapoja kuulla yleisöä.

Poistetaan.

Perustelu

Alkuperäinen sanamuoto ei tuo mitään lisäarvoa.

Tarkistus  59

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on järjestettävä merten aluesuunnitelmia ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita varten tarvittavien parhaiden mahdollisten tietojen keruu ja vaihto.

1. Jäsenvaltioiden on järjestettävä merten aluesuunnitelmia ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden täytäntöönpanoa varten tarvittavien parhaiden mahdollisten tietojen keruu, käyttö ja vaihto.

Tarkistus  60

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Järjestäessään 1 kohdassa tarkoitettua tietojen keruuta ja vaihtoa jäsenvaltioiden on käytettävä mahdollisimman suurelta osin yhdennetyn meripolitiikan alalla kehitettyjä välineitä.

3. Järjestäessään 1 kohdassa tarkoitettua tietojen keruuta ja vaihtoa jäsenvaltioiden on käytettävä mahdollisimman suurelta osin yhdennetyn meripolitiikan alalla ja muilla unionin politiikan aloilla kehitettyjä välineitä, kuten Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2007 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/2/EY27 a tarkoitettuja välineitä.

 

_____________

 

27a EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1.

Perustelu

INSPIRE-direktiivissä säädetään asianomaisten tietojen keräämisestä.

Tarkistus  61

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Merten aluesuunnitelmiin ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioihin sovelletaan direktiivin 2001/42/EY säännöksiä.

Merten aluesuunnitelmiin ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioihin sovelletaan direktiivin 2001/42/EY ja soveltuvin osin direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan säännöksiä.

Tarkistus  62

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion, jolla on naapurinaan toisen jäsenvaltion rannikko- tai merialue, on tehtävä yhteistyötä varmistaakseen, että merten aluesuunnitelmat ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategiat ovat johdonmukaisia ja ne on sovitettu yhteen koko kyseisellä rannikkoalueella tai merialueella ja/tai sen osa-alueella. Tällaisessa yhteistyössä on otettava erityisesti huomioon luonteeltaan ylikansalliset seikat, kuten rajat ylittävät infrastruktuurit.

1. Kunkin jäsenvaltion, jolla on naapurinaan toisen jäsenvaltion rannikko- tai merialue, on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tehdäkseen yhteistyötä sen varmistamiseksi, että merten aluesuunnitelmat ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategiat ovat johdonmukaisia ja ne on sovitettu yhteen koko kyseisellä rannikkoalueella tai merialueella ja/tai sen osa-alueella. Tällaisessa yhteistyössä on otettava erityisesti huomioon luonteeltaan ylikansalliset seikat, kuten rajat ylittävät infrastruktuurit, ja pyrittävä luomaan jokaista nykyistä ja tulevaa merialuestrategiaa varten yhteinen visio.

Tarkistus  63

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jotta jäsenvaltiot voivat tehdä yhteistyötä, niiden on mahdollisuuksien mukaan sovitettava yhteen uusien merten aluesuunnitelmien aikataulut tai olemassa olevien suunnitelmien uudelleentarkastelujaksot.

Perustelu

Vaikka muut teknologiaan ja tietoihin liittyvät kysymykset olisi ratkaistu, merten aluesuunnittelun syklien eriaikaisuus saattaa haitata toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä.

Tarkistus  64

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) rannikkoalueen tai merialueen tai sen osa-alueen kattavien alueellisten institutionaalisten yhteistyörakenteiden kautta tai

(a) alueellisten meriyleissopimusten tai muiden rannikkoalueen tai merialueen tai sen osa-alueen kattavien alueellisten institutionaalisten yhteistyörakenteiden kautta tai

Tarkistus  65

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) kyseisen merialueen tai sen osa-alueen kattavan, tätä aihepiiriä käsittelevän jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten verkoston kautta.

(b) kyseisen rannikkoalueen, merialueen tai sen osa-alueen kattavan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten verkoston kautta tai

Tarkistus  66

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) millä tahansa muulla tavalla, joka on 1 kohdan vaatimusten mukainen.

Perustelu

Yleisesti ottaen alueellinen lähestymistapa on suositeltavampi, mutta joissakin tapauksissa kahdenvälinen tai muunlainen strategia voi olla käytännöllisempi.

Tarkistus  67

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden, joilla on naapurinaan kolmannen maan rannikko- tai merialue, on kaikin mahdollisin tavoin pyrittävä sovittamaan yhteen merten aluesuunnitelmansa ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategiansa kyseisen kolmannen maan kanssa kyseisellä merialueella tai sen osa-alueella ja siihen liittyvällä rannikkoalueella.

Jäsenvaltioiden, joilla on naapurinaan kolmannen maan rannikko- tai merialue, on kansainvälisen merioikeuden ja meriyleissopimusten mukaisesti kuultava kyseistä maata ja kaikin mahdollisin tavoin pyrittävä tekemään yhteistyötä ja sovittamaan yhteen merten aluesuunnitelmansa ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategiansa kyseisen kolmannen maan kanssa kyseisellä merialueella tai sen osa-alueella ja siihen liittyvällä rannikkoalueella.

Tarkistus  68

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tämän kertomuksen on sisällettävä vähintään 6–13 artiklan täytäntöönpanoa koskevat tiedot.

2. Tämän kertomuksen on sisällettävä vähintään 6–13 artiklan täytäntöönpanoa koskevat tiedot. Kertomuksen sisällön ja muodon on mahdollisuuksien mukaan oltava direktiivin 2008/56/EY asiaa koskevien eritelmien mukaisia.

Perustelu

Olisi mahdollisuuksien mukaan minimoitava hallintoviranomaisille aiheutuva hallintotaakka, koska niillä on jo lukuisia nykyiseen unionin lainsäädäntöön perustuvia raportointi- ja seurantavelvoitteita.

Tarkistus  69

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin täytäntöönpanon edistymistä koskevan kertomuksen.

3. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin täytäntöönpanon edistymistä koskevan kertomuksen viimeistään vuoden kuluttua merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden laatimiselle asetetun määräajan umpeutumisesta.

Tarkistus  70

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa

1. Rajoittamatta suunnitelmien ja strategioiden keskeistä sisältöä koskevien eritelmien soveltamista komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa

Perustelu

Uusi sanamuoto selkeyttää täytäntöönpanosäädöksillä mahdollisesti vahvistettavien säännösten soveltamisalaa.

Tarkistus  71

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(a) edellä 10 artiklassa tarkoitettujen tietojen hallintaa koskevia operationaalisia eritelmiä, ellei sellaisia ole vahvistettu muussa EU:n lainsäädännössä, kuten direktiiveissä 2007/2/EY tai 2008/56/EY, seuraavan osalta:

(a) edellä 10 artiklassa tarkoitettujen tietojen hallintaa koskevia prosessiin liittyviä eritelmiä, ellei sellaisia ole vahvistettu muissa unionin säädöksissä, kuten direktiiveissä 2007/2/EY tai 2008/56/EY, seuraavan osalta:

Perustelu

Täsmennetään, että täytäntöönpanosäädöksiä sovelletaan vain tietojen hallintaa koskeviin prosesseihin liittyviin mutta ei operationaalisiin eritelmiin.

Tarkistus  72

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

tietojen jakaminen ja yhteyspinnat olemassa olevien tiedonhallinta- ja keruuprosessien kanssa; ja

tietojen tehokas jakaminen ja toimivat yhteyspinnat olemassa olevien tiedonhallinta- ja keruuprosessien järjestelmien kanssa; ja

Perustelu

Täsmennetään, että komission täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamilla säännöksillä ei säännellä tietojen jakamista ja hallintaa yleisellä tasolla vaan parannetaan niiden tehokkuutta.

Tarkistus  73

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(b) merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden laatimisen ja niistä raportoinnin operationaaliset vaiheet seuraavan osalta:

(b) merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden laatimista ja niistä raportointia edistävät prosessiin liittyvät vaiheet seuraavan osalta:

Perustelu

Täsmennetään, että 16 artiklan 1 kohdan b alakohta koskee vain merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden prosessiin liittyviä vaiheita eikä niiden keskeistä sisältöä.

Tarkistus  74

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta – b alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

rajat ylittävän yhteistyön muodot;

rajat ylittävän yhteistyön tehokkaimmat muodot;

Perustelu

Täsmennetään, että komission täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamilla säännöksillä ei säännellä rajat ylittävän yhteistyön muotoja yleisellä tasolla vaan parannetaan niiden tehokkuutta.

Tarkistus  75

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta – b alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– julkinen kuuleminen.

Poistetaan.

Perustelu

Ottaen huomioon 9 artiklan säännökset komissiolle ei pidä antaa valtuuksia hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä tällä alalla, joka kuuluu jäsenvaltioiden toimivallan piiriin.

Tarkistus  76

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kun 1 kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Perustelu

Viittaukset tehdään tähän kohtaan (esim. 16 artiklan 2 kohdassa) eikä 1 kohtaan.

Tarkistus  77

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden antamissa 1 kohdassa tarkoitetuissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden tämän direktiivin voimaantulon jälkeen antamissa 1 kohdassa tarkoitetuissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

Tarkistus  78

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut merten aluesuunnitelmat ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategiat on laadittava 36 kuukauden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.

4. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut merten aluesuunnitelmat ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategiat on laadittava 48 kuukauden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Esittelijä katsoo, että 36 kuukautta on epärealistinen aika. Aikataulun on oltava kunnianhimoinen, mutta se ei saa johtaa täytäntöönpanon kiirehtimiseen. On otettava huomioon merten aluesuunnittelun eri vaiheet jäsenvaltioissa.

Tarkistus  79

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Edellä 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kertomukset on toimitettava viimeistään 42 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta ja siitä lähtien kuuden vuoden välein.

5. Edellä 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kertomukset on toimitettava viimeistään 54 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta ja siitä lähtien kuuden vuoden välein.

Perustelu

Muutettu 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti eli kuusi kuukautta siihen sisältyvää määräaikaa pidemmäksi.

Tarkistus  80

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Edellä 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu edistymistä koskeva kertomus on toimitettava viimeistään 6 kuukauden kuluttua 5 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä ja siitä lähtien kuuden vuoden välein.

6. Edellä 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu edistymistä koskeva kertomus on toimitettava viimeistään 6 kuukauden kuluttua 5 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä ja siitä lähtien neljän vuoden välein.

Tarkistus  81

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a. Tähän direktiiviin sisältyviä osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamista koskevia velvoitteita ei sovelleta vailla meriyhteyttä oleviin jäsenvaltioihin.

Perustelu

Landlocked Member States do not have a coast and maritime area, therefore there is no use for them to establish maritime spatial plans and integrated coastal management strategies. Still, this Directive can be of importance to them. Landlocked Member States could be asked for cooperation by other Member States, in particular in the course of the establishment and implementation of integrated coastal management strategies if there is a river that runs through that country and enters a sea afterwards. Therefore they have to take into account this directive when planning activities that can affect the seaside of other Member States, but obviously they cannot transpose any obligation contained in this Directive.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
  • [2]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

I. Tausta

Euroopan unionia ympäröivät valtameret ja meret, ja jäsenvaltioiden oikeudenkäyttöalueella on enemmän merta kuin maata. Lisäksi rantaviiva, jonka jakavat 23 jäsenvaltiota 28:sta, on seitsemän kertaa niin pitkä kuin Yhdysvaltain rantaviiva. Rannikkoalueilla elää yli 200 miljoonaa EU:n kansalaista ja siellä työskentelee 88 miljoonaa kansalaista, jotka tuottavat yli 40 prosenttia EU:n BKT:stä. Merialoilla heistä työskentelee 5,4 miljoonaa, ja näiden alojen tuottama bruttoarvonlisäys on lähes 500 miljardia euroa.

Näistä tosiasioista käy ilmi meri- ja rannikkoalueiden sekä meritalouden nykyinen merkitys Euroopan unionille. Tulevaisuudessa niiden asema on vieläkin tärkeämpi. Näillä alueilla ja aloilla toimivien ihmisten määrä ja taloudellinen toiminta lisääntyvät edelleen. EU:n meritalous on ratkaisevan tärkeä Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamiseksi, ja sillä on suuret mahdollisuudet turvata Euroopan unionin kilpailukyky globalisoituneessa maailmassa. Tästä syystä EU:lla olisi oltava johtava asema meritutkimuksen ja -innovoinnin tehostamisessa ja merialojen kasvun edistämisessä.

Merienergialla, kuten merellä tapahtuvan tuulienergian tuotannolla tai aalto- ja vuorovesienergialla, voi olla tärkeä tehtävä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja EU:n energiantuontiriippuvuuden vähentämisessä.

Jotta voidaan vastata ruokakalan lisääntyvään kysyntään ja hallinnoida EU:n kalavaroja kestävästi lisäämättä kalantuontia entisestään, on erittäin tärkeää edistää avomerellä harjoitettavaa vesiviljelyä.

Tällä hetkellä EU:n ulkomaankaupasta 90 prosenttia käydään meriteitse. Euroopan satamilla, meriliikennereiteillä ja meriteollisuudella on tärkeä tehtävä hankintaketjun turvaamisessa ja eurooppalaisten yritysten ja Euroopan markkinoiden kytkemisessä muihin talouksiin kaikkialla maailmassa.

Tässä on esitetty vain muutama esimerkki olemassa olevista merialan toiminnoista. On olemassa paljon muita, kuten öljyn, kaasun ja muiden raaka-aineiden tai luonnonvarojen erottaminen sekä meri- ja rannikkomatkailu. Koko merialan kasvun ja kehityksen edistäminen lisää entisestään merialueiden kysyntää. Tästä syystä on tarpeen koordinoida olemassa olevaa ja tulevaa merialueen kysyntää, jotta taataan kestävä talouskasvu ja estetään alojen väliset ristiriidat.

Näitä alakohtaisia toimintoja harjoitetaan kuitenkin hauraassa ympäristössä, jota emme edelleenkään tunne riittävästi ja jonka kauneus ja rikkaus meidän olisi säilytettävä tuleville sukupolville. Voimakas väestöntiheys ja ihmisen intensiivinen toiminta rannikko- ja merialueilla aiheuttavat painetta ekosysteemeille.

Tästä syystä on tärkeää päästä järkevään tasapainoon taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristötekijöiden välillä, jotta edistetään onnistuneesti meritalouden kasvua ja varmistetaan samanaikaisesti kestävä kehitys. Koska meri- ja rannikkoalueiden limittyminen toisiinsa on hyvin monimutkaista, on erittäin tärkeää, että tällä hallintoprosessilla varmistetaan maa- ja merialueiden väliset kytkennät ja että siihen sisällytetään valtameret, meret ja rannikot.

II. Poliittinen tausta

Komissio julkaisi vuonna 2007 tiedonannon (sininen kirja) EU:n yhdennetystä meripolitiikasta. Siinä komissio käsitteli yksityiskohtaisesti uudenlaisen meriasioiden hallinnoinnin käynnistämistä, jonka yhteisenä tavoitteena olisi kaikkien mereen liittyvien toimintojen optimaalinen kehittäminen kestävällä tavalla. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi koordinoitava meriasioita käsitteleviä erilaisia politiikan aloja ja noudatettava yhdennettyä ja alojen välistä lähestymistapaa. Lisäksi asiaankuuluvat sidosryhmät olisi otettava paremmin mukaan päätöksentekoprosessiin.

Sinisessä kirjassa esitettiin alakohtaisia toimintalinjoja koskeva kunnianhimoinen ohjelma, jota olisi kehitettävä onnistuneiden yhdennetyn meripolitiikan hallinnointipuitteiden luomiseksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi täsmennettiin kolme pääasiallista välinettä: a) merivalvonta, b) tiedot ja c) merten aluesuunnittelu sekä rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito.

Yhdennetty meripolitiikka alkoi toden teolla kehittyä vuodesta 2007 alkaen. Vuonna 2010 Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön yhdennetyn meripolitiikan arvioinnista. Vuonna 2011 luotiin asetuksella (EU) N:o 1255/2011 yhdennettyä meripolitiikkaa varten 40 miljoonan euron budjettikohta seuraaviksi kahdeksi vuodeksi, ja myöhemmin samana vuonna komissio ehdotti Euroopan meri- ja kalatalousrahaston perustamista yhteisen kalastuspolitiikan ja yhdennetyn meripolitiikan rahoittamiseksi. Tällä välin yhdennetyn meripolitiikan ympäristöpilariksi hyväksyttiin meristrategiadirektiivi, komissio hyväksyi sinistä kasvua koskevan tiedonannon vuonna 2012 ja Kyproksen puheenjohtajakauden aikana hyväksyttiin Limassolin julistus kasvua ja työllisyyttä tukevasta merialan toimintaohjelmasta.

Samaan aikaan paranneltiin meripolitiikan välineitä. Vuonna 2008 hyväksyttiin merten aluesuunnittelua koskeva toimintasuunnitelma yhteisten periaatteiden saavuttamiseksi EU:ssa ja vuonna 2011 tuli voimaan Välimeren rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskeva pöytäkirja. Lisäksi käynnistettiin merten aluesuunnittelua koskevia valmistelutoimia Pohjanmerellä, Itämerellä ja Atlantilla.

III. Komission ehdotus

Näiden kehitysvaiheiden seurauksena komissio ehdotti puitedirektiiviä merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetylle käytön ja hoidon strategioiden laatimiselle ja täytäntöönpanolle.

Ehdotuksen tavoitteena on laatia puitteet merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden laatimiselle ja täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa. Näiden suunnitelmien ja/tai strategioiden avulla edistetään osaltaan olemassa olevien EU:n tavoitteiden saavuttamista, kuten unionin energiahankinnan turvaamista, meriliikenteen kehittämistä, kestävän kalastuksen edistämistä ja ympäristön suojelua. Lisäksi niissä sovelletaan ekosysteemeihin perustuvaa lähestymistapaa ja edistetään erilaisten alakohtaisten toimintojen rinnakkaiseloa merivesillä ja rannikkoalueilla.

Merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden suunnittelu kuuluu edelleen jäsenvaltioille. Niiden on kuitenkin täytettävä useita vähimmäisvaatimuksia eli ne on sovitettava yhteen tai yhdistettävä, niitä on tarkistettava kuuden vuoden välein ja niissä on otettava huomioon kaikki asiaankuuluvat meri- ja rannikkotoiminnot.

Merten aluesuunnitelmiin on sisällytettävä merivesien kartoitus ja kaikkien asiaankuuluvien toimintojen nykyinen ja mahdollinen ajallinen jakautuminen. Ehdotukseen sisältyy myös luettelo (joka ei ole kattava) toiminnoista, jotka on otettava huomioon kyseisiä suunnitelmia laadittaessa.

Rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioihin on sisällyttävä luettelo olemassa olevista toimista ja niissä on kerrottava lisätoimien tarpeesta. Niissä on otettava huomioon myös luettelo rannikkoalueilla toteutettavista toiminnoista.

Laadittaessa tällaisia suunnitelmia ja strategioita jäsenvaltioiden on tehtävä erityisesti yhteistyötä muiden maiden, jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kanssa, jotka rajautuvat samaan rannikkoalueeseen tai merialueeseen, sekä otettava kyseinen yleisö varhaisessa vaiheessa mukaan.

IV. Esittelijän kanta

Esittelijä on tyytyväinen komission ehdotukseen. Merialueiden kysyntä kasvaa ja useimmiten niiden käyttöä ei koordinoida. Kuitenkin toistaiseksi vain harvalla jäsenvaltiolla on olemassa meriä koskeva aluesuunnitelma. Jotta merialalla voidaan saavuttaa huomattavaa kasvua, innovatiiviset pk-yritykset ja suuryritykset tarvitsevat oikeudellista varmuutta, jotta ne voivat investoida tulevaisuuden teknologioihin tai kalliisiin hankkeisiin, kuten offshore-verkkoihin. Merten aluesuunnitelmat ovat avain sinisen kasvun toimintaohjelman onnistuneeseen täytäntöönpanoon, sillä ne tarjoavat tämän varmuuden ja edesauttavat erilaisten alakohtaisten toimintojen rinnakkaiseloa. Merten aluesuunnittelua koskeva direktiivi on siten looginen seuraus ja seuraava vaihe yhdennetyn meripolitiikan käynnistämisen vuonna 2007 sekä sinisen kasvun toimintaohjelman laatimisen vuonna 2012 jälkeen.

Meri- ja rannikkotoimintaa harjoitetaan usein ympäristön kannalta arkaluonteisilla alueilla. Tästä syystä näiden toimintojen hallinnoinnissa ja suunnittelussa on sovellettava ekosysteemeihin perustuvaa lähestymistapaa. Koska meri- ja rannikkoalueiden välillä on erittäin paljon vuorovaikutusta, on välttämätöntä ymmärtää, että merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö täydentävät toisiaan.

On kuitenkin erittäin tärkeää varmistaa, että tämä puitedirektiivi on toissijaisuusperiaatteen mukainen ja antaa jäsenvaltioille vapauden ottaa tehokkaasti huomioon erityiset etunsa ja erityispiirteensä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Erityisesti rantaviiva on alue, jolla on erilaisia ominaispiirteitä, jotka saattavat edellyttää erilaista strategista lähestymistapaa, jotta erityispiirteet voidaan ottaa tehokkaasti huomioon. Tästä syystä merten aluesuunnittelua ja rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä koskevan puitedirektiivin olisi mahdollistettava jäsenvaltioille riittävä joustavuus, jotta ne voivat toimia yhteisiin tavoitteisiin pyrkien. Tämä direktiivi ei saisi estää merialueita koskevien suunnitelmien todellista kehittämistä eikä sen avulla saisi puuttua rannikkoalueiden yhdennetyn käytön virallisiin ja epävirallisiin käytäntöihin.

Esittelijä kannattaa voimakkaasti menettelypuitteita, joiden avulla voidaan saavuttaa yhtenäinen ja koordinoitu merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Hän haluaa erityisesti korostaa jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisen rajat ylittävän yhteistyön merkitystä. Merialueet, merivedet ja ekosysteemit eivät tunne kansallisia rajoja, joten tehokas suunnittelu ja hallinto on pantava täytäntöön rajat ylittävällä tavalla.

Tarve perustaa ja panna täytäntöön merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito on toisaalta osoitus onnistuneesta yhdennetystä meripolitiikasta, joka perustettiin vain muutama vuosi sitten, ja toisaalta erittäin tärkeä vaihe, jotta varmistetaan sen täyden potentiaalin hyödyntäminen meri- ja rannikkoalueiden kehittämiseksi kestävällä tavalla ja merialan sinisen kasvun edistämiseksi.

YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (25.10.2013)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon puitteista
(COM(2013)0133 – C7‑0065/2013 – 2013/0074(COD))

Valmistelija: Mario Pirillo

LYHYET PERUSTELUT

Sinisen talouden kehittäminen Euroopassa meritalouden ja merenkulkualan kestävän kehittämisen turvaamiseksi on tärkeä osa unionin tavoitetta tulla älykkääksi, kestäväksi ja osallistavaksi taloudeksi vuoteen 2020 mennessä. Tarvitaan merialueiden yhdennettyä ja johdonmukaista käyttöä ja hoitoa, jotta voidaan taata kestävä kasvu ja säilyttää rannikko- ja merialueiden ekosysteemit tuleville sukupolville siten, että torjutaan meri- ja rannikkoalueiden resursseihin kohdistuvat paineet, jotka johtuvat niiden kasvavasta käytöstä sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksista, luonnonmullistuksista ja eroosiosta.

Komission ehdotuksen pääasiallisena tavoitteena on edistää meri- ja rannikkoalueiden toimintojen kestävää kasvua ja rannikko- ja merialueiden varojen kestävää käyttöä laatimalla puitteet toimivalle merten aluesuunnittelulle unionin aluevesillä ja rannikkoalueiden yhdennetylle käytölle ja hoidolle jäsenvaltioiden rannikkoalueilla sekä kattamalla kaikki Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT) sisältyvät politiikan alat, joilla on vaikutusta rannikoihin, meriin ja valtameriin.

Ehdotuksen avulla pyritään luomaan järjestelmällinen, koordinoitu, osallistava ja rajat ylittävä lähestymistapa meriasioiden yhdennettyyn hallinnointiin. Merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden tarkoituksena on heijastaa, yhdentää ja liittää toisiinsa kansallisissa tai alueellisissa politiikoissa määriteltyjä tavoitteita, yksilöidä alojen välisiä ristiriitoja ehkäiseviä tai lieventäviä toimia ja osaltaan edistää meri- ja rannikkoalueita koskevien unionin alakohtaisten toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Ehdotuksen sisältönä on jäsenvaltioiden velvoittaminen pyrkimään toiminnassaan merialueita koskevien asioiden hoidon johdonmukaisuuteen. Tähän pyritään samalla merialueella ja siihen liittyvällä rannikkoalueella valtioiden rajat ylittävän yhteistyön kautta.

Esittelijä on samaa mieltä komission ehdotuksen pyrkimyksistä ja sisällöstä ja tukee niitä sekä katsoo, että kyseessä on suuri askel kohti sinisen talouden luomista Euroopan meri- ja rannikkoalueiden kestävän kehityksen turvaamiseksi. Ehdotetuilla tarkistuksilla halutaan parantaa joitakin ehdotuksen näkökohtia ja erityisesti selventää ja lujittaa kestävän kehityksen, ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen säilyttämisen tavoitteita

Resurssien asianmukaisen käytön varmistamiseksi on esimerkiksi tärkeää, että jäsenvaltiot ottavat huomioon kaasun- (johon on sisällytettävä liuskekaasu) ja energiantuotannon lisäksi niiden varastointitoimenpiteet. Lisäksi esittelijä pitää välttämättömänä rantasedimenttien kestävää ja ympäristöystävällistä käyttöä, jotta voidaan tasapainottaa ilmastonmuutoksesta, eroosiosta tai meriveden noususta rannikolle kärsivien tai niille riskialttiiden alueiden tilanteita.

Lisäksi on tarpeen saada yleisö osallistumaan varhaisessa vaiheessa tehokkaasti kehityssuunnitelmiin myös siksi, että voidaan välttää luonnonvarojen käyttöön liittyvät konfliktit. Lopuksi on tarpeen tarkentaa selvemmin, että direktiivin säännöksiä on sovellettava olemassa olevaa EU:n ja kansallista lainsäädäntöä noudattaen.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Merialueiden suuri ja jatkuvasti kasvava kysyntä erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten uusiutuvan energian laitoksiin, merenkulkuun, kalastukseen, meriekosysteemien suojeluun, matkailuun ja vesiviljelylaitoksiin, sekä rannikkoalueiden resursseihin kohdistuvat moninaiset paineet vaativat suunnitteluun ja hallintaan yhdennettyä lähestymistapaa.

(1) Merialueiden suuri ja jatkuvasti kasvava kysyntä erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten uusiutuvan energian laitoksiin, öljyn ja kaasun etsintään ja hyödyntämiseen, merenkulkuun, kalastukseen, meriekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden suojeluun, matkailuun ja vesiviljelylaitoksiin, sekä rannikkoalueiden resursseihin kohdistuvat moninaiset paineet vaativat suunnitteluun ja hallintaan yhdennettyä lähestymistapaa.

 

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus ja oikeusvarmuus, merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden maantieteellinen laajuus olisi määriteltävä unionin ja kansainvälisen merioikeuden nykyisten oikeudellisten välineiden mukaisesti.

(10) Jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus ja oikeusvarmuus, merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden maantieteellinen laajuus olisi määriteltävä jäsenvaltioiden, unionin, Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) ja kansainvälisen merioikeuden nykyisten oikeudellisten välineiden mukaisesti.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Vaikka on asianmukaista, että unioni laatii merten aluesuunnittelua ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita koskevia sääntöjä, jäsenvaltiot ja niiden toimivaltaiset viranomaiset ovat omilla meri- ja rannikkoalueillaan edelleen vastuussa tällaisten suunnitelmien ja strategioiden sisällöstä, merialueiden jakaminen eri alojen toiminnoille mukaan luettuna.

(12) Vaikka on asianmukaista, että unioni laatii merten aluesuunnittelua ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita koskevia sääntöjä, jäsenvaltiot ja niiden toimivaltaiset viranomaiset ovat omilla meri- ja rannikkoalueillaan edelleen vastuussa tällaisten suunnitelmien ja strategioiden sisällöstä, merialueiden jakaminen eri alojen toiminnoille mukaan luettuna, ja niiden on aina toimittava Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti.

Perustelu

Tämän direktiivin nojalla jäsenvaltioilla säilyvät kaupunkien ja maaseudun suunnittelua koskevat valtuudet, mutta kaikissa alue- ja hallintosuunnitelmissa on noudatettava EU:n lainsäädäntöä.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Merivesien ja rannikkoalueiden ekosysteemeihin ja meri- ja rannikkoalueiden resursseihin kohdistuu merkittäviä paineita. Ihmisen toiminnalla, mutta myös ilmastonmuutoksen vaikutuksilla, luonnonmullistuksilla ja rantaviivan dynamiikalla, kuten eroosiolla ja vesijätöllä, voi olla vakavia vaikutuksia rannikkoalueiden talouden kehittymiseen ja kasvuun sekä rannikko- ja merialueiden ekosysteemeihin, mikä johtaa ympäristön tilan heikkenemiseen, luonnon monimuotoisuuden menettämiseen ja ekosysteemipalvelujen huonontumiseen. Näihin eri paineisiin olisi kiinnitettävä niiden vaatimaa huomiota laadittaessa merten aluesuunnitelmia ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita. Rannikko- ja merialueiden terveet ekosysteemit ja niiden lukuisat eri ekosysteemipalvelut voivat suunnittelupäätöksiin integroituina tuottaa merkittävää hyötyä ruoan tuotannon, virkistyksen ja matkailun, ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen, rantaviivan dynamiikan hallinnan ja katastrofien ehkäisyn alalla.

(14) Merivesien ja rannikkoalueiden ekosysteemeihin ja meri- ja rannikkoalueiden resursseihin kohdistuu merkittäviä paineita. Ihmisen toiminnalla, mutta myös ilmastonmuutoksen vaikutuksilla, luonnonmullistuksilla ja rantaviivan dynamiikalla, kuten eroosiolla ja vesijätöllä, voi olla vakavia vaikutuksia rannikkoalueiden talouden kehittymiseen ja kasvuun sekä rannikko- ja merialueiden ekosysteemeihin, mikä johtaa ympäristön tilan heikkenemiseen, luonnon monimuotoisuuden menettämiseen ja ekosysteemipalvelujen huonontumiseen. Näihin eri paineisiin on kiinnitettävä niiden vaatimaa huomiota laadittaessa merten aluesuunnitelmia ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita. Rannikko- ja merialueiden terveet ekosysteemit ja niiden lukuisat eri ekosysteemipalvelut voivat suunnittelupäätöksiin integroituina tuottaa merkittävää hyötyä ruoan tuotannon, virkistyksen ja matkailun, ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen, rantaviivan dynamiikan hallinnan ja katastrofien ehkäisyn alalla.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Merten aluesuunnittelussa ja rannikkoalueiden yhdennetyssä käytössä ja hoidossa olisi sovellettava direktiivin 2008/56/EY 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua ekosysteemeihin perustuvaa lähestymistapaa, jotta varmistettaisiin, että kaikista toiminnoista aiheutuva kokonaispaine pysyy tasolla, joka on yhteensopiva ympäristön hyvän tilan saavuttamisen kanssa, ja että merten ekosysteemien kyky reagoida ihmisen toiminnasta aiheutuviin muutoksiin ei vaarannu, samalla kun mahdollistetaan merellisten hyödykkeiden ja palveluiden kestävä käyttö sekä nykyisille että tuleville sukupolville.

(15) Merten aluesuunnittelussa ja rannikkoalueiden yhdennetyssä käytössä ja hoidossa olisi sovellettava direktiivin 2008/56/EY 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua ekosysteemeihin perustuvaa lähestymistapaa ja otettava huomioon toissijaisuusperiaate ja ennalta varautumisen periaate sekä periaate, jonka mukaan olisi ryhdyttävä ennalta ehkäiseviin toimiin, kuten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 artiklan 2 kohdassa määrätään, jotta varmistettaisiin, että kaikista meri- ja rannikkotoiminnoista aiheutuva kokonaispaine pysyy tasolla, joka on yhteensopiva ympäristön hyvän tilan saavuttamisen ja luonnonresurssien säilyttämisen kanssa, ja että merten ekosysteemien kyky reagoida ihmisen toiminnasta aiheutuviin muutoksiin ei vaarannu, samalla kun mahdollistetaan merellisten hyödykkeiden ja palveluiden kestävä käyttö sekä nykyisille että tuleville sukupolville.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Merten aluesuunnittelulla ja rannikkoalueiden yhdennetyllä käytöllä ja hoidolla edistetään osaltaan ainakin seuraavien säädösten ja asiakirjojen tavoitteiden saavuttamista: uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2371/2002, yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi tehdyn päätöksen N:o 1692/96/EY muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 884/2004/EY, yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista 17 päivänä kesäkuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020, etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa, EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi sekä soveltuvin osin EU:n aluepolitiikat, merialue- ja makroaluestrategiat mukaan luettuina.

(16) Merten aluesuunnittelulla ja rannikkoalueiden yhdennetyllä käytöllä ja hoidolla edistetään osaltaan ainakin seuraavien säädösten ja asiakirjojen tavoitteiden saavuttamista: uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2371/2002, yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi tehdyn päätöksen N:o 1692/96/EY muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 884/2004/EY, yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista 17 päivänä kesäkuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/43/ETY ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 päivänä marraskuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020, etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa, EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi sekä soveltuvin osin EU:n aluepolitiikat, merialue- ja makroaluestrategiat mukaan luettuina.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden olisi katettava koko sykli ongelman määrittelystä tietojen keruun, suunnittelun, päätöksenteon ja toteutuksen kautta toteutuksen seurantaan, ja niiden olisi perustuttava parhaaseen käytettävissä olevaan tieteelliseen tietoon. Olisi mahdollisimman suurelta osin hyödynnettävä mekanismeja, joista säädetään nykyisessä tai tulevassa lainsäädännössä, merivesien hyvän ekologisen tilan arvioinnissa käytettävistä perusteista ja menetelmästandardeista tehty päätös 2010/477/EU ja komission Meriosaaminen 2020 -aloite mukaan luettuina.

(18) Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden olisi katettava koko sykli ongelman määrittelystä tietojen keruun, suunnittelun, päätöksenteon ja toteutuksen kautta toteutuksen seurantaan, ja niiden olisi perustuttava parhaaseen käytettävissä olevaan tieteelliseen tietoon ja oltava yhdenmukaisia EU:n toimintalinjojen ja periaatteiden ja erityisesti ennalta varautumisen periaatteen kanssa. Olisi mahdollisimman suurelta osin hyödynnettävä mekanismeja, joista säädetään nykyisessä tai tulevassa lainsäädännössä, merivesien hyvän ekologisen tilan arvioinnissa käytettävistä perusteista ja menetelmästandardeista tehty päätös 2010/477/EU ja komission Meriosaaminen 2020 -aloite mukaan luettuina.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Merten aluesuunnittelun tärkeimpänä tarkoituksena on yksilöidä ja hallita alueiden käyttötarkoituksia ja niitä koskevia ristiriitoja merialueilla. Jotta tähän päästäisiin, jäsenvaltioiden on ainakin varmistettava, että suunnitteluprosessissa tai -prosesseissa laaditaan kattava kartta, jossa yksilöidään merialueiden eri käyttötarkoitukset ottaen huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttamat pitkän aikavälin muutokset.

(19) Merten aluesuunnittelun päämäärinä on yksilöidä ja hallita alueiden käyttötarkoituksia ja niitä koskevia ristiriitoja merialueilla ja taata meri- ja rannikkotoiminnan kestävä kehitys. Jotta näihin päämääriin päästäisiin tehokkaasti, jäsenvaltioiden on ainakin varmistettava, että suunnitteluprosessissa tai -prosesseissa on pyrkimyksenä saavuttaa kestävä sosiaalinen, ympäristöön liittyvä ja taloudellinen kehitys ja että laaditaan kattava kartta, jossa yksilöidään merialueiden eri käyttötarkoitukset ottaen huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttamat pitkän aikavälin muutokset.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a) Rannikkoalueiden sopeuttamiseksi ilmastonmuutokseen, eroosion tai liiallisen vesijätön, meriveden nousun rannikolle sekä ympäristön hyvän tilan ja rannikkojen biologisen monimuotoisuuden heikentymisen torjumiseksi on erittäin tärkeää, että rantasedimenttejä käytetään kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla, jotta tasapainotetaan ongelmallisia alueita, joita uhkaavat riskit ovat suurempia. Mannerjalustan merenalaisia kerrostumia voidaan hyödyntää silloin, kun rannikkojärjestelmien yhteydessä on pulaa sedimenttiresursseista.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Meri- ja rannikkoalueiden hallinta on monimutkaista, ja siinä on mukana eri hallintotasojen viranomaisia, talouden toimijoita ja muita sidosryhmiä. Jotta kasvun kestävyys voitaisiin turvata toimivalla tavalla, on olennaista, että sidosryhmiä, viranomaisia ja yleisöä kuullaan tässä direktiivissä tarkoitettujen merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden laadinnan tarkoituksenmukaisessa vaiheessa ja asiaankuuluvan EU-lainsäädännön mukaisesti. Hyvä esimerkki julkista kuulemista koskevista säännöksistä on direktiivin 2003/35/EY 2 artiklan 2 kohdassa.

(22) Meri- ja rannikkoalueiden hallinta on monimutkaista, ja siinä on mukana eri hallintotasojen viranomaisia, talouden toimijoita ja muita sidosryhmiä. Jotta kasvun kestävyys voitaisiin turvata toimivalla tavalla, on olennaista, että sidosryhmiä, eri tasojen asiaankuuluvia viranomaisia ja yleisöä kuullaan tässä direktiivissä tarkoitettujen merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden laadinnan jokaisessa vaiheessa ja asiaankuuluvan EU-lainsäädännön mukaisesti. Hyviä esimerkkejä julkista kuulemista koskevista säännöksistä on direktiivin 2003/35/EY 2 artiklan 2 kohdassa ja direktiivin 2001/42/EY 6 artiklassa.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Jäsenvaltiot voivat merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden kautta vähentää muun asiaankuuluvan unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden aikataulujen olisi oltava linjassa niiden aikataulujen kanssa, joista säädetään seuraavassa: direktiivi 2009/28/EY, jossa jäsenvaltioiden edellytetään varmistavan, että uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2020 on vähintään 20 prosenttia, ja jossa yksilöidään lupa-, todistus- ja suunnittelumenettelyjen, aluesuunnittelumenettelyt mukaan luettuina, koordinointi yhdeksi osatekijäksi uusiutuvaa energiaa koskevien EU:n tavoitteiden saavuttamisessa; direktiivi 2008/56/EY ja päätöksen 2010/477/EU liitteen A osan 6 kohta, joissa edellytetään jäsenvaltioiden ryhtyvän tarvittaviin toimenpiteisiin saavuttaakseen tai ylläpitääkseen meriympäristön hyvän tilan vuoteen 2020 mennessä ja yksilöidään merten aluesuunnittelu välineeksi, jolla tuetaan ekosysteemeihin perustuvan lähestymistavan soveltamista ihmisen toiminnan hallintaan, jotta ympäristön hyvä tila saavutettaisiin; yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi tehdyn päätöksen N:o 1692/96/EY muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 884/2004/EY, jossa edellytetään, että vuoteen 2020 mennessä perustetaan Euroopan maa-, meri- ja ilmaliikenteen infrastruktuurit toisiinsa liittävä Euroopan laajuinen liikenneverkko.

(23) Jäsenvaltiot voivat merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden kautta vähentää muun asiaankuuluvan unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden aikataulujen olisi oltava linjassa niiden aikataulujen kanssa, joista säädetään seuraavassa: direktiivi 2009/28/EY, jossa jäsenvaltioiden edellytetään varmistavan, että uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2020 on vähintään 20 prosenttia, ja jossa yksilöidään lupa-, todistus- ja suunnittelumenettelyjen, aluesuunnittelumenettelyt mukaan luettuina, koordinointi yhdeksi osatekijäksi uusiutuvaa energiaa koskevien EU:n tavoitteiden saavuttamisessa; yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY1, jossa edellytetään, että jäsenvaltiot saavuttavat hyvän ekologisen tilan, pohjaveden hyvän tilan ja pintaveden hyvän kemiallisen tilan vuoteen 2015 mennessä; direktiivi 2008/56/EY ja päätöksen 2010/477/EU liitteen A osan 6 kohta, joissa edellytetään jäsenvaltioiden ryhtyvän tarvittaviin toimenpiteisiin saavuttaakseen tai ylläpitääkseen meriympäristön hyvän tilan vuoteen 2020 mennessä ja yksilöidään merten aluesuunnittelu välineeksi, jolla tuetaan ekosysteemeihin perustuvan lähestymistavan soveltamista ihmisen toiminnan hallintaan, jotta ympäristön hyvä tila saavutettaisiin; direktiivi 2008/56/EY; luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/43/ETY2; luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2 päivänä huhtikuuta 1979 annettu neuvoston direktiivi 79/409/ETY3; yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi tehdyn päätöksen N:o 1692/96/EY muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 884/2004/EY, jossa edellytetään, että vuoteen 2020 mennessä perustetaan Euroopan maa-, meri- ja ilmaliikenteen infrastruktuurit toisiinsa liittävä Euroopan laajuinen liikenneverkko.

 

____________________

 

1 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1

 

2 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.

 

3EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a) Jotta tuetaan tämän direktiivin laajaa ja koordinoitua soveltamista koko EU:ssa, olisi järkevää yksilöidä olemassa olevien rahoitusvälineiden joukosta resurssit, joilla voidaan tukea merten aluesuunnitelmia ja rannikkoalueiden käyttöä koskeviin strategioihin ja suunnitelmiin liittyviä demonstrointiohjelmia ja hyvien käytäntöjen ja toimivien prosessien vaihtoa.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tällä direktiivillä luodaan merten aluesuunnittelulle ja rannikkoalueiden yhdennetylle käytölle ja hoidolle puitteet, joilla pyritään edistämään meri- ja rannikkoalueiden talouden kestävää kasvua ja meri- ja rannikkoalueiden varojen käytön kestävyyttä.

1. Tällä direktiivillä luodaan merten aluesuunnittelulle ja rannikkoalueiden yhdennetylle käytölle ja hoidolle puitteet, joilla pyritään suojelemaan rantaviivaa, edistämään meri- ja rannikkoalueiden kestävää kehitystä ja turvaamaan talouden kestävä kasvu ja meri- ja rannikkoalueiden varojen käytön kestävyys.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan meri- ja rannikkoalueisiin.

1. Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan meri- ja rannikkoalueisiin Euroopan unionin ja kansallisen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Tämän direktiivin säännökset eivät vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan kaupunki- ja maasuunnittelun alalla.

3. Tämän direktiivin säännökset eivät vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan aluesuunnittelun alalla.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. ”ympäristön hyvällä tilalla” direktiivin 2008/56/EY 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua ympäristön tilaa.

7. ”ympäristön hyvällä tilalla” direktiivin 2008/56/EY 3 artiklan 5 kohdassa ja komission päätöksessä 2010/477/EU tarkoitettua ympäristön tilaa.

Perustelu

Komission päätöksessä 2010/477/EU asetetaan yksityiskohtaisemmat suuntaviivat, jotka liittyvät ”ympäristön hyvän tilan” määritelmään ja kriteereihin.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Merten aluesuunnitelmia ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita laatiessaan jäsenvaltioiden on otettava asianmukaisesti huomioon kunkin alueen ja osa-alueen erityispiirteet, eri alojen toiminnot, kyseiset merivedet ja rannikkoalueet sekä ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset.

3. Merten aluesuunnittelua ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita toteuttaessaan jäsenvaltioiden on otettava asianmukaisesti huomioon meri- ja rannikkoalueiden ja osa-alueiden erityispiirteet, eri alojen nykyiset ja suunnitellut toiminnot, niiden vaikutus ympäristöön, vaikutus paikallisiin yhteisöihin sekä ilmastonmuutoksen oletetut vaikutukset.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Merten aluesuunnitelmissa ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioissa on sovellettava ekosysteemeihin perustuvaa lähestymistapaa, jolla helpotetaan keskenään kilpailevien alakohtaisten toimintojen rinnakkaiseloa ja ehkäistään ristiriitoja niiden välillä merivesillä ja rannikkoalueilla, jotta edistettäisiin

Merten aluesuunnitelmissa ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioissa on edistettävä meri- ja rannikkoalueiden toimintojen kestävää kehitystä pitkällä aikavälillä ja sovellettava ekosysteemeihin perustuvaa lähestymistapaa, jolla helpotetaan keskenään kilpailevien alakohtaisten toimintojen rinnakkaiseloa ja yhteistyötä merivesillä ja rannikkoalueilla ja ehkäistään ristiriitoja niiden välillä siten, että kaikki julkiset sidosryhmät ovat täysin mukana, ja pyritään toissijaisuusperiaate huomioon ottaen erityisesti edistämään

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) energian huoltovarmuuden turvaamista unionissa edistämällä merienergialähteiden kehittämistä, uusien ja uusiutuvaan energiaan perustuvien energialähteiden kehittämistä, energiaverkkojen yhteen kytkemistä ja energiatehokkuutta;

(a) unionin uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista, energian huoltovarmuuden turvaamista unionissa, sisäisten energiamarkkinoiden yhdentymisen tehostamista ja kestävään kehitykseen ja ympäristönsuojeluun osallistumista uusiutuvien merienergialähteiden kehittämisen, uusien ja uusiutuvaan energiaan perustuvien energialähteiden kehittämisen, energiaverkkojen yhteen kytkemisen ja energiatehokkuuden avulla;

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) meriliikennettä ja toimivien ja kustannustehokkaiden meriliikennereittien tarjoamista Euroopassa sekä satamien käyttömahdollisuuksia ja liikenneturvallisuutta;

(b) meriliikenteen kestävää kehittämistä suojeltujen merialueiden ulkopuolella arkaluonteiset ekosysteemit huomioon ottaen, muun muassa satamien käyttömahdollisuuksia ja liikenneturvallisuutta sekä rannikko- ja meriekosysteemien suojelua;

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) kalastuksen ja vesiviljelyalan kestävää kehitystä ja kasvua, kalastusalan ja siihen liittyvien alojen työllisyys mukaan luettuna;

(c) kalastusalueiden kestävää käyttöä ja hoitoa ja vesiviljelyalan kestävää kehitystä, kalastusalan ja siihen liittyvien alojen työllisyys mukaan luettuna;

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) ympäristön säilyttämisen, suojelun ja parantamisen varmistamista sekä luonnonvarojen käytön varovaisuutta ja järkevyyttä, muun muassa ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi, luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämiseksi ja meren pilaantumisriskin vähentämiseksi;

(d) ympäristön säilyttämisen, suojelun ja parantamisen varmistamista edustavan ja yhtenäisen suojelualueiden verkoston avulla sekä varovaista, ennalta varautuvaa ja järkevää luonnonvarojen käyttöä, muun muassa ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi, luonnon monimuotoisuuden häviämisen ja ekosysteemipalvelujen huonontumisen pysäyttämiseksi sekä meri- ja rannikkoalueiden pilaantumisriskien vähentämiseksi;

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e) rannikko- ja merialueiden ilmastonmuutokseen sopeutumisen varmistamista.

(e) rannikko- ja merialueiden ilmastonmuutokseen kohdistuvan vastustuskyvyn vahvistamisen varmistamista haavoittuvien rannikkoalueiden suojelemiseksi;

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a) rannikon ja matalan veden meriheinäniittyjen, rakkolevämetsien, merkelipohjien ja suolaisten marskimaiden kaltaisten korvaamattomien luonnonvarojen suojelua, säilyttämistä ja parantamista, sillä ne ovat merkittäviä hiilidioksidia talteenottavia ja varastoivia ekosysteemejä, ja ristiriidan välttämistä uusiutuvan energian offshore-laitteistojen kanssa;

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – e b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e b) rannikko- ja merialueiden kulttuuriperinnön säilyttämisen ja edistämisen tukemista.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Ohjelmissa ja strategioissa on otettava huomioon ihmisen meri- ja rannikkotoiminnasta aiheutuva vaikutus ekosysteemeihin ja merialueiden varoihin.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Laatiessaan merten aluesuunnitelmia jäsenvaltioiden on otettava huomioon ainakin seuraavat toiminnot:

2. Laatiessaan merten aluesuunnitelmia jäsenvaltioiden on otettava huomioon ainakin seuraavat osatekijät:

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) energialähteisiin ja uusiutuvan energian tuotantoon liittyvät laitokset

(a) öljyn, kaasun ja muiden energialähteiden etsintään ja tuotantoon sekä uusiutuvan energian tuotantoon liittyvät laitokset ja infrastruktuurit

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) öljyn- ja kaasunporauspaikat ja -infrastruktuurit;

(b) öljyn sekä maa- ja liuskekaasun porauspaikat ja -infrastruktuurit;

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) hiilidioksidin ja maakaasun varastointipaikat ja -infrastruktuurit;

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a) merenalaiset sedimenttikerrostumat, joita voidaan käyttää rannikoiden täyttämiseen;

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e) kalastusalueet;

(e) kalastus- ja vesiviljelyalueet;

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f) meriviljelypaikat;

(f) vesiviljelypaikat;

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(g) luonnonsuojelualueet.

(g) luonnon- ja lajiensuojelualueet, Natura 2000 ‑alueet, muut herkät meriekosysteemit ja ympäröivät alueet unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(g a) historiallisesti, kulttuurisesti tai arkeologisesti merkittävät kohteet ja maisemat;

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(g b) kotitalouksien ja teollisuuden jätevesipäästöt;

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(g c) satamat.

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) tiettyjen luonnonvarojen käyttö, energialähteisiin ja uusiutuvan energian tuotantoon liittyvät laitokset mukaan luettuina;

(a) tiettyjen luonnonvarojen käyttö, energialähteisiin ja uusiutuvan energian tuotantoon ja varastointiin liittyvät laitokset mukaan luettuina;

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) infrastruktuurin, energialaitosten, liikenteen, satamien, merirakentamisen ja muiden rakenteiden kehittäminen, vihreä infrastruktuuri mukaan luettuna;

(b) infrastruktuurin, energialaitosten, liikenteen, satamien, merirakentamisen, jätevedenkäsittelylaitosten ja muiden rakenteiden kehittäminen, vihreä infrastruktuuri mukaan luettuna;

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a) rannikkosedimenttien kestävä käyttö, mukaan lukien satamien ja tulvasuojien läheisyydessä olevat kerrostumat;

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e) rannikkoalueiden ekosysteemien, ekosysteemipalvelujen ja luonnon, rannikkomaisemien ja saarten säilyttäminen, ennallistaminen ja hoito;

(e) rannikkoalueiden ekosysteemien, suojeltujen suistomaiden ja kosteikkoalueiden, ekosysteemipalvelujen ja luonnon, rannikkomaisemien ja saarten suojeleminen, säilyttäminen, ennallistaminen ja hoito;

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f) ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen.

(f) ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen erityisesti lisäämällä ekosysteemin sietokykyä;

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(f а) meri- ja rannikkomatkailu;

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(f b) kulttuuriperinnön säilyttäminen ja hoito.

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava keinot, joilla yleisö voi osallistua varhaisessa vaiheessa merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden laadintaan.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava kansallisten lainsäädäntöjärjestelmiensä mukaisesti keinot, joilla kaikki sidosryhmät, eri tasojen viranomaiset ja kyseinen yleisö voivat osallistua varhaisessa vaiheessa merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden laadintaan.

Tarkistus  46

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Yleisön osallistumisella varmistetaan, että asiaankuuluvia sidosryhmiä, viranomaisia ja yleisöä kuullaan suunnitelmien ja strategioiden luonnoksista ja että ne saavat valmistuneet tulokset käyttöönsä.

2. Yleisön osallistumisella varmistetaan, että asiaankuuluvia sidosryhmiä, eri tasojen viranomaisia ja yleisöä kuullaan suunnitelmien ja strategioiden luonnoksista ja että ne saavat valmistuneet tulokset käyttöönsä.

Tarkistus  47

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on järjestettävä merten aluesuunnitelmia ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita varten tarvittavien parhaiden mahdollisten tietojen keruu ja vaihto.

1. Jäsenvaltioiden on järjestettävä merten aluesuunnitelmia ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita varten tarvittavien parhaiden mahdollisten tietojen keruu ja ajan tasalle saattaminen ja vaihto myös siten, että perustetaan yhteinen sähköinen foorumi.

Tarkistus  48

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Merten aluesuunnitelmiin ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioihin sovelletaan direktiivin 2001/42/EY säännöksiä.

Merten aluesuunnitelmiin ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioihin sovelletaan soveltuvin osin direktiivin 2001/42/EY ja direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan säännöksiä.

Tarkistus  49

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion, jolla on naapurinaan toisen jäsenvaltion rannikko- tai merialue, on tehtävä yhteistyötä varmistaakseen, että merten aluesuunnitelmat ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategiat ovat johdonmukaisia ja ne on sovitettu yhteen koko kyseisellä rannikkoalueella tai merialueella ja/tai sen osa-alueella. Tällaisessa yhteistyössä on otettava erityisesti huomioon luonteeltaan ylikansalliset seikat, kuten rajat ylittävät infrastruktuurit.

1. Kunkin jäsenvaltion, jolla on naapurinaan toisen jäsenvaltion rannikko- tai merialue, on tehtävä yhteistyötä varmistaakseen, että merten aluesuunnitelmat ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategiat ovat johdonmukaisia ja ne on sovitettu yhteen koko kyseisellä rannikkoalueella tai merialueella ja/tai sen osa-alueella. Tällaisessa yhteistyössä on otettava erityisesti huomioon luonteeltaan ylikansalliset seikat, kuten rajat ylittävät infrastruktuurit ja ympäristö.

Tarkistus  50

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden, joilla on naapurinaan kolmannen maan rannikko- tai merialue, on kaikin mahdollisin tavoin pyrittävä sovittamaan yhteen merten aluesuunnitelmansa ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategiansa kyseisen kolmannen maan kanssa kyseisellä merialueella tai sen osa-alueella ja siihen liittyvällä rannikkoalueella.

Jäsenvaltioiden, joilla on naapurinaan kolmannen maan rannikko- tai merialue, on kansainvälisen merioikeuden ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti kuultava kyseistä maata ja kaikin mahdollisin tavoin pyrittävä tekemään yhteistyötä ja sovittamaan yhteen merten aluesuunnitelmansa ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategiansa kyseisen kolmannen maan kanssa kyseisellä merialueella tai sen osa-alueella ja siihen liittyvällä rannikkoalueella.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito

Viiteasiakirjat

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.4.2013

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

15.4.2013

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Mario Pirillo

18.4.2013

Valiokuntakäsittely

5.9.2013

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.10.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

8

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Kriton Arsenis, Julie Girling, Romana Jordan, Marusya Lyubcheva, James Nicholson, Vittorio Prodi, Birgit Schnieber-Jastram, Andrea Zanoni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Franco Frigo, Anna Hedh, Anthea McIntyre

KALATALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (18.10.2013)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon puitteista
(COM(2013)0133 – C7‑0065/2013 – 2013/0074(COD))

Valmistelija: Isabelle Thomas

LYHYET PERUSTELUT

Meriasioista vastaavat eurooppalaiset ministerit sitoutuivat poliittisesti lokakuussa 2012 niin sanotun Limassolin julistuksen myötä tukemaan merenkulkualan kasvua ja kehitystä Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti.

Yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittämistä koskevaa tukiohjelmaa koskevan asetuksen (EU) N:o 12155/2011 yhteydessä luotiin oikeusperusta ja kehykset toimintalinjojen koordinoinnille. Asetusta vahvistettiin sinisen kasvun strategialla, joka mahdollisti tämän alan politiikan suuntaviivojen ja soveltamisalan määrittelyn. Politiikan tueksi olisi nyt luotava erityisvälineitä.

Sinisen kasvun strategia mukaisesti meritalouteen liittyvän toiminnan kehittämistä on valmisteltava. Tavoitteen saavuttamiseksi on luotava asianmukaista uuden toiminnan tukemiseen tähtäävää infrastruktuuria ja merialueet on järjestettävä siten, että kaikilla on pääsy niille ilman, että siitä aiheutuu haittaa kalastuksen ja meriliikenteen kaltaiselle ”perinteiselle” toiminnalle. Koska rannikkoalueiden maankäyttö on jo nyt merkittävää, niiden pidemmälle kehittäminen johtaa väistämättä ristiriitoihin, jotka koskevat maankäyttö- ja ympäristökysymyksiä näillä alueilla. Koska näiden ristiriitojen sovittelu on ongelmallista, on välttämätöntä ottaa käyttöön merten aluesuunnitteluun ja hallinnointiin liittyviä välineitä. Direktiivin tavoitteena on kannustaa jäsenvaltiota luomaan välineitä sinisen kasvun edistämiseksi.

Ennen kaikkea direktiiviehdotus merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon puitteista (ICZM) tarjoaa jäsenvaltioille toimintatavan, jonka avulla ne voivat järjestää mahdollisimman tehokkaasti eri käyttötarkoitusten rinnakkaiselon strategisesti, monialaisesti ja yhdenmukaisesti ja hallinnoida sitä vastaavalla tavalla.

Ensiksi on kartoitettava merialueet ja niiden taloudelliset toiminnot ja merkittävä karttoihin myös herkät merialueet ja varmistettava niiden suojelu. Lisäksi on ennakoitava kehitysmahdollisuuksia. Tärkeintä ehdotuksessa on kuitenkin se, että sillä pyritään järjestämään kaikkien näiden toimintojen rinnakkaiselo ja välttämään näin käyttöön liittyviä ristiriitoja, jotka jo nykyisellään hankaloittavat huomattavasti toimintaa. Kysymys yhteistyöstä ja hallinnoinnista ja ensisijaisiin tavoitteisiin liittyvästä päätöksenteosta on rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon kannalta hyvinkin olennainen.

Merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon yhdistämisen avulla voidaan lisäksi hahmottaa meri- ja maa-alueiden yhteyspinta ja varmistaa useiden eri toimintojen ajallinen ja maantieteellinen rinnakkaiselo, mikäli vesialueen korkeus ja toimintojen riippumattomuus tietystä paikasta sen sallivat. Ajatus siitä, että merialueet voidaan jakaa tiettyihin sektoreihin, jotka on varattu ainoastaan yhteen nimenomaiseen käyttöön luo vaikutelman, että uusille toiminnoille ei ole enää tilaa. Merten aluesuunnittelun avulla on kuitenkin osoitettavissa, että vaikutelma ei välttämättä pidä paikkaansa ja että moninaisten toimintojen hallinta on mahdollista myös tietyn alueen puitteissa.

Vaikka komission ehdotuksessa määritellään unionin toimivaltaan kuuluvat tavoitteet, toiminta ja toimet, merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito on mahdotonta järjestää niin, että niihin sisältyisi vain toimintojen suunnittelu ja yhdenmukaistaminen ilman, että otettaisiin huomioon meri- ja maa-alueiden riippuvuutta toisistaan ja maankäytön suunnittelun mahdollisia vaikutuksia merialueisiin. Näitä välineitä voidaan käyttää tehokkaasti ainoastaan sillä edellytyksellä, että ne sisällytetään osaksi kokonaisvaltaista tarkastelutapaa, ja nimenomaan tätä tavoitetta ehdotuksessa pyritään edistämään. On syytä kuitenkin korostaa, että tarkastelutavan on oltava toissijaisuusperiaatteen mukainen ja sen on noudatettava jäsenvaltioiden toimivaltaa.

Komission päätös ehdottaa direktiiviä merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon puitteista vaikuttaa siis asianmukaiselta ottaen huomioon, että nämä välineet on otettava käyttöön ja pantava täytäntöön toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Tähän liittyvät menettelyt, hallinnointikeinot ja yhteistyöprosessit voivat puolestaan vaihdella jäsenvaltiosta toiseen, mikä taas määrittyy kunkin jäsenvaltion hallinnointijärjestelyjen pohjalta ja sen perusteella, millä tasolla kukin jäsenvaltio on valinnut, että näitä kysymyksiä on asianmukaista käsitellä. Rannikon osa-alueet olisi mahdollisesti syytä määrittää maantieteellisesti siten, että ne vastaisivat nykyisiä hallinnollisia alueita.

Direktiivin tuoma joustavuus on myös tärkeää, sillä monilla jäsenvaltioilla on jo käytössään välineitä merten aluesuunnittelua ja rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa varten. Siksi on tärkeää ottaa huomioon käytännöt, joita sovelletaan jo nyt tällä alalla edistyneissä jäsenvaltioissa, ja omaksuttava periaate, jonka mukaan yhteensopivuus aiempien järjestelmien kanssa on varmistettava.

Unionin alueen kattavien puitteiden määrittelyn etuna tällä alalla on se, että niiden kautta toimintalinjojen yhdenmukaistamista voidaan edistää ja merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon välineitä panna helpommin täytäntöön koordinoidusti kannustamalla vuoropuheluun ja rajat ylittävän yhteistyön tekemiseen. Unionin nykyisenä tavoitteena on moninkertaisten verkostojen luominen ja eurooppalaisen meripolitiikan kehittäminen. Merialueilla tätä pyrkimystä on toteutettava konkreettisesti yhteistyön ja näiden alueiden yhdentämisen kautta. Koska monet toiminnot, kuten kalastus, ovat rajat ylittäviä, merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito eivät onnistu, jos valtioilla ei ole tarkkaa käsitystä siitä, mitä yhteiskäytössä olevaa aluetta koskevia painopistealueita naapurivaltioilla on.

TARKISTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Merialueiden suuri ja jatkuvasti kasvava kysyntä erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten uusiutuvan energian laitoksiin, merenkulkuun, kalastukseen, meriekosysteemien suojeluun, matkailuun ja vesiviljelylaitoksiin, sekä rannikkoalueiden resursseihin kohdistuvat moninaiset paineet vaativat suunnitteluun ja hallintaan yhdennettyä lähestymistapaa.

(1) Merialueiden suuri ja jatkuvasti kasvava kysyntä erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten uusiutuvan energian laitoksiin, merenpohjan raaka-aineiden hyödyntämiseen, merenkulkuun, kalastukseen, äyriäisten pyyntiin, meriekosysteemien suojeluun, matkailuun ja vesiviljelylaitoksiin, sekä rannikkoalueiden ekosysteemeihin ja resursseihin kohdistuvat moninaiset paineet vaativat suunnitteluun ja hallintaan yhdennettyä lähestymistapaa, johon sisältyy menetelmä, jolla näitä alueita voidaan käyttää samanaikaisesti eri käyttötarkoituksiin.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Tällainen lähestymistapa valtamerien hoitoon on kehitetty Euroopan unionin yhdennetyssä meripolitiikassa, johon sisältyy ympäristöelementtinä yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista 17 päivänä kesäkuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY. Yhdennetyn meripolitiikan tavoitteena on tukea merten ja valtamerten kestävää kehitystä ja kehittää koordinoitua, johdonmukaista ja yhtenäistä päätöksentekoa, joka liittyy sellaisiin unionin alakohtaisiin toimintapolitiikkoihin, joilla on vaikutusta valtameriin, meriin, saariin, rannikkoalueisiin ja kaukaisimpiin alueisiin sekä merialoihin; esimerkkinä mainittakoon päätöksenteko merialuestrategioiden ja makroaluestrategioiden kautta.

(2) Tällainen lähestymistapa valtamerien hoitoon on kehitetty Euroopan unionin yhdennetyssä meripolitiikassa, johon sisältyy ympäristöelementtinä yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista 17 päivänä kesäkuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY. Tässä yhteydessä on tarpeen ehdottaa välineitä, joilla voidaan toteuttaa kaikki yhdennetyn meripolitiikan tavoitteet siten, että samalla otetaan huomioon kestävän kehityksen kolme pilaria. Yhdennetyn meripolitiikan tavoitteena on tukea merten ja valtamerten kestävää kehitystä ja kehittää koordinoitua, johdonmukaista ja yhtenäistä päätöksentekoa, joka liittyy sellaisiin unionin alakohtaisiin toimintapolitiikkoihin, joilla on vaikutusta valtameriin, meriin, saariin, rannikkoalueisiin ja kaukaisimpiin alueisiin sekä merialoihin, ja jossa keskitytään tiettyjen merien erityispiirteet huomioon ottaviin merialue- ja makroaluestrategioihin.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Yhdennetyssä meripolitiikassa yksilöidään merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito läpileikkaaviksi toimintapoliittisiksi välineiksi, joilla viranomaiset ja sidosryhmät voivat soveltaa yhteensovitettua ja yhdennettyä lähestymistapaa. Soveltamalla ekosysteemeihin perustuvaa lähestymistapaa edistetään osaltaan meri- ja rannikkoalueiden talouden kestävää kasvua ja niiden varojen kestävää käyttöä.

(3) Yhdennetyssä meripolitiikassa yksilöidään merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito läpileikkaaviksi toimintapoliittisiksi välineiksi, joilla viranomaiset ja sidosryhmät voivat soveltaa yhteensovitettua ja yhdennettyä lähestymistapaa. Soveltamalla ekosysteemeihin perustuvaa lähestymistapaa, jossa ihmisellä on keskeinen rooli, edistetään osaltaan meri- ja rannikkoalueiden talouden kestävää kasvua ja niiden varojen kestävää käyttöä.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Jotta voitaisiin varmistaa merialueiden tarkoituksenmukainen jakaminen eri käyttötarkoituksiin ja rannikkoalueiden koordinoitu hallinta, olisi perustettava puitteet, joihin sisältyisivät ainakin merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden laatiminen ja toteuttaminen jäsenvaltioissa.

(8) Jotta voitaisiin varmistaa merialueiden moninkertaisten ja moninaisten käyttötarkoitusten sekä ihmisen toiminnan tarkoituksenmukainen rinnakkaiselo samanaikaisesti samalla alueella ja taata rannikkoalueiden koordinoitu hallinta, olisi luotava puitteet, joihin sisältyisivät ainakin merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden laatiminen ja toteuttaminen jäsenvaltioissa.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito johtavat meri- ja rannikkoalueiden koordinoinnin paranemiseen, mikä puolestaan voi johtaa merkittäviin taloudellisiin hyötyihin, koska niiden myötä sijoittajien kokema avoimuus, ennustettavuus ja vakaus lisääntyvät ja koordinointi- ja transaktiokustannukset alenevat.

(9) Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito johtavat meri- ja rannikkoalueiden parempaan, yksinkertaisempaan ja tehokkaampaan koordinointiin, yhdistämiseen ja yhteensovittamiseen, mikä puolestaan voi johtaa merkittäviin taloudellisiin hyötyihin, koska näin sijoittajille tarjotaan avoimuuden, oikeusvarmuuden, ennustettavuuden ja vakauden takaavat puitteet, ja samalla hallinnointikustannukset sekä koordinointi- ja transaktiokustannukset alenevat.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon avulla toteutettavan meri- ja rannikkoalueiden toimintojen yhteensovittamisen on perustuttava mahdollisuuksien mukaan pikemmin osallistumiseen kannustavaan kuin poissulkevaan linjaukseen.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Kyseeseen tulevat merivedet ja rannikkoalueet ovat maantieteelliseltä laajuudeltaan jäsenvaltioiden rannikko- ja aluevesillä osittain päällekkäiset. Merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon välineet täydentävät toisiaan: merten aluesuunnitelmia varten kartoitetaan ihmisen nykyisiä ja mahdollisia tulevia toimintoja, ja käytön ja hoidon strategioihin liittyen yksilöidään toimenpiteitä, joilla tällaisia ihmisen toimintoja rannikkoalueilla hallitaan yhdennetyllä tavalla. Merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden johdonmukainen ja yhteinen soveltaminen parantaa meri- ja maa-alueiden yhteyspintaa koskevaa suunnittelua ja hallintaa.

(11) Kyseeseen tulevat merivedet ja rannikkoalueet ovat maantieteelliseltä laajuudeltaan jäsenvaltioiden rannikko- ja aluevesillä osittain päällekkäiset. Merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon välineet täydentävät toisiaan: merten aluesuunnitelmia varten kartoitetaan nykyisiä ja mahdollisia tulevia moninkertaisia ja moninaisia käyttötarkoituksia ja ihmisen toimintoja, sillä näin voidaan laatia merten strategisia aluesuunnitelmia merialueilla ja yksilöidä toimenpiteitä, joilla tällaisia ihmisen toimintoja rannikkoalueilla hallitaan yhdennetyllä tavalla. Merten strategisten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdistetyn käytön ja hoidon strategioiden johdonmukainen, yhteinen ja yhdistetty soveltaminen parantaa meri- ja maa-alueiden yhteyspintaa koskevaa suunnittelua ja hallintaa ja auttaa järkeistämään merten käyttöä ja suojelua. Tämän direktiivin soveltamisalaan olisi sisällytettävä myös kaukaisimmat alueet, koska niiden talous perustuu hyvin suurelta osin maa- ja merialueiden väliseen yhteyteen sekä niille kuuluvan merialueen optimaaliseen käyttöön.

Perustelu

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Jotta merialueiden hallinnointia voitaisiin parantaa sekä merten aluesuunnittelua koskevia ristiriitoja ehkäistä, olisi perustettava EU:n rannikkovartiosto lisäämällä vastaavien toimivaltaisten viranomaisten keskinäistä yhteistyötä ja koordinointia asianmukaisilla tasoilla, sillä näin voidaan edistää merten ja valtamerten turvallisuutta ja suojelua etenkin siten, että voimassa oleva merilainsäädäntö pannaan täytäntöön.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Vaikka on asianmukaista, että unioni laatii merten aluesuunnittelua ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita koskevia sääntöjä, jäsenvaltiot ja niiden toimivaltaiset viranomaiset ovat omilla meri- ja rannikkoalueillaan edelleen vastuussa tällaisten suunnitelmien ja strategioiden sisällöstä, merialueiden jakaminen eri alojen toiminnoille mukaan luettuna.

(12) Vaikka on asianmukaista, että unioni laatii merten aluesuunnittelua ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita koskevia sääntöjä, jäsenvaltiot ja niiden toimivaltaiset viranomaiset ovat omilla meri- ja rannikkoalueillaan edelleen vastuussa tällaisten suunnitelmien ja strategioiden sisällöstä sekä mahdollisesti keskenään kilpailevien alojen toimintojen rinnakkaiselon järjestämisestä sekä sellaisten toimenpiteiden toteuttamisesta, joilla varmistetaan yhteensopivuus merialueella eurooppalaisten ja kansallisten tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Oikeasuhteisuuden ja toissijaisuuden periaatteiden noudattamiseksi ja hallintotaakan minimoimiseksi tämä direktiivi olisi mahdollisimman suurelta osin saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä olemassa olevien kansallisten sääntöjen ja mekanismien pohjalta. Rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden olisi perustuttava neuvoston suosituksessa 2002/413/EY ja neuvoston päätöksessä 2010/631/EU vahvistetuille periaatteille ja osatekijöille.

(13) Oikeasuhteisuuden ja toissijaisuuden periaatteiden noudattamiseksi ja hallintotaakan minimoimiseksi tämä direktiivi olisi mahdollisimman suurelta osin saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä olemassa olevien kansallisten sääntöjen ja mekanismien pohjalta siten, että menettelyistä tehdään selkeitä, yksinkertaisia ja nopeita. Rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden olisi perustuttava neuvoston suosituksessa 2002/413/EY ja neuvoston päätöksessä 2010/631/EU vahvistetuille periaatteille ja osatekijöille.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Merivesien ja rannikkoalueiden ekosysteemeihin ja meri- ja rannikkoalueiden resursseihin kohdistuu merkittäviä paineita. Ihmisen toiminnalla, mutta myös ilmastonmuutoksen vaikutuksilla, luonnonmullistuksilla ja rantaviivan dynamiikalla, kuten eroosiolla ja vesijätöllä, voi olla vakavia vaikutuksia rannikkoalueiden talouden kehittymiseen ja kasvuun sekä rannikko- ja merialueiden ekosysteemeihin, mikä johtaa ympäristön tilan heikkenemiseen, luonnon monimuotoisuuden menettämiseen ja ekosysteemipalvelujen huonontumiseen. Näihin eri paineisiin olisi kiinnitettävä niiden vaatimaa huomiota laadittaessa merten aluesuunnitelmia ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita. Rannikko- ja merialueiden terveet ekosysteemit ja niiden lukuisat eri ekosysteemipalvelut voivat suunnittelupäätöksiin integroituina tuottaa merkittävää hyötyä ruoan tuotannon, virkistyksen ja matkailun, ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen, rantaviivan dynamiikan hallinnan ja katastrofien ehkäisyn alalla.

(14) Merivesien ja rannikkoalueiden ekosysteemeihin ja meri- ja rannikkoalueiden resursseihin kohdistuu erilaisia ja merkittäviä paineita. Ihmisen toiminnalla, mutta myös ilmastonmuutoksen vaikutuksilla, luonnonmullistuksilla ja rantaviivan dynamiikalla, kuten rannikoiden eroosiolla ja sedimentin kerrostumisella, voi olla vakavia vaikutuksia rannikkoalueiden talouden kehittymiseen ja kasvuun sekä rannikko- ja merialueiden ekosysteemeihin, mikä johtaa ympäristön tilan ja taloudellisen aseman heikkenemiseen, luonnon monimuotoisuuden menettämiseen ja ekosysteemipalvelujen huonontumiseen. Näihin eri paineisiin olisi kiinnitettävä niiden vaatimaa huomiota laadittaessa merten aluesuunnitelmia ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita. Rannikko- ja merialueiden terveet ekosysteemit ja niiden lukuisat eri ekosysteemipalvelut voivat suunnittelupäätöksiin integroituina tuottaa merkittävää hyötyä ruoan tuotannon, virkistyksen ja matkailun, ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen sekä sen kestämisen, rantaviivan dynamiikan hallinnan ja katastrofien ehkäisyn alalla.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Rannikkoalueiden käyttöä ja hoitoa sekä rannikkoalueiden oikeuksia koskevia hyviä käytäntöjä on levitettävä.

 

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 b) Merten aluesuunnitelmissa ja rannikkoalueiden yhdennetyssä käytössä ja hoidossa on otettava asianmukaisesti huomioon alueiden ja osa-alueiden erityispiirteet erityisesti kaukaisimmilla alueilla, jotka sijaitsevat vailla yhteyttä mannerjalustaan olevilla merialueilla, joiden vedet ovat erittäin syviä jo muutaman meripeninkulman päässä rantaviivasta ja joilla harjoitetaan pääasiassa syvänmerenkalastusta, mikä tosin voi johtaa ristiriitoihin perinteisen kalastustoiminnan ja merenpohjan raaka-aineiden hyödyntämisen kaltaisten merkitykseltään kasvavien ja lupaavien toimintojen välillä.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Merten aluesuunnittelussa ja rannikkoalueiden yhdennetyssä käytössä ja hoidossa olisi sovellettava direktiivin 2008/56/EY 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua ekosysteemeihin perustuvaa lähestymistapaa, jotta varmistettaisiin, että kaikista toiminnoista aiheutuva kokonaispaine pysyy tasolla, joka on yhteensopiva ympäristön hyvän tilan saavuttamisen kanssa, ja että merten ekosysteemien kyky reagoida ihmisen toiminnasta aiheutuviin muutoksiin ei vaarannu, samalla kun mahdollistetaan merellisten hyödykkeiden ja palveluiden kestävä käyttö sekä nykyisille että tuleville sukupolville.

(15) Merten aluesuunnittelussa ja rannikkoalueiden yhdennetyssä käytössä ja hoidossa olisi sovellettava direktiivin 2008/56/EY 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua ekosysteemeihin liittyvää lähestymistapaa, jolla edistetään yhdenvertaisesti kutakin kestävän kehityksen kolmesta pilarista ja jossa ihmisellä on keskeinen rooli, sillä näin voidaan varmistaa, että kaikista toiminnoista aiheutuva kokonaispaine pysyy tasolla, joka on yhteensopiva ympäristön hyvän tilan saavuttamisen kanssa, ja että merten ekosysteemien kyky reagoida ihmisen toiminnasta aiheutuviin muutoksiin ei vaarannu, samalla kun mahdollistetaan merellisten hyödykkeiden ja palveluiden kestävä käyttö, investoinnit ja taloudellinen kilpailukyky sekä nykyisille että tuleville sukupolville.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Meri- ja rannikkoalueiden toiminnot ovat usein tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Sen vuoksi on tarpeen, että merten aluesuunnitelmia ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita sovitetaan yhteen tai ne yhdistetään, jotta varmistetaan merialueiden käytön ja rannikkoalueiden käytön ja hoidon kestävyys ottaen huomioon yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ympäristötekijät.

(17) Meri- ja rannikkoalueiden toiminnot ovat usein tiiviisti sidoksissa toisiinsa ja riippuvaisia toisistaan. Sen vuoksi on tarpeen, että merten aluesuunnitelmia ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita sovitetaan yhteen, kytketään toisiinsa tai yhdistetään, jotta varmistetaan merialueiden käytön ja rannikkoalueiden käytön ja hoidon kestävyys ottaen huomioon yhteiskunnalliset ja taloudelliset tekijät sekä ympäristötekijät ja niihin liittyvät tavoitteet.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden olisi katettava koko sykli ongelman määrittelystä tietojen keruun, suunnittelun, päätöksenteon ja toteutuksen kautta toteutuksen seurantaan, ja niiden olisi perustuttava parhaaseen käytettävissä olevaan tieteelliseen tietoon. Olisi mahdollisimman suurelta osin hyödynnettävä mekanismeja, joista säädetään nykyisessä tai tulevassa lainsäädännössä, merivesien hyvän ekologisen tilan arvioinnissa käytettävistä perusteista ja menetelmästandardeista tehty päätös 2010/477/EU ja komission Meriosaaminen 2020 -aloite mukaan luettuina.

(18) Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden olisi katettava koko sykli ongelman määrittelystä tietojen keruun, suunnittelun, päätöksenteon ja toteutuksen kautta toteutuksen seurantaan, arviointiin tai päivittämiseen ja niiden olisi perustuttava parhaaseen ja tuoreimpaan käytettävissä olevaan tieteelliseen tietoon. Olisi mahdollisimman suurelta osin hyödynnettävä mekanismeja, joista säädetään nykyisessä tai tulevassa lainsäädännössä, merivesien hyvän ekologisen tilan arvioinnissa käytettävistä perusteista ja menetelmästandardeista tehty päätös 2010/477/EU ja komission Meriosaaminen 2020 -aloite mukaan luettuina.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Merten aluesuunnittelun tärkeimpänä tarkoituksena on yksilöidä ja hallita alueiden käyttötarkoituksia ja niitä koskevia ristiriitoja merialueilla. Jotta tähän päästäisiin, jäsenvaltioiden on ainakin varmistettava, että suunnitteluprosessissa tai -prosesseissa laaditaan kattava kartta, jossa yksilöidään merialueiden eri käyttötarkoitukset ottaen huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttamat pitkän aikavälin muutokset.

(19) Merten aluesuunnittelun tärkeimpänä tarkoituksena on yksilöidä ja hallita alueiden käyttötarkoituksia ja käyttöä koskevia ristiriitoja merialueilla. Jotta näihin päämääriin päästäisiin, jäsenvaltioiden on ainakin varmistettava, että suunnitteluprosessissa tai -prosesseissa laaditaan kattava kartta, jossa yksilöidään merialueiden nykyiset ja tulevat eri käyttötarkoitukset ja ihmisten toiminnot ottaen huomioon ennustettavissa olevat ilmastonmuutoksen aiheuttamat pitkän aikavälin muutokset.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Jäsenvaltioiden olisi kuultava kullakin merialueella, sen osa-alueella tai rannikkoalueella asiaankuuluvia muiden jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden viranomaisia ja koordinoitava suunnitelmiaan niiden kanssa kyseisille jäsenvaltioille ja kolmansille maille eurooppalaisen tai kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti kuuluvien oikeuksien ja velvoitteiden mukaisesti. Jäsenvaltioiden ja lähialueilla olevien kolmansien maiden välinen toimiva rajat ylittävä yhteistyö edellyttää, että kunkin jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset on yksilöity. Jäsenvaltioiden on näin ollen nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat yhteistyöstä muiden jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kanssa. Eri merialueet, niiden osa-alueet ja rannikkoalueet poikkeavat toisistaan merkittävästi, joten tässä direktiivissä ei ole tarkoituksenmukaista säätää yksityiskohtaisesti siitä, millaisia tällaisten yhteistyömekanismien tulisi olla.

(20) Jäsenvaltioiden olisi kuultava kullakin merialueella, sen osa-alueella tai rannikkoalueella asiaankuuluvia muiden jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden viranomaisia ja koordinoitava suunnitelmiaan niiden kanssa, mitä EU:n olisi kannustettava ja tuettava ja mikä on pantava täytäntöön kyseisille jäsenvaltioille ja kolmansille maille eurooppalaisen tai kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti kuuluvien oikeuksien ja velvoitteiden mukaisesti. Jäsenvaltioiden ja lähialueilla olevien kolmansien maiden välinen toimiva rajat ylittävä yhteistyö edellyttää, että kunkin jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset on yksilöity. Jäsenvaltioiden on näin ollen nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat yhteistyöstä muiden jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kanssa. Eri merialueet, niiden osa-alueet ja rannikkoalueet poikkeavat toisistaan merkittävästi, joten tässä direktiivissä ei ole tarkoituksenmukaista säätää yksityiskohtaisesti siitä, millaisia tällaisten yhteistyömekanismien tulisi olla.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Rannikkoalueilla sovelletaan monia erilaisia eri alojen toimintapoliittisia toimenpiteitä. Jotta tämän direktiivin tavoitteet voitaisiin saavuttaa, jäsenvaltioiden olisi luetteloitava tällaiset toimenpiteet ja analysoitava tarve lisätoimiin, jotka liittyvät muun muassa eroosion ehkäisyyn tai vesijätön hallintaan, ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseen, rannikko- ja merialueiden roskaamisen torjuntaan, vihreän infrastruktuurin kehittämiseen ja luonnonmullistusten ehkäisyssä auttamiseen. Näitä olisi sovellettava koordinoidulla ja yhdennetyllä tavalla. Jäsenvaltioiden olisi näin tehdessään tarkasteltava kaikkia asiaankuuluvia toimintoja rannikkoalueilla ja kiinnitettävä huomiota alojen väliseen ja maa- ja merialueiden väliseen vuorovaikutukseen tällaisten toimintojen välillä.

(21) Rannikkoalueilla sovelletaan monia erilaisia eri alojen toimintapoliittisia toimenpiteitä. Jotta tämän direktiivin tavoitteet voitaisiin saavuttaa, jäsenvaltioiden olisi luetteloitava tällaiset toimenpiteet ja analysoitava tarve lisätoimiin, jotka liittyvät muun muassa rannikoiden eroosion ehkäisyyn tai sedimentin kerrostumisen ja liettymisen hallintaan, ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja seurauksiin sopeutumiseen, rannikko- ja merialueiden roskaamisen torjuntaan, levien leviämisen torjuntaan, vihreän infrastruktuurin kehittämiseen ja luonnonmullistusten ehkäisyssä auttamiseen. Näitä olisi sovellettava koordinoidulla ja yhdennetyllä tavalla. Jäsenvaltioiden olisi näin tehdessään tarkasteltava kaikkia asiaankuuluvia toimintoja rannikkoalueilla ja kiinnitettävä huomiota alojen väliseen ja maa- ja merialueiden väliseen vuorovaikutukseen tällaisten toimintojen välillä.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Meri- ja rannikkoalueiden hallinta on monimutkaista, ja siinä on mukana eri hallintotasojen viranomaisia, talouden toimijoita ja muita sidosryhmiä. Jotta kasvun kestävyys voitaisiin turvata toimivalla tavalla, on olennaista, että sidosryhmiä, viranomaisia ja yleisöä kuullaan tässä direktiivissä tarkoitettujen merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden laadinnan tarkoituksenmukaisessa vaiheessa ja asiaankuuluvan EU-lainsäädännön mukaisesti. Hyvä esimerkki julkista kuulemista koskevista säännöksistä on direktiivin 2003/35/EY 2 artiklan 2 kohdassa.

(22) Meri- ja rannikkoalueiden hallinta on monimutkaista, ja siinä on mukana eri hallintotasojen viranomaisia, talouden toimijoita ja muita sidosryhmiä. Jotta kasvun kestävyys voitaisiin turvata toimivalla tavalla, on olennaista, että sidosryhmät, viranomaiset ja yleisö otetaan mukaan yhteistyömekanismeihin tässä direktiivissä tarkoitettujen merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden laadinnan kaikissa vaiheissa ja asiaankuuluvan EU-lainsäädännön mukaisesti. Hyvä esimerkki julkista kuulemista koskevista säännöksistä on direktiivin 2003/35/EY 2 artiklan 2 kohdassa.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a) Hallinnon eri tasojen edustajat osallistuvat meri- ja maa-alueiden yhteyspinnan hallinnointiin, ja merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon luonteen ja laajuuden seurauksena näiden hallintotasojen pitäisi yhdentyä. Toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihdella jäsenvaltiosta toiseen ja niiden työnkuvaan voi kuulua eri toimijoita ja elimiä.

 

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Jäsenvaltiot voivat merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden kautta vähentää muun asiaankuuluvan unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden aikataulujen olisi oltava linjassa niiden aikataulujen kanssa, joista säädetään seuraavassa: direktiivi 2009/28/EY, jossa jäsenvaltioiden edellytetään varmistavan, että uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2020 on vähintään 20 prosenttia, ja jossa yksilöidään lupa-, todistus- ja suunnittelumenettelyjen, aluesuunnittelumenettelyt mukaan luettuina, koordinointi yhdeksi osatekijäksi uusiutuvaa energiaa koskevien EU:n tavoitteiden saavuttamisessa; direktiivi 2008/56/EY ja päätöksen 2010/477/EU liitteen A osan 6 kohta, joissa edellytetään jäsenvaltioiden ryhtyvän tarvittaviin toimenpiteisiin saavuttaakseen tai ylläpitääkseen meriympäristön hyvän tilan vuoteen 2020 mennessä ja yksilöidään merten aluesuunnittelu välineeksi, jolla tuetaan ekosysteemeihin perustuvan lähestymistavan soveltamista ihmisen toiminnan hallintaan, jotta ympäristön hyvä tila saavutettaisiin; yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi tehdyn päätöksen N:o 1692/96/EY muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 884/2004/EY, jossa edellytetään, että vuoteen 2020 mennessä perustetaan Euroopan maa-, meri- ja ilmaliikenteen infrastruktuurit toisiinsa liittävä Euroopan laajuinen liikenneverkko.

(23) Jäsenvaltiot voivat merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden kautta vähentää muun asiaankuuluvan unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden aikataulujen olisi oltava mahdollisimman tarkasti linjassa niiden aikataulujen kanssa, joista säädetään seuraavassa: direktiivi 2009/28/EY, jossa jäsenvaltioiden edellytetään varmistavan, että uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2020 on vähintään 20 prosenttia, ja jossa yksilöidään lupa-, todistus- ja suunnittelumenettelyjen, aluesuunnittelumenettelyt mukaan luettuina, koordinointi yhdeksi osatekijäksi uusiutuvaa energiaa koskevien EU:n tavoitteiden saavuttamisessa; direktiivi 2008/56/EY ja päätöksen 2010/477/EU liitteen A osan 6 kohta, joissa edellytetään jäsenvaltioiden ryhtyvän tarvittaviin toimenpiteisiin saavuttaakseen tai ylläpitääkseen meriympäristön hyvän tilan vuoteen 2020 mennessä ja yksilöidään merten aluesuunnittelu välineeksi, jolla tuetaan ekosysteemeihin perustuvan lähestymistavan soveltamista ihmisen toiminnan hallintaan, jotta ympäristön hyvä tila saavutettaisiin; yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi tehdyn päätöksen N:o 1692/96/EY muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 884/2004/EY, jossa edellytetään, että vuoteen 2020 mennessä perustetaan Euroopan maa-, meri- ja ilmaliikenteen infrastruktuurit toisiinsa liittävä Euroopan laajuinen liikenneverkko.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25) Jotta varmistettaisiin, että merten aluesuunnitelmat ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategiat laaditaan luotettavien tietojen pohjalta ja hallinnollisen taakan lisääntymistä vältetään, on olennaista, että jäsenvaltiot keräävät parhaat mahdolliset tiedot käyttäen olemassa olevia mekanismeja ja välineitä, esimerkiksi Meriosaaminen 2020 -aloitteessa kehitettyjä välineitä.

(25) Jotta varmistettaisiin, että merten aluesuunnitelmat ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategiat laaditaan luotettavien tietojen pohjalta ja hallinnollisen taakan, viivästysten ja niihin liittyvien kustannusten lisääntymistä vältetään, on olennaista, että jäsenvaltiot keräävät parhaat mahdolliset ja tuoreimmat tiedot käyttäen olemassa olevia mekanismeja ja välineitä, esimerkiksi Meriosaaminen 2020 ‑aloitteessa kehitettyjä välineitä.

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27) Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta tämä direktiivi pantaisiin täytäntöön yhdenmukaisella tavalla erityisesti merten aluesuunnitelmiin ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioihin liittyvän tietojen hallinnan sekä niiden laadinnan, toteutuksen ja raportoinnin toiminnallisten vaiheiden osalta, tietojen jakamisen tekniset ratkaisut mukaan luettuina. Tätä täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

(27) Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa tämän direktiivin 15 artiklassa tarkoitettujen kertomusten laatimiseksi. Tätä täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28) On olennaisen tärkeää saattaa tämän direktiivin säännökset oikea-aikaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä, koska EU on hyväksynyt useita poliittisia aloitteita, jotka on määrä toteuttaa vuoteen 2020 mennessä ja joita tällä direktiivillä pyritään tukemaan. Olisi näin ollen säädettävä lyhimmästä mahdollisesta määräajasta tämän direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä,

(28) On olennaisen tärkeää saattaa tämän direktiivin säännökset oikea-aikaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä, koska EU on hyväksynyt useita poliittisia aloitteita, jotka on määrä toteuttaa vuoteen 2020 mennessä ja joita tällä direktiivillä pyritään tukemaan ja täydentämään. Olisi näin ollen säädettävä lyhimmästä mahdollisesta määräajasta tämän direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä,

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tällä direktiivillä luodaan merten aluesuunnittelulle ja rannikkoalueiden yhdennetylle käytölle ja hoidolle puitteet, joilla pyritään edistämään meri- ja rannikkoalueiden talouden kestävää kasvua ja meri- ja rannikkoalueiden varojen käytön kestävyyttä.

1. Tällä direktiivillä luodaan merten aluesuunnittelulle ja rannikkoalueiden yhdennetylle käytölle ja hoidolle puitteet, joihin yhdistetään tarvittaessa merialueiden hoidon unionin tason strategiat ja makroaluestrategiat ja joilla pyritään edistämään meri- ja rannikkoalueiden sosiaalista ja taloudellista sekä ympäristöön liittyvää kestävää kehitystä ja kasvua sekä meri- ja rannikkoalueiden ekosysteemien ja luonnonvarojen käytön kestävyyttä.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Näissä unionin yhdennettyyn meripolitiikkaan kuuluvissa puitteissa säädetään merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden laatimisesta ja toteuttamisesta jäsenvaltioissa siten, että pyritään saavuttamaan 5 artiklassa täsmennetyt tavoitteet.

2. Näissä unionin yhdennettyyn meripolitiikkaan kuuluvissa puitteissa tällä direktiivillä säädetään merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden laatimisesta ja toteuttamisesta jäsenvaltioissa siten, että pyritään saavuttamaan 5 artiklassa täsmennetyt tavoitteet.

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan meri- ja rannikkoalueisiin.

1. Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan meri- ja rannikkoalueisiin, myös kaukaisimmilla alueilla.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta toimintaan, jonka ainoana tarkoituksena on puolustus tai kansallinen turvallisuus. Kunkin jäsenvaltion on kuitenkin pyrittävä varmistamaan, että kyseinen toiminta toteutetaan tämän direktiivin tavoitteiden kanssa yhteensopivalla tavalla.

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta toimintaan, jonka ainoana tarkoituksena on puolustus tai kansallinen turvallisuus, EU:n rannikkovartioston perustamista lukuun ottamatta. Kunkin jäsenvaltion on kuitenkin pyrittävä varmistamaan, että kyseinen toiminta toteutetaan tämän direktiivin tavoitteiden kanssa yhteensopivalla tavalla.

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Tämän direktiivin säännökset eivät vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan kaupunki- ja maasuunnittelun alalla.

3. Tämän direktiivin säännökset eivät vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan kaupunki- ja maasuunnittelun alalla eivätkä maa- ja meriasioiden keskinäisen suhteen käsittelyyn.

Perustelu

Lisätekstillä selvennetään aluesuunnittelua koskevaa soveltamisalaa.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. ”merten aluesuunnitelmilla” yhtä tai useampaa suunnitelmaa, jotka ovat seurausta julkisesta prosessista, jossa analysoidaan ja suunnitellaan ihmisen toimintojen alueellista ja ajallista jakautumista merialueilla, ja joilla pyritään saavuttamaan taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja yhteiskunnallisia tavoitteita, jotta voitaisiin yksilöidä merialueiden käyttö eri tarkoituksiin;

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b. ”rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioilla” virallisia ja/tai epävirallisia strategioita, joilla pyritään hallinnoimaan yhdennetysti kaikkia rannikkoalueisiin vaikuttavia poliittisia prosesseja ja joiden avulla ohjataan koordinoidusti rannikkoalueiden toimintojen maa- ja merialueiden välistä vuorovaikutusta, jotta voidaan varmistaa rannikko- ja merialueiden kestävä kehitys. Tällaisilla strategioilla varmistetaan, että käyttöä, hoitoa tai kehittämistä koskevat päätökset tehdään johdonmukaisesti kaikilla aloilla;

Tarkistus       33

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. ”merialueella tai sen osa-alueella” direktiivin 2008/56/EY 4 artiklassa tarkoitettuja merialueita tai osa-alueita;

3. ”merialueella tai sen osa-alueella” direktiivin 2008/56/EY 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja alueita tai osa-alueita, jotka ovat alueiden asianmukaisia osia, minkä pohjalta jäsenvaltiot voivat toteuttaa suunnittelujärjestelynsä kulloisetkin institutionaaliset ja hallinnon tasot huomioon ottaen;

Perustelu

Olisi syytä varmistaa, että osa-alueet vastaavat maantieteellisesti kansallisia hallintoalueita, sillä näin voidaan vähentää byrokratiaa ja toimivaltaristiriitoja.

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. ”ympäristön hyvällä tilalla” direktiivin 2008/56/EY 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua ympäristön tilaa.

7. ”ympäristön hyvällä tilalla” direktiivin 2008/56/EY 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua ympäristön tilaa edellyttäen, että alue, johon kohdistuu ihmisen toimintaa, jolla voi olla joitakin direktiivin 2008/56/EY 3 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja ominaisuuksia, on samanaikaisesti maa- ja merialue.

Perustelu

Pyrkimyksenä on täsmentää direktiivin 2008/56/EY määritelmää, jotta maalta peräisin olevista saasteista johtuva meren pilaantuminen voitaisiin ottaa huomioon.

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava ja toteutettava yksi tai useampi merten aluesuunnitelma ja yksi tai useampi rannikkoalueen yhdennetyn käytön ja hoidon strategia. Ne voidaan laatia erillisinä asiakirjoina.

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava ja toteutettava yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten, eturyhmien ja asianomaisten toimijoiden kanssa yksi tai useampi merten aluesuunnitelma ja yksi tai useampi rannikkoalueen yhdennetyn käytön ja hoidon strategia. Ne voidaan laatia erillisinä asiakirjoina.

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Merten aluesuunnitelmia ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita laatiessaan jäsenvaltioiden on otettava asianmukaisesti huomioon kunkin alueen ja osa-alueen erityispiirteet, eri alojen toiminnot, kyseiset merivedet ja rannikkoalueet sekä ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset.

3. Merten aluesuunnitelmia ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita laatiessaan jäsenvaltioiden on sisällytettävä strategioihin kunkin alueen ja osa-alueen sekä erityisesti kaukaisimpien alueiden erityispiirteet, eri alojen nykyiset ja tulevat toiminnot, kyseiset merivedet ja rannikkoalueet, niiden yhteyspinnan sekä ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset.

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Merten aluesuunnitelmissa ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioissa on sovellettava ekosysteemeihin perustuvaa lähestymistapaa, jolla helpotetaan keskenään kilpailevien alakohtaisten toimintojen rinnakkaiseloa ja ehkäistään ristiriitoja niiden välillä merivesillä ja rannikkoalueilla, jotta edistettäisiin

Merten aluesuunnitelmissa ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioissa on sovellettava ekosysteemeihin perustuvaa lähestymistapaa, jolla edistetään yhdenvertaisesti kutakin kestävän kehityksen kolmesta pilarista (ympäristöön liittyvää, sosiaalista ja taloudellista pilaria) ja jossa otetaan huomioon maa- ja merialueiden välinen vuorovaikutus, helpotetaan keskenään kilpailevien alakohtaisten toimintojen rinnakkaiseloa ja yhteensopivuutta ja ehkäistään käyttöön liittyviä ristiriitoja niiden välillä merivesillä ja rannikkoalueilla, ja niiden avulla on pyrittävä osaltaan edistämään seuraavia EU:n tavoitteita:

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) energian huoltovarmuuden turvaamista unionissa edistämällä merienergialähteiden kehittämistä, uusien ja uusiutuvaan energiaan perustuvien energialähteiden kehittämistä, energiaverkkojen yhteen kytkemistä ja energiatehokkuutta;

(a) energian huoltovarmuuden turvaamista unionissa edistämällä merienergialähteiden kehittämistä, uusien, vaihtoehtoisten ja uusiutuvaan energiaan perustuvien energialähteiden kehittämistä, energiaverkkojen yhteen kytkemistä ja energiatehokkuutta;

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) meriliikennettä ja toimivien ja kustannustehokkaiden meriliikennereittien tarjoamista Euroopassa sekä satamien käyttömahdollisuuksia ja liikenneturvallisuutta;

(b) meriliikennettä ja toimivien ja kustannustehokkaiden meriliikennereittien tarjoamista Euroopassa, myös merten moottoriteitä sekä satamien käyttömahdollisuuksia ja liikenneturvallisuutta, saaristoalueiden yhdistämistä muihin unionin osiin sekä huolehtimista meri- ja maa-alueiden yhteenliittämisestä;

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) kalastuksen ja vesiviljelyalan kestävää kehitystä ja kasvua, kalastusalan ja siihen liittyvien alojen työllisyys mukaan luettuna;

(c) kalastuksen ja vesiviljelyalan kestävää kehitystä ja kasvua sekä investoimista kalastusalaan siten, että katetaan pienimuotoinen ja teollinen kalastus, äyriäisten pyynti ja vesiviljelyala, sekä niiden alueiden säilyttämistä, joista nämä toiminnot ovat riippuvaisia ja joilla niitä on perinteisesti harjoitettu kalastusalan ja siihen liittyvien alojen työllisyyden edistämiseksi;

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a) meri- ja rannikkoalueiden sosioekonomisen kestävyyden edistämistä, niiden historiallisen perinnön ja kulttuuriperinnön suojelemista, matkailun kaltaisen kestävän toiminnan kehittämistä ja sen kausiluontoisuuden vähentämistä;

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) ympäristön säilyttämisen, suojelun ja parantamisen varmistamista sekä luonnonvarojen käytön varovaisuutta ja järkevyyttä, muun muassa ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi, luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämiseksi ja meren pilaantumisriskin vähentämiseksi;

(d) ympäristön säilyttämisen, suojelun ja parantamisen varmistamista sekä ekosysteemien ja luonnonvarojen käytön järkevyyttä, tasapainoisuutta ja kestävyyttä, muun muassa ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi, luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämiseksi ja meren pilaantumisriskin vähentämiseksi;

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e) rannikko- ja merialueiden ilmastonmuutokseen sopeutumisen varmistamista.

(e) rannikko- ja merialueiden ilmastonmuutokseen sopeutumisen varmistamista pyrkimällä ennakoimaan sen mahdollisia vaikutuksia näihin alueisiin, liittyivätpä ne sitten geologiaan, säätilaan, biologiaan tai esimerkiksi muuttoliikkeisiin;

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a) eri jäsenvaltioiden rannikkovartiostojen yhteistyön mahdollistamista EU:n rannikkovartioston perustamista varten;

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) ne on sovitettava yhteen, jos niitä ei ole yhdistetty,

(a) ne on sovitettava yhteen, jos niitä ei ole yhdistetty, varmistamalla eturyhmien ja toimijoiden osallistuminen 9 artiklan mukaisesti,

Tarkistus  46

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a) Suunnitelmat ja strategiat laaditaan yhdessä sidosryhmien, toimivaltaisten viranomaisten ja asianomaisen yleisön kanssa.

Tarkistus  47

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) on varmistettava tuloksellinen rajat ylittävä yhteistyö jäsenvaltioiden välillä sekä kansallisten viranomaisten ja alakohtaisten eri politiikkojen sidosryhmien välillä;

(b) on varmistettava tuloksellinen rajat ylittävä yhteistyö jäsenvaltioiden välillä sekä asiaankuuluvien viranomaisten, myös alakohtaisten eri toimintalinjoja edustavien toimijoiden ja sidosryhmien, välillä 12 artiklan mukaisesti, ja siihen on sisällytettävä maininta rakenteista ja verkostoista, jotka on luotava tai joita on vahvistettava;

Tarkistus  48

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) on yksilöitävä merten aluesuunnitelmista ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioista aiheutuvat rajat ylittävät vaikutukset kolmansien maiden suvereniteettiin ja/tai lainkäyttövaltaan kuuluviin merivesiin ja rannikkoalueisiin samalla merialueella tai sen osa-alueella ja siihen liittyvällä rannikkoalueella sekä käsiteltävä niitä yhteistyössä kyseisten maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa 12 ja 13 artiklan mukaisesti;

(c) on yksilöitävä merten aluesuunnitelmista, merialueiden turvaamisesta ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioista aiheutuvat rajat ylittävät vaikutukset kolmansien maiden suvereniteettiin ja/tai lainkäyttövaltaan kuuluviin merivesiin ja rannikkoalueisiin samalla merialueella tai sen osa-alueella ja siihen liittyvällä rannikkoalueella sekä käsiteltävä niitä yhteistyössä kyseisten maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa 12 ja 13 artiklan mukaisesti;

Tarkistus  49

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Merten aluesuunnitelmiin on sisällyttävä vähintään merivesien kartoitus, jossa yksilöidään kaikkien merellisten toimintojen nykyinen ja mahdollinen alueellinen ja ajallinen jakautuminen, jotta 5 artiklassa säädetyt tavoitteet voitaisiin saavuttaa.

1. Jotta 5 artiklassa säädetyt tavoitteet voitaisiin saavuttaa, merten aluesuunnitelmiin on sisällyttävä vähintään merivesien sekä meri- ja maa-alueiden yhteyspinnan kartoitus, jossa yksilöidään kaikkien käyttötarkoitusten ja ihmisen toimintojen nykyinen ja mahdollinen alueellinen ja ajallinen jakautuminen.

Tarkistus  50

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jotta merten aluesuunnittelu olisi tehokasta ja perusteellista, jäsenvaltioiden on otettava huomioon kaikki asianomaiset toiminnot toimivaltuuksiensa rajoissa. Siksi niiden on myös pyrittävä ottamaan huomion ainakin seuraavat toiminnot:

 

(a) malmin tai kiviaineksen louhinta;

 

(b) rauhoitetut alueet;

 

(c) merialueiden historiallinen perintö ja kulttuuriperintö;

 

(d) matkailu- ja virkistyskohteet;

 

(e) veneily;

 

(f) paalutusalueet;

 

(g) tulva-alueet.

 

(h) asuinalueet ja kaupunkien asuinkeskittymät;

 

(i) merenpohjan raaka-aineiden hyödyntämiseen liittyvät paikat ja infrastruktuurit;

 

(j) kalakantojen elvyttämisalueet;

Tarkistus  51

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) meriliikennereitit;

(c) satamat, meriliikennereitit ja muut meriliikenteen ja -rakentamisen infrastruktuurit;

Tarkistus  52

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta – e–f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e) kalastusalueet;

(e) kalastus- ja vesiviljelyalueet sekä äyriäisten pyyntialueet ja levien viljelyalueet sekä niiden kehittämispotentiaali;

(f) meriviljelypaikat;

 

Tarkistus  53

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) kalastus ja vesiviljely;

(d) kalastus, äyriäisten pyynti ja vesiviljely;

Tarkistus  54

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jotta rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito olisi tehokasta ja perusteellista, jäsenvaltioiden on otettava huomioon kaikki asianomaiset toiminnot toimivaltuuksiensa rajoissa. Siksi niiden on otettava huomion ainakin seuraavat toiminnot:

 

(a) veneilyn infrastruktuurin ja toiminnan kehitys;

 

(b) tulvariskialueet;

 

(c) ruoppaus- ja paalutusalueet;

 

(d) matkailu ja kylpylä- ja viihdetoiminta;

 

(e) merialueiden historiallinen perintö ja kulttuuriperintö;

 

(f) kansallisten rannikkovartiostojen eri toiminnot EU:n rannikkovartioston perustamista varten.

Tarkistus  55

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava keinot, joilla yleisö voi osallistua varhaisessa vaiheessa merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden laadintaan.

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön keinoja, joilla kaikkia asianomaisia tahoja, kuten eturyhmiä ja laajempaa yleisöä, voidaan kuulla merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden laadintaan liittyvän menettelyn kaikissa vaiheissa.

Tarkistus  56

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Yleisön osallistumisella varmistetaan, että asiaankuuluvia sidosryhmiä, viranomaisia ja yleisöä kuullaan suunnitelmien ja strategioiden luonnoksista ja että ne saavat valmistuneet tulokset käyttöönsä.

2. Yleisön osallistumisella varmistetaan, että asiaankuuluvat sidosryhmät, viranomaiset ja eturyhmät sekä asianomaisen yleisön edustajat, myös neuvoa-antavat toimikunnat, saavat ajoissa tietoa ja tulevat kuulluiksi suunnitelmien ja strategioiden luonnosten laatimisesta ja saavat vastaavat tulokset tietoonsa, kun ne ovat saatavilla.

Tarkistus  57

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimittava unionin lainsäädännön asiaankuuluvien säännösten mukaisesti valmistellessaan tapoja kuulla yleisöä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  58

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on järjestettävä merten aluesuunnitelmia ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita varten tarvittavien parhaiden mahdollisten tietojen keruu ja vaihto.

1. Jäsenvaltioiden on järjestettävä merten aluesuunnitelmia ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita varten tarvittavien parhaiden mahdollisten ja tuoreimpien tietojen keruu ja vaihto hyödyntämällä unionin kalastuksenvalvontavirastoa ja muita ympäristöasioista tai muista asioista vastaavia virastoja, joilla voi olla hyödyllisiä tietoja.

Tarkistus  59

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) kyseisen merialueen tai sen osa-alueen kattavan, tätä aihepiiriä käsittelevän jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten verkoston kautta.

(b) kyseisen rannikkoalueen, merialueen tai sen osa-alueen kattavan, tätä aihepiiriä käsittelevän jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten verkoston kautta.

Tarkistus  60

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden, joilla on naapurinaan kolmannen maan rannikko- tai merialue, on kaikin mahdollisin tavoin pyrittävä sovittamaan yhteen merten aluesuunnitelmansa ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategiansa kyseisen kolmannen maan kanssa kyseisellä merialueella tai sen osa-alueella ja siihen liittyvällä rannikkoalueella.

Jäsenvaltioiden, joilla on naapurinaan kolmannen maan rannikko- tai merialue, on merten aluesuunnitelmaa ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategiaa laatiessaan otettava huomioon kyseisen kolmannen maan hyväksymät vastaavat suunnitelmat ja strategiat kyseisellä merialueella tai sen osa-alueella ja siihen liittyvällä rannikkoalueella EU:n asianmukaisesti kannustamien ja tukemien yhteistyöaloitteiden avulla konfliktien välttämiseksi.

 

Komission olisi kannustettava aktiivisesti vuoropuheluun kolmansien maiden kanssa, sillä näin varmistetaan edellä mainittujen suunnitelmien ja strategioiden yhtenäisyys.

Tarkistus  61

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin täytäntöönpanon edistymistä koskevan kertomuksen.

3. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin täytäntöönpanon edistymistä koskevan kertomuksen viimeistään kahden vuoden kuluttua sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tarkistus  62

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla

Komission teksti

Tarkistus

16 artikla

Poistetaan.

Täytäntöönpanosäädökset

 

1. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa

 

(a) edellä 10 artiklassa tarkoitettujen tietojen hallintaa koskevia operationaalisia eritelmiä, ellei sellaisia ole vahvistettu muussa EU:n lainsäädännössä, kuten direktiiveissä 2007/2/EY tai 2008/56/EY, seuraavan osalta:

 

– tietojen jakaminen ja yhteyspinnat olemassa olevien tiedonhallinta- ja keruuprosessien kanssa; ja

 

(b) merten aluesuunnitelmien ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategioiden laatimisen ja niistä raportoinnin operationaaliset vaiheet seuraavan osalta:

 

– tämän direktiivin mukaisten raportointivaatimusten yhdenmukaisuus unionin muun asiaankuuluvan lainsäädännön kanssa;

 

– seuranta- ja tarkistussyklit;

 

– rajat ylittävän yhteistyön muodot;

 

– julkinen kuuleminen.

 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

 

Tarkistus  63

Ehdotus direktiiviksi

16 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 a artikla

 

Täytäntöönpanosäädökset

 

1. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä hyväksyä säännöksiä operationaalisista vaiheista ja tämän direktiiviin 15 artiklassa tarkoitettujen kertomusten laatimisesta.

 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tarkistus  64

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut merten aluesuunnitelmat ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategiat on laadittava 36 kuukauden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.

4. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut merten aluesuunnitelmat ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon strategiat on laadittava 36 kuukauden kuluessa tämän direktiivin noudattamiseksi tarvittavien lainsäädännöllisten ja hallinnollisten määräysten sekä säännösten voimaantulosta.

Tarkistus  65

Ehdotus direktiiviksi

Liite 1 – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(5) Aluetta tai osa-aluetta koskeva koordinointi – tiivistelmä koordinoinnin varmistamiseksi luoduista järjestelyistä niiden jäsenvaltioiden välillä, joilla on tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia merivesiä samalla merialueella tai sen osa-alueella.

(5) Aluetta tai osa-aluetta koskeva koordinointi – tiivistelmä koordinoinnin varmistamiseksi luoduista järjestelyistä niiden jäsenvaltioiden välillä, joilla on tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia merivesiä samalla rannikkoalueella, merialueella tai sen osa-alueella.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito

Viiteasiakirjat

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.4.2013

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

15.4.2013

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Isabelle Thomas

9.4.2013

Valiokuntakäsittely

11.7.2013

5.9.2013

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.10.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Kriton Arsenis, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Jarosław Leszek Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jim Higgins, George Lyon, Antolín Sánchez Presedo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Maria Da Graça Carvalho, María Auxiliadora Correa Zamora, Francisco José Millán Mon, Bart Staes

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito

Viiteasiakirjat

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

12.3.2013

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.4.2013

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

15.4.2013

ENVI

15.4.2013

ITRE

15.4.2013

REGI

15.4.2013

 

AGRI

15.4.2013

PECH

15.4.2013

PETI

15.4.2013

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

EMPL

17.4.2013

ITRE

30.5.2013

REGI

29.5.2013

AGRI

10.4.2013

 

PETI

2.7.2013

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Gesine Meissner

19.3.2013

 

 

 

Valiokuntakäsittely

5.9.2013

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.11.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

7

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean-Jacob Bicep, Spyros Danellis, Michel Dantin, Markus Ferber, Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden, Bernadette Vergnaud

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Traian Ungureanu

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

13.11.2013