SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną

  13.11.2013 - (COM(2013)0133 – C7‑0065/2013 – 2013/0074(COD)) - ***I

  Komisja Transportu i Turystyki
  Sprawozdawczyni: Gesine Meissner


  Procedura : 2013/0074(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną

  (COM(2013)0133 – C7‑0065/2013 – 2013/0074(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0133),

  –   uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 43 ust. 2, art. 100 ust. 2, art. 192 ust. 1 i art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0065/2013),

  –   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –   uwzględniając uzasadnione opinie przedłożone – na podstawie Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez parlament Belgii, niemiecki Bundesrat, irlandzką Izbę Reprezentantów, parlament Litwy, senat Holandii, holenderską Izbę Reprezentantów, senat Polski, parlament Finlandii i parlament Szwecji, stwierdzające niezgodność przedmiotowego projektu aktu ustawodawczego z zasadą pomocniczości,

  –   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 września 2013 r.[1],

  –   uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 9 października 2013 r.[2],

  –   uwzględniając art.55 Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jak również Komisji Rybołówstwa (A7-0379/2013),

  1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

  2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

  Poprawka  1

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Umocowanie 1 a (nowe)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  uwzględniając decyzję Rady 2010/631/UEdnia 13 września 2010 r.sprawie zawarcia,imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencjiochronie środowiska morskiegoregionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego1;

   

  __________________

   

  1 Dz.U. L 27923.10.2010, s. 1.

  Poprawka  2

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (1) Wysoki i szybko rosnący popyt na przestrzeń morską do wykorzystania w różnych celach, takich jak instalacje w celu eksploatowania odnawialnych źródeł energii, transport morski i działalność połowowa, ochrona ekosystemu i turystyka oraz urządzenia akwakultury, jak również występowanie licznych presji na zasoby przybrzeżne, wymagają zintegrowanego podejścia w zakresie planowania i zarządzania.

  (1) Wysoki i szybko rosnący popyt na przestrzeń morską do wykorzystania w różnych celach, takich jak instalacje w celu eksploatowania odnawialnych źródeł energii, poszukiwanieeksploatacja ropy naftowejgazu, transport morski i działalność połowowa, ochrona ekosystemu i różnorodności biologicznej, wydobycie surowców, turystyka oraz urządzenia akwakultury, jak również występowanie licznych presji na zasoby przybrzeżne, wymagają zintegrowanego podejścia w zakresie planowania i zarządzania.

  Uzasadnienie

  Wydobycie surowców dodano do niniejszego motywu, aby zapewnić zgodność z art. 7.

  Poprawka  3

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (2) Takie podejście do zarządzania oceanami zostało opracowane w Zintegrowanej polityce morskiej Unii Europejskiej, obejmującej – jako filar środowiskowy – dyrektywę 2008/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającą ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Celem zintegrowanej polityki morskiej jest wspieranie zrównoważonego rozwoju mórz i oceanów oraz rozwijanie skoordynowanego, spójnego i przejrzystego procesu decyzyjnego w odniesieniu do unijnych polityk sektorowych dotyczących oceanów, mórz, wysp, obszarów przybrzeżnych i regionów najbardziej oddalonych oraz sektorów morskich, w tym poprzez strategie dotyczące basenów morskich lub strategie makroregionalne.

  (2) Takie podejście do zarządzania oceanamimorzami zostało opracowane w Zintegrowanej polityce morskiej Unii Europejskiej, obejmującej – jako filar środowiskowy – dyrektywę 2008/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającą ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Celem zintegrowanej polityki morskiej jest wspieranie zrównoważonego rozwoju mórz i oceanów oraz rozwijanie skoordynowanego, spójnego i przejrzystego procesu decyzyjnego w odniesieniu do unijnych polityk sektorowych dotyczących oceanów, mórz, wysp, obszarów przybrzeżnych i regionów najbardziej oddalonych oraz sektorów morskich, w tym poprzez strategie dotyczące basenów morskich lub strategie makroregionalne.

  Uzasadnienie

  Zintegrowaną politykę morską opracowano przede wszystkim w celu stworzenia bardziej spójnych ram zarządzania polityką morską.

  Poprawka  4

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (3)zintegrowanej polityce morskiej wskazano planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną jako przekrojowy instrument polityczny, adresowany do władz publicznych i zainteresowanych stron, który należy stosować w sposób skoordynowany i zintegrowany. Stosowanie podejścia ekosystemowego przyczyni się do propagowania zrównoważonego wzrostu gospodarki morskiej i przybrzeżnej oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich i przybrzeżnych.

  (3)zintegrowanej polityce morskiej wskazano planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną jako przekrojowy instrument polityczny, adresowany do władz publicznych i zainteresowanych stron, który należy stosować w sposób skoordynowany, zintegrowany i transgraniczny. Stosowanie podejścia ekosystemowego przyczyni się do propagowania zrównoważonego wzrostu gospodarki morskiej i przybrzeżnej oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich i przybrzeżnych.

  Uzasadnienie

  Wzmocnienie współpracy transgranicznej ma kluczowe znaczenie dla zintegrowanej polityki morskiej, zwłaszcza dla planowania przestrzennego obszarów morskich i zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną.

  Poprawka  5

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (5)swoim niedawnym komunikacie „»Niebieski wzrost« szanse dla zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich” Komisja wskazała liczne realizowane inicjatywy UE, które służą realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.komunikacie określono również pewną liczbę działań sektorowych, na których inicjatywy „niebieskiego wzrostu” powinny się koncentrować w przyszłości i które należy odpowiednio wspierać za pomocą planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną.

  (5)swoim niedawnym komunikacie „»Niebieski wzrost« szanse dla zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich” Komisja wskazała liczne realizowane inicjatywy UE, które służą realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.komunikacie określono również pewną liczbę działań sektorowych, na których inicjatywy „niebieskiego wzrostu” powinny się koncentrować w przyszłości i które należy odpowiednio wspierać za pomocą planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną. Wyraźne wsparcie udzielone przez państwa członkowskie tym wskazanym strategicznym obszarom pozwoli zapewnić bezpieczeństwo prawne oraz przewidywalność realizowanych przez podmioty publiczneprywatne inwestycji, które będą działały stymulująco na wszelkie sektorowe działania polityczne związaneobszarami morskimiprzybrzeżnymi.

  Poprawka  6

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 7

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (7) Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) stanowi w preambule, że kwestie odnoszące się do wykorzystania obszarów morskich są ściśle ze sobą powiązane i wymagają rozpatrywania jako całość. Planowanie obszarów morskich stanowi logiczny postęp i element porządkujący korzystanie z praw przyznanych na mocy konwencji UNCLOS i jest praktycznym narzędziem wspierania państw członkowskich w wypełnianiu ich obowiązków.

  (7) Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) stanowi w preambule, że kwestie odnoszące się do wykorzystania obszarów morskich są ściśle ze sobą powiązane i wymagają rozpatrywania jako całość. Planowanie obszarów morskich stanowi logiczny postęp i element porządkujący korzystanie z praw przyznanych na mocy konwencji UNCLOS i jest praktycznym narzędziem wspierania państw członkowskichwłaściwych władz niższego szczebla w wypełnianiu ich obowiązków.

  Uzasadnienie

  W wielu państwach członkowskich, takich jak Włochy, za zarządzanie morzem terytorialnym jest odpowiedzialne nie państwo, lecz bezpośrednio podmioty niższego szczebla, takie jak np. władze regionalne. Ze wsparcia zapewnianego przez narzędzia praktyczne w ramach konwencji UNCLOS powinny korzystać właściwe podmioty.

  Poprawka  7

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 10

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (10)celu zapewnienia spójności i jasności prawnej należy określić zasięg geograficzny planowania przestrzennego obszarów morskich oraz strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną zgodnie z istniejącymi instrumentami prawnymi Unii oraz międzynarodowym prawem morskim.

  (10)celu zapewnienia spójności i jasności prawnej należy określić zasięg geograficzny planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną zgodnie z istniejącymi instrumentami prawnymi Unii oraz międzynarodowym prawem morskim, zwłaszcza konwencją UNCLOS.

  Poprawka  8

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 12

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (12)ile zadaniem Unii jest ustanowienie przepisów dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, o tyle państwa członkowskie i ich właściwe organy są nadal odpowiedzialne za wytworzenie i określenie, w granicach swoich wód morskich i w strefach przybrzeżnych, zawartości takich planów i strategii, w tym rozdziału przestrzeni morskiej między różne działania sektorowe.

  (12)ile zadaniem Unii jest ustanowienie przejrzystychspójnych zasad ramowych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, o tyle państwa członkowskie i ich właściwe organy są nadal odpowiedzialne za wytworzenie i określenie, w granicach swoich wód morskich i w strefach przybrzeżnych, zawartości takich planów i strategii, w tym rozdziału przestrzeni morskiej między różne działania sektorowesposoby wykorzystania przestrzeni morskiej.

  Poprawka  9

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 13

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (13)celu poszanowania zasady proporcjonalności i pomocniczości, jak również zminimalizowania dodatkowych obciążeń administracyjnych, transpozycja i wdrożenie niniejszej dyrektywy powinny w jak największym stopniu opierać się na istniejących przepisach i mechanizmach krajowych. Strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną powinny opierać się na zasadach i elementach określonych w zaleceniu Rady 2002/413/WE oraz decyzji Rady 2010/631/UE.

  (13)celu poszanowania zasady proporcjonalności i pomocniczości, jak również zminimalizowania dodatkowych obciążeń administracyjnych, transpozycja i wdrożenie niniejszej dyrektywy powinny w jak największym stopniu opierać się na istniejących przepisach i mechanizmach krajowych oraz przewidzianychregionalnych konwencjach morskich. Strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną powinny opierać się na zasadach i elementach określonych w zaleceniu 2002/413/WE Parlamentu EuropejskiegoRadydnia 30 maja 2002 r. dotyczącym wdrożenia zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżnąEuropie18a oraz decyzji Rady 2010/631/UE.

   

  ______________

   

  18a Dz.U. L 1486.6.2002, s. 24.

  Uzasadnienie

  Istniejące struktury dotyczące basenów morskich mogą pomóc państwom członkowskim w wypełnianiu ich obowiązków i uczynić ich współpracę bardziej skuteczną.

  Poprawka  10

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 15

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (15)planowaniu przestrzennym obszarów morskich oraz zintegrowanym zarządzaniu strefą przybrzeżną należy stosować podejście ekosystemowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 dyrektywy 2008/56/WE, w celu zapewnienia, że zbiorowa presja wszystkich działań utrzymuje się w granicach poziomów odpowiadających osiągnięciu dobrego stanu środowiska oraz że zdolność adaptacyjna ekosystemów morskich do reagowania na zmiany antropogeniczne nie ulega osłabieniu, przy jednoczesnym umożliwieniu zrównoważonego użytkowania zasobów i usług morskich przez obecne i przyszłe pokolenia.

  (15)planowaniu przestrzennym obszarów morskich oraz zintegrowanym zarządzaniu strefą przybrzeżną należy stosować podejście ekosystemowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 dyrektywy 2008/56/WE, uwzględnić zasadę pomocniczości, zasadę ostrożności oraz zasadę działania zapobiegawczego określoneart. 191 ust. 2 Traktatufunkcjonowaniu Unii Europejskiejcelu zapewnienia, że zbiorowa presja wszystkich działań morskichprzybrzeżnych utrzymuje się w granicach poziomów odpowiadających osiągnięciu dobrego stanu środowiskazachowaniu zasobów naturalnych oraz że zdolność adaptacyjna ekosystemów morskich do reagowania na zmiany antropogeniczne nie ulega osłabieniu, przy jednoczesnym umożliwieniu zrównoważonego użytkowania zasobów i usług morskich przez obecne i przyszłe pokolenia.

  Poprawka  11

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 16

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (16) Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną będzie się między innymi przyczyniać do osiągnięcia celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych19, rozporządzenia Rady nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa20, decyzji nr 884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1692/96/WE w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej21, dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego, strategii UE w zakresie różnorodności biologicznej na 2020 r.22, planu działania na rzecz zasobooszczędnej Europy23, strategii UE dotyczącej dostosowania się do zmiany klimatu24 oraz, w stosownych przypadkach, również polityki regionalnej UE, w tym strategii dotyczących basenów morskich oraz strategii makroregionalnych.

  (16) Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną będzie się między innymi przyczyniać do osiągnięcia celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych19, rozporządzenia Rady nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa20, dyrektywy Parlamentu EuropejskiegoRady 2009/147/WEdnia 30 listopada 2009 r.sprawie ochrony dzikiego ptactwa20a, dyrektywy Rady 92/43/EWGsprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej faunyflory20b, decyzji nr 884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1692/96/WE w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej21, dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego, strategii UE w zakresie różnorodności biologicznej na 2020 r.22, planu działania na rzecz zasobooszczędnej Europy23, strategii UE dotyczącej dostosowania się do zmiany klimatu24, komunikatu Komisji COM(2009)0008 zatytułowanego „Strategiczne celezaleceniazakresie polityki transportu morskiego UE do 2018 r.” oraz, w stosownych przypadkach, również polityki regionalnej UE, w tym strategii dotyczących basenów morskich oraz strategii makroregionalnych.

  _______________

  _________________

  19 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16-62.

  19 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.

  20 Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59-80.

  20 Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.

   

  20a Dz.U. L 2026.1.2010, s. 7.

   

  20b Dz.U. L 20622.7.1992, s. 7.

  21 Dz.U. L 167 z 30.4.2005, s. 1-38.

  21 Dz.U. L 167 z 30.4.2005, s. 1.

  22 COM(2011) 244 final.

  22 COM(2011)0244 final.

  23 COM(2011) 571 final.

  23 COM(2011)0571 final.

  24 COM(2013) XXX.

  24 COM(2013)XXXX.

  Poprawka  12

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 17

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (17) Działalność morska i przybrzeżna są często ściśle ze sobą powiązane. Wymaga to koordynacji lub połączenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w celu zagwarantowania zrównoważonego wykorzystania przestrzeni morskiej oraz zarządzania obszarami przybrzeżnymi z uwzględnieniem czynników społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

  (17) Działalność morska i przybrzeżna są często ściśle ze sobą powiązanewzajemnie od siebie uzależnione. Wymaga to koordynacji, powiązania lub połączenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w celu zagwarantowania zrównoważonego wykorzystania przestrzeni morskiej oraz zarządzania obszarami przybrzeżnymi z uwzględnieniem czynnikówcelów społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

  Poprawka  13

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 18

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (18)celu osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną powinny obejmować cały cykl identyfikacji problemu, zbierania informacji, planowania, podejmowania decyzji, wdrażania oraz monitorowania wdrażaniaopierać się na najlepszej dostępnej wiedzy naukowej. Należy jak najlepiej wykorzystać mechanizmy określone w aktualnych i przyszłych przepisach prawnych, w tym w decyzji 2010/477/UE w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich lub inicjatywy Komisji „Wiedza o morzu 2020”25.

  (18)celu osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną powinny obejmować cały cykl identyfikacji problemu, zbierania informacji, planowania, podejmowania decyzji, wdrażania oraz monitorowania wdrażania, przeglądu lub aktualizacji,także powinny opierać się na najlepszejnajnowszej dostępnej wiedzy naukowej. Należy jak najlepiej wykorzystać mechanizmy określone w aktualnych i przyszłych przepisach prawnych, w tym w decyzji 2010/477/UE w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich lub inicjatywy Komisji „Wiedza o morzu 2020”25.

  ____________

  _______________

  25 COM(2010) 461 final.

  25 COM(2010)0461 final.

  Poprawka  14

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 19

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (19) Głównym celem planowania przestrzennego obszarów morskich jest zdefiniowanie form wykorzystania przestrzeni oraz konfliktówobszarach morskich i zarządzanie nimi. Aby osiągnąć ten cel, państwa członkowskie powinny przynajmniej zapewnić, że wynikiem procesu lub procesów planowania jest kompleksowa mapa przedstawiająca różne sposoby wykorzystania przestrzeni morskiej, uwzględniające długotrwałe zmiany spowodowane zmianą klimatyczną.

  (19) Do głównych celów planowania przestrzennego obszarów morskich należy zdefiniowanie form wykorzystania przestrzenizarządzanie nimi, zminimalizowanie międzysektorowych konfliktów na obszarach morskich i zwiększenie trwałego rozwojusektorze morskim. Aby osiągnąć te cele, państwa członkowskie powinny przynajmniej zapewnić, że wynikiem procesu lub procesów planowania jest kompleksowa mapa przedstawiająca różne sposoby wykorzystania przestrzeni morskiej, uwzględniające długotrwałe zmiany spowodowane zmianą klimatyczną.

  Poprawka  15

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 20

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (20) Państwa członkowskie powinny konsultować i koordynować swoje plany i strategie z właściwymi organami państw członkowskich lub państw trzecich w regionie lub podregionie morskim bądź odnośnej strefie przybrzeżnej zgodnie z prawami i zobowiązaniami tych państw członkowskich oraz państw trzecich wynikającymi z prawa europejskiego i międzynarodowego. Skuteczna współpraca transgraniczna między państwami członkowskimi oraz z sąsiadującymi państwami trzecimi wymaga wskazania właściwych organów w każdym państwie członkowskim. Państwa członkowskie wyznaczają w tym celu właściwy organ lub właściwe organy odpowiedzialne za współpracę z innymi państwami członkowskimi lub państwami trzecimi. Ze względu na różnice pomiędzy poszczególnymi regionami lub podregionami morskimi i strefami przybrzeżnymi nie jest właściwe szczegółowe ustanawianie w niniejszej dyrektywie mechanizmów współpracy.

  (20) Państwa członkowskie powinny konsultować i w miarę możliwości koordynować swoje plany i strategie z właściwymi organami państw członkowskich lub państw trzecich w regionie lub podregionie morskim bądź odnośnej strefie przybrzeżnej zgodnie z prawami i zobowiązaniami tych państw członkowskich oraz państw trzecich wynikającymi z prawa europejskiego i międzynarodowego. Skuteczna współpraca transgraniczna między państwami członkowskimi oraz z sąsiadującymi państwami trzecimi wymaga wskazania właściwych organów w każdym państwie członkowskim. Państwa członkowskie wyznaczają w tym celu właściwe organy odpowiedzialne za współpracę z innymi państwami członkowskimi lub państwami trzecimi. Ze względu na różnice pomiędzy poszczególnymi regionami lub podregionami morskimi i strefami przybrzeżnymi nie jest właściwe szczegółowe ustanawianie w niniejszej dyrektywie mechanizmów współpracy.

  Poprawka  16

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 21 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (21a) Aby strefy przybrzeżne przystosowały się do zmian klimatu, aby zwalczać zjawisko erozji lub zbytniego postępowania linii brzegowej czy ryzyko zatapiania przez morze bądź pogarszania stanu środowiskautraty różnorodności biologicznej ekosystemów przybrzeżnych, ważne jest właściwe – zrównoważoneprzyjazne dla środowiska – zarządzanie osadami przybrzeżnymicelu zrównoważenia sytuacji na obszarach nadzwyczaj narażonych na ten problem. Osady podmorskie znajdujące się na platformie kontynentalnej mogą być wykorzystywanetych strefach przybrzeżnych, gdzie odczuwane są braki takich zasobów.

  Poprawka  17

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 22

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (22) Zarządzanie obszarami morskimi i przybrzeżnymi jest złożone i angażuje na różnych poziomach organy, podmioty gospodarcze i inne zainteresowane strony.celu skutecznego zagwarantowania zrównoważonego rozwoju istotne są konsultacje z zainteresowanymi stronami, organami i społeczeństwem na odpowiednim etapie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w ramach niniejszej dyrektywy, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa UE. Dobry przykład przepisów dotyczących konsultacji publicznych można znaleźćart. 2 ust. 2 dyrektywy 2003/35/WE.

  (22) Zarządzanie obszarami morskimi i przybrzeżnymi jest złożone i angażuje na różnych poziomach organy, podmioty gospodarcze i inne zainteresowane strony.celu skutecznego zagwarantowania zrównoważonego rozwoju istotne są konsultacje z zainteresowanymi stronami, organami i społeczeństwem na odpowiednim etapie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w ramach niniejszej dyrektywy, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa UE.

  Uzasadnienie

  We wniosku dotyczącym dyrektywy zawarto ogólne odniesienie do przepisów ustawodawczych obowiązujących w UE. Strategiczny, ewolucyjny i proceduralny charakter dyrektywy sprawia, że powoływanie się na szczególny przepis nie jest w tym miejscu właściwe. W TFUE przewidziano ponadto, że państwa członkowskie muszą działać zgodnie z właściwymi dla danego obszaru aktami prawnymi Unii.

  Poprawka  18

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 25

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (25)celu zapewnienia, że ustanowienie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną opiera się na wiarygodnych danych, oraz uniknięcia dodatkowych obciążeń administracyjnych konieczne jest gromadzenie przez państwa członkowskie najlepszych dostępnych danych i informacji poprzez wykorzystanie istniejących instrumentów i narzędzi gromadzenia danych, takich jak normy opracowane w ramach inicjatywy „Wiedza o morzu 2020”.

  (25)celu zapewnienia, że ustanowienie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną opiera się na wiarygodnych danych, oraz uniknięcia dodatkowych obciążeń administracyjnych konieczne jest gromadzeniewykorzystywanie przez państwa członkowskie najlepszych dostępnych danych i informacji poprzez zachęcanie odpowiednich zainteresowanych stron do dzielenia się danymiinformacjami oraz poprzez wykorzystanie istniejących instrumentów i narzędzi gromadzenia danych, takich jak normy opracowane w ramach inicjatywy „Wiedza o morzu 2020”.

  Uzasadnienie

  Wiele zainteresowanych stron, takich jak przedsiębiorstwa górnicze, naftowe czy gazowe, gromadzi ogromne ilości danych przed rozpoczęciem wydobycia, lecz dane te nie są później nigdy wykorzystywane ani udostępniane.

  Poprawka  19

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 25 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (25a) Aby wspierać powszechneskoordynowane stosowanie niniejszej dyrektywy na terytorium Unii, celowe byłoby znalezienie wśród istniejących instrumentów finansowych środków na wsparcie programów demonstracyjnych oraz na wymianę dobrych praktykdoskonałych procesówstrategiachplanach zarządzania strefami przybrzeżnymiobszarami morskimi.

  Poprawka  20

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 28

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (28) Terminowa transpozycja przepisów niniejszej dyrektywy ma podstawowe znaczenie, gdyż UE przyjęła liczne inicjatywy polityczne, które winny być zrealizowane do roku 2020 i których wsparcie jest celem niniejszej dyrektywy. Dlatego należy przyjąć możliwie najkrótszy termin transpozycji niniejszej dyrektywy,

  (28) Terminowa transpozycja przepisów niniejszej dyrektywy ma podstawowe znaczenie, gdyż UE przyjęła liczne inicjatywy polityczne, które winny być zrealizowane do roku 2020 i których wsparcieuzupełnienie jest celem niniejszej dyrektywy. Dlatego należy przyjąć możliwie najkrótszy termin transpozycji niniejszej dyrektywy,

  Poprawka  21

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną mające na celu propagowanie zrównoważonego rozwoju gospodarki morskiej i nadbrzeżnej oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich i przybrzeżnych.

  1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy planowania przestrzennego obszarów morskich obejmującerazie potrzeby zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną mające na celu propagowanie zrównoważonego rozwoju gospodarki morskiej i nadbrzeżnej oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich i przybrzeżnych, przy szczególnym wsparciu priorytetowych dziedzin określonychkomunikacie Komisjidnia 13 września 2012 r. zatytułowanym „»Niebieski wzrost« – szanse dla zrównoważonego wzrostusektorach morskich”.

  Poprawka  22

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2.ramach zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej niniejsze zasady ramowe przewidują ustanowieniewdrożenie przez państwa członkowskie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną z zamiarem osiągnięcia celów określonych w art. 5.

  2.ramach zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej niniejsza dyrektywa przewiduje zasady ramowe dotyczące ustanowieniawdrożenia przez państwa członkowskie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną z zamiarem osiągnięcia celów określonych w art. 5,uwzględnieniem interakcji między lądemmorzem oraz wzmocnionej współpracy transgranicznej na podstawie odpowiednich przepisów UNCLOS.

  Uzasadnienie

  Nowe brzmienie mające zapewnić państwom członkowskim większą swobodę w decydowaniu o sposobie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną.

  Poprawka  23

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 2 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się do wód morskich i strefy przybrzeżnej.

  1. Przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się do wszystkich wód morskich i strefy przybrzeżnej Unii zgodnieobowiązującym ustawodawstwem europejskimprawem krajowym.

  Poprawka  24

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 2 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do działań, których wyłącznym celem jest obrona lub bezpieczeństwo narodowe. Każde państwo członkowskie dąży jednak do zapewnienia, że takie działania są prowadzone w sposób zgodny z celami niniejszej dyrektywy.

  2. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do działań, których wyłącznym celem jest obrona lub bezpieczeństwo narodowe. Państwa członkowskie dążą jednak do zapewnienia, że takie działania są prowadzone w sposób, który –stopniu,jakim jest to rozsądnewykonalne – jest zgodny z celami niniejszej dyrektywy.

  Poprawka  25

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 3 – punkt 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1) „strefa przybrzeżna” oznacza geomorfologiczny obszar po obu stronach brzegu morskiego, ograniczony od strony morza morską granicą zewnętrzną mórz terytorialnych państw członkowskich,od strony lądu granicą określoną przez państwa członkowskieich strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną;

  1) „strefa przybrzeżna” oznacza brzeg morskigeomorfologiczny obszar po jego obu stronach, określony przez państwa członkowskieodpowiednich przepisach prawa, ograniczony od strony morza granicą niewykraczającą poza ich morza terytorialne;

  Poprawka  26

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 3 – punkt 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2) „zintegrowana polityka morska” (Integrated Maritime Policy, zwana dalej IMP) oznacza politykę Unii ukierunkowaną na wspieranie skoordynowanego i spójnego procesu podejmowania decyzji w celu osiągnięcia maksymalnego zrównoważonego rozwoju, wzrostu gospodarczego i spójności społecznej państw członkowskich, w szczególności w odniesieniu do przybrzeżnych, wyspiarskich i najbardziej oddalonych regionów Unii, a także sektorów morskich, poprzez spójne strategie polityczne związane z sektorem morskim oraz odpowiednią współpracę międzynarodową;

  2) „zintegrowana polityka morska” (Integrated Maritime Policy, zwana dalej IMP) oznacza politykę Unii ustanowionącelu wspierania skoordynowanego i spójnego międzysektorowegotransgranicznego zarządzania obszarami morskimi w celu osiągnięcia maksymalnego zrównoważonego rozwoju, wzrostu gospodarczego i spójności społecznej państw członkowskich, w szczególności w odniesieniu do przybrzeżnych, wyspiarskich i najbardziej oddalonych regionów Unii, a także sektorów morskich, poprzez spójne strategie polityczne związane z sektorem morskim oraz odpowiednią współpracę międzynarodową;

  Poprawka  27

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 3 – punkt 2 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  2a) „plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich” oznaczają plan lub plany opracowaneotwartym procesie analizy oraz planowania przestrzennegoczasowego rozłożenia działań człowieka na obszarach morskich, prowadzących do osiągnięcia celów gospodarczych, środowiskowychspołecznych określonychniniejszej dyrektywie oraz, zgodnieodnośnymi krajowymi strategiami politycznymi,celu określenia wykorzystania obszarów morskich do różnych celów,szczególności promując różnorodne wykorzystanie danego obszaru.

  Poprawka  28

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 3 – punkt 2 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  2b) „strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną” oznaczają formalnenieformalne praktyki i/lub strategie, które mają na celu zintegrowane zarządzanie wszystkimi procesami politycznymi mającymi wpływ na strefę przybrzeżnąpozwalające ująćsposób skoordynowany wynikającedziałalności przybrzeżnej interakcje między lądemmorzem,zmierzające do zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów przybrzeżnychmorskich. Dzięki takim strategiom decyzje dotyczące zarządzania lub rozwoju są podejmowanesposób spójnyróżnych sektorachpozwalają uniknąć konfliktów wynikającychkorzystaniaobszarów przybrzeżnychmorskich lub przynajmniej ograniczyć te konflikty.

  Poprawka  29

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 3 – punkt 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4) „wody morskie” oznaczają wody, dno morskie i skałę macierzystą jak określonoart. 3 ust. 1 dyrektywy 2008/56/WE;

  4) „wody morskie” oznaczają wody, dno morskie i skałę macierzystą znajdujące się od strony morza od linii podstawowej, od której mierzona jest szerokość wód terytorialnych, aż do najdalej położonego obszaru, na którym państwo członkowskie ma i/lub wykonuje prawa jurysdykcyjne, zgodniekonwencją UNCLOS,wyjątkiem wód przylegających do krajówterytoriów,których mowazałączniku II do Traktatufunkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz francuskich departamentówzbiorowości zamorskich;

  Poprawka  30

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 3 – punkt 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5) społeczny” oznacza angażujący jedną osobę fizyczną lub prawną lub więcej takich osób oraz, zgodnie z przepisami prawa krajowego lub praktyką, ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy;

  5) podmiot publiczny” oznacza osobę fizyczną lub prawną lub więcej takich osób oraz, zgodnie z przepisami prawa krajowego lub krajową praktyką, ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy;

  Uzasadnienie

  Jest to korekta, ponieważ samo określenie „społeczny” nie oznacza angażowania kogoś w coś. W przeciwnym razie należałoby napisać „udział społeczny”.

  Poprawka  31

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 3 – punkt 7

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  7) „dobry stan środowiska” oznacza stan środowiska, o którym mowa w art. 3 ust. 5 dyrektywy 2008/56/WE.

  7) „dobry stan środowiska” oznacza stan środowiska, o którym mowa w art. 3 ust. 5 dyrektywy 2008/56/WE orazdecyzji Komisji 2010/477/UE.

  Uzasadnienie

  Decyzja Komisji 2010/477/UE zawiera dokładniejsze wytyczne dotyczące definicji „dobrego stanu środowiska” oraz odnoszących się doń kryteriów.

  Poprawka  32

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 4 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Każde państwo członkowskie ustanawiawprowadza w życie plan lub plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategię lub strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną. Mogą one zostać przygotowanepostaci odrębnych dokumentów.

  1. Każde państwo członkowskie określa procedury dotyczące ustanawianiawprowadzania w życie planowania przestrzennego obszarów morskich. Jeżeli państwo członkowskie nie uwzględni interakcji między lądemmorzemswoim planie zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, interakcjami tymi należy się zająćramach zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną. Państwa członkowskie mogą zdecydować, czy zastosują podejście zintegrowane, czy ustanowią plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną oddzielnie.

  Poprawka  33

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  1a. Państwa członkowskie lub właściwe organy regionalne bądź lokalne pozostają odpowiedzialne za określenieopracowanie treści takich planówstrategii,tym podziału przestrzeni morskiej między poszczególne działania sektoroweformy wykorzystania obszarów morskich.

  Poprawka  34

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 4 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną państwa członkowskie powinny uwzględniać w należyty sposób specyfikę regionów i podregionów, odnośną działalność sektorową, wody morskie i strefy przybrzeżne, których dotyczą dokumenty, oraz potencjalne skutki zmiany klimatu.

  3. Przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną państwa członkowskie powinny uwzględniać w należyty sposób specyfikępotrzeby regionów i podregionów morskichprzybrzeżnych oraz szanse, jakie sięnimi wiążą, odnośną działalność sektorową, zarówno bieżącą, jakprzyszłą, wody morskie i strefy przybrzeżne, których dotyczą dokumenty, oraz skutki zmiany klimatu.

  Poprawka  35

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  3a. Szczególnieprzypadku regionów najbardziej oddalonych Unii przestrzega się art. 349 TFUE,uwzględnieniem cechograniczeń szczególnych dla tych regionów.

  Poprawka  36

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  W planach zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategiach zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną stosuje się podejście ekosystemowe w celu ułatwienia współistnienia konkurujących ze sobą działalności sektorowych w wodach morskich i w strefach przybrzeżnych oraz zapobiegania konfliktom między nimi; ich celem jest przyczyniać się do:

  1.planach zagospodarowania przestrzennego obszarów morskichstrategiach zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną stosuje się podejście ekosystemowe oraz kryteria gospodarczespołeczne na tym samym szczeblucelu wspierania zrównoważonego rozwojutrwałego wzrostusektorze morskim. Promuje sięnich harmonijne współistnienie różnych rodzajów działalności sektorowej, minimalizuje konflikty między tymi rodzajami działalności na wodach morskich i w strefach przybrzeżnych oraz propaguje współpracę transgranicznąróżnorodne wykorzystanie tej samej przestrzeni morskiej przez różne sektory.

   

  2. Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną powinny przyczyniać się do osiągnięcia następujących celów Unii:

  a) zapewnienia Unii dostaw energii poprzez propagowanie rozwoju morskich źródeł energii, rozwoju nowych i odnawialnych form energii oraz łączenia sieci energetycznych, a także efektywności energetycznej;

  a) zapewnienia Unii dostaw energii poprzez propagowanie rozwoju morskich źródeł energii, rozwoju nowych i odnawialnych form energii oraz łączenia sieci energetycznych, a także efektywności energetycznej;

  b) propagowania rozwoju transportu morskiego i wytyczenia wydajnych i opłacalnych szlaków żeglugowych w całej Europie, w tym zapewnienia dostępności portu i bezpieczeństwa transportu;

  b) propagowania rozwoju transportu morskiego w całej Europie, w tym zapewnienia dostępności portów, bezpieczeństwa transportu, połączeń multimodalnych i zrównoważenia;

  c) wspierania zrównoważonego rozwoju i wzrostu sektora rybołówstwa i akwakultury, w tym zatrudnienia w rybołówstwie i związanych z nim sektorach;

  c) wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i trwałego wzrostu sektora akwakultury, w tym zatrudnienia w rybołówstwie i związanych z nim sektorach;

  d) zapewnienia zachowania, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego oraz rozważnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, zwłaszcza w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska, powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemu oraz zmniejszenia zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem mórz;

  d) zapewnienia zachowania, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego za pomocą reprezentatywnej i spójnej sieci obszarów chronionych oraz rozważnego, ostrożnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, zwłaszcza w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska, powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemu oraz zmniejszenia zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem mórz i obszarów przybrzeżnych, a także zapobiegania im;

  e) zapewnienia obszarom przybrzeżnym i morskim odporności na skutki zmiany klimatu.

  e) zapewnienia obszarom przybrzeżnym i morskim większej odporności na skutki zmiany klimatu w celu ochrony wrażliwych obszarów przybrzeżnych;

   

  3. Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną mogą przyczyniać się do osiągnięcia następujących dalszych celów krajowych:

   

  a) propagowania zrównoważonego wydobycia surowców;

   

  b) propagowania zrównoważonej turystyki;

   

  c) zapewnienia zachowaniaochrony dziedzictwa kulturowego;

   

  d) zagwarantowania korzystaniatych obszarów przez obywateli,tymcelach rekreacyjnych;

   

  e) zachowania tradycyjnych cech gospodarczychspołecznych sektora morskiego.

  Poprawka  37

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 6 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskichstrategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną ustanawiają działania operacyjne zmierzające do osiągnięcia celów określonych w art. 5, z uwzględnieniem wszystkich istotnych działań i środków, które mają do nich zastosowanie.

  1. Każde państwo członkowskie ustanawia działania proceduralne zmierzające do osiągnięcia celów określonych w art. 5, z uwzględnieniem istotnych działań, metod i środków, które mają do nich zastosowanie.

  Poprawka  38

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) zapewniają skuteczną współpracę transgraniczną między państwami członkowskimi,także między organami krajowymizainteresowanymi stronami odpowiednich polityk sektorowych;

  b) zapewniają skuteczny udział zainteresowanych stron odpowiednich polityk sektorowych zgodnieart. 9;

  Uzasadnienie

  Należy zaangażować zainteresowane strony. Żądanie współpracy stanowiłoby działanie o jeden krok za daleko i zahamowałoby proces.

  Poprawka  39

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ba) zapewniają skuteczną współpracę transgraniczną między państwami członkowskimi zgodnieart. 12;

  Uzasadnienie

  Jako że zaangażowanie zainteresowanych stron i współpraca transgraniczna między państwami członkowskimi to dwie zupełnie różne kwestie, lepiej jest odnieść się do nich w dwóch osobnych ustępach.

  Poprawka  40

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c) określają transgraniczne skutki planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w odniesieniu do wód morskich i stref przybrzeżnych będących pod władzą lub jurysdykcją państw trzecich tego samego regionu lub podregionu morskiego i związanych z nim stref przybrzeżnych oraz podejmują te kwestie we współpracy z właściwymi organami tych państw zgodnie z art. 1213.

  c) określają transgraniczne skutki planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w odniesieniu do wód morskich i stref przybrzeżnych będących pod władzą lub jurysdykcją państw trzecich tego samego regionu lub podregionu morskiego i związanych z nim stref przybrzeżnych oraz podejmują te kwestie we współpracy z właściwymi organami tych państw zgodnie z art. 13.

  Uzasadnienie

  Art. 12 odnosi się do innych państw członkowskich, a nie do państw trzecich, dlatego skreśla się odniesienie do art. 12.

  Poprawka  41

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ca)jednej strony opierają się na najlepszych dostępnych danych a z drugiej strony gwarantują niezbędną elastyczność umożliwiającą uwzględnianie przyszłych zmian;

  Uzasadnienie

  Cele dyrektywy są ambitne, zwłaszcza dla tych państw członkowskich, które nie posiadają dotychczas żadnego doświadczenia w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich czy zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną. Dlatego trzeba podkreślić konieczność zapewnienia elastyczności oraz danych. Środowisko morskie jest bardzo złożone, nadal jest częściowo nieznane i stale się zmienia.

  Poprawka  42

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 7 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Aby zapewnić osiągnięcie celów określonych w art. 5, plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich zawierają przynajmniej zmapowane przedstawienie wód morskich, które określa rzeczywiste i potencjalne rozłożenie czasowe i przestrzenne wszystkich odnośnych działań sektora morskiego.

  1. Aby zapewnić osiągnięcie celów Unii określonych w art. 5, plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich zawierają przynajmniej zmapowane przedstawienie wód morskich, które określa rzeczywiste, zamierzone i potencjalne rozłożenie czasowe i przestrzenne wszystkich odnośnych form wykorzystania obszarów morskichdziałań sektora morskiego oraz ważnych elementów ekosystemu.

  Poprawka  43

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich państwa członkowskie uwzględniają przynajmniej wymienione poniżej formy działalności:

  2. Przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich państwa członkowskie uwzględniają między innymi wymienione poniżej formy wykorzystaniadziałalności:

  Uzasadnienie

  Nie wszystkie spośród wymienionych punktów to działania.

  Poprawka  44

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 7 – ustęp 2 – litery a do g

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) instalacje do pozyskiwania energii i produkcji energii ze źródeł odnawialnych,

  a) instalacje do pozyskiwania energii i produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz jej transportu na ląd,

  b) urządzenia i infrastruktury do wydobywania ropy naftowej i gazu,

  b) urządzenia i infrastruktura do poszukiwaniawydobywania ropy naftowej, gazuinnych surowców,

  c) morskie szlaki transportowe,

  c) morskie szlaki transportowe,

  d) przebieg podwodnych kabli i rurociągów,

  d) przebieg podwodnych kabli i rurociągów,

  e) łowiska,

  e) istniejącepotencjalne łowiska,

  f) miejsca hodowli ryb,

  f) obszary hodowli ryb,

  g) obszary chronione.

  g) obszary ochronyzachowania środowiska naturalnegogatunków, obszary sieci Natura 2000, inne wrażliwe ekosystemy morskie oraz obszary sąsiadujące zgodnieprawem unijnymkrajowym;

   

  h) turystyka morskanadmorska;

   

  i) chronione obiekty dziedzictwa kulturowego;

   

  j) poligony wojskowe.

  Poprawka  45

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 8 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Aby zapewnić osiągnięcie celów określonych w art. 5, strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną zawierają przynajmniej wykaz istniejących środków stosowanychstrefie przybrzeżnej oraz analizę potrzebzakresie dodatkowych działań. Strategie zapewniają zintegrowanemiędzysektorowe wdrażanie polityki oraz uwzględniają interakcje między działaniami lądowymi i morskimi.

  1. Ustanawiając zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną, państwa członkowskie decydują, czy korzystaćzestawu praktyk czy teżjednej lub większej liczby strategii. Wskazują istniejące środki stosowanestrefie przybrzeżnej oraz przeprowadzają analizę potrzeby podjęcia dodatkowych działańcelu osiągnięcia założeń określonych w art. 5. Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną sprzyja zintegrowanemumiędzysektorowemu wdrażaniu polityki oraz uwzględnia interakcje między działaniami lądowymi i morskimicelu zapewnienia powiązań między lądemmorzem.

  Poprawka  46

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 8 – ustęp 2 – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Przy opracowywaniu strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną państwa członkowskie uwzględniają przynajmniej wymienione poniżej formy działalności:

  2. Przy opracowywaniu strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną państwa członkowskie uwzględniają:

  Poprawka  47

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) wykorzystanie konkretnych zasobów naturalnych,tym instalacji do pozyskiwania energiiprodukcji energii ze źródeł odnawialnych,

  skreślona

  Poprawka  48

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  aa) istniejące już praktykistrategie zgodnezaleceniem 2002/413/WE;

  Poprawka  49

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a b (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ab) istniejące formalnenieformalne praktyki, siecimechanizmy współpracy transgranicznej;

  Poprawka  50

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a c (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ac) odpowiednie działania, instalacje, urządzeniainfrastrukturę;

  Poprawka  51

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) rozwój infrastruktury, zakładów energetycznych, transportu, portów, zakładówobiektów morskich oraz innych obiektów,tym także zielonej infrastruktury,

  skreślona

  Poprawka  52

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c) rolnictwoprzemysł,

  skreślona

  Poprawka  53

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  d) rybołówstwoakwakulturę,

  skreślona

  Poprawka  54

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  e) ochronę i odtworzenie ekosystemów przybrzeżnych i zarządzanie nimi, usługi ekosystemowe i przyrodę, krajobraz przybrzeżny i wyspy,

  e) ochronę, zachowanie i odtworzenie ekosystemów przybrzeżnych, chronionych delt rzekchronionych obszarów podmokłych oraz zarządzanie nimi, usługi ekosystemowe i przyrodę, krajobraz przybrzeżny i wyspy,

  Poprawka  55

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 8 – ustęp 2 – litera f

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  f) łagodzenie skutków zmiany klimatu i dostosowanie się do niej.

  f) łagodzenie skutków zmiany klimatu i dostosowanie się do niej, zwłaszczadrodze zwiększenia odporności ekosystemu;

  Poprawka  56

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 9 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Państwa członkowskie ustanawiają środki zapewniające udział wszystkich zainteresowanych stron na wczesnym etapie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną.

  Państwa członkowskie ustanawiają środki zapewniające udział społeczeństwa poprzez informowanie odnośnych zainteresowanych stron, organówpodmiotów publicznych oraz poprzez przeprowadzanienimi konsultacji na wczesnym etapie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną. Państwa członkowskie dopilnowują też, aby te zainteresowane strony, organypodmioty publiczne miały dostęp do wyników, gdy tylko zakończą się prace nad tymi planamistrategiami.

  Uzasadnienie

  Brzmienie zaproponowane przez Komisję jest zbyt ogólne, dlatego należy doprecyzować, o jaki udział chodzi. Poza tym można połączyć ust. 1 i 2.

  Poprawka  57

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 9 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Udział społeczeństwa zapewni odpowiednim zainteresowanym stronomorganom,także zainteresowanej społeczności, wgląd do projektu planówstrategii oraz dostęp do wyników,momencie gdy staną się one dostępne.

  skreślony

  Poprawka  58

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 9 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Przy ustalaniu sposobów konsultacji społecznych państwa członkowskie działają zgodnieodpowiednimi regulacjami zawartymiinnych przepisach prawa UE.

  skreślony

  Uzasadnienie

  Oryginalne brzmienie nie ma wartości dodanej.

  Poprawka  59

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 10 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Państwa członkowskie organizują gromadzenie najlepszych dostępnych danych oraz wymianę informacji niezbędnych do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną.

  1. Państwa członkowskie organizują gromadzeniewykorzystanie najlepszych dostępnych danych oraz wymianę informacji niezbędnych do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i realizacji strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną.

  Poprawka  60

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 10 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Przy organizacji gromadzenia i wymiany danych, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie wykorzystują, w miarę możliwości, instrumenty i narzędzia opracowane w ramach zintegrowanej polityki morskiej.

  3. Przy organizacji gromadzenia i wymiany danych, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie wykorzystują, w miarę możliwości, instrumenty i narzędzia opracowane w ramach zintegrowanej polityki morskiejinnych odnośnych strategii politycznych Unii, jak te określonedyrektywie 2007/2/WE Parlamentu EuropejskiegoRadydnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)27a.

   

  _____________

   

  27a Dz.U. L 10825.4.2007, s. 1.

  Uzasadnienie

  Dyrektywa INSPIRE zaleca gromadzenie istotnych danych.

  Poprawka  61

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 11

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną podlegają przepisom dyrektywy 2001/42/WE.

  Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną podlegają przepisom dyrektywy 2001/42/WE orazstosownych przypadkach art. 6 dyrektywy 92/43/EWG.

  Poprawka  62

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 12 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Każde państwo członkowskie, do którego przylega strefa przybrzeżna lub obszar morski innego państwa członkowskiego współpracuje z tym państwem w celu zagwarantowania, że plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną spójne i skoordynowane w całej odnośnej strefie przybrzeżnej lub regionie bądź podregionie morskim. Współpraca ta uwzględnia w szczególności kwestie ponadnarodowe, takie jak infrastruktura transgraniczna.

  1. Każde państwo członkowskie, do którego przylega strefa przybrzeżna lub obszar morski innego państwa członkowskiego, podejmuje wszelkie niezbędne kroki, by współpracować z tym państwem w celu zagwarantowania, by plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną były spójne i skoordynowane w całej odnośnej strefie przybrzeżnej lub regionie bądź podregionie morskim. Współpraca ta uwzględnia w szczególności kwestie ponadnarodowe, takie jak infrastruktura transgraniczna,ma na celu wspólną wizję dla każdej istniejącejprzyszłej strategii dotyczącej basenów morskich.

  Poprawka  63

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  1a. Aby umożliwić współpracę, państwo członkowskie powinny,miarę możliwości, skoordynować harmonogramy nowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich lub dokonać przeglądu cykli dotychczasowych planów.

  Uzasadnienie

  Jeżeli nie poczyni się wysiłków, aby skoordynować harmonogramy cykli planowania przestrzennego obszarów morskich, właściwe władze mogą mieć trudności we współpracy, nawet jeżeli inne problemy techniczne i dotyczące danych zostaną rozwiązane.

  Poprawka  64

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) regionalne struktury współpracy instytucjonalnej obejmujące strefę przybrzeżną lub dany region bądź podregion morski; lub

  a) regionalne konwencje morskie lub inne regionalne struktury współpracy instytucjonalnej obejmujące strefę przybrzeżną lub dany region bądź podregion morski; lub

  Poprawka  65

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) sieci dedykowane właściwych organów państw członkowskich obejmujące dany region lub podregion morski.

  b) sieci właściwych organów państw członkowskich obejmujące daną strefę przybrzeżną, dany region lub podregion morski;

  Poprawka  66

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ba) wszelkie inne podejście spełniające wymogi ust. 1.

  Uzasadnienie

  Ogólnie preferuje się podejście regionalne, jednak w niektórych przypadkach bardziej praktyczna może być inna strategia, np. strategia dwustronna.

  Poprawka  67

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 13

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Państwa członkowskie, do którego przylega strefa przybrzeżna lub obszar morski państwa trzeciego powinny dołożyć wszelkich starań, aby uzgodnić swoje plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną z tym państwem trzecim w danym regionie lub podregionie morskim i związanej z nim strefie przybrzeżnej.

  Zgodniemiędzynarodowym prawem morskimodpowiednimi konwencjami państwa członkowskie, do których przylega strefa przybrzeżna lub obszar morski państwa trzeciego, zasięgają opinii tego państwa oraz dokładają wszelkich starań, aby współpracowaćuzgodnić swoje plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną z tym państwem trzecim w danym regionie lub podregionie morskim i związanej z nim strefie przybrzeżnej.

  Poprawka  68

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 15 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Sprawozdanie to musi zawierać przynajmniej informacje o wykonaniu art. 6–13.

  2. Sprawozdanie to musi zawierać przynajmniej informacje o wykonaniu art. 6–13.miarę możliwości treśćformę sprawozdania należy zharmonizowaćodpowiednimi specyfikacjami przewidzianymidyrektywie 2008/56/WE.

  Uzasadnienie

  W miarę możliwości powinniśmy ograniczyć do minimum dodatkowego administracyjnego obciążania organów, które już teraz mają wiele obowiązków w zakresie sprawozdawczości i monitorowania, wynikających z obowiązującego prawa UE.

  Poprawka  69

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 15 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat postępów we wdrażaniu niniejszej dyrektywy.

  3. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat postępów we wdrażaniu niniejszej dyrektywy najpóźniej rok po terminie,którym należy ustanowić plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskichzintegrowane strategie zarządzania strefą przybrzeżną.

  Poprawka  70

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Komisja może – w drodze aktów wykonawczych – przyjąć przepisy dotyczące:

  1. Bez uszczerbku dla specyfikacji dotyczących istotnych powiązanych planówstrategii Komisja może – w drodze aktów wykonawczych – przyjąć przepisy dotyczące:

  Uzasadnienie

  Nowe sformułowanie precyzuje zakres ewentualnych przepisów przyjmowanych w drodze aktów wykonawczych.

  Poprawka  71

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) specyfikacji eksploatacyjnych w zakresie zarządzania danymi, o których mowa w art. 10, pod warunkiem że nie zostały ustanowione za pomocą innych aktów prawnych UE, takich jak dyrektywy 2007/2/WE i 2008/56/WE,

  a) specyfikacji proceduralnych w zakresie zarządzania danymi, o których mowa w art. 10, pod warunkiem że nie zostały ustanowione za pomocą innych aktów prawnych Unii, takich jak dyrektywy 2007/2/WE i 2008/56/WE,

  Uzasadnienie

  Uściślenie, że akty wykonawcze będą dotyczyć wyłącznie specyfikacji proceduralnych w zakresie zarządzania danymi, a nie specyfikacji operacyjnych.

  Poprawka  72

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a – tiret pierwsze

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  – w sprawie udostępniania danych oraz łączenia z istniejącymi procesami zarządzaniagromadzenia danych; oraz

  w sprawie skutecznego udostępniania danych oraz łączenia z istniejącymi systemami zarządzania danymiprocesami ich gromadzenia; oraz

  Uzasadnienie

  Uściślenie, że przepisy przyjmowane przez Komisję w drodze aktów wykonawczych nie mogą regulować wymiany danych i zarządzania danymi ogólnie, lecz raczej tylko poprawiać efektywność tych działań.

  Poprawka  73

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) etapów operacyjnych prowadzących do ustanowienia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną oraz sprawodawczości odnoszące się do

  b) etapów proceduralnych przyczyniających się do ustanowienia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną oraz sprawozdawczości na ich temat, odnoszące się do:

  Uzasadnienie

  Uściślenie, że art. 16 ust. 1 lit. b) dotyczy jedynie etapów proceduralnych, a nie istotnych kwestii powiązanych z planami zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategiami zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną.

  Poprawka  74

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b – tiret trzecie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  – współpracy transgranicznej;

  najskuteczniejszej współpracy transgranicznej;

  Uzasadnienie

  Uściślenie, że przepisy przyjmowane przez Komisję w drodze aktów wykonawczych nie mogą regulować współpracy trasngranicznej ogólnie, lecz raczej tylko poprawiać jej efektywność.

  Poprawka  75

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b – tiret czwarte

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  – konsultacji społecznych.

  skreślone

  Uzasadnienie

  Mając na uwadze postanowienia zawarte w art. 9, niewłaściwe jest powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów wykonawczych w tej dziedzinie, gdyż leży to w gestii państw członkowskich.

  Poprawka                  76

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 17 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2.przypadku odesłania do ustępu 1 stosuje się art. 5 rozporządzenia nr 182/2011.

  2.przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

  Uzasadnienie

  Na przykład w art. 16 ust. 2 jest odniesienie do niniejszego ustępu, a nie do ust. 1.

  Poprawka  77

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 18 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

  2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, przyjęte przez państwa członkowskie po wejściużycie niniejszej dyrektywy zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

  Poprawka  78

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 18 – ustęp 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, o których mowa w art. 4 ust. 1, należy opracować w ciągu 36 miesięcy od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

  4. Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, o których mowa w art. 4 ust. 1, należy opracować w ciągu 48 miesięcy od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

  Uzasadnienie

  Sprawozdawczyni uważa okres 36 miesięcy za nierealistyczny. Ramy czasowe powinny być ambitne, ale nie powinny powodować pospiesznego wdrażania. Należy wziąć pod uwagę poszczególne etapy planowania przestrzennego obszarów morskich w państwach członkowskich.

  Poprawka  79

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 18 – ustęp 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 15 ust. 1, przedkłada się najpóźniej po upływie 42 miesięcy od wejścia w życie niniejszej dyrektywy, a następnie co sześć lat.

  5. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 15 ust. 1, przedkłada się najpóźniej po upływie 54 miesięcy od wejścia w życie niniejszej dyrektywy, a następnie co sześć lat.

  Uzasadnienie

  Zmiana zgodna z art. 18 ust 4., tj. 6 miesięcy po określonym w nim terminie.

  Poprawka  80

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 18 – ustęp 6

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  6. Sprawozdanie na temat postępów we wdrażaniu dyrektywy, o którym mowa w art. 15 ust. 3, przedkłada się najpóźniej po upływie sześciu miesięcy od daty, o której mowa w ust. 5, a następnie co sześć lat.

  6. Sprawozdanie na temat postępów we wdrażaniu dyrektywy, o którym mowa w art. 15 ust. 3, przedkłada się najpóźniej po upływie sześciu miesięcy od daty, o której mowa w ust. 5, a następnie co cztery lata.

  Poprawka  81

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 18 – ustęp 6 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  6a. Obowiązki dotyczące transpozycji zawarteniniejszej dyrektywie nie mają zastosowania do państw śródlądowych.

  Uzasadnienie

  Landlocked Member States do not have a coast and maritime area, therefore there is no use for them to establish maritime spatial plans and integrated coastal management strategies. Still, this Directive can be of importance to them. Landlocked Member States could be asked for cooperation by other Member States, in particular in the course of the establishment and implementation of integrated coastal management strategies if there is a river that runs through that country and enters a sea afterwards. Therefore they have to take into account this directive when planning activities that can affect the seaside of other Member States, but obviously they cannot transpose any obligation contained in this Directive.

  • [1]  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
  • [2]  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

  UZASADNIENIE

  I. Kontekst ogólny

  Unię Europejską otaczają oceany i morza, a w jurysdykcji państw członkowskich znajduje się więcej wód niż lądu. Ponadto linia brzegowa należąca do 23 z 28 państw członkowskich jest siedem razy dłuższa niż linia brzegowa USA. Ponad 200 milionów obywateli UE mieszka w regionach przybrzeżnych a 88 milionów tam pracuje, wytwarzając przeszło 40% PKB Unii Europejskiej. 5,4 miliona spośród nich jest zatrudnionych w sektorach morskich, których wartość dodana brutto wynosi niemal 500 miliardów euro.

  Fakty te wskazują na znaczenie, jakie dla Unii Europejskiej mają obecnie obszary morskie i przybrzeżne oraz gospodarka morska. Jednak w przyszłości ich rola zwiększy się jeszcze bardziej. W tych regionach i sektorach dojdzie do dalszego wzrostu natężenia działalności ludzkiej i gospodarczej. Gospodarka morska UE ma kluczowe znaczenie dla realizacji celów strategii „Europa 2020” i może w ogromnym stopniu przyczynić się do zapewnienia konkurencyjności Europy w zglobalizowanym świecie. Dlatego UE powinna odgrywać rolę lidera w rozwoju badań i innowacji morskich oraz w zwiększaniu wzrostu gospodarczego sektorów morskich.

  Energetyka morska, np. wytwarzanie morskiej energii wiatrowej czy energia fal i pływów, może przyczynić się w zasadniczy sposób do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia zależności UE od importu energii.

  Aby uporać się z rosnącym zapotrzebowaniem na ryby przeznaczone do spożycia i zarządzać w sposób zrównoważony zasobami rybnymi UE bez dalszego zwiększania importu ryb przeznaczonych do spożycia, niezbędne będzie promowanie akwakultury przybrzeżnej.

  Obecnie 90% handlu zagranicznego UE odbywa się drogą morską. Europejskie porty, morskie szlaki żeglugowe i sektor transportu morskiego odgrywają główną rolę w zapewnieniu funkcjonowania łańcucha dostaw i połączenia europejskich przedsiębiorstw i europejskiego rynku z pozostałymi gospodarkami na całym świecie.

  Są to jedynie niektóre przykłady istniejącej działalności morskiej, a jest ich znacznie więcej, np. wydobycie ropy naftowej, gazu oraz innych surowców i zasobów czy turystyka morska i przybrzeżna. Pobudzanie wzrostu i rozwoju sektora morskiego jako całości dodatkowo zwiększy zapotrzebowanie na przestrzeń morską. Dlatego konieczne jest koordynowanie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na przestrzeń morską, aby zagwarantować trwały wzrost gospodarczy i zapobiec konfliktom sektorowym.

  Ta działalność sektorowa odbywa się jednak w kruchym środowisku, o którym nadal wiemy niewystarczająco i którego piękno i bogactwo powinniśmy zachować dla przyszłych pokoleń. Duża gęstość zaludnienia i znaczne natężenie działalności człowieka na obszarach przybrzeżnych i morskich stanowi obciążenie dla tych ekosystemów.

  W związku z tym niezbędne jest znalezienie rozsądnej równowagi między czynnikami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi w celu skutecznego wspierania wzrostu gospodarki morskiej i jednoczesnego zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Jako że kwestia współzależności obszarów morskich i przybrzeżnych jest bardzo złożona, proces zarządzania nimi musi zapewniać połączenie lądu i morza oraz obejmować oceany, morza i wybrzeża.

  II. Kontekst polityki

  W 2009 r. Komisja Europejska opublikowała niebieską księgę zatytułowaną „Zintegrowana polityka morska UE”. Opracowano w niej kwestię ustanowienia nowego modelu zarządzania obszarami morskimi, którego nadrzędnym celem jest optymalny rozwój wszystkich rodzajów działalności związanych z morzem w zrównoważony sposób. Aby osiągnąć ten cel, należy skoordynować różne obszary polityki dotyczące zagadnień związanych z obszarami morskimi i stosować zintegrowane i międzysektorowe podejście. Ponadto w proces decyzyjny należy w większym stopniu zaangażować odpowiednie zainteresowane strony.

  W niebieskiej księdze przedstawiono ambitny program polityk sektorowych, które należy rozwinąć, by stworzyć skuteczne ramy zarządzania zintegrowaną polityką morską. Osiągnięciu tego celu będą służyć trzy główne narzędzia: a) nadzór morski, b) dane i informacje oraz c) planowanie przestrzenne obszarów morskich i zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną.

  Od 2007 r. IMP nabiera coraz wyraźniejszego kształtu. W 2010 r. Parlament Europejski przyjął sprawozdanie na temat oceny IMP. W 2011 r. na mocy rozporządzenia (UE) nr 1255/2011 ustanowiono pozycję budżetową dla IMP w wysokości 40 milionów EUR na dwa kolejne lata. W tym samym roku Komisja zaproponowała ustanowienie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w celu finansowania wspólnej polityki rybołówstwa i zintegrowanej polityki morskiej. W międzyczasie została przyjęta dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej jako filar środowiskowy IMP, Komisja przyjęła komunikat w sprawie błękitnego wzrostu w 2012 r., a podczas cypryjskiej prezydencji uzgodniono treść deklaracji z Limasol w sprawie agendy morskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

  W tym samym czasie usprawniono też jej narzędzia. W 2008 r. przyjęto „Mapę drogową na rzecz planowania przestrzennego obszarów morskich: Opracowanie wspólnych zasad w UE”, a w 2011 r. wszedł w życie protokół dotyczący zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego. Ponadto rozpoczęto projekty w zakresie działań przygotowawczych związanych z planowaniem przestrzennym obszarów morskich na Morzu Północnym, Morzu Bałtyckim i na Atlantyku.

  III. Wniosek Komisji

  W wyniku tego Komisja zaproponowała dyrektywę ramową dotyczącą ustanowienia i wdrożenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną.

  Wniosek ma na celu opracowanie ram proceduralnych ustanowienia i wdrożenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w państwach członkowskich. Te plany i/lub strategie powinny przyczynić się do realizacji obecnych celów UE takich jak zapewnienie dostaw energii dla Unii, promowanie transportu morskiego, wspieranie zrównoważonego rybołówstwa czy zachowanie i ochrona środowiska naturalnego. Ponadto powinny się one opierać na podejściu ekosystemowym i ułatwiać współistnienie różnych rodzajów działalności sektorowej na wodach morskich i w strefie przybrzeżnej.

  Za opracowanie i określenie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną odpowiadają państwa członkowskie. Jednak te plany i strategie muszą spełniać minimalne wymogi, np. muszą być skoordynowane lub zintegrowane ze sobą, należy je poddawać przeglądowi co sześć lat i muszą uwzględniać wszystkie odnośne rodzaje działalności morskiej i przybrzeżnej.

  Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich zawierają przynajmniej zmapowane przedstawienie wód morskich i określają rzeczywiste potencjalne i czasowe rozłożenie wszystkich odnośnych działań. Wniosek zawiera też niewyczerpujący wykaz działań, które uwzględnia się podczas sporządzania tych planów.

  Strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną zawierają wykaz istniejących środków oraz wskazują, czy potrzebne jest podjęcie dodatkowych działań. Uwzględniają też niewyczerpujący wykaz działań prowadzonych na obszarach przybrzeżnych.

  Opracowując te plany i strategie, państwa członkowskie w szczególności współpracują z innymi krajami, zarówno państwami członkowskimi, jak i państwami trzecimi, do których przylega ta sama strefa przybrzeżna lub ten sam obszar morski, i angażują już na wczesnym etapie zainteresowane podmioty publiczne.

  IV. Stanowisko sprawozdawczyni

  Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji. Zapotrzebowanie na przestrzeń morską rośnie, a przestrzeń ta jest często wykorzystywana w sposób nieskoordynowany. Jednak niewiele państw członkowskich dysponuje już planami zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. W celu osiągnięcia znacznego wzrostu gospodarczego w sektorze morskim innowacyjne MŚP i duże przedsiębiorstwa potrzebują pewności prawa, by inwestować w technologie przyszłości lub w kosztowne przedsięwzięcia takie jak sieci przesyłowe morskiej energii wiatrowej. Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich są kluczem do skutecznej realizacji działań na rzecz błękitnego wzrostu, ponieważ dają tę pewność prawa i ułatwiają współistnienie różnych rodzajów działalności sektorowej. Dlatego też dyrektywa w sprawie planowania przestrzennego obszarów morskich jest logiczną konsekwencją i następnym krokiem po ustanowieniu IMP w 2007 r. i przyjęciu agendy na rzecz błękitnego wzrostu w 2012 r.

  Obszary morskie i przybrzeżne, na których prowadzone są działania, są często obszarami wrażliwymi pod względem środowiskowym. W związku z tym w odniesieniu do kierowania tymi działaniami i planowania ich istnieje potrzeba stosowania podejścia ekosystemowego. Z uwagi na znaczną współzależność obszarów morskich i przybrzeżnych planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną należy postrzegać jako uzupełniające się narzędzia.

  Jednak bardzo ważne jest, aby upewnić się, że dyrektywa ramowa jest zgodna z zasadą pomocniczości i pozostawia państwom członkowskim swobodę skutecznego rozwiązywania kwestii związanych z własnymi interesami i szczególnymi uwarunkowaniami na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. W szczególności w przypadku linii brzegowej, która jest obszarem o zróżnicowanych cechach, konieczne mogą okazać się różne podejścia strategiczne w celu skutecznego rozwiązania kwestii związanych z tymi szczególnymi cechami. Dlatego dyrektywa ramowa w sprawie planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną powinna zapewnić państwom członkowskim niezbędną elastyczność skutecznego działania w ramach wspólnych celów. Niniejsza dyrektywa nie powinna utrudniać faktycznego opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich ani też ingerować w sprawdzające się formalne i nieformalne praktyki zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną.

  Sprawozdawczyni stanowczo popiera ramy proceduralne służące spójnemu i skoordynowanemu planowaniu przestrzennemu obszarów morskich oraz zintegrowanemu zarządzaniu strefą przybrzeżną we wszystkich państwach UE. W szczególności chcielibyśmy podkreślić znaczenie transgranicznej współpracy między państwami członkowskimi i współpracy z państwami trzecimi. Basenom, wodom i ekosystemom morskim obce są granice państwowe, zatem skuteczne planowanie i zarządzanie musi mieć wymiar transgraniczny.

  Konieczność ustanowienia i wdrożenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną we wszystkich państwach członkowskich jest z jednej strony dowodem na skuteczność zintegrowanej polityki morskiej, ustanowionej zaledwie kilka lat temu, z drugiej zaś strony stanowi istotny krok w kierunku pełnego wykorzystania jej potencjału w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów morskich i przybrzeżnych oraz promowania długotrwałego błękitnego wzrostu w sektorze morskim.

  OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia PublicznegoBezpieczeństwa Żywności (25.10.2013)

  dla Komisji Transportu i Turystyki

  w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną
  (COM(2013)0133 – C7‑0065/2013 – 2013/0074(COD))

  Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Mario Pirillo

  ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

  Rozwój „niebieskiej gospodarki” w Europie zmierzającej do zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich to ważna część celu Unii, jakim jest stanie się do roku 2020 gospodarką inteligentną, zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu społecznemu. Konieczne jest zintegrowane i spójne zarządzanie obszarami morskimi, aby zagwarantować zrównoważony wzrost i zachować ekosystemy przybrzeżne i morskie dla przyszłych pokoleń, stawiając czoła presji wywieranej na zasoby morskie i przybrzeżne spowodowanej ich rosnącą eksploatacją, a także zmianami klimatu, katastrofami naturalnymi oraz erozją.

  Głównym celem wniosku Komisji jest propagowanie zrównoważonego wzrostu działalności morskiej i przybrzeżnej oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów przybrzeżnych i morskich poprzez ustanowienie ram skutecznego wdrażania planowania przestrzennego obszarów morskich w wodach UE oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w obszarach przybrzeżnych państw członkowskich, a także zaangażowanie wszystkich obszarów politycznych Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które mają wpływ na strefy przybrzeżne, morza i oceany.

  Ramy, które wniosek ma zamiar ustanowić, zakładają systematyczne, skoordynowane, sprzyjające integracji i transgraniczne podejście do zintegrowanego zarządzania w sektorach morskich, zgodne z prawem krajowym państw członkowskich oraz z prawem międzynarodowym. Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną mają na celu odzwierciedlenie, integrowanie i połączenie celów określonych przez krajowe lub regionalne polityki sektorowe, podjęcie kroków prowadzących do zapobiegania konfliktom między różnymi sektorami lub łagodzenia ich oraz przyczynienie się do osiągnięcia celów Unii w dziedzinie strategii politycznych dotyczących morza i stref przybrzeżnych. Wniosek zobowiązuje państwa członkowskie do dążenia do spójności zarządzania w basenach morskich poprzez współpracę transgraniczną w tym samym regionie morskim i związanej z nim strefie przybrzeżnej.

  Sprawozdawca podziela i popiera cele i treść wniosku Komisji i uważa, że są one ważnym krokiem do utworzenia „niebieskiej gospodarki” dla zrównoważonego wzrostu w europejskich obszarach morskich i strefach przybrzeżnych. Proponowane poprawki mają na celu polepszenie niektórych aspektów wniosku, a zwłaszcza uściślenie i wzmocnienie celów zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zachowania zasobów naturalnych.

  Dla właściwego gospodarowania zasobami ważne jest, aby państwa członkowskie uwzględniały w swoich planach nie tylko wydobycie gazu (w tym gazu łupkowego) i energii, ale także związane z nimi operacje składowania. Ponadto sprawozdawca uważa za niezbędne właściwe – zrównoważone i przyjazne dla środowiska – zarządzanie osadami przybrzeżnymi, aby zrównoważyć sytuację obszarów narażonych na ten problem z powodu zmian klimatu, erozji i postępującego zatapiania przez morze.

  Konieczny jest również pełny i rzeczywisty udział społeczeństwa już od początku dokonywania wyborów w planowaniu, co może zapobiec konfliktom związanym z wykorzystaniem zasobów naturalnych. Na zakończenie wypada jasno zaznaczyć, że przepisy dyrektywy muszą mieć zastosowanie zgodnie z obowiązującym już ustawodawstwem europejskim i krajowym.

  POPRAWKI

  Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

  Poprawka  1

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (1) Wysoki i szybko rosnący popyt na przestrzeń morską do wykorzystania w różnych celach, takich jak instalacje w celu eksploatowania odnawialnych źródeł energii, transport morski i działalność połowowa, ochrona ekosystemu i turystyka oraz urządzenia akwakultury, jak również występowanie licznych presji na zasoby przybrzeżne, wymagają zintegrowanego podejścia w zakresie planowania i zarządzania.

  (1) Wysoki i szybko rosnący popyt na przestrzeń morską do wykorzystania w różnych celach, takich jak instalacje w celu eksploatowania odnawialnych źródeł energii, poszukiwanieeksploatacja ropy naftowejgazu, transport morski i działalność połowowa, ochrona ekosystemu i różnorodności biologicznejturystyka oraz urządzenia akwakultury, jak również występowanie licznych presji na zasoby przybrzeżne, wymagają zintegrowanego podejścia w zakresie planowania i zarządzania.

  Poprawka  2

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 10

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (10) W celu zapewnienia spójności i jasności prawnej należy określić zasięg geograficzny planowania przestrzennego obszarów morskich oraz strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną zgodnie z istniejącymi instrumentami prawnymi Unii oraz międzynarodowym prawem morskim.

  (10) W celu zapewnienia spójności i jasności prawnej należy określić zasięg geograficzny planowania przestrzennego obszarów morskich oraz strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną zgodnie z istniejącymi instrumentami prawnymi państw członkowskich, Unii, Konwencją Narodów Zjednoczonychprawie morza (UNCLOS) oraz międzynarodowym prawem morskim.

  Poprawka  3

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 12

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (12) O ile zadaniem Unii jest ustanowienie przepisów dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, o tyle państwa członkowskie i ich właściwe organy są nadal odpowiedzialne za wytworzenie i określenie, w granicach swoich wód morskich i w strefach przybrzeżnych, zawartości takich planów i strategii, w tym rozdziału przestrzeni morskiej między różne działania sektorowe.

  (12) O ile zadaniem Unii jest ustanowienie przepisów dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, o tyle państwa członkowskie i ich właściwe organy są nadal odpowiedzialne za wytworzenie i określenie, w granicach swoich wód morskich i w strefach przybrzeżnych, zawartości takich planów i strategii, w tym rozdziału przestrzeni morskiej między różne działania sektorowe i muszą działać zawsze zgodnieustawodawstwem Unii Europejskiej.

  Uzasadnienie

  W tej dyrektywie państwa członkowskie zachowują swoje uprawnienia w zakresie planowania przestrzennego obszarów miejskich i wiejskich, lecz wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego i plany zarządzania należy realizować przestrzegając ustawodawstwa UE.

  Poprawka  4

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 14

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (14) Ekosystemy oraz zasoby morskie i przybrzeżne w wodach morskich i strefie przybrzeżnej podlegają znacznym presjom. Działalność człowieka, ale także skutki zmiany klimatu, zagrożenia naturalne i zjawiska dynamiki linii brzegowej, takie jak erozja i przyrastanie, mogą mieć zasadniczy wpływ na rozwój i wzrost gospodarczy w strefie przybrzeżnej, jak również na ekosystemy przybrzeżne i morskie, prowadząc do pogorszenia się stanu środowiska, utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemu. Przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną należy poświęcić tym różnym typom presji należytą uwagę. Ponadto zdrowe ekosystemy przybrzeżne i morskie oraz ich liczne usługi, o ile zostaną uwzględnione w decyzjach planistycznych, mogą przynieść znaczne korzyści w zakresie produkcji żywności, rekreacji i turystyki, łagodzenia skutków zmiany klimatu i dostosowania do niej, kontroli dynamiki linii brzegowej oraz zapobiegania klęskom żywiołowym.

  (14) Ekosystemy oraz zasoby morskie i przybrzeżne w wodach morskich i strefie przybrzeżnej podlegają znacznym presjom. Działalność człowieka, ale także skutki zmiany klimatu, zagrożenia naturalne i zjawiska dynamiki linii brzegowej, takie jak erozja i przyrastanie, mogą mieć zasadniczy wpływ na rozwój i wzrost gospodarczy w strefie przybrzeżnej, jak również na ekosystemy przybrzeżne i morskie, prowadząc do pogorszenia się stanu środowiska, utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemu. Przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną trzeba poświęcić tym różnym typom presji należytą uwagę. Ponadto zdrowe ekosystemy przybrzeżne i morskie oraz ich liczne usługi, o ile zostaną uwzględnione w decyzjach planistycznych, mogą przynieść znaczne korzyści w zakresie produkcji żywności, rekreacji i turystyki, łagodzenia skutków zmiany klimatu i dostosowania do niej, kontroli dynamiki linii brzegowej oraz zapobiegania klęskom żywiołowym.

  Poprawka  5

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 15

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (15) W planowaniu przestrzennym obszarów morskich oraz zintegrowanym zarządzaniu strefą przybrzeżną należy stosować podejście ekosystemowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 dyrektywy 2008/56/WE, w celu zapewnienia, że zbiorowa presja wszystkich działań utrzymuje się w granicach poziomów odpowiadających osiągnięciu dobrego stanu środowiska oraz że zdolność adaptacyjna ekosystemów morskich do reagowania na zmiany antropogeniczne nie ulega osłabieniu, przy jednoczesnym umożliwieniu zrównoważonego użytkowania zasobów i usług morskich przez obecne i przyszłe pokolenia.

  (15) W planowaniu przestrzennym obszarów morskich oraz zintegrowanym zarządzaniu strefą przybrzeżną należy stosować podejście ekosystemowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 dyrektywy 2008/56/WE, uwzględnić zasadę pomocniczości, zasadę ostrożności oraz zasadę działania zapobiegawczego określoneart. 191 ust. 2 Traktatufunkcjonowaniu Unii Europejskiejcelu zapewnienia, że zbiorowa presja wszystkich działań morskichprzybrzeżnych utrzymuje się w granicach poziomów odpowiadających osiągnięciu dobrego stanu środowiska i zachowaniu zasobów naturalnych oraz że zdolność adaptacyjna ekosystemów morskich do reagowania na zmiany antropogeniczne nie ulega osłabieniu, przy jednoczesnym umożliwieniu zrównoważonego użytkowania zasobów i usług morskich przez obecne i przyszłe pokolenia.

  Poprawka  6

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 16

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (16) Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną będzie się między innymi przyczyniać do osiągnięcia celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, rozporządzenia Rady nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, decyzji nr 884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1692/96/WE w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego, strategii UE w zakresie różnorodności biologicznej na 2020 r., planu działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, strategii UE dotyczącej dostosowania się do zmiany klimatu oraz, w stosownych przypadkach, również polityki regionalnej UE, w tym strategii dotyczących basenów morskich oraz strategii makroregionalnych.

  (16) Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną będzie się między innymi przyczyniać do osiągnięcia celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, rozporządzenia Rady nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, decyzji nr 884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1692/96/WE w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego, dyrektywy Rady 92/43/EWGdnia 21 maja 1992 r.sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej faunyflory, dyrektywy Parlamentu EuropejskiegoRady 2009/147/WEdnia 30 listopada 2009 r.sprawie ochrony dzikiego ptactwa, strategii UE w zakresie różnorodności biologicznej na 2020 r., planu działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, strategii UE dotyczącej dostosowania się do zmiany klimatu oraz, w stosownych przypadkach, również polityki regionalnej UE, w tym strategii dotyczących basenów morskich oraz strategii makroregionalnych.

  Poprawka  7

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 18

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (18) W celu osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną powinny obejmować cały cykl identyfikacji problemu, zbierania informacji, planowania, podejmowania decyzji, wdrażania oraz monitorowania wdrażania i opierać się na najlepszej dostępnej wiedzy naukowej. Należy jak najlepiej wykorzystać mechanizmy określone w aktualnych i przyszłych przepisach prawnych, w tym w decyzji 2010/477/UE w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich lub inicjatywy Komisji „Wiedza o morzu 2020”.

  (18) W celu osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną powinny obejmować cały cykl identyfikacji problemu, zbierania informacji, planowania, podejmowania decyzji, wdrażania oraz monitorowania wdrażania i opierać się na najlepszej dostępnej wiedzy naukowej,także być spójnezasadamistrategiami politycznymi UE, zwłaszczazasadą ostrożności. Należy jak najlepiej wykorzystać mechanizmy określone w aktualnych i przyszłych przepisach prawnych, w tym w decyzji 2010/477/UE w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich lub inicjatywy Komisji „Wiedza o morzu 2020”.

  Poprawka  8

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 19

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (19) Głównym celem planowania przestrzennego obszarów morskich jest zdefiniowanie form wykorzystania przestrzeni oraz konfliktów w obszarach morskich i zarządzanie nimi. Aby osiągnąć ten cel, państwa członkowskie powinny przynajmniej zapewnić, że wynikiem procesu lub procesów planowania jest kompleksowa mapa przedstawiająca różne sposoby wykorzystania przestrzeni morskiej, uwzględniające długotrwałe zmiany spowodowane zmianą klimatyczną.

  (19) Celami planowania przestrzennego obszarów morskich zdefiniowanie form wykorzystania przestrzeni oraz konfliktów w obszarach morskich i zarządzanie nimi,także zapewnienie zrównoważonego rozwoju działalności morskiejprzybrzeżnej. Aby skutecznie osiągnąć te cele, państwa członkowskie powinny przynajmniej zapewnić, że wynikiem procesu lub procesów planowania jest kompleksowa mapa przedstawiająca różne sposoby wykorzystania przestrzeni morskiej, uwzględniające długotrwałe zmiany spowodowane zmianą klimatyczną, oraz że ich celem jest zrównoważony rozwój na płaszczyźnie społecznej, środowiskowejgospodarczej.

  Poprawka  9

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 21 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (21a) Aby strefy przybrzeżne przystosowały się do zmian klimatu, aby zwalczać zjawisko erozji lub zbytniego postępowania linii brzegowej czy ryzyko zatapiania przez morze bądź pogarszania stanu środowiskautraty różnorodności biologicznej ekosystemów przybrzeżnych, ważne jest właściwe – zrównoważoneprzyjazne dla środowiska – zarządzanie osadami przybrzeżnymicelu zrównoważenia sytuacji na obszarach nadzwyczaj narażonych na ten problem. Osady podmorskie znajdujące się na platformie kontynentalnej mogą być wykorzystywanetych strefach przybrzeżnych, gdzie odczuwane są braki takich zasobów.

  Poprawka  10

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 22

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (22) Zarządzanie obszarami morskimi i przybrzeżnymi jest złożone i angażuje na różnych poziomach organy, podmioty gospodarcze i inne zainteresowane strony. W celu skutecznego zagwarantowania zrównoważonego rozwoju istotne są konsultacje z zainteresowanymi stronami, organami i społeczeństwem na odpowiednim etapie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w ramach niniejszej dyrektywy, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa UE. Dobry przykład przepisów dotyczących konsultacji publicznych można znaleźć w art. 2 ust. 2 dyrektywy 2003/35/WE.

  (22) Zarządzanie obszarami morskimi i przybrzeżnymi jest złożone i angażuje na różnych poziomach organy, podmioty gospodarcze i inne zainteresowane strony. W celu skutecznego zagwarantowania zrównoważonego rozwoju istotne są konsultacje z zainteresowanymi stronami, organami różnego szczebla i społeczeństwem na każdym etapie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w ramach niniejszej dyrektywy, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa UE. Dobre przykłady przepisów dotyczących konsultacji publicznych można znaleźć w art. 2 ust. 2 dyrektywy 2003/35/WE orazart. 6 dyrektywy 2001/42/WE.

  Poprawka  11

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 23

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (23) Poprzez plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną państwa członkowskie mogą zmniejszyć obciążenie administracyjne i koszty wspierania swoich działań na rzecz wdrożenia innych stosownych aktów prawnych Unii. Harmonogramy dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną powinny zatem być spójne z harmonogramami określonymi w innych odnośnych przepisach prawa, a w szczególności: dyrektywie 2009/28/WE, która wymaga od państwa członkowskiego zapewnienia, aby jego udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r., wyniósł co najmniej 20 % i która określa procedury koordynacji zatwierdzenia, certyfikacji i planowania, w tym planowania przestrzennego, jako ważny wkład w osiągnięcie celów UE w zakresie energii odnawialnej; dyrektywie 2008/56/WE i załączniku A ust. 6 do decyzji 2010/477/UE, który wymaga od państw członkowskich podjęcia niezbędnych środków na rzecz osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego do 2020 r. i które określają morskie planowanie przestrzenne jako narzędzie wspierania podejścia ekosystemowego do zarządzania działalnością człowieka w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska; decyzji nr 884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1692/96/WE w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, która nakłada obowiązek ustanowienia do 2020 r. transeuropejskiej sieci transportowej poprzez integrację europejskich sieci infrastruktury transportu lądowego, morskiego i lotniczego.

  (23) Poprzez plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną państwa członkowskie mogą zmniejszyć obciążenie administracyjne i koszty wspierania swoich działań na rzecz wdrożenia innych stosownych aktów prawnych Unii. Harmonogramy dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną powinny zatem być spójne z harmonogramami określonymi w innych odnośnych przepisach prawa, a w szczególności: dyrektywie 2009/28/WE, która wymaga od państwa członkowskiego zapewnienia, aby jego udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r., wyniósł co najmniej 20 % i która określa procedury koordynacji zatwierdzenia, certyfikacji i planowania, w tym planowania przestrzennego, jako ważny wkład w osiągnięcie celów UE w zakresie energii odnawialnej; dyrektywie Parlamentu EuropejskiegoRady 2000/60/WEdnia 23 października 2000 ustanawiającej ramy wspólnotowego działaniadziedzinie polityki wodnej1, która wymaga, aby do roku 2015 państwa członkowskie osiągnęły dobry potencjał ekologiczny, dobry stan wód podziemnychdobry stan chemiczny wód powierzchniowych, dyrektywie 2008/56/WE i załączniku A ust. 6 do decyzji 2010/477/UE, który wymaga od państw członkowskich podjęcia niezbędnych środków na rzecz osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego do 2020 r. i które określają morskie planowanie przestrzenne jako narzędzie wspierania podejścia ekosystemowego do zarządzania działalnością człowieka w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska; dyrektywie 2008/56/WE; dyrektywie Rady 92/43/EWGdnia 21 maja 1992 r.sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej faunyflory2; dyrektywie Rady 79/409/EWGdnia 2 kwietnia 1979 r.sprawie ochrony dzikiego ptactwa3; decyzji nr 884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1692/96/WE w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, która nakłada obowiązek ustanowienia do 2020 r. transeuropejskiej sieci transportowej poprzez integrację europejskich sieci infrastruktury transportu lądowego, morskiego i lotniczego.

   

  ____________________

   

  1 Dz.U. L 327,22.12.2000, s. 1.

   

  2 Dz.U. L 206,22.7.1992, s. 7.

   

  3Dz.U. L 103,25.4.1979, s. 1.

  Poprawka  12

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 25 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (25a) Aby wspierać powszechneskoordynowane stosowanie niniejszej dyrektywy na terytorium UE, celowe byłoby znalezienieistniejących instrumentach finansowych środków na wsparcie programów demonstracyjnych oraz na wymianę dobrych praktykdoskonałych procesówstrategiachplanach zarządzania strefami przybrzeżnymiobszarami morskimi.

  Poprawka  13

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną mające na celu propagowanie zrównoważonego rozwoju gospodarki morskiejnadbrzeżnej oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich i przybrzeżnych.

  1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną mające na celu ochronę strefy przybrzeżnej, propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów morskichprzybrzeżnych, zapewnienie zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich i przybrzeżnych.

  Poprawka  14

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 2 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się do wód morskich i strefy przybrzeżnej.

  1. Przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się do wód morskich i strefy przybrzeżnej zgodnieobowiązującym ustawodawstwem europejskimkrajowym.

  Poprawka  15

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 2 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Przepisy niniejszej dyrektywy pozostają bez uszczerbku dla kompetencji państw członkowskich w odniesieniu do planowania przestrzennego i urbanistyki.

  3. Przepisy niniejszej dyrektywy pozostają bez uszczerbku dla kompetencji państw członkowskich w odniesieniu do planowania przestrzennego.

  Poprawka  16

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 3 – punkt 7

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  7. „dobry stan środowiska” oznacza stan środowiska, o którym mowa w art. 3 ust. 5 dyrektywy 2008/56/WE.

  7. „dobry stan środowiska” oznacza stan środowiska, o którym mowa w art. 3 ust. 5 dyrektywy 2008/56/WE orazdecyzji Komisji 2010/477/UE.

  Uzasadnienie

  Decyzja Komisji 2010/477/UE zawiera dokładniejsze wytyczne dotyczące definicji „dobrego stanu środowiska” oraz odnoszących się doń kryteriów.

  Poprawka  17

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 4 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną państwa członkowskie powinny uwzględniać w należyty sposób specyfikę regionów i podregionów, odnośną działalność sektorową, wody morskiestrefy przybrzeżne, których dotyczą dokumenty, oraz potencjalne skutki zmiany klimatu.

  3. Przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną państwa członkowskie powinny uwzględniać w należyty sposób specyfikę regionów morskichprzybrzeżnych oraz podregionów, aktualnąplanowaną działalność sektorową, ich wpływ na środowisko, wpływ na lokalne społeczności,także spodziewane skutki zmiany klimatu.

  Poprawka  18

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 5 – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  W planach zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategiach zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną stosuje się podejście ekosystemowe w celu ułatwienia współistnienia konkurujących ze sobą działalności sektorowych w wodach morskich i w strefach przybrzeżnych oraz zapobiegania konfliktom między nimi; ich celem jest przyczyniać się do:

  W planach zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategiach zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną promuje się długoterminowy zrównoważony rozwój działalności morskiejprzybrzeżnej, stosując podejście ekosystemowe w celu ułatwienia współistnienia i współpracy konkurujących ze sobą działalności sektorowych w wodach morskich i w strefach przybrzeżnych poprzez zapobieganie konfliktom między nimi, przy pełnym udziale podmiotów publicznychprzy uwzględnieniu zasady pomocniczości ich celem w szczególności jest przyczyniać się do:

  Poprawka  19

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 5 – litera a

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) zapewnienia Unii dostaw energii poprzez propagowanie rozwoju morskich źródeł energii, rozwoju nowych i odnawialnych form energii oraz łączenia sieci energetycznych, a także efektywności energetycznej;

  a) realizacji celów Unii Europejskiej w dziedzinie rozwoju energii odnawialnych, zapewnienia Unii dostaw energii, umocnienia integracji wewnętrznego rynku energiiprzyczynienia się do zrównoważonego rozwojuochrony środowiska poprzez propagowanie rozwoju morskiej energii odnawialnej oraz poprzez rozwój nowych i odnawialnych form energii oraz łączenie sieci energetycznych, a także efektywność energetyczną;

  Poprawka  20

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 5 – litera b

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) propagowania rozwoju transportu morskiego i wytyczenia wydajnychopłacalnych szlaków żeglugowychcałej Europie, w tym zapewnienia dostępności portu i bezpieczeństwa transportu;

  b) zapewnienia zrównoważonego rozwoju transportu morskiego poza chronionymi obszarami morskimi, poszanowania wrażliwych ekosystemów, w tym zapewnienia dostępności portu i bezpieczeństwa transportu oraz ochrony ekosystemów przybrzeżnychmorskich;

  Poprawka  21

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 5 – litera c

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c) wspierania zrównoważonego rozwoju i wzrostu sektora rybołówstwaakwakultury, w tym zatrudnienia w rybołówstwie i związanych z nim sektorach;

  c) wspierania zrównoważonej eksploatacji, zrównoważonego zarządzania łowiskami oraz zrównoważonego rozwoju sektora akwakultury, w tym zatrudnienia w rybołówstwie i związanych z nim sektorach;

  Poprawka  22

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 5 – litera d

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  d) zapewnienia zachowania, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego oraz rozważnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, zwłaszcza w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska, powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemu oraz zmniejszenia zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem mórz;

  d) zapewnienia zachowania, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego za pomocą reprezentatywnejspójnej sieci obszarów chronionych oraz rozważnego, ostrożnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, zwłaszcza w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska, powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemu oraz zmniejszenia zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem mórzobszarów przybrzeżnych,także zapobiegania im;

  Poprawka  23

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 5 – litera e

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  e) zapewnienia obszarom przybrzeżnym i morskim odporności na skutki zmiany klimatu.

  e) zapewnienia obszarom przybrzeżnym i morskim większej odporności na skutki zmiany klimatu w celu ochrony wrażliwych obszarów przybrzeżnych;

  Poprawka  24

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 5 – litera e a (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ea) ochrony, utrzymaniawzmocnienia bezcennych zasobów naturalnychstrefie przybrzeżnej i w wodach płytkich, takich jak łąki trawy morskiej, lasy wodorostów, skupiska krasnorostówsłone bagna, które są najważniejszymi ekosystemami wychwytującymigromadzącymi dwutlenek węgla, przy jednoczesnym unikaniu ich kolidowaniaprzybrzeżnymi instalacjami do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych;

  Poprawka  25

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 5 – litera e b (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  eb) ochrony, rewitalizacjipropagowania dziedzictwa kulturowego obszarów przybrzeżnychmorskich.

  Poprawka  26

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  2a. Programystrategie muszą uwzględniać wpływ morskiejprzybrzeżnej działalności człowieka na ekosystemyzasoby morskie;

  Poprawka  27

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich państwa członkowskie uwzględniają przynajmniej wymienione poniżej formy działalności:

  2. Przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich państwa członkowskie uwzględniają przynajmniej wymienione poniżej elementy:

  Poprawka  28

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) instalacje do pozyskiwania energii i produkcji energii ze źródeł odnawialnych,

  a) instalacje i infrastruktura do poszukiwaniapozyskiwania ropy naftowej, gazuinnych nośników energii oraz do produkcji energii ze źródeł odnawialnych,

  Poprawka  29

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) urządzenia i infrastruktury do wydobywania ropy naftowej i gazu,

  b) urządzenia i infrastruktury do wydobywania ropy naftowej, gazu i gazu łupkowego,

  Poprawka  30

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ba) urządzeniainfrastruktury do składowania dwutlenku węglagazu naturalnego,

  Poprawka  31

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  da) osady podmorskie użyteczne do naprawy linii brzegowej,

  Poprawka  32

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  e) łowiska,

  e) łowiska i obszary akwakultury,

  Poprawka  33

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  f) miejsca hodowli ryb,

  f) obiekty akwakulturowe,

  Poprawka  34

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  g) obszary chronione.

  g) obszary ochronyzachowania środowiska naturalnegogatunków, obszary sieci Natura 2000, inne wrażliwe ekosystemy morskie oraz obszary sąsiadujące zgodnieustawodawstwem unijnymkrajowym;

  Poprawka  35

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g a (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ga) miejscakrajobrazyznaczeniu historycznym, kulturowym lub archeologicznym.

  Poprawka  36

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g b (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  gb) przepływ zrzutów ścieków komunalnychprzemysłowych;

  Poprawka  37

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g c (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  gc) porty;

  Poprawka  38

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) wykorzystanie konkretnych zasobów naturalnych, w tym instalacji do pozyskiwania energii i produkcji energii ze źródeł odnawialnych,

  a) wykorzystanie konkretnych zasobów naturalnych, w tym instalacji do pozyskiwania i składowania energii i produkcji energii ze źródeł odnawialnych,

  Poprawka  39

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) rozwój infrastruktury, zakładów energetycznych, transportu, portów, zakładów i obiektów morskich oraz innych obiektów, w tym także zielonej infrastruktury,

  b) rozwój infrastruktury, zakładów energetycznych, transportu, portów, zakładów i obiektów morskich, zakładów oczyszczania ścieków oraz innych obiektów, w tym także zielonej infrastruktury,

  Poprawka  40

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  da) zrównoważone gospodarowanie osadami przybrzeżnymi,tym zgromadzonymipobliżu obiektów portowychobronnych,

  Poprawka  41

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  e) ochronę i odtworzenie ekosystemów przybrzeżnych i zarządzanie nimi, usługi ekosystemowe i przyrodę, krajobraz przybrzeżny i wyspy,

  e) ochronę, zachowanie i odtworzenie ekosystemów przybrzeżnych, chronionych delt rzekchronionych obszarów podmokłych i zarządzanie nimi, usługi ekosystemowe i przyrodę, krajobraz przybrzeżny i wyspy,

  Poprawka  42

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 8 – ustęp 2 – litera f

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  f) łagodzenie skutków zmiany klimatu i dostosowanie się do niej.

  f) łagodzenie skutków zmiany klimatu i dostosowanie się do niej, zwłaszczadrodze zwiększenia odporności ekosystemu;

  Poprawka  43

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 8 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  fа) turystykę morskąnadmorską.

  Poprawka  44

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 8 – ustęp 2 – litera f b (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  fb) ochronę dziedzictwa kulturowegozarządzanie nim.

  Poprawka  45

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 9 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Państwa członkowskie ustanawiają środki zapewniające udział wszystkich zainteresowanych stron na wczesnym etapie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną.

  1. Państwa członkowskie ustanawiają środki zapewniające udział wszystkich podmiotów, właściwych organów różnego szczeblazainteresowanej społeczności na wczesnym etapie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną z poszanowaniem swoich systemów prawnych.

  Poprawka  46

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 9 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Udział społeczeństwa zapewni odpowiednim zainteresowanym stronom i organom, a także zainteresowanej społeczności, wgląd do projektu planów i strategii oraz dostęp do wyników, w momencie gdy staną się one dostępne.

  2. Udział społeczeństwa zapewni zainteresowanym stronom i właściwym organom różnego szczebla, a także zainteresowanej społeczności, wgląd do projektu planów i strategii oraz dostęp do wyników, w momencie gdy staną się one dostępne.

  Poprawka  47

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 10 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Państwa członkowskie organizują gromadzenie najlepszych dostępnych danych oraz wymianę informacji niezbędnych do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną.

  1. Państwa członkowskie organizują gromadzenie najlepszych dostępnych danych oraz aktualizacjęwymianę informacji niezbędnych do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, także przez utworzenie jednolitej platformy elektronicznej.

  Poprawka  48

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 11 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną podlegają przepisom dyrektywy 2001/42/WE.

  Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną podlegają przepisom dyrektywy 2001/42/WE orazstosownych przypadkach art. 6 dyrektywy 92/43/EWG.

  Poprawka  49

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 12 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Każde państwo członkowskie, do którego przylega strefa przybrzeżna lub obszar morski innego państwa członkowskiego współpracuje z tym państwem w celu zagwarantowania, że plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną są spójne i skoordynowane w całej odnośnej strefie przybrzeżnej lub regionie bądź podregionie morskim. Współpraca ta uwzględnia w szczególności kwestie ponadnarodowe, takie jak infrastruktura transgraniczna.

  1. Każde państwo członkowskie, do którego przylega strefa przybrzeżna lub obszar morski innego państwa członkowskiego współpracuje z tym państwem w celu zagwarantowania, że plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną są spójne i skoordynowane w całej odnośnej strefie przybrzeżnej lub regionie bądź podregionie morskim. Współpraca ta uwzględnia w szczególności kwestie ponadnarodowe, takie jak infrastruktura transgraniczna i środowisko naturalne.

  Poprawka  50

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 13 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Państwa członkowskie, do którego przylega strefa przybrzeżna lub obszar morski państwa trzeciego powinny dołożyć wszelkich starań, aby uzgodnić swoje plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną z tym państwem trzecim w danym regionie lub podregionie morskim i związanej z nim strefie przybrzeżnej.

  Stosownie do międzynarodowego prawa morskiegoodpowiednich konwencji państwa członkowskie, do których przylega strefa przybrzeżna lub obszar morski państwa trzeciego, zasięgają opinii tego państwa oraz dokładają wszelkich starań, aby współpracowaćuzgodnić swoje plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną z tym państwem trzecim w danym regionie lub podregionie morskim i związanej z nim strefie przybrzeżnej.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną

  Odsyłacze

  COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD)

  Komisja przedmiotowo właściwa

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  TRAN

  15.4.2013

   

   

   

  Opinia wydana przez

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ENVI

  15.4.2013

  Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

  Data powołania

  Mario Pirillo

  18.4.2013

  Rozpatrzeniekomisji

  5.9.2013

   

   

   

  Data przyjęcia

  24.10.2013

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  43

  8

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Kriton Arsenis, Julie Girling, Romana Jordan, Marusya Lyubcheva, James Nicholson, Vittorio Prodi, Birgit Schnieber-Jastram, Andrea Zanoni

  Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Franco Frigo, Anna Hedh, Anthea McIntyre

  OPINIA Komisji Rybołówstwa (18.10.2013)

  dla Komisji Transportu i Turystyki

  w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną
  (COM(2013)0133 – C7‑0065/2013 – 2013/0074(COD))

  Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Isabelle Thomas

  ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

  W październiku 2012 r. w deklaracji z Limassol europejscy ministrowie gospodarki morskiej podjęli polityczne zobowiązanie do prowadzenia działań na rzecz zwiększenia wzrostu w sektorze morskim zgodnie ze strategią „Europa 2020”.

  Rozporządzenie (UE) nr 1255/2011 ustanawiające program wsparcia dla rozwoju zintegrowanej polityki morskiej stworzyło podstawę prawną i ramy dla koordynacji strategii politycznych, wzmocnione dzięki strategii "błękitnego wzrostu", która pozwala prowadzić tę politykę i określać jej potencjał; omawianą politykę należy teraz wyposażyć w konkretne narzędzia.

  Strategia „błękitnego wzrostu” wymaga opracowania działań w zakresie gospodarki morskiej. Aby można było przeprowadzić nowe działania, potrzebna jest zarówno odpowiednia infrastruktura, jak i obszar umożliwiający istnienie każdego rodzaju działalności w poszanowaniu działalności tradycyjnej, takiej jak rybołówstwo i transport morski. Z uwagi na już gęste zagospodarowanie pasa wybrzeża dalszy rozwój będzie prowadził do konfliktów w strefie przybrzeżnej związanych z użytkowaniem terenu i ochroną środowiska. Dlatego też konieczne okazało się wprowadzenie narzędzi morskiego planowania przestrzennego i zarządzania, gdyż rozwiązania kompromisowe nie będą łatwe do osiągnięcia. Celem niniejszej dyrektywy jest wprowadzenie tych narzędzi przez każde państwo członkowskie Unii Europejskiej w celu ułatwienia osiągnięcia „błękitnego wzrostu”.

  Projekt dyrektywy ustanawiającej ramy zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną zapewnia zatem przede wszystkim wsparcie metodologiczne dla państw członkowskich, pozwalające im na możliwie najskuteczniejsze kierowanie różnymi zastosowaniami i organizowanie tych zastosowań w sposób strategiczny, przekrojowy i uzgodniony.

  Chodzi w pierwszej kolejności o sporządzenie map obszarów morskich i prowadzonej na nich działalności gospodarczej, o zaznaczenie na mapach wrażliwych obszarów morskich i zapewnienie im ochrony, a także o przewidzenie możliwości rozwoju w przyszłości. Jednak najważniejsze zadanie dotyczy zorganizowania współistnienia wszystkich rodzajów działalności w celu uniknięcia już znacznie uciążliwych konfliktów związanych z użytkowaniem. Kwestia uzgadniania, zarządzania, a zatem podejmowania decyzji dotyczących priorytetów, leży w centrum zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną.

  Połączenie zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną pozwala ponadto na przewidzenie miejsca zetknięcia lądu i morza oraz na zapewnienie współistnienia poszczególnych rodzajów działalności w czasie i w przestrzeni. Wiele różnych zastosowań nakłada się na siebie, bowiem wysokość słupa wody i mobilność działalności umożliwiają – zależnie od okoliczności – prowadzenie kilku rodzajów działalności na tym samym obszarze. Uznanie, że obszary morskie składają się z przestrzeni sektorowych do wyłącznego użytku, sprawiałoby wrażenie, że są one przepełnione, podczas gdy – przeciwnie – zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich jest narzędziem ewoluującym i strategicznym, pozwalającym na regulowanie działalności na danym obszarze.

  Podczas gdy we wniosku Komisji Europejskiej wymieniono cele, rodzaje działalności i działania należące do kompetencji Unii Europejskiej, nie można wyobrażać sobie zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, które ograniczałyby się wyłącznie do planowania i integracji jedynie takiej działalności, bez uwzględnienia wzajemnej zależności lądu i morza oraz wpływów, jakie planowanie przestrzenne może wywierać na obszary morskie. Instrumenty te mogą wykazać swoją przydatność tylko przy podejściu całościowym, co stanowi kwintesencję pożądanej integracji. Podejście to musi jednak odpowiadać zasadzie pomocniczości i przestrzegać kompetencji państw członkowskich.

  Wybór Komisji Europejskiej polegający na zaproponowaniu dyrektywy dla ustanowienia ram zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną wydaje się zatem najwłaściwszy w świetle zasady pomocniczości koniecznej do wprowadzenia i wykorzystywania tych narzędzi. Przeprowadzenie obydwu wspomnianych etapów stanie się możliwe dzięki różnym w różnych państwach członkowskich procedurom, sposobom zarządzania i procesom koordynacji. Będzie to zależało od krajowych systemów administracji, a także, często, od wyboru najwłaściwszego szczebla zarządzania. Określenie zarysu podregionów przybrzeżnych może w szczególności wymagać dostosowania geograficznego do istniejących regionów administracyjnych.

  Ważna jest także elastyczność uzyskana dzięki dyrektywie, gdyż wiele państw członkowskich posiada już instrumenty zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną. Konieczne jest zatem uwzględnienie już stosowanych przez państwa członkowskie wiodących praktyk w tym zakresie oraz przestrzeganie zasady zgodności z dotychczas obowiązującymi systemami.

  Na zakończenie należy dodać, że określenie ram na szczeblu europejskim ma tę przewagę, iż w sposób skoordynowany wspiera integrację strategii politycznych oraz wprowadza instrumenty zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, zachęcając do dialogu i do współpracy transgranicznej. W czasach gdy Unia Europejska promuje tworzenie wielu sieci i rozwój europejskich strategii politycznych na morzu, obszary morskie powinny stać się terenem współpracy i integracji. Ponadto wiele rodzajów działalności takich jak rybołówstwo przekracza granice, więc zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich i zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną nie mogą być poprawnie prowadzone bez dokładnej znajomości priorytetów sąsiadów odnośnie do strefy, z której wspólnie korzystają.

  POPRAWKI

  Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:

  Poprawka  1

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (1) Wysoki i szybko rosnący popyt na przestrzeń morską do wykorzystania w różnych celach, takich jak instalacje w celu eksploatowania odnawialnych źródeł energii, transport morski i działalność połowowa, ochrona ekosystemu i turystyka oraz urządzenia akwakultury, jak również występowanie licznych presji na zasoby przybrzeżne, wymagają zintegrowanego podejścia w zakresie planowania i zarządzania.

  (1) Wysoki i szybko rosnący popyt na przestrzeń morską do wykorzystania w różnych celach, takich jak instalacje w celu eksploatowania odnawialnych źródeł energii, wydobywanie surowcówdna morskiego, transport morski i działalność połowowa oraz połów skorupiaków, ochrona ekosystemu i turystyka oraz urządzenia akwakultury, jak również występowanie licznych presji na ekosystemyzasoby przybrzeżne, wymagają zintegrowanego podejścia w zakresie planowania i zarządzania określającego sposoby organizacji jednoczesnego wykorzystania takiej przestrzeni do różnych celów.

  Poprawka  2

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (2) Takie podejście do zarządzania oceanami zostało opracowane w Zintegrowanej polityce morskiej Unii Europejskiej, obejmującej – jako filar środowiskowy – dyrektywę 2008/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającą ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Celem zintegrowanej polityki morskiej jest wspieranie zrównoważonego rozwoju mórz i oceanów oraz rozwijanie skoordynowanego, spójnego i przejrzystego procesu decyzyjnego w odniesieniu do unijnych polityk sektorowych dotyczących oceanów, mórz, wysp, obszarów przybrzeżnych i regionów najbardziej oddalonych oraz sektorów morskich, w tym poprzez strategie dotyczące basenów morskich lub strategie makroregionalne.

  (2) Takie podejście do zarządzania oceanami zostało opracowane w Zintegrowanej polityce morskiej Unii Europejskiej, obejmującej – jako filar środowiskowy – dyrektywę 2008/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającą ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Obecnie należy zaproponować narzędzia umożliwiające realizację wszystkich celów zintegrowanej polityki morskiej przy uwzględnieniu trzech filarów zrównoważonego rozwoju. Celem zintegrowanej polityki morskiej jest wspieranie zrównoważonego rozwoju mórz i oceanów oraz rozwijanie skoordynowanego, spójnego i przejrzystego procesu decyzyjnego w odniesieniu do unijnych polityk sektorowych dotyczących oceanów, mórz, wysp, obszarów przybrzeżnych i regionów najbardziej oddalonych oraz sektorów morskich, przy poświęceniu szczególnej uwagi strategiom dotyczącym basenów morskich lub strategiom makroregionalnym uwzględniającym specyfikę określonych mórz.

  Poprawka  3

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (3)zintegrowanej polityce morskiej wskazano planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną jako przekrojowy instrument polityczny, adresowany do władz publicznych i zainteresowanych stron, który należy stosować w sposób skoordynowany i zintegrowany. Stosowanie podejścia ekosystemowego przyczyni się do propagowania zrównoważonego wzrostu gospodarki morskiej i przybrzeżnej oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich i przybrzeżnych.

  (3)zintegrowanej polityce morskiej wskazano planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną jako przekrojowy instrument polityczny, adresowany do władz publicznych i zainteresowanych stron, który należy stosować w sposób skoordynowany i zintegrowany. Stosowanie podejścia ekosystemowego,którym człowiek odgrywa nadrzędną rolę, przyczyni się do propagowania zrównoważonego wzrostu gospodarki morskiej i przybrzeżnej oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich i przybrzeżnych.

  Poprawka 4

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 8

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (8) W celu zapewnienia odpowiedniego rozdziału przestrzeni morskiej między odnośne sposoby wykorzystania oraz zapewnienia skoordynowanego zarządzania strefą przybrzeżną należy wprowadzić ramy składające się co najmniej z tworzenia i wdrażania przez państwa członkowskie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną.

  (8) W celu zapewnienia kontynuacji wielorakichróżnorodnych sposobów wykorzystania oraz działalności ludzkiejtym samym czasie i w tej samej przestrzeni morskiej oraz w celu zapewnienia skoordynowanego zarządzania strefą przybrzeżną należy wprowadzić ramy składające się co najmniej z tworzenia i wdrażania przez państwa członkowskie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną.

  Poprawka  5

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 9

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (9) Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną doprowadzi do lepszej koordynacji działań morskich i nadbrzeżnych, która może przynieść znaczne korzyści gospodarcze poprzez zapewnienie inwestorom przejrzystości, przewidywalności i stabilności, a także zmniejszenie kosztów koordynacji i kosztów transakcyjnych.

  (9) Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną doprowadzi do lepszej, prostszejskuteczniejszej koordynacji i harmonizacji działań morskich i nadbrzeżnych oraz do budowania powiązań między nimi, co może przynieść znaczne korzyści gospodarcze poprzez zapewnienie inwestorom ram przejrzystości, pewności prawa, przewidywalności i stabilności, a także ograniczenie biurokracji oraz zmniejszenie kosztów koordynacji i kosztów transakcyjnych.

  Poprawka 6

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 9 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (9a) Koordynacja poszczególnych rodzajów działalności morskiejprzybrzeżnej dzięki zagospodarowaniu przestrzennemu obszarów morskichzintegrowanemu zarządzaniu strefą przybrzeżną powinnamiarę możliwości opierać się na podejściu zorientowanym na integrację działalności,nie na wykluczenie.

  Poprawka  7

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 11

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (11) Zasięg geograficzny wód morskich i stref przybrzeżnych nakłada się na siebie w wodach przybrzeżnych i terytorialnych państw członkowskich. Narzędzia planowania przestrzennego obszarów morskich i zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną są komplementarne, gdyż odpowiednio koncentrują się na dokumentowaniu aktualnie prowadzonejpotencjalnej działalności człowieka w celu opracowania planów zagospodarowania przestrzennego wód morskich oraz wskazania środków zintegrowanego zarządzania tych form działalności w strefach przybrzeżnych. Łączne wspólne stosowanie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną poprawi planowanie i zarządzanie na styku lądu i morza

  (11) Zasięg geograficzny wód morskich i stref przybrzeżnych nakłada się na siebie w wodach przybrzeżnych i terytorialnych państw członkowskich. Narzędzia planowania przestrzennego obszarów morskich i zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną są komplementarne, gdyż odpowiednio koncentrują się na dokumentowaniu aktualnie prowadzonychpotencjalnych wielorakichróżnorodnych sposobów wykorzystaniaform działalności człowieka w celu opracowania strategicznych planów zagospodarowania przestrzennego wód morskich oraz wskazania środków zintegrowanego zarządzania tych form działalności w strefach przybrzeżnych. Łączne, powiązanewspólne stosowanie strategicznych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną poprawi planowanie i zarządzanie na styku lądu i morza,także przyczyni się do racjonalizacji wykorzystywaniaochrony morza. Należy również włączyć do zakresu niniejszej dyrektywy regiony najbardziej oddalone, ponieważ ich gospodarka jestbardzo dużej mierze uzależniona od wzajemnych zależności między lądemmorzem oraz od zoptymalizowanego wykorzystania ich obszaru morskiego.

  Uzasadnienie

  (Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

  Poprawka  8

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 11 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (11a)celu usprawnienia zarządzania obszarami morskimizapobiegania konfliktom pojawiającym siękontekście zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, należy powołać korpus europejskiej straży przybrzeżnej za sprawą zacieśnionej współpracykoordynacji na odpowiednim szczeblu pomiędzy właściwymi organami odpowiedzialnymi za misje straży przybrzeżnejUniicelu zwiększenia ochronybezpieczeństwa mórzoceanów, zwłaszcza dzięki zastosowaniu istniejącego prawodawstwadziedzinie obszarów morskich.

  Poprawka  9

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 12

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (12) O ile zadaniem Unii jest ustanowienie przepisów dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, o tyle państwa członkowskie i ich właściwe organy są nadal odpowiedzialne za wytworzenie i określenie, w granicach swoich wód morskich i w strefach przybrzeżnych, zawartości takich planów i strategii, w tym rozdziału przestrzeni morskiej między różne działania sektorowe.

  (12) O ile zadaniem Unii jest ustanowienie przepisów dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, o tyle państwa członkowskie i ich właściwe organy są nadal odpowiedzialne za wytworzenie i określenie, w granicach swoich wód morskich i w strefach przybrzeżnych, zawartości takich planów i strategii, w tym w odniesieniu do organizowania współistnienia poszczególnychpotencjalnie konkurujących ze sobą rodzajów działalności sektorowejśrodków zapewniających harmonizacjęprzestrzeni morskiej zgodniecelami europejskimikrajowymi.

  Poprawka  10

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 13

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (13) W celu poszanowania zasady proporcjonalności i pomocniczości, jak również zminimalizowania dodatkowych obciążeń administracyjnych, transpozycja i wdrożenie niniejszej dyrektywy powinny w jak największym stopniu opierać się na istniejących przepisach i mechanizmach krajowych. Strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną powinny opierać się na zasadach i elementach określonych w zaleceniu Rady 2002/413/WE oraz decyzji Rady 2010/631/UE.

  (13) W celu poszanowania zasady proporcjonalności i pomocniczości, jak również zminimalizowania dodatkowych obciążeń administracyjnych, transpozycja i wdrożenie niniejszej dyrektywy powinny w jak największym stopniu opierać się na istniejących przepisach i mechanizmach krajowych, przy jednoczesnym dążeniu do uproszczeniaprzyspieszenia procedur oraz zwiększenia ich przejrzystości. Strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną powinny opierać się na zasadach i elementach określonych w zaleceniu Rady 2002/413/WE oraz decyzji Rady 2010/631/UE.

  Poprawka  11

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 14

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (14) Ekosystemy oraz zasoby morskie i przybrzeżne w wodach morskich i strefie przybrzeżnej podlegają znacznym presjom. Działalność człowieka, ale także skutki zmiany klimatu, zagrożenia naturalne i zjawiska dynamiki linii brzegowej, takie jak erozja i przyrastanie, mogą mieć zasadniczy wpływ na rozwój i wzrost gospodarczy w strefie przybrzeżnej, jak również na ekosystemy przybrzeżne i morskie, prowadząc do pogorszenia się stanu środowiska, utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemu. Przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną należy poświęcić tym różnym typom presji należytą uwagę. Ponadto zdrowe ekosystemy przybrzeżne i morskie oraz ich liczne usługi, o ile zostaną uwzględnione w decyzjach planistycznych, mogą przynieść znaczne korzyści w zakresie produkcji żywności, rekreacji i turystyki, łagodzenia skutków zmiany klimatu i dostosowania do niej, kontroli dynamiki linii brzegowej oraz zapobiegania klęskom żywiołowym.

  (14) Ekosystemy oraz zasoby morskie i przybrzeżne w wodach morskich i strefie przybrzeżnej podlegają znacznym i różnorodnym presjom. Działalność człowieka, ale także skutki zmiany klimatu, zagrożenia naturalne i zjawiska dynamiki linii brzegowej, takie jak erozja wybrzeżaprzyrastanie osadów, mogą mieć zasadniczy wpływ na rozwój i wzrost gospodarczy w strefie przybrzeżnej, jak również na ekosystemy przybrzeżne i morskie, prowadząc do pogorszenia się stanu środowiska i gospodarki, utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemu. Przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną należy poświęcić tym różnym typom presji należytą uwagę. Ponadto zdrowe ekosystemy przybrzeżne i morskie oraz ich liczne usługi, o ile zostaną uwzględnione w decyzjach planistycznych, mogą przynieść znaczne korzyści w zakresie produkcji żywności, rekreacji i turystyki, łagodzenia skutków zmiany klimatu i dostosowania do niej oraz odporności na jej wpływ, kontroli dynamiki linii brzegowej oraz zapobiegania klęskom żywiołowym.

  Poprawka 12

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 14 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (14a) Należy prowadzić wymianę dobrych praktykodniesieniu do zarządzania strefą przybrzeżnądo prawa wybrzeża.

  Poprawka  13

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 14 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (14b)ramach zagospodarowania przestrzennego obszarów morskichzintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną powinna zostać należycie uwzględniona specyfika regionówpodregionów,szczególności regionów najbardziej oddalonych, których rybołówstwo –uwagi na położenie na obszarach oceanicznych, brak szelfu kontynentalnegoznaczne głębokości już na niewielkiej odległości od linii brzegowej – ukierunkowane jest głównie na gatunki głębinowe, co może prowadzić do powstawania konfliktów interesów między realizowaną od pokoleń działalnością połowowąnową, obiecującą działalnością, taką jak wydobywanie surowcówdna morskiego.

  Poprawka  14

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 15

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (15) W planowaniu przestrzennym obszarów morskich oraz zintegrowanym zarządzaniu strefą przybrzeżną należy stosować podejście ekosystemowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 dyrektywy 2008/56/WE, w celu zapewnienia, że zbiorowa presja wszystkich działań utrzymuje się w granicach poziomów odpowiadających osiągnięciu dobrego stanu środowiska oraz że zdolność adaptacyjna ekosystemów morskich do reagowania na zmiany antropogeniczne nie ulega osłabieniu, przy jednoczesnym umożliwieniu zrównoważonego użytkowania zasobów i usług morskich przez obecne i przyszłe pokolenia.

  (15) W planowaniu przestrzennym obszarów morskich oraz zintegrowanym zarządzaniu strefą przybrzeżną należy stosować podejście ekosystemowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 dyrektywy 2008/56/WE, któretakim samym stopniu sprzyja wszystkim trzem filarom zrównoważonego rozwoju i w którym ludność odgrywa kluczową rolę,celu zapewnienia, że zbiorowa presja wszystkich działań utrzymuje się w granicach poziomów odpowiadających osiągnięciu dobrego stanu środowiska oraz że zdolność adaptacyjna ekosystemów morskich do reagowania na zmiany antropogeniczne nie ulega osłabieniu, przy jednoczesnym umożliwieniu zrównoważonego użytkowania zasobów i usług morskich, inwestycjikonkurencyjności gospodarczej przez obecne i przyszłe pokolenia.

  Poprawka  15

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 17

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (17) Działalność morska i przybrzeżna są często ściśle ze sobą powiązane. Wymaga to koordynacji lub połączenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w celu zagwarantowania zrównoważonego wykorzystania przestrzeni morskiej oraz zarządzania obszarami przybrzeżnymi z uwzględnieniem czynników społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

  (17) Działalność morska i przybrzeżna są często ściśle ze sobą powiązane i wzajemnie od siebie uzależnione. Wymaga to koordynacji, powiązania lub połączenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w celu zagwarantowania zrównoważonego wykorzystania przestrzeni morskiej oraz zarządzania obszarami przybrzeżnymi z uwzględnieniem czynników i celów społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

  Poprawka  16

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 18

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (18) W celu osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną powinny obejmować cały cykl identyfikacji problemu, zbierania informacji, planowania, podejmowania decyzji, wdrażania oraz monitorowania wdrażania i opierać się na najlepszej dostępnej wiedzy naukowej. Należy jak najlepiej wykorzystać mechanizmy określone w aktualnych i przyszłych przepisach prawnych, w tym w decyzji 2010/477/UE w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich lub inicjatywy Komisji „Wiedza o morzu 2020”.

  (18) W celu osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną powinny obejmować cały cykl identyfikacji problemu, zbierania informacji, planowania, podejmowania decyzji, wdrażania, monitorowania wdrażania, przeglądu lub aktualizacji i opierać się na najlepszej i najnowszej dostępnej wiedzy naukowej. Należy jak najlepiej wykorzystać mechanizmy określone w aktualnych i przyszłych przepisach prawnych, w tym w decyzji 2010/477/UE w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich lub inicjatywy Komisji „Wiedza o morzu 2020”.

  Poprawka  17

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 19

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (19) Głównym celem planowania przestrzennego obszarów morskich jest zdefiniowanie form wykorzystania przestrzeni oraz konfliktów w obszarach morskich i zarządzanie nimi. Aby osiągnąć ten cel, państwa członkowskie powinny przynajmniej zapewnić, że wynikiem procesu lub procesów planowania jest kompleksowa mapa przedstawiająca różne sposoby wykorzystania przestrzeni morskiej, uwzględniające długotrwałe zmiany spowodowane zmianą klimatyczną.

  (19) Głównym celem planowania przestrzennego obszarów morskich jest zdefiniowanie form wykorzystania przestrzeni oraz konfliktów w zakresie wykorzystania obszarów morskich i zarządzania nimi. Aby osiągnąć ten cel, państwa członkowskie powinny przynajmniej zapewnić to, że wynikiem procesu lub procesów planowania jest kompleksowa mapa przedstawiająca różne, zarówno bieżące, jakprzyszłe, sposoby wykorzystania przestrzeni morskiej oraz formy działalności człowiekajej obrębie, uwzględniające spodziewane długotrwałe zmiany spowodowane zmianą klimatyczną.

  Poprawka  18

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 20

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (20) Państwa członkowskie powinny konsultować i koordynować swoje plany i strategie z właściwymi organami państw członkowskich lub państw trzecich w regionie lub podregionie morskim bądź odnośnej strefie przybrzeżnej zgodnie z prawami i zobowiązaniami tych państw członkowskich oraz państw trzecich wynikającymi z prawa europejskiego i międzynarodowego. Skuteczna współpraca transgraniczna między państwami członkowskimi oraz z sąsiadującymi państwami trzecimi wymaga wskazania właściwych organów w każdym państwie członkowskim. Państwa członkowskie wyznaczają w tym celu właściwy organ lub właściwe organy odpowiedzialne za współpracę z innymi państwami członkowskimi lub państwami trzecimi. Ze względu na różnice pomiędzy poszczególnymi regionami lub podregionami morskimi i strefami przybrzeżnymi nie jest właściwe szczegółowe ustanawianie w niniejszej dyrektywie mechanizmów współpracy.

  (20) Państwa członkowskie powinny konsultować i koordynować swoje plany i strategie z właściwymi organami państw członkowskich lub państw trzecich w regionie lub podregionie morskim bądź odnośnej strefie przybrzeżnej, co powinno być należycie stymulowanewspierane przez UE oraz wprowadzane zgodnie z prawami i zobowiązaniami tych państw członkowskich oraz państw trzecich wynikającymi z prawa europejskiego i międzynarodowego. Skuteczna współpraca transgraniczna między państwami członkowskimi oraz z sąsiadującymi państwami trzecimi wymaga wskazania właściwych organów w każdym państwie członkowskim. Państwa członkowskie wyznaczają w tym celu właściwy organ lub właściwe organy odpowiedzialne za współpracę z innymi państwami członkowskimi lub państwami trzecimi. Ze względu na różnice pomiędzy poszczególnymi regionami lub podregionami morskimi i strefami przybrzeżnymi nie jest właściwe szczegółowe ustanawianie w niniejszej dyrektywie mechanizmów współpracy.

  Poprawka  19

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 21

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (21) W strefie przybrzeżnej znajdują zastosowanie różne środki w ramach różnych obszarów polityki. Aby zapewnić osiągnięcie celów niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie powinny przygotować wykaz tych środków i analizę zapotrzebowania na dodatkowe działania, takie jak działania mające na celu zapobieganie erozji i radzenie sobie z przyrastaniem, dostosowanie się do skutków zmiany klimatu, zwalczanie zanieczyszczeń strefy przybrzeżnej i morza, rozwój zielonej infrastruktury i pomoc w zapobieganiu klęskom żywiołowym. Środki te należy stosować w sposób skoordynowany i zintegrowany. Postępując tak, państwa członkowskie powinny uwzględniać wszystkie istotne formy działalności przybrzeżnej oraz zwracać szczególną uwagę na występujące między nimi oddziaływania międzysektorowe oraz interakcje na styku morze–ląd.

  (21) W strefie przybrzeżnej znajdują zastosowanie różne środki w ramach różnych obszarów polityki. Aby zapewnić osiągnięcie celów niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie powinny przygotować wykaz tych środków i analizę zapotrzebowania na dodatkowe działania, takie jak działania mające na celu zapobieganie erozji wybrzeża i radzenie sobie z przyrastaniem osadówzamuleniem, dostosowanie się do skutków i konsekwencji zmiany klimatu, zwalczanie zanieczyszczeń strefy przybrzeżnej i morza, zwalczanie rozprzestrzeniania się alg, rozwój zielonej infrastruktury i pomoc w zapobieganiu klęskom żywiołowym. Środki te należy stosować w sposób skoordynowany i zintegrowany. Postępując tak, państwa członkowskie powinny uwzględniać wszystkie istotne formy działalności przybrzeżnej oraz zwracać szczególną uwagę na występujące między nimi oddziaływania międzysektorowe oraz interakcje na styku morze–ląd.

  Poprawka  20

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 22

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (22) Zarządzanie obszarami morskimi i przybrzeżnymi jest złożone i angażuje na różnych poziomach organy, podmioty gospodarcze i inne zainteresowane strony. W celu skutecznego zagwarantowania zrównoważonego rozwoju istotne są konsultacjezainteresowanymi stronami, organamispołeczeństwem na odpowiednim etapie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w ramach niniejszej dyrektywy, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa UE. Dobry przykład przepisów dotyczących konsultacji publicznych można znaleźć w art. 2 ust. 2 dyrektywy 2003/35/WE.

  (22) Zarządzanie obszarami morskimi i przybrzeżnymi jest złożone i angażuje na różnych poziomach organy, podmioty gospodarcze i inne zainteresowane strony. W celu skutecznego zagwarantowania zrównoważonego rozwoju istotne jest włączenie zainteresowanych stron, organówspołeczeństwa do mechanizmów koordynacji na wszystkich etapach procedury opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w ramach niniejszej dyrektywy, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa UE. Dobry przykład przepisów dotyczących konsultacji publicznych można znaleźć w art. 2 ust. 2 dyrektywy 2003/35/WE.

  Poprawka  21

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 22 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (22a) Zarządzanie miejscem zetknięcia się lądumorzem wiąże sięróżnymi szczeblami zarządzania,charakterskala zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżnązagospodarowania przestrzennego obszarów morskich powinny prowadzić do integracji tych szczebli zarządzania. Należy zauważyć, że właściwe organy mogą różnić się od siebieobejmować odrębne podmiotyjednostki zarządzaniazależności od państwa członkowskiego.

  Poprawka  22

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 23

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (23) Poprzez plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną państwa członkowskie mogą zmniejszyć obciążenie administracyjne i koszty wspierania swoich działań na rzecz wdrożenia innych stosownych aktów prawnych Unii. Harmonogramy dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną powinny zatem być spójne z harmonogramami określonymi w innych odnośnych przepisach prawa, a w szczególności: dyrektywie 2009/28/WE, która wymaga od państwa członkowskiego zapewnienia, aby jego udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r., wyniósł co najmniej 20 % i która określa procedury koordynacji zatwierdzenia, certyfikacji i planowania, w tym planowania przestrzennego, jako ważny wkład w osiągnięcie celów UE w zakresie energii odnawialnej; dyrektywie 2008/56/WE i załączniku A ust. 6 do decyzji 2010/477/UE, który wymaga od państw członkowskich podjęcia niezbędnych środków na rzecz osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego do 2020 r. i które określają morskie planowanie przestrzenne jako narzędzie wspierania podejścia ekosystemowego do zarządzania działalnością człowieka w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska; decyzji nr 884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1692/96/WE w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, która nakłada obowiązek ustanowienia do 2020 r. transeuropejskiej sieci transportowej poprzez integrację europejskich sieci infrastruktury transportu lądowego, morskiego i lotniczego.

  (23) Poprzez plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną państwa członkowskie mogą zmniejszyć obciążenie administracyjne i koszty wspierania swoich działań na rzecz wdrożenia innych stosownych aktów prawnych Unii. Harmonogramy dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną powinny zatem w miarę możliwości być spójne z harmonogramami określonymi w innych odnośnych przepisach prawa, a w szczególności: w dyrektywie 2009/28/WE, która wymaga od państwa członkowskiego zapewnienia, aby jego udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r., wyniósł co najmniej 20 % i która określa procedury koordynacji zatwierdzenia, certyfikacji i planowania, w tym planowania przestrzennego, jako ważny wkład w osiągnięcie celów UE w zakresie energii odnawialnej; w dyrektywie 2008/56/WE i w załączniku A ust. 6 do decyzji 2010/477/UE, który wymaga od państw członkowskich podjęcia niezbędnych środków na rzecz osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego do 2020 r. i które określają morskie planowanie przestrzenne jako narzędzie wspierania podejścia ekosystemowego do zarządzania działalnością człowieka w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska; w decyzji nr 884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1692/96/WE w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, która nakłada obowiązek ustanowienia do 2020 r. transeuropejskiej sieci transportowej poprzez integrację europejskich sieci infrastruktury transportu lądowego, morskiego i lotniczego.

  Poprawka  23

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 25

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (25) W celu zapewnienia, że ustanowienie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną opiera się na wiarygodnych danych, oraz uniknięcia dodatkowych obciążeń administracyjnych konieczne jest gromadzenie przez państwa członkowskie najlepszych dostępnych danych i informacji poprzez wykorzystanie istniejących instrumentów i narzędzi gromadzenia danych, takich jak normy opracowane w ramach inicjatywy „Wiedza o morzu 2020”.

  (25) W celu zapewnienia, że ustanowienie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną opiera się na wiarygodnych danych, oraz uniknięcia dodatkowych obciążeń administracyjnych,także powiązanych opóźnieńkosztów, konieczne jest gromadzenie przez państwa członkowskie najlepszych i najnowszych dostępnych danych i informacji poprzez wykorzystanie istniejących instrumentów i narzędzi gromadzenia danych, takich jak normy opracowane w ramach inicjatywy „Wiedza o morzu 2020”.

  Poprawka  24

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 27

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (27) W celu zapewnienia jednolitego wykonania niniejszej dyrektywy,szczególnościodniesieniu do zarządzania danymi oraz kroków operacyjnych zmierzających do utworzenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskichstrategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, ich wdrażaniasprawozdawczościtym zakresie,tym formatów technicznych do wymiany danych, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję.

  (27) Aby Komisja mogła sporządzić sprawozdania,których mowaart. 15 niniejszej dyrektywy, należy powierzyć jej uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję.

  Poprawka  25

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 28

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (28) Terminowa transpozycja przepisów niniejszej dyrektywy ma podstawowe znaczenie, gdyż UE przyjęła liczne inicjatywy polityczne, które winny być zrealizowane do roku 2020 i których wsparcie jest celem niniejszej dyrektywy. Dlatego należy przyjąć możliwie najkrótszy termin transpozycji niniejszej dyrektywy,

  (28) Terminowa transpozycja przepisów niniejszej dyrektywy ma podstawowe znaczenie, gdyż UE przyjęła liczne inicjatywy polityczne, które winny być zrealizowane do roku 2020 i których wsparcie i uzupełnienie jest celem niniejszej dyrektywy. Dlatego należy przyjąć możliwie najkrótszy termin transpozycji niniejszej dyrektywy,

  Poprawka  26

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną mające na celu propagowanie zrównoważonego rozwoju gospodarki morskiejnadbrzeżnej oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich i przybrzeżnych.

  1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, obejmując,stosownych przypadkach, ogólnounijne strategie dotyczące basenów morskich oraz strategie makroregionalne, mające na celu propagowanie zrównoważonego rozwoju socjoekonomicznegośrodowiskowego oraz rozwoju obszarów morskichnadbrzeżnych oraz zrównoważonego wykorzystania ekosystemówzasobów morskich i przybrzeżnych.

  Poprawka  27

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. W ramach zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej niniejsze zasady ramowe przewidują ustanowienie i wdrożenie przez państwa członkowskie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną z zamiarem osiągnięcia celów określonych w art. 5.

  2. W ramach zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej niniejsza dyrektywa przewiduje ustanowienie i wdrożenie przez państwa członkowskie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną z zamiarem osiągnięcia celów określonych w art. 5.

  Poprawka  28

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 2 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się do wód morskich i strefy przybrzeżnej.

  1. Przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się do wód morskich i strefy przybrzeżnej,tym do wód morskichstrefy przybrzeżnej należących do regionów najbardziej oddalonych.

  Poprawka  29

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 2 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do działań, których wyłącznym celem jest obrona lub bezpieczeństwo narodowe. Każde państwo członkowskie dąży jednak do zapewnienia, że takie działania są prowadzone w sposób zgodny z celami niniejszej dyrektywy.

  2. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do działań, których wyłącznym celem jest obrona lub bezpieczeństwo narodowe,wyjątkiem kwestii utworzenia europejskiego korpusu straży przybrzeżnej. Każde państwo członkowskie dąży jednak do zapewnienia, że takie działania są prowadzone w sposób zgodny z celami niniejszej dyrektywy.

  Poprawka  30

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 2 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Przepisy niniejszej dyrektywy pozostają bez uszczerbku dla kompetencji państw członkowskich w odniesieniu do planowania przestrzennego i urbanistyki.

  3. Przepisy niniejszej dyrektywy pozostają bez uszczerbku dla kompetencji państw członkowskich zarówno w odniesieniu do planowania przestrzennego i urbanistyki, jakrozwiązywania spraw dotyczących wzajemnych zależności między zagadnieniami lądowymimorskimi.

  Uzasadnienie

  Wprowadzony niniejszą poprawką tekst stanowi doprecyzowanie zakresu stosowania dyrektywy w odniesieniu do lądowego planowania przestrzennego.

  Poprawka  31

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  2a) „plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich” oznaczają plan lub plany powstałewyniku publicznego procesu analizyuporządkowania przestrzennegoczasowego działalności człowiekaobszarach morskichcelu osiągnięcia celów ekonomicznych, środowiskowychspołecznych oraz zmierzające do identyfikacji nowych sposobów użytkowania obszarów morskich;

  Poprawka  32

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  2b) „strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną” oznaczają strategie lub formalnenieformalne praktyki zmierzające do zintegrowanego zarządzania wszystkimi procesami politycznymi mającymi wpływ na strefę przybrzeżnąpozwalające ująćsposób skoordynowany wynikającedziałalności przybrzeżnej interakcje między lądemmorzemmyślązapewnieniu zrównoważonego rozwoju obszarów przybrzeżnychmorskich; strategie te sprzyjają spójności międzysektorowej wszelkich decyzji podejmowanychdziedzinie zarządzaniarozwoju;

  Poprawka       33

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 3 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. „region lub podregion morski” oznacza regiony i podregiony morskie, o których mowa w art. 4 dyrektywy 2008/56/WE;

  3. „region lub podregion morski” oznacza regiony, o których mowa w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2008/56/WE,podregiony powstałewyniku podziałów tych regionów na właściwym poziomie, co umożliwia państwom członkowskim określenie rozdziału planowania przy poszanowaniu poszczególnych szczebli instytucjonalnychpoziomów zarządzania;

  Uzasadnienie

  Należy sprzyjać powstawaniu podregionów odpowiadających geograficznie krajowym jednostkom zarządzania w celu ograniczenia tworzenia obciążeń administracyjnych i unikania konfliktów kompetencji.

  Poprawka  34

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 3 – ustęp 7

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  7. „dobry stan środowiska” oznacza stan środowiska, o którym mowa w art. 3 ust. 5 dyrektywy 2008/56/WE.

  7. „dobry stan środowiska” oznacza stan środowiska, o którym mowa w art. 3 ust. 5 dyrektywy 2008/56/WE, przy czym strefa, której dotyczy działalność człowieka posiadająca pewne właściwości określoneart. 3 ust. 5 lit. b) ww. dyrektywy, jest jednocześnie strefą morskąlądową.

  Uzasadnienie

  Poprawka służy objaśnieniu definicji z dyrektywy 2008/56/WE w celu uwzględnienia zanieczyszczenia wód podziemnych.

  Poprawka  35

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 4 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Każde państwo członkowskie ustanawia i wprowadza w życie plan lub plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategię lub strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną. Mogą one zostać przygotowane w postaci odrębnych dokumentów.

  1. Każde państwo członkowskie, we współpracywłaściwymi organami, grupami interesówobywatelami, ustanawia i wprowadza w życie plan lub plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategię lub strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną. Mogą one zostać przygotowane w postaci odrębnych dokumentów.

  Poprawka  36

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 4 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną państwa członkowskie powinny uwzględniaćnależyty sposób specyfikę regionów i podregionów, odnośną działalność sektorową, wody morskie i strefy przybrzeżne, których dotyczą dokumenty, oraz potencjalne skutki zmiany klimatu.

  3. Przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną państwa członkowskie powinny zawrzećnich specyfikę regionów i podregionów, a w szczególności regionów najbardziej oddalonych, odnośną działalność sektorową, zarówno bieżącą, jakprzyszłą, wody morskie i strefy przybrzeżne, których dotyczą dokumenty, miejsce ich zetknięcia oraz potencjalne skutki zmiany klimatu.

  Poprawka  37

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 5 – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  W planach zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategiach zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną stosuje się podejście ekosystemowe w celu ułatwienia współistnienia konkurujących ze sobą działalności sektorowych w wodach morskich i w strefach przybrzeżnych oraz zapobiegania konfliktom między nimi; ich celem jest przyczyniać się do:

  W planach zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategiach zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną stosuje się podejście ekosystemowe, któretakim samym stopniu sprzyja wszystkim trzem filarom zrównoważonego rozwoju (środowiskowemu, społecznemugospodarczemu), uwzględnia wzajemne oddziaływania lądumorza oraz ułatwia współistnienie i harmonizację konkurujących ze sobą działalności sektorowych w wodach morskich i w strefach przybrzeżnych oraz zapobiega konfliktom między nimi w zakresie wykorzystania; celem tych planów jest przyczynianie się do realizacji następujących celów Unii Europejskiej:

  Poprawka  38

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) zapewnienia Unii dostaw energii poprzez propagowanie rozwoju morskich źródeł energii, rozwoju nowych i odnawialnych form energii oraz łączenia sieci energetycznych, a także efektywności energetycznej;

  a) zapewnienia Unii dostaw energii poprzez propagowanie rozwoju morskich źródeł energii, rozwoju nowych, alternatywnych i odnawialnych form energii oraz łączenia sieci energetycznych, a także efektywności energetycznej;

  Poprawka  39

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) propagowania rozwoju transportu morskiegowytyczenia wydajnych i opłacalnych szlaków żeglugowych w całej Europie, w tym zapewnienia dostępności portu i bezpieczeństwa transportu;

  b) propagowania rozwoju transportu morskiego i wytyczenia wydajnych i opłacalnych szlaków żeglugowych w całej Europie, w tym autostrad morskich, zapewnienia dostępności portu i bezpieczeństwa transportu, położenia kresu izolacji regionów wyspiarskichsprzyjania wzajemnym połączeniom na styku lądumorza;

  Poprawka  40

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c) wspierania zrównoważonego rozwoju i wzrostu sektora rybołówstwa i akwakultury, w tym zatrudnienia w rybołówstwie i związanych z nim sektorach;

  c) wspierania zrównoważonego rozwoju i wzrostu sektora rybołówstwa oraz inwestycjinim – zarównozakresie tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, jakrybołówstwa przemysłowego –także wspierania sektora połowu skorupiakówakwakultury oraz ochrony obszarówdużym stopniu uzależnionych od tej działalnościtradycyjnie zaangażowanychnią, przy jednoczesnym propagowaniu zatrudnienia w rybołówstwie i związanych z nim sektorach;

  Poprawka  41

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ca) propagowania zrównoważenia społeczno-ekonomicznegoobszarach morskichstrefach przybrzeżnych, ochrony ich dziedzictwa historycznegokulturowego oraz rozwoju zrównoważonych typów działalności, takich jak turystyka, celem zmniejszenia sezonowości dotychczasowej działalności;

  Poprawka  42

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  d) zapewnienia zachowania, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego oraz rozważnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, zwłaszcza w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska, powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemu oraz zmniejszenia zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem mórz;

  d) zapewnienia zachowania, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochronyracjonalnego, zrównoważonegotrwałego wykorzystania ekosystemówzasobów naturalnych, zwłaszcza w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska, powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemu oraz zmniejszenia zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem mórz;

  Poprawka  43

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 5 – litera e

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  e) zapewnienia obszarom przybrzeżnym i morskim odporności na skutki zmiany klimatu.

  e) zapewnienia obszarom przybrzeżnym i morskim odporności na skutki zmiany klimatu, przewidując ewentualny wpływ geologiczny, meteorologiczny, biologiczny czy migracyjny zmiany klimatu oraz inne jej skutki dla takich obszarów.

  Poprawka  44

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ea) umożliwienia współpracy między strażą przybrzeżną poszczególnych państw członkowskichmyśląutworzeniu docelowo europejskiego korpusu straży przybrzeżnej.

  Poprawka  45

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) są ze sobą skoordynowane, o ile nie są zintegrowane;

  a) są ze sobą skoordynowane, o ile nie są zintegrowane, przy czym zapewnia się uczestnictwo grup interesówobywateli zgodnieart. 9;

  Poprawka  46

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  aa) są opracowywane we współpracyzainteresowanymi stronami, właściwymi organamipodmiotami, których dotyczą.

  Poprawka  47

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) zapewniają skuteczną współpracę transgraniczną między państwami członkowskimi, a także między organami krajowymi i zainteresowanymi stronami odpowiednich polityk sektorowych;

  b) zapewniają skuteczną współpracę transgraniczną między państwami członkowskimi, a także między właściwymi organami,tym obywatelamizainteresowanymi stronami odpowiednich polityk sektorowych, zgodnieart. 12,powinny zawierać wykaz struktursieci, które należy utworzyć bądź zoptymalizować;

  Poprawka  48

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c) określają transgraniczne skutki planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w odniesieniu do wód morskich i stref przybrzeżnych będących pod władzą lub jurysdykcją państw trzecich tego samego regionu lub podregionu morskiego i związanych z nim stref przybrzeżnych oraz podejmują te kwestie we współpracy z właściwymi organami tych państw zgodnie z art. 12 i 13.

  c) określają transgraniczne skutki planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, zabezpieczenia obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w odniesieniu do wód morskich i stref przybrzeżnych będących pod władzą lub jurysdykcją państw trzecich tego samego regionu lub podregionu morskiego i związanych z nim stref przybrzeżnych oraz podejmują te kwestie we współpracy z właściwymi organami tych państw zgodnie z art. 12 i 13.

  Poprawka  49

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 7 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Aby zapewnić osiągnięcie celów określonych w art. 5, plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich zawierają przynajmniej zmapowane przedstawienie wód morskich, które określa rzeczywiste i potencjalne rozłożenie czasowe i przestrzenne wszystkich odnośnych działań sektora morskiego.

  1. Aby zapewnić osiągnięcie celów określonych w art. 5, plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich zawierają przynajmniej zmapowane przedstawienie wód morskich i miejsc zetknięcia się lądumorza, które określa rzeczywiste i potencjalne rozłożenie czasowe i przestrzenne wszystkich odnośnych wykorzystańdziałalności człowieka.

  Poprawka  50

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  2a. Aby zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich było skutecznepełne, państwa członkowskie powinny uwzględnić wszystkie rodzaje przedmiotowej działalności zgodnie ze swoimi własnymi uprawnieniami.ten sposób państwa członkowskie dążą do uwzględnienia również następujących rodzajów działalności, których wykaz nie jest wyczerpujący:

   

  a) wydobycie minerałów lub kruszyw;

   

  b) miejsca schronienia;

   

  c) historyczne dziedzictwo morskie;

   

  d) obszary turystycznekąpieliska nadmorskie;

   

  e) żeglarstwo rekreacyjne;

   

  f) strefy zrzutu;

   

  g) obszary zagrożone powodzią;

   

  h) strefy zamieszkałeaglomeracje miejskie;

   

  i) obszary wydobywania surowcówdna morskiego oraz potrzebna do tego infrastruktura;

   

  j) obszary odbudowy zasobów rybnych.

  Poprawka  51

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c) morskie szlaki transportowe,

  c) porty, morskie szlaki transportowe i inne obiekty infrastruktury transportowejbudowle morskie,

  Poprawka  52

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e oraz litera f

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  e) łowiska,

  e) łowiska, obszary akwakultury, hodowla mięczakówuprawa glonów oraz ich potencjałzakresie rozwoju,

  f) miejsca hodowli ryb,

   

  Poprawka  53

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  d) rybołówstwo i akwakulturę,

  d) rybołówstwo, połów skorupiaków i akwakulturę,

  Poprawka  54

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  2a. Aby zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną było skutecznepełne, państwa członkowskie powinny uwzględnić wszystkie rodzaje przedmiotowej działalności zgodnie ze swoimi własnymi uprawnieniami.ten sposób państwa członkowskie uwzględniają również następujące rodzaje działalności, których wykaz nie jest wyczerpujący:

   

  a) rozwój infrastruktury dla żeglarstwa rekreacyjnegodziałalnościnim związanej;

   

  b) obszary zagrożone powodzią;

   

  c) strefy pogłębianiazrzutu;

   

  d) turystykę, kąpieliskadziałalność rekreacyjną;

   

  e) historyczne dziedzictwo morskie;

   

  f) różne funkcje krajowych straży przybrzeżnychmyślądocelowym utworzeniu korpusu europejskiej straży przybrzeżnej.

  Poprawka  55

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 9 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Państwa członkowskie ustanawiają środki zapewniające udział wszystkich zainteresowanych stron na wczesnym etapie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną.

  1. Państwa członkowskie ustanawiają środki zapewniające konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami,tymgrupami interesuobywatelami,ramach procedury opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną.

  Poprawka  56

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 9 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Udział społeczeństwa zapewni odpowiednim zainteresowanym stronom i organom, a także zainteresowanej społeczności, wgląd do projektu planów i strategii oraz dostęp do wyników, w momencie gdy staną się one dostępne.

  2. Udział społeczeństwa zapewni odpowiednim zainteresowanym stronom i organom, a także grupom interesówzainteresowanym obywatelom,tym RAC, informacjemożliwość wzięcia udziałuprocesie konsultacji dotyczącym projektów planów i strategii w odpowiednim czasie oraz dostęp do ich wyników, w momencie gdy staną się one dostępne.

  Poprawka  57

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 9 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Przy ustalaniu sposobów konsultacji społecznych państwa członkowskie działają zgodnie z odpowiednimi regulacjami zawartymi w innych przepisach prawa UE.

  (Nie dotyczy polskiej wersji językowej).

  Poprawka  58

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 10 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Państwa członkowskie organizują gromadzenie najlepszych dostępnych danych oraz wymianę informacji niezbędnych do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną.

  1. Państwa członkowskie organizują gromadzenie najlepszych i najnowszych dostępnych danych oraz wymianę informacji niezbędnych do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, otrzymując pomoc od Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwainnych agencjicharakterze środowiskowym lub innym, które mogą dysponować istotnymi danymi.

  Poprawka  59

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) sieci dedykowane właściwych organów państw członkowskich obejmujące dany region lub podregion morski.

  b) sieci dedykowane właściwych organów państw członkowskich obejmujące daną strefę przybrzeżną, dany region lub podregion morski.

  Poprawka  60

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 13 – akapit pierwszy

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Państwa członkowskie, do którego przylega strefa przybrzeżna lub obszar morski państwa trzeciego powinny dołożyć wszelkich starań, aby uzgodnić swoje plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną z tym państwem trzecim w danym regionie lub podregionie morskim i związanej z nim strefie przybrzeżnej.

  Państwa członkowskie, do których przylega strefa przybrzeżna lub obszar morski państwa trzeciego, powinny brać pod uwagę przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, podobne planystrategie tego państwa trzeciego w danym regionie lub podregionie morskim i związanej z nim strefie przybrzeżnejcelu uniknięcia nieporozumień poprzez podejmowanie należycie stymulowanychwspieranych przez UE inicjatyw na rzecz współpracy.

   

  Komisja aktywnie wspiera dialogpaństwami trzecimicelu dostosowania treści wspomnianych planówstrategii.

  Poprawka  61

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 15 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat postępów we wdrażaniu niniejszej dyrektywy.

  3. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat postępów we wdrażaniu niniejszej dyrektywy najpóźniejterminie dwóch lat od daty jej publikacjiDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  Poprawka  62

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 16

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Artykuł 16

  skreślony

  Akty wykonawcze

   

  1. Komisja może –drodze aktów wykonawczych – przyjąć przepisy dotyczące:

   

  a) specyfikacji eksploatacyjnychzakresie zarządzania danymi,których mowaart. 10, pod warunkiem że nie zostały ustanowione za pomocą innych aktów prawnych UE, takich jak dyrektywy 2007/2/WE2008/56/WE,

   

  sprawie udostępniania danych oraz łączeniaistniejącymi procesami zarządzaniagromadzenia danych; oraz

   

  b) etapów operacyjnych prowadzących do ustanowienia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskichstrategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną oraz sprawodawczości odnoszące się do

   

  – spójności obowiązków sprawozdawczych wynikającychniniejszej dyrektywyinnymi odnośnymi przepisami unijnymi;

   

  – cykli monitorowaniaprzeglądu;

   

  – współpracy transgranicznej;

   

  – konsultacji społecznych.

   

  2. Akty wykonawcze,których mowaust.1, przyjmuje się zgodnieprocedurą,której mowaart. 17 ust. 2.

   

  Poprawka  63

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 16 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Artykuł 16a

   

  Akty wykonawcze

   

  1. Komisja może –drodze aktów wykonawczych – przyjąć przepisy dotyczące etapów operacyjnych odnoszących się do opracowania sprawozdań,których mowaart. 15 niniejszej dyrektywy.

   

  2. Akty wykonawcze,których mowaust.1, przyjmuje się zgodnieprocedurą,której mowaart. 17 ust. 2.

  Poprawka  64

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 18 – ustęp 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, o których mowa w art. 4 ust. 1, należy opracować w ciągu 36 miesięcy od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

  4. Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, o których mowa w art. 4 ust. 1, należy opracować w ciągu 36 miesięcy od wejścia w życie przepisów ustawowych, wykonawczychadministracyjnych niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy.

  Poprawka  65

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik 1 – punkt 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5) Koordynacja regionalna lub na szczeblu podregionu – wymagany jest opis mechanizmów ustanowionych w celu zapewnienia koordynacji pomiędzy państwami członkowskimi, których wody są objęte niniejszą dyrektywą i należą do tego samego regionu lub podregionu morskiego.

  5) Koordynacja regionalna lub na szczeblu podregionu – wymagany jest opis mechanizmów ustanowionych w celu zapewnienia koordynacji pomiędzy państwami członkowskimi, których wody są objęte niniejszą dyrektywą i należą do tej samej strefy przybrzeżnej, tego samego regionu lub podregionu morskiego.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną

  Odsyłacze

  COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD)

  Komisja przedmiotowo właściwa

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  TRAN

  15.4.2013

   

   

   

  Opinia wydana przez

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  PECH

  15.4.2013

  Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

  Data powołania

  Isabelle Thomas

  9.4.2013

  Rozpatrzeniekomisji

  11.7.2013

  5.9.2013

   

   

  Data przyjęcia

  17.10.2013

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  19

  2

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Kriton Arsenis, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Jarosław Leszek Wałęsa

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Jim Higgins, George Lyon, Antolín Sánchez Presedo

  Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Maria Da Graça Carvalho, María Auxiliadora Correa Zamora, Francisco José Millán Mon, Bart Staes

  PROCEDURA

  Tytuł

  Ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną

  Odsyłacze

  COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD)

  Data przedstawieniaPE

  12.3.2013

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  TRAN

  15.4.2013

   

   

   

  Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  EMPL

  15.4.2013

  ENVI

  15.4.2013

  ITRE

  15.4.2013

  REGI

  15.4.2013

   

  AGRI

  15.4.2013

  PECH

  15.4.2013

  PETI

  15.4.2013

   

  Opinia niewydana

         Data decyzji

  EMPL

  17.4.2013

  ITRE

  30.5.2013

  REGI

  29.5.2013

  AGRI

  10.4.2013

   

  PETI

  2.7.2013

   

   

   

  Sprawozdawca(y)

         Data powołania

  Gesine Meissner

  19.3.2013

   

   

   

  Rozpatrzeniekomisji

  5.9.2013

   

   

   

  Data przyjęcia

  5.11.2013

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  32

  7

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Jean-Jacob Bicep, Spyros Danellis, Michel Dantin, Markus Ferber, Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden, Bernadette Vergnaud

  Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Traian Ungureanu

  Data złożenia

  13.11.2013