BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättandet av en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden

  13.11.2013 - (COM(2013)0133 – C7‑0065/2013 – 2013/0074(COD)) - ***I

  Utskottet för transport och turism
  Föredragande: Gesine Meissner


  Förfarande : 2013/0074(COD)
  Dokumentgång i plenum

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättandet av en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden

  (COM(2013)0133 – C7‑0065/2013 – 2013/0074(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0133),

  –   med beaktande av artiklarna 294.2, 43.2, 100.2, 192.1 och 194.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0065/2013),

  –   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –   med beaktande av de motiverade yttranden från den belgiska deputeradekammaren, det tyska förbundsrådet, det irländska underhuset, den irländska senaten, det litauiska parlamentet, den nederländska första kammaren, den nederländska andra kammaren, den polska senaten, Finlands riksdag och Sveriges riksdag, som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

  –   med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 september 2013[1],

  –   med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 9 oktober 2013[2],

  –   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och fiskeriutskottet (A7-0379/2013).

  1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  Ändringsförslag  1

  Förslag till direktiv

  Beaktandeled 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  med beaktande av rådets beslut 2010/631/EU av den 13 september 2010 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om integrerad förvaltning av kustområdena i Medelhavet till konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion1,

   

  __________________

   

  1 EGT L 279, 23.10.2010, s. 1.

  Ändringsförslag  2

  Förslag till direktiv

  Skäl 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (1) Den höga och snabbt ökande efterfrågan på havsområden för olika ändamål, såsom anläggningar för förnybar energi, sjöfart och fiske, bevarande av ekosystem och turism och vattenbruksanläggningar samt en mångfald av belastningar på resurser behövs en integrerad planering och förvaltning.

  (1) Den höga och snabbt ökande efterfrågan på havsområden för olika ändamål, såsom anläggningar för förnybar energi, prospektering och utvinning av olja och gas, sjöfart och fiske, bevarande av ekosystem och biologisk mångfald, råvaruutvinning, turism och vattenbruksanläggningar samt en mångfald av belastningar på resurser gör att det behövs en integrerad planering och förvaltning.

  Motivering

  Råvaruutvinning läggs till för att anpassa skälet till artikel 7.

  Ändringsförslag  3

  Förslag till direktiv

  Skäl 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2) En sådan havsstrategi har utvecklats i den integrerade havspolitiken för Europeiska unionen, inklusive dess miljöpelare, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område. Målet med den integrerade havspolitiken är att stödja en hållbar utveckling av haven och oceanerna och att utveckla samordnade, konsekventa och öppna beslutsprocesser i samband med EU:s sektorspolitik som påverkar hav, oceaner, öar och kustområden och yttersta randområden och maritima sektorer, bland annat genom havsområdesstrategier eller makroregionala strategier.

  (2) En sådan strategi för havsområdesförvaltning och styrelseformer för havsfrågor har utvecklats i den integrerade havspolitiken för Europeiska unionen, inklusive dess miljöpelare, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område. Målet med den integrerade havspolitiken är att stödja en hållbar utveckling av haven och oceanerna och att utveckla samordnade, konsekventa och öppna beslutsprocesser i samband med EU:s sektorspolitik som påverkar hav, oceaner, öar och kustområden och yttersta randområden och maritima sektorer, bland annat genom havsområdesstrategier eller makroregionala strategier.

  Motivering

  Den integrerade havspolitiken inrättades just för att skapa en mer enhetlig styrning av havspolitiken.

  Ändringsförslag  4

  Förslag till direktiv

  Skäl 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (3) Den integrerade havspolitiken identifierar fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden som övergripande politiska verktyg för myndigheter och aktörer att tillämpa en samordnad och integrerad strategi. Tillämpningen av en ekosystembaserad strategi kommer att bidra till att främja en hållbar utveckling av havs- och kustområden och hållbar användning av havs- och kustresurser.

  (3) Den integrerade havspolitiken identifierar fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden som övergripande politiska verktyg för myndigheter och aktörer att tillämpa en samordnad, integrerad och gränsöverskridande strategi. Tillämpningen av en ekosystembaserad strategi kommer att bidra till att främja en hållbar utveckling av havs- och kustområden och hållbar användning av havs- och kustresurser.

  Motivering

  Att stärka det gränsöverskridande samarbetet är en nyckelfråga för den integrerade havspolitiken, i synnerhet för den fysiska planeringen i kust- och havsområden och den integrerade förvaltningen av kustområden.

  Ändringsförslag  5

  Förslag till direktiv

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5) I sitt senaste meddelande om blå tillväxt, möjligheter för hållbar tillväxt för havs- och sjöfartsforskning har kommissionen identifierat ett antal pågående EU-initiativ som är avsedda för att genomföra Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. I meddelandet identifierar man också ett antal sektorsverksamheter som initiativ för blå tillväxt bör inriktas på i framtiden och som bör ges tillräckligt stöd genom planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden.

  (5) I sitt senaste meddelande om blå tillväxt, möjligheter för hållbar tillväxt för havs- och sjöfartsforskning har kommissionen identifierat ett antal pågående EU-initiativ som är avsedda för att genomföra Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. I meddelandet identifierar man också ett antal sektorsverksamheter som initiativ för blå tillväxt bör inriktas på i framtiden och som bör ges tillräckligt stöd genom planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden. Medlemsstaternas tydliga stöd till de strategiska sektorer som har identifierats kommer att skapa ett säkert rättsläge och förutsebarhet för offentliga och privata investeringar, vilket kommer att fungera som en hävstång för all sektoriell politik med koppling till havs- och kustområden.

  Ändringsförslag  6

  Förslag till direktiv

  Skäl 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (7) I ingressen till Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos) fastställs att frågor som berör användningen av haven är nära förbundna med varandra och måste betraktas i sin helhet. Planering av haven är en logisk utveckling och strukturering av användningen av rättigheterna enligt Unclos och ett praktiskt verktyg för att hjälpa medlemsstaterna att uppfylla sina skyldigheter.

  (7) I ingressen till Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos) fastställs att frågor som berör användningen av haven är nära förbundna med varandra och måste betraktas i sin helhet. Planering av haven är en logisk utveckling och strukturering av användningen av rättigheterna enligt Unclos och ett praktiskt verktyg för att hjälpa medlemsstaterna och de behöriga regionala myndigheterna att uppfylla sina skyldigheter.

  Motivering

  I många medlemsstater, t.ex. Italien, är det inte staten utan regionala myndigheter som ansvarar för den direkta förvaltningen av territorialhaven. Stödet från Unclos praktiska verktyg bör tillfalla den behöriga myndigheten.

  Ändringsförslag  7

  Förslag till direktiv

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (10) I syfte att säkerställa enhetlighet och rättslig klarhet, bör den geografiska räckvidden för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden fastställas i överensstämmelse med gällande rättsakter inom unionen och internationell sjörätt.

  (10) I syfte att säkerställa enhetlighet och rättslig klarhet, bör den geografiska räckvidden för fysisk planering i kust- och havsområden och för integrerad förvaltning av kustområden fastställas i överensstämmelse med gällande rättsakter inom unionen och internationell sjörätt, i synnerhet Unclos.

  Ändringsförslag  8

  Förslag till direktiv

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12) Även om det är lämpligt för unionen att fastställa bestämmelser om planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden är medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter fortfarande ansvariga för att utforma och fastställa innehållet i planerna och strategierna, inklusive fördelningen av havsrummet till de olika sektorsverksamheterna för sina hav- och kustområden.

  (12) Även om det är lämpligt för unionen att fastställa en öppen och övergripande ram för planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden är medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter fortfarande ansvariga för att utforma och fastställa innehållet i planerna och strategierna, inklusive fördelningen av havsrummet till de olika sektorsverksamheterna och de olika havsrelaterade användningsområdena, för sina havs- och kustområden.

  Ändringsförslag  9

  Förslag till direktiv

  Skäl 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (13) Dels för att ta hänsyn till proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna, dels för att minimera extra administrativ börda, ska införlivandet och genomförandet av detta direktiv i största möjligaste mån bygga på befintliga nationella regler och mekanismer. Strategier för integrerad förvaltning av kustområden bör bygga på de principer och beståndsdelar som anges i rådets rekommendation 2002/413/EG och rådets beslut 2010/631/EU.

  (13) Dels för att ta hänsyn till proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna, dels för att minimera extra administrativa bördor, bör införlivandet och genomförandet av detta direktiv i så stor utsträckning som möjligt bygga på regler och mekanismer som redan finns på nationell nivå eller i regionala havskonventioner. Strategier för integrerad förvaltning av kustområden bör bygga på de principer och beståndsdelar som anges i Europaparlamentets och rådets rekommendation 2002/413/EG av den 30 maj 2002 om genomförandet av en integrerad förvaltning av kustområden i Europa18a och rådets beslut 2010/631/EU.

   

  ______________

   

  18a EGT L 148, 6.6.2002, s. 24.

  Motivering

  Befintliga havsområdesstrukturer kan hjälpa medlemsstaterna att uppfylla sina skyldigheter och göra samarbetet effektivare.

  Ändringsförslag  10

  Förslag till direktiv

  Skäl 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (15) Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden bör tillämpa den ekosystembaserade strategi som avses i artikel 1.3 i direktiv 2008/56/EG för att se till att den kollektiva belastningen av all verksamhet hålls på en nivå som är förenlig med god miljöstatus och att de marina ekosystemens kapacitet att reagera på förändringar som orsakats av människan inte äventyras, samtidigt som ett hållbart utnyttjande av marina varor och tjänster av nuvarande och kommande generationer möjliggörs.

  (15) Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden bör tillämpa den ekosystembaserade strategi som avses i artikel 1.3 i direktiv 2008/56/EG, med iakttagande av subsidiaritetsprincipen, försiktighetsprincipen och principen om förebyggande åtgärder enligt artikel 191.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, för att se till att den kollektiva belastningen av all verksamhet i kust- och havsområden hålls på en nivå som är förenlig med god miljöstatus och bevarande av naturresurserna och att de marina ekosystemens kapacitet att reagera på förändringar som orsakats av människan inte äventyras, samtidigt som ett hållbart utnyttjande av marina varor och tjänster av nuvarande och kommande generationer möjliggörs.

  Ändringsförslag  11

  Förslag till direktiv

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (16) Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden kommer bland annat att bidra till att uppnå målen i följande rättsakter: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor19, rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken20, och rådets beslut nr 884/2004/EG om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet21, direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av ett ramdirektiv om en marin strategi, EU:s strategi för biologisk mångfald för 202022, en färdplan mot ett resurseffektivt Europa23, EU:s strategi för anpassning till klimatförändring24, vid behov tillsammans med EU:s regionalpolitik, inbegripet havsbäckenet och makroregionala strategier.

  (16) Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden kommer bland annat att bidra till att uppnå målen i följande rättsakter: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor19, rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken20, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar20a, rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter20b, rådets beslut nr 884/2004/EG om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet21, direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av ett ramdirektiv om en marin strategi, EU:s strategi för biologisk mångfald för 202022, en färdplan mot ett resurseffektivt Europa23, EU:s strategi för anpassning till klimatförändring24 och kommissionens meddelande COM(2009)0008 om strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018, vid behov tillsammans med EU:s regionalpolitik, inbegripet havsbäckenet och makroregionala strategier.

  _______________

  _________________

  19 EUT L 140, 5.6.2009, s. 16–62.

  19 EUT L 140, 5.6.2009, s. 16.

  20 EGT L 358, 31.12.2002, s. 59–80.

  20 EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

   

  20a EUT L 20, 26.1.2010, s. 7.

   

  20b EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.

  21 EUT L 167, 30.4.2005, s. 1–38.

  21 EUT L 167, 30.4.2005, s. 1.

  22 COM(2011)0244.

  22 COM(2011)0244.

  23 COM(2011)0571.

  23 COM(2011)0571.

  24 COM(2013)XXXX.

  24 COM(2013)XXXX.

  Ändringsförslag  12

  Förslag till direktiv

  Skäl 17

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (17) Verksamheterna vid havs- och kustområden är ofta nära förbundna med varandra. Detta kräver planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden som ska samordnas eller integreras för att garantera en hållbar användning av havsrummet och förvaltning av kustområden med hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer.

  (17) Verksamheterna vid havs- och kustområden är ofta nära förbundna med och beroende av varandra. Detta kräver att planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden samordnas, kopplas samman eller integreras för att garantera en hållbar användning av havsrummet och förvaltning av kustområden med hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer och mål.

  Ändringsförslag  13

  Förslag till direktiv

  Skäl 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (18) För att uppnå direktivets mål, bör planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden ta hänsyn till hela problemcykeln, insamling av information, planering, beslutsfattande, genomförande och övervakning av genomförandet och grundas på bästa tillgängliga vetenskapliga rön. Man bör på bästa sätt utnyttja mekanismer som fastställts i befintlig eller framtida lagstiftning, inklusive kommissionens beslut 2010/477/EU om kriterier och metodstandarder för god miljöstatus i marina vatten eller kommissionens initiativ om kunskap i havsfrågor 202025.

  (18) För att uppnå direktivets mål, bör planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden ta hänsyn till hela problemcykeln, insamling av information, planering, beslutsfattande, genomförande, övervakning av genomförandet, översyn eller uppdatering, och de bör grundas på de bästa och nyaste tillgängliga vetenskapliga rönen. Man bör på bästa sätt utnyttja mekanismer som fastställts i befintlig eller framtida lagstiftning, inklusive kommissionens beslut 2010/477/EU om kriterier och metodstandarder för god miljöstatus i marina vatten eller kommissionens initiativ om kunskap i havsfrågor 202025.

  ____________

  _______________

  25 COM(2010)0461.

  25 COM(2010)0461.

  Ändringsförslag  14

  Förslag till direktiv

  Skäl 19

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (19) Huvudsyftet med fysisk planering i kust- och havsområden är att identifiera och hantera den fysiska användningen av och konflikter i kustområdena. För att uppnå dessa mål bör medlemsstaterna åtminstone säkerställa att planeringsprocessen eller processerna leder till en övergripande karta över de olika användningarna av kust- och havsområdet, med hänsyn till långsiktiga förändringar till följd av klimatförändringen.

  (19) Huvudsyftena med fysisk planering i kust- och havsområden är att identifiera och hantera den fysiska användningen, minimera konflikterna mellan olika sektorer i kustområdena och stärka den hållbara tillväxten i den maritima sektorn. För att uppnå dessa mål bör medlemsstaterna åtminstone säkerställa att planeringsprocessen eller processerna leder till en övergripande karta över de olika användningarna av kust- och havsområdet, med hänsyn till långsiktiga förändringar till följd av klimatförändringen.

  Ändringsförslag  15

  Förslag till direktiv

  Skäl 20

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (20) Medlemsstaterna bör samråda och samordna sina planer och strategier med medlemsstatens eller tredjelandets berörda myndigheter i den marina regionen, delregionen eller det aktuella kustområdet i enlighet med de rättigheter och skyldigheter för dessa medlemsstater och tredjeländer enligt europeisk och internationell rätt. För ett effektivt gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaterna och med angränsande tredjeländer krävs att de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat identifieras. Medlemsstaterna måste därför utse en eller flera behöriga myndigheter för samarbete med andra medlemsstater och tredjeländer. Skillnaderna mellan de olika marina regionerna eller delregionerna och kustområdena gör att det inte är lämpligt att i detta direktiv i detalj ange hur dessa samarbetsmekanismer bör se ut.

  (20) Medlemsstaterna bör samråda och i största möjliga utsträckning samordna sina planer och strategier med medlemsstatens eller tredjelandets berörda myndigheter i den marina regionen, delregionen eller det aktuella kustområdet i enlighet med de rättigheter och skyldigheter som dessa medlemsstater och tredjeländer har enligt europeisk och internationell rätt. För ett effektivt gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaterna och med angränsande tredjeländer krävs att de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat identifieras. Medlemsstaterna måste därför utse behöriga myndigheter för samarbete med andra medlemsstater och tredjeländer. Skillnaderna mellan de olika marina regionerna eller delregionerna och kustområdena gör att det inte är lämpligt att i detta direktiv i detalj ange hur dessa samarbetsmekanismer bör se ut.

  Ändringsförslag  16

  Förslag till direktiv

  Skäl 21a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (21a) I syfte att anpassa kustområdena till klimatförändringar och att hejda sådana fenomen som erosion och alltför stor landhöjning, risker för saltvatteninträngning, miljöförsämring och utarmning av kustekosystemens biologiska mångfald, är det viktigt med hållbar och miljövänlig förvaltning av sedimenten längs kusterna i syfte att bevara jämvikten i skadade områden och områden som är utsatta för större risker. De sedimentavsättningar som finns på havsbottnen på kontinentalsockeln kan användas om det skulle uppstå en brist på sediment i kustmiljöerna.

  Ändringsförslag  17

  Förslag till direktiv

  Skäl 22

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (22) Förvaltning av havs- och kustområden är komplext och inbegriper olika nivåer av myndigheter, ekonomiska aktörer och andra aktörer. För att garantera hållbar utveckling på ett effektivt sätt är det av största vikt att aktörer, myndigheter och allmänheten rådfrågas i ett lämpligt skede i utarbetandet av planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden inom ramen för detta direktiv, i enlighet med gällande EU-lagstiftning. Ett bra exempel på bestämmelser för offentligt samråd återfinns i artikel 2.2 i direktiv 2003/35.

  (22) Förvaltning av havs- och kustområden är komplext och inbegriper olika nivåer av myndigheter, ekonomiska aktörer och andra aktörer. För att garantera hållbar utveckling på ett effektivt sätt är det av största vikt att aktörer, myndigheter och allmänheten rådfrågas i ett lämpligt skede i utarbetandet av planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden inom ramen för detta direktiv, i enlighet med gällande EU-lagstiftning.

  Motivering

  Förslaget till direktiv hänvisar till befintliga bestämmelser i EU-rätten på ett generellt sätt. Direktivets inriktning på strategier, utveckling och förfaranden innebär att det är svårt att hänvisa till någon specifik bestämmelse. I EUF-fördraget föreskrivs dock att medlemsstaterna ska agera i överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning.

  Ändringsförslag  18

  Förslag till direktiv

  Skäl 25

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (25) För att säkerställa att inrättandet av planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden grundas på tillförlitliga uppgifter och för att undvika ytterligare administration, är det viktigt att medlemsstaterna samlar in bästa tillgängliga uppgifter och information med hjälp av befintliga instrument och verktyg för datainsamling, t.ex. de som har tagits fram inom ramen för kommissionens initiativ om kunskap i havsfrågor 2020.

  (25) För att säkerställa att inrättandet av planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden grundas på tillförlitliga uppgifter och för att undvika ytterligare administration, är det viktigt att medlemsstaterna samlar in och använder bästa tillgängliga uppgifter och information genom att uppmana de berörda parterna att utbyta uppgifter och information samt genom att använda befintliga instrument och verktyg för datainsamling, t.ex. de som har tagits fram inom ramen för kommissionens initiativ om kunskap i havsfrågor 2020.

  Motivering

  Många berörda parter, t.ex. gruvföretag eller olje- och gasföretag, samlar in enorma uppgiftsmängder innan de börjar med utvinningsverksamhet, men dessa uppgifter varken används eller utväxlas efteråt.

  Ändringsförslag  19

  Förslag till direktiv

  Skäl 25a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (25a) För att stödja en utbredd och samstämd tillämpning av detta direktiv i hela unionen vore det lämpligt att, bland de finansiella instrument som står till buds, hitta resurser till stöd för demonstrationsprogram och program för utbyte av god praxis när det gäller bra processer för att inrätta strategier och planer för förvaltning och styrning av kust- och havsområdena.

  Ändringsförslag  20

  Förslag till direktiv

  Skäl 28

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (28) Ett skyndsamt införlivande av bestämmelserna i detta direktiv är av största vikt eftersom EU har antagit ett antal politiska initiativ som ska ha genomförts senast år 2020 och som detta direktiv syftar till att stödja. Därför bör den kortast möjliga tidsfristen antas för införlivandet av detta direktiv.

  (28) Ett skyndsamt införlivande av bestämmelserna i detta direktiv är av största vikt eftersom EU har antagit ett antal politiska initiativ som ska ha genomförts senast år 2020 och som detta direktiv syftar till att stödja och komplettera. Därför bör den kortast möjliga tidsfristen antas för införlivandet av detta direktiv.

  Ändringsförslag  21

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Genom detta direktiv inrättas en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden i syfte att främja en hållbar utveckling av havs- och kustområden och hållbar användning av havs- och kustresurser.

  1. Genom detta direktiv inrättas en ram för fysisk planering i kust- och havsområden, inklusive, där så är lämpligt, integrerad förvaltning av kustområden i syfte att främja en hållbar utveckling och tillväxt i havs- och kustområden och hållbar användning av havs- och kustresurser, särskilt genom stöd till de prioriterade områden som identifierats i kommissionens meddelande av den 13 september 2012 ”Blå tillväxt – möjligheter till hållbar tillväxt inom havs- och sjöfartssektorn”.

  Ändringsförslag  22

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Inom den integrerade havspolitiken för EU föreskriver detta ramverk att medlemsstaterna ska utarbeta och genomföra planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden i syfte att uppnå de mål som anges i artikel 5.

  2. Inom den integrerade havspolitiken för EU fungerar detta direktiv som en ram för medlemsstaternas utarbetande och genomförande av planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden i syfte att uppnå de mål som anges i artikel 5, med beaktande av samspelet mellan land och hav och ett ökat gränsöverskridande samarbete på grundval av respektive Unclosbestämmelser.

  Motivering

  Ny ordalydelse för att ge medlemsstaterna större frihet att själva välja hur den integrerade förvaltningen av kustområden ska genomföras.

  Ändringsförslag  23

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Bestämmelserna i detta direktiv ska tillämpas på marina farvatten och kustområden.

  1. Bestämmelserna i detta direktiv ska tillämpas på alla marina farvatten och kustområden i unionen, i enlighet med befintlig EU-lagstiftning och nationell lagstiftning.

  Ändringsförslag  24

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Detta direktiv ska inte tillämpas på sådan verksamhet vars enda syfte är försvar eller nationell säkerhet. Varje medlemsstat ska emellertid sträva efter att säkerställa att sådan verksamhet genomförs på ett sätt som är förenligt med detta direktivs syften.

  2. Detta direktiv ska inte tillämpas på sådan verksamhet vars enda syfte är försvar eller nationell säkerhet. Medlemsstaterna ska emellertid sträva efter att säkerställa att sådan verksamhet genomförs på ett sätt som så långt det är rimligt och möjligt är förenligt med detta direktivs syften.

  Ändringsförslag  25

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – led 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Kustområde: det geomorfologiska området på ömse sidor om strandlinjen med kustområdets gräns mot havssidan som den yttre gränsen för medlemsstaternas territorialhav och mot landsidan som den gräns som fastställts av medlemsstaterna i deras strategier för integrerad förvaltning av kustområden,

  1. Kustområde: strandlinjen och det geomorfologiska området på ömse sidor om strandlinjen som fastställts av medlemsstaterna i respektive nationell lagstiftning, där kustområdets gräns mot havssidan inte går längre än deras territorialhav,

  Ändringsförslag  26

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – led 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. unionens integrerade havspolitik: unionens politik för att främja ett samordnat och konsekvent beslutsfattande i syfte att maximera hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt och social sammanhållning i medlemsstaterna, särskilt vad gäller unionens kustområden, öområden och yttersta randområden samt havsrelaterade sektorer genom en enhetlig havsrelaterad politik och relevant internationellt samarbete,

  2. unionens integrerade havspolitik: unionens politik för att främja en samordnad och konsekvent styrning i havs- och kustområden, som tar hänsyn till olika sektorers och olika länders intressen, i syfte att maximera hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt och social sammanhållning i medlemsstaterna, särskilt vad gäller unionens kustområden, öområden och yttersta randområden samt havsrelaterade sektorer genom en enhetlig havsrelaterad politik och relevant internationellt samarbete,

  Ändringsförslag  27

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – led 2a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a. detaljplaner för havs- och kustområden: den eller de detaljplaner som är resultatet av en offentlig process för att analysera och planera hur mänsklig verksamhet geografiskt och tidsmässigt ska fördelas i havsområden, för att kunna uppnå de ekonomiska, miljömässiga och sociala mål som fastställs i detta direktiv, i överensstämmelse med relevanta nationella strategier, i syfte att kartlägga användningen av havsområdet för olika havsrelaterade verksamheter och därvid särskilt uppmuntra till mångfasetterad användning,

  Ändringsförslag  28

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – led 2b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2b. strategier för integrerad förvaltning av kustområden: formella och informella förfaranden och/eller strategier för en integrerad förvaltning av alla politiska processer som påverkar kustområden och som möjliggör en samordnad hantering av den kustnära verksamheten i syfte att garantera en hållbar utveckling av kust- och havsområde; sådana strategier gör det möjligt att garantera att beslut om förvaltning och utveckling är enhetliga i de olika sektorerna och att undvika, eller åtminstone begränsa, konflikter mellan olika användningsområden i kustområdena,

  Ändringsförslag  29

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – led 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4. marina vatten: de vatten, havsbotten och i underliggande jordlager enligt definitionen i artikel 3.1 i direktiv 2008/56/EG,

  4. marina vatten: de vatten, havsbotten och underliggande jordlager som ligger på havssidan av den baslinje som används för att beräkna territorialvattnets utsträckning, ut till den yttersta gränsen av det område där en medlemsstat har och/eller utövar jurisdiktion i enlighet med Unclos, med undantag av vatten som gränsar till de länder och territorier som anges i bilaga II till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och de franska utomeuropeiska departementen och territorialområdena,

  Ändringsförslag  30

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – led 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5. allmänhet: en eller flera fysiska eller juridiska personer och, i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis, sammanslutningar, organisationer eller grupper av dessa.

  (Berör inte den svenska versionen.)

  Motivering

  Berör inte den svenska versionen.

  Ändringsförslag  31

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – led 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  7. god miljöstatus: den miljöstatus som avses i artikel 3.5 i direktiv 2008/56/EG.

  7. god miljöstatus: den miljöstatus som avses i artikel 3.5 i direktiv 2008/56/EG och i kommissionens beslut 2010/477/EU.

  Motivering

  I kommissionens beslut 2010/477/EU fastställs mer detaljerade riktlinjer för definitionen av och kriterierna för ”god miljöstatus”.

  Ändringsförslag  32

  Förslag till direktiv

  Artikel 4 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Varje medlemsstat ska upprätta och genomföra en fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden. Dessa kan framställas i separata dokument.

  1. Varje medlemsstat ska upprätta och genomföra fysisk planering i kust- och havsområden. Om medlemsstaten inte integrerar samspelet mellan land och hav i sin fysiska planering för kust- och havsområden ska detta samspel hanteras genom integrerad förvaltning av kustområden. Medlemsstaterna kan själva välja om de ska ha ett integrerat tillvägagångssätt eller om de upprättar fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden separat.

  Ändringsförslag  33

  Förslag till direktiv

  Artikel 4 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a. Medlemsstaterna eller behöriga regionala eller lokala myndigheter ska ansvara för att utforma och fastställa innehållet i sådan planering och sådana strategier, inklusive fördelningen av kust- och havsområden mellan olika sektorers verksamheter och havsrelaterade användningsområden.

  Ändringsförslag  34

  Förslag till direktiv

  Artikel 4 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Vid upprättandet av fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden ska medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till de särskilda förhållanden som råder i de aktuella områdena och delregionerna, respektive sektorer, de marina vattnen och berörda kustområdena och potentiella effekter av klimatförändringar.

  3. Vid upprättandet av fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden ska medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till de särskilda förhållanden, behov och möjligheter som råder i de aktuella havs- och kustregionerna och delregionerna, respektive befintliga och framtida sektorer, de marina vattnen och berörda kustområdena och potentiella effekter av klimatförändringar.

  Ändringsförslag  35

  Förslag till direktiv

  Artikel 4 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a. I synnerhet beträffande unionens yttersta randområden ska artikel 349 i EUF-fördraget respekteras genom att hänsyn tas till dessa områdens särdrag och begränsningar.

  Ändringsförslag  36

  Förslag till direktiv

  Artikel 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden ska tillämpa en ekosystembaserad metod för att underlätta samexistens och förebygga konflikter mellan konkurrerande sektorers verksamhet i marina vatten och kustområden, och ska syfta till att bidra till följande:

  1. Fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden ska tillämpa den ekosystembaserade metoden och ekonomiska och sociala kriterier på samma nivå för att stödja hållbar utveckling och tillväxt i den havsrelaterade sektorn. De ska främja samexistens mellan relevanta sektorsverksamheter på ett kompatibelt sätt, minimera konflikterna mellan dessa verksamheter i marina vatten och kustområden samt främja gränsöverskridande samarbete och olika sektorers användning av samma havsområde.

   

  2. Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden ska syfta till att bidra till följande unionsmål:

  (a) En tryggad energiförsörjning i unionen genom att främja utvecklingen av marina energikällor, utveckling av nya och förnybara energiformer, sammankoppling av energinät och energieffektivitet.

  (a) Trygga energiförsörjningen i unionen genom att främja utvecklingen av marina energikällor, utveckling av nya och förnybara energiformer, sammankoppling av energinät och energieffektivitet.

  (b) Främja utvecklingen av sjötransporter och erbjuda effektiva och kostnadseffektiva sjövägar i hela Europa, inbegripet hamntillgänglighet och transportsäkerhet.

  (b) Främja utvecklingen av sjötransporter i hela Europa, inbegripet hamntillgänglighet, transportsäkerhet, multimodala kopplingar och hållbarhet.

  (c) Främja hållbar utveckling och tillväxt i sektorn för fiske och vattenbruk, inbegripet sysselsättning inom fiskerinäringen och verksamheter som nära anknyter till detta.

  (c) Främja hållbar utveckling i fiskerisektorn och hållbar tillväxt i vattenbrukssektorn, inbegripet sysselsättning inom fiskerinäringen och verksamheter som nära anknyter till detta.

  (d) Säkerställa bevarande, skydd och förbättring av miljön samt varsamt och rationellt utnyttjande av naturresurserna, särskilt i syfte att uppnå ett gott miljötillstånd, stoppa förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster och minska risken för förorening av havet.

  (d) Säkerställa bevarande, skydd och förbättring av miljön genom ett representativt och koherent nät av skyddade områden, samt varsamt, försiktigt och rationellt utnyttjande av naturresurserna, särskilt i syfte att uppnå ett gott miljötillstånd, stoppa förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster och minska och förebygga risken för förorening av havs- och kustområden.

  (e) Säkerställa klimattåliga kust- och havsområden.

  (e) Säkerställa att kust- och havsområden är mer motståndskraftiga mot klimatförändringarna i syfte att skydda känsliga kustområden.

   

  3. Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden kan också syfta till att bidra till nationella mål, t.ex.:

   

  (a) Främja hållbar råvaruutvinning.

   

  (b) Främja hållbar turism.

   

  (c) Säkerställa bevarande och skydd av kulturarvet.

   

  (d) Garantera allmänhetens användning för fritidsändamål och i andra syften.

   

  (e) Bevara det traditionella socioekonomiska arvet i samband med havsrelaterade verksamheter.

  Ändringsförslag  37

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden ska fastställa operativa åtgärder för att uppnå de syften som anges i artikel 5 med beaktande av alla relevanta verksamheter och åtgärder som gäller för dem.

  1. Varje medlemsstat ska fastställa förfarandemässiga åtgärder för att uppnå de mål som anges i artikel 5 med beaktande av de relevanta verksamheter, användningsområden och åtgärder som gäller för dem.

  Ändringsförslag  38

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b) Säkerställa ett effektivt gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstater, och mellan nationella myndigheter och berörda parter i relevanta politikområden.

  (b) Säkerställa ett effektivt deltagande av berörda parter i relevanta politikområden i enlighet med artikel 9.

  Motivering

  Berörda parter ska involveras. Att kräva samarbete skulle vara att gå för långt och det skulle fördröja processen.

  Ändringsförslag  39

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 2 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba) Säkerställa ett effektivt gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstater i enlighet med artikel 12.

  Motivering

  Eftersom berörda parters deltagande och det gränsöverskridande samarbetet mellan medlemsstater är två helt olika saker är det bättre att hänvisa till dem i två separata led.

  Ändringsförslag  40

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c) Identifiera de gränsöverskridande effekterna av fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden, för de marina vatten och kustområden, som lyder under tredjeländers överhöghet eller jurisdiktion i tredjeländer i samma marina region eller delregion och tillhörande kustområden, och hantera dem i samarbete med de behöriga myndigheterna i dessa länder i enlighet med artiklarna 12 och 13.

  (c) Identifiera de gränsöverskridande effekterna av fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden, för de marina vatten och kustområden som lyder under överhögheten eller jurisdiktionen för tredjeländer i samma marina region eller delregion och tillhörande kustområden, och hantera dem i samarbete med de behöriga myndigheterna i dessa länder i enlighet med artikel 13.

  Motivering

  Artikel 12 handlar om andra medlemsstater, inte om tredjeländer, och därför bör hänvisningen till artikel 12 strykas.

  Ändringsförslag  41

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 2 – led ca (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca) Å ena sidan bygga på bästa tillgängliga uppgifter och å andra sidan garantera den flexibilitet som behövs för att kunna anpassa sig till framtida utveckling.

  Motivering

  Direktivets mål är ambitiösa, särskilt för de länder som ännu inte har någon erfarenhet av fysisk planering i kust- och havsområden eller strategier för integrerad förvaltning av kustområden. Därför är det viktigt att betona behovet av flexibilitet och även behovet av uppgifter. Havsmiljön är en mycket komplex och fortfarande delvis okänd miljö som ständigt förändras.

  Ändringsförslag  42

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Fysisk planering ska innehålla åtminstone en kartläggning av marina vatten som identifierar den verkliga och den potentiella geografiska och tidsmässiga fördelningen av alla relevanta havsrelaterade aktiviteter för att uppnå de mål som anges i artikel 5.

  1. Fysisk planering i kust- och havsområden ska innehålla åtminstone en kartläggning av marina vatten som identifierar den verkliga, den avsedda och den potentiella geografiska och tidsmässiga fördelningen av alla relevanta havsrelaterade användningsområden och verksamheter samt viktiga ekosystemkomponenter för att uppnå de unionsmål som anges i artikel 5.

  Ändringsförslag  43

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. När fysisk planering i kust- och havsområden upprättas ska medlemsstaterna beakta åtminstone följande verksamheter:

  2. När fysisk planering i kust- och havsområden upprättas ska medlemsstaterna bland annat beakta följande användningsområden och verksamheter:

  Motivering

  Inte alla punkter i listan kan betecknas som verksamheter.

  Ändringsförslag  44

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – led a–g

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a) Anläggningar för utvinning av energi och produktion av förnybar energi.

  (a) Anläggningar för utvinning av energi, produktion av förnybar energi och överföring av energin till land.

  (b) Platser och infrastruktur för olje- och gasutvinning.

  (b) Platser och infrastruktur för utvinning av olja, gas och andra råvaror.

  (c) Sjötransportvägar.

  (c) Sjötransportvägar.

  (d) Undervattenskabel och rörledningssträckningar.

  (d) Undervattenskabel och rörledningssträckningar.

  (e) Fiskeområden.

  (e) Befintliga och potentiella fiskeområden.

  (f) Fiskodling i anläggningar.

  (f) Områden med fiskodling.

  (g) Naturreservat.

  (g) Reservat för skydd och bevarande av naturområden och arter, Natura 2000-områden, andra känsliga marina ekosystem och angränsande områden, i enlighet med EU-lagstiftning och nationell lagstiftning.

   

  (h) Havs- och kustturism.

   

  (i) Platser för bevarande av kulturarvet.

   

  (j) Militära övningsområden.

  Ändringsförslag  45

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Strategier för integrerad förvaltning av kustområden ska åtminstone innehålla en inventering av befintliga åtgärder som tillämpas i kustområden och en analys av behovet av ytterligare åtgärder för att uppnå de mål som anges i artikel 5. Strategierna ska främja ett integrerat och sektorsövergripande genomförande av politiska åtgärder och beakta samspelet mellan markbunden och havsrelaterad verksamhet.

  1. När medlemsstaterna upprättar integrerad förvaltning av kustområden ska de bestämma om de ska använda en uppsättning rutiner eller en eller flera strategier. De ska kartlägga befintliga åtgärder som tillämpas i kustområden och genomföra en analys av behovet av ytterligare åtgärder för att uppnå de mål som anges i artikel 5. Den integrerade förvaltningen av kustområden ska förstärka ett integrerat och sektorsövergripande genomförande av politiska åtgärder och beakta samspelet mellan markbunden och havsrelaterad verksamhet för att garantera kopplingen mellan land och hav.

  Ändringsförslag  46

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 2 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Vid fastställandet av strategier för integrerad förvaltning av kustområden ska medlemsstaterna beakta åtminstone följande verksamheter:

  2. Vid fastställandet av strategier för integrerad förvaltning av kustområden ska medlemsstaterna beakta:

  Ändringsförslag  47

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a) Utnyttjande av specifika naturresurser, inbegripet anläggningar för utvinning av energi och produktion av förnybar energi.

  utgår

  Ändringsförslag  48

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 2 – led aa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (aa) Praxis och strategier som redan är etablerade i enlighet med rekommendation 2002/413/EG.

  Ändringsförslag  49

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 2 – led ab (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ab) Praxis, nätverk och gränsöverskridande samarbetsmekanismer som redan finns, både formella och informella.

  Ändringsförslag  50

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 2 – led ac (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ac) Relevanta verksamheter, installationer, anläggningar och infrastrukturer.

  Ändringsförslag  51

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b) Utveckling av infrastruktur, energianläggningar, transport, hamnar, havsanläggningar samt andra konstruktioner inklusive grön infrastruktur.

  utgår

  Ändringsförslag  52

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c) Jordbruk och industri.

  utgår

  Ändringsförslag  53

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 2 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d) Fiske och vattenbruk.

  utgår

  Ändringsförslag  54

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 2 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e) Bevarande, återställande och förvaltning av ekosystem i kustområden, ekosystemtjänster och natur, kustlandskap och öar.

  (e) Skydd, bevarande, återställande och förvaltning av ekosystem i kustområden, skyddade deltan och våtmarker, ekosystemtjänster och natur, kustlandskap och öar.

  Ändringsförslag  55

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 2 – led f

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (f) Anpassning till klimatförändringen och lindring av dess effekter.

  (f) Anpassning till klimatförändringen och lindring av dess effekter, särskilt förbättring av ekosystemens motståndskraft.

  Ändringsförslag  56

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Medlemsstaterna ska inrätta ett offentligt förfarande som gör det möjligt för alla aktörer att delta på ett tidigt stadium i utvecklingen av fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden.

  Medlemsstaterna ska inrätta ett offentligt förfarande för information till och samråd med berörda aktörer och myndigheter och den berörda allmänheten på ett tidigt stadium i utvecklingen av fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden. Medlemsstaterna ska också se till att de berörda aktörerna och myndigheterna och den berörda allmänheten får tillgång till resultaten så snart de finns tillgängliga.

  Motivering

  Offentligt förfarande är ett vagt uttryck, och formerna för deltagandet behöver därför specificeras. Punkterna 1 och 2 kan för övrigt slås samman.

  Ändringsförslag  57

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Allmänhetens deltagande ska garantera att berörda aktörer och myndigheter och den berörda allmänheten ges tillfälle till samråd om utkast till planer och strategier och har tillgång till resultaten så snart de finns tillgängliga.

  utgår

  Ändringsförslag  58

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Medlemsstaterna ska inrätta det offentliga samrådet i enlighet med relevanta bestämmelser i annan unionslagstiftning.

  utgår

  Motivering

  Ursprungsformuleringen tillför ingenting.

  Ändringsförslag  59

  Förslag till direktiv

  Artikel 10 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Medlemsstaterna ska organisera insamlingen av bästa tillgängliga uppgifter och utbyte av information som krävs för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden.

  1. Medlemsstaterna ska organisera insamlingen och användningen av bästa tillgängliga uppgifter och utbyte av information som krävs för fysisk planering i kust- och havsområden och genomförande av strategier för integrerad förvaltning av kustområden.

  Ändringsförslag  60

  Förslag till direktiv

  Artikel 10 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. I samband med insamling och utbyte av sådana uppgifter som avses i punkt 1 ska medlemsstaterna använda, så långt det är möjligt, instrument och verktyg som utarbetats inom ramen för den integrerade havspolitiken.

  3. I samband med insamling och utbyte av sådana uppgifter som avses i punkt 1 ska medlemsstaterna använda, så långt det är möjligt, instrument och verktyg som utarbetats inom ramen för den integrerade havspolitiken och andra relevanta unionsstrategier, t.ex. de som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire)27a.

   

  _____________

   

  27a EUT L 108, 25.4.2007, s. 1.

  Motivering

  Inspire-direktivet innehåller bestämmelser om insamling av relevanta uppgifter.

  Ändringsförslag  61

  Förslag till direktiv

  Artikel 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden omfattas av bestämmelserna i direktiv 2001/42/EG.

  Fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden omfattas av bestämmelserna i direktiv 2001/42/EG och i artikel 6 i direktiv 92/43/EEG, där så är tillämpligt.

  Ändringsförslag  62

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Varje medlemsstat som gränsar till ett kustområde eller havsområde av en annan medlemsstat ska samarbeta för att säkerställa att den fysiska planeringen i kust- och havsområden och strategierna för integrerad förvaltning av kustområden är enhetliga och samordnade över kustområdena eller den marina regionen eller delregionerna. Detta samarbete ska särskilt ta hänsyn till frågor av gränsöverskridande karaktär, t.ex. gränsöverskridande infrastruktur.

  1. Varje medlemsstat som gränsar till ett kustområde eller havsområde av en annan medlemsstat ska och vidta alla nödvändiga åtgärder för att samarbeta för att säkerställa att den fysiska planeringen i kust- och havsområden och strategierna för integrerad förvaltning av kustområden är enhetliga och samordnade över kustområdena eller den marina regionen eller delregionerna. Detta samarbete ska särskilt ta hänsyn till frågor av gränsöverskridande karaktär, t.ex. gränsöverskridande infrastruktur, och syfta till en gemensam vision för varje befintlig och framtida havsområdesstrategi.

  Ändringsförslag  63

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a. För att göra det möjligt för samarbete att äga rum bör medlemsstater där så är möjligt samordna sina tidsplaner för ny fysisk planering eller för processerna för översyn av befintlig planering.

  Motivering

  Om det inte vidtas några åtgärder för att samordna tidsplanerna för den fysiska planeringen kan de behöriga myndigheterna få svårt att samarbeta även om andra problem av teknisk natur eller med uppgiftsinsamling har lösts.

  Ändringsförslag  64

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a) Regionala institutionella samarbetsstrukturer som omfattar kustområdena eller berörd marin region eller delregion, eller

  (a) Regionala havskonventioner eller andra regionala institutionella samarbetsstrukturer som omfattar kustområdena eller berörd marin region eller delregion, eller

  Ändringsförslag  65

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b) ett därför avsett nätverk av medlemsstaternas behöriga myndigheter som omfattar den marina regionen eller delregionen.

  (b) ett nätverk av medlemsstaternas behöriga myndigheter som omfattar kustområdet, den marina regionen och/eller delregionen, eller

  Ändringsförslag  66

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 2 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba) varje annan metod som uppfyller kraven i punkt 1.

  Motivering

  Regionala strukturer är generellt den bästa lösningen, men det kan finnas fall då det är mer praktiskt med en bilateral eller annan lösning.

  Ändringsförslag  67

  Förslag till direktiv

  Artikel 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstater som gränsar till ett kustområde eller havsområde i ett tredje land ska göra allt de kan för att samordna sina planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden med det tredjelandet i den marina regionen eller delregionen och tillhörande kustområden.

  Medlemsstater som gränsar till ett kustområde eller havsområde i ett tredjeland ska, i överensstämmelse med internationell havsrätt och internationella havskonventioner, samråda med det landet och göra allt de kan för att samarbeta och samordna sina planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden med det tredjelandet i den marina regionen eller delregionen och tillhörande kustområden.

  Ändringsförslag  68

  Förslag till direktiv

  Artikel 15 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Rapporten ska åtminstone innehålla information om genomförandet av artiklarna 6–13.

  2. Rapporten ska åtminstone innehålla information om genomförandet av artiklarna 6–13. Där så är möjligt ska rapportens innehåll och format harmoniseras med de relevanta specifikationerna i direktiv 2008/56/EG.

  Motivering

  Där så är möjligt bör vi minimera den administrativa bördan för myndigheterna, som genom EU-rätten redan har ett stort antal rapporterings- och övervakningsskyldigheter.

  Ändringsförslag  69

  Förslag till direktiv

  Artikel 15 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Kommissionen ska lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om framstegen i genomförandet av detta direktiv.

  3. Kommissionen ska lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet, senast ett år efter tidsfristen för upprättande av den fysiska planeringen i kust- och havsområden och strategierna för integrerad förvaltning av kustområden, om framstegen i genomförandet av detta direktiv.

  Ändringsförslag  70

  Förslag till direktiv

  Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Kommissionen får genom genomförandeakter anta bestämmelser om

  1. Kommissionen får, utan att det påverkar specifikationerna för innehållet i planering och strategier, genom genomförandeakter anta bestämmelser om

  Motivering

  Ny ordalydelse för att klargöra tillämpningsområdet för de eventuella bestämmelser som antas genom genomförandeakter.

  Ändringsförslag  71

  Förslag till direktiv

  Artikel 16 – punkt 1 – led a – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a) de operativa specifikationerna för förvaltning av uppgifter som avses i artikel 10, under förutsättning att de inte har fastställts i annan EU-lagstiftning, t.ex. direktiv 2007/2/EG och 2008/56/EG om

  (a) de förfarandemässiga specifikationerna för förvaltning av uppgifter som avses i artikel 10, under förutsättning att de inte har fastställts i andra unionsrättsakter, t.ex. direktiv 2007/2/EG och 2008/56/EG om

  Motivering

  Klargörande att genomförandeakterna enbart kommer att beröra förfarandemässiga, och inte operativa, specifikationer för förvaltning av uppgifter.

  Ändringsförslag  72

  Förslag till direktiv

  Artikel 16 – punkt 1 – led a – strecksats 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  – utbyte av uppgifter, och samordning med befintlig datahantering och insamlingsförfaranden och

  effektivt utbyte av uppgifter, och samordning med befintliga system för datahantering och insamlingsförfaranden och

  Motivering

  Klargörande att de bestämmelser som kommissionen antar i genomförandeakter inte ska reglera utbyte och hantering av uppgifter generellt, utan bara förbättra effektiviteten.

  Ändringsförslag  73

  Förslag till direktiv

  Artikel 16 – punkt 1 – led b – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b) de operativa åtgärderna för att inrätta och rapportera om fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden vad gäller följande:

  (b) de förfarandemässiga åtgärderna som bidrar till att inrätta och rapportera om fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden vad gäller följande:

  Motivering

  Klargörande att artikel 16.1 b enbart rör förfarandemässiga åtgärder och inte innehållet i den fysiska planeringen i kust- och havsområden eller strategierna för integrerad förvaltning av kustområden.

  Ändringsförslag  74

  Förslag till direktiv

  Artikel 16 – punkt 1 – led b – strecksats 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Former för gränsöverskridande samarbete.

  De effektivaste formerna för gränsöverskridande samarbete.

  Motivering

  Klargörande att de bestämmelser som kommissionen antar i genomförandeakter inte ska reglera formerna för gränsöverskridande samarbete generellt, utan bara förbättra effektiviteten.

  Ändringsförslag  75

  Förslag till direktiv

  Artikel 16 – punkt 1 – led b – strecksats 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  – Offentligt samråd.

  utgår

  Motivering

  Med tanke på bestämmelserna i artikel 9 är det olämpligt att ge kommissionen befogenhet att anta genomförandeakter på det här området, som hör till medlemsstaternas kompetens.

  Ändringsförslag  76

  Förslag till direktiv

  Artikel 17 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. När det hänvisas till punkt 1 ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

  2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

  Motivering

  Hänvisning görs till denna punkt (t.ex. i artikel 16.2) och inte till punkt 1.

  Ändringsförslag  77

  Förslag till direktiv

  Artikel 18 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i punkt 1 ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

  2. När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i punkt 1, efter det att detta direktiv har trätt i kraft, ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

  Ändringsförslag  78

  Förslag till direktiv

  Artikel 18 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4. Den fysiska planeringen i kust- och havsområden och strategierna för integrerad förvaltning av kustområden som avses i artikel 4.1 ska upprättas inom en period på 36 månader efter det att detta direktiv trätt i kraft.

  4. Den fysiska planeringen i kust- och havsområden och strategierna för integrerad förvaltning av kustområden som avses i artikel 4.1 ska upprättas inom en period på 48 månader efter det att detta direktiv trätt i kraft.

  Motivering

  Föredraganden anser att det är orealistiskt med en period på 36 månader. Tidsfristen bör vara ambitiös, men inte leda till ett förhastat genomförande. Man måste ta hänsyn till de olika stadierna i medlemsstaternas fysiska planering av kust- och havsområden.

  Ändringsförslag  79

  Förslag till direktiv

  Artikel 18 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5. De rapporter som avses i artikel 15.1 ska tillhandahållas senast 42 månader efter det att direktivet har trätt i kraft, och därefter vart sjätte år.

  5. De rapporter som avses i artikel 15.1 ska tillhandahållas senast 54 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft, och därefter vart sjätte år.

  Motivering

  Anpassning till artikel 18.4, dvs. sex månader efter den tidsfrist som anges där.

  Ändringsförslag  80

  Förslag till direktiv

  Artikel 18 – punkt 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6. Den lägesrapport som avses i artikel 15.3 ska lämnas in senast sex månader efter den dag som avses i punkt 5 och därefter vart sjätte år.

  6. Den lägesrapport som avses i artikel 15.3 ska lämnas in senast sex månader efter den dag som avses i punkt 5 och därefter vart fjärde år.

  Ändringsförslag  81

  Förslag till direktiv

  Artikel 18 – punkt 6a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6a. Införlivandekraven i detta direktiv ska inte gälla medlemsstater utan kust.

  Motivering

  Landlocked Member States do not have a coast and maritime area, therefore there is no use for them to establish maritime spatial plans and integrated coastal management strategies. Still, this Directive can be of importance to them. Landlocked Member States could be asked for cooperation by other Member States, in particular in the course of the establishment and implementation of integrated coastal management strategies if there is a river that runs through that country and enters a sea afterwards. Therefore they have to take into account this directive when planning activities that can affect the seaside of other Member States, but obviously they cannot transpose any obligation contained in this Directive.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.
  • [2]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

  MOTIVERING

  I. Allmän bakgrund

  EU omges av hav, och det finns mer vatten än land inom medlemsstaternas jurisdiktion. EU:s kust, som delas av 23 av de 28 medlemsstaterna, är sju gånger längre än Förenta staternas. Över 200 miljoner EU-medborgare bor i kustområden och 88 miljoner arbetar i sådana områden, vilket svarar för över 40 % av EU:s BNP. 5,4 miljoner arbetar i havs- och sjöfartssektorn, vars bruttoförädlingsvärde uppgår till nästan 500 miljarder euro.

  Dessa siffror visar hur viktiga havs- och kustområdena och den havsrelaterade ekonomin är för EU. De kommer dock att bli ännu viktigare i framtiden. De mänskliga och ekonomiska verksamheterna i dessa områden och sektorer kommer att öka ytterligare. EU:s havsrelaterade ekonomi har stor betydelse för att uppnå Europa 2020-målen, och den har enorm potential för att upprätthålla Europas konkurrenskraft i en globaliserad värld. Därför bör EU gå i bräschen för att stärka forskning och innovation på havs- och sjöfartsområdet och driva på tillväxten i de havsrelaterade sektorerna.

  Havsbaserade energikällor, som vindkraftverk till havs och tidvattenkraft, kan spela en avgörande roll för att minska utsläppen av växthusgaser och minska EU:s beroende av importerad energi.

  För att klara den ökande efterfrågan på matfisk och för att uppnå en hållbar förvaltning av EU:s fiskbestånd utan att öka fiskimporten ytterligare kommer det att bli mycket viktigt att främja vattenbruket.

  Idag fraktas 90 % av EU:s utrikeshandel till havs. Europeiska hamnar, sjöfartsrutterna och sjöfartsnäringen är viktiga för att upprätthålla försörjningskedjan och för att koppla samman europeiska företag och den europeiska marknaden med andra ekonomier över hela världen.

  Detta är bara några få exempel på dagens havsrelaterade verksamheter. Det finns många fler, t.ex. utvinning av olja, gas och andra råvaror och naturresurser eller turism i havs- och kustområden. Tillväxt och utveckling i denna sektor kommer att öka efterfrågan på fysiskt utrymme ännu mer. Därför måste dagens och morgondagens behov av fysiskt utrymme i kust- och havsområden samordnas så att man kan garantera en hållbar ekonomisk tillväxt och förhindra konflikter mellan olika sektorer.

  Dessa verksamheter utförs dock i en ömtålig miljö som vi fortfarande inte kan tillräckligt mycket om och vars skönhet och rikedom vi måste bevara för kommande generationer. Den stora befolkningstätheten och intensiva verksamheten i kust- och havsområdena innebär påfrestningar för ekosystemen.

  Därför måste vi hitta en rimlig jämvikt mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer i syfte att lyckas främja tillväxt i den havsrelaterade ekonomin samtidigt som vi säkrar en hållbar utveckling. Eftersom samspelet mellan havs- och kustområden är mycket komplext är det viktigt att denna styrnings- och förvaltningsprocess garanterar kopplingarna mellan land och hav och att de omfattar både världshav, innanhav och kuster.

  II. Politiskt sammanhang

  Kommissionen offentliggjorde sitt meddelande om en integrerad havspolitik (blåboken) 2007. Den handlade om inrättande av en ny typ av havsförvaltning med optimal och hållbar utveckling av alla havsrelaterade verksamheter som övergripande syfte. För att uppnå detta mål bör olika politikområden som rör havsrelaterade frågor samordnas genom en integrerad och tvärsektoriell strategi. Dessutom bör de berörda parterna involveras mer i beslutsprocesserna.

  Blåboken innehöll en ambitiös plan med sektorspolitik som bör utvecklas för att skapa en förvaltningsram som kan leda fram till en lyckad integrerad havspolitik. Tre viktiga verktyg lyftes fram: a) övervakning till havs, b) uppgifter och information samt c) fysisk planering av kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden.

  Den integrerade havspolitiken har tagit alltmer form sedan 2007. 2010 antog Europaparlamentet ett betänkande om utvärdering av den integrerade havspolitiken. Genom förordning (EU) nr 1255/2011 inrättades en budgetpost på 40 miljoner euro för den integrerade havspolitiken för de kommande två åren, och senare samma år föreslog kommissionen att det skulle inrättas en europeisk havs- och fiskerifond för att finansiera den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken. Under tiden antog man ramdirektivet om en marin strategi, som den integrerade havspolitikens miljöpelare, kommissionen antog ett meddelande om blå tillväxt 2012 och under Cyperns ordförandeskap antogs Limassolförklaringen om en agenda på det marina området och sjöfartsområdet för tillväxt och sysselsättning.

  Samtidigt utvecklades också den integrerade havspolitikens verktyg. 2008 kom Färdplan för fysisk planering i kust- och havsområden: Att uppnå gemensamma principer för EU, och 2011 trädde protokollet om integrerad förvaltning av kustområden i Medelhavet i kraft. Dessutom inleddes förberedande projekt för fysisk planering i kust- och havsområden i Nordsjön, Östersjön och Atlanten.

  III. Kommissionens förslag

  Till följd av denna utveckling lade kommissionen fram ett förslag till ramdirektiv om upprättande och genomförande av fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden.

  Förslagets syfte är att fastställa ramförfaranden för hur man ska upprätta och genomföra fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden. Denna planering och/eller dessa strategier ska bidra till att uppnå de EU-mål som finns idag, t.ex. trygga EU:s energiförsörjning, främja sjöfarten, främja hållbara fiskeriverksamheter och bevara och skydda miljön. Vidare ska de tillämpa en ekosystembaserad metod och underlätta samexistens mellan konkurrerande sektorers verksamhet i marina vatten och kustområden.

  Medlemsstaterna ska själva utforma och fastställa sin fysiska planering i havs- och kustområden och sina strategier för integrerad förvaltning av kustområden. Planeringen och strategierna ska dock uppfylla flera minimikrav, t.ex. ska de samordnas eller integreras med varandra, de ska ses över vart sjätte år och de ska omfatta alla relevanta havs- och kustrelaterade verksamheter.

  Den fysiska planeringen ska innehålla en kartläggning av marina vatten och identifiera den verkliga och den potentiella geografiska och tidsmässiga fördelningen av alla relevanta verksamheter. Förslaget innehåller också en icke-uttömmande lista över verksamheter som ska beaktas när denna planering görs.

  Strategier för integrerad förvaltning av kustområden ska innehålla en inventering av befintliga åtgärder och en analys av behovet av ytterligare åtgärder. Dessa strategier ska också ta hänsyn till en icke-uttömmande lista över kustrelaterade verksamheter.

  När denna planering görs och dessa strategier utarbetas ska medlemsstater särskilt samarbeta med andra länder, både EU-stater och tredjeländer, som gränsar till samma kust- eller havsområde, och allmänheten ska också involveras på ett tidigt stadium.

  IV. Föredragandens ståndpunkt

  Föredraganden välkomnar kommissionens förslag. Efterfrågan på utrymme i kust- och havsområden ökar, och användningen är ofta inte samordnad. Det är dock mycket få medlemsstater som redan använder sig av fysisk planering för kust- och havsområden. För att uppnå påtaglig tillväxt i den havsrelaterade sektorn behöver både innovativa små och medelstora företag och storföretag ett säkert rättsläge för att kunna investera i framtidsteknik eller dyra projekt, som nät för havsbaserad vindkraft. Fysisk planering av kust- och havsområden är avgörande för att man ska lyckas genomföra agendan för blå tillväxt eftersom sådan planering skapar ett sådant säkert rättsläge och underlättar samexistens mellan olika sektorers verksamheter. Därför är det logiskt med ett direktiv om fysisk planering i kust- och havsområden som nästa steg efter inrättandet av en integrerad havspolitik 2007 och antagandet av agendan för blå tillväxt 2012.

  Havs- och kustrelaterade verksamheter utförs ofta i miljömässigt känsliga områden. Därför måste man använda ekosystembaserade metoder för att förvalta och planera dessa verksamheter. Eftersom det också finns ett stort samspel mellan havs- och kustområden är det nödvändigt att den fysiska planeringen och den integrerade förvaltningen kompletterar varandra.

  Det är dock mycket viktigt att se till att detta ramdirektiv respekterar subsidiaritetsprincipen och låter medlemsstaterna själva effektivt hantera sina egna intressen och särdrag på nationell, regional eller lokal nivå. I synnerhet gäller detta kusterna, som har många olika särdrag och som därför kan behöva olika strategier för att man på ett effektivt sätt ska kunna ta hänsyn till de specifika förutsättningarna. Därför bör ett ramdirektiv om fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden låta medlemsstaterna själva agera inom en ram med gemensamma mål. Direktivet bör varken få hindra sådan fysisk planering som redan finns eller blanda sig i välfungerande formell eller informell praxis för integrerad förvaltning av kustområden.

  Föredraganden ger sitt starka stöd till en ram för förfaranden för att åstadkomma enhetlig och samordnad fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden i alla EU:s medlemsstater. Hon vill särskilt betona hur viktigt det är med gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaterna och med tredjeländer. Havsområden, marina vatten och ekosystem följer inte nationella gränser och därför måste planering och förvaltning genomföras på ett gränsöverskridande sätt för att lyckas.

  Behovet av att införa och genomföra fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden i alla medlemsstaterna är ett bevis för framgångarna med den integrerade havspolitiken, som inrättades för bara några år sedan. Planering och förvaltning är också ett avgörande steg för att den integrerade havspolitiken ska uppnå sin fulla potential att utveckla kust- och havsområden på ett hållbart sätt och främja en långsiktig blå tillväxt i de havsrelaterade sektorerna.

  YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (25.10.2013)

  till utskottet för transport och turism

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättandet av en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden
  (COM(2013)0133 – C7‑0065/2013 – 2013/0074(COD))

  Föredragande: Mario Pirillo

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Utvecklingen av en ”blå ekonomi” i EU för en hållbar tillväxt inom havs- och sjöfartssektorn utgör en viktig del av unionens mål att senast 2020 bli en smart och hållbar ekonomi som alla människor är delaktiga i. För att garantera en hållbar tillväxt och bevara ekosystemen längs kusterna och till havs för kommande generationer krävs det en integrerad och samstämd förvaltning i kust- och havsområden. Dessutom måste man bekämpa de påfrestningar som resurserna till havs och längs kusterna utsätts för till följd av ett ökat utnyttjandet av dem samt till följd av klimatförändringar, naturkatastrofer och erosion.

  Det huvudsakliga syftet med kommissionens förslag är att främja en hållbar tillväxt i havs- och kustområden och en hållbar användning av resurserna till havs och längs kusterna genom upprättandet av en ram för en effektiv fysisk planering i EU:s kust- och havsområden och en effektiv integrerad förvaltning av medlemsstaternas kustområden. Förslaget berör alla politikområden i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som påverkar kusterna och haven.

  Den ram som inrättas genom förslaget innebär en systematisk och samordnad, inkluderande och gränsöverskridande strategi för en integrerad styrning av havsfrågor, i enlighet med medlemsstaternas nationella rätt samt internationell rätt. Den fysiska planeringen i kust- och havsområden och strategierna för integrerad förvaltning av kustområden syftar till att spegla, integrera och koppla samman de mål som fastställts inom ramen för nationell eller regional sektorspolitik, kartlägga åtgärder för att förhindra eller begränsa konflikter mellan olika sektorer samt bidra till förverkligandet av unionens mål med avseende på havs- och kustområden. I förslaget föreskrivs att medlemsstaterna ska eftersträva en samstämd förvaltning mellan de olika havsområdena genom gränsöverskridande samarbete i en havsregion (som tillhör flera medlemsstater) och tillhörande kustområde.

  Föredraganden stöder syftet med och innehållet i kommissionens förslag och anser att förslaget utgör ett viktigt steg på vägen mot inrättandet av en ”blå ekonomi” för hållbar utveckling av unionens havs- och kustområden. Syftet med de framlagda ändringsförslagen är att förbättra vissa aspekter av förslaget, särskilt att klargöra och förstärka målen om hållbar utveckling, miljöskydd och bevarande av naturresurser.

  För att få till stånd en lämplig naturresursförvaltning är det t.ex. viktigt att medlemsstaterna i sina planer inte bara beaktar utvinningen av gas (som även bör omfatta skiffergas) och energi, utan även de insatser för lagring som följer med utvinningen. Föredraganden anser även att det krävs en lämplig, hållbar och miljövänlig förvaltning av kusternas sedimentationsmiljöer, i syfte att bevara jämvikten i skadade områden och områden som är utsatta för större risker till följd av klimatförändringar, erosion och saltvatteninträngning.

  Dessutom måste man säkerställa att allmänheten redan i ett tidigt skede deltar på ett effektivt sätt i alla delar av utarbetandet av de olika planeringsalternativen, bl.a. för att undvika konflikter om naturresursanvändningen. Slutligen måste man tydligare betona att direktivets bestämmelser ska tillämpas i enlighet med befintlig EU-lagstiftning och nationell lagstiftning.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

  Ändringsförslag  1

  Förslag till direktiv

  Skäl 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (1) Den höga och snabbt ökande efterfrågan på havsområden för olika ändamål, såsom anläggningar för förnybar energi, sjöfart och fiske, bevarande av ekosystem och turism och vattenbruksanläggningar samt en mångfald av belastningar på resurser behövs en integrerad planering och förvaltning.

  (1) Den höga och snabbt ökande efterfrågan på havsområden för olika ändamål, såsom anläggningar för förnybar energi, prospektering och utvinning av olja och gas, sjöfart och fiske, bevarande av ekosystem och biologisk mångfald, turism och vattenbruksanläggningar samt en mångfald av belastningar på resurser gör att det behövs en integrerad planering och förvaltning.

  Ändringsförslag  2

  Förslag till direktiv

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (10) I syfte att säkerställa enhetlighet och rättslig klarhet, bör den geografiska räckvidden för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden fastställas i överensstämmelse med gällande rättsakter inom unionen och internationell sjörätt.

  (10) I syfte att säkerställa enhetlighet och rättslig klarhet, bör den geografiska räckvidden för fysisk planering i kust- och havsområden och för integrerad förvaltning av kustområden fastställas i överensstämmelse med gällande rättsakter inom medlemsstaterna och unionen, Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos) och internationell sjörätt.

  Ändringsförslag  3

  Förslag till direktiv

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12) Även om det är lämpligt för unionen att fastställa bestämmelser om planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden är medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter fortfarande ansvariga för att utforma och fastställa innehållet i planerna och strategierna, inklusive fördelningen av havsrummet till de olika sektorsverksamheterna för sina hav- och kustområden.

  (12) Även om det är lämpligt för unionen att fastställa bestämmelser om planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden är medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter fortfarande ansvariga för att utforma och fastställa innehållet i planerna och strategierna, inklusive fördelningen av havsrummet till de olika sektorsverksamheterna, för sina havs- och kustområden, och de ska alltid agera i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning.

  Motivering

  Enligt detta direktiv behåller medlemsstaterna sina befogenheter i fråga om stads- och landsbygdsplanering, men all fysisk planering och alla förvaltningsplaner ska genomföras med respekt för EU-lagstiftningen.

  Ändringsförslag  4

  Förslag till direktiv

  Skäl 14

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (14) I marina vatten och kustområden utsätts ekosystem och havs- och kustresurser för en betydande påverkan. Mänsklig verksamhet, men även effekter av klimatförändringar, naturkatastrofer samt landhöjning och landsänkning kan få svåra konsekvenser för kustområdenas ekonomiska utveckling och tillväxt samt ekosystemen i kust- och havsvatten, vilket leder till försämring av miljön, förlust av biologisk mångfald och sämre ekosystemtjänster. Vederbörlig hänsyn bör tas till dessa olika former av påfrestning vid utarbetandet av planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden. Dessutom kan sunda ekosystem i kust- och havsområden och deras olika tjänster, om de integreras i fysisk planering, ge betydande fördelar i form av livsmedelsproduktion, rekreation och turism, begränsning av och anpassning till klimatförändringar, kontroll av den föränderliga kustlinjen och förebyggande av katastrofer.

  (14) I marina vatten och kustområden utsätts ekosystem och havs- och kustresurser för en betydande påverkan. Mänsklig verksamhet, men även effekter av klimatförändringar, naturkatastrofer samt landhöjning och landsänkning kan få svåra konsekvenser för kustområdenas ekonomiska utveckling och tillväxt samt ekosystemen i kust- och havsvatten, vilket leder till försämring av miljön, förlust av biologisk mångfald och sämre ekosystemtjänster. Vederbörlig hänsyn måste tas till dessa olika former av påfrestning vid utarbetandet av planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden. Dessutom kan sunda ekosystem i kust- och havsområden och deras olika tjänster, om de integreras i fysisk planering, ge betydande fördelar i form av livsmedelsproduktion, rekreation och turism, begränsning av och anpassning till klimatförändringar, kontroll av den föränderliga kustlinjen och förebyggande av katastrofer.

  Ändringsförslag  5

  Förslag till direktiv

  Skäl 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (15) Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden bör tillämpa den ekosystembaserade strategi som avses i artikel 1.3 i direktiv 2008/56/EG för att se till att den kollektiva belastningen av all verksamhet hålls på en nivå som är förenlig med god miljöstatus och att de marina ekosystemens kapacitet att reagera på förändringar som orsakats av människan inte äventyras, samtidigt som ett hållbart utnyttjande av marina varor och tjänster av nuvarande och kommande generationer möjliggörs.

  (15) Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden bör tillämpa den ekosystembaserade strategi som avses i artikel 1.3 i direktiv 2008/56/EG, med iakttagande av subsidiaritetsprincipen, försiktighetsprincipen och principen om förebyggande åtgärder enligt artikel 191.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, för att se till att den kollektiva belastningen av all verksamhet i kust- och havsområden hålls på en nivå som är förenlig med god miljöstatus och bevarande av naturresurserna och att de marina ekosystemens kapacitet att reagera på förändringar som orsakats av människan inte äventyras, samtidigt som ett hållbart utnyttjande av marina varor och tjänster av nuvarande och kommande generationer möjliggörs.

  Ändringsförslag  6

  Förslag till direktiv

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (16) Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden kommer bland annat att bidra till att uppnå målen i följande rättsakter: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, och rådets beslut nr 884/2004/EG om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av ett ramdirektiv om en marin strategi, EU:s strategi för biologisk mångfald för 2020, en färdplan mot ett resurseffektivt Europa, EU:s strategi för anpassning till klimatförändring, vid behov tillsammans med EU:s regionalpolitik, inbegripet havsbäckenet och makroregionala strategier.

  (16) Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden kommer bland annat att bidra till att uppnå målen i följande rättsakter: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, och rådets beslut nr 884/2004/EG om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av ett ramdirektiv om en marin strategi, rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar, EU:s strategi för biologisk mångfald för 2020, en färdplan mot ett resurseffektivt Europa, EU:s strategi för anpassning till klimatförändring, vid behov tillsammans med EU:s regionalpolitik, inbegripet havsbäckenet och makroregionala strategier.

  Ändringsförslag  7

  Förslag till direktiv

  Skäl 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (18) För att uppnå direktivets mål, bör planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden ta hänsyn till hela problemcykeln, insamling av information, planering, beslutsfattande, genomförande och övervakning av genomförandet och grundas på bästa tillgängliga vetenskapliga rön. Man bör på bästa sätt utnyttja mekanismer som fastställts i befintlig eller framtida lagstiftning, inklusive kommissionens beslut 2010/477/EU om kriterier och metodstandarder för god miljöstatus i marina vatten eller kommissionens initiativ om kunskap i havsfrågor 2020.

  (18) För att uppnå direktivets mål, bör planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden ta hänsyn till hela problemcykeln, insamling av information, planering, beslutsfattande, genomförande och övervakning av genomförandet och grundas på bästa tillgängliga vetenskapliga rön och vara samstämda med EU:s politikområden och principer, i synnerhet försiktighetsprincipen. Man bör på bästa sätt utnyttja mekanismer som fastställts i befintlig eller framtida lagstiftning, inklusive kommissionens beslut 2010/477/EU om kriterier och metodstandarder för god miljöstatus i marina vatten eller kommissionens initiativ om kunskap i havsfrågor 2020.

  Ändringsförslag  8

  Förslag till direktiv

  Skäl 19

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (19) Huvudsyftet med fysisk planering i kust- och havsområden är att identifiera och hantera den fysiska användningen av och konflikter i kustområdena. För att uppnå dessa mål bör medlemsstaterna åtminstone säkerställa att planeringsprocessen eller processerna leder till en övergripande karta över de olika användningarna av kust- och havsområdet, med hänsyn till långsiktiga förändringar till följd av klimatförändringen.

  (19) Syftet med fysisk planering i kust- och havsområden är att identifiera och hantera den fysiska användningen av och konflikter i kustområdena, samt att säkerställa en hållbar utveckling av verksamhet i kust- och havsområden. För att effektivt uppnå dessa mål bör medlemsstaterna åtminstone säkerställa att planeringsprocessen eller processerna syftar till att uppnå en hållbar social, miljömässig och ekonomisk utveckling och leder till en övergripande karta över de olika användningarna av kust- och havsområdet, med hänsyn till långsiktiga förändringar till följd av klimatförändringen.

  Ändringsförslag  9

  Förslag till direktiv

  Skäl 21a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (21a) I syfte att anpassa kustområdena till klimatförändringar och att hejda sådana fenomen som erosion och alltför stor landhöjning, risker för saltvatteninträngning, miljöförsämring och utarmning av kustekosystemens biologiska mångfald, är det viktigt med en lämplig, hållbar och miljövänlig förvaltning av sedimenten längs kusterna i syfte att bevara jämvikten i skadade områden och områden som är utsatta för större risker. De sedimentavsättningar som finns på havsbottnen på kontinentalsockeln kan användas om det skulle uppstå en brist på sediment i kustmiljöerna.

  Ändringsförslag  10

  Förslag till direktiv

  Skäl 22

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (22) Förvaltning av havs- och kustområden är komplext och inbegriper olika nivåer av myndigheter, ekonomiska aktörer och andra aktörer. För att garantera hållbar utveckling på ett effektivt sätt är det av största vikt att aktörer, myndigheter och allmänheten rådfrågas i ett lämpligt skede i utarbetandet av planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden inom ramen för detta direktiv, i enlighet med gällande EU-lagstiftning. Ett bra exempel på bestämmelser för offentligt samråd återfinns i artikel 2.2 i direktiv 2003/35.

  (22) Förvaltning av havs- och kustområden är komplext och inbegriper olika nivåer av myndigheter, ekonomiska aktörer och andra aktörer. För att garantera hållbar utveckling på ett effektivt sätt är det av största vikt att aktörer, berörda myndigheter på olika nivåer och allmänheten rådfrågas i varje skede av utarbetandet av planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden inom ramen för detta direktiv, i enlighet med gällande EU-lagstiftning. Bra exempel på bestämmelser för offentligt samråd återfinns i artikel 2.2 i direktiv 2003/35/EG och artikel 6 i direktiv 2001/42/EG.

  Ändringsförslag  11

  Förslag till direktiv

  Skäl 23

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (23) Genom fysiska planer och strategier för integrerad förvaltning av kustområden kan medlemsstaterna minska de administrativa bördorna och kostnaderna till stöd för sina åtgärder genom att anföra annan relevant unionslagstiftning. Tidsfrister för planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden bör därför överensstämma med de tidsplaner som anges i annan relevant lagstiftning, särskilt följande: Direktiv 2009/28/EG, som föreskriver att en medlemsstat ska se till att andelen energi från förnybara energikällor av den slutliga energianvändningen (brutto) år 2020 är minst 20 % och som fastställer samordning av godkännande, certifiering och planeringsförfaranden, inbegripet fysisk planering, vilket är ett viktigt bidrag till uppnåendet av EU:s mål för förnybar energi. Direktiv 2008/56/EG och bilaga A (6) till beslut 2010/477/EU, som föreskriver att medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som behövs för att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön senast 2020 och som identifierar fysisk planering i kust- och havsområden som ett verktyg för att stödja en ekosystembaserad förvaltning av mänskliga aktiviteter för att uppnå ett gott miljötillstånd. Beslut 884/2004/EG om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet som kräver att det transeuropeiska transportnätet ska inrättas senast 2020 genom att integrera Europas land-, sjö- och luftfartsinfrastrukturnät.

  (23) Genom fysiska planer och strategier för integrerad förvaltning av kustområden kan medlemsstaterna minska de administrativa bördorna och kostnaderna till stöd för sina åtgärder genom att anföra annan relevant unionslagstiftning. Tidsfrister för planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden bör därför överensstämma med de tidsplaner som anges i annan relevant lagstiftning, särskilt följande: Direktiv 2009/28/EG, som föreskriver att en medlemsstat ska se till att andelen energi från förnybara energikällor av den slutliga energianvändningen (brutto) år 2020 är minst 20 % och som fastställer samordning av godkännande, certifiering och planeringsförfaranden, inbegripet fysisk planering, vilket är ett viktigt bidrag till uppnåendet av EU:s mål för förnybar energi. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område1, vilket ålägger medlemsstaterna att uppnå god ekologisk status, god grundvattenstatus och god kemisk ytvattenstatus senast 2015. Direktiv 2008/56/EG och bilaga A (6) till beslut 2010/477/EU, som föreskriver att medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som behövs för att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön senast 2020 och som identifierar fysisk planering i kust- och havsområden som ett verktyg för att stödja en ekosystembaserad förvaltning av mänskliga aktiviteter för att uppnå ett gott miljötillstånd. Direktiv 2008/56/EG. Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter2. Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar3. Beslut 884/2004/EG om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet som kräver att det transeuropeiska transportnätet ska inrättas senast 2020 genom att integrera Europas land-, sjö- och luftfartsinfrastrukturnät.

   

  ____________________

   

  1 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.

   

  2 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.

   

  3 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1.

  Ändringsförslag  12

  Förslag till direktiv

  Skäl 25a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (25a) För att stödja en utbredd och samstämd tillämpning av detta direktiv i hela EU måste man inom de finansiella instrument som står till buds avsätta resurser till stöd för demonstrationsprogram och program för utbyte av god praxis när det gäller bra processer för att inrätta strategier och planer för förvaltning och styrning av kust- och havsområdena.

  Ändringsförslag  13

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Genom detta direktiv inrättas en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden i syfte att främja en hållbar utveckling av havs- och kustområden och hållbar användning av havs- och kustresurser.

  1. Genom detta direktiv inrättas en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden i syfte att skydda kusten, främja en hållbar utveckling av havs- och kustområden och säkra hållbar ekonomisk tillväxt och hållbar användning av havs- och kustresurser.

  Ändringsförslag  14

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Bestämmelserna i detta direktiv ska tillämpas på marina farvatten och kustområden.

  1. Bestämmelserna i detta direktiv ska tillämpas på marina farvatten och kustområden, i enlighet med befintlig EU‑lagstiftning och nationell lagstiftning.

  Ändringsförslag  15

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Bestämmelserna i detta direktiv ska inte påverka medlemsstaternas befogenheter vad gäller fysisk planering.

  (Berör inte den svenska versionen.)

  Ändringsförslag  16

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – led 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  7. god miljöstatus: den miljöstatus som avses i artikel 3.5 i direktiv 2008/56/EG.

  7. god miljöstatus: den miljöstatus som avses i artikel 3.5 i direktiv 2008/56/EG och i kommissionens beslut 2010/477/EU.

  Motivering

  Kommissionens beslut 2010/477/EU fastställer mer detaljerade riktlinjer för definitionen av och kriterierna för ”god miljöstatus”.

  Ändringsförslag  17

  Förslag till direktiv

  Artikel 4 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Vid upprättandet av fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden ska medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till de särskilda förhållanden som råder i de aktuella områdena och delregionerna, respektive sektorer, de marina vattnen och berörda kustområdena och potentiella effekter av klimatförändringar.

  3. Vid upprättandet av fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden ska medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till de särskilda förhållanden som råder i de aktuella havs- och kustområdena och delregionerna, befintlig och planerad sektoriell verksamhet, deras inverkan på miljön, inverkan på lokalsamhällena och de förutspådda effekterna av klimatförändringar.

  Ändringsförslag  18

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden ska tillämpa en ekosystembaserad metod för att underlätta samexistens och förebygga konflikter mellan konkurrerande sektorers verksamhet i marina vatten och kustområden, och ska syfta till att bidra till följande:

  Fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden ska långsiktigt främja en hållbar utveckling av verksamhet i kust- och havsområden och tillämpa en ekosystembaserad metod för att underlätta samexistens och samarbete mellan konkurrerande sektorers verksamhet i marina vatten och kustområden genom att förebygga konflikter mellan sådana verksamheter, med berörda parters fulla deltagande, och ska, med vederbörligt beaktande av subsidiaritetsprincipen främst syfta till att bidra till följande:

  Ändringsförslag  19

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a) En tryggad energiförsörjning i unionen genom att främja utvecklingen av marina energikällor, utveckling av nya och förnybara energiformer, sammankoppling av energinät och energieffektivitet.

  (a) Uppfylla Europeiska unionens mål för utveckling av förnybar energi, trygga energiförsörjningen i unionen, uppnå bättre integration på den interna energimarknaden och bidra till hållbar utveckling och miljöskydd genom att främja utvecklingen av förnybara marina energikällor och genom att utveckla nya och förnybara energiformer, sammankoppling av energinät och energieffektivitet.

  Ändringsförslag  20

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b) Främja utvecklingen av sjötransporter och erbjuda effektiva och kostnadseffektiva sjövägar i hela Europa, inbegripet hamntillgänglighet och transportsäkerhet.

  (b) Garantera den hållbara utvecklingen av sjötransporter utanför skyddade havsområden, respektera känsliga ekosystem, inbegripet hamntillgänglighet och transportsäkerhet samt skydd av ekosystem i kust- och havsområden.

  Ändringsförslag  21

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c) Främja hållbar utveckling och tillväxt i sektorn för fiske och vattenbruk, inbegripet sysselsättning inom fiskerinäringen och verksamheter som nära anknyter till detta.

  (c) Främja ett hållbart utnyttjande och en hållbar förvaltning av fiskeområden och en hållbar utveckling i sektorn för vattenbruk, inbegripet sysselsättning inom fiskerinäringen och verksamheter som nära anknyter till denna.

  Ändringsförslag  22

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d) Säkerställa bevarande, skydd och förbättring av miljön samt varsamt och rationellt utnyttjande av naturresurserna, särskilt i syfte att uppnå ett gott miljötillstånd, stoppa förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster och minska risken för förorening av havet.

  (d) Säkerställa bevarande, skydd och förbättring av miljön genom ett tillräckligt omfattande nät av skyddade områden, samt varsamt, försiktigt och rationellt utnyttjande av naturresurserna, särskilt i syfte att uppnå ett gott miljötillstånd, stoppa förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster och minska och förebygga risken för förorening av havs- och kustområden.

  Ändringsförslag  23

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e) Säkerställa klimattåliga kust- och havsområden.

  (e) Säkerställa att kust- och havsområden är mer motståndskraftiga mot klimatförändringarna i syfte att skydda känsliga kustområden.

  Ändringsförslag  24

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – led ea (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ea) Skydda, bevara och förbättra ovärderliga naturresurser i kustvatten och grunda vatten, såsom sjögräsängar, tångskogar, märgelbottnar och saltängar, eftersom dessa ekosystem utgör effektiva kolsänkor, och säkerställa att de inte hamnar i konflikt med anläggningar för förnybar energi till havs.

  Ändringsförslag  25

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – led eb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (eb) Främja bevarande, förbättring och marknadsföring av kulturarvet i kust- och havsområden.

  Ändringsförslag  26

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a. I planerna och strategierna ska man beakta hur ekosystemen och resurserna i haven påverkas av mänsklig verksamhet i kust- och havsområden.

  Ändringsförslag  27

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. När fysisk planering i kust- och havsområden upprättas ska medlemsstaterna beakta åtminstone följande verksamheter:

  2. När fysisk planering i kust- och havsområden upprättas ska medlemsstaterna beakta åtminstone följande element:

  Ändringsförslag  28

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a) Anläggningar för utvinning av energi och produktion av förnybar energi.

  (a) Anläggningar och infrastruktur för prospektering och utvinning av olja, gas och andra energiresurser och produktion av förnybar energi.

  Ändringsförslag  29

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b) Platser och infrastruktur för olje- och gasutvinning.

  (b) Platser och infrastruktur för olje- och gasutvinning (inklusive skiffergas).

  Ändringsförslag  30

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba) Platser och infrastruktur för lagring av koldioxid och gas.

  Ändringsförslag  31

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – led da (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (da) Sedimentavsättningar på havsbottnen som kan användas för att fylla på med sediment i kustmiljöerna.

  Ändringsförslag  32

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e) Fiskeområden.

  (e) Fiske- och vattenbruksområden.

  Ändringsförslag  33

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – led f

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (f) Fiskodling i anläggningar.

  (f) Vattenbruksanläggningar.

  Ändringsförslag  34

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – led g

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (g) Naturreservat.

  (g) Reservat för skydd och bevarande av naturområden och arter, Natura 2000‑områden, andra känsliga marina ekosystem och angränsande områden, i enlighet med EU‑lagstiftning och nationell lagstiftning.

  Ändringsförslag  35

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – led ga (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ga) Historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla markområden och platser.

  Ändringsförslag  36

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – led gb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (gb) Utsläpp av avloppsvatten från hushåll och industrier.

  Ändringsförslag  37

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – led gc (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (gc) Hamnar.

  Ändringsförslag  38

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a) Utnyttjande av specifika naturresurser, inbegripet anläggningar för utvinning av energi och produktion av förnybar energi.

  (a) Utnyttjande av specifika naturresurser, inbegripet anläggningar för utvinning och lagring av energi och produktion av förnybar energi.

  Ändringsförslag  39

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b) Utveckling av infrastruktur, energianläggningar, transport, hamnar, havsanläggningar samt andra konstruktioner inklusive grön infrastruktur.

  (b) Utveckling av infrastruktur, energianläggningar, transport, hamnar, havsanläggningar, vattenreningsanläggningar samt andra konstruktioner inklusive grön infrastruktur.

  Ändringsförslag  40

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 2 – led da (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (da) Hållbar förvaltning av sedimentavsättningar i kustmiljöer, inbegripet avsättningar i anslutning till hamn- och försvarsanläggningar.

  Ändringsförslag  41

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 2 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e) Bevarande, återställande och förvaltning av ekosystem i kustområden, ekosystemtjänster och natur, kustlandskap och öar.

  (e) Skydd, bevarande, återställande och förvaltning av ekosystem i kustområden, skyddade deltan och våtmarker, ekosystemtjänster och natur, kustlandskap och öar.

  Ändringsförslag  42

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 2 – led f

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (f) Anpassning till klimatförändringen och lindring av dess effekter.

  (f) Anpassning till klimatförändringen och lindring av dess effekter, särskilt förbättring av ekosystemens motståndskraft.

  Ändringsförslag  43

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 2 – led fa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (fа) Havs- och kustturism.

  Ändringsförslag  44

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 2 – led fb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (fb) Bevarande och förvaltning av kulturarv.

  Ändringsförslag  45

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Medlemsstaterna ska inrätta ett offentligt förfarande som gör det möjligt för alla aktörer att delta på ett tidigt stadium i utvecklingen av fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden.

  1. Medlemsstaterna ska inrätta ett offentligt förfarande som gör det möjligt för alla berörda aktörer, myndigheter på olika nivåer och den berörda allmänheten att delta på ett tidigt stadium i utvecklingen av fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden, med iakttagande av respektive medlemsstats lagstiftning.

  Ändringsförslag  46

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Allmänhetens deltagande ska garantera att berörda aktörer och myndigheter och den berörda allmänheten ges tillfälle till samråd om utkast till planer och strategier och har tillgång till resultaten så snart de finns tillgängliga.

  2. Allmänhetens deltagande ska garantera att berörda aktörer och myndigheter på olika nivåer och den berörda allmänheten ges tillfälle till samråd om utkast till planer och strategier och har tillgång till resultaten så snart de finns tillgängliga.

  Ändringsförslag  47

  Förslag till direktiv

  Artikel 10 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Medlemsstaterna ska organisera insamlingen av bästa tillgängliga uppgifter och utbyte av information som krävs för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden.

  1. Medlemsstaterna ska organisera insamlingen av bästa tillgängliga uppgifter och uppdatering och utbyte av information som krävs för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden, inklusive genom att upprätta en gemensam elektronisk plattform.

  Ändringsförslag  48

  Förslag till direktiv

  Artikel 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden omfattas av bestämmelserna i direktiv 2001/42/EG.

  Fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden omfattas av bestämmelserna i direktiv 2001/42/EG och av artikel 6 i direktiv 92/43/EEG, där så är tillämpligt.

  Ändringsförslag  49

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Varje medlemsstat som gränsar till ett kustområde eller havsområde av en annan medlemsstat ska samarbeta för att säkerställa att den fysiska planeringen i kust- och havsområden och strategierna för integrerad förvaltning av kustområden är enhetliga och samordnade över kustområdena eller den marina regionen eller delregionerna. Detta samarbete ska särskilt ta hänsyn till frågor av gränsöverskridande karaktär, t.ex. gränsöverskridande infrastruktur.

  1. Varje medlemsstat som gränsar till ett kustområde eller havsområde av en annan medlemsstat ska samarbeta för att säkerställa att den fysiska planeringen i kust- och havsområden och strategierna för integrerad förvaltning av kustområden är enhetliga och samordnade över kustområdena eller den marina regionen eller delregionerna. Detta samarbete ska särskilt ta hänsyn till frågor av gränsöverskridande karaktär, t.ex. gränsöverskridande infrastruktur och miljön.

  Ändringsförslag  50

  Förslag till direktiv

  Artikel 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstater som gränsar till ett kustområde eller havsområde i ett tredje land ska göra allt de kan för att samordna sina planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden med det tredjelandet i den marina regionen eller delregionen och tillhörande kustområden.

  Medlemsstater som gränsar till ett kustområde eller havsområde i ett tredje land ska, i enlighet med internationell havsrätt och internationella havskonventioner, samråda med det landet och göra allt de kan för att samarbeta och samordna sina planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden med det tredjelandet i den marina regionen eller delregionen och tillhörande kustområden.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Fysisk planering i EU:s kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden

  Referensnummer

  COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD)

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  TRAN

  15.4.2013

   

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  ENVI

  15.4.2013

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Mario Pirillo

  18.4.2013

  Behandling i utskott

  5.9.2013

   

   

   

  Antagande

  24.10.2013

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  43

  8

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Kriton Arsenis, Julie Girling, Romana Jordan, Marusya Lyubcheva, James Nicholson, Vittorio Prodi, Birgit Schnieber-Jastram, Andrea Zanoni

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

  Franco Frigo, Anna Hedh, Anthea McIntyre

  YTTRANDE från fiskeriutskottet (18.10.2013)

  till utskottet för transport och turism

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättandet av en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden
  (COM(2013)0133 – C7‑0065/2013 – 2013/0074(COD))

  Föredragande: Isabelle Thomas

  KORTFATTAD MOTIVERING

  I ”Limassolförklaringen” från oktober 2012 gjorde de europeiska ministrarna med ansvar för havsfrågor ett politiskt åtagande att främja tillväxten inom den havsrelaterade sektorn, i linje med Europa 2020-strategin.

  Förordning (EU) nr 1255/2011 om inrättande av ett program för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik gav en rättslig grund och en ram för samordningen av politikområdena. Detta stärktes ytterligare genom strategin ”blå tillväxt”, som gör det möjligt att styra politiken i en viss riktning och definiera dess potential, och som nu bör förses med särskilda verktyg.

  Inom ramen för strategin ”blå tillväxt” krävs det att ekonomiska verksamheter på det marina området utvecklas. För att detta ska kunna ske bör lämplig infrastruktur inrättas för att stödja nya verksamheter, och havsområdet måste organiseras så att alla har tillgång till det. Samtidigt bör traditionell verksamhet såsom fiske och sjötransporter respekteras. Kustområdet utnyttjas redan nu flitigt, och denna utveckling kommer att leda till konflikter i fråga om nyttjandet och miljön i kustområdet. Medlingen i dessa konflikter kommer att bli en utmaning, och det är därför nödvändigt att införa verktyg för fysisk planering i kust- och havsområden och för förvaltning. Syftet med detta direktiv är att få varje enskild EU-medlemsstat att inrätta verktyg för att främja denna ”blåa tillväxt”.

  Förslaget till direktiv om upprättandet av en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden är därför framför allt ett metodologiskt stöd för medlemsstaterna som ger dem möjlighet att inrama och organisera samspelet mellan de olika användningsområdena så bra som möjligt och på ett strategiskt, horisontellt och samordnat sätt.

  Genom förslaget strävar man i första hand efter att kartlägga kust- och havsområdena och de ekonomiska verksamheter som äger rum inom dessa områden. Vidare strävar man efter att i denna kartläggning inkludera känsliga kust- och havsområden och att säkerställa skyddet av dem. Man försöker därtill förutse den framtida utvecklingspotentialen. Förslagets allra viktigaste syfte är dock att organisera samexistensen av dessa verksamheter för att på så sätt undvika nyttjandekonflikter, som redan utgör ett stort handikapp. Frågan om samordning, styrning och därmed beslutfattande när det gäller prioriteringar är kärnan i den integrerade förvaltningen av kustområden.

  Genom att kombinera fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden blir det lättare att greppa gränsen mellan land och hav och att få verksamheterna att samexistera i tid och rum. Om man ser på kust- och havsområdena som separata områden som exklusivt utnyttjas av givna sektorer får man intrycket att dessa områden är mättade. Den fysiska planeringen i kust- och havsområden visar dock att detta inte nödvändigtvis är fallet och att det är möjligt att reglera en rad olika verksamheter inom ett givet område.

  Även om man i kommissionens förslag nämner de mål, verksamheter och insatser som omfattas av EU:s behörighet är det omöjligt att föreställa sig att man inom ramen för den fysiska planeringen i kust- och havsområden och den integrerade förvaltningen av kustområden bara skulle lägga vikt vid planering och integrering av endast dessa verksamheter, utan att ta hänsyn till det ömsesidiga beroendet mellan land och hav och de verkningar som den fysiska planeringen kan ha på kust- och havsområden. Dessa instrument är endast till nytta inom ramen för ett holistiskt synsätt, vilket är själva kärnan i den integration som eftersträvas i förslaget. Detta synsätt måste emellertid vara förenligt med subsidiaritetsprincipen och respektera medlemsstaternas behörighet.

  Kommissionen har valt att lägga fram ett förslag till direktiv om upprättandet av en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden. Detta förefaller vara det lämpligaste valet mot bakgrund av att subsidiaritetsprincipen måste tillämpas vid inrättandet och användningen av dessa verktyg. Dessa två etapper möjliggörs nämligen tack vare förfaranden, styrelseformer och samrådsprocesser som skiljer sig från en medlemsstat till en annan. Medlemsstaternas respektive administrativa system, men också ofta deras val av den lämpligaste förvaltningsnivån kommer här att vara avgörande. Den geografiska definitionen av delregioner i kustområden kan behöva anpassas så att den motsvarar de befintliga administrativa regionerna.

  Den flexibilitet som ett direktiv innebär är också viktig, eftersom flera medlemsstater redan har instrument för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden. Det är därför nödvändigt att beakta de metoder som redan tillämpas i de medlemsstater som är ledande på detta område och att respektera principen om bakåtkompatibilitet.

  Slutligen har fastställandet av en europeisk ram den fördelen att den stöder en integration av politikområden och ett samordnat genomförande av instrumenten för fysisk planering i kust- och havsområden och för integrerad förvaltning av kustområden, genom att främja dialog och gränsöverskridande samarbete. Vid en tidpunkt då EU främjar inrättandet av flera nätverk och utvecklingen av europeisk havspolitik bör kust- och havsområden kännetecknas av samordning och integration. Flera verksamheter, däribland fiske, är dessutom gränsöverskridande och den fysiska planeringen i kust- och havsområden och den integrerade förvaltningen av kustområden kan därför inte genomföras på ett korrekt sätt utan noggrann kännedom om grannarnas prioriteringar för ett område som utnyttjas gemensamt.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

  Ändringsförslag  1

  Förslag till direktiv

  Skäl 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (1) Den höga och snabbt ökande efterfrågan på havsområden för olika ändamål, såsom anläggningar för förnybar energi, sjöfart och fiske, bevarande av ekosystem och turism och vattenbruksanläggningar samt en mångfald av belastningar på resurser behövs en integrerad planering och förvaltning.

  (1) Den höga och snabbt ökande efterfrågan på havsområden för olika ändamål, såsom anläggningar för förnybar energi, utvinning av råvaror från havsbottnar, sjöfart, fiske och skaldjursfångst, bevarande av ekosystem och turism och vattenbruksanläggningar samt en mångfald av belastningar på ekosystem och resurser kräver en integrerad planering och förvaltning som erbjuder ett metod som gör det möjligt att organisera samspelet mellan de olika användningsområdena.

  Ändringsförslag  2

  Förslag till direktiv

  Skäl 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2) En sådan havsstrategi har utvecklats i den integrerade havspolitiken för Europeiska unionen, inklusive dess miljöpelare, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område. Målet med den integrerade havspolitiken är att stödja en hållbar utveckling av haven och oceanerna och att utveckla samordnade, konsekventa och öppna beslutsprocesser i samband med EU:s sektorspolitik som påverkar hav, oceaner, öar och kustområden och yttersta randområden och maritima sektorer, bland annat genom havsområdesstrategier eller makroregionala strategier.

  (2) En sådan havsstrategi har utvecklats i den integrerade havspolitiken för Europeiska unionen, inklusive dess miljöpelare, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område. Det är nu nödvändigt att föreslå verktyg som gör det möjligt att genomföra den integrerade havspolitikens samtliga mål och samtidigt beakta de tre pelarna för hållbar utveckling. Målet med den integrerade havspolitiken är att stödja en hållbar utveckling av haven och oceanerna och att utveckla samordnade, konsekventa och öppna beslutsprocesser i samband med EU:s sektorspolitik som påverkar hav, oceaner, öar och kustområden och yttersta randområden och maritima sektorer, med särskild inriktning på havsområdesstrategier eller makroregionala strategier som beaktar de särdrag som kännetecknar vissa havsområden.

  Ändringsförslag  3

  Förslag till direktiv

  Skäl 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (3) Den integrerade havspolitiken identifierar fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden som övergripande politiska verktyg för myndigheter och aktörer att tillämpa en samordnad och integrerad strategi. Tillämpningen av en ekosystembaserad strategi kommer att bidra till att främja en hållbar utveckling av havs- och kustområden och hållbar användning av havs- och kustresurser.

  (3) Den integrerade havspolitiken identifierar fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden som övergripande politiska verktyg för myndigheter och aktörer att tillämpa en samordnad och integrerad strategi. Tillämpningen av en ekosystembaserad strategi där människan spelar en överordnad roll kommer att bidra till att främja en hållbar utveckling av havs- och kustområden och hållbar användning av havs- och kustresurser.

  Ändringsförslag 4

  Förslag till direktiv

  Skäl 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (8) För att säkerställa en lämplig fördelning av sjötransporter mellan relevanta användningsområden och en samordnad förvaltning av kustområdena, bör ett ramverk inrättas som åtminstone omfattar att medlemsstater som utarbetar och genomför planer för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden.

  (8) För att säkerställa att många och skiftande relevanta användningsområden och mänsklig verksamhet ska kunna samexistera i tid och rum i kust- och havsområden och för att garantera en samordnad förvaltning av kustområdena, bör ett ramverk inrättas som åtminstone omfattar att medlemsstater utarbetar och genomför planer för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden.

  Ändringsförslag  5

  Förslag till direktiv

  Skäl 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (9) Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden kommer att leda till bättre samordning av sjötransporter och kustverksamheter, vilket kan leda till betydande ekonomiska fördelar genom ökad insyn, förutsägbarhet och stabilitet för investerare och lägre samordnings- och transaktionskostnader.

  (9) Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden kommer att leda till bättre, enklare och effektivare samordning, harmonisering och kompatibilitet mellan sjötransporter och kustverksamheter, vilket kan leda till betydande ekonomiska fördelar genom ett ramverk med ökad insyn, rättslig säkerhet, förutsägbarhet och stabilitet för investerare liksom minskad byråkrati och lägre samordnings- och transaktionskostnader.

  Ändringsförslag 6

  Förslag till direktiv

  Skäl 9a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (9a) Samordningen av verksamheterna i havs- och kustområden genom fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden måste, i den mån det är möjligt, vara inriktad på att inbegripa, inte på att utesluta, verksamheter.

  Ändringsförslag  7

  Förslag till direktiv

  Skäl 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (11) Det råder en överlappning av den geografiska räckvidden av medlemsstaternas marina vatten- och kustområden och kustvatten och territorialvatten. Verktyg för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden är komplementära, eftersom de är inriktade på kartläggning av befintliga och potentiella mänskliga aktiviteter i syfte att förbereda fysisk planering i marina vatten och kartlägga åtgärder för integrerad förvaltning av dessa mänskliga verksamheter i kustområdena. Gemensamma sammanhängande planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden kommer att förbättra förvaltningen av gränsen mellan land och hav.

  (11) Det råder en överlappning av den geografiska räckvidden av medlemsstaternas marina vatten- och kustområden och kustvatten och territorialvatten. Verktyg för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden är komplementära, eftersom de är inriktade på kartläggning av många och skiftande befintliga och potentiella användningsområden och mänskliga aktiviteter i syfte att förbereda strategisk fysisk planering i marina vatten och kartlägga åtgärder för integrerad förvaltning av dessa mänskliga verksamheter i kustområdena. Gemensamma, harmoniserade och sammanhängande strategiska planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden kommer att förbättra förvaltningen av gränsen mellan land och hav och även främja ett rationellt utnyttjande och skydd av haven. De yttersta randområdena bör också omfattas av förordningens geografiska räckvidd, eftersom deras ekonomi är mycket starkt kopplad till samspelet mellan land och hav och till en optimal användning av kust- och havsområdena.

  Motivering

  (Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

  Ändringsförslag  8

  Förslag till direktiv

  Skäl 11a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11a) För att förbättra styrningen i havsfrågor och förhindra konflikter inom ramen för fysisk planering i havsfrågor bör det inrättas en europeisk kustbevakning genom ett utökat samarbete och en stärkt samordning på lämplig nivå mellan behöriga myndigheter som utför kustbevakningsuppdrag i unionen, i syfte att öka tryggheten och säkerheten på haven och oceanerna, särskilt genom tillämpning av befintlig lagstiftning om havsrelaterade frågor.

  Ändringsförslag  9

  Förslag till direktiv

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12) Även om det är lämpligt för unionen att fastställa bestämmelser om planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden är medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter fortfarande ansvariga för att utforma och fastställa innehållet i planerna och strategierna, inklusive fördelningen av havsrummet till de olika sektorsverksamheterna för sina hav- och kustområden.

  (12) Även om det är lämpligt för unionen att fastställa bestämmelser om planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden är medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter fortfarande ansvariga för att, inom sina kust- och havsområden, utforma och fastställa innehållet i planerna och strategierna, inklusive för att organisera samexistensen mellan olika och potentiellt konkurrerande sektorsverksamheter och åtgärder för att säkerställa förenlighet i kust- och havsområden, i enlighet med europeiska och nationella mål.

  Ändringsförslag  10

  Förslag till direktiv

  Skäl 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (13) Dels för att ta hänsyn till proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna, dels för att minimera extra administrativ börda, ska införlivandet och genomförandet av detta direktiv i största möjligaste mån bygga på befintliga nationella regler och mekanismer. Strategier för integrerad förvaltning av kustområden bör bygga på de principer och beståndsdelar som anges i rådets rekommendation 2002/413/EG och rådets beslut 2010/631/EU.

  (13) Dels för att ta hänsyn till proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna, dels för att minimera extra administrativ börda, ska införlivandet och genomförandet av detta direktiv i största möjligaste mån bygga på befintliga nationella regler och mekanismer så att förfarandena blir tydliga, enkla och snabba. Strategier för integrerad förvaltning av kustområden bör bygga på de principer och beståndsdelar som anges i rådets rekommendation 2002/413/EG och rådets beslut 2010/631/EU.

  Ändringsförslag  11

  Förslag till direktiv

  Skäl 14

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (14) I marina vatten och kustområden utsätts ekosystem och havs- och kustresurser för en betydande påverkan. Mänsklig verksamhet, men även effekter av klimatförändringar, naturkatastrofer samt landhöjning och landsänkning kan få svåra konsekvenser för kustområdenas ekonomiska utveckling och tillväxt samt ekosystemen i kust- och havsvatten, vilket leder till försämring av miljön, förlust av biologisk mångfald och sämre ekosystemtjänster. Vederbörlig hänsyn bör tas till dessa olika former av påfrestning vid utarbetandet av planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden. Dessutom kan sunda ekosystem i kust- och havsområden och deras olika tjänster, om de integreras i fysisk planering, ge betydande fördelar i form av livsmedelsproduktion, rekreation och turism, begränsning av och anpassning till klimatförändringar, kontroll av den föränderliga kustlinjen och förebyggande av katastrofer.

  (14) I marina vatten och kustområden utsätts ekosystem och havs- och kustresurser för en skiftande och betydande påverkan. Mänsklig verksamhet, men även effekter av klimatförändringar, naturkatastrofer samt landhöjning och landsänkning, särskilt i form av kusterosion och sedimentavlagring, kan få svåra konsekvenser för kustområdenas ekonomiska utveckling och tillväxt samt ekosystemen i kust- och havsvatten, vilket leder till försämring av miljön och ekonomin, förlust av biologisk mångfald och sämre ekosystemtjänster. Vederbörlig hänsyn bör tas till dessa olika former av påfrestning vid utarbetandet av planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden. Dessutom kan sunda ekosystem i kust- och havsområden och deras olika tjänster, om de integreras i fysisk planering, ge betydande fördelar i form av livsmedelsproduktion, rekreation och turism, begränsning av, anpassning till och motstånd mot klimatförändringar, kontroll av den föränderliga kustlinjen och förebyggande av katastrofer.

  Ändringsförslag 12

  Förslag till direktiv

  Skäl 14a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (14a) Det bör utbytas bästa praxis om förvaltning av kustområden och kustrelaterad rätt.

  Ändringsförslag  13

  Förslag till direktiv

  Skäl 14b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (14b) Den fysiska planeringen i kust- och havsområden och en integrerad förvaltning av kustområdena måste ske med vederbörlig hänsyn till de särskilda förhållandena i olika regioner och delregioner. Detta gäller framför allt de yttersta randområdena som, eftersom de är belägna i oceanområden, inte har någon kontinentalsockel och har avsevärda vattendjup bara några sjömil från kustlinjen, och som därför bedriver ett fiske som framför allt är inriktat på djuplevande fiskresurser. Detta kan skapa konflikter mellan traditionellt fiske och nya och lovande verksamheter, till exempel utvinning av råvaror från havsbotten.

  Ändringsförslag  14

  Förslag till direktiv

  Skäl 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (15) Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden bör tillämpa den ekosystembaserade strategi som avses i artikel 1.3 i direktiv 2008/56/EG för att se till att den kollektiva belastningen av all verksamhet hålls på en nivå som är förenlig med god miljöstatus och att de marina ekosystemens kapacitet att reagera på förändringar som orsakats av människan inte äventyras, samtidigt som ett hållbart utnyttjande av marina varor och tjänster av nuvarande och kommande generationer möjliggörs.

  (15) Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden bör tillämpa den ekosystembaserade strategi som avses i artikel 1.3 i direktiv 2008/56/EG, som på ett balanserat sätt främjar samtliga tre pelare för hållbar utveckling och i vilken människan spelar en överordnad roll, för att se till att den kollektiva belastningen av all verksamhet hålls på en nivå som är förenlig med god miljöstatus och att de marina ekosystemens kapacitet att reagera på förändringar som orsakats av människan inte äventyras, samtidigt som man gör det möjligt för nuvarande och kommande generationer att hållbart utnyttja marina varor och tjänster, investera och vara ekonomiskt konkurrenskraftiga.

  Ändringsförslag  15

  Förslag till direktiv

  Skäl 17

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (17) Verksamheterna vid havs- och kustområden är ofta nära förbundna med varandra. Detta kräver planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden som ska samordnas eller integreras för att garantera en hållbar användning av havsrummet och förvaltning av kustområden med hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer.

  (17) Verksamheterna vid havs- och kustområden är ofta nära förbundna med och beroende av varandra. Detta kräver planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden som ska samordnas, harmoniseras eller integreras för att garantera en hållbar användning av havsrummet och förvaltning av kustområden med hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer och mål.

  Ändringsförslag  16

  Förslag till direktiv

  Skäl 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (18) För att uppnå direktivets mål, bör planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden ta hänsyn till hela problemcykeln, insamling av information, planering, beslutsfattande, genomförande och övervakning av genomförandet och grundas på bästa tillgängliga vetenskapliga rön. Man bör på bästa sätt utnyttja mekanismer som fastställts i befintlig eller framtida lagstiftning, inklusive kommissionens beslut 2010/477/EU om kriterier och metodstandarder för god miljöstatus i marina vatten eller kommissionens initiativ om kunskap i havsfrågor 2020.

  (18) För att uppnå direktivets mål, bör planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden ta hänsyn till hela problemcykeln, insamling av information, planering, beslutsfattande, genomförande, övervakning av genomförandet, översyn eller uppdatering, och grundas på de bästa och senast tillgängliga vetenskapliga rönen. Man bör på bästa sätt utnyttja mekanismer som fastställts i befintlig eller framtida lagstiftning, inklusive kommissionens beslut 2010/477/EU om kriterier och metodstandarder för god miljöstatus i marina vatten eller kommissionens initiativ om kunskap i havsfrågor 2020.

  Ändringsförslag  17

  Förslag till direktiv

  Skäl 19

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (19) Huvudsyftet med fysisk planering i kust- och havsområden är att identifiera och hantera den fysiska användningen av och konflikter i kustområdena. För att uppnå dessa mål bör medlemsstaterna åtminstone säkerställa att planeringsprocessen eller processerna leder till en övergripande karta över de olika användningarna av kust- och havsområdet, med hänsyn till långsiktiga förändringar till följd av klimatförändringen.

  (19) Huvudsyftet med fysisk planering i kust- och havsområden är att identifiera och hantera den fysiska användningen av och utnyttjandekonflikter i kustområdena. För att uppnå dessa mål bör medlemsstaterna åtminstone säkerställa att planeringsprocessen eller processerna leder till en övergripande karta över de olika nuvarande och framtida användningarna av och mänskliga verksamheterna i kust- och havsområdet, med hänsyn till förutsägbara långsiktiga förändringar till följd av klimatförändringen.

  Ändringsförslag  18

  Förslag till direktiv

  Skäl 20

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (20) Medlemsstaterna bör samråda och samordna sina planer och strategier med medlemsstatens eller tredjelandets berörda myndigheter i den marina regionen, delregionen eller det aktuella kustområdet i enlighet med de rättigheter och skyldigheter för dessa medlemsstater och tredjeländer enligt europeisk och internationell rätt. För ett effektivt gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaterna och med angränsande tredjeländer krävs att de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat identifieras. Medlemsstaterna måste därför utse en eller flera behöriga myndigheter för samarbete med andra medlemsstater och tredjeländer. Skillnaderna mellan de olika marina regionerna eller delregionerna och kustområdena gör att det inte är lämpligt att i detta direktiv i detalj ange hur dessa samarbetsmekanismer bör se ut.

  (20) Medlemsstaterna bör samråda och samordna sina planer och strategier med medlemsstatens eller tredjelandets berörda myndigheter i den marina regionen, delregionen eller det aktuella kustområdet, och detta bör uppmuntras och stödjas på lämpligt sätt av EU och genomföras i enlighet med de rättigheter och skyldigheter för dessa medlemsstater och tredjeländer enligt europeisk och internationell rätt. För ett effektivt gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaterna och med angränsande tredjeländer krävs att de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat identifieras. Medlemsstaterna måste därför utse en eller flera behöriga myndigheter för samarbete med andra medlemsstater och tredjeländer. Skillnaderna mellan de olika marina regionerna eller delregionerna och kustområdena gör att det inte är lämpligt att i detta direktiv i detalj ange hur dessa samarbetsmekanismer bör se ut.

  Ändringsförslag  19

  Förslag till direktiv

  Skäl 21

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (21) En rad åtgärder inom olika politikområden tillämpas i kustområden. För att uppnå målen i detta direktiv bör medlemsstaterna göra en inventering av dessa åtgärder och analysera behovet av ytterligare åtgärder, exempelvis åtgärder för att förhindra kusterosion, anpassa sina åtgärder till effekterna av klimatförändringarna, bekämpa kust- och marin nedskräpning, utveckla grön infrastruktur och hjälpa till att förebygga naturkatastrofer. Dessa bör tillämpas på ett samordnat och integrerat sätt. I samband med detta bör medlemsstaterna beakta all relevant kustnära verksamhet och särskilt uppmärksamma sektorsövergripande samverkan mellan dessa olika verksamheter.

  (21) En rad åtgärder inom olika politikområden tillämpas i kustområden. För att uppnå målen i detta direktiv bör medlemsstaterna göra en inventering av dessa åtgärder och analysera behovet av ytterligare åtgärder, exempelvis åtgärder för att förhindra kusterosion och hantera sedimentavlagring och igenslamning, anpassa sig till effekterna och följderna av klimatförändringarna, bekämpa nedskräpning längs kusterna och till havs, förhindra algblomning, utveckla grön infrastruktur och hjälpa till att förebygga naturkatastrofer. Dessa bör tillämpas på ett samordnat och integrerat sätt. I samband med detta bör medlemsstaterna beakta all relevant kustnära verksamhet och särskilt uppmärksamma sektorsövergripande samverkan mellan dessa olika verksamheter.

  Ändringsförslag  20

  Förslag till direktiv

  Skäl 22

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (22) Förvaltning av havs- och kustområden är komplext och inbegriper olika nivåer av myndigheter, ekonomiska aktörer och andra aktörer. För att garantera hållbar utveckling på ett effektivt sätt är det av största vikt att aktörer, myndigheter och allmänheten rådfrågas i ett lämpligt skede i utarbetandet av planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden inom ramen för detta direktiv, i enlighet med gällande EU-lagstiftning. Ett bra exempel på bestämmelser för offentligt samråd återfinns i artikel 2.2 i direktiv 2003/35.

  (22) Förvaltning av havs- och kustområden är komplext och inbegriper olika nivåer av myndigheter, ekonomiska aktörer och andra aktörer. För att garantera hållbar utveckling på ett effektivt sätt är det av största vikt att aktörer, myndigheter och allmänheten integreras i samrådsmekanismerna uppströms och nedströms i förfarandet för utarbetandet av planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden inom ramen för detta direktiv, i enlighet med gällande EU-lagstiftning. Ett bra exempel på bestämmelser för offentligt samråd återfinns i artikel 2.2 i direktiv 2003/35.

  Ändringsförslag  21

  Förslag till direktiv

  Skäl 22a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (22a) Förvaltningen av gränsen mellan land och hav omfattar olika styresnivåer, men utformningen av och omfattningen på den integrerade förvaltningen av kustområden och den fysiska planeringen i kust- och havsområden bör leda till en integrering av de styresnivåer som berörs av denna gräns. De behöriga myndigheterna kan skilja sig från en medlemsstat till en annan och omfatta olika typer av aktörer och förvaltningsorgan.

  Ändringsförslag  22

  Förslag till direktiv

  Skäl 23

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (23) Genom fysiska planer och strategier för integrerad förvaltning av kustområden kan medlemsstaterna minska de administrativa bördorna och kostnaderna till stöd för sina åtgärder genom att anföra annan relevant unionslagstiftning. Tidsfrister för planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden bör därför överensstämma med de tidsplaner som anges i annan relevant lagstiftning, särskilt följande: Direktiv 2009/28/EG, som föreskriver att en medlemsstat ska se till att andelen energi från förnybara energikällor av den slutliga energianvändningen (brutto) år 2020 är minst 20 % och som fastställer samordning av godkännande, certifiering och planeringsförfaranden, inbegripet fysisk planering, vilket är ett viktigt bidrag till uppnåendet av EU:s mål för förnybar energi. Direktiv 2008/56/EG och bilaga A (6) till beslut 2010/477/EU, som föreskriver att medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som behövs för att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön senast 2020 och som identifierar fysisk planering i kust- och havsområden som ett verktyg för att stödja en ekosystembaserad förvaltning av mänskliga aktiviteter för att uppnå ett gott miljötillstånd. Beslut 884/2004/EG om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet som kräver att det transeuropeiska transportnätet ska inrättas senast 2020 genom att integrera Europas land-, sjö- och luftfartsinfrastrukturnät.

  (23) Genom fysiska planer och strategier för integrerad förvaltning av kustområden kan medlemsstaterna minska de administrativa bördorna och kostnaderna till stöd för sina åtgärder genom att anföra annan relevant unionslagstiftning. Tidsfrister för planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden bör därför i största möjliga utsträckning överensstämma med de tidsplaner som anges i annan relevant lagstiftning, särskilt följande: Direktiv 2009/28/EG, som föreskriver att en medlemsstat ska se till att andelen energi från förnybara energikällor av den slutliga energianvändningen (brutto) år 2020 är minst 20 % och som fastställer samordning av godkännande, certifiering och planeringsförfaranden, inbegripet fysisk planering, vilket är ett viktigt bidrag till uppnåendet av EU:s mål för förnybar energi. Direktiv 2008/56/EG och bilaga A (6) till beslut 2010/477/EU, som föreskriver att medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som behövs för att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön senast 2020 och som identifierar fysisk planering i kust- och havsområden som ett verktyg för att stödja en ekosystembaserad förvaltning av mänskliga aktiviteter för att uppnå ett gott miljötillstånd. Beslut 884/2004/EG om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet som kräver att det transeuropeiska transportnätet ska inrättas senast 2020 genom att integrera Europas land-, sjö- och luftfartsinfrastrukturnät.

  Ändringsförslag  23

  Förslag till direktiv

  Skäl 25

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (25) För att säkerställa att inrättandet av planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden grundas på tillförlitliga uppgifter och för att undvika ytterligare administration, är det viktigt att medlemsstaterna samlar in bästa tillgängliga uppgifter och information med hjälp av befintliga instrument och verktyg för datainsamling, t.ex. de som har tagits fram inom ramen för kommissionens initiativ om kunskap i havsfrågor 2020.

  (25) För att säkerställa att inrättandet av planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden grundas på tillförlitliga uppgifter och för att undvika ytterligare administration med de förseningar och kostnader detta resulterar i, är det viktigt att medlemsstaterna samlar in bästa och senast tillgängliga uppgifter och information med hjälp av befintliga instrument och verktyg för datainsamling, t.ex. de som har tagits fram inom ramen för kommissionens initiativ om kunskap i havsfrågor 2020.

  Ändringsförslag  24

  Förslag till direktiv

  Skäl 27

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (27) För att säkerställa enhetlig tillämpning av detta direktiv, särskilt när det gäller datahantering och operativa steg i upprättande, genomförande och rapportering av planer för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden, inbegripet tekniska format för utbyte av data, bör genomförandebefogenheter delegeras till kommissionen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

  (27) För utarbetandet av de rapporter som avses i artikel 15 i detta direktiv bör genomförandebefogenheter delegeras till kommissionen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

  Ändringsförslag  25

  Förslag till direktiv

  Skäl 28

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (28) Ett skyndsamt införlivande av bestämmelserna i detta direktiv är av största vikt eftersom EU har antagit ett antal politiska initiativ som ska ha genomförts senast år 2020 och som detta direktiv syftar till att stödja. Därför bör den kortast möjliga tidsfristen antas för införlivandet av detta direktiv.

  (28) Ett skyndsamt införlivande av bestämmelserna i detta direktiv är av största vikt eftersom EU har antagit ett antal politiska initiativ som ska ha genomförts senast år 2020 och som detta direktiv syftar till att stödja och komplettera. Därför bör den kortast möjliga tidsfristen antas för införlivandet av detta direktiv.

  Ändringsförslag  26

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Genom detta direktiv inrättas en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden i syfte att främja en hållbar utveckling av havs- och kustområden och hållbar användning av havs- och kustresurser.

  1. Genom detta direktiv inrättas en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden genom att havsområdesstrategier på unionsnivå och makroregionala strategier införs i tillämpliga fall, i syfte att främja en hållbar socioekonomisk och miljömässig utveckling och tillväxt av havs- och kustområden och hållbar användning av havs- och kustekosystem och havs- och kustresurser.

  Ändringsförslag  27

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Inom den integrerade havspolitiken för EU föreskriver detta ramverk att medlemsstaterna ska utarbeta och genomföra planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden i syfte att uppnå de mål som anges i artikel 5.

  2. Inom den integrerade havspolitiken för EU föreskriver detta direktiv att medlemsstaterna ska utarbeta och genomföra planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden i syfte att uppnå de mål som anges i artikel 5.

  Ändringsförslag  28

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Bestämmelserna i detta direktiv ska tillämpas på marina farvatten och kustområden.

  1. Bestämmelserna i detta direktiv ska tillämpas på marina farvatten och kustområden, även i de yttersta randområdena.

  Ändringsförslag  29

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Detta direktiv ska inte tillämpas på sådan verksamhet vars enda syfte är försvar eller nationell säkerhet. Varje medlemsstat ska emellertid sträva efter att säkerställa att sådan verksamhet genomförs på ett sätt som är förenligt med detta direktivs syften.

  2. Detta direktiv ska inte tillämpas på sådan verksamhet vars enda syfte är försvar eller nationell säkerhet, förutom när det gäller inrättandet av en europeisk kustbevakning. Varje medlemsstat ska emellertid sträva efter att säkerställa att sådan verksamhet genomförs på ett sätt som är förenligt med detta direktivs syften.

  Ändringsförslag  30

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Bestämmelserna i detta direktiv ska inte påverka medlemsstaternas befogenheter vad gäller fysisk planering.

  3. Bestämmelserna i detta direktiv ska inte påverka medlemsstaternas befogenheter vad gäller såväl fysisk planering som hantering av sambandet mellan land- och havsrelaterade frågor.

  Motivering

  Genom tillägget förtydligas syftet med fysisk planering på land.

  Ändringsförslag  31

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – led 2a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a. planer för fysisk planering i kust- och havsområden: en eller flera planer som fastställs genom ett offentligt förfarande för analys och planering av den rums- och tidsmässiga utbredningen av mänsklig verksamhet i havsområden för att uppnå ekonomiska, miljörelaterade och sociala mål, i syfte att kartlägga hur havsområdena används för olika havsanknutna ändamål,

  Ändringsförslag  32

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – led 2b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2b. strategier för integrerad förvaltning av kustområden: formella och informella strategier eller förfaranden för en integrerad förvaltning av alla politiska processer som påverkar kustområdena, som möjliggör en samordnad hantering av samspelet mellan land och hav, i syfte att garantera en hållbar utveckling av kust- och havsområden; dessa strategier ska leda till enhetliga beslut om förvaltning eller utveckling inom samtliga sektorer,

  Ändringsförslag 33

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – led 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. marin region eller delregion: marina regioner och delregioner som avses i artikel 4 i direktiv 2008/56/EG,

  3. marin region eller delregion: regioner som avses i artikel 4.1 i direktiv 2008/56/EG samt de delregioner som uppstått som en följd av uppdelningar på lämplig nivå inom dessa regioner, vilket gör det möjligt för medlemsstaterna att genomföra den fysiska planeringen med hänsyn tagen till de olika institutionella nivåerna och förvaltningsnivåerna,

  Motivering

  Man bör främja skapandet av delregioner som är knutna till de nationella förvaltningsorganen i syfte att undvika betungande byråkrati och behörighetskonflikter.

  Ändringsförslag  34

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – led 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  7. god miljöstatus: den miljöstatus som avses i artikel 3.5 i direktiv 2008/56/EG.

  7. god miljöstatus: den miljöstatus som avses i artikel 3.5 i direktiv 2008/56/EG, förutsatt att det område som berörs av sådan mänsklig verksamhet som kan ha de egenskaper som nämns i artikel 3.5 b i direktiv 2008/56/EG är både havs- och landområde.

  Motivering

  Avsikten här är att förtydliga definitionen i direktiv 2008/56/EG så att föroreningar från landbaserade källor ska kunna beaktas.

  Ändringsförslag  35

  Förslag till direktiv

  Artikel 4 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Varje medlemsstat ska upprätta och genomföra en fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden. Dessa kan framställas i separata dokument.

  1. Varje medlemsstat ska, i samarbete med behöriga myndigheter, intressegrupper och berörda medborgare, upprätta och genomföra en fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden. Dessa kan framställas i separata dokument.

  Ändringsförslag  36

  Förslag till direktiv

  Artikel 4 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Vid upprättandet av fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden ska medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till de särskilda förhållanden som råder i de aktuella områdena och delregionerna, respektive sektorer, de marina vattnen och berörda kustområdena och potentiella effekter av klimatförändringar.

  3. Vid upprättandet av fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden ska medlemsstaterna införliva de särskilda förhållanden som råder i de aktuella områdena och delregionerna, särskilt de yttersta randområdena, i respektive nuvarande och framtida sektorer och i de marina vattnen och berörda kustområdena och gränsen mellan dessa, samt potentiella effekter av klimatförändringar.

  Ändringsförslag  37

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden ska tillämpa en ekosystembaserad metod för att underlätta samexistens och förebygga konflikter mellan konkurrerande sektorers verksamhet i marina vatten och kustområden, och ska syfta till att bidra till följande:

  Fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden ska tillämpa en ekosystembaserad metod, som på ett balanserat sätt främjar samtliga tre pelare för hållbar utveckling (miljö, sociala frågor och ekonomi), med hänsyn tagen till samverkan mellan land och hav, för att underlätta samexistens och förenlighet och förebygga utnyttjandekonflikter mellan konkurrerande sektorers verksamhet i marina vatten och kustområden, och ska syfta till att bidra till följande EU-mål:

  Ändringsförslag  38

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a) En tryggad energiförsörjning i unionen genom att främja utvecklingen av marina energikällor, utveckling av nya och förnybara energiformer, sammankoppling av energinät och energieffektivitet.

  (a) En tryggad energiförsörjning i unionen genom att främja utvecklingen av marina energikällor, utveckling av nya, alternativa och förnybara energiformer, sammankoppling av energinät och energieffektivitet.

  Ändringsförslag  39

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b) Främja utvecklingen av sjötransporter och erbjuda effektiva och kostnadseffektiva sjövägar i hela Europa, inbegripet hamntillgänglighet och transportsäkerhet.

  (b) Främja utvecklingen av sjötransporter, erbjuda effektiva och kostnadseffektiva sjövägar i hela Europa, inbegripet höghastighetsvattenvägar, hamntillgänglighet och transportsäkerhet, bryta öområdens isolering och främja samspelet mellan land- och havsrelaterad verksamhet.

  Ändringsförslag  40

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c) Främja hållbar utveckling och tillväxt i sektorn för fiske och vattenbruk, inbegripet sysselsättning inom fiskerinäringen och verksamheter som nära anknyter till detta.

  (c) Främja hållbar utveckling, tillväxt och investeringar i sektorn för såväl icke-industriellt som industriellt fiske samt i skaldjurs- och vattenbrukssektorerna, bevara de områden som är kraftigt beroende av och traditionellt utnyttjas för dessa verksamheter och främja sysselsättning inom fiskerinäringen och verksamheter som nära anknyter till detta.

  Ändringsförslag  41

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – led ca (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca) Främja socioekonomisk hållbarhet i havs- och kustområden, skydda det historiska och kulturella arvet och utveckla hållbara ekonomiska verksamheter som turism, genom att minska turismens säsongsbundenhet.

  Ändringsförslag  42

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d) Säkerställa bevarande, skydd och förbättring av miljön samt varsamt och rationellt utnyttjande av naturresurserna, särskilt i syfte att uppnå ett gott miljötillstånd, stoppa förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster och minska risken för förorening av havet.

  (d) Säkerställa bevarande, skydd och förbättring av miljön samt skyddet och ett rationellt, balanserat och hållbart utnyttjande av ekosystemen och naturresurserna, särskilt i syfte att uppnå god miljöstatus, stoppa förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster och minska risken för förorening av havet.

  Ändringsförslag  43

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e) Säkerställa klimattåliga kust- och havsområden.

  (e) Säkerställa klimattåliga kust- och havsområden genom att förutse vilka potentiella verkningar av bl.a. geologisk, meteorologisk, biologisk eller migrationsrelaterad art som klimatförändringarna kan få på sådana områden.

  Ändringsförslag  44

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – led ea (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ea) Möjliggöra samarbete mellan kustbevakningarna i de olika medlemsstaterna i syfte att på sikt inrätta en europeisk kustbevakning.

  Ändringsförslag  45

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a) Samordnas inbördes, om de inte är integrerade.

  (a) Samordnas inbördes, om de inte är integrerade, för att säkra intressegruppers och medborgares deltagande i enlighet med artikel 9.

  Ändringsförslag  46

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 2 – led aa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (aa) Utarbetas i samarbete med berörda parter, behöriga myndigheter och den berörda allmänheten.

  Ändringsförslag  47

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b) Säkerställa ett effektivt gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstater, och mellan nationella myndigheter och berörda parter i relevanta politikområden.

  (b) Säkerställa ett effektivt gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstater, och mellan relevanta myndigheter, inbegripet enskilda personer och berörda parter i relevanta politikområden, i enlighet med artikel 12, vilket ska inbegripa ett omnämnande av de strukturer och nätverk som måste skapas eller förbättras.

  Ändringsförslag  48

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c) Identifiera de gränsöverskridande effekterna av fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden, för de marina vatten och kustområden, som lyder under tredjeländers överhöghet eller jurisdiktion i tredjeländer i samma marina region eller delregion och tillhörande kustområden, och hantera dem i samarbete med de behöriga myndigheterna i dessa länder i enlighet med artiklarna 12 och 13.

  (c) Identifiera de gränsöverskridande effekterna av fysisk planering i kust- och havsområden, sjöfartsskyddsanknuten verksamhet och strategier för integrerad förvaltning av kustområden, för de marina vatten och kustområden, som lyder under tredjeländers överhöghet eller jurisdiktion i tredjeländer i samma marina region eller delregion och tillhörande kustområden, och hantera dem i samarbete med de behöriga myndigheterna i dessa länder i enlighet med artiklarna 12 och 13.

  Ändringsförslag  49

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Fysisk planering ska innehålla åtminstone en kartläggning av marina vatten som identifierar den verkliga och den potentiella geografiska och tidsmässiga fördelningen av alla relevanta havsrelaterade aktiviteter för att uppnå de mål som anges i artikel 5.

  1. För att uppnå de mål som anges i artikel 5 ska fysisk planering innehålla åtminstone en kartläggning av marina vatten och av gränsen mellan land och hav, vilken identifierar den verkliga och den potentiella geografiska och tidsmässiga fördelningen av alla relevanta användningsområden och mänskliga verksamheter.

  Ändringsförslag  50

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a. För att få till stånd en effektiv och vittomfattande fysisk planering i kust- och havsområden ska medlemsstaterna ta hänsyn till alla de berörda verksamheterna i enlighet med sina respektive behörigheter. Medlemsstaterna ska därför också sträva efter att ta hänsyn till följande (förteckningen är inte uttömmande):

   

  (a) Utvinning av mineraler och ballast.

   

  (b) Reservat.

   

  (c) Marint historiskt arv.

   

  (d) Turist- och badorter.

   

  (e) Fritidsbåtar.

   

  (f) Dumpningsområden till havs.

   

  (g) Översvämningshotade områden.

   

  (h) Bebodda områden och tätortsområden.

   

  (i) Platser och infrastruktur för utvinning av råvaror från havsbotten.

   

  (j) Områden för återhämtning av fiskbestånd.

  Ändringsförslag  51

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  c) Sjötransportvägar.

  (c) Hamnar, sjötransportvägar och annan infrastruktur för sjöfart och havsanläggningar.

  Ändringsförslag  52

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – leden e och f

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e) Fiskeområden.

  (e) Områden för fiske, vattenbruk, skaldjursfiske och algodling, och dessa områdens utvecklingspotential.

  (f) Fiskodling i anläggningar.

   

  Ändringsförslag  53

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 2 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d) Fiske och vattenbruk.

  (d) Fiske, skaldjursfiske och vattenbruk.

  Ändringsförslag  54

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a. För att få till stånd en effektiv och vittomfattande integrerad förvaltning av kustområden ska medlemsstaterna ta hänsyn till alla de berörda verksamheterna i enlighet med sina respektive behörigheter. Medlemsstaterna ska därför också hänsyn till följande (förteckningen är inte uttömmande):

   

  (a) Utveckling av infrastruktur för fritidsbåtar och verksamheter i anslutning till fritidsbåtar.

   

  (b) Översvämningshotade områden.

   

  (c) Muddringsområden och dumpningsområden till havs.

   

  (d) Turism, bad- och fritidsaktiviteter.

   

  (e) Marint historiskt arv.

   

  (f) De nationella kustbevakningarnas olika funktioner för att på sikt inrätta en europeisk kustbevakning.

  Ändringsförslag  55

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Medlemsstaterna ska inrätta ett offentligt förfarande som gör det möjligt för alla aktörer att delta på ett tidigt stadium i utvecklingen av fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden.

  1. Medlemsstaterna ska inrätta metoder för samråd med alla aktörer, inbegripet intressegrupper och allmänheten, under hela förfarandet avseende utvecklingen av fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden.

  Ändringsförslag  56

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Allmänhetens deltagande ska garantera att berörda aktörer och myndigheter och den berörda allmänheten ges tillfälle till samråd om utkast till planer och strategier och har tillgång till resultaten så snart de finns tillgängliga.

  2. Allmänhetens deltagande ska garantera att berörda aktörer och myndigheter samt intressegrupper och den berörda allmänheten, däribland de regionala rådgivande nämnderna, i god tid informeras och deltar i samråden om utkast till planer och strategier och får tillgång till resultaten i fråga så snart de finns tillgängliga.

  Ändringsförslag  57

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Medlemsstaterna ska inrätta det offentliga samrådet i enlighet med relevanta bestämmelser i annan unionslagstiftning.

  3. Medlemsstaterna ska fastställa metoderna för samråd med allmänheten i enlighet med relevanta bestämmelser i annan unionslagstiftning.

  Ändringsförslag  58

  Förslag till direktiv

  Artikel 10 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Medlemsstaterna ska organisera insamlingen av bästa tillgängliga uppgifter och utbyte av information som krävs för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden.

  1. Medlemsstaterna ska organisera insamlingen av de bästa och senast tillgängliga uppgifterna och utbytet av information som krävs för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden, med hjälp av Europeiska fiskerikontrollbyrån samt miljöorgan och organ inom andra områden som kan förfoga över relevant information.

  Ändringsförslag  59

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b) ett därför avsett nätverk av medlemsstaternas behöriga myndigheter som omfattar den marina regionen eller delregionen.

  (b) ett därför avsett nätverk av medlemsstaternas behöriga myndigheter som omfattar kustområdet och den marina regionen eller delregionen.

  Ändringsförslag  60

  Förslag till direktiv

  Artikel 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstater som gränsar till ett kustområde eller havsområde i ett tredje land ska göra allt de kan för att samordna sina planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden med det tredjelandet i den marina regionen eller delregionen och tillhörande kustområden.

  I syfte att förhindra konflikter ska medlemsstater som gränsar till ett kustområde eller havsområde i ett tredje land vid utarbetandet av sina planer för fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden beakta liknande planer och strategier som utarbetats av det tredjelandet i den marina regionen eller delregionen och tillhörande kustområden, genom samarbetsinitiativ som ska uppmuntras och stödjas av EU på lämpligt sätt.

   

  Kommissionen ska aktivt stödja dialogen med tredjeländer för att säkerställa att det sker en anpassning mellan sådana planer och strategier.

  Ändringsförslag  61

  Förslag till direktiv

  Artikel 15 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Kommissionen ska lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om framstegen i genomförandet av detta direktiv.

  3. Senast två år efter det att detta direktiv har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om framstegen i genomförandet av det.

  Ändringsförslag  62

  Förslag till direktiv

  Artikel 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 16

  utgår

  Genomförandeakter

   

  1. Kommissionen får genom genomförandeakter anta bestämmelser om

   

  (a) de operativa specifikationerna för förvaltning av uppgifter som avses i artikel 10, under förutsättning att de inte har fastställts i annan EU-lagstiftning, t.ex. direktiv 2007/2/EG och 2008/56/EG om

   

  utbyte av uppgifter, och samordning med befintlig datahantering och insamlingsförfaranden och

   

  (b) de operativa åtgärderna för att inrätta och rapportera om fysisk planering i kust- och havsområden och strategier för integrerad förvaltning av kustområden vad gäller följande:

   

  Samstämmighet med annan relevant unionslagstiftning vad gäller rapporteringsskyldigheter enligt detta direktiv.

   

  Övervakning och översynscykler.

   

  Former för gränsöverskridande samarbete.

   

  Offentligt samråd.

   

  2. De genomförandeakter som avses i punkt 1 ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 17.2.

   

  Ändringsförslag  63

  Förslag till direktiv

  Artikel 16a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 16a

   

  Genomförandeakter

   

  1. Kommissionen får genom genomförandeakter anta bestämmelser om de operativa stegen för utarbetandet av de rapporter som avses i artikel 15 i detta direktiv.

   

  2. De genomförandeakter som avses i punkt 1 ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 17.2.

  Ändringsförslag  64

  Förslag till direktiv

  Artikel 18 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4. Den fysiska planeringen i kust- och havsområden och strategierna för integrerad förvaltning av kustområden som avses i artikel 4.1 ska upprättas inom en period på 36 månader efter det att detta direktiv trätt i kraft.

  4. Den fysiska planeringen i kust- och havsområden och strategierna för integrerad förvaltning av kustområden som avses i artikel 4.1 ska upprättas inom en period på 36 månader efter det att de lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv satts i kraft.

  Ändringsförslag  65

  Förslag till direktiv

  Bilaga 1 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5) Regional eller subregional samordning – En sammanfattning krävs av de mekanismer som inrättats för att säkerställa samordningen mellan medlemsstater där deras vatten omfattas av detta direktiv och de ligger inom samma marina region eller delregion.

  (5) Regional eller subregional samordning – En sammanfattning krävs av de mekanismer som inrättats för att säkerställa samordningen mellan medlemsstater där deras vatten omfattas av detta direktiv och de ligger inom samma kustområde, marina region eller delregion.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Fysisk planering i EU:s kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden

  Referensnummer

  COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD)

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  TRAN

  15.4.2013

   

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  PECH

  15.4.2013

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Isabelle Thomas

  9.4.2013

  Behandling i utskott

  11.7.2013

  5.9.2013

   

   

  Antagande

  17.10.2013

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  19

  2

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Kriton Arsenis, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Jarosław Leszek Wałęsa

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Jim Higgins, George Lyon, Antolín Sánchez Presedo

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

  Maria Da Graça Carvalho, María Auxiliadora Correa Zamora, Francisco José Millán Mon, Bart Staes

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Fysisk planering i EU:s kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden

  Referensnummer

  COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD)

  Framläggande för parlamentet

  12.3.2013

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  TRAN

  15.4.2013

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  EMPL

  15.4.2013

  ENVI

  15.4.2013

  ITRE

  15.4.2013

  REGI

  15.4.2013

   

  AGRI

  15.4.2013

  PECH

  15.4.2013

  PETI

  15.4.2013

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  EMPL

  17.4.2013

  ITRE

  30.5.2013

  REGI

  29.5.2013

  AGRI

  10.4.2013

   

  PETI

  2.7.2013

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Gesine Meissner

  19.3.2013

   

   

   

  Behandling i utskott

  5.9.2013

   

   

   

  Antagande

  5.11.2013

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  32

  7

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Jean-Jacob Bicep, Spyros Danellis, Michel Dantin, Markus Ferber, Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden, Bernadette Vergnaud

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

  Traian Ungureanu

  Ingivande

  13.11.2013