Procedure : 2013/0238(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0384/2013

Ingediende teksten :

A7-0384/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 02/04/2014 - 18.14
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0269

VERSLAG     ***I
PDF 620kWORD 332k
14.11.2013
PE 516.776v02-00 A7-0384/2013

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het Europees jaar van de ontwikkeling (2015)

(COM(2013)0509 – C7‑0229/2013 – 2013/0238(COD))

Commissie ontwikkelingssamenwerking

Rapporteur: Charles Goerens

PR_COD_1amCom

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het Europees jaar van de ontwikkeling (2015)

(COM(2013)0509 – C7‑0229/2013 – 2013/0238(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0509),

–   gezien artikel 294, lid 2, artikel 209 en artikel 210, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0229/2013),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en het advies van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-0384/2013),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een besluit

Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het Europees jaar van de ontwikkeling (2015)

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het Europees Jaar voor ontwikkeling (2015)

Amendement  2

Voorstel voor een besluit

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit het stimuleren van menselijke ontwikkeling en de zelfontplooiing van de mens in alle opzichten, met inbegrip van de culturele dimensie8.

(1) Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit het helpen uitroeien van armoede, het stimuleren van menselijke ontwikkeling en het ondersteunen van de zelfontplooiing van de mens in alle opzichten, met inbegrip van de culturele dimensie8.

____________

______________

8 Resolutie van het Europees Parlement van 23 oktober 2012 over een agenda voor verandering: de toekomst van het ontwikkelingsbeleid van de EU (2012/2002(INI).

8 Resolutie van het Europees Parlement van 23 oktober 2012 over een agenda voor verandering: de toekomst van het ontwikkelingsbeleid van de EU (2012/2002(INI).

Amendement  3

Voorstel voor een besluit

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) Het bestrijden van armoede wereldwijd is niet louter een morele plicht. Het zal tevens bijdragen tot een stabielere, vreedzamere, welvarendere en rechtvaardigere wereld, die de onderlinge afhankelijkheid van de rijkere en de armere landen weerspiegelt.

Amendement  4

Voorstel voor een besluit

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Met het Verdrag van Lissabon werd het ontwikkelingsbeleid stevig verankerd in het externe optreden van de EU, ter ondersteuning van haar belang bij een stabiele en welvarende wereld. Het ontwikkelingsbeleid helpt ook andere wereldwijde uitdagingen aan te gaan en draagt bij aan de Europa 2020-strategie.

(3) Met het Verdrag van Lissabon werd het ontwikkelingsbeleid stevig verankerd in het externe optreden van de Unie, ter ondersteuning van haar belang bij een stabiele en welvarende alsmede rechtvaardigere wereld. Het ontwikkelingsbeleid helpt ook andere wereldwijde uitdagingen aan te gaan en draagt bij aan de Europa 2020-strategie.

Amendement  5

Voorstel voor een besluit

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) De EU is een voortrekker geweest bij het opstellen en toepassen van het concept beleidssamenhang op het vlak van ontwikkeling, waarmee wordt gestreefd naar sterkere synergieën tussen flankerende maatregelen en ontwikkelingsdoelstellingen.

(4) De Unie is een voortrekker geweest bij het opstellen en toepassen van het concept beleidssamenhang op het vlak van ontwikkeling, waarmee wordt gestreefd naar sterkere synergieën en minder tegenstrijdigheid tussen flankerende maatregelen en ontwikkelingsdoelstellingen om ervoor te zorgen dat het beleid van de Unie de ontwikkelingsnoden van ontwikkelingslanden steunt of op z'n minst niet strijdig is met de doelstelling van de uitbanning van armoede.

Amendement  6

Voorstel voor een besluit

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) De strijd tegen armoede blijft de voornaamste doelstelling van het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie als bepaald in artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

(5) De terugdringing van armoede blijft de voornaamste doelstelling van het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie als bepaald in artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Amendement  7

Voorstel voor een besluit

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) In 2000 verbond de internationale gemeenschap zich ertoe om uiterlijk in 2015 concrete maatregelen te nemen om armoede te bestrijden; daartoe werden de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling vastgesteld, die ook werden aanvaard door de Unie en haar lidstaten.

(6) In 2000 verbond de internationale gemeenschap zich ertoe om uiterlijk in 2015 concrete maatregelen te nemen om armoede te bestrijden; daartoe werden de millenniumdoelstellingen en -verplichtingen voor ontwikkeling vastgesteld, die ook werden aanvaard door de Unie en haar lidstaten.

Amendement  8

Voorstel voor een besluit

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6 bis) De Europese consensus over ontwikkeling, die door het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de lidstaten gezamenlijk werd goedgekeurd8bis en die nog steeds de meest uitgebreide grondslag voor de ontwikkelingssamenwerking van de Unie vormt, omvat gemeenschappelijke doelstellingen en beginselen voor ontwikkelingssamenwerking en bekrachtigt het streven van de Unie naar uitbanning van armoede en de beginselen van ownership, partnerschap, doeltreffendheid en beleidscoherentie ten behoeve van ontwikkeling, alsmede het streven naar meer en doeltreffendere ontwikkelingshulp.

 

____________

 

8bisGemeenschappelijke verklaring van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, het Europees Parlement en de Commissie betreffende het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie: "De Europese consensus" (PB C 46 van 24.2.2006, blz. 1).

Amendement  9

Voorstel voor een besluit

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Een Europees jaar van de ontwikkeling in 2015 zal een goede gelegenheid zijn om het huidige Europese ontwikkelingsbeleid beter bekend te maken bij het publiek. Er is informatie nodig over hoe een Europa dat openstaat voor de wereld kan bijdragen tot wereldwijde duurzaamheid. Dat houdt ook dat wij ons bewust moeten zijn van onze mondiale onderlinge afhankelijkheid en dat moet worden getoond dat ontwikkeling meer inhoudt dan alleen maar hulp.

(10) Een Europees jaar voor ontwikkeling in 2015 zal een goede gelegenheid zijn om het huidige Europese ontwikkelingsbeleid beter bekend te maken bij het publiek. Er is informatie nodig over hoe een Europa dat openstaat voor de wereld kan bijdragen tot wereldwijde duurzaamheid. Dat houdt ook dat wij ons bewust moeten zijn van onze mondiale onderlinge afhankelijkheid en dat moet worden getoond dat ontwikkeling meer inhoudt dan alleen maar hulp.

Amendement  10

Voorstel voor een besluit

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Voor het succes van het ontwikkelingsoptreden van de Unie is het cruciaal dat het zo veel mogelijk steun geniet bij de bevolking en op politiek vlak. Het Europees jaar moet dan ook een katalysator zijn voor de bewustmaking, de activering en de uitwisseling van beste praktijken tussen lidstaten, lokale en regionale autoriteiten, het maatschappelijk middenveld, sociale partners en internationale entiteiten en organisaties die betrokken zijn bij zaken betreffende ontwikkeling. Het moet ertoe bijdragen de politieke aandacht te concentreren en alle betrokkenen te mobiliseren om de verdere acties en initiatieven op het niveau van de Unie en de lidstaten vooruit te helpen, samen met de begunstigden van ontwikkelingshulp en hun vertegenwoordigers.

(13) Voor het succes van het ontwikkelingsoptreden van de Unie is het cruciaal dat het zo veel mogelijk steun geniet bij de bevolking en op politiek vlak. Het Europees jaar voor ontwikkeling moet dan ook een katalysator zijn voor de bewustmaking via een openbaar politiek debat, de activering en de uitwisseling van beste praktijken tussen lidstaten, lokale en regionale autoriteiten, het maatschappelijk middenveld, met inbegrip van lokale organisaties van ontwikkelingslanden, sociale partners, vakbonden en internationale entiteiten en organisaties die betrokken zijn bij zaken betreffende ontwikkeling. Het moet ertoe bijdragen de politieke aandacht te concentreren en alle betrokkenen te mobiliseren om de verdere acties en initiatieven op het niveau van de Unie en de lidstaten vooruit te helpen, samen met de begunstigden van ontwikkelingsbijstand en hun vertegenwoordigers.

Amendement  11

Voorstel voor een besluit

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis) Het Europees jaar voor ontwikkeling moet aangegrepen worden om het besef te laten doordringen dat vrouwen en meisjes in diverse regio's blootstaan aan allerlei vormen van genderdiscriminatie, met name wat betreft onderwijs, werkgelegenheid en gezondheidszorg, en aan gedwongen uithuwelijking, seksuele uitbuiting, genitale verminking en andere kwalijke praktijken.

Amendement  12

Voorstel voor een besluit

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) In zijn resolutie van 23 oktober 201212 heeft het Europees Parlement de Commissie gevraagd om 2015 uit te roepen tot Europees jaar van de ontwikkeling, in de hoop dat hiermee het profiel van ontwikkelingssamenwerking wordt versterkt.

(15) In zijn resolutie van 23 oktober 201212 heeft het Europees Parlement de Commissie gevraagd om 2015 uit te roepen tot Europees jaar voor ontwikkeling, in de hoop dat hiermee het profiel van ontwikkelingssamenwerking wordt versterkt.

_____________

______________

12 Resolutie van het Europees Parlement van 23 oktober 2012 over een agenda voor verandering: de toekomst van het ontwikkelingsbeleid van de EU (2012/2002(INI).

12 Resolutie van het Europees Parlement van 23 oktober 2012 over een agenda voor verandering: de toekomst van het ontwikkelingsbeleid van de EU (2012/2002(INI).

Amendement  13

Voorstel voor een besluit

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) Efficiënte coördinatie tussen alle partners die bijdragen, op het niveau van de Unie en op nationaal, regionaal en lokaal niveau, is een grondvoorwaarde om een Europees jaar tot een succes te maken. Lokale en regionale partners spelen een belangrijke rol bij het promoten van het EU-ontwikkelingsbeleid.

(16) Efficiënte coördinatie tussen alle partners die bijdragen, op het niveau van de Unie en op nationaal, regionaal en lokaal niveau, is een grondvoorwaarde om het Europees jaar voor ontwikkeling tot een succes te maken. Lokale en regionale partners, in het bijzonder de ultraperifere regio's en landen en gebieden overzee spelen gezien hun geografische nabijheid bij ontwikkelingslanden in dit verband een belangrijke rol bij het promoten van het ontwikkelingsbeleid van de Unie.

Motivering

Er moet worden gepreciseerd dat overzees Europa – zowel de ultraperifere regio's als de landen en gebieden overzee – een specifieke rol speelt bij het promoten van het ontwikkelingsbeleid. Deze regio's en gebieden zijn eigenlijk rechtstreekse buurlanden van de ACS-landen.

Amendement  14

Voorstel voor een besluit

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21) Met het oog op de doeltreffendheid van de activiteiten in het kader van het Europees jaar van de ontwikkeling moeten in 2013 en 2014 een aantal voorbereidende acties worden ondernomen.

(21) Met het oog op de doeltreffendheid van de activiteiten in het kader van het Europees jaar voor ontwikkeling moeten in 2013 en 2014 een aantal voorbereidende acties worden ondernomen, waarbij alle beslissingsniveaus worden betrokken.

Amendement  15

Voorstel voor een besluit

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23) Het zijn in de eerste plaats de lidstaten die moeten zorgen voor de bewustmaking van burgers met betrekking tot ontwikkeling. Maatregelen op het niveau van de Unie moeten de nationale maatregelen op dit gebied aanvullen en vervolledigen, zoals nadrukkelijk is gesteld in de politieke verklaring Communiceren over Europa in partnerschap, die op 22 oktober 2008 is ondertekend door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie15.

(23) Het zijn in de eerste plaats de lidstaten, en via de lidstaten de regionale en lokale autoriteiten, die moeten zorgen voor de bewustmaking van burgers met betrekking tot ontwikkeling. Maatregelen op het niveau van de Unie moeten de nationale, regionale en lokale maatregelen op dit gebied aanvullen en vervolledigen, zoals nadrukkelijk is gesteld in de politieke verklaring Communiceren over Europa in partnerschap, die op 22 oktober 2008 is ondertekend door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie15.

__________________

__________________

15 PB C 13 van 20.1.2009, blz. 3.

15 PB C 13 van 20.1.2009, blz. 3.

Amendement  16

Voorstel voor een besluit

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24) Aangezien de doelstellingen van het voorgestelde Europees Jaar niet volledig door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, onder meer vanwege de noodzaak van multilaterale partnerschappen, transnationale informatie-uitwisseling en de verspreiding van goede werkwijzen in de gehele Unie, kunnen deze gezien de omvang van de actie beter op niveau van de Unie worden verwezenlijkt en kan de Unie maatregelen treffen in overeenstemming met het in artikel 5 van het Verdrag genoemde subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet verder dan nodig is om die doelstellingen te verwezenlijken,

(24) Aangezien de doelstellingen van dit besluit niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt omdat er multilaterale partnerschappen, transnationale informatie-uitwisseling en bewustmaking en verspreiding van goede werkwijzen in de gehele Unie nodig zijn, en zij derhalve wegens de omvang van de actie beter op Unieniveau kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie vastgelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet verder dan nodig is om die doelstellingen te verwezenlijken,

Amendement  17

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het jaar 2015 wordt uitgeroepen tot het “Europees jaar van de ontwikkeling” (hierna “het Europees jaar” genoemd).

Het jaar 2015 wordt uitgeroepen tot het “Europees jaar voor ontwikkeling” (hierna “het Europees jaar” genoemd). Het motto van het Europees Jaar wordt "Waardigheid voor iedereen".

Amendement  18

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

– de EU-burgers informeren over EU-ontwikkelingssamenwerking door te benadrukken wat de Europese Unie al kan bereiken als grootste donor ter wereld en wat nog meer mogelijk is met de inzet van alle lidstaten en instellingen,

– de burgers van de Unie, met name de inwoners van lidstaten zonder lange traditie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, informeren over ontwikkelingssamenwerking door te benadrukken wat de Unie kan bereiken als grootste donor ter wereld en besef wekken van de potentiële meerwaarde van gemeenschappelijke inspanningen van de Unie en de lidstaten, met inbegrip van de geassocieerde overzeese landen en gebieden.

Amendement  19

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

– de actieve belangstelling van Europese burgers voor ontwikkelingssamenwerking stimuleren, evenals hun zin voor verantwoordelijkheid en opportuniteit bij hun deelname aan de formulering en uitvoering van het beleid, en

– de burgers van de Unie betrekken bij kwesties in verband met ontwikkelingssamenwerking, hun deelname aan beleidsformulering en -implementering aanmoedigen en hen volledig betrekken bij de politieke discussie over wereldwijde ontwikkeling;

Amendement  20

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

– de participatie van met name jonge burgers waarborgen;

Amendement  21

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – streepje 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

– het besef bij de burgers van de Unie vergroten dat zij belang hebben bij wereldwijde ontwikkeling en dat zij over mogelijkheden beschikken om bij te dragen tot een rechtvaardigere wereldwijde ontwikkeling, en ontwikkeling als integrerend bestanddeel in de nationale onderwijsprogramma’s opnemen;

Amendement  22

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – streepje 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

– een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid en solidariteit tussen Europeanen en mensen in ontwikkelingslanden tot stand brengen;

Amendement  23

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – lid 1 – streepje 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

– de dialoog met partners in ontwikkelingslanden over de wereldwijde ontwikkelingsagenda na 2015 ondersteunen en faciliteren;

Amendement  24

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – alinea 1 – streepje 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

– het besef vergroten van de invloed die individuele, lokale, regionale, nationale en door de Unie getroffen beslissingen en keuzes kunnen hebben op de wereldwijde ontwikkeling en op mensen in ontwikkelingslanden, en het debat hierover stimuleren, om tot een beter begrip van beleidscoherentie ten behoeve van ontwikkeling te komen;

Amendement  25

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – lid 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

– de bekendheid met de rol van de EU-ontwikkelingssamenwerking vergroten, met inbegrip van de voordelen daarvan, niet alleen voor de ontvangers maar ook voor EU-burgers, in een wereld in verandering en met een steeds sterkere onderlinge verbondenheid.

– de bekendheid met de rol van de ontwikkelingssamenwerking van de Unie vergroten, met inbegrip van de voordelen daarvan, niet alleen voor de ontvangers maar ook voor burgers van de Unie, in een wereld in verandering en met een steeds sterkere onderlinge verbondenheid, waarbij billijkheid en rechtvaardigheid worden beschouwd als de voornaamste waarden waarop ontwikkelingssamenwerking is gebaseerd;

Motivering

Het Europees jaar voor ontwikkeling vormt een kans om de benadering die EU-burgers hebben ten aanzien van ontwikkelingskwesties opnieuw te overdenken, omdat die niet langer op liefdadigheid gebaseerd dient te zijn, maar op een gedeelde verantwoordelijkheid van alle burgers. Alle sociale actoren (consumenten, bedrijven, openbare autoriteiten) moeten dit op hun dagelijkse leven toepassen teneinde algemene steun voor het Europees ontwikkelingsbeleid te verkrijgen en het gevoel van Europees burgerschap te verhogen.

Amendement  26

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

– burgers van de Unie in staat stellen geïnformeerde aankoopbeslissingen te nemen die rechtstreeks bijdragen tot de doelstellingen van het Europees Jaar.

Motivering

Niet alle EU-burgers stemmen of zijn politiek actief, maar zij zijn wel allemaal consumenten. Om langdurige resultaten te bereiken moet het jaar trachten alle EU-burgers actief te betrekken bij het ontwikkelingsbeleid door hen bewust te maken van de rol die zij elke dag via hun aankopen kunnen spelen in de wereldwijde ontwikkeling.

Amendement  27

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De maatregelen die worden genomen om de in artikel 2 bepaalde doelstellingen te bereiken, kunnen de volgende initiatieven omvatten, georganiseerd op het niveau van de Unie, nationaal, regionaal of lokaal, zoals nader bepaald in de bijlage bij dit besluit:

1. De maatregelen die worden genomen om de in artikel 2 bepaalde doelstellingen te bereiken, omvatten de volgende initiatieven die kunnen worden georganiseerd op het niveau van de Unie, nationaal, regionaal of lokaal, zowel in de Unie, in de geassocieerde landen en gebieden overzee als in ontwikkelingslanden, zoals nader bepaald in de bijlage bij dit besluit:

Motivering

Er moet worden gepreciseerd dat de initiatieven zowel op het grondgebied van de EU als in de landen en gebieden overzee en de ontwikkelingslanden kunnen worden georganiseerd.

Amendement  28

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

– voorlichtingscampagnes om kernboodschappen uit te dragen naar het grote publiek en naar specifiekere doelgroepen, ook via sociale media;

– voorlichtingscampagnes om kernboodschappen uit te dragen naar het grote publiek en naar specifiekere doelgroepen, met behulp van adequate pedagogische middelen, met name in het onderwijs, en ook via sociale media;

Amendement  29

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – lid 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

– conferenties, evenementen en initiatieven met alle belanghebbenden, om actieve deelname en debatten te stimuleren en op Europees niveau meer bewustwording te bewerkstelligen;

– conferenties, evenementen en initiatieven met en van alle belanghebbenden, om actieve deelname en debatten te stimuleren, ontwikkelingsprogramma's na 2015 te faciliteren en aan te moedigen en op het niveau van de Unie meer bewustwording te bewerkstelligen;

Amendement  30

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – lid 1 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

– de organisatie van studies en enquêtes en de verspreiding van de resultaten daarvan.

– de organisatie van enquêtes en de verspreiding van de resultaten daarvan.

Amendement  31

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – lid 1 – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

– een door de Commissie en de lidstaten samen op te zetten website waarop de ontwikkelingssamenwerkingsprojecten van alle lidstaten worden voorgesteld zodat de burgers van de Unie de doelstellingen, resultaten en successen van de lidstaten kunnen volgen.

Amendement  32

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie kan ook van andere activiteiten vaststellen dat die bijdragen tot de doelstellingen van het Europees Jaar, en toestaan dat naar het Europees Jaar wordt verwezen bij het promoten van deze activiteiten, voor zover die bijdragen tot de verwezenlijking van de in artikel 2 aangegeven doelstellingen.

2. De Commissie kan ook van andere activiteiten vaststellen dat die bijdragen tot de doelstellingen van het Europees Jaar, en toestaan dat naar het Europees Jaar en het motto "Waardigheid voor iedereen" wordt verwezen bij het promoten van deze activiteiten, voor zover die bijdragen tot de verwezenlijking van de in artikel 2 aangegeven doelstellingen.

Amendement  33

Voorstel voor een besluit

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De nationale coördinatoren zorgen, in nauw overleg met de Commissie, voor de raadpleging van en samenwerking met een zeer grote verscheidenheid aan belanghebbenden, waaronder het maatschappelijk middenveld, de nationale parlementen, de sociale partners en, waar nodig, de nationale agentschappen of contactpunten voor de relevante programma’s van de Unie.

2. De nationale coördinatoren zorgen, in nauw overleg met de Commissie, voor de raadpleging van en samenwerking met een zeer grote verscheidenheid aan belanghebbenden, waaronder het maatschappelijk middenveld, de nationale parlementen, de regionale en lokale autoriteiten, de sociale partners, de vakbonden, de particuliere sector en, waar nodig, de nationale agentschappen of contactpunten voor de relevante programma’s van de Unie.

Amendement  34

Voorstel voor een besluit

Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Ten laatste op 1 juni 2014 bezorgen de lidstaten de Commissie een voorstel voor een werkprogramma met daarin de details over de nationale activiteiten voor het Europees jaar, in overeenstemming met de doelstellingen bepaald in artikel 2 en de details van de maatregelen opgenomen in de bijlage.

3. Ten laatste op 1 juni 2014 bezorgen de lidstaten de Commissie een voorstel voor een werkprogramma met daarin de details over de nationale activiteiten voor het Europees jaar voor ontwikkeling, in overeenstemming met de doelstellingen bepaald in artikel 2 en de details van de maatregelen opgenomen in de bijlage.

Amendement  35

Voorstel voor een besluit

Artikel 5 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

– lidstaten;

lidstaten, met inbegrip van de geassocieerde landen en gebieden overzee;

Motivering

Er moet worden gepreciseerd dat de landen en gebieden overzee kunnen deelnemen aan de in het kader van het Europees jaar van de ontwikkeling georganiseerde acties. Gezien hun nabijheid bij ontwikkelingslanden is hun deelname des te belangrijker.

Amendement  36

Voorstel voor een besluit

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie belegt vergaderingen van de nationale coördinatoren om de uitvoering van het Europees Jaar te coördineren en om informatie over de uitvoering op EU- en nationaal niveau uit te wisselen.

3. De Commissie belegt vergaderingen van de nationale coördinatoren om de uitvoering van het Europees Jaar te coördineren en om informatie over de uitvoering op het niveau van de Unie en op nationaal niveau uit te wisselen. De Commissie kan vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en van de regionale en lokale autoriteiten alsmede leden van het Europees Parlement als waarnemers uitnodigen voor deze vergaderingen.

Motivering

Om de impact van de georganiseerde acties te verhogen moeten bij de vergaderingen van de nationale coördinatoren vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en van de regionale en lokale autoriteiten alsmede leden van het Europees Parlement worden betrokken.

Amendement  37

Voorstel voor een besluit

Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. De Commissie zorgt ervoor dat alle beleidsinitiatieven tijdens het jaar 2015 voldoen aan de normen inzake beleidscoherentie ten behoeve van ontwikkeling, zoals vastgesteld in het Verdrag van Lissabon.

Amendement  38

Voorstel voor een besluit

Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De Commissie maakt het thema van het Europees jaar tot prioriteit in alle communicatie-activiteiten van haar vertegenwoordigingen in de lidstaten en de delegaties van de Europese Unie in partnerlanden. Ook belangrijke relevante netwerken op het niveau van de Unie die voor hun exploitatiekosten steun krijgen uit de algemene begroting van de Unie, maken van het thema van het Europees jaar een prioriteit in hun werkprogramma’s.

5. De Commissie maakt het Europees jaar tot prioriteit in alle communicatie-activiteiten van haar vertegenwoordigingen in de lidstaten en de delegaties van de Unie in partnerlanden. De delegaties van de Unie verlenen steun aan ontwikkelingspartners in derde landen met het oog op hun deelname aan activiteiten in verband met het Europees Jaar, of deze activiteiten nu in de Unie of in derde landen plaatsvinden.

Amendement  39

Voorstel voor een besluit

Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis. Relevante netwerken op het niveau van de Unie die voor hun exploitatiekosten steun krijgen uit de algemene begroting van de Unie, maken van het Europees jaar een prioriteit in hun communicatieprogramma’s gedurende 2015 en vestigen de aandacht op het motto.

Amendement  40

Voorstel voor een besluit

Artikel 6 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 ter. De Europese dienst voor extern optreden (EDEO) en de delegaties van de Unie integreren het Europees Jaar in hun dialoog met de ontwikkelingslanden en vergroten de zichtbaarheid van de Unie als bevorderaar van vrede, ontwikkeling, mensenrechten en democratie.

Amendement  41

Voorstel voor een besluit

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie kan aan elke nationale coördinerende instantie een medefinanciering toekennen volgens de procedure in deel C van de bijlage.

3. De Commissie kan aan elke nationale coördinerende instantie een medefinanciering toekennen volgens de procedure in deel C van de bijlage, waarbij voorrang wordt verleend aan de lidstaten die recentelijk donoren van ontwikkelingshulp zijn geworden of waar de bevolking zeer weinig kennis en besef van ontwikkelingsproblemen heeft.

Amendement  42

Voorstel voor een besluit

Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie dient uiterlijk op 31 december 2016 een verslag in bij het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de uitvoering, de resultaten en de algehele beoordeling van de in dit besluit bedoelde initiatieven.

De Commissie dient uiterlijk op 31 juli 2016 een verslag in bij het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de uitvoering, de resultaten en de algehele beoordeling van de in dit besluit bedoelde initiatieven, teneinde passende vervolgmaatregelen voor te bereiden.

Amendement  43

Voorstel voor een besluit

Bijlage – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De tenuitvoerlegging van het Europees jaar zal zich met name richten op een brede informatie- en voorlichtingscampagne in de hele Unie, aangevuld met acties van de lidstaten. Bij zowel de acties van de Unie als de nationale acties zullen het maatschappelijk middenveld, de sociale partners en andere belanghebbenden worden betrokken om op die manier te appelleren aan hun gevoel voor verantwoordelijkheid.

De tenuitvoerlegging van het Europees jaar zal zich met name richten op een brede informatie- en voorlichtingscampagne in de hele Unie, aangevuld met acties van de lidstaten. Bij zowel de acties van de Unie als de nationale acties worden belanghebbenden op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, zoals het maatschappelijk middenveld, jongerenorganisaties, de sociale partners, vakbonden, regionale en lokale autoriteiten, parlementen, bilaterale ontwikkelingsinstanties en andere belanghebbenden betrokken om de belangrijkste actoren op die manier te laten merken dat zij zeggenschap hebben.

Amendement  44

Voorstel voor een besluit

Bijlage – punt A – streepje 1 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

– de ontwikkeling van een informatiewebsite op Europa (http://europa.eu/index_nl.htm) voor de acties in het kader van het Europees jaar;

– de ontwikkeling van een open en interactieve informatiewebsite op Europa (http://europa.eu/index_nl.htm) en andere op internet gebaseerde communicatiemiddelen (zoals sociale media) voor de acties in het kader van het Europees jaar;

Amendement  45

Voorstel voor een besluit

Bijlage – punt A – streepje 1 – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

– een prijs voor innoverende en succesvolle communicatieconcepten en—campagnes die op ongewone of originele wijze besef (hebben) helpen wekken van en mensen doen nadenken over ontwikkelingskwesties, en met name die welke ontworpen zijn om doelgroepen te bereiken die daarvóór zelden of niet in aanraking kwamen met wereldwijde ontwikkelingskwesties.

Amendement  46

Voorstel voor een besluit

Bijlage – punt B

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Evenementen op Europese schaal met een hoog zichtbaarheidsgehalte, die tot doel hebben om grotere bekendheid te geven aan de doelstellingen van het Europees Jaar, zo mogelijk georganiseerd in samenwerking met de lidstaten die in 2015 voorzitter zijn van de Raad, kunnen een subsidie van de Unie van maximaal 80% van de uiteindelijke kosten van de activiteiten ontvangen.

Evenementen op de schaal van de Unie met een hoog zichtbaarheidsgehalte, die tot doel hebben om grotere bekendheid te geven aan de doelstellingen van het Europees Jaar, die voorgesteld worden door internationale netwerken of platforms van niet-gouvernementele organisaties of door de lidstaten die in 2015 voorzitter zijn van de Raad, kunnen een subsidie van de Unie van maximaal 80% van de uiteindelijke kosten van de activiteiten ontvangen.


TOELICHTING

Het wetgevingsinitiatief dat aan onderhavig verslag ten grondslag ligt is het resultaat van een bewustmakingsactie waaraan is deelgenomen door vertegenwoordigers van het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s, de organisatie Concord en het Europees Parlement. Tijdens een conferentie over dit onderwerp in het kader van de European Development Days in 2012 ontstond de gedachte om een groter publiek bij het idee te betrekken. Ten slotte keurde het Europees Parlement in het debat over het verslag betreffende de Agenda voor verandering een amendement goed waarin de Commissie werd verzocht om 2015 uit te roepen tot Europees Jaar voor ontwikkeling. De voorgestelde wetgevingstekst is dus de vrucht van een uitgebreide bewustmakingsactie.

De rapporteur hoopt dat een algemene mobilisering van al degenen die betrokken zijn bij het onderwerp ontwikkeling gepaard zal gaan met een grootschalige bewustmakingscampagne onder het publiek in de EU wat betreft het extern optreden van de Europese Unie in de ontwikkelingslanden. De Commissie ontwikkelingssamenwerking van het Europees Parlement beseft dat een debat over de in armoede levende bevolking elders in de wereld de meer dan honderd miljoen armen in de EU niet buiten beschouwing mag laten. Het is zeker niet de bedoeling de armoede bij ons te negeren, noch de armen in de EU te vergelijken met die welke elders wonen. De fundamentele Europese waarden zijn overigens voldoende verankerd in zowel de bepalingen met betrekking tot het burgerschap als in de regels voor het extern optreden van de Unie.

Dat iemand vijfduizend kilometer van het grondgebied van de Unie vandaan woont is geen reden om hem het recht op eerbiediging van de menselijke waardigheid te ontzeggen. Het jaar 2015 zal een goede gelegenheid zijn om eraan te herinneren dat dit recht niet afhankelijk is van de woonplaats van een persoon, noch van zijn inkomen, maar dat de onaantastbaarheid van de menselijke waardigheid ten grondslag ligt aan alle Europees beleid. Om deze reden zou "Waardigheid voor iedereen" het motto van de campagne van 2015 kunnen zijn.

Dit neemt niet weg dat de grote uitdagingen op het gebied van ontwikkelingsbeleid nu moeten worden aangegaan, zoals de verwezenlijking van de millenniumontwikkelingsdoelstellingen, de agenda "post-2015", de samenhang van de beleidsmaatregelen voor ontwikkelingssamenwerking, de rol van de Commissie en de Europese dienst voor extern optreden, de activiteiten van niet-overheidsactoren en met name van ngo's, de coördinatie van de maatregelen van 28 lidstaten op dit terrein en de positieve effecten van ontwikkelingsprogramma’s op donorlanden.

Gedreven door de wens om bij de publieke opinie meer acceptatie van het ontwikkelingsbeleid te vinden neigen sommige politici ertoe om vooral de nadruk te leggen op de gunstige gevolgen van dit beleid voor de donorlanden. Maar al is het inderdaad zo dat de effecten van samenwerking op de lange termijn zowel voor de donoren als voor de ontvangers van openbare ontwikkelingshulp gunstig zijn, toch zou het onjuist zijn om uitsluitend in termen van winst te spreken, omdat daarmee voorbij wordt gegaan aan de ethische en universele aspecten van het streven naar ontwikkeling.

2015 wordt een test voor de acceptatie van het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie. Niet alleen de resultaten, maar ook de nieuwe koers van dit beleid zullen onder de loep moeten worden genomen. De vele actoren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking krijgen de gelegenheid om hun activiteiten te presenteren, om de basisbeginselen van internationale samenwerking aan het publiek uit te leggen, en om ons kennis te laten maken met onze partners in het zuiden.

De bescheiden begrotingsmiddelen die beschikbaar zijn voor de campagne van 2015 zullen zeer gericht moeten worden ingezet, ten behoeve van de actoren die deze het meest nodig hebben, met name ngo's en jongerenorganisaties.


ADVIES van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (24.10.2013)

aan de Commissie ontwikkelingssamenwerking

inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het Europees jaar van de ontwikkeling (2015)

(COM(2013)0509 – C7‑0229/2013 – 2013/0238(COD))

Rapporteur voor advies: Barbara Matera

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde Commissie ontwikkelingssamenwerking onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een besluit

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) De Europese Unie biedt sinds 1957 ontwikkelingssamenwerking en is wereldwijd de grootste donor van officiële ontwikkelingshulp.

(2) De Europese Unie biedt sinds 1957 ontwikkelingssamenwerking en is wereldwijd de grootste donor van officiële ontwikkelingshulp. Het extern optreden van de EU moet op duidelijk zichtbare wijze de rol en mondigheid van vrouwen en meisjes in derde landen tegemoet treden.

Amendement  2

Voorstel voor een besluit

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) In de Europese consensus inzake ontwikkeling wordt gendergelijkheid als doel op zich erkend en als een van de vijf grondbeginselen van de ontwikkelingssamenwerking aangemerkt.

Amendement  3

Voorstel voor een besluit

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) Het Europees jaar van de ontwikkeling 2015 kan de publieke opinie wakker schudden en de internationale rol van de EU inzake ontwikkeling voor het voetlicht brengen, en daarom moet gendergelijkheid, mede gelet op het wetgevingskader van de EU, serieus in aanmerking worden genomen.

Amendement  4

Voorstel voor een besluit

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) Gendergerelateerd geweld, met inbegrip van huiselijk geweld, prostitutie, vrouwenhandel en genitale verminking bij vrouwen, is over de hele wereld nog steeds een wijdverbreid verschijnsel, dat sterk negatief uitwerkt op de leefsituatie en gezondheid van vrouwen en meisjes en daarnaast aanzienlijke sociaal-economische gevolgen heeft. Verkrachting en andere vormen van seksueel geweld vinden in diverse contexten plaats en worden ook steeds vaker als oorlogstactiek toegepast teneinde de vijand te vernederen en overheersen.

Amendement  5

Voorstel voor een besluit

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) De onevenredig zware last van armoede voor vrouwen en meisjes is het gevolg van stelselmatige discriminatie, waardoor samenlevingen ontwricht raken en miljoenen mensen van hun meest elementaire rechten worden beroofd, zoals drinkwater en sanitaire voorzieningen, onderwijs en behoorlijke gezondheidszorg.

Amendement  6

Voorstel voor een besluit

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) De strijd tegen armoede blijft de voornaamste doelstelling van het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie als bepaald in artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

(5) De strijd tegen armoede en alle vormen van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid, genderidentiteit of genderexpressie moet de voornaamste doelstelling van het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie zijn. Toekenning van financiële ontwikkelingshulp moet afhankelijk worden gesteld van de handhaving van deze universele waarden.

Amendement  7

Voorstel voor een besluit

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) De EU moet ervoor zorgen dat derde landen vrouwen en meisjes tegen foltering beschermen door aan ontwikkelingshulp voorwaarden te verbinden. De Raad moet de steun aan landen die foltering toepassen opschorten en de steun overhevelen naar de slachtoffers.

Amendement  8

Voorstel voor een besluit

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) In 2000 verbond de internationale gemeenschap zich ertoe om uiterlijk in 2015 concrete maatregelen te nemen om armoede te bestrijden; daartoe werden de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling vastgesteld, die ook werden aanvaard door de Unie en haar lidstaten.

(6) In 2000 verbond de internationale gemeenschap zich ertoe om uiterlijk in 2015 concrete maatregelen te nemen om armoede te bestrijden; daartoe werden de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling vastgesteld, die ook werden aanvaard door de Unie en haar lidstaten. Bevordering van gendergelijkheid en ontvoogding van vrouwen worden gezien als doeltreffende methoden om armoede, honger en ziekte te bestrijden en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Amendement  9

Voorstel voor een besluit

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis) Het was niet de bedoeling van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling dat personen of volkeren de voordelen van ontwikkeling zouden worden ontzegd, maar dat voor zowel mannen als vrouwen gelijke rechten en kansen gelden.

Amendement  10

Voorstel voor een besluit

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) De voortzetting van steun voor ontwikkelingssamenwerking is cruciaal in een snel veranderende wereld. Ongeveer 1,3 miljard mensen leven nog steeds van een extreem laag inkomen en de menselijke ontwikkelingbehoeften van vele anderen zijn nog steeds niet vervuld. In de meeste delen van de wereld zijn de ongelijkheden binnen de landen toegenomen. De natuurlijke omgeving staat onder toenemende druk en de ontwikkelingslanden worden bijzonder zwaar getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. Deze uitdagingen zijn universeel en nauw met elkaar verweven en moeten door alle landen samen worden aangepakt.

(8) De voortzetting van steun voor ontwikkelingssamenwerking is cruciaal in een snel veranderende wereld. Ongeveer 1,3 miljard mensen leven nog steeds van een extreem laag inkomen en de menselijke ontwikkelingbehoeften van vele anderen zijn nog steeds niet vervuld. In de programma's van de EU voor ontwikkelingshulp moet terdege rekening worden gehouden met het feit dat vrouwen en meisjes het kwetsbaarst zijn voor armoede, honger, analfabetisme, ziekte en alle vormen van uitbuiting. In de meeste delen van de wereld zijn de ongelijkheden binnen de landen toegenomen. De natuurlijke omgeving staat onder toenemende druk en de ontwikkelingslanden worden bijzonder zwaar getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. Deze uitdagingen zijn universeel en nauw met elkaar verweven en moeten door alle landen samen worden aangepakt.

Amendement  11

Voorstel voor een besluit

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) 2015 moet een symbolisch scharnierjaar worden, aangezien het het laatste jaar is voordat de collectief afgesproken millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling bereikt moeten zijn en het dus een unieke gelegenheid is om de stand van zaken op te maken van de internationale engagementen uit 2000. Ook in 2015 moet de belangrijke internationale beslissing vallen over het ontwikkelingskader dat de volgende decennia de MDG’s zal opvolgen.

(11) 2015 moet een symbolisch scharnierjaar worden, aangezien het het laatste jaar is voordat de collectief afgesproken millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling bereikt moeten zijn en het dus een unieke gelegenheid is om de stand van zaken op te maken van de internationale engagementen uit 2000, waaronder de sterk op gendergelijkheid en mondigheid van vrouwen gerichte engagementen, die essentieel zijn voor de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen. Ook in 2015 moet de belangrijke internationale beslissing vallen over het ontwikkelingskader dat de volgende decennia de MDG’s zal opvolgen.

Amendement  12

Voorstel voor een besluit

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis) Met het oog op de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen en de opzet van het ontwikkelingskader "post-2015" moet het Europees jaar van de ontwikkeling een praktische impuls geven aan de doorslaggevende rol die vrouwen in het ontwikkelingsproces kunnen spelen, met name bij het terugdringen van voedselonzekerheid, en tevens de participatie van vrouwen in de economische bedrijvigheid, met name in de landbouw en de rurale economie, bevorderen.

Amendement  13

Voorstel voor een besluit

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis) Het Europees jaar van de ontwikkeling moet aangegrepen worden om het besef te laten doordringen dat vrouwen en meisjes in diverse regio's blootstaan aan allerlei vormen van genderdiscriminatie, met name wat betreft onderwijs, werkgelegenheid en gezondheidszorg, en aan huwelijksdwang, seksuele uitbuiting, genitale verminking en andere kwalijke praktijken.

Amendement  14

Voorstel voor een besluit

Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(17 bis) In de mededeling van de Commissie inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen en versterking van de positie van vrouwen binnen de ontwikkelingssamenwerking uit 2007 en de conclusies ter zake van de Raad werd bepleit doelstellingen en indicatoren inzake gendergelijkheid te bevorderen en te dien einde leidinggevende donoren in alle sectoren duidelijke taken en bevoegdheden toe te wijzen.

Amendement  15

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

‑ actieve belangstelling bij de EU-burgers stimuleren en de vooraanstaande rol van de EU bij de bevordering van gendergelijkheid en de inbreng van vrouwen in het ontwikkelingsproces versterken, belangstelling wekken en discussie entameren over ontwikkelingssamenwerking en de bescherming van vrouwen bij gewapende conflicten en oorlogen, alsook de inbreng van vrouwen in vredesprocessen, wederopbouw, meer zeggenschap voor vrouwen door grondeigendom, economische bedrijvigheid en politieke activiteiten;

Amendement  16

Voorstel voor een besluit

Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. De Commissie ziet erop toe dat al haar ontwikkelingshulpprojecten doeltreffend zijn en geen overlap vertonen.

Amendement  17

Voorstel voor een besluit

Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Waar nodig, en onverminderd hun doelstellingen en begroting, kunnen bestaande programma’s die bijdragen aan de promotie van ontwikkeling, het Europees jaar ondersteunen.

4. Waar nodig, en onverminderd hun doelstellingen en begroting, kunnen bestaande programma’s die bijdragen aan de promotie van ontwikkeling, het Europees jaar ondersteunen, mits er geen sprake is van overlap.

PROCEDURE

Titel

Europees jaar van de ontwikkeling (2015)

Document- en procedurenummers

COM(2013)0509 – C7-0229/2013 – 2013/0238(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

DEVE

10.9.2013

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

FEMM

10.9.2013

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Barbara Matera

10.9.2013

Datum goedkeuring

21.10.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

24

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Regina Bastos, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Silvana Koch-Mehrin, Ulrike Lunacek, Elisabeth Morin-Chartier, Norica Nicolai, Antonyia Parvanova, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Inês Cristina Zuber

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Izaskun Bilbao Barandica, Minodora Cliveti, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann


PROCEDURE

Titel

Europees jaar van de ontwikkeling (2015)

Document- en procedurenummers

COM(2013)0509 – C7-0229/2013 – 2013/0238(COD)

Datum indiening bij EP

10.7.2013

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

DEVE

10.9.2013

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

FEMM

10.9.2013

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Charles Goerens

28.5.2013

 

 

 

Behandeling in de commissie

16.9.2013

 

 

 

Datum goedkeuring

5.11.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

23

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Thijs Berman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Andreas Pitsillides, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Philippe Boulland, Eduard Kukan, Isabella Lövin, Judith Sargentini

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Bogusław Sonik

Datum indiening

14.11.2013

Juridische mededeling - Privacybeleid