Förfarande : 2013/0238(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0384/2013

Ingivna texter :

A7-0384/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/04/2014 - 18.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0269

BETÄNKANDE     ***I
PDF 555kWORD 329k
14.11.2013
PE 516.776v02-00 A7-0384/2013

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europaåret för utvecklingssamarbete (2015)

(COM(2013)0509 – C7‑0229/2013 – 2013/0238(COD))

Utskottet för utveckling

Föredragande: Charles Goerens

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europaåret för utvecklingssamarbete (2015)

(COM(2013)0509 – C7‑0229/2013 – 2013/0238(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0509),

–   med beaktande av artiklarna 294.2, 209 och 210.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0229/2013),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-0384/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till beslut

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europaåret för utvecklingssamarbete (2015)

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  2

Förslag till beslut

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Utvecklingssamarbete består i att främja mänsklig utveckling och tillgodose människors behov i alla avseenden, inbegripet kulturella aspekter8.

(1) Utvecklingssamarbete består i att stödja utrotning av fattigdom, mänsklig utveckling och tillgodose människors behov i alla avseenden, inbegripet kulturella aspekter8.

____________

______________

8 Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om En agenda för förändring: EU:s framtida utvecklingspolitik (2012/2002/INI).

8 Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om En agenda för förändring: EU:s framtida utvecklingspolitik (2012/2002/INI).

Ändringsförslag  3

Förslag till beslut

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Att bekämpa den globala fattigdomen är inte enbart en moralisk skyldighet. Det arbetet bidrar också till att bygga upp en stabilare, fredligare, mer välmående och jämlik värld som återspeglar de rikare och fattigare ländernas beroende av varandra.

Ändringsförslag  4

Förslag till beslut

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Lissabonfördraget har gett utvecklingspolitiken en fast förankring inom ramen för EU:s yttre åtgärder till stöd för EU:s intresse av välstånd och stabilitet internationellt. Utvecklingspolitiken bidrar också till att tackla andra globala utmaningar och till Europa 2020-strategin.

(3) Lissabonfördraget har gett utvecklingspolitiken en fast förankring inom ramen för unionens yttre åtgärder till stöd för unionens intresse av välstånd, stabilitet och mer jämlikhet internationellt. Utvecklingspolitiken bidrar också till att tackla andra globala utmaningar och till Europa 2020-strategin.

Ändringsförslag  5

Förslag till beslut

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) EU har varit ledande i utformningen och tillämpningen av begreppet konsekvens i utvecklingspolitiken, som syftar till att stärka synergieffekterna mellan EU:s politik på andra områden och utvecklingsmålen.

(4) Unionen har varit ledande i utformningen och tillämpningen av begreppet konsekvens i utvecklingspolitiken, som syftar till att stärka synergieffekterna och minska motsättningarna mellan EU:s politik på andra områden och utvecklingsmålen, för att se till att unionens politik stöder utvecklingsbehoven i utvecklingsländer eller åtminstone inte strider mot målet att utrota fattigdomen.

Ändringsförslag  6

Förslag till beslut

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Kampen mot fattigdom är fortfarande det viktigaste målet för Europeiska unionens utvecklingspolitik, såsom den fastställs i artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(5) Fattigdomsminskning är fortfarande det viktigaste målet för Europeiska unionens utvecklingspolitik, såsom den fastställs i artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag  7

Förslag till beslut

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) År 2000 enades världssamfundet om att åta sig att vidta konkreta åtgärder senast 2015 för att bekämpa fattigdomen, genom antagandet av de millennieutvecklingsmål som godkändes av unionen och dess medlemsstater.

(6) År 2000 enades världssamfundet om att åta sig att vidta konkreta åtgärder senast 2015 för att bekämpa fattigdomen, genom antagandet av de millennieutvecklingsmål och millennieutvecklingsåtaganden som godkändes av unionen och dess medlemsstater.

Ändringsförslag  8

Förslag till beslut

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6a) I det europeiska samförståndet om utveckling, som Europaparlamentet, rådet, kommissionen och medlemsstaterna gemensamt antagit och som fortfarande är den mest heltäckande grunden för EU:s utvecklingssamarbete, fastställdes gemensamma mål och principer för utvecklingssamarbetet och underströks unionens åtagande om att utrota fattigdom, tillämpa principen om egenansvar, partnerskap, effektivitet och konsekvens i utvecklingspolitiken samt ett åtagande om mer och effektivare bistånd.

 

____________

 

8a Gemensam förklaring från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen om Europeiska unionens utvecklingspolitik: Europeiskt samförstånd (EUT C 46, 24.2.2006, s. 1).

Ändringsförslag  9

Förslag till beslut

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Ett europeiskt år för utvecklingssamarbete 2015 kommer i rätt tid för att öka allmänhetens medvetenhet om den gällande inriktningen för den europeiska utvecklingspolitiken. Information behövs om hur ett utåtriktat Europa kan bidra till att säkerställa global hållbarhet. Detta inbegriper att öka medvetenheten om det ömsesidiga beroendet på global nivå och att visa att utveckling är mer än bara stöd.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  10

Förslag till beslut

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Nyckeln till verkningsfulla åtgärder från unionens sida för utveckling är i hur hög grad åtgärderna har ett brett folkligt och politiskt stöd. Europaåret bör därför fungera som en katalysator för att öka medvetenheten, intensifiera arbetet och utbyta bästa metoder mellan medlemsstater, lokala och regionala myndigheter, det civila samhället, arbetsmarknadens parter och internationella organ och organisationer som arbetar med utvecklingsfrågor. Det bör också bidra till att fokusera den politiska uppmärksamheten och mobilisera alla berörda parter för att föra fram och främja ytterligare åtgärder och initiativ på EU-nivå och medlemsstatsnivå, i samarbete med stödmottagarna för utvecklingsstöd och deras företrädare.

(13) Nyckeln till verkningsfulla åtgärder från unionens sida för utveckling är i hur hög grad åtgärderna har ett brett folkligt och politiskt stöd. Europaåret för utveckling bör därför fungera som en katalysator för att öka medvetenheten genom offentlig politisk debatt, intensifiera arbetet och utbyta bästa metoder mellan medlemsstater, lokala och regionala myndigheter, det civila samhället, inklusive lokala organisationer från utvecklingsländer, arbetsmarknadens parter, fackföreningar och internationella organ och organisationer som arbetar med utvecklingsfrågor. Det bör också bidra till att fokusera den politiska uppmärksamheten och mobilisera alla berörda parter för att föra fram och främja ytterligare åtgärder och initiativ på EU-nivå och medlemsstatsnivå, i samarbete med stödmottagarna för utvecklingsbistånd och deras företrädare.

Ändringsförslag  11

Förslag till beslut

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) Europaåret för utvecklingssamarbete bör öka medvetenheten om alla former av könsdiskriminering mot kvinnor och flickor i många regioner, särskilt när det gäller tillgång till utbildning, arbete och hälso- och sjukvårdssystem samt tvångsäktenskap, sexuellt utnyttjande, könsstympning och andra oegentligheter.

Ändringsförslag  12

Förslag till beslut

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) I sin resolution av den 23 oktober 201212 uppmanade Europaparlamentet kommissionen att göra 2015 till Europaåret för utvecklingssamarbete och uttrycker sin förhoppning om att detta skulle kunna höja profilen för utvecklingssamarbetet.

(Berör inte den svenska versionen.)

_____________

 

12 Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om En agenda för förändring: EU:s framtida utvecklingspolitik (2012/2002/INI).

 

Ändringsförslag  13

Förslag till beslut

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Effektiv samordning mellan alla parter som bidrar på unionsnivå och nationell, regional och lokal nivå är en förutsättning för att ett europeiskt år för utvecklingssamarbete ska bli verkningsfullt. Lokala och regionala partner har en särskild roll att spela när det gäller att främja EU:s utvecklingspolitik.

(16) Effektiv samordning mellan alla parter som bidrar på unionsnivå och nationell, regional och lokal nivå är en förutsättning för att ett europeiskt år för utvecklingssamarbete ska bli verkningsfullt. Lokala och regionala partner, särskilt i de yttersta randområdena samt i utomeuropeiska länder och territorier, har, med hänsyn till sin geografiska närhet till utvecklingsländerna, en särskild roll att spela i detta sammanhang när det gäller att främja unionens utvecklingspolitik.

Motivering

Det bör preciseras att utomeuropeiska områden – både yttersta randområden och utomeuropeiska länder och territorier – har en särskild roll att spela när det gäller att främja EU:s politik på utvecklingsområdet. Dessa regioner och territorier är i själva verket direkta grannar till AVS-länderna.

Ändringsförslag  14

Förslag till beslut

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) I syfte att optimera effektiviteten och ändamålsenligheten av de verksamheter som planeras för Europaåret för utvecklingssamarbete är det viktigt att vissa förberedande åtgärder genomförs 2013 och 2014.

(21) I syfte att optimera effektiviteten och ändamålsenligheten av de verksamheter som planeras för Europaåret för utvecklingssamarbete är det viktigt att vissa förberedande åtgärder genomförs 2013 och 2014 samt på alla styresnivåer.

Ändringsförslag  15

Förslag till beslut

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Huvudansvaret för att öka allmänhetens medvetenhet om utvecklingsfrågor ligger hos medlemsstaterna. Åtgärder på unionsnivå kompletterar och understöder åtgärder som vidtas på nationell nivå, i enlighet med det politiska uttalandet Samarbete för kommunikation om Europa som undertecknades den 22 oktober 2008 av Europaparlamentet, rådet och kommissionen15.

(23) Huvudansvaret för att öka allmänhetens medvetenhet om utvecklingsfrågor ligger hos medlemsstaterna och i förlängningen hos deras regionala och lokala myndigheter. Åtgärder på unionsnivå kompletterar och understöder åtgärder som vidtas på nationell, regional och lokal nivå, i enlighet med det politiska uttalandet Samarbete för kommunikation om Europa som undertecknades den 22 oktober 2008 av Europaparlamentet, rådet och kommissionen15.

__________________

__________________

15 EUT C 13, 20.1.2009, s. 3.

15 EUT C 13, 20.1.2009, s. 3.

Ändringsförslag  16

Förslag till beslut

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) Europaåret för utvecklingssamarbete kräver multilaterala partnerskap, gränsöverskridande informationsutbyte och unionsomfattande spridning av god praxis, vilket medlemsstaterna inte i tillräcklig utsträckning kan uppnå. Detta i kombination med omfattningen av Europaåret för utvecklingssamarbete innebär att målen kan uppnås bättre på unionsnivå och att unionen därmed kan vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen som anges i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(24) Eftersom målen i detta beslut är mål som inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på grund av behovet av multilaterala partnerskap, gränsöverskridande informationsutbyte och unionsomfattande folkbildningskampanjer och spridning av god praxis och som därför – genom den omfattning som Europaåret för utvecklingssamarbete kommer att få – bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen som anges i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Ändringsförslag  17

Förslag till beslut

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2015 ska benämnas Europaåret för utvecklingssamarbete (nedan kallat Europaåret).

2015 ska benämnas Europaåret för utvecklingssamarbete (nedan kallat Europaåret). Mottot för Europaåret ska vara ”Värdighet för alla”.

Ändringsförslag  18

Förslag till beslut

Artikel 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Att informera EU:s invånare om EU:s utvecklingssamarbete samt att belysa dels vad Europeiska unionen redan kan uppnå i egenskap av världens största biståndsgivare, dels hur den skulle kunna göra ännu mer genom att utnyttja EU:s medlemsländers och institutioners gemensamma styrka.

– Att informera unionens invånare om unionens utvecklingssamarbete, i synnerhet de som lever i medlemsstater utan långa traditioner på detta område, samt att belysa dels vad Europeiska unionen kan uppnå i egenskap av världens största biståndsgivare, dels öka medvetenheten om det eventuella mervärdet av en gemensam insats från unionens och dess medlemsstaters, inklusive deras associerade utomeuropeiska länders och territoriers, sida.

Ändringsförslag  19

Förslag till beslut

Artikel 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Att stimulera EU:s invånares aktiva intresse för utvecklingssamarbete och främja en känsla av ansvar och möjligheter när det gäller deras deltagande i utformningen och genomförandet av politiken.

– Att engagera unionens invånare i frågor som rör utvecklingssamarbete, uppmuntra deras deltagande i utformningen och genomförandet av politiken och göra dem fullt delaktiga i den politiska diskussionen om global utveckling.

Ändringsförslag  20

Förslag till beslut

Artikel 2 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Att säkerställa framför allt unga människors deltagande.

Ändringsförslag  21

Förslag till beslut

Artikel 2 – strecksats 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Att öka unionsmedborgarnas medvetenhet om deras roll i den globala utvecklingen och om möjligheterna att bidra till en mer jämlik global utveckling och göra utvecklingen till en integrerad del av nationella utbildningsprogram.

Ändringsförslag  22

Förslag till beslut

Artikel 2 – strecksats 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Att skapa en känsla av gemensamt ansvar och solidaritet bland européer och människor i utvecklingsländer.

Ändringsförslag  23

Förslag till beslut

Artikel 2 – strecksats 2d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Att stödja och underlätta dialogen med partner i utvecklingsländer om den globala utvecklingsagendan efter 2015.

Ändringsförslag  24

Förslag till beslut

Artikel 2 – strecksats 2e (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Att öka medvetenheten och främja en diskussion om effekten av individuella, lokala, regionala, nationella och unionsövergripande beslut och val för den globala utvecklingen och människor som lever i utvecklingsländer, för att få till stånd en bredare förståelse för en konsekvent politik för utveckling.

Ändringsförslag  25

Förslag till beslut

Artikel 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Att öka medvetenheten om EU:s utvecklingssamarbete, som ger en rad olika fördelar inte bara för mottagarna utan även för EU:s invånare i en föränderlig och värld.

– Att öka medvetenheten om unionens utvecklingssamarbete, som ger en rad olika fördelar inte bara för mottagarna utan även för unionens invånare i en föränderlig och värld, där jämlikhet och rättvisa uppfattas som de viktigaste värderingar som utvecklingssamarbetet vilar på.

Motivering

Europaåret för utvecklingssamarbete innebär en möjlighet att få EU-medborgarna att ompröva sin syn på utvecklingsfrågor, vilken inte längre bör grundas på välgörenhet utan på ett gemensamt ansvar för alla medborgare. Alla sociala aktörer (konsumenter, företag och offentliga myndigheter) bör tillämpa detta i vardagen för att skapa ett brett stöd för EU:s utvecklingspolitik och stärka känslan av EU-medborgarskapet.

Ändringsförslag  26

Förslag till beslut

Artikel 2 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Att ge EU-medborgarna förmåga att fatta välinformerade köpbeslut som direkt bidrar till Europaårets mål.

Motivering

Alla EU-medborgare är konsumenter även om de inte röstar eller är politiskt aktiva. För att nå långsiktiga resultat bör målet för Europaåret vara att alla EU-medborgare ska delta aktivt i utvecklingspolitiken, genom att göra dem medvetna om hur de kan påverka den globala utvecklingen i vardagen genom sina inköp.

Ändringsförslag  27

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De åtgärder som vidtas för att uppnå de mål som anges i artikel 2 kan omfatta följande initiativ på unionsnivå eller nationell, regional eller lokal nivå i enlighet med vad som anges i bilagan till detta beslut:

1. De åtgärder som vidtas för att uppnå de mål som anges i artikel 2 ska framför allt omfatta följande initiativ som kan vara organiserade på unionsnivå eller nationell, regional eller lokal nivå, såväl i unionen och de associerade utomeuropeiska länderna och territorierna som i utvecklingsländerna, i enlighet med vad som anges i bilagan till detta beslut:

Motivering

Det bör preciseras att dessa initiativ kan tas såväl i EU som i de utomeuropeiska länderna och territorierna samt utvecklingsländerna.

Ändringsförslag  28

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– PR-kampanjer för att sprida de viktigaste budskapen som riktar sig till allmänheten eller till särskilda målgrupper, till exempel genom sociala medier.

– PR-kampanjer för att sprida de viktigaste budskapen som riktar sig till allmänheten eller till särskilda målgrupper med hjälp av lämpliga pedagogiska verktyg, särskilt inom utbildningssektorn, till exempel genom sociala medier.

Ändringsförslag  29

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Anordnande av konferenser, evenemang och initiativ med alla berörda parter för att främja ett aktivt deltagande och debatt och för att öka medvetenheten på europeisk nivå.

– Anordnande av konferenser, evenemang och initiativ med alla berörda parter och på initiativ av dessa för att främja ett aktivt deltagande och debatt, för att underlätta och uppmuntra utvecklingsprogram efter 2015, och för att öka medvetenheten på unionsnivå.

Ändringsförslag  30

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Genomförande av de studier och undersökningar och spridning av deras resultat.

– Genomförande av undersökningar och spridning av deras resultat.

Ändringsförslag  31

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Att kommissionen och medlemsstaterna inrättar en webbplats med information om alla utvecklingsprojekt i medlemsstaterna så att alla unionsmedborgare kan följa medlemsstaternas mål, verksamhet och effektivitet.

Ändringsförslag  32

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen kan fastställa andra åtgärder som är i linje med Europaårets mål och tillåta att hänvisningar till Europaåret används vid marknadsföringen av dessa, förutsatt att de bidrar till att uppnå de mål som anges i artikel 2.

2. Kommissionen kan fastställa andra åtgärder som är i linje med Europaårets mål och tillåta att hänvisningar till Europaåret och mottot ”Ett värdigt liv för alla” används vid marknadsföringen av dessa, förutsatt att de bidrar till att uppnå de mål som anges i artikel 2.

Ändringsförslag  33

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De nationella samordnarna ska, i nära samordning med kommissionen, samråda och samarbeta med ett brett urval av berörda parter, bland annat det civila samhället, de nationella parlamenten, arbetsmarknadens parter och, i tillämpliga fall, de nationella programkontoren eller kontaktpunkterna för relevanta EU-program.

2. De nationella samordnarna ska, i nära samordning med kommissionen, samråda och samarbeta med ett brett urval av berörda parter, bland annat det civila samhället, de nationella parlamenten, de regionala och lokala myndigheterna, arbetsmarknadens parter, fackföreningar, den privata sektorn och, i tillämpliga fall, de nationella programkontoren eller kontaktpunkterna för relevanta EU-program.

Ändringsförslag  34

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Senast den 1 juni 2014 uppmanas medlemsstaterna att till kommissionen översända sina föreslagna arbetsprogram, som i detalj ska ange de nationella verksamheter som planeras för Europaåret för utvecklingssamarbete, i enlighet med de mål som anges i artikel 2 och den detaljerade beskrivningen av åtgärderna som anges i bilagan.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  35

Förslag till beslut

Artikel 5 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Medlemsstater.

– Medlemsstater, inklusive deras associerade utomeuropeiska länder och territorier.

Motivering

Det bör preciseras att de utomeuropeiska länderna och territorierna får delta i de insatser som görs inom ramen för Europaåret för utvecklingssamarbete. På grund av deras närhet till utvecklingsländerna är deras deltagande extra relevant.

Ändringsförslag  36

Förslag till beslut

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska sammankalla möten för de nationella samordnarna för att samordna genomförandet av Europaåret och utbyta information om genomförandet på EU-nivå och nationell nivå.

3. Kommissionen ska sammankalla möten för de nationella samordnarna för att samordna genomförandet av Europaåret och utbyta information om genomförandet på unionsnivå och nationell nivå. Kommissionen kan bjuda in företrädare för det civila samhället och regionala och lokala myndigheter samt Europaparlamentets ledamöter att delta i dessa möten i egenskap av observatörer.

Motivering

För att öka effekten av de åtgärder som vidtas är det relevant att till de nationella samordnarnas möten bjuda in företrädare för det civila samhället och lokala och regionala myndigheter samt Europaparlamentets ledamöter.

Ändringsförslag  37

Förslag till beslut

Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Kommissionen ska se till att alla politiska initiativ under 2015 uppfyller de standarder för konsekvens i utvecklingspolitiken som anges i Lissabonfördraget.

Ändringsförslag  38

Förslag till beslut

Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska prioritera temat för Europaåret i kommunikationsverksamheten för sina representationer i medlemsstaterna och Europeiska unionens delegationer i partnerländerna. Likaså ska de relevanta nätverk på unionsnivå som får stöd från unionens allmänna budget för sina driftskostnader prioritera Europaårets tema i sina arbetsprogram.

5. Kommissionen ska prioritera Europaåret i kommunikationsverksamheten för sina representationer i medlemsstaterna och unionens delegationer i partnerländerna. EU:s delegationer ska stödja utvecklingspartner i tredjeländer så att de kan delta i verksamheter i samband med Europaåret, oberoende av om denna verksamhet äger rum i unionen eller i tredjeländer.

Ändringsförslag  39

Förslag till beslut

Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Relevanta nätverk på unionsnivå som får stöd från unionens allmänna budget för sina driftskostnader ska prioritera Europaårets tema i sin kommunikation under 2015 och lyfta fram Europaårets motto.

Ändringsförslag  40

Förslag till beslut

Artikel 6 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b. Europeiska utrikestjänsten och EU:s delegationer ska göra Europaåret till en integrerad del av sin dialog med utvecklingsländerna och förbättra unionens synlighet som en aktör för fred, utveckling, mänskliga rättigheter och demokrati.

Ändringsförslag  41

Förslag till beslut

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen får tilldela samfinansiering för varje nationellt samordnande organ i enlighet med det förfarande som anges i del C i bilagan.

3. Kommissionen får tilldela samfinansiering för varje nationellt samordnande organ i enlighet med det förfarande som anges i del C i bilagan, där prioritet ska ges till de medlemsstater som nyligen börjat ge bistånd och där befolkningen har mycket låga tankar och låg medvetenhet om utmaningarna inom biståndet.

Ändringsförslag  42

Förslag till beslut

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den 31 december 2016 ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om genomförandet, resultaten och den övergripande bedömningen av de initiativ som detta beslut avser.

Senast den 31 juli 2016 ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om genomförandet, resultaten och den övergripande bedömningen av de initiativ som detta beslut avser i syfte att förbereda en ändamålsenlig uppföljning.

Ändringsförslag  43

Förslag till beslut

Bilaga – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genomförandet av Europaåret kommer att inriktas på en bred unionsomfattande informations- och PR-kampanj som kompletteras av åtgärder från medlemsstaternas sida. Både unionens och medlemsstaternas åtgärder kan också involvera det civila samhället, arbetsmarknadens parter och andra berörda parter i syfte att skapa en känsla av ägarskap bland huvudaktörerna.

Genomförandet av Europaåret kommer att inriktas på en bred unionsomfattande informations- och PR-kampanj som kompletteras av åtgärder från medlemsstaternas sida. Både unionens och medlemsstaternas åtgärder kommer att involvera biståndsaktörer, såsom det civila samhället, ungdomsorganisationer, arbetsmarknadens parter, fackföreningar, regionala och lokala myndigheter, parlament, bilaterala utvecklingsorgan och andra berörda parter i syfte att skapa en känsla av ägarskap bland huvudaktörerna.

Ändringsförslag  44

Förslag till beslut

Bilaga – del A – strecksats 1 – understrecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Inrättande av en webbplats på Europaservern (http://europa.eu/index_en.htm) särskilt för åtgärder som vidtagits inom ramen för Europaåret.

– Inrättande av en öppen och interaktiv webbplats på Europaservern (http://europa.eu/index_en.htm) och andra internetbaserade kommunikationsmedel (såsom de sociala medierna) särskilt för åtgärder som vidtagits inom ramen för Europaåret.

Ändringsförslag  45

Förslag till beslut

Bilaga – del A – strecksats 1 – understrecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Ett pris för innovativa och framgångsrika kommunikationskoncept och kommunikationskampanjer som bidrar till, eller har bidragit till, att öka medvetenheten eller främja diskussioner om utvecklingsfrågor på ett ovanligt eller originellt sätt, särskilt de som är avsedda att nå en målgrupp som i liten utsträckning eller inte alls kommit i kontakt med globala utvecklingsfrågor tidigare.

Ändringsförslag  46

Förslag till beslut

Bilaga – del B

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Mycket synliga evenemang med hög profil vars syfte är att upplysa om målen för Europaåret och som eventuellt organiseras i samarbete med de medlemsstater som innehar ordförandeskapet i rådet under 2015, kan få EU-stöd med upp till 80 % av de slutliga kostnaderna för verksamheten.

Mycket synliga evenemang med hög profil vars syfte är att upplysa om målen för Europaåret och som föreslagits av internationella nätverk och plattformar för icke-statliga utvecklingsorganisationer eller av de medlemsstater som innehar ordförandeskapet i rådet under 2015, kan få EU-stöd med upp till 80 % av de slutliga kostnaderna för verksamheten.


MOTIVERING

Det lagstiftningsförslag som detta betänkande handlar om är resultatet av en kampanj för att öka medvetenheten om denna fråga, och den engagerar företrädare för Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Concord och parlamentet. En rundabordetkonferens under de europeiska utvecklingsdagarna 2012 erbjöd en möjlighet att sprida idén till en bredare publik. Dessutom antog parlamentet i sin debatt om betänkandet om en agenda för förändring ett ändringsförslag där det uppmuntrade kommissionen att utlysa 2015 till Europaåret för utvecklingssamarbete. Den föreslagna lagstiftningstexten är sålunda resultatet av ett hårt arbete för att öka medvetenheten om frågan.

Föredraganden förväntar sig nu att alla utvecklingsaktörer engagerar sig aktivt för att öka allmänhetens kunskap om EU:s arbete i utvecklingsländer. Parlamentets utskott för utveckling förstår alltför väl att man i diskussioner om fattigdom på annat håll i världen inte kan förbise från det faktum att det bor mer än 100 miljoner fattiga inom unionens gränser. De fattiga i våra egna länder får inte ignoreras, och de får heller inte ställas i motsatsförhållande till fattiga och nödlidande på andra håll i världen. Detta är egentligen en omöjlighet eftersom lagstiftningen rörande medborgarskap och unionens yttre åtgärder till fullo återspeglar EU:s grundläggande värderingar.

Bara för att någon lever 5 000 kilometer från EU har man inte rätt att frånta honom eller henne rätten till mänsklig värdighet. Under 2015 kan vi hamra in budskapet att rätten till mänsklig värdighet inte är beroende av var en person lever eller hur rik han eller hon är och att den mänskliga värdigheten är en oantastlig princip som ligger som grund för all EU-politik. Därför kan ”Ett värdigt liv för alla” mycket väl bli mottot för 2015 års kampanj.

Detta minskar på inget sätt behovet av att tacka de största utmaningarna inom utvecklingssamarbetet: uppnåendet av millennieutvecklingsmålen, agendan efter 2015, en konsekvent politik för utveckling, kommissionens och utrikestjänstens roll, de icke-statliga aktörernas, särskilt frivilligorganisationernas, arbete, de 28 medlemsstaternas samarbete på detta område och utvecklingsprogrammens positiva effekter för givarländerna.

I sin iver att öka allmänhetens godkännande av utvecklingspolitiken tenderar vissa politiker att rikta in sig på fördelarna för givarländerna. Även om det inte går att neka att det offentliga utvecklingsbiståndet på lång sikt genererar fördelar för både givare och mottagare får vi inte gå i den fällan att vi enbart utgår ifrån en nyttoinriktad strategi som skulle frånta biståndet dess inneboende ädelhet och allmängiltighet.

År 2015 kommer att vara ett test som visar hur accepterad EU:s utvecklingspolitik är. Både vad utvecklingspolitiken uppnått och vilka dess nya mål är måste lyftas fram. Det kommer att ge de många organisationer som är aktiva på biståndsområdet möjlighet att redogöra för sitt arbete, att göra allmänheten bekant med de grundläggande principerna för internationellt samarbete och att presentera oss för våra partner i syd.

Den anspråkslösa budget som öronmärkts för 2015 års kampanj måste spenderas med eftertanke så att de organisationer som behöver pengarna mest, särskilt frivilligorganisationer och ungdomsrörelser, kan dra nytta av dem.


YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (24.10.2013)

till utskottet för utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europaåret för utvecklingssamarbete (2015)

(COM(2013)0509 – C7‑0229/2013 – 2013/0238(COD))

Föredragande: Barbara Matera

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar utskottet för utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till beslut

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Europeiska unionen har tillhandahållit stöd för utvecklingssamarbete sedan 1957 och är den största givaren av offentligt utvecklingsbistånd i världen.

(2) Europeiska unionen har tillhandahållit stöd för utvecklingssamarbete sedan 1957 och är den största givaren av offentligt utvecklingsbistånd i världen. EU:s yttre åtgärder måste vara synliga och tydliga i fråga om kvinnors och flickors roll och egenmakt i tredjeländer.

Ändringsförslag  2

Förslag till beslut

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) I det europeiska samförståndet om utveckling erkänns jämställdhet som ett mål i sig och fastställs att detta är en av de fem grundprinciperna för utvecklingssamarbete.

Ändringsförslag  3

Förslag till beslut

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Jämställdhetsaspekten bör beaktas på allvar med hänsyn till EU:s rättsliga ram och det faktum att Europaåret för utvecklingssamarbete 2015 kan skapa ökad medvetenhet hos allmänheten och sätta fokus på EU:s internationella roll på utvecklingsområdet.

Ändringsförslag  4

Förslag till beslut

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Könsrelaterat våld, inklusive våld i hemmet, prostitution, människohandel och kvinnlig könsstympning, fortsätter att vara ett vida utbrett fenomen som får allvarliga negativa följder för kvinnors och flickors liv och hälsa liksom betydande socioekonomiska konsekvenser. Våldtäkt och andra former av sexuellt våld förekommer i många sammanhang och används i ökad utsträckning som krigstaktik för att förödmjuka och dominera.

Ändringsförslag  5

Förslag till beslut

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Den oproportionella inverkan som fattigdom har på kvinnor och flickor är ett resultat av systematisk diskriminering som snedvrider samhällen och berövar miljontals människor deras mest grundläggande rättigheter, inklusive tillgången till vatten och ordentlig hygien, utbildning och tillfredsställande sjukvård.

Ändringsförslag  6

Förslag till beslut

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Kampen mot fattigdom är fortfarande det viktigaste målet för Europeiska unionens utvecklingspolitik, såsom den fastställs i artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(5) Kampen mot fattigdom och mot alla former av diskriminering på grundval av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck bör vara det viktigaste målet i Europeiska unionens utvecklingspolitik. Tilldelningen av ekonomiskt utvecklingsbistånd bör ske på villkor att dessa universella värden upprätthålls.

Ändringsförslag  7

Förslag till beslut

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) EU bör säkerställa att utvecklingsbistånd beviljas på villkor att tredjeländer skyddar kvinnor och flickor från tortyr. Rådet bör hålla inne biståndet till länder som tillämpar tortyr och se till att bistånd i stället kommer offren till del.

Ändringsförslag  8

Förslag till beslut

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) År 2000 enades världssamfundet om att åta sig att vidta konkreta åtgärder senast 2015 för att bekämpa fattigdomen, genom antagandet av de millennieutvecklingsmål som godkändes av unionen och dess medlemsstater.

(6) År 2000 enades världssamfundet om att åta sig att vidta konkreta åtgärder senast 2015 för att bekämpa fattigdomen, genom antagandet av de millennieutvecklingsmål som godkändes av unionen och dess medlemsstater. Främjandet av jämställdhet mellan könen och av kvinnors egenmakt anses vara effektiva medel för att bekämpa fattigdom, hunger och sjukdomar och för att uppmuntra till hållbar utveckling.

Ändringsförslag  9

Förslag till beslut

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Enligt millennieutvecklingsmålen ska ingen enskild människa eller nation förnekas möjligheten att dra fördel av utvecklingen, och såväl kvinnor som män ska garanteras lika rättigheter och möjligheter.

Ändringsförslag  10

Förslag till beslut

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Fortsatt stöd för utvecklingssamarbete är av avgörande betydelse i en snabbt föränderlig värld. Omkring 1,3 miljarder människor lever fortfarande i extrem inkomstfattigdom och mångfalt fler får fortfarande inte humanitära utvecklingsbehov tillgodosedda. Ojämlikheten inom länder har ökat i de flesta delar av världen. Naturmiljön utsätts för allt mer stress, och utvecklingsländerna drabbas särskilt hårt av effekterna av klimatförändringen. Dessa utmaningar är universella och kopplade till varandra och måste tas upp i alla länder i samverkan.

(8) Fortsatt stöd för utvecklingssamarbete är av avgörande betydelse i en snabbt föränderlig värld. Omkring 1,3 miljarder människor lever fortfarande i extrem inkomstfattigdom och mångfalt fler får fortfarande inte humanitära utvecklingsbehov tillgodosedda. I EU:s program för utvecklingsbistånd bör man noggrant beakta att det är kvinnor och flickor som är mest utsatta för fattigdom, hunger, analfabetism, sjukdomar och alla sorters utnyttjande. Ojämlikheten inom länder har ökat i de flesta delar av världen. Naturmiljön utsätts för allt mer stress, och utvecklingsländerna drabbas särskilt hårt av effekterna av klimatförändringen. Dessa utmaningar är universella och kopplade till varandra och måste tas upp i alla länder i samverkan.

Ändringsförslag  11

Förslag till beslut

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) År 2015 bör ha stort symbolvärde och och stor effekt, eftersom det är det sista året för att uppnå de gemensamt överenskomna millennieutvecklingsmålen och därmed innebär ett unikt tillfälle att se över de internationella åtagandena från 2000. År 2015 kommer också att vara det år då ett viktigt internationellt beslut bör fattas om den utvecklingsram som ska ersätta millennieutvecklingsmålen under de närmaste årtiondena.

(11) År 2015 bör ha stort symbolvärde och stor effekt, eftersom det är det sista året för att uppnå de gemensamt överenskomna millennieutvecklingsmålen och därmed innebär ett unikt tillfälle att se över de internationella åtagandena från 2000, däribland åtagandena med tydlig inriktning på jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor, vilka är avgörande för att millennieutvecklingsmålen ska kunna uppnås. År 2015 kommer också att vara det år då ett viktigt internationellt beslut bör fattas om den utvecklingsram som ska ersätta millennieutvecklingsmålen under de närmaste årtiondena.

Ändringsförslag  12

Förslag till beslut

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Inom ramen för uppfyllandet av utvecklingsmålen och utarbetandet av en utvecklingsram för perioden efter 2015 bör man ta till vara Europaåret för utvecklingssamarbete för att föra fram och förverkliga den avgörande roll som kvinnor kan spela för utvecklingen, framför allt i fråga om att göra livsmedelsförsörjningen mindre osäker och livsmedlen mer näringsrika, genom att på samma gång främja kvinnors deltagande i ekonomisk verksamhet, framför allt i jordbruket och landsbygdsekonomierna.

Ändringsförslag  13

Förslag till beslut

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) Europaåret för utvecklingssamarbete bör öka medvetenheten om alla former av könsdiskriminering mot kvinnor och flickor i många regioner, särskilt när det gäller tillgång till utbildning, arbete och hälso- och sjukvårdssystem samt tvångsäktenskap, sexuellt utnyttjande, könsstympning och andra oegentligheter.

Ändringsförslag  14

Förslag till beslut

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a) Enligt kommissionens meddelande från 2007 om jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor i utvecklingssamarbetet samt rådets slutsatser i samma fråga bör mål och indikatorer för jämställdhet främjas genom att de ledande givarna tilldelas tydliga uppgifter och ansvarsområden inom alla sektorer.

Ändringsförslag  15

Förslag till beslut

Artikel 2 – strecksats 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Att stimulera ett aktivt intresse hos EU-invånarna och stärka EU:s ledande roll i fråga om främjandet av jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor på utvecklingsområdet, att öka medvetenheten och främja en diskussion om samarbete och kampen mot våld mot kvinnor, skyddet av kvinnor i väpnade konflikter och under krigstid samt främja kvinnors deltagande i fredsskapande processer, återuppbyggnad efter konflikter, ökat medinflytande för kvinnor genom markägande, näringsverksamhet i små och medelstora företag och politiskt engagemang.

Ändringsförslag  16

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Kommissionen ska säkerställa att alla utvecklings- och biståndsprojekt är effektiva och inte överlappar varandra.

Ändringsförslag  17

Förslag till beslut

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. När så är lämpligt, och utan att det påverkar deras mål och budget, kan befintliga program som bidrar till att främja utveckling stödja Europaåret.

4. När så är lämpligt, och utan att det påverkar deras mål och budget, kan befintliga program som bidrar till att främja utveckling stödja Europaåret under förutsättning att överlappningar undviks.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europaåret för utvecklingssamarbete (2015)

Referensnummer

COM(2013)0509 – C7-0229/2013 – 2013/0238(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

10.9.2013

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

FEMM

10.9.2013

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Barbara Matera

10.9.2013

Antagande

21.10.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Regina Bastos, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Silvana Koch-Mehrin, Ulrike Lunacek, Elisabeth Morin-Chartier, Norica Nicolai, Antonyia Parvanova, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Inês Cristina Zuber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Izaskun Bilbao Barandica, Minodora Cliveti, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europaåret för utvecklingssamarbete (2015)

Referensnummer

COM(2013)0509 – C7-0229/2013 – 2013/0238(COD)

Framläggande för parlamentet

10.7.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

10.9.2013

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

FEMM

10.9.2013

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Charles Goerens

28.5.2013

 

 

 

Behandling i utskott

16.9.2013

 

 

 

Antagande

5.11.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Thijs Berman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Andreas Pitsillides, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Philippe Boulland, Eduard Kukan, Isabella Lövin, Judith Sargentini

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Bogusław Sonik

Ingivande

14.11.2013

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy