ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních látek

14. 11. 2013 - (COM(2012)0561 – C7‑0320/2012 – 2011/0225(NLE)) - *

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodaj: Béla Kovács


Postup : 2011/0225(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0385/2013
Předložené texty :
A7-0385/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních materiálů

(COM(2012)0561 – C7‑0320/2012 – 2011/0225(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2012)0561),

–   s ohledem na články 31 a 32 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0320/2012),

–   s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

–   s ohledem na články 55 a 37 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0385/2013),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTURADY,

kterým se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních materiálů

kterým se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních materiálů

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 31 druhý pododstavecčlánek 32 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 této smlouvy,

Odůvodnění

Přeprava radioaktivních látek je v současnosti upravena směrnicí 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí, která je založena na Smlouvě o fungování EU. Proto je vhodné zvolit pro toto nařízení stejný právní základ. Není vhodné, jak navrhuje Komise, zbavit Evropský parlament spolurozhodovací pravomoci, a to tím spíše, že se návrh nařízení týká důležitých otázek v oblasti životního prostředí a zdraví. V souladu s Beletovou zprávou (P7_TA(2011)0055) ze dne 15. února 2011 a zprávou Rivasiové o radioaktivních látkách ve vodě určené k lidské spotřebě (P7_TA(2013)0068) ze dne 12. března 2013 by mělo platit, že se otázky radiační ochrany řeší na základě SFEU.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Právní východisko 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na návrh Komise vypracovaný po obdržení stanoviska skupiny osob jmenovaných Výborem pro vědutechniku,

s ohledem na návrh Evropské komise,

Odůvodnění

Ustanovení týkající se přepravy radioaktivních látek jsou v současnosti uvedena ve směrnici 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí založené na Smlouvě. Proto je vhodné zvolit pro toto nařízení stejný právní základ. Není vhodné, jak plánuje Komise, zbavit Evropský parlament spolurozhodovací pravomoci; tím spíše, že se návrh nařízení týká důležitých otázek v oblasti životního prostředí a zdraví. Obecně v souladu s přijetím Beletovy zprávy (P7_TA(2011)0055) dne 15. února 2011 a zprávy Rivasiové o radioaktivních látkách ve vodě určené k lidské spotřebě (P7_TA(2013)0068) dne 12. března 2013 ze strany Evropského parlamentu je nutné se otázkou radiační ochrany zabývat v rámci Smlouvy.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Právní východisko 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

v souladuřádným legislativním postupem,

Odůvodnění

Přeprava radioaktivních látek je v současnosti upravena směrnicí 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí, která je založena na Smlouvě o fungování EU. Proto je vhodné zvolit pro toto nařízení stejný právní základ. Není vhodné, jak navrhuje Komise, zbavit Evropský parlament spolurozhodovací pravomoci, a to tím spíše, že se návrh nařízení týká důležitých otázek v oblasti životního prostředí a zdraví. V souladu s Beletovou zprávou (P7_TA(2011)0055) ze dne 15. února 2011 a zprávou Rivasiové o radioaktivních látkách ve vodě určené k lidské spotřebě (P7_TA(2013)0068) ze dne 12. března 2013 by mělo platit, že se otázky radiační ochrany řeší na základě SFEU.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Je potřeba zajistit účinnéharmonizované provádění tohoto nařízení,proto musí být stanovena společná kritéria, která budou členské státy používat při vydávání osvědčeníregistracích dopravců,proveditelnoupovinnou výměnu informacíostatními členskými státy pro účely kontroly dopravců, ověřování souladuúčinné reakcenaléhavých situacích.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Pro zajištění jednotných podmínek pro provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Uvedené pravomoci by měly být vykonáványsouladunařízením Evropského parlamentuRady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidlaobecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí,

vypouští se

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Vzhledemobecnému cíli snižování regulační zátěže průmyslu by Komise měla dále sledovat hospodářský dopad tohoto nařízení na velký počet malých podniků, které přepravují radioaktivní materiálrámci území jediného státu.

Odůvodnění

To je důležité, protože Komise uvedla, že „vzhledem k dostupným údajům je velmi obtížné vypočíst jeho konkrétní vliv na malé a střední podniky“ a že internetové konzultace se zainteresovanými stranami probíhaly po velmi krátkou dobu (od 10. prosince 2007 po 28. ledna 2008, včetně vánočních svátků).

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) Tímto nařízením se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních materiálů, který členským státům usnadňuje jejich úkol zajistit dodržování základních bezpečnostních standardů na ochranu zdraví pracovníkůobyvatelstva před riziky vyplývajícímiionizujícího záření stanovených ve směrnici 96/29/Euratom.

1) Tímto nařízením se zřizuje systém Společenství pro povolováníregistraci dopravců radioaktivních materiálů na základě směrnice 2008/68/ESsměrnice 96/29/Euratom.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) Toto nařízení se vztahuje na jakéhokoli dopravce převážejícího radioaktivní materiály v rámci Společenství, ze třetích zemí do Společenství a ze Společenství do třetích zemí. Nevztahuje se na dopravce převážející radioaktivní materiály letecky nebo po moři.

2) Toto nařízení se vztahuje na jakéhokoli dopravce převážejícího radioaktivní materiály po silnici, železnicivnitrozemských vodních cestách v rámci Společenství, ze třetích zemí do Společenství a ze Společenství do třetích zemí.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a) Tímto nařízením nejsou dotčeny vnitrostátní ustanoveníochraně přepravovaného radioaktivního materiálu proti krádeži, sabotáži nebo jinému záměrnému poškozování.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „dopravcem“ rozumí jakákoli osoba, organizace nebo veřejný podnik provádějící přepravu radioaktivního materiálu ve Společenství jakýmkoli dopravním prostředkem. To zahrnuje dopravce pro cizí potřebu a dopravce pro vlastní potřebu;

a) „dopravcem“ rozumí jakákoli osoba, organizace nebo podnik provádějící přepravu radioaktivního materiálu ve Společenství jakýmkoli dopravním prostředkem. To zahrnuje dopravce pro cizí potřebu a dopravce pro vlastní potřebu;

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) „společnými kritérii“ rozumí soubor bezpečnostních norem založených na předpisech pro jednotlivé druhy přepravy nebezpečných věcí (ADR, RIDADN), směrnici 96/29/Euratomsměrnici 2008/68/ES, jež dopravci radioaktivních materiálů musí splňovat, aby mohli získat osvědčeníregistraci.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) „přepravou“ rozumí veškeré přepravní činnosti z místa původu do místa určení včetně nakládky, skladování během tranzituvykládky radioaktivního materiálu;

c) „přepravou“ rozumí veškeré přepravní činnosti dopravce z místa původu do místa určení;

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) „radioaktivním materiálem“ rozumí jakýkoli materiál obsahující radionuklidy, jestliže objemová aktivitacelková aktivita zásilky přesahuje hodnoty uvedenéodstavcích 402–407 předpisů MAAE pro bezpečnou přepravu radioaktivního materiálu, bezpečnostních požadavků č. TS-R-1 přijatých roku 2009 ve Vídni;

d) „radioaktivním materiálem“ rozumí radioaktivní materiál uvedenýpředpisech pro jednotlivé druhy přepravy nebezpečných věcí (ADR, RIDADN), jež členské státy provádějí podle směrnice 2008/68/ES.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) „vysoce rizikovými nebezpečnými věcmi – radioaktivním materiálem“ rozumí radioaktivní materiál, který lze zneužít k teroristickému útoku a který tudíž může mít závažné důsledky jako například velký počet obětí nebo rozsáhlou destrukci ve smyslu definic uvedených v dodatku A.9 dokumentu MAAEjaderné bezpečnostiřady publikací č. 9názvem „Bezpečnost při přepravě radioaktivního materiálu“, vydaného ve Vídni roku 2008;

e) „vysoce rizikovými nebezpečnými věcmi – radioaktivním materiálem“ rozumí radioaktivní materiál, který se může náhodně uvolnit nebo jej lze zneužít k teroristickému útoku a který tudíž může mít závažné důsledky jako například velký počet obětí nebo rozsáhlou destrukci ve smyslu definic uvedených v dodatku A.9

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) „zásilkou, která je předmětem výjimky“ rozumí jakákoli zásilka, jejíž povolený radioaktivní obsah nepřesahuje hodnoty aktivity stanovenétabulce V v oddílu IV předpisů MAAE pro bezpečnou přepravu radioaktivního materiálu, bezpečnostních požadavcích č. TS-R-1, přijatých roku 2009 ve Vídni, nebo jednu desetinu těchto limitůpřípadě zásilek přepravovaných poštouoznačených kódovým číslem UN 2908, 2909, 2910 nebo 2911;

f) „zásilkou, která je předmětem výjimky“ rozumí jakákoli zásilka obsahující radioaktivní materiál splňující požadavky pro zásilky klasifikované jako „zásilky, která jsou předmětem výjimky“ podle předpisů pro jednotlivé druhy přepravy nebezpečných věcí (ADR, RIDADN), jež členské státy provádějí podle směrnice 2008/68/ES;

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Jednotlivé přepravní činnosti musí být doprovázeny kopií registračního osvědčení dopravce, respektive oprávněním či registrací získanými příslušným vnitrostátním postupempřípadě přepravy uvedenéodstavci 3.

2. Jednotlivé přepravní činnosti musí být doprovázeny kopií registračního osvědčení dopravce.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Držitel platných oprávnění nebo registrací vydanýchsouladu se směrnicí 96/29/Euratom pro nakládáníradioaktivním materiálem nebo pro používání vybavení obsahujícího radioaktivní materiál nebo zdroje smí tyto materiály nebo zdroje přepravovat bez registrace podle tohoto nařízení, pokud je přeprava zahrnutaoprávněních nebo registracích pro všechny členské státy, kde přeprava probíhá.

vypouští se

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Veškerá přeprava radioaktivních látek probíhásouladumezinárodními pravidlynormamioblasti nebezpečnýchznečišťujících látek stanovenými Evropskou hospodářskou komisí OSN a s Evropskou dohodoumezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ARD),nařízeními týkajícími se Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) a s Evropskou dohodoumezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN), jak je stanoveno ve směrnici 2008/68/ES.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise zřídí a spravuje elektronický systém pro registraci dopravců (ESCReg) pro účely kontroly přepravy radioaktivního materiálu a dohledu nad ní. Komise vymezí informace, které mají být zahrnuty do systému, technické specifikace a požadavky na systém ESCReg.

1. Komise zřídí, spravujezabezpečuje elektronický systém pro registraci dopravců (ESCReg) pro účely kontroly registrace dopravců radioaktivního materiálu a dohledu nad ní. Komise vymezí informace, které mají být zahrnuty do systému, technické specifikace a požadavky na systém ESCReg. Aby se zabránilo nesprávnému výkladu, musí být tyto specifikace úplnéjednoznačné.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. ESCReg musí být zabezpečený, robustníplně funkční před vstupem tohoto nařízeníplatnost. Dále bude vytvořen nástroj pro výměnu informací mezi příslušnými orgányESCReg za účelem usnadnění přeshraniční dopravy.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Systém ESCReg musí příslušným orgánům členských států poskytovat omezený a zabezpečený přístup k seznamu registrovaných dopravců a k seznamu žadatelů, který podléhá příslušným ustanovením o ochraně osobních údajů stanoveným směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES. Příslušné orgány musí mít přístup ke všem údajům, jež jsou k dispozici.

2. Systém ESCReg musí příslušným orgánům členských států poskytovat omezený a zabezpečený přístup k seznamu registrovaných dopravců a k seznamu žadatelů, který podléhá příslušným ustanovením o ochraně osobních údajů stanoveným směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES. Příslušné orgány musí mít přístup ke všem údajům, jež jsou k dispozici. Systém ESCReg poskytuje veřejný přístupseznamu registrovaných dopravců.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise neodpovídá za obsahpřesnost informací poskytovaných prostřednictvím systému ESCReg.

3. Za obsah informací poskytovaných prostřednictvím systému ESCRegza jejich přesnost, včasnosttransparentnost odpovídají příslušné orgány členských států.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dopravce požádá o registraci prostřednictvím systému ESCReg.

Dopravce požádá o registraci prostřednictvím systému ESCReg příslušný orgánsouladuodstavcem 3.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dopravce žádající o registraci odešle vyplněný formulář elektronické žádosti uvedený v příloze I.

Dopravce žádající o registraci odešle vyplněný formulář elektronické žádosti uvedený v příloze I. Žadatelům jsou kdykolidispozici online pokynykontaktními údajiinformacemitom, jak se spojitkontaktním místem či příslušným orgánem.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 5. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Uplatní se přechodné obdobídélce jednoho roku od vstupu tohoto nařízeníplatnost,jehož průběhu mohou všichni dopravci požádatosvědčeníregistraci podle tohoto nařízenítuto registraci obdržet. Během tohoto přechodného období se uplatňují ustanovení směrnice 96/29/Euratomsměrnice 2008/68/ES.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Po vyplnění a odeslání žádosti obdrží žadatel automatické potvrzení o přijetí žádosti a její číslo.

2. Po vyplnění a odeslání žádosti obdrží žadatel automatické potvrzení o přijetí žádosti a její číslo. Stejné potvrzení obdrží příslušný orgán. Za dodržování ustanovení odstavce 3 odpovídá Komise.případě zamítnutí se žadateli zašle zprávachybě,níž jsou uvedeny důvody zamítnutí žádosti.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Do osmi týdnů od vydání potvrzení o přijetí žádosti vydá příslušný orgán osvědčení o registraci dopravce, pokud se domnívá, že jsou předložené informace úplné a jsou v souladu s tímto nařízením, směrnicí 96/29/Euratomsměrnicí 2008/68/ES.

4. Do osmi týdnů od vydání potvrzení o přijetí žádosti vydá příslušný orgán osvědčení o registraci dopravce, pokud se domnívá, že jsou předložené informace úplné a jsou v souladu s tímto nařízenímžadatel splňuje požadavky společných kritérií stanovenýchčl. 2 odst. 1.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kopie osvědčení o registraci dopravce se prostřednictvím systému ESCReg automaticky poskytne všem příslušným orgánům členských států, ve kterých dopravce hodlá působit.

Kopie osvědčení o registraci dopravce se prostřednictvím systému ESCReg automaticky poskytne příslušným orgánům všech členských států.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud příslušný orgán odmítne vydat osvědčení o registraci dopravce, protože žádost není úplná nebo nesplňuje příslušné požadavky, odpoví žadateli písemně do osmi týdnů od vydání potvrzení o přijetí žádosti. Před odmítnutím příslušný orgán požádá žadatele, aby žádost opravil nebo doplnil ve lhůtě tří týdnů od obdržení uvedené žádosti. Příslušný orgán uvede důvody zamítnutí žádosti.

Příslušný orgán požádá žadatele, aby do tří týdnů od obdržení této žádosti provedl nezbytné opravy nebo případně poskytl doplňující informace. Pokud příslušný orgán odmítne vydat osvědčení o registraci dopravce, protože žádost není úplná nebo nesplňuje příslušné požadavky, odpoví žadateli písemně do osmi týdnů od vydání potvrzení o přijetí žádosti. Příslušný orgán uvede důvody zamítnutí žádosti.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kopie zamítnutí žádosti spolu s uvedením příslušných důvodů se prostřednictvím systému ESCReg automaticky poskytne všem příslušným orgánům členských států, ve kterých dopravce hodlá působit.

Kopie zamítnutí žádosti spolu s uvedením příslušných důvodů se prostřednictvím systému ESCReg automaticky poskytne příslušným orgánům všech členských států.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a. Příslušný orgán uchovávávšech žadatelů všechny historické údaje, aby se zajistila jejich vysledovatelnost, usnadnilo monitorovánízabránilo se padělání.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Dopravce zodpovídá za zajištění neustálé přesnosti údajů poskytnutých v žádosti o registraci dopravce ve Společenství, kterou odeslal do systému ESCReg.

1. Dopravce zodpovídá za zajištění neustálé přesnosti údajů poskytnutých v žádosti o registraci dopravce ve Společenství, kterou odeslal do systému ESCReg. Žadatel bude proto oprávněn snadno aktualizovat své údajenízkou administrativní zátěží.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Příslušný orgán, který vydal osvědčení, odpovídá po celou dobu platnosti osvědčení za průběžné monitorování shody registrovaného dopravcepožadavky tohoto nařízení,to formou inspekcí.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.zájmu rovného zacházení se všemi žadateli příslušné orgány zajistí, aby uplatňovaly stejná kritéria pro vydání osvědčeníregistraci, která jsousouladudefinicemi MAAE,aby byl proces registrace harmonizovaný.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud dopravce nedodržuje požadavky tohoto nařízení, příslušný orgán členského státu, ve kterém bylo nedodržování požadavků zjištěno, použije donucovací opatření v rámci právních předpisů dotyčného členského státu, jako jsou například písemné výzvy, opatření v oblasti odborné přípravy a vzdělávání, pozastavení platnosti, zrušení nebo změna registrace nebo soudní stíhání, v závislosti na bezpečnostní závažnosti dotyčného přestupku a na tom, jak daný dopravce dosud dodržoval příslušné požadavky.

1. Pokud dopravce nedodržuje požadavky tohoto nařízení, příslušný orgán členského státu, ve kterém bylo nedodržování požadavků zjištěno, použije donucovací opatření v rámci právních předpisů dotyčného členského státu, jako jsou například písemné výzvy, opatření v oblasti odborné přípravy a vzdělávání, nebo soudní stíhání, v závislosti na bezpečnostní závažnosti dotyčného přestupku a na tom, jak daný dopravce dosud dodržoval příslušné požadavky.

 

O donucovacích opatřeních je bezodkladně informován členský stát, který osvědčení vydal. Členský stát, jenž oznámení obdržel, do nejvýše čtyř týdnů registraci změní, obnoví nebo zruší. Rozhodnutí se prostřednictvím systému ESCReg automaticky poskytne příslušným orgánům všech členských států.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.závislosti na bezpečnostním významu nedodržení požadavkůtom, jak daný dopravce dosud dodržoval příslušné požadavky, může členský stát,němž bylo nedodržení zjištěno, pozastavit registraci dopravce.

 

Toto pozastavení je bezodkladně oznámeno členskému státu, který osvědčení vydal. Členský stát, jenž oznámení obdržel, do nejvýše čtyř týdnů registraci změní, obnoví nebo zruší. Rozhodnutí se prostřednictvím systému ESCReg automaticky poskytne příslušným orgánům všech členských států.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán členského státu, ve kterém bylo nedodržování požadavků zjištěno, informuje dopravce a příslušné orgány členských států, kde dopravce hodlal přepravovat radioaktivní materiály, o použitém donucovacím opatření a uvede důvody jeho použití. Pokud se dopravce nepodvolí donucovacímu opatření použitému podle odstavce 1, příslušný orgán členského státu, ve kterém má dopravce své ústředí, nebo – pokud má dopravce sídlo ve třetí zemi – příslušný orgán členského státu, kde měl žadatelúmyslu poprvé vstoupit na území Společenství, registraci zruší.

2. Příslušný orgán členského státu, ve kterém bylo nedodržování požadavků zjištěno, informuje dopravce a příslušné orgány všech členských státůKomisi o použitém donucovacím opatření a uvede důvody jeho použití.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán oznámí zrušení registrace spolupříslušnými důvody dopravciostatním dotčeným příslušným orgánům.

vypouští se

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Všechny případy nedodržení požadavků jsou oznámeny Komisisystému ESCReg.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy určí příslušný orgán a vnitrostátní kontaktní místo pro přepravu radioaktivních materiálů.

Členské státy určí příslušný orgán a vnitrostátní kontaktní místo pro registraci dopravců radioaktivních materiálů. Tyto informace se zpřístupní na registrační stránce žadatele.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise tyto informace a jakékoli jejich změny sdělí všem příslušným orgánům ve Společenství prostřednictvím systému ESCReg.

Komise tyto informace a jakékoli jejich změny sdělí všem příslušným orgánům ve Společenství prostřednictvím systému ESCRegzpřístupní je veřejnosti na internetu.

Odůvodnění

Informace o příslušných orgánech a kontaktních místech členských států mohou být pro veřejnost zajímavé, a proto by se měly zveřejňovat.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Informace o vnitrostátních předpisech v oblasti radiační ochrany platných pro dopravu radioaktivních materiálů jsou dopravcům snadno dostupné prostřednictvím kontaktních míst.

2. Informace o vnitrostátních předpisech v oblasti radiační ochrany platných pro dopravu radioaktivních materiálů jsou snadno dostupné prostřednictvím kontaktních míst.

Odůvodnění

Informace o platných předpisech mohou být pro veřejnost zajímavé, a proto by se měly zveřejňovat.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kontaktní místa a příslušné orgány odpoví na každou žádost o informace co nejrychleji a v případech, kdy je žádost vadná nebo nepodložená, o této skutečnosti neprodleně informují žadatele.

Kontaktní místa a příslušné orgány odpoví na každou žádost o informace co nejrychleji a v případech, kdy je žádost vadná nebo nepodložená, o této skutečnosti ve lhůtě dvou týdnů informují žadatele.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 10 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Provedení

Výkon přenesené pravomoci

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise přijme aktypřenesené pravomoci, jimiž stanoví společná kritéria stanovenáčl. 2 odst. 1 písm. ba).

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Článek 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10b

 

Přezkum

 

Komise přezkoumá toto nařízení dva roky po jeho vstupuplatnostcílem zhodnotit jeho účinnostpřípadně navrhne další opatřenízajištění bezpečné přepravy radioaktivních materiálůrámci území Společenstvíze třetích zemí.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 11

vypouští se

Advisory Committee

 

Komisi je nápomocen výbor. Uvedený výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentuRady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidlaobecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

 

Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

Výbor poskytuje Komisi radypomoc při plnění jejích úkolů stanovenýchtomto nařízení.

 

Výbor je složenodborníků jmenovaných členskými státy a z odborníků jmenovaných Komisípředsedá mu zástupce Komise.

 

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Při provádění tohoto nařízení se zohlední dostupnost schválenéhofunkčního registračního systému.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Příloha 1 – odst. 1 – tabulka – část B – body 1 až 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Jméno, funkce, úplná adresa, telefonní číslo a adresa elektronické pošty odpovědného zástupce organizace dopravce (osoby oprávněné přijímat závazky jménem organizace dopravce):

1. Jméno, funkce, úplná adresa, číslo mobilního telefonupevné linky a adresa elektronické pošty odpovědného zástupce organizace dopravce (osoby oprávněné přijímat závazky jménem organizace dopravce):

2. Jméno, funkce, úplná adresa, telefonní číslo a adresa elektronické pošty kontaktní osoby, na kterou se mohou obrátit příslušné orgány ohledně technických nebo správních záležitostí (která zodpovídá za dodržování předpisů upravujících činnosti prováděné společností dopravce):

2. Jméno, funkce, úplná adresa, číslo mobilního telefonupevné linky a adresa elektronické pošty kontaktní osoby, na kterou se mohou obrátit příslušné orgány ohledně technických nebo správních záležitostí (která zodpovídá za dodržování předpisů upravujících činnosti prováděné společností dopravce):

3. Jméno, funkceúplná adresa bezpečnostního poradce (pouze pro vnitrozemské druhy dopravy a pokud se liší od osob uvedených v bodech 1 nebo 2):

3. Jméno, funkce, úplná adresa, číslo mobilního telefonupevné linkyadresa elektronické pošty bezpečnostního poradce (pouze pro vnitrozemské druhy dopravy a pokud se liší od osob uvedených v bodech 1 nebo 2):

4. Jméno, funkceúplná adresa osoby zodpovědné za provádění programu radiační ochrany, pokud se liší od osob uvedených v bodech 1, 2 nebo 3:

4. Jméno, funkce, úplná adresa, číslo mobilního telefonupevné linkyadresa elektronické pošty osoby zodpovědné za provádění programu radiační ochrany, pokud se liší od osob uvedených v bodech 1, 2 nebo 3:

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 3. února 2012 se Rada rozhodla konzultovat s Evropským parlamentem v souladu s článkem 7 Smlouvy o Euratomu návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních materiálů COM(2012)561 – 2011/0225(NLE).

Právní základ

Ustanovení tohoto nařízení se týkají základních bezpečnostních standardů na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva. Právním základem je proto kapitola III Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména její články 31 a 32.

Shrnutí

Cílem tohoto návrhu nařízení je nahradit vnitrostátní postupy ohlašování a povolování týkající se dopravců radioaktivních materiálů jednotným registračním systémem. Provádění nařízení by mělo umožnit zjednodušení postupů a snížení administrativní zátěže a současně zachovat vysokou úroveň ochrany před radioaktivním zářením.

Odůvodnění

Na evropské úrovni se na dopravce radioaktivních látek vztahují právní předpisy o přepravě na základě Smlouvy o fungování Evropské unie a právní předpisy upravující aspekty týkající se radiace včetně ochrany zdraví pracovníků a obyvatelstva na základě Smlouvy o Euratomu. Právní předpisy zjednodušila směrnice 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí, a to zkombinováním všech způsobů pozemní dopravy. Podle článku 33 Smlouvy o Euratomu vydají členské státy vhodné předpisy k zajištění dodržování základních standardů. Členské státy zavedly tyto postupy v rámci rozdílných systémů, čímž se složitost přepravních činností jako takových ještě více zvýšila. Nahrazení těchto vnitrostátních postupů ohlašování a povolování jediným registračním systémem pro provádění přepravy tudíž přispěje k zjednodušení celého postupu, sníží administrativní zátěž a odstraní překážky vstupu, přičemž zůstane zachována vysoká úroveň ochrany před zářením.

Shrnutí navrhovaných zlepšení

Zpravodaj vítá návrh Evropské komise na zjednodušení dopravy v EU a zajištění jejího lepšího monitorování. Zároveň předkládá ke znění nařízení několik návrhů na zlepšení:

Aby bylo zaručeno rovné zacházení se všemi dopravci, členské státy by měly prostřednictvím svého vnitrostátního příslušného orgánu zajistit, že kritéria a datové modely pro vydání registračního osvědčení jsou stejné a že je postup registrace harmonizovaný. Měly by být k dispozici online pokyny, aby se zabránilo neopodstatněným zamítnutím. Měla by být zavedena dynamická nápověda vysvětlující všechna požadovaná pole k vyplnění, a také by měl být zaveden elektronický podpis.

Registrační systém by měl být zabezpečený, robustní a plně funkční před vstupem tohoto nařízení v platnost. Dále by měl být vytvořen nástroj pro výměnu informací mezi vnitrostátními orgány členských států a registračním systémem, což alespoň usnadní přeshraniční dopravu.

Jeho podstata by měla být stejná a v souladu se stávajícími směrnicemi, definicemi Euratomu a normami, zejména pak normami MAAE. Přeprava radioaktivních materiálů vyžaduje i určité vedlejší činnosti (nakládání, skladování, vykládka), a je proto třeba jasně definovat, které činnosti spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Registrační systém musí být v souladu se základními bezpečnostními standardy směrnice 96/29/Euratom, kterou doplňuje pět dalších specifických směrnic zabývajících se lékařským ozářením, informováním veřejnosti, externími pracovníky, přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a kontrolou vysokoaktivních uzavřených zdrojů záření a opuštěných zdrojů. Cílem těchto směrnic je zabránit vystavení ionizujícímu záření vzniklému z nevhodných operací a harmonizovat kontroly v členských státech EU.

Když dopravce žádá o registraci, údaje o jeho historii by měly být poskytnuty vnitrostátnímu orgánu, který vydává osvědčení, aby se zajistilo lepší monitorování a zabránilo se falšování.

Je diskutabilní, proč má tato směrnice omezenou oblast působnosti, jelikož se nezabývá přepravou radioaktivních materiálů vzdušnou cestou nebo po moři. Systémy pro letecké a námořní dopravce již existují. Není tedy třeba vyvíjet nový registrační systém. Místo toho musí Komise prozkoumat možnosti rozšíření nejvhodnějšího stávajícího systému. Zpravodaj se domnívá, že toto bude nejhospodárnější řešení, které lze provést nejrychleji. Přestože by to mělo být potvrzeno, je pravděpodobné, že letecká doprava má nejpropracovanější a nejrobustnější systém.

Tento nový systém má sice za cíl zjednodušit postup registrace, zavést transparentnost a odstranit překážky pro konkurenceschopnou dopravu, avšak prioritou vždy musí být nejvyšší úroveň bezpečnosti.

Komise by 2 roky po provedení měla vypracovat hodnotící zprávu o dopadu tohoto nařízení.

Kromě toho se zpravodaj také domnívá, že dopravci by mělo být umožněno snadno aktualizovat své údaje s nízkou administrativní zátěží.

STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTIPRÁVNÍMU ZÁKLADU

Paní Amalia Sartori

Předsedkyně

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

BRUSEL

Věc:                Stanovisko k právnímu základu návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních materiálů (COM(2012)0561 – C7–0320/2012 – 2011/0225(NLE))

Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 11. června 2013 jste v souladu s článkem 37 jednacího řádu požádal Výbor pro právní záležitosti o stanovisko týkající se vhodnosti změny právního základu výše uvedeného návrhu nařízení Rady nahrazením článků 31 a 32 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Smlouva o Euratomu“) článkem 91 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) nebo doplněním tohoto ustanovení do právního základu navrženého Komisí.

I. – Souvislosti

Navrhovaným nařízením Rady se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních materiálů, který členským státům usnadňuje jejich úkol zajistit dodržování základních bezpečnostních standardů na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření stanovených ve směrnici 96/29/Euratom.

Toto nařízení nahrazuje[1] systémy ohlašování a povolování v členských státech uvedené v článcích 2 a 3 směrnice 96/29/Euratom jediným registračním systémem. Dále se navrhovaným nařízením přijímá odstupňovaný přístup osvobozením dopravců, kteří přepravují výhradně „zásilky, které jsou předmětem výjimky“, od povinnosti se registrovat. Na druhé straně navrhované nařízení ponechává členským státům pravomoc doplnit další registrační požadavky pro dopravce štěpných a vysoce radioaktivních materiálů.

Podle článků 31 a 32 Smlouvy o Euratomu je Parlament pouze konzultován, zatímco podle článku 91 SFEU je Parlament v souladu s řádným legislativním postupem spolutvůrcem právních předpisů společně s Radou.

Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku bylo předloženo 10 pozměňovacích návrhů na změnu právního základu na článek 91 SFEU či jeho doplnění k navrhovanému právnímu základu. Změnu právního základu na článek 91 SFEU navrhl ve svém stanovisku také Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

Pozměňovací návrhy předložené poslanci a stanovisko výboru ENVI ohledně změny právního základu byly odůvodněny následovně:

„Vzhledemtomu, že se tento návrh týká otázek dopravy, je vhodné jej založit na článku 91 Smlouvyfungování Evropské unie (doprava). Parlament by tak měl vykonávat pravomoci spolurozhodování.“

„Ustanovení týkající se přepravy radioaktivních látek jsousoučasnosti stanovena ve směrnici 2008/68/ESpozemní přepravě nebezpečných věcí založené na Smlouvě. Proto je vhodné zvolit pro toto nařízení stejný právní základ. Není vhodné, jak plánuje Komise, zbavit Evropský parlament spolurozhodovací pravomoci, tím spíše, že se návrh nařízení týká důležitých otázekoblasti životního prostředízdraví. Obecněsouladupřijetím Beletovy zprávy (P7_TA(2011)0055) dne 15. února 2011zprávy Rivasiovéradioaktivních látkách ve vodě určenélidské spotřebě (P7_TA(2013)0068) dne 12. března 2013 ze strany Evropského parlamentu je nutné se otázkou radiační ochrany zabývatrámci Smlouvy.“

II. – Relevantní články Smlouvy

Jako právní základ uvedla Komise ve svém návrhu následující články Smlouvy o Euratomu:

Článek 31

Komise vypracuje základní standardy po obdržení stanoviska skupiny osobností jmenovaných Výborem pro vědutechnikuřad vědeckých odborníků členských států, zejména odborníkůoblasti veřejného zdraví. Komise sitakto vypracovaným základním standardům vyžádá stanovisko Hospodářskéhosociálního výboru.

Základní standardy přijme Rada po konzultaciEvropským parlamentem kvalifikovanou většinou na návrh Komise, která jí předá obdržená stanoviska výborů.

Článek 32

Na žádost Komise nebo členského státu mohou být základní standardy revidovány nebo doplněnysouladupostupem stanovenýmčlánku 31.

Komise je povinna přezkoumat každou žádost podanou členským státem.

Základní standardy uvedené v článku 31 jsou definovány v článku 30 Smlouvy o Euratomu, který zní takto:

Článek 30

V rámci Společenství se stanoví základní standardy ochrany zdraví obyvatelstvapracovníků před nebezpečím ionizujícího záření.

Výrazem „základní standardy“ se rozumí:

a) nejvyšší přípustné dávky poskytující dostatečnou bezpečnost;

b) nejvyšší přípustný stupeň ozářenízamoření;

c) základní zásady lékařského dohledu nad pracovníky.

Článek 91 SFEU, který by měl podle návrhu doplnit či nahradit navrhovaný právní základ, zní následovně:

Článek 91

1.provedení článku 90 a s přihlédnutím ke zvláštnostem dopravy stanoví Evropský parlamentRada řádným legislativním postupem po konzultaciHospodářskýmsociálním výboremVýborem regionů:

a) společná pravidla pro mezinárodní dopravu do neboněkterého členského státu anebo procházející přes území jednoho nebo několika členských států;

b) podmínky, za nichž mohou dopravci, kteří nejsou rezidenty tohoto státu, provozovat dopravu uvnitř některého členského státu;

c) opatření ke zlepšení bezpečnosti dopravy;

d) veškeré jiné potřebné předpisy.

2. Při přijímání opatření uvedenýchodstavci 1 se přihlížípřípadům, kdy by se jejich uplatňování mohlo vážně dotknout životní úrovněúrovně zaměstnanostiněkterých regionech, jakožvyužití dopravních zařízení.

Článek 90 Smlouvy o fungování EU zní takto:

Článek 90

V oblastech upravovanýchtéto hlavě jsou cíle Smluv sledoványrámci společné dopravní politiky.

III. – Judikatura týkající se právního základu

Z judikatury Soudního dvora týkající se volby právního základu vyplývají určité zásady. Zaprvé, výběr správného právního základu má ústavní význam, a to s ohledem na dopady právního základu z hlediska věcné příslušnosti a postupu[2]. Za druhé, podle čl. 13 odst. 2 SEU každý orgán jedná v mezích působnosti svěřené mu Smlouvami[3]. Za třetí, podle judikatury Soudního dvora se „volba právního základu aktu Společenství (…) musí zakládat na objektivních skutečnostech, které mohou být předmětem soudního přezkumu, mezi které patří zejména účel a obsah aktu“[4]. Za čtvrté je třeba stanovit, zda návrh buď sleduje dvojí účel či má dvě složky, přičemž jeden z těchto účelů nebo jednu z těchto složek je možno označit za hlavní nebo převažující, zatímco druhý účel či druhá složka je pouze vedlejší, nebo zda sleduje současně několik cílů či má několik složek, které jsou neoddělitelně spjaty, aniž by jedna byla ve vztahu k druhé druhořadá nebo nepřímá. V prvním případě musí být akt založen na jediném právním základu, a sice na tom, který vyžaduje hlavní nebo převažující účel nebo složka, a ve druhém případě bude muset být akt založen na různých odpovídajících právních základech[5]. Volba nesprávného právního základu může být tudíž důvodem pro zrušení daného aktu.

IV. – Cílobsah navrhovaného nařízení

Komise odůvodňuje volbu právního základu takto:

Ustanovení tohoto nařízení se týkají základních bezpečnostních standardů na ochranu zdraví pracovníkůobyvatelstva. Právním základem je proto kapitola III Smlouvyzaložení Evropského společenství pro atomovou energii,zejména její články 3132[6].

Co se týče sledovaného cíle, v čl. 1 odst. 1 navrhovaného nařízení Rady se uvádí, že jeho účelem je zřídit systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních materiálů, který členským státům usnadní „jejich úkol zajistit dodržování základních bezpečnostních standardů na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření stanovených ve směrnici 96/29/Euratom“. Navrhované nařízení by se proto mělo vztahovat „na jakéhokoli dopravce převážejícího radioaktivní materiály v rámci Společenství, ze třetích zemí do Společenství a ze Společenství do třetích zemí. Nevztahuje se na dopravce převážející radioaktivní látky letecky nebo po moři“ (čl. 1 odst. 2 navrhovaného nařízení).

Pokud jde o jeho obsah, navrhované nařízení od přepravců radioaktivních materiálů vyžaduje, aby měli platnou registraci získanou prostřednictvím Elektronického systému pro registraci dopravců (ESCReg), který bude zřízen pro účely kontroly přepravy radioaktivního materiálu a dohledu nad ní. Uvedená registrace pak dopravci umožní provádět přepravu v celé Unii (článek 4 navrhovaného nařízení).

Je třeba poznamenat, že v čl. 3 odst. 3 navrhovaného nařízení se uvádí, že držitel platných oprávnění nebo registrací vydaných v souladu se směrnicí 96/29/Euratom, je-li v nich přeprava zahrnuta, smí tyto materiály nebo zdroje přepravovat bez registrace prostřednictvím ESCReg.

Zavedením tohoto rozlišování mezi oblastmi působnosti obou opatření tak navrhované nařízení stanoví, že jeho hlavním účelem je provedení registračního systému, který by se měl konkrétně vztahovat na přepravu radioaktivních materiálů přeshraniční povahy (čl. 1 odst. 2 navrhovaného nařízení). Osvědčení o registraci, oprávnění či registrace pro jednotlivé přepravní činnosti bude tudíž nadále možné získat v souladu s vnitrostátními postupy zavedenými směrnicí 96/29/Euratom (čl. 3 odst. 2 navrhovaného nařízení).

Podle znění navrhovaného nařízení se zdá, že s ohledem na povahu radioaktivních materiálů podléhá jejich přeprava na jedné straně pravidlům, jimiž se řídí přeprava nebezpečných věcí[7], podle práva SFEU (jejichž právním základem je v současnosti článek 91), a na straně druhé opatřením na ochranu proti záření[8] podle práva Euratomu.

V. – Určení vhodného právního základu

Článek 19 SFEU poskytuje právní základ pro opatření přijatá za účelem plnění cílů uvedených v článku 90 SFEU, mimo jiné společná pravidla pro mezinárodní dopravu do nebo z některého členského státu anebo procházející přes území jednoho či několika členských států, podmínky, za nichž mohou dopravci, kteří nejsou rezidenty tohoto státu, provozovat dopravu uvnitř některého členského státu, a opatření ke zlepšení bezpečnosti dopravy.

Ačkoli návrh sleduje dvojí účel či má dvě složky, přepravu a bezpečnost radioaktivních materiálů, z analýzy cílů a obsahu návrhu vyplývá, že registrační systém pro přepravu je třeba považovat za hlavní nebo převažující účel, zatímco přepravovaný materiál je vedle tohoto účelu pouze vedlejší. Podle výše uvedené judikatury Soudního dvora musí být tudíž dotčený akt založen na jediném právním základu, a sice na tom, který je vyžadován hlavním nebo převažujícím cílem nebo složkou, což je v tomto případě článek 91 SFEU.

K tomu je třeba poznamenat, že použití tohoto právního základu by znamenalo přejít od postupu konzultace k uplatňování řádného legislativního postupu s plnou účastí Parlamentu.

VI. – Závěrdoporučení

S ohledem na výše uvedenou analýzu představuje vhodný právní základ návrhu pouze samotný článek 91 SFEU.

Výbor pro právní záležitosti proto na své schůzi dne 9. července 2013 jednomyslně rozhodl[9] předložit Vám následující doporučení: Článek 91 je vhodným právním základem pro přijetí právního aktu s cílem a obsahem návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních materiálů. Takovýto legislativní akt musí tudíž být přijat řádným legislativním postupem.

S přátelským pozdravem

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  COM(2012)0561, důvodová zpráva, s. 2.
  • [2]  Stanovisko 2/00, Cartagenský protokol, 2001, Sb. rozh. s. I-9713, bod 5; věc C-370/07, Komise v. Rada, 2009, Sb. rozh. s. I-8917, body 46–49; stanovisko 1/08, Všeobecná dohoda o obchodu službami, 2009, Sb. rozh. s. I-11129, bod 110.
  • [3]  Věc C-403/05, Parlament v. Komise, 2007, Sb. rozh. s. I-9045, bod 49, a tam uvedená judikatura.
  • [4]  Věc C-411/06, Komise v. Parlament a Rada, 2009, Sb. rozh. s. I-7585, bod 45, a tam uvedená judikatura.
  • [5]  Viz věc C-411/06, uvedená výše, body 46-47.
  • [6]  COM(2012)0561, důvodová zpráva, s. 3.
  • [7]  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí po silnici, železnici nebo vnitrozemských vodních cestách, Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13; a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/54/ES ze dne 17. června 2008, kterou se mění směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi, Úř. věst. L 162, 21.6.2008, s. 11.
  • [8]  Směrnice 96/29/Euratom, Úř. věst. L 159, 29.6.1996, s. 1; nařízení Rady (Euratom) č. 1493/93 ze dne 8. června 1993 o přepravě radioaktivních látek mezi členskými státy, Úř. věst. L 148, 10.6.1993, s. 1; Směrnice Rady 2006/117/Euratom ze dne 20. listopadu 2006 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole, Úř. věst. L 337, 5.12.2006, s. 21; směrnice Rady 89/618/Euratom ze dne 27. listopadu 1989 o informování obyvatelstva o opatřeních na ochranu zdraví, která se mají použít, a o krocích, které je třeba učinit v případě radiační mimořádné situace, Úř. věst. L 357, 7.12.1989, s. 31; směrnice Rady 2003/122/Euratom ze dne 22. prosince 2003 o kontrole vysokoaktivních uzavřených zdrojů záření a opuštěných zdrojů, Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 57.
  • [9]  Závěrečného hlasování se zúčastnili tito členové výboru: Raffaele Baldassarre (místopředseda), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (místopředseda), Piotr Borys, Françoise Castex (místopředsedkyně), Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (předseda), Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss (zpravodaj), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Anna Záborská.

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdravíbezpečnost potravin (4. 6. 2013)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních materiálů
(COM(2012)0561 – C7‑0320/2012 – 2011/0225(NLE))

Navrhovatelka: Romana Jordan

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento návrh nařízení, kterým se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních materiálů, se zaobírá základními otázkami ochrany pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření a pozemní přepravy radioaktivních materiálů ve Společenství. Komise navrhuje vytvoření jediného systému pro registraci dopravců radioaktivních materiálů, který by byl používán v celém Evropském společenství pro atomovou energii (Euratom).

Přeprava radioaktivních materiálů podléhá základním bezpečnostním normám na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření, jež stanoví směrnice Rady 96/27/Euratom ze dne 13. května 1996, jakož i požadavkům podle směrnice 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí. Jelikož však přeprava velmi často zahrnuje přeshraniční prvek, je důležité uvažovat o regulaci pozemní přepravy radioaktivních materiálů také na úrovni Společenství. Návrh Komise tudíž zavádí systém registrace v rámci celého Společenství, čímž některá prováděcí práva přenáší na Evropskou komisi. Nahrazuje vnitrostátní postupy ohlašování a povolování pro přepravce radioaktivních materiálů jediným registračním systémem pro provádění přepravy a přispívá k zjednodušení celého postupu, snížení administrativní zátěže a odstranění překážek pro vstup nových subjektů na trh. Tento návrh nařízení zároveň zachovává vysokou úroveň ochrany pracovníků a obyvatelstva před radiací.

Navrhovatelka je přesvědčena, že návrh Komise tím, že zřizuje systém Společenství pro registraci, významně zjednodušuje postupy registrace dopravců radioaktivních materiálů. Vítám zásadu automatického vzájemného uznávání osvědčení, avšak domnívám se, že takový systém může být funkční pouze tehdy, budou-li stanovena společná kritéria pro vydávání těchto osvědčení. Pokud stanoveny nebudou, bude harmonizované uplatňování společných pravidel v celém Společenství výrazně obtížnější a účinnost takového právního předpisu bude u členských států i občanů zpochybněna. Navrhuji proto stanovení společných kritérií bezpečnosti, na jejichž základě příslušný orgán ověří, zda přepravce žádající o registraci splňuje bezpečnostní požadavky vyplývající ze směrnic 96/29/Euratom a 2008/68/ES a definované na základě těchto směrnic.

Zadruhé, návrh Komise stanoví opatření pro případ, že přepravce požadavky tohoto nařízení nesplní. Navrhovatelka zaujímá přísnější postoj než návrh Komise a navrhuje, aby v případě, že dopravce nesplňuje požadavky tohoto nařízení, příslušný orgán členského státu, ve kterém bylo nedodržování požadavků zjištěno, okamžitě pozastavil přepravu radioaktivních materiálů dotyčným dopravcem a použil donucovací opatření v rámci právních předpisů dotyčného členského státu v závislosti na závažnosti dotyčného přestupku s ohledem na bezpečnost a rovněž v závislosti na tom, jak daný dopravce dosud dodržoval příslušné požadavky. Ostatní členské státy a Komise budou informovány o všech případech nedodržení požadavků. Jakmile dopravce přijal veškerá nezbytná opatření, může pokračovat v činnosti na území Společenství.

Za třetí, je ve stanovisku také navrhováno, aby v případě, že přepravce nedodrží ustanovení tohoto nařízení, informoval příslušný orgán dotčeného členského státu o tomto nedodržení nejen tohoto dopravce a příslušné orgány členských států, na jejichž území dopravce hodlal přepravovat radioaktivní materiály, ale také všechny členské státy. Navrhovatelka je také přesvědčena, že systém vytvořený na úrovni Společenství vyžaduje transparentní komunikaci mezi všemi členy Společenství.

Navrhovatelka dále vyjadřuje znepokojení z toho, že v návrhu Komise není stanoven postup pro případ, že během vydávání osvědčení dojde ke správnímu pochybení. Osvědčení vydávají k tomu příslušné orgány a nelze vyloučit možnost pochybení. Navrhovatelka tudíž vyzývá členské státy, aby dále diskutovaly o možnostech takového postupu.

Navrhovatelka je konečně přesvědčena, že je nutné stanovit v nařízení přesné datum pro přijetí prováděcích aktů, kterými se zřídí elektronický systém pro registraci dopravců (ESCReg), a zajistit tak včasné uplatňování této právní úpravy. Ve stanovisku se rovněž navrhuje, aby Evropská komise předkládala Parlamentu zprávu o fungování a výkonnosti ESCReg, a to poprvé 3 roky od vstupu tohoto nařízení v platnost a dále každých 5 let. Součástí předkládané zprávy bude posouzení dostupnosti, funkčnosti, stability, bezpečnosti a uživatelské vstřícnosti, a také jak je prováděno zajištění dodržování požadavků stanovených v článku 7.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Název 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních materiálů

kterým se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních materiálů

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 31 druhý pododstavec a článek 32 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 této smlouvy,

Odůvodnění

Ustanovení týkající se přepravy radioaktivních látek jsou v současnosti uvedena ve směrnici 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí založené na Smlouvě. Proto je vhodné zvolit pro toto nařízení stejný právní základ. Není vhodné, jak plánuje Komise, zbavit Evropský parlament spolurozhodovací pravomoci; tím spíše, že se návrh nařízení týká důležitých otázek v oblasti životního prostředí a zdraví. Obecně v souladu s přijetím Beletovy zprávy (P7_TA(2011)0055) dne 15. února 2011 a zprávy Rivasiové o radioaktivních látkách ve vodě určené k lidské spotřebě (P7_TA(2013)0068) dne 12. března 2013 ze strany Evropského parlamentu je nutné se otázkou radiační ochrany zabývat v rámci Smlouvy.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Právní východisko 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na návrh Komise vypracovaný po obdržení stanoviska skupiny osob jmenovaných Výborem pro vědu a techniku,

s ohledem na návrh Evropské komise,

Odůvodnění

Ustanovení týkající se přepravy radioaktivních látek jsou v současnosti uvedena ve směrnici 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí založené na Smlouvě. Proto je vhodné zvolit pro toto nařízení stejný právní základ. Není vhodné, jak plánuje Komise, zbavit Evropský parlament spolurozhodovací pravomoci; tím spíše, že se návrh nařízení týká důležitých otázek v oblasti životního prostředí a zdraví. Obecně v souladu s přijetím Beletovy zprávy (P7_TA(2011)0055) dne 15. února 2011 a zprávy Rivasiové o radioaktivních látkách ve vodě určené k lidské spotřebě (P7_TA(2013)0068) dne 12. března 2013 ze strany Evropského parlamentu je nutné se otázkou radiační ochrany zabývat v rámci Smlouvy.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Právní východisko 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

v souladu s řádným legislativním postupem,

Odůvodnění

Ustanovení týkající se přepravy radioaktivních látek jsou v současnosti uvedena ve směrnici 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí založené na Smlouvě. Proto je vhodné zvolit pro toto nařízení stejný právní základ. Není vhodné, jak plánuje Komise, zbavit Evropský parlament spolurozhodovací pravomoci; tím spíše, že se návrh nařízení týká důležitých otázek v oblasti životního prostředí a zdraví. Obecně v souladu s přijetím Beletovy zprávy (P7_TA(2011)0055) dne 15. února 2011 a zprávy Rivasiové o radioaktivních látkách ve vodě určené k lidské spotřebě (P7_TA(2013)0068) dne 12. března 2013 ze strany Evropského parlamentu je nutné se otázkou radiační ochrany zabývat v rámci Smlouvy.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Článek 33 Smlouvy požaduje, aby členské státy vydaly vhodné předpisy k zajištění dodržování základních bezpečnostních standardů na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření.

(1) Směrnice 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí stanoví pravidla týkající se pozemní přepravy nebezpečných věcí, včetně radioaktivních materiálů, v oblasti přepravy po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách;

Odůvodnění

Ustanovení týkající se přepravy radioaktivních látek jsou v současnosti uvedena ve směrnici 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí založené na Smlouvě. Proto je vhodné zvolit pro toto nařízení stejný právní základ. Není vhodné, jak plánuje Komise, zbavit Evropský parlament spolurozhodovací pravomoci; tím spíše, že se návrh nařízení týká důležitých otázek v oblasti životního prostředí a zdraví. Obecně v souladu s přijetím Beletovy zprávy (P7_TA(2011)0055) dne 15. února 2011 a zprávy Rivasiové o radioaktivních látkách ve vodě určené k lidské spotřebě (P7_TA(2013)0068) dne 12. března 2013 ze strany Evropského parlamentu je nutné se otázkou radiační ochrany zabývat v rámci Smlouvy.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření jsou stanoveny směrnicí Rady 96/29/Euratom ze dne 13. května 1996. Uvedená směrnice se vztahuje na všechny činnosti, které zahrnují riziko vyplývající z ionizujícího záření pocházejícího z umělého nebo přírodního zdroje záření, a to včetně přepravy.

(2) Přeprava radioaktivních materiálů by měla stejně jako přeprava všech dalších nebezpečných věcí probíhat v souladu s mezinárodními předpisy týkajícími se nebezpečných a znečišťujících látek a s odpovídající Dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ARD), s nařízeními týkajícími se Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) a s Evropskou dohodou o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN), jak je stanoveno ve směrnici 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí;

Odůvodnění

Ustanovení týkající se přepravy radioaktivních látek jsou v současnosti uvedena ve směrnici 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí založené na Smlouvě. Proto je vhodné zvolit pro toto nařízení stejný právní základ. Není vhodné, jak plánuje Komise, zbavit Evropský parlament spolurozhodovací pravomoci; tím spíše, že se návrh nařízení týká důležitých otázek v oblasti životního prostředí a zdraví. Obecně v souladu s přijetím Beletovy zprávy (P7_TA(2011)0055) dne 15. února 2011 a zprávy Rivasiové o radioaktivních látkách ve vodě určené k lidské spotřebě (P7_TA(2013)0068) dne 12. března 2013 ze strany Evropského parlamentu je nutné se otázkou radiační ochrany zabývat v rámci Smlouvy.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Vzhledem k tomu, že přeprava je jedinou činností mající povahu častého překračování hranic, může se stát, že dopravci radioaktivních materiálů musí dodržovat požadavky, které se týkají systémů ohlašování a povolování v několika členských státech. Toto nařízení nahrazuje uvedené systémy ohlašování a povolování v členských státech jediným registračním systémem, který platí v celém Evropském společenství pro atomovou energii (dále jen „Společenství“).

(4) Vzhledem k tomu, že přeprava je jedinou činností mající povahu častého překračování hranic, může se stát, že dopravci radioaktivních materiálů musí dodržovat požadavky, které se týkají systémů ohlašování a povolování v několika členských státech. Toto nařízení nahrazuje uvedené systémy ohlašování a povolování v členských státech jediným registračním systémem.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Je potřeba zajistit účinné a harmonizované provádění tohoto nařízení, a sice stanovením společných kritérií, která členské státy uplatní při vydávání osvědčení o registracích dopravců, proveditelnou a povinnou výměnou informací s ostatními členskými státy pro zajištění kontroly dopravců, ověřování souladu s požadavky a účinné reakce v naléhavých situacích.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Pro zajištění jednotných podmínek pro provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Uvedené pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí,

vypouští se

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7 a) uznává, že by Komise měla dále sledovat široký cíl snižování regulační zátěže pro průmysl i hospodářský dopad stávajícího nařízení na řadu malých podniků, které přepravují radioaktivní materiál na území jediného státu;

Odůvodnění

To je důležité, protože Komise uvedla, že „vzhledem k dostupným údajům je velmi obtížné vypočíst jeho konkrétní vliv na malé a střední podniky“ a že internetové konzultace se zainteresovanými stranami probíhaly po velmi krátkou dobu (od 10. prosince 2007 po 28. ledna 2008, včetně vánočních svátků).

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) Tímto nařízením se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních materiálů, který členským státům usnadňuje jejich úkol zajistit dodržování základních bezpečnostních standardů na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření stanovených ve směrnici 96/29/Euratom.

1) Tímto nařízením se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních látek, který členským státům usnadňuje jejich úkol zajistit dodržování ustanovení směrnice 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí.

Odůvodnění

Ustanovení týkající se přepravy radioaktivních látek jsou v současnosti uvedena ve směrnici 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí založené na Smlouvě. Proto je vhodné zvolit pro toto nařízení stejný právní základ. Není vhodné, jak plánuje Komise, zbavit Evropský parlament spolurozhodovací pravomoci; tím spíše, že se návrh nařízení týká důležitých otázek v oblasti životního prostředí a zdraví. Obecně v souladu s přijetím Beletovy zprávy (P7_TA(2011)0055) dne 15. února 2011 a zprávy Rivasiové o radioaktivních látkách ve vodě určené k lidské spotřebě (P7_TA(2013)0068) dne 12. března 2013 ze strany Evropského parlamentu je nutné se otázkou radiační ochrany zabývat v rámci Smlouvy.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a) Toto nařízení zajistí a zachová odpovídající bezpečnostní normy na ochranu obyvatelstva a životního prostředí při přepravě radioaktivních materiálů.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) „vysoce rizikovými nebezpečnými věcmi – radioaktivním materiálem“ rozumí radioaktivní materiál, který lze zneužít k teroristickému útoku a který tudíž může mít závažné důsledky jako například velký počet obětí nebo rozsáhlou destrukci ve smyslu definic uvedených v dodatku A.9 dokumentu MAAE o jaderné bezpečnosti z řady publikací č. 9 s názvem „Bezpečnost při přepravě radioaktivního materiálu“, vydaného ve Vídni roku 2008;

e) „vysoce rizikovými nebezpečnými věcmi – radioaktivním materiálem“ rozumí radioaktivní materiál, který se může náhodně uvolnit nebo jej lze zneužít k teroristickému útoku a který tudíž může mít závažné důsledky jako například velký počet obětí nebo rozsáhlou destrukci ve smyslu definic uvedených v dodatku A.9 dokumentu MAAE o jaderné bezpečnosti z řady publikací č. 9 s názvem „Bezpečnost při přepravě radioaktivního materiálu“, vydaného ve Vídni roku 2008;

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Členské státy si ponechají právo upravit nebo zakázat přepravu radioaktivních materiálů na svém území z jiných důvodů, než je bezpečnost, například z důvodů národní bezpečnosti nebo ochrany životního prostředí.

Odůvodnění

Stávající ustanovení, která jsou uvedena ve směrnici 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí, by neměla být oslabována.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b. Veškerá přeprava radioaktivních materiálu probíhá v souladu s mezinárodními předpisy a normami stanovenými Evropskou hospodářskou komisí OSN v oblasti nebezpečných a znečišťujících látek a s odpovídající Dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ARD), s nařízeními týkajícími se Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) a s Evropskou dohodou o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN), jak je stanoveno ve směrnici 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3 a

 

Společné bezpečnostní normy

 

Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10 stanoví společný soubor bezpečnostních norem, které budou muset dopravci radioaktivních látek splňovat. Tyto normy budou mj. obsahovat požadavky týkající se mimořádných událostí spojených s únikem radiace a informace a školící opatření.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise zřídí a spravuje elektronický systém pro registraci dopravců (ESCReg) pro účely kontroly přepravy radioaktivního materiálu a dohledu nad ní. Komise vymezí informace, které mají být zahrnuty do systému, technické specifikace a požadavky na systém ESCReg.

1. Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10 zřídí a spravuje elektronický systém pro registraci dopravců (ESCReg) pro účely kontroly přepravy radioaktivních látek a dohledu nad ní a vymezí informace, které mají být zahrnuty do systému, technické specifikace a požadavky na systém ESCReg.

Pozměňovací návrh 18                   18

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 a (nový) a odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Systém ESCReg umožní dopravcům požádat o registraci prostřednictvím ústředního webového rozhraní. Při zavádění systému ESCReg Komise předem zajistí funkčost internetového registračního systému pro dopravce a přístup k němu.

 

2a. Práce Komise na zavedení systému ESCReg bude zahájena bezprostředně po vstupu tohoto nařízení v platnost.

 

Po vstupu tohoto nařízení v platnost bude pro Komisi platit dvouleté období, aby ukázala Radě, že systém ESCReg byl zaveden a je plně funkční. Jakmile bude systém ESCReg zaveden a plně funkční, informuje Komise také Evropský parlament.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise neodpovídá za obsah a přesnost informací poskytovaných prostřednictvím systému ESCReg.

3. Komise neodpovídá za obsah informací poskytovaných prostřednictvím systému ESCReg, které musejí být přesné, včasné a transparentní.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Do osmi týdnů od vydání potvrzení o přijetí žádosti vydá příslušný orgán osvědčení o registraci dopravce, pokud se domnívá, že jsou předložené informace úplné a jsou v souladu s tímto nařízením, směrnicí 96/29/Euratom a směrnicí 2008/68/ES.

4. Do čtyř týdnů od vydání potvrzení o přijetí žádosti, které lze v případě, že se to považuje s ohledem na zajištění bezpečnosti obyvatelstva za vhodné, prodloužit, vydá příslušný orgán osvědčení o registraci dopravce, pokud se domnívá, že jsou předložené informace úplné a jsou v souladu s tímto nařízením, směrnicí 96/29/Euratom a směrnicí 2008/68/ES.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Pro ověření souladu žadatele s tímto nařízením použije příslušný orgán společná kritéria bezpečnosti uvedená v příloze Ia (nová). Tato příloha podléhá pravidelnému přezkumu v souladu s postupy uvedenými v článku 10, a to na základě proveditelnosti a s cílem dále zlepšit jednotné uplatňování tohoto nařízení a ochranu před radiací.

Odůvodnění

V zájmu zajištění účinného a jednotného uplatňování bezpečnostních požadavků vůči dopravcům radioaktivních materiálů by příslušné orgány měly ověřit, zda je dopravce žádající o registraci skutečně schopen splnit požadavky, pokud jde o odbornou přípravu, personál, zdroje atd., a to zejména v případě dopravních nehod.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kopie osvědčení o registraci dopravce se prostřednictvím systému ESCReg automaticky poskytne všem příslušným orgánům členských států, ve kterých dopravce hodlá působit.

Kopie osvědčení o registraci dopravce se prostřednictvím systému ESCReg automaticky poskytne všem příslušným orgánům členských států.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud příslušný orgán odmítne vydat osvědčení o registraci dopravce, protože žádost není úplná nebo nesplňuje příslušné požadavky, odpoví žadateli písemně do osmi týdnů od vydání potvrzení o přijetí žádosti. Před odmítnutím příslušný orgán požádá žadatele, aby žádost opravil nebo doplnil ve lhůtě tří týdnů od obdržení uvedené žádosti. Příslušný orgán uvede důvody zamítnutí žádosti.

Pokud příslušný orgán odmítne vydat osvědčení o registraci dopravce, protože žádost není úplná nebo nesplňuje příslušné požadavky, odpoví žadateli písemně do čtyř týdnů od vydání potvrzení o přijetí žádosti. Před zamítnutím žádosti příslušný orgán požádá žadatele, aby žádost opravil nebo doplnil ve lhůtě tří týdnů od obdržení uvedeného požadavku. Příslušný orgán uvede důvody zamítnutí žádosti.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případech, kdy potřebuje dopravce urychleně získat povolení, přičemž tuto naléhavost lze zdůvodnit omezením rizika pro pacienty, jako v případě dodávek radioaktivních látek používaných v nemocnicích pro diagnostické a léčebné účely nebo při odstraňování radioaktivních látek po nehodě nebo teroristickém útoku, může být v závislosti na závažnosti nehody urychleně vydáno a schváleno úřední povolení.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kopie zamítnutí žádosti spolu s uvedením příslušných důvodů se prostřednictvím systému ESCReg automaticky poskytne všem příslušným orgánům členských států, ve kterých dopravce hodlá působit.

Kopie zamítnutí žádosti spolu s uvedením příslušných důvodů se prostřednictvím systému ESCReg automaticky poskytne všem příslušným orgánům členských států.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. Příslušné orgány v oblasti radiační ochrany provádějí u každého držitele osvědčení o registraci nejméně jednou ročně neohlášené kontroly. Příslušné orgány provádějí pravidelné kontroly konvojů po jejich příjezdu do konečného místa určení s cílem zabránit tomu, aby kontaminovaná vozidla, vagóny či plavidla nemohly být znovu použity, aniž by byly předtím dekontaminovány.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud dopravce nedodržuje požadavky tohoto nařízení, příslušný orgán členského státu, ve kterém bylo nedodržování požadavků zjištěno, použije donucovací opatření v rámci právních předpisů dotyčného členského státu, jako jsou například písemné výzvy, opatření v oblasti odborné přípravy a vzdělávání, pozastavení platnosti, zrušení nebo změna registrace nebo soudní stíhání, v závislosti na bezpečnostní závažnosti dotyčného přestupku a na tom, jak daný dopravce dosud dodržoval příslušné požadavky.

1. Pokud dopravce nedodržuje požadavky tohoto nařízení, příslušný orgán členského státu, ve kterém bylo nedodržování požadavků zjištěno, použije donucovací opatření v rámci právních předpisů dotyčného členského státu, jako je například okamžité přerušení přepravy radioaktivního materiálu dotyčným dopravcem a poté případně písemné výzvy, opatření v oblasti odborné přípravy a vzdělávání, zrušení nebo změny registrace nebo soudního stíhání, v závislosti na bezpečnostní závažnosti dotyčného přestupku a na tom, jak daný dopravce dosud dodržoval příslušné požadavky.

 

Příslušný orgán členského státu, v němž je dopravce zaregistrován, přehodnotí registraci dotyčného dopravce.

 

Informace o všech případech nedodržování nařízení jsou předávány ostatním členským státům a Komisi.

 

Případy nedodržování nařízení se hlásí systému ESCReg a zveřejňují se na internetu.

 

S cílem předcházet podvodům jsou za nedodržování nařízení zavedeny odrazující sankce.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Bude-li prokázáno, že příslušný orgán vydal osvědčení pro přepravu radioaktivních materiálů navzdory tomu, že žádost nebyla úplná nebo postačující, stanoví další opatření Komise.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán členského státu, ve kterém bylo nedodržování požadavků zjištěno, informuje dopravce a příslušné orgány členských států, kde dopravce hodlal přepravovat radioaktivní materiály, o použitém donucovacím opatření a uvede důvody jeho použití. Pokud se dopravce nepodvolí donucovacímu opatření použitému podle odstavce 1, příslušný orgán členského státu, ve kterém má dopravce své ústředí, nebo – pokud má dopravce sídlo ve třetí zemi – příslušný orgán členského státu, kde měl žadatel v úmyslu poprvé vstoupit na území Společenství, registraci zruší.

2. Příslušný orgán členského státu, ve kterém bylo nedodržování požadavků zjištěno, informuje dopravce a příslušné orgány všech členských států a Komisi o použitém donucovacím opatření a uvede důvody jeho použití. Pokud se dopravce nepodvolí donucovacímu opatření použitému podle odstavce 1, příslušný orgán členského státu, ve kterém má dopravce své ústředí, nebo – pokud má dopravce sídlo ve třetí zemi – příslušný orgán členského státu, kde měl žadatel v úmyslu poprvé vstoupit na území Společenství, registraci zruší.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán oznámí zrušení registrace spolu s příslušnými důvody dopravci a ostatním dotčeným příslušným orgánům.

3. Příslušný orgán oznámí zrušení registrace spolu s příslušnými důvody dopravci a všem ostatním příslušným orgánům a Komisi.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise tyto informace a jakékoli jejich změny sdělí všem příslušným orgánům ve Společenství prostřednictvím systému ESCReg.

Komise tyto informace a jakékoli jejich změny sdělí všem příslušným orgánům ve Společenství prostřednictvím systému ESCReg a zveřejní je na internetu.

Odůvodnění

Informace o příslušných orgánech a kontaktních místech členských států mohou být pro veřejnost zajímavé, a proto by se měly zveřejňovat.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Informace o vnitrostátních předpisech v oblasti radiační ochrany platných pro dopravu radioaktivních materiálů jsou dopravcům snadno dostupné prostřednictvím kontaktních míst.

2. Informace o vnitrostátních předpisech v oblasti radiační ochrany platných pro dopravu radioaktivních materiálů jsou snadno dostupné prostřednictvím kontaktních míst.

Odůvodnění

Informace o platných předpisech mohou být pro veřejnost zajímavé, a proto by se měly zveřejňovat.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kontaktní místo a příslušný orgán daného členského státu na žádost dopravce poskytnou úplné informace ohledně požadavků na dopravu radioaktivních materiálů na území uvedeného členského státu.

Kontaktní místo a příslušný orgán daného členského státu na žádost dopravce nebo jiných zúčastněných stran poskytnou úplné informace ohledně požadavků na dopravu radioaktivních látek na území uvedeného členského státu.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 9 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány členských států navzájem spolupracují s cílem harmonizovat své požadavky týkající se vydávání registrací a zajistit harmonizované uplatňování a prosazování tohoto nařízení.

Příslušné orgány členských států navzájem spolupracují na základě společných kritérií bezpečnosti vymezených v příloze Ia s cílem harmonizovat své požadavky týkající se vydávání registrací a zajistit harmonizované uplatňování a prosazování tohoto nařízení. Příslušné orgány jsou povinny porušování tohoto nařízení bezodkladně hlásit příslušným orgánům ostatních členských států.

Odůvodnění

V zájmu zajištění účinného a jednotného uplatňování bezpečnostních požadavků vůči dopravcům radioaktivních materiálů by příslušné orgány měly ověřit, zda je dopravce žádající o registraci skutečně schopen splnit požadavky, pokud jde o odbornou přípravu, personál, zdroje atd., a to zejména v případě dopravních nehod.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 10 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Plnění

Výkon přenesení pravomoci

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme prováděcí akty, kterými se zřídí elektronický systém pro registraci dopravců (ESCReg) popsaný v článku 4.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v této směrnici se uděluje Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu s poradním postupem uvedeným v článku 11.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 4 se uděluje Komisi na dobu neurčitou počínaje (...).

 

3. Komise předkládá Parlamentu zprávu o fungování a výkonnosti systému ESCReg, a to 3 roky od vstupu tohoto nařízení v platnost a dále každých 5 let. Součástí této zprávy je posouzení dostupnosti, funkčnosti, stability, bezpečnosti a uživatelské vstřícnosti i způsob, jakým je zajišťováno dodržování požadavků stanovených v článku 7.

 

4. Evropský parlament nebo Rada mohou svěření pravomocí uvedených v článku 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje svěření pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Odůvodnění

Evropský parlament by měl být pravidelně informován o používání systému ESCReg. První zpráva bude předložena 1 rok po skončení dvouletého přechodného období, tedy 3 roky od vstupu nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 11

vypouští se

Poradní výbor

 

Komisi je nápomocen výbor. Uvedený výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

 

Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

Výbor poskytuje Komisi rady a pomoc při plnění jejích úkolů stanovených v tomto nařízení.

 

Výbor je složen z odborníků jmenovaných členskými státy a z odborníků jmenovaných Komisí a předsedá mu zástupce Komise.

 

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 12

Článek 12

Vstup v platnost

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

 

2. Články 5, 6 a 7 se použijí se ode dne [2 roky po vstupu v platnost].

Odůvodnění

Jakmile bude registrační systém plně funkční, měli by se v souladu s tímto nařízením dopravci registrovat výlučně prostřednictvím systému ESCReg.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – tabulka – část B – body 1 až 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Jméno, funkce, úplná adresa, telefonní číslo a adresa elektronické pošty odpovědného zástupce organizace dopravce (osoby oprávněné přijímat závazky jménem organizace dopravce):

1. Jméno, funkce, úplná adresa, telefonní číslo mobilního telefonu i pevné linky a adresa elektronické pošty odpovědného zástupce organizace dopravce (osoby oprávněné přijímat závazky jménem organizace dopravce):

2. Jméno, funkce, úplná adresa, telefonní číslo a adresa elektronické pošty kontaktní osoby, na kterou se mohou obrátit příslušné orgány ohledně technických nebo správních záležitostí (která zodpovídá za dodržování předpisů upravujících činnosti prováděné společností dopravce):

2. Jméno, funkce, úplná adresa, telefonní číslo mobilního telefonu i pevné linky a adresa elektronické pošty kontaktní osoby, na kterou se mohou obrátit příslušné orgány ohledně technických nebo správních záležitostí (která zodpovídá za dodržování předpisů upravujících činnosti prováděné společností dopravce):

3. Jméno, funkce a úplná adresa bezpečnostního poradce (pouze pro vnitrozemské druhy dopravy a pokud se liší od osob uvedených v bodech 1 nebo 2):

3. Jméno, funkce, úplná adresa, telefonní číslo mobilního telefonu i pevné linky a adresa elektronické pošty bezpečnostního poradce (pouze pro vnitrozemské druhy dopravy a pokud se liší od osob uvedených v bodech 1 nebo 2):

4. Jméno, funkce a úplná adresa osoby zodpovědné za provádění programu radiační ochrany, pokud se liší od osob uvedených v bodech 1, 2 nebo 3:

4. Jméno, funkce, úplná adresa, telefonní číslo mobilního telefonu i pevné linky a adresa elektronické pošty osoby zodpovědné za provádění programu radiační ochrany, pokud se liší od osob uvedených v bodech 1, 2 nebo 3:

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 4 – bod 7 – odst. - 1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud chce dopravce přidat jakékoli další podrobnosti nebo ujasnění ohledně své žádosti, uveďte je prosím níže:

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 4 – bod 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Já, dopravce, tímto stvrzuji, že splňuji společné bezpečnostní normy stanovené Komisí v souladu s článkem 3a tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

PŘÍLOHA Ia.

 

SPOLEČNÁ KRITÉRIA BEZPEČNOSTI

 

1. Informace, pokyny a odborná příprava:

 

a. všeobecná odborná příprava (osvědčování podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a ochrany před radiací na základě směrnice 96/26/Euratom)

 

b. funkčně specializovaná odborná příprava

 

c. odborná příprava v oblasti bezpečnosti (reakce na mimořádné události podle směrnice 96/26/Euratom)

 

Dopravce zajistí pro dotčené pracovníky relevantní odbornou přípravu v oblasti ochrany před radiací (směrnice 2000/18/ES) a mimořádných událostí.

 

Dopravce je povinen vést záznamy o odborné přípravě personálu.

 

Příslušný orgán poskytuje informace a pokyny o bezpečné přepravě radioaktivních materiálů. Příslušný orgán zejména poskytuje veřejnosti a uživatelům přiměřené informace o svém přístupu k bezpečnostním a regulačním otázkám a o svých správních a rozhodovacích postupech.

 

2. Mimořádné události spojené s únikem radiace:

 

1. Jazyk používaný při sestavování dokumentů o mimořádných událostech vhodně zajišťuje správné a jednoznačné pochopení uživateli, jimiž jsou: odesílatelé, dopravci, dodavatelé či výrobci obalů a regulační orgány.

 

2. Dopravce prokáže, že má přiměřené zdroje a podporu, aby mohl reagovat v případě dopravních nehod. Dopravce bude jednat jako koordinátor při informování dotčeného příslušného orgánu nebo při žádosti o jeho radu, pokud jde o reakci na mimořádnou událost. Dopravce určí kontaktní osobu pro případ nehody.

 

3. Cílem reakce na mimořádnou událost je prostřednictvím rychlé a přiměřené reakce minimalizovat riziko spojené s dopravními nehodami. Přiměřenou reakcí je reakce, při níž se riziko újmy nebo skutečná újma pro osoby, na majetku a životním prostředí sníží na možné minimum. Taková reakce zahrnuje přinejmenším: dozimetrické služby jednotlivcům na základě doporučení odborníka na oblast ochrany před radiací; zajištění přiměřené zdravotní a radiologické péče pro zraněnou či kontaminovanou osobu; řádné nakládání s radioaktivním materiálem a odstranění veškerého radioaktivního materiálu rozptýleného v důsledku nehody; uvedení místa nehody do stavu, který co nejvíce odpovídá původnímu obvyklému stavu a funkci.  V některých případech mohou některá opatření vyžadovat delší dobu; v takových případech musí počáteční reakce zajistit alespoň přiměřenou zdravotní péči všech zraněných osob a zmírnění jakékoli újmy na majetku či životním prostředí.

 

4. Příslušný orgán zajistí pravidelný přezkum veškerých opatření přijatých v rámci reakce na mimořádnou událost, včetně opatření, která mají být přijata příslušným orgánem, organizací zapojenou do přepravy radioaktivního materiálu a všemi dalšími příslušnými subjekty.

 

5. Každý dopravce musí zajistit, aby byly veřejnosti zpřístupněny informace o opatřeních na ochranu zdraví, včetně:

 

a. základních informací o radioaktivitě a jejích dopadech na lidské zdraví a životní prostředí;

 

b. možných mimořádných událostí spojených s únikem radiace a jejich možných dopadů na obyvatelstvo a životní prostředí;

 

c. vhodných informací o opatřeních, která má veřejnost přijmout v případě mimořádné události spojené s únikem radiace;

 

d. příslušného místního orgánu odpovědného za provádění mimořádných opatření.

 

Výše uvedené informace poskytované veřejnosti musí být v pravidelných intervalech aktualizovány.

 

3. Bezpečnostní poradce

 

a. Dopravce ustanoví bezpečnostního poradce.

 

b. Bezpečnostní poradce má znalosti a zkušenosti v oblasti ochrany před radiací.

 

4. Vyhodnocování dávek ozáření, sledování jednotlivců a pracovišť probíhají v souladu s požadavky směrnice 96/29/Euratom.

 

5. Program pro ochranu před radiací (odstupňovaný přístup), který bude zahrnovat alespoň:

 

a. rozsah působnosti programu;

 

b. kulturu bezpečnosti;

 

c. praktická opatření pro zajištění cílů ochrany před radiací;

 

d. rozdělení úloh a odpovědnosti v rámci organizace;

 

e. posouzení škody;

 

f. limity dávek ozáření, omezení a optimalizace;

 

g. zkoušky kontaminace povrchu;

 

h. segregaci a další ochranná opatření;

 

i. opatření v rámci reakce na mimořádnou událost;

 

j. odborná příprava;

 

k. systémy řízení pro bezpečnou přepravu radioaktivního materiálu.

 

6. audit kvality a dodržování požadavků v souladu s pokyny Komise.

 

7. Další požadavky:

 

a. Osoba zapojená do přepravy nebezpečného zboží musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro zajištění fyzické ochrany zboží a zabránění neoprávněnému přístupu k němu.

 

V případě přepravy po silnici, železnici nebo vnitrozemských vodních cestách se zboží vykládá z vozidla, vagónu či plavidla co možná nejdříve po příjezdu na místo dodání.

Odůvodnění

V zájmu zajištění účinného a jednotného uplatňování bezpečnostních požadavků vůči dopravcům radioaktivních materiálů by příslušné orgány měly ověřit, zda je dopravce žádající o registraci skutečně schopen splnit požadavky, pokud jde o odbornou přípravu, personál, zdroje atd., a to zejména v případě dopravních nehod.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

30.5.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Yves Cochet, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Glenis Willmott, Sabine Wils

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Mark Demesmaeker, Rebecca Harms, Romana Jordan, Renate Sommer, Bart Staes

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

18.9.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

8

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Maria Badia i Cutchet, Antonio Cancian, Yves Cochet, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Bernd Lange, Corinne Lepage, Marian-Jean Marinescu, Mario Pirillo

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

María Irigoyen Pérez, Cecilia Wikström, Sabine Wils