RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks

14.11.2013 - (COM(2012)0561 – C7‑0320/2012 – 2011/0225(NLE)) - *

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Béla Kovács


Menetlus : 2011/0225(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0385/2013
Esitatud tekstid :
A7-0385/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks

(COM(2012)0561 – C7‑0320/2012 – 2011/0225(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2012)0561),

–   võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikleid 31 ja 32, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0320/2012),

–   võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 55 ja 37,

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0385/2013),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2 ja Euroopa Aatomiühenduse asutamislepingu artiklit 106a;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ettepanek:

Ettepanek:

NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks

millega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Volitus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artikli 31 teist lõiku ja artiklit 32,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artiklit 91,

Selgitus

Radioaktiivsete kaupade transporti käsitlevad sätted on praegu aluslepingu alusel sätestatud direktiivis 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta. Seetõttu oleks asjakohane valida käesoleva määruse jaoks sama õiguslik alus. Ei ole asjakohane võtta Euroopa Parlamendilt ära kaasotsustamisvolitusi, nagu nähakse ette komisjoni ettepanekus; seda enam, et ettepanekus käsitletakse tähtsaid keskkonna- ja terviseküsimusi. Üldiselt tuleks kooskõlas Euroopa Parlamendi poolt 15. veebruaril 2011 vastu võetud Beleti raportiga (P7_TA(2011)0055) ja 12. märtsil 2013 vastu võetud Rivasi raportiga olmevees olevate radioaktiivsete ainete kohta (P7_TA(2013)0068) käsitleda tuumaenergia alaseid eeskirju aluslepingu raames.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Volitus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, mis on koostatud pärast teadus- ja tehnikakomitee määratud asjatundjate rühma arvamuse saamist,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

Selgitus

Radioaktiivsete kaupade transporti käsitlevad sätted on praegu aluslepingu alusel sätestatud direktiivis 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta. Seetõttu oleks asjakohane valida käesoleva määruse jaoks sama õiguslik alus. Ei ole asjakohane võtta Euroopa Parlamendilt ära kaasotsustamisvolitusi, nagu nähakse ette komisjoni ettepanekus; seda enam, et ettepanekus käsitletakse tähtsaid keskkonna- ja terviseküsimusi. Üldiselt tuleks kooskõlas Euroopa Parlamendi poolt 15. veebruaril 2011 vastu võetud Beleti raportiga (P7_TA(2011)0055) ja 12. märtsil 2013 vastu võetud Rivasi raportiga olmevees olevate radioaktiivsete ainete kohta (P7_TA(2013)0068) käsitleda tuumaenergia alaseid eeskirju aluslepingu raames.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Volitus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

Selgitus

Radioaktiivsete kaupade transporti käsitlevad sätted on praegu aluslepingu alusel sätestatud direktiivis 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta. Seetõttu oleks asjakohane valida käesoleva määruse jaoks sama õiguslik alus. Ei ole asjakohane võtta Euroopa Parlamendilt ära kaasotsustamisvolitusi, nagu nähakse ette komisjoni ettepanekus; seda enam, et ettepanekus käsitletakse tähtsaid keskkonna- ja terviseküsimusi. Üldiselt tuleks kooskõlas Euroopa Parlamendi poolt 15. veebruaril 2011 vastu võetud Beleti raportiga (P7_TA(2011)0055) ja 12. märtsil 2013 vastu võetud Rivasi raportiga olmevees olevate radioaktiivsete ainete kohta (P7_TA(2013)0068) käsitleda tuumaenergia alaseid eeskirju aluslepingu raames.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Tuleb tagada käesoleva määruse tõhus ja ühtne rakendamine, määrates liikmesriikide jaoks eelkõige kindlaks vedajate registreerimistunnistuste väljastamisel kohaldatavad ühtsed kriteeriumid ning kindlustades teostatava ja kohustusliku teabevahetuse muude liikmesriikidega, et tagada vedajate kontroll, nõuete täitmise järelevalve ning tõhus reageerimine avariiolukordadele.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Käesoleva määruse rakendamiseks ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendusvolitused. Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes,

välja jäetud

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) Võttes arvesse üldist eesmärki vähendada majandusharu regulatiivset koormust, peaks komisjon edaspidi veel uurima, millist majanduslikku mõju käesolev määruse ettepanek avaldab paljudele väikeettevõtjatele, kes veavad radioaktiivseid materjale ühe riigi piires.

Selgitus

See on oluline, võttes arvesse komisjoni seisukohta, et konkreetset mõju VKEdele on olemasolevate andmete põhjal väga raske hinnata ning et interneti teel toimunud konsulteerimine sidusrühmadega kestis väga lühikest aega (10. detsembrist 2007 kuni 28. jaanuarini 2008, jõulupühade aeg kaasa arvatud).

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määrusega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks, mis aitab liikmesriikidel tagada, et järgitakse direktiivis 96/29/Euratom sätestatud põhilisi ohutusnorme, mis käsitlevad töötajate ja kogu elanikkonna tervise kaitset ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest.

(1) Käesoleva määrusega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajatele loa andmiseks ning nende registreerimiseks direktiivi 2008/68/EÜ ja direktiivi 96/29/Euratom alusel.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi vedajate suhtes, kes transpordivad radioaktiivseid materjale ühenduse sees, kolmandatest riikidest ühendusse ning ühendusest kolmandatesse riikidesse. Määrust ei kohaldata selliste vedajate suhtes, kes transpordivad radioaktiivseid materjale õhu- ja veeteede kaudu.

(2) Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi vedajate suhtes, kes transpordivad radioaktiivseid materjale maanteel, raudteel ja siseveeteedel ühenduse sees, kolmandatest riikidest ühendusse ning ühendusest kolmandatesse riikidesse.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) Käesoleva määruse kohaldamine ei piira nende siseriiklike sätete kohaldamist, mis käsitlevad radioaktiivsete materjalide transpordi kaitsmist varguse, sabotaaži ja muude kuritahtlike tegude eest.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) „vedaja” – isik, organisatsioon või avalik-õiguslik äriühing, kes tegeleb radioaktiivse materjali veoga ühenduses mis tahes transpordiliiki kasutades. See hõlmab vedajaid, kes tegelevad vedudega rendi või tasu eest, ja vedajaid, kes teevad seda omal kulul;

(a) „vedaja” – isik, organisatsioon või äriühing, kes tegeleb radioaktiivse materjali veoga ühenduses mis tahes transpordiliiki kasutades. See hõlmab vedajaid, kes tegelevad vedudega rendi või tasu eest, ja vedajaid, kes teevad seda omal kulul;

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a) „ühised kriteeriumid” – ohutusnormid, mis põhinevad eeskirjadel kõiki transpordiliike käsitlevate ohtlike kaubavedude kohta (ADR, RID ja ADN) ning direktiivil 96/29/Euratom ja direktiivil 2008/68/EÜ, mida radioaktiivsete materjalide vedajad peavad registreerimistunnistuse saamiseks täitma.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) „vedu” - radioaktiivsete jäätmete transportimisega seotud toimingud lähtepunktist kuni sihtpunktini, kaasa arvatud radioaktiivse materjali pealelaadimine, ladustamine transiidi ajal ja mahalaadimine;

(c) „vedu” – kõik vedaja teostatavad radioaktiivsete jäätmete transportimisega seotud toimingud lähtepunktist kuni sihtpunktini;

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) „radioaktiivne materjal” – materjal, mis sisaldab radionukliide ning mille puhul saadetise aktiivsuskontsentratsioon ja koguaktiivsus ületab radioaktiivsete materjalide ohutut vedu käsitlevate IAEA eeskirjade (IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, Safety Requirements No. TS-R-1, Viin, 2009) paragrahvides 402–407 kindlaksmääratud väärtusi;

(d) „radioaktiivne materjal” – sama tähendusega nagu eeskirjades kõiki transpordiliike käsitlevate ohtlike kaubavedude kohta (ADR, RID ja ADN), mida liikmesriigid rakendavad direktiivi 2008/68/EÜ raames;

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e) „eriti ohtlikud kaubad – radioaktiivne materjal” – radioaktiivsed materjalid, mida võidakse kuritarvitada terroriaktis ning mis võivad selle tulemusena kaasa tuua raskeid tagajärgi (nt massiliselt ohvreid või purustusi), nagu on määratletud IAEA tuumajulgeoleku juhiste nr 9 liites A.9 (Appendix A.9. of the IAEA Nuclear Security Series No. 9 “Security in the Transport of Radioactive Material”, Viin, 2008);

(e) „eriti ohtlikud kaubad – radioaktiivne materjal” – radioaktiivsed materjalid, mis võivad juhuslikult keskkonda sattuda või mida võidakse kuritarvitada terroriaktis ning mis võivad selle tulemusena kaasa tuua raskeid tagajärgi (nt massiliselt ohvreid või purustusi), nagu on määratletud IAEA tuumajulgeoleku juhiste nr 9 liites A.9 (Appendix A.9. of the IAEA Nuclear Security Series No. 9 “Security in the Transport of Radioactive Material”, Viin, 2008);

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f) „vabasaadetis” – saadetis, milles lubatud radioaktiivne sisaldus ei ületa radioaktiivsete materjalide ohutut vedu käsitlevate IAEA eeskirjade nr TS-R-1 (IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, Safety Requirements No. TS-R-1, Viin, 2009) IV jaotise V tabelis sätestatud aktiivsustasemeid või ühte kümnendikku kõnealustest piirväärtustest postisaadetiste puhul ning mis kannavad märget UN nr 2908, 2909, 2910 või 2911;

(f) „vabasaadetis” – radioaktiivseid materjale sisaldav saadetis, mis vastab vabasaadetisena liigitatud saadetiste nõuetele, nagu on täpsustatud eeskirjades kõiki transpordiliike käsitlevate ohtlike kaubavedude kohta (ADR, RID ja ADN), mida liikmesriigid rakendavad direktiivi 2008/68/EÜ raames;

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lõikes 3 osutatud vedude puhul peab veotoimingutel olema kaasas vedaja registreerimistunnistuse või kooskõlas kohaldatava riikliku menetlusega saadud litsentsi või registreeringu koopia.

2. Veotoimingutel peab olema kaasas vedaja registreerimistunnistuse koopia.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Radioaktiivsete materjalide käitlemiseks või radioaktiivset materjali või kiirgusallikaid sisaldavate seadmete kasutamiseks direktiivi 96/29/Euratom kohaselt välja antud kehtiva litsentsi või registreeringu valdaja võib kõnealuseid materjale või kiirgusallikaid vedada ilma käesoleva määruse kohase registreeringuta, kui vedu on reguleeritud kõigi selliste liikmesriikide litsentside või registreeringutega, kus vedu toimub.

välja jäetud

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Radioaktiivsete materjalide vedu toimub kooskõlas ÜRO Euroopa Majandusnõukogu (UNECE) kehtestatud rahvusvaheliste eeskirjade ja standarditega ohtlike ja saastavate kaupade kohta, samuti kooskõlas ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppega (ADR), ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjadega (RID) ning ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkuleppega (ADN), nagu on kindlaks määratud direktiivis 2008/68/EÜ.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjon loob radioaktiivsete materjalide veo järelevalveks ja kontrolliks vedajate elektroonilise registreerimissüsteemi (VERS, inglise keeles Electronic System for Carrier Registration, ESCReg) ning haldab seda. Komisjon määrab kindlaks süsteemi sisestatava teabe ning VERSi tehnilised spetsifikatsioonid ja nõuded.

1. Komisjon loob radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimise järelevalveks ja kontrolliks vedajate elektroonilise registreerimissüsteemi (VERS, inglise keeles Electronic System for Carrier Registration, ESCReg) ning haldab ja kindlustab seda. Komisjon määrab kindlaks süsteemi sisestatava teabe ning VERSi tehnilised spetsifikatsioonid ja nõuded. Vääritimõistmise vältimiseks peavad need spetsifikatsioonid olema täielikud ja üheselt mõistetavad.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. VERS peab käesoleva määruse jõustumise ajaks olema turvaline, kindel ja täielikult toimiv. Lisaks luuakse mehhanism teabe vahetamiseks pädevate asutuste ja VERSi vahel, et lihtsustada vähemalt piiriülest vedu.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. VERS annab liikmesriikide pädevatele asutustele piiratud ja turvalise juurdepääsu registreeritud vedajatele ja taotlejatele, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ asjaomaseid sätteid isikuandmete kaitse kohta. Pädevatel asutustel on juurdepääs kogu kättesaadavale teabele.

2. VERS annab liikmesriikide pädevatele asutustele piiratud ja turvalise juurdepääsu registreeritud vedajatele ja taotlejatele, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ asjaomaseid sätteid isikuandmete kaitse kohta. Pädevatel asutustel on juurdepääs kogu kättesaadavale teabele. VERS tagab üldsuse juurdepääsu registreeritud vedajate nimekirjale.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjon ei vastuta VERSi kaudu esitatud teabe sisu ja õigsuse eest.

3. Liikmesriikide pädevad asutused vastutavad VERSi kaudu esitatud teabe sisu eest, samuti peab teave olema täpne, õigeaegne ja läbipaistev.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vedaja esitab registreerimistaotluse VERSi kaudu.

Vedaja esitab registreerimistaotluse VERSi kaudu pädevale asutusele kooskõlas lõikega 3.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Taotlejast vedaja täidab I lisas sätestatud elektroonilise taotluse vormi.

Taotlejast vedaja täidab I lisas sätestatud elektroonilise taotluse vormi. Taotleja abistamiseks on alati kättesaadavad elektroonilised suunised kontaktandmetega ning kontaktpunkti või pädeva asutusega ühenduse võtmiseks vajalike andmetega.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva kohaldatakse üheaastast üleminekuperioodi, et kõikidel vedajatel oleks võimalik taotleda ja saada käesoleva määruse kohast registreerimistunnistust. Nimetatud üleminekuperioodi jooksul kohaldatakse direktiivi 96/29/Euratom ja direktiivi 2008/68/EÜ sätteid.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Pärast taotluse vormi täitmist ja esitamist saab taotleja automaatse kinnituse taotluse kättesaamise kohta ning taotluse numbri.

2. Pärast taotluse vormi täitmist ja esitamist saab taotleja automaatse kinnituse taotluse kättesaamise kohta ning taotluse numbri. Samasuguse kinnituse saab ka vastutav pädev asutus. Komisjon vastutab käesoleva artikli lõike 3 sätete järgimise eest. Taotluse tagasilükkamise korral saadetakse taotlejale veateade koos tagasilükkamise põhjendusega.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Pädev asutus väljastab vedaja registreerimistunnistuse kaheksa nädala jooksul alates taotluse kättesaamist kinnitava teate edastamisest, kui ta leiab, et esitatud teave on täielik ja kooskõlas käesoleva määrusega, direktiiviga 96/29/Euratom ja direktiiviga 2008/68/EÜ.

4. Pädev asutus väljastab vedaja registreerimistunnistuse kaheksa nädala jooksul alates taotluse kättesaamist kinnitava teate edastamisest, kui ta leiab, et esitatud teave on täielik ja kooskõlas käesoleva määrusega ning et taotleja täidab artikli 2 lõike 1 punktis b a määratletud ühiste kriteeriumide nõudeid.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vedaja registreerimistunnistuse koopia saadetakse VERSi kaudu automaatselt kõigile selliste liikmesriikide pädevatele asutustele, kus vedaja kavatseb tegutseda.

Vedaja registreerimistunnistuse koopia saadetakse VERSi kaudu automaatselt kõikide liikmesriikide pädevatele asutustele.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui pädev asutus keeldub vedaja registreerimistunnistust väljastamast, kuna taotlus on puudulik või ei vasta kohaldatavatele nõuetele, vastab ta taotlejale kirjalikult kaheksa nädala jooksul pärast taotluse kättesaamist kinnitava teate edastamist. Enne sellist keeldumist palub pädev asutus taotlejal taotlus parandada või seda täiendada kolme nädala jooksul alates kõnealuse palve kättesaamist. Pädev asutus esitab keeldumise põhjused.

Pädev asutus palub taotlejal vajaduse korral esitada kolme nädala jooksul alates kõnealuse palve kättesaamist vajalikud parandused või täiendavat teavet. Kui pädev asutus keeldub vedaja registreerimistunnistust väljastamast, kuna taotlus on puudulik või ei vasta kohaldatavatele nõuetele, vastab ta taotlejale kirjalikult kaheksa nädala jooksul pärast taotluse kättesaamist kinnitava teate edastamist. Pädev asutus esitab keeldumise põhjused.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Keeldumist ja selle põhjusi käsitleva dokumendi koopia saadetakse VERSi kaudu automaatselt kõigile selliste liikmesriikide pädevatele asutustele, kus vedaja kavatseb tegutseda.

Keeldumist ja selle põhjusi käsitleva dokumendi koopia saadetakse VERSi kaudu automaatselt kõikide liikmesriikide pädevatele asutustele.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9 a. Pädev asutus säilitab kõik varasemad andmed kõigi taotlejate kohta, et tagada nende jälgitavus, hõlbustada kontrolli ja vältida igasugust võltsimist.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Vedaja tagab, et VERSi kaudu ühenduse vedaja registreeringu taotluses esitatud andmed on alati õiged.

1. Vedaja tagab, et VERSi kaudu ühenduse vedaja registreeringu taotluses esitatud andmed on alati õiged. Selleks lubatakse taotlejal lihtsalt ja minimaalse halduskoormusega oma andmeid ajakohastada.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Tunnistuse väljastanud pädev asutus vastutab kontrollide teostamisega selle eest, et registreeritud vedaja täidab jätkuvalt käesoleva määruse nõudeid kogu tunnistuse kehtivusaja jooksul.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Kõigi taotlejate võrdseks kohtlemiseks tagavad pädevad asutused registreerimismenetluse ühtlustamise ning ühesugused ja IAEA mõistetega kooskõlas olevad registreerimistunnistuse väljastamise kriteeriumid.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui vedaja ei täida käesoleva määruse nõudeid, kohaldab selle liikmesriigi pädev asutus, kus nõuete täitmatajätmine avastati, kõnealuse liikmesriigi õigusraamistikus ettenähtud täitemeetmeid (kirjalikud teated, koolituse ja haridusega seotud meetmed, registreeringu peatamine, tühistamine või muutmine, vastutusele võtmine) sõltuvalt sellest, kuivõrd nõuete täitmatajätmine mõjutab ohutust ning kuidas vedaja on varem nõudeid täitnud.

1. Kui vedaja ei täida käesoleva määruse nõudeid, kohaldab selle liikmesriigi pädev asutus, kus nõuete täitmatajätmine avastati, kõnealuse liikmesriigi õigusraamistikus ettenähtud täitemeetmeid (kirjalikud teated, koolituse ja haridusega seotud meetmed, vastutusele võtmine) sõltuvalt sellest, kuivõrd nõuete täitmatajätmine mõjutab ohutust ning kuidas vedaja on varem nõudeid täitnud.

 

Täitemeetmete kohaldamisest teavitatakse viivitamata tunnistuse väljastanud liikmesriiki. Teavitatud liikmesriik muudab, uuendab või tühistab registreeringu maksimaalselt nelja nädala jooksul. Sellekohane otsus edastatakse VERSi kaudu kõikide liikmesriikide pädevatele asutustele.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Liikmesriik, kus nõuete täitmatajätmine avastati, võib peatada vedaja registreeringu sõltuvalt sellest, kuivõrd nõuete täitmatajätmine mõjutab ohutust ning kuidas vedaja on varem nõudeid täitnud.

 

Registreeringu peatamisest teavitatakse viivitamata tunnistuse väljastanud liikmesriiki. Teavitatud liikmesriik muudab, uuendab või tühistab registreeringu maksimaalselt nelja nädala jooksul. Sellekohane otsus edastatakse VERSi kaudu kõikide liikmesriikide pädevatele asutustele.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus nõuete täitmatajätmine avastati, edastab vedajale ja selliste liikmesriikide pädevatele asutusele, kus vedaja kavatses radioaktiivseid materjale vedada, teabe kohaldatud täitemeetmete kohta ning kõnealuse meetme kohaldamise põhjused. Vedaja peakontori asukoha liikmesriigi pädev asutus või juhul, kui vedaja asub kolmandas riigis, selle liikmesriigi pädev asutus, kus vedaja kavatses esimest korda ühenduse territooriumile siseneda, tühistab registreeringu, kui vedaja ei täida lõike 1 kohaselt kohaldatud täitemeetmeid.

2. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus nõuete täitmatajätmine avastati, edastab vedajale, kõikide liikmesriikide pädevatele asutustele ja komisjonile teabe kohaldatud täitemeetmete kohta ning kõnealuse meetme kohaldamise põhjused.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Pädev asutus edastab vedajale ja muudele asjaomastele pädevatele asutustele tühistamisotsuse koos põhjendusega.

välja jäetud

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Nõuete täitmatajätmise kõikidest juhtudest teavitatakse komisjoni ja VERSi.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriik määrab radioaktiivsete materjalide veoks pädeva asutuse ja riikliku kontaktpunkti.

Liikmesriik määrab radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks pädeva asutuse ja riikliku kontaktpunkti. Vastav teave esitatakse taotleja registreerimislehel.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon edastab need andmed ja kõik nendes andmetes tehtud muudatused ühenduse kõikidele pädevatele asutustele VERSi kaudu.

Komisjon edastab need andmed ja kõik nendes andmetes tehtud muudatused ühenduse kõikidele pädevatele asutustele VERSi kaudu ja teeb need üldsusele internetis kättesaadavaks.

Selgitus

Teave määratud pädeva asutuse ja riikliku kontaktpunkti kohta võib üldsusele huvi pakkuda ning seetõttu tuleks see üldsusele kättesaadavaks teha.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Teave radioaktiivsete materjalide suhtes kohaldatavate siseriiklike kiirguskaitse eeskirjade kohta on vedajatele kontaktpunktide kaudu kergesti kättesaadav.

2. Teave radioaktiivsete materjalide suhtes kohaldatavate siseriiklike kiirguskaitse eeskirjade kohta on kontaktpunktide kaudu kergesti kättesaadav.

Selgitus

Teave selle kohta, milliseid eeskirju kohaldatakse, võib üldsusele huvi pakkuda ning seetõttu tuleks see üldsusele kättesaadavaks teha.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kontaktpunkt ja pädev asutus vastab igale teabenõudele nii kiiresti kui võimalik ning juhul, kui teabenõue on vigane või põhjendamatu, teavitab ta sellest viivitamata taotlejat.

Kontaktpunkt ja pädev asutus vastab igale teabenõudele kahe nädala jooksul ning juhul, kui teabenõue on vigane või põhjendamatu, teavitab ta sellest viivitamata taotlejat.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Rakendamine

Delegeeritud volituste rakendamine

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon võtab vastu delegeeritud õigusaktid, millega kehtestatakse artikli 2 lõike 1 punktis b a määratletud ühised kriteeriumid.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 10 b

 

Läbivaatamine

 

Kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist vaatab komisjon selle läbi, et hinnata selle tõhusust ja teha vajaduse korral ettepanek täiendavate meetmete kohta, et tagada radioaktiivsete materjalide ohutu vedu ühenduse sees ja kolmandatest riikidest.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 11

välja jäetud

Nõuandekomitee

 

Komisjoni abistab komitee. Nimetatud komitee on komitee Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes) tähenduses.

 

Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

 

Komitee nõustab ja abistab komisjoni talle käesoleva määrusega antud ülesannete täitmisel.

 

Komitee koosneb liikmesriikide määratud ekspertidest ja komisjoni määratud ekspertidest ning seda juhib komisjoni esindaja.

 

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Käesoleva määruse kohaldamisel arvestatakse valideeritud ja toimiva registreerimissüsteemi kättesaadavusega.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 1 – tabel – B osa – punktid 1–4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Vedaja organisatsiooni vastutava esindaja (isik, kellel on volitused võtta vedaja organisatsioonile kohustusi) nimi, ametikoht, täielik aadress, telefoninumber ja e-posti aadress:

1. Vedaja organisatsiooni vastutava esindaja (isik, kellel on volitused võtta vedaja organisatsioonile kohustusi) nimi, ametikoht, täielik aadress, mobiil- ja lauatelefoni number ning e-posti aadress:

2. Tehniliste- ja haldusküsimustega tegeleva ametiasutuse (kes vastutab selle eest, et vedaja äriühingu tegevus vastaks eeskirjadele) kontaktisiku nimi, ametikoht, täielik aadress, telefoninumber ja e-posti aadress:

2. Tehniliste- ja haldusküsimustega tegeleva ametiasutuse (kes vastutab selle eest, et vedaja äriühingu tegevus vastaks eeskirjadele) kontaktisiku nimi, ametikoht, täielik aadress, mobiil- ja lauatelefoni number ning e-posti aadress:

3. Ohutusnõustaja nimi, ametikoht ja täielik aadress (üksnes maismaatranspordiliikide puhul ja juhul, kui see erineb punktide 1 või 2 kohaselt esitatud andmetest):

3. Ohutusnõustaja nimi, ametikoht, täielik aadress, mobiil- ja lauatelefoni number ning e-posti aadress (üksnes maismaatranspordiliikide puhul ja juhul, kui see erineb punktide 1 või 2 kohaselt esitatud andmetest)

4. Kiirguskaitseprogrammi rakendamise eest vastutava isiku nimi, ametikoht ja täielik aadress juhul, kui see erineb punktide 1, 2, või 3 kohaselt esitatud andmetest:

4. Kiirguskaitseprogrammi rakendamise eest vastutava isiku nimi, ametikoht, täielik aadress, mobiil- ja lauatelefoni number ning e-posti aadress juhul, kui see erineb punktide 1, 2, või 3 kohaselt esitatud andmetest:

SELETUSKIRI

Nõukogu otsustas 3. veebruaril 2012 vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 7 konsulteerida Euroopa Parlamendiga seoses ettepanekuga võtta vastu NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks (COM(2012)561 - 2011/0225(NLE)).

Õiguslik alus

Käesoleva määruse sätted on seotud töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitse põhiliste ohutusnormidega. Sellest tulenevalt on õiguslik alus Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu 3. peatükk, eelkõige selle artiklid 31 ja 32.

Ülevaade

Käesoleva määruse ettepaneku eesmärk on kehtestada liikmesriikide radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimise ja aruandluse süsteemide asemel üks ühtne registreerimissüsteem. Määruse rakendamine peaks võimaldama lihtsustada menetlusi ja vähendada halduskoormust, kusjuures säilib kõrgetasemeline kiirguskaitse.

Selgitus

Euroopa tasandil reguleeritakse radioaktiivsete materjalide vedu Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaste transpordialaste õigusaktidega ning kiirgusküsimusi käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitset käsitlevate Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) asutamislepingu kohaste sätetega. Õigusakte on lihtsustatud direktiiviga 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta, milles käsitletakse koos igat liiki sisevedusid. Vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 33 kehtestavad liikmesriigid põhistandardite järgimiseks vajalikud õigusnormid. Liikmesriigid on kõnealused menetlused rakendanud eri süsteemides, mis suurendab veotoimingute keerukust. Seepärast aitab kõnealuste riiklike aruandlus- ja loamenetluste asendamine ühtse vedude registreerimissüsteemiga lihtsustada menetlust, vähendada halduskoormust, kõrvaldada sisseveotakistusi ning säilitada samal ajal kõrge kiirguskaitse tase.

Kavandatud täiustuste kokkuvõte

Raportöör on rahul komisjoni ettepanekuga, millega lihtsustatakse ELi-sisest vedu ja tagatakse selliste vedude parem kontroll. Ta esitab teksti kohta mitu muudatusettepanekut.

Kõigi vedajate võrdseks kohtlemiseks peaksid liikmesriigid oma pädevate asutuste kaudu tagama ühesugused registreerimistunnistuste väljastamise kriteeriumid ja andmenõuded ja ühtlustama registreerimismenetluse. Põhjendamata keeldumiste vältimiseks peaksid olema kättesaadavad elektroonilised suunised. Tuleks sisse seada kõigi nõutud väljade täitmist kirjeldavad dünaamilised abiprogrammid ja digiallkirja andmise võimalus.

Registreerimissüsteem peaks käesoleva määruse jõustumise ajaks olema turvaline, kindel ja täielikult toimiv. Lisaks tuleks luua mehhanism teabe vahetamiseks liikmesriikide asutuste ja registreerimissüsteemi vahel – see lihtsustab vähemalt piiriülest vedu.

Ontoloogia peaks olema ühesugune ning kooskõlas kehtivate direktiivide ja Euratomi mõistete ja normidega, eriti nendega, mida pakub välja IAEA. Et radioaktiivsete ainete vedu hõlmab mõningaid lisatoiminguid (peale- ja mahalaadimine, ladustamine), tuleb selgelt määratleda, millised toimingud kuuluvad käesoleva määruse kohaldamisalasse.

Registreerimissüsteemi järgimine on vajalik nii põhiliste ohutusnormide direktiivi 96/29/Euratom kui ka viie seda täiendava direktiivi kohaselt, milles käsitletakse kiiritusravi, üldsuse teavitamist, välistöötajaid, radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumakütuse vedu ning suure radioaktiivsusega kinniste kiirgusallikate ja omanikuta kiirgusallikate kontrolli. Nende direktiivide eesmärk on vältida kokkupuudet toimingute ebapiisavusest tingitud ioniseeriva kiirgusega ja ühtlustada kontrolli ELi liikmesriikides.

Kui vedaja taotleb enda registreerimist, tuleks parema kontrolli tagamiseks ja võltsingute vältimiseks teha tema varasemad andmed registreerimistunnistust väljastavale riigiasutusele kättesaadavaks.

Võib küsida, miks on käesoleva direktiivi kohaldamisala piiratud nii, et see ei hõlma radioaktiivsete materjalide mere- või lennutransporti. Mõlemat liiki vedudega juba tegeletakse. Seetõttu ei ole vaja luua uut registreerimissüsteemi, selle asemel peaks komisjon uurima kõige sobivama olemasoleva süsteemi laiendamise võimalusi. Raportööri arvates on kõige kulutasuvam ja kõige kiiremini rakendatav lahendus. Ilmselt on kõige kindlam ja põhjalikum süsteem õhuvedude teostajatel, kuid seda tuleks veel kontrollida.

Kuigi uue süsteemi eesmärk on lihtsustada registreerimismenetlust, muuta toimingud läbipaistvaks ja kõrvaldada veoettevõtjate konkurentsi takistavad tõkked, peab prioriteet number üks olema alati ohutus.

Kaks aastat pärast käesoleva määruse rakendamist peaks komisjon koostama selle mõjuhinnangu.

Ning lõpuks leiab raportöör, et vedajal peaks olema luba oma andmeid lihtsalt ja vähese halduskoormusega ajakohastada.

ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS ÕIGUSLIKU ALUSE KOHTA

Amalia Sartori

Esimees

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

BRÜSSEL

Teema:            Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks (COM(2012)0561 – C7‑0320/2012 – 2011/0225(NLE)) – arvamus õigusliku aluse kohta

Austatud esimees

Palusite 11. juuni 2013. aasta kirjas õiguskomisjonilt vastavalt kodukorra artiklile 37 arvamust selle kohta, kas on asjakohane muuta nimetatud nõukogu määruse ettepaneku õiguslikku alust, asendades Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu (edaspidi „Euratomi asutamisleping”) artiklid 31 ja 32 Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping”) artikliga 91 või lisades selle sätte komisjoni väljapakutud õiguslikule alusele.

I. Taust

Kavandatud nõukogu määrusega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks, mis aitab liikmesriikidel tagada, et järgitakse direktiivis 96/29/Euratom sätestatud põhilisi ohutusnorme, mis käsitlevad töötajate ja kogu elanikkonna tervise kaitset ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest.

Kavandatud määrusega asendatakse[1] direktiivi 96/29/Euratom artiklites 2 ja 3 kehtestatud aruandlus- ja loaandmissüsteemid liikmesriikides ühtse registreerimissüsteemiga. Lisaks kehtestatakse kõnealuse määrusega ohutustaset arvestav lähenemisviis, mille kohaselt vabastatakse registreerimisnõudest üksnes vabasaadetisi transportivad vedajad. Samas jäetakse kavandatud määruses liikmesriikide otsustada, kas nad esitavad täiendavad registreerimisnõuded lõhustuvate ja suure radioaktiivsusega materjalide vedajatele.

Euratomi asutamislepingu artiklite 31 ja 32 alusel parlamendiga ainult konsulteeritakse, aga ELi toimimise lepingu artikli 91 alusel on parlament seadusandliku tavamenetluse kohaselt koos nõukoguga kaasseadusandja.

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonis on esitatud 10 muudatusettepanekut, millega tahetakse seada õiguslikuks aluseks ELi toimimise lepingu artikkel 91 või lisada see väljapakutud õiguslikule alusele. Samuti tehakse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamuses ettepanek võtta õiguslikuks aluseks ELi toimimise lepingu artikkel 91.

Liikmete esitatud muudatusettepanekuid ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni (ENVI) arvamust ettepaneku õigusliku aluse muutmise kohta on põhjendatud järgmiselt:

„Kuna määruse ettepanek on seotud transpordiküsimustega, siis on asjakohane võtta selle aluseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 91 (Transport). Seega peaks Euroopa Parlament teostama kaasotsustamisvolitusi.”

„Radioaktiivsete kaupade transporti käsitlevad sätted on praegu aluslepingu alusel sätestatud direktiivis 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta. Seetõttu oleks asjakohane valida käesoleva määruse jaoks sama õiguslik alus. Ei ole asjakohane võtta Euroopa Parlamendilt ära kaasotsustamisvolitusi, nagu nähakse ette komisjoni ettepanekus; seda enam, et ettepanekus käsitletakse tähtsaid keskkonna- ja terviseküsimusi. Üldiselt tuleks kooskõlas Euroopa Parlamendi poolt 15. veebruaril 2011 vastu võetud Beleti raportiga (P7_TA(2011)0055) ja 12. märtsil 2013 vastu võetud Rivasi raportiga olmevees olevate radioaktiivsete ainete kohta (P7_TA(2013)0068) käsitleda tuumaenergia alaseid eeskirju aluslepingu raames.”

II. Asjakohased aluslepingu artiklid

Komisjoni ettepanekus esitati õigusliku alusena alljärgnevad Euratomi asutamislepingu artiklid:

Artikkel 31

Komisjon töötab põhistandardid välja pärast seda, kui ta on saanud arvamuse eksperdirühmalt, kelle teadus- ja tehnikakomitee on määranud liikmesriikide teadusekspertide, eriti tervishoiuekspertide hulgast. Nende põhistandardite kohta saab komisjon majandus- ja sotsiaalkomitee arvamuse.

Pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist kehtestab nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega põhistandardid komisjoni ettepaneku põhjal, kes edastab nõukogule nimetatud komiteede arvamused.

Artikkel 32

Komisjoni või liikmesriigi taotlusel võib põhistandardid uuesti läbi vaadata ja neid täiendada kooskõlas artiklis 31 sätestatud menetlusega.

Komisjon vaatab läbi iga liikmesriigi sellekohase taotluse.

Artiklis 31 viidatud põhistandardid on määratletud Euratomi asutamislepingu artiklis 30, mis on sõnastatud järgmiselt:

Artikkel 30

Ühenduse piires kehtestatakse põhistandardid töötajate ja kogu elanikkonna tervise kaitseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest.

Väljend „põhistandardid” tähendab:

a) suurimaid lubatud doose, mis tagavad piisava ohutuse;

b) suurimaid lubatud kiiritus- ja saastetasemeid;

c) töötajate meditsiinilise järelevalve põhimõtteid.

ELi toimimise lepingu artikkel 91, millega soovitati väljapakutud õiguslikku alust täiendada või see asendada, on sõnastatud järgmiselt:

Artikkel 91

1. Euroopa Parlament ja nõukogu, toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega, kehtestavad transpordi iseärasusi arvesse võttes artikli 90 rakendamiseks:

a) ühised eeskirjad, mida kohaldatakse liikmesriigi territooriumile või sealt välja kulgeva rahvusvahelise transpordi suhtes, samuti läbi ühe või mitme liikmesriigi territooriumi kulgeva rahvusvahelise transpordi suhtes;

b) tingimused, mille kohaselt võivad liikmesriigis transporditeenuseid osutada mitteresidentidest vedajad;

c) meetmed transpordi ohutuse tõhustamiseks;

d) kõik muud asjakohased sätted.

2. Lõikes 1 osutatud meetmete vastuvõtmisel võetakse arvesse juhtumeid, mil nende kohaldamine võiks tõsiselt kahjustada teatud piirkondade elatustaset ja tööhõivet, samuti transpordiobjektide haldamist.

ELi toimimise lepingu artikli 90 sõnastus on järgmine:

Artikkel 90

Käesolevas jaotises käsitletud küsimustes taotletakse aluslepingute eesmärke ühist transpordipoliitikat rakendades.

III. Kohtupraktika õigusliku aluse kohta

Euroopa Kohtu praktikast, mis puudutab õigusliku aluse valikut, nähtuvad teatavad põhimõtted. Esiteks, pidades silmas õigusliku aluse tagajärgi sisulisele pädevusele ja menetlusele, on õige õigusliku aluse valik konstitutsioonilise tähtsusega[2]. Teiseks peab ELi lepingu artikli 13 lõike 2 kohaselt iga institutsioon tegutsema talle aluslepinguga antud volituste piires[3]. Kolmandaks, Euroopa Kohtu praktika kohaselt „peab ühenduse õigusakti õigusliku aluse valik põhinema objektiivsetel asjaoludel, mis on kohtulikult kontrollitavad ja mille hulka kuuluvad eelkõige õigusakti eesmärk ja sisu”[4]. Neljandaks tuleb välja selgitada, kas ettepanekuga taotletakse kaht eesmärki või reguleeritakse sellega kahte valdkonda ning kas üks neist on määratletav peamise või ülekaalukana, samas kui teine on kõrvalise tähtsusega, või sellel on üheaegselt mitu eesmärki või see hõlmab mitut valdkonda, mis on lahutamatult üksteisega seotud, ilma et üks oleks teisejärguline või teistega võrreldes kaudsem. Esimesel juhul peab õigusakt põhinema ühelainsal õiguslikul alusel, nimelt sellel, mida nõuab peamine või ülekaalukas eesmärk või reguleerimisvaldkond, ja teisel juhul tuleb akt rajada mitmele vastavale õiguslikule alusele[5]. Vale õigusliku aluse valik võib seega põhjendada kõnealuse õigusakti tühistamist.

IV. Kavandatava määruse eesmärk ja sisu

Komisjon selgitab õigusliku aluse valikut järgmiselt:

Käesoleva määruse sätted on seotud töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitse põhiliste ohutusnormidega. Sellest tulenevalt on õiguslik alus Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu 3. peatükk, eelkõige selle artiklid 31 ja 32[6].

Taotletava eesmärgi kohta viidatakse kavandatava määruse artikli 1 lõikes 1, et määrusega kavatsetakse luua „ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks, mis aitab liikmesriikidel tagada, et järgitakse direktiivis 96/29/Euratom sätestatud põhilisi ohutusnorme, mis käsitlevad töötajate ja kogu elanikkonna tervise kaitset ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest”. Esildatud määrust kohaldatakse seetõttu „kõigi vedajate suhtes, kes transpordivad radioaktiivseid materjale ühenduse sees, kolmandatest riikidest ühendusse ning ühendusest kolmandatesse riikidesse. Määrust ei kohaldata selliste vedajate suhtes, kes transpordivad radioaktiivseid materjale õhu- ja veeteede kaudu.” (Kavandatud määruse artikli 1 lõige 2).

Mis puudutab sisu, siis nõutakse kavandatud määruses, et radioaktiivsete materjalide vedajatel oleks vedajate elektroonilisest registreerimissüsteemist (VERS) saadud kehtiv registreering, mis luuakse radioaktiivsete materjalide veo järelevalveks ja kontrolliks. Nimetatud registreering võimaldab vedada materjale terve liidu piires (kavandatud määruse artikkel 4).

Tuleks mainida, et kavandatud määruse artikli 3 lõikes 3 osutatakse, et direktiivi 96/29/Euratom kohaselt välja antud kehtiva litsentsi või registreeringu valdaja võib – tingimusel, et hõlmatakse transporti – radioaktiivseid materjale vedada ilma ettepaneku analüüsis kehtestatud VERSi registreeringuta.

Sel viisil kahe meetme kohaldamisala eristades viidatakse kavandatud määruses, et selle põhieesmärk on registreerimissüsteemi rakendamine, mis peaks eelkõige hõlmama radioaktiivsete materjalide piiriülest transporti (kavandatud määruse artikli 1 lõige 2). Veotoimingute registreerimistunnistuse, litsentsi või registreeringu saab seega ka edaspidi kooskõlas direktiiviga 96/29/Euratom kehtestatud riikliku menetlusega (kavandatud määruse artikli 3 lõige 2).

Kavandatud määruse sõnastusest ilmneb, et radioaktiivsete materjalide olemuse tõttu kehtivad nende transpordile ELi toimimise lepingu alusel (kuna õiguslik alus on nüüd ELi toimimise lepingu artikkel 91) ühelt poolt ohtlike kaupade transpordi suhtes kohaldatavad eeskirjad[7] ja teiselt poolt kiirguskaitsemeetmed[8] Euratomi õiguse alusel.

V. Asjakohase õigusliku aluse kindlakstegemine

ELi toimimise lepingu artikkel 91 annab õigusliku aluse tegevuseks, et saavutada ELi toimimise lepingu artiklis 90 osutatud eesmärgid, muu hulgas ühised eeskirjad, mida kohaldatakse liikmesriigi territooriumile või sealt välja kulgeva rahvusvahelise transpordi suhtes, samuti läbi ühe või mitme liikmesriigi territooriumi kulgeva rahvusvahelise transpordi suhtes, tingimused, mille kohaselt võivad liikmesriigis transporditeenuseid osutada mitteresidentidest vedajad, ja meetmed transpordi ohutuse tõhustamiseks.

Kuigi ettepanekuga taotletakse kaht eesmärki või sellega reguleeritakse kahte valdkonda, s.o transport ja ohutus seoses radioaktiivse materjaliga, johtub ettepaneku eesmärgi ja sisu analüüsist, et transpordi registreerimissüsteemi tuleb pidada peamiseks või ülekaalukaks eesmärgiks ning transporditav kaup on eesmärgi saavutamiseks ainult kõrvalise tähtsusega. Eespool viidatud kohtu väljakujunenud praktika kohaselt peab seega kõnealusel õigusaktil olema üksainus õiguslik alus ehk see, mida nõuab peamine või ülekaalukas eesmärk või reguleerimisvaldkond ja mis käesoleval juhul on ELi toimimise lepingu artikkel 91.

Täiendavalt tuleks märkida, et selle õigusliku aluse kasutamine tähendaks üleminekut nõuandemenetluselt seadusandlikule tavamenetlusele ja parlamendi täielikku osalemist.

VI. Järeldus ja soovitus

Arvestades esitatud analüüsi, on ettepaneku ainus nõuetekohane õiguslik alus ELi toimimise lepingu artikkel 91.

Õiguskomisjon otsustas vastavalt oma 9. juuli 2013. aasta koosolekul esitada ühehäälselt[9] järgmise soovituse: ELi toimimise lepingu artikkel 91 on nõuetekohane õiguslik alus, et võtta vastu seadusandlik akt, mille eesmärk ja sisu on ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks. Selline seadusandlik akt tuleb seega vastu võtta seadusandliku tavamenetluse kohaselt.

Lugupidamisega

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  COM(2012)0561, seletuskiri, lk 2.
  • [2]  Arvamus nr 2/00, Cartagena protokoll, EKL 2001, lk I-9713, punkt 5; otsus kohtuasjas C-370/07: komisjon vs. nõukogu, EKL 2009, lk I-8917, punktid 46–49; arvamus 1/08: teenustekaubanduse üldkokkulepe, EKL 2009, lk I-11129, punkt 110.
  • [3]  Otsus kohtuasjas C-403/05: parlament vs. komisjon, EKL 2007, lk I-9045, punkt 49, ja selles viidatud kohtupraktika.
  • [4]  Otsus kohtuasjas C-411/06, komisjon vs. parlament ja nõukogu, EKL 2009, lk I-7585, punkt 45, ja selles viidatud kohtupraktika.
  • [5]  Vt otsust kohtuasjas C-411/06, viidatud eespool, punktid 46–47.
  • [6]  COM(2012)0561, seletuskiri, lk 3.
  • [7]  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta direktiiv 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta maanteel, raudteel või siseveeteedel, ELT L 260, 30.9.2008, lk 13, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/54/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/50/EÜ ohtlike kaupade autoveo kontrollimise ühtse korra kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega, ELT L 162, 21.6.2008, lk 11.
  • [8]  Nõukogu direktiiv 96/29/Euratom, EÜT L 159, 29.6.1996, lk 1; nõukogu 8. juuni 1993. aasta määrus (Euratom) nr 1493/93 radioaktiivsete ainete vedude kohta ühest liikmesriigist teise, EÜT L 148, 10.6.1993, lk 1; nõukogu 20. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/117/Euratom radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta, ELT L 337, 5.12.2006, lk 21; nõukogu 27. novembri 1989. aasta direktiiv 89/618/Euratom elanikkonna teavitamise kohta kiirgushädaolukorra puhul rakendatavatest tervisekaitsemeetmetest ja kasutatavatest abinõudest, EÜT L 357, 7.12.1989, lk 31; nõukogu 22. detsembri 2003. aasta direktiiv 2003/122/Euratom kõrgaktiivsete kinniste kiirgusallikate ja omanikuta kiirgusallikate kontrollimise kohta, ELT L 346, 31.12.2003, lk 57.
  • [9]  Lõpphääletuse ajal olid kohal: Raffaele Baldassarre (aseesimees), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (aseesimees), Piotr Borys, Franēoise Castex (aseesimees), Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (esimees), Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istśriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss (raportöör), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Anna Záborská.

KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS (4.6.2013)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks
(COM(2012)0561 – C7‑0320/2012 – 2011/0225(NLE))

Arvamuse koostaja: Romana Jordan

LÜHISELGITUS

Ettepanekus võtta vastu määrus, millega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks, käsitletakse põhiprobleeme, mis seonduvad töötajate ja muu elanikkonna kaitsega ioniseeriva kiirguse põhjustatud ohtude eest ning radioaktiivsete materjalide maismaatranspordiga ühenduses. Komisjon soovitab luua kogu Euratomi ühenduses kehtiva radioaktiivsete materjalide vedajate ühtse registreerimissüsteemi.

Radioaktiivsete materjalide transpordile kehtivad nõukogu 13. mai 1996. aasta direktiivis 96/27/Euratom sätestatud peamised ohutusnormid, mille eesmärk on tagada töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitse ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest, samuti kehtivad ohtlike kaupade sisevedusid käsitlevas 24. septembri 2008. aasta direktiivis 2008/68/EÜ sätestatud nõuded. Kuid arvestades, et transpordil on sageli piiriülene mõõde, on oluline kaaluda ka radioaktiivsete materjalide maismaatranspordi reguleerimist ühenduse tasandil. Seetõttu kehtestataksegi komisjoni ettepanekuga kogu ühenduses kehtiv registreerimissüsteem, millega antakse Euroopa Komisjonile teatavad rakendusõigused. Nii asendatakse radioaktiivsete materjalide vedude korraldamise riiklikud aruandlus- ja loamenetlused ühtse vedude registreerimissüsteemiga, aidatakse hõlbustada menetlusi, vähendada halduskoormust ning kõrvaldada takistused uute turule sisenejate teelt. Samal ajal säilitatakse ettepanekus võtta vastu määrus töötajate ja muu elanikkonna jaoks kõrge kiirguskaitse tase.

Raportöör on veendunud, et komisjoni ettepanek luua ühenduse registreerimissüsteem hõlbustaks radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimise korda olulisel määral. Raportöör peab kiiduväärseks tunnistuste automaatse vastastikuse tunnustamise põhimõtet, kuid on veendumusel, et selline süsteem saab toimida ainult juhul, kui kindlaks määratakse ka tunnistuste väljastamise ühised kriteeriumid. Kui neid kindlaks ei määrata, takistab see tõsiselt ühiste eeskirjade ühtset rakendamist ühenduses ning muudab sellise õigusakti tõhususe nii liikmesriikide kui ka kodanike jaoks küsitavaks. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku kehtestada ühised ohutuskriteeriumid, mille abil pädev asutus saaks kontrollida, kas registreerimist taotlev vedaja on võimeline täitma direktiivist 96/29/Euratom ning direktiivist 2008/68/EÜ tulenevaid ohutusnõudeid.

Teiseks määratakse komisjoni ettepanekus kindlaks meetmed, mida kasutatakse juhul, kui vedaja ei täida määruses kehtestatud nõudeid. Raportööri meelest tuleks kasutada komisjoni ettepanekus esitatust rangemat lähenemisviisi ning teeb seetõttu ettepaneku, et kui vedaja ei täida määruses esitatud nõudeid, peatab selle liikmesriigi pädev asutus, kus nõuete täitmatajätmine avastati, viivitamatult asjaomase vedaja radioaktiivse materjali vedamise loa ning kohaldab asjaomase liikmesriigi õigusraamistikule vastavaid täitemeetmeid vastavalt sellele, kui suurt ohtu nõuete mittejärgimine endast kujutas ning kuidas vedaja on varem nõudeid täitnud. Nõuete täitmatajätmise kõikidest juhtudest teavitatakse ka muid liikmesriike ja komisjoni. Kui vedaja on võtnud kõik vajalikud meetmed, võib ta oma tegevust ühenduses jätkata.

Kolmandaks esitatakse arvamuses ettepanek, et kui vedaja ei täida määruses kehtestatud nõudeid, teavitab asjaomase liikmesriigi pädev asutus sellest täitmatajätmisest mitte ainult vedajat ja nende liikmesriikide ametiasutusi, kus vedaja kavatses radioaktiivseid materjale vedada, vaid kõiki liikmesriike. Raportöör on veendunud, et ühenduse tasandil kehtestatud süsteem eeldab kõikide ühenduse liikmete vahelist läbipaistvat teabevahetust.

Lisaks teeb raportöörile muret asjaolu, et komisjoni ettepanekus ei määrata kindlaks menetlust selleks puhuks, kui tunnistuse väljastamisel tehakse halduslik viga. Tunnistuste väljastamisega tegelevad asjaomased pädevad asutused ning vea tegemise võimalust ei saa jätta tähelepanuta. Seetõttu kutsub raportöör parlamendiliikmeid üles käsitlema ka sellise menetluse kehtestamise võimalust.

Viimaks on raportöör veendunud, et määruses tuleks kindlaks määrata ka konkreetne kuupäev seoses rakendusaktidega, millega kehtestatakse elektrooniline registreerimissüsteem, et tagada õigusakti õigeaegne rakendamine. Lisaks tehakse arvamuses ettepanek, et Euroopa Komisjon annaks parlamendile elektroonilise registreerimissüsteemi toimimise ja tulemuslikkuse kohta aru kolme aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest ning seejärel iga viie aasta järel. Aruanne peab hõlmama juurdepääsetavuse, funktsionaalsuse, stabiilsuse, turvalisuse ja kasutajasõbralikkuse hinnangut ning artiklis 7 sätestatud nõuetele vastavuse tagamise normide rakendamise hinnangut.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ettepanek:

Ettepanek:

NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks

millega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Volitus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artikli 31 teist lõiku ja artiklit 32,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artiklit 91,

Selgitus

Radioaktiivsete kaupade transporti käsitlevad sätted on praegu aluslepingu alusel sätestatud direktiivis 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta. Seetõttu oleks asjakohane valida käesoleva määruse jaoks sama õiguslik alus. Ei ole asjakohane võtta Euroopa Parlamendilt ära kaasotsustamisvolitusi, nagu nähakse ette komisjoni ettepanekus; seda enam, et ettepanekus käsitletakse tähtsaid keskkonna- ja terviseküsimusi. Üldiselt tuleks kooskõlas Euroopa Parlamendi poolt 15. veebruaril 2011 vastu võetud Beleti raportiga (P7_TA(2011)0055) ja 12. märtsil 2013 vastu võetud Rivasi raportiga olmevees olevate radioaktiivsete ainete kohta (P7_TA(2013)0068) käsitleda tuumaenergia alaseid eeskirju aluslepingu raames.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Volitus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, mis on koostatud pärast teadus- ja tehnikakomitee määratud asjatundjate rühma arvamuse saamist,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

Selgitus

Radioaktiivsete kaupade transporti käsitlevad sätted on praegu aluslepingu alusel sätestatud direktiivis 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta. Seetõttu oleks asjakohane valida käesoleva määruse jaoks sama õiguslik alus. Ei ole asjakohane võtta Euroopa Parlamendilt ära kaasotsustamisvolitusi, nagu nähakse ette komisjoni ettepanekus; seda enam, et ettepanekus käsitletakse tähtsaid keskkonna- ja terviseküsimusi. Üldiselt tuleks kooskõlas Euroopa Parlamendi poolt 15. veebruaril 2011 vastu võetud Beleti raportiga (P7_TA(2011)0055) ja 12. märtsil 2013 vastu võetud Rivasi raportiga olmevees olevate radioaktiivsete ainete kohta (P7_TA(2013)0068) käsitleda tuumaenergia alaseid eeskirju aluslepingu raames.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Volitus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

Selgitus

Radioaktiivsete kaupade transporti käsitlevad sätted on praegu aluslepingu alusel sätestatud direktiivis 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta. Seetõttu oleks asjakohane valida käesoleva määruse jaoks sama õiguslik alus. Ei ole asjakohane võtta Euroopa Parlamendilt ära kaasotsustamisvolitusi, nagu nähakse ette komisjoni ettepanekus; seda enam, et ettepanekus käsitletakse tähtsaid keskkonna- ja terviseküsimusi. Üldiselt tuleks kooskõlas Euroopa Parlamendi poolt 15. veebruaril 2011 vastu võetud Beleti raportiga (P7_TA(2011)0055) ja 12. märtsil 2013 vastu võetud Rivasi raportiga olmevees olevate radioaktiivsete ainete kohta (P7_TA(2013)0068) käsitleda tuumaenergia alaseid eeskirju aluslepingu raames.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Vastavalt Euratomi lepingu artiklile 33 peavad liikmesriigid kehtestama õigus- ja haldusnormid, mis on vajalikud selliste põhiliste ohutusnormide järgimise tagamiseks, milles käsitletakse töötajate ja kogu elanikkonna tervise kaitset ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest.

(1) Direktiivis 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta sätestatakse eeskirjad ohtlike kaupade, sealhulgas radioaktiivsete materjalide veoks maanteel, raudteel ja siseveeteedel.

Selgitus

Radioaktiivsete kaupade transporti käsitlevad sätted on praegu aluslepingu alusel sätestatud direktiivis 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta. Seetõttu oleks asjakohane valida käesoleva määruse jaoks sama õiguslik alus. Ei ole asjakohane võtta Euroopa Parlamendilt ära kaasotsustamisvolitusi, nagu nähakse ette komisjoni ettepanekus; seda enam, et ettepanekus käsitletakse tähtsaid keskkonna- ja terviseküsimusi. Üldiselt tuleks kooskõlas Euroopa Parlamendi poolt 15. veebruaril 2011 vastu võetud Beleti raportiga (P7_TA(2011)0055) ja 12. märtsil 2013 vastu võetud Rivasi raportiga olmevees olevate radioaktiivsete ainete kohta (P7_TA(2013)0068) käsitleda tuumaenergia alaseid eeskirju aluslepingu raames.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Põhilised ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest on sätestatud nõukogu 13. mai 1996. aasta direktiivis 96/29/Euratom. Nimetatud direktiivi kohaldatakse iga sellise tegevuse, sealhulgas transpordi suhtes, millega kaasneb kas tehislikust või looduslikust kiirgusallikast pärineva ioniseeriva kiirguse oht.

(2) Radioaktiivsete materjalide, nagu ka kõigi muude ohtlike kaupade vedu peab toimuma kooskõlas rahvusvaheliste eeskirjadega ohtlike ja saastavate kaupade kohta, samuti kooskõlas ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppega (ADR), ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjadega (RID) ning ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkuleppega (ADN), nagu on kindlaks määratud direktiivis 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta.

Selgitus

Radioaktiivsete kaupade transporti käsitlevad sätted on praegu aluslepingu alusel sätestatud direktiivis 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta. Seetõttu oleks asjakohane valida käesoleva määruse jaoks sama õiguslik alus. Ei ole asjakohane võtta Euroopa Parlamendilt ära kaasotsustamisvolitusi, nagu nähakse ette komisjoni ettepanekus; seda enam, et ettepanekus käsitletakse tähtsaid keskkonna- ja terviseküsimusi. Üldiselt tuleks kooskõlas Euroopa Parlamendi poolt 15. veebruaril 2011 vastu võetud Beleti raportiga (P7_TA(2011)0055) ja 12. märtsil 2013 vastu võetud Rivasi raportiga olmevees olevate radioaktiivsete ainete kohta (P7_TA(2013)0068) käsitleda tuumaenergia alaseid eeskirju aluslepingu raames.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Kuna transport on ainus riigipiiride sagedase ületamisega seotud tegevusala, on võimalik, et radioaktiivsete materjalide vedajalt nõutakse aruandlus- ja loasüsteemidega seotud nõuete täitmist mitmes liikmesriigis. Käesoleva määrusega asendatakse kõnealused liikmesriikide aruandlus- ja loaandmissüsteemid ühtse registreerimissüsteemiga, mis kehtib kogu Euroopa Aatomienergiaühenduses (edaspidi „ühendus”).

(4) Kuna transport on ainus riigipiiride sagedase ületamisega seotud tegevusala, on võimalik, et radioaktiivsete materjalide vedajalt nõutakse aruandlus- ja loasüsteemidega seotud nõuete täitmist mitmes liikmesriigis. Käesoleva määrusega asendatakse kõnealused liikmesriikide aruandlus- ja loaandmissüsteemid ühtse registreerimissüsteemiga.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Vaja on tagada käesoleva määruse tõhus ja ühtlustatud rakendamine, määrates liikmesriikide jaoks eelkõige kindlaks vedajate registreerimistunnistuste väljastamisel kohaldatavad ühised kriteeriumid ning pidades vajaduse korral kohustuslikku teabevahetust muude liikmesriikidega, et tagada vedajate kontroll, nõuete täitmise järelevalve ning tõhus reageerimine avariiolukordadele.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Käesoleva määruse rakendamiseks ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendusvolitused. Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes,

välja jäetud

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) Tõdeb, et üldine eesmärk on vähendada majandusharu regulatiivset koormust, kuid komisjon peaks edaspidi veel uurima, millist majanduslikku mõju käesolev määruse ettepanek avaldab paljudele väikeettevõtjatele, kes veavad radioaktiivseid materjale ühe riigi piires,

Selgitus

See on oluline, võttes arvesse komisjoni seisukohta, et konkreetset mõju VKEdele on olemasolevate andmete põhjal väga raske hinnata ning et interneti teel toimunud konsulteerimine sidusrühmadega kestis väga lühikest aega (10. detsembrist 2007 kuni 28. jaanuarini 2008, jõulupühade aeg kaasa arvatud).

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määrusega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks, mis aitab liikmesriikidel tagada, et järgitakse direktiivis 96/29/Euratom sätestatud põhilisi ohutusnorme, mis käsitlevad töötajate ja kogu elanikkonna tervise kaitset ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest.

(1) Käesoleva määrusega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks, mis aitab liikmesriikidel tagada, et järgitakse ohtlike kaupade sisevedu käsitleva direktiivi 2008/68/EÜ sätteid.

Selgitus

Radioaktiivsete kaupade transporti käsitlevad sätted on praegu aluslepingu alusel sätestatud direktiivis 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta. Seetõttu oleks asjakohane valida käesoleva määruse jaoks sama õiguslik alus. Ei ole asjakohane võtta Euroopa Parlamendilt ära kaasotsustamisvolitusi, nagu nähakse ette komisjoni ettepanekus; seda enam, et ettepanekus käsitletakse tähtsaid keskkonna- ja terviseküsimusi. Üldiselt tuleks kooskõlas Euroopa Parlamendi poolt 15. veebruaril 2011 vastu võetud Beleti raportiga (P7_TA(2011)0055) ja 12. märtsil 2013 vastu võetud Rivasi raportiga olmevees olevate radioaktiivsete ainete kohta (P7_TA(2013)0068) käsitleda tuumaenergia alaseid eeskirju aluslepingu raames.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) Käesoleva määrusega tagatakse ja säilitatakse piisavad ohutusnormid, et kaitsta radioaktiivsete materjalide veo ajal elanikke ja keskkonda.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e) „eriti ohtlikud kaubad – radioaktiivne materjal” – radioaktiivsed materjalid, mida võidakse kuritarvitada terroriaktis ning mis võivad selle tulemusena kaasa tuua raskeid tagajärgi (nt massiliselt ohvreid või purustusi), nagu on määratletud IAEA tuumajulgeoleku juhiste nr 9 liites A.9 (Appendix A.9. of the IAEA Nuclear Security Series No. 9 “Security in the Transport of Radioactive Material”, Viin, 2008);

(e) „eriti ohtlikud kaubad – radioaktiivne materjal” – radioaktiivsed materjalid, mis võivad juhuslikult keskkonda sattuda või mida võidakse kuritarvitada terroriaktis ning mis võivad selle tulemusena kaasa tuua raskeid tagajärgi (nt massiliselt ohvreid või purustusi), nagu on määratletud IAEA tuumajulgeoleku juhiste nr 9 liites A.9 (Appendix A.9. of the IAEA Nuclear Security Series No. 9 “Security in the Transport of Radioactive Material”, Viin, 2008);

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Igale liikmesriigile jääb õigus reguleerida või keelata oma territooriumil ohtlike kaupade vedu muudel kui ohutusega seotud põhjustel, nagu riiklik julgeolek või keskkonnakaitse.

Selgitus

Praegu kehtivaid sätteid ja ohtlike kaupade siseveo direktiivis 2008/68/EÜ sätestatut ei tohi nõrgestada.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 b. Radioaktiivsete materjalide vedu toimub kooskõlas ÜRO Euroopa Majandusnõukogu (UNECE) kehtestatud rahvusvaheliste eeskirjade ja standarditega ohtlike ja saastavate kaupade kohta, samuti kooskõlas ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppega (ADR), ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjadega (RID) ning ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkuleppega (ADN), nagu on kindlaks määratud direktiivis 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 a

 

Ühised ohutusnormid

 

Komisjon kehtestab kooskõlas artikliga 10 delegeeritud õigusaktide abil ühised ohutusnormid, mida radioaktiivsete materjalide vedajad peavad täitma. Normid hõlmavad muu hulgas nõudeid kiirgusavariide puhuks ning teabe- ja koolitusmeetmeid.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjon loob radioaktiivsete materjalide veo järelevalveks ja kontrolliks vedajate elektroonilise registreerimissüsteemi (VERS, inglise keeles Electronic System for Carrier Registration, ESCReg) ning haldab seda. Komisjon määrab kindlaks süsteemi sisestatava teabe ning VERSi tehnilised spetsifikatsioonid ja nõuded.

1. Komisjon loob kooskõlas artikliga 10 delegeeritud õigusaktide abil radioaktiivsete materjalide veo järelevalveks ja kontrolliks vedajate elektroonilise registreerimissüsteemi (VERS, inglise keeles Electronic System for Carrier Registration, ESCReg) ning haldab seda ja määrab kindlaks süsteemi sisestatava teabe ning VERSi tehnilised spetsifikatsioonid ja nõuded.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõiked 1 a ja 2 a (uued)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. VERSi kasutades on vedajatel võimalik esitada registreerimistaotlus keskse veebiliidese kaudu. VERSi loomise käigus tagab komisjon vedajatele esmalt veebipõhise registreerimissüsteemi toimimise ja juurdepääsu sellele.

 

2 a. Komisjon alustab kohe pärast käesoleva määruse jõustumist tööd VERSi loomisega.

 

Komisjonile kehtib käesoleva määruse jõustumise järel kaheaastane ajavahemik, mille jooksul näidata nõukogule, et VERS on loodud ja täielikult toimiv. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti kohe, kui VERS on loodud ja täielikult toimiv.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjon ei vastuta VERSi kaudu esitatud teabe sisu ja õigsuse eest.

3. Komisjon ei vastuta VERSi kaudu esitatud teabe sisu eest ja teave peab olema täpne, õigeaegne ning läbipaistev.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Pädev asutus väljastab vedaja registreerimistunnistuse kaheksa nädala jooksul alates taotluse kättesaamist kinnitava teate edastamisest, kui ta leiab, et esitatud teave on täielik ja kooskõlas käesoleva määrusega, direktiiviga 96/29/Euratom ja direktiiviga 2008/68/EÜ.

4. Pädev asutus väljastab vedaja registreerimistunnistuse nelja nädala jooksul alates taotluse kättesaamist kinnitava teate edastamisest, kui ta leiab, et esitatud teave on täielik ja kooskõlas käesoleva määrusega, direktiiviga 96/29/Euratom ja direktiiviga 2008/68/EÜ, kusjuures tunnistuse väljastamise tähtaega võib edasi lükata, kui lisaaega peetakse avaliku julgeoleku säilitamiseks vajalikuks.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Selleks et kontrollida, kas taotleja täidab käesolevat määrust, kasutab pädev asutus uues I a lisas loetletud ühiseid ohutuskriteeriume. Nimetatud lisa vaadatakse artiklis 10 osutatud menetlust kohaldades korrapäraselt läbi, võttes aluseks teostatavuse ning eesmärgiks käesoleva määruse ja kiirguskaitse ühtse rakendamise parandamise.

Selgitus

Selleks et tagada ohutusnõuete tulemuslik ja ühtne rakendamine radioaktiivsete materjalide vedajatele, peaksid pädevad asutused kontrollima, et registreerimist taotlev ettevõtja suudab tõepoolest täita koolituse, personali, vahendite ja muuga seonduvaid nõudeid, pidades eelkõige silmas transpordiõnnetusi.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vedaja registreerimistunnistuse koopia saadetakse VERSi kaudu automaatselt kõigile selliste liikmesriikide pädevatele asutustele, kus vedaja kavatseb tegutseda.

Vedaja registreerimistunnistuse koopia saadetakse VERSi kaudu automaatselt kõigi liikmesriikide pädevatele asutustele.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui pädev asutus keeldub vedaja registreerimistunnistust väljastamast, kuna taotlus on puudulik või ei vasta kohaldatavatele nõuetele, vastab ta taotlejale kirjalikult kaheksa nädala jooksul pärast taotluse kättesaamist kinnitava teate edastamist. Enne sellist keeldumist palub pädev asutus taotlejal taotlus parandada või seda täiendada kolme nädala jooksul alates kõnealuse palve kättesaamist. Pädev asutus esitab keeldumise põhjused.

Kui pädev asutus keeldub vedaja registreerimistunnistust väljastamast, kuna taotlus on puudulik või ei vasta kohaldatavatele nõuetele, vastab ta taotlejale kirjalikult nelja nädala jooksul pärast taotluse kättesaamist kinnitava teate edastamist. Enne sellist keeldumist palub pädev asutus taotlejal taotlus parandada või seda täiendada kolme nädala jooksul alates kõnealuse palve kättesaamist. Pädev asutus esitab keeldumise põhjused.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui vedaja vajab kiiresti registreerimistunnistust ja kiireloomulisus on põhjendatud patsientide terviseriskide vähendamisega, näiteks haiglates diagnoosimiseks ja raviks kasutatavate radioaktiivsete materjalide kohaletoimetamine, või kui tegemist on vajadusega kiiresti kõrvaldada õnnetuse või terroriakti tagajärjel tekkinud radioaktiivne reostus, võib ametliku kinnituse väljastada ja heaks kiita nii kiiresti kui võimalik, sõltuvalt juhtumi tõsidusest.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Keeldumist ja selle põhjusi käsitleva dokumendi koopia saadetakse VERSi kaudu automaatselt kõigile selliste liikmesriikide pädevatele asutustele, kus vedaja kavatseb tegutseda.

Keeldumist ja selle põhjusi käsitleva dokumendi koopia saadetakse VERSi kaudu automaatselt kõigi liikmesriikide pädevatele asutustele.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Kiirguskaitse eest vastutavad asutused korraldavad iga registreerimistunnistuse valdaja juurde vähemalt üks kord aastas etteteatamata kontrollkäigu. Samuti korraldavad nad perioodilisi kontrolle pärast saadetiste jõudmist sihtkohta selleks, et tagada, et saastatud sõidukeid, kaubavaguneid ega laevu ei kasutata uuesti enne, kui need on saastest puhastatud.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui vedaja ei täida käesoleva määruse nõudeid, kohaldab selle liikmesriigi pädev asutus, kus nõuete täitmatajätmine avastati, kõnealuse liikmesriigi õigusraamistikus ettenähtud täitemeetmeid (kirjalikud teated, koolituse ja haridusega seotud meetmed, registreeringu peatamine, tühistamine või muutmine, vastutusele võtmine) sõltuvalt sellest, kuivõrd nõuete täitmatajätmine mõjutab ohutust ning kuidas vedaja on varem nõudeid täitnud.

1. Kui vedaja ei täida käesoleva määruse nõudeid, kohaldab selle liikmesriigi pädev asutus, kus nõuete täitmatajätmine avastati, kõnealuse liikmesriigi õigusraamistikus ettenähtud täitemeetmeid, peatades kõigepealt viivitamata radioaktiivse materjali veo asjaomase vedaja poolt ning seejärel kasutades vastavalt vajadusele kirjalikke teateid, koolituse ja haridusega seotud meetmeid, registreeringu peatamist, tühistamist või muutmist või vastutusele võtmist sõltuvalt sellest, kuivõrd nõuete täitmatajätmine mõjutab ohutust ning kuidas vedaja on varem nõudeid täitnud.

 

Selle liikmesriigi pädev asutus, kus vedaja on registreeritud, vaatab vedaja registreeringu uuesti läbi.

 

Nõuete täitmatajätmise kõikidest juhtudest teavitatakse teisi liikmesriike ja komisjoni.

 

Nõuete täitmatajätmise juhtudest teavitatakse VERSi ja need avalikustatakse internetis.

 

Pettuse ärahoidmiseks kehtestatakse rikkumiste eest hoiatavad karistused.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Kui on tõendeid, et pädev asutus väljastas radioaktiivsete materjalide vedamise tunnistuse vedajale, kelle taotlus ei olnud täielik või piisav, määrab võetavad meetmed komisjon.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus nõuete täitmatajätmine avastati, edastab vedajale ja selliste liikmesriikide pädevatele asutusele, kus vedaja kavatses radioaktiivseid materjale vedada, teabe kohaldatud täitemeetmete kohta ning kõnealuse meetme kohaldamise põhjused. Vedaja peakontori asukoha liikmesriigi pädev asutus või juhul, kui vedaja asub kolmandas riigis, selle liikmesriigi pädev asutus, kus vedaja kavatses esimest korda ühenduse territooriumile siseneda, tühistab registreeringu, kui vedaja ei täida lõike 1 kohaselt kohaldatud täitemeetmeid.

2. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus nõuete täitmatajätmine avastati, edastab vedajale, kõikide liikmesriikide pädevatele asutustele ja komisjonile teabe kohaldatud täitemeetmete kohta ning kõnealuse meetme kohaldamise põhjused. Vedaja peakontori asukoha liikmesriigi pädev asutus või juhul, kui vedaja asub kolmandas riigis, selle liikmesriigi pädev asutus, kus vedaja kavatses esimest korda ühenduse territooriumile siseneda, tühistab registreeringu, kui vedaja ei täida lõike 1 kohaselt kohaldatud täitemeetmeid.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Pädev asutus edastab vedajale ja muudele asjaomastele pädevatele asutustele tühistamisotsuse koos põhjendusega.

3. Pädev asutus edastab vedajale, kõikidele muudele pädevatele asutustele ja komisjonile tühistamisotsuse koos põhjendusega.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon edastab need andmed ja kõik nendes andmetes tehtud muudatused ühenduse kõikidele pädevatele asutustele VERSi kaudu.

Komisjon edastab need andmed ja kõik nendes andmetes tehtud muudatused ühenduse kõikidele pädevatele asutustele VERSi kaudu ja teeb need internetis avalikult kättesaadavaks.

Selgitus

Teave, mille puhul pädev asutus ja riigi kontaktpunkt võivad üldsuse huvi äratada ja mis peaks seetõttu internetis avalikult kättesaadav olema.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Teave radioaktiivsete materjalide suhtes kohaldatavate siseriiklike kiirguskaitse eeskirjade kohta on vedajatele kontaktpunktide kaudu kergesti kättesaadav.

2. Teave radioaktiivsete materjalide suhtes kohaldatavate siseriiklike kiirguskaitse eeskirjade kohta on kontaktpunktide kaudu kergesti kättesaadav.

Selgitus

Teave, mida eeskirjad puudutavad, võib üldsusele huvi pakkuda ja peaks seega olema avalikult kättesaadav.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vedaja taotluse korral esitab asjaomase liikmesriigi kontaktpunkt ja pädev asutus täieliku teabe radioaktiivsete materjalide vedu käsitlevate nõuete kohta kõnealuse liikmesriigi territooriumil.

Vedaja või muude huvitatud osaliste taotluse korral esitab asjaomase liikmesriigi kontaktpunkt ja pädev asutus täieliku teabe radioaktiivsete materjalide vedu käsitlevate nõuete kohta kõnealuse liikmesriigi territooriumil.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriikide pädevad asutused teevad koostööd, et ühtlustada registreeringu väljastamise nõudeid ja tagada käesoleva määruse ühtlustatud kohaldamine ja jõustamine.

Liikmesriikide pädevad asutused teevad I a lisas kindlaks määratud ühiste ohutuskriteeriumide alusel koostööd, et ühtlustada registreeringu väljastamise nõudeid ja tagada käesoleva määruse ühtlustatud kohaldamine ja jõustamine. Pädevad asutused on kohustatud viivitamata teatama teiste liikmesriikide pädevatele asutustele käesoleva määruse rikkumistest.

Selgitus

Selleks et tagada ohutusnõuete tulemuslik ja ühtne rakendamine radioaktiivsete materjalide vedajatele, peaksid pädevad asutused kontrollima, et registreerimist taotlev ettevõtja suudab tõepoolest täita koolituse, personali, vahendite ja muuga seonduvaid nõudeid, pidades eelkõige silmas transpordiõnnetusi.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Rakendamine

Delegeeritud volituste rakendamine

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega luuakse artikli 4 kohane vedajate elektrooniline registreerimissüsteem (VERS).

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesolevas direktiivis nimetatud delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artiklis 11 osutatud nõuandemenetlusega.

2. Komisjonile antakse määramata ajaks alates (…) õigus võtta vastu artiklis 4 osutatud delegeeritud õigusakte.

 

3. Komisjon annab Euroopa Parlamendile elektroonilise registreerimissüsteemi toimimise ja tulemuslikkuse kohta aru kolme aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest ning seejärel iga viie aasta järel. Aruanne hõlmab juurdepääsetavuse, funktsionaalsuse, stabiilsuse, turvalisuse ja kasutajasõbralikkuse hinnangut ning artiklis 7 sätestatud nõuetele vastavuse tagamise normide rakendamise hinnangut.

 

4. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 4 osutud volituste delegeerimise tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

5. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

6. Artikli 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavakstegemist esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Selgitus

Euroopa Parlamenti tuleks VERSi kasutamisest korrapäraselt teavitada. Esimene aruanne tuleb esitada aasta pärast kaheaastase üleminekuperioodi lõppu, st kolme aasta möödumisel määruse jõustumisest.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 11

välja jäetud

Nõuandekomitee

 

Komisjoni abistab komitee. Nimetatud komitee on komitee Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes) tähenduses.

 

Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

 

Komitee nõustab ja abistab komisjoni talle käesoleva määrusega antud ülesannete täitmisel.

 

Komitee koosneb liikmesriikide määratud ekspertidest ja komisjoni määratud ekspertidest ning seda juhib komisjoni esindaja.

 

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 12

Artikkel 12

Jõustumine

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

1. Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

 

2. Artikleid 5, 6 ja 7 hakatakse kohaldama alates [2 aastat pärast määruse jõustumist].

Selgitus

Kui registreerimissüsteem on täielikult toimiv, saavad vedajad end registreerida – ja peaksidki seda tegema – üksnes VERSi kaudu ja kooskõlas käesoleva määrusega.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa 1 – punkt 1 – tabel – osa B – punktid 1-4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Vedaja organisatsiooni vastutava esindaja (isik, kellel on volitused võtta vedaja organisatsioonile kohustusi) nimi, ametikoht, täielik aadress, telefoninumber ja e-posti aadress:

1. Vedaja organisatsiooni vastutava esindaja (isik, kellel on volitused võtta vedaja organisatsioonile kohustusi) nimi, ametikoht, täielik aadress, mobiil- ja lauatelefoni number ja e-posti aadress:

2. Tehniliste- ja haldusküsimustega tegeleva ametiasutuse (kes vastutab selle eest, et vedaja äriühingu tegevus vastaks eeskirjadele) kontaktisiku nimi, ametikoht, täielik aadress, telefoninumber ja e-posti aadress:

2. Tehniliste- ja haldusküsimustega tegeleva ametiasutuse (kes vastutab selle eest, et vedaja äriühingu tegevus vastaks eeskirjadele) kontaktisiku nimi, ametikoht, täielik aadress, mobiil- ja lauatelefoni number ja e-posti aadress:

3. Ohutusnõustaja nimi, ametikoht ja täielik aadress (üksnes maismaatranspordiliikide puhul ja juhul, kui see erineb punktide 1 või 2 kohaselt esitatud andmetest):

3. Ohutusnõustaja nimi, ametikoht, täielik aadress, mobiil- ja lauatelefoni number ning e-posti aadress (üksnes maismaatranspordiliikide puhul ja juhul, kui see erineb punktide 1 või 2 kohaselt esitatud andmetest)

4. Kiirguskaitseprogrammi rakendamise eest vastutava isiku nimi, ametikoht ja täielik aadress juhul, kui see erineb punktide 1, 2, või 3 kohaselt esitatud andmetest:

4. Kiirguskaitseprogrammi rakendamise eest vastutava isiku nimi, ametikoht, täielik aadress, mobiil- ja lauatelefoni number ning e-posti aadress juhul, kui see erineb punktide 1, 2, või 3 kohaselt esitatud andmetest:

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa 1 – punkt 4 – alapunkt 7 – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui vedajal on vaja lisada oma taotlusele täiendavaid andmeid või selgitusi, palun märkida need siia:

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa 1 – punkt 4 – alapunkt 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Mina, vedaja, kinnitan käesolevaga, et täidan komisjoni poolt kooskõlas käesoleva määruse artikliga 3 a sätestatud ühiseid ohutusnorme.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

I a LISA

 

ÜHISED OHUTUSKRITEERIUMID

 

1. Teave, suunised ja koolitus:

 

a) üldväljaõpe (tunnistus vastavalt ohtlike kaupade sisevedusid käsitlevale määrusele ning kiirguskaitse vastavalt direktiivile 96/29/Euratom);

 

b) ametiülesannetega seotud väljaõpe;

 

c) ohutusalane koolitus (erakorraline reageerimine vastavalt direktiivile 96/29/Euratom).

 

Vedaja korraldab asjaomaste materjalidega kokkupuutuvatele töötajatele asjakohased koolitused nii kiirguskaitse valdkonnas (vastavalt direktiivile 2000/18/EÜ) kui ka erakorralistele olukordadele reageerimiseks.

 

Vedaja on kohustatud säilitama oma töötajatele korraldatud koolituste kohta andmeid.

 

Pädev asutus on kohustatud andma radioaktiivsete materjalide ohutu transpordi kohta teavet ja suuniseid. Täpsemalt annab pädev asutus üldsusele ja kasutajatele asjakohast teavet oma ohutusalaste ja regulatiivsete seisukohtade, haldusmenetluste ja otsustamisprotsesside kohta.

 

2. Kiirgusavarii:

 

1. Avariisid käsitlevate dokumentide koostamisel kasutatakse asjakohast keelepruuki, et tagada, et kasutajad, st kauba saatjad, vedajad, tarnijad ja/või tootjad ning reguleerivad asutused mõistavad dokumenti täpselt ja ühemõtteliselt.

 

2. Vedaja tõestab, et tal on piisavad vahendid ja tugistruktuur, et reageerida transpordiõnnetustele. Vedaja tegutseb kooskõlastajana, kes saab kiirgusavariile reageerides asjaomaselt pädevalt asutuselt nõu või edastab sellele asutusele teavet. Vedaja on kohustatud määrama õnnetuste puhuks kontaktisiku.

 

3. Avariireageerimise eesmärk on minimeerida kiire ja asjakohase tegutsemise abil transpordiõnnetustega seotud ohtusid. Asjakohane tegutsemine tähendab sellist tegutsemist, mille abil leevendatakse võimalikult suurel määral võimalikku või tegelikku kahju isikutele, varale ja keskkonnale. Selline reageerimine hõlmab vähemalt järgmist: isikute kiiritusannuse mõõtmine vastavalt kiirituskaitse asjatundja soovitustele; piisava arstiabi ja radioloogilise abi andmine kõikidele vigastatud või kiiritusega kokkupuutunud isikutele; õnnetuse tagajärjel laiali läinud mis tahes radioaktiivse materjali nõuetekohane kõrvaldamine ja sellest vabanemine ning õnnetuskoha puhastamine, et taastada võimalikult suurel määral selle algne olukord ja toimimine. Teatavatel juhtudel võivad mõned meetmed võtta kaua aega – sellistel puhkudel peab esimene reageering hõlmama vähemalt seda, et kõikidele vigastatud isikutele tagatakse arstiabi ning et mis tahes kahju varale või keskkonnale püütakse leevendada.

 

4. Pädevad asutused tagavad, et avariireageerimise meetmed, sh pädeva asutuse, radioaktiivse materjali vedamisega seotud asjaomase organisatsiooni ja kõikide muude asjaomaste osaliste poolt võetavad meetmed vaadatakse korrapäraselt läbi.

 

5. Iga vedaja peab tagama, et üldsust teavitatakse tervisekaitsemeetmetest, nagu:

 

a) esmateadmised radioaktiivsuse ja selle mõju kohta inimeste tervisele ja keskkonnale;

 

b) kiirgusavariide võimalik esinemine ning nende võimalikud tagajärjed üldsuse ja keskkonna jaoks;

 

c) asjakohane teave üldsuse poolt kiirgusavarii korral võetavate meetmete kohta;

 

d) erakorraliste meetmete rakendamise eest vastutav asjakohane kohalik ametiasutus.

 

Üldsusele antavat nimetatud teavet tuleb korrapäraselt ajakohastada.

 

3. Ohutusnõustaja:

 

a) vedaja määrab ohutusnõustaja;

 

b) ohutusnõustajal on kiirguskaitse valdkonnas teadmised ja kogemused.

 

4. Doosi hindamine, individuaalne järelevalve ja järelevalve tööruumides toimub kooskõlas direktiivis 96/29/Euratom esitatud nõuetega.

 

5. Ohutustaset arvestav kiirguskaitseprogramm hõlmab vähemalt järgmist:

 

a) programmi ulatus;

 

b) ohutuskultuur;

 

c) kiirguskaitse eesmärkide täitmise tagamiseks vajalikud praktilised meetmed;

 

d) ülesannete ja kohustuste ettevõttesisene jaotus;

 

e) doosi hindamine;

 

f) doosi piirmäärad, doosipiirangud ja optimeerimine;

 

g) pinnasaaste kontrollimine;

 

h) eraldamine ja muud kaitsemeetmed;

 

i) avariireageerimise kord;

 

j) koolitus;

 

k) radioaktiivse materjali ohutu vedamise juhtimissüsteemid.

 

6. Kvaliteedi- ja vastavusaudit (vastavalt komisjoni koostatud suunistele).

 

7. Täiendavad nõuded:

 

a) ohtlike kaupade veoga seotud isik peab võtma kõik mõistlikud meetmed, et tagada kauba füüsiline kaitse ning vältida loata juurdepääsu kõnealusele kaubale.

 

Kui tegemist on maantee-, raudtee- või siseveetranspordiga, laaditakse kaubad sõidukist, vagunist või laevalt maha kohe, kui sihtkohta jõudmise järel reaalselt võimalik.

Selgitus

Selleks et tagada ohutusnõuete tulemuslik ja ühtne rakendamine radioaktiivsete materjalide vedajatele, peaksid pädevad asutused kontrollima, et registreerimist taotlev ettevõtja suudab tõepoolest täita koolituse, personali, vahendite ja muuga seonduvaid nõudeid, pidades eelkõige silmas transpordiõnnetusi.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

30.5.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

35

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Martina Anderson, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Yves Cochet, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Glenis Willmott, Sabine Wils

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Mark Demesmaeker, Rebecca Harms, Romana Jordan, Renate Sommer, Bart Staes

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

18.9.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

36

8

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Maria Badia i Cutchet, Antonio Cancian, Yves Cochet, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Bernd Lange, Corinne Lepage, Marian-Jean Marinescu, Mario Pirillo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

María Irigoyen Pérez, Cecilia Wikström, Sabine Wils