JELENTÉS a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerének létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

14.11.2013 - (COM(2012)0561 – C7‑0320/2012 – 2011/0225(NLE)) - *

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó:Kovács Béla


Eljárás : 2011/0225(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0385/2013
Előterjesztett szövegek :
A7-0385/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerének létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2012)0561 – C7‑0320/2012 – 2011/0225(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0561),

–   tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 31. és 32. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0320/2012),

–   tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. és 37. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A7-0385/2013),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát az alábbi módosításokkal;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésével és az Euratom-Szerződés 106a. cikkével összhangban;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerének létrehozásáról

a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerének létrehozásáról

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 31. cikke második bekezdésére és 32. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikkére,

Indokolás

A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó előírásokat jelenleg a Szerződés alapján a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv rögzíti. Ezért helyénvaló e rendelet számára is ugyanazt a jogalapot választani. Nem helyénvaló, hogy a Bizottság javaslata szerint együttdöntési hatásköröket vonjunk meg az Európai Parlamenttől; annál kevésbé, mivel a javaslat fontos környezetvédelmi és egészségügyi kérdéseket érint. A radioaktív anyagokkal szembeni védelem szabályaival általában – összhangban az Európai Parlament által 2011. február 15-én elfogadott BELET-jelentéssel (P7_TA(2011)0055) és a 2013. március 12-én elfogadott, „Az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagok” című RIVASI-jelentéssel (P7_TA(2013)0068) – a Szerződés keretei között kell foglalkozni.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

2 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel a Bizottság javaslatára, amelyet a Tudományos és Műszaki Bizottság által kinevezett személyek csoportjával folytatott konzultációt követően terjesztett elő,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

Indokolás

A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó előírásokat jelenleg a Szerződés alapján a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv rögzíti. Ezért helyénvaló e rendelet számára is ugyanazt a jogalapot választani. Nem helyénvaló, hogy a Bizottság javaslata szerint együttdöntési hatásköröket vonjunk meg az Európai Parlamenttől; annál kevésbé, mivel a javaslat fontos környezetvédelmi és egészségügyi kérdéseket érint. A radioaktív anyagokkal szembeni védelem szabályaival általában – összhangban az Európai Parlament által 2011. február 15-én elfogadott BELET-jelentéssel (P7_TA(2011)0055) és a 2013. március 12-én elfogadott, „Az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagok” című RIVASI-jelentéssel (P7_TA(2013)0068) – a Szerződés keretei között kell foglalkozni.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

4 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

Indokolás

A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó előírásokat jelenleg a Szerződés alapján a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv rögzíti. Ezért helyénvaló e rendelet számára is ugyanazt a jogalapot választani. Nem helyénvaló, hogy a Bizottság javaslata szerint együttdöntési hatásköröket vonjunk meg az Európai Parlamenttől; annál kevésbé, mivel a javaslat fontos környezetvédelmi és egészségügyi kérdéseket érint. A radioaktív anyagokkal szembeni védelem szabályaival általában – összhangban az Európai Parlament által 2011. február 15-én elfogadott BELET-jelentéssel (P7_TA(2011)0055) és a 2013. március 12-én elfogadott, „Az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagok” című RIVASI-jelentéssel (P7_TA(2013)0068) – a Szerződés keretei között kell foglalkozni.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Közös kritériumok meghatározásával biztosítani kell e rendelet hatékony és összehangolt végrehajtását, amely kritériumokat a tagállamok alkalmazzák a fuvarozó-nyilvántartási igazolások kiadásakor, továbbá biztosítani kell a megvalósítható és kötelező információcserét a többi tagállammal a fuvarozók ellenőrzésének biztosítása, a megfelelés ellenőrzése, valamint a vészhelyzetekre való hatékony reagálás érdekében.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltaknak megfelelően kell gyakorolni.

törölve

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Az iparra nehezedő szabályozási terhek csökkentésének általános célja elismeréseként a Bizottságnak tovább kell tanulmányoznia a jelen rendelet számos olyan kisvállalkozásra gyakorolt hatását, amely egyetlen tagállam határain belül szállít radioaktív anyagokat.

Indokolás

Ez azért fontos, mert a Bizottság megállapította, hogy „az elérhető adatok alapján nagyon nehéz kiszámítani a kkv-kra gyakorolt konkrét hatásokat”, valamint hogy az érdekeltekkel folytatott online konzultációra szánt időszak nagyon rövid volt (2007. december 10–2008. január 28., amibe a karácsonyi szünet is beleesett).

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ez a rendelet létrehozza a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerét, amely megkönnyíti a tagállamok azon feladatát, hogy biztosítsák a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmére vonatkozó, a 96/29/Euratom irányelvben megállapított alapvető biztonsági előírások betartását.

(1) Ez a rendelet a 2008/68/EK irányelv és a 96/29/Euratom irányelv előírásai alapján létrehozza a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi engedélyezési és nyilvántartási rendszerét.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ezt a rendeletet minden olyan fuvarozóra alkalmazni kell, aki a Közösségen belül, harmadik országokból a Közösségbe, valamint a Közösségből harmadik országokba radioaktív anyagokat szállít. A rendeletet nem alkalmazandó a légi és tengeri úton radioaktív anyagokat szállító fuvarozókra.

(2) Ezt a rendeletet minden olyan fuvarozóra alkalmazni kell, aki közúton, vasúton vagy belvízi úton a Közösségen belül, harmadik országokból a Közösségbe, valamint a Közösségből harmadik országokba radioaktív anyagokat szállít.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Ez a rendelet a radioaktív anyagok szállításának lopással, szabotázzsal, illetve egyéb rosszindulatú cselekménnyel szembeni védelmére vonatkozó nemzeti előírások sérelme nélkül alkalmazandó.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) „fuvarozó”: olyan személy, szervezet vagy közvállalkozás, amely a Közösség területén bármely szállítóeszközzel radioaktívanyag-fuvarozást végez. Egyaránt ide tartoznak az ellenszolgáltatás fejében tevékenységet folytató és a saját részükre fuvarozást végző fuvarozók;

a) „fuvarozó”: olyan személy, szervezet vagy vállalkozás, amely a Közösség területén bármely szállítóeszközzel radioaktívanyag-fuvarozást végez. Egyaránt ide tartoznak az ellenszolgáltatás fejében tevékenységet folytató és a saját részükre fuvarozást végző fuvarozók;

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) „közös kritériumok”: a veszélyes áruk szállítása tekintetében az egyes szállítási módokra vonatkozó szabályozáson, azaz a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodáson (ADR), a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Szállításáról szóló Szabályzaton (RID) és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáson (ADN), valamint a 96/29/Euratom irányelven és a 2008/68/EK irányelven alapuló biztonsági előírások összessége, amelynek a radioaktívanyag-fuvarozóknak meg kell felelniük a nyilvántartási igazolás megszerzéséhez;

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) „szállítás”: a származási helyről a rendeltetési helyre irányuló valamennyi szállítási művelet, ideértve a radioaktív anyagok berakodását, tranzittárolását és kirakodását is;

c) „szállítás”: a fuvarozó által végzett, a származási helyről a rendeltetési helyre irányuló valamennyi szállítási művelet;

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) „radioaktív anyag”: radionuklidokat tartalmazó bármely anyag, amelyben a küldemény aktivitás-koncentrációja és teljes aktivitása is meghaladja a radioaktív anyagok biztonságos szállítására vonatkozó NAÜ-előírások (TS-R-1. számú biztonsági követelmény, Bécs, 2009) 402–407. bekezdésében meghatározott értékeket;

d) „radioaktív anyag”: a veszélyes áruk szállítása tekintetében az egyes szállítási módokra vonatkozó, a tagállamok által a 2008/68/EK irányelv keretében végrehajtott szabályozásban (ADR, RID és ADN) leírtaknak megfelelő anyag;

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) „súlyos következményekkel járó veszélyes áruk – radioaktív anyagok”: olyan radioaktív anyagok, amelyeket terrorcselekmény során visszaélésszerűen használhatnak fel, és amelyek következésképp súlyos következményekkel – például a NAÜ nukleáris biztonsági iránymutatás-sorozatának „Security in the Transport of Radioactive Material” (A radioaktív anyagok szállításának biztonsága) című, Bécsben, 2008-ban kiadott 9. számának A.9. függelékében meghatározott tömeges halálozás vagy tömegpusztítás – járhatnak;

e) „súlyos következményekkel járó veszélyes áruk – radioaktív anyagok”: olyan radioaktív anyagok, amelyek véletlenül kiszivároghatnak, illetve amelyeket terrorcselekmény során visszaélésszerűen használhatnak fel, és amelyek következésképp súlyos következményekkel – például a NAÜ nukleáris biztonsági iránymutatás-sorozatának „Security in the Transport of Radioactive Material” (A radioaktív anyagok szállításának biztonsága) című, Bécsben, 2008-ban kiadott 9. számának A.9. függelékében meghatározott tömeges halálozással vagy tömegpusztítással – járhatnak;

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) „engedményes küldeménydarab”: bármely olyan küldeménydarab, amelyben a megengedett radioaktív tartalom nem haladja meg a radioaktív anyagok biztonságos szállítására vonatkozó NAÜ-előírások (TS-R-1. számú biztonsági követelmény, Bécs, 2009) IV. szakaszának V. táblázatában meghatározott aktivitásszinteket, illetve postai szállítás esetében e határértékeknek az egytizedét, és amelyen UN 2908, 2909, 2910 vagy 2911 jelölésű címke szerepel;

f) „engedményes küldeménydarab”: bármely olyan radioaktívanyag-tartalmú küldeménydarab, amely megfelel a veszélyes áruk szállítása tekintetében az egyes szállítási módokra vonatkozó, a tagállamok által a 2008/68/EK irányelv keretében végrehajtott szabályozásban (ADR, RID és ADN) az „engedményes küldeménydarab”-nak minősített küldeménydarabokra vonatkozó követelményeknek;

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az egyes szállítási műveleteket a fuvarozó nyilvántartásba vételi igazolása másolatának, vagy a (3) bekezdésben említett szállítás esetében alkalmazandó nemzeti eljárással összhangban megszerzett engedélynek vagy nyilvántartásba vételi igazolásnak kell kísérnie.

(2) Az egyes szállítási műveleteket a fuvarozó nyilvántartásba vételi igazolásáról készített másolatnak kell kísérnie.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A radioaktív anyagok mozgatására vagy a radioaktív anyagokat vagy forrásokat tartalmazó berendezések használatára a 96/29/Euratom irányelvvel összhangban kibocsátott, érvényes engedélyek vagy nyilvántartásba vételi igazolások jogosultja ezeket az anyagokat vagy forrásokat e rendelet értelmében nyilvántartásba vételi igazolás nélkül szállíthatja, ha a szállítás szerepel valamennyi olyan tagállamra vonatkozó engedélyben vagy nyilvántartásba vételi igazolásban, ahol a szállításra sor kerül.

törölve

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A radioaktív anyagok bármiféle szállítását a 2008/68/EK irányelvben meghatározottak szerint a veszélyes és szennyező anyagokra vonatkozó nemzetközi szabályoknak és ENSZ-EGB előírásoknak, az ide vonatkozó, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodásnak (ADR), a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Szállításáról szóló Szabályzatnak (RID) és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodásnak (ADN) megfelelően kell végezni.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság elektronikus fuvarozó-nyilvántartási rendszert (a továbbiakban: ESCReg rendszer) hoz létre és tart fenn a radioaktív anyagok szállításának felügyeletére és ellenőrzésére. A Bizottság meghatározza az ESCReg rendszerbe felveendő információk körét, valamint a rendszer műszaki előírásait és követelményeit.

(1) A Bizottság elektronikus fuvarozó-nyilvántartási rendszert (a továbbiakban: ESCReg rendszer) hoz létre, tart fenn és biztosít a radioaktívanyag-fuvarozók nyilvántartásba vételének felügyeletére és ellenőrzésére. A Bizottság meghatározza az ESCReg rendszerbe felveendő információk körét, valamint a rendszer műszaki előírásait és követelményeit. A félreértelmezések elkerülése végett ezeknek az előírásoknak mindenre kiterjedőeknek és egyértelműeknek kell lenniük.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az ESCReg rendszernek biztonságosnak, megbízhatónak és a rendelet hatályba lépését megelőzően már teljes mértékben működőképesnek kell lennie. Ezen túlmenően információcsere-mechanizmust kell felállítani az illetékes hatóságok és a nyilvántartási rendszer között legalább a határokon átnyúló fuvarozás megkönnyítése érdekében.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az ESCReg rendszer korlátozott és biztonságos hozzáférést biztosít a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai, a nyilvántartásba vett fuvarozók és a kérelmezők számára, figyelemmel a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseire. A hatáskörrel rendelkező hatóságok minden rendelkezésre álló adathoz hozzáféréssel rendelkeznek.

(2) Az ESCReg rendszer korlátozott és biztonságos hozzáférést biztosít a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai, a nyilvántartásba vett fuvarozók és a kérelmezők számára, figyelemmel a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseire. A hatáskörrel rendelkező hatóságok minden rendelkezésre álló adathoz hozzáféréssel rendelkeznek. Az ESCReg rendszer nyílt hozzáférést biztosít a nyilvántartásba vett fuvarozók jegyzékéhez.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság nem felel az ESCReg rendszeren keresztül benyújtott információk tartalmáért és pontosságáért.

(3) A hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok felelnek az ESCReg rendszeren keresztül benyújtott információk tartalmáért, amelynek pontosnak, időszerűnek és átláthatónak kell lennie.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fuvarozóknak az ESCReg rendszeren keresztül kell nyilvántartásba vételüket kérelmezniük.

A fuvarozóknak az ESCReg rendszeren keresztül kell kérelmezniük a nyilvántartásba vételüket a (3) bekezdés szerinti hatáskörrel rendelkező hatóságnál.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kérelmező fuvarozónak be kell nyújtania az I. mellékletben található kitöltött, elektronikus kérelem-formanyomtatványt.

A kérelmező fuvarozónak be kell nyújtania az I. mellékletben található kitöltött, elektronikus kérelem-formanyomtatványt. A kérelmező segítése érdekében az interneten folyamatosan hozzáférhetőnek kell lennie az elérhetőségeket és arra vonatkozó információt is tartalmazó iránymutatásoknak, hogy hogyan lehet kapcsolatba lépni a kapcsolattartóval vagy az illetékes hatósággal.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

E rendelet hatálybalépésének időpontját követően egy év átmeneti időszak áll a fuvarozók rendelkezésére, hogy e rendelet értelmében nyilvántartási igazolást kérelmezzenek és szerezzenek be. Ez alatt az átmeneti időszak alatt a 96/29/Euratom irányelv és a 2008/68/EK irányelv rendelkezései alkalmazandók.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A kérelem-formanyomtatvány kitöltését és benyújtását követően a kérelmező automatikus átvételi elismervényt és kérelmezői azonosítószámot kap.

(2) A kérelem-formanyomtatvány kitöltését és benyújtását követően a kérelmező automatikus átvételi elismervényt és kérelmezői azonosítószámot kap. A felelős hatáskörrel rendelkező hatóság ugyanilyen átvételi elismervényt kap. A Bizottság felel az e cikk (3) bekezdésének való megfelelés biztosításáért. A kérelem elutasítása esetén a kérelmező hibaüzenetet kap, amely közli a kérelem elutasításának okait.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az átvételi elismervény kiadásától számított nyolc héten belül a hatáskörrel rendelkező hatóság fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolást állít ki, ha a benyújtott adatokat hiánytalannak, továbbá e rendelettel, a 96/29/Euratom irányelvvel és a 2008/68/EK irányelvvel összhangban lévőnek ítéli.

(4) Az átvételi elismervény kiadásától számított nyolc héten belül a hatáskörrel rendelkező hatóság fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolást állít ki, ha a benyújtott adatokat hiánytalannak, továbbá e rendelettel összhangban lévőnek ítéli, valamint úgy véli, hogy a kérelmező megfelel a 2. cikk (1) bekezdése ba) pontjában meghatározott közös kritériumoknak.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolás másolatát az ESCReg rendszeren keresztül automatikusan át kell adni azon tagállamok valamennyi hatáskörrel rendelkező hatóságának, ahol a fuvarozó működni szándékozik.

A fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolás másolatát az ESCReg rendszeren keresztül automatikusan át kell adni valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság elutasítja a fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolás kiállítását azzal az indokolással, hogy a kérelem hiányos és nem felel meg az alkalmazandó követelményeknek, írásban válaszol a kérelmezőnek az átvételi elismervény kiadását követő nyolc héten belül. Az ilyen elutasítást megelőzően a hatáskörrel rendelkező hatóság felszólítja a kérelmezőt, hogy a felszólítás átvételétől számított három héten belül javítsa ki vagy egészítse ki kérelmét. A hatáskörrel rendelkező hatóságnak meg kell indokolnia az elutasítást.

Szükség esetén a hatáskörrel rendelkező hatóság felszólítja a kérelmezőt, hogy az e felszólítás átvételétől számított három héten belül eszközölje a szükséges javításokat vagy szolgáltasson kiegészítő információt. Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság elutasítja a fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolás kiállítását azzal az indokolással, hogy a kérelem hiányos és nem felel meg az alkalmazandó követelményeknek, írásban válaszol a kérelmezőnek az átvételi elismervény kiadását követő nyolc héten belül. A hatáskörrel rendelkező hatóságnak meg kell indokolnia az elutasítást.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az elutasítás másolatát és az indokolást az ESCReg rendszeren keresztül automatikusan át kell adni azon tagállamok valamennyi hatáskörrel rendelkező hatóságának, ahol a fuvarozó működni szándékozik.

Az elutasítás másolatát és az indokolást az ESCReg rendszeren keresztül automatikusan át kell adni valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) A nyomon követhetőség biztosítása, a hatékonyabb ellenőrzés segítése és a hamisítás minden formájának megelőzése érdekében valamennyi fuvarozó addigi tevékenységének leírását meg kell őriznie az illetékes hatóságnak.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A fuvarozó felelősséggel tartozik az ESCReg rendszerbe továbbított közösségi fuvarozói nyilvántartáshoz rendszeresített formanyomtatványban megadott adatok folyamatos pontosságának biztosításáért.

(1) A fuvarozó felelősséggel tartozik az ESCReg rendszerbe továbbított közösségi fuvarozói nyilvántartáshoz rendszeresített formanyomtatványban megadott adatok folyamatos pontosságának biztosításáért. Ezért lehetővé kell tenni a fuvarozók számára, hogy könnyedén és csekély adminisztratív terhek mellett frissíthessék adataikat.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az igazolást kibocsátó hatóság felelős annak vizsgálatok révén történő ellenőrzéséért, hogy a nyilvántartásba vett fuvarozó az igazolás érvényességének időtartama alatt folyamatosan megfeleljen e rendelet követelményeinek.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Annak biztosítása érdekében, hogy az összes kérelmező egyenlő bánásmódban részesüljön, az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell azt, hogy a nyilvántartási igazolás kiadására vonatkozó feltételek egységesek és a NAÜ meghatározásaival összhangban legyenek, valamint hogy a nyilvántartásba vételi eljárások össze legyenek hangolva.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ha valamely fuvarozó nem tesz eleget e rendelet követelményeinek, a megfelelés hiányának feltárása szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága az adott tagállam jogi keretrendszerén belül végrehajtási intézkedéseket alkalmaz, ilyenek például a következők: írásbeli felszólítások, képzési és oktatási intézkedések, a nyilvántartásba vétel felfüggesztése, visszavonása vagy elutasítása, illetve büntetőeljárás, a megfelelés hiányának biztonsági jelentőségétől és a fuvarozó megfelelési statisztikáitól függően.

(1) Ha valamely fuvarozó nem tesz eleget e rendelet követelményeinek, a megfelelés hiányának feltárása szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága az adott tagállam jogi keretrendszerén belül végrehajtási intézkedéseket, például írásbeli felszólítást, képzési és oktatási intézkedéseket alkalmaz, illetve büntetőeljárást indít a megfelelés hiányának biztonsági jelentőségétől és a fuvarozó megfelelési statisztikáitól függően.

 

A végrehajtási intézkedésekről azonnal értesítik az igazolást kibocsátó tagállamot. Az értesített tagállam legfeljebb négy héten belül módosítja, megújítja vagy visszavonja a nyilvántartásba vételt. A határozatot az ESCReg rendszeren keresztül kibocsátják valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai számára.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A meg nem felelés megállapításának helye szerinti tagállam a megfelelés hiányának biztonsági jelentőségétől és a fuvarozó megfelelési statisztikáitól függően felfüggesztheti a fuvarozó nyilvántartásba vételét.

 

A felfüggesztésről az igazolást kibocsátó tagállam azonnal értesítést kap. Az értesített tagállam legfeljebb négy héten belül módosítja, megújítja vagy visszavonja a nyilvántartásba vételt. A határozatot az ESCReg rendszeren keresztül kibocsátják valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai számára.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A meg nem felelés megállapításának helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága közli a fuvarozóval és a fuvarozó radioaktívanyag-szállítási szándékának helye szerinti tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival az alkalmazott végrehajtási intézkedésekre vonatkozó információkat és az adott intézkedések indokolását. Ha a fuvarozó nem tesz eleget az (1) bekezdés szerint alkalmazott végrehajtási intézkedéseknek, a nyilvántartásba vételt visszavonja a fuvarozó központi irodájának helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága, illetve ha a fuvarozó harmadik országban letelepedett, azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága, ahol a fuvarozó először szándékozott belépni a Közösség területére.

(2) A meg nem felelés megállapításának helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága közli a fuvarozóval, valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságaival és a Bizottsággal az alkalmazott végrehajtási intézkedésekre vonatkozó információkat és az adott intézkedések indokolását.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóság közli a fuvarozóval és a többi érintett, hatáskörrel rendelkező hatósággal a visszavonást és egyúttal annak indokolását is.

törölve

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A megfelelés hiányát minden esetben jelentik a Bizottság és az ESCReg rendszer felé.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok kijelölik a radioaktív anyagok szállításáért felelős hatáskörrel rendelkező hatóságot és nemzeti kapcsolattartót.

A tagállamok kijelölik a radioaktívanyag-fuvarozók nyilvántartásba vételéért felelős hatáskörrel rendelkező hatóságot és a nemzeti kapcsolattartót. A rájuk vonatkozó információt közzéteszik a kérelmezőknek szóló regisztrációs weboldalon.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság ezekről az információkról és az azokban bekövetkezett bármely változásról az ESCReg rendszeren keresztül értesíti a Közösségen belüli valamennyi illetékes hatóságot.

A Bizottság ezekről az információkról és az azokban bekövetkezett bármely változásról az ESCReg rendszeren keresztül értesíti a Közösségen belüli valamennyi hatáskörrel rendelkező hatóságot, illetve ezeket az információkat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi az interneten.

Indokolás

A hatáskörrel rendelkező hatóságra és az országos kapcsolattartó pontra vonatkozó információk a lakosság érdekét szolgálhatják, ezért azoknak nyilvánosan elérhetőknek kell lenniük.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó nemzeti sugárvédelmi szabályokról szóló információknak a kapcsolattartókon keresztül könnyen elérhetőknek kell lenniük a fuvarozók számára.

(2) A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó nemzeti sugárvédelmi szabályokról szóló információknak a kapcsolattartókon keresztül könnyen elérhetőknek kell lenniük.

Indokolás

Az alkalmazandó szabályokra vonatkozó információk a lakosság érdekét szolgálhatják, ezért azoknak nyilvánosan elérhetőknek kell lenniük.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kapcsolattartók és a hatáskörrel rendelkező hatóságok a lehető legrövidebb időn belül válaszolnak az információkra vonatkozó kérésre, és amennyiben a kérés hibás vagy megalapozatlan, haladéktalanul tájékoztatják erről az ügyfelet.

A kapcsolattartók és a hatáskörrel rendelkező hatóságok a lehető legrövidebb időn belül válaszolnak az információkra vonatkozó kérésre, és amennyiben a kérés hibás vagy megalapozatlan, két héten belül tájékoztatják erről az ügyfelet.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Végrehajtás

A felhatalmazás gyakorlása

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza a 2. cikk (1) bekezdése ba) pontjában definiált közös kritériumokat.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

10 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10b. cikk

 

Felülvizsgálat

 

A Bizottság két évvel e rendelet hatályba lépését követően felülvizsgálja e rendeletet, hogy felmérje annak hatékonyságát, és szükség esetén a radioaktív anyagok Közösségen belüli és harmadik országból történő biztonságos fuvarozásának garantálására irányuló további intézkedéseket javasol.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11. cikk

törölve

Tanácsadó bizottság

 

A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. Ez a bizottság a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében bizottságnak minősül.

 

E bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

 

A bizottság szakvéleményt ad és segítséget nyújt a Bizottságnak az e rendeletben előírt feladatainak ellátása során.

 

A bizottság a tagállamok által kijelölt szakértőkből és a Bizottság által kijelölt szakértőkből áll, elnöke pedig a Bizottság képviselője.

 

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

E rendeletet ellenőrzött, működő nyilvántartási rendszer meglétének függvényében kell alkalmazni.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – táblázat – B rész – 1 - 4 pontok

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A fuvarozó szervezet felelős képviselőjének (a fuvarozó szervezet nevében kötelezettségvállalásra feljogosított személy) neve, beosztása, pontos címe, telefonszáma és e-mail címe:

1. A fuvarozó szervezet felelős képviselőjének (a fuvarozó szervezet nevében kötelezettségvállalásra feljogosított személy) neve, beosztása, pontos címe, mobil-, illetve vezetékes telefonszáma és e-mail címe:

2. A hatóságok részéről műszaki/adminisztratív kérdésekért felelős kapcsolattartó személy (a fuvarozó vállalkozás által folytatott tevékenységek tekintetében az előírások betartásáért felelős személy) neve, beosztása, pontos címe, telefonszáma és e-mail címe:

2. A hatóságok részéről műszaki/adminisztratív kérdésekért felelős kapcsolattartó személy (a fuvarozó vállalkozás által folytatott tevékenységek tekintetében az előírások betartásáért felelős személy) neve, beosztása, pontos címe, mobil-, illetve vezetékes telefonszáma és e-mail címe:

3. A biztonsági tanácsadó neve, beosztása és pontos címe (csak a szárazföldi szállítási módok esetében, és ha eltér az 1. vagy 2. pontban megadottól):

3. A biztonsági tanácsadó (csak a szárazföldi szállítási módok esetében, és ha eltér az 1. vagy 2. pontban megadottól) neve, beosztása, pontos címe, mobil-, illetve vezetékes telefonszáma és e-mail címe:

4. A sugárvédelmi program végrehajtásáért felelős személy neve, beosztása és pontos címe, amennyiben eltér az 1., a 2. vagy a 3. pontban megadottól.

4. A sugárvédelmi program végrehajtásáért felelős személy (amennyiben eltér az 1., a 2. vagy a 3. pontban megadottól) neve, beosztása, pontos címe, mobil-, illetve vezetékes telefonszáma és e-mail címe:

INDOKOLÁS

2012. február 3-án a Tanács az Euratom Szerződés 7. cikkének értelmében konzultációt kezdeményezett az Európai Parlamenttel a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerének létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0561 - 2011/0225(NLE)).

Jogalap

E rendelet rendelkezései a munkavállalók és a lakosság egészségének védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírásokkal állnak összefüggésben. Következésképpen a jogalap az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 3. fejezete és különösen annak 31. és 32. cikke.

Összegzés

A rendeletre irányuló javaslat célja, hogy a szállítás lebonyolítása tekintetében egyetlen nyilvántartási rendszerrel váltsa fel a radioaktívanyag-fuvarozókra vonatkozó nemzeti jelentéstételi és engedélyezési eljárásokat. A rendelet végrehajtásának köszönhetően az eljárások egyszerűsödni, az adminisztratív terhek pedig csökkenni fognak, ugyanakkor a magas szintű sugárzásvédelem továbbra is biztosított lesz.

Indokolás

Európai szinten a radioaktívanyag-fuvarozók az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) szerinti szállítási jogszabályok, valamint a sugárzással kapcsolatos szempontokra vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartoznak; ilyen szempont többek között a munkavállalók és a lakosság egészségének az Euratom-Szerződés szerinti védelme is. A jogszabályokat a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv egyszerűsítette azáltal, hogy valamennyi szárazföldi szállítási módot egyesítette. Az Euratom-Szerződés 33. cikkének értelmében a tagállamok az alapvető előírások betartásának biztosítására megfelelő rendelkezéseket állapítanak meg. A tagállamok eltérő rendszerekben hajtották végre ezeket az eljárásokat, ezáltal tovább bonyolítva magukat a szállítási műveleteket. A szállítási tevékenység esetében ezeknek a nemzeti bejelentési és engedélyezési eljárásoknak egyetlen nyilvántartási rendszerrel való felváltása ezért hozzá fog járulni az eljárás egyszerűsítéséhez, az adminisztratív terhek csökkentéséhez, a belépési korlátok megszüntetéséhez, az elért magas szintű sugárzásvédelem fenntartása mellett.

A javasolt módosítások összegzése

Az előadó üdvözli az Unión belüli szállítási tevékenység megkönnyítésére és jobb nyomon követésére irányuló európai bizottsági javaslatot, amelyet több ponton is módosítani kíván:

Annak érdekében, hogy az összes fuvarozó egyenlő bánásmódban részesüljön, a tagállamoknak illetékes nemzeti hatóságaikon keresztül biztosítaniuk kell azt, hogy a nyilvántartási igazolás kiadására vonatkozó feltételek és formanyomtatványok, illetve a nyilvántartásba vételi eljárások egységesek legyenek. Az indokolatlan elutasítások elkerülése érdekében az interneten iránymutatásokat kell közzétenni. A kitöltendő mezők mindegyikéhez külön magyarázatot fűző segítőprogramnak kell kísérnie, és lehetővé kell tenni a formanyomtatványok elektronikus aláírását.

A nyilvántartási rendszernek biztonságosnak, megbízhatónak és a rendelet hatályba lépését megelőzően már teljes mértékben működőképesnek kell lennie. Ezen túlmenően információcsere-mechanizmust kell felállítani a tagállamok nemzeti hatóságai és a nyilvántartási rendszer között, mivel ez megkönnyíti a határokon átnyúló fuvarozást.

A szóhasználatnak meg kell egyeznie és összhangban kell lennie a hatályos irányelvekével, valamint az Euratom-Szerződés szerinti, és különösen a NAÜ által javasolt meghatározásokkal és normákkal. A radioaktív anyagok szállításakor egyéb tevékenységekre (berakodás, tárolás, kirakodás) is szükség van, ezért egyértelműen meg kell határozni, hogy ezek közül mi tartozik a rendelet hatálya alá.

A nyilvántartási rendszernek meg kell felelnie az orvosi sugárterheléssel, a nyilvános információkkal, a külső munkavállalókkal, a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításával, valamint a nagy aktivitású zárt radioaktív sugárforrások és a gazdátlan sugárforrások ellenőrzéséről szóló öt másik irányelvvel kiegészített, az alapvető biztonsági előírásokról szóló 96/29/Euratom irányelvnek. A felsorolt irányelvek a nem megfelelő munkakörülményekből adódó ionizáló sugárzásnak való kitettségek megelőzésére, illetve az ellenőrzés uniós tagországokon belüli harmonizálására irányulnak.

Amennyiben egy fuvarozó kérelmezi nyilvántartásba vételét, a hatékonyabb ellenőrzés és a hamisítás megelőzése érdekében addigi tevékenységének leírását a nyilvántartásba vételi igazolást kiállító nemzeti hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

Felmerülhet a kérdés, hogy az irányelv hatálya miért korlátozott, hiszen radioaktív anyagokat légi úton és tengeren is szállítanak, és erre az irányelv hatálya nem terjed ki: a légi és a tengeri fuvarozók esetében már léteznek ilyen rendszerek, ezért nincs szükség új nyilvántartási rendszert létrehozni számukra. A Bizottságnak ehelyett azt kellene megfontolnia, hogy a legmegfelelőbb rendszer használatát kiterjessze. Az előadó véleménye szerint ez lenne a költséghatékonyabb megoldás, amely a leggyorsabban meg is valósítható. Bár ez megerősítendő, valószínűleg a légi fuvarozók rendelkeznek a legbonyolultabb és legkiterjedtebb rendszerrel.

Bár az új rendszer célja a nyilvántartásba vétel egyszerűsítése, az átláthatóság bevezetése és a versenyképes fuvarozói ágazat előtti akadályok felszámolása, a legmagasabb szintű biztonságnak mindig is elsőrendű szempontnak kell lennie.

A Bizottságnak a végrehajtást követő két év múltán értékelési jelentést kell készítenie a rendelet hatásáról.

Végezetül az előadó úgy véli, hogy a fuvarozók számára lehetővé kell tenni, hogy könnyedén és csekély adminisztratív terhek mellett frissíthessék adataikat.

A JOGI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A JOGALAPRÓL

Amalia Sartori

elnök

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

BRÜSSZEL

Tárgy:             Vélemény a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerének létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat jogalapjáról (COM(2012)0561- C7‑0320/2012 – 2011/0225(NLE))

Tisztelt Elnök Asszony!

2013. június 11-i levelében az eljárási szabályzat 37. cikkével összhangban véleménynyilvánításra kérte fel a Jogi Bizottságot arról, hogy helyénvalónak tartja-e a fent említett, tanácsi rendeletre irányuló javaslat jogalapjának megváltoztatását és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés (a továbbiakban: Euratom-Szerződés) 31. és 32. cikkének az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 91. cikkével való felváltását, vagy a Bizottság által javasolt jogalap ez utóbbi rendelkezéssel való kiegészítését.

I. – Háttér

A tanácsi rendeletre irányuló javaslat létrehozza a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerét, amely megkönnyíti a tagállamok azon feladatát, hogy biztosítsák a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmére vonatkozó, a 96/29/Euratom irányelvben megállapított alapvető biztonsági előírások betartását.

A javasolt rendelet a 96/29/Euratom irányelv 2. és 3. cikkében foglalt tagállami bejelentési és engedélyezési rendszereket egységes nyilvántartással váltja fel[1]. A javasolt rendelet ezenfelül fokozatos megközelítést alkalmaz azáltal, hogy a nyilvántartásba vételi kötelezettség alól mentesíti azokat a fuvarozókat, amelyek kizárólag „engedményes küldeménydarabokat” szállítanak. Másfelől a javasolt rendelet a tagállamokra bízza, hogy további nyilvántartásba vételi követelményeket támasszanak a hasadóanyagok és a nagy aktivitású radioaktív anyagok fuvarozóival szemben.

Az Euratom-Szerződés 31. és 32. cikke mindössze a Parlamenttel folytatott konzultációt írja elő, míg az EUMSZ 91. cikkének értelmében a Parlament a rendes jogalkotási eljárással összhangban a Tanáccsal együtt társjogalkotóként jár el.

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságon belül 10 módosítást nyújtottak be arra irányulóan, hogy a jogalapot módosítsák az EUMSZ 91. cikkére vagy a javasolt jogalapot az említett cikkel egészítsék ki. Ezenfelül a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleménye is a jogalapnak az EUMSZ 91. cikkére való módosítását javasolja.

A képviselők által benyújtott módosítások és az ENVI Bizottság javaslat jogalapjának megváltoztatására irányuló vélemény indokolása a következő:

„Mivel a javaslat a szállítással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, helyénvaló az Európai Unió működéséről szóló szerződés 91. – szállításról szóló – cikkére alapozni. A Parlamentnek így együttdöntési hatáskört kell gyakorolnia.”

„A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó előírásokat jelenleg a Szerződés alapján a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv rögzíti. Ezért helyénvaló e rendelet számára is ugyanazt a jogalapot választani. Nem helyénvaló, hogy a Bizottság javaslata szerint együttdöntési hatásköröket vonjunk meg az Európai Parlamenttől; annál kevésbé, mivel a javaslat fontos környezetvédelmi és egészségügyi kérdéseket érint. A radioaktív anyagokkal szembeni védelem szabályaival általában – összhangban az Európai Parlament által 2011. február 15-én elfogadott BELET-jelentéssel (P7_TA(2011)0055) és a 2013. március 12-én elfogadott, „Az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagok” című RIVASI-jelentéssel (P7_TA(2013)0068) – a Szerződés keretei között kell foglalkozni.”

II. – A Szerződés vonatkozó cikkei

Javaslata jogalapjaként a Bizottság az Euratom-Szerződés következő cikkeit tüntette fel:

31. cikk

Az alapvető előírásokat a Tudományos és Műszaki Bizottság által kinevezett, a tagállamok tudományos szakértőiből, így különösen népegészségügyi szakértőkből álló szakértőcsoport véleményének kikérését követően a Bizottság dolgozza ki. A Bizottság az alapvető előírásokra vonatkozóan köteles kikérni a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét.

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően a Tanács, a Bizottság javaslata alapján, miután az eljuttatta hozzá e bizottságok véleményét, minősített többséggel elfogadja az alapvető előírásokat.

32. cikk

A Bizottság vagy a tagállamok valamelyikének kérelmére az alapvető előírások a 31. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően felülvizsgálhatók vagy kiegészíthetők.

A Bizottság a tagállamok által benyújtott minden kérést megvizsgál.

A 31. cikkben említett „alapvető előírások” az Euratom-szerződés 30. cikkében kerülnek meghatározásra, amelynek szövege a következő:

30. cikk

A Közösségen belül alapvető előírásokat kell megállapítani a lakosság és a munkavállalók egészségének az ionizáló sugárzásból eredő kockázatokkal szembeni védelmére vonatkozóan.

Az „alapvető előírások” kifejezés alatt a következőket kell érteni:

a) azok a megengedett legmagasabb dózisok, amelyeknél biztosított a megfelelő biztonság,

b) a sugárterhelés és radioaktív szennyeződés legnagyobb megengedett szintje,

c) a munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatát szabályozó alapelvek.

Az EUMSZ 91. cikke, amely a javasoltak szerint kiegészítené vagy felváltaná a jogalapot, a következőképpen rendelkezik:

91. cikk

(1) A 90. cikk végrehajtása céljából és a közlekedés sajátosságainak figyelembevételével az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően meghatározza:

a) a valamely tagállam területére irányuló vagy onnan kiinduló, illetve egy vagy több tagállam területén áthaladó nemzetközi közlekedésre alkalmazandó közös szabályokat;

b) azokat a feltételeket, amelyek mellett valamely tagállamban egy ott nem honos fuvarozó közlekedési szolgáltatásokat végezhet;

c) a közlekedés biztonságát javító intézkedéseket;

d) az egyéb megfelelő rendelkezéseket.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedések elfogadásakor figyelembe kell venni azokat az eseteket, ahol az intézkedések alkalmazása egyes régiókban súlyosan befolyásolhatja az életszínvonalat, a foglalkoztatási szintet, illetve a közlekedési eszközök és infrastruktúra működtetését.

Az EUMSZ 90. cikke így szól:

90. cikk

A Szerződések célkitűzéseit az e címben szabályozott területen egy közös közlekedéspolitika keretében kell végrehajtani.

III. – Ítélkezési gyakorlat a jogalap terén

A Bíróság ítélkezési gyakorlata a jogalap megválasztásával kapcsolatban bizonyos alapelvek irányába mutat. Először is, az anyagi hatáskör és az eljárás szempontjából a jogalap következményeit tekintve a helyes jogalap megválasztása alkotmányos jelentőséggel bír[2]. Másodsorban az EUSZ 13. cikkének (2) bekezdése értelmében az egyes intézmények a Szerződésben rájuk ruházott hatáskörök határain belül járnak el[3]. Harmadszor, a Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint „egy közösségi intézkedés jogalapjának megválasztásakor objektív, bírósági felülvizsgálatnak alávethető tényezőkből kell kiindulni, többek között elsősorban az intézkedés céljából és tartalmából”[4]. Negyedszer, meg kell állapítani, hogy a javaslat kettős cél elérésére irányul-e, vagy két összetevőt foglal-e magában, és ezek egyike elsődleges célnak vagy összetevőnek mutatkozik, míg a másik csupán járulékos jellegű vagy egyidejűleg irányul több cél elérésére, illetve több, egymással elválaszthatatlanul összekapcsolódó összetevőből áll, anélkül, hogy bármelyik is másodlagos lenne, vagy közvetett kapcsolatban állna a másikkal. Az első esetben az aktust egyetlen jogalapra kell alapítani, nevezetesen a fő vagy elsődleges cél vagy összetevő által megkívántra, míg a második esetben az aktust a különböző megfelelő jogalapokra kell alapítani[5]. A nem megfelelő jogalap megválasztása tehát igazolhatja a szóban forgó aktus megsemmisítését.

IV. A javasolt rendelet célja és tartalma

A Bizottság a jogalap megválasztását a következőképpen indokolja:

E rendelet rendelkezései a munkavállalók és a lakosság egészségének védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírásokkal állnak összefüggésben. Következésképpen a jogalap az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 3. fejezete és különösen annak 31. és 32. cikke[6].

Az elérni kívánt cél tekintetében a javasolt rendelet 1. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy e rendelet célja, hogy „létrehozza a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerét, amely megkönnyíti a tagállamok azon feladatát, hogy biztosítsák a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmére vonatkozó, a 96/29/Euratom irányelvben megállapított alapvető biztonsági előírások betartását”. A javasolt rendeletet ezért „minden olyan fuvarozóra alkalmazni kell, aki a Közösségen belül, harmadik országokból a Közösségbe, valamint a Közösségből harmadik országokba radioaktív anyagokat szállít. A rendelet nem alkalmazandó a légi és tengeri úton radioaktív anyagokat szállító fuvarozókra.” (a javasolt rendelet 1. cikkének (2) bekezdése).

Tartalmát tekintve a javasolt rendelet előírja a radioaktívanyag-fuvarozók számára, hogy érvényes nyilvántartásba vételi igazolással kell rendelkezniük, amelyet a radioaktív anyagok szállításának felügyeletére és ellenőrzésére létrehozandó elektronikus fuvarozó-nyilvántartási rendszeren (ESCReg rendszer) keresztül szerezhetnek meg. Az említett nyilvántartásba vételi igazolás ezt követően lehetővé teszi, hogy a fuvarozó az Unió egész területén szállítási tevékenységet végezzen (a javasolt rendelet 3. cikke).

Meg kell jegyezni, hogy a javasolt rendelet 3. cikkének (3) bekezdése megállapítja, hogy a 96/29/Euratom irányelvvel összhangban kibocsátott, érvényes engedély vagy nyilvántartásba vételi igazolás jogosultja a radioaktív anyagokat az elemzés alá vont javaslat által létrehozott ESCReg rendszer szerinti nyilvántartásba vételi igazolás nélkül szállíthatja, ha a szállítás szerepel az engedélyben vagy nyilvántartásba vételi igazolásban.

A két intézkedés hatálya közötti e különbségtétel azt jelzi, hogy a javasolt rendelet fő célja a kifejezetten a radioaktív anyagok határokon átnyúló szállítására vonatkozó nyilvántartási rendszer megvalósítása (a javasolt rendelet 1. cikkének (2) bekezdése). A nyilvántartásba vételi igazolás és az engedély megszerzése vagy az egyes szállítási műveletek nyilvántartásba vétele ezért továbbra is a 96/29/Euratom irányelvvel bevezetett nemzeti eljárással összhangban történik (a javasolt rendelet 3. cikkének (2) bekezdése).

A javasolt rendelet megfogalmazásából kitűnik, hogy a radioaktív anyagok szállítása – ezen anyagok természetére tekintettel – egyrészt a veszélyes áruk szállítására vonatkozó, EUMSZ szerinti szabályok[7](a jelenlegi jogalap az EUMSZ 91. cikke), másrészt az Euratom-Szerződés szerinti sugárvédelmi intézkedések[8] hatálya alá tartozik.

V. – A megfelelő jogalap meghatározása

Az EUMSZ 91. cikke jogalapot biztosít az EUMSZ 90. cikkében említett célkitűzések elérését szolgáló intézkedésekhez; ezek többek között a következők: a valamely tagállam területére irányuló vagy onnan kiinduló, illetve egy vagy több tagállam területén áthaladó nemzetközi közlekedésre alkalmazandó közös szabályok; azok a feltételek, amelyek mellett valamely tagállamban egy ott nem honos fuvarozó közlekedési szolgáltatásokat végezhet; a közlekedés biztonságát javító intézkedések.

Bár a javaslat kettős cél elérésére irányul, illetve két összetevőt foglal magában, a szállítást és a sugárvédelmet, a javaslat céljának és tartalmának elemzése alapján a szállítási tevékenység nyilvántartási rendszerét kell fő vagy uralkodó célnak tekinteni, míg a szállított áruk e célhoz képest csak járulékosak. A Bíróság fent említett bevett ítélkezési gyakorlata értelmében a szóban forgó jogi aktust egyetlen jogalapra kell alapítani, nevezetesen a fő vagy elsődleges cél vagy összetevő által megkívántra, amely ez esetben az EUMSZ 91. cikke.

Meg kell továbbá említeni, hogy e jogalap igénybevétele azt vonná maga után, hogy a konzultációs eljárásról a rendes jogalkotási eljárásra kellene átállni, a Parlament teljes körű részvétele mellett.

VI. – Következtetés és ajánlás

A fenti elemzésre tekintettel az EUMSZ 91. cikke önmagában megfelelő jogalapot biztosít a javaslat elfogadásához.

2013. július 9-i ülésén a Jogi Bizottság ennek megfelelően egyhangúlag[9] úgy határozott, hogy az alábbi ajánlást teszi: az EUMSZ 91. cikke jelenti a megfelelő jogalapot a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerének létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat céljával és tartalmával rendelkező jogalkotási aktus elfogadásához. Egy ilyen jogalkotási aktust ezért a rendes jogalkotási eljárással összhangban kell elfogadni.

Tisztelettel:

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  COM(2012)0561, Indokolás, 2. o.
  • [2]  2/00. sz. vélemény a Cartagenai Jegyzőkönyvről, EBHT 2001., I-9713. o., 5. pont; C-370/07. sz., Bizottság kontra Tanács ügy, EBHT 2009., I-8917. o., 46–49. pont; 1/08. sz. vélemény a Szolgáltatások Kereskedelméről szóló Általános Egyezményről, EBHT 2009., I-11129. o., 110. pont.
  • [3]  C-403/05. sz., Parlament kontra Bizottság ügy, EBHT 2007., I-9045. o., 49. pont és az abban említett ítélkezési gyakorlat.
  • [4]  C-411/06. sz., Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács ügy, EBHT 2009., I-7585. o., 45. pont és az abban említett ítélkezési gyakorlat.
  • [5]  Lásd a fent említett C-411/06. sz. ügy 46–47. pontját.
  • [6]  COM(2012)0561, Indokolás, 3. o.
  • [7]  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK irányelve a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról, HL L 260., 2008.9.30., 13. o; és az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 17-i 2008/54/EK irányelve a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló 95/50/EK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról, HL L 162., 2008.6.21., 11. o.
  • [8]  A Tanács 96/29/Euratom irányelve, HL L 159., 1996.6.29., 1. o.; valamint a Tanács 1993. június 8-i 1493/93/Euratom rendelete a radioaktív anyagok tagállamok közötti szállításáról, HL L 148., 1993.6.10., 1. o.; a Tanács 2006. november 20-i 2006/117/Euratom irányelve a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről, HL L 337., 2006.12.5., 21. o.; a Tanács 1989. november 27-i 89/618/Euratom irányelve a lakosságnak a radiológiai veszélyhelyzet esetén alkalmazandó egészségvédelmi intézkedésekről és a védekezés során irányadó magatartási szabályokról történő tájékoztatásáról, HL L 357., 1989.12.7., 31. o.; a Tanács 2003. december 22-i 2003/122/Euratom irányelve a nagy aktivitású zárt radioaktív sugárforrások és a gazdátlan sugárforrások ellenőrzéséről, HL L 346., 2003.12.31., 57. o.
  • [9]  A következő képviselők voltak jelen a zárószavazáson: Raffaele Baldassarre (alelnök), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (alelnök), Piotr Borys, Françoise Castex (alelnök), Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (elnök), Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss (előadó), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Anna Záborská.

VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (4.6.2013)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerének létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0561 – C7‑0320/2012 – 2011/0225(NLE))

Előadó: Romana Jordan

RÖVID INDOKOLÁS

Ez a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerének létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat a munkavállalók és a lakosság ionizáló sugárzásból és a radioaktív anyagok Közösségen belüli, szárazföldi szállításából származó veszélyekkel szembeni védelmére vonatkozó, alapvető aggályokkal foglalkozik. A Bizottság a radioaktívanyag-fuvarozókra vonatkozó egyetlen, az egész Európai Atomenergia-közösségben érvényes nyilvántartási rendszer bevezetését javasolja.

A radioaktív anyagok szállítására az 1996. május 13-i 96/27/Euratom tanácsi irányelvben megállapított, a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások, valamint a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK irányelv követelményei vonatkoznak. Mivel azonban a szállítás egyike azoknak a területeknek, melyek igen gyakran határokon átnyúló jellegűek, fontos a radioaktív anyagok szárazföldi szállítása közösségi szintű szabályozásának megfontolása. Ezért a Bizottság javaslata közösségi nyilvántartási rendszert hoz létre, és ezzel néhány végrehajtási jogosultságot az Európai Bizottságra ruház. A szállítás lebonyolítása tekintetében egyetlen nyilvántartási rendszerrel váltja fel a radioaktívanyag-fuvarozókra vonatkozó nemzeti jelentéstételi és engedélyezési eljárásokat, és hozzájárul az eljárás egyszerűsítéséhez, az adminisztratív terhek csökkentéséhez és az új piaci szereplők előtti belépési korlátok megszüntetéséhez. Ugyanakkor a rendeletre irányuló javaslat fenntartja a munkavállalók és a lakosság magas szintű sugárzásvédelmét.

Az előadó úgy véli, hogy a bizottsági javaslat a közösségi nyilvántartási rendszer bevezetésével jelentős mértékben egyszerűsíti a radioaktívanyag-fuvarozók nyilvántartására vonatkozó eljárásokat. Az előadó üdvözli az engedélyek automatikus kölcsönös elismerésének elvét, azonban úgy véli, hogy ez a rendszer csak akkor lehet érvényes, ha meghatározásra kerülnek az engedélyek megadásának közös kritériumai. Ezek meghatározásának hiánya súlyosan akadályozza a közös szabályok Közösség-szerte összehangolt végrehajtását, és kétségeket vet fel az ilyen jogszabályok hatékonyságával kapcsolatban mind a tagállamok, mind pedig a polgárok körében. Ezért az előadó javasolja közös biztonsági kritériumok meghatározását, amelyek alapján a hatáskörrel rendelkező hatóság ellenőrzi, hogy a nyilvántartásba vételt kérelmező fuvarozó képes-e teljesíteni a 96/29/Euratom és 2008/68/EK irányelvből eredő biztonsági követelményeket az említett irányelvekben meghatározottak alapján.

Másrészt a bizottsági javaslat meghatározza az abban az esetben követendő lépéseket, amikor egy fuvarozó nem tartja be e rendelet követelményeit. Az előadó hozzáállása a bizottsági javaslaténál szigorúbb, és azt javasolja, hogy ha egy fuvarozó nem felel meg e rendelet követelményeinek, akkor annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatósága, amelyben feltárták a jogsértést, haladéktalanul függessze fel a radioaktív anyagok érintett fuvarozó általi szállítását, és az adott tagállam jogi keretrendszerén belül alkalmazzon végrehajtási intézkedéseket, a meg nem felelés biztonsági jelentőségétől és a fuvarozó megfelelési statisztikáitól függően. A megfelelés bármiféle hiányáról tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot. Amint a fuvarozó megtette az összes szükséges intézkedést, újra megkezdheti Közösségbeli tevékenységeit.

Harmadrészt a vélemény azt javasolja, hogy ha egy fuvarozó nem felel meg e rendelet rendelkezéseinek, a szóban forgó tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága ne csak a fuvarozóval és a többi olyan tagállammal közölje ezt a meg nem felelést, ahová a fuvarozó szállítani tervez, hanem minden tagállammal. Az előadónak meggyőződése, hogy egy közösségi szinten kialakított rendszer a Közösség valamennyi tagja között átlátható kommunikációt követel meg.

Emellett az előadót aggasztja, hogy a bizottsági javaslat nem határoz meg eljárást arra az esetre, amikor az engedélykiadási eljárás során adminisztratív hiba következik be. Az engedélyeket a hatáskörrel rendelkező hatóságok adják ki, és nem lehet figyelmen kívül hagyni a hiba lehetőségét. Az előadó ezért felszólítja a képviselőket, hogy folytassanak további megbeszéléseket egy ilyen eljárás lehetőségeiről.

Végezetül az előadó úgy véli, hogy a rendeletnek pontos dátumot kell meghatároznia az elektronikus fuvarozó-nyilvántartási rendszert (ESCReg-rendszer) létrehozó végrehajtási aktusokra vonatkozóan annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a jogszabály időben történő végrehajtását. Emellett a vélemény azt is javasolja, hogy az Európai Bizottság e rendelet hatálybalépését követően 3 évvel, azt követően pedig 5 évente tegyen jelentést a Parlamentnek az ESCReg-rendszer működéséről és eredményeiről. A jelentésnek ki kell térnie a hozzáférhetőség, a funkcionalitás, a stabilitás, a biztonság és a felhasználóbarát jelleg értékelésére, valamint a 7. cikkben meghatározott, megfelelést biztosító követelmények végrehajtásának értékelésére.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerének létrehozásáról

a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerének létrehozásáról

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 31. cikke második bekezdésére és 32. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikkére,

Indokolás

A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó előírásokat jelenleg a Szerződés alapján a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv rögzíti, ezért helyénvaló e rendelet számára is ugyanazt a jogalapot választani. Nem helyénvaló, hogy a Bizottság javaslata szerint együttdöntési hatásköröket vonjunk meg az Európai Parlamenttől; annál kevésbé, mivel a javaslat fontos környezetvédelmi és egészségügyi kérdéseket érint. A radioaktív anyagokkal szembeni védelem szabályaival általában – összhangban az Európai Parlament által 2011. február 15-én elfogadott BELET-jelentéssel (P7_TA(2011)0055) és a 2013. március 12-én elfogadott, „Az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagok” című RIVASI-jelentéssel (P7_TA(2013)0068) – a Szerződés keretei között kell foglalkozni.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

2 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel a Bizottság javaslatára, amelyet a Tudományos és Műszaki Bizottság által kinevezett személyek csoportjával folytatott konzultációt követően terjesztett elő,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

Indokolás

A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó előírásokat jelenleg a Szerződés alapján a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv rögzíti, ezért helyénvaló e rendelet számára is ugyanazt a jogalapot választani. Nem helyénvaló, hogy a Bizottság javaslata szerint együttdöntési hatásköröket vonjunk meg az Európai Parlamenttől; annál kevésbé, mivel a javaslat fontos környezetvédelmi és egészségügyi kérdéseket érint. A radioaktív anyagokkal szembeni védelem szabályaival általában – összhangban az Európai Parlament által 2011. február 15-én elfogadott BELET-jelentéssel (P7_TA(2011)0055) és a 2013. március 12-én elfogadott, „Az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagok” című RIVASI-jelentéssel (P7_TA(2013)0068) – a Szerződés keretei között kell foglalkozni.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

4 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

Indokolás

A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó előírásokat jelenleg a Szerződés alapján a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv rögzíti, ezért helyénvaló e rendelet számára is ugyanazt a jogalapot választani. Nem helyénvaló, hogy a Bizottság javaslata szerint együttdöntési hatásköröket vonjunk meg az Európai Parlamenttől; annál kevésbé, mivel a javaslat fontos környezetvédelmi és egészségügyi kérdéseket érint. A radioaktív anyagokkal szembeni védelem szabályaival általában – összhangban az Európai Parlament által 2011. február 15-én elfogadott BELET-jelentéssel (P7_TA(2011)0055) és a 2013. március 12-én elfogadott, „Az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagok” című RIVASI-jelentéssel (P7_TA(2013)0068) – a Szerződés keretei között kell foglalkozni.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Euratom-Szerződés 33. cikke előírja a tagállamok számára, hogy állapítsák meg a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások betartását biztosító rendelkezéseket.

(1) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv szabályokat állapít meg a veszélyes áruk szárazföldi szállítására nézve, ideértve a radioaktív anyagok közúti, vasúti és belvízi szállítását is;

Indokolás

A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó előírásokat jelenleg a Szerződés alapján a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv rögzíti, ezért helyénvaló e rendelet számára is ugyanazt a jogalapot választani. Nem helyénvaló, hogy a Bizottság javaslata szerint együttdöntési hatásköröket vonjunk meg az Európai Parlamenttől; annál kevésbé, mivel a javaslat fontos környezetvédelmi és egészségügyi kérdéseket érint. A radioaktív anyagokkal szembeni védelem szabályaival általában – összhangban az Európai Parlament által 2011. február 15-én elfogadott BELET-jelentéssel (P7_TA(2011)0055) és a 2013. március 12-én elfogadott, „Az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagok” című RIVASI-jelentéssel (P7_TA(2013)0068) – a Szerződés keretei között kell foglalkozni.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az 1996. május 13-i 96/29/Euratom tanácsi irányelv megállapítja a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírásokat. Az irányelv minden olyan gyakorlati eljárásra vonatkozik, amely mesterséges vagy természetes sugárforrásból eredő ionizáló sugárzás kockázatával jár, beleértve a szállítást is.

(2) a radioaktív anyagok szállítását – ahogyan az egyéb veszélyes anyagok szállítását is – a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv szerint a veszélyes és szennyező anyagokra vonatkozó nemzetközi szabályoknak, az ide vonatkozó, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodásnak (ADR), a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Szállításáról szóló Szabályzatnak (RID) és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodásnak (ADN) megfelelően kell végezni;

Indokolás

A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó előírásokat jelenleg a Szerződés alapján a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv rögzíti, ezért helyénvaló e rendelet számára is ugyanazt a jogalapot választani. Nem helyénvaló, hogy a Bizottság javaslata szerint együttdöntési hatásköröket vonjunk meg az Európai Parlamenttől; annál kevésbé, mivel a javaslat fontos környezetvédelmi és egészségügyi kérdéseket érint. A radioaktív anyagokkal szembeni védelem szabályaival általában – összhangban az Európai Parlament által 2011. február 15-én elfogadott BELET-jelentéssel (P7_TA(2011)0055) és a 2013. március 12-én elfogadott, „Az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagok” című RIVASI-jelentéssel (P7_TA(2013)0068) – a Szerződés keretei között kell foglalkozni.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Mivel a szállítás az egyetlen olyan tevékenység, amely gyakran határokon átnyúló jellegű, előfordulhat, hogy a radioaktívanyag-fuvarozóknak egyszerre több tagállam bejelentési és engedélyezési rendszerének követelményeit is be kell tartaniuk. Ez a rendelet a szóban forgó tagállami bejelentési és engedélyezési rendszereket egyetlen, az Európai Atomenergia-közösség (a továbbiakban: a Közösség) egész területén érvényes nyilvántartási rendszerrel váltja fel.

(4) Mivel a szállítás az egyetlen olyan tevékenység, amely gyakran határokon átnyúló jellegű, előfordulhat, hogy a radioaktívanyag-fuvarozóknak egyszerre több tagállam bejelentési és engedélyezési rendszerének követelményeit is be kell tartaniuk. Ez a rendelet a szóban forgó tagállami bejelentési és engedélyezési rendszereket egyetlen nyilvántartási rendszerrel váltja fel.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Közös kritériumok meghatározásával biztosítani kell e rendelet hatékony és összehangolt végrehajtását, amely kritériumokat a tagállamok alkalmazzák a fuvarozó-nyilvántartási igazolások kiadásakor, továbbá biztosítani kell a megvalósítható és kötelező információcserét a többi tagállammal a fuvarozók ellenőrzésének biztosítása, a megfelelés ellenőrzése, valamint a vészhelyzetekre való hatékony reagálás érdekében.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. E hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kell gyakorolni.

törölve

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) az iparra nehezedő szabályozási terhek csökkentésének általános célja elismeréseként a Bizottságnak tovább kell tanulmányoznia a jelen rendelet számos olyan kisvállalkozásra gyakorolt hatását, amely egyetlen tagállam határain belül szállít radioaktív anyagokat.

Indokolás

Ez azért fontos, mert a Bizottság megállapította, hogy „az elérhető adatok alapján nagyon nehéz kiszámítani a kkv-kra gyakorolt konkrét hatásokat”, valamint hogy az érdekeltekkel folytatott online konzultációra szánt időszak nagyon rövid volt (2007. december 10–2008. január 28., amibe a karácsonyi szünet is beleesett).

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ez a rendelet létrehozza a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerét, amely megkönnyíti a tagállamok azon feladatát, hogy biztosítsák a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmére vonatkozó, a 96/29/Euratom irányelvben megállapított alapvető biztonsági előírások betartását.

(1) Ez a rendelet létrehozza a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerét, amely megkönnyíti a tagállamok azon feladatát, hogy biztosítsák a veszélyes anyagok szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv előírásainak betartását.

Indokolás

A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó előírásokat jelenleg a Szerződés alapján a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv rögzíti, ezért helyénvaló e rendelet számára is ugyanazt a jogalapot választani. Nem helyénvaló, hogy a Bizottság javaslata szerint együttdöntési hatásköröket vonjunk meg az Európai Parlamenttől; annál kevésbé, mivel a javaslat fontos környezetvédelmi és egészségügyi kérdéseket érint. A radioaktív anyagokkal szembeni védelem szabályaival általában – összhangban az Európai Parlament által 2011. február 15-én elfogadott BELET-jelentéssel (P7_TA(2011)0055) és a 2013. március 12-én elfogadott, „Az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagok” című RIVASI-jelentéssel (P7_TA(2013)0068) – a Szerződés keretei között kell foglalkozni.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) E rendelet biztosítja és fenntartja a megfelelő biztonsági előírásokat a lakosság és a környezet radioaktív anyagok szállítása során való védelme érdekében.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) „súlyos következményekkel járó veszélyes áruk – radioaktív anyagok”: olyan radioaktív anyagok, amelyeket terrorcselekmény során visszaélésszerűen használhatnak fel, és amelyek következésképp súlyos következményekkel – például a NAÜ nukleáris biztonsági iránymutatás-sorozatának „Security in the Transport of Radioactive Material” (A radioaktív anyagok szállításának biztonsága) című, Bécsben, 2008-ban kiadott 9. számának A.9. függelékében meghatározott tömeges halálozás vagy tömegpusztítás – járhatnak;

e) „súlyos következményekkel járó veszélyes áruk – radioaktív anyagok”: olyan radioaktív anyagok, amelyek véletlenül kiszivároghatnak, illetve amelyeket terrorcselekmény során visszaélésszerűen használhatnak fel, és amelyek következésképp súlyos következményekkel – például a NAÜ nukleáris biztonsági iránymutatás-sorozatának „Security in the Transport of Radioactive Material” (A radioaktív anyagok szállításának biztonsága) című, Bécsben, 2008-ban kiadott 9. számának A.9. függelékében meghatározott tömeges halálozással vagy tömegpusztítással – járhatnak;

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az egyes tagállamok fenntartják az arra vonatkozó jogot, hogy a radioaktív anyagok területükön való szállítását a biztonsági okokon kívüli – például nemzetbiztonsági vagy környezetvédelmi – okokból is szabályozzák vagy tiltsák.

Indokolás

A jelenleg érvényben lévő, a veszélyes anyagok belföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelvben lefektetett előírások nem veszíthetnek erejükből.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) A radioaktív anyagok bármiféle szállítását a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv szerint a veszélyes és szennyező anyagokra vonatkozó nemzetközi szabályoknak és ENSZ-EGB előírásoknak, az ide vonatkozó, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodásnak (ADR), a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Szállításáról szóló Szabályzatnak (RID) és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodásnak (ADN) megfelelően kell végezni.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. cikk

 

Közös biztonsági előírások

 

A Bizottság a 10. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén közös biztonsági előírásokat határoz meg, amelyeket a radioaktív anyagok szállítóinak be kell tartaniuk. Ezeknek az előírásoknak többek között radiológiai vészhelyzetekre vonatkozó kritériumokat, és tájékoztatásra, illetve képzésre vonatkozó intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság elektronikus fuvarozó-nyilvántartási rendszert (a továbbiakban: ESCReg rendszer) hoz létre és tart fenn a radioaktív anyagok szállításának felügyeletére és ellenőrzésére. A Bizottság meghatározza az ESCReg rendszerbe felveendő információk körét, valamint a rendszer műszaki előírásait és követelményeit.

(1) A Bizottság a 10. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén létrehozza és fenntartja az elektronikus fuvarozó-nyilvántartási rendszert (a továbbiakban: ESCReg rendszer) a radioaktív anyagok szállításának felügyeletére és ellenőrzésére, továbbá meghatározza az ESCReg rendszerbe felveendő információk körét, valamint a rendszer műszaki előírásait és követelményeit.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új) és 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az ESCReg lehetővé teszi a fuvarozók számára, hogy egy központi internetes felületen kérelmezzék a nyilvántartásba vételüket. Az ESCReg létrehozásakor a Bizottság előre biztosítja a fuvarozók internet alapú regisztrációs rendszerének működőképességét és hozzáférhetőségét.

 

(2a) A Bizottság e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul megkezdi az ESCReg-rendszer létrehozására irányuló munkát.

 

E rendelet hatálybalépését követően a Bizottságnak kétéves időszak áll rendelkezésére annak a Tanács felé való igazolására, hogy az ESCReg-rendszert létrehozták és az teljes mértékben működőképes. A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet, amint az ESCReg-rendszert létrehozták és az teljes mértékben működőképes.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság nem felel az ESCReg rendszeren keresztül benyújtott információk tartalmáért és pontosságáért.

(3) A Bizottság nem felel az ESCReg rendszeren keresztül benyújtott információk tartalmáért, ezen információknak pedig pontosaknak, időszerűeknek és átláthatóaknak kell lenniük.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az átvételi elismervény kiadásától számított nyolc héten belül a hatáskörrel rendelkező hatóság fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolást állít ki, ha a benyújtott adatokat hiánytalannak, továbbá e rendelettel, a 96/29/Euratom irányelvvel és a 2008/68/EK irányelvvel összhangban lévőnek ítéli.

(4) Az átvételi elismervény kiadásától számított négy héten belül – amely időtartam meghosszabbítható, ha úgy ítélik meg, hogy további időre van szükség a közbiztonság fenntartása érdekében – a hatáskörrel rendelkező hatóság fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolást állít ki, ha a benyújtott adatokat hiánytalannak, továbbá e rendelettel, a 96/29/Euratom irányelvvel és a 2008/68/EK irányelvvel összhangban lévőnek ítéli.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Annak ellenőrzésére, hogy a kérelmező megfelel-e ennek a rendeletnek, a hatáskörrel rendelkező hatóság az IA. (új) mellékletben felsorolt közös biztonsági kritériumokat alkalmazza. A megvalósíthatóság alapján, valamint e rendelet egységes végrehajtásának és a sugárzásvédelem további javítása érdekében ezt a mellékletet a 10. cikkben említett eljárással összhangban rendszeresen felülvizsgálják.

Indokolás

A radioaktívanyag-fuvarozókra vonatkozó biztonsági követelmények hatékony és egységes végrehajtásának biztosítása érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak ellenőrizniük kell, hogy a nyilvántartásba vételt kérelmező fuvarozó – a képzés, a személyzet, az erőforrások stb. tekintetében – valóban képes-e eleget tenni a követelményeknek, különösen a szállítási balesetek esetén.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolás másolatát az ESCReg rendszeren keresztül automatikusan át kell adni azon tagállamok valamennyi hatáskörrel rendelkező hatóságának, ahol a fuvarozó működni szándékozik.

A fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolás másolatát az ESCReg rendszeren keresztül automatikusan át kell adni az összes tagállam valamennyi hatáskörrel rendelkező hatóságának.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság elutasítja a fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolás kiállítását azzal az indokolással, hogy a kérelem hiányos és nem felel meg az alkalmazandó követelményeknek, írásban válaszol a kérelmezőnek az átvételi elismervény kiadását követő nyolc héten belül. Az ilyen elutasítást megelőzően a hatáskörrel rendelkező hatóság felszólítja a kérelmezőt, hogy a felszólítás átvételétől számított három héten belül javítsa ki vagy egészítse ki kérelmét. A hatáskörrel rendelkező hatóságnak meg kell indokolnia az elutasítást.

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság elutasítja a fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolás kiállítását azzal az indokolással, hogy a kérelem hiányos és nem felel meg az alkalmazandó követelményeknek, írásban válaszol a kérelmezőnek az átvételi elismervény kiadását követő négy héten belül. Az ilyen elutasítást megelőzően a hatáskörrel rendelkező hatóság felszólítja a kérelmezőt, hogy a felszólítás átvételétől számított három héten belül javítsa ki vagy egészítse ki kérelmét. A hatáskörrel rendelkező hatóságnak meg kell indokolnia az elutasítást.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Azokban az esetekben, amikor a fuvarozónak sürgős engedélyre van szüksége, és e sürgősséget egy orvosi ellátásban részesülő beteghez kötődő kockázat csökkentése – például a kórházak által a diagnosztizálás és kezelések során, illetve a radioaktív anyagoknak a balesetek vagy terrorcselekmények után való eltávolítása során használt radioaktív anyagok szállítása – indokolja, hatósági engedély bocsátható ki és hagyható jóvá a lehető legrövidebb időn belül, az eset súlyosságának függvényében.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az elutasítás másolatát és az indokolást az ESCReg rendszeren keresztül automatikusan át kell adni azon tagállamok valamennyi hatáskörrel rendelkező hatóságának, ahol a fuvarozó működni szándékozik.

Az elutasítás másolatát és az indokolást az ESCReg rendszeren keresztül automatikusan át kell adni az összes tagállam valamennyi hatáskörrel rendelkező hatóságának.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) A sugárzásvédelemért felelős illetékes hatóságoknak minden egyes nyilvántartásba vételi igazolással rendelkező személynél évente legalább egyszer bejelentés nélküli ellenőrzéseket kell lefolytatniuk. Az illetékes hatóságoknak rendszeres időközönként meg kell győződniük a szállító járműveknek a rendeltetési helyre való megérkezése utáni ellenőrzéséről is annak megelőzése érdekében, hogy a sugárszennyezett járműveket, vasúti kocsikat vagy hajókat szennyezésmentesítés nélkül újra használják.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ha valamely fuvarozó nem tesz eleget e rendelet követelményeinek, a megfelelés hiányának feltárása szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága az adott tagállam jogi keretrendszerén belül végrehajtási intézkedéseket alkalmaz, ilyenek például a következők: írásbeli felszólítások, képzési és oktatási intézkedések, a nyilvántartásba vétel felfüggesztése, visszavonása vagy elutasítása, illetve büntetőeljárás, a megfelelés hiányának biztonsági jelentőségétől és a fuvarozó megfelelési statisztikáitól függően.

(1) Ha valamely fuvarozó nem tesz eleget e rendelet követelményeinek, a megfelelés hiányának feltárása szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága az adott tagállam jogi keretrendszerén belül végrehajtási intézkedéseket alkalmaz: először is azonnal felfüggeszti az adott fuvarozó által történő radioaktívanyag-szállítást, majd amennyiben ezt helyénvalónak ítéli, írásbeli felszólításokat, képzési és oktatási intézkedéseket alkalmaz, felfüggeszti, visszavonja vagy elutasítja a nyilvántartásba vételt, illetve büntetőeljárást indít, a megfelelés hiányának biztonsági jelentőségétől és a fuvarozó megfelelési statisztikáitól függően.

 

A fuvarozó nyilvántartásba vétele szerinti tagállam illetékes hatósága felülvizsgálja az érintett fuvarozó nyilvántartásba vételét.

 

A megfelelés bármiféle hiányáról tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

 

A megfelelés hiányát jelentik az ESCReg felé, és nyilvánosan hozzáférhetővé teszik az interneten.

 

A csalások megelőzése érdekében visszatartó erejű szankciókat határoznak meg az előírások be nem tartásának esetére.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Amennyiben bizonyíték van arra, hogy egy hatáskörrel rendelkező hatóság úgy adott ki engedélyt radioaktívanyag-fuvarozásra, hogy a kérelem nem volt teljes vagy elégséges, a további intézkedéseket a Bizottság határozza meg.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A meg nem felelés megállapításának helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága közli a fuvarozóval és a fuvarozó radioaktívanyag-szállítási szándékának helye szerinti tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival az alkalmazott végrehajtási intézkedésekre vonatkozó információkat és az adott intézkedések indokolását. Ha a fuvarozó nem tesz eleget az (1) bekezdés szerint alkalmazott végrehajtási intézkedéseknek, a nyilvántartásba vételt visszavonja a fuvarozó központi irodájának helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága, illetve ha a fuvarozó harmadik országban letelepedett, azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága, ahol a fuvarozó először szándékozott belépni a Közösség területére.

(2) A meg nem felelés megállapításának helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága közli a fuvarozóval, valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságaival és a Bizottsággal az alkalmazott végrehajtási intézkedésekre vonatkozó információkat és az adott intézkedések indokolását. Ha a fuvarozó nem tesz eleget az (1) bekezdés szerint alkalmazott végrehajtási intézkedéseknek, a nyilvántartásba vételt visszavonja a fuvarozó központi irodájának helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága, illetve ha a fuvarozó harmadik országban letelepedett, azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága, ahol a fuvarozó először szándékozott belépni a Közösség területére.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóság közli a fuvarozóval és a többi érintett, hatáskörrel rendelkező hatósággal a visszavonást és egyúttal annak indokolását is.

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóság közli a fuvarozóval, az összes többi hatáskörrel rendelkező hatósággal és a Bizottsággal a visszavonást és egyúttal annak indokolását is.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság ezekről az információkról és az azokban bekövetkezett bármely változásról az ESCReg rendszeren keresztül értesíti a Közösségen belüli valamennyi illetékes hatóságot.

A Bizottság ezekről az információkról és az azokban bekövetkezett bármely változásról az ESCReg rendszeren keresztül értesíti a Közösségen belüli valamennyi illetékes hatóságot, illetve ezeket az információkat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi az interneten.

Indokolás

Az illetékes hatóságra és az országos kapcsolattartó pontra vonatkozó információk a lakosság érdekét szolgálhatják, ezért azoknak nyilvánosan elérhetőknek kell lenniük.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó nemzeti sugárvédelmi szabályokról szóló információknak a kapcsolattartókon keresztül könnyen elérhetőknek kell lenniük a fuvarozók számára.

(2) A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó nemzeti sugárvédelmi szabályokról szóló információknak a kapcsolattartókon keresztül könnyen elérhetőknek kell lenniük.

Indokolás

Az alkalmazandó szabályokra vonatkozó információk a lakosság érdekét szolgálhatják, ezért azoknak nyilvánosan elérhetőknek kell lenniük.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fuvarozók kérésére az adott tagállam kapcsolattartója és hatáskörrel rendelkező hatósága teljes körű tájékoztatást nyújt azon követelményekről, amelyek a radioaktív anyagoknak a szóban forgó tagállam területén történő szállításával kapcsolatosak.

A fuvarozók vagy más érdekelt felek kérésére az adott tagállam kapcsolattartója és hatáskörrel rendelkező hatósága teljes körű tájékoztatást nyújt azon követelményekről, amelyek a radioaktív anyagoknak a szóban forgó tagállam területén történő szállításával kapcsolatosak.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai a nyilvántartásba vételi igazolás kiadásához kapcsolódó követelményeik összehangolása, valamint e rendelet harmonizált alkalmazásának és végrehajtásának biztosítása érdekében együttműködést folytatnak.

A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai a nyilvántartásba vételi igazolás kiadásához kapcsolódó követelményeik összehangolása, valamint e rendelet harmonizált alkalmazásának és végrehajtásának biztosítása érdekében együttműködést folytatnak az Ia. mellékletben meghatározott, közös biztonsági kritériumok alapján. A hatáskörrel rendelkező hatóságok kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a többi tagállam illetékes hatóságait e rendelet megsértéséről.

Indokolás

A radioaktívanyag-fuvarozókra vonatkozó biztonsági követelmények hatékony és egységes végrehajtásának biztosítása érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak ellenőrizniük kell, hogy a nyilvántartásba vételt kérelmező fuvarozó – a képzés, a személyzet, az erőforrások stb. tekintetében – valóban képes-e eleget tenni a követelményeknek, különösen a szállítási balesetek esetén.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Végrehajtás

A felhatalmazás gyakorlása

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el, amelyekben létrehozza a 4. cikk szerinti elektronikus fuvarozó-nyilvántartási rendszert (ESCReg rendszer).

(1) Az ezen irányelvben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.

E végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikkben meghatározott tanácsadó bizottsági eljárással kell elfogadni.

(2) A Bizottságnak a 4. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására adott felhatalmazás határozatlan időre szól, (…)-tól/-től kezdődő hatállyal.

 

(3) A Bizottság e rendelet hatálybalépését követően 3 évvel, azt követően pedig 5 évente jelentést tesz a Parlamentnek az ESCReg-rendszer működéséről és eredményeiről. A jelentésnek ki kell térnie a hozzáférhetőség, a funkcionalitás, a stabilitás, a biztonság és a felhasználóbarát jelleg értékelésére, valamint a 7. cikkben meghatározott, megfelelést biztosító követelmények végrehajtásának értékelésére.

 

(4) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat a már hatályos, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét nem érinti.

 

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(6) A 4. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

Indokolás

Az Európai Parlamentet rendszeresen tájékoztatni kell az ESCReg-rendszer használatáról. Az első jelentést a kétéves átmeneti időszak után 1 évvel, azaz a rendelet hatálybalépése után 3 évvel kell elkészíteni.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11. cikk

törölve

Tanácsadó bizottság

 

A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. Ez a bizottság a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében bizottságnak minősül.

 

E bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

 

A bizottság szakvéleményt ad és segítséget nyújt a Bizottságnak az e rendeletben előírt feladatainak ellátása során.

 

A bizottság a tagállamok által kijelölt szakértőkből és a Bizottság által kijelölt szakértőkből áll, elnöke pedig a Bizottság képviselője.

 

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12. cikk

12. cikk

Hatálybalépés

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

 

(2) Az 5., 6. és 7. cikket [a rendelet hatálybalépését követő 2 év]-tól/-től kell alkalmazni.

Indokolás

Amint a nyilvántartási rendszer teljes mértékben működőképes, a fuvarozók e rendelettel összhangban kizárólag az ESCReg-rendszeren keresztül vetethetik magukat nyilvántartásba.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet – 1 bekezdés – táblázat – B rész – 1-4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A fuvarozó szervezet felelős képviselőjének (a fuvarozó szervezet nevében kötelezettségvállalásra feljogosított személy) neve, beosztása, pontos címe, telefonszáma és e-mail címe:

1. A fuvarozó szervezet felelős képviselőjének (a fuvarozó szervezet nevében kötelezettségvállalásra feljogosított személy) neve, beosztása, pontos címe, mobil-, illetve vezetékes telefonszáma és e-mail címe:

2. A hatóságok részéről műszaki/adminisztratív kérdésekért felelős kapcsolattartó személy (a fuvarozó vállalkozás által folytatott tevékenységek tekintetében az előírások betartásáért felelős személy) neve, beosztása, pontos címe, telefonszáma és e-mail címe:

2. A hatóságok részéről műszaki/adminisztratív kérdésekért felelős kapcsolattartó személy (a fuvarozó vállalkozás által folytatott tevékenységek tekintetében az előírások betartásáért felelős személy) neve, beosztása, pontos címe, mobil-, illetve vezetékes telefonszáma és e-mail címe:

3. A biztonsági tanácsadó neve, beosztása és pontos címe (csak a szárazföldi szállítási módok esetében, és ha eltér az 1. vagy 2. pontban megadottól):

3. A biztonsági tanácsadó (csak a szárazföldi szállítási módok esetében, és ha eltér az 1. vagy 2. pontban megadottól) neve, beosztása, pontos címe, mobil-, illetve vezetékes telefonszáma és e-mail címe:

4. A sugárvédelmi program végrehajtásáért felelős személy neve, beosztása és pontos címe, amennyiben eltér az 1., a 2. vagy a 3. pontban megadottól.

4. A sugárvédelmi program végrehajtásáért felelős személy (amennyiben eltér az 1., a 2. vagy a 3. pontban megadottól) neve, beosztása, pontos címe, mobil-, illetve vezetékes telefonszáma és e-mail címe:

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet – 4 bekezdés – 7 pont – - 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben a fuvarozónak a kérelmével kapcsolatban további részleteket vagy magyarázatot kell közölnie, kérjük, itt tegye meg:

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet – 4 bekezdés – 7 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Alulírott fuvarozó ezúton igazolom, hogy eleget teszek a Bizottság által e rendelet 3a. cikke értelmében meghatározott közös biztonsági előírásoknak.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ia. MELLÉKLET

 

KÖZÖS BIZTONSÁGI KRITÉRIUMOK

 

1. Tájékoztatás, iránymutatás és képzés:

 

a) Általános képzés (tanúsítás az ADR-megállapodás alapján és sugárzásvédelem a 96/26/Euratom irányelv alapján)

 

b) Funkcióspecifikus képzés

 

c) Biztonsági képzés (vészhelyzeti reagálás a 96/26/Euratom irányelv alapján)

 

A fuvarozó a sugárzásnak kitett munkavállalóknak megfelelő képzést nyújt a sugárzásvédelemmel (2000/18/EK irányelv) és a vészhelyzetekkel kapcsolatban.

 

A fuvarozó köteles nyilvántartást vezetni a személyzetének nyújtott képzésről.

 

A hatáskörrel rendelkező hatóság köteles tájékoztatást és iránymutatást adni a radioaktív anyagok biztonságos szállításával kapcsolatban. A hatáskörrel rendelkező hatóság különösen megfelelő tájékoztatást nyújt a lakosságnak és a felhasználóknak a hatóság biztonsági és szabályozási megközelítéséről, közigazgatási eljárásairól és döntéshozataláról.

 

2. Radiológiai vészhelyzetek:

 

1. A vészhelyzetekkel kapcsolatos dokumentumok elkészítésekor használt nyelvezetnek megfelelőnek kell lennie annak biztosítására, hogy a felhasználók – azaz a feladók, a fuvarozók, a csomagok szállítói és/vagy gyártói és a szabályozó szervek – helyesen és egyértelműen megértsék azt.

 

2. A fuvarozónak igazolnia kell, hogy megfelelő erőforrásokkal és támogatással rendelkezik szállítási balesetekhez való reagáláshoz. A fuvarozónak koordinátorként kell eljárnia, hogy tájékoztassa az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságokat a vészhelyzeti reagálásról, illetve ebben a tárgyban tanácsot kérjen azoktól. A fuvarozó köteles kijelölni egy kapcsolattartó személyt baleseti helyzetek esetére.

 

3. A vészhelyzeti reagálás célja a szállítási incidensekhez kapcsolódó kockázatok minimumra szorítása gyors és megfelelő reagálás révén. A megfelelő reagálás az, melynek során a lehető legkisebbre mérséklik a lehetséges vagy tényleges személyi, vagyoni és környezeti károkat. Az ilyen reagálás legalább a következőket foglalja magában: személyek sugárzásmérése, egy sugárzásvédelmi szakértő ajánlásának megfelelően; megfelelő orvosi és radiológiai ellátás a sérült vagy sugárszennyezett személyek számára; a radioaktív anyag megfelelő ártalmatlanítása és a baleset miatt szétszóródott radioaktív anyag feltakarítása; a baleset helyszínének helyreállítása, hogy a lehető legnagyobb mértékben visszaállítsák annak eredeti, szokásos állapotát és funkcióját. Egyes esetekben némely intézkedés hosszabb időt igényelhet; ezekben az esetekben a kezdeti reagálásnak biztosítania kell legalább a sérült személyek megfelelő orvosi ellátását, és a vagyoni vagy környezeti kár mérséklését.

 

4. A hatáskörrel rendelkező hatóság biztosítja a vészhelyzeti reagálás valamennyi intézkedésének rendszeres felülvizsgálatát, ideértve a hatáskörrel rendelkező hatóság, a radioaktív anyag szállításában részt vevő szervezet és minden más lényeges szereplő által teendő intézkedéseket is.

 

5. Minden fuvarozónak biztosítania kell, hogy a lakosságot tájékoztassák az egészségvédelmi intézkedésekről, ideértve a következőket:

 

a) a radioaktivitásra vonatkozó alapismeretek és a radioaktivitás emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásai;

 

b) a radiológiai vészhelyzetek lehetséges esetei és annak lehetséges következményei a lakosságra és a környezetre nézve;

 

c) megfelelő tájékoztatás a lakosságtól radiológiai veszélyhelyzetben elvárt viselkedésről;

 

d) a vészhelyzeti intézkedések végrehajtásáért felelős, megfelelő helyi hatóság.

 

A lakosság fenti tájékoztatását rendszeres időközönként aktualizálni kell.

 

3. Biztonsági tanácsadó

 

a) A fuvarozónak biztonsági tanácsadót kell kineveznie.

 

b) A biztonsági tanácsadónak ismeretekkel és tapasztalattal kell rendelkeznie a sugárzásvédelem terén.

 

4. A dózismeghatározás, az egyéni megfigyelés, a munkahelyek megfigyelése a 96/29/Euratom irányelv követelményeivel összhangban történik.

 

5. Sugárzásvédelmi program (fokozatos megközelítés), amely magában foglalja legalább a következőket:

 

a) a program hatóköre;

 

b) biztonsági kultúra;

 

c) gyakorlati intézkedések a sugárzásvédelmi célkitűzések biztosítása érdekében;

 

d) szerepek és felelősségi körök a szervezeten belül;

 

e) dózismeghatározás;

 

f) dózishatárértékek, korlátok és optimalizálás;

 

g) felületi szennyeződési tesztek;

 

h) elkülönítés és egyéb védintézkedések;

 

i) vészhelyzeti reagálási szabályozás;

 

j) képzés;

 

k) irányítási rendszerek a radioaktív anyag biztonságos szállítására.

 

6. Minőségi és megfelelőségi ellenőrzés a Bizottság által kialakított iránymutatások szerint.

 

7. További követelmények:

 

a) A veszélyes áruk fuvarozásában részt vevő személyeknek minden ésszerű lépést meg kell tenniük az áruk fizikai védelmének biztosítása és annak megakadályozása érdekében, hogy ezekhez az árukhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

 

Közúti, vasúti és belvízi szállítás esetén az árukat a rendeltetési helyre való megérkezés után az ésszerűen megvalósítható legkorábbi időpontban ki kell rakodni a járműből, vasúti teherkocsiból vagy a hajóból.

Indokolás

A radioaktívanyag-fuvarozókra vonatkozó biztonsági követelmények hatékony és egységes végrehajtásának biztosítása érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak ellenőrizniük kell, hogy a nyilvántartásba vételt kérelmező fuvarozó – a képzés, a személyzet, az erőforrások stb. tekintetében – valóban képes-e eleget tenni a követelményeknek, különösen a szállítási balesetek esetén.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

30.5.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Martina Anderson, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Yves Cochet, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Glenis Willmott, Sabine Wils

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Mark Demesmaeker, Rebecca Harms, Romana Jordan, Renate Sommer, Bart Staes

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

18.9.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

8

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Maria Badia i Cutchet, Antonio Cancian, Yves Cochet, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Bernd Lange, Corinne Lepage, Marian-Jean Marinescu, Mario Pirillo

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

María Irigoyen Pérez, Cecilia Wikström, Sabine Wils