SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov

14.11.2013 - (COM(2012)0561 – C7‑0320/2012 – 2011/0225(NLE)) - *

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajca: Béla Kovács


Postup : 2011/0225(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0385/2013
Predkladané texty :
A7-0385/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov

(COM(2012)0561 – C7‑0320/2012 – 2011/0225(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2012)0561,

–   so zreteľom na články 31 a 32 Zmluvy o Euratome, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7–0320/2012),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–   so zreteľom na článok 55 a 37 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7–0385/2013),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa zriaďuje systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov

ktorým sa zriaďuje systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 31 druhý odsek a článok 32,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91,

Odôvodnenie

Ustanovenia týkajúce sa prepravy rádioaktívneho tovaru sú v súčasnosti stanovené v smernici 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru vychádzajúcej zo zmluvy. Je preto vhodné zvoliť rovnaký právny základ pre toto nariadenie. Nie je vhodné odňať Európskemu parlamentu spolurozhodovacie právomoci, ako sa predpokladá v návrhu Komisie; tým skôr, že návrh sa týka dôležitých otázok životného prostredia a zdravotných otázok. Všeobecne platí, že v súlade s prijatím správy BELET (P7_TA(2011)0055) 15. februára 2011 a správy RIVASI (P7_TA(2013)0068) o rádioaktívnych látkach obsiahnutých vo vode určenej na ľudskú spotrebu 12. marca 2013 Európskym parlamentom by sa mali pravidlá na ochranu pred žiarením riadiť podľa zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Citácia 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na návrh Komisie vypracovaný na základe stanoviska skupiny osôb vymenovaných Výborom pre vedu a techniku,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

Odôvodnenie

Ustanovenia týkajúce sa prepravy rádioaktívneho tovaru sú v súčasnosti stanovené v smernici 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru vychádzajúcej zo zmluvy. Je preto vhodné zvoliť rovnaký právny základ pre toto nariadenie. Nie je vhodné odňať Európskemu parlamentu spolurozhodovacie právomoci, ako sa predpokladá v návrhu Komisie; tým skôr, že návrh sa týka dôležitých otázok životného prostredia a zdravotných otázok. Všeobecne platí, že v súlade s prijatím správy BELET (P7_TA(2011)0055) 15. februára 2011 a správy RIVASI (P7_TA(2013)0068) o rádioaktívnych látkach obsiahnutých vo vode určenej na ľudskú spotrebu 12. marca 2013 Európskym parlamentom by sa mali pravidlá na ochranu pred žiarením riadiť podľa zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Citácia 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

Odôvodnenie

Ustanovenia týkajúce sa prepravy rádioaktívneho tovaru sú v súčasnosti stanovené v smernici 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru vychádzajúcej zo zmluvy. Je preto vhodné zvoliť rovnaký právny základ pre toto nariadenie. Nie je vhodné odňať Európskemu parlamentu spolurozhodovacie právomoci, ako sa predpokladá v návrhu Komisie; tým skôr, že návrh sa týka dôležitých otázok životného prostredia a zdravotných otázok. Všeobecne platí, že v súlade s prijatím správy BELET (P7_TA(2011)0055) 15. februára 2011 a správy RIVASI (P7_TA(2013)0068) o rádioaktívnych látkach obsiahnutých vo vode určenej na ľudskú spotrebu 12. marca 2013 Európskym parlamentom by sa mali pravidlá na ochranu pred žiarením riadiť podľa zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Je potrebné zabezpečiť účinné a jednotné uplatňovanie tohto nariadenia na základe vymedzenia spoločných kritérií, ktoré by členské štáty mali uplatňovať pri vydávaní osvedčení o registrácii dopravcu, uskutočniteľnou a povinnou výmenou informácií s inými členskými štátmi na zabezpečenie kontroly dopravcov, overenie súladu, ako aj účinnej reakcie na havarijné situácie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) V záujme zaistenia jednotných podmienok vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali využívať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) Vzhľadom na všeobecný cieľ znížiť regulačné zaťaženie priemyselného odvetvia by Komisia mala ďalej monitorovať ekonomický vplyv tohto nariadenia na mnoho malých podnikov, ktoré prepravujú rádioaktívny materiál na území jedného štátu.

Odôvodnenie

Je to dôležité vzhľadom na vyjadrenie Komisie, že konkrétny vplyv na MSP je so zreteľom na dostupné údaje veľmi ťažké odhadnúť, a vzhľadom na to, že konzultácia so zainteresovanými stranami online prebiehala len vo veľmi krátkom čase (od 10. decembra 2007 do 28. januára 2008 vrátane dní voľna počas vianočných sviatkov).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Týmto nariadením sa zriaďuje systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov, ktorý uľahčuje členským štátom zabezpečenie súladu so základnými bezpečnostnými normami ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia stanovenými v smernici 96/29/Euratom.

(1) Týmto nariadením sa zriaďuje systém Spoločenstva pre vydávanie povolení a registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov na základe ustanovení smernice 2008/68/ES a smernice 96/29/Euratom.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Toto nariadenie sa vzťahuje na všetkých dopravcov vykonávajúcich prepravu rádioaktívnych materiálov v rámci Spoločenstva, z tretích krajín do Spoločenstva a zo Spoločenstva do tretích krajín. Toto nariadenie sa nevzťahuje na dopravcov prepravujúcich rádioaktívny materiál prostredníctvom leteckej alebo námornej dopravy.

(2) Toto nariadenie sa vzťahuje na všetkých dopravcov vykonávajúcich prepravu rádioaktívnych materiálov prostredníctvom cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy v rámci Spoločenstva, z tretích krajín do Spoločenstva a zo Spoločenstva do tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy v oblasti ochrany prepravy rádioaktívnych materiálov proti krádeži, sabotáži alebo inému konaniu so zlým úmyslom.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) „dopravca“ znamená akúkoľvek osobu, organizáciu alebo verejnoprávny podnik, ktorý(-á) sa zaoberá prepravou rádioaktívneho materiálu pri využití akýchkoľvek dopravných prostriedkov v Spoločenstve. Patria sem aj dopravcovia vykonávajúci prepravu v prenájme alebo za úhradu a dopravcovia na vlastný účet.

a) „dopravca“ znamená akúkoľvek osobu, organizáciu alebo podnik, ktorý(-á) sa zaoberá prepravou rádioaktívneho materiálu pri využití akýchkoľvek dopravných prostriedkov v Spoločenstve. Patria sem aj dopravcovia vykonávajúci prepravu v prenájme alebo za úhradu a dopravcovia na vlastný účet.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) „spoločné kritériá“ znamenajú súbor bezpečnostných noriem na základe modálnych predpisov pre prepravu nebezpečného tovaru (ADR, RID a ADN), smernice 96/29/Euratom a smernice 2008/68/ES, ktoré dopravcovia rádioaktívnych materiálov musia spĺňať, aby získali osvedčenie o registrácii;

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) „doprava“ znamená všetky prepravné operácie z miesta pôvodu na miesto určenia vrátane nakladania, ukladania a vykladania rádioaktívneho materiálu;

c) „doprava“ znamená všetky prepravné operácie vykonávané dopravcom z miesta pôvodu na miesto určenia;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) „rádioaktívny materiál“ znamená akýkoľvek materiál, ktorý obsahuje rádionuklidy a pri ktorom tak koncentrácia, ako aj celková aktivita zásielky prekračuje hodnoty špecifikované v odsekoch 402 – 407 predpisov MAAE o bezpečnej preprave rádioaktívneho materiálu, Bezpečnostné požiadavky č. TS-R-1, Viedeň 2009;

d) „rádioaktívny materiál“ má rovnaký význam ako v modálnych predpisoch o preprave nebezpečného tovaru (ADR, RID a ADN), ktoré členské štáty vykonávajú podľa smernice 2008/68/ES;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) „vysoko rizikový nebezpečný tovar – rádioaktívny materiál“ znamená rádioaktívny materiál, ktorý by mohol byť zneužitý pri teroristickom útoku a mohol by následne spôsobiť vážne následky ako napríklad veľký počet obetí alebo hromadné ničenie, ako sa vymedzuje v dodatku A.9. k Predpisom MAAE o jadrovom zabezpečení, Séria č. 9 „Bezpečnosť pri preprave rádioaktívneho materiálu“, Viedeň 2008;

e) „vysoko rizikový nebezpečný tovar – rádioaktívny materiál“ znamená rádioaktívny materiál, pri ktorom by mohlo dôjsť k náhodnému úniku alebo ktorý by mohol byť zneužitý pri teroristickom útoku a mohol by následne spôsobiť vážne následky ako napríklad veľký počet obetí alebo hromadné ničenie, ako sa vymedzuje v dodatku A.9. k Predpisom MAAE o jadrovom zabezpečení, Séria č. 9 „Bezpečnosť pri preprave rádioaktívneho materiálu“, Viedeň 2008;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f) „oslobodená zásielka“ znamená akúkoľvek zásielku, v ktorej povolený rádioaktívny obsah nepresahuje stupne aktivity ustanovené v tabuľke V v oddiele IV Predpisov MAAE o bezpečnej preprave rádioaktívneho materiálu č. TS-R-1, Viedeň 2009 alebo jednu desatinu týchto limitov pri preprave poštou a ktorá je označené číslom OSN 2908, 2909, 2910 alebo 2911;

f) „oslobodená zásielka“ znamená akúkoľvek zásielku obsahujúcu rádioaktívny materiál, ktorá spĺňa požiadavky pre zásielky označené ako „oslobodené zásielky“, ako sú uvedené v modálnych predpisoch o preprave nebezpečného tovaru (ADR, RID a ADN), ktoré členské štáty vykonávajú podľa smernice 2008/68/ES;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Jednotlivé prepravné operácie prepravy musí sprevádzať kópia osvedčenia o registrácii dopravcu alebo povolenie alebo registrácia získané v súlade s platnými vnútroštátnymi postupmi v prípade dopravy uvedenej v odseku (3).

2. Jednotlivé prepravné operácie musí sprevádzať kópia osvedčenia o registrácii dopravcu.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Držiteľ platných licencií či registrácií vydaných v súlade so smernicou 96/29/Euratom na zaobchádzanie s rádioaktívnym materiálom alebo používanie zariadenia obsahujúceho rádioaktívny materiál alebo zdroje môže dopravovať tieto materiály alebo zdroje bez zaregistrovania podľa tohto nariadenia, ak je preprava súčasťou povolenia alebo registrácie vo všetkých členských štátoch, kde sa preprava uskutočňuje.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a. Každá preprava rádioaktívnych materiálov prebieha v súlade s medzinárodnými predpismi a normami stanovenými EHK OSN v oblasti nebezpečného a životné prostredie znečisťujúceho tovaru, ako aj s príslušnou Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), poriadkom týkajúcim sa medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečného tovaru (RID) a Európskou dohodou o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN), ako sa vymedzuje v smernici 2008/68/ES.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia zriadi a udržiava Elektronický systém registrácie dopravcov (ESCReg) pre dozor nad prepravou rádioaktívneho materiálu a jej kontrolu. Komisia vymedzuje informácie, ktoré sa majú zahrnúť do systému, technické špecifikácie a požiadavky týkajúce sa ESCReg-u.

1. Komisia zriadi, udržiava a zabezpečuje Elektronický systém registrácie dopravcov (ESCReg) pre dozor nad registráciou dopravcov rádioaktívneho materiálu a jej kontrolu. Komisia vymedzuje informácie, ktoré sa majú zahrnúť do systému, technické špecifikácie a požiadavky týkajúce sa ESCReg-u. Aby sa zamedzilo nesprávnemu výkladu, sú tieto špecifikácie úplné a jednoznačné.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Systém ESCReg je zabezpečený, robustný a plne funkčný pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia. Okrem toho sa vytvorí mechanizmus výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi a systémom ESCReg, aby sa aspoň uľahčila cezhraničná preprava.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. ESCReg umožňuje obmedzený a bezpečný prístup k príslušným orgánom členských štátov, registrovaným dopravcom a žiadateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov, ako je ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES. Príslušné orgány majú prístup ku všetkým dostupným údajom.

2. ESCReg umožňuje obmedzený a bezpečný prístup k príslušným orgánom členských štátov, registrovaným dopravcom a žiadateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov, ako je ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES. Príslušné orgány majú prístup ku všetkým dostupným údajom. ESCReg zabezpečí prístup verejnosti k zoznamu registrovaných dopravcov.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia nie je zodpovedná za obsah a presnosť informácií poskytovaných prostredníctvom systému ESCReg.

3. Príslušné orgány členských štátov sú zodpovedné za obsah informácií poskytovaných prostredníctvom systému ESCReg, ktoré musia byť presné, včasné a transparentné.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dopravca žiada o registráciu prostredníctvom systému ESCReg.

Dopravca žiada príslušný orgán o registráciu prostredníctvom systému ESCReg v súlade s odsekom 3.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Žiadateľ predkladá vyplnený elektronický formulár žiadosti uvedený v prílohe I.

Žiadateľ predkladá vyplnený elektronický formulár žiadosti uvedený v prílohe I. V záujme poskytnutia pomoci žiadateľovi sú vždy k dispozícii online pokyny s kontaktnými údajmi a informáciami o tom, ako sa spojiť s kontaktným miestom alebo príslušným orgánom.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Prechodné obdobie jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa uplatní, aby všetci dopravcovia mohli podať žiadosť o registráciu a získať osvedčenie o registrácii podľa tohto nariadenia. Počas tohto prechodného obdobia sa uplatňujú ustanovenia smernice 96/29/Euratom a smernice 2008/68/ES.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Po vyplnení a predložení formulára žiadosti žiadateľ dostane automatické potvrdenie o prijatí spolu s číslom žiadosti.

2. Po vyplnení a predložení formulára žiadosti žiadateľ dostane automatické potvrdenie o prijatí spolu s číslom žiadosti. Rovnaké potvrdenie dostane príslušný orgán. Komisia je zodpovedná za dodržiavanie ustanovení ods. 3 tohto článku. V prípade zamietnutia sa žiadateľovi odošle chybové hlásenie, v ktorom sa uvedú dôvody, prečo bola žiadosť zamietnutá.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Do ôsmich týždňov od vydania potvrdenia o prijatí príslušný orgán vydá osvedčenie o registrácii dopravcu, ak usúdi, že predložené informácie sú úplné a v súlade s týmto nariadením, smernicou 96/29/Euratom a smernicou 2008/68/ES.

4. Do ôsmich týždňov od vydania potvrdenia o prijatí príslušný orgán vydá osvedčenie o registrácii dopravcu, ak usúdi, že predložené informácie sú úplné a v súlade s týmto nariadením a že žiadateľ spĺňa požiadavky spoločných kritérií stanovené v článku 2 ods. 1 písm. ba).

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kópia osvedčenia o registrácii dopravcu sa musí automaticky poskytnúť prostredníctvom systému ESCReg všetkým príslušným orgánom členských štátov, v ktorých dopravca plánuje vykonávať činnosť.

Kópia osvedčenia o registrácii dopravcu sa musí automaticky poskytnúť prostredníctvom systému ESCReg príslušným orgánom všetkých členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak príslušný orgán odmieta vydať osvedčenie o registrácii dopravcu z dôvodu predloženia neúplnej žiadosti alebo jej nesúladu s príslušnými požiadavkami, vyrozumie o tom písomne žiadateľa do ôsmich týždňov od vydania potvrdenia o prijatí žiadosti. Pred takýmto odmietnutím príslušný orgán požiada žiadateľa o opravu alebo doplnenie žiadosti do troch týždňov od prijatia tejto žiadosti. Príslušný orgán poskytne odôvodnenie odmietnutia.

Príslušný orgán vyzve žiadateľa, aby v prípade potreby do troch týždňov od prijatia tejto žiadosti vykonal potrebné opravy alebo poskytol doplňujúce informácie. Ak príslušný orgán odmieta vydať osvedčenie o registrácii dopravcu z dôvodu predloženia neúplnej žiadosti alebo jej nesúladu s príslušnými požiadavkami, vyrozumie o tom písomne žiadateľa do ôsmich týždňov od vydania potvrdenia o prijatí žiadosti. Príslušný orgán poskytne odôvodnenie odmietnutia.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kópie odmietnutia a odôvodnenia sa poskytnú automaticky prostredníctvom systému ESCReg všetkým príslušným orgánom členských štátov, v ktorých dopravca plánuje vykonávať činnosť.

Kópie odmietnutia a odôvodnenia sa poskytnú automaticky prostredníctvom systému ESCReg príslušným orgánom všetkých členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a. Príslušný orgán uchováva v prípade všetkých žiadateľov všetky historické údaje, aby zabezpečil ich sledovateľnosť, uľahčil lepšie sledovanie a zabránil akémukoľvek falšovaniu.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Dopravca je zodpovedný za zabezpečenie neustálej správnosti údajov uvedených vo formulári žiadosti o registráciu dopravcu v Spoločenstve podanej prostredníctvom systému ESCReg.

1. Dopravca je zodpovedný za zabezpečenie neustálej správnosti údajov uvedených vo formulári žiadosti o registráciu dopravcu v Spoločenstve podanej prostredníctvom systému ESCReg. Preto je žiadateľ oprávnený ľahko aktualizovať svoje vlastné údaje s minimálnou administratívnou záťažou.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Príslušný orgán, ktorý vydal osvedčenie, je zodpovedný za sledovanie prostredníctvom kontrol, či registrovaný dopravca počas platnosti osvedčenia priebežne dodržiava požiadavky tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. V záujme zaistenia rovnakého zaobchádzania so všetkými žiadateľmi príslušné orgány zabezpečia, aby kritériá pre vydanie osvedčenia o registrácii boli rovnaké a v súlade s vymedzením pojmov MAAE a aby bol registračný postup harmonizovaný.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Ak dopravca nespĺňa požiadavky tohto nariadenia, príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa zistil nesúlad, uplatní donucovacie opatrenia prípustné v právnom rámci daného členského štátu, napríklad písomné oznámenie, školiace a vzdelávacie opatrenie, pozastavenie, zrušenie alebo zmenu registrácie alebo trestné stíhanie, v závislosti od závažnosti nesúladu z bezpečnostného hľadiska a od toho, ako dopravca dodržiaval predpisy v minulosti.

1. Ak dopravca nespĺňa požiadavky tohto nariadenia, príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa zistil nesúlad, uplatní donucovacie opatrenia prípustné v právnom rámci daného členského štátu, napríklad písomné oznámenie, školiace a vzdelávacie opatrenie alebo trestné stíhanie, v závislosti od závažnosti nesúladu z bezpečnostného hľadiska a od toho, ako dopravca dodržiaval predpisy v minulosti.

 

Donucovacie opatrenia sa bezodkladne oznámia členskému štátu, ktorý vydal osvedčenie. Členský štát, ktorému bol oznámený nesúlad, najneskôr do štyroch týždňov zmení, obnoví alebo zruší registráciu. Toto rozhodnutie sa vydá prostredníctvom systému ESCReg príslušným orgánom všetkých členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Členský štát, v ktorom bol objavený nesúlad, môže v závislosti od závažnosti nesúladu z bezpečnostného hľadiska a od toho, ako dopravca dodržiaval predpisy v minulosti, pozastaviť registráciu dopravcu.

 

Pozastavenie sa bezodkladne oznámi členskému štátu, ktorý vydal osvedčenie. Členský štát, ktorému bol oznámený nesúlad, najneskôr do štyroch týždňov zmení, obnoví alebo zruší registráciu. Toto rozhodnutie sa vydá prostredníctvom systému ESCReg príslušným orgánom všetkých členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Príslušný orgán členského štátu, v ktorom bol objavený nesúlad, informuje dopravcu a príslušné orgány členského štátu, v ktorom dopravca zamýšľal prepravovať rádioaktívne materiály, o použitom donucovacom opatrení a odôvodní uplatnenie tohto opatrenia. Ak dopravca nekoná v súlade s donucovacím opatrením uplatneným podľa odseku 1, príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza hlavné sídlo dopravcu, alebo v prípade, že je dopravca usadený v tretej krajine, príslušný orgán členského štátu, v ktorom dopravca plánuje prvý raz vstúpiť na územie Spoločenstva, zruší registráciu.

2. Príslušný orgán členského štátu, v ktorom bol objavený nesúlad, informuje dopravcu a príslušné orgány všetkých členských štátov a Komisiu o použitom donucovacom opatrení a odôvodní uplatnenie tohto opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Príslušný orgán oznámi dopravcovi a ostatným dotknutým príslušným orgánom toto zrušenie spolu s jeho odôvodnením.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Všetky prípady nesúladu sa musia oznámiť Komisii a systému ESCReg.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát určí príslušný orgán a národné kontaktné miesto pre prepravu rádioaktívnych materiálov.

Každý členský štát určí príslušný orgán a národné kontaktné miesto pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov. Táto informácia sa sprístupní na stránke určenej na registráciu žiadateľa.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia oznámi tieto informácie a všetky ich zmeny všetkým príslušným orgánom v Spoločenstve prostredníctvom systému ESCReg.

Komisia oznámi tieto informácie a všetky ich zmeny všetkým príslušným orgánom v Spoločenstve prostredníctvom systému ESCReg a sprístupní ich verejnosti na internete.

Odôvodnenie

Informácie, ktoré sa týkajú príslušného orgánu a národného kontaktného miesta, môžu byť pre verejnosť zaujímavé, a preto by mali byť verejne dostupné.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Informácie o vnútroštátnych predpisoch o ochrane pred radiáciou / pravidlách ochrany pred radiáciou uplatniteľných na prepravu rádioaktívnych materiálov musia byť pre dopravcov ľahko prístupné prostredníctvom kontaktných miest.

2. Informácie o vnútroštátnych predpisoch o ochrane pred radiáciou / pravidlách ochrany pred radiáciou uplatniteľných na prepravu rádioaktívnych materiálov musia byť ľahko prístupné prostredníctvom kontaktných miest.

Odôvodnenie

Informácie o tom, aké pravidlá sa uplatňujú, môžu byť pre verejnosť zaujímavé, a preto by mali byť verejne dostupné.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kontaktné miesta a príslušné orgány reagujú čo najrýchlejšie na každú žiadosť o informácie a bezodkladne informovali žiadateľa v prípade chybnej alebo neopodstatnenej žiadosti.

Kontaktné miesta a príslušné orgány reagujú čo najrýchlejšie na každú žiadosť o informácie a do dvoch týždňov informujú žiadateľa v prípade chybnej alebo neopodstatnenej žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 10 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vykonávanie

Vykonávanie delegovania právomoci

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia prijme delegované akty, prostredníctvom ktorých stanoví spoločné kritériá definované v článku 2 ods. 1 písm. ba).

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 10 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10b

 

Preskúmanie

 

Komisia preskúma toto nariadenie dva roky po nadobudnutí jeho účinnosti, aby bolo možné posúdiť jeho účinnosť, a prípadne navrhne ďalšie opatrenia na zabezpečenie bezpečnej prepravy rádioaktívnych materiálov v rámci Spoločenstva a z tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 11

vypúšťa sa

 

Poradný výbor

 

Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie.

 

Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

Výbor radí a pomáha Komisii pri plnení jej úloh stanovených v tomto nariadení.

 

Výbor sa skladá z expertov menovaných členskými štátmi a expertov menovaných Komisiou a predsedá mu zástupca Komisie.

 

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pri uplatňovaní tohto nariadenia sa zohľadňuje, či je k dispozícii validovaný a operačný registračný systém.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Príloha 1 – odsek 1 – tabuľka – časť B – body 1 – 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Meno, funkcia, úplná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa zodpovedného zástupcu organizácie dopravcu (osoby oprávnenej prijímať záväzky za organizáciu dopravcu):

1. Meno, funkcia, úplná adresa, mobilné telefónne číslo a telefónne číslo na pevnú linku a e-mailová adresa zodpovedného zástupcu organizácie dopravcu (osoby oprávnenej prijímať záväzky za organizáciu dopravcu):

2. Meno, funkcia, úplná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa kontaktnej osoby, na ktorú sa orgány môžu obrátiť v technicko-administratívnych záležitostiach (ktorá je zodpovedná za dodržiavanie predpisov upravujúcich činnosti realizované spoločnosťou dopravcu):

2. Meno, funkcia, úplná adresa, mobilné telefónne číslo a telefónne číslo na pevnú linku a e-mailová adresa kontaktnej osoby, na ktorú sa orgány môžu obrátiť v technicko-administratívnych záležitostiach (ktorá je zodpovedná za dodržiavanie predpisov upravujúcich činnosti realizované spoločnosťou dopravcu):

3. Meno, funkcia a úplná adresa bezpečnostného poradcu (iba pre rôzne druhy vnútrozemskej dopravy a ak ide o inú osobu, než je osoba uvedená v bode 1 alebo 2):

3. Meno, funkcia, úplná adresa, mobilné telefónne číslo a telefónne číslo na pevnú linku a e-mailová adresa bezpečnostného poradcu (iba pre rôzne druhy vnútrozemskej dopravy a ak ide o inú osobu, než je osoba uvedená v bode 1 alebo 2):

4. Meno, funkcia a úplná adresa osoby zodpovednej za vykonávanie programu radiačnej ochrany, ak ide o inú osobu, než je osoba uvedená v bode 1 alebo 2 alebo 3:

4. Meno, funkcia, úplná adresa, mobilné telefónne číslo a telefónne číslo na pevnú linku a e-mailová adresa osoby zodpovednej za vykonávanie programu radiačnej ochrany, ak ide o inú osobu, než je osoba uvedená v bode 1 alebo 2 alebo 3:

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dňa 3. februára 2012 sa Rada rozhodla konzultovať v súlade s článkom 7 Zmluvy o Euratome s Európskym parlamentom o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov COM(2012)05612011/0225(NLE).

Právny základ

Ustanovenia tohto nariadenia sa týkajú základných bezpečnostných noriem ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva. Preto je právnym základom kapitola 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä jej články 31 a 32.

Zhrnutie

Cieľom tohto návrhu nariadenia je nahradiť vnútroštátne postupy predkladania správ a povoľovacie postupy týkajúce sa dopravcov rádioaktívnych materiálov jediným registračným systémom. Vykonávanie tohto nariadenia by malo umožniť zjednodušiť postupy a znížiť administratívnu záťaž, a to pri zachovaní vysokej úrovne ochrany pred žiarením.

Odôvodnenie

Na európskej úrovni sa na dopravcov rádioaktívnych materiálov vzťahujú právne predpisy z oblasti dopravy vychádzajúce zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a právne predpisy upravujúce aspekty špecifické pre žiarenie vrátane ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva ktoré vznikli na základe Zmluvy o Euratome. Právne predpisy sa zjednodušili smernicou 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru tým, že sa v nej kombinujú všetky druhy dopravy vo vnútrozemí. Členské štáty podľa článku 33 Zmluvy o Euratome ustanovujú primerané opatrenia na zabezpečenie súladu so základnými normami. Členské štáty uplatňujú tieto postupy prostredníctvom rozdielnych systémov, čo ešte zvyšuje komplexnosť prepravných operácií ako takých. Nahradenie týchto vnútroštátnych postupov predkladania správ a povoľovacích postupov jediným registračným systémom pre činnosť dopravy preto prispeje k zjednodušeniu postupu, zníženiu administratívnej záťaže, odstráneniu prekážok vstupu, pričom budú aj naďalej platiť vysoké úrovne ochrany pred žiarením.

Zhrnutie navrhovaných zlepšení

Spravodajca víta návrh Európskej komisie na uľahčenie prepravy v EÚ a zabezpečenie lepšieho sledovania týchto druhov prepravy. Navrhuje niekoľko vylepšení znenia:

V záujme rovnakého zaobchádzania so všetkými dopravcami by členské štáty mali prostredníctvom ich vnútroštátneho príslušného orgánu zabezpečiť, aby kritériá a dátové modely pre vydanie osvedčenia o registrácii boli rovnaké a registračný postup bol harmonizovaný. Mali by byť k dispozícii online pokyny, aby sa zamedzilo neodôvodnenému zamietnutiu. Mala by sa zaviesť dynamická pomôcka vysvetľujúca všetky požadované políčka, ako aj elektronický podpis.

Registračný systém by mal byť zabezpečený, robustný a plne funkčný predtým, ako nariadenie nadobudne účinnosť. Okrem toho by sa mal vytvoriť mechanizmus výmeny informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov a  registračným systémom, čím sa aspoň uľahčí cezhraničná preprava.

Jeho podstata by mala byť rovnaká a v súlade s existujúcimi smernicami, vymedzeniami pojmov Zmluvy o Euratome a normami, najmä tými, ktoré navrhla MAAE. Pri preprave rádioaktívnych materiálov sú nevyhnutné niektoré ďalšie činnosti (nakladanie, ukladania a vykladanie), preto je potrebné jasne vymedziť, ktoré činnosti sú v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Je nutné, aby registračný systém bol v súlade so základnými bezpečnostnými normami smernice 96/29/Euratom, ktorá bola doplnená ďalšími piatimi špecifickými smernicami týkajúcimi sa ožiarenia na lekárske účely , informovania verejnosti, externých pracovníkov, prepravy rádioaktívneho odpadu a vyhoretého paliva a kontroly zapečatených zdrojov vysoko rádioaktívneho žiarenia a zdrojov zvyškového žiarenia. Cieľom týchto smerníc je zabrániť vystaveniu ionizujúcemu žiarenie vznikajúcom pri nevhodných operáciách a harmonizovať kontroly v členských štátoch EÚ.

Keď dopravca žiada o registráciu, jeho historické údaje by sa mali sprístupniť národnému orgánu vydávajúcemu certifikát, aby sa zabezpečilo lepšie sledovanie a zabránilo akémukoľvek falšovaniu.

Je otázne, prečo má táto smernica obmedzený rozsah pôsobnosti, keďže nezahŕňa prepravu rádioaktívnych materiálov letecky alebo po mori. Pre dopravcov, ktorí využívajú leteckú alebo námornú dopravu, takéto systémy už existujú. Preto nie je potrebné vyvíjať nový registračný systém. Komisia musí namiesto toho preskúmať možnosti rozšírenia najvhodnejšieho existujúceho systému. Spravodajca sa nazdáva, že by to bolo nákladovo najefektívnejšie riešenie, ktorého realizácia môže byť najrýchlejšia. Hoci by sa to malo overiť, je pravdepodobné, že leteckí dopravcovia majú najprepracovanejší a najrobustnejší systém.

Aj keď má tento nový systém za cieľ zjednodušiť postup registrácie, zaviesť transparentnosť a odstrániť prekážky konkurencieschopného podnikania v doprave, prioritou musí byť vždy najvyššia úroveň bezpečnosti.

Komisia by mala vypracovať správu o posúdení vplyvu tohto nariadenia dva roky po jeho vykonaní.

Na záver sa spravodajca domnieva, že dopravca by mal byť oprávnený ľahko aktualizovať svoje vlastné údaje s minimálnou administratívnou záťažou.

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU

Vážená pani Amalia Sartori

predsedníčka

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

BRUSEL

Predmet:         Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov (COM(2012)0561 – C7‑0320/2012 – 2011/0225(NLE))

Vážená pani predsedníčka,

listom z 11. júna 2013 ste v súlade s článkom 37 rokovacieho poriadku požiadali Výbor pre právne veci o stanovisko týkajúce sa vhodnosti zmeny právneho základu uvedeného návrhu nariadenia Rady nahradením článkov 31 a 32 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Zmluva o Euratome“) článkom 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) alebo pridaním tohto ustanovenia k právnemu základu, ktorý navrhla Komisia.

I – Kontext

Navrhovaným nariadením Rady sa zriaďuje systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov, ktorý uľahčuje členským štátom zabezpečenie súladu so základnými bezpečnostnými normami ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia stanovenými v smernici 96/29/Euratom.

Navrhovaným nariadením sa systémy ohlasovania a povoľovania v členských štátoch stanovené v článkoch 2 a 3 smernice 96/29/Euratom nahrádzajú[1] jednotnou registráciou. V navrhovanom nariadení sa okrem toho prijal odstupňovaný prístup tým, že sa z postupu registrácie vynímajú dopravcovia, ktorí prepravujú výlučne „oslobodené zásielky“. V navrhovanom nariadení sa na druhej strane ponecháva členským štátom možnosť pridať ďalšie požiadavky na registráciu dopravcov štiepnych a vysokorádioaktívnych materiálov.

Podľa článkov 31 a 32 Zmluvy o Euratome sa s Európskym parlamentom iba konzultuje, podľa článku 91 ZFEÚ je však Parlament spolu s Radou spoluzákonodarcom v súlade s riadnym legislatívnym postupom.

Výboru pre priemysel, výskum a energetiku bolo predložených 10 pozmeňujúcich návrhov s cieľom zmeniť právny základ na článok 91 ZFEÚ alebo pridať tento článok k navrhovanému právnemu základu. V stanovisku Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín sa okrem toho navrhuje zmena právneho základu na článok 91 ZFEÚ.

Pozmeňujúce návrhy predložené poslancami a uvedené v stanovisku Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín týkajúce sa zmeny právneho základu návrhu sa odôvodňujú takto:

„Vzhľadom na to, že návrh sa týka oblasti dopravy, mal by sa zakladať na článku 91 ZFEÚ (Doprava). Európsky parlament by mal preto vykonávať spolurozhodovacie právomoci.“

„Ustanovenia týkajúce sa prepravy rádioaktívneho tovaru sú v súčasnosti stanovené v smernici 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru vychádzajúcej zo zmluvy. Je preto vhodné zvoliť rovnaký právny základ pre toto nariadenie. Nie je vhodné odňať Európskemu parlamentu spolurozhodovacie právomoci, ako sa predpokladá v návrhu Komisie, tým skôr, že návrh sa týka dôležitých otázok životného prostredia a zdravotných otázok. Všeobecne platí, že v súlade s prijatím správy BELET (P7_TA(2011)0055) 15. februára 2011 a správy RIVASI (P_7TA(2013)0068) o rádioaktívnych látkach obsiahnutých vo vode určenej na ľudskú spotrebu 12. marca 2013 Európskym parlamentom by sa mali pravidlá na ochranu pred žiarením riadiť podľa zmluvy.“

II – Príslušné články zmlúv

V návrhu Komisie sa ako právny základ uvádzajú tieto články Zmluvy o Euratome:

Článok 31

Základné normy vypracuje Komisia po získaní stanoviska skupiny osobností vymenovaných Vedeckým a technickým výborom z okruhu vedeckých expertov členských štátov, a to najmä expertov na verejné zdravie. Komisia si vyžiada k týmto základným normám stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru.

Základné normy stanoví po porade s Európskym parlamentom Rada kvalifikovanou väčšinou, na návrh Komisie, ktorá jej postúpi získané stanoviská výborov.

Článok 32

Na návrh Komisie alebo členského štátu môžu byť základné normy preskúmané alebo doplnené v súlade s postupom uvedeným v článku 31.

Komisia preskúma každý návrh, ktorý jej predloží členský štát.

Základné normy, na ktoré sa odkazuje v článku 31, sú vymedzené v článku 30 Zmluvy o Euratome, ktorý znie takto:

Článok 30

V rámci Spoločenstva budú stanovené základné normy ochrany zdravia verejnosti a zdravia pracovníkov voči nebezpečenstvu ionizačného žiarenia.

Základnými normami sa rozumejú:

a) najvyššie prípustné hodnoty, ktoré zaručujú postačujúcu bezpečnosť,

b) najvyššia prípustná úroveň vystavenia a kontaminácie,

c) východiskové princípy lekárskej kontroly pracovníkov.

Navrhovaný právny základ sa navrhuje doplniť alebo nahradiť článkom 91 ZFEÚ, ktorý znie takto:

Článok 91

1. Za účelom vykonania článku 90 a berúc do úvahy špecifické črty dopravy Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov stanovia:

a) spoločné pravidlá platné pre medzinárodnú dopravu do členského štátu alebo z členského štátu, alebo pri prechode cez územie jedného alebo viacerých členských štátov;

b) podmienky, za ktorých môže prepravca, ktorý nemá sídlo na území členského štátu, v tomto členskom štáte uskutočňovať dopravu;

c) opatrenia na zlepšenie bezpečnosti dopravy,

d) ďalšie potrebné ustanovenia.

2. Pri prijímaní opatrení uvedených v odseku 1 sa zohľadnia prípady, v ktorých by uplatňovanie mohlo závažne ovplyvniť životnú úroveň a úroveň zamestnanosti v určitých regiónoch a prevádzku dopravných zariadení.

Článok 90 ZFEÚ znie takto:

Článok 90

V záležitostiach upravených touto hlavou sa ciele zmlúv sledujú v rámci spoločnej dopravnej politiky.

III – Judikatúra týkajúca sa právneho základu

Pokiaľ ide o výber právneho základu, niektoré zásady vyplývajú z judikatúry Súdneho dvora. Po prvé, výber správneho právneho základu má ústavný význam, a to so zreteľom na vplyv právneho základu z hľadiska vecnej právomoci a postupu[2]. Po druhé, podľa článku 13 ods. 2 ZEÚ musí každá inštitúcia konať v medziach právomocí, ktoré sú jej zverené zmluvou[3]. Po tretie, podľa judikatúry Súdneho dvora „voľba právneho základu aktu Spoločenstva musí byť založená na objektívnych prvkoch, ktoré môžu byť súdne preskúmané a medzi ktoré patria najmä cieľ a obsah aktu“ [4]. Po štvrté, je potrebné stanoviť, či tento návrh sleduje dvojaký účel alebo má dve zložky, z ktorých jednu možno označiť ako hlavný alebo prevládajúci účel alebo zložku, kým druhá je len vedľajšia, alebo sleduje niekoľko cieľov súčasne alebo má niekoľko zložiek, ktoré sú neoddeliteľne prepojené bez toho, aby bola jedna druhotná a nepriamo vo vzťahu k inej. V prvom prípade musí byť akt založený na jedinom právnom základe, ktorý si vyžaduje hlavný alebo prevládajúci účel alebo zložka, a v druhom prípade bude musieť byť akt založený na viacerých príslušných právnych základoch[5]. Výber nesprávneho právneho základu preto môže byť dôvodom na zrušenie príslušného aktu.

IV – Cieľ a obsah navrhovaného nariadenia

Komisia odôvodňuje výber právneho základu takto:

Ustanovenia tohto nariadenia sa týkajú základných bezpečnostných noriem ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva. Preto je právnym základom kapitola 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä jej články 31 a 32[6].

Pokiaľ ide o sledovaný cieľ, v článku 1 ods. 1 navrhovaného nariadenia sa uvádza, že účelom je zriadiť systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov, ktorý uľahčuje „členským štátom zabezpečenie súladu so základnými bezpečnostnými normami ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia stanovenými v smernici 96/29/Euratom“. Navrhované nariadenie sa preto vzťahuje „na všetkých dopravcov vykonávajúcich prepravu rádioaktívnych materiálov v rámci Spoločenstva, z tretích krajín do Spoločenstva a zo Spoločenstva do tretích krajín. Toto nariadenie sa nevzťahuje na dopravcov prepravujúcich rádioaktívny materiál prostredníctvom leteckej alebo námornej dopravy.“ (Článok 1 ods. 2 navrhovaného nariadenia).

Pokiaľ ide o jeho obsah, v navrhovanom nariadení sa vyžaduje, aby dopravcovia rádioaktívnych materiálov mali platnú registráciu získanú z Elektronického systému registrácie dopravcov (ESCReg), ktorý sa zriaďuje na účel dozoru nad prepravou rádioaktívneho materiálu a jej kontroly. Uvedená registrácia potom umožňuje dopravcovi vykonávať prepravu v rámci celej Únie (článok 4 navrhovaného nariadenia).

Je potrebné poznamenať, že v článku 3 ods. 3 navrhovaného nariadenia sa uvádza, že držiteľ platných povolení alebo registrácií vydaných v súlade so smernicou 96/29/Euratom, ak je preprava súčasťou povolenia, môže dopravovať rádioaktívne materiály bez zaregistrovania sa v rámci systému ESCReg zriadeného podľa návrhu, ktorý je predmetom analýzy.

Takéto zavedenie rozdielu medzi rozsahmi pôsobnosti týchto dvoch opatrení znamená, že hlavným účelom navrhovaného nariadenia je vykonávanie systému registrácie, ktorý sa má osobitne vzťahovať na cezhraničnú prepravu rádioaktívnych materiálov (článok 1 ods. 2 navrhovaného nariadenia). Osvedčenie o registrácii, povolenie alebo registrácia na jednotlivé prepravné činnosti sa teda budú naďalej získavať v súlade s vnútroštátnymi postupmi zavedenými smernicou 96/29/Euratom (článok 3 ods. 2 navrhovaného nariadenia).

Zo znenia navrhovaného nariadenia vyplýva, že vzhľadom na charakter rádioaktívnych materiálov podlieha ich preprava na jednej strane pravidlám, ktorými sa riadi preprava nebezpečného tovaru[7] podľa ustanovení ZFEÚ (právny základ predstavuje článok 91 ZFEÚ), a na druhej strane opatreniam na ochranu pred žiarením[8] podľa ustanovení Zmluvy o Euratome.

V – Stanovenie vhodného právneho základu

Článok 91 ZFEÚ predstavuje právny základ pre opatrenia na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 90 ZFEÚ, okrem iného obsahuje spoločné pravidlá uplatniteľné na medzinárodnú dopravu do členského štátu alebo z členského štátu, alebo pri prechode cez územie jedného alebo viacerých členských štátov, podmienky, za ktorých môže prepravca, ktorý nemá sídlo na území členského štátu, v tomto členskom štáte uskutočňovať dopravu, a opatrenia na zlepšenie bezpečnosti dopravy.

Keďže návrh sleduje dvojaký účel alebo má dve zložky, dopravu a bezpečnosť v súvislosti s rádioaktivitou, z analýzy cieľa a obsahu návrhu vyplýva, že registračný systém pre prepravu sa musí považovať za hlavný alebo prevládajúci účel, kým prepravovaný tovar je v prípade tohto účelu iba vedľajší. Podľa vyššie uvedenej ustálenej judikatúry Súdneho dvora tento akt teda musí byť založený na jedinom právnom základe, ktorý si vyžaduje hlavný alebo prevládajúci účel alebo zložka, čo v tomto prípade predstavuje článok 91 ZFEÚ.

Okrem toho je potrebné poznamenať, že východisko pre tento právny základ by znamenalo prechod od postupu konzultácie na riadny legislatívny postup s plnou účasťou Parlamentu.

VI – Záver a odporúčanie

Vzhľadom na vyššie uvedenú analýzu predstavuje vhodný právny základ tohto návrhu samotný článok 91 ZFEÚ.

Na schôdzi, ktorá sa konala 9. júla 2013, sa Výbor pre právne veci jednomyseľne rozhodol[9] odporučiť, že: na prijatie legislatívneho aktu s cieľom a obsahom návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov, je vhodným právnym základom článok 91 ZFEÚ. Takýto legislatívny akt sa preto musí prijať v súlade s riadnym legislatívnym postupom.

S pozdravom,

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  COM(2012)0561, dôvodová správa, s. 2.
  • [2]  Stanovisko 2/00 Kartagenský protokol, Zb. 2001, s. I-9713, bod 5; vec C-370/07 Komisia/Rada, Zb. 2009, s.  I-8917, body 46 – 49; stanovisko 1/08, Všeobecná dohoda o obchode so službami, Zb. 2009, s. I-11129, bod 110.
  • [3]  Vec C-403/05 Parlament/Komisia, Zb. 2007, s. I-9045, bod 49 a tam citovaná judikatúra.
  • [4]  Vec C-411/06 Komisia/Parlament a Rada, Zb. 2009, s. I-7585, bod 45 a tam citovaná judikatúra.
  • [5]  Pozri vec C-411/06 uvedenú vyššie, body 46 – 47.
  • [6]  COM(2012)0561, dôvodová správa, s. 3.
  • [7]  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru týkajúca sa cestnej, železničnej alebo vnútrozemskej vodnej dopravy, Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13; a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/54/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 95/50/ES o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu, Ú. v. EÚ L 162, 21.6.2008, s. 11.
  • [8]  Smernica Rady 96/29/Euratom, Ú. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 1; a nariadenie Rady č. 1493/93 z 8. júna 1993 o prepravách rádioaktívnych látok medzi členskými štátmi, Ú. v. ES L 148, 10.6.1993, s. 1; smernica Rady 2006/117/Euratom z 20. novembra 2006 o dozore a kontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva, Ú. v. EÚ L 337, 5.12.2006, s. 21; smernica Rady 89/618/Euratom z 27. novembra 1989 o informovaní verejnosti o opatreniach na ochranu zdravia, ktoré sa majú uplatniť, a o krokoch, ktoré sa majú vykonať v prípade rádiologickej havarijnej situácie, Ú. v. ES L 357, 7.12.1989, s. 31; smernica Rady 2003/122/Euratom z 22. decembra 2003 o kontrole zapečatených zdrojov vysoko rádioaktívneho žiarenia a zdrojov zvyškového žiarenia, Ú. v. EÚ L 346, 31.12.2003, s. 57.
  • [9]  Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Raffaele Baldassarre (podpredseda), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (podpredseda), Piotr Borys, Françoise Castex (podpredsedníčka), Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (predseda), Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss (spravodajca), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Anna Záborská.

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (4.6.2013)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov
(COM(2012)0561 – C7‑0320/2012 – 2011/0225(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Romana Jordan

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Tento návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov, sa zaoberá základnými otázkami ochrany pracovníkov a verejnosti pred rizikami vyplývajúcimi z ionizujúceho žiarenia a prepravy rádioaktívnych materiálov po súši v Spoločenstve. Komisia navrhuje vytvorenie jednotného registračného systému pre dopravcov rádioaktívnych materiálov platný v celom Spoločenstve Euratom.

Preprava rádioaktívneho materiálu podlieha základným bezpečnostným normám ochrany zdravia pracovníkov a verejnosti pre ionizujúcim žiarením, stanoveným v smernici Rady 96/27/Euratom z 13. mája 1996, ako aj požiadavkám smernice 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru. Keďže doprava je jednou z činností, ktorá má veľmi často cezhraničnú povahu, je dôležité zvážiť reguláciu prepravy rádioaktívnych materiálov po súši aj na úrovni Spoločenstva. Návrh Komisie preto zavádza systém Spoločenstva pre registráciu, a tým prenáša niektoré vykonávacie práva na Európsku komisiu. Nahrádza vnútroštátne postupy predkladania správ a povoľovacie postupy pre dopravcov rádioaktívnych materiálov jediným registračným systémom pre vykonávanie dopravy a prispieva k zjednodušeniu postupu, pričom znižuje administratívnu záťaž a odstraňuje prekážky pre vstup nových subjektov na trh. Návrh nariadenia zároveň zachováva vysokú úroveň ochrany pracovníkov a verejnosti pred žiarením.

Spravodajkyňa sa domnieva, že návrh Komisie tým, že vytvára systém Spoločenstva pre registráciu, značne zjednodušuje postupy pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov. Spravodajkyňa víta zásadu automatického vzájomného uznávania osvedčení, ale je presvedčená, že takýto systém môže byť funkčný iba vtedy, ak sa vymedzia spoločné kritériá pre vydávanie osvedčení. Ak by sa nevymedzili, mohlo by to vážne narušiť harmonizované vykonávania spoločných pravidiel v celom Spoločenstve a vyvolať pochybnosti o účinnosti týchto právnych predpisov medzi členskými štátmi, ako aj u občanov. Spravodajkyňa preto navrhuje, aby sa stanovili spoločné bezpečnostné kritériá, prostredníctvom ktorých príslušný orgán overí, či dopravca žiadajúci o registráciu je schopný splniť bezpečnostné požiadavky v tejto oblasti, ktoré vyplývajú zo smernice 96/29/Euratom a 2008/68/ES a ktoré boli definované na základe týchto smerníc.

Po druhé, v návrhu Komisie sa tiež vymedzujú opatrenia, ktoré treba prijať v prípade, že dopravca nespĺňa požiadavky tohto nariadenia. Spravodajkyňa zastáva prísnejší postoj ako v návrhu Komisie a navrhuje, aby v prípade, že dopravca nespĺňa požiadavky tohto nariadenia, príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa zistil nesúlad, okamžite pozastavil prepravu rádioaktívnych materiálov príslušným dopravcom a uplatnil donucovacie opatrenia v rámci právneho rámca tohto členského štátu, v závislosti od závažnosti nesúladu z bezpečnostného hľadiska a od toho, ako dopravca dodržiaval predpisy v minulosti. Informácie o všetkých prípadoch nesúladu sa postúpia ostatným členským štátom a Komisii. Dopravca môže po prijatí všetkých potrebných opatrení pokračovať vo svojej činnosti v rámci Spoločenstva.

Po tretie, v stanovisku sa navrhuje, aby v prípade, že dopravca nedodržiava ustanovenia tohto nariadenia, príslušný orgán členského štátu oznámil tento nesúlad nielen dopravcovi a orgánom ostatných členských štátov, kde dopravca plánuje uskutočňovať prepravu, ale aj všetkým členským štátom. Spravodajkyňa sa domnieva, že systém, ktorý bol vytvorený na úrovni Spoločenstva, si vyžaduje transparentnú komunikáciu medzi všetkými členmi Spoločenstva.

Navyše, spravodajkyňa je znepokojená tým, že v návrhu Komisie chýba vymedzenie postupu v prípade, že dôjde k administratívnej chybe počas vydávania osvedčenia. Osvedčenia vydávajú príslušné orgány a možnosť chyby nemožno zanedbať. Spravodajkyňa preto vyzýva poslancov, aby ďalej rokovali o možnosti takéhoto postupu.

Spravodajkyňa sa tiež domnieva, že v nariadení treba stanoviť presný dátum pre vykonávacie akty na zriadenie elektronického systému registrácie dopravcov (ESCReg), aby sa zabezpečilo včasné vykonávanie právneho predpisu. Okrem toho sa v stanovisku navrhuje, aby Európska komisia predložila Európskemu parlamentu správu o fungovaní a výkonnosti systému ESCReg tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a následne každých päť rokov. Správa musí obsahovať posúdenie dostupnosti, funkčnosti, stability, bezpečnosti, užívateľskej ústretovosti a implementácie požiadaviek na zabezpečenie súladu, stanovených v článku 7.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Hlava 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa zriaďuje systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov

ktorým sa zriaďuje systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 31 druhý odsek a článok 32,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91,

Odôvodnenie

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report (P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection rules should be dealt with under the Treaty.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Citácia 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na návrh Komisie vypracovaný na základe stanoviska skupiny osôb vymenovaných Výborom pre vedu a techniku,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

Odôvodnenie

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report (P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection rules should be dealt with under the Treaty.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Citácia 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

Odôvodnenie

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report (P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection rules should be dealt with under the Treaty.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 33 zmluvy sa vyžaduje od členských štátov, aby ustanovili vhodné podmienky kontroly dodržiavania základných bezpečnostných noriem na účely ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z ionizujúceho žiarenia.

(1) Smernica 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru stanovuje pravidlá vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru vrátane rádioaktívnych materiálov a prepravy cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou;

Odôvodnenie

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report (P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection rules should be dealt with under the Treaty.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia sa stanovujú smernicou Rady 96/29/Euratom z 13. mája 1996. Táto smernica sa vzťahuje na všetky činnosti, pri ktorých hrozí riziko vyplývajúce z ionizujúceho žiarenia z umelého alebo prírodného zdroja žiarenia, vrátane dopravy.

(2) Preprava rádioaktívnych materiálov by mala rovnako ako preprava akéhokoľvek iného nebezpečného materiálu prebiehať v súlade s medzinárodnými predpismi o nebezpečnom a životné prostredie znečisťujúcom tovare, ako aj s príslušnou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), Poriadkom pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) a Európskou dohodou o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN), ako sa vymedzuje v smernici 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru;

Odôvodnenie

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report (P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection rules should be dealt with under the Treaty.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Keďže doprava je jedinou činnosťou, ktorá má cezhraničný charakter, dopravcovia rádioaktívnych materiálov môžu byť povinní dodržiavať požiadavky súvisiace s predkladaním správ a vydávaním povolení vo viacerých členských štátoch. V nariadení sa ustanovuje, že tieto systémy členských štátov sa nahrádzajú jednotným registračným systémom platným v rámci Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Spoločenstvo“).

(4) Keďže doprava je jedinou činnosťou, ktorá má cezhraničný charakter, dopravcovia rádioaktívnych materiálov môžu byť povinní dodržiavať požiadavky súvisiace s predkladaním správ a vydávaním povolení vo viacerých členských štátoch. V nariadení sa ustanovuje, že tieto systémy členských štátov sa nahrádzajú jednotným registračným systémom.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Je potrebné zabezpečiť účinné a jednotné uplatňovanie tohto nariadenia na základe vymedzenia spoločných kritérií, ktoré členské štáty uplatnia pri vydávaní osvedčení o registrácii dopravcu, uskutočniteľnou a povinnou výmenou informácií s inými členskými štátmi na zabezpečenie kontroly dopravcov, overenie súladu, ako aj účinnej reakcie na havarijné situácie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) V záujme zaistenia jednotných podmienok vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali využívať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7 a) Uznávajúc všeobecný cieľ znížiť regulačné zaťaženie priemyselného odvetvia by Komisia mala ďalej monitorovať ekonomický vplyv tohto nariadenia na mnoho malých podnikov, ktoré prepravujú rádioaktívny materiál na území jedného štátu.

Odôvodnenie

Je to dôležité vzhľadom na vyjadrenie Komisie, že konkrétny vplyv na MSP je so zreteľom na dostupné údaje veľmi ťažké odhadnúť, a vzhľadom na to, že konzultácia so zainteresovanými stranami online prebiehala len vo veľmi krátkom čase (od 10. decembra 2007 do 28. januára 2008 vrátane dní voľna počas vianočných sviatkov).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Týmto nariadením sa zriaďuje systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov, ktorý uľahčuje členským štátom zabezpečenie súladu so základnými bezpečnostnými normami ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia stanovenými v smernici 96/29/Euratom.

(1) Týmto nariadením sa zriaďuje systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov, ktorý uľahčuje členským štátom zabezpečenie súladu s ustanoveniami smernice 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru.

Odôvodnenie

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report (P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection rules should be dealt with under the Treaty.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a) Toto nariadenie zabezpečuje a zachováva náležité bezpečnostné normy s cieľom chrániť obyvateľov a životné prostredie počas prepravy rádioaktívnych materiálov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) „vysoko rizikový nebezpečný tovar – rádioaktívny materiál“ znamená rádioaktívny materiál, ktorý by mohol byť zneužitý pri teroristickom útoku a mohol by následne spôsobiť vážne následky ako napríklad veľký počet obetí alebo hromadné ničenie, ako sa vymedzuje v dodatku A.9. k Predpisom MAAE o jadrovom zabezpečení, Séria č. 9 „Bezpečnosť pri preprave rádioaktívneho materiálu“, Viedeň 2008;

e) „vysoko rizikový nebezpečný tovar – rádioaktívny materiál“ znamená rádioaktívny materiál, pri ktorom by mohlo dôjsť k náhodnému úniku alebo ktorý by mohol byť zneužitý pri teroristickom útoku a mohol by následne spôsobiť vážne následky ako napríklad veľký počet obetí alebo hromadné ničenie, ako sa vymedzuje v dodatku A.9. k Predpisom MAAE o jadrovom zabezpečení, Séria č. 9 „Bezpečnosť pri preprave rádioaktívneho materiálu“, Viedeň 2008;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a. Každý členský štát si zachováva právo na reguláciu alebo zákaz prepravy rádioaktívnych materiálov na svojom území z dôvodov iných, než je bezpečnosť, napríklad z dôvodov národnej bezpečnosti alebo ochrany životného prostredia.

Odôvodnenie

Ustanovenia, ktoré sa uplatňujú v súčasnosti a ktoré sú stanovené v smernici 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru, sa nesmú oslabiť.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b. Každá preprava rádioaktívnych materiálov prebieha v súlade s medzinárodnými predpismi a normami stanovenými EHK OSN v oblasti nebezpečného a životné prostredie znečisťujúceho tovaru, ako aj s príslušnou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), Poriadkom pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) a Európskou dohodou o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN), ako sa vymedzuje v smernici 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Spoločné bezpečnostné normy

 

Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 10 stanovuje spoločný súbor bezpečnostných noriem, ktoré musia dopravcovia rádioaktívneho materiálu dodržať. Tieto normy okrem iného zahŕňajú požiadavky týkajúce sa radiačných havárií a informácií a opatrení odbornej prípravy.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia zriadi a udržiava Elektronický systém registrácie dopravcov (ESCReg) pre dozor nad prepravou rádioaktívneho materiálu a jej kontrolu. Komisia vymedzuje informácie, ktoré sa majú zahrnúť do systému, technické špecifikácie a požiadavky týkajúce sa ESCReg-u.

1. Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 10 zriadi a udržiava Elektronický systém registrácie dopravcov (ESCReg) pre dozor nad prepravou rádioaktívneho materiálu a jej kontrolu a vymedzuje informácie, ktoré sa majú zahrnúť do systému, technické špecifikácie a požiadavky týkajúce sa ESCReg-u.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1a (nový) a odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. ESCReg umožňuje dopravcom podať žiadosť o registráciu prostredníctvom centrálneho internetového rozhrania. Pri zavádzaní systému ESCReg Komisia vopred zaistí funkčnosť internetového systému registrácie dopravcov a prístup k nemu.

 

2a. Komisia začne prácu na vytvorení ESCReg okamžite po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

 

Po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bude pre Komisiu platiť dvojročné obdobie, aby preukázala Rade, že ESCReg bol vytvorený a je plne funkčný. Komisia informuje Európsky parlament o tom, že a kedy bol ESCReg zriadený a že je plne funkčný.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia nie je zodpovedná za obsah a presnosť informácií poskytovaných prostredníctvom systému ESCReg.

3. Komisia nie je zodpovedná za obsah informácií poskytovaných prostredníctvom systému ESCReg, pričom tieto informácie musia byť presné, včasné a transparentné.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Do ôsmich týždňov od vydania potvrdenia o prijatí príslušný orgán vydá osvedčenie o registrácii dopravcu, ak usúdi, že predložené informácie sú úplné a v súlade s týmto nariadením, smernicou 96/29/Euratom a smernicou 2008/68/ES.

4. Do štyroch týždňov od vydania potvrdenia o prijatí, ktoré možno predĺžiť, ak sa takéto predĺženie považuje za vhodné v záujme zabezpečenia bezpečnosti verejnosti, príslušný orgán vydá osvedčenie o registrácii dopravcu, ak usúdi, že predložené informácie sú úplné a v súlade s týmto nariadením, smernicou 96/29/Euratom a smernicou 2008/68/ES.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Na overenie, či žiadateľ spĺňa požiadavky tohto nariadenia, uplatní príslušný orgán spoločné bezpečnostné kritériá uvedené v prílohe I (a) nová. Na základe uskutočniteľnosti a v záujme ďalšieho zlepšenia jednotného uplatňovania tohto nariadenia a ochrany pred žiarením sa táto príloha pravidelne preskúma, a to v súlade s postupmi uvedenými v článku 10.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť účinné a jednotné uplatňovanie bezpečnostných požiadaviek na dopravcov rádioaktívnych materiálov by príslušné orgány mali overiť, či dopravca, ktorý žiada o registráciu, je skutočne schopný splniť požiadavky, pokiaľ ide o odbornú prípravu, personál, prostriedky atď., a to najmä v prípade dopravných nehôd.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kópia osvedčenia o registrácii dopravcu sa musí automaticky poskytnúť prostredníctvom systému ESCReg všetkým príslušným orgánom členských štátov, v ktorých dopravca plánuje vykonávať činnosť.

Kópia osvedčenia o registrácii dopravcu sa musí automaticky poskytnúť prostredníctvom systému ESCReg všetkým príslušným orgánom členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak príslušný orgán odmieta vydať osvedčenie o registrácii dopravcu z dôvodu predloženia neúplnej žiadosti alebo jej nesúladu s príslušnými požiadavkami, vyrozumie o tom písomne žiadateľa do ôsmich týždňov od vydania potvrdenia o prijatí žiadosti. Pred takýmto odmietnutím príslušný orgán požiada žiadateľa o opravu alebo doplnenie žiadosti do troch týždňov od prijatia tejto žiadosti. Príslušný orgán poskytne odôvodnenie odmietnutia.

Ak príslušný orgán odmieta vydať osvedčenie o registrácii dopravcu z dôvodu predloženia neúplnej žiadosti alebo jej nesúladu s príslušnými požiadavkami, vyrozumie o tom písomne žiadateľa do štyroch týždňov od vydania potvrdenia o prijatí žiadosti. Pred takýmto odmietnutím príslušný orgán požiada žiadateľa o opravu alebo doplnenie žiadosti do troch týždňov od prijatia tejto žiadosti. Príslušný orgán poskytne odôvodnenie odmietnutia.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prípadoch, keď dopravca potrebuje urýchlene získať povolenie, pričom túto naliehavosť možno odôvodniť znížením rizík pre pacientov, napr. pokiaľ ide o dodanie rádioaktívneho materiálu používaného v nemocniciach na diagnostické a liečebné účely alebo o záchranné práce po havárii s rádioaktívnym únikom alebo teroristickom útoku, sa môže v závislosti od závažnosti udalosti v čo najkratšom čase vydať a schváliť úradné povolenie.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kópie odmietnutia a odôvodnenia sa poskytnú automaticky prostredníctvom systému ESCReg všetkým príslušným orgánom členských štátov, v ktorých dopravca plánuje vykonávať činnosť.

Kópie odmietnutia a odôvodnenia sa poskytnú automaticky prostredníctvom systému ESCReg všetkým príslušným orgánom členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1. Orgány zodpovedné za ochranu proti žiareniu vykonávajú u každého držiteľa osvedčenia o registrácii aspoň raz ročne neohlásené kontroly. Príslušné orgány pravidelne zabezpečujú kontrolu konvojov po ich príchode na miesto konečného určenia s cieľom zabrániť tomu, aby sa kontaminované vozidlá, vagóny alebo plavidlá opätovne použili bez toho, aby boli dekontaminované.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Ak dopravca nespĺňa požiadavky tohto nariadenia, príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa zistil nesúlad, uplatní donucovacie opatrenia prípustné v právnom rámci daného členského štátu, napríklad písomné oznámenie, školiace a vzdelávacie opatrenie, pozastavenie, zrušenie alebo zmenu registrácie alebo trestné stíhanie, v závislosti od závažnosti nesúladu z bezpečnostného hľadiska a od toho, ako dopravca dodržiaval predpisy v minulosti.

1. Ak dopravca nespĺňa požiadavky tohto nariadenia, príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa zistil nesúlad, uplatní opatrenia na presadzovanie prípustné v právnom rámci daného členského štátu, a to najprv okamžitým pozastavením prepravy rádioaktívnych materiálov dotknutým dopravcom a potom prípadne prostredníctvom písomného oznámenia, školiaceho a vzdelávacieho opatrenia, zrušenia alebo zmeny registrácie alebo trestného stíhania, v závislosti od závažnosti nesúladu z bezpečnostného hľadiska a od toho, ako dopravca dodržiaval predpisy v minulosti.

 

Príslušný orgán členského štátu, v ktorom je dopravca zaregistrovaný, preskúma registráciu daného dopravcu.

 

Informácie o všetkých prípadoch nesúladu sa postúpia ostatným členským štátom a Komisii.

 

Prípady nesúladu sa zaznamenajú v systéme ESCReg a zverejnia sa na internete.

 

S cieľom zabrániť podvodom sa za nezabezpečenie súladu zavedú odrádzajúce sankcie.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Ak existujú dôkazy o tom, že príslušný orgán vydal osvedčenie na prepravu rádioaktívnych materiálov napriek tomu, že žiadosť nebola kompletná alebo bola nedostatočná, Komisia potom stanoví ďalšie opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Príslušný orgán členského štátu, v ktorom bol objavený nesúlad, informuje dopravcu a príslušné orgány členského štátu, v ktorom dopravca zamýšľal prepravovať rádioaktívne materiály, o použitom donucovacom opatrení a odôvodní uplatnenie tohto opatrenia. Ak dopravca nekoná v súlade s donucovacím opatrením uplatneným podľa odseku 1, príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza hlavné sídlo dopravcu, alebo v prípade, že je dopravca usadený v tretej krajine, príslušný orgán členského štátu, v ktorom dopravca plánuje prvý raz vstúpiť na územie Spoločenstva, zruší registráciu.

2. Príslušný orgán členského štátu, v ktorom bol objavený nesúlad, informuje dopravcu a príslušné orgány všetkých členských štátov a Komisiu o použitom donucovacom opatrení a odôvodní uplatnenie tohto opatrenia. Ak dopravca nekoná v súlade s donucovacím opatrením uplatneným podľa odseku 1, príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza hlavné sídlo dopravcu, alebo v prípade, že je dopravca usadený v tretej krajine, príslušný orgán členského štátu, v ktorom dopravca plánuje prvý raz vstúpiť na územie Spoločenstva, zruší registráciu.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Príslušný orgán oznámi dopravcovi a ostatným dotknutým príslušným orgánom toto zrušenie spolu s jeho odôvodnením.

3. Príslušný orgán oznámi dopravcovi, všetkým ostatným príslušným orgánom a Komisii toto zrušenie spolu s jeho odôvodnením.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia oznámi tieto informácie a všetky ich zmeny všetkým príslušným orgánom v Spoločenstve prostredníctvom systému ESCReg.

Komisia oznámi tieto informácie a všetky ich zmeny všetkým príslušným orgánom v Spoločenstve prostredníctvom systému ESCReg a zverejní ich na internete.

Odôvodnenie

Informácie o príslušnom orgáne a národnom kontaktnom mieste môžu byť predmetom záujmu verejnosti, a preto by sa mali zverejniť.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Informácie o vnútroštátnych predpisoch o ochrane pred radiáciou / pravidlách ochrany pred radiáciou uplatniteľných na prepravu rádioaktívnych materiálov musia byť pre dopravcov ľahko prístupné prostredníctvom kontaktných miest.

2. Informácie o vnútroštátnych predpisoch o ochrane pred radiáciou/pravidlách ochrany pred radiáciou uplatniteľných na prepravu rádioaktívnych materiálov musia byť ľahko prístupné prostredníctvom kontaktných miest.

Odôvodnenie

Informácie o platných predpisoch môžu byť predmetom záujmu verejnosti, a preto by sa mali zverejniť.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na žiadosť dopravcov kontaktné miesto a príslušný orgán daného členského štátu poskytne úplné informácie o požiadavkách týkajúcich sa prepravy rádioaktívnych materiálov na území tohto členského štátu.

Na žiadosť dopravcov alebo iných zainteresovaných strán kontaktné miesto a príslušný orgán daného členského štátu poskytne úplné informácie o požiadavkách týkajúcich sa prepravy rádioaktívnych materiálov na území tohto členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 9 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány členských štátov spolupracujú s cieľom zosúladenia svojich požiadaviek na vydávanie registrácií a zabezpečenia harmonizovaného uplatňovania a presadzovania tohto nariadenia.

Príslušné orgány členských štátov na základe spoločných bezpečnostných kritérií stanovených v prílohe Ia spolupracujú s cieľom zosúladenia svojich požiadaviek na vydávanie registrácií a zabezpečenia harmonizovaného uplatňovania a presadzovania tohto nariadenia. Príslušné orgány musia o porušení ustanovení tohto nariadenia bezodkladne informovať príslušné orgány ostatných členských štátov.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť účinné a jednotné uplatňovanie bezpečnostných požiadaviek na dopravcov rádioaktívnych materiálov by príslušné orgány mali overiť, či dopravca, ktorý žiada o registráciu, je skutočne schopný splniť požiadavky, pokiaľ ide o odbornú prípravu, personál, prostriedky atď., a to najmä v prípade dopravných nehôd.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 10 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vykonávanie

Vykonávanie delegovania právomoci

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme vykonávací akt, ktorým sa zriaďuje Elektronický systém registrácie dopravcov (ESCReg) opísaný v článku 4.

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty uvedené v tejto smernici za podmienok stanovených v tomto článku.

Príslušné vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 11.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od (…).

 

3. Komisia podá Európskemu parlamentu správu o fungovaní a výkonnosti systému ESCReg tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a následne každých päť rokov. Správa musí obsahovať posúdenie dostupnosti, funkčnosti, stability, bezpečnosti, užívateľskej ústretovosti a implementácie požiadaviek na zabezpečenie súladu, stanovených v článku 7.

 

4. Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

Odôvodnenie

Európsky parlament by mal byť pravidelne informovaný o využívaní systému ESCReg. Prvá správa sa vypracuje rok po ukončení dvojročného prechodného obdobia, teda tri roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 11

vypúšťa sa

Poradný výbor

 

Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie.

 

Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

Výbor radí a pomáha Komisii pri plnení jej úloh stanovených v tomto nariadení.

 

Výbor sa skladá z expertov menovaných členskými štátmi a expertov menovaných Komisiou a predsedá mu zástupca Komisie.

 

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 12

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

2. Články 5, 6 a 7 sa uplatňujú [dva roky po nadobudnutí účinnosti].

Odôvodnenie

Keď bude registračný systém plne funkčný, dopravcovia sa v súlade s týmto nariadením môžu a mali by sa registrovať výlučne prostredníctvom systému ESCReg.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Príloha 1 – odsek 1 – tabuľka – časť B – body 1 až 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Meno, funkcia, úplná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa zodpovedného zástupcu organizácie dopravcu (osoby oprávnenej prijímať záväzky za organizáciu dopravcu):

1. Meno, funkcia, úplná adresa, mobilné telefónne číslo a telefónne číslo na pevnú linku a e-mailová adresa zodpovedného zástupcu organizácie dopravcu (osoby oprávnenej prijímať záväzky za organizáciu dopravcu):

2. Meno, funkcia, úplná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa kontaktnej osoby, na ktorú sa orgány môžu obrátiť v technicko-administratívnych záležitostiach (ktorá je zodpovedná za dodržiavanie predpisov upravujúcich činnosti realizované spoločnosťou dopravcu):

2. Meno, funkcia, úplná adresa, mobilné telefónne číslo a telefónne číslo na pevnú linku a e-mailová adresa kontaktnej osoby, na ktorú sa orgány môžu obrátiť v technicko-administratívnych záležitostiach (ktorá je zodpovedná za dodržiavanie predpisov upravujúcich činnosti realizované spoločnosťou dopravcu):

3. Meno, funkcia a úplná adresa bezpečnostného poradcu (iba pre rôzne druhy vnútrozemskej dopravy a ak ide o inú osobu, než je osoba uvedená v bode 1 alebo 2):

3. Meno, funkcia, úplná adresa, mobilné telefónne číslo a telefónne číslo na pevnú linku a e-mailová adresa bezpečnostného poradcu (iba pre rôzne druhy vnútrozemskej dopravy a ak ide o inú osobu, než je osoba uvedená v bode 1 alebo 2):

4. Meno, funkcia a úplná adresa osoby zodpovednej za vykonávanie programu radiačnej ochrany, ak ide o inú osobu, než je osoba uvedená v bode 1 alebo 2 alebo 3:

4. Meno, funkcia, úplná adresa, mobilné telefónne číslo a telefónne číslo na pevnú linku a e-mailová adresa osoby zodpovednej za vykonávanie programu radiačnej ochrany, ak ide o inú osobu, než je osoba uvedená v bode 1 alebo 2 alebo 3:

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Príloha 1 – odsek 4 – bod 7 – odsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak dopravca považuje za potrebné doplniť akékoľvek dodatočné informácie alebo vysvetlenia týkajúce sa jeho žiadosti, uvedie ich nižšie:

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Príloha 1 – odsek 4 – bod 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ja, dopravca, týmto potvrdzujem, že spĺňam spoločné bezpečnostné normy stanovené Komisiou v súlade s článkom 3a tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Príloha Ia (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

PRÍLOHA Ia

 

SPOLOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ KRITÉRIÁ

 

1. Informácie, poskytovanie usmernení a odborná príprava

 

a. všeobecná odborná príprava (osvedčovanie podľa Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru cestnou dopravou (ADR) a ochrana pred žiarením podľa smernice 96/26/Euratom),

 

b. funkčne špecializovaná odborná príprava,

 

c. odborná príprava v oblasti bezpečnosti (reakcia na havarijné situácie podľa smernice 96/29/Euratom).

 

Dopravca poskytne príslušným pracovníkom relevantnú odbornú prípravu v oblasti ochrany pred žiarením (smernica 2000/18/ES) a havarijných situácií.

 

Od dopravcu sa vyžaduje, aby uschovával záznamy o odbornej príprave, ktorej sa zúčastnili jeho zamestnanci.

 

Od príslušného orgánu sa vyžaduje, aby poskytoval informácie o bezpečnej preprave rádioaktívnych materiálov a usmernenia v tejto oblasti. Konkrétne to znamená, že príslušný orgán poskytuje verejnosti a užívateľom primerané informácie o svojom prístupe k bezpečnosti a regulácii, o administratívnych postupoch a rozhodovaní.

 

2. Rádiologické havarijné situácie:

 

1. Jazyk používaný pri príprave dokumentov o havarijných situáciách je primeraný, aby zabezpečil ich správne a jednoznačné pochopenie užívateľmi, ktorými sú: odosielatelia, dopravcovia, dodávatelia a/alebo výrobcovia obalov, regulačné orgány.

 

2. Dopravca preukáže, že má primerané prostriedky a podporu, aby mohol riešiť dopravné nehody. Dopravca bude zohrávať úlohu koordinátora, aby informoval dotknutý príslušný orgán alebo aby od neho získal radu týkajúcu sa reakcie na havarijnú situáciu. Od dopravcu sa vyžaduje, aby určil kontaktnú osobu pre prípad nehody.

 

3. Cieľom reakcie na havarijnú situáciu je minimalizovať riziko spojené s dopravnými incidentmi tým, že sa poskytuje rýchla a adekvátna odpoveď. Adekvátnou odpoveďou je riešenie, v ktorom sa potenciálna alebo skutočná škoda, pokiaľ ide o osoby, majetok a životné prostredie, zníži na najnižšie možné minimum. Takého riešenie zahŕňa najmenej: dozimetriu jednotlivcov, podľa odporúčania odborníkov na ochranu pred žiarením; ustanovenie o primeranej lekárskej a rádiologickej starostlivosti pre každú zranenú alebo kontaminovanú osobu; riadne nakladanie s rádioaktívnym materiálom a odstránenie akéhokoľvek rádioaktívneho materiálu rozptýleného v dôsledku nehody; nápravu v oblasti miesta nehody s cieľom čo najrýchlejšie obnoviť jeho normálny stav a fungovanie. V niektorých prípadoch si niektoré činnosti môžu vyžiadať viac času; v takomto prípade musí prvotná odpoveď zabezpečiť aspoň primeranú lekársku starostlivosť pre všetky zranené osoby a zmiernenie škody na majetku alebo životnom prostredí.

 

4. Príslušný orgán zabezpečí pravidelné preskúmanie všetkých opatrení na riešenie havarijných situácií vrátane opatrení, ktoré má prijať príslušný orgán, organizácie zapojené do prepravy rádioaktívneho materiálu a všetky ďalšie relevantné subjekty.

 

5. Každý dopravca musí zabezpečiť, aby verejnosti boli dostupné informácie o opatreniach na ochranu zdravia vrátane:

 

a. základných informácií o rádioaktivite a jej účinkoch na ľudské zdravie a životné prostredie;

 

b. možných prípadoch rádiologických havárií a ich možných následkoch pre verejnosť a životné prostredie;

 

c. primeraných informácií o opatreniach, ktoré má verejnosť prijať v prípade rádiologickej havárie;

 

d. príslušného miestneho orgánu, ktorý je zodpovedný za vykonávanie opatrení v prípade havarijnej situácie.

 

Tieto informácie sa musia pravidelne aktualizovať.

 

3. Bezpečnostný poradca

 

a. Dopravca vymenuje bezpečnostného poradcu.

 

b. Bezpečnostný poradca má vedomosti a skúsenosti v oblasti ochrany pred žiarením.

 

4. Vyhodnotenie dávky, individuálny monitoring a monitoring pracoviska sa vykonáva v súlade s požiadavkami smernice 96/29/Euratom.

 

5. Program ochrany pred žiarením (odstupňovaný prístup) bude obsahovať prinajmenšom:

 

a. rozsah programu;

 

b. bezpečnostnú kultúru;

 

c. praktické opatrenia na zabezpečenie cieľov ochrany pred žiarením;

 

d. úlohy a zodpovednosť v rámci organizácie;

 

e. vyhodnotenie dávky ožiarenia;

 

f. hraničné hodnoty dávok, obmedzenia a optimalizácia;

 

g. skúšky kontaminácie povrchu;

 

h. oddeľovanie a iné ochranné opatrenia;

 

i. opatrenia v rámci reakcie na havarijnú situáciu;

 

j. odbornú prípravu;

 

k. systémy riadenia pre bezpečnú prepravu rádioaktívneho materiálu.

 

6. Audit kvality a súladu podľa usmernení vypracovaných Komisiou.

 

7. Doplňujúce požiadavky:

 

a. Osoba, ktorá sa podieľa na preprave nebezpečného tovaru, musí prijať všetky primerané opatrenia na zabezpečenie fyzickej ochrany tovaru a na to, aby sa zabránilo prístupu neoprávnených osôb k tomuto tovaru.

 

Pri preprave po ceste, železnici alebo vnútrozemských vodných cestách sa tovar vyloží z vozidla, vagóna alebo plavidla po príchode na miesto dodania hneď, ako je to prakticky uskutočniteľné.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť účinné a jednotné uplatňovanie bezpečnostných požiadaviek na dopravcov rádioaktívnych materiálov by príslušné orgány mali overiť, či dopravca, ktorý žiada o registráciu, je skutočne schopný splniť požiadavky, pokiaľ ide o odbornú prípravu, personál, prostriedky atď., a to najmä v prípade dopravných nehôd.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

30.5.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Yves Cochet, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Glenis Willmott, Sabine Wils

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mark Demesmaeker, Rebecca Harms, Romana Jordan, Renate Sommer, Bart Staes

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

18.9.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

8

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Badia i Cutchet, Antonio Cancian, Yves Cochet, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Bernd Lange, Corinne Lepage, Marian-Jean Marinescu, Mario Pirillo

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

María Irigoyen Pérez, Cecilia Wikström, Sabine Wils