Procedura : 2013/0124(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0386/2013

Teksty złożone :

A7-0386/2013

Debaty :

PV 11/03/2014 - 20
CRE 11/03/2014 - 20

Głosowanie :

PV 12/03/2014 - 8.17
CRE 12/03/2014 - 8.17
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0224

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 972kWORD 607k
14.11.2013
PE 516.670v03-00 A7-0386/2013

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników

(COM(2013)0236 – C7‑0114/2013 – 2013/0124(COD))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawczyni: Edit Bauer

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników

(COM(2013)0236 – C7‑0114/2013 – 2013/0124(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0236),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 46 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0114/2013),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 września 2013 r.(1),

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7–0386/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Swobodny przepływ pracowników jest podstawową swobodą, z której korzystają obywatele UE, oraz jednym z filarów rynku wewnętrznego zapisanych w art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jego wdrażanie jest doprecyzowane w prawie Unii mającym na celu zagwarantowanie pełnego korzystania z praw przyznanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin.

(1) Swobodny przepływ pracowników jest podstawową swobodą, z której korzystają obywatele UE, oraz jednym z filarów rynku wewnętrznego zapisanych w art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jego wdrażanie jest doprecyzowane w prawie Unii mającym na celu zagwarantowanie pełnego korzystania z praw przyznanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin, jak określono w art. 2 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady27a. Niezwykle istotne jest zadbanie o to, by w ramach tej podstawowej swobody zawsze uwzględniano zasadę równości mężczyzn i kobiet oraz wspieranie równości szans w całej Unii.

 

______________

 

27a Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77).

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Swobodny przepływ pracowników jest również kluczowym warunkiem rozwoju prawdziwego unijnego rynku pracy, umożliwiającego pracownikom przenoszenie się z regionów o dużym bezrobociu do regionów, w których występują niedobory siły roboczej, znalezienie przez większą liczbę osób miejsc pracy bardziej odpowiadających ich umiejętnościom oraz dostosowywanie podaży miejsc prac do popytu.

(2) Swobodny przepływ pracowników jest również kluczowym warunkiem rozwoju prawdziwego unijnego rynku pracy, umożliwiającego pracownikom przenoszenie się do regionów, w których występują niedobory siły roboczej oraz oferującego większe możliwości zatrudnienia, znalezienie przez większą liczbę osób miejsc pracy bardziej odpowiadających ich umiejętnościom oraz dostosowywanie podaży miejsc prac do popytu.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Swobodny przepływ pracowników oznacza prawo każdego obywatela do przemieszczenia się do innego państwa członkowskiego i przebywania tam w celu podjęcia pracy. Prawo to chroni pracowników przed dyskryminacją ze względu na przynależność państwową w dziedzinie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy przez zapewnienie im traktowania na równi z obywatelami tego państwa członkowskiego. Należy odróżnić swobodny przepływ pracowników od swobody świadczenia usług, obejmującej prawo przedsiębiorstw do świadczenia usług w innym państwie członkowskim i do tymczasowego wysyłania („delegowania”) w tym celu swoich pracowników do wykonania tam koniecznych prac.

(3) Swobodny przepływ pracowników oznacza prawo każdego obywatela do przemieszczenia się do innego państwa członkowskiego i przebywania tam w celu podjęcia pracy. Prawo to chroni pracowników przed dyskryminacją ze względu na przynależność państwową w dziedzinie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy, w tym zwalniania, uprawnień podatkowych i socjalnych, przez zapewnienie im traktowania na równi z obywatelami tego państwa członkowskiego na podstawie prawa krajowego lub porozumień zbiorowych. Prawa te powinny przysługiwać bez dyskryminacji pracownikom zatrudnionym na stałe, pracownikom sezonowym i przygranicznym, których miejsce pracy i miejsce zamieszkania znajdują się w innych państwach członkowskich, a także przez osoby prowadzące działalność w celu świadczenia usług (pracownicy UE). Należy odróżnić swobodny przepływ pracowników od swobody świadczenia usług, obejmującej prawo przedsiębiorstw do świadczenia usług w innym państwie członkowskim i do tymczasowego wysyłania („delegowania”) w tym celu swoich pracowników do wykonania tam koniecznych prac.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Odnośnie do korzystania przez pracowników i ich rodzin z prawa do swobodnego przepływu w art. 45 Traktatu przyznano istotne prawa umożliwiające korzystanie z tej podstawowej swobody, określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii28.

(4) Prawo do swobodnego przepływu pracowników ma duży wpływ na życie rodzinne pracowników UE i ich partnerów oraz na dokonywane przez nich wybory dotyczące kształcenia i kariery zawodowej. Odnośnie do korzystania przez pracowników UE i ich rodzin z prawa do swobodnego przepływu w art. 45 Traktatu przyznano istotne prawa umożliwiające korzystanie z tej podstawowej swobody, określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r.28 i dyrektywie 2004/38/WE. Stosując rozporządzenie (UE) 492/2011, dyrektywę 2004/38/WE oraz niniejszą dyrektywę, państwa członkowskie nie powinny dyskryminować pracowników UE i członków ich rodzin z jakichkolwiek przyczyn ujętych w art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, włącznie z orientacją seksualną.

_____________

______________

28 Dz.U. L 141 z 27.5.2011, str. 1.

28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (Dz.U. L 141 z 27.5.2011, s. 1).

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Państwa członkowskie powinny zapewnić wzajemne uznawanie różnego rodzaju zarejestrowanych związków partnerskich oraz praw z nich wynikających, aby uniknąć dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub osobiste wybory migrujących pracowników. Państwa członkowskie powinny także zapewnić przestrzeganie praw osób adoptujących dzieci, tak by mogły one przemieszczać się do innego państwa członkowskiego w celu podjęcia pracy.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Efektywne korzystanie z prawa do swobodnego przepływu pracowników jest jednak nadal dużym wyzwaniem, a wielu pracowników jest często nieświadomych swoich praw w tym zakresie. Kiedy przemieszczają się między państwami Unii Europejskiej, nadal są dyskryminowani ze względu na przynależność państwową. Istnieją zatem różnice między samymi przepisami a ich stosowaniem w praktyce, które należy zlikwidować.

(5) Efektywne korzystanie z prawa do swobodnego przepływu pracowników jest nadal dużym wyzwaniem, a wielu pracowników, pracodawców i urzędników jest często nieświadomych praw obywateli UE w tym zakresie. Kiedy pracownicy UE przemieszczają się między państwami Unii Europejskiej, nadal są dyskryminowani ze względu na przynależność państwową, a w przypadku pracowników przygranicznych – ze względu na miejsce zamieszkania. Istnieją zatem różnice między samymi przepisami a ich stosowaniem w praktyce, które należy zlikwidować.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) W opublikowanym w lipcu 2010 r. komunikacie „Potwierdzenie zasady swobodnego przepływu pracowników: prawa oraz główne zmiany”29 Komisja zapowiedziała, że zastanowi się nad sposobem podejścia do nowych potrzeb i wyzwań (szczególnie w świetle nowych modeli mobilności) dotyczących pracowników migrujących i członków ich rodzin, oraz że w kontekście nowej strategii dla jednolitego rynku określi sposoby promowania i usprawniania mechanizmów efektywnego wdrażania zasady równego traktowania w odniesieniu do pracowników unijnych i członków ich rodzin korzystających z prawa do swobodnego przepływu.

(6) W opublikowanym w lipcu 2010 r. komunikacie „Potwierdzenie zasady swobodnego przepływu pracowników: prawa oraz główne zmiany”29 Komisja zapowiedziała, że zastanowi się nad sposobem podejścia do nowych potrzeb i wyzwań (szczególnie w świetle nowych modeli mobilności) dotyczących pracowników UE i członków ich rodzin, oraz że w kontekście nowej strategii dla jednolitego rynku określi sposoby promowania i usprawniania mechanizmów efektywnego wdrażania zasady równego traktowania w odniesieniu do pracowników unijnych i członków ich rodzin korzystających z prawa do swobodnego przepływu.

_______________

_____________

29 COM (2010)373 final z dnia 13 lipca 2010 r.

29 COM (2010)373 final z dnia 13 lipca 2010 r.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) W dniu 15 grudnia 2011 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii Europejskiej, w której wyraźnie wezwał do wprowadzenia środków, które zapewnią stosowanie tego prawa w stosunku do obywateli Unii z korzyścią dla całej Unii Europejskiej, a także dla szybszego ukończenia tworzenia jednolitego rynku i stworzenia unijnego rynku pracy.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) W sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE za rok 2010 pt. „Usuwanie przeszkód w zakresie praw obywatelskich UE” z dnia 27 października 2010 r.30 Komisja wskazała rozbieżne i nieprawidłowe stosowanie prawa unijnego w dziedzinie swobodnego przepływu jako jedną z głównych przeszkód napotykanych przez obywateli Unii w skutecznym korzystaniu z ich praw wynikających z przepisów unijnych. W związku z powyższym Komisja ogłosiła swój zamiar podjęcia działań w celu ułatwienia swobodnego przepływu obywateli UE oraz pochodzących z państw trzecich członków ich rodzin przy rygorystycznym egzekwowaniu unijnych przepisów – w tym przepisów o zakazie dyskryminacji – przez wspieranie dobrych praktyk, szerzenie praktycznej znajomości przepisów UE oraz intensywniejsze rozpowszechnianie informacji na temat prawa obywateli do swobodnego przepływu (sprawozdanie na temat obywatelstwa unijnego za rok 2010, działanie 15).

(7) W sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE za rok 2010 pt. „Usuwanie przeszkód w zakresie praw obywatelskich UE” z dnia 27 października 2010 r. Komisja wskazała rozbieżne i nieprawidłowe stosowanie prawa unijnego w dziedzinie swobodnego przepływu jako jedną z głównych przeszkód napotykanych przez obywateli Unii w skutecznym korzystaniu z ich praw wynikających z przepisów unijnych. Nieuznawanie dyplomów innych krajów UE również tworzy przeszkodę. W związku z powyższym Komisja ogłosiła swój zamiar podjęcia działań w celu ułatwienia swobodnego przepływu obywateli UE oraz pochodzących z państw trzecich członków ich rodzin przy rygorystycznym egzekwowaniu unijnych przepisów – w tym przepisów o zakazie dyskryminacji – przez wspieranie dobrych praktyk, szerzenie praktycznej znajomości przepisów UE oraz intensywniejsze rozpowszechnianie informacji na temat prawa obywateli do swobodnego przepływu (sprawozdanie na temat obywatelstwa unijnego za rok 2010, działanie 15) i odpowiednich przepisów innych aktów prawnych. Ponadto Komisja Europejska w swoim sprawozdaniu z 2013 r. na temat obywatelstwa UE5 zajęła się potrzebą usunięcia przeszkód administracyjnych i uproszczenia procedur dla obywateli UE mieszkających, pracujących i podróżujących w UE. Wolna od dyskryminacji dostępność instrumentów ułatwiających obywatelom dostęp do przysługujących im praw do swobodnego przepływu powinna być integralną częścią tego procesu.

 

__________________

30 COM(2010)603

30 COM(2010)603

 

30a COM(2013)0269

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W opublikowanym dnia 18 kwietnia 2012 r. pakiecie dotyczącym zatrudnienia (komunikacie Komisji „W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu”)31 Komisja ogłosiła, że zamierza „przedstawić wniosek ustawodawczy w sprawie wsparcia mobilnych pracowników (poprzez informowanie i doradztwo) w wykonywaniu praw przysługujących na mocy Traktatu i rozporządzenia 492/2011 w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii”.

(8) W opublikowanym dnia 18 kwietnia 2012 r. pakiecie dotyczącym zatrudnienia (komunikacie Komisji „W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu”) Komisja ogłosiła, że zamierza „przedstawić wniosek ustawodawczy w sprawie wsparcia mobilnych pracowników (poprzez informowanie i doradztwo) w wykonywaniu praw przysługujących na mocy Traktatu i rozporządzenia 492/2011 w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii” oraz wezwała państwa członkowskie do szerszego informowania o prawach przyznanych na mocy prawa Unii w zakresie niedyskryminacji, równości płci i swobodnego przepływu pracowników oraz zapewnienia ich egzekwowania, a także do umożliwienia i ułatwienia obywatelom UE dostępu do stanowisk w sektorach publicznych tych państw zgodnie z prawem UE i jego wykładnią dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja zaapelowała również do państw członkowskich o zapewnienie pełnego stosowania dyrektywy 2006/54/WE w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy.

_________________

______________

31 COM (2012)173 final z dnia 18 kwietnia 2012 r.

31 COM (2012)173 final z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Odpowiednie i skuteczne stosowanie oraz egzekwowanie przepisów mają zasadnicze znaczenie dla ochrony praw pracowników, natomiast niewystarczające egzekwowanie zmniejsza skuteczność stosowanych w tej dziedzinie przepisów unijnych.

(9) Odpowiednie i skuteczne stosowanie prawa europejskiego oraz środki egzekwowania przepisów, a także szersze informowanie mają zasadnicze znaczenie dla ochrony praw pracowników i zapewnienia równego traktowania, natomiast niewystarczające egzekwowanie postanowień art. 45 TFUE oraz przepisów rozporządzenia (UE) nr 492/2011 zmniejsza skuteczność stosowanych w tej dziedzinie przepisów unijnych i zagraża prawom i ochronie pracowników UE. W tym celu Unia powinna działać we właściwie zrównoważony sposób, unikając potencjalnych luk prawnych. Prawodawstwo powinno uwzględniać prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Bardziej skuteczne i jednolite stosowanie praw przyznanych na mocy przepisów unijnych w zakresie swobodnego przepływu pracowników jest również niezbędne dla odpowiedniego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(10) Bardziej skuteczne i jednolite stosowanie praw przyznanych na mocy przepisów unijnych w zakresie swobodnego przepływu pracowników bez dokonywania fragmentaryzacji odnośnych grup jest również niezbędne dla odpowiedniego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Należy usprawnić stosowanie i monitorowanie przepisów unijnych w zakresie swobodnego przepływu, aby pracownicy byli lepiej poinformowani o swoich prawach oraz aby można było im pomagać i chronić ich przy korzystaniu przez nich ze swoich praw oraz przeciwdziałać obchodzeniu przepisów przez organy publiczne i pracodawców publicznych lub prywatnych.

(11) Należy usprawnić stosowanie i monitorowanie przepisów unijnych w zakresie swobodnego przepływu pracowników, aby pracownicy oraz pracodawcy i ich przedstawiciele, a także urzędnicy byli lepiej poinformowani o prawach do swobodnego przepływu oraz aby można było pomagać pracownikom i ich rodzinom oraz chronić ich przy korzystaniu przez nich ze swoich praw oraz przeciwdziałać obchodzeniu przepisów przez organy publiczne i pracodawców publicznych lub prywatnych. W tym kontekście państwa członkowskie powinny także skupić się na skutkach ubocznych zwiększonej mobilności, takich jak drenaż mózgów czy odpływ młodych obywateli. W tym celu należy wprowadzić w życie i stale monitorować stosowanie dyrektywy Rady 91/533/EWG31a. Ponadto pracownicy powinni otrzymywać od państw członkowskich informacje o swoich prawach.

 

_________________

 

31aDyrektywa Rady 91/533/EWG z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (Dz. U. L 288 z 18.10.1991, s. 32).

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) W celu pełnego wykorzystania rynku pracy i ułatwienia mobilności obywatelom i rezydentom UE Komisja powinna rozważyć możliwość wprowadzenia opcjonalnego, dobrowolnego, indywidualnego i nadrzędnego „29. systemu”, który miałby uzupełniać krajowe systemy zabezpieczenia społecznego.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Aby zapewnić prawidłowe stosowanie przepisów prawa materialnego dotyczącego praw pracowników do swobodnego przepływu w celu podjęcia pracy oraz monitorowanie zgodności z tym przepisami, państwa członkowskie powinny przedsięwziąć odpowiednie środki w celu ochrony pracowników przed dyskryminacją ze względu na przynależność państwową oraz nieuzasadnionymi przeszkodami w korzystaniu z tego prawa.

(12) Aby zapewnić prawidłowe stosowanie przepisów prawa materialnego dotyczącego praw pracowników UE do swobodnego przepływu i równego traktowania w celu podjęcia pracy oraz monitorowanie zgodności z tym przepisami, państwa członkowskie powinny przedsięwziąć odpowiednie środki w celu ochrony pracowników przed dyskryminacją ze względu na przynależność państwową oraz nieuzasadnionymi przeszkodami w korzystaniu z tego prawa, w tym przypadkami podwójnego opodatkowania.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) Zgodnie z licznymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości31b odstępstwa od podstawowej zasady swobodnego przepływu pracowników na podstawie art. 45 ust. 4 TFUE powinny ograniczać się do stanowisk wiążących się z bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniem uprawnień powierzonych na mocy prawa publicznego oraz obowiązków mających na celu zabezpieczenie ogólnego interesu państwa. Państwa członkowskie powinny określić, które zawody są zastrzeżone dla ich obywateli na podstawie art. 45 ust. 4 TFUE.

 

__________________

 

31b np. sprawa C-225/85 Komisja przeciwko Włochom, Rec. [1987] s. 2625; sprawa C-47/02 Albert Anker i in. przeciwko Bundesrepublik Deutschland, Rec. [2003] s.I-10471; sprawa C-149/79 Komisja przeciwko Belgii, Rec. [1980] s. I-03881.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) W tym kontekście pracownicy, którzy doświadczyli dyskryminacji ze względu na przynależność państwową lub nieuzasadnionego ograniczenia w korzystaniu z prawa do swobodnego przepływu, powinni dysponować odpowiednimi i skutecznymi środkami ochrony prawnej oraz środkami dochodzenia praw. Jeżeli państwa członkowskie ustanawiają jedynie procedury administracyjne, powinny zapewnić możliwość zaskarżenia decyzji administracyjnych przed sądem, zgodnie z art. 47 Karty praw podstawowych.

(14) W tym kontekście pracownicy unijni, którzy doświadczyli dyskryminacji ze względu na przynależność państwową lub nieuzasadnionego ograniczenia w korzystaniu z prawa do swobodnego przepływu, muszą otrzymać odpowiednie i skuteczne środki ochrony prawnej oraz środki dochodzenia praw. Państwa członkowskie powinny podejmować środki w celu zapewnienia faktycznej i skutecznej ochrony prawnej, w tym środki mające wobec pracodawców skuteczny wpływ odstraszający. Jeżeli państwa członkowskie ustanawiają jedynie procedury administracyjne, powinny zapewnić możliwość zaskarżenia decyzji administracyjnych przed sądem, zgodnie z art. 47 Karty praw podstawowych. Państwa członkowskie powinny dbać o to, aby w ramach postępowania sądowego lub administracyjnego pracodawcy nie uniemożliwiali pracownikom korzystania z ich praw. Państwa członkowskie powinny także zapewnić, zgodnie z prawem i praktykami krajowymi, że istnieją niezbędne mechanizmy zapewniające pracownikom możliwość ubiegania się o odpowiednie rekompensaty za poniesione szkody i otrzymywania ich.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) W celu zapewnienia bardziej skutecznej ochrony stowarzyszenia lub podmioty prawne powinny mieć również możliwość wszczynania postępowań, na zasadach określonych przez państwo członkowskie, w imieniu ofiary lub w celu udzielenia jej wsparcia, bez uszczerbku dla krajowych reguł procesowych dotyczących zastępstwa prawego i obrony przed sądem.

(15) W celu zapewnienia bardziej skutecznej ochrony związki zawodowe, stowarzyszenia, organizacje lub inne odpowiednie podmioty prawne, które mogą reprezentować interesy prawne lub zbiorowe pracowników, powinny mieć również możliwość wszczynania postępowań, zgodnie z ustawodawstwem i praktykami państwa członkowskiego, w imieniu ofiary lub w celu udzielenia jej wsparcia, bez uszczerbku dla krajowych reguł procesowych dotyczących zastępstwa prawego i obrony przed sądem. Należy zachęcać państwa członkowskie do wdrażania zalecenia Komisji C(2013)3539 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych zasad dotyczących mechanizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń o zaprzestanie bezprawnych praktyk oraz roszczeń odszkodowawczych w państwach członkowskich, dotyczących naruszeń praw przyznanych na mocy prawa Unii oraz do ułatwiania funkcjonowania jej mechanizmu skutecznej ochrony pracowników.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) W odniesieniu do terminów przewidzianych w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2 oraz zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości32 terminy te powinny być takiej natury, że nie mogą być postrzegane jako oznaczające, że korzystanie z praw przyznanych przez prawo unijne w dziedzinie swobodnego przepływu pracowników jest praktycznie niemożliwe lub bardzo utrudnione.

(16) W odniesieniu do terminów przewidzianych w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2 oraz zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości32 terminy te powinny być takiej natury, że nie mogą być postrzegane jako oznaczające, że korzystanie z praw przyznanych przez prawo unijne w dziedzinie swobodnego przepływu pracowników jest praktycznie niemożliwe lub bardzo utrudnione. W przypadku udowodnienia celowego działania zmierzającego do utrudnienia wykonywania praw przyznanych na podstawie prawa Unii należy nałożyć odpowiednie sankcje.

_______________

______________

32 Wyrok z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie C-78/98 Preston, Rec. 2000, s. I-03201.

32 Wyrok z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie C-78/98 Preston, Rec. 2000, s. I-03201.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Sama ochrona przed dyskryminacją ze względu na przynależność państwowa zostałaby wzmocniona dzięki istnieniu organizacji w każdym państwie członkowskim, które mają kompetencje w dziedzinie promowania równego traktowania, analizowania problemów w konkretnych przypadkach dotyczących obywateli, poszukiwania możliwych rozwiązań i udzielania specyficznej pomocy pracownikom unijnym korzystającym z prawa do swobodnego przepływu.

(17) Sama ochrona przed dyskryminacją ze względu na przynależność państwowa zostałaby wzmocniona dzięki istnieniu niezależnych i skutecznych organizacji w każdym państwie członkowskim, które mają kompetencje w dziedzinie promowania równego traktowania, analizowania problemów w konkretnych przypadkach dotyczących obywateli, poszukiwania możliwych rozwiązań i udzielania specyficznej pomocy pracownikom UE korzystającym z prawa do swobodnego przepływu.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Decyzję, czy zadania, o których mowa w art. 5 niniejszej dyrektywy, powierzone zostaną już istniejącemu organowi zajmującemu się innymi przyczynami dyskryminacji, pozostawia się państwom członkowskim. Jeżeli zadania wynikające z art. 5 wejdą w zakres kompetencji już istniejącego organu lub struktury, państwo członkowskie zapewnia przydzielenie istniejącemu organowi odpowiednich zasobów na wykonywanie dodatkowych zadań, tak aby mógł on nadal wykonywać swoje dotychczasowe zadania.

(18) Zachęca się państwa członkowskie, aby powierzyły zadania, o których mowa w art. 5 niniejszej dyrektywy, już istniejącemu organowi ds. równości wyznaczonemu zgodnie z art. 13 dyrektywy 2000/43/WE lub zajmującemu się innymi przyczynami dyskryminacji. Jeżeli zadania wynikające z art. 5 wejdą w zakres kompetencji już istniejącego organu lub struktury, państwo członkowskie zapewnia przydzielenie istniejącemu organowi odpowiednich zasobów dodatkowych na wykonywanie dodatkowych zadań, tak aby organ ten mógł w sposób skuteczny i odpowiedni spełniać wszystkie funkcje, a zwłaszcza aby mógł on nadal wykonywać swoje dotychczasowe zadania.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a) Zachęca się Komisję i państwa członkowskie do stworzenia europejskiej sieci krajowych punktów kontaktowych służącej wymianie najlepszych praktyk oraz poprawie współpracy między państwami członkowskimi w zakresie ułatwiania swobodnego przepływu pracowników.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18b) Struktury, organy i krajowe punkty kontaktowe zachęca się do współpracy z organami i organizacjami odpowiedzialnymi za ustalenia w zakresie koordynacji na podstawie rozporządzenia (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady32b. Powinny także współpracować z inspektorami pracy, tam gdzie ma to zastosowanie.

 

______________

 

32b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1).

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Państwa członkowskie powinny wspierać tworzenie synergii z istniejącymi narzędziami służącymi udzielaniu informacji oraz wsparcia na szczeblu unijnym i w tym celu powinny dopilnować, aby istniejące lub nowe organy wiedziały o istnieniu serwisów służących udzielaniu informacji i pomocy, takich jak Twoja Europa, SOLVIT, EURES, Europejska Sieć Przedsiębiorczości i punkty kompleksowej obsługi, oraz aby organy te korzystały z ich usług i z nimi współpracowały.

(19) Państwa członkowskie powinny wspierać tworzenie synergii z istniejącymi narzędziami służącymi udzielaniu informacji oraz wsparcia na szczeblu unijnym i w tym celu powinny dopilnować, aby istniejące lub nowe organy wiedziały o istnieniu serwisów służących udzielaniu informacji i pomocy, takich jak Twoja Europa, SOLVIT, EURES, w tym partnerstwa transgraniczne EURES, a także Europejska Sieć Przedsiębiorczości i punkty kompleksowej obsługi, oraz aby organy te korzystały z ich usług i z nimi współpracowały. Państwa członkowskie powinny także w stosownych przypadkach zapewnić współpracę z istniejącymi usługami informacyjnymi i pomocowymi świadczonymi przez partnerów społecznych, stowarzyszenia, organizacje i inne odpowiednie podmioty prawne, takie jak inspektoraty pracy.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Państwa członkowskie powinny promować dialog z organizacjami pozarządowymi i między partnerami społecznymi w celu badania i zwalczania różnych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową.

(20) Państwa członkowskie powinny promować dialog z partnerami społecznymi i odpowiednimi organizacjami pozarządowymi w celu badania i zwalczania różnych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny szerzej udostępniać informacje dotyczące warunków zatrudnienia pracownikom z innych państw członkowskich, pracodawcom i innym zainteresowanym stronom.

(21) Państwa członkowskie powinny zapewniać, że informacje dotyczące zagadnień objętych zakresem niniejszej dyrektywy oraz korzystania z praw ustanowionych w niniejszej dyrektywie są w większym stopniu dostępne pracownikom z innych państw członkowskich, pracodawcom, związkom zawodowym i innym odpowiednim stronom.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a) Na wniosek obywateli, którzy pragną korzystać z prawa przeniesienia się do innego państwa członkowskiego, państwa członkowskie udostępniają im odpowiednie informacje. W celu ułatwienia niezakłóconego przepływu i wymiany informacji zachęca się państwa członkowskie do wykorzystywania europejskiej sieci krajowych punktów kontaktowych.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Państwa członkowskie powinny ustalić, w jaki sposób pracodawcy, pracownicy i inne osoby mogą uzyskać łatwo dostępne i odpowiednie informacje na temat przepisów niniejszej dyrektywy i odpowiednich przepisów rozporządzenia (UE) nr 492/2011. Informacje te powinny również być łatwo dostępne za pośrednictwem portalu Twoja Europa i EURES.

(22) Państwa członkowskie powinny ustalić, w jaki sposób pracodawcy, pracownicy, związki zawodowe i inne zainteresowane strony mogą uzyskać łatwo dostępne i odpowiednie informacje na temat przepisów niniejszej dyrektywy i odpowiednich przepisów rozporządzenia (UE) nr 492/2011, w tym informacje na temat struktury lub instytucji, którym powierzono na podstawie niniejszej dyrektywy propagowanie, analizowanie, monitorowanie i wspieranie równego traktowania. Informacje te mogą być udzielane w ramach indywidualnego doradztwa oraz powinny również być łatwo dostępne za pośrednictwem portalu Twoja Europa i EURES.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22a) Państwa członkowskie powinny zapewnić odpowiednie szkolenia urzędnikom odpowiedzialnym za stosowanie rozporządzenia (UE) nr 492/2011 i niniejszej dyrektywy.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22b) W celu ułatwienia korzystania z praw przyznanych na podstawie prawa Unii karty płacy wydawane pracownikom zgodnie z prawem i praktykami krajowymi powinny być weryfikowalne i łatwo zrozumiałe.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Niniejsza dyrektywa ustanawia wymogi minimalne, pozostawiając państwom członkowskim możliwość wprowadzenia lub utrzymania korzystniejszych przepisów. Państwa członkowskie mogą również rozszerzyć kompetencje organizacji wykonujących zadania związane z ochroną unijnych pracowników migrujących przed dyskryminacją ze względu na przynależność państwową, tak aby obejmowały one również prawo do równego traktowania bez względu na przynależność państwową w odniesieniu do wszystkich obywateli UE i członków ich rodzin korzystających z prawa do swobodnego przepływu, zgodnie z art. 21 TFUE oraz dyrektywą 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich33. Wdrażanie niniejszej dyrektywy nie może posłużyć jako uzasadnienie dla wprowadzenia przepisów mniej korzystnych w stosunku do przepisów obowiązujących obecnie w poszczególnych państwach członkowskich.

(23) Niniejsza dyrektywa ustanawia wymogi minimalne, pozostawiając państwom członkowskim możliwość wprowadzenia lub utrzymania korzystniejszych przepisów. Państwa członkowskie mogą również rozszerzyć kompetencje organizacji wykonujących zadania związane z ochroną pracowników UE pracujących w innych państwach członkowskich przed dyskryminacją ze względu na przynależność państwową, tak aby obejmowały one również prawo do równego traktowania bez względu na przynależność państwową w odniesieniu do wszystkich obywateli UE i członków ich rodzin korzystających z prawa do swobodnego przepływu, zgodnie z art. 21 TFUE oraz dyrektywą 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady33. Wdrażanie niniejszej dyrektywy nie może posłużyć jako uzasadnienie dla wprowadzenia przepisów mniej korzystnych w stosunku do przepisów obowiązujących obecnie w poszczególnych państwach członkowskich.

_______________

_______________

33 OJ L 158, 30.4.2004

33dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, Dz.U. L 158 z 30.4.2004.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a) Państwa członkowskie powinny także przyjąć przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do usunięcia wszelkiego rodzaju dyskryminacji lub przeszkód w równym traktowaniu i swobodnym przepływie w zakresie jej stosowania.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a) Niniejsza dyrektywa uwzględnia różne modele rynku pracy poszczególnych państw członkowskich, w tym modele rynku pracy regulowane przepisami układów zbiorowych.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W niniejszej dyrektywie ustanawia się przepisy ułatwiające jednolite stosowanie i egzekwowanie w praktyce praw przyznanych na mocy art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz przepisów art. 1–10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii.

W niniejszej dyrektywie ustanawia się przepisy ułatwiające jednolite stosowanie i egzekwowanie w praktyce praw przyznanych na mocy art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz przepisów art. 1–10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii, w tym pracowników przygranicznych, bez dyskryminacji ze względu na miejsce zamieszkania.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) warunków pracy, w szczególności w zakresie wynagrodzenia i zwolnienia;

b) warunków pracy, w szczególności w zakresie wynagrodzenia, zwolnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) warunków przywrócenia do pracy i ponownego zatrudnienia;

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) członkostwa w związkach zawodowych,

d) członkostwa w związkach zawodowych, organach odpowiedzialnych za negocjacje zbiorowe i umowy zbiorowe oraz innych organach związanych z zatrudnieniem;

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) dostępu do szkolenia,

e) dostępu do szkolenia i kształcenia zawodowego,

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) dostępu dzieci pracowników do edukacji.

g) dostępu do edukacji, w tym edukacji wczesnoszkolnej;

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga) dostępu do publicznych usług zatrudnienia, wraz z usługami świadczonymi przez podmioty prywatne;

 

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

gb) świadczeń i programów na rzecz promowania integracji i mobilności.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby procedury sądowe lub administracyjne, w tym, jeśli uznają to one za stosowne, procedury dotyczące postępowania pojednawczego, służące egzekwowaniu zobowiązań wynikających z art. 45 Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 492/2011, były dostępne dla wszystkich pracowników i członków ich rodzin, którzy uważają, że doświadczyli lub doświadczają nieuzasadnionych ograniczeń ich prawa do swobodnego przepływu, lub czują się pokrzywdzeni z powodu niezastosowania wobec nich zasady równego traktowania, nawet po ustaniu stosunku pracy, w ramach którego miało dojść do dyskryminacji.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby procedury sądowe lub administracyjne, w tym, jeśli uznają to one za stosowne, procedury dotyczące postępowania pojednawczego, służące egzekwowaniu zobowiązań wynikających z art. 45 Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 492/2011, były uruchomione i dostępne dla wszystkich pracowników i członków ich rodzin, którzy uważają, że doświadczyli lub doświadczają dyskryminacji lub nieuzasadnionych ograniczeń ich prawa do swobodnego przepływu, w tym przypadków podwójnego opodatkowania, lub czują się pokrzywdzeni z powodu niezastosowania wobec nich zasady równego traktowania, nawet po ustaniu stosunku pracy, w ramach którego miało dojść do dyskryminacji.

 

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, by pracownicy wszczynający postępowanie sądowe lub administracyjne nie byli w związku z tym niekorzystnie traktowani przez pracodawców.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Ustęp 1 stosuje się bez uszczerbku dla krajowych przepisów dotyczących terminów egzekwowania tych praw. Terminy te są takiej natury, że nie mogą być postrzegane jako oznaczające, że korzystanie z praw przyznanych przez prawo unijne jest praktycznie niemożliwe lub bardzo utrudnione.

2. Ustęp 1 stosuje się bez uszczerbku dla krajowych przepisów dotyczących terminów egzekwowania tych praw. Terminy te są takiej natury, że nie mogą być postrzegane jako oznaczające, że korzystanie z praw przyznanych przez prawo unijne jest praktycznie niemożliwe lub znacząco utrudnione.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działalność stowarzyszeń, organizacji i innych podmiotów prawnych

Działalność partnerów społecznych, związków zawodowych, stowarzyszeń, organizacji i innych podmiotów prawnych

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty prawne, które mają, zgodnie z kryteriami ustanowionymi przez prawo krajowe, uzasadniony interes w zapewnieniu przestrzegania przepisów niniejszej dyrektywy, mogły brać udział, w imieniu pracownika i członków jego rodziny lub w celu udzielenia im wsparcia, za ich zgodą, we wszelkim postępowaniu sądowym lub administracyjnym ustanowionym celem egzekwowania praw wynikających z art. 45 Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 492/2011.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby partnerzy społeczni, stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty prawne, które mają, zgodnie z kryteriami ustanowionymi przez prawo krajowe, układy zbiorowe lub praktyki krajowe, uzasadniony interes w zapewnieniu przestrzegania przepisów niniejszej dyrektywy, miały prawo brać udział w imieniu pracownika i członków jego rodziny lub w celu udzielenia im wsparcia, za ich zgodą i bez uszczerbku dla praktyk krajowych lub, tam gdzie to ma zastosowanie, występując w interesie zbiorowym, we wszelkim postępowaniu sądowym lub administracyjnym ustanowionym celem egzekwowania praw wynikających z art. 45 Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 492/2011.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Ustęp 1 stosuje się bez uszczerbku dla krajowych przepisów dotyczących terminów egzekwowania tych praw. Terminy te są takiej natury, że nie mogą być postrzegane jako oznaczające, że korzystanie z praw przyznanych przez prawo unijne jest praktycznie niemożliwe lub bardzo utrudnione.

2. Niniejszy artykuł stosuje się bez uszczerbku dla krajowych przepisów dotyczących terminów egzekwowania tych praw. Terminy te są takiej natury, że nie mogą być postrzegane jako oznaczające, że korzystanie z praw przyznanych przez prawo unijne jest praktycznie niemożliwe lub bardzo utrudnione.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają strukturę, organ lub organy, których zadaniem jest promowanie, analiza, monitorowanie i wspieranie równego traktowania wszystkich pracowników i członków ich rodzin bez względu na przynależność państwową, oraz podejmują niezbędne kroki, aby zapewnić funkcjonowanie takich struktur lub organów. Organy te mogą stanowić część agencji krajowych mających podobne cele, ale obejmujących również inne powody dyskryminacji. W takim przypadku państwo członkowskie zapewnia przydzielenie istniejącemu organowi odpowiednich zasobów na wykonywanie dodatkowych zadań, tak aby mógł on nadal wykonywać swoje dotychczasowe zadania.

1. Państwa członkowskie wyznaczają organ lub kilka organów lub struktur, których zadaniem jest promowanie, analiza, monitorowanie i wspieranie równego traktowania wszystkich pracowników i członków ich rodzin bez względu na przynależność państwową, oraz podejmują niezbędne kroki, aby zapewnić funkcjonowanie takich struktur lub organów. Państwa członkowskie zapewniają pracownikom dostęp do tych organów. Organy te mogą stanowić część istniejących agencji lub organów krajowych mających podobne cele, ale obejmujących również inne powody dyskryminacji. W takim przypadku państwo członkowskie zapewnia przydzielenie istniejącemu organowi odpowiednich zasobów na wykonywanie dodatkowych zadań, tak aby organ ten mógł w sposób skuteczny i odpowiedni spełniać wszystkie funkcje, a zwłaszcza aby mógł on nadal wykonywać swoje dotychczasowe zadania.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby kompetencje tych organów obejmowały:

2. Państwa członkowskie dopilnowują, bez uszczerbku dla krajowych zadań, praktyk lub kompetencji wykonywanych już przez partnerów społecznych, aby kompetencje tych organów obejmowały:

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) bez uszczerbku dla prawa pracowników lub członków ich rodzin oraz stowarzyszeń i organizacji lub innych podmiotów prawnych, o których mowa w art. 4, udzielanie niezależnej pomocy prawnej lub pomocy innego rodzaju pracownikom lub członkom ich rodzin w dochodzeniu swoich praw;

a) bez uszczerbku dla prawa pracowników lub członków ich rodzin oraz stowarzyszeń i organizacji lub innych podmiotów prawnych, o których mowa w art. 4, udzielanie niezależnej pomocy prawnej lub pomocy innego rodzaju, nieodpłatnie, obejmującej wszystkie odpowiednie aspekty krajowego prawa pracy, zgodnie z przepisami prawa krajowego i praktykami krajowymi, pracownikom lub członkom ich rodzin w dochodzeniu swoich praw;

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) prowadzenie niezależnych badań dotyczących dyskryminacji ze względu na przynależność państwową;

b) prowadzenie niezależnych badań i analiz dotyczących dyskryminacji ze względu na przynależność państwową;

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) informowanie młodych absolwentów i studentów ostatniego roku studiów o prawach przysługujących im podczas wykonywania pracy zagranicą.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby istniejące lub nowe organy wiedziały o istnieniu serwisów służących udzielaniu informacji i pomocy na szczeblu unijnym, takich jak Twoja Europa, SOLVIT, EURES, Europejska Sieć Przedsiębiorczości i punkty kompleksowej obsługi, oraz aby organy te korzystały z ich usług i z nimi współpracowały.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby istniejące lub nowe organy wiedziały o istnieniu serwisów służących udzielaniu informacji i pomocy na szczeblu krajowym za pośrednictwem punktów kontaktowych oraz na szczeblu unijnym, między innymi za pośrednictwem portalu Twoja Europa, SOLVIT, EURES, Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości, punktów kompleksowej obsługi oraz europejskiej sieci krajowych punktów kontaktowych, a także by organy te korzystały z ich usług i z nimi współpracowały. Państwa członkowskie zapewniają także w stosownych przypadkach współpracę z istniejącymi usługami informacyjnymi i pomocowymi świadczonymi przez partnerów społecznych, stowarzyszenia, organizacje i inne odpowiednie zainteresowane podmioty prawne, takie jak inspektoraty pracy.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Państwa członkowskie zapewniają, że tam, gdzie zadania, o których mowa w ust. 1 i 2 są przydzielone więcej niż jednemu organowi, obowiązki każdego z organów są jasno wyznaczone, tak by uniknąć powielania się obowiązków lub ich braku.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dialog

Reprezentowanie interesów i dialog

Poprawka  56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wspierają dialog z właściwymi organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi, którzy mają, zgodnie z praktyką i prawem krajowym, uzasadniony interes w przyczynianiu się do zwalczania dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, w celu wspierania zasady równego traktowania.

Państwa członkowskie promują dialog z partnerami społecznymi i właściwymi organizacjami pozarządowymi, którzy mają, zgodnie z praktyką i prawem krajowym, uzasadniony interes w przyczynianiu się do zwalczania dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, w celu wspierania zasady równego traktowania.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby przepisy przyjęte zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz obowiązujące już odpowiednie przepisy art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 492/2011 były udostępniane zainteresowanym osobom przy wykorzystaniu wszelkich stosownych środków na całym terytorium państw członkowskich.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby przepisy przyjęte zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz obowiązujące już odpowiednie przepisy art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 492/2011 były udostępniane zainteresowanym osobom, w szczególności pracownikom i pracodawcom, przy wykorzystaniu wszelkich stosownych środków na całym terytorium państw członkowskich.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie dostarczają zrozumiałych, łatwo dostępnych, pełnych i aktualnych informacji na temat praw przyznanych przez prawo unijne w dziedzinie swobodnego przepływu pracowników. Informacje te powinny również być łatwo dostępne za pośrednictwem portalu Twoja Europa i EURES.

2. Państwa członkowskie dostarczają za pośrednictwem krajowych punktów kontaktowych zrozumiałych, bezpłatnych, łatwo dostępnych, wyczerpujących, aktualnych i dostępnych w wielu językach informacji na temat praw przyznanych przez prawo unijne w dziedzinie swobodnego przepływu pracowników oraz na temat dostępnych środków ochrony i dochodzenia praw. Państwa członkowskie dbają o to, by informacje te były rozpowszechniane w sposób przyjazny dla odbiorcy, w łatwo dostępnej postaci i w jak największym zakresie oddziaływania społecznego. Zachęca się także państwa członkowskie do stworzenia wielojęzycznych stron internetowych zawierających informacje na temat swobodnego przepływu pracowników. Informacje te powinny również być łatwo dostępne za pośrednictwem portalu Twoja Europa i EURES.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Na podstawie wniosku własnych obywateli, którzy pragną skorzystać z prawa swobodnego przepływu do innego państwa członkowskiego, państwa członkowskie dostarczają zrozumiałych, łatwo dostępnych, pełnych i aktualnych informacji na temat praw w dziedzinie swobodnego przepływu unijnych pracowników.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą postanowić, że kompetencje struktur i organów, o których mowa w art. 5, służących promowaniu, analizie, monitorowaniu i wspieraniu równego traktowania wszystkich pracowników lub członków ich rodzin bez względu na przynależność państwową, obejmują również prawo do równego traktowania bez względu na przynależność państwową w odniesieniu do wszystkich obywateli UE i członków ich rodzin korzystających z prawa do swobodnego przepływu, zgodnie z art. 21 TFUE oraz dyrektywą 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich.

2. Państwa członkowskie postanawiają, że kompetencje struktur i organów, o których mowa w art. 5, służących promowaniu, analizie, monitorowaniu i wspieraniu równego traktowania wszystkich pracowników lub członków ich rodzin bez względu na przynależność państwową, obejmują również prawo do równego traktowania bez względu na przynależność państwową w odniesieniu do wszystkich obywateli UE i członków ich rodzin korzystających z prawa do swobodnego przepływu, zgodnie z art. 21 TFUE oraz dyrektywą 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie później niż dwa lata po upłynięciu terminu transpozycji Komisja sporządza sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat wdrożenia niniejszej dyrektywy, celem zaproponowania, w razie potrzeby, niezbędnych zmian.

Nie później niż dwa lata po upłynięciu terminu transpozycji Komisja sporządza sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat wdrożenia niniejszej dyrektywy, celem zaproponowania, w razie potrzeby, niezbędnych zmian lub wniosków ustawodawczych.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W tym sprawozdaniu Komisja zwraca szczególną uwagę na możliwe trudności, które młodzi absolwenci napotykają, kiedy przemieszczają się między państwami Unii na stałe lub czasowo.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja poddaje także analizie szczególne trudności, jakie napotykają małżonkowie pracowników pochodzący z państw trzecich.

(1)

             Dz.U. C … /Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (22.10.2013)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników

(COM(2013)0236 – C7‑0114/2013 – 2013/0124(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marije Cornelissen

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Swobodny przepływ pracowników jest podstawową swobodą, z której korzystają obywatele UE, oraz jednym z filarów rynku wewnętrznego zapisanych w art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jego wdrażanie jest doprecyzowane w prawie Unii mającym na celu zagwarantowanie pełnego korzystania z praw przyznanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin.

(1) Swobodny przepływ pracowników jest podstawową swobodą, z której korzystają obywatele UE, oraz jednym z filarów rynku wewnętrznego zapisanych w art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jego wdrażanie jest doprecyzowane w prawie Unii mającym na celu zagwarantowanie pełnego korzystania z praw przyznanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin. Niezwykle istotne jest zadbanie o to, by w ramach tej podstawowej swobody zawsze uwzględniano zasadę równości kobiet i mężczyzn oraz wspieranie równości szans w całej Unii.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Swobodny przepływ pracowników jest również kluczowym warunkiem rozwoju prawdziwego unijnego rynku pracy, umożliwiającego pracownikom przenoszenie się z regionów o dużym bezrobociu do regionów, w których występują niedobory siły roboczej, znalezienie przez większą liczbę osób miejsc pracy bardziej odpowiadających ich umiejętnościom oraz dostosowywanie podaży miejsc prac do popytu.

(2) Swobodny przepływ pracowników jest również kluczowym warunkiem rozwoju prawdziwego unijnego rynku pracy, umożliwiającego pracownikom przenoszenie się do regionów oferujących więcej możliwości zatrudnienia, znalezienie przez większą liczbę osób miejsc pracy bardziej odpowiadających ich umiejętnościom oraz dostosowywanie podaży miejsc pracy do popytu.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Państwa członkowskie muszą podjąć działania służące wyeliminowaniu dyskryminacji i nierówności wynikających ze zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć żeńską na rynku pracy Unii Europejskiej.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Odnośnie do korzystania przez pracowników i ich rodzin z prawa do swobodnego przepływu w art. 45 Traktatu przyznano istotne prawa umożliwiające korzystanie z tej podstawowej swobody, określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii.

(4) Prawo do swobodnego przepływu pracowników ma duży wpływ na życie rodzinne pracowników i ich partnerów oraz na dokonywane przez nich wybory dotyczące kształcenia i kariery zawodowej. Odnośnie do korzystania przez pracowników i członków ich rodzin z prawa do swobodnego przepływu w art. 45 Traktatu przyznano istotne prawa umożliwiające korzystanie z tej podstawowej swobody, określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii oraz w dyrektywie 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Stosując rozporządzenie (UE) 492/2011, dyrektywę 2004/38/WE oraz niniejszą dyrektywę, państwa członkowskie nie mogą dyskryminować pracowników i członków ich rodzin z jakichkolwiek przyczyn ujętych w art. 21 Karty praw podstawowych, włącznie z orientacją seksualną.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4a) Państwa członkowskie powinny zadbać o wzajemne uznawanie różnego rodzaju zarejestrowanych związków partnerskich oraz praw z nich wynikających, aby uniknąć jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub ze względu na wybory etyczne migrujących pracowników. Państwa członkowskie powinny również dopilnować przestrzegania praw wynikających z adopcji dziecka, ponieważ jest to warunek wstępny, gdy rozważa się przeniesienie do innego państwa członkowskiego w celach zawodowych.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Efektywne korzystanie z prawa do swobodnego przepływu pracowników jest jednak nadal dużym wyzwaniem, a wielu pracowników jest często nieświadomych swoich praw w tym zakresie. Kiedy przemieszczają się między państwami Unii Europejskiej, nadal są dyskryminowani ze względu na przynależność państwową. Istnieją zatem różnice między samymi przepisami a ich stosowaniem w praktyce, które należy zlikwidować.

(5) Efektywne korzystanie z prawa do swobodnego przepływu pracowników jest nadal dużym wyzwaniem, a wielu pracowników jest często nieświadomych swoich praw w tym zakresie. Kiedy przemieszczają się między państwami Unii Europejskiej, nadal są dyskryminowani ze względu na przynależność państwową. Pracownicy doświadczają również spotęgowanych skutków dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie – ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek, płeć lub orientację seksualną. Istnieją zatem różnice między samymi przepisami a ich stosowaniem w praktyce, które należy zlikwidować, co pokazują dane statystyczne dotyczące problemów obywateli rozwiązanych w ramach europejskiego systemu SOLVIT.

 

Rozziew ten wciąż istnieje także w odniesieniu do niektórych grup w niekorzystnej sytuacji, takich jak pracownicy domowi, osoby niepełnosprawne lub analfabeci. Należy zatem wdrożyć szczególne środki umożliwiające tym grupom korzystanie z przysługującego im prawa do podjęcia pracy w innym państwie członkowskim.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W opublikowanym dnia 18 kwietnia 2012 r. pakiecie dotyczącym zatrudnienia (komunikacie Komisji „W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu”)Komisja ogłosiła, że zamierza „przedstawić wniosek ustawodawczy w sprawie wsparcia mobilnych pracowników (poprzez informowanie i doradztwo) w wykonywaniu praw przysługujących na mocy Traktatu i rozporządzenia 492/2011 w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii”.

(8) W opublikowanym dnia 18 kwietnia 2012 r. pakiecie dotyczącym zatrudnienia (komunikacie Komisji „W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu”) Komisja ogłosiła, że zamierza „przedstawić wniosek ustawodawczy w sprawie wsparcia mobilnych pracowników (poprzez informowanie i doradztwo) w wykonywaniu praw przysługujących na mocy Traktatu i rozporządzenia 492/2011 w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii”, oraz wezwała państwa członkowskie do szerszego informowania o prawach przysługujących na mocy prawa Unii w zakresie niedyskryminacji, równouprawnienia płci i swobodnego przepływu pracowników, a także do umożliwienia i ułatwienia obywatelom UE dostępu do stanowisk w sektorach publicznych tych państw zgodnie z prawem UE i jego wykładnią dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości. Komisja zaapelowała również do państw członkowskich o zapewnienie pełnego stosowania dyrektywy 2006/54/WE w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Dążąc do tego celu Komisja zobowiązuje się nie tylko ułatwiać mobilność pracowników w obrębie Unii w kierunku regionów, w których występuje niedobór pracowników, lecz także zapewnić im większą, o ile nie pełną, możliwość korzystania z ich praw.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Kluczowe znaczenie ma ścisłe stosowanie zasady równości wynagrodzeń i warunków pracy w odniesieniu do pracy o jednakowej wartości wykonywanej przez mężczyzn i kobiety w tym samym miejscu pracy oraz w odniesieniu do wszystkich dziedzin działalności zawodowej, dlatego tak ważna jest znajomość i poszanowanie zbiorowych układów pracy.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) W tym celu należy ustanowić przepisy szczegółowe na rzecz skutecznego egzekwowania przepisów prawa materialnego dotyczących swobodnego przepływu pracowników oraz ułatwić sprawniejsze i bardziej jednolite stosowanie art. 45 Traktatu i rozporządzenia (UE) nr 492/2011.

(13) W tym celu należy ustanowić przepisy szczegółowe na rzecz skutecznego egzekwowania przepisów prawa materialnego dotyczących swobodnego przepływu pracowników oraz ułatwić sprawniejsze i bardziej jednolite stosowanie art. 45 Traktatu i rozporządzenia (UE) nr 492/2011. W szczególności, w celu zapewnienia równego traktowania wszystkich obywateli UE, państwa członkowskie powinny przyjąć szczególne środki na rzecz najsłabszych grup społecznych. Samotne matki, matki dzieci niepełnosprawnych oraz kobiety opiekujące się członkami rodziny w podeszłym wieku są osobami, które w ramach korzystania z prawa do swobodnego przepływu muszą być objęte ukierunkowanymi działaniami uwzględniającymi ich szczególne potrzeby.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14a) Istnieje większe prawdopodobieństwo, że prawa pracowników będą przestrzegane, gdy będą oni zrzeszeni w ramach organizacji reprezentujących ich interesy. Państwa członkowskie powinny ułatwiać i wspierać zrzeszanie się pracowników z innych państw członkowskich oraz reprezentowanie ich interesów, a zwłaszcza pracowników w niekorzystnej sytuacji, takich jak pracownicy sezonowi, pracownicy domowi czy osoby świadczące usługi seksualne.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) W celu zapewnienia bardziej skutecznej ochrony stowarzyszenia lub podmioty prawne powinny mieć również możliwość wszczynania postępowań, na zasadach określonych przez państwo członkowskie, w imieniu ofiary lub w celu udzielenia jej wsparcia, bez uszczerbku dla krajowych reguł procesowych dotyczących zastępstwa prawego i obrony przed sądem.

(15) W celu zapewnienia bardziej skutecznej ochrony stowarzyszenia lub podmioty prawne powinny mieć również możliwość wszczynania postępowań, na zasadach określonych przez państwo członkowskie, w imieniu ofiary dyskryminacji lub w celu udzielenia jej wsparcia, bez uszczerbku dla krajowych reguł procesowych dotyczących zastępstwa prawnego i obrony przed sądem.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Decyzję, czy zadania, o których mowa w art. 5 niniejszej dyrektywy, powierzone zostaną już istniejącemu organowi zajmującemu się innymi przyczynami dyskryminacji, pozostawia się państwom członkowskim. Jeżeli zadania wynikające z art. 5 wejdą w zakres kompetencji już istniejącego organu lub struktury, państwo członkowskie zapewnia przydzielenie istniejącemu organowi odpowiednich zasobów na wykonywanie dodatkowych zadań, tak aby mógł on nadal wykonywać swoje dotychczasowe zadania.

(18) Zachęca się państwa członkowskie do powierzania zadań, o których mowa w art. 5 niniejszej dyrektywy, już istniejącemu organowi ds. równości, który został wyznaczony zgodnie z art. 13 dyrektywy 2000/43/WE lub zajmującemu się innymi przyczynami dyskryminacji. Jeżeli zadania wynikające z art. 5 wejdą w zakres kompetencji już istniejącego organu lub struktury, państwo członkowskie zapewnia przydzielenie istniejącemu organowi odpowiednich dodatkowych zasobów na wykonywanie dodatkowych zadań, tak aby mógł on skutecznie i odpowiednio pełnić wszystkie funkcje takiego organu, a w szczególności nadal wykonywać swoje dotychczasowe zadania.

Uzasadnienie

Na podstawie wkładu Europejskiej Sieci Organów ds. Równości (Equinet).

Poprawka       13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny szerzej udostępniać informacje dotyczące warunków zatrudnienia pracownikom z innych państw członkowskich, pracodawcom i innym zainteresowanym stronom.

(21) Państwa członkowskie powinny powszechnie i w łatwo dostępny sposób, w odpowiednich językach, podawać do wiadomości pracowników z innych państw członkowskich, pracodawców i innych zainteresowanych stron wszelkie istotne informacje dotyczące warunków oraz korzyści, mieszkalnictwa, ubezpieczenia zdrowotnego, korzyści i zniechęcających regulacji podatkowych dla partnera pracownika oraz podatków i świadczeń związanych z opieką nad dziećmi i prawami emerytalnymi. Państwa członkowskie powinny zadbać o dostępność kursów językowych dla pracowników i członków ich rodzin po przystępnych cenach.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a) Skuteczne kontrole ze strony inspekcji pracy stanowią zasadnicze narzędzie na rzecz zagwarantowania równego traktowania, walki z pracą niezgłoszoną, dumpingiem społecznym oraz dyskryminacją nie tylko ze względu na przynależność państwową, ale także na płeć, jako że kobiety migrujące często padają ofiarami podwójnej dyskryminacji. Organy przeprowadzające kontrole w ramach inspekcji pracy muszą dysponować wystarczającymi zasobami.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22b) Ponadto istotna jest lepsza współpraca i koordynacja działań inspektoratów pracy w regionach transgranicznych.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Niniejsza dyrektywa ustanawia wymogi minimalne, pozostawiając państwom członkowskim możliwość wprowadzenia lub utrzymania korzystniejszych przepisów. Państwa członkowskie mogą również rozszerzyć kompetencje organizacji wykonujących zadania związane z ochroną unijnych pracowników migrujących przed dyskryminacją ze względu na przynależność państwową, tak aby obejmowały one również prawo do równego traktowania bez względu na przynależność państwową w odniesieniu do wszystkich obywateli UE i członków ich rodzin korzystających z prawa do swobodnego przepływu, zgodnie z art. 21 TFUE oraz dyrektywą 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Wdrażanie niniejszej dyrektywy nie może posłużyć jako uzasadnienie dla wprowadzenia przepisów mniej korzystnych w stosunku do istniejących obecnie w poszczególnych państwach członkowskich.

(23) Niniejsza dyrektywa ustanawia wymogi minimalne, pozostawiając państwom członkowskim możliwość wprowadzenia lub utrzymania korzystniejszych przepisów, zwłaszcza w celu zapewnienia kobietom i mężczyznom równych szans w kwestii korzystania z prawa do swobodnego przepływu. Państwa członkowskie mogą również rozszerzyć kompetencje organizacji wykonujących zadania związane z ochroną unijnych pracowników migrujących przed dyskryminacją ze względu na przynależność państwową, tak aby obejmowały one również prawo do równego traktowania bez względu na przynależność państwową w odniesieniu do wszystkich obywateli UE i członków ich rodzin korzystających z prawa do swobodnego przepływu, zgodnie z art. 21 TFUE oraz dyrektywą 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Wdrażanie niniejszej dyrektywy nie może posłużyć jako uzasadnienie dla wprowadzenia przepisów mniej korzystnych w stosunku do istniejących obecnie w poszczególnych państwach członkowskich.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Po upłynięciu wystarczającego okresu wdrażania niniejszej dyrektywy Komisja powinna sporządzić sprawozdanie na temat jej wdrożenia, oceniające w szczególności, czy konieczne jest przedłożenie odpowiedniego wniosku celem zagwarantowania skuteczniejszego egzekwowania prawa unijnego w dziedzinie swobodnego przepływu pracowników.

(26) Po upłynięciu wystarczającego okresu wdrażania niniejszej dyrektywy Komisja powinna sporządzić sprawozdanie na temat jej wdrożenia, oceniające w szczególności, czy konieczne jest przedłożenie odpowiedniego wniosku celem zagwarantowania skuteczniejszego egzekwowania prawa unijnego w dziedzinie swobodnego przepływu pracowników. Ocena ta powinna opierać się na podejściu uwzględniającym problematykę płci.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Przepisy niniejszej dyrektywy są zgodne z prawami podstawowymi oraz z zasadami określonymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności z wolnością wyboru zawodu i prawem do podejmowania pracy (art. 15), prawem do bycia niedyskryminowanym (art. 21, w szczególności ust. 2 dotyczący niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową), prawem do rokowań i działań zbiorowych (art. 28) oraz należytych i sprawiedliwych warunków pracy (art. 31), prawem do swobodnego przepływu i pobytu (art. 45), a także z prawem do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu (art. 47). Dyrektywa ta musi zostać wdrożona zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(27) Przepisy niniejszej dyrektywy są zgodne z prawami podstawowymi oraz z zasadami określonymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności z wolnością wyboru zawodu i prawem do podejmowania pracy (art. 15), prawem do bycia niedyskryminowanym (art. 21, w szczególności ust. 1 dotyczący niedyskryminacji ze względu na płeć oraz ust. 2 dotyczący niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową), prawem do rokowań i działań zbiorowych (art. 28) oraz należytych i sprawiedliwych warunków pracy (art. 31), prawem do swobodnego przepływu i pobytu (art. 45), a także z prawem do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu (art. 47). Dyrektywa ta musi zostać wdrożona zgodnie z tymi prawami i zasadami.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) warunków pracy, w szczególności w zakresie wynagrodzenia i zwolnienia;

b) warunków pracy, w szczególności w zakresie zakazu wszelkiej dyskryminacji, wynagrodzenia i zwolnienia;

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) praw w miejscu pracy;

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) dostępu do systemu zabezpieczenia społecznego włącznie z opieką zdrowotną i zabezpieczeniem na wypadek utraty pracy;

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) członkostwa w związkach zawodowych,

d) członkostwa w związkach zawodowych i innych organach związanych z zatrudnieniem;

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) dostępu dzieci pracowników do edukacji.

g) dostępu dzieci pracowników do edukacji włącznie z wczesną edukacją i opieką nad dziećmi;

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby procedury sądowe lub administracyjne, w tym, jeśli uznają to one za stosowne, procedury dotyczące postępowania pojednawczego, służące egzekwowaniu zobowiązań wynikających z art. 45 Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 492/2011, były dostępne dla wszystkich pracowników i członków ich rodzin, którzy uważają, że doświadczyli lub doświadczają nieuzasadnionych ograniczeń ich prawa do swobodnego przepływu, lub czują się pokrzywdzeni z powodu niezastosowania wobec nich zasady równego traktowania, nawet po ustaniu stosunku pracy, w ramach którego miało dojść do dyskryminacji.

1. Państwa członkowskie dopilnowują ustanowienia przyspieszonych procedur sądowych lub administracyjnych, w tym, jeśli uznają to one za stosowne, procedur dotyczących postępowania pojednawczego, służących egzekwowaniu zobowiązań wynikających z art. 45 Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 492/2011, aby były one dostępne dla wszystkich pracowników i członków ich rodzin, którzy uważają, że doświadczyli lub doświadczają dyskryminacji lub nieuzasadnionych ograniczeń ich prawa do swobodnego przepływu, lub czują się pokrzywdzeni z powodu niezastosowania wobec nich zasady równego traktowania, nawet po ustaniu stosunku pracy, w ramach którego miało dojść do dyskryminacji.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Państwa członkowskie nie tylko zapewniają dostępność tych procedur, lecz także są zobowiązane do tworzenia systemów informowania o nich w celu zadbania o to, by pracownicy i członkowie ich rodzin, niezależnie od ich umiejętności językowych, wiedzieli o ich istnieniu, znali ich mechanizmy i procedury.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Państwa członkowskie dopilnowują, by pracownicy wszczynający postępowanie sądowe lub administracyjne nie byli nieprzychylnie traktowani przez swoich pracodawców.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. Państwa członkowskie dopilnowują, by zgodnie z przepisami prawa krajowego i praktykami krajowymi istniały mechanizmy niezbędne do zapewnienia pracownikom możliwości dochodzenia i otrzymywania wszelkich należnych im świadczeń, a strony trzecie miały możliwość działania w tym celu w ich imieniu.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1e. Państwa członkowskie powinny zapewnić równe traktowanie pracowników w połączeniu z odpowiednią ochroną praw pracowniczych, zgodnie z przepisami ustanowionymi na mocy prawa krajowego i z układami zbiorowymi obowiązującymi w danym państwie członkowskim. Zasada „równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości” w połączeniu z równouprawnieniem płci powinna mieć zastosowanie w całej UE, aby zapobiec dumpingowi płacowemu i społecznemu. Państwa członkowskie powinny zadbać o to, by swobodne przemieszczanie się w żadnym wypadku nie było wykorzystywane w celu nierównego traktowania czy dumpingu płacowego i społecznego.

Poprawka       29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty prawne, które mają, zgodnie z kryteriami ustanowionymi przez prawo krajowe, uzasadniony interes w zapewnieniu przestrzegania przepisów niniejszej dyrektywy, mogły brać udział, w imieniu pracownika i członków jego rodziny lub w celu udzielenia im wsparcia, za ich zgodą, we wszelkim postępowaniu sądowym lub administracyjnym ustanowionym celem egzekwowania praw wynikających z art. 45 Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 492/2011.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty prawne, które mają, zgodnie z kryteriami ustanowionymi przez prawo krajowe, uzasadniony interes w zapewnieniu przestrzegania przepisów niniejszej dyrektywy, mogły brać udział, w imieniu pracownika i członków jego rodziny lub w celu udzielenia im wsparcia, w stosownych przypadkach za ich wyraźną zgodą, we wszelkim postępowaniu sądowym lub administracyjnym ustanowionym celem egzekwowania praw wynikających z art. 45 Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 492/2011.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają strukturę, organ lub organy, których zadaniem jest promowanie, analiza, monitorowanie i wspieranie równego traktowania wszystkich pracowników i członków ich rodzin bez względu na przynależność państwową, oraz podejmują niezbędne kroki, aby zapewnić funkcjonowanie takich struktur lub organów. Organy te mogą stanowić część agencji krajowych mających podobne cele, ale obejmujących również inne powody dyskryminacji. W takim przypadku państwo członkowskie zapewnia przydzielenie istniejącemu organowi odpowiednich zasobów na wykonywanie dodatkowych zadań, tak aby mógł on nadal wykonywać swoje dotychczasowe zadania.

1. Państwa członkowskie wyznaczają strukturę, organ lub organy, których zadaniem jest promowanie, analiza, monitorowanie i wspieranie równego traktowania wszystkich pracowników i członków ich rodzin bez dyskryminacji szczególnie ze względu na przynależność państwową, oraz podejmują niezbędne kroki, aby zapewnić funkcjonowanie takich struktur lub organów, włącznie z zagwarantowaniem ich pełnej niezależności. Państwa członkowskie dopilnowują, by na wszystkich etapach działania organy te stosowały podejście uwzględniające problematykę płci. Organy te mogą stanowić część agencji krajowych mających podobne cele do tych, o których mowa w art. 13 dyrektywy 2000/43/WE, lub obejmujących również inne powody dyskryminacji. W takim przypadku państwo członkowskie zapewnia przydzielenie istniejącemu organowi odpowiednich zasobów na wykonywanie dodatkowych zadań, tak aby mógł on skutecznie i odpowiednio pełnić wszystkie funkcje takiego organu, a w szczególności nadal wykonywać swoje dotychczasowe zadania.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) rozpatrywanie kwestii związanych z równym traktowaniem kobiet i mężczyzn;

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) coroczne publikowanie sprawozdania zawierającego podsumowanie pracy powołanej struktury oraz przedstawianie propozycji.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dialog

Reprezentowanie interesów i dialog

Poprawka       34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wspierają dialog z właściwymi organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi, którzy mają, zgodnie z praktyką i prawem krajowym, uzasadniony interes w przyczynianiu się do zwalczania dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, w celu wspierania zasady równego traktowania.

Państwa członkowskie zachęcają do dialogu z właściwymi organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi, którzy mają, zgodnie z praktyką i prawem krajowym, uzasadniony interes w przyczynianiu się do zwalczania dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, oraz wspierają ten dialog w celu propagowania zasady równego traktowania.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Państwa członkowskie powinny dopilnować, by organ, którego zadaniem jest propagowanie równego traktowania, aktywnie wspierał reprezentowanie interesów i dbał o to, aby pracownicy i członkowie ich rodzin korzystający z przysługującego im prawa do swobodnego przepływu znali swoje prawa i mogli z nich korzystać.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby przepisy przyjęte zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz obowiązujące już odpowiednie przepisy art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 492/2011 były udostępniane zainteresowanym osobom przy wykorzystaniu wszelkich stosownych środków na całym terytorium państw członkowskich.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby na całym ich terytorium przy wykorzystaniu środków, jakie uznają one za skuteczne, zainteresowani obywatele byli informowani o przysługujących im prawach, w tym o przepisach przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz o obowiązujących już odpowiednich przepisach art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 492/2011, a także o wielu innych regulacjach dotyczących zabezpieczenia społecznego, w tym świadczeń rodzinnych, praw w miejscu pracy, warunków pracy, podatków, uznawania rodzin, nauki języków, które to regulacje są istotne dla pracowników i członków ich rodzin korzystających z przysługującego im prawa do swobodnego przepływu.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie dostarczają zrozumiałych, łatwo dostępnych, pełnych i aktualnych informacji na temat praw przyznanych przez prawo unijne w dziedzinie swobodnego przepływu pracowników. Informacje te powinny również być łatwo dostępne za pośrednictwem portalu Twoja Europa i EURES.

2. Państwa członkowskie dostarczają zrozumiałych, bezpłatnych, łatwo dostępnych, pełnych i aktualnych informacji na temat praw przyznanych przez prawo unijne w dziedzinie swobodnego przepływu pracowników. Informacje te powinny również być łatwo dostępne za pośrednictwem portalu Twoja Europa i EURES.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Państwa członkowskie udostępniają zainteresowanym osobom informacje dotyczące dodatkowych przepisów krajowych istotnych dla pracowników i członków ich rodzin korzystających z przysługującego im prawa do swobodnego przepływu.

PROCEDURA

Tytuł

Środki ułatwiające korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników

Odsyłacze

COM(2013)0236 – C7-0114/2013 – 2013/0124(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

21.5.2013

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

FEMM

21.5.2013

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Marije Cornelissen

29.5.2013

Data przyjęcia

3.10.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

2

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Regina Bastos, Andrea Češková, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Izaskun Bilbao Barandica, Minodora Cliveti, Mariya Gabriel, Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Doris Pack, Angelika Werthmann

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Gesine Meissner


PROCEDURA

Tytuł

Środki ułatwiające korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników

Odsyłacze

COM(2013)0236 – C7-0114/2013 – 2013/0124(COD)

Data przedstawienia w PE

26.4.2013

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

21.5.2013

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

21.5.2013

LIBE

21.5.2013

FEMM

21.5.2013

PETI

21.5.2013

Opinia niewydana

Data wydania decyzji

CULT

28.5.2013

LIBE

6.6.2013

PETI

16.9.2013

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Edit Bauer

17.4.2013

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

5.9.2013

10.10.2013

5.11.2013

 

Data przyjęcia

5.11.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Jürgen Creutzmann, Jelko Kacin, Martin Kastler, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Tatjana Ždanoka

Data złożenia

14.11.2013

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności