SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov

14.11.2013 - (COM(2013)0236 – C7‑0114/2013 – 2013/0124(COD)) - ***I

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Spravodajkyňa: Edit Bauer


Postup : 2013/0124(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0386/2013

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov

(COM(2013)0236 – C7‑0114/2013 – 2013/0124(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0236),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 46 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0114/2013),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19.

septembra 2013[1],

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0386/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Voľný pohyb pracovníkov je základnou slobodou občanov EÚ a jedným z pilierov vnútorného trhu v Únii zakotveným v článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Jeho vykonávanie je ďalej rozvinuté v právnych predpisoch Únie, ktorých cieľom je zabezpečiť úplný výkon práv udelených občanom Únie a ich rodinným príslušníkom.

(1) Voľný pohyb pracovníkov je základnou slobodou občanov EÚ a jedným z pilierov vnútorného trhu v Únii zakotveným v článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Jeho vykonávanie je ďalej rozvinuté v právnych predpisoch Únie, ktorých cieľom je zabezpečiť úplný výkon práv udelených občanom Únie a ich rodinným príslušníkom, ako je vymedzené v článku 2 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES27a. Je zásadne dôležité zaistiť, aby táto základná sloboda vždy zohľadňovala zásadu rovnosti žien a mužov a presadzovanie rovnosti príležitostí v celej Únii.

 

______________

 

27aSmernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Voľný pohyb pracovníkov je takisto kľúčovým prvkom v rozvoji skutočného trhu práce Únie, ktorý uľahčuje pohyb pracovníkov z oblastí s vysokou mierou nezamestnanosti do oblastí s nedostatkom pracovných síl. Zároveň ľuďom pomáha nájsť si pracovné miesta, ktoré lepšie zodpovedajú ich zručnostiam, a zdolávať prekážky na trhu práce.

(2) Voľný pohyb pracovníkov je takisto kľúčovým prvkom v rozvoji skutočného trhu práce Únie, ktorý uľahčuje pohyb pracovníkov do oblastí s nedostatkom pracovných síl alebo ktorý ponúka viac pracovných príležitostí. Zároveň ľuďom pomáha nájsť si pracovné miesta, ktoré lepšie zodpovedajú ich zručnostiam, a zdolávať prekážky na trhu práce.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Voľný pohyb pracovníkov zaručuje každému občanovi právo slobodne odísť do iného členského štátu za prácou a na tento účel sa tam usadiť. Chráni ich pred diskrimináciou na základe štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, odmenu a ostatné pracovné podmienky, tým, že im zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie ako štátnym príslušníkom daného členského štátu. Je potrebné rozlišovať voľný pohyb od slobody poskytovať služby, ktorá zahŕňa aj právo podnikov poskytovať služby v inom členskom štáte. Na účely takéhoto poskytovania služieb môžu podniky dočasne vysielať vlastných pracovníkov do iného členského štátu, aby v ňom vykonávali činnosti potrebné na poskytovanie týchto služieb.

(3) Voľný pohyb pracovníkov zaručuje každému občanovi právo slobodne odísť do iného členského štátu za prácou a na tento účel sa tam usadiť. Chráni ich pred diskrimináciou na základe štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, odmenu a ostatné pracovné podmienky vrátane prepúšťania, daňových a sociálnych výhod, tým, že im podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych dohôd zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie ako štátnym príslušníkom daného členského štátu. Takéto práva by mali bez diskriminácie využívať trvalí pracovníci, sezónni pracovníci aj cezhraniční pracovníci, ktorých pracovisko a miesto pobytu sa nachádzajú v rozličných členských štátoch, aj osoby vykonávajúce činnosť v oblasti poskytovania služieb („pracovníci EÚ“). Je potrebné rozlišovať voľný pohyb od slobody poskytovať služby, ktorá zahŕňa aj právo podnikov poskytovať služby v inom členskom štáte. Na účely takéhoto poskytovania služieb môžu podniky dočasne vysielať vlastných pracovníkov do iného členského štátu, aby v ňom vykonávali činnosti potrebné na poskytovanie týchto služieb.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Pokiaľ ide o pracovníkov a ich rodiny, ktorí vykonávajú svoje právo na voľný pohyb, v článku 45 zmluvy sa im udeľujú podstatné práva na výkon tejto základnej slobody vymedzenej v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie28.

(4) Voľný pohyb pracovníkov má významný vplyv na rodinný život a rozhodovanie pracovníkov EÚ a ich partnerov v oblasti vzdelávania a kariéry. Pokiaľ ide o pracovníkov a ich rodiny, ktorí vykonávajú svoje právo na voľný pohyb, v článku 45 zmluvy sa im udeľujú podstatné práva na výkon tejto základnej slobody vymedzenej v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 201128 a v smernici 2004/38/ES. Pri uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 492/2011, smernice 2004/38/ES a tejto smernice členské štáty by nemali zo žiadnych dôvodov uvedených v článku 21 Charty základných práv Európskej únie diskriminovať pracovníkov EÚ a ich rodinných príslušníkov, a to ani na základe sexuálnej orientácie.

_____________

______________

28 U. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 1.

28Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v EÚ L 141, 27.5.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Členské štáty by mali zaistiť vzájomné uznávanie rôznych právnych partnerstiev a ich práv, aby sa zabránilo akejkoľvek diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo osobných rozhodnutí migrujúcich pracovníkov. Členské štáty by mali tiež zabezpečiť, aby boli rešpektované práva osôb adoptujúcich dieťa, aby sa im nebránilo v sťahovaní do iného členského štátu na účely práce.

Pozmeňujúci návrh   6

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Účinné vykonávanie slobody voľného pohybu pracovníkov však stále predstavuje veľký problém a mnohí pracovníci si veľmi často neuvedomujú svoje práva na voľný pohyb. Pri pohybe medzi členskými štátmi Európskej únie sú stále predmetom diskriminácie na základe štátnej príslušnosti. Preto je rozdiel medzi právnymi predpismi a ich uplatňovaním v praxi, ktorý je potrebné riešiť.

(5) Účinné vykonávanie slobody voľného pohybu pracovníkov však stále predstavuje veľký problém a mnohí pracovníci, zamestnávatelia a orgány verejnej správy si veľmi často neuvedomujú práva pracovníkov EÚ na voľný pohyb. Pri pohybe medzi členskými štátmi Európskej únie sú pracovníci EÚ stále predmetom diskriminácie na základe štátnej príslušnosti a v prípade cezhraničných pracovníkov na základe miesta pobytu. Preto je rozdiel medzi právnymi predpismi a ich uplatňovaním v praxi, ktorý je potrebné riešiť.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) V júli 2010 Komisia vo svojom oznámení „Potvrdenie významu voľného pohybu pracovníkov: práva a významné trendy“ 29 zdôraznila, že preskúma spôsoby, akými by sa mohli uspokojiť nové potreby a riešiť nové výzvy (najmä pokiaľ ide o nové modely mobility), ktorým čelia migrujúci pracovníci EÚ a ich rodinní príslušníci. V súvislosti s novou stratégiou pre jednotný trh v oznámení uviedla, že bude naďalej zvažovať, ako podporiť a zlepšiť mechanizmy účinného uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania v prospech pracovníkov EÚ a ich rodinných príslušníkov pri výkone ich práva na slobodný pohyb.

(6) V júli 2010 Komisia vo svojom oznámení „Potvrdenie významu voľného pohybu pracovníkov: práva a významné trendy“29 zdôraznila, že preskúma spôsoby, akými by sa mohli uspokojiť nové potreby a riešiť nové výzvy (najmä pokiaľ ide o nové modely mobility), ktorým čelia pracovníci EÚ a ich rodinní príslušníci. V súvislosti s novou stratégiou pre jednotný trh v oznámení uviedla, že bude naďalej zvažovať, ako podporiť a zlepšiť mechanizmy účinného uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania v prospech pracovníkov EÚ a ich rodinných príslušníkov pri výkone ich práva na slobodný pohyb.

_______________

_____________

29KOM(2010) 373 v konečnom znení z 13.júla 2010.

29COM(2010) 373 final z 13. júla 2010.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) 15. decembra 2011 Európsky parlament prijal svoje uznesenie o slobode pohybu pracovníkov v rámci Európskej únie, v ktorom jasne požadoval opatrenia, ktoré by zaručili uplatňovanie tohto práva na občanov Únie v prospech Únie ako celku, ako aj urýchlenie dokončenia jednotného trhu a vytvárania pracovného trhu Únie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) V správe o občianstve EÚ za rok 2010 „Odstránenie prekážok vykonávania práv občanov EÚ“ z 27. októbra 2010[2] Komisia označila odlišné a nesprávne uplatňovanie právnych predpisov Únie o práve na slobodný pohyb ako jednu z hlavných prekážok, s ktorými sú občania Únie konfrontovaní pri účinnom výkone svojich práv v zmysle právnych predpisov Únie. Preto vyhlásila, že má v úmysle prijať opatrenia, pomocou ktorých „uľahčí voľný pohyb občanom EÚ a ich rodinným príslušníkom z tretích krajín prísnym presadzovaním právnych predpisov EÚ vrátane právnych predpisov o nediskriminácii, propagáciou osvedčených postupov a prehlbovaním znalosti pravidiel EÚ formou intenzívnejšieho šírenia informácií k občanom EÚ o ich právach na voľný pohyb“ (Opatrenie 15 Správy o občianstve EÚ za rok 2010).

(7) V správe o občianstve EÚ za rok 2010 „Odstránenie prekážok vykonávania práv občanov EÚ“ z 27. októbra 201030 Komisia označila odlišné a nesprávne uplatňovanie právnych predpisov Únie o práve na slobodný pohyb ako jednu z hlavných prekážok, s ktorými sú občania Únie konfrontovaní pri účinnom výkone svojich práv v zmysle právnych predpisov Únie. Prekážkou je aj neuznávanie kvalifikácie z iného členského štátu. Preto vyhlásila, že má v úmysle prijať opatrenia, pomocou ktorých „uľahčí voľný pohyb občanom EÚ a ich rodinným príslušníkom z tretích krajín prísnym presadzovaním právnych predpisov EÚ vrátane právnych predpisov o nediskriminácii, propagáciou osvedčených postupov a prehlbovaním znalosti pravidiel EÚ formou intenzívnejšieho šírenia informácií k občanom EÚ o ich právach na voľný pohyb“ (Opatrenie 15 Správy o občianstve EÚ za rok 2010) a príslušných ustanovení ostatných právnych predpisov. Okrem toho sa Komisia vo svojej správe o občianstve EÚ z roku 201330a venovala potrebe odstrániť administratívne prekážky a zjednodušiť postupy pre občanov EÚ, ktorí žijú, pracujú a cestujú v EÚ; Integrálnou súčasťou tohto úsilia by mala byť nediskriminačná dostupnosť nástrojov uľahčujúcich prístup občanov k ich právam v oblasti voľného pohybu.

 

__________________

30 KOM(2010)603

30 COM(2010)603

 

30a COM(2013)0269

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) V „balíku zamestnanosti“ z 18. apríla 2012 (Oznámenie Komisie „Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest“) 31 Komisia oznámila svoj úmysel „predložiť legislatívny návrh (informácie a poradenstvo) s cieľom podporiť mobilných pracovníkov pri výkone ich práv vyplývajúcich zo zmluvy a z nariadenia č. 492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie“.

(8) V tzv. balíku zamestnanosti z 18. apríla 2012 (Oznámenie Komisie „Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest“)31 Komisia oznámila svoj úmysel „predložiť legislatívny návrh (informácie a poradenstvo) s cieľom podporiť mobilných pracovníkov pri výkone ich práv vyplývajúcich zo zmluvy a z nariadenia č. 492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie“ a naliehavo žiadala členské štáty, aby zvýšili informovanosť o právach vyplývajúcich z práva EÚ v oblasti zákazu diskriminácie, rodovej rovnosti a voľného pohybu pracovníkov a aby uľahčili občanom EÚ k pozíciám vo verejnom sektore v súlade s právom EÚ, ako ho interpretuje Súdny dvor Európskej únie. Komisia taktiež naliehavo žiadala členské štáty, aby zaistili plnohodnotné uplatňovanie smernice 2006/54/ES o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania.

_________________

______________

31KOM(2012) 173 v konečnom znení z 18. apríla 2012.

31COM(2012) 173 final z 18. apríla 2012.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Primerané a účinné uplatňovanie a presadzovanie sú kľúčovými prvkami ochrany práv pracovníkov, zatiaľ čo nedostatočné presadzovanie oslabuje účinnosť predpisov Únie uplatniteľných v tejto oblasti.

(9) Primerané, účinné uplatňovanie európskeho práva opatrenia presadzovania, ako aj informovanosť o právach sú kľúčovými prvkami ochrany práv pracovníkov a zabezpečenie rovného zaobchádzania, zatiaľ čo nedostatočné presadzovanie článku 45 ZFEÚ a nariadenia (EÚ) č. 492/2011 oslabuje účinnosť predpisov Únie uplatniteľných v tejto oblasti a ohrozuje práva a ochranu pracovníkov EÚ. Preto by Únia mala vystupovať vyvážene a vyhýbať sa prípadným legislatívnym medzerám. Právne predpisy by mali zodpovedať právam a povinnostiam zamestnávateľa aj zamestnanca.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Účinnejšie a jednotnejšie uplatňovanie práv vyplývajúcich z predpisov Únie o voľnom pohybe pracovníkov je potrebné aj v záujme riadneho fungovania vnútorného trhu.

(10) Účinnejšie a jednotnejšie uplatňovanie práv vyplývajúcich z predpisov Únie o voľnom pohybe pracovníkov bez fragmentácie príslušných skupín je potrebné aj v záujme riadneho fungovania vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Právne predpisy Únie o voľnom pohybe pracovníkov by sa mali lepšie uplatňovať a monitorovať s cieľom zabezpečiť lepšiu informovanosť pracovníkov o ich právach, pomáhať im a chrániť ich pri výkone týchto práv, a zároveň bojovať proti tomu, aby orgány verejnej moci a verejní či súkromní zamestnávatelia tieto predpisy obchádzali.

(11) Právne predpisy Únie o voľnom pohybe pracovníkov by sa mali lepšie uplatňovať a monitorovať s cieľom zabezpečiť lepšiu informovanosť pracovníkov, zamestnávateľov a ich zástupcov, ako aj verejnej správy o právach v oblasti voľného pohybu, pomáhať pracovníkom a ich rodinám a chrániť ich pri výkone týchto práv, a zároveň bojovať proti tomu, aby orgány verejnej moci a verejní či súkromní zamestnávatelia tieto predpisy obchádzali. V tejto súvislosti by sa členské štáty mali taktiež zamerať na účinky zvýšenej mobility, ako je tzv. odliv mozgov a odliv mládeže. S týmto cieľom by sa mala dôsledne vykonávať a monitorovať smernica Rady 91/533/EHS31a. Okrem toho by pracovníkom mali členské štáty poskytovať informácie o ich právach.

 

_________________

 

31a Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (Ú. v. ES L 288, 18.10.1991, s. 32).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a) Ak sa má pracovný trh využívať naplno a ak sa má uľahčiť mobilita občanov EÚ a osôb s pobytom v EÚ, Komisia by mala zvážiť voliteľný, dobrovoľný, individuálny a celkový tzv. 29. režim dopĺňajúci vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) V záujme zabezpečiť správne uplatňovanie zásadných pravidiel týkajúcich sa práv pracovníkov na voľný pohyb za prácou a zároveň monitorovať ich dodržiavanie by členské štáty mali prijať vhodné opatrenia na ochranu týchto pracovníkov pred diskrimináciou na základe štátnej príslušnosti a pred akýmikoľvek neodôvodnenými prekážkami pri výkone tohto práva.

(12) V záujme zabezpečiť správne uplatňovanie zásadných pravidiel týkajúcich sa práv pracovníkov na voľný pohyb za prácou a rovnaké zaobchádzanie a zároveň monitorovať ich dodržiavanie by členské štáty mali prijať vhodné opatrenia na ochranu pracovníkov pred diskrimináciou na základe štátnej príslušnosti a pred akýmikoľvek neodôvodnenými prekážkami pri výkone tohto práva vrátane prípadov dvojitého zdanenia.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a) V súlade s radom rozsudkov Súdneho dvora31b by sa odchýlky od základnej zásady voľného pohybu pracovníkov na základe článku 45 ods. 4 ZFEÚ mali obmedzovať na pracovné miesta, ktoré zahŕňajú priamy alebo nepriamy výkon právomocí zverených na základe verejného práva a na povinnosti určené na ochranu všeobecného záujmu štátu. Členské štáty by mali presne určiť, ktoré pracovné miesta sa obmedzujú na ich vlastných štátnych príslušníkov v zmysle článku 45 ods. 4 ZFEÚ.

 

__________________

 

31b Napr. vec C-225/85 Komisia/Taliansko, [1987] Zb. 2625; vec C-47/02 Albert Anker a ostatní/ Bundesrepublik Deutschland, [2003] Zb. I-10471; vec C-149/79 Komisia/Belgicko, [1980], Zb. s. I-03881.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) V tomto kontexte by mali mať pracovníci, ktorí sa stali predmetom diskriminácie na základe štátnej príslušnosti alebo neodôvodneného obmedzenia pri výkone svojho práva na voľný pohyb, k dispozícii primerané a účinné prostriedky právnej ochrany a nápravy. V prípade, že členské štáty stanovia len administratívne postupy, musia zabezpečiť, aby každé správne rozhodnutie mohlo byť napadnuté na súde v zmysle článku 47 charty.

(14) V tomto kontexte musia mať pracovníci , ktorí sa stali predmetom diskriminácie na základe štátnej príslušnosti alebo neodôvodneného obmedzenia pri výkone svojho práva na voľný pohyb, k dispozícii primerané a účinné prostriedky právnej ochrany a nápravy. Členské štáty by mali prijať opatrenia, ktorými zaručia skutočnú a účinnú súdnu ochranu vrátane opatrení so skutočným odradzujúcim účinkom na zamestnávateľa. V prípade, že členské štáty stanovia len administratívne postupy, musia zabezpečiť, aby každé správne rozhodnutie mohlo byť napadnuté na súde v zmysle článku 47 charty. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby zamestnávatelia nebránili pracovníkom pri uplatňovaní ich práv v kontexte takéhoto súdneho alebo správneho konania. Členské štáty by mali tiež v súlade s vnútroštátnym právom a postupmi zabezpečiť, aby boli zavedené potrebné mechanizmy, ktoré pracovníkom umožnia žiadať a získať primeranú náhradu za utrpené škody.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom zabezpečiť účinnejšiu úroveň ochrany by mali byť združenia a právnické osoby splnomocnené angažovať sa v súdnych konaniach v mene alebo na podporu každého pracovníka, ktorý sa stal obeťou diskriminácie, bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne procedurálne predpisy týkajúce sa zastupovania a obhajovania pred súdom.

(15) S cieľom zabezpečiť účinnejšiu úroveň ochrany by mali byť odbory, združenia, organizácie či iné príslušné právnické osoby, ktoré majú oprávnenie zastupovať právne alebo kolektívne záujmy pracovníkov, v súlade s vnútroštátnym právom a postupmi splnomocnené angažovať sa v súdnych konaniach v mene alebo na podporu každého pracovníka, ktorý sa stal obeťou diskriminácie, bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne procesné predpisy týkajúce sa zastupovania a obhajovania pred súdom. Členské štáty by mali byť podnecované k vykonávaniu odporúčania Komisie z 11. júna 2013 o spoločných zásadách pre mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov na prikázanie zdržania sa určitého konania a na náhradu škody v členských štátoch v súvislosti s porušením práv vyplývajúcich z práva Únie a uľahčovať fungovanie jeho mechanizmu v záujme účinnej ochrany pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) V súvislosti s lehotami stanovenými v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2 a v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie32 by tieto lehoty mali byť stanovené tak, aby nemohli znemožňovať alebo nadmerne sťažovať výkon práv udelených právnymi predpismi Únie.

(16) V súvislosti s lehotami stanovenými v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2 a v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie32 by tieto lehoty mali byť stanovené tak, aby nemohli znemožňovať alebo nadmerne sťažovať výkon práv udelených právnymi predpismi Únie. V prípade dokázania zámernej činnosti brániacej v uplatňovaní práv vyplývajúcich z právnych predpisov Únie by sa mali uplatňovať primerané sankcie.

_______________

______________

32 Rozsudok zo 16. mája 2000 vo veci C-78/98 Preston Zb . 2000 s. I-03201.

32 Rozsudok zo 16. mája 2000 vo veci C-78/98 Preston Zb . 2000 s. I-03201.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Samotná ochrana pred diskrimináciou na základe štátnej príslušnosti by sa posilnila, keby v každom členskom štáte existovali organizácie s právomocou pomáhať presadzovať rovnaké zaobchádzanie, analyzovať problémy súvisiace s prípadmi občanov, skúmať možné riešenia a poskytovať špecifickú pomoc pracovníkom Únie pri výkone ich práva na voľný pohyb.

(17) Samotná ochrana pred diskrimináciou na základe štátnej príslušnosti by sa posilnila, keby v každom členskom štáte existovali nezávislé a účinné organizácie s právomocou pomáhať presadzovať rovnaké zaobchádzanie, analyzovať problémy súvisiace s prípadmi občanov, skúmať možné riešenia a poskytovať špecifickú pomoc pracovníkom pri výkone ich práva na voľný pohyb.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Každý členský štát sa môže rozhodnúť, či sa úlohy uvedené v článku 5 tejto smernice pridelia už existujúcemu subjektu so širokou pôsobnosťou, pokiaľ ide o dôvody diskriminácie. V prípade, že úlohy v zmysle článku 5 sa budú plniť na základe rozšírenia mandátu už existujúceho subjektu alebo štruktúry, členský štát by mal zabezpečiť, aby na dodatočné úlohy boli existujúcemu subjektu pridelené dostatočné zdroje. Tak by sa zabezpečilo, že nebude ohrozené plnenie už pridelených úloh zo strany týchto subjektov.

(18) Členské štáty sa vyzývajú k tomu, aby úlohy uvedené v článku 5 tejto smernice pridelili už existujúcemu subjektu na podporu rovnakého zaobchádzania určenému v súlade s článkom 13 smernice 2000/43/ES alebo so širokou pôsobnosťou, pokiaľ ide o dôvody diskriminácie. V prípade, že úlohy v zmysle článku 5 sa budú plniť na základe rozšírenia mandátu už existujúceho orgánu alebo štruktúry, členský štát by mal zabezpečiť, aby na dodatočné úlohy boli existujúcemu orgánu pridelené dostatočné ďalšie zdroje. Tak by sa zabezpečilo účinné a primerané plnenie všetkých funkcií tohto orgánu a najmä to, že nebude ohrozené plnenie už pridelených úloh zo strany týchto orgánov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a) Komisia a členské štáty sa nabádajú k tomu, aby vytvorili európsku sieť národných kontaktných miest na výmenu osvedčených postupov a zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi pri uľahčovaní voľného pohybu pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18b) Štruktúry, orgány a národné kontaktné miesta sa podnecujú k spolupráci s orgánmi a organizáciami zodpovednými za koordinačné systémy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/200432b. Mali by tiež v prípade potreby spolupracovať s inšpektorátmi práce.

 

______________

 

32b Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Členské štáty by mali podporiť synergie s existujúcimi informačnými a podpornými nástrojmi na úrovni Únie a na tento účel by mali zabezpečiť, aby existujúce alebo novovytvorené subjekty boli informované o existujúcich informačných a podporných službách ako Vaša Európa, SOLVIT, EURES, Enterprise Europe Network a miesta jednotného kontaktu, aby ich využívali a spolupracovali s nimi.

(19) Členské štáty by mali podporiť synergie s existujúcimi informačnými a podpornými nástrojmi na úrovni Únie a na tento účel by mali zabezpečiť, aby existujúce alebo novovytvorené subjekty boli informované o existujúcich informačných a podporných službách ako Vaša Európa, SOLVIT, EURES vrátane cezhraničných partnerstiev v rámci EURES, Enterprise Europe Network a miesta jednotného kontaktu, aby ich využívali a spolupracovali s nimi. Členské štáty by mali tiež zabezpečiť spoluprácu s existujúcimi informačnými a podpornými službami, ktoré poskytujú sociálni partneri, združenia, organizácie alebo iné príslušné právnické osoby, akými sú prípadne inšpektoráty práce.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Členské štáty by mali podporovať dialóg s mimovládnymi organizáciami a medzi sociálnymi partnermi pri riešení rôznych foriem diskriminácie na základe štátnej príslušnosti a v boji proti nim.

(20) Členské štáty by mali podporovať dialóg so sociálnymi partnermi a vhodnými mimovládnymi organizáciami pri riešení všetkých rôznych foriem diskriminácie na základe štátnej príslušnosti a v boji proti nim.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) Členské štáty by mali lepšie sprístupňovať informácie o podmienkach zamestnania pracovníkom z iných členských štátov, zamestnávateľom a ostatným zainteresovaným stranám.

(21) Členské štáty by mali zabezpečiť lepšie sprístupnenie informácií o otázkach patriacich do pôsobnosti tejto smernice a presadzovanie práv ustanovených v tejto smernici pracovníkom z iných členských štátov, zamestnávateľom, odborom a ostatným príslušným zainteresovaným stranám.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a) Členské štáty by mali na požiadanie poskytovať informácie o právach voľného pohybu svojim občanom, ktorí si želajú ich využívať. Pri uľahčovaní hladkého toku a výmeny informácií sa členské štáty nabádajú k tomu, aby využívali európsku sieť národných kontaktných bodov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) Členské štáty by mali stanoviť, akým spôsobom sa budú zamestnávateľom, pracovníkom a iným osobám poskytovať ľahko dostupné relevantné informácie o ustanoveniach tejto smernice a príslušných ustanoveniach nariadenia (EÚ) č. 492/2011. Tieto informácie by mali byť ľahko dostupné aj prostredníctvom nástrojov Vaša Európa a EURES.

(22) Členské štáty by mali stanoviť, akým spôsobom sa budú zamestnávateľom, pracovníkom, odborom a iným zainteresovaným stranám poskytovať ľahko dostupné relevantné informácie o ustanoveniach tejto smernice a príslušných ustanoveniach nariadenia (EÚ) č. 492/2011, a to i informácie o štruktúre či orgáne určenému v zmysle tejto smernice na podporu, analýzu, monitorovanie a podporu rovnakého zaobchádzania. Tieto informácie by mohli byť poskytované v individuálnom poradenstve a mali by byť ľahko dostupné aj prostredníctvom nástrojov Vaša Európa a EURES.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22a) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby úradníci zodpovední za uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a tejto smernice boli náležite vyškolení.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 22 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22b) V záujme uľahčenia presadzovania práv zaručených v rámci práva Únie by výplatné pásky vydávané pracovníkom v súlade s vnútroštátnym právom mali byť overiteľné a zrozumiteľné.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) Touto smernicou sa ustanovujú minimálne požiadavky a tým sa členským štátom dáva možnosť zaviesť alebo zachovať priaznivejšie ustanovenia. Členské štáty majú takisto možnosť rozšíriť právomoci organizácií, ktorým boli pridelené úlohy súvisiace s ochranou migrujúcich pracovníkov Únie pred diskrimináciou na základe štátnej príslušnosti tak, aby zahŕňali aj právo na rovnaké zaobchádzanie bez diskriminácie na základe štátnej príslušnosti pre všetkých občanov Únie a ich rodinných príslušníkov pri výkone ich práva na voľný pohyb, ako je zakotvené v článku 21 ZFEÚ a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov33. Vykonávanie tejto smernice by sa nemalo použiť ako odôvodnenie akéhokoľvek zhoršenia už existujúceho stavu v každom členskom štáte.

(23) Touto smernicou sa ustanovujú minimálne požiadavky a tým sa členským štátom dáva možnosť zaviesť alebo zachovať priaznivejšie ustanovenia. Členské štáty majú takisto možnosť rozšíriť právomoci organizácií, ktorým boli pridelené úlohy súvisiace s ochranou pracovníkov EÚ pracujúcich v inom členskom štáte pred diskrimináciou na základe štátnej príslušnosti tak, aby zahŕňali aj právo na rovnaké zaobchádzanie bez diskriminácie na základe štátnej príslušnosti pre všetkých občanov Únie a ich rodinných príslušníkov pri výkone ich práva na voľný pohyb, ako je zakotvené v článku 21 ZFEÚ a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES33. Vykonávanie tejto smernice by sa nemalo použiť ako odôvodnenie akéhokoľvek zhoršenia už existujúceho stavu v každom členskom štáte.

_______________

_______________

33 Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 2.

33 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004).

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a) Členské štáty by takisto mali prijímať zákony, iné právne predpisy a administratívne ustanovenia potrebné na odstránenie akejkoľvek diskriminácie a/alebo prekážky brániacej rovnakému zaobchádzaniu a voľnému pohyb v rámci rozsahu ich pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a) Smernica rešpektuje rozdielne modely pracovného trhu v členských štátoch vrátane modelov pracovného trhu regulovaných kolektívnymi zmluvami.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Táto smernica obsahuje ustanovenia, ktorými sa uľahčuje jednotné uplatňovanie a presadzovanie práv udelených článkom 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a ustanoveniami článkov 1 až 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie, v praxi.

Táto smernica obsahuje ustanovenia, ktorými sa uľahčuje jednotné uplatňovanie a presadzovanie práv udelených článkom 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a ustanoveniami článkov 1 až 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie, v praxi, a to vrátane cezhraničných pracovníkov bez diskriminácie na základe miesta pobytu.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) podmienky zamestnania a pracovné podmienky, najmä pokiaľ ide o odmeny a prepúšťanie,

b) podmienky zamestnania a pracovné podmienky, najmä pokiaľ ide o odmeny, prepúšťanie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) podmienky na opätovné prijatie alebo zamestnanie;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) členstvo v odboroch,

d) členstvo v odboroch, subjektoch zodpovedných za kolektívne vyjednávanie a kolektívne opatrenia a iné subjekty pracovného charakteru,

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) prístup k odbornej príprave,

e) prístup k odbornej príprave a ďalšej odbornej príprave,

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g) prístup k vzdelávaniu pre deti pracovníkov.

g) prístup k vzdelávaniu vrátane vzdelávania v ranom detstve;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga) prístup k verejným službám zamestnanosti vrátane služieb poskytovaných súkromným sektorom;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

gb) výhody a programy určené na podporu integrácie a mobility,

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli súdne a/alebo správne postupy, a v prípadoch, kedy to považujú za vhodné, aj zmierovacie konania na účely presadzovania plnenia povinností podľa článku 45 ZFEÚ, článkov 1 až 10 nariadenia č. 492/2011, dostupné všetkým pracovníkom a ich rodinným príslušníkom, ktorí sa domnievajú, že sa pri výkone svojho práva na voľný pohyb stretli alebo stretávajú s neodôvodnenými obmedzeniami, alebo sa cítia poškodení v dôsledku neuplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania na nich, a to aj po skončení vzťahu, v rámci ktorého malo dôjsť k diskriminácii.

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli súdne a/alebo správne postupy, a v prípadoch, kedy to považujú za vhodné, aj zmierovacie konania na účely presadzovania plnenia povinností podľa článku 45 ZFEÚ, článkov 1 až 10 nariadenia č. 492/2011, zavedené a dostupné všetkým pracovníkom a ich rodinným príslušníkom, ktorí sa domnievajú, že sa pri výkone svojho práva na voľný pohyb stretli alebo stretávajú s diskrimináciou alebo s neodôvodnenými obmedzeniami vrátane prípadov dvojitého zdaňovania, alebo sa cítia poškodení v dôsledku neuplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania na nich, a to aj po skončení vzťahu, v rámci ktorého malo dôjsť k diskriminácii.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Členské štáty zabezpečia, aby pracovníci, ktorí iniciovali súdne alebo správne konanie, neboli zo strany svojho zamestnávateľa kvôli tomu vystavení nepriaznivému zaobchádzaniu.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne pravidlá o lehotách na presadzovanie týchto práv. Tieto lehoty musia byť stanovené tak, aby nemohli znemožňovať alebo nadmerne sťažovať výkon práv udelených právnymi predpismi Únie.

2. Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne pravidlá o lehotách na presadzovanie týchto práv. Tieto lehoty musia byť stanovené tak, aby nemohli znemožňovať alebo výrazne sťažovať výkon práv udelených právnymi predpismi Únie.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 4 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Činnosť združení, organizácií alebo iných právnických osôb

Činnosť sociálnych partnerov, združení, organizácií alebo iných právnických osôb

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa združenia, organizácie a iné právnické osoby, ktoré majú v súlade s kritériami stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch oprávnený záujem, aby sa zabezpečilo dodržiavanie ustanovení tejto smernice, mohli zaangažovať, buď v mene alebo na podporu pracovníkov a ich rodinných príslušníkov, s ich súhlasom, vo všetkých súdnych a/alebo správnych konaniach na účely presadzovania práv v zmysle článku 45 zmluvy a článkov 1 až 10 nariadenia (EÚ) č. 492/2011.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa sociálni partneri, združenia, organizácie a iné právnické osoby, ktoré majú v súlade s kritériami stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch, kolektívnych dohodách alebo vo vnútroštátnych postupoch oprávnený záujem, aby sa zabezpečilo dodržiavanie ustanovení tejto smernice, mali právo sa angažovať, buď v mene alebo na podporu pracovníkov a ich rodinných príslušníkov, s ich súhlasom, bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne postupy, alebo prípadne v mene kolektívneho záujmu vo všetkých súdnych a/alebo správnych konaniach na účely presadzovania práv v zmysle článku 45 zmluvy a článkov 1 až 10 nariadenia (EÚ) č. 492/2011.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne pravidlá o lehotách na presadzovanie týchto práv. Tieto lehoty musia byť stanovené tak, aby nemohli znemožňovať alebo nadmerne sťažovať výkon práv udelených právnymi predpismi Únie.

2. Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne pravidlá o lehotách na presadzovanie týchto práv. Tieto lehoty musia byť stanovené tak, aby nemohli znemožňovať alebo nadmerne sťažovať výkon práv udelených právnymi predpismi Únie.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty ustanovia štruktúru, subjekt alebo subjekty na účely presadzovania, analýzy, monitorovania a podpory rovnakého zaobchádzania so všetkými pracovníkmi alebo ich rodinnými príslušníkmi bez diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, a stanovia potrebné opatrenia na ich fungovanie. Tieto subjekty môžu tvoriť súčasť agentúr na vnútroštátnej úrovni, ktoré majú podobné ciele, ale zaoberajú sa širšou škálou dôvodov diskriminácie. V tom prípade členské štáty zabezpečia pridelenie dostatočných zdrojov existujúcemu subjektu na vykonávanie dodatočných úloh, aby sa zabezpečilo, že nebude ohrozené plnenie už pridelených úloh zo strany týchto subjektov.

1. Členské štáty ustanovia jednu či niekoľko štruktúr alebo subjektov na účely presadzovania, analýzy, monitorovania a podpory rovnakého zaobchádzania so všetkými pracovníkmi alebo ich rodinnými príslušníkmi bez diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, a stanovia potrebné opatrenia na ich fungovanie. Členské štáty zabezpečia, aby mali všetci pracovníci prístup k týmto subjektom. Tieto subjekty môžu tvoriť súčasť existujúcich agentúr alebo subjektov na vnútroštátnej úrovni, ktoré majú podobné ciele, ale zaoberajú sa širšou škálou dôvodov diskriminácie. V tom prípade členské štáty zabezpečia pridelenie dostatočných zdrojov existujúcemu subjektu na vykonávanie dodatočných úloh, aby sa zabezpečilo skutočné a primerané plnenie všetkých úloh tohto subjektu a najmä to, že nebude ohrozené plnenie už pridelených úloh zo strany týchto subjektov.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby právomoci týchto subjektov zahŕňali:

2. Členské štáty bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne úlohy, postupy či právomoci, ktoré sociálni partneri už vykonávajú, zabezpečia, aby právomoci týchto subjektov zahŕňali:

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) bez toho, aby bolo dotknuté právo pracovníkov alebo ich rodinných príslušníkov a združení, organizácií alebo iných právnických osôb uvedených v článku 4, poskytovanie nezávislej právnej a/alebo inej pomoci pracovníkom alebo ich rodinným príslušníkom pri podávaní sťažností;

a) bez toho, aby bolo dotknuté právo pracovníkov alebo ich rodinných príslušníkov a združení, organizácií alebo iných právnických osôb uvedených v článku 4, poskytovanie nezávislej právnej a/alebo inej pomoci poskytovanej bezplatne, ktorá sa týka všetkých príslušných aspektov vnútroštátneho pracovného práva, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi, pracovníkom alebo ich rodinným príslušníkom pri podávaní sťažností;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) vykonávanie nezávislých prieskumov týkajúcich sa diskriminácie na základe štátnej príslušnosti;

b) vykonávanie nezávislých prieskumov a analýz týkajúcich sa diskriminácie na základe štátnej príslušnosti;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da) informovanie mladých absolventov a študentov v poslednom ročníku školy o ich právach pri práci v zahraničí.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby existujúce alebo novovytvorené subjekty boli informované o existujúcich informačných a podporných službách ako Vaša Európa, SOLVIT, EURES, Enterprise Europe Network a miesta jednotného kontaktu, aby ich využívali a spolupracovali s nimi.

3. Členské štáty zabezpečia, aby existujúce alebo novovytvorené subjekty boli informované o existujúcich informačných a podporných službách na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, ako Vaša Európa, SOLVIT, EURES, Enterprise Europe Network, miesta jednotného kontaktu a európskej siete národných kontaktných miest, aby ich využívali a spolupracovali s nimi. Členské štáty tiež zabezpečia spoluprácu s existujúcimi informačnými a podpornými službami, ktoré poskytujú sociálni partneri, združenia, organizácie a iné príslušné zainteresované právnické osoby, akými sú prípadne inšpektoráty práce.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Členské štáty zabezpečia, že v prípade, že úlohami uvedenými v ods. 1 a 2 je poverený viac než jeden subjekt, zodpovednosť medzi týmito subjektmi je primerane rozdelená, aby sa zabránilo prekrývaniu alebo nedostatku právomocí.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 6 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dialóg

Záujmové zastúpenie a dialóg

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty podporujú dialóg s príslušnými mimovládnymi organizáciami a sociálnymi partnermi, ktoré majú v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou legitímny záujem prispievať k boju proti diskriminácii na základe štátnej príslušnosti s cieľom podporovať zásadu rovnakého zaobchádzania.

Členské štáty presadzujú dialóg so sociálnymi partnermi a príslušnými mimovládnymi organizáciami, ktoré majú v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou legitímny záujem prispievať k boju proti diskriminácii na základe štátnej príslušnosti s cieľom podporovať zásadu rovnakého zaobchádzania.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby s ustanoveniami prijatými podľa tejto smernice spolu s príslušnými platnými ustanoveniami v článkoch 1 až 10 nariadenia (EÚ) č. 492/2011 boli všetkými vhodnými prostriedkami oboznámené dotknuté osoby na celom ich území.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby s ustanoveniami prijatými podľa tejto smernice spolu s príslušnými platnými ustanoveniami v článkoch 1 až 10 nariadenia (EÚ) č. 492/2011 boli všetkými vhodnými prostriedkami oboznámené dotknuté osoby, najmä pracovníci a zamestnávatelia, na celom ich území.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty poskytujú zrozumiteľné, ľahko dostupné, komplexné a aktuálne informácie o právach udelených právnymi predpismi Únie o voľnom pohybe pracovníkov. Tieto informácie by mali byť ľahko dostupné aj prostredníctvom nástrojov Vaša Európa a EURES.

2. Členské štáty poskytujú prostredníctvom národných kontaktných miest zrozumiteľné, bezplatné, ľahko dostupné, komplexné a aktuálne informácie vo viacerých jazykoch o právach udelených právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa voľného pohybu pracovníkov a o dostupných prostriedkoch právnej ochrany a nápravy v súvislosti s týmito právami. Členské štáty zabezpečujú šírenie informácií užívateľsky prívetivým spôsobom, v ľahko dostupných formátoch a takým spôsobom, aby sa dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí. Členské štáty sa taktiež nabádajú k tomu, aby vytvorili mnohojazyčné webové stránky venované informáciám o voľnom pohybe pracovníkov. Tieto informácie by mali byť ľahko dostupné aj prostredníctvom nástrojov Vaša Európa a EURES.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Členské štáty poskytujú na požiadanie zrozumiteľné, ľahko dostupné, komplexné a aktuálne informácie o právach na voľný pohyb pracovníkov z EÚ vlastným občanom, ktorí chcú využiť právo na voľný presun do iného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu stanoviť, aby právomoci štruktúr a subjektov uvedených v článku 5 týkajúce sa presadzovania, analýzy, monitorovania a podpory rovnakého zaobchádzania so všetkými pracovníkmi alebo ich rodinnými príslušníkmi bez diskriminácie na základe štátnej príslušnosti zahŕňali aj právo na rovnaké zaobchádzanie bez diskriminácie na základe štátnej príslušnosti pre všetkých občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov pri výkone ich práva na voľný pohyb, ktoré je zakotvené v článku 21 ZFEÚ a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov.

2. Členské štáty stanovujú, aby právomoci štruktúr a subjektov uvedených v článku 5 týkajúce sa presadzovania, analýzy, monitorovania a podpory rovnakého zaobchádzania so všetkými pracovníkmi alebo ich rodinnými príslušníkmi bez diskriminácie na základe štátnej príslušnosti zahŕňali aj právo na rovnaké zaobchádzanie bez diskriminácie na základe štátnej príslušnosti pre všetkých občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov pri výkone ich práva na voľný pohyb, ktoré je zakotvené v článku 21 ZFEÚ a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Najneskôr do dvoch rokov od uplynutia termínu na transpozíciu Komisia podá Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o vykonávaní tejto smernice s cieľom navrhnúť prípadné potrebné zmeny.

Najneskôr do dvoch rokov od uplynutia termínu na transpozíciu Komisia podá Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o vykonávaní tejto smernice s cieľom navrhnúť prípadné potrebné zmeny alebo predložiť legislatívne návrhy.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia vo svojej správe venuje osobitnú pozornosť možným ťažkostiam, s ktorými sa stretávajú mladí absolventi či už pri trvalom alebo pri dočasnom presune v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia tiež analyzuje osobitné ťažkosti, s ktorými sa stretávajú manželia či manželky pracovníkov pochádzajúci z tretích krajín.

  • [1]               Ú. v. EÚ C.../Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
  • [2]               KOM(2010) 603.

STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (22.10.2013)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov
(COM(2013)0236 – C7‑0114/2013 – 2013/0124(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marije Cornelissen

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Voľný pohyb pracovníkov je základnou slobodou občanov EÚ a jedným z pilierov vnútorného trhu v Únii zakotveným v článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Jeho vykonávanie je ďalej rozvinuté v právnych predpisoch Únie, ktorých cieľom je zabezpečiť úplný výkon práv udelených občanom Únie a ich rodinným príslušníkom.

(1) Voľný pohyb pracovníkov je základnou slobodou občanov EÚ a jedným z pilierov vnútorného trhu v Únii zakotveným v článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Jeho vykonávanie je ďalej rozvinuté v právnych predpisoch Únie, ktorých cieľom je zabezpečiť úplný výkon práv udelených občanom Únie a ich rodinným príslušníkom. Je potrebné zabezpečiť, aby sa v rámci tejto zásadnej slobody vždy zohľadňovala zásada rovnosti medzi ženami a mužmi a podpora rovnakých príležitostí v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Voľný pohyb pracovníkov je takisto kľúčovým prvkom v rozvoji skutočného trhu práce Únie, ktorý uľahčuje pohyb pracovníkov z oblastí s vysokou mierou nezamestnanosti do oblastí s nedostatkom pracovných síl. Zároveň ľuďom pomáha nájsť si pracovné miesta, ktoré lepšie zodpovedajú ich zručnostiam, a zdolávať prekážky na trhu práce.

(2) Voľný pohyb pracovníkov je takisto kľúčovým prvkom v rozvoji skutočného trhu práce Únie, ktorý uľahčuje pohyb pracovníkov do oblastí ponúkajúcich viac pracovných príležitostí. Zároveň ľuďom pomáha nájsť si pracovné miesta, ktoré lepšie zodpovedajú ich zručnostiam, a zdolávať prekážky na trhu práce.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) keďže treba, aby členské štáty prijali opatrenia na odstránenie diskriminácie a nerovností, pokiaľ ide o rozdiel v odmeňovaní žien a mužov na trhu práce Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Pokiaľ ide o pracovníkov a ich rodiny, ktorí vykonávajú svoje právo na voľný pohyb, v článku 45 zmluvy sa im udeľujú podstatné práva na výkon tejto základnej slobody vymedzenej v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie.

(4) Právo na voľný pohyb pracovníkov má výrazný vplyv na rodinný život, výber vzdelania i profesie pracovníkov a ich partnerov; pokiaľ ide o pracovníkov a ich rodiny, ktorí vykonávajú svoje právo na voľný pohyb, v článku 45 zmluvy sa im udeľujú podstatné práva na výkon tejto základnej slobody vymedzenej v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov. Pri uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 492/2011, smernice 2004/38/ES a tejto smernice členské štáty nesmú zo žiadnych dôvodov uvedených v článku 21 Charty základných práv Európskej únie diskriminovať pracovníkov a ich rodinných príslušníkov, a to ani na základe sexuálnej orientácie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4a) Členské štáty by mali zabezpečiť vzájomné uznávanie rozličných právnych foriem partnerských vzťahov a práv, ktoré z nich vyplývajú, aby nedochádzalo k diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo názorov migrujúcich pracovníkov. Členské štáty by mali tiež zabezpečiť, aby práva, ktoré vyplývajú z adopcie dieťaťa, boli rešpektované, pretože je to nevyhnutný predpoklad pri sťahovaní do iného členského štátu na účely práce.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Účinné vykonávanie slobody voľného pohybu pracovníkov však stále predstavuje veľký problém a mnohí pracovníci si veľmi často neuvedomujú svoje práva na voľný pohyb. Pri pohybe medzi členskými štátmi Európskej únie sú stále predmetom diskriminácie na základe štátnej príslušnosti. Preto je rozdiel medzi právnymi predpismi a ich uplatňovaním v praxi, ktorý je potrebné riešiť.

(5) Účinné vykonávanie slobody voľného pohybu pracovníkov stále predstavuje veľký problém a mnohí pracovníci si veľmi často neuvedomujú svoje práva na voľný pohyb. Pri pohybe medzi členskými štátmi Európskej únie sú stále predmetom diskriminácie na základe štátnej príslušnosti. Pracovníci sú tiež vystavení negatívnym účinkom viacnásobnej diskriminácie na základe rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie a pohlavia. Preto je rozdiel medzi právnymi predpismi a ich uplatňovaním v praxi, ktorý je potrebné riešiť, ako poukazuje štatistika riešenia problémov občanov v rámci európskeho systému SOLVIT.

 

Tento nesúlad pretrváva aj medzi niektorými ohrozenými skupinami, ako sú napríklad pracovníci v domácnostiach, ľudia so zdravotným postihnutím či negramotní ľudia. Preto by mali byť vykonané osobitné opatrenia, ktoré umožnia týmto skupinám plne využívať ich práva na prácu v inom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) V „balíku zamestnanosti“ z 18. apríla 2012 (Oznámenie Komisie „Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest“) Komisia oznámila svoj úmysel „predložiť legislatívny návrh (informácie a poradenstvo) s cieľom podporiť mobilných pracovníkov pri výkone ich práv vyplývajúcich zo zmluvy a z nariadenia č. 492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie“.

(8) V „balíku zamestnanosti“ z 18. apríla 2012 (Oznámenie Komisie „Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest“) Komisia oznámila svoj úmysel „predložiť legislatívny návrh (informácie a poradenstvo) s cieľom podporiť mobilných pracovníkov pri výkone ich práv vyplývajúcich zo zmluvy a z nariadenia č. 492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie“ a naliehavo vyzvala členské štáty, aby zvýšili povedomie občanov o právach vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ týkajúcich sa boja proti diskriminácii, o rovnosti žien a mužov a o voľnom pohybe pracovníkov a aby otvorili a uľahčili prístup občanov EÚ k miestam vo verejnej správe v súlade s právnymi predpismi EÚ, ako ich vykladá Súdny dvor. Komisia takisto vyzvala členské štáty, aby zabezpečili plné uplatňovanie smernice 2006/54/ES o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania. V snahe o dosiahnutie tohto cieľa Komisia musí nielen uľahčovať mobilitu pracovníkov v rámci Únie smerom do regiónov s nedostatkom pracovnej sily, ale aj zabezpečiť, aby mohli pracovníci slobodnejšie a pokiaľ možno plne využívať svoje práva.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a) Rovnaká odmena a pracovné podmienky pri práci rovnakej hodnoty na rovnakom pracovisku a v každej pracovnej oblasti – či už sú pracovníkmi muži alebo ženy – je základnou zásadou, ktorá sa musí prísne dodržiavať. Preto je podstatné dobre poznať a dodržiavať kolektívne pracovné dohody.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Na tento účel je vhodné stanoviť špecifické pravidlá účinného presadzovania zásadných pravidiel, ktorými sa riadi sloboda pohybu pracovníkov, a uľahčiť lepšie a jednotnejšie uplatňovanie článku 45 zmluvy a nariadenia (EÚ) č. 492/2011.

(13) Na tento účel je vhodné stanoviť špecifické pravidlá účinného presadzovania zásadných pravidiel, ktorými sa riadi sloboda pohybu pracovníkov, a uľahčiť lepšie a jednotnejšie uplatňovanie článku 45 zmluvy a nariadenia (EÚ) č. 492/2011. S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi EÚ by mali členské štáty najmä prijať osobitné opatrenia v súvislosti s najzraniteľnejšími členmi spoločnosti. Treba prijať cielené opatrenia zamerané na osobitné potreby žien, ktoré využívajú svoje právo na slobodu pohybu a ktoré sú osamelé matky a/alebo majú zdravotne postihnuté deti alebo sa starajú o starších príbuzných.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14a) Je väčšia pravdepodobnosť, že práva pracovníkov budú rešpektované, ak sa pracovníci budú združovať na účely zastupovania ich záujmov. Členské štáty by mali uľahčiť a podporiť združovanie pracovníkov z iných členských štátov a zastupovanie ich záujmov, a to predovšetkým ohrozených pracovníkov, ako sú sezónni pracovníci, pracovníci v domácnosti alebo osoby poskytujúce sexuálne služby.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom zabezpečiť účinnejšiu úroveň ochrany by mali byť združenia a právnické osoby splnomocnené angažovať sa v súdnych konaniach v mene alebo na podporu každého pracovníka, ktorý sa stal obeťou diskriminácie, bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne procedurálne predpisy týkajúce sa zastupovania a obhajovania pred súdom.

(15) (netýka sa slovenskej verzie)

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Každý členský štát sa môže rozhodnúť, či sa úlohy uvedené v článku 5 tejto smernice pridelia už existujúcemu subjektu so širokou pôsobnosťou, pokiaľ ide o dôvody diskriminácie. V prípade, že úlohy v zmysle článku 5 sa budú plniť na základe rozšírenia mandátu už existujúceho subjektu alebo štruktúry, členský štát by mal zabezpečiť, aby na dodatočné úlohy boli existujúcemu subjektu pridelené dostatočné zdroje. Tak by sa zabezpečilo, že nebude ohrozené plnenie už pridelených úloh zo strany týchto subjektov.

(18) Členské štáty sa nabádajú, aby pridelili úlohy uvedené v článku 5 tejto smernice už existujúcemu subjektu pre rovnosť určenému v súlade s článkom 13 smernice 2000/43/ES alebo subjektu so širokou pôsobnosťou, pokiaľ ide o dôvody diskriminácie. V prípade, že úlohy v zmysle článku 5 sa budú plniť na základe rozšírenia mandátu už existujúceho subjektu alebo štruktúry, členský štát by mal zabezpečiť, aby na dodatočné úlohy boli existujúcemu subjektu pridelené dostatočné dodatočné zdroje. Tak by sa zabezpečilo účinné a primerané plnenie všetkých funkcií tohto subjektu, a najmä, že nebude ohrozené plnenie už pridelených úloh zo strany týchto subjektov.

Odôvodnenie

Na základe informácie Equinetu, Európskej siete orgánov pre rovnosť.

Pozmeňujúci návrh               13

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) Členské štáty by mali lepšie sprístupňovať informácie o podmienkach zamestnania pracovníkom z iných členských štátov, zamestnávateľom a ostatným zainteresovaným stranám.

(21) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli všetky podstatné informácie o podmienkach, prínosoch, bývaní, zabezpečení zdravotnej starostlivosti, daňových zvýhodneniach a prekážkach pre partnera pracovníka, daniach a príspevkoch súvisiacich so starostlivosťou o dieťa a dôchodkových právach čo najdostupnejšie a ľahko prístupné v príslušných jazykoch pracovníkom z iných členských štátov, zamestnávateľom a ostatným zainteresovaným stranám. Členské štáty by mali zabezpečiť cenovo dostupné jazykové kurzy pre pracovníkov a ich rodinných príslušníkov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a) Účinné záruky zo strany inšpekcií práce sú základnými prostriedkami na zaručenie rovnakého zaobchádzania a boj proti nelegálnej práci, sociálnemu dumpingu a diskriminácii založenej nielen na štátnej príslušnosti, ale aj na pohlaví, keďže migrujúce ženy sú často dvojnásobne diskriminované. Orgány vykonávajúce inšpekcie práce by preto mali mať k dispozícii dostatok finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 22 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22b) Okrem toho je dôležité zlepšiť spoluprácu a koordináciu medzi inšpektorátmi práce v cezhraničných regiónoch.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) Touto smernicou sa ustanovujú minimálne požiadavky a tým sa členským štátom dáva možnosť zaviesť alebo zachovať priaznivejšie ustanovenia. Členské štáty majú takisto možnosť rozšíriť právomoci organizácií, ktorým boli pridelené úlohy súvisiace s ochranou migrujúcich pracovníkov Únie pred diskrimináciou na základe štátnej príslušnosti tak, aby zahŕňali aj právo na rovnaké zaobchádzanie bez diskriminácie na základe štátnej príslušnosti pre všetkých občanov Únie a ich rodinných príslušníkov pri výkone ich práva na voľný pohyb, ako je zakotvené v článku 21 ZFEÚ a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov. Vykonávanie tejto smernice by sa nemalo použiť ako odôvodnenie akéhokoľvek zhoršenia už existujúceho stavu v každom členskom štáte.

(23) Touto smernicou sa ustanovujú minimálne požiadavky, čo členským štátom umožňuje zaviesť alebo zachovať priaznivejšie ustanovenia, najmä v záujme zabezpečenia rovnakých príležitostí žien a mužov na účely využívania práva na voľný pohyb. Členské štáty majú takisto možnosť rozšíriť právomoci organizácií, ktorým boli pridelené úlohy súvisiace s ochranou migrujúcich pracovníkov Únie pred diskrimináciou na základe štátnej príslušnosti tak, aby zahŕňali aj právo na rovnaké zaobchádzanie bez diskriminácie na základe štátnej príslušnosti pre všetkých občanov Únie a ich rodinných príslušníkov pri výkone ich práva na voľný pohyb, ako je zakotvené v článku 21 ZFEÚ a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov. Vykonávanie tejto smernice by sa nemalo použiť ako odôvodnenie akéhokoľvek zhoršenia už existujúceho stavu v každom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) Po uplynutí dostatočnej doby vykonávania tejto smernice by Komisia mala vypracovať správu o jej vykonávaní, v ktorej zhodnotí najmä možnosť predložiť akýkoľvek návrh, ktorý je potrebný na to, aby sa zaručilo lepšie presadzovanie právnych predpisov Únie o voľnom pohybe.

(26) Po uplynutí dostatočnej doby vykonávania tejto smernice by Komisia mala vypracovať správu o jej vykonávaní, v ktorej zhodnotí najmä možnosť predložiť akýkoľvek návrh, ktorý je potrebný na to, aby sa zaručilo lepšie presadzovanie právnych predpisov Únie o voľnom pohybe. V tomto hodnotení by sa mal zaujať prístup zohľadňujúci rovnosť mužov a žien.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie, najmä pokiaľ ide o slobodnú voľbu povolania a právo na prácu (článok 15), právo na nediskrimináciu (článok 21 a najmä odsek 2 týkajúci sa nediskriminácie na základe štátnej príslušnosti), právo na kolektívne vyjednávanie a kolektívne akcie (článok 28), spravodlivé a primerané pracovné podmienky (článok 31), právo na slobodu pohybu a pobytu (článok 45) a právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces (článok 47). Musí sa vykonávať v súlade s týmito právami a zásadami.

(27) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie, najmä pokiaľ ide o slobodnú voľbu povolania a právo na prácu (článok 15), právo na nediskrimináciu (článok 21 a najmä odsek 1 týkajúci sa zákazu diskriminácie na základe pohlavia a odsek 2 týkajúci sa nediskriminácie na základe štátnej príslušnosti), právo na kolektívne vyjednávanie a kolektívne akcie (článok 28), spravodlivé a primerané pracovné podmienky (článok 31), právo na slobodu pohybu a pobytu (článok 45) a právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces (článok 47). Musí sa vykonávať v súlade s týmito právami a zásadami.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) podmienky zamestnania a pracovné podmienky, najmä pokiaľ ide o odmeny a prepúšťanie,

b) podmienky zamestnania a pracovné podmienky, najmä pokiaľ ide o zákaz diskriminácie na akomkoľvek základe, odmeny a prepúšťanie,

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) právo na pracovisku;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) prístup k sociálnemu zabezpečeniu vrátane zdravotníckej starostlivosti a poistenia v nezamestnanosti;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) členstvo v odboroch,

d) členstvo v odboroch a ďalších zoskupeniach pracovného charakteru;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g) prístup k vzdelávaniu pre deti pracovníkov.

g) prístup k vzdelávaniu pre deti pracovníkov vrátane predškolského vzdelávania a starostlivosti;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli súdne a/alebo správne postupy, a v prípadoch, kedy to považujú za vhodné, aj zmierovacie konania na účely presadzovania plnenia povinností podľa článku 45 ZFEÚ, článkov 1 až 10 nariadenia č. 492/2011, dostupné všetkým pracovníkom a ich rodinným príslušníkom, ktorí sa domnievajú, že sa pri výkone svojho práva na voľný pohyb stretli alebo stretávajú s neodôvodnenými obmedzeniami, alebo sa cítia poškodení v dôsledku neuplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania na nich, a to aj po skončení vzťahu, v rámci ktorého malo dôjsť k diskriminácii.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli urýchlené súdne a/alebo správne postupy, a v prípadoch, kedy to považujú za vhodné, aj zmierovacie konania na účely presadzovania plnenia povinností podľa článku 45 ZFEÚ, článkov 1 až 10 nariadenia č. 492/2011, a aby boli dostupné všetkým pracovníkom a ich rodinným príslušníkom, ktorí sa domnievajú, že sa pri výkone svojho práva na voľný pohyb stretli alebo stretávajú s diskrimináciou alebo neodôvodnenými obmedzeniami, alebo sa cítia poškodení v dôsledku neuplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania na nich, a to aj po skončení vzťahu, v rámci ktorého malo dôjsť k diskriminácii.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Členské štáty zabezpečia nielen to, aby tieto konania boli dostupné, ale vytvoria tiež informačné systémy s cieľom zabezpečiť, aby pracovníci a ich rodiny bez ohľadu na ich jazykové schopnosti vedeli o týchto konaniach, ich mechanizmoch a postupoch.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Členské štáty zabezpečia, aby zamestnávatelia nezaobchádzali nespravodlivo s pracovníkmi, ktorí začnú súdne alebo administratívne konanie.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c. Členské štáty zabezpečia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi zavedenie potrebných mechanizmov, aby zamestnanci mali možnosť domáhať sa a dosiahnuť uspokojenie všetkých svojich nárokov a aby tretie strany mohli v ich mene na tieto účely konať.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1e. Členské štáty by mali zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s pracovníkmi a náležitú ochrana pracovných práv, v súlade s platnými právnymi predpismi a kolektívnymi dohodami v danom členskom štáte. V celej EÚ by sa mala uplatňovať zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu spolu s rodovou rovnosťou s cieľom zamedziť mzdovému a sociálnemu dumpingu. Členské štáty by mali zaistiť, aby sa voľný pohyb nikdy nezneužíval na nerovnaké zaobchádzanie, mzdový a sociálny dumping.

Pozmeňujúci návrh               29

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa združenia, organizácie a iné právnické osoby, ktoré majú v súlade s kritériami stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch oprávnený záujem, aby sa zabezpečilo dodržiavanie ustanovení tejto smernice, mohli zaangažovať, buď v mene alebo na podporu pracovníkov a ich rodinných príslušníkov, s ich súhlasom, vo všetkých súdnych a/alebo správnych konaniach na účely presadzovania práv v zmysle článku 45 zmluvy a článkov 1 až 10 nariadenia (EÚ) č. 492/2011.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa združenia, organizácie a iné právnické osoby, ktoré majú v súlade s kritériami stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch oprávnený záujem na tom, aby sa zabezpečilo dodržiavanie ustanovení tejto smernice, mohli zaangažovať, buď v mene alebo na podporu pracovníkov a ich rodinných príslušníkov, prípadne s ich výslovným súhlasom, vo všetkých súdnych a/alebo správnych konaniach na účely presadzovania práv v zmysle článku 45 zmluvy a článkov 1 až 10 nariadenia (EÚ) č. 492/2011.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty ustanovia štruktúru, subjekt alebo subjekty na účely presadzovania, analýzy, monitorovania a podpory rovnakého zaobchádzania so všetkými pracovníkmi alebo ich rodinnými príslušníkmi bez diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, a stanovia potrebné opatrenia na ich fungovanie. Tieto subjekty môžu tvoriť súčasť agentúr na vnútroštátnej úrovni, ktoré majú podobné ciele, ale zaoberajú sa širšou škálou dôvodov diskriminácie. V tom prípade členské štáty zabezpečia pridelenie dostatočných zdrojov existujúcemu subjektu na vykonávanie dodatočných úloh, aby sa zabezpečilo, že nebude ohrozené plnenie už pridelených úloh zo strany týchto subjektov.

1. Členské štáty ustanovia štruktúru, subjekt alebo subjekty na účely presadzovania, analýzy, monitorovania a podpory rovnakého zaobchádzania so všetkými pracovníkmi alebo ich rodinnými príslušníkmi bez diskriminácie najmä na základe štátnej príslušnosti, a stanovia potrebné opatrenia na ich fungovanie vrátane zaručenia ich úplnej nezávislosti. Členské štáty zabezpečia, aby tieto subjekty uplatňovali v priebehu všetkých štádií postupu prístup zohľadňujúci rovnosť mužov a žien. Tieto subjekty môžu tvoriť súčasť agentúr na vnútroštátnej úrovni, ktoré majú podobné ciele ako ciele uvedené v článku 13 smernice 2000/43/ES, alebo sa zaoberajú širšou škálou dôvodov diskriminácie. V tom prípade členské štáty zabezpečia pridelenie dostatočných zdrojov existujúcemu subjektu na vykonávanie dodatočných úloh, aby sa zabezpečilo účinné a primerané vykonávanie všetkých funkcií subjektu, a najmä, že nebude ohrozené plnenie už pridelených úloh zo strany týchto subjektov.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) otázky týkajúce sa rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da) každoročné uverejňovanie správy, ktorá hodnotí prácu zavedenej štruktúry a predkladá návrhy.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 6 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dialóg

Zastupovanie záujmov a dialóg

Pozmeňujúci návrh               34

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty podporujú dialóg s príslušnými mimovládnymi organizáciami a sociálnymi partnermi, ktoré majú v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou legitímny záujem prispievať k boju proti diskriminácii na základe štátnej príslušnosti s cieľom podporovať zásadu rovnakého zaobchádzania.

Členské štáty podnecujú a podporujú dialóg s príslušnými mimovládnymi organizáciami a sociálnymi partnermi, ktoré majú v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou legitímny záujem prispievať k boju proti diskriminácii na základe štátnej príslušnosti s cieľom podporovať zásadu rovnakého zaobchádzania.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby orgán na podporu rovnakého zaobchádzania aktívne presadzoval zastupovanie záujmov a zabezpečil, aby pracovníci, ktorí spolu so svojimi rodinami vykonávajú svoje právo na voľný pohyb, si boli vedomí svojich práv a mali možnosť ich využívať.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby s ustanoveniami prijatými podľa tejto smernice spolu s príslušnými platnými ustanoveniami v článkoch 1 až 10 nariadenia (EÚ) č. 492/2011 boli všetkými vhodnými prostriedkami oboznámené dotknuté osoby na celom ich území.

1. Členské štáty zabezpečia, aby dotknutí obyvatelia boli na celom ich území prostriedkami, ktoré považujú za účinné, informovaní o svojich právach vrátane ustanovení prijatých podľa tejto smernice spolu s príslušnými platnými ustanoveniami článkov 1 až 10 nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a s celým radom ďalších predpisov týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia vrátane rodinných dávok, pracovných práv, pracovných podmienok, daní, uznania rodiny a učenia sa jazykov, ktoré sú dôležité pre pracovníkov, ktorí spolu so svojimi rodinami vykonávajú svoje právo na voľný pohyb.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty poskytujú zrozumiteľné, ľahko dostupné, komplexné a aktuálne informácie o právach udelených právnymi predpismi Únie o voľnom pohybe pracovníkov. . Tieto informácie by mali byť ľahko dostupné aj prostredníctvom nástrojov Vaša Európa a EURES.

2. Členské štáty poskytujú zrozumiteľné, bezplatné, ľahko dostupné, komplexné a aktuálne informácie o právach udelených právnymi predpismi Únie o voľnom pohybe pracovníkov. Tieto informácie by mali byť ľahko dostupné aj prostredníctvom nástrojov Vaša Európa a EURES.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Členské štáty dajú na vedomie zainteresovaným osobám informácie súvisiace s ďalšími relevantnými vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré sa týkajú pracovníkov a ich rodín, ktorí vykonávajú svoje právo na voľný pohyb.

POSTUP

Názov

Opatrenia na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov

Referenčné čísla

COM(2013)0236 – C7-0114/2013 – 2013/0124(COD)

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

21.5.2013

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

FEMM

21.5.2013

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

dátum vymenovania

Marije Cornelissen

29.5.2013

Dátum prijatia

3.10.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

15

2

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Regina Bastos, Andrea Češková, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Izaskun Bilbao Barandica, Minodora Cliveti, Mariya Gabriel, Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Doris Pack, Angelika Werthmann

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Gesine Meissner

POSTUP

Názov

Opatrenia na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov

Referenčné čísla

COM(2013)0236 – C7-0114/2013 – 2013/0124(COD)

Dátum predloženia v EP

26.4.2013

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

21.5.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

21.5.2013

LIBE

21.5.2013

FEMM

21.5.2013

PETI

21.5.2013

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

CULT

28.5.2013

LIBE

6.6.2013

PETI

16.9.2013

 

Spravodajca

       dátum menovania

Edit Bauer

17.4.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.9.2013

10.10.2013

5.11.2013

 

Dátum prijatia

5.11.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Jürgen Creutzmann, Jelko Kacin, Martin Kastler, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Tatjana Ždanoka

Dátum predloženia

14.11.2013