SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan unionin edun vuoksi, kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimus (yleissopimus nro 189)

18.11.2013 - (11462/2013 – C7‑0234/2013 – 2013/0085(NLE)) - ***

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Esittelijä: Inês Cristina Zuber

Menettely : 2013/0085(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0394/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0394/2013
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan unionin edun vuoksi, kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimus (yleissopimus nro 189)

(11462/2013 – C7‑0234/2013 – 2013/0085(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (11462/2013),

–   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 artiklan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan sekä 218 artiklan 8 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0234/2013),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan suosituksen (A7-0394/2013),

1.  antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Ehdotuksen tausta

Vuonna 2011 hyväksytyssä ja 5. syyskuuta voimaan tulleessa kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevassa Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksessa nro 189 määrätään, että sopimuksen ratifioineiden valtioiden on toteutettava toimenpiteitä, joilla varmistetaan asianmukaiset työolot ja sosiaaliset oikeudet sekä estetään väärinkäytökset, väkivalta ja lapsityövoiman käyttö kotitaloustyössä.

Komissio esitti 21. maaliskuuta 2013 ehdotuksen COM(2013)0152 neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan yleissopimus. Valtuutus on tarpeen, koska yleissopimukseen sisältyy näkökohtia, jotka kuuluvat EU:n toimivaltaan. Tämän suosituksen tavoitteena on, että parlamentti antaa hyväksyntänsä prosessin etenemiselle.

On korostettava, että useat maat, joista suurin osa on muuttovirtojen lähtömaita, ovat jo ratifioineet yleissopimuksen: Bolivia (huhtikuu 2013), Mauritius (syyskuu 2012), Nicaragua (tammikuu 2013), Paraguay (toukokuu 2013), Filippiinit (syyskuu 2012), Etelä‑Afrikka (kesäkuu 2013) ja Uruguay (kesäkuu 2012). EU-maista erityisesti Italia on jo ratifioinut sopimuksen (tammikuussa 2013) ja Saksa ja Belgia aikovat ratifioida sen pian. Latinalaisessa Amerikassa Dominikaaninen tasavalta, Kolumbia, Argentiina ja Costa Rica ovat myös ilmaisseet haluavansa allekirjoittaa sopimuksen.

Yleissopimuksen tärkeimmät kohdat

Yleissopimuksen tärkeimpänä tavoitteena on kotitaloustyöntekijöiden arvostaminen varmistamalla muun muassa, että

–  kotitaloustyöntekijöiden taloudellinen merkitys tunnustetaan

–  myönnetään, että kotitaloustyö on ollut aliarvostettua ja sen tekemiselle on asetettu esteitä ja että sitä tekevät ennen kaikkea naiset ja tytöt, joista monet ovat maahanmuuttajia tai kuuluvat epäsuotuisassa asemassa oleviin yhteisöihin, joiden tilanne on erityisen herkkä

–  kotitaloustyöntekijä määritellään sellaiseksi, joka tekee kotitaloustyötä työsopimussuhteessa

–  allekirjoittajavaltiot toteuttavat toimenpiteitä, joiden yhteydessä noudatetaan, edistetään ja sovelletaan työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia (yhdistymisvapaus, ammatillinen järjestäytymisvapaus sekä oikeus työehtosopimusneuvotteluihin, kaikenlaisen pakkotyön tai pakollisen työn poistaminen, lapsityövoiman käytön tosiasiallinen poistaminen ja syrjimättömyys työmarkkinoilla), jotka ovat myös useissa tapauksissa ihmisoikeuksia

–  kotitaloustyöntekijöille vahvistetaan yleissopimusten nro 138 ja 182 mukainen vähimmäisikä, joka ei voi olla kansallisessa lainsäädännössä työntekijöille säädettyä vähimmäisikää alhaisempi, ja annetaan takeet siitä, että alle 18-vuotiailta ei evätä oikeutta koulutukseen

–  asianmukaiset ja yksityisyyttä kunnioittavat elinolot taataan kotitaloustyöntekijöille, jotka asuvat kotitaloudessa, jossa he työskentelevät, ja että heitä ei velvoiteta työskentelemään tai oleskelemaan kotitaloudessa vapaa- tai loma-aikoina

–  kotitaloustyöntekijöille ilmoitetaan työehdoista asianmukaisesti ja ymmärrettävästi ja mahdollisuuksien mukaan kirjallisella sopimuksella (työpaikan sijainti, sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä, tehtävän työn laatu, palkka, sen maksuajankohta ja laskutapa, työajat, palkalliset lomapäivät, päivittäiset ja viikoittaiset lepojaksot, tapauskohtaisesti ruoka ja majoitus, joita ei saa vähentää maksettavasta palkasta, koeaika, tarvittaessa kotimaahan palaamisen ehdot ja sopimuksen irtisanomisaika).

–  noudatetaan lainmukaista velvoitetta, että maasta muuttava kotitaloustyöntekijä, joka otetaan palvelukseen toisessa maassa kuin siinä, jossa hän alkaa työskennellä, saa kirjallisen työtarjouksen tai -sopimuksen vastaanottavasta maasta ennen rajan ylittämistä

–  kotitaloustyöntekijöitä ja muita työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten mukaisesti työaikojen, ylityökorvausten, päivittäisten ja viikoittaisten lepoaikojen, palkallisten lomien ja sosiaaliturvan osalta, mukaan lukien äitiyteen liittyvä suojelu

–  viikoittainen lepoaika on yhtäjaksoisesti vähintään 24 tuntia

–  kotitaloustyöntekijöihin sovelletaan minimipalkkajärjestelmää, mikäli sellaista on, ja että sukupuoleen perustuvaa palkkasyrjintää ei ole

–  kotitaloustyöntekijällä on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön

–  yksityisten työnvälitystoimistojen palkkaamia tai kotitalouksiin sijoittamia kotitaloustyöntekijöitä suojellaan tehokkaasti hyväksikäytöltä

–  kotitaloustyöntekijöillä on todellinen mahdollisuus saada asiansa tuomioistuimiin sekä käyttää riitojenratkaisumekanismeja ja valitusmenettelyjä tasavertaisesti muiden työntekijöiden tavoin

–  allekirjoittajavaltiot suorittavat työsuojelutarkastuksia sekä soveltavat määräyksiä ja seuraamuksia tehokkaasti.

Huomautuksia

Eurostatin tietojen mukaan EU:ssa on noin 2,6 miljoonaa kotitaloustyöntekijää, joista 89 prosenttia on naisia ja puolet maahanmuuttajia. Kotitaloustyö on ”eristyneen” ja yksilöllisen luonteensa vuoksi suojattomimpia ja näkymättömimpiä työn muotoja. Siksi kotitaloustyöntekijöiden on usein vaikea saada oikeuksistaan tietoa sekä järjestäytyä etujaan valvoviksi yhdistyksiksi ja ammattijärjestöiksi, joiden avulla he voivat suojatummin puolustaa työelämän oikeuksiin ja sosiaalisiin oikeuksiin liittyviä vaatimuksiaan.

Monissa EU-maissa kotitaloustyölle tyypillisiä piirteitä ovat muun muassa tilapäisyys, työsopimuksen puute, palkkojenmaksun viivästyminen, vaatimus tehdä ylityötä ilman asianmukaista korvausta, vapaa- ja lepoaikoja koskevien oikeuksien noudattamatta jättäminen sekä palkallisia vapaapäiviä ja lomia koskevien korvausten ja sosiaaliturvamaksujen maksamatta jättäminen.

ILO:n yleissopimus nro 189 velvoittaa suojelemaan kotitaloustyöntekijöitä, jotka ovat usein naisia ja maahanmuuttajanaisia ja joiden asema on erittäin haavoittuvainen, koske he ovat usein vakaviksi ihmisoikeusrikkomuksiksi luokiteltavan syrjinnän ja erityyppisen hyväksikäytön uhreja.

Yleissopimuksen mukaan sopimuksen ratifiointi ei voi estää soveltamasta kotitaloustyöntekijöiden oikeuksia koskevia suotuisampia säännöksiä (19 artikla).

Esittelijä haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

–  Yleissopimuksen 8 artiklassa viitataan siirtotyöläisten suojeluun ja todetaan, että palvelukseen ottavalta taholta on saatava työsopimus tai -tarjous ennen kuin työntekijä saapuu vastaanottajamaahan. Yleissopimuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti tätä velvoitetta ei sovelleta taloudellisen yhdentymisen alueisiin, joten yleissopimuksen ja EU:n vapaan liikkuvuuden periaatteen välillä ei ole ristiriitaa. On kuitenkin tiedossa, että ihmiskauppaa ja erityisesti naiskauppaa ei käydä ainoastaan kolmansista maista EU:hun vaan sitä esiintyy myös EU-maiden sisällä. Tämän vuoksi esittelijä katsoo, että valtioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten sopimusten valvontaan, joita yksityiset työnvälitystoimistot ovat tehneet niiden alueella ja joiden nojalla henkilöitä palkataan kotitaloustyöntekijöiksi (kuten todetaan yleissopimukseen liittyvän suosituksen 26.2 kohdassa).

–  Yleissopimuksen liittyvän suosituksen 20 kohdassa kiinnitetään huomiota sellaisten kotitaloustyöntekijöiden erityisongelmiin, jotka työskentelevät useiden työnantajien palveluksessa ja joille maksetaan yleensä tunti- tai päiväpalkkaa. Itse asiassa näiden työntekijöiden tilanne on vieläkin heikompi. Valtioiden on varmistettava, että näiden työntekijöiden sosiaaliturva ja työsuojelu eivät ole muita heikompia ja että työnantajat maksavat työntekijöiden sosiaaliturvamaksut asianmukaisesti. Palkkauksessa on tärkeää varmistaa, että työntekijöiden palkat vastaavat vähintään kansallisten järjestelmien mukaisia laillisia minimipalkkoja kuten yleissopimuksessa määrätään.

–  Politiikoilla, jotka aiheuttavat työntekijöiden palkkoihin ja työoikeuksiin liittyviä paineita, on yleensä rajoittavampia ja kielteisempiä vaikutuksia suojattomimpien työntekijöiden kuten kotitaloustyöntekijöiden työehtoihin. Työsuhteita koskevien joustavien politiikkojen soveltaminen – muun muassa irtisanomisten helpottaminen, palkkojen ja eläkkeiden pienentäminen, sosiaaliturvajärjestelmien pääomien pienentäminen, tilapäisten työsopimusten laillistaminen, työajan pidentäminen, ”ammatinharjoittajana tehdyn työn” väärinkäyttö vakinaisissa tehtävissä, työehtosopimusten arvostuksen vähentäminen – on kiistatta tässä yleissopimuksessa olevien työntekijän suojelun periaatteiden vastaista. Tämän vuoksi esittelijä katsoo, että tällaisten – erityisesti talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson ja talouspolitiikan ohjausjärjestelmän mukaisten sekä troikan (EU ja FMI) noudattamien talousarvion vakauttamiseen tähtäävien – politiikkojen kumoaminen on olennaista ja välttämätöntä, jotta tämän yleissopimuksen mukaisia työtekijöiden oikeuksia koskevien periaatteita voidaan puolustaa johdonmukaisesti.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

14.11.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Konstantinos Poupakis, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Claudette Abela Baldacchino, Georges Bach, Martin Kastler, Evelyn Regner

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Sylvie Guillaume, Pavel Poc, Gabriele Stauner