ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění některé směrnice v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii

20. 11. 2013 - (COM(2013)0418 – C7–0176/2013 – 2013/0192(COD)) - ***I

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodaj: Matthias Groote


Postup : 2013/0192(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0399/2013
Předložené texty :
A7-0399/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění některé směrnice v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii

(COM(2013)0418 – C7–0176/2013 – 2013/0192(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0418),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 43 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2, článek 168 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0176/2013),

–   s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

–   s ohledem na dopis Rady ze dne 10. října 2013[1],

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na články 55 a 37 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro regionální rozvoj (A7-0399/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Rozhodnutím 2012/419/EU změnila Evropská rada status Mayotte vůči Evropské unii s účinností od 1. ledna 2014. Od tohoto data přestane být Mayotte zámořským územím a stane se nejvzdálenějším regionem ve smyslu článku 349 a čl. 355 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Od 1. ledna 2014 se na Mayotte použije právo Unie. Je vhodné stanovit některá konkrétní opatření, jež jsou odůvodněna zvláštní situací Mayotte v řadě oblastí.

(1) Rozhodnutím 2012/419/EU změnila Evropská rada status Mayotte vůči Evropské unii s účinností od 1. ledna 2014. Od tohoto data přestane být Mayotte zámořskou zemí nebo zámořským územím ve smyslu článku 198 SFEU a stane se nejvzdálenějším regionem ve smyslu článku 349 a čl. 355 odst. 1 uvedené Smlouvy. V důsledku této změny právního statusu se na Mayotte od 1. ledna 2014 použije právo Unie. Je vhodné stanovit v řadě oblastí některá konkrétní opatření, jež jsou odůvodněna zvláštní strukturální, sociální, environmentální a hospodářskou situací Mayotte, jakož i novým statusem Mayotte coby nejvzdálenějšího regionu.

__________________

__________________

3 Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 131.

3 Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 131.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) V oblasti zemědělství, pokud jde o směrnici Rady 1999/74/EC ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic, bylo zaznamenáno, že nosnice jsou na Mayotte chovány v nezdokonalených klecových systémech. Vzhledem k značným investicím a přípravným pracím spojeným s výměnou nezdokonalených klecí je nutné u nosnic snášejících ke dni 1. lednu 2014 odložit zákaz používání nezdokonalených klecí na období až 12 měsíců od uvedeného data. K výměně klecí během snáškového cyklu by tak nemělo docházet. Aby nebyla narušena hospodářská soutěž, vejce pocházející ze zařízení používajících nezdokonalené klece, by měla být uváděna pouze na místní trh na Mayotte. Za účelem usnadnění nezbytných kontrol by vejce pocházející z nezdokonalených klecí měla být označena zvláštní značkou.

(4) V oblasti zemědělství, pokud jde o směrnici Rady 1999/74/EC ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic, bylo zaznamenáno, že nosnice jsou na Mayotte chovány v nezdokonalených klecových systémech. Vzhledem k hospodářským a sociálním omezením Mayotte a k značným investicím a přípravným pracím spojeným s výměnou nezdokonalených klecí je nutné u nosnic snášejících ke dni 1. lednu 2014 odložit zákaz používání nezdokonalených klecí na období až čtyř let od uvedeného data. K výměně klecí během snáškového cyklu by tak nemělo docházet. Aby nebyla narušena hospodářská soutěž, vejce pocházející ze zařízení používajících nezdokonalené klece, by měla být uváděna pouze na místní trh na Mayotte. Za účelem usnadnění nezbytných kontrol by vejce pocházející z nezdokonalených klecí měla být označena zvláštní značkou.

__________________

__________________

5 Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53.

5 Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Pokud jde o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS, současný stav povrchových vod na Mayotte vyžaduje výrazné zlepšení, aby splnil požadavky uvedené směrnice. Jakost vod ke koupání přímo závisí na čištění městských odpadních vod, přičemž ustanovením směrnice 2006/7/ES bude možné postupně vyhovět, až aglomerace, které mají vliv na jakost městských odpadních vod, budou splňovat požadavky směrnice 91/271/EHS. Je proto zapotřebí přijmout konkrétní lhůty, které Francii umožní dosáhnout standardů Unie v oblasti jakosti vod ke koupání na Mayotte.

(6) Pokud jde o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS, současný stav povrchových vod na Mayotte vyžaduje výrazné zlepšení, aby splnil požadavky uvedené směrnice. Jakost vod ke koupání přímo závisí na čištění městských odpadních vod, přičemž ustanovením směrnice 2006/7/ES bude možné postupně vyhovět, až aglomerace, které mají vliv na jakost městských odpadních vod, budou splňovat požadavky směrnice 91/271/EHS. Je proto zapotřebí přijmout konkrétní lhůty, které Francii umožní dosáhnout standardů Unie v oblasti jakosti vod ke koupání na Mayotte coby novém nejvzdálenějším regionu a s ohledem na jeho zvláštní sociální, environmentální a hospodářskou situaci.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) V oblasti sociální politiky je nutné vzít v potaz potíže při plnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/25/ES ze dne 5. dubna 2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů) na Mayotte od 1. ledna 2014. Na Mayotte nejsou k dispozici technické možnosti k provedení opatření nutných ke splnění požadavků uvedené směrnice v oblasti optického záření z umělých zdrojů. Je proto možné udělit Francii do 31. prosince 2017 odchylku od některých ustanovení uvedené směrnice za předpokladu, že na Mayotte nejsou tyto struktury k dispozici, a aniž jsou dotčeny obecné principy ochrany a prevence v oblasti zdraví a bezpečnosti zaměstnanců.

(7) V oblasti sociální politiky je nutné vzít v potaz potíže při plnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/25/ES ze dne 5. dubna 2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů) na Mayotte od 1. ledna 2014. Na Mayotte nejsou vzhledem k jeho převládající zvláštní sociální a hospodářské situaci k dispozici technické možnosti k provedení opatření nutných ke splnění požadavků uvedené směrnice v oblasti optického záření z umělých zdrojů. Je proto vhodné udělit Francii do 31. prosince 2017 odchylku od některých ustanovení uvedené směrnice za předpokladu, že na Mayotte nejsou tyto struktury k dispozici, a aniž jsou dotčeny obecné principy ochrany a prevence v oblasti zdraví a bezpečnosti zaměstnanců.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 91/271/EHS

Čl. 3 – odst. 1 a – odrážka 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

31. prosince 2020 u aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 10 000 PE, které pokryjí nejméně 70 % celkového zatížení produkovaného na Mayotte,

31. prosince 2020 u aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 15 000 PE, které pokryjí nejméně 70 % celkového zatížení produkovaného na Mayotte,

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 91/271/EHS

Čl. 3 – odst. 1 a – odrážka 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

 

 

31. prosince 2027 u všech aglomerací.

– 31. prosince 2027 u všech aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 2 000 PE.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2

Směrnice 91/271/EHS

Čl. 4 – odst. 1 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a) Odchylně od odstavce 1 Francie, pokud jde o Mayotte, zajistí, aby městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami byly před vypuštěním podrobeny sekundárnímu čištění nebo jinému rovnocennému čištění, a to nejpozději do:

1a) Odchylně od odstavce 1 Francie, pokud jde o Mayotte, zajistí, aby městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami byly před vypuštěním podrobeny sekundárnímu čištění nebo jinému rovnocennému čištění, a to nejpozději do:

31. prosince 2020 u aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 15 000 PE, které společně s aglomeracemi uvedenými v čl. 5. odst. 2a pokryjí nejméně 70 % celkového zatížení produkovaného na Mayotte,

31. prosince 2020 u aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 15 000 PE, které společně s aglomeracemi uvedenými v čl. 5. odst. 2a pokryjí nejméně 70 % celkového zatížení produkovaného na Mayotte,

31. prosince 2027 u všech aglomerací. '

– 31. prosince 2027 u všech aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 2 000 PE. '

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3 – písm. a

Směrnice 91/271/EHS

Čl. 5 – odst. 2 a – odrážka 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

31. prosince 2020 u aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 10 000 PE, které společně s aglomeracemi uvedenými v čl. 4. odst. 1a pokryjí nejméně 70 % celkového zatížení produkovaného na Mayotte,

31. prosince 2020 u aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 15 000 PE, které společně s aglomeracemi uvedenými v čl. 4. odst. 1a pokryjí nejméně 70 % celkového zatížení produkovaného na Mayotte,

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3 – písm. a

Směrnice 91/271/EHS

Čl. 5 – odst. 2 a – odrážka 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

31. prosince 2027 u všech aglomerací.

– 31. prosince 2027 u aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 2 000 PE.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3 a (nový)

Směrnice 91/271/EHS

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

3a) V článku 7 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

“Časová lhůta stanovená v uvedeném odstavci se pro Mayotte odchylně od prvního odstavce prodlužuje do 31. prosince 2027.“

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Článek 2

Směrnice 1999/74/ES

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. „Odchylně od odstavce 2, pokud jde o Mayotte, nosnice snášející ke dni 1. ledna 2014 a chované k tomuto datu v klecích uvedených v této kapitole, mohou být v těchto klecích chovány do 31. prosince 2014.“

Odchylně od odstavce 2, pokud jde o Mayotte, nosnice snášející ke dni 1. ledna 2014 a chované k tomuto datu v klecích uvedených v této kapitole, mohou být v těchto klecích chovány do 31. prosince 2014.

3. „Odchylně od odstavce 2, pokud jde o Mayotte, mohou být nosnice nadále chovány v klecích uvedených v této kapitole, a to do 31. prosince 2017.“

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Použije se od 1. ledna 2014.

 • [1]  Bod 4 zápisu ze schůze konané dne 21. října 2013 (P7_PV-PROV(2013)10-21)

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V roce 2011 byl změněn status Mayotte v rámci francouzských ústavních souvislostí ze zámořského území na zámořský departement.

Evropské rada v návaznosti na tuto změnu a na žádost Francie změnila na základě čl. 355 odst. 2 a 6 rozhodnutím č. 2012/419/EU status tohoto nového zámořského departementu vůči Evropské unii na status nejvzdálenějšího regionu ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování EU.

Podle tohoto rozhodnutí vstoupí nový status Mayotte v platnost od 1. ledna 2014 a od tohoto data se na něj plně použijí právní předpisy EU.

Ukázalo se však, že Francie není schopná zajistit toto plné uplatňování práva Unie od samého počátku a že je nutné zavést řadu přechodných období a opatření, zejména v oblasti čištění odpadních vod, rozměrů, vodní politiky, zajištění kvality vod ke koupání, rozměrů klecí pro nosnice, minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví, pokud jde o expozici zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli, jakož i práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči.

Zpravodaj ověřil správné uplatnění právního základu pro tento návrh Komise a konzultoval ho s Výborem pro právní záležitosti Evropského parlamentu.

Výbor pro právní záležitosti jednomyslně rozhodl, že vhodným právním základem pro tento návrh jsou čl. 43 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2, článek 168 a čl. 192 odst. 1 vyžadující řádný legislativní postup.

Stanovisko Výboru pro právní záležitosti je připojeno k tomuto dokumentu, ale zpravodaj by rád zdůraznil následující odstavce: „Právní základ navržený Komisí se přímo vztahuje na různé právní základy šesti dotčených směrnic a cílem a obsahem návrhu je stanovit časový harmonogram a konkrétní postupy pro jejich provádění, pokud jde o Mayotte.

Návrh tedy nepřináší žádná nová pravidla týkající se konkrétních opatření s ohledem na zvláštní sociální a ekonomickou situaci Mayotte. Proto ačkoli se rozhodnutím Evropské rady status Mayotte změnil na status nejvzdálenějšího regionu, na který se vztahuje článek 349 Smlouvy o fungování EU, tento návrh se netýká opatření vycházejících z tohoto právního základu.

Vzhledem k tomu, že pro dotyčné směrnice existují různé právní základy, aniž by byly jedny ve vztahu k druhým druhořadé nebo nepřímé, bude muset být návrh založen na různých odpovídajících právních základech. Vzhledem k tomu, že všechny vyžadují uplatnění řádného legislativního postupu, uplatní se u návrhu tento postup.“

Zpravodaj v zásadě souhlasí s přechodnými opatřeními, která Komise navrhuje, neboť se domnívá, že rychlé úplné uplatnění práva Unie je nejlepší cestou k dosažení pokroku z hlediska životního prostředí, veřejného zdraví a dobrých životních podmínek zvířat na tomto ostrově.

V případě nosnic však zpravodaj, veden snahou o nalezení schůdného a spravedlivého kompromisu mezi investicemi podnikatelů a dobrými životními podmínkami zvířat, navrhuje zákaz používání nových klecí vyrobených podle starých norem, přičemž by bylo povoleno používat staré standardní klece, které jsou již používány, až do konce roku 2017. Podmínkou je, že vejce od slepic, jež jsou chovány v klecích starého typu, nesmějí být vyvážena a musí být odpovídajícím způsobem označena.

Druhá skupina pozměňovacích návrhů se týká stokových soustav pro odvádění odpadních vod a velikosti aglomerací, v nichž musí být takové systémy vybudovány. Účelem těchto pozměňovacích návrhů je uvést ustanovení týkající se Mayotte v soulad s acquis communautaire, které v současné době platí pro zbytek EU.

STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU

Pan Matthias Groote

Předseda

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

BRUSEL

Věc:                Stanovisko k právnímu základu návrhu směrnice, kterou se mění některé směrnice v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii [COM(2013)0418] (COM(2013)0418 – C7‑0176/2013 – 2013/0192(COD)

Dopisem ze dne 19. září 2013 jste v souladu s článkem 37 jednacího řádu požádal Výbor pro právní záležitosti, aby přezkoumal právní základ k uvedenému návrhu směrnice.

Právním základem navrženým Komisí jsou čl. 43 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2, článek 168 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

V důsledku změny statusu ostrova Mayotte z francouzské zámořské země nebo území na nejvzdálenější region dané rozhodnutím Evropské rady 2012/419/EU[1] rozhodla Rada Evropské unie dne 30. září 2013 změnit právní základ návrhu na článek 349 SFEU.

V dopise jste tedy požádal o stanovisko ohledně správného právního základu a také ohledně toho, zda rozhodnutí Evropské rady je zákonné, a pokud ne, jaké jsou možnosti nápravy.

I – Souvislosti

V návaznosti na referendum konané v roce 2009 se francouzské zámořské společenství Mayotte ležící v Indickém oceánu na sever od Madagaskaru počínaje 31. březnem 2011 stalo zámořským departementem Francie a prezident Francie proto dopisem ze dne 26. října 2011[2] požádal předsedu Evropské rady, aby zahájil postup v souladu s čl. 355 odst. 6 SFEU s cílem přijmout rozhodnutí, kterým se mění status ostrova Mayotte podle Smluv EU ze zámořské země nebo území na nejvzdálenější region. Dopis odkazoval také na prohlášení č. 43 k čl. 355 odst. 6 SFEU, které zní následovně:

Vysoké smluvní strany se dohodly, že Evropská rada na základě čl. 355 odst. 6 přijme rozhodnutí, jež povede ke změně postavení Mayotte ve vztahu k Unii tak, že se toto území stane nejvzdálenějším regionem ve smyslu čl. 355 odst. 1 a článku 349, jakmile francouzské orgány Evropské radě a Komisi oznámí, že to probíhající vývoj vnitřního statutu ostrova umožňuje.

Po konzultaci s Komisí[3] v souladu s čl. 355 odst. 6 SFEU Evropská rada dne 12. července 2012 jednomyslně přijala výše zmíněné rozhodnutí.

Článek 1 rozhodnutí uvádí, že Mayotte s účinností od roku 2014 přestane být zámořskou zemí nebo územím, na které se vztahuje ustanovení čtvrté části SFEU, a stane se nejvzdálenějším regionem Unie ve smyslu článku 349 SFEU. Článek 2 má následující znění:

Článek 2

SFEU se tudíž mění takto:

(1) v čl. 349 prvním pododstavci se za slovo „Martiniku“ vkládá slovo „Mayotte“;

(2) v čl. 355 bodu 1 se za slovo "Martinik" vkládá slovo „Mayotte“;

(3) v příloze II se zrušuje šestá odrážka.

Toto rozhodnutí má stejnou strukturu a bylo přijato stejným postupem jako rozhodnutí Evropské rady přijaté v roce 2010 o změně statusu francouzského karibského ostrova Svatý Bartoloměj z nejvzdálenějšího regionu na zámořskou zemi nebo území[4].

Je však třeba si povšimnout, že žádná ze změn ve znění SFEU v souladu s těmito dvěma rozhodnutími Evropské rady se neodráží v posledním konsolidovaném znění SFEU, které bylo zveřejněno dne 26. října 2012[5]. Jsou nicméně součástí vlastní konsolidované verze tohoto dokumentu Rady[6].

II – Relevantní články Smlouvy

V návrhu Komise jsou jako právní základ uvedeny tyto články Smlouvy o fungování EU (zvýraznění bylo doplněno):

Článek 43

[...]

2. Evropský parlament a Rada přijmou řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem společnou organizaci zemědělských trhů uvedenou v čl. 40 odst. 1 a ostatní ustanovení nezbytná pro sledování cílů společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky.

Článek 114

1. Není-li ve Smlouvách stanoveno jinak, použijí se k dosažení cílů uvedených v článku 26 následující ustanovení. Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem přijímají opatření ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu.

           [...]

Článek 153

[...]

Evropský parlament a Rada rozhodují řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

[...]

Článek 168

[...]

4. Odchylně od čl. 2 odst. 5 a čl. 6 písm. a) a v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. k) přispívají Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů k dosažení cílů uvedených v tomto článku přijímáním následujících opatření, aby bylo možné zohlednit společné otázky bezpečnosti:

[...]

5. Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem a po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů rovněž přijmout pobídková opatření určená k ochraně a zlepšování lidského zdraví, a zejména k boji proti nejzávažnějším přeshraničním nemocem, opatření týkající se sledování vážných přeshraničních zdravotních hrozeb, včasného varování před nimi a boje proti nim, jakož i opatření, která mají za svůj přímý cíl ochranu veřejného zdraví, pokud jde o tabák a zneužívání alkoholu, s vyloučením harmonizace právních předpisů členských států.

[...]

Článek 192

1. Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů rozhodnou, jakou činnost bude Unie vyvíjet, aby bylo dosaženo cílů uvedených v článku 191.

[...]

Rada jako právní základ směrnice navrhuje tento článek (zvýraznění bylo doplněno):

Článek 349

S ohledem na strukturální sociální a hospodářskou situaci Guadeloupu, Francouzské Guayany, Martiniku, Réunionu, Svatého Bartoloměje, Svatého Martina, Azor, Madeiry a Kanárských ostrovů, která je prohlubována jejich odlehlostí, ostrovní povahou, malou rozlohou, složitým povrchem a podnebím a hospodářskou závislostí na malém množství produktů, přičemž neměnnost a spolupůsobení těchto faktorů vážným způsobem ohrožuje jejich rozvoj, přijímá Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem konkrétní opatření zaměřená zejména na vytvoření podmínek pro uplatnění Smluv v těchto regionech, včetně společných politik. Pokud jsou dotyčná konkrétní opatření přijímána Radou zvláštním legislativním postupem, rozhoduje rovněž na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem.

Opatření uvedená v prvním pododstavci se týkají zejména celní a obchodní politiky, daňové politiky, svobodných pásem, zemědělské politiky a politiky rybolovu, podmínek pro zásobování surovinami a základním spotřebním zbožím, státních podpor a podmínek přístupu ke strukturálním fondům a horizontálním programům Unie.

Rada přijme opatření uvedená v prvním pododstavci s ohledem na zvláštní charakter a omezení nejvzdálenějších regionů, aniž by narušila integritu a soudržnost právního řádu Unie, která zahrnuje také vnitřní trh a společné politiky.

III – Navrhovaný právní základ

Článek 43 SFEU stanoví právní základ pro společnou zemědělskou politiku a společnou rybářskou politiku. Použije se řádný legislativní postup.

Článek 114 SFEU stanoví právní základ pro přijímání opatření ke sbližování ustanovení v členských státech, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu. Použije se řádný legislativní postup.

Článek 153 SFEU stanoví právní základ pro přijímání opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků a pro jejich sociální zabezpečení a ochranu. Použije se řádný legislativní postup.

Článek 168 SFEU stanoví právní základ pro přijímání opatření na ochranu veřejného zdraví. Použije se řádný legislativní postup.

Článek 192 SFEU stanoví právní základ pro opatření, která musí Unie přijmout pro dosažení cílů své politiky v oblasti životního prostředí. Použije se řádný legislativní postup.

Článek 349 SFEU stanoví právní základ pro přijímání konkrétních opatření zaměřených zejména na vytvoření podmínek pro uplatnění Smluv v nejvzdálenějších regionech, včetně společných politik, za účelem zohlednění jejich zvláštní sociální a hospodářské situace. Rada přijme tato opatření na návrh Komise po konzultaci s Evropským parlamentem.

IV – Judikatura týkající se právního základu

Podle čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) jedná každý orgán v mezích působnosti svěřené mu Smlouvami a v souladu s postupy, podmínkami a cíli v nich stanovenými[7].

Podle zavedené judikatury Soudního dvora „se musí volba právního základu aktu Společenství zakládat na objektivních faktorech, které podléhají soudnímu přezkumu a mezi něž patří zejména cíl a obsah aktu“[8]. Volba nesprávného právního základu může proto být důvodem pro zrušení daného aktu.

Pokud navíc návrh aktu sleduje současně několik cílů nebo má několik složek, které jsou neoddělitelně spjaty, aniž by jeden cíl či jedna složka byly ve vztahu ke druhým druhořadé nebo nepřímé, musí být takový akt založen na různých odpovídajících právních základech[9].

V. – Cíl a obsah návrhu směrnice

Ve výše zmíněném stanovisku k francouzské iniciativě týkající se změny statusu ostrova Mayotte Komise uvedla, že přezkoumá žádost o výjimky a přechodná období, kterou předložila Francie, a bude-li to nutné, předloží vlastní návrhy.

Návrh předložený Komisí proto poskytuje časový harmonogram a zvláštní postupy, kterými se má řídit Francie při provádění šesti stávajících směrnic v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví.

VI – Určení vhodného právního základu

Otázka, kterou je třeba zodpovědět, aby mohl být určen správný právní základ navrhované směrnice, je, zda její ustanovení mají být považována za konkrétní opatření pro uplatňování Smluv na ostrov Mayotte při zohlednění jeho strukturální sociální a hospodářské situace.

Právní základ navrhovaný Komisí přímo souvisí s různými právními základy šesti dotčených směrnic a cílem a obsahem návrhu je stanovit časový harmonogram a zvláštní postupy pro jejich uplatňování, pokud jde o Mayotte.

Návrh proto neposkytuje žádná nová pravidla pro konkrétní opatření zohledňující zvláštní sociální a hospodářskou situaci ostrova Mayotte. Proto ačkoli rozhodnutí Evropské rady mění status ostrova Mayotte na nejvzdálenější region, na který se vztahuje článek  349 SFEU, tento návrh se netýká opatření přijatých podle tohoto právního základu.

Protože dotčené směrnice mají různé právní základy a ani jeden z nich není ve vztahu k dalším druhořadý nebo nepřímý, návrh bude muset být založen na různých odpovídajících právních základech. Protože všechny vyžadují uplatnění řádného legislativního postupu, bude se návrh v důsledku toho muset řídit tímto postupem.

Dále je třeba si povšimnout, že podle čl. 355 odst. 6 SFEU může Evropská rada změnit status zámořské země nebo území, pokud jde o uplatňování Smluv na tuto zámořskou zemi nebo území, ale samotné znění Smluv je možné změnit pouze použitím postupů z článku 48 SEU. Je proto možné zpochybnit vhodnost přijímání rozhodnutí ze strany Evropské rady, pokud jde o změnu znění Smluv, zejména zohledníme-li čl. 13 odst. 2 SFEU, podle něhož každý orgán jedná v mezích působnosti svěřené mu Smlouvami.

VII – Závěry a doporučení

Vzhledem k uvedené analýze představují čl. 43 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2, článek 168 a čl. 192 odst. 1 SFEU, které navrhla Komise, řádný právní základ návrhu.

Výbor pro právní záležitosti na schůzi konané dne 14. října 2013 proto jednomyslně rozhodl[10], že právní základ navrhovaný Radou, článek 349 SFEU, je nesprávný, a právní základ navrhovaný Komisí je správný.

Na základě toho také Výbor pro právní záležitosti rozhodl doporučit předsedovi Parlamentu, aby v souladu s článkem 128 jednacího řádu podal žalobu u Soudního dvora poté, co bude rozhodnutí Rady požádat Parlament o stanovisko zveřejněno v Úředním věstníku, s cílem ochránit výsady Parlamentu v souladu s čl. 13 odst. 2 SEU.

Výbor pro právní záležitosti doporučil Parlamentu nepřijímat žádná opatření týkající se rozhodnutí Evropské rady 2012/419/EU, pokud jde o změnu Smlouvy.

S úctou

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  Rozhodnutí Evropské rady 2012/419/EU ze dne 11. července 2012, kterým se mění status ostrova Mayotte vůči Evropské unii (Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 131).
 • [2]  Viz dokument Rady EUCO 114/11 ze dne 15. listopadu 2011.
 • [3]  COM(2012) 3506 final, k dispozici v dokumentu Rady 11006/12.
 • [4]  Rozhodnutí Evropské rady 2010/718/EU ze dne 29. října 2010, kterým se mění status ostrova Svatý Bartoloměj vůči Evropské unii (Úř. věst. L 325, 9.12.2010, s. 4).
 • [5]  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:CS:PDF
 • [6]  http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/08/st06/st06655-re07.cs08.pdf
 • [7]  Věc C-403/05, Parlament v. Komise [2007] Sb. rozh. s. I-9045, bod 49, a tam uvedená judikatura.
 • [8]  Věc C-45/86, Komise v. Rada (Všeobecné celní preference) [1987] Sb. rozh. 1439, bod 5; věc C-440/05 Komise v. Rada [2007] Sb. rozh. I-9097; věc C-411/06 Komise v. Parlament a Rada (8. září 2009) (Úř. věst. C 267, 7.11.2009, s. 8).
 • [9]  Viz věc C-411/06, uvedeno výše, body 46–47.
 • [10]  Závěrečného hlasování se zúčastnili tito členové výboru: Sebastian Valentin Bodu (místopředseda), Françoise Castex (místopředseda), Marielle Gallo, Jutta Haug (v souladu s čl. 187 odst. 2), Klaus-Heiner Lehne (předseda), Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (v souladu s čl. 193 odst. 3) Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (16. 10. 2013)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění některé směrnice v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii
(COM(2013)0418 – C7‑0176/2013 – 2013/0192(COD))

Navrhovatel: Patrice Tirolien

STRUÈNÉ ODÙVODNÌNÍ

Evropská rada rozhodnutím 2012/419/EU změnila status Mayotte vůči Evropské unii s účinností od 1. ledna 2014. Od tohoto data tak Mayotte přestane být zámořským územím, stane se nejvzdálenějším regionem ve smyslu článku 349 a čl. 355 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a začne tam být v zásadě plně použitelné právo Unie.

Evropská komise si je vědoma omezení, která pro Mayotte z této změny statusu vyplývají, a navrhla proto Parlamentu a Radě soubor přechodných legislativních opatření, jejichž účelem je zajistit, aby byl přechod k acquis communautaire postupný a rozložený v čase.

Tento text obsahuje soubor výjimek, které se týkají organizace, financování a kontroly rybolovu na Mayotte. Tyto výjimky byly vypracovány v těsné spolupráci s vládou Francie, aby bylo zajištěno postupné převzetí acquis communautaire, a to tak rychle, jak umožňují specifické podmínky na Mayotte, a to zejména s ohledem na omezení v hospodářské a sociální oblasti existující v nejvzdálenějších regionech, jak je definuje článek 349 Smlouvy o fungování EU.

V tomto ohledu navrhovatel lituje, že článek 349 Smlouvy o fungování EU není uveden mezi právními základy pro tento návrh, a to přesto, že text a jeho odůvodnění plně odpovídají účelu, který tento článek sleduje. Jeho začlenění je nezbytné, a to s cílem zajistit, aby bylo na předložená opatření možno nahlížet jako na výjimečná opatření.

Mimo to je třeba provést několik změn, aby se zajistilo naplnění ambicí EU v oblasti ochrany dobrých životních podmínek zvířat, dobrých životních podmínek lidí a životního prostředí a aby byly vyřešeny hmotné a finanční aspekty těchto otázek, k nimž se přidají omezení spojená s povahou Mayotte coby nejvzdálenějšího regionu. Vzhledem k očividné souvislosti mezi těmito ustanoveními proto navrhovatel doporučuje, aby byly harmonizovány základy pro výjimky v oblasti čištění odpadních vod a kontroly kvality vody.

Navrhovatel rovněž doporučuje prodloužit na čtyři roky výjimku pro uvedení klecových systémů pro nosnice do souladu s normou, a to s ohledem na malý počet osob pracujících v tomto odvětví, a na hospodářská a sociální omezení existující v rámci Mayotte, a i na to, že v Mayotte možno koupit vejce jedině na místním trhu. Společné právní předpisy budou uplatňovány při zavádění nových klecových systémů do provozu.

POZMÌÒOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2, článek 168 a čl. 192 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2, článek 114 odst. 2, čl. 153 odst. 2, článek 168, čl. 192 odst. 1 a článek 349 této smlouvy,

 

Odůvodnění

Jelikož je v článku 349 Smlouvy o fungování EU stanovena možnost přijmout konkrétní opatření vztahující se na nejvzdálenější regiony, je na místě začlenit tento článek mezi právní základy této směrnice.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Rozhodnutím 2012/419/EU3 změnila Evropská rada status Mayotte vůči Evropské unii s účinností od 1. ledna 2014. Od tohoto data přestane být Mayotte zámořským územím a stane se nejvzdálenějším regionem ve smyslu článku 349 a čl. 355 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Od 1. ledna 2014 se na Mayotte použije právo Unie. Je vhodné stanovit některá konkrétní opatření, jež jsou odůvodněna zvláštní situací Mayotte v řadě oblastí.

(1) Rozhodnutím 2012/419/EU3 změnila Evropská rada status Mayotte vůči Evropské unii s účinností od 1. ledna 2014. Od tohoto data přestane být Mayotte zámořskou zemí a územím ve smyslu článku 198 Smlouvy o fungování Evropské unie a stane se nejvzdálenějším regionem ve smyslu článku 349 a čl. 355 odst. 1 této Smlouvy. Od tohoto data se na Mayotte použije právo Unie. Je vhodné stanovit v řadě oblastí některá konkrétní opatření, jež jsou odůvodněna zvláštní situací Mayotte, jakož i novým statusem Mayotte coby nejvzdálenějšího regionu.

__________________

__________________

3 Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 131.

3 Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 131.

Odůvodnění

Jde o to, upřesnit změnu statusu Mayotte ze zámořské země a území na nejvzdálenější region a zároveň zdůraznit, že status nejvzdálenějšího regionu umožňuje v souladu s článkem 349 Smlouvy o fungování EU stanovovat výjimky ze společných politik.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) V oblasti zemědělství, pokud jde o směrnici Rady 1999/74/EC ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic5, bylo zaznamenáno, že nosnice jsou na Mayotte chovány v nezdokonalených klecových systémech. Vzhledem k značným investicím a přípravným pracím spojeným s výměnou nezdokonalených klecí je nutné u nosnic snášejících ke dni 1. lednu 2014 odložit zákaz používání nezdokonalených klecí na období až 12 měsíců od uvedeného data. K výměně klecí během snáškového cyklu by tak nemělo docházet. Aby nebyla narušena hospodářská soutěž, vejce pocházející ze zařízení používajících nezdokonalené klece, by měla být uváděna pouze na místní trh na Mayotte. Za účelem usnadnění nezbytných kontrol by vejce pocházející z nezdokonalených klecí měla být označena zvláštní značkou.

(4) V oblasti zemědělství, pokud jde o směrnici Rady 1999/74/EC ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic, bylo zaznamenáno, že nosnice5 jsou na Mayotte chovány v nezdokonalených klecových systémech. Vzhledem k hospodářským a sociálním omezením Mayotte a k značným investicím a přípravným pracím spojeným s výměnou nezdokonalených klecí je nutné u nosnic snášejících ke dni 1. lednu 2014 odložit zákaz používání nezdokonalených klecí na období až čtyři roky od uvedeného data. K výměně klecí během snáškového cyklu by tak nemělo docházet. Aby nebyla narušena hospodářská soutěž, vejce pocházející ze zařízení používajících nezdokonalené klece, by měla být uváděna pouze na místní trh na Mayotte. Za účelem usnadnění nezbytných kontrol by vejce pocházející z nezdokonalených klecí měla být označena zvláštní značkou.

__________________

__________________

5 Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53.

5 Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 91/271/ES

Čl. 3 – odst. 1 a – odrážka 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– 31. prosince 2020 u aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 10 000 PE, které pokryjí nejméně 70 % celkového zatížení produkovaného na Mayotte,

– 31. prosince 2020 u aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 15.000 PE, které pokryjí nejméně 70 % celkového zatížení produkovaného na Mayotte,

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 91/271/ES

Čl. 3 – odst. 1 a – odrážka 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– 31. prosince 2027 u všech aglomerací.

– nejpozději do 31. prosince 2027 u obcí s populačním ekvivalentem vyšším než 2 000 PE.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 91/271/ES

Čl. 4 – odst. 1 a – odrážka 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– 31. prosince 2027 u všech aglomerací.

– 31. prosince 2027 u obcí s populačním ekvivalentem vyšším než 2.000 PE.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Směrnice 91/271/ES

Čl. 5 – odst. 2 a – odrážka 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– 31. prosince 2020 u aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 10 000 PE, které společně s aglomeracemi uvedenými v čl. 4. odst. 1a pokryjí nejméně 70 % celkového zatížení produkovaného na Mayotte,

– 31. prosince 2020 u aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 15.000 PE, které společně s aglomeracemi uvedenými v čl. 4. odst. 1a pokryjí nejméně 70 % celkového zatížení produkovaného na Mayotte,

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Směrnice 91/271/ES

Čl. 5 – odst. 2 a – odrážka 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– 31. prosince 2027 u všech aglomerací.

– 31. prosince 2027 u obcí s populačním ekvivalentem vyšším než 2 000 PE.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Článek 2

Směrnice 1999/74/ES

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 3 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Od 1. ledna 2014 se na Mayotte nesmějí stavět ani poprvé uvádět do provozu žádné klece uvedené v této kapitole.“

POSTUP

Název

Změna některých směrnic v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii

Referenční údaje

COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

1.7.2013

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

REGI

1.7.2013

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Patrice Tirolien

11.7.2013

Datum přijetí

14.10.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

1

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Cornelia Ernst, Catherine Grèze, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Edvard Kožušník

POSTUP

Název

Změna některých směrnic v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii

Referenční údaje

COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD)

Datum předložení EP

13.6.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

1.7.2013

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

1.7.2013

REGI

1.7.2013

AGRI

1.7.2013

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

EMPL

3.7.2013

AGRI

2.7.2013

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Matthias Groote

11.7.2013

 

 

 

Zpochybnění právního základu

       Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

JURI

14.10.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

24.10.2013

4.11.2013

 

 

Datum přijetí

14.11.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Sophie Auconie, Franco Bonanini, Chris Davies, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Kriton Arsenis, Margrete Auken, Vladimir Urutchev

Datum předložení

20.11.2013