BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug, social- og arbejdsmarkedspolitik og folkesundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen

20.11.2013 - (COM(2013)0418 – C7‑0176/2013 – 2013/0192(COD)) - ***I

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Matthias Groote


Procedure : 2013/0192(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0399/2013
Indgivne tekster :
A7-0399/2013
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug, social- og arbejdsmarkedspolitik og folkesundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen

(COM(2013)0418 – C7‑0176/2013 – 2013/0192(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0418),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 43, stk. 2, artikel 114, artikel 153, stk. 2, artikel 168 og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0176/2013),

–   der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–   der henviser til Rådets skrivelse af 10. oktober 2013[1],

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 37,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og til udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0399/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Ved afgørelse 2012/419/EU3 besluttede Det Europæiske Råd at ændre Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union fra den 1. januar 2014. Fra dette tidspunkt vil Mayotte derfor ophøre med at være et oversøisk territorium og blive en region i den yderste periferi, jf. artikel 349 og artikel 355, stk. 1, i traktaten. EU-retten vil finde anvendelse på Mayotte fra denne dato. Det er hensigtsmæssigt at fastsætte visse specifikke foranstaltninger på grund af den særlige situation for Mayotte på en række områder.

(1) Ved afgørelse 2012/419/EU3 besluttede Det Europæiske Råd at ændre Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union fra den 1. januar 2014. Fra dette tidspunkt vil Mayotte derfor ophøre med at være et oversøisk land eller territorium i henhold til artikel 198 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og blive en region i den yderste periferi, jf. artikel 349 og artikel 355, stk. 1, i denne traktat. Som følge af denne ændring af Mayottes retlige status vil EU-retten finde anvendelse på Mayotte fra den 1. januar 2014. Det er hensigtsmæssigt at fastsætte visse specifikke foranstaltninger på grund af den særlige strukturelle, sociale, miljømæssige og økonomiske situation for Mayotte og dets nye status som en region i den yderste periferi på en række områder.

__________________

__________________

3 EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131.

3 EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) På landbrugsområdet og for så vidt angår Rådets direktiv 1999/74/EF af 19. juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner5 skal det bemærkes, at æglæggende høner produceres i bure, der ikke er stimulusberigede, på Mayotte. I betragtning af de omfattende investeringer og det omfattende forberedende arbejde, der kræves for at erstatte bure, der ikke er stimulusberigede, med bure, der er stimulusberigede, eller alternative systemer, er det, hvad angår høner, der er æglæggende den 1. januar 2014, nødvendigt at udsætte forbuddet mod brug af bure, der ikke er stimulusberigede, i en periode på op til 12 måneder fra nævnte dato. Det bør således kunne undgås at erstatte burene i hønernes æglægningscyklus. For at forhindre fordrejninger af konkurrencen bør æg fra anlæg, hvor der bruges bure, der ikke er stimulusberigede, kun sælges på det lokale marked på Mayotte. For at lette den nødvendige kontrol bør æg produceret i bure, der ikke er stimulusberigede, forsynes med et særligt mærke.

(4) På landbrugsområdet, og for så vidt angår Rådets direktiv 1999/74/EF af 19. juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner5, skal det bemærkes, at æglæggende høner produceres i bure, der ikke er stimulusberigede, på Mayotte. I betragtning af de økonomiske og sociale begrænsninger på Mayotte og de omfattende investeringer og det omfattende forberedende arbejde, der kræves for at erstatte bure, der ikke er stimulusberigede, med bure, der er stimulusberigede, eller alternative systemer, er det, hvad angår høner, der er æglæggende den 1. januar 2014, nødvendigt at udsætte forbuddet mod brug af bure, der ikke er stimulusberigede, i en periode på op til 4 år fra nævnte dato. Det bør således kunne undgås at erstatte burene i hønernes æglægningscyklus. For at forhindre fordrejninger af konkurrencen bør æg fra anlæg, hvor der bruges bure, der ikke er stimulusberigede, kun sælges på det lokale marked på Mayotte. For at lette den nødvendige kontrol bør æg produceret i bure, der ikke er stimulusberigede, forsynes med et særligt mærke.

__________________

__________________

5 EFT L 203 af 3.8.1999, s. 53.

5 EFT L 203 af 3.8.1999, s. 53.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) For så vidt angår Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/7/EF af 15. februar 2006 om forvaltning af badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF, kræver overfladevandets tilstand på Mayotte betydelige forbedringer for at leve op til kravene i nævnte direktiv. Badevandets kvalitet er direkte afhængig af rensningen af byspildevand, og bestemmelserne i direktiv 2006/7/EF kan kun efterkommes gradvist, hvis byområder, som har betydning for kvaliteten af byspildevandet, lever op til kravene i direktiv 91/271/EØF. Der skal derfor vedtages specifikke frister for at give Frankrig mulighed for at opfylde EU-standarderne for badevandskvalitet.

(6) For så vidt angår Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/7/EF af 15. februar 2006 om forvaltning af badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF, kræver overfladevandets tilstand på Mayotte betydelige forbedringer for at leve op til kravene i nævnte direktiv. Badevandets kvalitet er direkte afhængig af rensningen af byspildevand, og bestemmelserne i direktiv 2006/7/EF kan kun efterkommes gradvist, hvis byområder, som har betydning for kvaliteten af byspildevandet, lever op til kravene i direktiv 91/271/EØF. Der skal derfor vedtages specifikke frister for at give Frankrig mulighed for at opfylde EU-standarderne for badevandskvalitet på Mayotte som en ny region i den yderste periferi og på grund af dennes særlige sociale, miljømæssige og økonomiske situation.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) På området for social- og arbejdsmarkedspolitik bør der tages hensyn til vanskelighederne med at efterleve Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/25/EF af 5. april 2006 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (kunstig optisk stråling) på Mayotte fra den 1. januar 2014. På Mayotte er der ikke adgang til tekniske faciliteter til indførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterleve nævnte direktiv, for så vidt angår kunstig optisk stråling. Det er derfor muligt at indrømme Frankrig en undtagelse fra visse bestemmelser i nævnte direktiv indtil den 31. december 2017, såfremt disse strukturer ikke forefindes på Mayotte, og uden at dette berører de generelle principper om beskyttelse og forebyggelse, som gælder på området for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed.

(7) På området for social- og arbejdsmarkedspolitik bør der tages hensyn til vanskelighederne med at efterleve Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/25/EF af 5. april 2006 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (kunstig optisk stråling) på Mayotte fra den 1. januar 2014. På Mayotte er der på grund af den aktuelle særlige sociale og økonomiske situation ikke adgang til tekniske faciliteter til indførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterleve nævnte direktiv, for så vidt angår kunstig optisk stråling. Det er derfor hensigtsmæssigt at indrømme Frankrig en undtagelse fra visse bestemmelser i nævnte direktiv indtil den 31. december 2017, såfremt disse strukturer ikke forefindes på Mayotte, og uden at dette berører de generelle principper om beskyttelse og forebyggelse, som gælder på området for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 1

Direktiv 91/271/EF

Artikel 3 – stk. 1a – led 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

senest den 31. december 2020 for byområder med over 10 000 PE, hvilket vil dække mindst 70 % af den mængde, der genereres på Mayotte

senest den 31. december 2020 for byområder med over 15 000 PE, hvilket vil dække mindst 70 % af den mængde, der genereres på Mayotte

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 1

Direktiv 91/271/EØF

Artikel 3 – stk. 1a – led 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

 

 

 

senest den 31. december 2027 for alle byområder."

senest den 31. december 2027 for alle byområder med over 2 000 PE."

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 91/271/EØF

Artikel 4 – stk. 1 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1a) Uanset stk. 1 sikrer Frankrig, for så vidt angår Mayotte, at byspildevand, der tilledes kloaknet, før udledningen underkastes sekundær rensning eller en tilsvarende rensning:

(1a) Uanset stk. 1 sikrer Frankrig, for så vidt angår Mayotte, at byspildevand, der tilledes kloaknet, før udledningen underkastes sekundær rensning eller en tilsvarende rensning:

senest den 31. december 2020 for byområder med over 15 000 PE, hvilket sammen med de i artikel 5, stk. 2a, omhandlede byområder vil dække mindst 70 % af den mængde, der genereres på Mayotte

senest den 31. december 2020 for byområder med over 15 000 PE, hvilket sammen med de i artikel 5, stk. 2a, omhandlede byområder vil dække mindst 70 % af den mængde, der genereres på Mayotte

- senest den 31. december 2027 for alle byområder.”

 

senest den 31. december 2027 for alle byområder med over 2 000 PE."

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 3 – litra a

Direktiv 91/271/EF

Artikel 5 – stk. 2 a – led 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

senest den 31. december 2020 for byområder med over 10 000 PE, hvilket sammen med de i artikel 4, stk. 1a, omhandlede byområder vil dække mindst 70 % af den mængde, der genereres på Mayotte."

senest den 31. december 2020 for byområder med over 15 000 PE, hvilket sammen med de i artikel 4, stk. 1a, omhandlede byområder vil dække mindst 70 % af den mængde, der genereres på Mayotte."

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 3 – litra a

Direktiv 91/271/EF

Artikel 5 – stk. 2 a – led 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

senest den 31. december 2027 for alle byområder.

senest den 31. december 2027 for byområder med over 2 000 PE.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)

Direktiv 91/271/EF

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(3a) I artikel 7 indsættes følgende stykke:

 

"Uanset stk. 1 fastsættes fristen heri, for så vidt angår Mayotte, til den 31. december 2027."

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Artikel 2

Direktiv 1999/74/EF

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

' 3. Uanset stk. 2 kan høner, der er æglæggende den 1. januar 2014 og produceres i de i dette kapitel omhandlede bure, fortsat produceres i sådanne bure indtil den 31. december 2014 på Mayotte.”

'3. Uanset stk. 2 kan høner, der er æglæggende, fortsat produceres i de i dette kapitel omhandlede bure indtil den 31. december 2017 på Mayotte.”

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Det finder anvendelse fra den 1. januar 2014.

 • [1]  Punkt 4 i referatet af 21. oktober 2013 (P7_PV-PROV(2013)10-21)

BEGRUNDELSE

I 2011 blev Mayottes status i fransk forfatningsmæssig kontekst ændret fra et oversøisk territorium til et oversøisk departement.

Efterfølgende og på anmodning fra Frankrig har Det Europæiske Råd på baggrund af art. 355, stk. 2 og 6, ved afgørelse 2012/419/EU ændret status for dette nye oversøiske departement i forhold til Den Europæiske Union til status af en region i den yderste periferi som defineret i art. 349 i TEUF.

Ifølge denne afgørelse vil Mayottes nye status træde i kraft fra den 1. januar 2014, hvilket indebærer, at EU-lovgivningen vil gælde fuldt ud.

Det viser sig imidlertid at være umuligt for Frankrig at sikre denne fulde anvendelse af EU-retten lige fra starten, og der er behov for en række overgangsperioder og -ordninger, navnlig på områderne spildevandsrensning, dimensioner, vandpolitik, forvaltning af badevandskvaliteten, dimensioner for bure til æglæggende høner, minimumssundheds- og sikkerhedskrav i forbindelse med arbejdstageres eksponering for risici på grund af fysiske agenser og patienters rettigheder ved grænseoverskridende sundhedsydelser.

Ordføreren har verificeret, at anvendelsen af retsgrundlaget for Kommissionens forslag er korrekt og har rådført sig med Europa-Parlamentets Retsudvalg.

Retsudvalget konkluderede enstemmigt, at artikel 43, stk. 2, artikel 114, artikel 153, stk. 2, artikel 168 og 192, stk. 1, der alle foreskriver anvendelse af den almindelige lovgivningsprocedure, er de relevante retsgrundlag for dette forslag.

Udtalelsen fra Retsudvalget er vedlagt denne sag, men ordføreren vil gerne fremhæve følgende punkter: "Det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag har direkte relation til de forskellige retsgrundlag for de seks omhandlede direktiver, og forslagets formål og indhold er at fastlægge tidsplanen og de specifikke retningslinjer for gennemførelsen af direktiverne, for så vidt angår Mayotte.

Forslaget indebærer derfor ikke nogen nye regler om specifikke foranstaltninger, der tager hensyn til Mayottes særlige sociale og økonomiske situation. Selv om Mayottes status ved Det Europæiske Råds afgørelse er blevet ændret til en region i den yderste periferi, som artikel 349 i TEUF finder anvendelse på, vedrører det omhandlede forslag således ikke foranstaltninger i henhold til dette retsgrundlag.

Da der er forskellige retsgrundlag for de pågældende direktiver, og ingen af dem er sekundære og indirekte i forhold til de andre, skal forslaget vedtages med de dertil svarende forskellige retsgrundlag. Da de alle kræver anvendelse af den almindelige lovgivningsprocedure, vil det følgelig være denne procedure, der skal følges i forbindelse med forslaget."

Ordføreren er principielt enig i de overgangsordninger, som Kommissionen har foreslået, da han mener, at en hurtig fuld anvendelse af EU-lovgivningen er den bedste vej frem for miljøet og den offentlige sundhed samt trivslen for dyr på øen.

Imidlertid foreslår ordføreren i forbindelse med æglæggende høner med henblik på at finde et brugbart, rimeligt kompromis mellem iværksætternes investeringer og dyrevelfærden at forbyde anvendelsen af nye bure, der er bygget efter de gamle standarder, men at gamle standardbure, som allerede er i brug, kan anvendes indtil udgangen af 2017. Betingelsen er, at æg fra høner, der er opdrættet i gammeldags bure, ikke må eksporteres og skal mærkes i overensstemmelse hermed.

En anden række ændringer vedrører kloaknettene til opsamling af spildevand og tærsklerne for, hvor store byområder må være, før der skal bygges sådanne systemer. Disse ændringer tager sigte på at bringe bestemmelserne vedrørende Mayotte i overensstemmelse med EU's regelværk, som er gældende for resten af EU.

UDTALELSE FRA RETSUDVALGET OM RETSGRUNDLAGET

Matthias Groote

Formand

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

BRUXELLES

Om:                Udtalelse om retsgrundlaget for ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug, social- og arbejdsmarkedspolitik og folkesundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen [COM(2013)0418] (COM(2013)0418 – C7‑0176/2013 – 2013/0192(COD))

Med skrivelse af 19. september 2013 anmodede De Retsudvalget om at undersøge retsgrundlaget for ovennævnte forslag til direktiv, jf. forretningsordenens artikel 37, stk. 2.

Det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag er artikel 43, stk. 2, artikel 114, artikel 153, stk. 2, artikel 168 og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

I kølvandet på ændringen af Mayottes status fra et fransk oversøisk land eller territorium til en region i den yderste periferi besluttede Rådet for Den Europæiske Union ved Det Europæiske Råds afgørelse 2012/419/EU[1] den 30. september 2013 at ændre retsgrundlaget for forslaget til artikel 349 i TEUF.

I Deres skrivelse anmodede De derfor om en udtalelse om det korrekte retsgrundlag og om, hvorvidt Det Europæiske Råds afgørelse er lovlig, og, i benægtende fald, mulighederne for domstolsprøvelse.

I – Baggrund

Efter en folkeafstemning i 2009 blev det daværende franske oversøiske territorium Mayotte, der ligger nord for Madagaskar i Det Indiske Ocean, til et fransk oversøisk departement med virkning fra den 31. marts 2011, og ved skrivelse af 26. oktober 2011[2] anmodede Frankrigs præsident således formanden Det Europæiske Råd om at indlede proceduren i henhold til artikel 355, stk. 6, i TEUF med henblik på at vedtage en afgørelse om ændring Mayottes status i efter EU-traktaterne fra et oversøisk land eller territorium til en region i den yderste periferi. I skrivelsen blev der også henvist til erklæring nr. 43 ad artikel 355, stk. 6, i TEUF, der har følgende ordlyd:

De høje kontraherende parter er indforstået med, at Det Europæiske Råd i henhold til artikel 355, stk. 6, træffer en afgørelse om ændring af Mayottes status i forhold til Unionen, således at dette territorium bliver en region i den yderste periferi som nævnt i artikel 355, stk. 1, og artikel 349, når de franske myndigheder meddeler Det Europæiske Råd og Kommissionen, at den igangværende udvikling med hensyn til øens interne status tillader det.

Efter at have hørt Kommissionen[3] i overensstemmelse med artikel 355, stk. 6, i TEUF vedtog Det Europæiske Råd derfor den 12. juli 2012 enstemmigt ovennævnte afgørelse.

Det hedder i artikel 1 i afgørelsen, at Mayotte med virkning fra 2014 ophører med at være et af de oversøiske lande og territorier, der er underlagt bestemmelserne i fjerde del i TEUF, for at blive en region i den yderste periferi som nævnt i artikel 349 i TEUF. Artikel 2 har følgende ordlyd:

Artikel 2

TEUF ændres således:

1) I artikel 349, stk. 1, indsættes "Mayotte" efter "Martinique".

2) I artikel 355, stk. 1, indsættes "Mayotte" efter "Martinique".

3) I bilag II udgår sjette led.

Denne afgørelse har samme opbygning og er vedtaget efter samme procedure som en afgørelse vedtaget af Det Europæiske Råd i 2010 om ændring af den franske vestindiske ø Saint-Barthélemys status fra region i den yderste periferi til oversøisk land og territorium[4].

Det skal imidlertid bemærkes, at ingen af ændringerne i TEUF's ordlyd i overensstemmelse med disse to afgørelser fra Det Europæiske Råd er afspejlet i den seneste konsoliderede udgave af TEUF, som blev offentliggjort den 26. oktober 2012[5]. De er dog medtaget i Rådets egen konsoliderede udgave af teksten[6].

II Relevante artikler i traktaten

Følgende artikler i TEUF indgår i retsgrundlaget for Kommissionens forslag (fremhævelser tilføjet):

Artikel 43

[...]

2. Europa-Parlamentet og Rådet fastsætter efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg den fælles ordning for markederne for landbrugsvarer, der er nævnt i artikel 40, stk. 1, samt de øvrige bestemmelser, der er nødvendige for at virkeliggøre målsætningerne for den fælles landbrugs- og fiskeripolitik.

Artikel 114

1. Medmindre andet er bestemt i traktaterne, finder følgende bestemmelser anvendelse med henblik på virkeliggørelsen af de i artikel 26 fastsatte mål. Europa-Parlamentet og Rådet, der træffer afgørelse efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg, vedtager de foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion.

           [...]

Artikel 153

[...]

Europa-Parlamentet og Rådet træffer afgørelse efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

[...]

Artikel 168

[...]

4. Uanset artikel 2, stk. 5, og artikel 6, litra a), og i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, litra k), bidrager Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget til virkeliggørelse af målene i nærværende artikel ved for at imødegå de fælles sikkerhedsudfordringer

[...]

5. Europa-Parlamentet og Rådet kan ligeledes efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget vedtage tilskyndelsesforanstaltninger med henblik på beskyttelse og forbedring af folkesundheden og navnlig bekæmpelse af større grænseoverskridende trusler mod sundheden, foranstaltninger, der vedrører overvågning af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler, varsling i tilfælde af sådanne trusler og bekæmpelse heraf, samt foranstaltninger med direkte henblik på beskyttelse af folkesundheden i forbindelse med tobak og alkoholmisbrug, uden at der er tale om nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser.

[...]

Artikel 192

1. "1. Europa-Parlamentet og Rådet træffer efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget afgørelse om de aktioner, der skal iværksættes af Unionen med henblik på at gennemføre de mål, der er anført i artikel 191.

[...]

Rådet foreslår følgende artikel som retsgrundlag for direktivet (fremhævelser tilføjet):

Artikel 349

For at tage hensyn til den strukturelle sociale og økonomiske situation på Guadeloupe, i Fransk Guyana, på Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy og Saint-Martin samt på Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer, der forværres af deres fjerne beliggenhed, deres status som øsamfund, deres lille areal, deres vanskelige topografiske og klimatiske forhold, deres økonomiske afhængighed af nogle få produkter, forhold, som er vedvarende og kumulative, og som alvorligt hæmmer disse regioner i deres udvikling, vedtager Rådet på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet særlige foranstaltninger, der navnlig tager sigte på at fastsætte betingelserne for anvendelsen af traktaterne i de pågældende regioner, herunder fælles politikker. Når sådanne særlige foranstaltninger vedtages af Rådet efter en særlig lovgivningsprocedure, træffer dette ligeledes afgørelse på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet.

De foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1, vedrører navnlig told- og handelspolitik, finanspolitik, frizoner, landbrugs- og fiskeripolitik, betingelser for levering af råvarer og nødvendige forbrugsvarer, statsstøtte samt betingelser for adgang til strukturfondene og Unionens horisontale programmer.

Rådet vedtager de i stk. 1 nævnte foranstaltninger under hensyn til de særlige karakteristika og begrænsninger i forbindelse med regionerne i den yderste periferi uden at underminere EU-rettens, herunder det indre markeds og de fælles politikkers, integritet og sammenhæng.

III - De foreslåede retsgrundlag

Artikel 43 i TEUF udgør retsgrundlaget for den fælles landbrugspolitik og den fælles fiskeripolitik. Proceduren er den almindelige lovgivningsprocedure.

Artikel 114 i TEUF udgør retsgrundlaget for vedtagelse af de foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes bestemmelser, der vedrører det indre markeds oprettelse eller funktion. Proceduren er den almindelige lovgivningsprocedure.

Artikel 153 i TEUF udgør retsgrundlaget for vedtagelse af foranstaltninger med henblik på at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed og arbejdstagernes sociale sikring og beskyttelse. Proceduren er den almindelige lovgivningsprocedure.

Artikel 168 i TEUF udgør retsgrundlaget for vedtagelse af foranstaltninger med henblik på beskyttelse af folkesundheden. Proceduren er den almindelige lovgivningsprocedure.

Artikel 192 i TEUF udgør retsgrundlaget for de aktioner, der skal iværksættes af Unionen med henblik på at gennemføre målene for Unionens politik på miljøområdet. Proceduren er den almindelige lovgivningsprocedure.

Artikel 349 i TEUF udgør retsgrundlaget for vedtagelse af særlige foranstaltninger, der navnlig tager sigte på at fastsætte betingelserne for anvendelsen af traktaterne i regionerne i den yderste periferi, herunder fælles politikker, for at tage hensyn til deres særlige sociale og økonomiske situation. Rådet vedtager disse foranstaltninger på forslag af Kommissionen og efter høring af Parlamentet.

IV - Retspraksis vedrørende retsgrundlaget

I henhold til artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) skal hver institution handle inden for rammerne af de beføjelser, der er tildelt den ved traktaterne, og i overensstemmelse med de procedurer, betingelser og mål, der er fastsat i disse.[7]

Det fremgår af Domstolens faste praksis, at valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt skal ske på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol, herunder især retsaktens formål og indhold[8]. Vælges en forkert hjemmel, vil den pågældende retsakt derfor kunne annulleres.

Desuden fremgår det, at hvis der med retsakten samtidig forfølges flere formål, der på uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, uden at et af disse formål er sekundært og indirekte i forhold til det andet, skal retsakten vedtages med de dertil svarende forskellige retsgrundlag.[9]

V. Det foreslåede direktivs formål og indhold

I sin ovennævnte udtalelse om det franske initiativ om ændring af Mayottes status anførte Kommissionen, at den vil behandle Frankrigs anmodning om undtagelser og overgangsperioder og om nødvendigt fremsætte sine egne forslag.

Kommissionens forslag indeholder derfor den tidsplan og de specifikke retningslinjer, som Frankrig skal overholde ved gennemførelsen af seks gældende direktiver på områderne miljø, landbrug, social- og arbejdsmarkedspolitik og folkesundhed.

VI - Fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag

Det spørgsmål, der skal besvares med henblik på at fastlægge det korrekte retsgrundlag for direktivforslaget, er, om bestemmelserne heri skal betragtes som særlige foranstaltninger til anvendelse af ​​traktaterne i forhold til Mayotte for at tage hensyn til Mayottes strukturelle sociale og økonomiske situation.

Det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag har direkte relation til de forskellige retsgrundlag for de seks omhandlede direktiver, og forslagets formål og indhold er at fastlægge tidsplanen og de specifikke retningslinjer for gennemførelsen af direktiverne for så vidt angår Mayotte.

Forslaget indebærer derfor ikke nogen nye regler om specifikke foranstaltninger, der tager hensyn til Mayottes særlige sociale og økonomiske situation. Selv om Mayottes status ved Det Europæiske Råds afgørelse er blevet ændret til en region i den yderste periferi, som artikel 349 i TEUF finder anvendelse på, vedrører det omhandlede forslag således ikke foranstaltninger i henhold til dette retsgrundlag.

Da der er forskellige retsgrundlag for de pågældende direktiver, og ingen af dem er sekundære og indirekte i forhold til de andre, skal forslaget vedtages med de dertil svarende forskellige retsgrundlag. Da de alle kræver anvendelse af ​​den almindelige lovgivningsprocedure, vil det følgelig være denne procedure, der skal følges i forbindelse med forslaget.

Det skal endvidere bemærkes, at Det Europæiske Råd i henhold til artikel 355, stk. 6, i TEUF kan ændre den status, som et oversøisk land eller territorium har, for så vidt angår anvendelsen af ​​traktaterne over for det pågældende oversøiske land eller territorium, men at selve ordlyden af traktaterne kun kan ændres ved hjælp af procedurerne i artikel 48 i TEU. Der kan derfor sættes spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden af, at ​​Det Europæiske Råd vedtager afgørelser om ændring af traktaternes ordlyd, navnlig under hensyntagen til artikel 13, stk. 2, i TEUF, hvorefter hver institution handler inden for rammerne af de beføjelser, der er tildelt den ved traktaten.

VII - Konklusion og henstillinger

I lyset af ovenstående udgør artikel 43, stk. 2, artikel 114, artikel 153, stk. 2, artikel 168 og artikel 192, stk. 1, i TEUF, som foreslået af Kommissionen, det relevante retsgrundlag for forslaget.

På mødet den 14. oktober 2013 vedtog Retsudvalget enstemmigt[10] at udtale, at det af Rådet foreslåede retsgrundlag, artikel 349 i TEUF, er forkert, og at det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag er korrekt.

På grundlag heraf vedtog Retsudvalget derfor også at henstille til Parlamentets formand at anlægge sag ved Domstolen i overensstemmelse med artikel 128 i forretningsordenen, når Rådets beslutning om at anmode Parlamentet om en udtalelse er blevet offentliggjort i EU-Tidende, for at beskytte Parlamentets rettigheder i henhold til artikel 13, stk. 2, i TEU.

Retsudvalget henstillede, at Parlamentet ikke træffer nogen foranstaltninger angående Det Europæiske Råds afgørelse 2012/419/EU om ændring af traktaten.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  Det Europæiske Råds afgørelse 2012/419/EU af 11. juli 2012 om ændring af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union (EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131).
 • [2]  Se rådsdokument EUCO 114/11 af 15. november 2011.
 • [3]  C(2012) 3506 endelig, der kan ses i rådsdokument 11006/12.
 • [4]  Det Europæiske Råds afgørelse 2010/718/EU af 29. oktober 2010 om ændring af øen Saint-Barthélemys status i forhold til Den Europæiske Union (EUT L 325 af 9.12.2010, s. 4).
 • [5]  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:DA:PDF
 • [6]  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st06/st06655-re07.en08.pdf
 • [7]  Sag C-403/07 Parlamentet mod Kommissionen, Sml. 2007 I, s. 9045, præmis 49, og den deri nævnte retspraksis.
 • [8]  Sag C-45/86, Kommissionen mod Rådet (generelle toldpræferencer), Sml. 1987, s. 1439, præmis 5, sag C-440/86, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2007 I, s. 9097, og sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet (8. september 2009) (EUT C 267 af 7.11.2009, s. 8).
 • [9]  Se sag C-411/06, jf. ovenfor, præmis 46-47.
 • [10]  Til stede ved den endelige afstemning: Sebastian Valentin Bodu (næstformand), Françoise Castex (næstformand), Marielle Gallo, Jutta Haug (jf. forretningsordenens artikel 187, stk. 2), Klaus-Heiner Lehne (formand), Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (jf. forretningsordenens artikel 193, stk. 3) Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström og Tadeusz Zwiefka.

UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (16.10.2013)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug, social- og arbejdsmarkedspolitik og folkesundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen
(COM(2013)0418 – C7‑0176/2013 – 2013/0192(COD))

Ordfører for udtalelse: Patrice Tirolien

KORT BEGRUNDELSE

Ved afgørelse 2012/419/EU har Det Europæiske Råd ændret Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union fra den 1. januar 2014. Fra denne dato vil øgruppen derfor ophøre med at være et oversøisk territorium og blive en region i den yderste periferi i medfør af artikel 349 og artikel 355, stk. 1, i TEUF, og EU-retten vil i princippet finde fuld anvendelse.

I erkendelse af de begrænsninger, som Mayotte konfronteres med i forbindelse med denne statusændring, har Kommissionen imidlertid foreslået Parlamentet og Rådet en række retlige undtagelsesbestemmelser for at sikre en gradvis overgang over en vis periode frem mod den gældende fællesskabsret.

I dette forslag fastsættes en række undtagelser, som er knyttet til forvaltningen, finansieringen og kontrollen af fiskeri på Mayotte. Den er blevet udarbejdet i tæt samarbejde med den franske regering for at sikre, at den gældende fællesskabsret indfases så hurtigt, som de specifikke betingelser på Mayotte, navnlig med hensyn til de økonomiske og sociale begrænsninger, som er forbundet med status for en region i den yderste periferi, som fastlagt i artikel 349 i TEUF, tillader det.

Med henblik herpå udtrykker ordføreren for udtalelsen beklagelse over, at artikel 349 TEUF er udeladt som retsgrundlag, selv om de fremsatte foranstaltninger og begrundelserne hertil fuldt ud modsvarer denne artikels formål. At medtage denne artikel er således væsentligt for at sikre de foreslåede foranstaltningers undtagelsesmæssige karakter.

Desuden er en række tilpasninger nødvendige for at sikre, at formålene vedrørende dyrevelfærd, menneskers sundhed og miljøet i EU opfyldes, og at der på behørig vis tages højde for disses praktiske og finansielle indvirkninger og de begrænsninger, der er forbundet med meget afsides beliggende regioner. Ordføreren for udtalelsen foreslår derfor i lyset af den åbenlyse sammenhæng mellem disse bestemmelser at harmonisere undtagelsesbestemmelserne på området for spildevandsrensning og kvalitetskontrol af vand.

Endvidere foreslår ordføreren at forlænge fristen for standardisering af eksisterende bure for æglæggende høner til fire år, idet der tages højde for det lave antal personer, der er beskæftiget i denne sektor, de økonomiske og sociale begrænsninger, som er kendetegnende for Mayotte, og at æggene muligvis udelukkende sælges på det lokale marked. Denne fælles bestemmelse vil fra starten finde anvendelse på alle nye bure, der tages i brug.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Henvisning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2, artikel 114, artikel 153, stk. 2, artikel 168 og artikel 192, stk. 1,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2, artikel 114, artikel 153, stk. 2, artikel 168, artikel 192, stk. 1, og artikel 349,

Begrundelse

Eftersom artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver mulighed for at træffe særlige foranstaltninger for regionerne i den yderste periferi, bør den nævnes som retsgrundlag i dette direktiv.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Ved afgørelse 2012/419/EU4 besluttede Det Europæiske Råd at ændre Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union fra den 1. januar 2014. Fra dette tidspunkt vil Mayotte derfor ophøre med at være et oversøisk territorium og blive en region i den yderste periferi, jf. artikel 349 og artikel 355, stk. 1, i traktaten. EU-retten vil finde anvendelse på Mayotte fra denne dato. Det er hensigtsmæssigt at fastsætte visse specifikke foranstaltninger på grund af den særlige situation for Mayotte på en række områder.

(1) Ved afgørelse 2012/419/EU4 besluttede Det Europæiske Råd at ændre Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union fra den 1. januar 2014. Fra dette tidspunkt vil Mayotte derfor ophøre med at være et oversøisk land eller territorium i henhold til artikel 198 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og blive en region i den yderste periferi, jf. artikel 349 og artikel 355, stk. 1, i denne traktat. EU-retten vil finde anvendelse på Mayotte fra denne dato. Det er hensigtsmæssigt at fastsætte visse specifikke foranstaltninger på grund af den særlige situation for Mayotte og dets nye status som en region i den yderste periferi på en række områder.

__________________

__________________

4 EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131.

4 EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131.

Begrundelse

Formålet hermed er at præcisere Mayottes tidligere status og ligeledes at understrege, at dets nye status som en region i den yderste periferi gør det muligt at afvige fra EU's politikker i medfør af artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) På landbrugsområdet og for så vidt angår Rådets direktiv 1999/74/EF af 19. juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner6 skal det bemærkes, at æglæggende høner produceres i bure, der ikke er stimulusberigede, på Mayotte. I betragtning af de omfattende investeringer og det omfattende forberedende arbejde, der kræves for at erstatte bure, der ikke er stimulusberigede, med bure, der er stimulusberigede, eller alternative systemer, er det, hvad angår høner, der er æglæggende den 1. januar 2014, nødvendigt at udsætte forbuddet mod brug af bure, der ikke er stimulusberigede, i en periode på op til 12 måneder fra nævnte dato. Det bør således kunne undgås at erstatte burene i hønernes æglægningscyklus. For at forhindre fordrejninger af konkurrencen bør æg fra anlæg, hvor der bruges bure, der ikke er stimulusberigede, kun sælges på det lokale marked på Mayotte. For at lette den nødvendige kontrol bør æg produceret i bure, der ikke er stimulusberigede, forsynes med et særligt mærke.

(4) På landbrugsområdet, og for så vidt angår Rådets direktiv 1999/74/EF af 19. juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner6, skal det bemærkes, at æglæggende høner produceres i bure, der ikke er stimulusberigede, på Mayotte. I betragtning af de økonomiske og sociale begrænsninger på Mayotte og de omfattende investeringer og det omfattende forberedende arbejde, der kræves for at erstatte bure, der ikke er stimulusberigede, med bure, der er stimulusberigede, eller alternative systemer, er det, hvad angår høner, der er æglæggende den 1. januar 2014, nødvendigt at udsætte forbuddet mod brug af bure, der ikke er stimulusberigede, i en periode på op til 4 år fra nævnte dato. Det bør således kunne undgås at erstatte burene i hønernes æglægningscyklus. For at forhindre fordrejninger af konkurrencen bør æg fra anlæg, hvor der bruges bure, der ikke er stimulusberigede, kun sælges på det lokale marked på Mayotte. For at lette den nødvendige kontrol bør æg produceret i bure, der ikke er stimulusberigede, forsynes med et særligt mærke.

__________________

__________________

6 EFT L 203 af 3.8.1999, s. 53.

6 EFT L 203 af 3.8.1999, s. 53.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Artikel 1 –nr. 1

Direktiv 91/271/EF

Artikel 3 – stk. 1 a – led 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- senest den 31. december 2020 for byområder med over 10 000 PE, hvilket vil dække mindst 70 % af den mængde, der genereres på Mayotte,

- senest den 31. december 2020 for byområder med over 15 000 PE, hvilket vil dække mindst 70 % af den mængde, der genereres på Mayotte,

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Artikel 1 –nr. 1

Direktiv 91/271/EF

Artikel 3 – stk. 1 a – led 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- senest den 31. december 2027 for alle byområder,

- senest den 31. december 2027 for kommuner med over 2 000 PE,

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Artikel 1 –nr. 2

Direktiv 91/271/EF

Artikel 4 – stk. 1 a – led 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- senest den 31. december 2027 for alle byområder,

- senest den 31. december 2027 for kommuner med over 2 000 PE,

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a

Direktiv 91/271/EF

Artikel 5 – stk. 2 a – led 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- senest den 31. december 2020 for byområder med over 10 000 PE, hvilket sammen med de i artikel 4, stk. 1a, omhandlede byområder vil dække mindst 70 % af den mængde, der genereres på Mayotte,

- senest den 31. december 2020 for byområder med over 15 000 PE, hvilket sammen med de i artikel 4, stk. 1a, omhandlede byområder vil dække mindst 70 % af den mængde, der genereres på Mayotte,

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a

Direktiv 91/271/EF

Artikel 5 – stk. 2 a – led 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- senest den 31. december 2027 for alle byområder,

- senest den 31. december 2027 for byområder med over 2 000 PE,

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Artikel 2

Direktiv 1999/74/EF

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Fra den 1. januar 2014 må ingen bure, som omhandlet i dette kapitel, bygges eller tages i brug for første gang på Mayotte.”

PROCEDURE

Titel

Ændring af direktiver vedrørende miljø, landbrug, social- og arbejdsmarkedspolitik og folkesundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen

Referencer

COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

1.7.2013

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

1.7.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Patrice Tirolien

11.7.2013

Dato for vedtagelse

14.10.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

1

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Cornelia Ernst, Catherine Grèze, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Edvard Kožušník

PROCEDURE

Titel

Ændring af direktiver vedrørende miljø, landbrug, social- og arbejdsmarkedspolitik og folkesundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen

Referencer

COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD)

Dato for høring af EP

13.6.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

1.7.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

1.7.2013

REGI

1.7.2013

AGRI

1.7.2013

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

EMPL

3.7.2013

AGRI

2.7.2013

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Matthias Groote

11.7.2013

 

 

 

Anfægtelse af retsgrundlaget

       Dato for udtalelse fra JURI

JURI

14.10.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

24.10.2013

4.11.2013

 

 

Dato for vedtagelse

14.11.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Sophie Auconie, Franco Bonanini, Chris Davies, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Glenis Willmott

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Kriton Arsenis, Margrete Auken, Vladimir Urutchev

Dato for indgivelse

20.11.2013