RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse teatavaid keskkonda, põllumajandust, sotsiaalpoliitikat ja rahvatervist käsitlevaid direktiive, kuna on muutunud Mayotte'i staatus liidu suhtes

  20.11.2013 - (COM(2013)0418 – C7‑0176/2013 – 2013/0192(COD)) - ***I

  Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  Raportöör: Matthias Groote


  Menetlus : 2013/0192(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A7-0399/2013
  Esitatud tekstid :
  A7-0399/2013
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse teatavaid keskkonda, põllumajandust, sotsiaalpoliitikat ja rahvatervist käsitlevaid direktiive, kuna on muutunud Mayotte'i staatus liidu suhtes

  (COM(2013)0418 – C7‑0176/2013 – 2013/0192(COD))

  (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0418),

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 43 lõiget 2, artiklit 114, artikli 153 lõiget 2, artiklit 168 ja artikli 192 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0176/2013),

  –   võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

  –   võttes arvesse nõukogu 10. oktoober 2013. aasta kirja[1];

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

  –   võttes arvesse kodukorra artikleid 55 ja 37,

  –   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning regionaalarengukomisjoni arvamust (A7-0399/2013),

  1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

  2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

  3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (1) Euroopa Nõukogu muutis otsusega 2012/419/EL3, mis jõustub alates 1. jaanuarist 2014, Mayotte’i staatust Euroopa Liidu suhtes. Seetõttu ei ole Mayotte alates nimetatud kuupäevast enam ülemereterritoorium, vaid temast saab äärepoolseim piirkond ELi toimimise lepingu artikli 349 ja artikli 355 lõike 1 tähenduses. Liidu õigusakte hakatakse Mayotte suhtes kohaldama alates nimetatud kuupäevast. On asjakohane kehtestada mitmes valdkonnas teatavad erimeetmed, mida õigustab Mayotte'ile eriomane olukord.

  (1) Euroopa Nõukogu muutis otsusega 2012/419/EL3, mis jõustub alates 1. jaanuarist 2014, Mayotte’i staatust Euroopa Liidu suhtes. Seetõttu ei ole Mayotte alates nimetatud kuupäevast enam ülemeremaa ega -territoorium Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 198 tähenduses, vaid temast saab äärepoolseim piirkond asjaomase lepingu artikli 349 ja artikli 355 lõike 1 tähenduses. Mayotte’i õigusliku staatuse muutumisest tulenevalt hakatakse Mayotte’i suhtes kohaldama liidu õigust alates 1. jaanuarist 2014. On asjakohane kehtestada mitmes valdkonnas teatavad erimeetmed, mida õigustab Mayotte'ile eriomane struktuurne, sotsiaalne, keskkonnaalane ja majanduslik olukord ning tema uus äärepoolseima piirkonna staatus.

  __________________

  __________________

  3 ELT L 204, 31.7.2012, lk 131.

  3 ELT L 204, 31.7.2012, lk 131.

  Muudatusettepanek  2

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (4) Seoses põllumajandusvaldkonna ja nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiiviga 1999/74/EÜ, millega sätestatakse munakanade kaitse miinimumnõuded,5 märgitakse, et Mayotte'is kasvatatakse munakanu täiustamata puurides. Võttes arvesse, et täiustamata puuride vahetamine täiustatud puuride või alternatiivsete süsteemide vastu vajab suuri investeeringuid ja ettevalmistustöid, on vaja munakande puhul, kellel on 1. jaanuari 2014. aasta seisuga munemistsükkel, edasi lükata keeldu kasutada täiustamata puure kuni 12 kuuks alates nimetatud kuupäevast. Puuride vahetamist tuleks seega vältida kanade munemistsükli ajal. Selleks et vältida konkurentsimoonutusi, tuleks täiustamata puure kasutavatest tootmisettevõtetest saadud mune turustada ainult Mayotte'i kohalikul turul. Selleks et aidata kaasa vajaliku kontrolli tegemisele, peaksid täiustamata puure kasutavatest tootmisettevõtetest pärit munad kandma eritähist.

  (4) Seoses põllumajandusvaldkonna ja nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiiviga 1999/74/EÜ, millega sätestatakse munakanade kaitse miinimumnõuded,5 märgitakse, et Mayotte'is kasvatatakse munakanu täiustamata puurides. Võttes arvesse Mayotte'i majanduslikke ja sotsiaalseid piiranguid ning et täiustamata puuride vahetamine täiustatud puuride või alternatiivsete süsteemide vastu vajab suuri investeeringuid ja ettevalmistustöid, on vaja munakande puhul, kellel on 1. jaanuari 2014. aasta seisuga munemistsükkel, edasi lükata keeldu kasutada täiustamata puure kuni 4 aastaks alates nimetatud kuupäevast. Puuride vahetamist tuleks seega vältida kanade munemistsükli ajal. Selleks et vältida konkurentsimoonutusi, tuleks täiustamata puure kasutavatest tootmisettevõtetest saadud mune turustada ainult Mayotte'i kohalikul turul. Selleks et aidata kaasa vajaliku kontrolli tegemisele, peaksid täiustamata puure kasutavatest tootmisettevõtetest pärit munad kandma eritähist.

  __________________

  __________________

  5 EÜT L 203, 3.8.1999, lk 53.

  5 EÜT L 203, 3.8.1999, lk 53.

  Muudatusettepanek  3

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 6

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (6) Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. veebruari 2006. aasta direktiiviga 2006/7/EÜ, mis käsitleb suplusvee kvaliteedi juhtimist ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 76/160/EMÜ, on vaja Mayotte'i praegust pinnaveekogude olukorda oluliselt parandada, et viia see vastavusse kõnealuse direktiivi nõuetega. Suplusvee kvaliteet sõltub otseselt asulareovee puhastamisest ja direktiivi 2006/7/EÜ sätteid on võimalik hakata järk-järgult täitma alles siis, kui asulareovee kvaliteeti mõjutavad linnastud hakkavad täitma direktiivi 91/271/EMÜ nõudeid. Seega on vaja vastu võtta konkreetsed tähtajad, et võimaldada Prantsusmaal viia Mayotte'i suplusvee kvaliteet vastavusse liidu standarditega.

  (6) Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. veebruari 2006. aasta direktiiviga 2006/7/EÜ, mis käsitleb suplusvee kvaliteedi juhtimist ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 76/160/EMÜ, on vaja Mayotte'i praegust pinnaveekogude olukorda oluliselt parandada, et viia see vastavusse kõnealuse direktiivi nõuetega. Suplusvee kvaliteet sõltub otseselt asulareovee puhastamisest ja direktiivi 2006/7/EÜ sätteid on võimalik hakata järk-järgult täitma alles siis, kui asulareovee kvaliteeti mõjutavad linnastud hakkavad täitma direktiivi 91/271/EMÜ nõudeid. Selleks et võimaldada Prantsusmaal viia Mayotte’i kui uue äärepoolseima piirkonna suplusvee kvaliteet vastavusse liidu standarditega ning Mayotte’i erilise sotsiaalse, keskkonnaalase ja majandusliku olukorra tõttu, on vaja vastu võtta konkreetsed tähtajad.

  Muudatusettepanek  4

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 7

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (7) Sotsiaalpoliitika valdkonnas tuleks arvesse võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiivi 2006/25/EÜ (töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (tehislik optiline kiirgus) tulenevate riskidega) järgimisega seotud raskusi Mayotte'is alates 1. jaanuarist 2014. Mayotte'is puuduvad tehnilised süsteemid kõnealuse direktiivi järgimiseks vajalike meetmete rakendamiseks seoses tehisliku optilise kiirgusega. Seega on Prantsusmaa jaoks võimalik kuni 31. detsembrini 2017 ette näha erandid teatavatest kõnealuse direktiivi sätetest tingimusel, et Mayotte'is kõnealused süsteemid puuduvad ja et ei piirata töötajate tervise ja ohutuse valdkonnas kehtivaid kaitse ja ennetamise üldpõhimõtteid.

  (7) Sotsiaalpoliitika valdkonnas tuleks arvesse võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiivi 2006/25/EÜ (töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (tehislik optiline kiirgus) tulenevate riskidega) järgimisega seotud raskusi Mayotte'is alates 1. jaanuarist 2014. Mayotteis valitseva sotsiaalse ja majandusliku eriolukorra tõttu puuduvad seal tehnilised süsteemid kõnealuse direktiivi järgimiseks vajalike meetmete rakendamiseks tehisliku optilise kiirguse valdkonnas. Seega on asjakohane näha kuni 31. detsembrini 2017 Prantsusmaa jaoks ette erandid teatavatest kõnealuse direktiivi sätetest tingimusel, et Mayotteis kõnealused süsteemid puuduvad ja et ei piirata töötajate tervise ja ohutuse valdkonnas kehtivaid kaitse ja ennetamise üldpõhimõtteid.

  Muudatusettepanek  5

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 91/271/EÜ

  Artikkel 3 – lõige 1 a – taane 1

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  – hiljemalt 31. detsembriks 2020 linnastute puhul, mille inimekvivalent (ie) on üle 10 000 ja mis hõlmavad vähemalt 70% Mayotte'is tekkivast reoveest;

  – hiljemalt 31. detsembriks 2020 linnastute puhul, mille inimekvivalent (ie) on üle 15 000 ja mis hõlmavad vähemalt 70% Mayotte'is tekkivast reoveest;

  Muudatusettepanek  6

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 91/271/EMÜ

  Artikkel 3 – lõige 1 a – taane 2

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

   

   

   

  – hiljemalt 31. detsembriks 2027 kõikide linnastute puhul.”

  – hiljemalt 31. detsembriks 2027 kõikide linnastute puhul, mille ie on üle 2000.”

  Muudatusettepanek  7

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 2

  Direktiiv 91/271/EMÜ

  Artikkel 4 – lõige 1 a

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  „1a. Erandina lõikest 1 tagab Prantsusmaa, et Mayotte kogumissüsteemidesse sisenev asulareovesi läbib enne ärajuhtimist bioloogilise puhastuse või muu sellega võrdväärse puhastuse:

  „1a. Erandina lõikest 1 tagab Prantsusmaa, et Mayotte’i kogumissüsteemidesse sisenev asulareovesi läbib enne ärajuhtimist bioloogilise puhastuse või muu sellega võrdväärse puhastuse:

  – hiljemalt 31. detsembriks 2020 linnastute puhul, mille inimekvivalent (ie) on üle 15 000 ja mis koos artikli 5 lõikes 2a osutatud linnastutega hõlmavad vähemalt 70% Mayotte'is tekkivast reoveest;

  – hiljemalt 31. detsembriks 2020 linnastute puhul, mille inimekvivalent (ie) on üle 15 000 ja mis koos artikli 5 lõikes 2a osutatud linnastutega hõlmavad vähemalt 70% Mayotte'is tekkivast reoveest;

  – hiljemalt 31. detsembriks 2027 kõikide linnastute puhul.”

  – hiljemalt 31. detsembriks 2027 kõikide linnastute puhul, mille ie on üle 2000.” '

  Muudatusettepanek  8

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a

  Direktiiv 91/271/EMÜ

  Artikkel 5 – lõige 2 a – taane 1

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  – hiljemalt 31. detsembriks 2020 linnastute puhul, mille inimekvivalent (ie) on üle 10 000 ja mis koos artikli 4 lõikes 1a osutatud linnastutega hõlmavad vähemalt 70% Mayotte'is tekkivast reoveest;

  – hiljemalt 31. detsembriks 2020 linnastute puhul, mille inimekvivalent (ie) on üle 15 000 ja mis koos artikli 4 lõikes 1a osutatud linnastutega hõlmavad vähemalt 70% Mayotte'is tekkivast reoveest;

  Muudatusettepanek  9

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a

  Direktiiv 91/271/EMÜ

  Artikkel 5 – lõige 2 a – taane 2

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  – hiljemalt 31. detsembriks 2027 kõikide linnastute puhul.”

  hiljemalt 31. detsembriks 2027 linnastute puhul, mille ie on üle 2000.”

  Muudatusettepanek  10

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)

  Direktiiv 91/271/EMÜ

  Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

   

  Kehtiv tekst

  Muudatusettepanek

   

  (3 a) Artiklile 7 lisatakse järgmine lõik:

   

  „Erandina on esimeses lõigus kehtestatud tähtaeg Mayotte’i puhul 31. detsember 2027.”

  Muudatusettepanek  11

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 2

  Direktiiv 1999/74/EÜ

  Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  „3. Erandina lõikest 2 võib Mayotte'is selliste kanade kasvatamist, kellel on seisuga 1. jaanuar 2014 munemistsükkel ja keda kasvatatakse sellel kuupäeval käesolevas peatükis osutatud puurides, jätkata kõnealustes puurides kuni 31. detsembrini 2014.”

  „3. Erandina lõikest 2 võib Mayotte'is munevaid kanu, keda kasvatatakse käesolevas peatükis osutatud puurides, kasvatada kõnealustes puurides edasi kuni 31. detsembrini 2017.”

   

  Muudatusettepanek  12

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 8

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

  Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

   

  Käesolevat direktiivi kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

  • [1]  21. oktoobri 2013. aasta protokolli punkt 4 (P7_PV-PROV(2013)10-21).

  SELETUSKIRI

  Aastal 2011 muudeti Mayotte’i staatus Prantsusmaa põhiseaduse kontekstis ülemereterritooriumist ülemeredepartemanguks.

  Järgnevalt muutis Euroopa Ülemkogu Prantsusmaa taotlusel artikli 355 lõigetest 3 ja 6 lähtudes otsusega 2012/419/EL nimetatud uue ülemeredepartemangu staatust nii, et Mayotte on nüüd ELi toimimise lepingu artikli 349 mõistes Euroopa Liidu äärepoolseim piirkond.

  Nimetatud otsuse kohaselt jõustub Mayotte’i uus staatus 1. jaanuarist 2014 ja sellega kaasneb ELi õiguse täielik kohaldamine.

  Samas on Prantsusmaal siiski võimatu kohe algusest peale tagada liidu õiguse täielikku kohaldamist ning on vaja mitmeid üleminekuperioode ja -kordi, eelkõige heitveekäitluse, mõõtude, veepoliitika, suplusvee kvaliteedi juhtimise, munakanade puuride mõõtmete ning ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete valdkonnas seoses töötajate füüsiliste ainetega kokkupuutumisest tingitud ohtudega, samuti seoses patsientide õigustega piiriülese ravi korral.

  Raportöör kontrollis, kas käesoleva komisjoni ettepaneku õiguslikku alust on õigesti kohaldatud, ning konsulteeris Euroopa Parlamendi õiguskomisjoniga.

  Õiguskomisjoni üksmeelse järelduse kohaselt on ettepaneku sobivaks õiguslikuks aluseks artikli 43 lõige 2, artikkel 114, artikli 153 lõige 2, artikkel 168 ja artikli 192 lõige 1, mis kõik eeldavad seadusandlikku tavamenetlust.

  Õiguskomisjoni arvamus on käesolevatele aktidele lisatud, kuid raportöör sooviks eraldi välja tuua selle järgmised lõigud: „Komisjoni pakutud õiguslik alus seondub vahetult kuue asjaomase direktiivi erinevate õiguslike alustega ning ettepaneku sisu ja eesmärk on näha ette nende Mayotte’i suhtes rakendamise ajakava ja üksikasjad.

  Seega ei kehtestata ettepanekuga mingeid uusi eeskirju erimeetmete osas, millega võetakse arvesse Mayotte’i erilist sotsiaalset ja majandusolukorda. Seetõttu, olgugi et Euroopa Ülemkogu otsusega muudeti Mayotte oma staatuselt äärepoolseimaks piirkonnaks, mille suhtes kohaldatakse ELi toimimise lepingu artiklit 349, ei puuduta käesolev ettepanek sellest õiguslikust alusest tulenevaid meetmeid.

  Kuna asjaomastel direktiividel on erinevad õiguslikud alused, millest ükski ei ole mõne teise suhtes kaudne või teisejärguline, peab ettepanek tuginema vastavatele erinevatele õiguslikele alustele. Kuna kõik need alused eeldavad seadusandlikku tavamenetlust, tuleb ettepaneku puhul järgida nimetatud menetlust.”

  Raportöör nõustub põhimõtteliselt komisjoni pakutud üleminekumeetmetega, kuna leiab, et liidu õiguse kiire ja täielik kohaldamine on saare keskkonnale, rahvatervisele ja loomade heaolule kõige parem.

  Üksnes munakanade puhul, püüdes leida toimivat õiglast kompromissi ettevõtjate investeeringute ja loomade heaolu vahel, teeb raportöör ettepaneku keelustada vanade normide järgi ehitatud uued puurid ning lubada juba kasutusel olevaid vanu standardseid puure kasutada edasi kuni 2017. aasta lõpuni. Seda võib teha tingimusel, et vanades puurides peetavate kanade mune ei ekspordita ja need märgistatakse vastavalt.

  Teine rühm muudatusettepanekuid on seotud kanalisatsioonisüsteemidega ja linnastute puhul künnistega, mille ületamisel tuleb need süsteemid rajada. Ettepanekute eesmärk on viia Mayotte’i suhtes kohaldatavad õigusnormid kooskõlla ülejäänud ELis praegu kehtiva ühenduse õigustikuga.

  ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS ÕIGUSLIKU ALUSE KOHTA

  Hr Matthias Groote

  Esimees

  Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

  BRÜSSEL

  Teema:            Teatavate keskkonda, põllumajandust, sotsiaalpoliitikat ja rahvatervist käsitlevate direktiivide muutmine, kuna on muutunud Mayotte’i staatus liidu suhtes [COM(2013)0418] (COM(2013)0418 – C7‑0176/2013 – 2013/0192(COD)) – arvamus õigusliku aluse kohta

  Austatud härra esimees

  Palusite 19. septembri 2013. aasta kirjas õiguskomisjonil vastavalt kodukorra artiklile 37 uurida kõnealuse direktiivi ettepaneku õiguslikku alust.

  Komisjoni ettepaneku kohaselt on õiguslik alus Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping”) artikli 43 lõige 2, artikkel 114, artikli 153 lõige 2, artikkel 168 ja artikli 192 lõige 1.

  Pärast Mayotte’i staatuse muutumist Prantsuse ülemeremaast või -territooriumist äärepoolseimaks piirkonnaks Euroopa Ülemkogu otsusega 2012/419/EL[1] otsustas Euroopa Liidu Nõukogu 30. septembril 2013. aastal muuta ettepaneku õiguslikuks aluseks ELi toimimise lepingu artikkel 349.

  Seetõttu palusite kirjas arvamust õigusliku aluse sobivuse kohta ja selle kohta, kas Euroopa Ülemkogu otsus on seaduslik, ning kui ei, siis millised on õiguskaitse võimalused.

  I. Taust

  Pärast 2009. aasta rahvahääletust sai toonasest Prantsuse ülemerekogukonnast Mayotte’ist, mis asub India ookeanis Madagaskarist põhja pool, Prantsusmaa ülemeredepartemang alates 31. märtsist 2011 ning 26. oktoobri 2011. aasta kirjas[2] palus Prantsusmaa president Euroopa Ülemkogu eesistujal alustada ELi toimimise lepingu artikli 355 lõike 6 kohast menetlust, et teha otsus, millega muudetakse ELi aluslepingutes Mayotte’i staatus ülemeremaast või -territooriumist äärepoolseimaks piirkonnaks. Kirjas viidati ka ELi toimimise lepingu artikli 355 lõiget 6 käsitlevale deklaratsioonile nr 43, mille sõnastus on järgmine:

  Kõrged lepinguosalised lepivad kokku, et Euroopa Ülemkogu võtab artikli 355 lõike 6 kohaldamisel vastu otsuse, millega muudetakse Mayotte'i staatust liidu suhtes, muutes selle territooriumi artikli 355 lõike 1 ja artikli 349 mõistes äärepoolseimaks piirkonnaks, kui Prantsuse ametivõimud teavitavad Euroopa Ülemkogu ja komisjoni, et praegu toimuv saare sisestaatuse areng lubab seda teha.

  Pärast komisjoniga konsulteerimist[3] ja kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 355 lõikega 6 võttis Euroopa Ülemkogu 12. juulil 2012. aastal eespool nimetatud otsuse vastu ühehäälselt.

  Otsuse artiklis 1 märgitakse, et alates 2014. aastast ei ole Mayotte enam ülemeremaa või -territoorium, millele kehtivad ELi toimimise lepingu neljanda osa sätted, vaid sellest saab liidu äärepoolseim piirkond ELi toimimise lepingu artikli 349 tähenduses. Artikli 2 sõnastus on järgmine:

  Artikkel 2

  ELi toimimise lepingut muudetakse järgmiselt:

  (1) artikli 349 esimesse taandesse lisatakse pärast sõna „Martinique’i“ sõna „Mayotte’i“;

  (2) artikli 355 lõikesse 1 lisatakse pärast sõna „Martinique’i“ sõna „Mayotte’i“;

  (3) II lisa kuues taane jäetakse välja.

  Otsusel on sama struktuur nagu 2010. aasta Euroopa Ülemkogu otsusel Prantsuse Kariibi mere saare Saint-Barthélemy staatuse muutmise kohta äärepoolseimast piirkonnast ülemeremaaks või -territooriumiks[4] ja see võeti vastu sama menetluse kohaselt.

  Tuleb siiski märkida, et kumbagi nendele kahele Euroopa Ülemkogu otsusele vastavat ELi toimimise lepingu sõnastuse muudatust ei kajastata ELi toimimise lepingu viimases konsolideeritud versioonis, mis avaldati 26. oktoobril 2012[5]. See-eest on need lisatud nõukogu enda konsolideeritud versiooni[6] sellest tekstist.

  II. Asjakohased aluslepingute artiklid

  Komisjoni ettepaneku õiguslikuks aluseks on esitatud ELi toimimise lepingu järgmised artiklid (rõhuasetus lisatud):

  Artikkel 43

  [---]

  2. Euroopa Parlament ja nõukogu kehtestavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega artikli 40 lõikes 1 ettenähtud ühise põllumajanduse turukorralduse ning muud ühise põllumajanduspoliitika ja ühise kalanduspoliitika eesmärkide saavutamiseks vajalikud sätted.

  Artikkel 114

  1. Kui aluslepingutes ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse artiklis 26 seatud eesmärkide saavutamiseks järgmisi sätteid. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu liikmesriikides nii õigus- kui ka haldusnormide ühtlustamiseks meetmed, mille eesmärk on siseturu rajamine ja selle toimimine.

             [---]

  Artikkel 153

  [---]

  Euroopa Parlament ja nõukogu teevad otsuse seadusandliku tavamenetluse kohaselt pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega.

  [---]

  Artikkel 168

  [---]

  4. Erandina artikli 2 lõikest 5 ja artikli 6 punktist a ning kooskõlas artikli 4 lõike 2 punktiga k aitavad Euroopa Parlament ja nõukogu, toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega, kaasa käesolevas artiklis viidatud eesmärkide saavutamisele, võttes ühistest ohutusprobleemidest jagusaamiseks:

  [---]

  5. Samuti võivad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega ning regioonide komiteega võtta vastu stimuleerivaid meetmeid inimeste tervise kaitseks ja parandamiseks ning eelkõige peamiste piiriüleste tervist kahjustavate tegurite vastu võitlemiseks, meetmeid, mis puudutavad tõsiste piiriüleste terviseohtude seiret, nende eest varajast hoiatamist ja nende vastu võitlemist, ning samuti meetmeid, mille otsene eesmärk on rahvatervise kaitse seoses tubakaga ja alkoholi kuritarvitamisega, ilma et see kohustaks liikmesriike oma õigus- ja haldusnorme ühtlustama.

  [---]

  Artikkel 192

  1. Toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega, otsustavad Euroopa Parlament ja nõukogu, missuguseid meetmeid tuleb liidul võtta, et saavutada artiklis 191 seatud eesmärgid.

  [---]

  Nõukogu esitab direktiivi õiguslikuks aluseks järgmise artikli (rõhuasetus lisatud):

  Artikkel 349

  Võttes arvesse Guadeloupe'i, Prantsuse Guajaana, Martinique'i, Réunioni, Saint-Barthélemy, Saint-Martini, Assooride, Madeira ja Kanaari saarte struktuurilist ühiskondlikku ja majanduslikku olukorda, mida tingivad nende kaugus, isoleeritus, väike pindala, rasked looduslikud olud, majanduslik sõltuvus mõnest tootest, mille püsivus ja koosmõju piiravad nende arengut, võtab nõukogu pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga komisjoni ettepaneku põhjal erimeetmed, mis on suunatud eriti aluslepingute kohaldamise tingimuste sätestamisele nendes piirkondades, kaasa arvatud ühine poliitika. Kui nõukogu võtab asjaomased erimeetmed vastu seadusandliku erimenetluse kohaselt, teeb nõukogu samuti otsuse komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga.

  Esimeses lõigus osutatud meetmed on seotud eelkõige selliste valdkondadega nagu tolli- ja kaubanduspoliitika, maksupoliitika, vabatsoonid, põllumajandus- ja kalanduspoliitika, toorainete ja hädavajalike tarbekaupadega varustamise tingimused, riigiabi ning struktuurifondidele ja liidu horisontaalprogrammidele ligipääsu tingimused.

  Nõukogu võtab esimeses lõigus osutatud meetmed, võttes arvesse äärepoolseimate piirkondade erilisi iseärasusi ja piiranguid, õõnestamata liidu õiguskorra, sealhulgas siseturu ja ühise poliitika terviklikkust ja sidusust.

  III. Esitatud õiguslikud alused

  ELi toimimise lepingu artikkel 43 on ühise põllumajanduspoliitika ja ühise kalanduspoliitika õiguslik alus. Järgitakse seadusandlikku tavamenetlust.

  ELi toimimise lepingu artikkel 114 on õiguslik alus liikmesriikides sätete ühtlustamise jaoks vajalike meetmete võtmiseks, mille eesmärk on siseturu rajamine ja selle toimimine. Järgitakse seadusandlikku tavamenetlust.

  ELi toimimise lepingu artikkel 153 on õiguslik alus töötajate tervise ja ohutuse kaitsmise ning töötajate sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalkaitse jaoks meetmete võtmiseks. Järgitakse seadusandlikku tavamenetlust.

  ELi toimimise lepingu artikkel 168 on õiguslik alus rahvatervise kaitse alaste meetmete võtmiseks. Järgitakse seadusandlikku tavamenetlust.

  ELi toimimise lepingu artikkel 192 on õiguslik alus selliste liidu meetmete võtmiseks, millega saavutatakse liidu keskkonnapoliitika eesmärgid. Järgitakse seadusandlikku tavamenetlust.

  ELi toimimise lepingu artikkel 349 on õiguslik alus erimeetmete võtmiseks, mille eesmärk on eelkõige sätestada tingimused aluslepingute kohaldamiseks äärepoolseimate piirkondade suhtes, kaasa arvatud ühine poliitika, et võtta arvesse nende eriomast sotsiaalset ja majanduslikku olukorda. Nõukogu võtab need meetmed komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga.

  IV. Kohtupraktika õigusliku aluse kohta

  Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping”) artikli 13 lõike 2 kohaselt tegutseb iga institutsioon talle aluslepinguga antud volituste piires ning vastavalt nendes sätestatud korrale, tingimustele ja eesmärkidele[7].

  Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt „peab ühenduse õigusakti õigusliku aluse valik tuginema kohtulikult kontrollitavatele objektiivsetele teguritele, sealhulgas akti eesmärgile ja sisule”[8]. Vale õigusliku aluse valik võib seega põhjendada kõnealuse õigusakti tühistamist.

  Lisaks, kui õigusakti eelnõul on mitu lahutamatult seotud eesmärki või reguleerimisvaldkonda, ilma et mõni neist oleks teisega võrreldes teisejärguline või kaudne, siis peab õigusakt põhinema vastavatel erinevatel õiguslikel alustel[9].

  V. Kavandatava direktiivi eesmärk ja sisu

  Oma eespool nimetatud arvamuses Prantsusmaa soovi kohta muuta Mayotte’i staatust märkis komisjon, et ta vaatab läbi Prantsusmaa esitatud taotluse erandite ja üleminekuperioodide kohta ja teeb vajaduse korral oma ettepanekud.

  Komisjoni esitatud ettepanekus nähakse seetõttu ette ajakava ja konkreetsed eeskirjad, mida Prantsusmaa peab järgima kuue kehtiva direktiivi rakendamisel keskkonna, põllumajanduse, sotsiaalpoliitika ja rahvatervise valdkonnas.

  VI. Kohase õigusliku aluse määramine

  Direktiivi ettepaneku sobiva õigusliku aluse kindlaksmääramiseks tuleb vastata küsimusele, kas direktiivi sätteid tuleks pidada erimeetmeteks aluslepingute kohaldamise jaoks Mayotte’i suhtes, võttes arvesse Mayotte’i struktuurilist ühiskondlikku ja majanduslikku olukorda.

  Komisjoni välja pakutud õiguslik alus on otseselt seotud kuue asjaomase direktiivi erinevate õiguslike alustega ning ettepaneku eesmärk ja sisu on näha ette ajakava ja konkreetsed eeskirjad nende rakendamiseks Mayotte’i suhtes.

  Seetõttu ei nähta ettepanekus ette uusi eeskirju erimeetmete kohta, võttes arvesse Mayotte’i eriomast ühiskondlikku ja majanduslikku olukorda. Järelikult, kuigi Euroopa Ülemkogu otsusega muudeti Mayotte’i staatus äärepoolseimaks piirkonnaks, millele kehtib ELi toimimise lepingu artikkel 349, ei ole kõnealune ettepanek seotud nimetatud õigusliku aluse kohaste meetmetega.

  Kuna asjaomastel direktiividel on erinevad õiguslikud alused ja ükski neist ei ole teistega võrreldes teisejärguline või kaudne, siis peab ettepanek põhinema vastavatel erinevatel õiguslikel alustel. Kuna nende kõigi puhul on vajalik kohaldada seadusandlikku tavamenetlust, siis on see järelikult menetlus, mida tuleb järgida ka ettepaneku puhul.

  Lisaks tuleb märkida, et vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 355 lõikele 6 võib Euroopa Ülemkogu muuta mis tahes ülemeremaa või -territooriumi staatust seoses aluslepingute kohaldamisega selle ülemeremaa või -territooriumi suhtes, aga aluslepingute sõnastust võib muuta ainult ELi lepingu artikli 48 kohaseid menetlusi kasutades. Seega on kaheldav, kui asjakohane on see, et Euroopa Ülemkogu teeb otsuseid, millega muudetakse aluslepingute sõnastust, eriti võttes arvesse ELi lepingu artikli 13 lõiget 2, mille kohaselt iga institutsioon peab tegutsema talle aluslepingutega antud volituste piires.

  VII. Järeldus ja soovitused

  Arvestades eeltoodud analüüsi on ettepaneku sobiv õiguslik alus ELi toimimise lepingu artikli 43 lõige 2, artikkel 114, artikli 153 lõige 2, artikkel 168 ja artikli 192 lõige 1, nagu leidis komisjon.

  Õiguskomisjon otsustas oma 14. oktoobri 2013. aasta koosolekul võtta ühehäälselt[10] seisukoht, et nõukogu esitatud õiguslik alus, ELi toimimise lepingu artikkel 349, on vale ja et õige on komisjoni esitatud õiguslik alus.

  Sellest lähtuvalt otsustas õiguskomisjon soovitada parlamendi presidendil anda asi vastavalt kodukorra artiklile 128 Euroopa Kohtusse, niipea kui nõukogu otsus nõuda parlamendi arvamust on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, et kaitsta parlamendi eesõigusi vastavalt ELi lepingu artikli 13 lõikele 2.

  Õiguskomisjon soovitas parlamendil mitte võtta meetmeid seoses Euroopa Ülemkogu otsusega 2012/419/EL, millega muudetakse aluslepingut.

  Lugupidamisega

  Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Euroopa Ülemkogu 11. juuli 2012. aasta otsus 2012/419/EL, millega muudetakse Mayonette’i staatust Euroopa Liidu suhtes (ELT L 204, 31.7.2012, lk 131).
  • [2]  Vt nõukogu 15. novembri 2011. aasta dokumenti EUCO 114/11.
  • [3]  C(2012)3506 final, kättesaadav nõukogu dokumendis 11006/12.
  • [4]  Euroopa Ülemkogu 29. oktoobri 2010. aasta otsus 2010/718/EL Saint-Barthélemy saare staatuse muutmise kohta Euroopa Liidu suhtes (ELT L 325, 9.12.2010, lk 4).
  • [5]  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:ET:PDF.
  • [6]  http://register.consilium.europa.eu/pdf/et/08/st06/st06655-re07.et08.pdf
  • [7]  Kohtuasi C-403/05 parlament vs. komisjon [2007] EKL lk I-9045, punkt 49, ja selles viidatud kohtupraktika.
  • [8]  Kohtuasi C-45/86, komisjon vs. nõukogu (üldised tariifsed soodustused), EKL 1987, lk 1439, punkt 5; kohtuasi C-440/05 komisjon vs. Nõukogu, EKL 2007, lk I-9097; kohtuasi C-411/06 komisjon vs. parlament ja nõukogu (8. september 2009) (ELT C 267, 7.11.2009, lk 8).
  • [9]  Vt kohtuasja C-411/06, viidatud eespool, punktid 46–47.
  • [10]  Lõpphääletuse ajal olid kohal: Sebastian Valentin Bodu (esimees), Franēoise Castex (aseesimees), Marielle Gallo, Jutta Haug (asendusliige vastavalt kodukorra artikli 187 lõikele 2), Klaus-Heiner Lehne (esimees), Eva Lichtenberger, Alajos Mészįros, Andrej Plenković (asendusliige vastavalt kodukorra artikli 193 lõikele 3) Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

  REGIONAALARENGUKOMISJONI ARVAMUS (16.10.2013)

  keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse teatavaid keskkonda, põllumajandust, sotsiaalpoliitikat ja rahvatervist käsitlevaid direktiive, kuna on muutunud Mayotte'i staatus liidu suhtes
  (COM(2013)0418 – C7‑0176/2013 – 2013/0192(COD))

  Arvamuse koostaja: Patrice Tirolien

  LÜHISELGITUS

  Euroopa Nõukogu muutis otsusega 2012/419/EL, mis jõustub alates 1. jaanuarist 2014, Mayotte’i staatust Euroopa Liidu suhtes. Sellest tulenevalt ei kuulu Mayotte alates nimetatud kuupäevast enam ülemeremaade ja -territooriumide (ÜMTd) hulka, vaid temast saab äärepoolseim piirkond ELi toimimise lepingu artikli 349 ja artikli 355 lõike 1 tähenduses ning selle suhtes hakatakse kohaldama liidu õigusakte.

  Olles väga hästi teadlik Mayotte’i piirangutest seoses sellise staatuse muutmisega, teeb Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku mitmete õigusaktide suhtes tehtavate erandite kohta, et tagada järk-järguline ja pikema aja peale jaotatud üleminek ühenduse õigustikule.

  Käesolev ettepanek sisaldab mitmeid erandeid Mayotte’i kalandussektori kavandamise, rahastamise ja kontrolli osas. See on koostatud tihedas koostöös Prantsusmaa valitsusega, et tagada liidu õigustiku kasutuselevõtmine nii kiiresti kui eritingimused seda võimaldavad – eriti ELi toimimise lepingu artiklis 349 määratletud äärepoolseima piirkonna staatusega seotud majanduslikud ja sotsiaalsed piirangud.

  Sellega seoses taunib arvamuse koostaja ELi toimimise lepingu artikli 349 puudumist õiguslike aluste hulgast, hoolimata asjaolust, et selle tekst ja põhjendused vastavad täielikult nimetatud artikli eesmärgile. Selle kaasamine on väga vajalik, et kindlustada esildatud meetmete staatus erandina.

  Samuti on olemas vajadus teatava ühtlustamise järele, et tagada nii ühenduse loomade, inimeste ja keskkonna heaoluga seotud eesmärkide täitmine kui ka nende eesmärkidega kaasnevate materiaalsete ja rahaliste probleemide lahendamine, ning võtta arvesse äärepoolsetele piirkondadele omaseid piiranguid. Seega teeb arvamuse koostaja ettepaneku ühtlustada reovee puhastamist ja vee kvaliteedi kontrollimist käsitlevad erandid, võttes arvesse selget seost nende sätete vahel.

  Samuti teeb arvamuse koostaja ettepaneku pikendada munakanade puuride miinimumnõuetega vastavusse viimise tähtaega erandkorras nelja aastani, võttes arvesse selle sektori töötajate väikest arvu, Mayotte’i majandust iseloomustavaid majanduslikke ja sotsiaalseid piiranguid ning asjaolu, et mune saab müüa ainult kohalikul turul. See säte on uute puuride kasutuselevõttu käsitlevate ühiste õigusaktide kohaldamise tingimuseks.

  MUUDATUSETTEPANEKUD

  Regionaalarengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Volitus 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2, artiklit 114, artikli 153 lõiget 2, artiklit 168 ja artikli 192 lõiget 1,

  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2, artiklit 114, artikli 153 lõiget 2, artiklit 168, artikli 192 lõiget 1 ja artiklit 349,

   

  Selgitus

  Kuivõrd Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 349 nähakse ette võimalus võtta äärepoolseimate piirkondade jaoks vastu erimeetmeid, tuleks asjaomast artiklit käesoleva direktiivi õigusliku alusena mainida.

  Muudatusettepanek  2

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (1) Euroopa Ülemkogu muutis otsusega 2012/419/EL³, mis jõustub alates 1. jaanuarist 2014, Mayotte’i staatust Euroopa Liidu suhtes. Seetõttu ei ole Mayotte alates nimetatud kuupäevast enam ülemereterritoorium, vaid temast saab äärepoolseim piirkond ELi toimimise lepingu artikli 349 ja artikli 355 lõike 1 tähenduses. Liidu õigusakte hakatakse Mayotte suhtes kohaldama alates nimetatud kuupäevast. On asjakohane kehtestada mitmes valdkonnas teatavad erimeetmed, mida õigustab Mayotte'ile eriomane olukord.

  (1) Euroopa Ülemkogu muutis otsusega 2012/419/EL³, mis jõustub alates 1. jaanuarist 2014, Mayotte’i staatust Euroopa Liidu suhtes. Seetõttu ei ole Mayotte alates nimetatud kuupäevast enam ülemeremaa ega -territoorium Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 198 tähenduses, vaid temast saab äärepoolseim piirkond sama lepingu artikli 349 ja artikli 355 lõike 1 tähenduses. Liidu õigusakte hakatakse Mayotte suhtes kohaldama alates nimetatud kuupäevast. On asjakohane kehtestada mitmes valdkonnas teatavad erimeetmed, mida õigustab Mayotte'ile eriomane olukord ja tema uus äärepoolseima piirkonna staatus.

  __________________

  __________________

  3 ELT L 204, 31.7.2012, p. 131.

  3 ELT L 204, 31.7.2012, p. 131.

  Selgitus

  Eesmärk on täpsustada Mayotte'i staatuse muutumist ülemeremaast ja -territooriumist äärepoolseimaks piirkonnaks, samuti rõhutada, et äärepoolseima piirkonna staatus võimaldab teha Euroopa Liidu toimimise lepingu 349 kohaselt ühisest poliitikast erandit.

  Muudatusettepanek  3

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (4) Seoses põllumajandusvaldkonna ja nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiiviga 1999/74/EÜ, millega sätestatakse munakanade kaitse miinimumnõuded5, märgitakse, et Mayotte'is kasvatatakse munakanu täiustamata puurides. Võttes arvesse, et täiustamata puuride vahetamine täiustatud puuride või alternatiivsete süsteemide vastu vajab suuri investeeringuid ja ettevalmistustöid, on vaja munakande puhul, kellel on 1. jaanuari 2014. aasta seisuga munemistsükkel, edasi lükata keeldu kasutada täiustamata puure kuni 12 kuuks alates nimetatud kuupäevast. Puuride vahetamist tuleks seega vältida kanade munemistsükli ajal. Selleks et vältida konkurentsimoonutusi, tuleks täiustamata puure kasutavatest tootmisettevõtetest saadud mune turustada ainult Mayotte'i kohalikul turul. Selleks et aidata kaasa vajaliku kontrolli tegemisele, peaksid täiustamata puure kasutavatest tootmisettevõtetest pärit munad kandma eritähist.

  (4) Seoses põllumajandusvaldkonna ja nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiiviga 1999/74/EÜ, millega sätestatakse munakanade kaitse miinimumnõuded5, märgitakse, et Mayotte'is kasvatatakse munakanu täiustamata puurides. Võttes arvesse Mayotte'i majanduslikke ja sotsiaalseid piiranguid ning et täiustamata puuride vahetamine täiustatud puuride või alternatiivsete süsteemide vastu vajab suuri investeeringuid ja ettevalmistustöid, on vaja munakande puhul, kellel on 1. jaanuari 2014. aasta seisuga munemistsükkel, edasi lükata keeldu kasutada täiustamata puure kuni 4 aastaks alates nimetatud kuupäevast. Puuride vahetamist tuleks seega vältida kanade munemistsükli ajal. Selleks et vältida konkurentsimoonutusi, tuleks täiustamata puure kasutavatest tootmisettevõtetest saadud mune turustada ainult Mayotte'i kohalikul turul. Selleks et aidata kaasa vajaliku kontrolli tegemisele, peaksid täiustamata puure kasutavatest tootmisettevõtetest pärit munad kandma eritähist.

  __________________

  __________________

  5 EÜT L 203, 3.8.1999, p. 53.

  5 EÜT L 203, 3.8.1999, p. 53.

  Muudatusettepanek  4

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

  Direktiiv 91/271/EÜ

  Artikkel 3 – lõige 1 a – taane 1

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  – hiljemalt 31. detsembriks 2020 linnastute puhul, mille inimekvivalent (ie) on üle 10 000 ja mis hõlmavad vähemalt 70% Mayotte'is tekkivast reoveest;

  – hiljemalt 31. detsembriks 2020 linnastute puhul, mille inimekvivalent (ie) on üle 15 000 ja mis hõlmavad vähemalt 70% Mayotte'is tekkivast reoveest;

  Muudatusettepanek  5

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

  Direktiiv 91/271/EÜ

  Artikkel 3 – lõige 1 a – taane 2

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  – hiljemalt 31. detsembriks 2027 kõikide linnastute puhul.

  – hiljemalt 31. detsembriks 2027 üle 2000 elanikuga kogukondade puhul.

  Muudatusettepanek  6

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

  Direktiiv 91/271/EÜ

  Artikkel 4 – lõige 1 a – taane 2

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  – hiljemalt 31. detsembriks 2027 kõikide linnastute puhul.

  – hiljemalt 31. detsembriks 2027 üle 2 000 elanikuga kogukondade puhul.

  Muudatusettepanek  7

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a

  Direktiiv 91/271/EÜ

  Artikkel 5 – lõige 2 a – taane 1

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  – hiljemalt 31. detsembriks 2020 linnastute puhul, mille inimekvivalent (ie) on üle 10 000 ja mis koos artikli 4 lõikes 1a osutatud linnastutega hõlmavad vähemalt 70% Mayotte'is tekkivast reoveest;

  – hiljemalt 31. detsembriks 2020 linnastute puhul, mille inimekvivalent (ie) on üle 15 000 ja mis koos artikli 4 lõikes 1a osutatud linnastutega hõlmavad vähemalt 70% Mayotte’is tekkivast reoveest;

  Muudatusettepanek  8

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a

  Direktiiv 91/271/EÜ

  Artikkel 5 – lõige 2 a – taane 2

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  – hiljemalt 31. detsembriks 2027 kõikide linnastute puhul.

  – hiljemalt 31. detsembriks 2027 üle 2000 elanikuga linnastute puhul.

  Muudatusettepanek  9

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 2

  Direktiiv 1999/74/EÜ

  Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 3 a

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Alates 1. jaanuarist 2014 ei tohi Mayotte’is käesolevas peatükis osutatud puure ehitada ega neid seal esimest korda kasutusele võtta.”

  MENETLUS

  Pealkiri

  Keskkonda, põllumajandust, sotsiaalpoliitikat ja rahvatervist käsitlevate direktiivide muutmine, kuna on muutunud Mayotte’i staatus liidu suhtes

  Viited

  COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD)

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  ENVI

  1.7.2013

   

   

   

  Arvamuse esitaja(d)

         istungil teada andmise kuupäev

  REGI

  1.7.2013

  Arvamuse koostaja

         nimetamise kuupäev

  Patrice Tirolien

  11.7.2013

  Vastuvõtmise kuupäev

  14.10.2013

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  25

  1

  4

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Cornelia Ernst, Catherine Grèze, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

  Edvard Kožušník

  MENETLUS

  Pealkiri

  Keskkonda, põllumajandust, sotsiaalpoliitikat ja rahvatervist käsitlevate direktiivide muutmine, kuna on muutunud Mayotte’i staatus liidu suhtes

  Viited

  COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD)

  EP-le esitamise kuupäev

  13.6.2013

   

   

   

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  ENVI

  1.7.2013

   

   

   

  Arvamuse esitaja(d)

         istungil teada andmise kuupäev

  EMPL

  1.7.2013

  REGI

  1.7.2013

  AGRI

  1.7.2013

   

  Arvamuse esitamisest loobumine

         otsuse kuupäev

  EMPL

  3.7.2013

  AGRI

  2.7.2013

   

   

  Raportöör(id)

         nimetamise kuupäev

  Matthias Groote

  11.7.2013

   

   

   

  Õigusliku aluse vaidlustamine

         JURI arvamuse kuupäev

  JURI

  14.10.2013

   

   

   

  Arutamine parlamendikomisjonis

  24.10.2013

  4.11.2013

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  14.11.2013

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  20

  0

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Sophie Auconie, Franco Bonanini, Chris Davies, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Glenis Willmott

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Kriton Arsenis, Margrete Auken, Vladimir Urutchev

  Esitamise kuupäev

  20.11.2013