Pranešimas - A7-0399/2013Pranešimas
A7-0399/2013

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl Majoto statuso Sąjungos atžvilgiu pakeitimo iš dalies keičiamos tam tikros aplinkos, žemės ūkio, socialinės politikos ir visuomenės sveikatos srities direktyvos

20.11.2013 - (COM(2013)0418 – C7‑0176/2013 – 2013/0192(COD)) - ***I

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėjas: Matthias Groote


Procedūra : 2013/0192(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0399/2013
Pateikti tekstai :
A7-0399/2013
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl Majoto statuso Sąjungos atžvilgiu pakeitimo iš dalies keičiamos tam tikros aplinkos, žemės ūkio, socialinės politikos ir visuomenės sveikatos srities direktyvos

(COM(2013)0418 – C7‑0176/2013 – 2013/0192(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0418),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 43 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalį, 168 straipsnį ir 192 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0176/2013),

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl siūlomo teisinio pagrindo,

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2013 m. spalio 10 d. laišką[1],

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 37 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Regioninės plėtros komiteto nuomonę (A7–0399/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Sprendimu 2012/419/ES3 Europos Vadovų Taryba nusprendė iš dalies pakeisti Majoto statusą Europos Sąjungos atžvilgiu nuo 2014 m. sausio 1 d. Todėl nuo tos dienos Majotas nebebus užjūrio teritorija ir taps atokiausiu regionu, kaip apibrėžta Sutarties 349 straipsnyje ir 355 straipsnio 1 dalyje. Nuo tos dienos Majotui bus taikoma Sąjungos teisė. Dėl ypatingos Majoto padėties daugelyje sričių tikslinga numatyti tam tikras konkrečias priemones;

(1) Sprendimu 2012/419/ES3 Europos Vadovų Taryba nusprendė iš dalies pakeisti Majoto statusą Europos Sąjungos atžvilgiu nuo 2014 m. sausio 1 d. Todėl nuo tos dienos Majotas nebebus užjūrio šalimi arba teritorija pagal SESV 118 straipsnį ir taps atokiausiu regionu, kaip apibrėžta tos Sutarties 349 straipsnyje ir 355 straipsnio 1 dalyje. Taip pakeitus Majoto teisinį statusą, Majotui nuo 2014 m. sausio 1 d. bus taikoma Sąjungos teisė. Dėl ypatingos Majoto padėties socialinės, aplinkos ir ekonominės sandaros požiūriu ir naujo jo, kaip atokiausio regiono, statuso daugelyje sričių tikslinga numatyti tam tikras konkrečias priemones;

__________________

__________________

3 OL L 204, 2012 7 31, p. 131.

3 OL L 204, 2012 7 31, p. 131.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) žemės ūkio srityje, kalbant apie 1999 m. liepos 19 d. Tarybos direktyvą 1999/74/EB, nustatančią būtiniausius dedeklių vištų apsaugos standartus5, pažymima, kad Majote dedeklės vištos yra auginamos nepagerintuose narvuose. Atsižvelgiant į dideles investicijas ir parengiamuosius darbus, kurių reikia siekiant nepagerintus narvus pakeisti pagerintais narvais arba alternatyviomis sistemomis, dedeklių vištų, kurių kiaušinių dėjimo laikotarpis 2014 m. sausio 1 d. prasidėjęs, atžvilgiu reikia atidėti draudimą naudoti nepagerintus narvus 12 mėnesių nuo tos dienos. Todėl reikėtų vengti keisti narvus vištų kiaušinių dėjimo laikotarpiu. Siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo, nepagerintus narvus naudojančių įmonių kiaušiniai turėtų būti parduodami tik Majoto vietos rinkoje. Siekiant palengvinti reikiamą kontrolę, nepagerintuose narvuose padėti kiaušiniai turėtų būti žymimi specialiu ženklu;

(4) žemės ūkio srityje, kalbant apie 1999 m. liepos 19 d. Tarybos direktyvą 1999/74/EB, nustatančią būtiniausius dedeklių vištų apsaugos standartus5, pažymima, kad Majote dedeklės vištos yra auginamos nepagerintuose narvuose. Atsižvelgiant į Majotui kylančius ekonominius ir socialinius sunkumus ir į dideles investicijas ir parengiamuosius darbus, kurių reikia siekiant nepagerintus narvus pakeisti pagerintais narvais arba alternatyviomis sistemomis, dedeklių vištų, kurių kiaušinių dėjimo laikotarpis 2014 m. sausio 1 d. prasidėjęs, atžvilgiu reikia atidėti draudimą naudoti nepagerintus narvus ketverius metus nuo tos dienos. Todėl reikėtų vengti keisti narvus vištų kiaušinių dėjimo laikotarpiu. Siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo, nepagerintus narvus naudojančių įmonių kiaušiniai turėtų būti parduodami tik Majoto vietos rinkoje. Siekiant palengvinti reikiamą kontrolę, nepagerintuose narvuose padėti kiaušiniai turėtų būti žymimi specialiu ženklu;

__________________

__________________

5 OL L 203, 1999 8 3, p. 53.

5 OL L 203, 1999 8 3, p. 53.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) kalbant apie 2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/7/EB dėl maudyklų vandens kokybės valdymo, panaikinančią Direktyvą 76/160/EEB, dabartinė paviršinių vandenų būklė Majote turi būti gerokai pagerinta, kad atitiktų tos direktyvos reikalavimus. Maudyklų vandens kokybė tiesiogiai priklauso nuo miesto nuotekų valymo ir Direktyvos 2006/7/EB nuostatų laikymasis gali būti užtikrintas tik palaipsniui, kai miesto nuotekų vandens kokybei turinčios aglomeracijos atitiks Direktyvos 91/271/EEB reikalavimus. Todėl reikia nustatyti konkrečius terminus, kad Prancūzija Majote galėtų pasiekti Sąjungos maudyklų vandens kokybės standartus;

(6) kalbant apie 2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/7/EB dėl maudyklų vandens kokybės valdymo, panaikinančią Direktyvą 76/160/EEB, dabartinė paviršinių vandenų būklė Majote turi būti gerokai pagerinta, kad atitiktų tos direktyvos reikalavimus. Maudyklų vandens kokybė tiesiogiai priklauso nuo miesto nuotekų valymo ir Direktyvos 2006/7/EB nuostatų laikymasis gali būti užtikrintas tik palaipsniui, kai miesto nuotekų vandens kokybei turinčios aglomeracijos atitiks Direktyvos 91/271/EEB reikalavimus. Todėl reikia nustatyti konkrečius terminus, kad Prancūzija Majote, kuris yra naujas atokiausias regionas, atsižvelgiant į jo ypatingą socialinę, aplinkos bei ekonominę padėtį, galėtų pasiekti Sąjungos maudyklų vandens kokybės standartus;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) socialinės politikos srityje reikėtų atsižvelgti į sunkumus, susijusius su 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/25/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (dirbtinės optinės spinduliuotės) keliama rizika darbuotojams laikymusi Majote nuo 2014 m. sausio 1 d. Majote nėra techninių galimybių įgyvendinti priemones, reikalingas siekiant laikytis tos direktyvos dirbtinės optinės spinduliuotės srityje. Todėl iki 2017 m. gruodžio 31 d. galima nustatyti Prancūzijai nukrypti nuo tam tikrų tos direktyvos nuostatų leidžiančią nuostatą, jeigu Majote nėra tų struktūrų, nepažeidžiant bendrųjų apsaugos ir prevencijos principų darbuotojų sveikatos ir saugos srityje;

(7) socialinės politikos srityje reikėtų atsižvelgti į sunkumus, susijusius su 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/25/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (dirbtinės optinės spinduliuotės) keliama rizika darbuotojams laikymusi Majote nuo 2014 m. sausio 1 d. Majote dėl jam būdingos ypatingos socialinės bei ekonominės padėties nėra techninių galimybių įgyvendinti priemones, reikalingas siekiant laikytis tos direktyvos dirbtinės optinės spinduliuotės srityje. Todėl iki 2017 m. gruodžio 31 d. tikslinga nustatyti Prancūzijai nukrypti nuo tam tikrų tos direktyvos nuostatų leidžiančią nuostatą, jeigu Majote nėra tų struktūrų, nepažeidžiant bendrųjų apsaugos ir prevencijos principų darbuotojų sveikatos ir saugos srityje;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 91/271/EB

3 straipsnio 1 a dalies pirma įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 10 000 g.e., kurios apims bent 70 proc. Majote susidarančių nuotekų kiekio, – ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 15 000 g.e., kurios apims bent 70 proc. Majote susidarančių nuotekų kiekio, – ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 91/271/EEB

3 straipsnio 1 a dalies antra įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

 

 

– visose kitose aglomeracijose – ne vėliau kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d.“

– visose aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 2 000 g.e., – ne vėliau kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d.“

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 91/271/EEB

4 straipsnio 1 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1a) Nukrypstant nuo 1 dalies, kiek tai susiję su Majotu, Prancūzija užtikrina, kad į nuotekų surinkimo sistemas patenkančioms miesto nuotekoms, prieš jas išleidžiant, būtų taikomas antrinis arba jam prilygstantis valymas:

(1a) Nukrypstant nuo 1 dalies, kiek tai susiję su Majotu, Prancūzija užtikrina, kad į nuotekų surinkimo sistemas patenkančioms miesto nuotekoms, prieš jas išleidžiant, būtų taikomas antrinis arba jam prilygstantis valymas:

– aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 15 000 g.e., kurios kartu su 5 straipsnio 2a dalyje nurodytomis aglomeracijomis apims bent 70 proc. Majote susidarančių nuotekų kiekio, – ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

– aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 15 000 g.e., kurios kartu su 5 straipsnio 2a dalyje nurodytomis aglomeracijomis apims bent 70 proc. Majote susidarančių nuotekų kiekio, – ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

– visose kitose aglomeracijose – ne vėliau kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d.“

– visose aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 2 000 g.e., – ne vėliau kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d.“

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punkto a papunktis

Direktyva 91/271/EB

5 straipsnio 2 a dalies pirma įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 10 000 g.e., kurios kartu su 4 straipsnio 1 a dalyje nurodytomis aglomeracijomis apims bent 70 proc. Majote susidarančių nuotekų kiekio, – ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 15 000 g.e., kurios kartu su 4 straipsnio 1 a dalyje nurodytomis aglomeracijomis apims bent 70 proc. Majote susidarančių nuotekų kiekio, – ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punkto a papunktis

Direktyva 91/271/EB

5 straipsnio 2 a dalies antra įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– visose kitose aglomeracijose – ne vėliau kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d.

– kitose aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 2 000 g.e. – ne vėliau kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Direktyva 91/271/EB

7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3a) 7 straipsnyje įterpiama ši nauja pastraipa:

 

„Nukrypstant nuo to, kas nurodyta pirmoje pastraipoje, kiek tai susiję su Majotu, nustatytas terminas yra 2027 m. gruodžio 31 d.“

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnis

Direktyva 1999/74/EB

5 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„3. Nukrypstant nuo 2 dalies, Majote dedekles vištas, kurių kiaušinių dėjimo laikotarpis 2014 m. sausio 1 d. prasidėjęs ir kurios tą dieną auginamos šiame skyriuje nurodytuose narvuose, galima toliau auginti tokiuose narvuose iki 2014 m. gruodžio 31 d.“

„3.Nukrypstant nuo 2 dalies, Majote dedekles vištas galima toliau auginti šiame skyriuje nurodytuose narvuose iki 2017 m. gruodžio 31 d.“

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Ši direktyva įsigalioja dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

 

Ji taikoma nuo 2014 m. sausio 1 d.

 • [1]  2013 m. spalio 21 d. Protokolo 4 punktas (_PV-PROV(2013)10-21).

AIŠKINAMOJI DALIS

2011 m. vykdant Prancūzijos konstitucinę reformą Majoto užjūrio teritorijos statusas buvo pakeistas suteikiant jam užjūrio departamento statusą.

Po to, Prancūzijai pateikus prašymą, Europos Vadovų Taryba, vadovaudamasi SESV 355 straipsnio 2 ir 6 dalimis, priėmė Sprendimą 2012/419/ES, kuriuo pakeitė šio naujo užjūrio departamento statusą Europos Sąjungos atžvilgiu į atokiausio regiono statusą, kaip apibrėžta SESV 349 straipsnyje.

Remiantis šiuo sprendimu naujas Majoto statusas įsigalios 2014 m. sausio 1 d., ir tai reiškia, kad bus visiškai taikomi ES teisės aktai.

Tačiau aiškėja, kad Prancūzijai neįmanoma nuo pat pradžių užtikrinti šį visišką Sąjungos teisės taikymą, todėl būtina taikyti keletą pereinamųjų laikotarpių ir susitarimų, ypač nuotekų valymo, matmenų, vandens politikos, maudyklų vandens kokybės valdymo, dedeklių vištų narvų matmenų, būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su darbuotojais, kuriems kyla fizikinių veiksnių rizika, ir pacientų teisėmis teikiant tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas, srityse.

Pranešėjas patikrino, ar tinkamai pritaikytas šio Komisijos pasiūlymo teisinis pagrindas, ir konsultavosi su Europos Parlamento Teisės reikalų komitetu.

Teisės reikalų komitetas vienbalsiai nusprendė, kad 43 straipsnio 2 dalis, 114 straipsnis, 153 straipsnio 2 dalis, 168 straipsnis ir 192 straipsnio 1 dalis, pagal kuriuos turi būti taikoma įprasta teisėkūros procedūra, yra tinkami šio pasiūlymo teisiniai pagrindai.

Prie šio dokumento pridedama Teisės reikalų komiteto nuomonė, bet pranešėjas norėtų pabrėžti šiuos punktus: „Komisijos siūlomas teisinis pagrindas yra tiesiogiai susijęs su skirtingais atitinkamų šešių direktyvų teisiniais pagrindais, o pasiūlymo tikslas ir turinys – nustatyti tvarkaraštį ir konkrečias šių direktyvų įgyvendinimo sąlygas, kiek tai susiję su Majotu.

Todėl pasiūlyme nepateikiama jokių naujų taisyklių dėl konkrečių priemonių, atsižvelgiant į konkrečią socialinę ir ekonominę padėtį Majote. Taigi, nors Majoto statusas buvo iš dalies pakeistas Europos Vadovų Tarybos sprendimu į atokiausio regiono statusą, kuriam taikomas SESV 349 straipsnis, šis pasiūlymas nėra susijęs su priemonėmis pagal šį teisinį pagrindą.

Kadangi atitinkamoms direktyvoms taikomi skirtingi teisiniai pagrindai, ir nė vienas iš jų nėra antraeilis ar netiesioginis kito atžvilgiu, pasiūlymas turės būti grindžiamas atitinkamais įvairiais teisiniais pagrindais. Kadangi pagal juos visus reikia taikyti įprastą teisėkūros procedūrą, šia procedūra reikės vadovautis priimant šį pasiūlymą.“

Pranešėjas iš esmės pritaria pereinamojo laikotarpio priemonėms, kurias pasiūlė Komisija, nes jis mano, kad greitas visiškas Sąjungos teisės taikymas yra geriausias būdas apsaugoti aplinką ir visuomenės sveikatą bei gyvūnų gerovę saloje.

Tačiau dedeklių vištų atveju ir siekdamas rasti veiksmingą, teisingą kompromisą tarp verslininkų investicijų ir gyvūnų gerovės, pranešėjas siūlo uždrausti naujus narvus, pagamintus pagal senus standartus, bet leisti naudoti standartinius narvus, kurie jau yra naudojami, iki 2017 m. pabaigos. Taikoma sąlyga, kad vištų, auginamų seno tipo narvuose, kiaušiniai negali būti eksportuojami ir turi būti atitinkamai ženklinami.

Antras pakeitimų rinkinys yra susijęs su nuotekų surinkimo sistemomis ir aglomeracijų ribomis, kurias viršijus turi būti diegiamos tokios sistemos. Šiais pakeitimais siekiama suderinti nuostatas dėl Majoto su Bendrijos teisynu (pranc. acquis communautaire), kuris šiuo metu galioja likusioms ES šalims.

TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ APIE TEISINĮ PAGRINDĄ

Matthiasui Groote,

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto

Pirmininkui

BRIUSELIS

Tema:              Nuomonė dėl teisinio pagrindo iš dalies keisti tam tikras aplinkos, žemės ūkio, socialinės politikos ir visuomenės sveikatos srities direktyvas pasikeitus Majoto statusui Europos Sąjungos atžvilgiu [COM(2013) 0418] (COM(2013) 0418 – C7‑0176/2013 – 2013/0192(COD))

2013 m. rugsėjo 19 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnį prašydamas patikrinti minėto direktyvos pasiūlymo teisinį pagrindą.

Komisijos siūlomas teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 43 straipsnio 2 dalis, 114 straipsnis, 153 straipsnio 2 dalis, 168 straipsnis ir 192 straipsnio 1 dalis.

Pasikeitus Majoto statusui, t. y. Europos Vadovų Tarybos sprendimu 2012/419/ES[1] iš Prancūzijos užjūrio šalies arba teritorijos jam tapus atokiausiu regionu, 2013 m. rugsėjo 30 d. Europos Vadovų Taryba nusprendė pakeisti pasiūlymo teisinį pagrindą SESV 349 straipsniu.

Todėl laiške Jūs prašote pateikti nuomonę dėl tinkamo teisinio pagrindo, taip pat dėl to, ar Europos Vadovų Tarybos sprendimas yra teisėtas, o jei ne – tai dėl galimybių apginti teises teisinėmis priemonėmis.

I. Bendrosios aplinkybės

2009 m. įvykus referendumui Prancūzijos užjūrio bendrija Majotas, esanti į šiaurę nuo Madagaskaro Indijos vandenyne, 2011 m. kovo 31 d. tapo Prancūzijos užjūrio departamentu, o 2011 m. spalio 26 d. raštu[2] Prancūzijos prezidentas paprašė Europos Vadovų Tarybos pirmininko pradėti procedūrą pagal SESV 355 straipsnio 6 dalį, siekiant priimti sprendimą, kuriuo Majoto statusas pagal ES Sutartis būtų pakeistas iš užjūrio šalies arba teritorijos į atokiausio regiono. Rašte taip pat paminėta Deklaracija Nr. 43 dėl SESV 355 straipsnio 6 dalies, kuri suformuluota taip:

Aukštosios Susitariančios Šalys susitaria, kad Europos Vadovų Taryba, taikydama 355 straipsnio 6 dalį, priims sprendimą, kuriuo pakeičiamas Majoto statusas Sąjungos atžvilgiu, siekiant, kad ši teritorija taptų atokiausiu regionu pagal 355 straipsnio 1 dalį ir 349 straipsnį, kai Prancūzijos valdžios institucijos praneš Europos Vadovų Tarybai ir Komisijai, kad tam sudaro sąlygas vykstanti salos vidaus statuso raida.

Todėl, pasikonsultavusi su Komisija[3] pagal SESV 355 straipsnio 6 dalį, Europos Vadovų Taryba 2012 m. liepos 12 d. vienbalsiai priėmė minėtą sprendimą.

Sprendimo 1 straipsnyje nurodyta, kad nuo 2014 m. Majotas nebebus užjūrio šalis ar teritorija, kuriai taikomos SESV ketvirtosios dalies nuostatos, ir taps Sąjungos atokiausiu regionu, kaip jis suprantamas SESV 349 straipsnyje. 2 straipsnis suformuluotas taip:

2 straipsnis

SESV iš dalies keičiama taip:

1) 349 straipsnio pirmoje pastraipoje po žodžio „Martinikos“ įterpiamas žodis „Majoto“.

2) 355 straipsnio 1 punkte po žodžio „Martinikai“ įterpiamas žodis „Majotui“.

3) II priede išbraukiama šešta įtrauka.

Šio sprendimo struktūra tokia pati ir jis priimtas pagal tą pačią procedūrą, kaip ir 2010 m. priimtas Europos Vadovų Tarybos sprendimas, kuriuo Prancūzijos Karibų jūros regiono Sen Bartelemi salos statusas keičiamas iš labiausiai nutolusio regiono į užjūrio šalies ar teritorijos[4].

Tačiau reikėtų pažymėti, kad paskutinės suvestinės redakcijos SESV, paskelbtoje 2012 m. spalio 26 d.[5], neatspindėtas nė vienas SESV formuluotės pakeitimas pagal šiuos du Europos Vadovų Tarybos sprendimus. Tačiau šie pakeitimai įtraukti į pačios Tarybos teksto suvestinę redakciją[6].

II. Taikytini Sutarties straipsniai

Šie SESV straipsniai (pabraukta papildomai) Komisijos pasiūlyme pateikti kaip teisinis pagrindas:

43 straipsnis

<...>

2. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, nustato 40 straipsnio 1 dalyje numatytą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo formą ir kitas nuostatas, kurių reikia bendros žemės ūkio ir žuvininkystės politikos tikslams pasiekti.

114 straipsnis

1. Išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyse nustatyta kitaip, 26 straipsnyje iškeltiems tikslams pasiekti taikomos toliau dėstomos nuostatos. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, nustato priemones valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, skirtoms vidaus rinkos sukūrimui ir veikimui, suderinti.

           <...>

153 straipsnis

<...>

Europos Parlamentas ir Taryba, pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu, sprendžia pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

<...>

168 straipsnis

<...>

4. Nukrypstant nuo 2 straipsnio 5 dalies ir 6 straipsnio a punkto bei laikantis 4 straipsnio 2 dalies k punkto, Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu, šiame straipsnyje nurodytų tikslų padeda siekti imdamiesi bendroms saugos problemoms spręsti:

<...>

5. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu, taip pat gali patvirtinti skatinamąsias priemones, skirtas saugoti ir gerinti žmonių sveikatą, pirmiausia kovoti su peržengiančio sieną pobūdžio labiausiai sveikatą pakertančiomis ligomis, priemones, skirtas stebėsenai, išankstiniam įspėjimui dėl didelių peržengiančio sienas pobūdžio grėsmių sveikatai ir kovai su jomis, taip pat priemones, kurių tiesioginis tikslas – apsaugoti visuomenės sveikatą, kai tai susiję su tabako vartojimu ir piktnaudžiavimu alkoholiu, išskyrus bet kokį valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų suderinimą.

<...>

192 straipsnis

1. Europos Parlamentas ir Taryba įprasta teisėkūros procedūra, pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu, sprendžia, kokių veiksmų Sąjungai reikia imtis, kad būtų pasiekti 191 straipsnyje nurodyti tikslai.

<...>

Taryba direktyvos teisiniu pagrindu siūlo pasirinkti toliau nurodytą straipsnį (pabraukta papildomai):

349 straipsnis

Atsižvelgdama į Gvadelupos, Prancūzijos Gvianos, Martinikos, Reunjono, Sen Bartelemi, Sen Marteno, Azorų, Maderos ir Kanarų salų socialinės ir ekonominės struktūros padėtį, kurią sunkina jų atokumas, izoliuotumas, mažumas, sunkios topografinės ir klimato sąlygos, ekonominis priklausomumas nuo keleto produktų, o šių veiksnių pastovumas ir derinys labai riboja šių regionų plėtrą, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, nustato konkrečias priemones, kuriomis siekiama būtent šiems regionams nustatyti Sutarčių, taip pat bendrų politikos krypčių taikymo sąlygas. Jei atitinkamas konkrečias priemones priima Taryba pagal specialią teisėkūros procedūrą, ji taip pat sprendžia remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu.

Pirmojoje pastraipoje nurodytos priemonės pirmiausia skirtos muitų ir prekybos politikai, fiskalinei politikai, laisvosios zonos, žemės ūkio ir žuvininkystės politikai, žaliavų ir būtino vartojimo prekių tiekimo sąlygoms, valstybės pagalbos bei paramos iš struktūrinių fondų ir pagal horizontaliąsias Sąjungos programas gavimo sąlygoms.

Atsižvelgdama į atokiausių regionų ypatumus ir ribotas galimybes, pirmojoje pastraipoje minėtas priemones Taryba nustato nesumenkindama Sąjungos teisinės tvarkos, taip pat vidaus rinkos ir bendros politikos krypčių vientisumo bei darnos.

III. Siūlomi teisiniai pagrindai

SESV 43 straipsniu numatytas bendros žemės ūkio ir bendros žuvininkystės politikos teisinis pagrindas. Taikoma įprasta teisėkūros procedūra.

SESV 114 straipsnyje numatytas teisinis pagrindas imtis valstybių narių nuostatų derinimo priemonių, kurių tikslas – vidaus rinkos sukūrimas ir veikimas. Taikoma įprasta teisėkūros procedūra.

SESV 153 straipsnyje numatytas teisinis pagrindas imtis priemonių darbuotojų sveikatai ir saugai apsaugoti, taip pat darbuotojų socialiniam draudimui ir apsaugai. Taikoma įprasta teisėkūros procedūra.

SESV 168 straipsniu suteikiamas teisinis pagrindas imtis visuomenės sveikatos apsaugos priemonių. Taikoma įprasta teisėkūros procedūra.

SESV 192 straipsnis yra priemonių, kurių Sąjunga turėtų imtis, kad būtų pasiekti Sąjungos aplinkos politikos tikslai, teisinis pagrindas. Taikoma įprasta teisėkūros procedūra.

SESV 349 straipsniu suteikiamas teisinis pagrindas imtis konkrečių priemonių, kuriomis visų pirma siekiama nustatyti Sutarčių taikymo sąlygas atokiausiam regionui, įskaitant bendrą politiką, kad būtų atsižvelgta į ypatingą jų socialinę ir ekonominę padėtį. Taryba imasi priemonių gavusi Komisijos pasiūlymą, pasikonsultavus su Europos Parlamentu.

IV. Teismo praktika teisinio pagrindo klausimu

Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kiekviena institucija veikia neviršydama Sutartyse jai suteiktų įgaliojimų ir laikydamasi jose nustatytų procedūrų, sąlygų bei tikslų[7].

Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką „Bendrijos priemonės teisinio pagrindo pasirinkimas turi būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriems taikoma teisminė peržiūra ir kurie pirmiausia apima priemonės tikslą ir turinį“[8]. Todėl pasirinkus netinkamą teisinį pagrindą aptariamas teisės aktas gali būti panaikintas.

Be to, jeigu teisės akto pasiūlymu tuo pat metu siekiama keleto tikslų arba jį sudaro keletas neatsiejamų komponentų, kurių nė vienas nėra šalutinis ir netiesioginis vienas kito atžvilgiu, toks teisės aktas turės būti grindžiamas įvairiais atitinkamais teisiniais pagrindais[9].

V. Siūlomos direktyvos tikslas ir turinys

Minėtoje nuomonėje dėl Prancūzijos iniciatyvos pakeisti Majoto statusą Komisija nurodė, kad išnagrinės prašymą taikyti Prancūzijos pateiktas išlygas ir pereinamuosius laikotarpius, o prireikus pateiks savo pasiūlymus.

Todėl Komisijos pateiktame pasiūlyme numatytas grafikas ir konkretūs aspektai, kurių Prancūzija turi paisyti įgyvendindama šešias esamas aplinkos, žemės ūkio, socialinės politikos ir visuomenės sveikatos srities direktyvas.

VI. Tinkamo teisinio pagrindo nustatymas

Norint nustatyti tinkamą siūlomos direktyvos teisinį pagrindą, reikia atsakyti į klausimą, ar jos nuostatas reikia laikyti konkrečiomis Sutarčių taikymo Majotui priemonėmis, atsižvelgiant į jo socialinės ir ekonominės struktūros padėtį.

Komisijos siūlomas teisinis pagrindas tiesiogiai susijęs su skirtingais šešių atitinkamų direktyvų teisiniais pagrindais, o pasiūlymo tikslas ir turinys – nustatyti jų įgyvendinimo grafiką ir konkrečius ypatumus Majoto atžvilgiu.

Todėl pasiūlyme nėra jokių naujų taisyklių dėl konkrečių priemonių, atsižvelgiant į ypatingą socialinę ir ekonominę Majoto padėtį. Todėl, nors Europos Vadovų Tarybos sprendimu Majoto statusas pakeistas į atokiausio regiono, kuriam taikomas SESV 349 straipsnis, šis pasiūlymas nesusijęs su minėto teisinio pagrindo priemonėmis.

Kadangi atitinkamų direktyvų teisinis pagrindas skiriasi ir nė vienas iš jų nėra šalutinis ar netiesioginis vienas kito atžvilgiu, pasiūlymas turės būti paremtas įvairiais atitinkamais teisiniais pagrindais. Kadangi pagal juos visus reikia taikyti įprastą teisėkūros procedūrą, šią procedūrą reikės taikyti ir pasiūlymui.

Be to, reikėtų pažymėti, kad pagal SESV 355 straipsnio 6 dalį Europos Vadovų Taryba gali iš dalies pakeisti užjūrio šalies arba teritorijos statusą, susijusį su Sutarčių taikymu šiai užjūrio šaliai ar teritorijai, tačiau faktinis Sutarčių tekstas gali būti keičiamas tik taikant ESS 48 straipsnio procedūras. Todėl galima kelti klausimą dėl to, ar Europos Vadovų Tarybai tinkama priimti sprendimus, kuriais keičiamas Sutarčių tekstas, visų pirma atsižvelgiant į SESV 13 straipsnio 2 dalį, pagal kurią kiekviena institucija turi veikti laikydamasi jai Sutartimi suteiktų įgaliojimų ribų.

VII. Išvada ir rekomendacijos

Atsižvelgiant į pirmiau pateiktą analizę, Komisijos siūloma 43 straipsnio 2 dalis, 114 straipsnis, 153 straipsnio 2 dalis, 168 straipsnis ir 192 straipsnio 1 dalis yra tinkamas pasiūlymo teisinis pagrindas.

Todėl 2013 m. spalio 14 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas vienbalsiai nusprendė[10] laikytis pozicijos, kad Tarybos teisinis pagrindas (SESV 349 straipsnis) yra netinkamas ir kad tinkamas yra Komisijos siūlomas teisinis pagrindas.

Tuo remdamasis, Teisės reikalų komitetas taip pat nusprendė rekomenduoti Europos Parlamento pirmininkui pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnį kreiptis į Teisingumo Teismą, paskelbus Tarybos sprendimą prašyti Europos Parlamento nuomonės Oficialiajame leidinyje, siekiant apsaugoti Europos Parlamento prerogatyvas pagal ES sutarties 13 straipsnio 2 dalį.

Teisės reikalų komitetas rekomendavo Europos Parlamentui nesiimti jokių veiksmų dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo 2012/419/ES, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis.

Pagarbiai

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  2012 m. liepos 11 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas 2012/419/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Majoto statusas Europos Sąjungos atžvilgiu (OL L 204, 2012 7 31, p. 131).
 • [2]  Žr. 2011 m. lapkričio 15 d. Tarybos dokumentą EUCO 114/11.
 • [3]  C(2012) 3506 final, pateikiamas Tarybos dokumente 11006/12.
 • [4]  2010 m. spalio 29 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas 2012/718/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sen Bartelemi salos statusas Europos Sąjungos atžvilgiu (OL L 325, 2012 12 9, p. 4).
 • [5]  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:LT:PDF.
 • [6]  http://register.consilium.europa.eu/pdf/lt/08/st06/st06655-re07.lt08.pdf.
 • [7]  2007 m. spalio 23 d. Sprendimas Parlamentas prieš Komisiją (C-403/05, Rink. p. I‑9045, 49 punktas ir jame nurodyta teismo praktika).
 • [8]  1987 m. kovo 26 d. Sprendimas Komisija prieš Tarybą (Bendrieji lengvatiniai tarifai), (C‑45/86, Rink. p. 1439, 5 punktas); 2007 m. spalio 23 d. Sprendimas Komisija prieš Tarybą (C‑440/05, Rink. p. I‑9097); 2009 m. rugsėjo 8 d. Sprendimas Komisija prieš Europos Parlamentą ir Tarybą (C‑411/06) (OL C 267, 2009 11 7, p. 8).
 • [9]  Žr. pirmiau minėto sprendimo byloje C-411/06 46–47 punktus.
 • [10]  Per galutinį balsavimą dalyvavo: Sebastian Valentin Bodu (pirmininko pavaduotojas), Françoise Castex (pirmininko pavaduotoja), Marielle Gallo, Jutta Haug (pagal 187 straipsnio 2 dalį), Klaus-Heiner Lehne (pirmininkas), Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (pagal 193 straipsnio 3 dalį), Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

Regioninės plėtros komitetoNUOMONĖ (16.10.2013)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl Majoto statuso Europos Sąjungos atžvilgiu pakeitimo iš dalies keičiamos tam tikros aplinkos, žemės ūkio, socialinės politikos ir visuomenės sveikatos srities direktyvos
(COM(2013) 0418 – C7‑0176/2013 – 2013/0192(COD))

Nuomonės referentas: Patrice Tirolien

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Sprendimu 2012/419/ES Europos Vadovų Taryba pakeitė Majoto statusą Sąjungos atžvilgiu, kuris bus taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. Todėl nuo tos dienos Majotas nebebus užjūrio teritorija ir taps atokiausiu regionu, kaip apibrėžta SESV 349 straipsnyje ir 355 straipsnio 1 dalyje, ir iš principo jam bus visiškai taikoma Sąjungos teisė.

Komisija, suvokdama, ką šis statuso pakeitimas reikš Majotui, pasiūlė Parlamentui ir Tarybai kai kurias leidžiančias nukrypti teisės nuostatas, siekdama užtikrinti, kad ES acquis būtų pradėtas taikyti palaipsniui per tam tikrą laiko tarpą.

Pasiūlyme pateiktos nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su žvejybos organizavimu, finansavimu ir kontrole Majote. Jos buvo parengtos glaudžiai bendradarbiaujant su Prancūzijos vyriausybe, siekiant kuo greičiau pradėti taikyti acquis, sykiu atsižvelgiant į konkrečias sąlygas Majote, visų pirma turint mintyje ekonominius ir socialinius sunkumus, susijusius su atokiausio regiono, apibrėžto SESV 349 straipsnyje, statusu.

Šiuo klausimu nuomonės referentas su apmaudu pažymi, kad SESV 349 straipsnis nepaminėtas tarp pasiūlymo teisinių pagrindų, nors siūlomos priemonės ir jų pagrindimas visiškai atitinka šio straipsnio tikslą. Todėl būtina šį straipsnį įtraukti kaip vieną iš teisinių pagrindų, kad siūlomos priemonės būtų įtvirtintos kaip leidžiančios nukrypti nuostatos.

Be to, būtina padaryti tam tikras korekcijas, norint užtikrinti, kad būtų pasiekti ES tikslai gyvūnų gerovės, žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos srityse ir kad būtų tinkamai atsižvelgta į susijusias praktines ir finansines pasekmes ir į atokiausiems regionams būdingus sunkumus. Todėl nuomonės referentas siūlo suderinti nukrypti leidžiančias nuostatas nuotekų valymo ir vandens kokybės kontrolės klausimais, nes esama akivaizdaus ryšio tarp šių nuostatų.

Be to, nuomonės referentas siūlo iki 4 metų pailginti laikotarpį, per kurį turi būti užtikrinta, kad esami dedeklių vištų narvai atitiktų standartus, atsižvelgiant į tai, kad šiame sektoriuje dirba nedaug žmonių, į ekonominius ir socialinius sunkumus, būdingus Majotui, ir į tai, kad kiaušiniai gali būti parduodami tik vietos rinkoje. Bendros taisyklės bus nuo pat pradžių taikomos visiems naujiems narvams, kurie pradedami eksploatuoti.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalį, 168 straipsnį ir 192 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnio 2 dalį, 153 straipsnio 2 dalį, 168 straipsnį, 192 straipsnio 1 dalį ir 349 straipsnį,

 

Pagrindimas

Kadangi SESV 349 straipsnyje numatyta galimybė nustatyti konkrečias priemones atokiausiems regionams, reikėtų šį straipsnį nurodyti kaip vieną iš šios direktyvos teisinių pagrindų.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Sprendimu 2012/419/ES3 Europos Vadovų Taryba nusprendė iš dalies pakeisti Majoto statusą Europos Sąjungos atžvilgiu nuo 2014 m. sausio 1 d. Todėl nuo tos dienos Majotas nebebus užjūrio teritorija ir taps atokiausiu regionu, kaip apibrėžta Sutarties 349 straipsnyje ir 355 straipsnio 1 dalyje. Nuo tos dienos Majotui bus taikoma Sąjungos teisė. Dėl ypatingos Majoto padėties daugelyje sričių tikslinga numatyti tam tikras konkrečias priemones;

(1) Sprendimu 2012/419/ES3 Europos Vadovų Taryba nusprendė iš dalies pakeisti Majoto statusą Europos Sąjungos atžvilgiu nuo 2014 m. sausio 1 d. Todėl nuo tos dienos Majotas nebebus užjūrio šalis ar teritorija pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 198 straipsnį ir taps atokiausiu regionu, kaip apibrėžta šios Sutarties 349 straipsnyje ir 355 straipsnio 1 dalyje. Nuo tos dienos Majotui bus taikoma Sąjungos teisė. Dėl ypatingos Majoto padėties ir naujo jo, kaip atokiausio regiono, statuso daugelyje sričių tikslinga numatyti tam tikras konkrečias priemones;

__________________

__________________

3 OL L 204, 2012 7 31, p. 131.

3 OL L 204, 2012 7 31, p. 131.

Pagrindimas

Reikia patikslinti, koks buvo ankstesnis Majoto statusas, ir pabrėžti, kad dėl naujo jo, kaip atokiausio regiono, statuso galima nukrypti nuo ES politikos pagal SESV 349 straipsnį.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) žemės ūkio srityje, kalbant apie 1999 m. liepos 19 d. Tarybos direktyvą 1999/74/EB, nustatančią būtiniausius dedeklių vištų apsaugos standartus5, pažymima, kad Majote dedeklės vištos yra auginamos nepagerintuose narvuose. Atsižvelgiant į dideles investicijas ir parengiamuosius darbus, kurių reikia siekiant nepagerintus narvus pakeisti pagerintais narvais arba alternatyviomis sistemomis, dedeklių vištų, kurių kiaušinių dėjimo laikotarpis 2014 m. sausio 1 d. prasidėjęs, atžvilgiu reikia atidėti draudimą naudoti nepagerintus narvus 12 mėnesių nuo tos dienos. Todėl reikėtų vengti keisti narvus vištų kiaušinių dėjimo laikotarpiu. Siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo, nepagerintus narvus naudojančių įmonių kiaušiniai turėtų būti parduodami tik Majoto vietos rinkoje. Siekiant palengvinti reikiamą kontrolę, nepagerintuose narvuose padėti kiaušiniai turėtų būti žymimi specialiu ženklu;

(4) žemės ūkio srityje, kalbant apie 1999 m. liepos 19 d. Tarybos direktyvą 1999/74/EB, nustatančią būtiniausius dedeklių vištų apsaugos standartus5, pažymima, kad Majote dedeklės vištos yra auginamos nepagerintuose narvuose. Atsižvelgiant į Majotui kylančius ekonominius ir socialinius sunkumus ir į dideles investicijas ir parengiamuosius darbus, kurių reikia siekiant nepagerintus narvus pakeisti pagerintais narvais arba alternatyviomis sistemomis, dedeklių vištų, kurių kiaušinių dėjimo laikotarpis 2014 m. sausio 1 d. prasidėjęs, atžvilgiu reikia atidėti draudimą naudoti nepagerintus narvus ketverius metus nuo tos dienos. Todėl reikėtų vengti keisti narvus vištų kiaušinių dėjimo laikotarpiu. Siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo, nepagerintus narvus naudojančių įmonių kiaušiniai turėtų būti parduodami tik Majoto vietos rinkoje. Siekiant palengvinti reikiamą kontrolę, nepagerintuose narvuose padėti kiaušiniai turėtų būti žymimi specialiu ženklu;

__________________

__________________

5 OL L 203, 1999 8 3, p. 53.

5 OL L 203, 1999 8 3, p. 53.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Direktyva 91/271/EB

3 straipsnio 1 a dalies pirma įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 10 000 g.e., kurios apims bent 70 proc. Majote susidarančių nuotekų kiekio, – ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

– aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 15 000 g.e., kurios apims bent 70 proc. Majote susidarančių nuotekų kiekio, – ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Direktyva 91/271/EB

3 straipsnio 1 a dalies antra įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

visose kitose aglomeracijose – ne vėliau kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d.

savivaldybėse, turinčiose daugiau kaip 2 000 g.e., – ne vėliau kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Direktyva 91/271/EB

4 straipsnio 1 a dalies antra įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– visose kitose aglomeracijose – ne vėliau kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d.

savivaldybėse, turinčiose daugiau kaip 2 000 g.e., – ne vėliau kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis

Direktyva 91/271/EB

5 straipsnio 2 a dalies pirma įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 10 000 g.e., kurios kartu su 4 straipsnio 1 a dalyje nurodytomis aglomeracijomis apims bent 70 proc. Majote susidarančių nuotekų kiekio, – ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

– aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 15 000 g.e., kurios kartu su 4 straipsnio 1 a dalyje nurodytomis aglomeracijomis apims bent 70 proc. Majote susidarančių nuotekų kiekio, – ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis

Direktyva 91/271/EB

5 straipsnio 2 a dalies antra įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

visose kitose aglomeracijose – ne vėliau kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d.

– aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 2 000 g.e., – ne vėliau kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnis

Direktyva 1999/74/EB

5 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nuo 2014 m. sausio 1 d. šiame skyriuje nurodytų narvų Majote negalima gaminti ir pradėti eksploatuoti.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tam tikrų aplinkos, žemės ūkio, socialinės politikos ir visuomenės sveikatos srities direktyvų dalinis keitimas dėl Majoto statuso Europos Sąjungos atžvilgiu pakeitimo

Nuorodos

COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

1.7.2013

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

1.7.2013

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Patrice Tirolien

11.7.2013

Priėmimo data

14.10.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

1

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Cornelia Ernst, Catherine Grèze, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Edvard Kožušník

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tam tikrų aplinkos, žemės ūkio, socialinės politikos ir visuomenės sveikatos srities direktyvų dalinis keitimas dėl Majoto statuso Europos Sąjungos atžvilgiu pakeitimo

Nuorodos

COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

13.6.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

1.7.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

1.7.2013

REGI

1.7.2013

AGRI

1.7.2013

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

EMPL

3.7.2013

AGRI

2.7.2013

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Matthias Groote

11.7.2013

 

 

 

Teisinio pagrindo užginčijimas

       JURI nuomonės pateikimo data

JURI

14.10.2013

 

 

 

Svarstymas komitete

24.10.2013

4.11.2013

 

 

Priėmimo data

14.11.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Sophie Auconie, Franco Bonanini, Chris Davies, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Glenis Willmott

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Kriton Arsenis, Margrete Auken, Vladimir Urutchev

Pateikimo data

20.11.2013