SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia určité smernice v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, sociálnej politiky a verejného zdravia z dôvodu zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Únii

20.11.2013 - (COM(2013)0418 – C7‑0176/2013 – 2013/0192(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Matthias Groote


Postup : 2013/0192(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0399/2013
Predkladané texty :
A7-0399/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia určité smernice v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, sociálnej politiky a verejného zdravia z dôvodu zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Únii

(COM(2013)0418 – C7‑0176/2013 – 2013/0192(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0418),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 43 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2, článok 168 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0176/2013),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–   so zreteľom na závery Rady z 10. októbra 2013[1],

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na články 55 a 37 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre právne veci (A7-0399/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Európska rada sa rozhodnutím 2012/419/EÚ rozhodla zmeniť štatút Mayotte vo vzťahu k Európskej únii s účinnosťou od 1. januára 2014. Mayotte teda od tohto dátumu prestáva byť zámorským územím a stáva sa najvzdialenejším regiónom v zmysle článku 349 a článku 355 ods. 1 ZFEÚ. Právne predpisy Únie sa na Mayotte budú uplatňovať od tohto dátumu. Treba stanoviť určité osobitné opatrenia opodstatnené osobitnou situáciou Mayotte vo viacerých oblastiach.

(1) Európska rada sa rozhodnutím 2012/419/EÚ rozhodla zmeniť štatút Mayotte vo vzťahu k Európskej únii s účinnosťou od 1. januára 2014. Mayotte teda od tohto dátumu prestáva byť zámorskou krajinou a územím v zmysle článku 198 ZFEÚ a stáva sa najvzdialenejším regiónom v zmysle článku 349 a článku 355 ods. 1 tejto zmluvy. Po tejto zmene právneho štatútu Mayotte sa právne predpisy Únie budú uplatňovať na Mayotte od 1. januára 2014. Vo viacerých oblastiach treba stanoviť určité osobitné opatrenia opodstatnené osobitnou štrukturálnou sociálnou, environmentálnou a hospodárskou situáciou Mayotte, ako aj novým štatútom Mayotte ako najvzdialenejšieho regiónu.

__________________

__________________

3 Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131.

3 Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) V oblasti poľnohospodárstva, pokiaľ ide o smernicu Rady 1999/74/ES z 19. júla 1999 ustanovujúcu minimálne normy na ochranu nosníc, treba poznamenať, že nosnice na Mayotte sa chovajú v neprispôsobených klietkach. So zreteľom na značné investície a prípravné práce potrebné na nahradenie neprispôsobených klietok prispôsobenými klietkami alebo alternatívnymi systémami je potrebné v súvislosti s nosnicami, ktoré sa 1. januára 2014 nachádzajú v znáškovej fáze, odložiť zákaz používania neprispôsobených klietok až o 12 mesiacov od tohto dátumu. Malo by sa tak zabrániť výmene klietok počas znáškovej fázy. Na zamedzenie narušeniam hospodárskej súťaže by sa vajcia pochádzajúce zo zariadení používajúcich neprispôsobené klietky mali predávať len na miestnom trhu na Mayotte. Vajcia vyprodukované v neprispôsobených klietkach by na zjednodušenie potrebných kontrol mali byť špeciálne označené.

(4) V oblasti poľnohospodárstva, pokiaľ ide o smernicu Rady 1999/74/ES z 19. júla 1999 ustanovujúcu minimálne normy na ochranu nosníc, treba poznamenať, že nosnice na Mayotte sa chovajú v neprispôsobených klietkach. So zreteľom na hospodárske a sociálne obmedzenia, ktorými sa vyznačuje Mayotte, a na značné investície a prípravné práce potrebné na nahradenie neprispôsobených klietok prispôsobenými klietkami alebo alternatívnymi systémami je potrebné v súvislosti s nosnicami, ktoré sa 1. januára 2014 nachádzajú v znáškovej fáze, odložiť zákaz používania neprispôsobených klietok až o štyri roky od tohto dátumu. Malo by sa tak zabrániť výmene klietok počas znáškovej fázy. Na zamedzenie narušeniam hospodárskej súťaže by sa vajcia pochádzajúce zo zariadení používajúcich neprispôsobené klietky mali predávať len na miestnom trhu na Mayotte. Vajcia vyprodukované v neprispôsobených klietkach by na zjednodušenie potrebných kontrol mali byť špeciálne označené.

__________________

__________________

5 Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 53.

5 Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 53.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Pokiaľ ide o smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS, na splnenie požiadaviek tejto smernice je potrebné výrazne zlepšiť súčasný stav povrchových vôd na Mayotte. Kvalita vody určenej na kúpenie závisí priamo od čistenia komunálnych odpadových vôd a ustanovenia smernice 2006/7/ES možno postupne plniť, len ak aglomerácie ovplyvňujúce kvalitu komunálnych odpadových vôd budú dodržiavať požiadavky smernice 91/271/EHS. Preto sa musia prijať osobitné lehoty, aby Francúzsko mohlo dosiahnuť normy Únie, pokiaľ ide o kvalitu vody určenej na kúpanie na Mayotte.

(6) Pokiaľ ide o smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS, na splnenie požiadaviek tejto smernice je potrebné výrazne zlepšiť súčasný stav povrchových vôd na Mayotte. Kvalita vody určenej na kúpenie závisí priamo od čistenia komunálnych odpadových vôd a ustanovenia smernice 2006/7/ES možno postupne plniť, len ak aglomerácie ovplyvňujúce kvalitu komunálnych odpadových vôd budú dodržiavať požiadavky smernice 91/271/EHS. Preto sa musia prijať konkrétne lehoty, aby Francúzsko mohlo dosiahnuť normy Únie, pokiaľ ide o kvalitu vody určenej na kúpanie na Mayotte ako nového najvzdialenejšieho regiónu a vzhľadom na jeho osobitnú sociálnu, environmentálnu a hospodársku situáciu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) V oblasti sociálnej politiky by sa mali zohľadniť ťažkosti pri dodržiavaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES z 5. apríla 2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie) na Mayotte k 1. januáru 2014. Na Mayotte nie sú dostupné žiadne technické zariadenia na vykonávanie opatrení, ktoré sú potrebné na dodržiavanie tejto smernice v oblasti umelého optického žiarenia. Preto je možné oslobodiť Francúzsko do 31. decembra 2017 od určitých ustanovení tejto smernice, ak tieto štruktúry nie sú na Mayotte k dispozícii, a to bez toho, aby boli dotknuté všeobecné zásady ochrany a prevencie v oblasti zdravia a bezpečnosti pracovníkov.

(7) V oblasti sociálnej politiky by sa mali zohľadniť ťažkosti pri dodržiavaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES z 5. apríla 2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie) na Mayotte k 1. januáru 2014. Na Mayotte vzhľadom na jeho prevládajúcu osobitnú sociálnu a hospodársku situáciu nie sú dostupné žiadne technické zariadenia na vykonávanie opatrení, ktoré sú potrebné na dodržiavanie tejto smernice v oblasti umelého optického žiarenia. Preto je vhodné oslobodiť Francúzsko do 31. decembra 2017 od určitých ustanovení tejto smernice za predpokladu, že tieto štruktúry nie sú na Mayotte k dispozícii, a to bez toho, aby boli dotknuté všeobecné zásady ochrany a prevencie v oblasti zdravia a bezpečnosti pracovníkov..

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 91/271/ES

Article 3 – paragraph 1a – indent 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

– najneskôr do 31. decembra 2020 pre aglomerácie s p. k. viac ako 10 000, ktoré pokrývajú najmenej 70 % vypúšťaní vyprodukovaných na Mayotte,

– najneskôr do 31. decembra 2020 pre aglomerácie s p. k. viac ako 15 000, ktoré pokrývajú najmenej 70 % vypúšťaní vyprodukovaných na Mayotte,

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 91/271/EHS

Článok 3 – odsek 1a – zarážka 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

 

 

 

- najneskôr do 31. decembra 2027 pre všetky aglomerácie.“

– najneskôr do 31. decembra 2027 pre všetky aglomerácie s p. k. viac ako 2 000.“

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2

Smernica 91/271/EHS

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1a) Odchylne od odseku 1 Francúzsko v súvislosti s Mayotte zabezpečí, aby komunálne odpadové vody vstupujúce do zberných systémov prešli pred vypustením sekundárnym čistením alebo ekvivalentným čistením:

(1a) Odchylne od odseku 1 Francúzsko v súvislosti s Mayotte zabezpečí, aby komunálne odpadové vody vstupujúce do zberných systémov prešli pred vypustením sekundárnym čistením alebo ekvivalentným čistením:

–– najneskôr do 31. decembra 2020 pre aglomerácie s p. k. viac ako 15 000, ktoré spoločne s aglomeráciami uvedenými v článku 5 ods. 2a pokrývajú najmenej 70 % vypúšťaní vyprodukovaných na Mayotte,

–– najneskôr do 31. decembra 2020 pre aglomerácie s p. k. viac ako 15 000, ktoré spoločne s aglomeráciami uvedenými v článku 5 ods. 2a pokrývajú najmenej 70 % vypúšťaní vyprodukovaných na Mayotte,

–– najneskôr do 31. decembra 2027 pre všetky aglomerácie.“

– najneskôr do 31. decembra 2027 pre všetky aglomerácie s p. k. viac ako 2 000.“

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3 – písmeno a

Smernica 91/271/ES

Článok 5 – odsek 2a – zarážka 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–– najneskôr do 31. decembra 2020 pre aglomerácie s p. k. viac ako 10 000, ktoré spoločne s aglomeráciami uvedenými v článku 4 ods. 1a pokrývajú najmenej 70 % vypúšťaní vyprodukovaných na Mayotte,

— najneskôr do 31. decembra 2020 pre aglomerácie s p. k. viac ako 15 000, ktoré spoločne s aglomeráciami uvedenými v článku 4 ods. 1a pokryjú najmenej 70 % vypúšťaní vyprodukovaných na Mayotte,

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3 – písmeno a

Smernica 91/271/ES

Článok 5 – odsek 2a – zarážka 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–– najneskôr do 31. decembra 2027 pre všetky aglomerácie.

— najneskôr do 31. decembra 2027 pre aglomerácie s p. k. viac ako 2 000.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3 a (nový)

Smernica 91/271/ES

Článok 7 – odsek 1 a (nový)

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Do článku 7 sa dopĺňa tento odsek:

 

„Odchylne od prvého odseku je lehota pre Mayotte stanovená na 31. december 2027.“

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 2

Smernica 1999/74/ES

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„ 3. Odchylne od odseku 2 sa nosnice na Mayotte, ktoré sa 1. januára 2014 nachádzajú v znáškovej fáze a chovajú sa v klietkach uvedených v tejto kapitole, môžu do 31. decembra 2014 naďalej chovať v takýchto klietkach.“

„3. Odchylne od odseku 2 sa nosnice na Mayotte môžu naďalej chovať v klietkach uvedených v tejto kapitole do 31. decembra 2017.“

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

 • [1]  Bod 4 zápisnice z 21. októbra 2013 (P7_PV-PROV(2013)10-21).

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V roku 2011 sa v rámci francúzskeho ústavného kontextu štatút Mayotte zmenil zo zámorského územia na zámorský departement.

Na základe tejto skutočnosti a na základe žiadosti Francúzska adresovanej Európskej rade sa na základe článku 355 (ods. 2 a ods. 6) rozhodnutím 2012/419/EÚ zmenil štatút tohto nového zámorského departementu vo vzťahu k Európskej únii na najvzdialenejší región v zmysle článku 349 ZFEÚ.

Podľa tohto rozhodnutia nadobudne nový štatút Mayotte účinnosť 1. januára 2014, čo zahŕňa úplné uplatňovanie právnych predpisov EÚ.

Ukázalo sa však byť nemožné, aby Francúzsko zabezpečilo toto úplné uplatňovanie právnych predpisov Únie hneď od začiatku, a je potrebných niekoľko prechodných období a ustanovení, najmä čo sa týka čistenia odpadových vôd, rozmerov, vodného hospodárstva, riadenia kvality vody určenej na kúpanie, rozmerov klietok pre nosnice, minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadaviek týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov a práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Spravodajca overil správne uplatňovanie právneho základu pre tento návrh Komisie a vykonal konzultácie s výborom JURI Európskeho parlamentu.

Výbor JURI dospel k jednomyseľnému záveru, že článok 43 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2, článok 168 a článok 192 ods. 1, v ktorých sa vyžaduje riadny legislatívny postup, sú vhodnými právnymi základmi pre tento návrh.

Stanovisko výboru JURI je priložené k tomuto spisu, spravodajca by však chcel zdôrazniť tieto odseky: „Právny základ navrhnutý Komisiou sa priamo vzťahuje na rôzne právne základy šiestich dotknutých smerníc a cieľ a obsah návrhu je stanoviť časový harmonogram a špecifické formy ich vykonávania, pokiaľ ide o Mayotte.

Návrhom sa teda neustanovujú nové pravidlá o osobitných opatreniach, v ktorých sa zohľadňuje konkrétna sociálna a hospodárska situácia Mayotte. Preto, aj keď sa štatút Mayotte rozhodnutím Európskej rady zmenil na najvzdialenejší región, na ktorý sa uplatňuje článok 349 ZFEÚ, tento návrh sa nevzťahuje na opatrenia založené na tomto právnom základe.

Keďže pre príslušné smernice existujú rôzne právne základy a žiadny z nich nie je vedľajší alebo nepriamy vo vzťahu k ostatným, návrh bude musieť byť založený na rôznych príslušných právnych základoch. Keďže sa vo všetkých z nich požaduje uplatňovanie riadneho legislatívneho postupu, v prípade tohto návrhu sa bude musieť použiť tento postup.“

Spravodajca v zásade súhlasí s prechodnými ustanoveniami, ktoré navrhla Komisia, pretože sa domnieva, že rýchle úplné uplatňovanie právnych predpisov Únie je najlepší spôsob ako napredovať v oblasti životného prostredia, verejného zdravia a dobrých životných podmienkach zvierat na ostrove.

V prípade nosníc a v záujme dosiahnutia uskutočniteľného a spravodlivého kompromisu medzi investíciami podnikateľov a dobrými životnými podmienkami zvierat však spravodajca navrhuje zákaz používania nových klietok vyrobených podľa starých noriem, ale staré štandardné klietky, ktoré sa už používajú, je možné používať do konca roku 2017. Podmienkou je, že vajíčka od nosníc chovaných v starých klietkach sa nebudú vyvážať a budú sa príslušne označovať.

Druhá časť pozmeňujúcich návrhov sa týka zberných systémov odpadových vôd a prahových hodnôt pre aglomerácií, ktoré musia vybudovať takéto systémy. Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je zosúladiť ustanovenia týkajúce sa Mayotte s acquis comunautaire, ktoré v súčasnosti platí v ostatných krajinách EÚ.

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU

Vážený pán Matthias Groote

predseda

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

v BRUSELI

Vec:                Stanovisko k právnemu základu zmeny určitých smerníc v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, sociálnej politiky a verejného zdravia z dôvodu zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Únii [COM(2013)0418] (COM(2013)0418 – C7‑0176/2013 – 2013/0192(COD))

Listom z 19. septembra 2013 ste podľa článku 37 rokovacieho poriadku požiadali Výbor pre právne veci, aby posúdil právny základ uvedeného návrhu nariadenia.

Právny základ, ktorý navrhuje Komisia, predstavuje článok 43 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2, článok 168 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Vzhľadom na zmenu štatútu Mayotte z francúzskej zámorskej krajiny alebo územia na najvzdialenejší región na základe rozhodnutia Európskej rady 2012/419/EU[1] Rada Európskej únie 30. septembra 2013 rozhodla, že právny základ návrhu sa zmení na článok 349 ZFEÚ.

V liste ste preto žiadali o stanovisko k správnemu právnemu základu a tiež k otázke, či je rozhodnutie Európskej rady zákonné, a ak nie je, stanovisko k možnostiam zákonnej nápravy.

I – Kontext

Na základe referenda, ktoré sa konalo v roku 2009, sa vtedajšie francúzske zámorské spoločenstvo Mayotte, nachádzajúce sa v Indickom oceáne severne od Madagaskaru, stalo od 31. marca 2011 francúzskym zámorským departmentom a francúzsky prezident preto listom z 26. októbra 2011[2] požiadal predsedu Európskej rady, aby v súlade s článkom 355 ods. 6 ZFEÚ začal konanie s cieľom prijať rozhodnutie, ktorým sa mení štatút Mayotte podľa zmlúv EÚ zo zámorskej krajiny alebo územia na najvzdialenejší región. V liste sa tiež odkazovalo na vyhlásenie č. 43 k článku 355 ods. 6 ZFEÚ, v ktorom sa ustanovuje:

Vysoké zmluvné strany súhlasia, aby Európska rada pri uplatňovaní článku 355 ods. 6 prijala rozhodnutie, ktoré povedie k zmene postavenia Mayotte vo vzťahu k Únii, aby sa toto územie stalo najvzdialenejším územím v zmysle článku 355 ods. 1 a článku 349, keď francúzske orgány oznámia Európskej rade a Komisii, že to umožňuje súčasný vývoj vnútorného postavenia ostrova.

Dňa 12. júla 2012 preto Európska rada po porade s Komisiou[3] v súlade s článkom 355 ods. 6 ZFEÚ jednomyseľne prijala uvedené rozhodnutie.

V článku 1 rozhodnutia sa uvádza, že Mayotte prestáva byť s účinnosťou od roku 2014 zámorskou krajinou alebo územím, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť ZFEÚ, a stáva sa najvzdialenejším regiónom Únie v zmysle článku 349 ZFEÚ. Znenie článku 2 je takéto:

Článok 2

Na základe toho sa ZFEÚ mení a dopĺňa takto:

1. V článku 349 prvom odseku sa po slove „Martiniku“ vkladá slovo „Mayotte“.

2. V článku 355 ods. 1 sa po slove „Martinik“ vkladá slovo „Mayotte“.

3. V prílohe II sa vypúšťa šiesta zarážka.

Toto rozhodnutie má rovnakú štruktúru a bolo prijaté v rovnakom postupe ako rozhodnutie Európskej rady prijaté v roku 2010 o zmene štatútu francúzskeho karibského ostrova Svätý Bartolomej z najvzdialenejšieho regiónu na zámorskú krajinu alebo územie[4].

Treba pritom poznamenať, že žiadna zo zmien znenia ZFEÚ v súlade s týmito dvomi rozhodnutiami Európskej rady nie je zohľadnená v poslednom konsolidovanom znení ZFEÚ, ktoré bolo uverejnené 26. októbra 2012[5]. Tieto zmeny sú však uvedené vo vlastnom konsolidovanom znení textu Rady[6].

II – Príslušné články zmluvy

V návrhu Komisie sú ako právny základ uvedené tieto články ZFEÚ (zvýraznenie doplnené):

Článok 43

[...]

2. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom ustanovia spoločnú organizáciu trhu ustanovenú v článku 40 ods. 1 a iné ustanovenia potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

Článok 114

1. Nasledujúce ustanovenia sa použijú na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 26, pokiaľ zmluvy neustanovujú inak. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom prijímajú opatrenia na aproximáciu ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu.

           [...]

Článok 153

[...]

Európsky parlament a Rada rozhodujú v súlade s riadnym legislatívnym postupom po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

[...]

Článok 168

[...]

4. Odchylne od článku 2 ods. 5 a článku 6 písm. a) a v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. k) a s cieľom riešiť spoločné otázky bezpečnosti, Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedených v tomto článku prijatím:

[...]

5. Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov tiež prijať motivačné opatrenia určené na ochranu a zlepšenie ľudského zdravia, najmä na boj proti veľkým cezhraničným zdravotným pohromám, ako aj opatrenia týkajúce sa monitorovania závažných cezhraničných ohrození zdravia, včasného varovania v prípade takýchto ohrození a boja proti nim, ako aj opatrenia, ktorých priamym cieľom je ochrana verejného zdravia, pokiaľ ide o tabak a nadmerné užívanie alkoholu, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.

[...]

Článok 192

1. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov rozhodnú o postupoch, ktoré má Únia prijať na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 191.

[...]

Rada navrhuje ako právny základ smernice tento článok (zvýraznenie doplnené):

Článok 349

Vzhľadom na hospodársku a sociálnu štruktúru Guadeloupe, Francúzskej Guyany, Martiniku, Réunionu, Svätého Bartolomeja, Svätého Martina, Azor, Madeiry a Kanárskych ostrovov, ktorá je ovplyvnená ich odľahlosťou, ostrovnou polohou, malou rozlohou, obťažnými topografickými a klimatickými podmienkami, hospodárskou závislosťou na malom množstve výrobkov, čo spolu negatívne pôsobí na rozvoj týchto území, Rada na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom prijme osobitné opatrenia na stanovenie podmienok na uplatnenie zmlúv a spoločných politík na uvedených územiach. Ak Rada prijíma príslušné osobitné opatrenia v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom, tiež sa uznáša na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom.

Opatrenia uvedené v prvom odseku sa vzťahujú najmä na colnú a obchodnú politiku, daňovú politiku, voľné zóny, poľnohospodársku a politiku rybného hospodárstva, na podmienky zásobovania surovinami a základným spotrebným tovarom, štátnu pomoc a podmienky prístupu k štrukturálnym fondom a horizontálnym programom Únie.

Rada prijme opatrenia uvedené v prvom odseku s prihliadnutím na osobitné charakteristiky a obmedzenia týchto veľmi vzdialených regiónov bez toho, aby narušila integritu a súdržnosť právneho poriadku Únie, vrátane vnútorného trhu a spoločných politík.

III – Navrhované právne základy

Článok 43 ZFEÚ predstavuje právny základ pre spoločnú poľnohospodársku politiku a spoločnú rybársku politiku. Uplatňuje sa riadny legislatívny postup.

Článok 114 ZFEÚ predstavuje právny základ pre prijímanie opatrení na aproximáciu ustanovení v členských štátoch, ktorých cieľom je vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu. Uplatňuje sa riadny legislatívny postup.

Článok 153 ZFEÚ predstavuje právny základ pre prijímanie opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov pri práci a sociálne zabezpečenie a ochranu pracovníkov. Uplatňuje sa riadny legislatívny postup.

Článok 168 ZFEÚ predstavuje právny základ pre prijímanie opatrení na ochranu verejného zdravia. Uplatňuje sa riadny legislatívny postup.

Článok 192 ZFEÚ predstavuje právny základ pre opatrenia, ktoré Únia prijme na dosiahnutie cieľov politiky EÚ v oblasti životného prostredia. Uplatňuje sa riadny legislatívny postup.

Článok 349 ZFEÚ predstavuje právny základ pre prijímanie osobitných opatrení, ktorých cieľom je najmä stanovenie podmienok uplatňovania zmlúv na najvzdialenejšie regióny, vrátane spoločných politík, s cieľom zohľadniť ich osobitnú sociálnu a hospodársku situáciu. Rada prijme tieto opatrenia na základe návrhu Komisie po porade s Parlamentom.

IV – Judikatúra týkajúca sa právneho základu

V článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) sa ustanovuje, že každá inštitúcia koná v medziach právomocí, ktoré sú jej zverené zmluvami, a v súlade s postupmi, podmienkami a cieľmi v nich ustanovenými[7].

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora „voľba právneho základu aktu Spoločenstva musí byť založená na objektívnych prvkoch, ktoré môžu byť súdne preskúmané a medzi ktoré patria najmä cieľ a obsah opatrenia“[8]. Voľba nesprávneho právneho základu môže byť preto dôvodom na zrušenie príslušného aktu.

Okrem toho, ak sa návrhom aktu súčasne sleduje niekoľko cieľov alebo návrh obsahuje niekoľko prvkov, ktoré sú neoddeliteľne prepojené, pričom ani jeden z nich nie je vo vzťahu k inému sekundárny a nepriamy, takýto akt musí byť založený na rôznych zodpovedajúcich právnych základoch[9].

V – Cieľ a obsah navrhovanej smernice

Komisia vo svojom vyššie uvedenom stanovisku k francúzskej iniciatíve týkajúcej sa zmeny štatútu Mayotte uviedla, že preskúma žiadosť o výnimky a prechodné obdobia, ktorú predložilo Francúzsko, a v prípade potreby predloží vlastné návrhy.

V návrhu predloženom Komisiou sa preto ustanovuje časový plán a osobitné postupy, ktoré má Francúzsko dodržať pri vykonávaní šiestich existujúcich smerníc v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, sociálnej politiky a verejného zdravia.

VI – Stanovenie vhodného právneho základu

V záujme určenia správneho právneho základu v prípade navrhovanej smernice treba zodpovedať otázku, či sa jej ustanovenia budú považovať za osobitné opatrenia na uplatňovanie zmlúv na ostrov Mayotte, pričom sa zohľadní jeho štrukturálna sociálna a hospodárska situácia.

Právny základ navrhnutý Komisiou sa priamo týka rôznych právnych základov šiestich dotknutých smerníc a cieľom a obsahom návrhu je stanoviť časový plán a osobitné postupy na ich vykonávanie, pokiaľ ide o Mayotte.

Návrhom sa preto neustanovujú nové pravidlá o osobitných opatreniach, v ktorých sa zohľadňuje konkrétna sociálna a hospodárska situácia Mayotte. Preto, aj keď sa štatút Mayotte rozhodnutím Európskej rady zmenil na najvzdialenejší región, na ktorý sa uplatňuje článok 349 ZFEÚ, tento návrh sa nevzťahuje na opatrenia založené na tomto právnom základe.

Keďže pre príslušné smernice existujú rôzne právne základy a žiadny z nich nie je vedľajší alebo nepriamy vo vzťahu k ostatným, návrh bude musieť byť založený na rôznych príslušných právnych základoch. Keďže všetky vyžadujú uplatnenie riadneho legislatívneho postupu, v prípade tohto návrhu sa bude musieť použiť tento postup.

Okrem toho treba poznamenať, že podľa článku 355 ods. 6 ZFEÚ môže Európska rada zmeniť postavenie zámorskej krajiny alebo zámorského územia, pokiaľ ide o uplatňovanie zmlúv na túto zámorskú krajinu alebo toto zámorské územie, ale platné znenie zmlúv možno zmeniť len prostredníctvom postupov uvedených v článku 48 ZEÚ. Preto možno spochybniť vhodnosť prijatia rozhodnutí Európskou radou, ktorými sa mení znenie zmlúv, najmä so zreteľom na článok 13 ods. 2 ZFEÚ, podľa ktorého každá inštitúcia koná v medziach právomocí, ktoré sú jej zverené zmluvami.

VII – Záver a odporúčania

Vzhľadom na predchádzajúcu analýzu predstavuje článok 43 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2, článok 168 a článok 192 ods. 1 ZFEÚ, ako navrhuje Komisia, vhodný právny základ návrhu.

Výbor pre právne veci na svojej schôdzi, ktorá sa konala 14. októbra 2013, jednomyseľne rozhodol[10] o prijatí stanoviska, že právny základ navrhovaný Radou, článok 349 ZFEÚ, nie je správny a že správny je právny základ navrhovaný Komisiou.

Na základe toho sa Výbor pre právne veci preto tiež rozhodol odporučiť predsedovi Parlamentu, aby v súlade s článkom 128 rokovacieho poriadku predložil vec Súdnemu dvoru po tom, ako sa v úradnom vestníku uverejní rozhodnutie Rady požiadať Parlament o stanovisko s cieľom zabezpečiť v súlade s článkom 13 ods. 2 ZEÚ výsady Parlamentu.

Výbor pre právne veci odporučil, aby Parlament neprijímal nijaké opatrenia týkajúce sa rozhodnutia Európskej Rady 2012/419/EÚ, ktorým sa mení zmluva.

S úctou,

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  Rozhodnutie Európskej rady 2012/419/EÚ z 11. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa štatút Mayotte vo vzťahu k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131).
 • [2]  Pozri dokument Rady EUCO 114/11 z 15. novembra 2011.
 • [3]  C(2012) 3506 final, k dispozícii v dokumente Rady 11006/12.
 • [4]  Rozhodnutie Európskej rady 2010/718/EÚ z 29. októbra 2010 o zmene štatútu ostrova Svätý Bartolomej vo vzťahu k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 325, 9.12.2010, s. 4).
 • [5]  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:SK:PDF.
 • [6]  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st06/st06655-re07.en08.pdf.
 • [7]  Vec C-403/05 Parlament/Komisia , Zb. 2007, s. I-9045, bod 49 a tam citovaná judikatúra.
 • [8]  Vec C-45/86, Komisia/Rada (Všeobecné colné preferencie), Zb. 1987, s. 1439, bod 5; vec C-440/05 Komisia/Rada, Zb. 2007, s. I-9097; vec C-411/06 Komisia/Parlament a Rada (8. septembra 2009) (Ú. v. EÚ C 267, 7.11.2009, s. 8.).
 • [9]  Pozri vec C-411/06 uvedenú vyššie, body 46 – 47.
 • [10]  Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Sebastian Valentin Bodu (podpredseda), Françoise Castex (podpredsedníčka), Marielle Gallo, Jutta Haug (podľa článku 187 ods. 2 rokovacieho poriadku), Klaus-Heiner Lehne (predseda), Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (podľa článku 193 ods. 3 rokovacieho poriadku), Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (16.10.2013)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia určité smernice v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, sociálnej politiky a verejného zdravia z dôvodu zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Únii
(COM(2013)0418 – C7‑0176/2013 – 2013/0192(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Patrice Tirolien

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska rada rozhodnutím 2012/419/EÚ zmenila štatút Mayotte vo vzťahu k Únii s účinnosťou od 1. januára 2014. Mayotte teda od tohto dátumu prestáva byť zámorským územím, stáva sa najvzdialenejším regiónom v zmysle článku 349 a článku 355 ods. 1 ZFEÚ a v podstate sa v plnej miere uplatňuje právo Únie.

Európska komisia, plne si vedomá toho, čo táto zmena bude pre Mayotte znamenať, navrhla Parlamentu a Rade viacero odchylných legislatívnych ustanovení, ktoré umožnia postupný prechod na acquis EÚ v priebehu primeraného obdobia.

Tento návrh stanovuje viacero výnimiek týkajúcich sa organizácie, financovania a kontroly rybolovu na súostroví Mayotte. Bol vypracovaný v úzkej spolupráci s francúzskou vládou, aby sa zaistil postupný prechod na acquis, a to tak rýchlo, ako to osobitné podmienky na Mayotte – najmä hospodárske a sociálne obmedzenia existujúce v najvzdialenejších regiónoch, ako sa uvádza v článku 349 ZFEÚ – dovoľujú.

V tejto súvislosti spravodajca výboru požiadaného o stanovisko ľutuje, že medzi právnymi základmi pre tento návrh sa neuvádza článok 349 ZFEÚ napriek tomu, že opatrenia, ktoré sa v ňom navrhujú, a ich odôvodnenia v plnej miere zodpovedajú cieľom daného článku. Jeho začlenenie je nevyhnutné na to, aby sa navrhované opatrenia vnímali ako výnimky.

Okrem toho sú potrebné viaceré úpravy na zabezpečenie toho, aby sa splnili ciele EÚ, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat, ľudské zdravie a životné prostredie, a aby sa náležite zohľadnili ich praktické a finančné následky a obmedzenia, ktoré sú pre najvzdialenejšie regióny spoločné. Spravodajca preto navrhuje, aby sa s ohľadom na jasnú súvislosť medzi týmito ustanoveniami zharmonizovali výnimky týkajúce sa čistenia odpadových vôd a kontroly kvality vody.

Spravodajca tiež zastáva názor, že lehota na uvedenie existujúcich klietok pre nosnice do súladu s normou by sa mala predĺžila na 4 roky s ohľadom na malý počet ľudí pôsobiacich v tomto odvetví, na hospodárske a sociálne obmedzenia, ktorými sa vyznačuje Mayotte, a na skutočnosť, že vajcia možno predávať len na miestnom trhu. Spoločné pravidlá sa budú uplatňovať od začiatku na všetky nové klietky uvedené do prevádzky.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2, článok 168 a článok 192 ods. 1,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2, článok 168, článok 192 ods. 1 a článok 349,

 

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že článok 349 ZFEÚ umožňuje prijať osobitné opatrenia pre najvzdialenejšie regióny, mal by sa zahrnúť medzi právne základy tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Európska rada sa rozhodnutím 2012/419/EÚ3 rozhodla zmeniť štatút Mayotte vo vzťahu k Európskej únii s účinnosťou od 1. januára 2014. Mayotte teda od tohto dátumu prestáva byť zámorským územím a stáva sa najvzdialenejším regiónom v zmysle článku 349 a článku 355 ods. 1 ZFEÚ. Právne predpisy Únie sa na Mayotte budú uplatňovať od tohto dátumu. Treba stanoviť určité osobitné opatrenia opodstatnené osobitnou situáciou Mayotte vo viacerých oblastiach.

(1) Európska rada sa rozhodnutím 2012/419/EÚ3 rozhodla zmeniť štatút Mayotte vo vzťahu k Európskej únii s účinnosťou od 1. januára 2014. Mayotte teda od tohto dátumu prestáva byť zámorskou krajinou alebo územím v zmysle článku 198 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a stáva sa najvzdialenejším regiónom v zmysle článku 349 a článku 355 ods. 1 tejto zmluvy. Právne predpisy Únie sa na Mayotte budú uplatňovať od tohto dátumu. Treba stanoviť určité osobitné opatrenia odôvodnené osobitnou situáciou Mayotte a jeho novým štatútom ako najvzdialenejšieho regiónu vo viacerých oblastiach.

__________________

__________________

3 Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131.

3 Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131.

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je objasniť predchádzajúci štatút súostrovia Mayotte a zdôrazniť skutočnosť, že jeho nový štatút ako najvzdialenejšieho regiónu ho oprávňuje na výnimky z politík EÚ podľa článku 349 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) V oblasti poľnohospodárstva, pokiaľ ide o smernicu Rady 1999/74/ES z 19. júla 1999 ustanovujúcu minimálne normy na ochranu nosníc5, treba poznamenať, že nosnice na Mayotte sa chovajú v neprispôsobených klietkach. So zreteľom na značné investície a prípravné práce potrebné na nahradenie neprispôsobených klietok prispôsobenými klietkami alebo alternatívnymi systémami je potrebné v súvislosti s nosnicami, ktoré sa 1. januára 2014 nachádzajú v znáškovej fáze, odložiť zákaz používania neprispôsobených klietok až o 12 mesiacov od tohto dátumu. Malo by sa tak zabrániť výmene klietok počas znáškovej fázy. Na zamedzenie narušeniam hospodárskej súťaže by sa vajcia pochádzajúce zo zariadení používajúcich neprispôsobené klietky mali predávať len na miestnom trhu na Mayotte. Vajcia vyprodukované v neprispôsobených klietkach by na zjednodušenie potrebných kontrol mali byť špeciálne označené.

(4) V oblasti poľnohospodárstva, pokiaľ ide o smernicu Rady 1999/74/ES z 19. júla 1999 ustanovujúcu minimálne normy na ochranu nosníc5, treba poznamenať, že nosnice na Mayotte sa chovajú v neprispôsobených klietkach. So zreteľom na hospodárske a sociálne obmedzenia, ktorými sa vyznačuje Mayotte, a na značné investície a prípravné práce potrebné na nahradenie neprispôsobených klietok prispôsobenými klietkami alebo alternatívnymi systémami je potrebné v súvislosti s nosnicami, ktoré sa 1. januára 2014 nachádzajú v znáškovej fáze, odložiť zákaz používania neprispôsobených klietok až o štyri roky od tohto dátumu. Malo by sa tak zabrániť výmene klietok počas znáškovej fázy. Na zamedzenie narušeniam hospodárskej súťaže by sa vajcia pochádzajúce zo zariadení používajúcich neprispôsobené klietky mali predávať len na miestnom trhu na Mayotte. Vajcia vyprodukované v neprispôsobených klietkach by na zjednodušenie potrebných kontrol mali byť špeciálne označené.

__________________

__________________

5 Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 53.

5 Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 53.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Smernica 91/271/ES

Článok 3 – odsek 1a – zarážka 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

– najneskôr do 31. decembra 2020 pre aglomerácie s p. k. viac ako 10 000, ktoré pokrývajú najmenej 70 % vypúšťaní vyprodukovaných na Mayotte,

– najneskôr do 31. decembra 2020 pre aglomerácie s p. k. viac ako 15 000, ktoré pokrývajú najmenej 70 % vypúšťaní vyprodukovaných na Mayotte,

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Smernica 91/271/ES

Článok 3 – odsek 1a – zarážka 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

– najneskôr do 31. decembra 2027 pre všetky aglomerácie.

– najneskôr do 31. decembra 2027 pre obce s p. k. viac ako 2000.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 91/271/ES

Článok 4 – odsek 1a – zarážka 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

– najneskôr do 31. decembra 2027 pre všetky aglomerácie.

– najneskôr do 31. decembra 2027 pre obce s p. k. viac ako 2.000.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Smernica 91/271/ES

Článok 5 – odsek 2a – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

– najneskôr do 31. decembra 2020 pre aglomerácie s p. k. viac ako 10 000, ktoré spoločne s aglomeráciami uvedenými v článku 4 ods. 1a pokrývajú najmenej 70 % vypúšťaní vyprodukovaných na Mayotte,

– najneskôr do 31. decembra 2020 pre aglomerácie s p. k. viac ako 15 000, ktoré spoločne s aglomeráciami uvedenými v článku 4 ods. 1a pokrývajú najmenej 70 % vypúšťaní vyprodukovaných na Mayotte,

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Smernica 91/271/ES

Článok 5 – odsek 2a – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

– najneskôr do 31. decembra 2027 pre všetky aglomerácie.

– najneskôr do 31. decembra 2027 pre aglomerácie s p. k. viac ako 2000.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 2

Smernica 1999/74/ES

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 3a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Od 1. januára 2014 sa nesmú na Mayotte stavať ani po prvýkrát uvádzať do prevádzky žiadne klietky uvedené v tejto kapitole.“

POSTUP

Názov

Zmena smerníc v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, sociálnej politiky a verejného zdravia z dôvodu zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Únii

Referenčné čísla

COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD)

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

1.7.2013

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

REGI

1.7.2013

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

dátum vymenovania

Patrice Tirolien

11.7.2013

Dátum prijatia

14.10.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

25

1

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cornelia Ernst, Catherine Grèze, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Edvard Kožušník

POSTUP

Názov

Zmena smerníc v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, sociálnej politiky a verejného zdravia z dôvodu zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Únii

Referenčné čísla

COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD)

Dátum predloženia v EP

13.6.2013

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

1.7.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

1.7.2013

REGI

1.7.2013

AGRI

1.7.2013

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

EMPL

3.7.2013

AGRI

2.7.2013

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Matthias Groote

11.7.2013

 

 

 

Námietky voči právnemu základu

       dátum stanoviska JURI

JURI

14.10.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.10.2013

4.11.2013

 

 

Dátum prijatia

14.11.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sophie Auconie, Franco Bonanini, Chris Davies, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kriton Arsenis, Margrete Auken, Vladimir Urutchev

Dátum predloženia

20.11.2013