ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002, nariadenie (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady (ES) č. 2004/585

28.11.2013                                                                                                          - (12007/3/2013 – C7‑0375/2013 – 2011/0195(COD)) - ***II

Výbor pre rybné hospodárstvo
Spravodajkyňa: Ulrike Rodust


Postup : 2011/0195(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0409/2013
Predkladané texty :
A7-0409/2013
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002, nariadenie (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady (ES) č. 2004/585

(12007/3/2013 – C7‑0375/2013 – 2011/0195(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (12007/3/2013 – C7-0375/2013),

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 28. marca 2012[1],

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 4. marca 2012[2],

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[3] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0425),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre rybárstvo (A7–0409/2013),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Parlamentu a Rady a spoločné vyhlásenie Parlamentu a Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

5.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 183.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 225, 27.7.2012, s. 20.
  • [3] Prijaté texty zo 6.2.2013, P7_TA(2013)0040.

PRĹOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o zbere údajov

Európsky parlament a Rada žiadajú Komisiu o urýchlené prijatie návrhu na zmenu nariadenia Rady (ES) č. 199/2008, aby sa zásady a ciele zberu údajov, ktoré sú nevyhnutné na podporu reformovanej spoločnej rybárskej politiky a ktoré sú uvedené v novom nariadení o reforme SRP, mohli prakticky napĺňať čo najskôr.

Vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o viacročných plánoch

Európsky parlament, Rada a Komisia sú odhodlaný spolupracovať na vyriešení medziinštitucionálnych otázok a dosiahnutí dohody o ďalšom smerovaní, ktoré rešpektuje právne postavenie Parlamentu aj Rady, aby sa uľahčilo vypracovanie a zavedenie viacročných plánov na základe priorít v rámci spoločnej rybárskej politiky.

Európsky parlament, Rada a Komisia zriadili medziinštitucionálnu pracovnú skupinu, ktorú tvoria zástupcovia všetkých troch inštitúcií a a ktorej cieľom je pomôcť nájsť praktické riešenia a najvhodnejšie ďalšie smerovanie.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Po prijatí pozície Parlamentu v prvom čítaní v pléne 6. februára 2013 sa začali neoficiálne rokovania s írskym predsedníctvom s cieľom dosiahnuť skorú dohodu v druhom čítaní. Po siedmich kolách trialógu dospel rokovací tím Parlamentu a Rady 30. mája 2013 k dohode v tejto veci. Znenie dohody bolo Výboru pre rybárstvo predložené na hlasovanie o schválení 18. júna 2013, kedy ho schválila prevažná väčšina. Predseda výboru sa na základe schválenia výborom zaviazal vo svojom liste predsedovi Výboru stálych predstaviteľov vlád členských štátov odporučiť plénu schváliť pozíciu Rady v prvom čítaní bez zmeny. Po právno-lingvistickom overení textu Rada prijala pozíciu v prvom čítaní, ktorou 17. októbra 2013 dohodu potvrdila.

Keďže pozícia Rady v prvom čítaní je v súlade s dohodou dosiahnutou v trialógoch, spravodajkyňa odporúča výboru jej prijatie bez ďalších zmien. Spravodajkyňa by chcela poukázať najmä na tieto prvky kompromisu:

Touto reformou sa konečne rieši najväčší problém spoločnej rybárskej politiky, ktorým je pretrvávajúci nadmerný výlov. Rada Európskej únie sa zaväzuje vo svojich ročných rozhodnutiach o úlovkoch konať udržateľným spôsobom. Nadmerný výlov sa musí do roku 2015 v zásade skončiť všade, kde to je možné, aby sa začali obnovovať populácie rýb. Jasne sa stanovilo, že odklad na neskorší dátum (najneskôr do roku 2020) je možný len v prípade, že je vážne ohrozená ekonomická a sociálna udržateľnosť dotknutých rybárskych flotíl. So všetkými populáciami sa tak v budúcnosti musí hospodáriť podľa zásady maximálneho udržateľného výnosu. V tejto súvislosti mal Parlament jednu z najdôležitejších požiadaviek, že zásada maximálneho udržateľného výnosu nemá závisieť od stavu politického vyhlásenia vyjadrujúceho úmysel, ale musí byť naozaj právne záväzná pre všetky ďalšie rozhodnutia. To sa týka budúcich viacročných plánov a aj autonómnych rozhodnutí Rady o celkovom povolenom výlove na základe článku 43 ods. 3 ZFEÚ.

Parlamentu sa v tejto veci podarilo presadiť, aby sa viac zdôraznilo, že cieľom všetkých opatrení je nárast populácií, a to aj nárast presahujúci udržateľnú úroveň. Európsky parlament tým úplne v zmysle zásady predbežnej opatrnosti presadil „bezpečnostnú maržu“ pre životné prostredie. Bude to tiež prospešné pre rybársky priemysel. Keď sú populácie rýb o niečo väčšie ako úroveň maximálneho udržateľného výnosu, zisky stúpajú, keďže náklady na rybolov klesajú s rastúcou hustotou rýb v mori.

Zhodu bolo možné dosiahnuť, aj pokiaľ ide o plánovanú povinnosť doviezť všetky úlovky na pevninu (zákaz odvrhovania úlovkov). Ako požadoval Parlament v prvom čítaní, v texte sa ustanovuje povinné zavedenie zákazu odvrhovania úlovkov v jasne definovanom časovom rámci (postupne od roku 2015 do roku 2019). Od zákazu odvrhovania úlovkov sú popri iných druhoch oslobodené druhy, ktoré majú v prípade odvrhnutia vysokú pravdepodobnosť prežitia.

V rozpore s pozíciou Parlamentu je možné ustanoviť výnimky zo zákazu odvrhovania úlovkov (do 5 % všetkých úlovkov, pre prechodné obdobie 7 %), tieto výnimky však neplatia priamo, ale len prostredníctvom osobitného rozhodnutia. Toto rozhodnutie sa za normálnych okolností prijíma schválením príslušného viacročného plánu v rámci riadneho legislatívneho postupu. Ak neexistuje viacročný plán, môže Komisia povoliť výnimky aj na maximálne obdobie troch rokov na základe prijatého spoločného odporúčania príslušných členských štátov v rámci postupu regionalizácie (pozri ďalej v texte). Možné je aj nepriame rozhodnutie Komisie prostredníctvom delegovaného aktu, t. j. bez inštitucionalizovanej konzultácie s príslušnými členskými štátmi.

Rokovaciemu tímu sa v tejto súvislosti okrem toho podarilo presadiť, aby sa výnimky mohli povoliť len vtedy, ak je pre dotknutých rybárov veľmi ťažké loviť selektívnejšie alebo ak ďalšie spracovanie vedľajších úlovkov spôsobuje neprimerane vysokú záťaž.

Spornou otázkou medzi inštitúciami bolo aj to, ako v budúcnosti riešiť problém nadmerných kapacít flotíl, ktorá sa vyskytuje v niektorých segmentoch flotily EÚ. V kompromisnom texte sa stanovuje zásadná povinnosť členských štátov zosúladiť kapacity rybolovu so zdrojmi. Parlament presadil, aby členské štáty ročne analyzovali kapacitu rybolovu svojej flotily podľa kritérií stanovených Európskou komisiou. Keď sa v rámci analýzy zistí, že flotila je príliš veľká, musí príslušný členský štát predložiť plán na odstránenie nadmerných kapacít a prijať príslušné opatrenia. V prípade nedodržania týchto predpisov môže Komisia uplatniť finančné sankcie.

V rámci reformy sa navyše položili základy pre silnejšiu decentralizáciu rozhodnutí (tzv. regionalizácia). Cieľom je najmä to, aby sa podrobnejšie technické predpisy určovali v jednotlivých morských regiónoch bližšie pri tých, ktorých sa to týka, a nie centralisticky v Bruseli. EÚ bude samozrejme naďalej kontrolovať, či sa dodržiavajú hlavné ciele rybárskej politiky EÚ.

Základný mechanizmus regionalizácie, t. j. spoločného predkladania odporúčaní skupín členských štátov, sa môže využiť aj na rýchlejšie presadzovanie rybolovných prvkov smerníc EÚ o životnom prostredí (napr. v prípade rámcovej smernice o námornej stratégii). V prípade, že by sa dotknuté členské štáty nevedeli dohodnúť, je Európska komisia splnomocnená prijať príslušné opatrenia na obmedzené obdobie, ak by boli ohrozené ochranné ciele smerníc o životnom prostredí.

Regionalizácia sa okrem toho má využiť na poskytnutie silnejšieho stimulu, aby EÚ vytvorila chránené morské oblastí a oblastí, v ktorých sa neloví.

V rámci regionalizácie budú významnejšiu úlohu zohrávať regionálne poradné orgány, ktoré sa už zriadili v rámci poslednej reformy, keďže predstavujú dôležité fórum na dosahovanie zhody. Zloženie týchto poradných rád bude vyváženejšie, v budúcnosti bude 40 % miest v poradných radách priradených zástupcom z iných odvetví, než je rybárstvo, (napr. z mimovládnych organizácií). To bola jedna z požiadaviek Európskeho parlamentu.

V texte sa ustanovuje, že EÚ sa nesmie podieľať na nadmernom výlove ani v cudzích vodách. Loviť možno len nadmerné populácie, ktoré tretia krajina nevyužíva, ako sa ustanovuje aj v Dohovore OSN o morskom práve. Do dohôd o rybárstve s tretími krajinami sa v budúcnosti začlení doložka o ľudských právach, t. j. dohody sa v prípade nedodržiavania ľudských práv pozastavia. Dohody o rybárstve s tretími krajinami budú musieť v budúcnosti obsahovať aj klauzulu o exkluzivite (t. j. obchádzanie dohôd prostredníctvom súkromných dohôd rybárov s vládami tretích krajín nie je možné). EÚ ďalej prijme opatrenia proti meneniu vlajok rybárskych plavidiel.

Nové základné nariadenie obsahuje základné rozhodnutie o tom, že prostriedky z fondov EÚ v oblasti rybárstva možno vyplatiť, len ak sa dodržiavajú pravidlá spoločnej rybárskej politiky. Toto rozhodnutie platí pre členské štáty a aj pre jednotlivé rybárske podniky. Podrobnosti tejto úpravy sa ustanovujú v nariadení o Európskom námornom a rybárskom fonde.

Veľkým úspechom rokovacieho tímu je presadenie kritérií prístupu. Členské štáty musia v budúcnosti rybolovné možnosti (kvóty) svojim rybárom prideľovať na základe objektívnych a transparentných kritérií. Tieto kritériá musia obsahovať ekologické, sociálne a hospodárske kritériá. Z toho môžu ťažiť segmenty flotily, ktoré vierohodne preukážu, že tvoria nadpriemerne veľa pracovných miest a životné prostredie zaťažujú podpriemerne.

Európsky parlament nezabezpečil väčšiu transparentnosť len v otázke prideľovania kvót. Všetkým zainteresovaným osobám sa musia sprístupniť aj vedecké údaje o stave populácií rýb zozbierané členskými štátmi, pričom sa musia dodržiavať predpisy o ochrane údajov.

Úspešná rybárska politika je možná, len ak sa skutočne budú dodržiavať pravidlá. Skupina expertov pre dodržiavanie pravidiel umožní v budúcnosti stály dialóg na túto tému v záujme kvalitatívneho zlepšenia a rozšírenia kontrolných možností členských štátov, aby sa v budúcnosti mohli uplatniť osvedčené postupy v tejto oblasti.

POSTUP

Názov

Spoločná rybárska politika

Referenčné čísla

12007/3/2013 – C7-0375/2013 – 2011/0195(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

6.2.2013                     T7-0040/2013

Návrh Komisie

COM(2011)0425 - C7-0198/2011

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

24.10.2013

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

PECH

24.10.2013

 

 

 

Spravodajkyňa

dátum vymenovania

Ulrike Rodust

26.9.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

4.11.2013

 

 

 

Dátum prijatia

27.11.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luis Manuel Capoulas Santos, Jean Louis Cottigny, Jim Higgins, Jens Nilsson

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

María Auxiliadora Correa Zamora, Salvador Garriga Polledo, Francisco José Millán Mon, Younous Omarjee, Ivo Vajgl, Luis Yáñez-Barnuevo García

Dátum predloženia

28.11.2013