ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки

2.12.2013 - (13284/1/2013 – C7‑0408/2013 – 2011/0153(COD)) - ***II

Комисия по международна търговия
Докладчик: Йорг Лайхтфрид

Процедура : 2011/0153(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0419/2013
Внесени текстове :
A7-0419/2013
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки

(13284/1/2013 – C7‑0408/2013 – 2011/0153(COD))

Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (13284/1/2013 – C7–0408/2013),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене[1] относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2011)0349),

–   като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 72 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по международна търговия (A7-0419/2013),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приема за сведение изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

4.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

5.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

6.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, заедно с изявленията, приложени към настоящата резолюция;

7.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление относно Регламент (ЕИО) № 3030/93 и Регламент (ЕО) № 517/94

Следва да се отбележи, че процедурите, предвидени в член 2, параграф 6, член 6, параграф 2, членове 8 и 10, член 13, параграф 3, член 15, параграфи 3, 4 и 5 и член 19 от Регламент (ЕИО) № 3030/93, както и в член 4, параграф 3 от приложение IV, а също и в член 2 и член 3, параграфи 1 и 3 от приложение VII към него, и в член 3, параграф 3, член 5, параграф 2, член 12, параграф 3 и членове 13 и 28 от Регламент (ЕО) № 517/94, се преобразуват в процедури за приемане на делегирани актове. Следва да се отбележи, че някои от посочените членове се отнасят до процедури за вземане на решение във връзка с приемането на защитни мерки в областта на защитата на търговията.

Европейският парламент, Съветът и Комисията считат, че тези защитни мерки трябва да се разглеждат като мерки за изпълнение. По изключение в конкретните регламенти, посочени по-горе, мерките са под формата на делегирани актове, тъй като въвеждането на защитни мерки става под формата на изменение на съответните приложения към основните регламенти. Това произтича от специфичната структура на съществуващите регламенти, посочени по-горе, и следователно няма да се използва като прецедент при изготвянето на бъдещи инструменти за защита на търговията и други защитни мерки.

Изявление на Комисията относно кодифицирането

Приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета от ... за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки и на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета от ... за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки ще доведе до значителен брой изменения на въпросните актове. За да се подобри четливостта на засегнатите актове, Комисията ще предложи кодифициране на актовете възможно най-скоро след приемането на тези два регламента и най-късно до 1 юни 2014 г.

Изявление на Комисията относно делегираните актове

В контекста на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета от ... за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки и Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета от ... за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки, Комисията припомня задължението, което е поела в параграф 15 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия да предоставя на Парламента изчерпателна информация и документация относно своите заседания с национални експерти, проведени в рамките на подготовката на делегирани актове.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

С оглед на промените, внесени с Договора от Лисабон, и последващото приемане на Регламент (ЕС) № 182/2011 (относно актовете за изпълнение), Комисията трябваше да адаптира разпоредбите за вземане на решения в областта на търговската политика към новия режим на делегирани актове и актове за изпълнение. В резултат на това Комисията представи две предложения за привеждане в съответствие, известни под наименованието „Omnibus I“ и „Omnibus II“, всяко от което обединява в единен инструмент съответните регламенти в областта на търговията, които трябва да бъдат актуализирани, като първият пакет обхваща основно актове за изпълнение, а вторият – основно делегирани актове. Следователно настоящото предложение („Omnibus II“) внася необходимите промени в съответните текстове, които преди това отпращаха към старото Решение 1999/468/ЕО за процедурата на комитет.

След приемането на позицията на Парламента на първо четене на пленарното заседание от 22 ноември 2012 г. започнаха неформални преговори в рамките на ирландското председателство с оглед постигане на ранно споразумение на второ четене. След няколко кръга на тристранни срещи преговарящите екипи на Парламента и Съвета постигнаха споразумение по досието на 5 юни 2013 г. На 11 юли 2013 г. текстът на споразумението беше представен за одобрение на комисията по международна търговия и беше одобрен с огромно мнозинство. Въз основа на одобрението на комисията нейният председател, в своето писмо от същия ден до председателя на Корепер, отправи препоръка до участниците в пленарното заседание за одобряване на позицията на Съвета на първо четене без изменения. След извършването на правна и езикова проверка Съветът прие своята позиция на първо четене, потвърждаваща споразумението от 15 ноември 2013 г.

С оглед на горепосоченото докладчикът предлага да се одобри без изменение позицията на Съвета на първо четене, както и съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията относно Регламент (ЕИО) № 3030/93 и Регламент (ЕО) № 517/94. Препоръчва се също така Парламентът да вземе предвид изявленията на Комисията относно кодифицирането и относно делегираните актове. И трите изявления ще бъдат публикувани заедно с окончателния законодателен акт.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани правомощия за приемането на някои мерки

Позовавания

13284/1/2013 – C7-0408/2013 – 2011/0153(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

22.11.2012 г.                     T7-0447/2012

Предложение на Комисията

COM(2011)0349 - C7-0162/2011

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

21.11.2013 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

21.11.2013 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Jörg Leichtfried

22.9.2011 г.

 

 

 

Дата на приемане

28.11.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Phil Bennion, Jutta Haug, Anthea McIntyre, Katarína Neveďalová, Marc Tarabella, Nikola Vuljanić, Roberts Zīle

Дата на внасяне

2.12.2013 г.