ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 691/2011 σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς

2.12.2013 - (COM(2013)0247 – C7‑0120/2013 – 2013/0130(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγήτρια: Elena Oana Antonescu


Διαδικασία : 2013/0130(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0420/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0420/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 691/2011 σχετικά με σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς

(COM(2013)0247 – C7‑0120/2013 – 2013/0130(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0247),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0120/2013),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0420/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω•

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο•

3.  αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η απόφαση αριθ. xxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της xxx 2013 για τον καθορισμό του έβδομου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον1 προβλέπει ότι αξιόπιστες πληροφορίες για τις καθοριστικής σημασίας τάσεις, πιέσεις και κινητήριες δυνάμεις για την περιβαλλοντική αλλαγή είναι πρωταρχικής σημασίας παράγοντες για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής, την εφαρμογή της και, γενικότερα, την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών. Θα πρέπει να αναπτυχθούν μέσα για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής δραστηριότητας στο περιβάλλον.

(1) Η απόφαση αριθ. .../... /ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της xxx 2013 για τον καθορισμό του έβδομου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον+ προβλέπει ότι αξιόπιστες πληροφορίες για τις καθοριστικής σημασίας τάσεις, πιέσεις και κινητήριες δυνάμεις για την περιβαλλοντική αλλαγή είναι πρωταρχικής σημασίας παράγοντες για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής, την εφαρμογή της και, γενικότερα, την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών. Θα πρέπει να αναπτυχθούν μέσα για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής δραστηριότητας στο περιβάλλον. Είναι σημαντικό αυτά τα στοιχεία να είναι διαθέσιμα σε κατανοητή και προσβάσιμη μορφή και να δημοσιεύονται μαζί με τα συμβατικά οικονομικά στοιχεία, όπως το ΑΕΠ.

______________

_______________

1 ΕΕ L …

+ ΕΕ: Να εισαχθεί ο τίτλος και ο αριθμός αναφοράς

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011

Άρθρο 2 – σημείο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) ως «δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας» νοούνται οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται από μονάδες μόνιμων κατοίκων για την προστασία του περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες και δράσεις που έχουν ως κύριο σκοπό την πρόληψη, τη μείωση και την εξάλειψη της ρύπανσης, καθώς και κάθε άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Αυτή περιλαμβάνει τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος μετά την υποβάθμισή του. Δεν περιλαμβάνονται δραστηριότητες οι οποίες, αν και ωφελούν το περιβάλλον, πληρούν κυρίως τεχνικές ανάγκες ή τις εσωτερικές απαιτήσεις για την υγιεινή ή την ασφάλεια μιας επιχείρησης ή άλλου θεσμικού οργάνου·

(4) ως «δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας» νοούνται οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται από μονάδες μόνιμων κατοίκων για δραστηριότητες προστασίας του περιβάλλοντος. Οι δραστηριότητες προστασίας του περιβάλλοντος περιλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες και δράσεις που έχουν ως κύριο σκοπό την προώθηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης (ΚΠΚ), και την πρόληψη, τη μείωση ή/και την εξάλειψη της ρύπανσης, καθώς και κάθε άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Αυτή περιλαμβάνει επίσης όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος μετά την υποβάθμισή του. Δεν περιλαμβάνονται δραστηριότητες οι οποίες, αν και ωφελούν το περιβάλλον, πληρούν κυρίως τεχνικές ανάγκες ή τις εσωτερικές απαιτήσεις για την υγιεινή ή την προστασία και την ασφάλεια μιας επιχείρησης ή άλλου θεσμικού οργάνου·

 

 

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011

Άρθρο 2 – σημείο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5) ως «τομέας περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών» νοούνται εκείνες οι δραστηριότητες παραγωγής μιας εθνικής οικονομίας οι οποίες δημιουργούν περιβαλλοντικά προϊόντα. Περιβαλλοντικά προϊόντα είναι προϊόντα που έχουν παραχθεί για τον σκοπό της προστασίας του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των πόρων. Η διαχείριση των πόρων περιλαμβάνει τη διατήρηση, τη συντήρηση και την ενίσχυση του αποθέματος των φυσικών πόρων και, συνεπώς, τη διασφάλιση από την εξάντλησή τους·

(5) ως «τομέας περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών» νοούνται εκείνες οι δραστηριότητες παραγωγής μιας εθνικής οικονομίας οι οποίες δημιουργούν περιβαλλοντικά προϊόντα (περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες). Περιβαλλοντικά προϊόντα είναι προϊόντα που έχουν παραχθεί για τον σκοπό της προστασίας του περιβάλλοντος όπως ορίζεται στη δεύτερη πρόταση του σημείου 4 και τη διαχείριση των πόρων. Η διαχείριση των πόρων περιλαμβάνει τη διατήρηση, τη συντήρηση και την ενίσχυση του αποθέματος των φυσικών πόρων και, συνεπώς, τη διασφάλιση από την εξάντλησή τους·

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011

Άρθρο 2 – σημείο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) ως «λογαριασμοί φυσικής ροής ενέργειας» νοούνται συνεκτικές συγκεντρώσεις των φυσικής ροής ενέργειας στις εθνικές οικονομίες, τις ροές εντός της οικονομίας και τις εκροές σε άλλες οικονομίες ή στο περιβάλλον.»

(6) ως «λογαριασμοί φυσικής ροής ενέργειας» νοούνται συνεκτικές συγκεντρώσεις των φυσικών ροών ενέργειας στις εθνικές οικονομίες, των ροών ενέργειας που κυκλοφορούν εντός της οικονομίας και των εκροών σε άλλες οικονομίες ή στο περιβάλλον.»

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011

Παράρτημα IV – τμήμα 1 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι λογαριασμοί δαπανών περιβαλλοντικής προστασίας παρουσιάζουν δεδομένα, κατά τρόπο πλήρως συμβατό με τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του ΕΣΛ, σχετικά με τις δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος, δηλ. οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται από μονάδες μόνιμων κατοίκων για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι λογαριασμοί επιτρέπουν τη συγκέντρωση στοιχείων για τις εθνικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος (ΠΠ) που ορίζεται ως το άθροισμα των χρήσεων των υπηρεσιών ΠΠ από μονάδες μόνιμων κατοίκων, του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου (ΑΣΠΚ) για τις δραστηριότητες ΠΠ, και των μεταφορών για την ΠΠ που δεν αποτελούν αντιστάθμισμα των προηγούμενων σημείων, μείον τη χρηματοδότηση από τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι λογαριασμοί δαπανών περιβαλλοντικής προστασίας παρουσιάζουν δεδομένα, κατά τρόπο συμβατό με τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του ΕΣΛ, σχετικά με τις δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος, δηλ. οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται από μονάδες μόνιμων κατοίκων για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι λογαριασμοί επιτρέπουν τη συγκέντρωση στοιχείων για τις εθνικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος (ΠΠ) που ορίζεται ως το άθροισμα των χρήσεων των υπηρεσιών ΠΠ από μονάδες μόνιμων κατοίκων, του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου (ΑΣΠΚ) για τις δραστηριότητες ΠΠ, και των μεταφορών για την ΠΠ που δεν αποτελούν αντιστάθμισμα των προηγούμενων σημείων, μείον τη χρηματοδότηση από τον υπόλοιπο κόσμο.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011

Παράρτημα IV – τμήμα 3 – τέταρτη παύλα

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– ΦΠΑ και άλλοι φόροι μείον επιδοτήσεις προϊόντων στις υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος,

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και άλλοι φόροι μείον επιδοτήσεις προϊόντων στις υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος,

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011

Παράρτημα IV – τμήμα 4 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών όσον αφορά την παροχή πλήρων και έγκαιρων στοιχείων, η Επιτροπή (Eurostat) παράγει, μόλις διατεθούν επαρκή στοιχεία ανά χώρα, συνολικές εκτιμήσεις για τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τις κύριες συγκεντρώσεις ουσιών της παρούσας ενότητας. Όταν είναι εφικτό, η Επιτροπή (Eurostat) παράγει και δημοσιεύει εκτιμήσεις των στοιχείων τα οποία δεν έχουν διαβιβασθεί από τα κράτη μέλη εντός της προθεσμίας που προβλέπει το σημείο 2.

3. Προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών όσον αφορά την παροχή πλήρων και έγκαιρων στοιχείων, η Επιτροπή (Eurostat) παράγει, μόλις διατεθούν επαρκή στοιχεία ανά χώρα, συνολικές εκτιμήσεις για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τις κύριες συγκεντρώσεις ουσιών της παρούσας ενότητας. Όταν είναι εφικτό, η Επιτροπή (Eurostat) παράγει και δημοσιεύει εκτιμήσεις των στοιχείων τα οποία δεν έχουν διαβιβασθεί από τα κράτη μέλη εντός της προθεσμίας που προβλέπει το σημείο 2.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011

Παράρτημα IV – τμήμα 4 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το έτος εντός του οποίου ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ.

4. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το έτος μετά το έτος εντός του οποίου ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011

Παράρτημα IV – τμήμα 4 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Κατά την πρώτη διαβίβαση στοιχείων, τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν ετήσια στοιχεία από το 2013 έως το πρώτο έτος αναφοράς.

5. Κατά την πρώτη διαβίβαση στοιχείων, τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν ετήσια στοιχεία από το 2014 έως το πρώτο έτος αναφοράς.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011

Παράρτημα V – τμήμα 1 – παράγραφος 2α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι λογαριασμοί περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών πρέπει να καταρτίζονται με βάση υπάρχουσες πληροφορίες που προκύπτουν από τους εθνικούς λογαριασμούς, στατιστικές διάρθρωσης επιχειρήσεων, μητρώα επιχειρήσεων και άλλες πηγές.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011

Παράρτημα V – τμήμα 4 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών όσον αφορά την παροχή πλήρων και έγκαιρων στοιχείων, η Επιτροπή (Eurostat) παράγει, μόλις διατεθούν επαρκή στοιχεία ανά χώρα, συνολικές εκτιμήσεις για τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τις κύριες συγκεντρώσεις ουσιών της παρούσας ενότητας. Όταν είναι εφικτό, η Επιτροπή (Eurostat) παράγει και δημοσιεύει εκτιμήσεις των στοιχείων τα οποία δεν έχουν διαβιβασθεί από τα κράτη μέλη εντός της προθεσμίας που προβλέπει το σημείο 2.

3. Προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών όσον αφορά την παροχή πλήρων και έγκαιρων στοιχείων, η Επιτροπή (Eurostat) παράγει, μόλις διατεθούν επαρκή στοιχεία ανά χώρα, συνολικές εκτιμήσεις για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τις κύριες συγκεντρώσεις ουσιών της παρούσας ενότητας. Όταν είναι εφικτό, η Επιτροπή (Eurostat) παράγει και δημοσιεύει εκτιμήσεις των στοιχείων τα οποία δεν έχουν διαβιβασθεί από τα κράτη μέλη εντός της προθεσμίας που προβλέπει το σημείο 2.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011

Παράρτημα V – τμήμα 4 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το έτος εντός του οποίου ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ.

4. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το έτος μετά το έτος εντός του οποίου ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011

Παράρτημα V – τμήμα 4 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Κατά την πρώτη διαβίβαση στοιχείων, τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν ετήσια στοιχεία από το 2013 έως το πρώτο έτος αναφοράς.

5. Κατά την πρώτη διαβίβαση στοιχείων, τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν ετήσια στοιχεία από το 2014 έως το πρώτο έτος αναφοράς.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011

Παράρτημα VI – τμήμα 4 – σημείο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι στατιστικές διαβιβάζονται εντός 18 μηνών μετά τη λήξη του έτους αναφοράς.

2. Οι στατιστικές διαβιβάζονται εντός 21 μηνών μετά τη λήξη του έτους αναφοράς.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011

Παράρτημα VI – τμήμα 4 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών όσον αφορά την παροχή πλήρων και έγκαιρων στοιχείων, η Επιτροπή (Eurostat) παράγει, μόλις διατεθούν επαρκή στοιχεία ανά χώρα, συνολικές εκτιμήσεις για τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τις κύριες συγκεντρώσεις ουσιών της παρούσας ενότητας. Όταν είναι εφικτό, η Επιτροπή (Eurostat) παράγει και δημοσιεύει εκτιμήσεις των στοιχείων τα οποία δεν έχουν διαβιβασθεί από τα κράτη μέλη εντός της προθεσμίας που προβλέπει το σημείο 2.

3. Προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών όσον αφορά την παροχή πλήρων και έγκαιρων στοιχείων, η Επιτροπή (Eurostat) παράγει, μόλις διατεθούν επαρκή στοιχεία ανά χώρα, συνολικές εκτιμήσεις για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τις κύριες συγκεντρώσεις ουσιών της παρούσας ενότητας. Όταν είναι εφικτό, η Επιτροπή (Eurostat) παράγει και δημοσιεύει εκτιμήσεις των στοιχείων τα οποία δεν έχουν διαβιβασθεί από τα κράτη μέλη εντός της προθεσμίας που προβλέπει το σημείο 2.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011

Παράρτημα VI – τμήμα 4 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το έτος εντός του οποίου ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ.

4. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το έτος μετά το έτος εντός του οποίου ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011

Παράρτημα VI – τμήμα 4 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Κατά την πρώτη διαβίβαση στοιχείων, τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν ετήσια στοιχεία από το 2013 έως το πρώτο έτος αναφοράς.

5. Κατά την πρώτη διαβίβαση στοιχείων, τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν ετήσια στοιχεία από το 2014 έως το πρώτο έτος αναφοράς.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011

Παράρτημα VI – τμήμα 5 – σημείο 1 – εισαγωγική φράση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο τμήμα 3, πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Για τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο τμήμα 3, πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία σε φυσικές μονάδες:

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011

Παράρτημα VI – τμήμα 5 – σημείο 1 – πρώτη παύλα

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– πίνακας προσφοράς ροών ενέργειας σε φυσικές μονάδες. Ο πίνακας αυτός καταγράφει την παροχή φυσικών εισροών ενέργειας, τα προϊόντα ενέργειας και τις αποκλίσεις ενέργειας (κατά σειρά) με βάση την προέλευση, δηλαδή τον «προμηθευτή» (κατά στήλη).

– πίνακας προσφοράς ροών ενέργειας. Ο πίνακας αυτός καταγράφει την παροχή φυσικών εισροών ενέργειας, τα προϊόντα ενέργειας και τις αποκλίσεις ενέργειας (κατά σειρά) με βάση την προέλευση, δηλαδή τον «προμηθευτή» (κατά στήλη).

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011

Παράρτημα VI – τμήμα 5 – σημείο 5 – δεύτερη παύλα

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– Ενεργειακά προϊόντα ομαδοποιούνται ανάλογα με την ταξινόμηση των προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) και την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται στις ευρωπαϊκές στατιστικές ενέργειας.

– Ενεργειακά προϊόντα ομαδοποιούνται ανάλογα με την ταξινόμηση των προϊόντων ανά δραστηριότητα και την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται στις ευρωπαϊκές στατιστικές ενέργειας.

 

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011

Παράρτημα VI – τμήμα 5 – σημείο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η «γέφυρα» από τον δείκτη με βάση την αρχή μόνιμης κατοικίας έως τον δείκτη με βάση το έδαφος παρουσιάζονται για το σύνολο της εθνικής οικονομίας (χωρίς κατανομή ανά κλάδο παραγωγής) και επιτυγχάνεται ως εξής:

6. Η «γέφυρα» από τον δείκτη με βάση την αρχή μόνιμης κατοικίας έως τον δείκτη με βάση το έδαφος παρουσιάζονται για το σύνολο της εθνικής οικονομίας (χωρίς κατανομή ανά κλάδο παραγωγής) και επιτυγχάνεται ως εξής:

συνολική χρήση ενέργειας από μονάδες μόνιμων κατοίκων

συνολική χρήση ενέργειας από μονάδες μόνιμων κατοίκων

– χρήση ενέργειας από μονάδες μόνιμων κατοίκων στο εξωτερικό

– χρήση ενέργειας από μονάδες μόνιμων κατοίκων στο εξωτερικό

+ χρήση ενέργειας από μη μόνιμους κατοίκους στο έδαφος

+ χρήση ενέργειας από μη μόνιμους κατοίκους στο έδαφος

 

+ στατιστικές διαφορές

= ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας (με βάση το έδαφος)

= ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας (με βάση το έδαφος)

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η περιβαλλοντική λογιστική εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2003, καθώς θεωρήθηκε ότι ο δείκτης του ΑΕΠ από μόνος του δεν επαρκούσε πλέον για τη μέτρηση της προόδου και της ευημερίας των ανθρώπων στον κόσμο.

Τον Ιούνιο του 2006, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να επεκτείνουν τους κλασικούς εθνικούς λογαριασμούς σε θεμελιώδεις πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης και να συμπληρώσουν τους εθνικούς λογαριασμούς με πλήρως συνεκτικούς, ολοκληρωμένους περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς.

Τον Αύγουστο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωσή της με θέμα "ΑΕΠ και πέρα από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο (COM(2009)433)", στην οποία εξέφρασε την πρόθεσή της να αναπτύξει ισχυρά εργαλεία για τη μέτρηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη, σε βιώσιμη βάση, στόχων στον κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό τομέα. Ήδη ήταν καταφανής η ανάγκη να εντοπιστεί η σύνδεση ανάμεσα στο περιβάλλον και την οικονομία, να μετρηθεί ο αντίκτυπος της οικονομίας στο περιβάλλον και η συνεισφορά του περιβάλλοντος στην οικονομία.

Τον Απρίλιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε για πρώτη φορά τον κανονισμό για τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς λογαριασμούς, ο οποίος εν συνεχεία εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2011, ως κανονισμός αριθ. 691/2011, ο οποίος κάλυπτε τις τρεις πρώτες ενότητες: τους λογαριασμούς ατμοσφαιρικών εκπομπών, τους περιβαλλοντικούς φόρους και τους λογαριασμούς ροής υλικών. Εκείνη τη χρονική περίοδο, οι παραπάνω τρεις ενότητες θεωρούνταν απλώς το πρώτο βήμα προς την καθιέρωση ενός ισχυρού μέσου περιβαλλοντικής λογιστικής. Το Κοινοβούλιο υποστήριξε ενεργά τη συμπερίληψη στο άρθρο 10 του κανονισμού ενός καταλόγου με νέες πιθανές ενότητες ως προτεραιότητες για τη μελλοντική ανάπτυξη.

Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, η Eurostat μαζί με τα κράτη μέλη άρχισαν να πραγματοποιούν δοκιμές, ειδικά σε σχέση με τις τρεις πρώτες ενότητες που αναφέρονται στο άρθρο 10 του κανονισμού: δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας, τομέας περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών και λογαριασμοί φυσικής ροής ενέργειας. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι παραπάνω ήταν οι πιο ώριμες ενότητες, σε εννοιολογικό επίπεδο, και ως εκ τούτου πρότειναν επέκταση του κανονισμού 691/2011 για αυτές τις νέες ενότητες.

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή και θεωρεί ότι ο νέοι λογαριασμοί θα συνεισφέρουν στη δημιουργία πληρέστερων δεικτών για καλύτερο δημόσιο διάλογο και χάραξη πολιτικής. Λόγω των οικονομικών περιορισμών και των περιορισμών σε ανθρώπινο δυναμικό που αντιμετωπίζουν οι στατιστικές υπηρεσίες, επί του παρόντος είναι σημαντικό να εστιαστεί η προσοχή στη βελτίωση της ποιότητας και να προωθηθεί η χρήση των ήδη υπαρχουσών ενοτήτων καθώς και αυτών που υπέβαλε η Επιτροπή στην παρούσα πρόταση. Είναι σημαντικό να περιοριστεί η πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση στα αναγκαία.

Μετά από διαβουλεύσεις με διάφορες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη συλλογή στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι κάποια κράτη μέλη δεν ήταν ακόμη έτοιμα για το νέο αυτό εγχείρημα και επιθυμούσαν να αναβάλουν την εφαρμογή κατά ένα έτος. Η εισηγήτρια μπορεί να συμφωνήσει με αυτό, εφόσον ωφελείται η ποιότητα των στοιχείων που παρέχουν στην Eurostat τα κράτη μέλη.

Η εισηγήτρια δεν μπορεί παρά να ενθαρρύνει την ευρύτερη χρήση των στοιχείων των περιβαλλοντικών λογαριασμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές διοικήσεις, προκειμένου να σχεδιαστούν εύστοχες πολιτικές, οι οποίες είναι δυνατό να συνεισφέρουν στις προτεραιότητες πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ανάπτυξη και την αποδοτικότητα των πόρων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί οικονομικοί λογαριασμοί

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0247 – C7-0120/2013 – 2013/0130(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

2.5.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

21.5.2013

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

21.5.2013

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ECON

18.6.2013

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Elena Oana Antonescu

19.6.2013

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.10.2013

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.11.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

59

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis, Σπύρος Δανέλλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Erik Bánki, Gaston Franco, Julie Girling, Eduard-Raul Hellvig, Jiří Maštálka, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Alojz Peterle, Vittorio Prodi, Marita Ulvskog, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Владимир Уручев

Ημερομηνία κατάθεσης

2.12.2013