IZVJEŠĆE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi sezonskog zapošljavanja

3.12.2013 - (COM(2010)0379 – C7‑0180/2010 – 2010/0210(COD)) - ***I

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestitelj: Claude Moraes
Izvjestitelj za mišljenje (*): Alejandro Cercas, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
(*) Pridruženi odbor – članak 50. Poslovnika


Postupak : 2010/0210(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0428/2013
Podneseni tekstovi :
A7-0428/2013
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi sezonskog zapošljavanja

(COM(2010)0379 – C7‑0180/2010 – 2010/0210(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2010)0379),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 79. stavak 2. točke (a) i (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0180/2010),

–   uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi,

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir obrazložena mišljenja koja su u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti podnijeli češki Zastupnički dom, češki Senat, nizozemski Senat, nizozemski Zastupnički dom, austrijsko Nacionalno vijeće i austrijsko Savezno vijeće te u kojima se tvrdi da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–   uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 4. svibnja 2011.[1],

–   uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 31. ožujka 2011.[2],

–   uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 6. studenog 2013. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir članke 55. i 37. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenja Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i Odbora za prava žena i jednakost spolova (A7‑0428/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA[3]*

na prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

DIREKTIVA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od

o uvjetima za ulazaki boravak državljana trećih zemalja radi sezonskog zapošljavanja

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 79. stavak 2. točke (a) i (b),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije [4],

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora [5],

uzimajući u obzir mišljenje Vijeća regija [6],

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)         Za postupnu uspostavu područja slobode, sigurnosti i pravde, Ugovor predviđa donošenje mjera u području azila, imigracije i zaštite prava državljana trećih zemalja.

(1a)       Prema Ugovoru, Unija mora razviti zajedničku imigracijsku politiku s ciljem da u svim fazama zajamči učinkovito upravljanje migracijskim tokovima i pravično postupanje prema državljanima trećih zemalja koji zakonito borave u državama članicama. Kako bi se to postiglo, Europski parlament i Vijeće trebaju donijeti mjere o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja i o definiciji njihovih prava.

(2)         U Haškom programu koji je donijelo Europsko vijeće 4. i 5. studenoga 2004. navedeno je da će zakonite migracije imati važnu ulogu u unapređivanju gospodarskog razvoja te je od Komisije zatraženo da predstavi plan politike zakonite migracije, uključujući postupke za prihvat koji omogućuju brzi odgovor na promjenjivu potražnju za radom migranata na tržištu rada.

(3)         Europsko vijeće se 14. i 15. prosinca 2006. dogovorilo oko niza mjera za 2007. koje uključuju razvoj dobro vođenih politika zakonite imigracije koje u potpunosti poštuju nacionalne nadležnosti kako bi se državama članicama pomoglo u zadovoljavanju postojećih i budućih potreba za radnom snagom. Pozvalo je i na ispitivanje načina za olakšavanje privremene migracije.

(4)         U Europskom paktu o imigraciji i azilu, koji je Europsko vijeće donijelo 15. i 16. listopada 2008., Europska Unija i države članice obvezuju se da će provoditi poštenu, učinkovitu i dosljednu politiku za postupanje s izazovima i mogućnostima u području migracije. Pakt je osnova zajedničke imigracijske politike predvođene duhom solidarnosti među državama članicama i suradnjom s trećim zemljama te utemeljene na pravilnom upravljanju migracijskim tokovima, u interesu ne samo zemalja domaćina, nego i zemalja podrijetla te samih migranata.

(5)         U Stockholmskom programu, koji je Europsko vijeće donijelo na sastanku 10. i 11. prosinca 2009., utvrđeno je da uvoz radne snage može pridonijeti povećanju konkurentnosti i gospodarske vitalnosti te da će fleksibilne imigracijske politike, u kontekstu značajnih demografskih izazova s kojima će se EU suočiti u budućnosti, uz povećanu potražnju za radnom snagom, dugoročno značajno pridonositi gospodarskom razvoju i uspješnosti Unije. Također je istaknut značaj osiguravanja pravičnog postupanja prema državljanima trećih zemalja koji zakonito borave na državnom području država članica i povezivanja, u najvećoj mogućoj mjeri, migracije i razvoja. U njemu se Europska komisija i Vijeće pozivaju da nastave provoditi Plan politike zakonite migracije [7].

(6)         Ova Direktiva trebala bi doprinijeti učinkovitom upravljanju migracijskih tokova za posebnu kategoriju sezonske privremene migracije i osiguravanju pristojnih uvjeta života i rada za sezonske radnike, određivanjem poštenih i transparentnih pravila za prihvat i boravak te definiranjem prava sezonskih radnika, uz istovremeno osiguravanje poticaja i zaštitnih mjera za sprečavanje prekoračenja boravka i/ili prelaska privremenog boravka u stalni boravak. Osim toga, pravila propisana Direktivom 2009/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o minimalnim standardima za sankcije i mjere za poslodavce državljana trećih zemalja [8] s nezakonitim boravkom pomoći će u sprečavanju da takav privremeni boravak postane nezakonit.

(6a)       Države članice trebale bi provoditi odredbe ove Direktive bez diskriminacije na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili društvenog podrijetla, genetskih osobina, jezika, religije ili vjerskog uvjerenja, političkih ili drugih uvjerenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije, osobito u skladu s Direktivom Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. [9] o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo i Direktive Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja [10].

(7)         Ova Direktiva trebala bi se primjenjivati ne dovodeći u pitanje načelo povlaštenosti Unije što se tiče pristupa tržištu rada država članice, kako je navedeno u odgovarajućim odredbama odgovarajućih akata o pristupanju.

(8)         Ova Direktiva ne bi smjela dovoditi u pitanje pravo država članica da odrede kvotu prihvata državljana trećih zemalja koji dolaze iz trećih zemalja na njihovo državno područje radi sezonskog rada, kako je navedeno u Ugovoru.

(9)         Ova Direktiva ne bi trebala utjecati na uvjete za pružanje usluga u okviru članka 56. UFEU-a. Ova Direktiva posebice ne bi smjela utjecati na uvjete zaposlenja koji se primjenjuju, na temelju Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga [11], na radnike koje je poduzeće s poslovnim nastanom u državi članici uputilo na pružanje usluge na državnom području druge države članice.

(9a)       Cilj ove Direktive jest obuhvatiti izravne poslovne odnose između sezonskih radnika i poslodavaca. Međutim, ako nacionalno pravo države članice dopušta prihvat državljana treće zemlje u statusu sezonskih radnika putem zaposlenja ili agencija za privremeno zapošljavanje s poslovnim nastanom na njezinu državnu području te koje su u izravnom kontaktu sa sezonskim radnikom, takve agencije ne bi trebalo isključiti iz područja primjene ove Direktive.

(10)       Prilikom prenošenja ove Direktive, države članice trebale bi, prema potrebi, nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima, navesti one sektore zaposlenja koji uključuju djelatnosti koje ovise o izmjeni godišnjih doba. Djelatnosti koje ovise o izmjeni godišnjih doba obično su značajne za sektore kao što su poljoprivredai hortikultura, osobito za vrijeme sjetve ili žetve, ili turizam, osobito za vrijeme godišnjih odmora.

(10a)     Ako je tako utvrđeno nacionalnim pravom i u skladu u načelom nediskriminacije kako je određeno člankom 10. UFEU-a, državama članicama dopušteno je primjenjivati povoljniji tretman prema državljanima određenih trećih zemalja u usporedbi s državljanima ostalih trećih zemalja prilikom provedbe neobveznih odredaba ove Direktive.

(11)       Zahtjev za prihvat u statusu sezonskog radnika trebao bi biti moguć samo ako podnositelj zahtjeva prebiva izvan državnog područja država članica.

(11a)     Prihvat za potrebe navedene u ovoj Direktivi moguće je odbiti na temelju propisno opravdanih razloga. Prihvat bi se mogao odbiti posebice ako država članica smatra, na temelju procjene činjenica, da taj državljanin treće zemlje predstavlja potencijalnu prijetnju javnom redu, javnoj sigurnosti ili javnom zdravlju.

(11b)     Ova Direktiva ne bi trebala dovoditi u pitanje primjenu Direktive 2008/115/EZ od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom [12].

(12)       Direktiva ne bi trebala negativno utjecati na prava koja eventualno ostvaruju državljani trećih zemalja koji zbog posla već zakonito borave u državi članici.

(12a)     U slučaju država članica koje u cijelosti primjenjuju schengensku pravnu stečevinu, Uredba (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavljanju Zakonika Zajednice o vizama [13] (Zakonik o vizama), Uredba (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o uspostavi Zakonika Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica [14] (Zakonik o schengenskim granicama) i Uredba Vijeća (EZ) br. 539/2001 od 15. ožujka 2001. o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva [15]primjenjuju se u cijelosti.

To podrazumijeva da se tim instrumentima, za boravke koji nisu dulji od 90 dana, uređuju uvjeti za prihvat sezonskih radnika na državno područje država članica koje u cijelosti primjenjuju schengensku pravnu stečevinu, a postojećom se Direktivom samo uređuju kriteriji i zahtjevi za pristup zapošljavanju. Ako države članice ne primjenjuju schengensku pravnu stečevinu u cijelosti, uz iznimku Ujedinjene Kraljevine i Irske, primjenjuje se samo Zakonik o schengenskim granicama. Odredbe schengenske pravne stečevine iz postojeće Direktive pripadaju dijelu schengenske pravne stečevine u kojem ne sudjeluju Irska i Ujedinjena Kraljevina te se stoga te odredbe na njih ne primjenjuju.

(12b)     Kriteriji i zahtjevi za prihvat, kao i razlozi za odbijanje i opoziv ili neproduljenje/neobnavljanje boravaka koji nisu dulji od 90 dana definirani su u ovoj Direktivi, što se tiče zapošljavanja u statusu sezonskih radnika. Prilikom izdavanja viza za kratkotrajni boravak za potrebe sezonskog rada primjenjuju se odgovarajuće odredbe schengenske pravne stečevine koje se odnose na uvjete za ulazak i boravak na državnom području država članica, kao i razlozi za odbijanje, produljenje, poništenje ili ukidanje tih viza. O svakoj odluci o odbijanju, poništenju ili ukidanju vize i razlozima na kojima se ona temelji osobito treba obavijestiti, u skladu s člankom 32. stavkom 2. i člankom 34. stavkom 6. Zakonika o vizama, podnositelja zahtjeva putem standardnog obrasca iz Priloga VI. Zakoniku o vizama.

(12c)     Za sezonske radnike kojima je odobren boravak dulji od 90 dana, postojeća Direktiva trebala bi definirati uvjete za prihvat i boravak na državno područje te kriterije i zahtjeve za pristup zapošljavanju u državama članicama.

(13)       Direktiva bi trebala osigurati fleksibilan sustav ulaska koji se temelji na zahtjevu i objektivnim kriterijima, kao što su valjani ugovor o radu ili obvezujuća ponuda za posao u kojima su utvrđeni ključni aspekti ugovora ili radnog odnosa.

(14)       Države članice trebale bi imati mogućnost provjere koja bi pokazala da domaće tržište rada ne može popuniti određeno radno mjesto.

(14a)     Države članice trebale bi biti u mogućnosti odbiti zahtjev za prihvat, osobito ako državljanin treće zemlje nije ispunio obvezu, koja proizlazi iz prethodne odluke o prihvatu u statusu sezonskog radnika, da napusti državno područje predmetne države članice nakon isteka odobrenja za potrebe sezonskog rada.

(14b)     Države članice također bi trebale od zaposlenika zahtijevati suradnju s nadležnim tijelima i pružanje svih relevantnih informacija nužnih za sprečavanje moguće zlouporabe postupka utvrđenog u ovoj Direktivi.

(15)       Uvođenje jedinstvenog postupka za dobivanje kombinirane isprave koja bi uključivala boravišnu i radnu dozvolu trebalo bi doprinijeti pojednostavljenju pravila koja se trenutačno primjenjuju u državama članicama. To ne bi trebalo utjecati na pravo država članica da odrede nacionalna tijela i način na koji bi ona trebala biti uključena u jedinstveni postupak u skladu s nacionalnim posebnostima upravne organizacije i prakse.

(15a)     Imenovanje nadležnih tijela na temelju ove Direktive ne bi trebalo dovoditi u pitanje ulogu i odgovornosti drugih tijela i, kad je primjenjivo, socijalnih partnera, u skladu s nacionalnim pravom i/ili praksom, u pogledu ispitivanja zahtjeva i odluke o njemu.

(15b)     Direktivom se predviđa stupanj fleksibilnosti za države članice u pogledu odobrenja koja se izdaju za prihvat (ulazak, boravak i rad) sezonskih radnika. Izdavanje vize za dugotrajni boravak u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkom (a) ne dovodi u pitanje mogućnost država članica da prethodno izdaju odobrenje za rad u predmetnoj državi članici. Međutim, kako bi se osiguralo da su uvjeti zaposlenja, kako je predviđeno u Direktivi, prošli provjeru te da su zadovoljeni, trebalo bi pojasniti da su odobrenja izdana za potrebe sezonskog rada. Ako se izdaju samo vize za kratkotrajni boravak, države članice trebale bi u tu svrhu upotrebljavati polje „napomene” na naljepnici vize.

(15c)     Za sve boravke koji nisu dulji od 90 dana po razdoblju od 180 dana, države članice trebale bi odabrati izdavanje ili vize za kratkotrajni boravak ili vize za kratkotrajni boravak uz radnu dozvolu u slučajevima u kojima je državljaninu treće zemlje potrebna viza u skladu s Uredbom (EZ) br. 539/2001. Ako državljanin treće zemlje ne podliježe obvezi posjedovanja vize ili ako država članica nije primijenila članak 4. stavak 3. te Uredbe, države članice trebale bi mu izdati radnu dozvolu. Za sve boravke dulje od 90 dana države članice trebale bi odabrati izdavanje jednog od sljedećih odobrenja: vizu za dugotrajni boravak; dozvolu za sezonski rad; ili dozvolu za sezonski rad uz vizu za dugotrajni boravak ako nacionalno pravo zahtijeva posjedovanje vize za dugotrajni boravak za ulazak na državno područje. Ništa ne sprečava države članice da poslodavcu izravno dostave radnu dozvolu.

(15d)     Ako je viza nužna isključivo za potrebe ulaska na državno područje države članice i državljanin treće zemlje ispunjava uvjete za izdavanje dozvole za sezonski rad, predmetna država članica trebala bi državljaninu treće zemlje odobriti sve što je nužno za dobivanje potrebne vize te osigurati da nadležna tijela u tu svrhu surađuju na učinkovit način.

(16)       Najdulje moguće trajanje boravka trebale bi odrediti države članice i ograničiti na razdoblje u trajanju između pet i devet mjeseci koje bi, zajedno s definicijom sezonskog rada, trebalo osigurati da je rad uistinu privremene naravi. Trebalo bi uvesti odredbu kojom se predviđa da je, tijekom najduljeg mogućeg trajanja boravka, moguće produljiti ugovor ili promijeniti poslodavca, pod uvjetom da se i dalje ispunjavaju uvjeti za prihvat. Time bi se trebala smanjiti opasnost od zlouporabe s kojom bi se mogli suočiti sezonski radnici ako su vezani za jednog poslodavca te ujedno osigurati fleksibilan odgovor na stvarne potrebe poslodavaca za radnom snagom. Mogućnost da sezonskog radnika zaposli drugi poslodavac pod uvjetima utvrđenima u ovoj Direktivi ne bi trebala podrazumijevati mogućnost da sezonski radnik traži zaposlenje na državnom području država članica dok je nezaposlen.

(16a)     Prilikom donošenja odluke o produljenju boravka ili obnovi odobrenja za potrebe sezonskog rada, države članice trebale bi biti u mogućnosti u obzir uzeti stanje na tržištu rada.

(16b)     U slučajevima kada je sezonskom radniku odobren prihvat za boravak koji nije dulji od 90 dana i ako je država članica odlučila taj boravak produljiti na dulje od 90 dana, vizu za kratkotrajni boravak trebalo bi zamijeniti ili vizom za dugotrajni boravak ili dozvolom za sezonski rad.

(17)       Uzimajući u obzir određene aspekte kružne migracije, kao i izglede za zapošljavanje sezonskih radnika iz trećih zemalja na dulje od samo jedne sezone te interese poslodavaca EU-a da budu u mogućnosti osloniti se na stabilniju i već obučenu radnu snagu, trebalo bi osigurati mogućnost pojednostavljenih postupaka za prihvat bona fide državljana trećih zemalja kojima je odobren prihvat u statusu sezonskih radnika u državu članicu barem jednom tijekom prethodnih 5 godina te koji su uvijek poštovali sve kriterije i uvjete predviđene ovom Direktivom za ulazak i boravak u predmetnoj državi članici. Takva rješenja ne bi trebala utjecati na zahtjev da zaposlenje bude privremene naravi niti ga zaobilaziti.

(17a)     Države članice trebale bi dati sve od sebe kako bi osigurale da se informacije o uvjetima za ulazak i boravak, uključujući prava i obveze te postupovne zaštitne mjere, kako je utvrđeno u ovoj Direktivi, i sva dokazna dokumentacija potrebna za podnošenje zahtjeva za boravak i rad na državnom području države članice u statusu sezonskog radnika, stave na raspolaganje podnositeljima zahtjeva.

(17b)     Države članice trebale bi osigurati učinkovite i razmjerne sankcije protiv poslodavaca u slučaju kršenja njihovih obveza na temelju ove Direktive. Te sankcije mogle bi se sastojati od sankcija predviđenih člankom 7. Direktive 2009/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. Takve sankcije trebale bi uključivati, ako je to potrebno, odgovornost poslodavca da plati naknadu sezonskim radnicima. Trebalo bi uspostaviti nužne mehanizme kojima bi se sezonskim radnicima omogućilo da prime naknadu na koju imaju pravo, čak i ako više nisu na državnom području predmetne države članice.

(18)       Trebalo bi utvrditi niz pravila kojima se uređuje postupak ispitivanja zahtjevâ za prihvat u statusu sezonskog radnika. Ti postupci trebali bi biti učinkoviti i praktični, uzimajući u obzir uobičajeni opseg posla administracije država članica, kao i transparentni i pravični kako bi mogli ponuditi odgovarajuću pravnu sigurnost onima na koje se odnose.

(18a)     U slučaju viza za kratkotrajni boravak, postupovne zaštitne mjere uređuju se odgovarajućim odredbama schengenske pravne stečevine.

(18b)     Nadležna tijela država članica trebala bi, što je prije moguće, odlučiti o zahtjevima za odobrenje za sezonski rad. U pogledu podnošenja zahtjeva za produljenje ili obnovu, ako su podneseni u okviru valjanosti odobrenja, države članice trebale bi poduzeti sve razumne mjere za osiguravanje da sezonski radnik nije obvezatan prekinuti svoj radni odnos s istim poslodavcem ili spriječen u tome da promijeni poslodavca zbog tekućih upravnih postupaka. Podnositelji zahtjeva trebali bi podnijeti zahtjev za produljenje ili obnovu što je prije moguće. U svakom slučaju sezonskom radniku trebalo bi dopustiti boravak na državnom području predmetne države članice i, prema potrebi, nastavak rada dok nadležna tijela ne donesu konačnu odluku o zahtjevu.

(18c)     S obzirom na prirodu sezonskog rada, države članice potiču se da ne naplaćuju naknadu za obradu zahtjevâ. U slučaju da država članica ipak odluči naplatiti naknadu, takva naknada ne bi trebala biti nerazmjerna ili previsoka.

(19)       Svi sezonski radnici trebali bi moći ostvariti korist od smještaja koji osigurava primjeren životni standard, a nadležno tijelo biti obaviješteno o bilo kakvoj promjeni smještaja. Ako taj smještaj osigurava poslodavac ili je on posrednik u osiguravanju smještaja, najamnina ne bi trebala biti previsoka u odnosu na njegov/njezin neto primitak od rada ni u odnosu na kvalitetu tog smještaja; najamnina sezonskog radnika ne bi se trebala automatski odbijati s njegove/njezine plaće; poslodavac bi trebao sezonskom radniku dostaviti ugovor o najmu ili istovrijedan dokument u kojem se navode uvjeti najma za smještaj te bi poslodavac trebao osigurati da smještaj zadovoljava opće zdravstvene i sigurnosne standarde koji su na snazi u dotičnoj državi članici.

(19a)     Državljanima trećih zemalja koji posjeduju valjanu putnu ispravu i odobrenje za potrebe sezonskog rada koje je na temelju ove Direktive izdala država članica koja u cijelosti primjenjuje schengensku pravnu stečevinu, trebalo bi dopustiti ulazak i slobodu kretanja na području država članica koje u cijelosti primjenjuju schengensku pravnu stečevinu tijekom razdoblja u trajanju od 90 dana u bilo kojem razdoblju do 180 dana, u skladu s Uredbom (EZ) br. 562/2006 i člankom 21. Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada država Gospodarske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama [16] (Konvencija o provedbi Schengenskog sporazuma).

(20)       S obzirom na osobito osjetljivu situaciju sezonskih radnika koji su državljani trećih zemalja i privremene naravi njihova zadatka, postoji potreba za pružanjem učinkovite zaštite prava sezonskih radnika koji su državljani trećih zemalja, i u području socijalne sigurnosti, za redovitim provjerama usklađenosti i jamčenjem poštovanja načela jednakog postupanja s radnicima koji su državljani države članice domaćina, uz poštovanje koncepta „jednaka plaća za jednak posao na jednakom radnom mjestu”, primjenom kolektivnih ugovora i drugih dogovora o radnim uvjetima koji su sklopljeni na svim mogućim razinama ili za koje postoji zakonska odredba, u skladu s nacionalnim pravom i praksom, pod istim uvjetima kao i za državljane države članice domaćina.

(20a)     Ova Direktiva trebala bi se primjenjivati ne dovodeći u pitanje prava i načela iz Europske socijalne povelje od 18. listopada 1961. i, prema potrebi, Europske konvencije o pravnom statusu radnika migranata od 24. studenoga 1977.

(21)       Osim zakonodavnih, upravnih i regulatornih odredaba primjenjivih na radnike koji su državljani države članice domaćina, arbitražne odluke i kolektivni ugovori te ugovori sklopljeni na bilo kojoj razini, u skladu s nacionalnim pravom i praksom države članice domaćina, također bi se trebali primjenjivati na sezonske radnike koji su državljani trećih zemalja, pod istim uvjetima kao i za državljane države članice domaćina.

(22)       Sezonskim radnicima koji su državljani trećih zemalja trebalo bi zajamčiti jednako postupanje u vezi s granama socijalne sigurnosti navedenima u članku 3. Uredbe (EZ) br. 883/04 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti [17]. Direktiva ne usklađuje zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti država članica i ne pokriva socijalnu pomoć. Ona je ograničena na primjenu načela jednakog postupanja u području socijalne sigurnosti na osobe na koje se odnosi njezino područje primjene. Ova Direktiva ne bi trebala državljanima trećih zemalja, koji ostvaruju prava u više država članica, dodijeliti veća prava od onih koja su već predviđena postojećim zakonodavstvom Unije u području socijalne sigurnosti.

Zbog privremene naravi boravka državljana trećih zemalja kojima je odobren prihvat za potrebe sezonskog zapošljavanja na temelju ove Direktive i ne dovodeći u pitanje Uredbu Vijeća (EZ) br. 1231/2010, države članice trebale bi biti u mogućnosti isključiti obiteljske naknade i naknade za nezaposlenost iz jednakog postupanja prema sezonskim radnicima te ograničiti provedbu jednakog postupanja u pogledu obrazovanja i strukovnog osposobljavanja, kao i poreznih olakšica.

Ovom se Direktivom ne predviđa okupljanje obitelji. Nadalje, ovom se Direktivom ne dodjeljuju prava za slučajeve koji su izvan područja primjene zakonodavstva EU-a, kao što su to, na primjer, članovi obitelji koji borave u trećoj zemlji. Međutim, to ne bi trebalo utjecati na prava nadživjelih osoba koje su stekle pravo od sezonskih radnika na primanje obiteljske mirovine tijekom boravka u trećoj zemlji. To ne dovodi u pitanje nediskriminirajuću primjenu nacionalnog zakonodavstva država članica kojim se predviđaju pravila de minimis za doprinose mirovinskim sustavima. Trebalo bi uspostaviti mehanizme kako bi se osiguralo, prema potrebi, učinkovito pokriće socijalne sigurnosti tijekom boravka i prijenos stečenih prava sezonskih radnika.

(22a)     Pravo Unije ne ograničava ovlast država članica da organiziraju svoje programe socijalne sigurnosti. U nedostatku usklađenosti na razini Unije, svaka država članica treba utvrditi uvjete prema kojima se dodjeljuju naknade socijalne sigurnosti, kao i iznos takvih davanja te razdoblje za koje se dodjeljuju. Međutim, prilikom izvršavanja te ovlasti, države članice trebale bi poštovati pravo Unije.

(22b)     Bilo kakva ograničenja jednakog postupanja u području socijalne sigurnosti na temelju ove Direktive ne bi trebala dovoditi u pitanje prava dodijeljena primjenom Uredbe (EU) br. 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća 24. studenoga 2010.extending Regulation (EC) No 883/2004 and Regulation (EC) No 987/2009 to nationals of third countries who are not already covered by these Regulations solely on the ground of their nationality.

(22c)     Kako bi se osigurala pravilna primjena ove Direktive, osobito odredaba koje se odnose na prava, radne uvjete i smještaj, države članice trebale bi osigurati uspostavu odgovarajućih mehanizama za praćenje poslodavaca te provođenje, prema potrebi, učinkovitih i primjerenih inspekcija na njihovu državnom području. Odabir poslodavaca koji su predmet inspekcije trebao bi se temeljiti prvenstveno na procjeni rizika koju provode nadležna tijela u državama članicama, uzimajući u obzir čimbenike poput sektora u kojem djeluje poduzeće i sve prijašnje podatke o kršenjima.

(23)       Kako bi se pojednostavnila provedba ove Direktive, države članice trebale bi uspostaviti učinkovite mehanizme pomoću kojih sezonski radnici mogu tražiti pravnu zaštitu i podnijeti pritužbe izravno ili putem odgovarajućih trećih strana kao što su sindikati ili druge udruge . To se smatra neophodnim za rješavanje situacija u kojima sezonski radnici nisu svjesni postojanja mehanizama provedbe ili ih nisu voljni upotrijebiti u vlastito ime jer se boje mogućih posljedica. Sezonski radnici trebali bi imati pristup sudskoj zaštiti protiv viktimizacije kao posljedice podnošenja pritužbe.

(24)       Budući da ciljeve, odnosno uvođenje posebnog postupka za prihvat , donošenje uvjeta za ulazak i boravak za potrebe sezonskog zapošljavanja državljana trećih zemalja i definiciju njihovih prava kao sezonskih radnika, države članice ne mogu ostvariti u dovoljnoj mjeri te se stoga mogu na bolji način postići na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti , kako je određeno člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji, uzimajući u obzir politike imigracije i zapošljavanja na europskoj i nacionalnoj razini. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je određeno u tom članku, ova Direktiva ne prelazi okvire potrebne za ostvarivanje tih ciljeva.

(25)       Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, a posebno u njezinom članku 7., članku 15. stavku 3., člancima 17., 27., 28., 31. i članku 33 stavku 2., u skladu s člankom 6. Ugovora o Europskoj uniji.

(25a)     U skladu sa Zajedničkom političkom deklaracijom država članica i Komisije o obrazloženjima od 28. rujna 2011., u opravdanim se slučajevima države članice pridružuju obavještavanju o svojim mjerama za prijenos pomoću jednoga ili više dokumenata u kojima se objašnjava odnos između sastavnih dijelova direktive i odgovarajućih dijelova nacionalnih instrumenata za prijenos. Uzimajući u obzir ovu Direktivu, zakonodavac smatra da je prijenos takvih dokumenata opravdan.

(26)       U skladu s člancima 1. i 2. Protokola (br. 21) o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske u vezi s područjem slobode, sigurnosti i pravde, koji se nalazi u prilogu Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije, te ne dovodeći u pitanje članak 4. tog Protokola, te države članice ne sudjeluju u donošenju ove Direktive te ona za njih nije obvezujuća niti se na njih primjenjuje.

(27)       U skladu s člancima 1. i 2. Protokola (br. 22) o stajalištu Danske, koji se nalazi u prilogu Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Direktive te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1. Predmet

1.          Ova Direktiva utvrđuje uvjete za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi zapošljavanja u statusu sezonskih radnika i definira prava sezonskih radnika.

2.          Za boravke koji nisu dulji od 90 dana, odredbe ove Direktive primjenjuju se ne dovodeći u pitanje schengensku pravnu stečevinu, osobito Uredbu (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009., Uredbu (EZ) br. 562/2006 i Uredbu Vijeća (EZ) br. 539/2001 od 15. ožujka 2001.   listing third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those nationals exempt from that requirement.

Članak 2. Područje primjene

1.          Ova se Direktiva primjenjuje na državljane trećih zemalja koji borave izvan državnog područja država članica i podnose zahtjev za prihvat ili im je odobren prihvat, na temelju ove Direktive, na državno područje države članice radi zapošljavanja u statusu sezonskih radnika. Ova Direktiva ne primjenjuje se na državljane trećih zemalja koji u trenutku podnošenja zahtjeva borave na državnom području država članica, uz iznimku slučajeva iz članka 11.a.

1.a        Prilikom prenošenja ove Direktive, države članice, prema potrebi, nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima, navode one sektore zaposlenja koji uključuju djelatnosti koje ovise o izmjeni godišnjih doba. Države članice mogu prema potrebi, nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima, izmijeniti popis sektora koji uključuju djelatnosti koje ovise o izmjeni godišnjih doba. Države članice obavješćuju Komisiju o takvim izmjenama.

2.          Ova se Direktiva ne primjenjuje na državljane trećih zemalja:

(a)    koji obavljaju djelatnosti u ime poduzeća s poslovnim nastanom u drugoj državi članici u okviru pružanja usluga u smislu članka 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uključujući one koje su poduzeća s poslovnim nastanom u nekoj državi članici uputila u okviru pružanja usluga u skladu s Direktivom 96/71/EZ.

(b)    koji su članovi obitelji državljana Unije koji su ostvarili svoje pravo na slobodu kretanja na području Unije, u skladu s Direktivom 2004/38/EZ od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodu kretanja i boravka na državnom području država članica.

(c)    koji, zajedno s članovima svojih obitelji, neovisno o njihovu državljanstvu, imaju prava na slobodu kretanja jednaka onima državljana Unije na temelju sporazumâ između Unije i država članica ili između Unije i trećih zemalja.

Članak 3. Definicije

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)         „državljanin treće zemlje” znači bilo koja osoba koja nije državljanin Europske unije u smislu članka 20. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

(b)         „sezonski radnik” znači državljanin treće zemlje koji zadržava svoje glavno prebivalište u trećoj zemlji i zakonito te privremeno boravi radi zaposlenja na državnom području države članice kako bi obavljao djelatnost koja ovisi o izmjeni godišnjih doba, u okviru jednog ili više ugovora o radu na određeno vrijeme koje su izravno sklopili državljanin treće zemlje i poslodavac s poslovnim nastanom u toj državi članici.

(c)         „djelatnost koja ovisi o izmjeni godišnjih doba” znači djelatnost koja je vezana uz određeno doba godine određenim događajem koji se ponavlja ili nizom događaja povezanih sa sezonskim uvjetima, tijekom kojeg je razina potrebne radne snage znatno nadilazi onu nužnu za uobičajeno tekuće poslovanje;

(d)         „dozvola za sezonski rad” znači odobrenje izdano u obliku obrasca utvrđenog u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1030/2002 od 13. lipnja 2002. o utvrđivanju jedinstvenog obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja, koje sadrži upućivanje na sezonski rad i omogućuje vlasniku dozvole da boravi i radi na državnom području države članice više od 90 dana na temelju ove Direktive;

(da)       „viza za kratkotrajni boravak” znači odobrenje koje je izdala država članica kako je predviđeno člankom 2. stavkom 2. točkom (a) Zakonika o vizama ili je izdano u skladu s nacionalnim pravom država članica koje ne primjenjuju schengensku pravnu stečevinu u cijelosti;

(e)         „viza za dugotrajni boravak” znači odobrenje koje je izdala država članica kako je predviđeno člankom 18. Schengenske konvencije ili je izdano u skladu s nacionalnim pravom država članica koje ne primjenjuju schengensku pravnu stečevinu u cijelosti;

(f)          „jedinstveni postupak podnošenja zahtjeva” znači postupak koji, na temelju jednog zahtjeva državljanina treće zemlje za odobrenje boravka i rada na državnom području države članice, dovodi do odluke o podnošenju zahtjeva za dozvolu za sezonski rad;

(g)         „odobrenje za potrebe sezonskog rada” znači bilo koje odobrenje iz članka 9. kojim se vlasniku omogućuje da boravi i radi na državnom području države članice koja je izdala odobrenje na temelju ove Direktive;

(h)         „radna dozvola” znači bilo koje odobrenje koje izdaje država članica u skladu s nacionalnim pravom za potrebe rada na državnom području te države članice.

Članak 4.Povoljnije odredbe

1.          Ova Direktiva primjenjuje se ne dovodeći u pitanje povoljnije odredbe:

(a)    prava Unije, uključujući bilateralne i multilateralne sporazume sklopljene između Unije i njezinih država članica s jedne strane i jedne ili više trećih zemalja s druge strane;

(b)    bilateralnih ili multilateralnih sporazuma sklopljenih između jedne ili više država članica i jedne ili više trećih zemalja.

2.          Ova Direktiva ne utječe na pravo država članica da donesu ili zadrže povoljnije odredbe u pogledu državljana trećih zemalja na koje se primjenjuje s obzirom na članke 13., 13.a, 14., 16. i 17. ove Direktive.

POGLAVLJE II.

UVJETI PRIHVATA

Članak 5.Kriteriji

i zahtjevi za prihvat za zapošljavanje u statusu sezonskog radnika za boravke koji nisu dulji od 90 dana

1.          Uz zahtjeve za prihvat u državu članicu pod uvjetima iz ove Direktive za boravak koji nije dulji od 90 dana potrebno je priložiti:

(a)    valjani ugovor o radu ili, ako tako predviđa nacionalno pravo ili upravni propisi ili praksa, obvezujuću ponudu za posao u statusu sezonskog radnika u dotičnoj državi članici od strane poslodavca s poslovnim nastanom u državi članici u kojoj su navedeni mjesto i vrsta rada, trajanje zaposlenja, primitak od rada i broj radnih sati na tjedan ili mjesec, iznos eventualnog plaćenog dopusta te prema potrebi, ostale relevantne radne uvjete i ako je moguće, datum početka zaposlenja.

(b)    dokaz posjedovanja zdravstvenog osiguranja ili, ako je tako predviđeno nacionalnim pravom, dokaz da je podnesen zahtjev za zdravstveno osiguranje koje pokriva sve rizike od kojih su redovito osigurani državljani dotične države članice, za razdoblja u kojima takvo osiguranje i odgovarajuća prava na povlastice nisu zajamčena u vezi s radom ili kao rezultat rada izvršenog u dotičnoj državi članici.

(c)    dokaz da sezonski radnik ima adekvatan smještaj ili da će mu adekvatan smještaj biti osiguran u skladu s odredbama utvrđenima u članku 14.

1.a        Države članice zahtijevaju da su uvjeti iz stavka 1. točke (a) u skladu s mjerodavnim zakonima, kolektivnim ugovorima i/ili praksama.

2.          Na temelju priložene dokumentacije u skladu sa stavkom 1., države članice zahtijevaju da se sezonski radnik ne služi njihovim sustavima socijalne pomoći.

3.          Države članice mogu zahtijevati od podnositelja zahtjeva da prikaže dokumentaciju kojom dokazuje da državljanin treće zemlje ispunjava uvjete iz nacionalnog prava za obavljanje regulirane profesije kako je definirano Direktivom 2005/36/EZ te koja je određena u ugovoru o radu ili obvezujućoj ponudi za posao.

4.          Prilikom ispitivanja zahtjeva za odobrenje navedenog u članku 9. stavku 1., države članice koje ne primjenjuju schengensku pravnu stečevinu u cijelosti provjeravaju predstavlja li državljanin treće zemlje rizik u pogledu nezakonite imigracije ili ne te da namjerava napustiti područje država članica najkasnije na datum kada odobrenje prestaje važiti.

Članak 5.aKriteriji i zahtjevi za prihvat u statusu sezonskog radnika za boravke koji su dulji od 90 dana

1.          Uz zahtjeve za prihvat u državu članicu pod uvjetima iz ove Direktive za boravak koji je dulji od 90 dana potrebno je priložiti:

(a)    valjani ugovor o radu ili, ako tako predviđa nacionalno pravo ili upravni propisi ili praksa, obvezujuću ponudu za posao u statusu sezonskog radnika u dotičnoj državi članici od strane poslodavca s poslovnim nastanom u državi članici u kojoj su navedeni mjesto i vrsta rada, trajanje zaposlenja, primitak od rada i broj radnih sati na tjedan ili mjesec, iznos eventualnog plaćenog dopusta te prema potrebi, ostale relevantne radne uvjete i ako je moguće, datum početka zaposlenja.

(b)    dokaz posjedovanja zdravstvenog osiguranja ili, ako je tako predviđeno nacionalnim pravom, dokaz da je podnesen zahtjev za zdravstveno osiguranje koje pokriva sve rizike od kojih su redovito osigurani državljani dotične države članice, za razdoblje u kojem takvo osiguranje i odgovarajuća prava na povlastice nisu zajamčena u vezi s radom ili kao rezultat rada izvršenog u dotičnoj državi članici.

(c)    dokaz da sezonski radnik ima adekvatan smještaj ili da će mu adekvatan smještaj biti osiguran u skladu s odredbama utvrđenima u članku 14.

1.a        Države članice zahtijevaju da su uvjeti iz stavka 1. točke (a) u skladu s mjerodavnim zakonima, kolektivnim ugovorima i/ili praksama.

2.          Na temelju priložene dokumentacije u skladu sa stavkom 1., države članice zahtijevaju da sezonski radnik za vrijeme svog boravka ima dovoljno sredstava za vlastito uzdržavanje te da se ne treba služiti njihovim sustavima socijalne pomoći.

3.          Državljani trećih zemalja za koje se smatra da predstavljaju prijetnju javnom redu, javnoj sigurnosti ili javnom zdravlju neće biti prihvaćeni za potrebe ove Direktive.

4.          Prilikom ispitivanja zahtjeva za odobrenje navedenog u članku 9. stavku 2., države članice provjeravaju predstavlja li državljanin treće zemlje rizik u pogledu nezakonite imigracije ili ne te da namjerava napustiti područje država članica najkasnije na datum kada odobrenje prestaje važiti.

5.          Države članice mogu zahtijevati od podnositelja zahtjeva da prikaže dokumentaciju kojom dokazuje da državljanin treće zemlje ispunjava uvjete iz nacionalnog prava za obavljanje regulirane profesije kako je definirano Direktivom 2005/36/EZ te koja je određena u ugovoru o radu ili obvezujućoj ponudi za posao.

6.          Državljani treće zemlje posjeduju valjanu putnu ispravu utvrđenu nacionalnim pravom. Države članice zahtijevaju da razdoblje valjanosti putne isprave pokriva barem valjanost odobrenja za potrebe sezonskog rada. Države članice također mogu zahtijevati da razdoblje valjanosti traje dulje od namjeravanog trajanja boravka od 90 dana te da putna isprava bude izdana unutar posljednjih deset godina i da sadrži barem dvije prazne stranice.

Članak 5.bKvote prihvata

Ova Direktiva ne utječe na pravo države članice da utvrdi kvote prihvata za državljane trećih zemalja koji ulaze na njezino državno područje za potrebe sezonskog rada. Na temelju i za potrebe ove Direktive, zahtjev za odobrenje za potrebe sezonskog rada može se ili smatrati neprihvatljivim ili se može odbiti.

Članak 6.Razlozi za odbijanje

1.          Države članice mogu odbiti zahtjev za odobrenje za potrebe sezonskog rada ako:

(a)    uvjeti iz članka 5. ili 5.a nisu ispunjeni; ili

(b)    su priloženi dokumenti stečeni prijevarom, krivotvoreni su ili protuzakonito promijenjeni

1.a        Države članice prema potrebi odbijaju zahtjev za odobrenje za potrebe sezonskog rada ako:

(a)    je poslodavac bio kažnjen u skladu s nacionalnim pravom zbog neprijavljenog rada i/ili nezakonitog zapošljavanja ili ako se na poduzeće poslodavca primjenjuje ili su se prije primjenjivali nacionalni zakoni o nesolventnosti ili se ne izvršava gospodarska aktivnost; ili

(b)    je poslodavac bio kažnjen prema članku 12.a.

2.          Države članice mogu provjeriti mogu li dotično upražnjeno radno mjesto popuniti državljani dotične države članice ili drugi građani EU-a ili državljani trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici te u tom slučaju mogu odbiti zahtjev. Ovaj stavak primjenjuje se ne dovodeći u pitanje načelo povlaštenosti Unije, kao što je navedeno u odgovarajućim odredbama odgovarajućih akata o pristupanju.

3.          Države članice mogu odbiti zahtjev za odobrenje za potrebe sezonskog rada ako:

(a)    poslodavac nije ispunio svoje pravne obveze koje se odnose na socijalnu sigurnost, oporezivanje, prava radnika, radne uvjete zapošljavanja kako je predviđeno mjerodavnim zakonima i/ili kolektivnim ugovorima; ili

(b)    je poslodavac, u razdoblju od 12 mjeseci koji izravno prethode datumu podnošenja zahtjeva, uklonio radno mjesto na puno radno vrijeme kako bi dobio upražnjeno mjesto koje želi popuniti upotrebom ove Direktive;

(c)    državljanin treće zemlje ne poštuje obveze koje proizlaze iz prethodne odluke o prihvatu u statusu sezonskog radnika.

4.          Ne dovodeći u pitanje stavak 1., svaka odluka o odbijanju zahtjeva mora uzeti u obzir posebne okolnosti dotičnog predmeta, uključujući interese sezonskog radnika, i poštovanje načela proporcionalnosti.

5.          Razlozi za odbijanje izdavanja vize za kratkotrajni boravak regulirani su odgovarajućim odredbama Uredbe (EZ) br. 810/2009. of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas.

Članak 7.

Oduzimanje odobrenja za potrebe sezonskog rada

1.          Države članice oduzimaju odobrenje za potrebe sezonskog rada izdano na temelju ove Direktive ako:

(a)    su dokumenti priloženi za potrebe članka 5. ili 5.a stečeni prijevarom, krivotvoreni ili protuzakonito promijenjeni ili

(b)    svrha boravka vlasnika dozvole ne odgovara svrhama za koje mu je boravak dopušten.

1.a        Države članice oduzimaju, ako je potrebno, odobrenje za potrebe sezonskog rada izdano na temelju ove Direktive

ako:

(a)    je poslodavac bio kažnjen u skladu s nacionalnim pravom zbog neprijavljenog rada i/ili nezakonitog zapošljavanja ili ako se na poduzeće poslodavca primjenjuje ili su se prije primjenjivali nacionalni zakoni o nesolventnosti ili se ne izvršava gospodarska aktivnost; ili

(b)    ako je poslodavac bio kažnjen prema članku 12.a.

2.          Države članice mogu oduzeti odobrenje za potrebe sezonskog rada izdano na temelju ove Direktive ako:

(a)    se više ne poštuju ili se nisu poštovale odredbe članaka 5. ili 5.a; ili

(b)    poslodavac nije ispunio svoje pravne obveze koje se odnose na socijalnu sigurnost, oporezivanje, prava radnika, radne uvjete zapošljavanja kako je predviđeno mjerodavnim zakonima i/ili kolektivnim ugovorima; ili

(c)    poslodavac nije ispunio obveze na temelju ugovora o radu, ili

(d)    je poslodavac, u razdoblju od 12 mjeseci koji izravno prethode datumu podnošenja zahtjeva, uklonio radno mjesto na puno radno vrijeme kako bi dobio upražnjeno mjesto koje želi popuniti upotrebom ove Direktive.

3.          Države članice mogu oduzeti odobrenje za potrebe sezonskog rada dobiveno na temelju ove Direktive ako državljanin treće zemlje podnosi zahtjev za međunarodnu zaštitu prema Direktivi Vijeća 2011/95/EU od 13. prosinca 2011. ili ako državljanin treće zemlje podnosi zahtjev za zaštitu u skladu s nacionalnim pravom, međunarodnim obvezama ili praksom dotične države članice.

4.          Razlozi za odbijanje ili ukidanje vize za kratkotrajni boravak regulirani su odgovarajućim odredbama Uredbe (EZ) br. 810/2009.  of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas.

5.          Ne dovodeći u pitanje stavak 1., svaka odluka o oduzimanju odobrenja mora uzeti u obzir posebne okolnosti dotičnog predmeta, uključujući interese sezonskog radnika, i poštovanje načela proporcionalnosti.

Članak 7.aObveza suradnje

Države članice mogu zahtijevati od poslodavca da osigura sve relevantne informacije potrebne za izdavanje, produljenje ili obnavljanje odobrenja za potrebe sezonskog rada.

POGLAVLJE III.

POSTUPAK I ODOBRENJA ZA POTREBE SEZONSKOG RADA

Članak 8.Pristup informacijama

1.          Države članice omogućuju podnositeljima zahtjeva jednostavan pristup informacijama o cjelokupnoj dokaznoj dokumentaciji potrebnoj za podnošenje zahtjeva i informacijama o ulasku i boravku, uključujući prava i obveze te postupovne zaštitne mjere sezonskog radnika.

2.          Kada je državljanima trećih zemalja izdano odobrenje za potrebe sezonskog rada, osiguravaju im se u pisanom obliku informacije o njihovim pravima i obvezama iz ove Direktive, uključujući i postupke ulaganja pritužbe.

Članak 9.

Odobrenja za potrebe sezonskog rada

1.          Za boravke koji nisu dulji od 90 dana, države članice izdaju državljanima trećih zemalja, koji poštuju odredbe članka 5. i nisu obuhvaćeni razlozima navedenim u članku 6., jedno od sljedećih odobrenja za potrebe sezonskog rada, ne dovodeći u pitanje pravila o izdavanju viza za kratkotrajni boravak kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 810/2009 i Uredbom (EZ) br. 1683/95 od 29. svibnja 1995.:

(a)    vizu za kratkotrajni boravak s naznakom da je izdana za potrebe sezonskog rada,

ili

(b)    vizu za kratkotrajni boravak s naznakom da je izdana za potrebe sezonskog rada i radnu dozvolu izdanu u skladu s nacionalnim zakonom,

ili

(c)    radnu dozvolu s naznakom da je izdana za potrebe sezonskog rada, ako je državljanin treće zemlje izuzet od obveze posjedovanja vize

u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 539/2001 te država članica ne primjenjuje na državljanina treće zemlje članak 4. stavak 3. iste Uredbe.

Prilikom prenošenja ove Direktive, države članice dužne su osigurati bilo odobrenja iz točaka (a) i (c) ili odobrenja iz točaka (b) i (c).

2.        Za boravke koji su dulji od 90 dana, države članice izdaju državljanima trećih zemalja koji poštuju odredbe članka 5.a i nisu obuhvaćeni razlozima navedenim u članku 6. jedno od sljedećih odobrenja za potrebe sezonskog rada:

(a)    vizu za dugotrajni boravak s naznakom da je izdana za potrebe sezonskog rada;

ili

(b)    dozvolu za sezonski rad;

ili

(c)    dozvolu za sezonski rad i vizu za dugotrajni boravak ako je viza za dugotrajni boravak obvezna prema nacionalnom pravu za ulazak na državno područje.

Prilikom prenošenja ove Direktive, države članice osiguravaju samo jedno od odobrenja navedenih u točkama (a), (b) i (c).

2.a        Ne dovodeći u pitanje schengensku pravnu stečevinu, države članice utvrđuju podnosi li zahtjev državljanin treće zemlje i/ili poslodavac.

Obveza država članica da utvrde podnosi li zahtjev državljanin treće zemlje ili poslodavac ne dovodi u pitanje bilo koje aranžmane prema kojima su obojica obvezni sudjelovati u postupku.

3.          Dozvolu za sezonski rad iz stavka 2. točaka (b) i (c) izdaju nadležna tijela država članica primjenom obrasca utvrđenog u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1030/2002. Države članice na dozvolu stavljaju upućivanje koje navodi da je dozvola izdana za potrebe sezonskog rada.

4.          U slučaju viza za dugotrajni boravak, u skladu s člankom 18. Schengenske konvencije i s točkom 12. Priloga Uredbi Vijeća (EZ) br. 1683/95 od 29. svibnja 1995. države članice unose upućivanje kojime se navodi da je viza izdana za potrebe sezonskog rada pod naslovom „napomene“ na naljepnici vize.

5.          Države članice mogu navesti dodatne informacije koje se odnose na zaposlenje sezonskog radnika na papirnom obrascu ili pohraniti takve podatke u elektroničkom obliku kako je navedeno u članku 4. Uredbe (EZ) 1030/2002 i u točki (a)16 Priloga ovoj Uredbi.

6.          Ako je viza nužna isključivo za potrebe ulaska na državno područje države članice i državljanin treće zemlje ispunjava uvjete za izdavanje dozvole za sezonski rad iz stavka 2. točke (c), dotična država članica osigurava državljaninu treće zemlje sve što je nužno za dobivanje potrebne vize.

7.          Izdavanje vize za dugotrajni boravak u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkom (a) ne dovodi u pitanje mogućnost država članica da prethodno izdaju odobrenje za rad u dotičnoj državi članici.

Članak 10.Zahtjevi za dozvolu za sezonski rad

1.          Države članice imenuju tijela nadležna za zaprimanje i donošenje odluka o zahtjevima za izdavanje te za izdavanje dozvole za sezonski rad.

2.          Zahtjev za dozvolu za sezonski rad podnosi se u jedinstvenom postupku podnošenja zahtjeva.

Članak 11.

Trajanje boravka

1.          Države članice utvrđuju najdulje vremensko razdoblje boravka za sezonske radnike u trajanju između pet i devet mjeseci u bilo kojem razdoblju od dvanaest mjeseci. Nakon tog razdoblja državljanin treće zemlje napušta državno područje države članice, osim ako dotična država članica ne izda boravišnu dozvolu u skladu s nacionalnim pravom ili pravom Unije za potrebe koje nisu sezonski rad.

2.          Države članice mogu odrediti najdulje vremensko razdoblje u okviru bilo kojeg razdoblja od 12 mjeseci tijekom kojeg poslodavac može zaposliti sezonske radnike. Ovo vremensko razdoblje mora biti barem najdulje vremensko razdoblje boravka navedeno u stavku 1.

Članak 11.aProduljenje boravka ili obnavljanje odobrenja za potrebe sezonskog rada

1.          U okviru najduljeg razdoblja navedenog u članku 11. stavku 1. i pod uvjetom da se poštuju odredbe članaka 5. i 5.a te da nisu ispunjeni razlozi iz članka 6. stavaka 1., 1.a i ako je primjenjivo, stavka 3., države članice dopuštaju sezonskim radnicima jedno produljenje boravka ako sezonski radnici produlje svoj ugovor kod istog poslodavca.

2.          U skladu sa svojim nacionalnim pravom, države članice mogu odlučiti dopustiti sezonskim radnicima da produlje svoj ugovor kod istog poslodavca te svoj boravak više od jednom, pod uvjetom da najdulje vremensko razdoblje navedeno u stavku 1. nije prekoračeno.

3.          U okviru najduljeg vremenskog razdoblja navedenog u članku 11. stavku 1. te pod uvjetom da se poštuju odredbe članaka 5. i 5.b te da nisu ispunjeni razlozi iz članka 6. stavaka 1., 1.a i ako je primjenjivo, stavka 3., države članice dopuštaju sezonskim radnicima jedno produljenje boravka kako bi mogli raditi kod drugog poslodavca.

4.          U skladu sa svojim nacionalnim pravom, države članice mogu odlučiti dopustiti sezonskim radnicima da se zaposle kod drugog poslodavca i da produlje svoj boravak više od jednom, pod uvjetom da je najdulje vremensko razdoblje navedeno u stavku 1. nije prekoračeno.

5.          Za potrebe stavaka od 1. do 4., države članice prihvaćaju podnošenje zahtjeva kada se sezonski radnik kojemu je odobren prihvat na temelju ove Direktive nalazi na državnom području dotične države članice.

6.          Države članice mogu odbiti produljiti boravak ili obnoviti odobrenje za potrebe sezonskog rada kada upražnjeno radno mjesto mogu popuniti državljani dotične države članice ili drugi građani Unije ili državljani trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici. Ovaj stavak primjenjuje se ne dovodeći u pitanje načelo povlaštenosti Unije, kao što je navedeno u odgovarajućim odredbama odgovarajućih akata o pristupanju.

7.          Države članice dužne su odbiti produljiti boravak ili obnoviti odobrenje za potrebe sezonskog rada ako je isteklo maksimalno trajanje boravka kako je definirano u članku 11. stavku 1.

8.          Države članice mogu odbiti produljiti boravak ili obnoviti odobrenje za potrebe sezonskog rada izdano na temelju ove Direktive ako državljanin treće zemlje podnosi zahtjev za međunarodnu zaštitu prema Direktivi Vijeća 2011/95/EU od 13. prosinca 2011. ili ako državljanin treće zemlje podnosi zahtjev za zaštitu u skladu s nacionalnim pravom, međunarodnim obvezama ili praksom dotične države članice.

9.          Članak 7. stavak 1.a i stavak 2. točke (b), (c) i (d) ne primjenjuju se na sezonskog radnika koji se prijavljuje na radno mjesto kod drugog poslodavca u skladu sa stavkom 3. kada se ove odredbe odnose na prethodnog poslodavca.

10.        Razlozi za produljenje vize za kratkotrajni boravak regulirani su odgovarajućim odredbama Uredbe (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. establishing a Community Code on Visas.

11.        Ne dovodeći u pitanje članak 5.a stavak 3. i stavak 6. te članak 6. stavak 1., svaka odluka o zahtjevu za produljenje ili obnavljanje mora uzeti u obzir posebne okolnosti dotičnog predmeta, uključujući interese sezonskog radnika, i poštovanje načela proporcionalnosti.

Članak 12. Omogućavanje ponovnog ulaska

1.          Države članice

omogućuju ponovni ulazak državljanima trećih zemalja koji su primljeni u tu državu članicu barem jednom u okviru prethodnih pet godina i koji su u potpunosti poštovali uvjete koji se primjenjuju na sezonske radnike kako je utvrđeno u ovoj Direktivi tijekom svakog njihovog boravka.

2.          Omogućavanje navedeno u stavku 1. može uključivati jednu ili više mjera kao što su:

(a)    izuzeće od podnošenja jednog ili više dokumenata navedenih u člancima 5. ili 5.a;

(b)    izdavanje nekoliko dozvola za sezonski rad u okviru jednog upravnog akta;

(c)    ubrzani postupak za donošenje odluke o zahtjevu za dozvolu za sezonski rad ili vizu za dugotrajni boravak;

(d)    prioritet u pregledu zahtjeva za prihvat u statusu sezonskog radnika uključujući uzimanje u obzir prethodni prihvat prilikom odlučivanja o zahtjevima u odnosu na iscrpljivanje kvota prihvata.

Članak 12.aSankcije za poslodavce

1.          Države članice predviđaju sankcije za poslodavce koji ne ispunjavaju svoje obveze koje proizlaze iz ove Direktive, uključujući isključivanje poslodavaca, koji ozbiljno krše svoje obveze iz ove Direktive, iz mogućnosti zapošljavanja sezonskih radnika. Te sankcije trebaju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

2.          Ako je odobrenje za potrebe sezonskog rada oduzeto na temelju članka 7. stavka 1.a i stavka 2. točaka (b), (c) i (d), države članice osiguravaju da je poslodavac odgovoran platiti nadoknadu sezonskom radniku u skladu s postupcima prema nacionalnom pravu. Svaka odgovornost obuhvaća sve nepodmirene obveze koje bi poslodavac trebao poštovati u slučaju da odobrenje za potrebe sezonskog rada nije oduzeto.

3.          Ako je poslodavac podugovaratelj koji krši odredbe ove Direktive, glavni ugovaratelj i eventualni posrednički podugovaratelj, ako nisu preuzeli obveze dužne pažnje kako je definirano nacionalnim pravom:

(a)    mogu podlijegati sankcijama definiranim u stavku 1.;

(b)    mogu, zajedno s poslodavcem ili umjesto poslodavca, biti odgovorni platiti nadoknadu sezonskom radniku koja mu pripada u skladu sa stavkom 2.; i

(c)    mogu, zajedno s poslodavcem ili umjesto poslodavca, biti odgovorni platiti zaostale isplate sezonskom radniku koje mu pripadaju u skladu s nacionalnim pravom.

Države članice mogu predvidjeti stroža pravila o odgovornosti u okviru nacionalnog prava.

Članak 13.Postupovne zaštitne mjere

1.          Nadležna tijela države članice donose odluku o zahtjevu za odobrenje za potrebe sezonskog rada i podnositelja zahtjeva obavješćuju u pisanom obliku, u skladu s postupkom o obavješćivanju utvrđenom u nacionalnom pravu države članice, što je prije moguće, odnosno najkasnije 90 dana od datuma kada je podnesen cjelokupni zahtjev.

1.a        U slučaju podnošenja zahtjeva za produljenje boravka ili obnavljanje odobrenja na temelju članka 11.a, države članice poduzimaju sve razumne korake za osiguravanje da sezonski radnik nije obvezatan prekinuti svoj radni odnos s istim poslodavcem ili spriječen u tome da promijeni poslodavca zbog tekućih upravnih postupaka.

Ako valjanost odobrenja za potrebe sezonskog rada prestaje tijekom postupka produljenja ili obnavljanja, u skladu s njihovim nacionalnim pravom, države članice omogućuju sezonskom radniku da nastavi boraviti na njihovu državnom području dok nadležna tijela ne donesu odluku o zahtjevu, pod uvjetom da je zahtjev podnesen dok je odobrenje bilo valjano i vremensko razdoblje iz članka 11. stavka 1. nije isteklo. U takvom slučaju države članice mogu, inter alia, odlučiti:

(a)     izdati nacionalne privremene boravišne dozvole ili ekvivalentna odobrenja do donošenja odluke, i/ili

(b)    dopustiti sezonskom radniku da radi tijekom tog razdoblja.

Tijekom razdoblja pregleda zahtjeva za produljenje ili obnavljanje, primjenjuju se odgovarajuće odredbe ove Direktive.

2.          Ako su informacije ili dokumentacija priloženi uz zahtjev nepotpuni, nadležna tijela u razumnom roku obavještavaju podnositelja zahtjeva o dodatnim traženim informacijama te određuju razuman rok za njihovu dostavu. Razdoblje iz stavka 1. se obustavlja sve dok se nadležnim tijelima ne dostave potrebne dodatne informacije.

3.          Podnositelju se u pisanom obliku dostavljaju razlozi odluke kojom se zahtjev za odobrenje za potrebe sezonskog rada smatra neprihvatljivim ili kojom se odbija zahtjev za odobrenje za potrebe sezonskog rada ili se odbija produljenje boravka ili obnavljanje odobrenja za potrebe sezonskog rada. Razlozi za odluku kojom se oduzima odobrenje za potrebe sezonskog rada dostavljaju se u pisanom obliku sezonskom radniku i, ako je predviđeno nacionalnim pravom, poslodavcu.

3.a        Svaka odluka kojom se neprihvatljivim smatra zahtjev za odobrenje za potrebe sezonskog rada ili se odbija zahtjev, odbija produljenje boravka ili obnavljanje odobrenja za potrebe sezonskog rada ili se oduzima odobrenje za potrebe sezonskog rada može se pravno osporavati u dotičnoj državi članici u skladu s nacionalnim pravom. U pisanoj obavijesti navodi se sud i/ili upravno tijelo kod kojeg se može uložiti žalba te vremenski rok za podnošenje žalbe.

4.          Postupovne zaštitne mjere koje se odnose na vize za kratkotrajni boravak regulirane su odgovarajućim odredbama Uredbe (EZ) br. 810/2009.  of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas.

Članak 13.aPristojbe i troškovi

1.          Države članice mogu zahtijevati plaćanje pristojbi za obradu zahtjeva u skladu s ovom Direktivom. Razina takvih pristojbi ne smije biti nesrazmjerna ili previsoka. Pristojbe za vize za kratkotrajni boravak regulirane su odgovarajućim odredbama schengenske pravne stečevine. Ako je državljanin treće zemlje platio te pristojbe, države članice mogu predvidjeti da ima pravo na nadoknadu tih pristojbi od poslodavca u skladu s nacionalnim pravom.

2.          Države članice mogu zahtijevati od poslodavaca sezonskih radnika da plate:

(a)    putne troškove od mjesta porijekla do mjesta rada u dotičnoj državi članici i troškove povratka;

(b)    troškove zdravstvenog osiguranja navedenog u članku 5. stavku 1. točki (b) i u članku 5.a stavku 1. točki (b).

Kada ih plate poslodavci, takvi se troškovi ne naplaćuju se od sezonskog radnika.

Članak 14.Smještaj

1.          Države članice zahtijevaju dokaz da sezonski radnik ostvaruje korist od smještaja koji mu osigurava primjeren životni standard, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i/ili praksom, tijekom cjelokupnog boravka. Nadležno tijelo mora biti obaviješteno o bilo kakvim promjenama smještaja sezonskog radnika.

2.          Ako je poslodavac osigurao smještaj ili je on posrednik u osiguravanju smještaja:

(a)    od sezonskog radnika može se zahtijevati da plati stanarinu čiji iznos nije previsok u odnosu na njegov/njezin neto primitak od rada ni u odnosu na kvalitetu dotičnog smještaja. Takva se stanarina ne smije automatski odbijati od plaće sezonskog radnika;

(b)    poslodavac dostavlja sezonskom radniku ugovor o najmu ili istovrijedan dokument u kojemu su jasno navedeni uvjeti najma za smještaj;

(c)    poslodavac osigurava da smještaj zadovoljava opće zdravstvene i sigurnosne standarde koji su na snazi u dotičnoj državi članici.

Članak 14.aRaspoređivanje putem javnih službi za zapošljavanje

Države članice mogu utvrditi da se raspoređivanje sezonskih radnika vrši isključivo putem javnih službi za zapošljavanje.

POGLAVLJE IV.

PRAVA

Članak 15.

Prava na temelju odobrenja za potrebe sezonskog rada

Tijekom razdoblja valjanosti odobrenja iz članka 9., vlasnik uživa najmanje sljedeća prava:

(a)         pravo na ulazak i boravak na državnom području države članice koja je izdala odobrenje,

(b)         slobodan pristup cjelokupnom državnom području države članice koja je izdala odobrenje, unutar granica predviđenih u nacionalnome pravu;

(c)         pravo obavljanja specifične profesionalne djelatnosti za koju je izdano odobrenje u skladu s nacionalnim pravom.

Članak 16.

Pravo na jednako postupanje

1.          Sezonski radnici uživaju pravo jednakog postupanja kao i državljani države članice domaćina barem u odnosu na:

(a)    uvjete zapošljavanja, uključujući najnižu dob za zaposlenje, i radne uvjete, uključujući plaću i otkaz, radno vrijeme, dopust i praznike, kao i zdravstvene uvjete i uvjete zaštite na radu;

(b)    pravo na štrajk i poduzimanje industrijske akcije, u skladu s nacionalnim pravom i praksama države članice domaćina, slobodu udruživanja i povezivanja i članstva u organizaciji koja zastupa radnike ili u bilo kojoj strukovnoj organizaciji, uključujući prava i povlastice koje nude te organizacije, inter alia, pravo na pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora, ne dovodeći u pitanje nacionalne odredbe o javnom redu i javnoj sigurnosti;

(c)    zaostale isplate od poslodavaca, povezano s eventualnom nepodmirenim primitkom od rada, prema državljaninu treće zemlje;

(d)    grane socijalne sigurnosti, kao što je definirano člankom 3. Uredbe (EZ) br. 883/2004;

(e)    pristup robi i uslugama te ponudi robe i usluga koje su dostupne javnosti, osim stanovanja, ne dovodeći u pitanje slobodu sklapanja ugovora u skladu s nacionalnim pravom i pravom Unije;

(f)     usluge savjetovanja o sezonskom radu koje nude uredi za zapošljavanje;

(g)    obrazovanje i strukovno osposobljavanje;

(h)    priznavanja diploma, potvrda i drugih stručnih kvalifikacija, u skladu s odgovarajućim nacionalnim postupcima;

(i)     porezne povlastice, u mjeri u kojoj se smatra da sezonski radnik za porezne svrhe ima boravište u dotičnoj državi članici.

Državljani treće zemlje u statusu sezonskih radnika koji se presele u treću zemlju ili nadživjele osobe takvih sezonskih radnika koje borave u trećoj zemlji te koje su stekle prava od sezonskih radnika, primaju obvezne mirovine na temelju prethodnog zaposlenja sezonskog radnika i koje su stečene u skladu sa zakonodavstvom iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 883/2004 pod istim uvjetima i po istim stopama kao državljani dotične države članice kada se presele u treću zemlju.

2.          Države članice mogu ograničiti jednako postupanje:

i.      iz stavka 1. točke (d) isključivanjem obiteljskih naknada i naknada za nezaposlenost, ne dovodeći u pitanje Uredbu Vijeća (EZ) br. 1231/2010;

ii.     u okviru stavka 1. točke (g) ograničavanjem njegove primjene na obrazovanje i strukovno osposobljavanje koje je izravno povezano sa specifičnom djelatnošću zaposlenja i isključivanjem stipendija i zajmova za studiranje i uzdržavanje ili drugih stipendija i zajmova;

iii.    u okviru stavka 1. točke (i) u odnosu na porezne povlastice ograničavanjem njegove primjene na slučajeve u kojima se registrirano ili uobičajeno boravište članova obitelji sezonskog radnika za koje on/ona traži povlastice nalazi na državnom području dotične države članice.

3.          Pravo na jednako postupanje iz stavka 1. ne dovodi u pitanje pravo države članice da oduzme ili odbije produljiti ili obnoviti odobrenje za potrebe sezonskog rada u skladu s člankom 7. i člankom 11.a.

Članak 16.a

Praćenje, ocjena i inspekcije

1.          Države članice osiguravaju mjere s ciljem sprječavanja mogućih zlouporaba i sankcioniranja kršenja. Te mjere uključuju praćenje, ocjenu i prema potrebi inspekciju u skladu s nacionalnim pravom ili upravnom praksom.

2.          Države članice osiguravaju da službe koje su nadležne za inspekciju rada ili nadležna tijela i, kada je predviđeno nacionalnim pravom za domaće radnike, organizacije koje zastupaju interese radnika imaju pristup radnom mjestu i, uz suglasnost radnika, pristup smještaju.

Članak 17. Omogućavanje pritužbi

1.          Države članice osiguravaju učinkovite mehanizme putem kojih sezonski radnici mogu uložiti žalbe protiv svojih poslodavaca izravno ili putem trećih strana koji imaju, u skladu s kriterijima utvrđenim u njihovom nacionalnom pravu, zakonit interes u osiguravanju usklađenosti s ovom Direktivom, ili putem nadležnog tijela države članice ako je tako predviđeno nacionalnim zakonodavstvom.

2.          Države članice moraju osigurati da treće osobe koje, u skladu s kriterijima utvrđenim u njihovom nacionalnom pravu, imaju legitiman interes za osiguravanje usklađenosti s ovom Direktivom, mogu u ime sezonskog radnika ili njemu u potporu, uz njegovo/njezino dopuštenje, sudjelovati u svim upravnim ili građanskim postupcima, ne uključujući postupke i odluke koji se odnose na vize za kratkotrajni boravak, predviđenima za provedbu ove Direktive.

3.          Države članice moraju osigurati da sezonski radnici imaju isti pristup kao i drugi radnici na sličnom radnom mjestu mjerama zaštite protiv otkaza ili drugog nepovoljnog postupanja od strane poslodavca kao reakcije na pritužbu iznesenu u okviru poduzeća ili na bilo koji drugi pravni postupak čiji je cilj provedba usklađivanja s ovom Direktivom.

POGLAVLJE V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.Statistički podaci

1.          Države članice dostavljaju Komisiji statističke podatke o broju odobrenja za potrebe sezonskog rada koje su izdane prvi put te, ako je moguće, o broju državljana trećih zemalja čije je odobrenje za potrebe sezonskog rada produljeno/obnovljeno ili oduzeto. Ovi statistički podaci razvrstavaju se prema državljanstvu, i ako je moguće prema duljini valjanosti odobrenja i gospodarskom sektoru.

2.          Statistički podaci iz stavka 1. odnose se na referentna razdoblja od jedne kalendarske godine i priopćavaju se Komisiji u roku od šest mjeseci od završetka referentne godine. Prva referentna godina je [godina nakon datuma iz članka 20. stavka 1.].

3.          Statistički podaci iz stavka 1. priopćavaju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća [18].

Članak 19. Izvješćivanje

Svake tri godine, a po prvi puta najkasnije [tri godine nakon datuma prenošenja ove Direktive u nacionalno zakonodavstvo], Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Direktive u državama članicama te predlaže potrebne izmjene.

Članak 20.Prenošenje

1.           Države članice donose zakone, propise i upravne odredbe potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do (30 mjeseci nakon datuma objave u Službenom listu Europske Unije). One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.          Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 21. Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 22.Primatelji

Ova Direktiva upućena je državama članicama u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu […]

Za Europski parlament                                                           Za Vijeće

Predsjednik                                                                            Predsjednik

 • [1]  SL C 218, 23.7.2011., str. 97.
 • [2]  SL C 166, 7.6.2011., str. 59.
 • [3] * Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.
 • [4]           SL C , , str. .
 • [5]           SL C , , str. .
 • [6]           SL C , , str. .
 • [7]           COM(2005) 669
 • [8]           SL L 168, 30.6.2009., str. 24.
 • [9]           SL L 180, 19.7.2000., str. 22.
 • [10]           SL L 303, 2.12.2000., str. 16.
 • [11]          SL L 18, 21.1.1997., str. 1.
 • [12]          SL L 348, 24.12.2008., str. 98.
 • [13]          SL L 243, 15.9.2009., str. 1.
 • [14]          SL L 105, 13.4.2006., str. 1.
 • [15]          SL L 81, 21.3.2001., str. 1.
 • [16]          SL L 239, 22.9.2000., str. 90.
 • [17]          SL L 166, 30.4.2004., str. 1.
 • [18]          SL L 199, 31.7.2007, str. 23.

EXPLANATORY STATEMENT

1. Introduction

The 2005 Commission Communication on "A Policy Plan on Legal Migration" provided for a proposal for a Directive on the conditions of entry and residence of seasonal workers, considering that "seasonal workers are regularly needed in certain sectors, where many immigrants work illegally under precarious conditions". The Commission published its proposal in July 2010 in a package together with the proposal on intra-corporate transfers.

The Rapporteur strongly believes that this Directive is needed to prevent the exploitation of seasonal workers, especially in the light of recent events (notably in Rosarno, Italy, but not confined to any particular Member State).

Furthermore, the need for seasonal workers from outside the EU is a common phenomenon in most Member States, and a framework at EU level for the management of this migration could provide real added value. In this respect it is also noted that providing legal routes for migration can play an important role in reducing irregular migration and the exploitation that often accompanies it. It is also vital that this Directive pays close attention to the need for equal treatment in the EU labour market, to ensure that pay and working conditions are not undermined. The Rapporteur therefore welcomes this proposal in general, while noting that some areas need to be significantly strengthened.

2. General overview of proposal

This proposal establishes a fast-track procedure for the admission of third-country nationals employed as seasonal workers, based on a common definition and common criteria for seasonal workers. The proposal lays down the conditions under which seasonal workers would be granted a residence and work permit allowing stays of up to six months in a calendar year, and defines the rights of seasonal workers.

A number of provisions are intended to ensure stronger protection of seasonal workers, which the Rapporteur welcomes. These include the following:

•          Admission is dependent on the existence of a work contract or a binding job offer that specifies the salary to be paid and other working conditions.

•          Employers are required to provide evidence that the seasonal worker will have appropriate accommodation during their stay.

•          Designated third parties, such as trade unions and NGOs, shall be able to complain on behalf of seasonal workers in order to ensure effective enforcement of the rules.

The proposal also provides for equal treatment with national workers with respect to certain rights (Article 16). The Rapporteur, while mindful that the majority of this Article falls under the exclusive competence of the Committee on Employment and Social Affairs, considers that these provisions are crucial and should be further reinforced to ensure equal treatment.

3. Key amendments

While the Rapporteur considers that the Commission proposal contains some important provisions, he feels it could be further strengthened with a number of changes and additions as contained in the draft report. These include:

Scope

The scope of the Commission proposal includes only third-country nationals residing outside the EU. However, in order to ensure a comprehensive approach to seasonal work, this Directive should also apply to third-country nationals already residing in the EU who are not entitled to work under existing legislation. Furthermore it should not ignore the current situation in the seasonal work sector where many third-country nationals with an irregular status are employed in exploitative conditions. Therefore, third-country nationals in an irregular position should, for a transitional period, be able to apply for employment as a seasonal worker under this Directive.

In terms of the sectoral scope of the Directive, some activities in the agriculture, horticulture and tourism sectors are naturally seasonal, being tied to peaks in workforce requirements, depending on the passing of seasons. These sectors should therefore be clearly stated as falling under the scope of this Directive. However, given the wide variety of situations in the Member States, some additional activities, beyond these sectors, may be brought within the scope of this Directive, but this should only happen with the agreement of the social partners.

Access to information

Providing information to seasonal workers is an important tool in helping to reduce their vulnerability to exploitation. Therefore, information to prospective seasonal workers and employers should be made available and should allow them to make an informed choice about applying to become a seasonal worker or hiring seasonal workers. Furthermore, when seasonal workers receive their permit, they should be given information in writing about their rights under this Directive. Finally, contact points should be established in order to inform and advise seasonal workers.

Seasonal worker permit

The Commission proposal provides for a visa to be issued in place of a seasonal worker permit for stays less than three months. However, it is not clear why this needs to be the case and more importantly whether the rights associated with the seasonal worker permit apply to those working on the basis of a visa. Therefore, in order to prevent two categories of seasonal workers being created with different rights depending on their length of stay, all seasonal workers should be given a seasonal worker permit.

Duration of stay

The Rapporteur supports the provision in the Commission proposal providing for a maximum duration of stay of six months. It is questionable whether longer periods of stay can be accurately described as seasonal, and may lead to abuse of the system to the detriment of seasonal workers. Furthermore, the maximum period should take place within 12 months rather than a calendar year in order to allow for the winter season which does not fall within a calendar year. Additionally, provision should be made for seasonal workers who may be entitled to stay in the Member State under a different permit or visa, and are therefore not required to return to their country of origin.

Sanctions against employers

The Rapporteur considers that a separate provision on sanctions against employers is required. Furthermore, given the vulnerable position of seasonal workers they should receive compensation if their permit is withdrawn as a result of their employer not fulfilling its legal obligations.

The Commission proposal also provides for the grounds for refusal of an application, or the withdrawal or non-renewal of a seasonal worker permit to include cases where the employer has been sanctioned for illegal employment. In the interests of protecting seasonal workers, this should be extended to include sanctions for violations of the provisions of this Directive, and violations of working conditions or labour rights. However, given the vulnerable position of seasonal workers, a permit should only be withdrawn under these circumstances if it serves their interests.

Accommodation

The Rapporteur considers the provision requiring employers to provide evidence that seasonal workers will benefit from adequate accommodation to be a positive element on the Commission proposal. However, it should be strengthened by referring to the requirements of national legislation and practice as well as to some minimum standards as recommended by the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Furthermore, the rent should not be excessive in relation to the quality of the accommodation in addition to their pay and should not be raised during a seasonal workers' stay.

Costs

Some costs that are directly linked to the seasonal employment should be paid by the employers, including the costs of travel, visa costs and health insurance for periods outside the work contract. The payment by the employer of the costs of travel will facilitate the return of the seasonal workers to their place of origin upon the expiration of their permit.

Monitoring and Inspections

The proposal does not contain any provisions on monitoring or inspections, which the Rapporteur considers as essential to ensure that the rights of seasonal workers and the provisions of this Directive will be fully respected. The draft report therefore contains amendments to ensure that Member States put in place such mechanisms for monitoring and inspections.

Facilitation of complaints

Given the vulnerability of seasonal workers to exploitation it is essential that there are effective mechanisms in place for them to complain themselves, or via third parties. The proposal provides that third parties may lodge complaints on behalf of seasonal workers. However, this needs to be strengthened to ensure that Member States put in place effective mechanisms through which seasonal workers or third parties can complain. Furthermore, protection against victimisation is vital to make this mechanism a realistic option for seasonal workers who need to complain and would consequently be placed in a vulnerable position vis-a-vis their employer.

OPINION OF THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS ON THE LEGAL BASIS

Mr Juan Fernando López Aguilar,

Chair

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

BRUSSELS

Copy to Ms Pervenche Berès,

Chair

Committee on Employment and Social Affairs

BRUSSELS

Subject:           Verification of the legal basis of the proposal for a directive on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of seasonal employment (COM (2010) 379).

Dear Mr Chair,

By letter of 4 July 2011 the Chair of the Committee on Employment and Social Affair, which is an associated committee within the meaning of Rule 50, with the main committee being the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, asked the Committee on Legal Affairs, pursuant to Rule 37 of the Rules of Procedure, to take up a question relating to the legal basis of the above-mentioned proposal for a directive.

The committee has duly considered this request as follows.

The legal basis proposed by the Commission for the proposed directive is Article 79(2)(a) and (b) TFEU, which falls under Title V on the Area of Freedom, Security and Justice of Part Three of the TFUE, entitled Union Policies and Internal Actions. It must be borne in mind that this provision is subject to Protocol No 21 on the position of the United Kingdom and Ireland and Protocol No 22 on the position of Denmark. Under those protocols, Denmark never takes part in the adoption of measures and the United Kingdom and Ireland have a choice whether or not to participate.

The Employment Committee considers that the proposed legal basis is not appropriate for the directive and proposes adding Article 153(1)(a), (b) and (g) TFEU, which falls under Title X on Social Policy of Part Three of the TFEU, entitled Union Policies and Internal Actions. The reason for the additional legal basis is stated as being that the proposal for a directive does not regulate only issues of migration, but also questions of employment rights of the categories of workers concerned.

I. BACKGROUND

The proposal for a directive on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of seasonal employment (COM (2010) 379) was presented by the Commission on 13 July 2010 as a follow up to the Commission Communication "A Policy Plan on Legal Migration" (COM (2005) 669) and as a response to The Hague Programme of November 2004 (COM (2005) 184), which called upon the Commission to present a policy plan on legal migration including admission procedures, capable of responding promptly to fluctuating demands for migrant labour in the labour market.

The Commission Communication "A Policy Plan on Legal Migration" defines a road-map for the remaining period of The Hague Programme (2006-2009) and lists the actions and legislative initiatives that the Commission intends to take in order to pursue the coherent development of EU legal migration policy. Regarding the category of seasonal workers, the above-mentioned Commission Communication sets out a scheme which will "propose a residence/work permit allowing the third-country national to work for a certain number of months per year for 4-5 years. Entry and exit stamps should prevent abuses. The aim is to provide the necessary manpower in the Member States while at the same time granting a secure legal status and a regular work prospective to the immigrants concerned, thereby protecting a particularly weak category of workers and also contributing to the development of the countries of origin."[1]

II. LEGAL BASIS PROPOSED BY THE COMMISSION

In the explanatory memorandum to the proposal, the Commission states that the appropriate legal basis is Article 79 (2) (a) and (b) TFEU, which reads as follows:

"Article 79

1. The Union shall develop a common immigration policy aimed at ensuring, at all stages, the efficient management of migration flows, fair treatment of third-country nationals residing legally in Member States, and the prevention of, and enhanced measures to combat, illegal immigration and trafficking in human beings.

2. For the purposes of paragraph 1, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt measures in the following areas:

(a) the conditions of entry and residence, and standards on the issue by Member States of long-term visas and residence permits, including those for the purpose of family reunification;

(b) the definition of the rights of third-country nationals residing legally in a Member State, including the conditions governing freedom of movement and of residence in other Member States".

III. LEGAL BASIS PROPOSED TO BE ADDED

The Employment Committee proposes adding to the legal basis Article 153(1)(a), (b) and (g), which read as follows:

"Article 153

1. With a view to achieving the objectives of Article 151[2], the Union shall support and complement the activities of the Member States in the following fields:

(a) improvement in particular of the working environment to protect workers’ health and safety;

(b) working conditions;

(...)

(g) conditions of employment for third-country nationals legally residing in Union territory".

These provisions have to be read in conjunction with Article 153(2), which reads as follows:

"2. To this end, the European Parliament and the Council:

(a) may adopt measures designed to encourage cooperation between Member States through initiatives aimed at improving knowledge, developing exchanges of information and best practices, promoting innovative approaches and evaluating experiences, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States;

(b) may adopt, in the fields referred to in paragraph 1(a) to (i), by means of directives, minimum requirements for gradual implementation, having regard to the conditions and technical rules obtaining in each of the Member States. Such directives shall avoid imposing administrative, financial and legal constraints in a way which would hold back the creation and development of small and medium-sized undertakings.

The European Parliament and the Council shall act in accordance with the ordinary legislative procedure after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

In the fields referred to in paragraph 1(c), (d), (f) and (g), the Council shall act unanimously, in accordance with a special legislative procedure, after consulting the European Parliament and the said Committees.

The Council, acting unanimously on a proposal from the Commission, after consulting the European Parliament, may decide to render the ordinary legislative procedure applicable to paragraph 1(d), (f) and (g).[3]"

IV. THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE'S APPROACH

It is settled case-law of the European Court of Justice that the choice of the legal basis for an act "must be based on objective factors which are amenable to judicial review and include in particular the aim and the content of the measure."[4]

If examination of the act "reveals that it pursues a twofold purpose or that it has a twofold component and if one of those is identifiable as the main or predominant purpose or component, whereas the other is merely incidental, the act must be based on a single legal basis, namely that required by the main or predominant purpose or component.".[5]

Exceptionally, "if it is established that the measure simultaneously pursues several objectives which are inseparably linked without one being secondary and indirect to the other, the measure must be founded on the corresponding legal bases."[6]

However, "no dual legal basis is possible where the procedures laid down for each legal basis are incompatible with each other."[7]

V. AIM AND CONTENT OF THE PROPOSAL

Recital 6 in the preamble to the proposed directive recalls that it "should contribute to the effective management of migration flows for the specific category of seasonal temporary migration by setting out fair and transparent rules for admission and stay, while at the same time providing for incentives and safeguards to prevent temporary stay from becoming permanent."

In order to pursue this objective, the proposal establishes a fast-track procedure for the admission of third-country seasonal workers based on common definitions and common criteria. Articles 1 to 13 of the proposed directive lay down the rules governing the procedure for admission.

Recital 20 recalls that "considering the specially vulnerable situation of third-country national seasonal workers and the temporary nature of their assignment, there is a need to define clearly the working conditions applicable to such workers in order to ensure legal certainty by referring such conditions to generally binding instruments providing effective protection of the rights of third-country seasonal workers, such as law or universally applicable collective agreements."

In order to pursue this objective, the proposed directive lays down in Articles 15 to 16 the mentioned rights and refers to the binding instruments applicable to that category of workers.

VI. DETERMINATION OF THE APPROPRIATE LEGAL BASIS

Having regard to the fact that the aim and content of the proposal is (1) to prescribe the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of employment as seasonal workers and (2) to define the rights of that category of workers, Article 79(2)(a) and (b) TFEU constitutes the appropriate legal basis .

VII. ANALYSIS OF LEGAL BASIS PROPOSED TO BE ADDED

Article 153(1)(a) and (b) TFEU refer to the working environment and the non-pay aspects of an employee's terms and conditions of employment. They cover such matters as the organisation of work and work activities, training, skills and employability, health, safety and well-being.

In the light of the foregoing analysis such matters do not constitute key aspects of the proposal such as to justify recourse to those provisions as an additional legal basis in accordance with the strictures of the Court of Justice.

As far as Article 153(1)(g) TFEU is concerned, it is concerned with conditions of employment for third country nationals legally residing in Union territory. However, the third subparagraph of Article 153(2) prescribes a special legislative procedure for Article 153(1)(g) ("the Council shall act unanimously, in accordance with a special legislative procedure, after consulting the European Parliament and the said Committees"). This legal basis is therefore incompatible with Article 79(2)(a) and (b) TFEU, which prescribes the ordinary legislative procedure (see Case C-338/01 Commission v Council cited above).

This, however, is not the only incompatibility. It is considered that Article 153 TFEU, under which legislation is adopted for the whole of the Union, cannot be used in conjunction with Article 79 TFEU, since Denmark does not participate at all in the adoption of legislation under that article and the United Kingdom and Ireland have the right not to so participate.

VII. CONCLUSION

In the light of the foregoing analysis, Article 79(2)(a) and (b) TFEU is the sole appropriate legal basis for the proposed directive.

At its meeting of 22 November 2011 the Committee on Legal Affairs accordingly decided, by by 18 votes in favour, with 1 abstention[8], to recommend that Article 79(2) (a) and (b) TFEU should be retained as the sole appropriate legal basis for the proposed directive.

Yours sincerely,

 • [1]  COM (2005) 669, p. 9.
 • [2]          The Union and the Member States, having in mind fundamental social rights such as those set out in the European Social Charter signed at Turin on 18 October 1961 and in the 1989 Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers, shall have as their objectives the promotion of employment, improved living and working conditions, so as to make possible their harmonisation while the improvement is being maintained, proper social protection, dialogue between management and labour, the development of human resources with a view to lasting high employment and the combating of exclusion.
  To this end the Union and the Member States shall implement measures which take account of the diverse forms of national practices, in particular in the field of contractual relations, and the need to maintain the competitiveness of the Union’s economy.
  They believe that such a development will ensue not only from the functioning of the internal market, which will favour the harmonisation of social systems, but also from the procedures provided for in the Treaties and from the approximation of provisions laid down by law, regulation or administrative action.
 • [3]          Emphasis supplied.
 • [4]          Case C-178/03 Commission v European Parliament and Council [2006] ECR I-107, para. 41.
 • [5]          Ibid., para. 42.
 • [6]          Case C-338/01 Commission v Council [2004] ECR I-4829, para. 55.
 • [7]          Ibid., para. 56.
 • [8]  The following were present for the final vote: Klaus-Heiner Lehne (Chair), Luigi Berlinguer (Vice-Chair), Raffaele Baldassarre (Vice-Chair), Evelyn Regner (Vice-Chair), Sebastian Valentin Bodu (Vice-Chair), Philippe Boulland, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kurt Lechner, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Gabriel Mato Adrover, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland.

OPINION of the Committee on Employment and Social Affairs(*) (1.12.2011)

for the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of seasonal employment

(COM(2010)0379 – C7‑0180/2010 – 2010/0210(COD))

Rapporteur: Sergio Gaetano Cofferati

(*)       Associated committee – Rule 50 of the Rules of Procedure

SHORT JUSTIFICATION

The proposal for a directive concerns the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of seasonal employment and constitutes a major step in seeking to build a comprehensive EU common migration policy. It forms part of the package on legal migration announced by the Commission at the end of 2005, which provides for the adoption of five separate legislative measures aimed at fleshing out and developing EU migration policy in a coherent manner. The first measure, i.e. the Blue Card Directive (Directive 2009/50/EC), was adopted on 25 May 2009. The proposal for a Single Permit Directive was adopted at first reading by Parliament on 24 March 2011 and is now the subject of discussions between the Council and Parliament. This proposal for a directive was submitted at the same time as the proposal for an ICT directive (COM(2010)0378).

It will need to take account of and be consistent with existing migration legislation.

The directive’s main aims are:

– to establish a common framework, based on clear, appropriate and transparent rules, for nationals of third countries entering and staying in Europe for the purposes of seasonal work (hereinafter ‘seasonal workers’);

– to provide for incentives and measures to ensure that seasonal workers do not remain illegally in the EU at the end of their authorised period of residence;

– to protect seasonal workers and avoid them having to face situations of exploitation and working and living conditions that are not decent.

As your rapporteur, I wish to stress that this report only deals with those parts of the proposal which fall within the remit of the Committee on Employment and Social Affairs, whether exclusive (Recitals 20, 21 and 22 and Articles 3(f) and 16, and, as regards the exclusions relating to the employment market and social security, Recital 9 and Article 2(2)) or shared (Recitals 7, 10, 12, 13, 14, 19 and 23 and Articles 3(b), 3(c), 4(2), 5(1)(a), 5(1)(d), 6(2), 14 and 17).

The main issue within our committee’s remit in relation to this directive is the exploitation and degrading living and working conditions which seasonal workers are forced to endure.

It should be pointed out, in this context, that those seasonal workers most easily affected by exploitation are those illegally resident in the EU. A vital total in combating illegal immigration is the Directive on sanctions against employers (Directive 2009/52/EC). However, the directive under discussion will make a significant contribution in this area by establishing a clear, common and transparent framework for the entry and residence of migrants in a Member State for the purposes of seasonal employment and thereby promoting the use of legal migration channels.

In seeking to protect seasonal workers, we should closely follow the position set out in Parliament's resolution of 26 September 2007 on the Policy Plan on Legal Migration, of which this proposal for a directive forms a part: ‘recalls the need to avoid double standards of rights amongst different categories of workers and to safeguard particularly the rights of seasonal workers and paid trainees, who are more vulnerable to abuse’.

Achieving this objective is important no only for reasons of equity, social justice and respect for the dignity of the seasonal workers concerned, but also in recognition of the contribution they make through their work and the taxes and social security contributions they pay to the social and economic development of the Member States and the European Union. The EU needs these workers for demographic and skills-related reasons, just as it needs migrant workers more generally, and they must be guaranteed fair and decent working conditions.

In order to protect the rights of seasonal workers, steps must be taken – in particular as regards working conditions – to ensure that the principle of equal treatment of third-country seasonal workers and national of the host Member State is fully respected. The full observance of this principle is also a prerequisite for avoiding social dumping and unfair competition.

Moreover, housing is a key aspect of the decent living conditions which seasonal workers should be able to enjoy: such workers should be guaranteed ‘adequate accommodation’, and this term needs to be defined more clearly. It is also important to ensure that seasonal workers are not exploited by being obliged to pay an excessively large proportion of their net income in rent.

Monitoring is also important. Steps must be taken to set up effective and thorough inspection and monitoring mechanisms and to develop an effective means of facilitating complaints. The authorities responsible for monitoring action taken under this directive should be provided with all the resources they require to carry out their duties as effectively as possible.

AMENDMENTS

The Committee on Employment and Social Affairs calls on the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

Amendment 1

Proposal for a directive

Citation 5 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

- having regard to the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and in particular Article 15(3) and Articles 27, 28, 31, 33 thereof,

Amendment  2

Proposal for a directive

Citation 5 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

- having regard to Convention No 97 on "Migration for Employment" of the International Labour Organisation (ILO),

Amendment  3

Proposal for a directive

Citation 5 c (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

- having regard to ILO Convention No 143 on "Migrant Workers",

Amendment   4

Proposal for a directive

Citation 5 d (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

- having regard to ILO Convention No 102 on "Social Security (Minimum Standards)",

Amendment  5

Proposal for a directive

Citation 5 e (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

- having regard to ILO Convention No 118 on "Equality of treatment (Social Security)",

Amendment  6

Proposal for a directive

Citation 5 f (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

- having regard to ILO Convention No 111 on "Discrimination (Employment and Occupation)",

Amendment   7

Proposal for a directive

Citation 5 g (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

- having regard to ILO Recommendation No 86 on "Migration for Employment",

Amendment  8

Proposal for a directive

Citation 5 h (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

- having regard to ILO Recommendation No 151 on "Migrant workers",

Amendment  9

Proposal for a directive

Citation 5 i (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

- having regard to ILO Convention No 98 on "The Right to Organise and Collective Bargaining",

Amendment  10

Proposal for a directive

Recital 7

Text proposed by the Commission

Amendment

(7) This Directive should be applied without prejudice to the principle of EU preference as regards access to Member States' labour market as expressed in the relevant provisions of Acts of Accession.

(7) This Directive should be applied without prejudice to the principle of EU preference as regards access to Member States' labour market as expressed in the relevant provisions of Acts of Accession. In particular, preference should be given to workers from Member States for whom transitional arrangements as regards access to labour market still apply.

Amendment  11

Proposal for a directive

Recital 7 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(7a) This Directive should set conditions and rights of third country national seasonal workers in full respect of the relevant ILO conventions.

Amendment  12

Proposal for a directive

Recital 9

Text proposed by the Commission

Amendment

(9) This Directive should not affect conditions of the provision of services in the framework of Article 56 of the TFEU. In particular, this Directive should not affect the terms and conditions of employment which, pursuant to Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services, apply to workers posted by an undertaking established in a Member State to provide a service in the territory of another Member State.

(9) This Directive should not affect conditions of the provision of services in the framework of Article 56 of the TFEU, in particular the terms and conditions of employment which, pursuant to Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services, apply to workers posted by an undertaking established in a Member State to provide a service in the territory of another Member State. Seasonal workers should not be posted by an undertaking established in a Member State to provide a service in the territory of another Member State.

Amendment  13

Proposal for a directive

Recital 10

Text proposed by the Commission

Amendment

(10) Activities dependent on the passing of the seasons are typically to be found in sectors such as agriculture, during the planting or harvesting period, or tourism, during the holiday period.

(10) Activities dependent on the passing of the seasons are to be found in the agriculture and horticulture sectors, for example during the planting or harvesting periods, and in the tourism sector, for example during the holiday periods. There should be the possibility for Member States to decide, with the involvement of the social partners and in consultation with them, to consider additional activities dependent on the passing of seasons as seasonal activities, for the purposes of this Directive.

Justification

The horticulture sector is also dependent on the passing of the seasons and in certain Member States it is not covered by the term 'agriculture'. It should be clarified that it is within the scope of this Directive.

Amendment  14

Proposal for a directive

Recital 12

Text proposed by the Commission

Amendment

(12) The Directive should not affect, where granted, the rights of third-country nationals already legally staying in a Member State to work.

(12) The Directive should not adversely affect the rights of third-country nationals already legally staying in a Member State to work.

Justification

This is a technical amendment aimed at better clarifying that this Directive should not pejoratively affect the rights of third-country nationals already legally staying in a Member State to work.

Amendment  15

Proposal for a directive

Recital 13

Text proposed by the Commission

Amendment

(13) The Directive should provide for a flexible entry system based on demand and objective criteria, such as a valid work contract or a binding job offer that specifies the level of remuneration applicable to seasonal workers in the sector concerned.

(13) The Directive should provide for a flexible entry system based on demand and objective criteria, such as a valid work contract or a binding job offer that specifies the essential aspects of the contract or employment relationship.

Justification

The Authorities in charge should be able to ensure that all aspects of the contract or of the employment relationship, as defined in Union legislation, fully respect the provisions laid down in this Directive, in particular concerning equal treatment with the citizens of the host Member State, as defined in Art 16.

Amendment  16

Proposal for a directive

Recital 14

Text proposed by the Commission

Amendment

(14) Member States should have the possibility to apply a test demonstrating that a post cannot be filled from within the domestic labour market.

(14) To ensure that the labour market is not adversely affected by the entry of third country national seasonal workers,Member States should have the possibility to apply a test demonstrating that a post cannot be filled from within the domestic labour market by nationals of the Member State concerned, by other Union citizens or by third-country nationals lawfully residing in the Member State and already forming part of its labour market by virtue of EU or national law.

Amendment  17

Proposal for a directive

Recital 17 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(17a) Member States should provide for effective, proportionate and dissuasive sanctions against employers in the event of breaches of their obligations under this Directive. Such sanctions should include, if appropriate, adequate compensation for seasonal workers. Member States could also subject those employers to additional sanctions such as exclusion from entitlement to public benefits, aid or subsidies, exclusion from participation in a public contract, recovery of public benefits, aid or subsidies, including Union funding managed by Member States, or temporary or permanent closure of the establishments that have been used to commit the infringement.

Amendment  18

Proposal for a directive

Recital 19

Text proposed by the Commission

Amendment

(19) In order to ensure that seasonal workers have adequate accommodation during their stay, including at a reasonable cost, provision should be made to require employers to provide the evidence of the accommodation they or third-parties provide.

(19) In order to ensure that seasonal workers have adequate accommodation that ensures a decent standard of living during their stay, provision should be made to require employers to provide evidence of the accommodation they provide themselves or via third parties. The cost of this accommodation should not be excessive and should reflect the market rate of the area in question. The cost of the rent should not be automatically deducted from the seasonal worker's wage. To ensure transparency, seasonal workers should be given a rental contract in which the conditions and cost of the accommodation are clearly stated. These provisions should be without prejudice to the possibility for seasonal workers to freely choose their own accommodation.

Any change of accommodation should be reported to the competent authorities.

Amendment  19

Proposal for a directive

Recital 20

Text proposed by the Commission

Amendment

(20) Considering the specially vulnerable situation of third-country national seasonal workers and the temporary nature of their assignment, there is a need to define clearly the working conditions applicable to such workers in order to ensure legal certainty by referring such conditions to generally binding instruments providing effective protection of the rights of third-country seasonal workers, such as law or universally applicable collective agreements.

(20) Considering the specially vulnerable situation of third-country national seasonal workers and the temporary nature of their assignment, there is a need to provide effective protection of the rights of third-country seasonal workers, also in the social security field, to check regularly for compliance and to fully guarantee respect for the principle of equal treatment with workers who are nationals of the host Member State, following in particular the principles laid down in Articles 15, 21 and 34 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and abiding therefore by the principle of the same pay for the same work in the same workplace, by applying collective agreements and other arrangements on working conditions which have been concluded at all possible levels or for which there is statutory provision, in accordance with national law and practice, under the same terms as to nationals of the host Member State.

Amendment  20

Proposal for a directive

Recital 20 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(20a) Member States should ratify without delay the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, adopted by the General Assembly of the United Nations on 18 December 1990.

Amendment  21

Proposal for a directive

Recital 20 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(20b) This Directive shall apply without prejudice to the rights and principles contained in the European Social Charter of 18 October 1961.

Amendment  22

Proposal for a directive

Recital 21

Text proposed by the Commission

Amendment

(21) In the absence of a system for declaring collective agreements of universal application, Member States may base themselves on collective agreements which are generally applicable to all similar undertakings in the geographical area and in the profession or industry concerned, and/or collective agreements which have been concluded by the most representative employers' and labour organisations at national level and which are applied throughout national territory.

(21) In addition to the legislative, administrative and regulatory provisions applicable to workers who are nationals of the host Member State, arbitration decisions and collective agreements and contracts concluded at any level, in accordance with the host Member State’s national law and practice, should also apply to third-country national seasonal workers under the same terms as to nationals of the host Member State.

Amendment  23

Proposal for a directive

Recital 22

Text proposed by the Commission

Amendment

(22) Third-country national seasonal workers should be granted equal treatment in respect of those branches of social security listed in Article 3 of Regulation (EC) No 883/04 on the coordination of social security systems. This Directive should not confer more rights than those already provided in existing EU legislation in the field of social security for third-country nationals who have cross-border interests between Member States. Furthermore, this Directive should not grant rights in relation to situations which lie outside the scope of that EU legislation such as, for example, to family members residing in a third country. This is without prejudice to the non discriminatory application by Member States of national legislation providing for de minimis rules on contributions to pension systems.

(22) Adequate social security coverage for seasonal workers is a key element of this Directive and important for ensuring that their working and living conditions while staying in the Union are decent. Third-country national seasonal workers should be granted equal treatment in respect of those branches of social security listed in Article 3 of Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems. This Directive should not confer more rights than those already provided in existing EU legislation in the field of social security for third-country nationals who have cross-border interests between Member States. Furthermore, this Directive should not grant rights in relation to situations which lie outside the scope of that EU legislation such as, for example, to family members residing in a third country. This is without prejudice to the non discriminatory application by Member States of national legislation providing for de minimis rules on contributions to pension systems. Without prejudice to bilateral agreements providing for better social security coverage, Member States should establish mechanisms which ensure effective social security coverage during the stay and the mechanisms for exporting acquired rights where applicable. This may include special adjustments, for example in terms of the qualifying or the waiting period.

Amendment  24

Proposal for a directive

Recital 22 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(22a) Union law does not limit the power of the Member States to organise their social security schemes. In the absence of harmonisation at Union level, each Member State is responsible for laying down in its legislation the rules governing the granting of social security benefits, as well as the amount and duration of such benefits. However, when exercising that power, Member States should comply with Union law.

Amendment  25

Proposal for a directive

Recital 22 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(22b) Member States should at least give equal treatment to those third-country nationals who are in employment or who, after a period of employment, are registered as unemployed. Any restrictions to the equal treatment in the field of social security under this Directive should be without prejudice to the rights conferred in application of Regulation (EU) No 1231/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 extending Regulation (EC) No 883/2004 and Regulation (EC) No 987/2009 to nationals of third countries who are not already covered by these Regulations solely on the ground of their nationality.

Amendment  26

Proposal for a directive

Recital 22 c (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(22c) To ensure the proper enforcement of this Directive, and in particular the provisions regarding rights, working conditions and accommodation, Member States should ensure that appropriate mechanisms for the monitoring of employers, recruitment agencies or other intermediaries are put in place and that effective and adequate inspections are carried out on their territory. With a view to increasing the effectiveness of those inspections, Member States should ensure that national legislation gives adequate powers and resources to competent authorities to carry out inspections; that the results of previous inspections are collected and processed for the effective implementation of this Directive; and that sufficient staff are available with the skills and qualifications needed to carry out inspections effectively.

Justification

An effective system of monitoring and inspections is needed in order to ensure that the rights of the seasonal workers and the provisions of this Directive will be fully respected throughout the entire duration of stay.

Amendment  27

Proposal for a directive

Recital 23

Text proposed by the Commission

Amendment

(23) To facilitate enforcement, relevant designated third parties such as trade unions or other associations should be able to lodge complaints in order to ensure effective application of the Directive. This is considered necessary to address situations where seasonal workers are unaware of the existence of enforcement mechanisms or hesitant to use these in their own name, out of fear of possible consequences.

(23) To facilitate enforcement of this Directive, Member States should put in place effective mechanisms through which seasonal workers may seek legal redress and lodge complaints directly or through relevant third parties such as trade unions or other associations. This is considered necessary to address situations where seasonal workers are unaware of the existence of enforcement mechanisms or hesitant to use these in their own name, out of fear of possible consequences. Seasonal workers should have access to judicial protection against victimisation as a result of a complaint being made.

Amendment  28

Proposal for a directive

Recital 23 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(23a) Nationals of third countries who are authorised to work in the territories of the Member States should be entitled to working conditions equivalent to those of citizens of the Union.

Amendment  29

Proposal for a directive

Article 2 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. This Directive shall not apply to third-country nationals who are carrying out activities on behalf of undertakings established in another Member State in the framework of a provision of services within the meaning of Article 56 of the Treaty on the Functioning of the European Union, including those posted by undertakings established in a Member State in the framework of a provision of service in accordance with Directive 96/71/EC.

2. This Directive shall not apply to third-country nationals who are carrying out activities on behalf of undertakings established in another Member State in the framework of a provision of services within the meaning of Article 56 of the Treaty on the Functioning of the European Union, including those posted by undertakings established in a Member State in the framework of a provision of service in accordance with Directive 96/71/EC. Seasonal workers shall not be posted by an undertaking established in a Member State to provide a service in the territory of another Member State.

Justification

Amendment  30

Proposal for a directive

Article 2 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

2a. This Directive shall apply to the agriculture, horticulture and tourism sectors. Member States may, with the involvement of the social partners and in consultation with them, decide to extend its application to additional activities that are dependent on the passing of the seasons.

Justification

Some activities in the agriculture, horticulture and tourism sectors are naturally seasonal, being tied to peaks in workforce requirements, depending on the passing of seasons (see examples in Recital 10). Having regard to the wide variety of situations in the Member States, some additional activities, beyond these sectors, may be brought within the scope of this Directive, but this should only happen with the agreement of the social partners.

Amendment  31

Proposal for a directive

Article 3 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b) ‘seasonal worker’ means a third-country national who retains a legal domicile in a third country but resides temporarily for the purposes of employment in the territory of a Member State in a sector of activity dependent on the passing of the seasons, under one or more fixed-term work contracts concluded directly between the third-country national and the employer established in a Member State;

(b) ‘seasonal worker’ means a third-country national who resides temporarily, for no more than six months in a 12-month period, for the purposes of employment in the territory of a Member State in a sector of activity dependent on the passing of the seasons, within the scope of Article 2(2a), under one or more fixed-term work contracts concluded directly between the third-country national and the employer established in a Member State;

Justification

This is a technical amendment to make the text consistent with other changes regarding definitions and scope.

Amendment  32

Proposal for a directive

Article 3 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c) ‘activity dependent on the passing of the seasons’ means an activity that is tied to a certain time of the year by an event or pattern during which labour levels are required that are far above those necessary for usually ongoing operations;

(c) ‘activity dependent on the passing of the seasons’ means an activity, within the scope of Article 2(2a), that is tied to a certain time of the year by an event or recurring pattern of events linked to seasonal conditions during which the required labour levels are regularly and predictably far above those necessary for usually ongoing operations;

Justification

For an activity to be considered seasonal it should be strictly linked to a certain period of the year, where labour requirements are predictably and regularly higher than normal.

Amendment  33

Proposal for a directive

Article 3 – point f

Text proposed by the Commission

Amendment

(f) ‘universally applicable collective agreement’ means a collective agreement which must be observed by all undertakings in the geographical area and in the profession or industry concerned. In the absence of a system for declaring collective agreements to be of universal application, Member States may, if they so decide, base themselves on collective agreements which are generally applicable to all similar undertakings in the geographical area and in the profession or industry concerned, and/or collective agreements which have been concluded by the most representative employers‘ and labour organisations at national level and which are applied throughout national territory.

deleted

Justification

All collective agreements should be applied on an equal footing also to third country seasonal workers working in the EU. Therefore there is no need to include any definition of a universally applicable collective agreement.

Amendment  34

Proposal for a directive

Article 4 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. This Directive shall not affect the right of Member States to adopt or retain more favourable provisions for persons to whom it applies in respect of Articles 13 to 17 of this Directive.

2. This Directive shall not affect the right of Member States to adopt or retain more favourable provisions for third-country nationals to whom it applies in respect of Articles 13 to 17 of this Directive.

Justification

This is a technical change to clarify that any more favourable provisions should relate to third-country nationals specifically (prospective seasonal workers under Article 13, and seasonal workers under Articles 14-17).

Amendment  35

Proposal for a directive

Article 5 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a) a valid work contract or, as provided for in national law, a binding job offer to work as a seasonal worker in the Member State concerned with an employer established in the Member State that specifies the rate of pay and the working hours per week or month and, when applicable, other relevant working conditions;

(a) a valid work contract or, as provided for in national law, a binding job offer to work as a seasonal worker in the Member State concerned with an employer established in the Member State that specifies the essential aspects of the contract or employment relationship as laid down in Article 2 of Council Directive 91/533/EC of 14 October 1991 on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship1, in accordance with the provisions laid down in Article 16 of this Directive;

 

_____________

 

1 OJ L 228, 18.10.1991, p. 32.

Justification

This shall allow authorities in charge to ensure that all aspects of the contract or of the employment relationship, as defined in Union legislation, fully respect the provisions laid down in this Directive, in particular concerning equal treatment with the citizens of the host Member State, as defined in Art 16.

Amendment  36

Proposal for a directive

Article 5 – paragraph 1 – point d

Text proposed by the Commission

Amendment

(d) evidence of having accommodation as set out in Article 14.

(d) evidence that the seasonal worker will have adequate accommodation or that adequate accommodation will be provided, in accordance with the provisions laid down in Article 14.

Justification

This shall allow authorities in charge to ensure that the seasonal will benefit from adequate accommodation as required in Art 14.

Amendment  37

Proposal for a directive

Article 6 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. Member States may verify whether the vacancy concerned could not be filled by national or EU, or by third-country nationals lawfully residing in the Member State and already forming part of its labour market by virtue of EU or national law and reject the application.

2. Member States may examine the situation of their labour market and verify, in a timely and transparent manner, whether the vacancy concerned could not be filled by nationals of the Member State concerned, by other Union citizens, or by third-country nationals lawfully residing in the Member State and already forming part of its labour market by virtue of EU or national law and reject the application.

Justification

This is a technical/linguistic amendment which clarifies the meaning of this provision.

Amendment  38

Proposal for a directive

Article 6 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

2a. Private employment agencies or migration agencies shall not charge job-seekers or workers any fees in exchange for organising seasonal work or migration for seasonal work.

Amendment  39

Proposal for a directive

Article 12 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

Article 12a

 

Sanctions against employers

 

1. An employer who has not fulfilled the obligations arising under this Directive shall be subject to effective, proportionate and dissuasive sanctions. Such employers shall be excluded from applications for seasonal workers for one or more subsequent years.

 

2. In the case of subcontracting, Member States shall ensure that the main contractor and any intermediate subcontractor may be liable for any infringement of the provisions of this Directive and be subject to effective, proportionate and dissuasive sanctions.

 

3. Member States shall ensure that, if the seasonal worker permit is withdrawn pursuant to point (b), (ba) or (bb) of Article 7(2), the seasonal worker shall be entitled to receive an adequate level of compensation from the employer, and that the necessary mechanisms are in place to facilitate this.

Amendment  40

Proposal for a directive

Article 14

Text proposed by the Commission

Amendment

Member States shall require employers of seasonal workers to provide evidence that the seasonal worker will benefit from accommodation that ensures an adequate standard of living. If seasonal workers are required to pay rent for such accommodation, its cost shall not be excessive in relation to their remuneration.

1. Member States shall require employers of seasonal workers to provide evidence that the seasonal worker will benefit from adequate accommodation, pursuant to national legislation and practice, that ensures a decent standard of living for the duration of the employment contract. As a minimum, such accommodation shall provide the conditions and facilities essential for health, security, comfort and nutrition as certified by the competent authorities. These provisions shall be without prejudice to the possibility for seasonal workers to freely choose their own accommodation.

 

2. The seasonal worker shall be given a rental contract or equivalent document in which the conditions and cost of the accommodation are clearly stated for the duration of their stay. If the seasonal worker is required to pay rent for such accommodation, its cost shall not be excessive in relation to their net remuneration nor to the quality of the accommodation and it shall not be automatically deducted from their wage.

 

3. Any change of accommodation shall be reported to the competent authority. The new accommodation shall fulfil the conditions laid down in paragraphs 1 and 2.

Justification

The accommodation shall be adequate, and shall comply with the requirements of national legislation and practice as well as with some minimum provisions. These minimum provisions are in line with indicators defining adequate housing set by the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Charging high rent compared to the net pay of seasonal workers or to the quality of the accommodation is a means through which they can be exploited. This should therefore be prevented.

Amendment  41

Proposal for a directive

Article 14 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

Article 14a

 

Costs

 

Member States shall require employers of seasonal workers to pay for the cost of travel from the seasonal workers' place of origin to the place of work in the Member State concerned and the return journey.

 

Member States may require employers of seasonal workers to pay for:

 

(a) the visa fee and, if applicable, any service fees related to the visa;

 

(b) the cost of health insurance referred to in point (c) of Article 5(1).

 

When paid by the employers, such expenses shall not be recoverable from the seasonal worker.

Justification

Some costs that are directly linked to the seasonal employment should be paid by the employers. The payment by the employer of the costs of travel shall facilitate the return of the seasonal workers to the place of origin upon the expiration of their permit.

Amendment  42

Proposal for a directive

Article 16

Text proposed by the Commission

Amendment

Whatever the law applicable to the employment relationship, seasonal workers shall be entitled to:

Seasonal workers shall be entitled to equal treatment with nationals of the host Member State as a minimum with regard to:

1. working conditions, including pay and dismissal as well as health and safety requirements at the workplace, applicable to seasonal work as laid down by law, regulation or administrative provision and/or universally applicable collective agreements in the Member State to which they have been admitted according to this Directive.

1. terms of employment, including the minimum working age, and working conditions, including pay and dismissal, working hours, leave and holidays, as well as health and safety requirements at the workplace, as laid down by law, regulation or administrative provision, collective agreements and contracts concluded at any level, in accordance with the host Member State’s national law and practice and under the same terms as those applicable to nationals of the host Member State.

In the absence of a system for declaring collective agreements to be of universal application, Member States may, if they so decide, base themselves on collective agreements which are generally applicable to all similar undertakings in the geographical area and in the profession or industry concerned, and/or collective agreements which have been concluded by the most representative employers' and labour organisations at national level and which are applied throughout national territory;

 

2. equal treatment with nationals of the host Member State as regards at least with regard to:

 

(a) freedom of association and affiliation and membership of an organisation representing workers or of any organisation whose members are engaged in a specific occupation, including the benefits conferred by such organisations, without prejudice to the national provisions on public policy and public security;

2. freedom of association and affiliation and membership of an organisation representing workers or of any organisation whose members are engaged in a specific occupation, including the rights and benefits conferred by such organisations, inter alia the right to negotiate and conclude collective agreements and the right to strike and take industrial action, in accordance with the host Member State’s national law and practices , without prejudice to the national provisions on public policy and public security;

(b) provisions in national laws regarding the branches of social security as defined in Article 3 of Council Regulation (EC) No 883/04;

3. branches of social security, as defined in Article 3 of Regulation (EC) No 883/2004. Each Member State remains responsible, in the absence of harmonisation at Union level, for laying down in its legislation, in compliance with Union law, the non-discriminatory rules governing the granting of social security benefits, as well as the amount and duration of such benefits;

(c) payment of statutory pensions based on the worker's previous employment under the same conditions as nationals of the Member States concerned when they move to a third country;

 

(d) access to goods and services and the supply of goods and services made available to the public, except public housing and counselling services afforded by employment services.

4. access to goods and services and the supply of goods and services made available to the public in accordance with national law. This paragraph shall be without prejudice to freedom of contract in accordance with national and Union law;

 

5. education and vocational training;

 

6. recognition of diplomas, certificates and other professional qualifications in accordance with the relevant national procedures and with Union law;

 

7. tax benefits, in so far as the worker is deemed to be resident for tax purposes in the Member State concerned.

 

Third-country workers moving to a third country, or the survivors of such workers residing in a third-country deriving rights from the worker, shall receive, in relation to old-age, employment injury, invalidity and death, statutory pensions based on the workers' previous employment and acquired in accordance with the legislation set out in Article 3 of Regulation (EC) No 883/2004, under the same conditions and at the same rates as the nationals of the Member States concerned when they move to a third country.

Amendment  43

Proposal for a directive

Article 16 – point 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

2a. back payments to be made by the employers. In respect of infringements of Article 16, the employer shall pay:

 

(a) any outstanding remuneration to the third-country national;

 

(b) any outstanding taxes and social security contributions, including relevant administrative fines.

Amendment  44

Proposal for a directive

Article 16 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

Article 16a

 

Monitoring and inspections

 

1. Member States shall ensure that appropriate monitoring mechanisms in respect of employers, recruitment agencies or other intermediaries are put in place and that adequate and regular inspections are carried out on their territory to ensure that the provisions laid down in this Directive, in particular regarding rights, working conditions and accommodation are fully respected throughout the duration of the seasonal workers' stay in the Member State concerned.

 

Member States shall ensure that organisations representing workers' interests have access to the workplace and, with the agreement of the worker, to the accommodation.

 

2. Member States shall ensure that at least 10 % of employers offering seasonal employment established on their territory are subject to inspections every year.

 

3. The selection of employers to be inspected shall be based on a risk assessment to be drawn up by the competent authorities in the Member States taking into account factors such as the sector in which a company operates and any past record of infringement.

Justification

An effective system of monitoring and inspections is needed in order to ensure that the rights of the seasonal workers and the provisions of this Directive will be fully respected.

Amendment  45

Proposal for a directive

Article 17 – subparagraph -1 (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

Member States shall ensure that there are effective mechanisms through which seasonal workers may lodge complaints against their employers, recruitment agencies or other intermediaries, directly or through third parties which have, in accordance with the criteria laid down by their national law, a legitimate interest in ensuring compliance with this Directive, or a competent authority of the Member State when provided for by national legislation.

Justification

Given the vulnerability of seasonal workers to exploitation it is essential that there are effective mechanisms in place for seasonal workers to complain themselves, or via third parties.

Amendment  46

Proposal for a directive

Article 17

Text proposed by the Commission

Amendment

Member States shall ensure that third parties which have, in accordance with the criteria laid down by their national law, a legitimate interest in ensuring compliance with this Directive, may engage either on behalf of or in support of a seasonal worker, with his/her approval, in any administrative or civil proceedings provided for with the objective of implementing this Directive.

Member States shall ensure that third parties which have, in accordance with the criteria laid down by their national law, a legitimate interest in ensuring compliance with this Directive, may engage either on behalf of or in support of a seasonal worker, with his/her approval and after providing clear and comprehensible information, in any administrative or civil proceedings provided for with the objective of implementing this Directive.

Amendment  47

Proposal for a directive

Article 17 – subparagraph 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

Member States shall adopt such measures as are necessary to protect seasonal workers against dismissal or other adverse treatment by the employer as a reaction to a complaint within the undertaking or to any legal proceedings aimed at enforcing compliance with this Directive.

Justification

Protection against victimisation for seasonal workers who complain is vital to make the complaints mechanism a realistic option and to protect seasonal workers in a vulnerable position.

PROCEDURE

Title

Conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of seasonal employment

References

COM(2010)0379 – C7-0180/2010 – 2010/0210(COD)

Committee responsible

       Date announced in plenary

LIBE

7.9.2010

 

 

 

Committee(s) asked for opinion(s)

       Date announced in plenary

EMPL

7.9.2010

 

 

 

Associated committee(s) - date announced in plenary

12.5.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date appointed

Sergio Gaetano Cofferati

9.9.2010

 

 

 

Discussed in committee

16.6.2011

13.7.2011

5.10.2011

22.11.2011

Date adopted

23.11.2011

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

39

3

1

Members present for the final vote

Regina Bastos, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Karima Delli, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

Substitute(s) present for the final vote

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Silvia Costa, Jürgen Creutzmann, Jelko Kacin, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Emilie Turunen

Substitute(s) under Rule 187(2) present for the final vote

Leonardo Domenici, Dimitrios Droutsas, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Guido Milana

OPINION of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (27.1.2011)

for the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of seasonal employment

(COM(2010)0379 – C7‑0180/2010 – 2010/0210(COD))

Rapporteur: Antigoni Papadopoulou

SHORT JUSTIFICATION

There is a structural need for seasonal employment in the European Union not only in view of the demographic challenges it is facing and its ageing population, a situation which is likely to grow worse in future, but also because of a significant shortage of labour in this sector.

The proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of seasonal employment sets out common EU admission and residence requirements, as well as the rights of seasonal workers from third countries.

With regard to the proposed directive, the rapporteur of this opinion is concerned with gender mainstreaming welcoming, on the one hand, the incentives offered for circular migration while, on the other, expressing deep concern at the vulnerability of many seasonal workers, particularly women.

Despite the difficulty in compiling precise statistics, it is clear that women make up a substantial percentage of the migrant population, something which must be taken fully into account in order to manage effectively migration flows specifically conditioned by seasonal employment.

In many countries women are particularly vulnerable as a result of poverty, coupled with inadequate insurance cover, welfare benefits, skills (training) and financial resources, as well as being insufficiently well informed about their rights. Furthermore, they are confronted with prejudices and stereotyping based on gender, race and religion, as well as other forms of discrimination. All these and other related problems make life even harder for women employed as seasonal workers, particularly if they have other responsibilities such as caring for underage children.

Female seasonal workers are frequently employed for farm work during the planting and harvesting seasons and in the tourist sector during the holiday periods. However, they are in many cases given additional tasks not provided for in their seasonal employment contracts, including domestic work or caring for elderly or disabled persons or children. Existing inequalities in respect of pay or the terms and conditions of seasonal employment should not be perpetuated as a result of fluctuating demand for migrant seasonal workers as a specific category, the particular incentives and guarantees offered to them or the challenges facing them. Particular mention must be made in this opinion of the need to protect children living in the accommodation provided, as well as ensuring full compliance with health and safety requirements in respect of migrant seasonal workers who are pregnant, have just given birth or are breastfeeding.

Women employed as seasonal workers must be aware of their rights, the terms of their seasonal employment contracts and the nature of the tasks they are being called upon to perform, so that they are not obliged to work longer hours than they wish as household staff or carers, or be forced into trafficking and/or prostitution. Women in seasonal employment are frequently more vulnerable, since they are unaware of complaints mechanisms or are reluctant to make use of them for fear that this will adversely affect their future employment prospects.

It is therefore necessary to set out clearly the rights and obligations of seasonal workers in those sectors of the economy which fulfil seasonal employment criteria, so as to prevent arbitrary or inadmissible working conditions or exploitation. It is also necessary to provide a secure system of legal protection for seasonal workers, together with coordinated measures and regular inspections by the authorities in order to establish binding minimum standards regarding acceptable pay, accommodation and sanitation.

The relevant details concerning conditions for entry and residence, comprehensive information regarding workers’ rights and all necessary documentation should be available in the language of the seasonal workers and provision made for the services of an interpreter, so that even illiterate workers, particularly women, can be given all possible assistance in fully comprehending their rights, making it easier for them to seek legal redress for infringement thereof, ill-treatment or sexual or other forms of exploitation.

This opinion must also stress the need for every effort to be made to empower women in seasonal employment by means of education/training and support programmes specially tailored to their needs. Use of the appropriate instrument and exchange of good practices between the EU Member States and coordinated actions by trade union or other organisations in third countries could achieve an ongoing and systematic improvement in their knowledge and skills, greater mobility and improved ‘circular migration’ to the benefit of the EU, third countries and the seasonal workers themselves. The objective is, on the one hand, to improve productivity, competitivity and economic development in the Member States for the effective promotion/realisation of the EU 2020 strategy objectives, seeking to achieve a more social Europe and, on the other, to afford protection for third country nationals in seasonal employment.

In addition, this opinion must underline the need for the adoption of gender budgeting in drawing up and implementing national budgets, so as to ensure, on the one hand, the availability of sufficient funding and, on the other, the accurate monitoring and evaluation regarding the effectiveness of targeted programmes and incentives to protect the rights of permanent and seasonal workers and to strengthen social cohesion.

The systematic compilation of statistical data for seasonal migration in respect of women provides the most rational basis for the mobilisation of suitable policies to meet the challenges and problems arising from seasonal migration.

AMENDMENTS

The Committee on Women's Rights and Gender Equality calls on the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

Amendment  1

Proposal for a directive

Recital 6

Text proposed by the Commission

Amendment

(6) This Directive should contribute to the effective management of migration flows for the specific category of seasonal temporary migration by setting out fair and transparent rules for admission and stay, while at the same time providing for incentives and safeguards to prevent temporary stay from becoming permanent. In addition, the rules laid down in Directive 2009/52/EC of the European Parliament and of the European Council providing for minimum standards on sanctions and measures against employers of illegally staying third-country nationals will contribute to avoiding such temporary stay turning into illegal stay.

(6) This Directive should contribute to the effective management of migration flows for the specific category of seasonal temporary migration by setting out fair and transparent rules for admission and stay, while at the same time providing for incentives and safeguards to prevent temporary stay from becoming permanent. In addition, the rules laid down in Directive 2009/52/EC of the European Parliament and of the Council providing for minimum standards on sanctions and measures against employers of illegally staying third-country nationals will contribute to avoiding such temporary stay turning into illegal stay.

 

This Directive should, in addition, help to protect women in particular from precarious employment and exploitation.

Amendment  2

Proposal for a directive

Recital 6 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(6a) This Directive is expected to contribute to combating illegal migration, clandestine employment and the black economy, which perpetuate and encourage racketeering and organised crime networks, of which the victims are generally vulnerable women and children.

Amendment  3

Proposal for a directive

Recital 6 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(6b) This Directive should take into account the fact that according to reports by the UN, the OECD, the International Labour Office and other organisations, a large percentage of the seasonal migrants entering the EU annually are women from third countries affected by poverty, illiteracy and low standards of living.

Amendment  4

Proposal for a directive

Recital 6 c (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(6c) This Directive should also take into account the obstacles which are generally encountered by female migrant seasonal workers, particularly women with underage children who, in addition to the difficulties of adapting to a foreign country and an unfamiliar working environment, also encounter prejudice and stereotyping based on gender, race, colour and religion, as well as other forms of discrimination.

Amendment  5

Proposal for a directive

Recital 16 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(16a) Third-country seasonal workers should be duly informed of their rights and obligations when they are issued with their work permits. The necessary information should be supplied by the competent authority of the host Member State. Measures should be taken against any infringement of their rights by their employer and/or any third party, as well as against those who engage in undeclared work simultaneously with their seasonal employment.

Amendment  6

Proposal for a directive

Recital 16 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(16b) Seasonal workers should know their rights and be aware of the fact that their employment is required to be of a purely seasonal nature, especially in the case of women who, in addition to tasks agreed under the seasonal employment contract, are frequently obliged to carry out additional work which involves helping with domestic tasks or providing care for elderly or disabled people or small children or may even be forced into prostitution.

Amendment  7

Proposal for a directive

Recital 19 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(19a) The authorities should carry out regular inspections of the suitability of seasonal workers' accommodation in order to satisfy themselves that such workers enjoy adequate living conditions and standards of sanitation,, especially where accommodation is also occupied by children. The inspection authorities should be empowered to make recommendations to employers if irregularities are discovered and to fine offenders.

Amendment  8

Proposal for a directive

Recital 20 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(20a) In order to guarantee the safety and security of female workers who are more likely than male workers to be engaged in seasonal work, there is a need for clear and adequate provisions which laying down the rights of female workers to negotiate working conditions with their employers and which focus in particular on special security provisions. Those provisions should cover all adverse situations with which female workers may be confronted as well as access to quality health care.

Amendment  9

Proposal for a directive

Recital 23 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(23a) Seasonal workers may be vulnerable to exploitation by their employers (sexual exploitation, the obligation to perform additional tasks or to work exhausting hours, inadmissible working conditions or unequal pay). That being the case, governments, local authorities, trade unions, and other bodies need to remain in closer touch with a view to working together more actively to support seasonal workers – male and female alike – by drawing up suitable programmes of empowerment, by providing training and support and devising strategies to resolve their problems.

Amendment  10

Proposal for a directive

Recital 23 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(23b) Producing statistics on seasonal employment in the Member States should also help to clarify the differences between countries and highlight the role and specific problems of women who do seasonal work.

Amendment  11

Proposal for a directive

Article 6 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3. Member States may reject an application if the employer has been sanctioned in conformity with national law for undeclared work and/or illegal employment.

3. Member States may reject an application if the employer has been sanctioned in conformity with national law for undeclared work and/or illegal employment and/or the harassment, ill-treatment or exploitation of workers.

Amendment  12

Proposal for a directive

Article 8

Text proposed by the Commission

Amendment

Member States shall take the necessary measures to make available information on conditions of entry and residence, including rights and all documentary evidence needed for an application to reside and work in the territory of a Member State as a seasonal worker.

Member States shall take the necessary measures to make available information on conditions of entry and residence, including rights and all documentary evidence needed for an application to reside and work in the territory of a Member State as a seasonal worker. This information shall be set out in a straightforward manner, comprehensible to people of every educational level.

Amendment  13

Proposal for a directive

Article 11 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. Seasonal workers shall be allowed to reside for a maximum of six months in any calendar year, after which they shall return to a third country.

1. Seasonal workers shall be allowed to reside for a maximum of six months in any calendar year, after which they shall return to a third country, unless they are entitled under national law to stay under a different permit or visa.

Amendment  14

Proposal for a directive

Article 14

Text proposed by the Commission

Amendment

Member States shall require employers of seasonal workers to provide evidence that the seasonal worker will benefit from accommodation that ensures an adequate standard of living. If seasonal workers are required to pay rent for such accommodation, its cost shall not be excessive in relation to their remuneration.

Member States shall require employers of seasonal workers to provide evidence that the seasonal worker will benefit from accommodation that ensures an adequate standard of living and shall appoint an official or a department responsible for:

 

(i) carrying out regular inspections into the standard of accommodation and living conditions

 

(ii) making recommendations to the employer and

 

(iii) fining employers who fail to comply with recommendations. .

 

If seasonal workers are required to pay rent for such accommodation, its cost shall not be excessive in relation to their remuneration.

Amendment  15

Proposal for a directive

Article 15 – point ca (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ca) the right to refuse without penalty to carry out additional tasks (this concerns, for example, attempts to oblige female seasonal migrant workers to carry out domestic tasks or care for elderly or disabled people or small children or to force them into prostitution), thereby infringing the terms of their seasonal employment contract.

Amendment  16

Proposal for a directive

Article 16 – paragraph 1 – first part

Text proposed by the Commission

Amendment

1. Working conditions, including pay and dismissal as well as health and safety requirements at the workplace, applicable to seasonal work as laid down by law, regulation or administrative provision and/or universally applicable collective agreements in the Member State to which they have been admitted according to this Directive.

1. Working conditions, including pay and dismissal as well as health and safety requirements at the workplace, applicable to seasonal work as laid down by law, regulation or administrative provision and/or universally applicable collective agreements in the Member State to which they have been admitted according to this Directive, without discrimination based on gender and in full compliance with health and safety protection standards in respect of seasonal workers who are pregnant, have just given birth or are breastfeeding.

Amendment  17

Proposal for a directive

Article 17

Text proposed by the Commission

Amendment

Member States shall ensure that third parties which have, in accordance with the criteria laid down by their national law, a legitimate interest in ensuring compliance with this Directive, may engage either on behalf of or in support of a seasonal worker, with his/her approval, in any administrative or civil proceedings provided for with the objective of implementing this Directive.

Member States shall ensure that third parties which have, in accordance with the criteria laid down by their national law, a legitimate interest in ensuring compliance with this Directive, may engage either on behalf of or in support of a seasonal worker, with his/her approval, in any administrative or civil proceedings provided for with the objective of implementing this Directive. Member States shall inform seasonal workers of the existence of complaints mechanisms, thereby providing complainants with easy access to legal redress for infringement of their rights, ill-treatment or harassment.

Amendment  18

Proposal for a directive

Article 18 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

Article 18a

Programmes of social integration in the host countries

 

Member States shall introduce accelerated programmes and measures as an effective means of providing information for male and female seasonal workers and helping them acquire basic proficiency in the language of the host country. Seasonal workers shall be given a working knowledge of those areas of the law concerning their conditions of employment and of the culture, customs and usages of the European society in which they will be living and working, so as to ensure mutual respect for diversity and hence greater adaptability and socialisation for their mutual benefit and for the achievement of the EU 2020 strategy objectives.

PROCEDURE

Title

Conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of seasonal employment

References

COM(2010)0379 – C7-0180/2010 – 2010/0210(COD)

Committee responsible

LIBE

Opinion by

       Date announced in plenary

FEMM

7.9.2010

 

 

 

Rapporteur

       Date appointed

Antigoni Papadopoulou

2.9.2010

 

 

Discussed in committee

13.12.2010

27.1.2011

 

 

Date adopted

27.1.2011

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

23

0

1

Members present for the final vote

Regina Bastos, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Siiri Oviir, Raül Romeva i Rueda, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis

Substitute(s) present for the final vote

Anne Delvaux, Christa Klaß, Katarína Neveďalová, Norica Nicolai, Antigoni Papadopoulou, Rovana Plumb, Joanna Senyszyn

Substitute(s) under Rule 187(2) present for the final vote

Stanimir Ilchev

POSTUPAK

Naslov

Uvjeti ulaska i boravka državljana trećih zemalja radi sezonskog zapošljavanja

Referentni dokumenti

COM(2010)0379 – C7-0180/2010 – 2010/0210(COD)

Datum podnošenja EP-u

13.7.2010

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

7.9.2010

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

7.9.2010

FEMM

7.9.2010

 

 

Pridruženi odbor(i)

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

12.5.2011

 

 

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Claude Moraes

27.9.2010

 

 

 

Osporavanje pravne osnove

       Datum mišljenja odbora JURI

JURI

22.11.2011

 

 

 

Razmatranje u odboru

29.11.2010

1.2.2011

16.6.2011

31.8.2011

 

29.11.2011

14.11.2013

 

 

Datum usvajanja

14.11.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Timothy Kirkhope, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Jacek Protasiewicz, Judith Sargentini, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Franco Frigo, Petru Constantin Luhan, Jan Mulder, Sir Graham Watson

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Phil Bennion, Françoise Castex, Alejandro Cercas, Spyros Danellis, Andrew Duff, Marian Harkin, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Derek Vaughan

Datum podnošenja

3.12.2013