DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod

4. 12. 2013 - (15187/2013 – C7‑0418/2013 – 2013/0281(APP)) - ***

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar
(Zjednodušený postup – čl. 46 odst. 1 jednacího řádu)

Postup : 2013/0281(APP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0432/2013
Předložené texty :
A7-0432/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod

(15187/2013 – C7‑0418/2013 – 2013/0281(APP))

(Zvláštní legislativní postup – souhlas)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15178/2013),

–   s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 352 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 203 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (C7–0418/2013),

–   s ohledem na čl. 81 odst. 1 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0432/2013),

1.  souhlasí s návrhem rozhodnutí Rady;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Stávající zvláštní program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ (zvláštní program CIPS) byl zaveden na období let 2007–2013.

Jeho cílem je prevence, připravenost a ochrana osob a kritické infrastruktury proti teroristickým útokům a jiným událostem souvisejícím s bezpečností.

Tento program bude na období let 2014–2020 nahrazen Fondem pro vnitřní bezpečnost (FVB-Policie).

Vzhledem ke skutečnosti, že při přijetí zvláštního programu CIPS se vycházelo z dvojího právního základu (ES, Euratom), je k jeho zrušení zapotřebí samostatný právní akt.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

17.9.2013

Datum přijetí

27.11.2013