DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod

  4. 12. 2013 - (15187/2013 – C7‑0418/2013 – 2013/0281(APP)) - ***

  Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
  Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar
  (Zjednodušený postup – čl. 46 odst. 1 jednacího řádu)

  Postup : 2013/0281(APP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A7-0432/2013
  Předložené texty :
  A7-0432/2013
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod

  (15187/2013 – C7‑0418/2013 – 2013/0281(APP))

  (Zvláštní legislativní postup – souhlas)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15178/2013),

  –   s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 352 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 203 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (C7–0418/2013),

  –   s ohledem na čl. 81 odst. 1 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

  –   s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0432/2013),

  1.  souhlasí s návrhem rozhodnutí Rady;

  2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Stávající zvláštní program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ (zvláštní program CIPS) byl zaveden na období let 2007–2013.

  Jeho cílem je prevence, připravenost a ochrana osob a kritické infrastruktury proti teroristickým útokům a jiným událostem souvisejícím s bezpečností.

  Tento program bude na období let 2014–2020 nahrazen Fondem pro vnitřní bezpečnost (FVB-Policie).

  Vzhledem ke skutečnosti, že při přijetí zvláštního programu CIPS se vycházelo z dvojího právního základu (ES, Euratom), je k jeho zrušení zapotřebí samostatný právní akt.

  VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

  Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

  17.9.2013

  Datum přijetí

  27.11.2013