Procedure : 2013/0281(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0432/2013

Indgivne tekster :

A7-0432/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/01/2014 - 10.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0019

HENSTILLING     ***
PDF 139kWORD 53k
4.12.2013
PE 522.812v02-00 A7-0432/2013

om udkast til Rådets afgørelse om ophævelse af afgørelse 2007/124/EF, Euratom om oprettelse for perioden 2007-2013 af særprogrammet Forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme og andre sikkerhedsrelaterede risici som en del af det generelle program om sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder

(15187/2013 – C7‑0418/2013 – 2013/0281(APP))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Juan Fernando López Aguilar

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 46, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om ophævelse af afgørelse 2007/124/EF, Euratom om oprettelse for perioden 2007-2013 af særprogrammet Forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme og andre sikkerhedsrelaterede risici som en del af det generelle program om sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder

(15187/2013 – C7 0418/2013 – 2013/0281(APP))

(Særlig lovgivningsprocedure – godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til udkast til Rådets afgørelse (15178/2013),

–   der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 352 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 203 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (C7‑0418/2013),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 81, stk. 1, og artikel 46, stk. 1,

–   der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0432/2013),

1.  godkender udkastet til Rådets afgørelse;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


BEGRUNDELSE

Det nuværende særprogram "Forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme og andre sikkerhedsrelaterede risici" ("CIPS-særprogrammet") blev oprettet for perioden 2007-2013.

Det har til formål at forebygge, opstille beredskab for og beskytte mennesker og kritisk infrastruktur mod risici for terrorangreb og andre sikkerhedsrelaterede hændelser.

Programmet vil blive erstattet med Fonden for Intern Sikkerhed ("ISF-Politi") for perioden 2014-2020.

Da CIPS-særprogrammet blev vedtaget med et dobbelt retsgrundlag (EF/Euratom), kræves der en særskilt retsakt for at ophæve det.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Forenklet procedure - dato for afgørelse

17.9.2013

Dato for vedtagelse

27.11.2013

 

 

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik