SOOVITUS Nõukogu otsuse eelnõu, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2007/124/EÜ, Euratom, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2007-2013 üldprogrammi "Turvalisus ja vabaduste kaitse" raames eriprogramm "Terrorismi ning muude julgeolekuriskide ennetamine, nendeks valmisolek ja nende tagajärgede likvideerimine"

4.12.2013 - (15187/2013 – C7‑0418/2013 – 2013/0281(APP)) - ***

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Juan Fernando López Aguilar
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 46 lõige 1)

Menetlus : 2013/0281(APP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0432/2013
Esitatud tekstid :
A7-0432/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2007/124/EÜ, Euratom, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2007-2013 üldprogrammi "Turvalisus ja vabaduste kaitse" raames eriprogramm "Terrorismi ning muude julgeolekuriskide ennetamine, nendeks valmisolek ja nende tagajärgede likvideerimine"

(15187/2013 – C7‑0418/2013 – 2013/0281(APP))

(Seadusandlik erimenetlus – nõusolek)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (15178/2013),

–   võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 352 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklile 203 (C7-0418/2013),

–   võttes arvesse kodukorra artikli 81 lõiget 1 ja artikli 46 lõiget 1,

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A7-0432/2013),

1.  annab nõusoleku nõukogu otsuse eelnõule;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

SELETUSKIRI

Praegune eriprogramm „Terrorismi ennetamine, selleks valmisolek ja selle tagajärgede ohjamine” (eriprogramm CIPS) on kehtestatud aastateks 2007–2013.

Selle eesmärk on terrorismirünnakute ning muude julgeolekuriskide ennetamine ja nendeks valmisolek ning inimeste ja esmatähtsa infrastruktuuri kaitsmine nende eest.

See programm asendatakse Sisejulgeolekufondiga (politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend) aastateks 2014–2020.

Arvestades asjaolu, et eriprogrammi CIPS vastuvõtmiseks on kasutatud kahekordset õiguslikku alust (EÜ/Euratom), on selle kehtetuks tunnistamiseks vaja eraldi õigusakti.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

17.9.2013

Vastuvõtmise kuupäev

27.11.2013