Procedūra : 2013/0281(APP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0432/2013

Pateikti tekstai :

A7-0432/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/01/2014 - 10.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0019

REKOMENDACIJA     ***
PDF 147kWORD 57k
4.12.2013
PE 522.812v02-00 A7-0432/2013

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2007/124/EB, Euratomas, 2007–2013 m. laikotarpiui įkuriantis specialiąją programą „Terorizmo ir kitos su saugumu susijusios rizikos prevencija, parengtis ir padarinių valdymas“ kaip Saugumo ir laisvių apsaugos bendrosios programos dalį, projekto

(15187/2013 – C7‑0418/2013 – 2013/0281(APP))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2007/124/EB, Euratomas, 2007–2013 m. laikotarpiui įkuriantis specialiąją programą „Terorizmo ir kitos su saugumu susijusios rizikos prevencija, parengtis ir padarinių valdymas“ kaip Saugumo ir laisvių apsaugos bendrosios programos dalį, projekto (15187/2013 – C7-0418/2013 – 2013/0281(APP))

(Speciali teisėkūros procedūra: pritarimas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (15178/2013),

–   atsižvelgdamas į pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 352 straipsnį pateiktą Tarybos prašymą pritarti ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 203 straipsnį (C7‑0418/2013),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio 1 dalį ir 46 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A7-0432/2013),

1.  pritaria Tarybos sprendimo projektui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

Dabartinė specialioji programa „Terorizmo ir kitos su saugumu susijusios rizikos prevencija, parengtis ir padarinių valdymas“ (specialioji programa CIPS) nustatyta 2007–2013 m. laikotarpiui.

Ja siekiama užkirsti kelią teroro aktams ir kitiems su saugumu susijusiems incidentams, jiems pasirengti ir nuo jų apsaugoti asmenis ir svarbius infrastruktūros objektus.

2014–2020 m. laikotarpiu šią programą pakeis Vidaus saugumo fondas (VSF policijos priemonė).

Atsižvelgiant į tai, kad specialioji programa CIPS buvo patvirtinta remiantis dvigubu teisiniu pagrindu (EB, Euratomas), jai panaikinti reikalingas atskiras teisės aktas.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

17.9.2013

Priėmimo data

27.11.2013

 

 

 

Teisinė informacija - Privatumo politika