AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad tot intrekking van Besluit 2007/124/EG, Euratom tot vaststelling van het specifieke programma "Terrorisme en andere aan veiligheid gerelateerde risico's: preventie, paraatheid en beheersing van de gevolgen" voor de periode 2007‑2013, als onderdeel van het algemene programma "Veiligheid en bescherming van de vrijheden"

4.12.2013 - (15187/2013 – C7‑0418/2013 – 2013/0281(APP)) - ***

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar
(Vereenvoudigde procedure – artikel 46, lid 1, van het Reglement)
PR_APP

Procedure : 2013/0281(APP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0432/2013
Ingediende teksten :
A7-0432/2013
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad tot intrekking van Besluit 2007/124/EG, Euratom tot vaststelling van het specifieke programma "Terrorisme en andere aan veiligheid gerelateerde risico's: preventie, paraatheid en beheersing van de gevolgen" voor de periode 2007‑2013, als onderdeel van het algemene programma "Veiligheid en bescherming van de vrijheden"

(15187/2013 – C7 0418/2013 – 2013/0281(APP))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–   gezien het ontwerp van besluit van de Raad (15178/2013),

–   gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 352 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 203 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (C7‑0418/2013),

–   gelet op artikel 81, lid 1, en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7‑0432/2013)

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

TOELICHTING

Het huidige specifieke programma "Terrorisme en andere aan veiligheid gerelateerde risico's: preventie, paraatheid en beheersing van de gevolgen" (het specifieke CIPS-programma) is vastgesteld voor de periode 2007‑2013.

Het heeft tot doel terroristische aanslagen en andere veiligheidsincidenten te voorkomen, zich hierop voor te bereiden en mensen en kritieke infrastructuur hiertegen te beschermen.

Voor de periode 2014‑2020 zal dit programma worden vervangen door het Fonds voor interne veiligheid.

Aangezien het specifieke CIPS-programma is aangenomen op basis van een dubbele rechtsgrond (EG/Euratom), is een afzonderlijke rechtshandeling nodig om het in te trekken.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

17.9.2013

Datum goedkeuring

27.11.2013