RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de abrogare a Deciziei 2007/124/CE, Euratom a Consiliului de stabilire pentru perioada 2007-2013, în cadrul programului general „Securitate și protecția libertăților”, a programului specific „Prevenirea, pregătirea și gestionarea consecințelor terorismului și ale altor riscuri legate de securitate”

4.12.2013 - (15187/2013 – C7‑0418/2013 – 2013/0281(APP)) - ***

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Juan Fernando López Aguilar
(Procedura simplificată – articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

Procedură : 2013/0281(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0432/2013
Texte depuse :
A7-0432/2013
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de abrogare a Deciziei 2007/124/CE, Euratom a Consiliului de stabilire pentru perioada 2007-2013, în cadrul programului general „Securitate și protecția libertăților”, a programului specific „Prevenirea, pregătirea și gestionarea consecințelor terorismului și ale altor riscuri legate de securitate”

(15187/2013 – C7‑0418/2013 – 2013/0281(APP))

(Procedura legislativă specială – aprobare)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15178/2013),

–   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 203 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (C7-0418/2013),

–   având în vedere articolul 81 alineatul (1) și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0432/2013),

1.  aprobă proiectul de decizie a Consiliului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

Programul specific actual denumit „Prevenirea, pregătirea și gestionarea consecințelor terorismului și ale altor riscuri legate de securitate” (programul specific CIPS) a fost instituit pentru perioada 2007-2013.

Scopul său este de a preveni atacurile teroriste și alte riscuri legate de securitate și de a pregăti și de a proteja populația și infrastructura critică în eventualitatea concretizării acestora.

Acest program va fi înlocuit de Fondul pentru securitate internă (FSI-Poliție) în perioada 2014-2020.

Având în vedere faptul că programul specific CIPS a fost adoptat pe baza a două temeiuri juridice (CE/Euratom), pentru abrogarea acestuia este nevoie de un act legislativ separat.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Procedură simplificată - data deciziei

17.9.2013

Data adoptării

27.11.2013