ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o zrušení rozhodnutia 2007/124/ES, Euratom, ktorým sa ustanovuje na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu o bezpečnosti a ochrane slobôd osobitný program Predchádzanie, pripravenosť a riadenie následkov terorizmu a iných bezpečnostných rizík

4.12.2013 - (15187/2013 – C7‑0418/2013 – 2013/0281(APP)) - ***

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar
(Zjednodušený postup – článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2013/0281(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0432/2013
Predkladané texty :
A7-0432/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o zrušení rozhodnutia 2007/124/ES, Euratom, ktorým sa ustanovuje na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu o bezpečnosti a ochrane slobôd osobitný program Predchádzanie, pripravenosť a riadenie následkov terorizmu a iných bezpečnostných rizík

(15187/2013 – C7‑0418/2013 – 2013/0281(APP))

(Mimoriadny legislatívny postup – súhlas)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15178/2013),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 352 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a s článkom 203 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (C7-0418/2013),

–   so zreteľom na článok 81 ods. 1 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7‑0432/2013),

1.  udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súčasný osobitný program Predchádzanie, pripravenosť a riadenie následkov terorizmu a iných bezpečnostných rizík (osobitný program CIPS) bol ustanovený na obdobie 2007 – 2013.

Jeho cieľom je predchádzať teroristickým útokom a iným skutkom ohrozujúcim bezpečnosť, byť na ne pripravený a chrániť pred nimi občanov a kritickú infraštruktúru.

Tento program bude na obdobie 2014 – 2020 nahradený Fondom pre vnútornú bezpečnosť (nástroj FVB – polícia).

Keďže osobitný program CIPS bol prijatý podľa dvojakého právneho základu (ES/Euratom), na jeho zrušenie je potrebný samostatný právny akt.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

17.9.2013

Dátum prijatia

27.11.2013