PRIPOROČILO o predlogu sklepa Sveta o razveljavitvi Sklepa 2007/124/ES, Euratom o uvedbi posebnega programa "Preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom ter drugimi tveganji, povezanimi z varnostjo" kot dela Splošnega programa o varnosti in varstvu svoboščin, za obdobje 2007–2013

4.12.2013 - (15187/2013 – C7‑0418/2013 – 2013/0281(APP)) - ***

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar
(Poenostavljeni postopek – člen 46(1) Poslovnika)

Postopek : 2013/0281(APP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0432/2013
Predložena besedila :
A7-0432/2013
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o razveljavitvi Sklepa 2007/124/ES, Euratom o uvedbi posebnega programa "Preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom ter drugimi tveganji, povezanimi z varnostjo" kot dela Splošnega programa o varnosti in varstvu svoboščin, za obdobje 2007–2013

(15187/2013 – C7‑0418/2013 – 2013/0281(APP))

(Posebni zakonodajni postopek – odobritev)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (15178/2013),

–   ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 352 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členom 203 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (C7–0418/2013),

–   ob upoštevanju členov 81(1) in 46(1) Poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0432/2013),

1.  odobri osnutek sklepa Sveta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

OBRAZLOŽITEV

Sedanji posebni program Preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom ter drugimi tveganji, povezanimi z varnostjo (posebni program CIPS) je bil osnovan za obdobje 2007–2013.

Cilji programa so preprečevanje, pripravljenost ter zaščita ljudi in kritične infrastrukture pred terorističnimi napadi in drugimi tveganji, povezanimi z varnostjo.

V obdobju 2013–2020 se program CIPS nadomesti s Skladom za notranjo varnost (ISF policijski nadzor).

Program CIPS je bil sprejet na dvojni pravni podlagi (ES, Euratom), zato je za njegovo razveljavitev potreben poseben zakonodajni akt.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

17.9.2013

Datum sprejetja

27.11.2013