Процедура : 2013/2091(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0434/2013

Внесени текстове :

A7-0434/2013

Разисквания :

PV 13/01/2014 - 22
CRE 13/01/2014 - 22

Гласувания :

PV 14/01/2014 - 5.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0011

ДОКЛАД     
PDF 247kWORD 186k
4.12.2013
PE 519.759v03-00 A7-0434/2013

относно продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях

(2013/2091(INI))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Естер де Ланге

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях

(2013/2091(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид състоящия се от пет точки план за действие(1)1, представен от Комисията през март 2013 г. след разкриването на широка мрежа за измами с конско месо, представяно за говеждо месо,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните,

–   като взе предвид Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията,

–   като взе предвид предложението за регламент относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с оглед да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал [и] продуктите за растителна защита (COM(2013)0265),

–   като взе предвид доклада на Европейската сметна палата от 11 октомври 2012 г. относно управление на конфликта на интереси в четири избрани агенции на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, както и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7–0434/2013),

А. като има предвид, че според общите принципи на правото на ЕС в областта на храните съгласно Регламент (ЕО) № 178/2002 са забранени пускането на пазара на опасна храна, както и измамни практики, подправяне на храни и всякакви други практики, които могат да въведат в заблуждение потребителя;

Б.  като има предвид, че Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните, както и Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите, определят подробни правила за забрана на подвеждащата реклама и практики на етикетиране;

В.  като има предвид, че действащата регулаторна рамка на ЕС за безопасност на храните и хранителната верига до момента предоставяше високо равнище на безопасност на храните за потребителите в ЕС; като има предвид, че настоящото законодателство обаче все още е крехко и не винаги надеждно и поради това съществува необходимост от подобрения на място;

Г.  същевременно като има предвид, че неотдавнашните случаи на измами с храни накърниха доверието на потребителите в хранителната верига, като оказаха отрицателно въздействие върху селскостопанския и хранително-вкусовия сектор, тъй като тези скандали накърняват цялостния имидж на този ключов сектор от икономиката на ЕС; като има предвид, че възстановяването на доверието на потребителите в ЕС и извън неговите граници към европейските селскостопански и хранителни продукти е от първостепенно значение; въпреки това подчертава, че по-голямата част от европейските хранителни продукти от селскостопански произход са с отлично качество и следователно заслужават международно признание;

Д. като има предвид, че прозрачността е ключов компонент от възприетия от Комисията и държавите членки подход за контрол на безопасността на храните;

Е.  като има предвид, че хранително-вкусовата промишленост е един от най-големите икономически сектори в ЕС, като осигурява 48 милиона работни места и възлиза на 715 милиарда евро годишно;

Ж. като има предвид, че отделните случаи на измами с храни имат отрицателно въздействие върху имиджа на целия хранително-вкусов сектор;

З.  като има предвид, че разпоредбите на правото на ЕС в областта на храните са много подробни в областта на безопасността на храните и включват проверки и тестове за остатъчни вещества и друго замърсяване на храни и фуражи, но като има предвид, че не съществува действаща рамка, която да е насочена конкретно към измамите с храни, различна от общата норма, че е забранено подвеждането на потребителите;

И. като има предвид, че са установени също така проблеми при прилагането на настоящото законодателство и че е необходимо да има по-ефективен официален контрол върху храните от животински произход на всеки етап от хранителната верига;

Й. като има предвид, че не съществува статистика относно разпространението на измами с храни в ЕС и като има предвид, че Комисията едва наскоро установи измамите с храни като нова област на действие;

К. като има предвид, че неотдавнашните случаи на измами включват например пускането на пазара на конско месо като говеждо месо, както и пускането на пазара на месо от лекувани с фенилбутазон коне като годно за консумация конско месо, на обикновено брашно като биологично брашно, на яйца от кафези като биологични яйца, на пътна сол като готварска сол, използването на замърсен с метанол алкохол в спиртни напитки, използването на съдържащи диоксин мазнини за производство на фуражи, както и неправилното етикетиране на видове риба и морски продукти;

Л. като има предвид, че може да се счита за извършена измама, ако производител предложи на два отделни пазара привидно еднакви продукти, произведени от съставки с различно качество;

М. като има предвид, че измамите с храни по принцип възникват там, където потенциалната възможност и изкушението за измами с храни са големи, а рискът от изобличаване и санкциите са малки;

Н. като има предвид, че веригата за доставка на храни често е дълга и сложна и включва много стопански субекти в хранителната промишленост и други страни; като има предвид, че потребителите са все по-неосведомени за това как се произвежда храната им и отделните стопански субекти в хранителната промишленост не винаги имат или не са задължени да имат поглед върху цялата верига от продукти;

О. като има предвид, че масовата измама с храни от конско месо в цяла Европа е симптом за неконтролируема глобализирана система за доставки, хранително-вкусова продукция с намалена цена и непълна система за етикетиране;

П. като има предвид, че търговците и посредниците в хранителната верига не винаги са регистрирани и сертифицирани като стопански субекти в хранителната промишленост; като има предвид, че Комисията и държавите членки често не са сигурни относно броя на нерегистрираните търговци, които извършват дейност;

Р.  като има предвид, че след случаите на сериозни измами с храни осъдените за извършени измами стопански субекти в хранителната промишленост понякога се закриват от компетентните национални органи; като има предвид, че тези стопански субекти скоро след това се пререгистрират другаде и продължават да извършват дейност както преди; като има предвид, че обменът на информация между държавите членки относно осъдените за извършени измами стопански субекти би подобрил мониторинга на тези дружества, с цел да им се попречи да извършват нови измамни дейности;

С. като има предвид, че държавите членки носят отговорност за прилагането и изпълнението на правото на ЕС в областта на храните и като има предвид, че поради това изпълнението и контролът предимно са ограничени до националното равнище, в резултат на което трансграничният преглед на територията на ЕС е с ограничен обхват или не съществува;

Т.  като има предвид, че националните органи имат склонността да съсредоточават своите проверки върху безопасността на храните и не дават приоритет на измамите с храни, често поради липсата на капацитет и ресурси;

У. като има предвид, че компетентните органи на някои държави членки имат специализирани полицейски звена за борба с измамите с храни; като има предвид, че проверките в някои държави членки частично са делегирани на частни контролни органи; като има предвид, че в други държави членки проверките се извършват изцяло от компетентните органи;

Ф. като има предвид, че Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи е полезен инструмент за бърз обмен на информация между държавите членки и Комисията например в неотдавнашния случай на измами с конско месо;

Х. като има предвид, че Хранителната и ветеринарна служба на Комисията (FVO) отговаря за проверката на съответствието с изискванията на ЕС за безопасност и качество на храните и като има предвид, че нейните одити обичайно се обявяват предварително и се подготвят съвместно с компетентните органи; като има предвид, че броят на одитите годишно е ограничен от ограничения капацитет на FVO; като има предвид, че FVO е посочила, че понастоящем не е подготвена или обучена, за да се съсредоточи върху измамите с храни;

Ц. като има предвид, че сигналите относно нарастването на броя на закланите коне в някои държави членки са били напълно пренебрегнати от компетентните органи, по-специално от FVO;

Ч.  като има предвид, че Европол отбелязва увеличаване на броя на случаите на измами с храни и очаква тази тенденция да продължи наред с все по-голямото участие на престъпни организации в измамите с храни;

Ш. като има предвид, че информационната система на Европол може да бъде използвана от държавите членки за споделяне на информация относно трансгранични разследвания; като има предвид, че Европол може единствено да подпомага държавите членки със своя експертен опит, аналитични инструменти и база данни по тяхно искане; като има предвид, че в случая с измамите с конско месо държавите членки първоначално не са изразили готовност да работят съвместно с Европол;

Щ. като има предвид, че от 2011 г. насам Европол успешно е провел няколко операции OPSON във връзка с фалшиви и некачествени хранителни продукти; като има предвид, че при провеждането на тези операции Европол си сътрудничи с Интерпол, с органи на държавите членки и с държави, които не са членки на ЕС, както и с частни партньори;

АА.     като има предвид, че посочването на страната на произход или мястото на произход при етикетирането на месо и месни продукти само по себе си не предотвратява измамите; като има предвид, че произходът на даден хранителен продукт в някои случаи частично определя неговата цена; като има предвид, че етикетирането с обозначаване на произхода може дори да предизвика допълнителни измами;

АБ.     като има предвид, че понастоящем предвиденото от ЕС сключване на споразумения за свободна търговия би могло да доведе до отслабване на европейското законодателство в областта на безопасността на храните;

АВ.     като има предвид, че измамите следва да се разглеждат в рамките на икономическия контекст, който е белязан от икономическата криза, но също и от социален дъмпинг както в рамките на ЕС, така и извън него;

АГ.     като има предвид, че търговските практики и практиките на „обърнати“ търгове са източници на избор на най-ниското равнище на качество, сигурност и прозрачност и оказват въздействие върху цялостните маржове в целия сектор;

АД.     като има предвид, че дистрибуторските практики и посредничеството при дистрибуция са източници на дестабилизация на пазарите на производство чрез намаляване на маржовете на производителите;

Измами с храни: обхват и определение

1.  изразява съжаление относно факта, че борбата с измамите с храни е сравнително нов въпрос в европейската програма и че в миналото никога не е била ключов приоритет за законодателството и правоприлагането на равнище ЕС и на национално равнище;

2.  изразява своята загриженост относно потенциалното въздействие на измамите с храни върху доверието на потребителите, безопасността на храните, функционирането на хранителната верига и стабилността на цените на селскостопанските продукти и подчертава значението на бързото възстановяване на доверието на европейските потребители;

3.  следователно призовава Комисията да насочи в пълна степен вниманието си към измамите с храни и да предприеме всички необходими стъпки с цел предотвратяването и борбата с измамите с храни да станат неразделна част от политиката на ЕС;

4.  подчертава необходимостта от изграждане на допълнителна представа относно мащаба, разпространението и елементите на случаите на измами с храни в ЕС; призовава Комисията и държавите членки системно да събират данни относно случаи на измами и да обменят най-добри практики за установяване на измамите с храни и борбата с тях;

5.  отбелязва, че понастоящем правото на ЕС не предвижда определение за измама с храни и че държавите членки възприемат различни методологии за даването на определение за нея; счита, че единно определение е от съществено значение за разработването на европейски подход към борбата с измамите с храни; подчертава необходимостта от бързо приемане на хармонизирано определение на равнище ЕС, въз основа на разисквания с държавите членки, съответните заинтересовани страни и експерти, включващо елементи като неспазване на правото в областта на храните и/или подвеждане на потребителите (включително липса на информация върху продукта), умисъл и потенциална финансова облага и/или конкурентно предимство;

6.  подчертава факта, че предвид естеството на единния пазар на ЕС, в много случаи измамите с храни се разпростират отвъд границите на държавите членки и се превръщат в заплаха за здравето на всички европейски граждани;

7.  отбелязва, че неотдавнашните случаи на измами с храни разкриха различни видове измами с храни като например заменяне на ключови съставки с по-евтини или по-нискокачествени алтернативи, неправилно етикетиране на животински видове, използвани в месни или морски продукти, неправилно етикетиране на тегло, продажба на обикновени храни като биологични, нечестно използване на лого за качество с обозначение за произход или хуманно отношение към животните, етикетиране на риба от аквакултури като риба, уловена в природата, или пускане на пазара на риба от вид с по-ниско качество под името на вид от по-висока категория или вид с по-висока цена, както и фалшифициране и пускане на пазара на храни с изтекъл срок на годност;

8.  посочва, че храните, които често са предмет на дейности с цел измама включват маслиново масло, риба, биологични продукти, зърнени култури, мед, кафе, чай, подправки, вино, определени плодови сокове, мляко и месо;

9.  изразява загриженост относно сигнали, които сочат, че броят на случаите се увеличава и че измамите с храни представляват възходяща тенденция, отразяваща структурна слабост в рамките на хранителната верига;

Допринасящи фактори

10. отбелязва, че измамите с храни по принцип възникват там, където потенциалната финансова облага е голяма, а рискът от изобличаване е малък; счита за неприемливо, че извършването на измами с храни в ЕС е доходно и че вероятността от изобличаване е сравнително ниска;

11. посочва сложността и трансграничния характер на хранителната верига в съчетание с преобладаващо националния характер на проверките, санкциите и правоприлагането – положение, за което се счита, че увеличава риска от измами с храни; счита, че по-добрата проследимост на съставките и продуктите в цялата хранителна верига би помогнала в борбата с измамите;

12. подчертава необходимостта да се обърне голямо внимание на проверките на стоки, внасяни от трети държави, и на тяхното съответствие със стандартите на ЕС за безопасност на храните и фуражите;

13. също така насочва вниманието към други фактори, които често са цитирани като допринасящи за измамите с храни като например настоящата икономическа криза, строгите икономии, засягащи агенциите за контрол, както и натиска от търговията на дребно и от други страни за все по-евтино производство на храни;

Извлечени поуки и препоръки

Институционална рамка

14. приветства решението на Комисията да изгради екип за борба с измамите с храни и признава усилията, положени от Европол, при борбата с измамите с храни; насърчава Комисията да обмисли създаването на референтна лаборатория на ЕС (РЛЕС) за автентичност на храните;

15. приветства плана на Комисията да организира конференция относно измамите с храни през 2014 г. с цел повишаване на осведомеността на съответните участници;

16. изразява убеждение, че внезапните независими проверки са от съществено значение, за да се гарантира ефективното прилагане на стандартите за безопасност и етикетиране на храните; поради това счита, че извършването на внезапни проверки следва да се превърне в норма;

17. призовава Комисията да разшири фокуса на одитите на FVO с цел включване на измамите с храни; счита, че FVO и държавите членки следва да използват редовни, независими и задължителни внезапни проверки за идентифициране на умишлени нарушения, за да се гарантира спазване на най-високите стандарти за безопасност на храните; счита, че е важно да има прозрачен подход за начина на извършване на официалните проверки и инспекции, както и да се оповестяват публично докладите и резултатите от проверките и инспекциите по отношение на стопанските субекти в хранителната промишленост, за да се възстанови и запази доверието на потребителите;

18. изразява съжаление относно ограничената видимост и използване на докладите и одитите на FVO от страна на Комисията и държавите членки; призовава Комисията да предприеме по-енергични последващи действия във връзка с докладите и препоръките на FVO;

19. призовава бюджетния орган да увеличи капацитета и ресурсите на FVO и на екипа на Комисията за борба с измамите с храни;

20. изразява загриженост относно намаляването на финансирането в рамките на ЕС за органите, които изпълняват тези важни задачи за контрол;

21. призовава държавите членки и европейските региони да предоставят на контролните органи достатъчно човешки, финансови и технически ресурси;

22. подчертава факта, че ефективните проверки и инспекции следва да се извършват по начин, който не създава излишна административна тежест за МСП;

23. предлага провеждането на ежегодно изслушване на FVO в рамките на своята комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните за обсъждане на приключените и бъдещите одити преди FVO да приеме своята работна програма за следващата година;

24. призовава държавите членки да гарантират, че въпросите, повдигнати от FVO, са подходящо разгледани и по отношение на тях са предприети подходящи действия;

25. отбелязва, че всички промени на процедурата за преглед на работната програма на FVO и определяне на приоритетите във връзка с нея не следва да изменят правната процедура за приемане на работните програми на FVO;

26. по-специално настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предприемат действия във връзка с констатациите от одитите на FVO по отношение на подправени медицински досиета за третирането на животни, предназначени за клане с цел износ за ЕС, и да не допускат на пазара на ЕС да се предлагат меса и други животински продукти от трети държави, за които не може да се гарантира, че съответстват на изискванията на ЕС за безопасност на храните;

27. отбелязва, че държавите членки често полагат усилия успешно да преследват недобросъвестните стопански субекти в хранителната промишленост, които извършват дейност през границите на ЕС поради въпроси, свързани с юрисдикцията; изразява съжаление относно факта, че държавите членки не си сътрудничат системно с Европол при трансгранични случаи на измами с храни, а работят двустранно;

28. признава значението на лицата, подаващи сигнали за нарушения, при разкриването на измамни практики в сектора на хранителната промишленост; призовава държавите членки да създадат правилните условия, за да предоставят възможност на лицата, подаващи сигнали за нарушения, да изобличават безопасно и анонимно злонамерените практики;

29. счита, че компетентните национални органи следва да информират обществеността, доколкото това е възможно и целесъобразно, относно изземванията на продукти и други мерки, предприети от компетентните органи в случаи на измами с храни;

Законодателна рамка

30. счита, че официалните проверки следва да се съсредоточат не само върху въпроси, свързани с безопасността на храните, но също и върху предотвратяване на измамите и на риска от въвеждане в заблуждение на потребителите; приветства факта, че предложението на Комисията за преглед на официалните проверки включва допълнителни проверки във връзка с измамите с храни, когато компетентните органи имат основание да подозират поведение с цел измама от страна на даден субект;

31. отбелязва, че някои държави членки частично делегират проверки на частни контролни органи; подчертава, че компетентните органи на държавите членки следва винаги да осъществяват надзор върху системите за контрол и да проверяват, сертифицират и следят отблизо всички частни системи за контрол с цел да гарантират, че те спазват националните и международните стандарти, за да осигуряват на публичните агенции достъп до своите заключения;

32. отхвърля всякакви планове публичните органи да делегират инспекционни задачи на стопанските субекти;

33. счита, че следва да се изясни ролята на търговците и законодателната рамка, приложима за продажбите между предприятия;

34. счита, че всички търговски оператори, които преработват, търгуват или съхраняват суровини, хранителни съставки или хранителни продукти в хранителната верига на човека, включително търговци и собственици на хладилни складове, следва да бъдат регистрирани като стопански субекти в хранителната промишленост и да подлежат на проверки;

35. счита, че стопанските субекти в хранителната промишленост следва да бъдат в състояние да посочат произхода на храните или използваните съставки, което означава, че всеки стопански субект в хранителната промишленост в рамките на производствената верига носи своята част от отговорността за крайния продукт;

36. признава значението на ясно и прозрачно етикетиране „от предприятие за предприятие“, както и от предприятията за потребителите, и призовава Комисията да преразгледа правото на ЕС в областта на храните в тази сфера, с цел намаляване на риска от измами с храни;

37. призовава за по-голяма осведоменост и по-добър мониторинг на етикетирането на замразени храни „от предприятие за предприятие“, както и от предприятията за потребителите; призовава Комисията да представи предложение за задължително етикетиране на месото и рибата, което да указва дали продуктите са били замразявани, колко пъти са били замразявани и за какъв период от време;

38. счита, че въпреки че етикетирането за страната на произход не представлява само по себе си инструмент за борба с измамите с храни, то може да помогне да се гарантира по-добра проследимост по веригата за доставки на храни, по-стабилни връзки между доставчиците на месо и месопреработвателите, по-голяма добросъвестност на стопанските субекти в хранителната промишленост при избора на техните доставчици и продукти, както и по-надеждна информация за потребителите, като по този начин ще се възстанови доверието на потребителите;

39. припомня, че Регламент (ЕС) № 1169/2011 предвижда, че до декември 2013 г. Комисията ще приеме актове за изпълнение относно задължителното обозначаване на страната на произход при етикетирането на месо от свине, овце, кози и домашни птици, както и доброволното етикетиране на храни след извършване на оценка на въздействието;

40. призовава Комисията бързо да представи тези актове за изпълнение относно етикетирането на прясно месо от свине, овце, кози и домашни птици, като почерпи вдъхновение от правилата, които вече са приложими за непреработено говеждо и телешко месо, и гарантира, че потребителите са информирани относно мястото на раждане, отглеждане и клане на животните при едновременното отчитане на действащите национални и регионални системи за обозначаване на произхода на месо;

41. освен това припомня, че Парламентът вече е призовавал за етикетиране на произхода за месо в преработените храни, и че Комисията работи по доклад относно задължителното етикетиране на произхода за месо, използвано като съставка; настоятелно призовава Комисията бързо да представи своя доклад и последващите действия във връзка със законодателните предложения, като направи задължително указването на произхода на месото в преработените храни, като същевременно взема под внимание своите оценки на въздействието и избягва прекомерните разходи и административната тежест;

42. призовава за по-добро етикетиране на рибата, която се използва в състава на преработените храни, особено по отношение на риболовните зони и техники;

43. призовава Комисията да ускори своите усилия, съвместно със заинтересованите страни и държавите членки, за проучване на обхвата и необходимостта от въвеждане на електронни системи за сертификация в хранителната верига, което би могло да намали вероятността от измами, основани на сертификати на хартиен носител;

44. изисква Комисията да създаде централизиран европейски регистър за паспорти на коне, за да предотврати измамите с издаването на дубликати на паспортите;

45. изразява загриженост от липсата на европейска законодателна рамка относно месото от клонирани животни и призовава Комисията да представи възможно най-скоро, съгласно поетия от нея ангажимент, законодателно предложение относно клонирането на животни;

46. призовава Комисията да разработи метод за проследяване и идентифициране на месото от клонирани животни, например чрез въвеждането на международна база данни с генетична информация за клонираните животни;

Корпоративна отговорност

47. счита, че за самия сектор е ценно, като допълнение, а не като заместване на системата за официални проверки за сектора на хранителната промишленост, активно да разработва и използва инициативи на частния сектор за борба с измамите като например проверки за достоверността на продуктите, самоконтрол, анализ, планове за проследяване на продуктите, одити и сертифициране, и приветства текущи инициативи като например Глобалната инициатива за безопасност на храните и Инициативата за измамите с храни, осъществявана от Мичиганския държавен университет;

48. призовава Комисията и държавите членки да разгледат налагането на правно задължение върху стопанските субекти от хранителната промишленост да докладват на компетентните органи относно разпространението на случаи на измами с храни;

49. счита, че търговията на дребно носи специална отговорност да гарантира достоверността на хранителните продукти и да изисква от своите доставчици безопасна и сигурна верига за доставки; счита, че търговците на дребно носят отговорност за проверяването поне на формалното съответствие с правилата за етикетиране; изразява съжаление относно натиска, оказван върху първичните производители от търговците на дребно и от други стопански субекти в хранителната промишленост, целящ още по-евтино производство, често за сметка на качеството на храните или техните съставки;

50. отбелязва, че стопанските субекти в хранителната промишленост в момента не винаги познават източника на съставките, които използват; във връзка с това отбелязва, че късите вериги за доставки (местни и регионални) могат да гарантират по-голяма прозрачност и могат да заместят дългите и сложни вериги за доставки, които изиграха основна роля в кризата с измамите с храни;

51. призовава Комисията да представи законодателни предложения, съгласно Регламент (EС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, за етикетиране във връзка с предлагането на продукти на местния пазар и директните продажби с цел да подпомогне популяризирането на съответните пазари и да съдейства на земеделските стопани да добавят стойност към своята продукция;

Правоприлагане и проверки

52. призовава Комисията, в съответствие с членове 7 и 17 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите, да се стреми и да не допуска продажбата на продукти, които продължават да се предлагат на пазара под умишлено неточно или заблуждаващо наименование, тъй като това също трябва да се счита за форма на измама с храни;

53. изразява убеждение, че е необходима промяна на отношението в рамките на компетентните органи с изместване от административен и ветеринарен подход към полицейски подход, основан на опита на групата за специални действия на датската администрация по храните и на Arma dei Carabinieri и Guardia di Finanza в Италия; подчертава, че подобен подход зависи от назначаването в определени съдилища на съдии, които притежават експертен опит, свързан с правото в областта на храните;

54. подчертава, че извършването на проверки следва да бъде основано на риска и да включва разработването на профили за риска и оценки на уязвимостта за всяка верига за доставки и всеки хранителен продукт, като се използват текущите академични проучвания, които съчетават познания в областта на автентичността на храните и криминологията, като например научните изследвания, провеждани от Свободния университет в Амстердам и Университета във Вагенинген;

55. призовава Комисията и държавите членки допълнително да стимулират европейските и националните програми за научноизследователска и развойна дейност за разработване и прилагане на технологии и методи, използвани за откриване на измами с храни, като например сензорни технологии, анализ на данни и снемане на пръстови отпечатъци от продукти, както и да улеснят търговската наличност на тестове в краткосрочен план; признава съществуващите европейски изследователски проекти за интегритет и автентичност на храните като например TRACE и AuthenticFood;

56. препоръчва FVO и националните органи да включват в своите одити т.нар. проверки на баланса на масата за входящи, изходящи и отпадъчни потоци;

57. настоятелно призовава да се подобри координацията и комуникацията между националните органи, отговарящи за разследване на измамите с храни, като по този начин държавите членки бъдат подпомогнати да увеличат усилията си за борба с този проблем; следователно призовава Комисията за неотложно създаване на електронна система, основана на съществуващата система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), в съответствие с нейното предложение, за да предостави възможност за бърз обмен на информация между държавите членки и Комисията в случаи на измами с храни; призовава за публикуването на годишни доклади, в които се описват разкритите случаи на измами с храни, по аналогия с докладите във връзка със системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF);

58. призовава за създаването на мрежа за борба с измамите с храни, която да подобри координацията между компетентните европейски органи (Европол, Евроюст, Хранителната и ветеринарна служба), като по този начин се постигне по-ефективно предотвратяване и разкриване на измамите с храни;

59. предлага извършването на ДНК тестове да се въведе като стандартна процедура за проверки на място за определяне на животинския вид, особено по отношение на месните и рибните продукти, както и да се създаде централизирана ДНК база данни за тази цел;

60. призовава Комисията да запълни пропуските в съществуващите правила за безопасност и проследимост на храните във връзка с вноса на храни от трети страни, които носят по-висок риск от измами с храни;

61. изисква преговорите за споразумения за свободна търговия на ЕС да не водят до промени в европейското законодателство в областта на безопасността на храните и продоволствената сигурност, нито до намаляване на усилията за прилагането на това законодателство;

62. счита, че резултатите от проверките следва да се оповестяват публично по начин, който да е лесно достъпен и разбираем за потребителите, например под формата на схема с оценки; изразява убеждение, че това би помогнало на потребителите при вземането на решения, а също и би предоставило стимули на стопанските субекти в хранителната промишленост да реализират добри резултати;

Санкции

63. приветства предложението на Комисията да засили санкциите, най-малкото за да компенсира очакваната икономическа изгода, търсена посредством извършването на нарушения, но счита, че това няма достатъчно разубеждаващ характер; счита, че държавите членки следва да определят санкции за измами с храни, които са най-малко в двоен размер на сумата на очакваната икономическа изгода, търсена посредством дейностите с цел измама; счита, че е необходимо, като допълнителна възпираща мярка, държавите членки да определят още по-високи санкции, включително наказателни санкции, за случаи на измама, при които общественото здраве умишлено е изложено на опасност, или за случаи на измама с продукти, предназначени за потребители в уязвимо положение; освен това предлага в случай на повторни нарушения да бъде отнета регистрацията на стопанския субект в хранителната промишленост;

64. изразява съжаление, че Комисията не разполага с преглед на различните национални системи за санкциониране на нарушенията, свързани с измами с храни, и на функционирането на тези режими за санкции въз основа на законодателството на ЕС; призовава Комисията да получи такъв преглед възможно най-скоро;

65. призовава за по-добро отчитане на условията на хуманно отношение към животните и за засилване на санкциите за неспазване на правилата;

66. призовава Комисията да събира данни от държавите членки и да докладва относно различните режими в държавите членки във връзка с вида и равнището на санкциите за нарушения, свързани с измами с храни, и функционирането на режимите за санкции;

67. приканва Комисията и държавите членки също така да разгледат други методи, които имат за цел предотвратяване и обезкуражаване на измамите с храни, като например практиката на „посочване и порицаване“ чрез европейски регистър на осъдените за измами стопански субекти в хранителната промишленост;

68. призовава за разширяване на действащите системи за проследимост и за системно прилагане на предвидената в основен Регламент (ЕО) № 178/2002 безстепенна проследимост, която обхваща хранителни и фуражни продукти, животни, отглеждани за производство на храни, и всички други вещества, предназначени за тази цел или за които може да се очаква, че ще бъдат използвани при производството на хранителен или фуражен продукт; призовава цялата хранителна верига в Европа, включително всички етапи на производство, преработка, продажби и дистрибуция, да бъде прозрачна и напълно отворена за контрол от страна на инспектори, за да се гарантира, че хранителните продукти, които са предмет на измама, могат да бъдат бързо идентифицирани;

69. препоръчва да се въведе задължение за всички изследователски лаборатории и техния персонал да уведомяват компетентните надзорни органи за резултатите от всички изследвания на хранителни и фуражни продукти, които посочват евентуално наличие на измами или имат отношение към борбата с измамите;

70. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/plan_en.htm.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Безопасността на храните и интересите на потребителите винаги са заемали централно място при работата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на Европейския парламент като цяло. Освен това свързаният, но отделен въпрос с измамите с храни получава все по-голямо внимание през последните години в резултат на случаи на измамно етикетиране на храни и други измами с храни, които оказаха въздействие върху хранителната верига в ЕС. Примери като пътна сол, използвана в храни, пускането на пазара на обикновени яйца като биологични и най-последно скандалът с конско месо изглежда сочат, че вероятно съществува непрекъснат или структурен проблем. Тези случаи на измами с храни вече оказаха отрицателно въздействие върху доверието на потребителите в хранителната верига, създавайки основен парадокс: храната е по-безопасна от всякога, но доверието на потребителите е ниско. За европейските граждани съществува 260 пъти по-голяма вероятност да починат вследствие на грип отколкото вследствие на опасна храна, но въпреки това една трета от потребителите не вярват на информацията, предоставена от етикетите на храните.

Поради тази причина комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните реши да представи доклад по собствена инициатива, който разглежда въпроса, свързан с измамите с храните, и по-специално: тяхното определение и обхват; факторите, допринасящи за тяхното възникване, и възможни решения.

Обхват и определение

За разлика от САЩ, ЕС не разполага с общопризнато определение за измама с храни, като действащата законодателна рамка на ЕС до голяма степен е съсредоточена върху безопасността на храните. Единствената обща насока може да бъде открита в Регламент (ЕО) № 178/2002 за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, която посочва, че етикетирането, рекламирането, представянето и опаковането „не трябва да въвеждат в заблуждение потребителите“, въпреки че на практика прилагането на тази разпоредба се различава в голяма степен между държавите членки и броят на проверките в тази област е изключително ограничен. В резултат на това измамите с храните продължават да бъдат до голяма степен неразкрити, особено когато няма последици за общественото здраве или безопасността на храните. Следователно е трудно да се определи настоящият обхват на измамите с храни в ЕС, въпреки че повечето страни, допринасящи за настоящия доклад, сочат, че броят на измамите изглежда се увеличава.

Според Spink и Moyer(1) „Измамите с храни представляват събирателен термин, използван с цел обхващане на умишлена и преднамерена замяна, добавяне, подправяне или погрешно представяне на храна, хранителни съставки или опаковки на храни; или фалшиви или подвеждащи твърдения относно даден продукт с цел икономическа облага“. Въз основа на това определение ключовите характеристики на измамите с храни са: 1) неспазване на правото в областта на храните и/или подвеждане на потребителите 2) което се извършва умишлено и 3) от съображения за финансова изгода.

Различните видове измами с храни включват примесване, замяна, подправяне и фалшифициране. Продуктите, за които съществува най-голям риск, включват риба, маслиново масло и биологични храни.

Десетте топ продукта, за които съществува най-голям риск от измами с храни

1

Маслиново масло

2

Риба

3

Биологични храни

4

Мляко

5

Зърнени култури

6

Мед и кленов сироп

7

Кафе и чай

8

Подправки (например шафран и чили на прах)

9

Вино

10

Определени плодови сокове

Таблица 1: се основава на Sprink et. al.(2) и на информация от търговци на дребно и браншови организации

Допринасящи фактори

Рискът от измами е най-голям, когато рискът от изобличаване е малък и потенциалната икономическа изгода е голяма. Сложността и трансграничният характер на хранителната верига в съчетание с преобладаващото съсредоточаване върху безопасността на храните и националният характер на проверките и правоприлагането често се цитират като допринасящи за ниския риск, свързан с действителното разкриване на измамите с храни. Икономическата изгода от измамите допълнително се увеличава от често неефективния режим на санкции: относително ниски санкции и големи разлики между държавите членки. Други фактори, допринасящи за измамите с храни, включват настоящата икономическа криза, строгите икономии, засягащи агенциите за контрол, както и натиска от търговията на дребно и от други страни за все по-евтино производство на храни. Освен това следва да се проучи и ролята на търговците и законодателната рамка, приложима за продажбите между предприятия. На последно място, все по-голяма тревога будят доказателствата, че престъпни организации участват във все по-голяма степен в измамите с храни.

Извлечени поуки

Въпреки че общественото здраве и безопасността на храните продължават да бъдат най-голям приоритет, се предлага Комисията и държавите членки да разширят своя фокус, политики и проверки, които обхващат само здравето и безопасността с цел включване и на измамите с храни.

На първо място, необходимо е да се даде определение за това какво съставлява измама с храни: от съществено значение е наличието на ясно и хармонизирано определение като основа за ефективен национален подход и подход на ЕС. На второ място, ролята на FVO при разкриването на измами с храни следва да бъде засилена, както и следва да бъдат увеличени нейните ресурси. Държавите членки следва да си сътрудничат в по-голяма степен чрез Европол относно трансгранични разследвания. На трето място, официалните проверки следва също така да имат за цел борбата с измамите с храни и компетентните органи следва винаги да сертифицират и следят отблизо частните органи за контрол, които поемат определени задачи на официалните проверки. Следва също така да бъдат преразгледани правилата за етикетиране от страна на посредниците и за търговците. На четвърто място, самият сектор на хранителната промишленост играе ключова роля. Частните инициативи за създаване на програми за борба с измамите следва да бъдат насърчавани и правно задължение за стопанските субекти от хранителната промишленост за докладване на компетентните органи относно поведение с цел измами в техния сектор би могло да допринесе за разкриването на повече случаи на измами на ранен етап и да ограничи опасностите за общественото здраве. На пето място, отношението на правоприлагащите органи следва да се измести от административен и ветеринарен подход към полицейски подход, който е доказал своят успех в редица държави членки, и следва да се основава на изготвяне на профили за риска.

На последно място, следва да бъдат увеличени санкциите най-малко в двоен размер на сумата на икономическата изгода, търсена посредством дейностите с цел измама с храни, и регистрациите на стопанските субекти в хранителната промишленост следва да бъдат отнети при повтарящи нарушители.

(1)

Defining the Public Health Threat of Food Fraud (Определяне на заплахата за общественото здраве, свързана с измамите с храни) / Spink, J и Moyer, DC в: Journal of Food Science, 2011 г., том 75 (брой 9), стр. 57-63.).

(2)

Development and Application of a Database of Food Ingredient Fraud and Economically Motivated Adulteration from 1980 to 2010 (Разработване и прилагане на база данни за измами с хранителни състави и икономически мотивирано примесване от 1980 до 2010 г.) / Moore, J, Spink, J, и Lipkus, M. В: Journal of Food Science, 2012 г., том 77 (брой 4), стр. R118-R126.


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (6.11.2013)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях

(2013/2091(INI))

Докладчик: Анна Мария Кораца Билд

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изтъква колко е важно потребителите да знаят какъв е произходът на храната, която купуват; следователно приветства предстоящите актове за изпълнение на Комисията относно прилагането на доброволно етикетиране за произход за всички съставки на храните; призовава стопанските субекти в хранителната промишленост да поемат инициативата в тази връзка, като осигурят ефективни системи за проследяване и като гарантират прозрачност чрез предоставянето на точна информация върху техните продукти;

2.  приветства предстоящия акт за изпълнение на Комисията относно етикетирането за произход на всички меса и за оценка на въздействието на етикетирането за произход на месото, използвано като съставка; подчертава значението на ясните, хармонизирани правила и призовава държавите членки да ги въведат бързо и съгласувано в целия ЕС; изразява обаче загриженост във връзка с това, че бъдещото законодателство в тази област може да възпрепятства конкуренцията или да доведе до увеличаване на разходите за МСП и за потребителите;

3.  подчертава необходимостта да се спечели отново доверието на потребителите в единния пазар за храни; посочва, че пътят напред е по-скоро чрез саморегулирането, по-доброто и прозрачно законодателство и ефективното му прилагане, отколкото чрез изготвянето на ново законодателство;

4.  насърчава държавите членки да подобрят координацията между органите за санитарен надзор в отделните държави членки, предвид факта, че отсъствието на адекватен обмен на информация оставя открехната вратичка за недобросъвестни участници във веригата на доставки;

5.  счита, че позоваването на измамните практики в общото законодателство в областта на храните (1) е неподходящо и че това не включва измамите, които не представляват риск за безопасността на храните и общественото здраве; призовава Комисията да предостави определение за измама, което да включва финансовата печалба и намерението за измамни практики;

6.  призовава държавите членки да гарантират, че са заделени достатъчно средства за извършването на внезапни и независими проверки, осъществявани от добре оборудван и обучен персонал; подчертава факта, че ефективните проверки и инспекции следва да се извършват по начин, който не създава излишна административна тежест за МСП;

7.  приветства факта, че прегледът на Комисията относно официалния контрол предвижда икономически мерки за възпиране на имамите; подчертава обаче, че санкциите, които се прилагат понастоящем в сектора на храните, не са подходящи за възпиране на измамите; следователно призовава настоятелно Комисията и държавите членки да въведат по-строги, съразмерни и по-разубеждаващи санкции;

8.  изразява загриженост във връзка с това, че измамите рядко водят до предприемането на правни действия; изтъква необходимостта от по-добро определяне на приоритетите при тези разследвания и подобряване на сътрудничеството между всички съответни публични органи (напр. Службата по хранителен и ветеринарен контрол, Европейската служба за борба с измамите (OLAF), митническите и правоприлагащите органи) и стопанските субекти от хранителния сектор, по-специално, когато става въпрос за трансгранични измами; подчертава необходимостта от увеличаване на уменията в областта на борбата срещу измамите като уменията за използване на средствата на ИТ и на средства за събиране на данни, както и от осигуряване на адекватни средства на органите за безопасност на храните и ветеринарните органи; приканва държавите членки да обмислят възможността за създаване на специални единици за борба с престъпността и да бъдат по-скоро проактивни, отколкото да реагират впоследствие при осигуряването на изчерпателно наблюдение и на прилагането на ефективни мерки за провеждане на борба срещу измамите с храни.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.11.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Emma McClarkin, Claudio Morganti, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Roberta Metsola, Pier Antonio Panzeri, Konstantinos Poupakis, Marek Siwiec, Kerstin Westphal

(1)

ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.


СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (25.11.2013)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно „Продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях“

(2013/2091(INI))

Докладчик по становище: Улрике Родуст

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че случаите на измами в хранителната верига са подкопали доверието на потребителите в безопасността на хранителните продукти в ЕС, което е в ущърб на цялата хранителна верига от производителя до потребителя; notes that consumer confidence has to be restored; believes that in this context short supply chains (local and regional) can guarantee more transparency and can replace the long and complicated supply chains which played a major role in the food fraud crisis;

2.  Calls on the Commission to put forward legislative proposals, pursuant to Regulation 1151/2012 (Quality Products), for a ‘local marketing and direct sales’ label to help promote the markets concerned and help farmers add value to their produce;

3.  Notes that food fraud has the potential to undermine the significant work undertaken at both national and EU level in strengthening and modernising health and safety and quality controls in the food chain, and to damage the reputation of European foodstuffs;

4.  Points out that a clear, legally valid EU‑wide definition of food fraud is essential in order to facilitate the effective combating of fraud in the food chain;

5.  Emphasises that, given the nature of the EU single market, food fraud extends in many cases beyond Member States’ borders and becomes a threat to the health of all European citizens;

6.  посочва, че са абсолютно необходими общоприети европейски стандарти за качество по отношение на контрола върху храните, както е уточнено в Регламент 178/2002; обръща внимание на факта, че официалните проверки на държавите членки са от решаващо значение за спазването и изпълнението на разпоредбите на ЕС;

7.  Notes that concentration of the wholesale and retail trade encourages unscrupulous practices in the food supply chain;

8.  Calls on the Member States to review their criminal law on food fraud in order to ensure that the severity of sentences is effective, proportionate and dissuasive in relation to the illegal profits that can be generated through fraud, and to provide tougher sentences that act as a deterrent, where necessary;

9.  Points out that direct, enhanced cooperation between Member States’ competent bodies when food fraud is suspected or confirmed is of vital importance for the tracing and investigation of the fraud;

10. Notes that it is crucial that existing legislation is properly applied and enforced; proposes that information about products and manufacturers found in breach of European food law should be made available to consumers at the earliest possible opportunity, and invites the Commission to draw up rules in this area; recommends, furthermore, greater sharing of information and pooling of resources between competent authorities, which have to be clearly identified, and police forces at national and EU level, in order to investigate and uncover fraudulent practices and enhance consumer confidence;

11. Recommends the introduction of an obligation for all research laboratories and their staff to notify the competent supervisory authorities of the results of all food and feed tests that suggest fraud may have occurred or are relevant to combating fraud;

12. Stresses that clear and comprehensive mandatory origin labelling is vital and can contribute to combating food fraud by fostering greater transparency along the food supply chain; calls on the Commission to put forward, as soon as possible, legislative proposals to improve traceability in the food chain by making meat labelling mandatory;

13. Welcomes the provisions in the new Food Information to Consumers Law which provides for mandatory place of origin labelling for beef, pigmeat, poultrymeat and sheepmeat; calls on the Commission to put forward, as soon as possible, legislative proposals to improve traceability in the food chain by introducing mandatory labelling for those meat products specifying place of birth, place of rearing and place of slaughter where those places are different; calls, in addition, for legislative proposals on mandatory place of origin labelling for milk and milk products, unprocessed foods, meat used as an ingredient, single-ingredient products, and ingredients representing more than 50% of a food product;

14. Emphasises the need for traceability, control, and due diligence on the part of retailers in order to safeguard long supply chains and ensure that consumers do not become the unwitting victims of fraud;

15. Calls for the extension of current traceability regimes and for the systematic implementation of the ‘step-free’ traceability provided for in basic Regulation (EC) No 178/2002 covering food and feed, food-producing animals, and all other substances destined for this purpose or which can be expected to be used in the production of food or feed; calls for the entire food chain in Europe, including all stages of production, processing and sales and distribution, to be transparent and fully open to scrutiny by inspectors in order to ensure that fraudulent food products can be quickly identified;

16. Calls for legal protection for whistleblowers working in the food industry who report abuses to the authorities.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.11.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Sergio Gutiérrez Prieto, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Alyn Smith, Ewald Stadler, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Anthea McIntyre, Maria do Céu Patrão Neves, Dimitar Stoyanov


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.11.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

58

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Martin Kastler, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Erik Bánki, Gaston Franco, Julie Girling, Eduard-Raul Hellvig, Marusya Lyubcheva, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Alojz Peterle, Vittorio Prodi, Bart Staes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Spyros Danellis

Правна информация - Политика за поверителност