ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/110/ЕО на Съвета относно меда

4.12.2013 - (COM(2012)0530 – C7‑0304/2012 – 2012/0260(COD)) - ***I

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Джули Гърлинг


Процедура : 2012/0260(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0440/2013

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/110/ЕО на Съвета относно меда

(COM(2012)0530 – C7‑0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0530),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0304/2012),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 14 ноември 2012 г.[1],

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0440/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Вследствие на решението на Съда от 6 септември 2011 г. по дело C-442/098 поленът в меда следва да се разглежда като съставка по смисъла на Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните[2]. Решението на Съда се основава на разглеждане на основание фактите, по които бе сезиран, а именно, че наличието на полен в меда се дължи главно на центрофугирането, извършвано от пчеларя за целите на събирането на меда. Поленът обаче попада в кошера единствено в резултат на дейността на пчелите и той присъства по естествен път в меда, независимо дали пчеларят извлича меда чрез центрофугиране. Следователно е необходимо да се поясни, без да се засяга прилагането на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи по отношение на генетично модифицирания полен в меда, че поленът е съставен елемент на меда, който е естествено вещество без съставки, и не е съставка по смисъла на Директива 2000/13/ЕО. Следователно Директива 2001/110/EО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно меда следва да бъде съответно изменена.

(1) Вследствие на решението на Съда от 6 септември 2011 г. по дело C-442/098 , поленът, произхождащ от генетично модифицирани култури, следва да се разглежда като съставка на меда или на хранителните добавки, съдържащи полен, по смисъла на Регламент (ЕО) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета 8a .

___________________

_________________

8 ОВ C 311, 22.10.2011 г., стр. 7.

8 ОВ C 311, 22.10.2011 г., стр. 7.

 

Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 311, 22.10.2011 г., стр. 7).

9 ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.

 

10 ОВ L 268, 18.10.2003, стр. 1.

 

11 ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 47.

 

Обосновка

Трансформиране на решението на Съда на Европейския съюз от 6 септември 2011 г.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) За да се отчетат нарастващата чувствителност на потребителите към присъствието на генетично модифицирани организми в храната и правата им да бъдат информирани относно това и в съответствие с Регламент (ЕС) № 1169/2011, Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. следва да бъде съответно изменена.

 

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б) За да се гарантира свободата на информацията и избора за потребителите и като се отчитат специалните характеристики на меда, настоящата директива следва да разглежда полена като съставка, но само по смисъла на член 2 и член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в) В Регламент (ЕС) № 1169/2011 се определя, че съставка е вещество, използвано за производството на храна. За производството на мед и за опрашването на културите е необходимо кошерите да бъдат съзнателно разположени на такива места, че пчелите да могат да посещават определени растителни видове. Съставът на произведения мед зависи основно от местонахождението на кошерите и това кога се изземва медът от кошерите. Поради това поленът, произхождащ от генетично модифицирани култури, следва да се разглежда като специфична за съответния растителен вид съставка.

 

Обосновка

Понастоящем това и без друго е обичайна практика в лабораториите и е в съответствие с начина, по който се вземат проби от всички други храни днес. Медът не следва да бъде третиран по различен начин от други храни в това отношение. Например, много е вероятно почти всичкият полен в рапичния мед от Канада да произхожда от генетично модифицирани култури. Следователно би било твърде подвеждащо за потребителя, ако на етикета на такъв мед не бъде посочено, че „съдържа съставки, произведени от ГМО“.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 1 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1 г) В съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 медът и други храни или хранителни добавки, съдържащи полен от генетично модифицирани култури, трябва да бъдат етикетирани като хранителни продукти, съдържащи съставки, произведени от генетично модифицирани организми.

Обосновка

Трансформиране на решението на Съда на Европейския съюз от 6 септември 2011 г.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 1 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1д) Тъй като медът е естествен продукт, той следва да бъде освободен от изискването да има списък на съставките.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Приложенията към Директива 2001/110/ЕО съдържат технически елементи, за които може да се наложи да бъдат адаптирани или актуализирани, за да се отчете развитието на съответните международни стандарти. Посочената директива не предоставя на Комисията подходящи правомощия за своевременно адаптиране или актуализиране на тези приложения, за да се отчете развитието на международните стандарти. Поради това, за целите на последователното изпълнение на Директива 2001/110/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да адаптира или актуализира приложенията към посочената директива, за да се отчете не само техническият напредък, но също така и развитието на международните стандарти.

заличава се

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Поради това, за да се отчете техническият напредък и, когато е целесъобразно, развитието на международните стандарти, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора следва да бъде делегирано на Комисията, за да адаптира или актуализира техническите характеристики, свързани с описанията на продуктите, и определенията в приложенията към Директива 2001/110/ЕО.

заличава се

Изменение  9

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива 2001/110/ЕО

Член 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В член 2 се добавя следната точка:

заличава се

„5. Поленът, в качеството си на естествен съставен елемент, характерен за меда, не се счита за съставка — по смисъла на член 6, параграф 4 от Директива 2000/13/ЕО — на продуктите, посочени в приложение 1 към настоящата директива“.

 

Изменение  10

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 а (нова)

Директива 2001/110/ЕО

Член 2 – точка 5 (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) В член 2 се добавя следната точка:

 

„5. Чрез дерогация от член 9 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 за меда не се изисква списък на съставките. Поленът, обаче, се счита за съставка по смисъла на член 2 и член 12 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.“

Изменение  11

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Директива 2001/110/ЕО

Член 2 – точка 6 (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б) В член 2 се добавя следната точка:

 

„6. Медът и други храни или хранителни добавки, съдържащи полен от генетично модифицирани култури, се считат за хранителни продукти, съдържащи съставки, произведени от генетично модифицирани организми, и са етикетирани в съответствие с изискванията, посочени в Регламент (ЕО) № 1829/2003 , и по-специално член 12, параграф 2 и член 24, параграф 2 от него.“

Обосновка

Трансформиране на решението на Съда на Европейския съюз от 6 септември 2011 г.

Изменение  12

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2001/110/ЕО

Член 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 6a, за да изменя техническите характеристики, свързани с наименованията, описанията на продукти и определенията в приложение I, както и с изискванията за състава на меда в приложение II, за да се отчете техническият напредък и, когато е целесъобразно, развитието на съответните международни стандарти.

заличава се

Изменение  13

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 2001/110/ЕО

Член 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 4 и 6, се предоставя на Комисията за неопределен срок от време, считано от (…). (Службата за публикации трябва да попълни датата на влизане в сила на настоящия акт за изменение).

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ...+. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се удължава мълчаливо за същия срок, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно удължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

__________________________

 

+ОВ моля въведете датата: датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение.

Изменение  14

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 2001/110/ЕО

Член 6а - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Делегирането на правомощия, посочено в членове 4 и 6, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Решението поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 2001/110/ЕО

Член 6а – точка 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Делегиран акт, приет съгласно членове 4 и 6, влиза в сила само в случай че нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от два месеца от датата на нотифициране на акта на Европейския парламент и на Съвета, или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Делегиран акт, приет съгласно член 4, влиза в сила само в случай че нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от два месеца от датата на нотифициране на акта на Европейския парламент и на Съвета, или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение  16

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 1, точка 1, не по-късно от [дата]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 1, точка 1, не по-късно от ... +[12 месеца след влизането в сила]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

 

___________________

 

+ ОВ моля въведете датата: 12 месеца след влизането в сила на настоящата директива за изменение

  • [1]  ОВ C 11 , 15.11.2013 г., стр.88.
  • [2]               ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Привеждане в съответствие с Договора от Лисабон

Член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) посочва обхвата на делегираните актове:

„В член 290 от ДФЕС е предвидена възможността законодателят да „делегира на Комисията правомощието да приема незаконодателни актове от общ характер, които допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателен акт. Правните актове, приети по този начин от Комисията, се наричат „делегирани актове“ в терминологията, използвана в Договора (член 290, параграф 3)“.

Предложението на Комисията ще позволи на Комисията да изменя техническите характеристики, свързани с наименованията, описанията на продукти и определенията в приложение I, както и с изискванията за състава на меда в приложение II към настоящата директива. Докладчикът, обаче, счита, че това са съществени елементи от директивата. Следователно предложението на Комисията, което позволява изменението на съществени елементи, надхвърля обхвата на делегираните актове, посочен в Договора. Поради тази причина в доклада си докладчикът премахна тези позовавания от предложението на Комисията.

Правомощието за приемане на делегирани актове за несъществените елементи продължава да се предоставя на Комисията. Следователно предложението в член 4 за делегирани актове за определяне на методи, позволяващи да се проверява съответствието на меда с разпоредбите на настоящата директива, се запазва.

Тази позиция трябва да се разглежда в контекста на наскоро приетите подобни изменения на Директива 2012/12/ЕС относно плодовите сокове. В тази директива бяха премахнати от обхвата на делегирането частите от приложенията, съдържащи наименования на продукти, определения и характеристики. Подобен подход се предприема също така по отношение на текущите дискусии относно т.нар. „директиви за закуските“, чиято цел е привеждане в съответствие на изпълнителните правомощия на Комисията в Директиви на Съвета 1999/4/EО, 2000/36/EО, 2001/111/EО, 2001/113/EО и 2001/114/EО с разпоредбите на Договора от Лисабон. Важно е Парламентът да поддържа последователен подход, поради което докладчикът взе предвид тези други директиви при изготвянето на настоящия доклад.

Докладчикът измени също така продължителността, за която може да се предоставя на Комисията правомощие за приемане на делегирани актове. Тя се променя от неопределен срок на пет години, с мълчаливо подновяване. Това изменение отразява стандартната формулировка на Парламента относно делегираните актове и отговаря на подходите, предприети за горепосочените директиви.

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (6.11.2013)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/110/ЕО на Съвета относно меда
(COM(2012)0530 – C7‑0304/2012 – 2012/0260(COD))

Докладчик по становище: Мария Габриел

КРАТКА ОБОСНОВКА

Разглежданото в настоящия документ предложение на Комисията има за основна цел да разясни в Директива 2001/110, наричана още „Директива относно меда“, че поленът е естествен съставен елемент, а не съставка на меда. Комисията реагира на Решение на Съда на Европейския съюз по делото „Баблок“ (дело C-442/09), в което се постановява, че поленът е съставка на меда съгласно определението в член 6, параграф 4, буква а) от Директива 200/13/EО. Вторият основен елемент в предложението на Комисията е, че се замества предишната процедура на „комитология“ в тази директива с делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС.

Становищата по въпроса на Комисията и на Съда на ЕС се разминават. Комисията изтъква, че поленът присъства по естествен път в меда, тъй като влиза в кошера благодарение на дейността на пчелите и присъства в меда независимо от човешките действия. Съдът от своя страна акцентира върху факта, че когато пчелните гнезда са центрофугирани при събирането на меда може да се стигне до извличане на съдържание не само от пълните с мед килийки, но и от съседни килийки, предназначени за съхранението на полен. Следователно количеството полен, което се намира в меда, в повечето случаи се увеличава от пчеларите при процеса на извличане.

Решението на Съда повдигна ключови въпроси относно съжителството между генетично модифицирани култури и пчеларството. Съдът постанови, че за да бъде пуснат на пазара, медът, съдържащ генетично модифициран полен, ще трябва да получи разрешение съгласно член 4, параграф 2 от Регламент 1829/2003. Това заключение се прилага независимо от това дали поленът се определя като съставка или като съставен елемент.

Позиция на докладчика по становище

Докладчикът се присъединява към предложението на Комисията поленът да се разглежда като естествен съставен елемент на меда.

Въздействие върху сектора на пчеларството

Докладчикът счита за необходимо да се обърне внимание на прякото и косвеното въздействие върху сектора на пчеларството при приемането или отхвърлянето на предложението.

Медът се счита за здравословен естествен продукт. За тази цел, при все, че има възможност медът да се етикетира като съдържащ генетично модифициран полен като съставка, това ясно ще накърни репутацията на меда като натурален продукт. Ако медът бъде назован „съставка“, потребителите могат да помислят, че поленът е отделен продукт, който се добавя към меда, а случаят не е такъв.

Класифицирането на полена като съставка би увеличило значително разходите за тестовете, осъществени за получаване на необходимите за етикетирането сведения. Отражението на разходите би могло да е съществено и да превиши сегашните производствени разходи за кошер, като то ще бъде различно за любителите пчелари и професионалните пчелари, които произвеждат големи количества мед и поради ефекта на мащаба могат лесно да понесат тежестта, като по този начин промяната ще бъде усетена в по-голяма степен от пчеларите, произвеждащи по-малки количества. Вследствие на това е възможно някои непрофесионални пчелари да преустановят своята дейност.

От друга страна, повишените производствени разходи поради изискванията за допълнителни тестове ще доведат до покачване на цените на дребно.

Освен това, решението в предложението на Комисията не оспорва заключението на Съда на ЕС. След изменението на Директива 2001/110/ЕО, медът, съдържащ генетично модифициран полен, ще продължи да попада в приложното поле на член 3, параграф 1, буква в) от посочения регламент, като „храна, произведена от ГМО“. Това означава, че за прилагането на праг на етикетиране 0,9% разрешеното количество генетично модифициран полен ще трябва да се изчислява като процент от общото количество продукт с една-единствена съставка „мед“, а не като процент от общото количество полен.

Малко вероятно е генетично модифицираният полен да превишава прага, разрешен за меда. На практика стойностите в меда са в рамките на 0,005 до 0,05% (като се включват всички съставки, включително полена). В краен случай, при който общото количество неразтворимо във вода вещество е полен и този полен е изключително с генетично модифициран произход, това ще съставлява между 0,005 и 0,05% от общото тегло на меда. Към края на м. май 2013 г. не беше налице никакъв метод за количествено измерване на генетично модифицирания полен спрямо цялото количество полен.

Прагът от 0,9% е в сила за храната и за производителите на биологични продукти. В този смисъл пчеларите и производителите на биологични продукти ще бъдат подложени на неравнопоставено отношение, което би могло да доведе до напрежение между тези сектори.

Дебат относно съвместното съществуване

Докладчикът държи да подчертае, че дебатът относно изменението на Директивата относно меда не трябва да бъде смесван с дебата относно съвместното съществуване. През 2012 г. пет държави – членки на ЕС (Испания, Португалия, Чешката република, Румъния и Словакия) отглеждаха с търговска цел ГМО, в голяма част под формата на резистентната на насекоми царевица MON 810. Неразрешените ГМО и производните им съставки не са разрешени на пазара и следователно Регламентът относно етикетирането на ГМО не се прилага.

Тази несигурност във връзка с наличието на полета с ГМО и с произтичащите от тях последствия изглежда е в центъра на дискусията относно въздействието върху околната среда като цяло, като обаче това въздействие не е пряко свързано с предложението на Комисията за Директивата относно меда, а по-скоро е резултат на това, че редица държави все още не са приложили правилно Директива 2001/18/ЕО относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1 а) Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите1определя като „съставка“ всяко вещество, използвано при производството или приготвянето на храна, което все още присъства в крайния продукт, дори и в променена форма. Определението предполага съзнателна употреба на вещество при производството или приготвянето на храна. Като се отчита фактът, че медът е естествен продукт, и по-специално, естественият произход на наличието на характерни за меда съставни елементи, включително полен, е необходимо да се изясни, че поленът и всички други характерни за меда съставни елементи не следва да се считат за съставки на меда по смисъла на Регламент (ЕО) № 1169/2011.

 

______________

 

1 ОВ L 304 от 22.11.2011 г., стр. 18.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Приложенията към Директива 2001/110/ЕО съдържат технически елементи, за които може да се наложи да бъдат адаптирани или актуализирани, за да се отчете развитието на съответните международни стандарти. Посочената директива не предоставя на Комисията подходящи правомощия за своевременно адаптиране или актуализиране на тези приложения, за да се отчете развитието на международните стандарти. Поради това, за целите на последователното изпълнение на Директива 2001/110/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да адаптира или актуализира приложенията към посочената директива, за да се отчете не само техническият напредък, но също така и развитието на международните стандарти.

заличава се

Обосновка

Приложенията съдържат съществени елементи от директивата и следователно не попадат в обхвата на делегираните актове.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Поради това, за да се отчете техническият напредък и, когато е целесъобразно, развитието на международните стандарти, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора следва да бъде делегирано на Комисията, за да адаптира или актуализира техническите характеристики, свързани с описанията на продуктите, и определенията в приложенията към Директива 2001/110/ЕО.

заличава се

Обосновка

Приложенията съдържат съществени елементи от директивата и следователно не попадат в обхвата на делегираните актове.

Изменение  4

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 2001/110/EО

Член 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 6a, за да изменя техническите характеристики, свързани с наименованията, описанията на продукти и определенията в приложение I, както и с изискванията за състава на меда в приложение II, за да се отчете техническият напредък и, когато е целесъобразно, развитието на съответните международни стандарти.

заличава се

Обосновка

Приложенията съдържат съществени елементи от директивата и следователно не попадат в обхвата на делегираните актове.

Изменение  5

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 2001/110/EО

Член 6 a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 4 и 6, се предоставя на Комисията за неопределен срок от време, считано от (…). (Службата за публикации трябва да попълни датата на влизане в сила на настоящия акт за изменение).

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от (…). (Службата за публикации трябва да попълни датата на влизане в сила на настоящия акт за изменение). Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава автоматически за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Приложенията съдържат съществени елементи от директивата и следователно не попадат в обхвата на делегираните актове.

Изменение  6

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 2001/110/EО

Член 6 a – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Делегирането на правомощия, посочено в членове 4 и 6, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощие, посочено в член 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или по-късна, посочена в решението дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

Обосновка

Приложенията съдържат съществени елементи от директивата и следователно не попадат в обхвата на делегираните актове.

Изменение  7

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 1, точка 1, не по-късно от [дата]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 1, точка 1, не по-късно от 12 месеца след влизането в сила на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Директива 2001/110/ЕО на Съвета относно меда

Позовавания

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

22.10.2012

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

4.7.2013

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Mariya Gabriel

3.7.2013

Разглеждане в комисия

30.9.2013

 

 

 

Дата на приемане

5.11.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Luís Paulo Alves, Pilar Ayuso, Kent Johansson, Anthea McIntyre, Maria do Céu Patrão Neves, Milan Zver

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Директива 2001/110/ЕО на Съвета относно меда

Позовавания

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD)

Дата на представяне на ЕП

21.9.2012

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

22.10.2012

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

22.10.2012

AGRI

4.7.2013

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

IMCO

10.10.2012

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Julie Girling

14.11.2012

 

 

 

Разглеждане в комисия

17.10.2013

 

 

 

Дата на приемане

27.11.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

15

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Erik Bánki, Gaston Franco, Julie Girling, Eduard-Raul Hellvig, Georgios Koumoutsakos, Marusya Lyubcheva, Jiří Maštálka, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Alojz Peterle, Vittorio Prodi, Bart Staes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Дата на внасяне

5.12.2013