BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning

4.12.2013 - (COM(2012)0530 – C7‑0304/2012 – 2012/0260(COD)) - ***I

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Julie Girling


Procedure : 2012/0260(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0440/2013

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning

(COM(2012)0530 – C7‑0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0530),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0304/2012),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 14. november 2012[1],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0440/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Efter Domstolens dom af 6. september 2011 i sag C-442/098 skal pollen i honning anses for at udgøre en ingrediens efter betydningen i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler. Domstolens dom byggede på den betragtning, der var baseret på de fakta, Domstolen fik forelagt, at pollen i honning hovedsageligt er et resultat af den slyngning, biavleren foretager for at opsamle honningen. Pollen kommer imidlertid kun ind i bistadet som følge af biernes aktivitet, og pollen findes naturligt i honning, uanset om biavleren ekstraherer honningen ved slyngning eller ej. Det er derfor nødvendigt at præcisere – uden at dette berører anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på genetisk modificeret pollen i honning – at pollen er en bestanddel i honning og ikke en ingrediens efter betydningen i direktiv 2000/13/EF. Rådets direktiv 2001/110/EF af 20. december 2001 om honning bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(1) Efter Domstolens dom af 6. september 2011 i sag C-442/0988 skal pollen, som stammer fra genetisk modificerede afgrøder, anses for at udgøre en ingrediens i honning eller kosttilskud, der indeholder pollen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/20118a.

___________________

_________________

8 EUT C 311 af 22.10.2011, s. 7.

8 EUT C 311 af 22.10.2011, s. 7.

 

8a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT C 311 af 22.10.2011, s. 7).

9 EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.

 

10 EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.

 

11 EFT L 10 af 12.1.2002, s. 47.

 

Begrundelse

Ændring som følge af Domstolens dom af 6. september 2011.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) For at tage hensyn til forbrugernes stigende følsomhed over for tilstedeværelsen af genetisk modificerede organismer i fødevarer og til deres ret til at blive informeret herom og i henhold til forordning (EU) nr. 1169/2011 bør Rådets direktiv 2001/110/EF af 20. december 2001 ændres i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b) For at sikre informationsfrihed og frit valg for forbrugerne og i betragtning af honnings særlige karakteristika bør pollen i dette direktiv anses for at udgøre en ingrediens, men udelukkende i henhold til artikel 2 og artikel 12, stk. 2), i forordning (EF) nr. 1829/2003.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c) Det fastlægges i forordning (EU) nr. 1169/2011, at en ingrediens er et stof, der anvendes ved fremstillingen af en fødevare. Det er absolut nødvendigt for produktionen af honning og for bestøvningen af afgrøder, at bistaderne bevidst placeres på steder, hvor bierne kan besøge bestemte plantearter. Sammensætningen af produceret honning afhænger primært af, hvor bistaderne er placeret, og hvornår honningen høstes. Pollen, der stammer fra genetisk modificerede afgrøder, bør derfor betragtes som artsspecifikke ingredienser.

Begrundelse

Dette er under alle omstændigheder gængs praksis i laboratorierne i dag og er i overensstemmelse med, hvordan andre fødevarer testes i dag. Honning bør ikke behandles anderledes end andre fødevare i denne henseende. F.eks. er det meget sandsynligt, at næsten al pollen i "rapshonning" fra Canada stammer fra genmodificerede afgrøder. Det ville derfor være højst misvisende for forbrugeren, hvis denne type honning ikke skulle mærkes som "indeholdende ingredienser, der er fremstillet af gmo'er".

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 1 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1d) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1829/2003 skal honning og andre fødevarer eller kosttilskud, som indeholder pollen, der stammer fra genetisk modificerede afgrøder, mærkes som fødevarer, der indeholder ingredienser, der er fremstillet af genetisk modificerede organismer.

Begrundelse

Ændring som følge af Domstolens dom af 6. september 2011.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 1 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1e) Eftersom honning er et naturprodukt, bør det være fritaget for kravet om at være forsynet med en ingrediensliste.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Bilagene til direktiv 2001/110/EF indeholder tekniske elementer, der evt. skal tilpasses eller ajourføres for at tage hensyn til udviklingen i relevante internationale standarder. Direktivet tillægger ikke Kommissionen passende beføjelser til omgående at tilpasse eller ajourføre disse bilag for at tage hensyn til udviklingen i internationale standarder. Af hensyn til en konsekvent gennemførelse af direktiv 2001/110/EF bør beføjelsen til at tilpasse eller ajourføre bilagene til nævnte direktiv for at tage hensyn til ikke blot de tekniske fremskridt, men også til udviklingen i de internationale standarder, også tillægges Kommissionen.

udgår

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 6

 

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) For at tage hensyn til den tekniske udvikling og en eventuel udvikling i internationale standarder bør Kommissionen, i overensstemmelse med traktatens artikel 290, derfor tillægges beføjelser til at tilpasse eller ajourføre de tekniske specifikationer vedrørende produktbeskrivelser og definitioner i bilagene til direktiv 2001/110/EF.

udgår

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2001/110/EF

Artikel 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) I artikel 2 indsættes følgende som nr. 5):

udgår

"5) Eftersom pollen er en naturlig karakteristisk bestanddel i honning, betragtes pollen ikke som en ingrediens som omhandlet i artikel 6, stk. 4, i direktiv 2000/13/EF i de produkter, der er defineret i bilag I til dette direktiv."

 

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Direktiv 2001/110/EF

Artikel 2 – nr. 5 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a) I artikel 2 indsættes følgende som nr. 5):

 

"5) Som undtagelse fra artikel 9 i forordning (EU) nr. 1169/2011 kræves der ikke nogen ingrediensliste for honning. Pollen betragtes imidlertid som en ingrediens som omhandlet i artikel 2 og artikel 12 i forordning (EF) nr. 1829/2003."

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)

Direktiv 2001/110/EF

Artikel 2 – nr. 6 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b) I artikel 2 indsættes følgende som nr. 6):

 

“6) Honning og andre fødevarer eller kosttilskud, der indeholder pollen, som stammer fra genetisk modificerede afgrøder, skal betragtes som fødevarer, der indeholder ingredienser fremstillet af genetisk modificerede organismer, og skal mærkes i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 1829/2003, og især artikel 12, stk. 2 og artikel 24, stk. 2, heraf."

Begrundelse

Ændring som følge af Domstolens dom af 6. september 2011.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2001/110/EF

Artikel 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5 vedrørende ændring af de tekniske specifikationer med hensyn til navne, produktbetegnelser og definitioner i bilag I og honnings kendetegn og sammensætning i bilag II for at tage hensyn til den tekniske udvikling og, hvor det er relevant, udviklingen i relevante internationale standarder.

udgår

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 3

Direktiv 2001/110/EF

Artikel 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 4 og 6 tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den […] (Publications Office is to fill in the date of entry into force of this amending Act).

2. De delegerede beføjelser i artikel 4 tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den …+. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

__________________________

 

+ EUT: Indsæt venligst datoen: datoen for dette ændringsdirektivs ikrafttræden.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 3

Direktiv 2001/110/EF

Artikel 6 a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den i artikel 4 og 6 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 4 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 3

Direktiv 2001/110/EF

Artikel 6 a – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4 og 6 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 1, nr. 1), senest den [dato]. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 1, nr. 1), senest den ... +[12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen]. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

 

___________________

 

+ EUT: Indsæt venligst datoen: 12 måneder efter dette ændringsdirektivs ikrafttræden.

  • [1]  EUT C 11 af 15.1.2013, s. 88.

BEGRUNDELSE

Tilpasning til Lissabontraktaten

Artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skitserer anvendelsen af delegerede retsakter:

Ifølge artikel 290 i TEUF kan lovgiver delegere Kommissionen "beføjelse til at vedtage almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt". De retsakter, som Kommissionen vedtager på denne måde, betegnes i den terminologi, der anvendes i traktaten, som "delegerede retsakter" (artikel 290, stk. 3).

Kommissionens forslag vil give Kommissionen mulighed for at ændre de tekniske specifikationer til navne, produktbeskrivelser og definitioner i Bilag I og kriterierne for sammensætning i Bilag II til det nuværende direktiv. Ordføreren mener imidlertid, at dette alt sammen er væsentlige bestemmelser i direktivet. Derfor går Kommissionens forslag, idet det giver mulighed for ændring af væsentlige bestemmelser, ud over anvendelsesområdet for delegerede retsakter som defineret i traktaten. Derfor har ordføreren i sin betænkning fjernet disse referencer fra Kommissionens forslag.

Kommissionen tillægges stadig beføjelser til at vedtage delegerede retsakter vedrørende ikke-væsentlige bestemmelser. Derfor bevares forslaget i artikel 4 vedrørende delegerede retsakter til fastsættelse af metoder, som gør det muligt at kontrollere, om honning overholder bestemmelserne i dette direktiv.

En sådan holdning skal ses i lyset af den nylige vedtagelse af tilsvarende ændringer til direktiv 2012/12/EU vedrørende frugtsaft. I dette direktiv blev de dele af bilagene, der indeholder produktnavne, definitioner og specifikationer, holdt uden for de delegerede beføjelsers anvendelsesområde. En lignende tilgang anvendes også med hensyn til de igangværende drøftelser om de såkaldte "morgenmadsdirektiver", som har til formål at tilpasse Kommissionens gennemførelsesbeføjelser i Rådets direktiv 1999/4/EF, 2000/36/EF, 2001/111/EF, 2001/113/EF og 2001/114/EF til bestemmelserne i Lissabontraktaten. Det er vigtigt, at Parlamentet opretholder en konsekvent tilgang, hvorfor ordføreren har taget disse direktiver med i betragtning ved udarbejdelsen af denne betænkning.

Ordføreren har også ændret på den periode, for hvilken beføjelserne til at vedtage delegerede retsakter delegeres til Kommissionen. Dette er blevet ændret fra en ubestemt periode til en periode på fem år med stiltiende forlængelse. Disse ændringer afspejler Parlamentets standardformuleringer om delegerede retsakter og er i overensstemmelse med tilgangen i de ovennævnte direktiver.

UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (6.11.2013)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning
(COM(2012)0530 – C7‑0304/2012 – 2012/0260(COD))

Ordfører for udtalelse: Mariya Gabriel

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag har primært til formål at præcisere i direktiv 2001/110/EF (honningdirektivet), at pollen er en naturlig bestanddel af og ikke en ingrediens i honning. Kommissionen reagerer på en afgørelse truffet af Den Europæiske Unions Domstol (Domstolen) i "Bablok"-sagen (sag C-442/09). I denne afgørelse fastlægges det, at pollen er en ingrediens i honning i henhold til definitionen i artikel 6, stk. 4, litra a), i direktiv 2000/13/EF. Det andet væsentlige element i Kommissionens forslag er, at den tidligere "udvalgsprocedure" i dette direktiv erstattes med delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 290 i TEUF.

Kommissionen og Domstolen har forskellige holdninger. Kommissionen gør gældende, at pollen forekommer naturligt i honning, eftersom pollen kommer ind i bistadet som følge af biernes aktiviteter og forbliver i honningen uafhængigt af menneskelige handlinger. Domstolen lægger på sin side vægt på, at centrifugeringen af bikagerne ved indsamlingen af honningen kan medføre, at indholdet af ikke blot cellerne med honning udvindes, men også at indholdet af de naboceller, der er bestemt til oplagring af pollen, udvindes. Følgelig bliver den andel af pollen, som findes i honning, i de fleste tilfælde øget af biavlere under udvindingsprocessen.

Domstolens afgørelse har givet anledning til grundlæggende spørgsmål om sameksistensen mellem genetisk modificerede afgrøder og biavl. Domstolen fastlagde, at honning, der indeholder genetisk modificeret pollen, bør have en tilladelse i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1829/2003 for at kunne blive bragt i omsætning. Denne afgørelse finder ligeledes anvendelse, uanset om pollen defineres som en ingrediens eller en bestanddel.

Ordførerens holdning

Ordføreren tilslutter sig Kommissionens forslag om at behandle pollen som en naturlig bestanddel af honning.

Konsekvenser for biavlssektoren

Ordføreren vurderer, at det er nødvendigt at fokusere på de direkte og indirekte konsekvenser for biavlssektoren i forbindelse med den eventuelle vedtagelse af forslaget.

Honning anses for at være et naturligt produkt, der er sundt. Følgelig kan en eventuel mærkning af honning som et produkt, der indeholder genetisk modificeret pollen som ingrediens, have en klar indvirkning på honnings ry som et naturligt produkt. Såfremt pollen benævnes som en ingrediens, kan forbrugerne tro, at pollen er et særskilt produkt, der er tilsat honningen, selv om dette ikke er tilfældet.

Klassificeringen af pollen som en ingrediens ville i betydeligt omfang øge omkostningerne i forbindelse med de prøver, der skal foretages for at få de oplysninger, som er nødvendige for mærkningen. Omkostningernes konsekvenser kan være væsentlige og overstige de nuværende produktionsomkostninger per bistade, der vil være forskellige for hobbybiavlere og de professionelle biavlere, som producerer store mængder honning. Som følge af stordriftsfordele kan professionelle biavlere nemt bære byrden, således at denne ændring i højere grad vil berøre de biavlere, som producerer små mængder. Det er muligt, at visse hobbybiavlere ophører med deres hobbyvirksomhed som følge heraf.

På den anden side medfører de øgede produktionsomkostninger som følge af krav om yderligere prøver, at detailprisen stiger.

Kommissionens forslag bestrider desuden ikke Domstolens afgørelse. Efter ændringen af direktiv 2001/110/EF vil honning, som indeholder genetisk modificeret pollen, fortsat være omfattet af artikel 3, stk. 1, litra c), i denne forordning som "fødevarer, der er fremstillet af GMO'er". Dette betyder, at mængden af tilladt genetisk modificeret pollen i forhold til tærsklen på 0,9 %, som er mærkningsgrænsen, vil skulle udregnes som en procentdel af den samlede mængde honning som et produkt, der kun består af en enkelt ingrediens, frem for som en procentdel af den samlede mængde pollen.

Det er højst usandsynligt, at forekomsten af genetisk modificeret pollen overstiger den tilladte tærskel for honning. I praksis ligger værdierne i honning på mellem 0,005 % og 0,05 % (alle ingredienser indbefattet, herunder pollen). I ekstreme tilfælde, hvor den samlede mængde uopløseligt stof i vand er pollen, og pollenet udelukkende er af genetisk modificeret oprindelse, vil denne udgøre mellem 0,005 % og 0,5 % af honningens samlede vægt. Ved udgangen af maj 2013 var der ingen metode til at fastlægge mængden af genmodificeret pollen i den samlede mængde pollen.

Tærsklen på 0,9 % gælder for fødevarer og producenter af økologiske produkter. I denne henseende vil der opstå forskelsbehandling mellem biavlere og producenter af økologiske fødevarer, som kan medføre spændinger mellem sektorerne.

Debatten om sameksistens

Ordføreren vil gerne understrege, at debatten om ændring af honningdirektivet ikke skal forveksles med debatten om sameksistens. I 2012 dyrkede fem medlemsstater (Den Tjekkiske Republik, Portugal, Rumænien, Slovakiet og Spanien) genmodificerede organismer kommercielt, hovedsageligt i form af majs MON 810, der er skadedyrsresistent. Ikke-tilladte genetisk modificerede organismer og de hermed forbundne ingredienser er ikke tilladte på markedet, og derfor finder forordningen om mærkning af genmodificerede organismer ikke anvendelse.

Denne usikkerhed for så vidt angår forekomsten af genmodificerede marker og de hermed forbundne konsekvenser ser ud til at være centrale for debatten om miljøkonsekvenser generelt. Disse konsekvenser er imidlertid ikke direkte forbundet med Kommissionens forslag til honningdirektivet, men snarere resultatet af, at flere lande endnu ikke på korrekt vis har gennemført direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne1 defineres en ingrediens som ethvert stof, der anvendes ved fremstilling eller tilberedning af en fødevare, og som stadig findes i færdigvaren, eventuelt i ændret form. Denne definition antyder en bevidst anvendelse af et stof ved fremstilling eller tilberedning af en fødevare. I betragtning af honnings naturlige karakter og især den naturlige årsag til, at de stoffer, der er karakteristiske for honning, herunder pollen, findes i honningen, er det nødvendigt at præcisere, at pollen og eventuelle andre bestanddele, der er karakteristiske for honning, ikke bør betragtes som "ingredienser" i honning som defineret i forordning (EU) nr. 1169/2011.

 

______________

 

1EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Bilagene til direktiv 2001/110/EF indeholder tekniske elementer, der evt. skal tilpasses eller ajourføres for at tage hensyn til udviklingen i relevante internationale standarder. Direktivet tillægger ikke Kommissionen passende beføjelser til omgående at tilpasse eller ajourføre disse bilag for at tage hensyn til udviklingen i internationale standarder. Af hensyn til en konsekvent gennemførelse af direktiv 2001/110/EF bør beføjelsen til at tilpasse eller ajourføre bilagene til nævnte direktiv for at tage hensyn til ikke blot de tekniske fremskridt, men også til udviklingen i de internationale standarder, også tillægges Kommissionen.

udgår

Begrundelse

Bilagene indeholder elementer, der er af afgørende betydning for direktivet, og falder derfor ikke ind under de delegerede retsakters anvendelsesområde.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) For at tage hensyn til den tekniske udvikling og en eventuel udvikling i internationale standarder bør Kommissionen, i overensstemmelse med traktatens artikel 290, derfor tillægges beføjelser til at tilpasse eller ajourføre de tekniske specifikationer vedrørende produktbeskrivelser og definitioner i bilagene til direktiv 2001/110/EF.

udgår

Begrundelse

Bilagene indeholder elementer, der er af afgørende betydning for direktivet, og falder derfor ikke ind under de delegerede retsakters anvendelsesområde.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 3

Direktiv 2001/110/EF

Artikel 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5 vedrørende ændring af de tekniske specifikationer med hensyn til navne, produktbetegnelser og definitioner i bilag I og honnings kendetegn og sammensætning i bilag II for at tage hensyn til den tekniske udvikling og, hvor det er relevant, udviklingen i relevante internationale standarder.

udgår

Begrundelse

Bilagene indeholder elementer, der er af afgørende betydning for direktivet, og falder derfor ikke ind under de delegerede retsakters anvendelsesområde.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 3

Direktiv 2001/110/EF

Artikel 6 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 4 og 6 tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den […] (Publications Office is to fill in the date of entry into force of this amending Act).

2. De delegerede beføjelser i artikel 4 tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den […] (EUT: Indsæt datoen for denne ændringsretsakts ikrafttræden). Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Bilagene indeholder elementer, der er af afgørende betydning for direktivet, og falder derfor ikke ind under de delegerede retsakters anvendelsesområde.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 3

Direktiv 2001/110/EF

Artikel 6 a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den i artikel 4 og 6 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

3. Den i artikel 4 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

Begrundelse

Bilagene indeholder elementer, der er af afgørende betydning for direktivet, og falder derfor ikke ind under de delegerede retsakters anvendelsesområde.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 1, nr. 1), senest den [dato]. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 12 måneder efter dette direktivs ikrafttræden De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

PROCEDURE

Titel

Ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning

Referencer

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

22.10.2012

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

4.7.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Mariya Gabriel

3.7.2013

Behandling i udvalg

30.9.2013

 

 

 

Dato for vedtagelse

5.11.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

2

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Luís Paulo Alves, Pilar Ayuso, Kent Johansson, Anthea McIntyre, Maria do Céu Patrão Neves, Milan Zver

PROCEDURE

Titel

Ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning

Referencer

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD)

Dato for høring af EP

21.9.2012

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

22.10.2012

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

22.10.2012

AGRI

4.7.2013

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

10.10.2012

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Julie Girling

14.11.2012

 

 

 

Behandling i udvalg

17.10.2013

 

 

 

Dato for vedtagelse

27.11.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

15

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Erik Bánki, Gaston Franco, Julie Girling, Eduard-Raul Hellvig, Georgios Koumoutsakos, Marusya Lyubcheva, Jiří Maštálka, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Alojz Peterle, Vittorio Prodi, Bart Staes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Dato for indgivelse

5.12.2013