ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

4.12.2013 - (COM(2012)0530 – C7‑0304/2012 – 2012/0260(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγήτρια: Julie Girling


Διαδικασία : 2012/0260(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0440/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0440/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

(COM(2012)0530 – C7‑0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0530),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0304/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2012[1],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0440/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-442/098, η γύρη στο μέλι θεωρείται συστατικό κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων. Η απόφαση του Δικαστηρίου βασίστηκε σε αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών που παρουσιάστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η παρουσία γύρης στο μέλι οφείλεται κατά κύριο λόγο στη φυγοκέντρηση που πραγματοποιεί ο μελισσοκόμος για τους σκοπούς της συλλογής του μελιού. Ωστόσο, η γύρη εισέρχεται στην κυψέλη μόνο ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας των μελισσών και βρίσκεται στο μέλι ανεξάρτητα από το αν ο μελισσοκόμος εξάγει το μέλι μέσω φυγοκέντρησης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές στο μέλι που περιέχει γενετικώς τροποποιημένη (ΓΤ) γύρη, ότι η γύρη είναι φυσικό στοιχείο της σύνθεσης του μελιού που είναι μια φυσική ουσία η οποία δεν έχει κανένα συστατικό, και όχι ένα συστατικό κατά την έννοια της οδηγίας 2000/13/ΕΚ. Συνεπώς, η οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για το μέλι θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-442/098, η γύρη που προέρχεται από γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες θεωρείται συστατικό του μελιού, ή συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν γύρη, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8a .

 

___________________

_________________

8ΕΕ C 311 της 22.10.2011, σ. 7.

8ΕΕ C 311 της 22.10.2011, σ. 7.

 

8aΚανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ C 311, της 22.10.11, σ. 7).

9ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29.

 

10ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.

 

11ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 47.

 

Αιτιολόγηση

Αλλαγή σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 6ης Σεπτεμβρίου 2011.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αυξανόμενη ευαισθησία των καταναλωτών στην παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στα τρόφιμα καθώς και το δικαίωμά τους να ενημερώνονται σχετικά, και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, η οδηγία 2001/110/EΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2001 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ελευθερία της πληροφόρησης και της επιλογής για τους καταναλωτές και λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του μελιού, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεωρεί τη γύρη ως συστατικό, ωστόσο μόνο κατά την έννοια του άρθρου 2 και του άρθρου 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1γ) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, συστατικό είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ενός τροφίμου. Για την παραγωγή του μελιού και την επικονίαση των καλλιεργειών είναι απαραίτητο οι κυψέλες να τοποθετούνται σκόπιμα σε σημεία ώστε οι μέλισσες να μπορούν να επισκεφτούν ορισμένα είδη φυτών. Η σύνθεση του μελιού εξαρτάται κυρίως από το πού είναι τοποθετημένες οι κυψέλες και από το πότε γίνεται η συγκομιδή. Η γύρη που προέρχεται από γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες θα πρέπει, συνεπώς, να θεωρείται ως ειδικό συστατικό ανάλογα με το κάθε είδος φυτού.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για την τρέχουσα πρακτική στα εργαστήρια σήμερα η οποία, εκτός αυτού, συμφωνεί με τον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται και άλλα τρόφιμα σήμερα. Το μέλι δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τα άλλα τρόφιμα από αυτή την άποψη. Για παράδειγμα, είναι πολύ πιθανό σχεδόν όλη η γύρη στο μέλι ελαιοκράμβης από τον Καναδά να προέρχεται από γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες. Συνεπώς, θα ήταν εξαιρετικά παραπλανητικό για τον καταναλωτή, το μέλι αυτό να μη φέρει την επισήμανση «περιέχει συστατικά που παράγονται από ΓΤΟ».

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 δ) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, το μέλι και άλλα τρόφιμα ή πρόσθετα τροφίμων που περιέχουν γύρη που προέρχεται από γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες πρέπει να φέρουν επισήμανση ως τρόφιμα που περιλαμβάνουν συστατικά που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς.

Αιτιολόγηση

Αλλαγή σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 6ης Σεπτεμβρίου 2011.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1ε) Δεδομένου ότι το μέλι είναι φυσικό προϊόν θα πρέπει να εξαιρείται από την απαίτηση να συνοδεύεται από κατάλογο συστατικών.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Τα παραρτήματα της οδηγίας 2001/110/ΕΚ περιλαμβάνουν τεχνικά στοιχεία που ενδέχεται να πρέπει να προσαρμοστούν ή να επικαιροποιηθούν ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων. Η εν λόγω οδηγία δεν αναθέτει στην Επιτροπή κατάλληλες αρμοδιότητες για ταχεία προσαρμογή ή επικαιροποίηση των παραρτημάτων αυτών, ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις των διεθνών προτύπων. Συνεπώς, για τη συνεκτική εφαρμογή της οδηγίας 2001/110/ΕΚ θα πρέπει επίσης να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να προβαίνει στην προσαρμογή ή στην επικαιροποίηση των παραρτημάτων της εν λόγω οδηγίας, ώστε να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η τεχνική πρόοδος, αλλά και οι εξελίξεις των διεθνών προτύπων.

διαγράφεται

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Επομένως, για να ληφθούν υπόψη η τεχνική πρόοδος και, κατά περίπτωση, οι εξελίξεις των διεθνών προτύπων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να προβαίνει στην προσαρμογή ή στην επικαιροποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται τις περιγραφές των προϊόντων και τους ορισμούς των παραρτημάτων της οδηγίας 2001/110/ΕΚ.

διαγράφεται

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1– σημείο 1

Οδηγία 2001/110/ΕΚ

Άρθρο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Στο άρθρο 2 προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

διαγράφεται

‘5. Δεδομένου ότι η γύρη αποτελεί φυσικό χαρακτηριστικό στοιχείο της σύνθεσης του μελιού, δεν θεωρείται συστατικό, κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, των προϊόντων που ορίζονται στο παράρτημα 1 της παρούσας οδηγίας».

 

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Οδηγία 2001/110/ΕΚ

Άρθρο 2 – σημείο 5 (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1a) Στο άρθρο 2 προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

 

«5. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, δεν απαιτείται να συνοδεύεται το μέλι από κατάλογο συστατικών. Ωστόσο, η γύρη θεωρείται ότι αποτελεί συστατικό κατά την έννοια των άρθρων 2 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.»

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Οδηγία 2001/110/ΕΚ

Άρθρο 2 – σημείο 6 (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β) Στο άρθρο 2 προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

 

«6. Το μέλι και άλλα τρόφιμα ή πρόσθετα τροφίμων που περιέχουν γύρη που προέρχεται από γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες θεωρούνται τρόφιμα που περιλαμβάνουν συστατικά που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και φέρουν επισήμανση σύμφωνη με τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, και ιδίως στα άρθρα 12 παράγραφος 2, και 24 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Αλλαγή σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 6ης Σεπτεμβρίου 2011.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1– σημείο 3

Οδηγία 2001/110/ΕΚ

Άρθρο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 6α, για την τροποποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τα ονόματα, τις περιγραφές των προϊόντων και τους ορισμούς του παραρτήματος Ι και τα κριτήρια σύνθεσης για το μέλι του παραρτήματος ΙI, ώστε να ληφθούν υπόψη η τεχνική πρόοδος και, κατά περίπτωση, οι εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων.

διαγράφεται

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2001/110/ΕΚ

Άρθρο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 6 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από (.). (Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων συμπληρώνει την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής της τροποποιητικής πράξης).

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από (...)+. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρώς για περιόδους ίσης διάρκειας, εφόσον δεν διατυπωθεί σχετικώς αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της εκάστοτε περιόδου.

 

__________________________

 

+ΕΕ: Να εισαχθεί ημερομηνία : ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2001/110/ΕΚ

Άρθρο 6α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6 είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρμα στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που αυτή προβλέπει. Δεν επηρεάζει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

3. Η εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 4 είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρμα στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που αυτή προβλέπει. Δεν επηρεάζει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2001/110/ΕΚ

Άρθρο 6α – σημείο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6 τίθεται σε ισχύ μόνο αν δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 τίθεται σε ισχύ μόνο αν δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς το άρθρο 1 σημείο 1 έως [ημερομηνία]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς το άρθρο 1 σημείο 1 έως τις ... +[12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

 

___________________

 

+ ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία: 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας.

  • [1]   ΕΕ C της 15.1.2013, σ. 88 .

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ευθυγράμμιση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας

Το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) καθορίζει το πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων:

«Το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ επιτρέπει στον νομοθέτη να αναθέτει «στην Επιτροπή την εξουσία έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία νομοθετικής πράξης». Οι νομοθετικές πράξεις που εκδίδονται από την Επιτροπή κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκαλούνται «πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση» (άρθρο 290 παράγραφος 3) σύμφωνα με την ορολογία της Συνθήκης.”

Η πρόταση της Επιτροπής θα επιτρέψει στην Επιτροπή να τροποποιήσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις ονομασίες, τις περιγραφές των προϊόντων και τους ορισμούς του παραρτήματος Ι και τα κριτήρια σύνθεσης του παραρτήματος ΙI της παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, η εισηγήτρια θεωρεί ότι όλα αυτά είναι ουσιώδη στοιχεία της οδηγίας. Ως εκ τούτου, η πρόταση της Επιτροπής, παρέχοντας τη δυνατότητα τροποποίησης ουσιωδών στοιχείων, υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων όπως αυτές προβλέπονται στη Συνθήκη. Για τον λόγο αυτόν, η εισηγήτρια στην έκθεσή της αφαίρεσε τις εν λόγω αναφορές από την πρόταση της Επιτροπής.

Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για μη ουσιώδη στοιχεία πρέπει να εξακολουθήσει να ανατίθεται στην Επιτροπή. Κατά συνέπεια, η πρόταση στο άρθρο 4 για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τη θέσπιση μεθόδων που επιτρέπουν τον έλεγχο της συμμόρφωσης του μελιού προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας διατηρείται.

Η θέση αυτή πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της πρόσφατης έγκρισης παρόμοιων τροποποιήσεων στην οδηγία 2012/12/ΕΕ για τους χυμούς φρούτων. Στην εν λόγω οδηγία, τα τμήματα των παραρτημάτων που περιλαμβάνουν ονομασίες προϊόντων, ορισμούς και χαρακτηριστικά αφαιρέθηκαν από το πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Παρόμοια προσέγγιση ακολουθείται όσον αφορά τις εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με τις επονομαζόμενες «οδηγίες για το πρόγευμα» (breakfast directives), οι οποίες αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση των υφισταμένων εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής που προβλέπονται στις οδηγίες 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ, 2001/113/ΕΚ και 2001/114/ΕΚ προς τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας. Είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να ακολουθήσει μια συνεπή προσέγγιση και, ακριβώς για τον λόγο αυτό, η εισηγήτρια έλαβε υπόψη αυτές τις άλλες οδηγίες κατά την εκπόνηση της παρούσας έκθεσης.

Η εισηγήτρια τροποποίησε επίσης το χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορεί να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Το χρονικό διάστημα μετετράπη από μια αόριστη χρονική περίοδο σε περίοδο πέντε ετών με δυνατότητα σιωπηρής παράτασης. Η συγκεκριμένη τροπολογία απηχεί την πάγια διατύπωση του Κοινοβουλίου σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και συνάδει με τις προσεγγίσεις που έχουν ακολουθηθεί για τις προαναφερθείσες οδηγίες.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (6.11.2013)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι
(COM(2012)0530 – C7‑0304/2012 – 2012/0260(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Mariya Gabriel

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κύριος στόχος της εξεταζόμενης πρότασης της Επιτροπής είναι να διευκρινισθεί ότι, στο πλαίσιο της οδηγίας 2001/110, της λεγόμενης "Οδηγίας για το μέλι", η γύρη δεν είναι συστατικό του μελιού αλλά φυσικό στοιχείο της σύνθεσης του μελιού. Η Επιτροπή αντιδρά σε απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση "Bablok" (υπόθεση C-442/09), με την οποία η γύρη χαρακτηρίζεται ως συστατικό του μελιού, κατά την έννοια του άρθρου (ορισμός) 6 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/13/ΕΚ. Το δεύτερο μείζον στοιχείο της πρότασης της Επιτροπής είναι ότι αντικαθιστά την παλαιά διαδικασία της "επιτροπολογίας" της εν λόγω οδηγίας με τις μνημονευόμενες στο άρθρο 290 της ΣΛΕΕ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ της Επιτροπής και του ΔΕΕ. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η γύρη υπάρχει φυσικά μέσα στο μέλι διότι εισέρχεται στην κυψέλη με τις δραστηριότητες των μελισσών και παραμένει σε αυτό ανεξάρτητα από ανθρώπινη παρέμβαση. Το Δικαστήριο, από την πλευρά του, τονίζει ότι όταν οι κηρήθρες υποβάλλονται σε φυγοκέντρηση για την συλλογή του μελιού, τούτο έχει ως αποτέλεσμα την εξαγωγή του περιεχομένου όχι μόνον των γεμάτων με μέλι κελιών αλλά και των γειτονικών, που προορίζονται για αποθήκευση της γύρης. Κατά συνέπεια, η ποσότητα της γύρης που βρίσκεται στο μέλι αυξάνεται, ως επί το πλείστον, από τους μελισσοκόμους κατά την διαδικασία εξαγωγής του μελιού.

Με την απόφαση του Δικαστηρίου προέκυψαν σημαντικά ζητήματα όσον αφορά την συνύπαρξη ΓΤ καλλιεργειών και μελισσοκομίας. Το Δικαστήριο απεφάσισε ότι για να διατεθεί στην αγορά μέλι που περιέχει γενετικώς τροποποιημένη (ΓΤ) γύρη, πρέπει να χορηγείται άδεια βάσει του άρθρου 4(2) του κανονισμού 1829/2003. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται ανεξαρτήτως εάν η γύρη ορίζεται ως συστατικό ή φυσικό στοιχείο.

Η θέση της συντάκτριας γνωμοδότησης

Η συντάκτρια συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής να θεωρείται η γύρη ως φυσικό στοιχείο της σύνθεσης του μελιού.

Επιπτώσεις στον τομέα της μελισσοκομίας

Η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις άμεσες και τις έμμεσες συνέπειες που θα έχει για τον τομέα της μελισσοκομίας η έγκριση ή μη της πρότασης.

Το μέλι θεωρείται ως ένα φυσικό, υγιεινό προϊόν. Για τον λόγο αυτό, εάν το μέλι μπορεί ενδεχομένως να σημανθεί ως προϊόν που περιέχει ΓΤ γύρη ως συστατικό, τούτο θα υπονομεύσει σαφώς την φήμη του μελιού ως φυσικού προϊόντος. Αποκαλώντας την γύρη συστατικό, οι καταναλωτές μπορούν να σκεφθούν ότι η γύρη είναι κάποιο διαφορετικό προϊόν το οποίο προστίθεται στο μέλι, ενώ τούτο δεν συμβαίνει.

Η ταξινόμηση της γύρης ως συστατικού θα επιβάρυνε σημαντικά το κόστος των διενεργούμενων ελέγχων για την συλλογή των απαραίτητων για την σήμανση πληροφοριών. Η επιβάρυνση του κόστους μπορεί να είναι σημαντική και να υπερβεί το σημερινό κόστος της παραγωγής ανά κυψέλη, θα είναι διαφορετική για τους ερασιτέχνες και διαφορετική για τους επαγγελματίες μελισσοκόμους οι οποίοι, καθώς παράγουν μεγάλες ποσότητες μελιού, λόγω οικονομιών κλίμακας μπορούν εύκολα να αντιμετωπίσουν την επιβάρυνση αυτή, με αποτέλεσμα η σχετική τροποποίηση να αποβεί κυρίως εις βάρος των μελισσοκόμων με παραγωγή μικρής κλίμακας.

Είναι μάλιστα πιθανόν, για τον λόγο αυτό, ορισμένοι ερασιτέχνες μελισσοκόμοι να σταματήσουν την δραστηριότητά τους.

Από την άλλη πλευρά, το αυξημένο κόστος παραγωγής, λόγω της απαίτησης συμπληρωματικών τεστ, θα προκαλέσει αύξηση της τιμής λιανικής πωλήσεως.

Άλλωστε, η απόφαση της πρότασης της Επιτροπής δεν αμφισβητεί την απόφαση του ΔΕΕ. Μετά την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ, το μέλι που περιέχει ΓΤ γύρη θα εξακολουθήσει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού, ως «τρόφιμο που παράγεται από ΓΤΟ». Αυτό σημαίνει ότι η ποσότητα της επιτρεπόμενης για την τήρηση του ορίου επισήμανσης του 0,9% ΓΤ γύρης θα πρέπει να υπολογίζεται ως ποσοστό της συνολικής ποσότητας του μελιού ως προϊόντος αποτελούμενου από ένα συστατικό και όχι ως ποσοστό της συνολικής ποσότητας γύρης.

Είναι μάλλον απίθανο η παρουσία ΓΤ γύρης να υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο για το μέλι. Στην πράξη, οι τιμές είναι της τάξεως του 0,005 έως 0,05% (όλων των συστατικών συνολικώς, περιλαμβανομένης και της γύρης). Στην ακραία περίπτωση που η συνολική ποσότητα της αδιάλυτης στο νερό ύλης είναι γύρη και η γύρη αυτή θα ήταν αποκλειστικώς ΓΤ προέλευσης, θα αναλογούσε στο 0,005 à 0,05% του συνολικού βάρους του μελιού. Στο τέλος Μαΐου 2013, δεν υπήρχε καμία μέθοδος για την εκτίμηση της ποσότητας της ΓΤ γύρης επί της συνολικής γύρης.

Το όριο του 0,9 % ισχύει για τα τρόφιμα και τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, η άνιση μεταχείριση θα είναι μεταξύ μελισσοκόμων και παραγωγών βιολογικών προϊόντων και θα μπορούσε να δημιουργήσει ένταση μεταξύ των τομέων αυτών.

Η συζήτηση για τη συνύπαρξη

Η συντάκτρια γνωμοδότησης επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι η συζήτηση για την τροποποίηση της οδηγίας για το μέλι δεν πρέπει να συγχέεται με την συζήτηση για την συνύπαρξη. Το 2012, πέντε κράτη μέλη της ΕΕ (Ισπανία, Πορτογαλία, Τσεχική Δημοκρατία, Ρουμανία και Σλοβακία) καλλιέργησαν ΓΤΟ για εμπορική εκμετάλλευση, ως επί το πλείστον καλαμπόκι MON 810, ανθεκτικό σε παράσιτα. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά μη εγκεκριμένων ΓΤΟ και των εξ αυτών προερχόμενων συστατικών, συνεπώς δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός για την επισήμανση των ΓΤΟ.

Η αβεβαιότητα αυτή ως προς την ύπαρξη αγρών ΓΤΟ και των εξ αυτών συνεπειών φαίνεται ότι είναι στο επίκεντρο της συζήτησης σχετικώς με τις εν γένει περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εν πάση περιπτώσει όμως, οι επιπτώσεις αυτές δεν συνδέονται άμεσα με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την οδηγία για το μέλι αλλά μάλλον με το γεγονός ότι πολλές χώρες δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει σωστά την οδηγία 2001/18/ΕΚ σχετικά με τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 α) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές1 ορίζει ως «συστατικό» οποιαδήποτε ουσία που χρησιμοποιείται στην παρασκευή ή επεξεργασία ενός τροφίμου και η οποία εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό προϊόν, ακόμη και σε διαφοροποιημένη μορφή. Ο ορισμός αυτός συνεπάγεται σκόπιμη χρήση μιας ουσίας στην παρασκευή ή την επεξεργασία ενός τροφίμου. Λαμβάνοντας υπόψη τον φυσικό χαρακτήρα του μελιού, και ειδικότερα τη φυσική παρουσία των χαρακτηριστικών της σύνθεσης του μελιού, συμπεριλαμβανομένης της γύρης, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι η γύρη και οποιαδήποτε άλλο συστατικό του μελιού δεν θα πρέπει να θεωρείται ως «συστατικό» του μελιού, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.

 

______________

 

1 ΕΕ L 304, 22.11.2011, σ. 18.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Τα παραρτήματα της οδηγίας 2001/110/ΕΚ περιλαμβάνουν τεχνικά στοιχεία που ενδέχεται να πρέπει να προσαρμοστούν ή να επικαιροποιηθούν ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων. Η εν λόγω οδηγία δεν αναθέτει στην Επιτροπή κατάλληλες αρμοδιότητες για ταχεία προσαρμογή ή επικαιροποίηση των παραρτημάτων αυτών, ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις των διεθνών προτύπων. Συνεπώς, για τη συνεκτική εφαρμογή της οδηγίας 2001/110/ΕΚ θα πρέπει επίσης να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να προβαίνει στην προσαρμογή ή στην επικαιροποίηση των παραρτημάτων της εν λόγω οδηγίας, ώστε να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η τεχνική πρόοδος, αλλά και οι εξελίξεις των διεθνών προτύπων.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα παραρτήματα περιέχουν σημαντικά στοιχεία της οδηγίας και, κατά συνέπεια, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Επομένως, για να ληφθούν υπόψη η τεχνική πρόοδος και, κατά περίπτωση, οι εξελίξεις των διεθνών προτύπων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να προβαίνει στην προσαρμογή ή στην επικαιροποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται τις περιγραφές των προϊόντων και τους ορισμούς των παραρτημάτων της οδηγίας 2001/110/ΕΚ.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα παραρτήματα περιέχουν σημαντικά στοιχεία της οδηγίας και, κατά συνέπεια, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2001/110/ΕΚ

Άρθρο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 6α, για την τροποποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τα ονόματα, τις περιγραφές των προϊόντων και τους ορισμούς του παραρτήματος Ι και τα κριτήρια σύνθεσης για το μέλι του παραρτήματος ΙI, ώστε να ληφθούν υπόψη η τεχνική πρόοδος και, κατά περίπτωση, οι εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα παραρτήματα περιέχουν σημαντικά στοιχεία της οδηγίας και, κατά συνέπεια, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2001/110/ΕΚ

Άρθρο 6 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 6 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από (….). (Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων συμπληρώνει την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής της τροποποιητικής πράξης).

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονική περίοδο πέντε ετών από (...). (Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων συμπληρώνει την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής της τροποποιητικής πράξης). Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Τα παραρτήματα περιέχουν σημαντικά στοιχεία της οδηγίας και, κατά συνέπεια, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2001/110/ΕΚ

Άρθρο 6 α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6 είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρμα στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που αυτή προβλέπει. Δεν επηρεάζει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

3. Η εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 4 είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρμα στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

Αιτιολόγηση

Τα παραρτήματα περιέχουν σημαντικά στοιχεία της οδηγίας και, κατά συνέπεια, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς το άρθρο 1 σημείο 1 έως [ημερομηνία]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς το άρθρο 1 σημείο 1 εντός δώδεκα μηνών μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

22.10.2012

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

4.7.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Mariya Gabriel

3.7.2013

Εξέταση στην επιτροπή

30.9.2013

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luís Paulo Alves, Pilar Ayuso, Kent Johansson, Anthea McIntyre, Maria do Céu Patrão Neves, Milan Zver

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

21.9.2012

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

22.10.2012

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

22.10.2012

AGRI

4.7.2013

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

10.10.2012

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Julie Girling

14.11.2012

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

17.10.2013

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.11.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

15

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves Cochet, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis, Σπύρος Δανέλλης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Erik Bánki, Gaston Franco, Julie Girling, Eduard-Raul Hellvig, Jiří Maštálka, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Alojz Peterle, Vittorio Prodi, Bart Staes, Marita Ulvskog, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Маруся Любчева, Владимир Уручев

Ημερομηνία κατάθεσης

5.12.2013