MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hunajasta annetun neuvoston direktiivin 2001/110/EY muuttamisesta

4.12.2013 - (COM(2012)0530 – C7‑0304/2012 – 2012/0260(COD)) - ***I

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Julie Girling


Menettely : 2012/0260(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0440/2013

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hunajasta annetun neuvoston direktiivin 2001/110/EY muuttamisesta

(COM(2012)0530 – C7‑0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0530),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0304/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. marraskuuta 2012 antaman lausunnon[1],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon (A7‑0440/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Unionin tuomioistuimen 6 päivänä syyskuuta 2011 asiassa C-442/09 antaman tuomion8 seurauksena siitepölyä hunajassa on pidettävä myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/13/EY9 tarkoitettuna ainesosana. Tuomioistuimen tuomio perustui sille esitettyihin tosiseikkoihin, joiden mukaan siitepölyn esiintyminen hunajassa on pääasiassa tulosta mehiläishoitajan toiminnasta, kun hunajaa lingotaan sen keruun yhteydessä. Siitepöly tulee mehiläispesään kuitenkin mehiläisten toiminnan tuloksena, ja sitä esiintyy luontaisesti hunajassa riippumatta siitä, käyttääkö mehiläistenhoitaja linkousta hunajan erottamiseen. Sen vuoksi on tarpeen selventää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/200310 soveltamista muuntogeeniseen siitepölyyn hunajassa, että siitepöly on osatekijä hunajassa, joka on luonnollinen aine, jossa ei ole ainesosia, eikä direktiivissä 2000/13/EY tarkoitettu ainesosa. Sen vuoksi hunajasta 20 päivänä joulukuuta 2001 annettua neuvoston direktiiviä 2001/110/EY11 olisi muutettava.

(1) Unionin tuomioistuimen 6 päivänä syyskuuta 2011 asiassa C-442/09 antaman tuomion8 seurauksena muuntogeenisistä kasveista peräisin olevaa siitepölyä on pidettävä hunajan tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 1169/20118a tarkoitettuna siitepölyä sisältävien ravintolisien ainesosana.

___________________

_________________

8 EUVL C 311, 22.10.2011, s. 7.

8 EUVL C 311, 22.10.11, s. 7.

 

8a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta (EUVL L 311, 22.10.2011, s. 7).

9 EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.

 

10 EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.

 

11 EYVL L 10, 12.1.2002, s. 47

 

Perustelu

Unionin tuomioistuimen 6. syyskuuta 2011 antaman tuomion täytäntöönpano.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Kuluttajat ovat yhä huolestuneempia elintarvikkeiden sisältämistä muuntogeenisistä organismeista, ja heillä on oikeus saada niistä tietoja. Sen vuoksi 20 päivänä joulukuuta 2001 annettua neuvoston direktiiviä 2001/110/EY olisi muutettava vastaavasti asetuksen (EU) N:o 1169/2011 mukaisesti.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b) Kuluttajien tiedonsaannin ja valinnanvapauden varmistamiseksi ja hunajan erityispiirteiden huomioon ottamiseksi siitepölyä olisi tässä direktiivissä pidettävä ainesosana, mutta yksinomaan asetuksen (EY) N:o 1829/2003 2 artiklassa ja 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 c) Asetuksessa (EU) 1169/2011 ainesosa määritellään elintarvikkeen tuotannossa tai valmistuksessa käytetyksi aineeksi. Hunajatuotannon ja kasvien pölytyksen kannalta on välttämätöntä, että mehiläispesät sijoitetaan tarkoituksellisesti paikkoihin, joissa mehiläiset pääsevät pölyttämään tiettyjä kasvilajeja. Tuotetun hunajan koostumus riippuu pääasiallisesti siitä, missä mehiläispesät sijaitsevat ja koska hunajasato korjataan. Muuntogeenisistä kasveista peräisin olevaa siitepölyä olisi näin ollen pidettävä lajikohtaisena ainesosana.

Perustelu

Tämä on laboratorioiden nykykäytäntö, ja se vastaa muiden elintarvikkeiden testaamista. Tässä yhteydessä hunajaa olisi tarkasteltava aivan samalla tavoin kuin muita elintarvikkeita. On esimerkiksi hyvin todennäköistä, että lähes kaiken Kanadasta peräisin olevan rapsihunajan siitepöly on peräisin muuntogeenisestä rapsista. Näin ollen olisi kuluttajan kannalta harhaanjohtavaa, jos mainittua hunajaa ei pitäisi merkitä ”muuntogeenisistä organismeista peräisin olevia ainesosia sisältäväksi” hunajaksi.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 d) Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti hunaja ja muut muuntogeenisten kasvien siitepölyä sisältävät elintarvikkeet ja ravintolisät on merkittävä elintarvikkeiksi, joka sisältävät muuntogeenisistä organismeista tuotettuja ainesosia.

Perustelu

Unionin tuomioistuimen 6. syyskuuta 2011 antaman tuomion täytäntöönpano.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 e) Koska hunaja on luonnontuote, se olisi vapautettava ainesosaluetteloa koskevista vaatimuksista.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Direktiivin 2001/110/EY liitteet sisältävät teknisiä osatekijöitä, joita on ehkä mukautettava tai ajantasaistettava asiaa koskevien kansainvälisten standardien kehityksen ottamiseksi huomioon. Kyseisessä direktiivissä ei kuitenkaan anneta komissiolle asianmukaisia valtuuksia mukauttaa tai ajantasaistaa viipymättä kyseisiä liitteitä kansainvälisten standardien kehityksen ottamiseksi huomioon. Näin ollen direktiivin 2001/110/EY johdonmukaisen täytäntöönpanon vuoksi valta mukauttaa tai ajantasaistaa kyseisen direktiivin liitteitä tekniikan kehityksen tai kansainvälisten standardien kehityksen huomioon ottamiseksi olisi myös siirrettävä komissiolle.

Poistetaan.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Jotta voitaisiin ottaa huomioon tekninen kehitys ja tarpeen mukaan kansainvälisten standardien kehittyminen, valta antaa säädöksiä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti olisi näin ollen siirrettävä komissiolle direktiivin 2001/110/EY liitteissä oleviin tuotekuvauksiin ja määritelmiin liittyvien teknisten ominaisuuksien mukauttamiseksi tai ajantasaistamiseksi.

Poistetaan.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2001/110/EY

2 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

(1) Lisätään 2 artiklaan kohta seuraavasti:

Poistetaan.

‘5. Siitepölyä, joka on hunajalle ominainen luonnollinen osatekijä, ei pidetä tämän direktiivin liitteessä 1 määriteltyjen tuotteiden ainesosana direktiivin 2000/13/EY 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla”.

 

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2001/110/EY

2 artikla – 5 kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Lisätään 2 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”5. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 1169/2011 9 artiklassa säädetään, hunajan osalta ei vaadita ainesosaluetteloa. Siitepölyä on kuitenkin pidettävä asetuksen (EY) N:o 1829/2003 2 ja 12 artiklassa tarkoitettuna ainesosana.”

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2001/110/EY

2 artikla – 6 kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b) Lisätään 2 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”6. Hunaja ja muut muuntogeenisistä kasveista peräisin olevaa siitepölyä sisältävät elintarvikkeet ja ravintolisät on luokiteltava muuntogeenisistä organismeista valmistettuja ainesosia sisältäviksi elintarvikkeiksi ja merkittävä asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 ja erityisesti sen 12 artiklan 2 kohdassa ja 24 artiklan 2 kohdassa asetettujen vaatimusten mukaisesti.”

Perustelu

EU:n tuomioistuimen 6. syyskuuta 2011 antaman tuomion täytäntöönpano.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2001/110/EY

6 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 6 a artiklan mukaisesti liitteessä I esitettyihin nimityksiin, tuotekuvauksiin ja määritelmiin sekä liitteessä II esitettyihin hunajan koostumusta koskeviin vaatimuksiin liittyvien teknisten ominaisuuksien muuttamiseksi tekniikan kehityksen ja tarvittaessa asianomaisten kansainvälisten standardien kehityksen huomioon ottamiseksi.

Poistetaan.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Direktiivi 2001/110/EY

6 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään 4 ja 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi ... päivästä ...kuuta … (Publications Office is to fill in the date of entry into force of this amending Act).

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta …+ viiden vuoden ajaksi 4 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

__________________________

 

+ Virallinen lehti: lisätään tämän muutosdirektiivin voimaantulopäivä.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Direktiivi 2001/110/EY

6 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 ja 6 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Direktiivi 2001/110/EY

6 a artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Edellä olevan 4 ja 6 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

Edellä olevan 4 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava 1 artiklan 1 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään []. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on saatettava 1 artiklan 1 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään …+ [12 kuukauden kuluttua direktiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

 

___________________

 

+ Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on 12 kuukautta tämän muutosdirektiivin voimaantulopäivästä.

  • [1]           EUVL C 11, 15.1.2013, s. 88.

PERUSTELUT

Lissabonin sopimuksen edellyttämien muutosten tekeminen

Delegoitujen säädösten soveltamisala määritellään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklassa.

SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan lainsäätäjä voi siirtää komissiolle vallan antaa ”muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia”. Komission näin antamia säädöksiä kutsutaan perussopimuksen mukaisesti ”delegoiduiksi säädöksiksi” (290 artiklan 3 kohta).

Komission ehdotus antaisi komissiolle mahdollisuuden muuttaa liitteessä I esitettyihin nimityksiin, tuotekuvauksiin ja määritelmiin liittyviä teknisiä ominaisuuksia sekä liitteessä II esitettyjä hunajan koostumusta koskevia vaatimuksia. Esittelijä katsoo kuitenkin, että kaikkia edellä mainitut ovat direktiivin keskeisiä osia. Näin ollen komission ehdotus ylittää perussopimuksessa määritetyn delegoitujen säädösten soveltamisalan rajat, koska siinä sallitaan keskeisten osien muuttamisen. Tästä syystä esittelijä on poistanut komission ehdotuksesta kyseiset viittaukset.

Komissiolle on kuitenkin tarkoitus siirtää valta antaa muita kuin keskeisiä osia koskevia delegoituja säädöksiä. Sen vuoksi esittelijä hyväksyy delegoituja säädöksiä koskevan 4 artiklaan liittyvän ehdotuksen sellaisten menetelmien vahvistamisesta, joilla voidaan varmistaa, että hunaja on tämän direktiivin säännösten mukaista.

Kyseistä kantaa on tarkasteltava yhdessä hedelmämehuja koskevaan direktiiviin 2012/12/EU äskettäin hyväksyttyjen vastaavien muutosten kanssa. Viimeksi mainitussa direktiivissä tuotteiden nimet, määritelmät ja ominaisuudet jätettiin säädösvallan siirtämisen soveltamisalan ulkopuolelle. Vastaavaa lähestymistapaa sovelletaan myös käynnissä olevissa keskusteluissa niin kutsutuista ”aamiaisdirektiiveistä” joilla pyritään saattamaan neuvoston direktiiveihin 1999/4/EY, 2000/36/EY, 2001/111/EY, 2001/113/EY ja 2001/114/EY sisältyvät komission täytäntöönpanovaltuudet Lissabonin sopimuksen mukaisiksi. On tärkeää, että parlamentti noudattaa johdonmukaista lähestymistapaa, joten esittelijä on ottanut mainitut muut direktiivit huomioon tämän mietinnön valmistelun yhteydessä.

Esittelijä on esittänyt myös tarkistuksen, joka koskee sen määräajan pituutta, jonka kuluessa komissiolle voidaan siirtää valta antaa delegoituja säädöksiä. Määräaika on muutettu määräämättömän ajan sijasta viideksi vuodeksi siten, että sitä voidaan jatkaa samanpituisiksi kausiksi ilman eri toimenpiteitä. Viimeksi mainittu tarkistus vastaa toimivallan siirtoa koskevaa vakiosanamuotoa ja on johdonmukainen edellä mainittujen direktiivien kanssa.

MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (6.11.2013)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hunajasta annetun neuvoston direktiivin 2001/110/EY muuttamisesta
(COM(2013)0530 – C7‑0304/2012 – 2012/0260(COD))

Valmistelija: Mariya Gabriel

LYHYET PERUSTELUT

Tässä tarkasteltavan komission ehdotuksen päätavoitteena on selventää direktiivissä 2001/110/EY (hunajadirektiivi), että siitepöly on hunajan luontainen osatekijä eikä ainesosa. Komission esitys on vastaus unionin tuomioistuimen asiassa Bablok (asia C-442/09) antamaan tuomioon, jossa katsotaan, että siitepöly on direktiivin 2000/13/EY 6 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hunajan ”ainesosa”. Komission esityksen toinen keskeinen elementti on, että siinä korvataan direktiivin aiempi komitologiamenettely SEUT-sopimuksen 290 artiklassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä.

Komission ja unionin tuomioistuimen näkemykset siitepölystä ovat erilaisia. Komissio katsoo, että siitepöly esiintyy hunajassa luonnostaan, koska mehiläiset itse tuovat sitä mehiläispesään, eikä ihmisen toiminta vaikuta asiaan. Unionin tuomioistuin puolestaan korostaa, että kun kennohunajaa lingotaan hunajan irrottamiseksi, tyhjennetään hunajakennojen lisäksi myös lähellä olevia muita kennoja, joihin on varastoitu siitepölyä. Näin ollen linkouksen yhteydessä mehiläishoitaja useimmissa tapauksissa lisää hunajassa olevan siitepölyn määrää.

Unionin tuomioistuimen tuomio nostaa esiin perustavanlaatuisia kysymyksiä muuntogeenisen viljelyn ja mehiläishoidon rinnakkainelosta. Unionin tuomioistuin on määrännyt, että muuntogeenistä siitepölyä sisältävän hunajan on ennen markkinoille asettamista saatava asetuksen 1829/2003 4 artiklan 2 kohdan mukainen lupa. Tätä päätöstä sovelletaan riippumatta siitä, onko siitepöly määritelty ainesosaksi vai luontaiseksi osatekijäksi.

Valmistelijan kanta

Valmistelija hyväksyy komission ehdotuksen, että siitepölyä olisi pidettävä hunajan luonnollisena osatekijänä.

Vaikutukset mehiläishoitoalaan

Valmistelija katsoo, että on otettava tarkoin huomioon, miten ehdotuksen muuttaminen tai muuttamatta jättäminen vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti mehiläishoitoalaan.

Hunajaa pidetään puhtaana luonnontuotteena. Jos nyt hunajapakkauksiin lisätään merkintä, että ainesosana on muuntogeenistä siitepölyä, hunajan maine luonnontuotteena kärsii selvästi. Jos siitepölyä kutsutaan ainesosaksi, kuluttajat voivat ajatella, että siitepöly on erillinen hunajaan lisätty tuote, mikä on aivan väärin.

Siitepölyn nimittäminen ainesosaksi lisäisi huomattavasti niiden testien kustannuksia, joita on tehtävä merkintöihin tarvittavien tietojen saamiseksi. Kustannukset saattaisivat olla jopa suurempia kuin tuotantokustannukset mehiläispesää kohti. Vaikutus olisi suurempi pienimuotoista hunajantuotantoa harjoittaviin ei-ammattilaisiin mehiläishoitajiin kuin ammattilaisiin, jotka tuottavat suuria määriä hunajaa ja jotka tuotannon laajuuden vuoksi voivat kantaa lisäkustannukset. On mahdollista, että tämän johdosta tietyt harrastuspohjalta toimivat mehiläishoitajat lopettavat hunajantuotannon.

Lisätestausta koskevista vaatimuksista johtuva kustannusten nousu nostaisi myös vähittäishintoja.

Komission ehdotuksessa ei siis aseteta kyseenalaiseksi unionin tuomioistuimen päätöstä. Direktiivin 2001/110/EY muutoksen jälkeen muuntogeenistä siitepölyä sisältävä hunaja on edelleen asetuksen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen elintarvike, joka on tuotettu muuntogeenisistä organismeista. Edellä mainittu tarkoittaa sitä, että muuntogeenistä siitepölyä koskeva 0,9 prosentin merkitsemisraja-arvo määritetään prosenttiosuudeksi yhden ainesosan elintarvikkeesta "hunajasta" sen sijaan, että se määritettäisiin prosenttiosuudeksi siitepölyn kokonaismäärästä.

On epätodennäköistä, että muuntogeenisen siitepölyn määrä ylittää hunajassa sallitun raja-arvon. Käytännössä määrä on 0,005 – 0,05 prosentin luokkaa ottaen yhdessä huomioon kaikki ainesosat, siitepöly mukaan lukien. Äärimmäisessä tapauksessa, jossa veteen liukenemattoman aineksen kokonaismäärä on yksinomaan muuntogeenistä alkuperää olevaa siitepölyä, määrä olisi 0,005 prosentista 0,05 prosenttiin hunajan kokonaispainosta. Toukokuussa 2013 ei vielä ollut olemassa menetelmää, jolla voitaisiin mitata muuntogeenisen siitepölyn määrä siitepölyn kokonaismäärästä.

Kynnysarvo 0,9 prosenttia koskee elintarvikkeita ja luomutuotteiden tuottajia. Sen perusteella mehiläishoitajia ja luomutuottajia kohdeltaisiin eriarvoisesti, mikä saattaisi aiheuttaa jännitystä näiden kahden alan välille.

Rinnakkaineloa koskeva keskustelu

Valmistelija haluaa korostaa, että keskustelua hunajadirektiivin muuttamisesta ei saa sekoittaa keskusteluun rinnakkainelosta. Vuonna 2012 muuntogeenisiä organismeja, pääasiassa hyönteisiä kestävää MON 810 maissia, viljeltiin kaupallisesti viidessä jäsenvaltiossa: Espanjassa, Portugalissa, Tšekin tasavallassa, Romaniassa ja Slovakiassa. Ilman hyväksyntää olevia muuntogeenisiä organismeja ja niistä saatuja ainesosia ei saa saattaa markkinoille. Siksi muuntogeenisten organismien merkintöjä koskevaa säännöstä ei sovelleta.

Epävarmuus muuntogeenisten organismien sijainnista ja vaikutuksista viljelyyn ja ympäristöön näyttää olevan muuntogeenisten organismien yleistä ympäristövaikutusta koskevan keskustelun keskiössä. Tämä ei kuitenkaan johdu niinkään hunajadirektiiviä koskevasta komission esityksestä vaan pikemminkin siitä, että eräät jäsenvaltiot eivät ole vielä panneet asianmukaisesti täytäntöön geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön annettua direktiiviä 2001/18/EY.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 25 päivänä lokakuuta 2011 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa N:o 1169/20111 ainesosalla tarkoitetaan elintarvikkeen tuotannossa tai valmistuksessa käytettyä ainetta tai tuotetta, joka on mukana valmiissa tuotteessa sellaisenaan tai jossakin muussa muodossa. Määritelmä sisältää ainesosan tarkoituksellisen käytön elintarvikkeen tuotannossa tai valmistuksessa. Koska hunaja on luonnontuote ja koska hunajalle ominaiset osatekijät, siitepöly mukaan luettuna, ovat peräisin luonnosta, on välttämätöntä selventää, että hunaja ja sille ominaiset osatekijät eivät ole asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 tarkoitettuja ”ainesosia”.

 

______________

 

1 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Direktiivin 2001/110/EY liitteet sisältävät teknisiä osatekijöitä, joita on ehkä mukautettava tai ajantasaistettava asiaa koskevien kansainvälisten standardien kehityksen ottamiseksi huomioon. Kyseisessä direktiivissä ei kuitenkaan anneta komissiolle asianmukaisia valtuuksia mukauttaa tai ajantasaistaa viipymättä kyseisiä liitteitä kansainvälisten standardien kehityksen ottamiseksi huomioon. Näin ollen direktiivin 2001/110/EY johdonmukaisen täytäntöönpanon vuoksi valta mukauttaa tai ajantasaistaa kyseisen direktiivin liitteitä tekniikan kehityksen tai kansainvälisten standardien kehityksen huomioon ottamiseksi olisi myös siirrettävä komissiolle.

Poistetaan.

Perustelu

Liitteet sisältävät direktiivin olennaisia osia. Näin ollen ne eivät sisälly delegoitujen säädösten soveltamisalaan.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Jotta voitaisiin ottaa huomioon tekninen kehitys ja tarpeen mukaan kansainvälisten standardien kehittyminen, valta antaa säädöksiä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti olisi näin ollen siirrettävä komissiolle direktiivin 2001/110/EY liitteissä oleviin tuotekuvauksiin ja määritelmiin liittyvien teknisten ominaisuuksien mukauttamiseksi tai ajantasaistamiseksi.

Poistetaan.

Perustelu

Liitteet sisältävät direktiivin olennaisia osia. Näin ollen ne eivät sisälly delegoitujen säädösten soveltamisalaan.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Direktiivi 2001/110/EY

6 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 6 a artiklan mukaisesti liitteessä I esitettyihin nimityksiin, tuotekuvauksiin ja määritelmiin sekä liitteessä II esitettyihin hunajan koostumusta koskeviin vaatimuksiin liittyvien teknisten ominaisuuksien muuttamiseksi tekniikan kehityksen ja tarvittaessa asianomaisten kansainvälisten standardien kehityksen huomioon ottamiseksi.

Poistetaan.

Perustelu

Liitteet sisältävät direktiivin olennaisia osia. Näin ollen ne eivät sisälly delegoitujen säädösten soveltamisalaan.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Direktiivi 2001/110/EY

6 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään 4 ja 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi ... päivästä ...kuuta … (Publications Office is to fill in the date of entry into force of this amending Act).

2. Siirretään 4 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi ... päivästä ...kuuta … ... (Julkaisutoimisto lisää tämän muutossäädöksen voimaantulopäivämäärän). Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta sen jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Liitteet sisältävät direktiivin olennaisia osia. Näin ollen ne eivät sisälly delegoitujen säädösten soveltamisalaan.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Direktiivi 2001/110/EY

6 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 ja 6 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Perustelu

Liitteet sisältävät direktiivin olennaisia osia. Näin ollen ne eivät sisälly delegoitujen säädösten soveltamisalaan.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava 1 artiklan 1 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään […]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava 1 artiklan 1 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 12 kuukauden kuluttua direktiivin voimaantulosta. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Hunajasta annetun neuvoston direktiivin 2001/110/EY muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

22.10.2012

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

4.7.2013

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Mariya Gabriel

3.7.2013

Valiokuntakäsittely

30.9.2013

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.11.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

2

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Luís Paulo Alves, Pilar Ayuso, Kent Johansson, Anthea McIntyre, Maria do Céu Patrão Neves, Milan Zver

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Hunajasta annetun neuvoston direktiivin 2001/110/EY muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

21.9.2012

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

22.10.2012

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

22.10.2012

AGRI

4.7.2013

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

10.10.2012

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Julie Girling

14.11.2012

 

 

 

Valiokuntakäsittely

17.10.2013

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.11.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

47

15

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Erik Bánki, Gaston Franco, Julie Girling, Eduard-Raul Hellvig, Georgios Koumoutsakos, Marusya Lyubcheva, Jiří Maštálka, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Alojz Peterle, Vittorio Prodi, Bart Staes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

5.12.2013