Eljárás : 2012/0260(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0440/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0440/2013

Viták :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Szavazatok :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
A szavazatok indokolása
PV 16/04/2014 - 14.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

JELENTÉS     ***I
PDF 693kWORD 259k
4.12.2013
PE 498.152v02-00 A7-0440/2013

a mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2012)0530 – C7‑0304/2012 – 2012/0260(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Julie Girling

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2012)0530 – C7‑0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0530),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7 0304/2012),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. november 14-i véleményére(1),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A7-0440/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bíróság C-442/098. sz. ügyben hozott 2011. szeptember 6-i ítélete nyomán a mézben található virágport az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti összetevőnek kell tekinteni. A Bíróság ítélete a beterjesztett tényekre támaszkodva azon a megítélésen alapult, hogy a mézben található virágpor jelenlétét elsősorban a méhész által a méz begyűjtése érdekében végzett centrifugálás eredményezi. A virágpor azonban kizárólag a méhek tevékenysége eredményeként jut be a kaptárba, és természetesen van jelen a mézben, tekintet nélkül arra, hogy a méhész centrifugálással nyeri-e ki a mézet vagy sem. Ezért a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mézben található, géntechnológiával módosított virágporra való alkalmazásának sérelme nélkül tisztázni kell, hogy a virágpor a méznek – amely természetes anyag és nincsenek összetevői – alkotóeleme, nem pedig a 2000/13/EK irányelv értelmében vett összetevője. Ezért a mézről szóló, 2001. december 20-i 2001/110/EK tanácsi irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(1) A Bíróság C-442/098. sz. ügyben hozott 2011. szeptember 6-i ítélete nyomán a géntechnológiával módosított növényekből származó virágport az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet8a értelmében a méz vagy a virágport tartalmazó étrend-kiegészítők összetevőjének kell tekinteni.

 

___________________

_________________

8 HL C 311., 2011.10.22., 7. o.

8 HL C 311., 2011.10.22., 7. o.

 

8a Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 1169/2011/EU rendelete fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL C 311., 2011.10.22., 7. o.).

9 HL L 109., 2000.5.6., 29. o.

 

10 HL L 268., 2003.10.18., 1. o.

 

11 HL L 10., 2002.1.12., 47. o.

 

Indokolás

A Bíróság 2011. szeptember 6-i ítéletének átültetése.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Annak figyelembevétele érdekében, hogy a fogyasztók egyre érzékenyebbek arra, hogy az élelmiszerek tartalmaznak-e géntechnológiával módosított szervezeteket, illetve hogy ezzel kapcsolatban – az 1169/2011/EU rendelettel összhangban – tájékoztatást kapjanak, a 2001. december 20-i 2001/110/EK tanácsi irányelvet megfelelően módosítani kell.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A tájékozódás és a választás szabadságának fogyasztók számára történő biztosítása érdekében, valamint figyelembe véve a méz egyedi sajátosságait, ezen irányelvnek a virágport összetevőként kell kezelnie, de csak az 1829/2003/EK rendelet 2. cikke és 12. cikkének (2) bekezdése értelmében.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c) Az 1169/2011/EU rendelet az összetevőt az élelmiszer előállításánál felhasznált anyagként határozza meg. A méz termeléséhez és a növények beporzásához nélkülözhetetlen, hogy a méheket szándékosan bizonyos növényfajokhoz telepítsék. A méz összetétele főként attól függ, hogy hol helyezkednek el a méhkaptárok, és mikor kerül sor a mézszüretre. A géntechnológiával módosított növényekből származó virágport ezért fajtaspecifikusan kell összetevőnek tekinteni.

Indokolás

A laboratóriumokban ma eleve ez a bevett gyakorlat, és összhangban áll a többi élelmiszer tesztelésének jelenlegi módjával. E tekintetben a mézet nem szabad másként kezelni, mint a többi élelmiszert. Igen valószínű például, hogy a kanadai repcemézben található virágpor szinte teljes egészében géntechnológiával módosított növényekből származik. Ezért rendkívüli mértékben félrevezető lenne a fogyasztók számára, ha az ilyen mézet nem kellene géntechnológiával módosított szervezetekből készült összetevőket tartalmazó élelmiszerekként címkézni.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

1 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1d) Az 1829/2003/EK rendelettel összhangban a géntechnológiával módosított növényekből származó virágport tartalmazó mézet, illetve egyéb élelmiszert vagy étrend-kiegészítőket géntechnológiával módosított szervezetekből készült összetevőket tartalmazó élelmiszereként kell címkézni.

Indokolás

A Bíróság 2011. szeptember 6-i ítéletének átültetése.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

1 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1e) Mivel a méz természetes termék, mentesülnie kell az összetevők listájának feltüntetésére vonatkozó követelmény alól.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 2001/110/EK irányelv mellékletei technikai elemeket tartalmaznak, amelyeket esetleg ki kell igazítani vagy frissíteni kell, hogy tekintetbe vegyék a vonatkozó nemzetközi szabványokban végbement változásokat. Az irányelv nem ruház a Bizottságra megfelelő hatásköröket ahhoz, hogy gyorsan kiigazítsa vagy frissítse az említett mellékleteket a vonatkozó nemzetközi szabványokban végbement változások figyelembe vétele érdekében. Ezért a 2001/110/EK irányelv következetes alkalmazása érdekében a Bizottságra kell ruházni azt a hatáskört is, amelynek értelmében az irányelv mellékleteit nemcsak a technikai fejlődés figyelembe vétele, hanem a nemzetközi szabványokban bekövetkezett változások figyelembe vétele érdekében is kiigazíthatja vagy frissítheti.

törölve

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Ezért – a műszaki fejlődés és szükség esetén a nemzetközi szabványokban bekövetkezett változások figyelembe vétele érdekében – a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikke szerint a 2001/110/EK irányelv mellékleteiben a termékleírásokhoz és -meghatározásokhoz kapcsolódó technikai jellemzőket kiigazítsa vagy frissítse.

törölve

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2001/110/EK irányelv

2 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 2. cikk a következő ponttal egészül ki:

törölve

‘5. A pollen, amely a méz természetes alkotóeleme, nem tekinthető az ezen irányelv I. mellékletében meghatározott termék összetevőjének a 2000/12/EK irányelv 6. cikkének (4) bekezdése értelmében”

 

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

2001/110/EK irányelv

2 cikk – 5 pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A 2. cikk a következő ponttal egészül ki:

 

"5. Az 1169/2011/EU rendelet 9. cikkétől eltérve a méz esetében az összetevők listája nem kötelező. Ugyanakkor a pollent az 1829/2003/EK rendelet 2. és 12. cikke értelmében összetevőnek kell tekinteni.”

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

2001/110/EK irányelv

2 cikk – 6 pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A 2. cikk a következő ponttal egészül ki:

 

“6. A géntechnológiával módosított növényekből származó virágport tartalmazó mézet, illetve egyéb élelmiszert vagy étrend-kiegészítőket géntechnológiával módosított szervezetekből készült összetevőket tartalmazó élelmiszereknek kell tekinteni, és az 1829/2003/EK rendeletben és különösen annak 12. cikke (2) bekezdésében és 24. cikke (2) bekezdésében meghatározott követelmények szerint kell címkézni.”

Indokolás

A Bíróság 2011. szeptember 6-i ítéletének átültetése.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2001/110/EK irányelv

6 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 6a. cikknek megfelelően az I. mellékletben található termékmegnevezésekkel, termékleírásokkal és -meghatározásokkal, valamint a II. mellékletben található, a méz összetételére vonatkozó ismérvekkel kapcsolatos technikai jellemzők módosítása céljából, a technikai fejlődés és adott esetben a vonatkozó nemzetközi szabványokban bekövetkezett fejlemények figyelembe vétele érdekében.

törölve

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

2001/110/EK irányelv

6 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A Bizottságnak a 4. és 6. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására adott felhatalmazás határozatlan időre szól, (…)-tól/-től kezdődő hatállyal. (E módosító jogszabály hatálybalépésének dátumát a Kiadóhivatal tölti ki.)

2. A Bizottságnak a 4. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására adott felhatalmazás a ...+-t követő ötéves időszakra szól. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az öt éves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbinak megfelelő időtartamra, kivéve, ha az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt kifogást emel a meghosszabbítás ellen.

 

__________________________

 

+HL: kérjük beilleszteni a dátumot: ezen módosító irányelv hatálybalépésének időpontja.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

2001/110/EK irányelv

6a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A 4. és 6. cikkben említett felhatalmazást az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

3. A 4. cikkben említett felhatalmazást az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

2001/110/EK irányelv

6a cikk – 5 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 4. és 6. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

A 4. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az 1. cikk (1) bekezdésének legkésőbb [date]..-ig megfeleljenek. A tagállamok e rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az 1. cikk (1) bekezdésének legkésőbb [a hatálybalépés időpontjától számított 12 hónap]…+-ig megfeleljenek. A tagállamok e rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

 

___________________

 

+HL: kérjük beilleszteni a dátumot: ezen módosító irányelv hatálybalépésétől számított 12 hónap.

(1)

          HL C 11, 2013.1.15., 88. o.


INDOKOLÁS

A Lisszaboni Szerződéssel való összhang biztosítása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikke így határozza meg a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatályát:

„Az EUMSZ 290. cikke lehetővé teszi, hogy a jogalkotó felhatalmazást adjon „a Bizottság részére olyan általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására, amelyek a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítik, illetve módosítják. A Bizottság által ily módon elfogadott jogi aktusokat a Szerződés által használt terminológia „felhatalmazáson alapuló jogi aktusként” említi (290. cikk (3) bekezdés).”

A bizottsági javaslat lehetővé tenné a Bizottság számára, hogy módosítsa az irányelv I. mellékletében található termékmegnevezésekkel, termékleírásokkal és -meghatározásokkal, valamint az irányelv II. mellékletében található, a méz összetételére vonatkozó ismérvekkel kapcsolatos technikai jellemzőket. Az előadó szerint ugyanakkor ezek mind az irányelv alapvető részét képezik. Ezért a Bizottság javaslata – azzal, hogy alapvető elemek módosítását teszi lehetővé – túllép a Szerződésben megfogalmazott felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatályán. Az előadó emiatt törölte a bizottsági javaslatból az erre vonatkozó hivatkozásokat.

A nem alapvető rendelkezésekre vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására továbbra is felhatalmazzák a Bizottságot. Ezért a 4. cikk javaslata – a méz ezen irányelv rendelkezéseinek való megfelelését ellenőrző módszerek meghatározására irányuló, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozóan – fenntartandó.

E rendelkezést a gyümölcslevekről szóló 2012/12/EU irányelv hasonló jellegű módosításainak közelmúltbeli elfogadásával összefüggésben kell vizsgálni. Az említett irányelv mellékleteiben a termékek neveit, meghatározásait és jellemzőit tartalmazó részeket kiemelték a felhatalmazás hatálya alól. Hasonló megközelítést alkalmaznak az úgynevezett „reggeli étkezésről szóló” irányelvekről jelenleg folyó eszmecseréken, amelyek az 1999/4/EK, 2000/36/EK, 2001/111/EK, 2001/113/EK és 2001/114/EK tanácsi irányelvekben a Bizottságnak adott végrehajtási hatásköröket kívánják összhangba hozni a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseivel. Fontos, hogy a Parlament következetes maradjon, ezért az előadó a jelentés készítése során ezeket az irányelveket is figyelembe vette.

Az előadó emellett megnövelte azt az időtartamot, amely alatt a Bizottságra lehet ruházni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását. Ez az időtartam a meghatározatlan időtartam helyett ötéves, hallgatólagosan meghosszabbítható időszakra módosult. Ez a módosítás tükrözi a Parlament szokásos szövegezését a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatosan, illetve összhangban van a fenti irányelvekben alkalmazott megközelítésekkel is.


VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről (6.11.2013)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2012)0530 – C7‑0304/2012 – 2012/0260(COD))

A vélemény előadója: Mariya Gabriel

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság alábbi javaslata elsősorban azt kívánja tisztázni a 2001/110/EK irányelvben (mézirányelv), hogy a virágpor a méznek természetes alkotóeleme, nem pedig összetevője. A Bizottság az Európai Unió Bíróságának (EB) a Bablok-ügyben (C-442/09. sz. ügy) hozott ítéletére reagál, amelyben az EB kimondja, hogy a 200/13/EK irányelv 6. cikk (4) bekezdés a) pontjának meghatározása szerint a virágpor a méz összetevője. A Bizottság javaslatának másik lényeges eleme az, hogy az említett irányelvben szereplő régi, úgynevezett „komitológiai eljárást” az EUMSZ 209. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal váltja fel..

A Bizottság és az EB véleménye e kérdésben eltér. A Bizottság azzal érvel, hogy a virágpor természetes formában fordul elő a mézben, hiszen a méhek tevékenysége nyomán kerül be a kaptárba, így jelenléte a mézben az emberi tevékenységtől független. A Bíróság viszont arra helyezi a hangsúlyt, hogy a méz szüretelése során a lépek pergetése a mézet tartalmazó lépsejtek tartalmának kivonása mellett a szomszédos, virágpor tárolására szolgáló sejtek tartalmának kivonását is eredményezheti. Ezért a mézben talált virágpor mennyiségét a méhészek az esetek többségében a kivonási eljárással megnövelik.

A Bíróság ítélete alapvető kérdéseket vetett fel a géntechnológiával módosított növények és a méhészet együttélését illetően. A Bíróság kimondta, hogy a genetikailag módosított virágport tartalmazó méz forgalomba hozatalát az 1829/2003/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében kiadott engedélyhez kell kötni. Ez a következtetés attól függetlenül érvényes, hogy a virágport összetevőként vagy alkotóelemként határozzák-e meg.

A vélemény előadójának álláspontja

Az előadó egyetért a Bizottság javaslatával, amely a virágport a méznek természetes alkotóelemének tekinti.

A méhészeti ágazatra gyakorolt hatás

Az előadó véleménye szerint figyelmet kell fordítani a méhészeti ágazatra a javaslat elfogadásával vagy elutasításával gyakorolt közvetlen és közvetett hatásokra.

A mézet egészséges, természetes terméknek tekintik. Ebből kifolyólag amennyiben a mézet el lehet látni a géntechnológiával módosított virágportartalmat összetevőként jelző címkével, az egyértelműen befolyásolja a méz természetes termékként szerzett hírnevét. Azzal, hogy a virágport összetevőnek nevezik, a fogyasztók tévesen azt gondolhatják, hogy a virágpor a mézhez hozzáadott külön termék.

A virágpor összetevőként való minősítése jelentősen növelné a címkéken feltüntetett információk megszerzéséhez szükséges vizsgálati költségeket. A jelenlegi kaptáronkénti termelési költségeket is meghaladó költségek hatása jelentős lehet, de eltérően érintené az amatőr és nagy mennyiségű mézet termelő professzionális méhészeket, akik a méretarányosság következtében könnyen elviselnék e terheket, s ily módon a változást inkább a kis mennyiséget előállító méhészeket érintené érzékenyen. Előfordulhat, hogy ennek következtében egyes amatőr méhészek felhagynak tevékenységükkel.

Másrészről a kiegészítő vizsgálati követelmények következtében megemelkedett termelési költségek a kiskereskedelmi árak növekedésével fognak járni.

Egyébiránt a Bizottság javaslatára vonatkozó döntés nem vitatja az EB következtetéseit. A 2001/110/EK irányelv módosítása után a géntechnológiával módosított virágport tartalmazó méz mint „GMO-kból előállított élelmiszer” továbbra is az említett rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja hatálya alá tartozik majd. Ez azt jelenti, hogy a 0,9%-os címkézési határérték alkalmazásához az engedélyezett GMO-k tartalmának mennyiségét a mézből mint egyetlen összetevőből álló termék teljes mennyiségének arányaként, s nem pedig a teljes virágpor-mennyiség százalékaként kell kiszámítani.

Kevéssé valószínű, hogy a mézben található GMO-virágpor meghaladná az engedélyezett küszöböt. A gyakorlatban ezek az értékek a mézben 0,005 és 0,05% közötti tartományban vannak (az összes összetevőt, így a virágport is együttvéve). Szélsőséges esetben, ahol a vízben oldhatatlan anyag teljes mennyisége kizárólag GMO-kból származó virágpor lenne, az a méz össztömegében 0,005 és0,05% közötti arányt képviselne. 2013. május végéig nem ismeretes olyan módszer, amellyel meg lehetne állapítani a GMO-kból származó virágpor mennyiségét a virágpor teljes mennyiségében.

A 0,9%-os küszöb az élelmiszerekre és az ökológiai termékek előállítóira vonatkozik. Ebben az értelemben a méhészek és a biotermelők nem részesülnének egyenlő bánásmódban, ami feszültségekre adhat okot a két ágazat között.

Vita az együtt-termesztésről

Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a mézirányelv módosításáról folyó vitát nem szabad összetéveszteni az együtt-termesztésről szóló vitával. 2012-ben öt EU-tagállamban (Spanyolország, Portugália, Cseh Köztársaság, Románia és Szlovákia) folyt kereskedelmi célú GMO-termesztés, nagyrészt a rovarrezisztens MON 810 kukorica formájában. A nem engedélyezett GMO-k és az azokból származó összetevők piaci forgalmazása tilos, így a GMO-k címkézéséről szóló rendelet nem is vonatkozik rájuk.

Úgy tűnik, hogy a GMO-k termesztése és az ebből eredő hatások körüli bizonytalanság áll az általános környezeti hatásokról szóló vita középpontjában, még ha ez a hatás nem is kapcsolódik közvetlenül a Bizottság mézirányelvre vonatkozó javaslatához, sokkal inkább abból ered, hogy számos országban még nem hajtották megfelelően végre a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló 2001/18/EK irányelvet.

MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 értelmében „összetevő” minden anyag, amelyet élelmiszer előállításánál vagy elkészítésénél használnak fel, és a késztermékben még jelen van, akár módosult formában is. Ez a fogalommeghatározás magában hordozza azt, hogy az anyagot az élelmiszer előállításánál vagy elkészítésénél szándékosan használják fel. Tekintettel a méz természetes jellegére és különösen a mézre jellemző alkotóelemek – köztük a virágpor – előfordulásának természetes eredetére, egyértelművé kell tenni, hogy a virágpor és a mézre jellemző egyéb alkotóelemek nem tekintendők a méz 1169/2011/EU rendelet értelmében vett összetevőinek.

 

______________

 

1 HL L 304., 2011.11.22., 18. o.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 2001/110/EK irányelv mellékletei technikai elemeket tartalmaznak, amelyeket esetleg ki kell igazítani vagy frissíteni kell, hogy tekintetbe vegyék a vonatkozó nemzetközi szabványokban végbement változásokat. Az irányelv nem ruház a Bizottságra megfelelő hatásköröket ahhoz, hogy gyorsan kiigazítsa vagy frissítse az említett mellékleteket a vonatkozó nemzetközi szabványokban végbement változások figyelembe vétele érdekében. Ezért a 2001/110/EK irányelv következetes alkalmazása érdekében a Bizottságra kell ruházni azt a hatáskört is, amelynek értelmében az irányelv mellékleteit nemcsak a technikai fejlődés figyelembe vétele, hanem a nemzetközi szabványokban bekövetkezett változások figyelembe vétele érdekében is kiigazíthatja vagy frissítheti.

törölve

Indokolás

A mellékletek az irányelv lényeges elemeit tartalmazzák, ezért nem tartoznak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálya alá.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Ezért – a műszaki fejlődés és szükség esetén a nemzetközi szabványokban bekövetkezett változások figyelembe vétele érdekében – a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikke szerint a 2001/110/EK irányelv mellékleteiben a termékleírásokhoz és -meghatározásokhoz kapcsolódó technikai jellemzőket kiigazítsa vagy frissítse.

törölve

Indokolás

A mellékletek az irányelv lényeges elemeit tartalmazzák, ezért nem tartoznak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálya alá.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

2001/110/EK irányelv

6 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 6a. cikknek megfelelően az I. mellékletben található termékmegnevezésekkel, termékleírásokkal és -meghatározásokkal, valamint a II. mellékletben található, a méz összetételére vonatkozó ismérvekkel kapcsolatos technikai jellemzők módosítása céljából, a technikai fejlődés és adott esetben a vonatkozó nemzetközi szabványokban bekövetkezett fejlemények figyelembe vétele érdekében.

törölve

Indokolás

A mellékletek az irányelv lényeges elemeit tartalmazzák, ezért nem tartoznak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálya alá.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

2001/110/EK irányelv

6 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 4. és 6. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására adott felhatalmazás határozatlan időre szól, (…)-tól/-től kezdődő hatállyal. (E módosító jogszabály hatálybalépésének dátumát a Kiadóhivatal tölti ki.)

(2) A Bizottságnak a 4. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására adott felhatalmazás ötéves időtartamra szól …-tól/től kezdődő hatállyal. (E módosító jogszabály hatálybalépésének dátumát a Kiadóhivatal tölti ki.) A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

Indokolás

A mellékletek az irányelv lényeges elemeit tartalmazzák, ezért nem tartoznak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálya alá.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

2001/110/EK irányelv

6 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 4. és 6. cikkben említett felhatalmazást az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3) A 4. cikkben említett felhatalmazást az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon, illetve az ott megjelölt későbbi napon lép érvénybe. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Indokolás

A mellékletek az irányelv lényeges elemeit tartalmazzák, ezért nem tartoznak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálya alá.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az 1. cikk (1) bekezdésének legkésőbb [date]..-ig megfeleljenek. A tagállamok e rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az 1. cikk (1) bekezdésének legkésőbb az ezen irányelv hatálybalépésének időpontjától számított 12 hónapig megfeleljenek. A tagállamok e rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

ELJÁRÁS

Cím

A mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosítása

Hivatkozások

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

22.10.2012

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

4.7.2013

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Mariya Gabriel

3.7.2013

Vizsgálat a bizottságban

30.9.2013

 

 

 

Az elfogadás dátuma

5.11.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

2

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Luís Paulo Alves, Pilar Ayuso, Kent Johansson, Anthea McIntyre, Maria do Céu Patrão Neves, Milan Zver


ELJÁRÁS

Cím

A mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosítása

Hivatkozások

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

21.9.2012

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

22.10.2012

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

22.10.2012

AGRI

4.7.2013

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

IMCO

10.10.2012

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Julie Girling

14.11.2012

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

17.10.2013

 

 

 

Az elfogadás dátuma

27.11.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

47

15

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Erik Bánki, Gaston Franco, Julie Girling, Eduard-Raul Hellvig, Georgios Koumoutsakos, Marusya Lyubcheva, Jiří Maštálka, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Alojz Peterle, Vittorio Prodi, Bart Staes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Benyújtás dátuma

5.12.2013

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat