Ziņojums - A7-0440/2013Ziņojums
A7-0440/2013

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Padomes Direktīvu 2001/110/EK, kas attiecas uz medu

4.12.2013 - (COM(2012)0530 – C7‑0304/2012 – 2012/0260(COD)) - ***I

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referente: Julie Girling


Procedūra : 2012/0260(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0440/2013

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Padomes Direktīvu 2001/110/EK, kas attiecas uz medu

(COM(2012)0530 – C7‑0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0530),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0304/2012),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 14. novembra atzinumu[1],

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A7-0440/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedumu lietā C‑442/098 putekšņi medū ir uzskatāmi par medus sastāvdaļu Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvas 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu izpratnē. Tiesas spriedums bija balstīts uz apsvērumu, kura pamatā bija Tiesai iesniegtie fakti par to, ka putekšņi medū galvenokārt nonāk centrifugēšanas dēļ, kuru biškopji veic, lai iegūtu medu. Tomēr putekšņi nonāk stropā tikai bišu kustības rezultātā, un tie dabīgā veidā ir medū neatkarīgi no tā, vai biškopis medu iegūst centrifugējot vai ne. Tāpēc, neskarot to, kā attiecībā uz ģenētiski modificētiem putekšņiem medū piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību, ir nepieciešams paskaidrot, ka putekšņi ir medus komponents un dabīga viela bez sastāvdaļām, nevis sastāvdaļa Direktīvas 2000/13/EK izpratnē. Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Padomes 2001. gada 20. decembra Direktīva, kas attiecas uz medu.

(1) Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedumu lietā C–442/098 ziedputekšņi, kas iegūti no ģenētiski modificētām kultūrām, ir uzskatāmi par medus vai pārtikas piedevu, kas satur ziedputekšņus, sastāvdaļu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.1169/20018a izpratnē.

___________________

_________________

8 OV C 311, 22.10.2011., 7. lpp.

8 OV C 311, 22.10.2011., 7. lpp.

 

8a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (OV C 311, 22.10.2011., 7. lpp.).

9 OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.

 

10 OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.

 

11 OV L 10, 12.1.2002., 47. lpp.

 

Pamatojums

Tiesas 2011. gada 6. septembra sprieduma transformācija.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) Lai ņemtu vērā patērētāju aizvien piesardzīgāko attieksmi pret ģenētiski modificētu organismu klātbūtni pārtikas produktos un patērētāju tiesības būt informētiem par to, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1169/2011 attiecīgi jāgroza Padomes 2001. gada 20. decembra Direktīva 2001/110/EK.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1b) Lai nodrošinātu informācijas brīvību un izvēli patērētājiem un ņemot vērā medus specifiskās īpašības, šajā direktīvā putekšņi būtu jāuzskata par sastāvdaļu, bet tikai Regulas (EK) Nr. 1829/2003 2. panta un 12. panta 2. punkta izpratnē.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1c) Regulā (ES) Nr. 1169/2011 sastāvdaļa tiek definēta kā viela, kas izmantota, ražojot pārtikas produktu. Lai ražotu medu un apputekšņotu kultūraugus, bites noteikti ir ar nolūku jāpārvieto tādā vietā, lai tās lidotu pie konkrētu sugu augiem. Medus sastāvu galvenokārt ietekmē bišu stropu atrašanās un medus ievākšanas vieta. Tāpēc attiecībā uz ģenētiski modificētu kultūru putekšņiem ir jānorāda konkrēta izcelsmes augu suga.

Pamatojums

Pašlaik jebkurā gadījumā tā ir laboratorijās ierasta prakse, un tā tiek pārbaudīti arī citi pārtikas produkti. Šajā ziņā medum nevajadzētu būt izņēmumam. Piemēram, ir ļoti iespējams, ka gandrīz visi putekšņi Kanādas rapšu medū ir iegūti no ĢM kultūraugiem. Tāpēc medus marķējumā nenorādot, ka tajā “ir sastāvdaļas, kas iegūtas no ĢMO”, patērētāji tiktu ļoti lielā mērā maldināti.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

1.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1 d) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003 medus un pārējās pārtikas piedevas, kas satur ziedputekšņus, kuri iegūti no ģenētiski modificētiem kultūraugiem, ir jāmarķē kā pārtikas produkti, kuros ir sastāvdaļas, kas ražotas no ģenētiski modificētiem organismiem.

Pamatojums

Tiesas 2011. gada 6. septembra sprieduma transformācija.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

1.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1e) Tā kā medus ir dabīgs produkts, uz to nebūtu jāattiecina prasība par sastāvdaļu saraksta pievienošanu.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Direktīvas 2001/110/EK pielikumos ir iekļauti tehniski elementi, kurus, iespējams, vajadzēs pielāgot vai atjaunināt, ņemot vērā attiecīgo starptautisko standartu jaunākās prasības. Minētajā direktīvā Komisijai nav piešķirtas atbilstīgas pilnvaras, kas ļautu ātri pielāgot vai atjaunināt minētos pielikumus, ņemot vērā attiecīgo starptautisko standartu jaunākās prasības. Tāpēc, lai varētu konsekventi īstenot Direktīvu 2001/110/EK, Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pielāgot vai atjaunināt minētās direktīvas pielikumus, ņemot vērā ne tikai tehnikas attīstību, bet arī attiecīgo starptautisko standartu jaunākās prasības.

svītrots

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Attiecīgi, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību un, ja vajadzīgs, starptautisko standartu jaunākās prasības, Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai pielāgotu vai atjauninātu ar produktu aprakstiem un definīcijām saistītos tehniskos aprakstus Direktīvas 2001/110/EK pielikumos.

svītrots

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Direktīva 2001/110/EK

2. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) direktīvas 2. pantu papildina ar šādu punktu:

svītrots

“5. Putekšņus, kas ir dabīgs, medum raksturīgs komponents, neuzskata par šīs direktīvas 1. pielikumā definēto produktu sastāvdaļu Direktīvas 2000/13/EK 6. panta 4. punkta izpratnē.”;

 

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Direktīva 2001/110/EK

2. pants – 5. punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) direktīvas 2. pantu papildina ar šādu punktu:

 

“5. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 2011/2003 9. panta prasībām, medum nav jāpievieno sastāvdaļu saraksts. Tomēr putekšņi ir jāuzskata par sastāvdaļu Regulas (EK) Nr. 1829/2003 2. panta un 12. panta izpratnē.”;

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)

Direktīva 2001/110/EK

2. pants – 6. punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1b) direktīvas 2. pantu papildina ar šādu punktu:

 

“6. Medus un citi pārtikas produkti vai pārtikas piedevas, kurās ir putekšņi, kas iegūti no ģenētiski modificētām kultūrām, ir jāuzskata par pārtikas produktiem, kuros ir sastāvdaļas, kas ražotas no ģenētiski modificētiem organismiem, un tie ir jāmarķē saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 1829/2003 un jo īpaši tās 12. panta 2. punktā un 24. panta 2. punktā.”;

Pamatojums

Tiesas 2011. gada 6. septembra sprieduma transformācija.

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2001/110/EK

6. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 6.a pantu, lai grozītu tehniskos aprakstus attiecībā uz nosaukumiem, produktu aprakstiem un definīcijām I pielikumā un medus sastāva kritērijiem II pielikumā, ņemot vērā tehnikas attīstību un — vajadzības gadījumā — starptautisko standartu jaunākās prasības.

svītrots

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. daļa

Direktīva 2001/110/EK

6. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 4. un 6. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no (...). (Publikāciju birojs ieraksta šā grozošā tiesību akta spēkā stāšanās dienu).

2. Pilnvaras pieņemt 4. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no …+. Ne vēlāk kā deviņus mēnešus pirms piecu gadu perioda beigām Komisija izstrādā ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu, vēlākais, trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

 

__________________________

 

+O.V. Lūdzu, ievietojiet datumu: šīs grozošās direktīvas stāšanās spēkā datums.

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. daļa

Direktīva 2001/110/EK

6.a pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4. un 6. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas norādīta lēmumā. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. daļa

Direktīva 2001/110/EK

6.a pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Saskaņā ar 4. un 6. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

Saskaņā ar 4. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējusi Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz [datums] izpildītu 1. panta 1. punkta prasības. Tās nekavējoties paziņo Komisijai minēto tiesību aktu noteikumu tekstu.

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz + [12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] izpildītu 1. panta 1. punkta prasības. Tās nekavējoties paziņo Komisijai minēto tiesību aktu noteikumu tekstu.

 

___________________

 

+ O.V. Lūdzu, ievietojiet datumu: 12 mēneši no šīs grozošās direktīvas stāšanās spēkā.

  • [1]           OV C 11, 15.01.2013., 88. lpp.

PASKAIDROJUMS

Saskaņošana ar Lisabonas līgumu

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantā ir norādīta deleģēto aktu darbības joma:

LESD 290. pants atļauj likumdevējam „deleģēt Komisijai pilnvaras pieņemt vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus leģislatīvu aktu elementus”. Šādā veidā Komisijas pieņemtos tiesību aktus Līguma terminoloģijā sauc par „deleģētajiem aktiem” (290. panta 3. punkts).”

Komisijas priekšlikums dotu iespēju Komisijai izdarīt grozījumus spēkā esošās direktīvas tehniskajā informācijā, kas saistīta ar nosaukumiem, produktu aprakstiem un definīcijām I pielikumā un medus sastāva kritērijiem, kas noteikti II pielikumā. Tomēr referente uzskata, ka tie ir būtiski šīs Direktīvas elementi. Tāpēc Komisijas priekšlikums, kas dod iespēju tai grozīt būtiskus elementus, neatbilst Līgumā noteiktajai deleģēto aktu darbības jomai. Šā iemesla dēļ referente savā ziņojumā no Komisijas priekšlikuma ir svītrojusi attiecīgās atsauces.

Tiesības pieņemt deleģētos aktus, kas saistīti ar nebūtiskiem šīs direktīvas elementiem, Komisijai vēl ir jāsaņem. Tāpēc priekšlikums 4. pantā attiecībā uz deleģētajiem aktiem, lai noteiktu metodes, ar kurām var pārbaudīt medus atbilstību šīs direktīvas prasībām, nav svītrots.

Šāda nostāja ir jāskata nesen pieņemto līdzīgo grozījumu kontekstā Direktīvā 2012/12/ES attiecībā uz augļu sulām. Šajā direktīvā tās pielikumu daļas, kas saistītas ar produktu nosaukumiem, definīcijām un aprakstiem, tika svītrotas no deleģēto aktu darbības jomas. Līdzīga pieeja tiek izmantota arī attiecībā uz pašreiz notiekošajām sarunām par tā sauktajām brokastu direktīvām, kuru mērķis ir saskaņot Komisijas īstenošanas pilnvaras, kas noteiktas Padomes direktīvās 1999/4/EK, 2000/36/EK, 2001/111/EK, 2001/113/EK un 2001/114/EK ar Lisabonas līguma noteikumiem. Ir svarīgi, ka Parlamenta pieeja ir konsekventa, tāpēc referente, sagatavojot ziņojumu, ņēma vērā šīs iepriekšminētās direktīvas.

Referente ir izdarījusi grozījumus attiecībā uz termiņu, kādā Komisija var pieņemt deleģētos aktus, attiecībā uz kuriem tai piešķirtas pilnvaras. Termiņš ir noteikts uz pieciem gadiem atšķirībā no ierosinātā nenoteiktā laika. Šis grozījums atspoguļo Parlamenta standarta formulējumu attiecībā uz deleģētajiem aktiem un, tas ir saskaņā ar pieeju, kāda bija iepriekšminēto direktīvu gadījumā.

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejaS ATZINUMS  (6.11.2013)

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Padomes Direktīvu 2001/110/EK, kas attiecas uz medu
(COM(2012)0530 – C7‑0304/2012 – 2012/0260(COD))

Atzinumu sagatavoja: Mariya Gabriel

ĪSS PAMATOJUMS

Šeit izskatītā Komisijas priekšlikuma galvenais mērķis ir Direktīvā 2001/110/EK (Medus direktīva) precizēt, ka putekšņi ir dabisks medum raksturīgs komponents, nevis tā sastāvdaļa. Tā ir Komisijas reakcija uz Eiropas Savienības Tiesas (EST) spriedumu lietā „Bablok” (C-442/09), kas paredz, ka putekšņi ir medus sastāvdaļa, pamatojoties uz Direktīvas 200/13/EK 6. panta 4. punkta a) apakšpunktā sniegto definīciju. Otrs svarīgākais Komisijas priekšlikuma mērķis ir šajā direktīvā paredzētās novecojušās komitoloģijas procedūras aizstāšana ar LESD 290. pantā paredzētajiem deleģētajiem aktiem.

Komisijas un EST viedokļi pirmajā jautājumā atšķiras. Komisija norāda, ka putekšņi dabīgā veidā ir medus sastāvā, jo tie nonāk stropā bišu kustības rezultātā un ir medū neatkarīgi no cilvēku darbības. Tiesa savukārt izmanto argumentu, ka, lai iegūtu medu, medus kāres tiek centrifugētas, kā rezultātā var tikt atvērtas ne tikai ar medu pildītās kāru šūnas, bet arī netālu esošās kāru šūnas, kurās tiek uzglabāti putekšņi. Līdz ar to lielākajā daļā gadījumu putekšņu saturu medū palielina biškopji medus ieguves procesā.

Tiesas spriedums ir izraisījis būtiskus jautājumus par ģenētiski modificēto kultūraugu un biškopības līdzāspastāvēšanu. Tiesa ir izlēmusi, ka medu, kas satur ģenētiski modificētu kultūraugu putekšņus (ĢM putekšņi), drīkst laist tirgū tikai pēc Regulas (EK) Nr. 1829/2003 4. panta 2. punktā minētās atļaujas saņemšanas. To piemēro neatkarīgi no tā, vai putekšņus definē kā medus sastāvdaļu vai komponentu.

Atzinuma sagatavotājas nostāja

Atzinuma sagatavotāja atbalsta Komisijas priekšlikumu, kurā putekšņi tiek uzskatīti par medum raksturīgu komponentu.

Ietekme uz biškopības nozari

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir svarīgi pievērst uzmanību tam, kā priekšlikuma pieņemšana (vai nepieņemšana) tieši vai netieši ietekmēs biškopības nozari.

Medu uzskata par dabisku un veselīgu produktu. Ja medus marķējumā norādītu, ka tā sastāvā ir ĢM putekšņi, tas pilnīgi noteikti ietekmētu medus kā dabiska produkta labo slavu. Ja putekšņus norāda kā medus sastāvdaļu, patērētāji var domāt, ka putekšņi ir atsevišķs medum pievienots produkts, lai gan tā nav.

Ja putekšņus klasificētu kā sastāvdaļu, būtiski palielinātos to pārbaužu izmaksas, kas ir nepieciešamas attiecīgās marķējuma norādāmās informācijas saņemšanai. Šīs izmaksām var būt ievērojama ietekme un tās var pārsniegt pašreizējās ražošanas izmaksas par stropu, turklāt tās būtu atšķirīgas mazajiem un lielajiem biškopjiem, kuri mēroga dēļ šīs izmaksas var segt vieglāk, līdz ar to šīs izmaiņas nelabvēlīgi ietekmētu galvenokārt biškopjus, kas medu ražo mazos apjomos. Iespējams, ka tādēļ dažiem mazajiem biškopjiem būtu jāpārtrauc darbība.

Augstākas ražošanas izmaksas papildu pārbaužu dēļ savukārt palielinātu mazumtirdzniecības cenas.

Komisijas priekšlikuma neapstrīd EST slēdzienu. Proti, pēc Direktīvas 2001/110/EK grozīšanas uz medu, kas satur ĢM putekšņus, joprojām attieksies minētās regulas 3. panta 1. punkta c) apakšpunkts kā uz “pārtiku, kas ražota no ĢMO”. Tas nozīmē, ka atļauto ĢM putekšņu daudzums, kuru sasniedzot ir jāizdara norādes marķējumā — 0,9 % — būs jāaprēķina no kopējā vienas sastāvdaļas produkta „medus” daudzuma, nevis no kopējā putekšņu daudzuma.

Ir mazticams, ka ĢM putekšņu daudzums pārsniegs medum atļauto daudzumu. Parasti medū šis daudzums svārstās no 0,005% līdz 0,05 % (ņemot vērā visas medus sastāvdaļas, tostarp putekšņus). Ārkārtējos gadījumos, ja kopējo ūdenī nešķīstošo vielu daudzumu veidotu tikai putekšņi un visiem šiem putekšņiem būtu ĢM izcelsme, tie būtu 0,005–0,05 % no medus kopējā svara. 2013. gada maija beigās vēl nebija pieejama metode, kā kopējā putekšņu daudzumā kvantitatīvi noteikt ĢM putekšņu daudzumu.

Pārtikai un bioloģiskajiem produktiem piemēro 0,9 % rādītāju. Šajā ziņā rastos nevienlīdzīga attieksme pret biškopjiem un bioloģisko produktu ražotājiem, un tas varētu radīt spriedzi starp šīm nozarēm.

Debates par līdzāspastāvēšanu

Atzinuma sagatavotāja vēlas uzsvērt, ka debates par Medus direktīvas grozīšanu nedrīkst jaukt ar debatēm par līdzāspastāvēšanu. 2012. gadā piecas ES dalībvalstis (Spānija, Portugāle, Čehija, Rumānija un Slovākija) komerciāli audzēja ĢMO, kas lielākajā daļā gadījumu bija pret insektiem izturīgā kukurūza MON 810. Neatļauti ĢMO un no tiem iegūtas sastāvdaļas tirgū ir aizliegtas, līdz ar to uz tiem neattiecas regula par ĢMO marķēšanu.

Parasti diskusijās par ietekmi uz vidi galvenā uzmanība tiek pievērsta neskaidrībām par ĢMO audzēšanas platībām un to ietekmi, tomēr šī ietekme nav tieši saistīta ar Komisijas priekšlikumu Medus direktīvai, drīzāk tā izriet no fakta, ka daudzas valstis joprojām nav pienācīgi īstenojušas Direktīvu 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulā (EK) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem1 sastāvdaļa ir definēta kā ir jebkura viela, ko lieto pārtikas ražošanas vai sagatavošanas procesā un ko, pat izmainītā veidā, satur arī gatavais produkts. Šī definīcija norāda, ka viela ar nolūku tiek izmantota pārtikas produktu ražošanā vai sagatavošanā. Ņemot vērā to, ka medus ir dabīgs produkts, un jo īpaši ņemot vērā medum raksturīgo komponentu, tostarp putekšņu, dabīgo izcelsmi, ir svarīgi precizēt, ka putekšņi un citi medum raksturīgi komponenti nebūtu jāuzskata par sastāvdaļām Regulas (ES) Nr. 1169/2011 izpratnē.

 

______________

 

1 OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Direktīvas 2001/110/EK pielikumos ir iekļauti tehniski elementi, kurus, iespējams, vajadzēs pielāgot vai atjaunināt, ņemot vērā attiecīgo starptautisko standartu jaunākās prasības. Minētajā direktīvā Komisijai nav piešķirtas atbilstīgas pilnvaras, kas ļautu ātri pielāgot vai atjaunināt minētos pielikumus, ņemot vērā attiecīgo starptautisko standartu jaunākās prasības. Tāpēc, lai varētu konsekventi īstenot Direktīvu 2001/110/EK, Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pielāgot vai atjaunināt minētās direktīvas pielikumus, ņemot vērā ne tikai tehnikas attīstību, bet arī attiecīgo starptautisko standartu jaunākās prasības.

svītrots

Pamatojums

Pielikumos ir būtiski šīs direktīvas elementi, tādēļ uz tiem neattiecas deleģēto aktu darbības joma.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Attiecīgi, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību un, ja vajadzīgs, starptautisko standartu jaunākās prasības, Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai pielāgotu vai atjauninātu ar produktu aprakstiem un definīcijām saistītos tehniskos aprakstus Direktīvas 2001/110/EK pielikumos.

svītrots

Pamatojums

Pielikumos ir būtiski šīs direktīvas elementi, tādēļ uz tiem neattiecas deleģēto aktu darbības joma.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Direktīva 2001/110/EK

6. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 6.a pantu, lai grozītu tehniskos aprakstus attiecībā uz nosaukumiem, produktu aprakstiem un definīcijām I pielikumā un medus sastāva kritērijiem II pielikumā, ņemot vērā tehnikas attīstību un — vajadzības gadījumā — starptautisko standartu jaunākās prasības.

svītrots

Pamatojums

Pielikumos ir būtiski šīs direktīvas elementi, tādēļ uz tiem neattiecas deleģēto aktu darbības joma.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Direktīva 2001/110/EK

6.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 4. un 6. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no (...). (Publikāciju birojs ieraksta šā grozošā tiesību akta spēkā stāšanās dienu).

2. Pilnvaras pieņemt 4. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no (...). (Publikāciju birojs ieraksta šā grozošā tiesību akta spēkā stāšanās dienu). Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pielikumos ir būtiski šīs direktīvas elementi, tādēļ uz tiem neattiecas deleģēto aktu darbības joma.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Direktīva 2001/110/EK

6.a pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4. un 6. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas norādīta lēmumā. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3. Lēmuma 4. pantā minētās pilnvaras jebkurā laikā var atsaukt Eiropas Parlaments vai Padome. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Pamatojums

Pielikumos ir būtiski šīs direktīvas elementi, tādēļ uz tiem neattiecas deleģēto aktu darbības joma.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz [datums] izpildītu 1. panta 1. punkta prasības. Tās nekavējoties paziņo Komisijai minēto tiesību aktu noteikumu tekstu.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz [12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] izpildītu 1. panta 1. punkta prasības. Tās nekavējoties paziņo Komisijai minēto tiesību aktu noteikumu tekstu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Padomes Direktīvā 2001/110/EK, kas attiecas uz medu

Atsauces

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

22.10.2012

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

4.7.2013

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Mariya Gabriel

3.7.2013

Izskatīšana komitejā

30.9.2013

 

 

 

Pieņemšanas datums

5.11.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

29

2

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Luís Paulo Alves, Pilar Ayuso, Kent Johansson, Anthea McIntyre, Maria do Céu Patrão Neves, Milan Zver

PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Padomes Direktīvā 2001/110/EK, kas attiecas uz medu

Atsauces

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

21.9.2012

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

22.10.2012

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

22.10.2012

AGRI

4.7.2013

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

IMCO

10.10.2012

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Julie Girling

14.11.2012

 

 

 

Izskatīšana komitejā

17.10.2013

 

 

 

Pieņemšanas datums

27.11.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

47

15

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Erik Bánki, Gaston Franco, Julie Girling, Eduard-Raul Hellvig, Georgios Koumoutsakos, Marusya Lyubcheva, Jiří Maštálka, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Alojz Peterle, Vittorio Prodi, Bart Staes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Iesniegšanas datums

5.12.2013