Betänkande - A7-0440/2013Betänkande
A7-0440/2013

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2001/110/EG om honung

4.12.2013 - (COM(2012)0530 – C7‑0304/2012 – 2012/0260(COD)) - ***I

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Julie Girling


Förfarande : 2012/0260(COD)
Dokumentgång i plenum

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2001/110/EG om honung

(COM(2012)0530 – C7‑0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0530),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0304/2012),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 14 november 2012[1],

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-0440/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Enligt domstolens dom av den 6 september 2011 i mål C-442/098 ska pollen i honung betraktas som en ingrediens i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel9. Domstolens dom grundades på övervägandet av de omständigheter som hade lagts fram för domstolen om att pollen i honung huvudsakligen följer av den slungning som biodlaren genomför vid insamlingen. Pollen kommer dock in i bikupan enbart till följd av binas aktivitet och pollen förekommer naturligt i honung oavsett om biodlaren utvinner honungen genom slungning eller inte. Det är därför nödvändigt, utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder10 när det gäller genetiskt modifierat pollen i honung, att klargöra att pollen, som är ett naturligt ämne utan några ingredienser, är en beståndsdel i honung och inte en ingrediens i den mening som avses i direktiv 2000/13/EG. Rådets direktiv 2001/110/EG av den 20 december 2001 om honung11 bör därför ändras i enlighet med detta.

(1) Enligt domstolens dom av den 6 september 2011 i mål C-442/098 ska pollen som kommer från genetiskt modifierade grödor betraktas som en ingrediens i honung, eller i kosttillskott som innehåller pollen, i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/20118a.

___________________

_________________

8 EUT C 311, 22.10.2011, s. 7.

8 EUT C 311, 22.10.2011, s. 7.

 

8a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, s. 18.).

9 EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.

 

10 EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.

 

11 EGT L 10, 12.1.2002, s. 47.

 

Motivering

Omgestaltning av domstolens dom av den 6 september 2011.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Rådets direktiv 2001/110/EG av den 20 december 2011 bör ändras för att ta hänsyn till konsumenternas ökade känslighet för förekomst av genetiskt modifierade organismer i livsmedel och deras rätt att informeras om detta, och i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/20.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) För att säkerställa informations- och valfrihet för konsumenterna, och med beaktande av honungens särskilda egenskaper, bör detta direktiv betrakta pollen som en ingrediens, men endast i den mening som avses i artiklarna 2 och 12.2 i förordning (EG) nr 1829/2003.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c) I förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 definieras en ingrediens som ett ämne som används vid tillverkningen av ett livsmedel. Det är helt nödvändigt vid tillverkning av honung och för pollinering av grödor att bikuporna avsiktligen placeras på platser där bina kan besöka vissa växtsorter. Sammansättningen hos den honung som tillverkas beror huvudsakligen på var bikuporna är placerade och när honungen skördas. Pollen som kommer från genetiskt modifierade grödor bör därför anses vara en artspecifik ingrediens.

Motivering

Detta är redan gängse bruk i laboratorier i dag, och stämmer överens med hur alla livsmedel testas i dag. Honung bör inte behandlas annorlunda än andra livsmedel i detta avseende. Exempelvis är det högst troligt att nästan all pollen i ”rapshonung” från Kanada kommer från GM-grödor. Det vore därför i allra högsta grad vilseledande för konsumenterna om denna honung inte måste märkas med ”innehåller ingredienser som har framställts av genetiskt modifierade organismer”.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 1d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1d) I enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003 ska honung och andra livsmedel eller kosttillskott som innehåller pollen från genetiskt modifierade grödor märkas som livsmedel som innehåller ingredienser som har framställts av genetiskt modifierade organismer.

Motivering

Omgestaltning av domstolens dom av den 6 september 2011.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 1e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1e) Eftersom honung är en naturprodukt bör den undantas från kravet att förses med en ingrediensförteckning.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Bilagorna till direktiv 2001/110/EG innehåller tekniska delar som kan behöva anpassas eller uppdateras för att ta hänsyn till utvecklingen av relevanta internationella standarder. I det direktivet tilldelas dock inte kommissionen lämpliga befogenheter för att snabbt kunna anpassa eller uppdatera dessa bilagor med hänsyn till utvecklingen av internationella standarder. För en enhetlig tillämpning av direktiv 2001/110/EG bör kommissionen därför också tilldelas befogenheten att anpassa eller uppdatera bilagorna till det direktivet för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen och till utvecklingen av internationella standarder.

utgår

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) I syfte att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen och, i förekommande fall, utvecklingen av internationella standarder bör därför befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen så att den kan anpassa eller uppdatera de tekniska aspekter som rör produktbeskrivningarna och definitionerna i bilagorna till direktiv 2001/110/EG.

utgår

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2001/110/EG

Artikel 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) I artikel 2 ska följande punkt läggas till:

utgår

5. Pollen, en naturlig beståndsdel som är specifik för honung, ska inte betraktas som en ingrediens i den mening som avses i artikel 6.4 i direktiv 2000/13/EG i de produkter som definieras i bilaga 1 till detta direktiv.”

 

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 2001/110/EG

Artikel 2 – punkt 5 (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) I artikel 2 ska följande punkt läggas till:

 

”5. Genom undantag från artikel 9 i förordning (EU) nr 1169/2011 ska ingen ingrediensförteckning krävas för honung. Pollen ska dock betraktas som en ingrediens i den mening som avses i artiklarna 2 och 12 i förordning (EG) nr 1829/2003.”

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1b (nytt)

Direktiv 2001/110/EG

Artikel 2 – punkt 6 (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) I artikel 2 ska följande punkt läggas till:

 

”6. Honung och andra livsmedel eller kosttillskott som innehåller pollen som kommer från genetiskt modifierade grödor ska betraktas som livsmedel som innehåller ingredienser som har framställts av genetiskt modifierade organismer, och ska märkas i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 1829/2003, särskilt artiklarna 12.2 och 24.2 i denna.”

Motivering

Omgestaltning av domstolens dom av den 6 september 2011.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2001/110/EG

Artikel 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7 för att ändra de tekniska aspekter som rör produktbeteckningarna, produktbeskrivningarna och definitionerna i bilaga I samt kriterierna för honungens sammansättning i bilaga II för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen och, i förekommande fall, utvecklingen av relevanta internationella standarder.

utgår

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2001/110/EG

Artikel 6a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artiklarna 4 och 6 ska tilldelas kommissionen tills vidare från och med den (…). (Publikationsbyrån ska ange dagen för ikraftträdande för denna ändringsrättsakt).

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den …+. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenheter senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

__________________________

 

+EUT: Vänligen för in datumet: datum för detta ändringsdirektivs ikraftträdande.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2001/110/EG

Artikel 6a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4 och 6 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare datum som anges i beslutet. Det ska inte inverka på giltigheten av de delegerade akter som redan är i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Beslutet påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2001/110/EG

Artikel 6a – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4 och 6 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

En delegerad akt som antas enligt artikel 4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den [datum] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 1.1. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

Medlemsstaterna ska senast den ... + [tolv månader efter dagen för detta direktivs ikraftträdande] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 1.1. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

 

___________________

 

+ EUT: Vänligen för in datum: 12 månader efter detta ändringsdirektivs ikraftträdande.

  • [1]  EUT C 11, 15.1.2013, S. 88.

MOTIVERING

Anpassning till Lissabonfördraget

I artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) fastställs tillämpningsområdet för delegerade akter.

Genom artikel 290 i EUF-fördraget kan lagstiftaren till kommissionen delegera befogenheten ”att anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakten”. Rättsakter som antas av kommissionen på detta sätt kallas enligt terminologin i fördraget ”delegerade akter” (artikel 290.3).

Kommissionens förslag skulle göra det möjligt för kommissionen att ändra de tekniska aspekter som rör produktbeteckningar, produktbeskrivningar och definitioner i bilaga I samt kriterierna för sammansättning i bilaga II till det nuvarande direktivet. Föredraganden anser dock att alla dessa delar av direktivet är väsentliga. Kommissionens förslag går därför utöver tillämpningsområdet för delegerade akter enligt fördraget, eftersom det möjliggör ändringar av väsentliga delar. Föredraganden har således i detta betänkande tagit bort dessa hänvisningar i kommissionens förslag.

Kommissionen ska fortfarande ges befogenhet att anta delegerade akter som rör icke-väsentliga delar. Därför bibehålls förslaget i artikel 4 om att delegerade akter ska fastställa metoder som medger kontroll av att honungen följer bestämmelserna i detta direktiv.

Denna ståndpunkt ska ses mot bakgrund av att liknande ändringar nyligen antagits i samband med direktiv 2012/12/EU om fruktjuice. I detta direktiv togs de delar av bilagorna som innehöll produktbeteckningar, produktdefinitioner och produktegenskaper bort från delegeringens tillämpningsområde. Ett liknande tillvägagångssätt har också valts under de pågående diskussionerna om ”frukostdirektiven” där man söker anpassa kommissionens befintliga genomförandebefogenheter i rådets direktiv 1999/4/EG, 2000/36/EG, 2001/111/EG, 2001/113/EG och 2001/114/EG med Lissabonfördragets bestämmelser. Det är viktigt att parlamentet står fast vid ett konsekvent tillvägagångssätt och föredraganden har därför tagit hänsyn till dessa direktiv i samband med utarbetandet av detta betänkande.

Föredraganden har också ändrat tidsperioden för hur länge befogenheten att anta delegerade akter kan delegeras till kommissionen. Denna har ändrats från ”tills vidare” till en period på fem år som med tyst medgivande kan förlängas. Denna ändring följer parlamentets standardformuleringar för delegerade akter och överensstämmer med det tillvägagångssätt som valts i samband med de ovannämnda direktiven.

YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (6.11.2013)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2001/110/EG om honung
(COM(2012)0530 – C7‑0304/2012 – 2012/0260(COD))

Föredragande: Mariya Gabriel

KORTFATTAD MOTIVERING

Det främsta syftet med det förslag från kommissionen som granskas här är att i direktiv 2001/110/EG, det så kallade honungsdirektivet, klargöra att pollen är en naturlig beståndsdel i honung och inte en ingrediens. Kommissionen reagerar på ett beslut av Europeiska unionens domstol i ”Bablok-målet” (mål C-442/09) som anger att pollen är en ingrediens i honung i enlighet med definitionen i artikel 6.4 i direktiv 2000/0013/EG. Den andra viktiga aspekten i kommissionens förslag är att man ersätter det tidigare kommittéförfarandet i detta direktiv med de delegerade akter som avses i artikel 290 i EUF-fördraget.

Kommissionen och domstolens åsikter går isär. Kommissionen hävdar att pollen förekommer naturligt i honung, eftersom det kommer in i bikupan tack vare binas aktivitet och att det förekommer naturligt i honung oavsett vad vi människor gör. Domstolen däremot menar att i samband med honungsskörden kan innehållet under slungningen utvinnas från de celler i vaxkakan som är fyllda med honung, men även från de närliggande cellerna där pollen lagras. Det innebär därför att biodlaren i de flesta fall ökar den pollenmängd som finns i honungen under utvinningsprocessen.

Domstolens beslut väcker viktiga frågor om samexistensen mellan genetiskt modifierade grödor och biodling. Domstolen har fastställt att den honung som innehåller genetiskt modifierat pollen bör beviljas tillstånd i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1829/2003 för att få släppas ut på marknaden. Denna slutsats gäller oavsett om pollen är definierat som en ingrediens eller naturlig beståndsdel.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden ställer sig bakom kommissionens förslag att betrakta pollen som en naturlig beståndsdel i honung.

Konsekvenserna för biodlingssektorn

Föredraganden bedömer att de direkta och indirekta konsekvenserna för biodlingssektorn måste uppmärksammas i samband med att förslaget antas eller inte antas.

Honung ses som en naturlig och nyttig produkt. Om det skulle vara möjligt att märka honung som en produkt som innehåller genmodifierat pollen som en ingrediens kommer detta därför otvivelaktigt att påverka honungens rykte som en naturlig produkt. Om pollen kallas för en ingrediens kan konsumenterna tro att det är en separat produkt som tillsatts honungen, trots att så inte är fallet.

Klassificeringen av pollen som en ingrediens skulle avsevärt öka kostnaderna för testen för att få fram den information som behövs för märkningen. Följderna av dessa kostnader kan vara betydande och högre än de nuvarande kostnaderna för produktionen i bikupan, och de kommer att vara annorlunda för amatörbiodlarna och för yrkesbiodlarna eftersom de senare producerar stora mängder honung, och de till följd av stordriftsfördelar lättare kan klara av en sådan börda. Denna ändring kommer därför framför allt att vara kännbar för biodlare med en liten produktion. Det kan göra att vissa amatörbiodlare slutar med sin biodling.

Samtidigt innebär de ökade produktionskostnaderna till följd av kraven på ytterligare test att detaljhandelspriserna stiger.

Beslutet i kommissionens förslag bestrider inte heller domstolens slutsats. Efter ändringen av direktiv 2001/110/EG kommer honung som innehåller genetiskt modifierat pollen även fortsättningsvis att omfattas av artikel 3.1 c i den förordningen, såsom ”livsmedel som framställts av genetiskt modifierade organismer”. Det betyder att mängden tillåtet genmodifierat pollen vid tillämpning av gränsvärdet på 0,9 procent för märkning kommer att behöva räknas i procent av den totala mängden av den enda ingrediensen ”honung” i stället för i procent av den totala mängden pollen.

Det är högst osannolikt att förekomsten av genmodifierat pollen överstiger det tillåtna gränsvärdet i honung. I praktiken ligger värdena på mellan 0,005 och 0,05 % (då alla ingredienser har sammanräknats, även pollen) i honungen. I extrema fall, då den totala mängden olösliga ämnen i vattnet är pollen och det endast framställts av genmodifierade organismer, motsvarar detta mellan 0,005 och 0,5 % av honungens totala vikt. I slutet av maj 2013 fanns det ingen metod för att mäta mängden genmodifierat pollen i den totala mängden pollen.

Tröskeln på 0,9 % gäller för livsmedel och för producenter av ekologiska varor. I detta avseende kommer en ojämlik situation att uppstå mellan biodlarna och producenterna av ekologiska produkter, vilket kan leda till spänningar mellan de två sektorerna.

Diskussionen om samexistens

Föredraganden vill understryka att diskussionen om ändringen av honungsdirektivet inte får blandas ihop med diskussionen kring samexistens. Under 2012 var det fem EU-medlemsstater (Spanien, Portugal, Tjeckien, Rumänien och Slovakien) som i kommersiellt syfte odlade genmodifierade organismer, framför allt i form av majs MON 810 som är motståndskraftig mot insekter. Icke tillåtna genmodifierade organismer och ingredienser som härrör från dessa är inte tillåtna på marknaden, vilket betyder att förordningen om märkning av genmodifierade organismer inte är tillämplig.

Denna osäkerhet vad gäller förekomsten av områden för genmodifierade organismer och effekterna av dessa verkar vara i fokus för diskussionen om den allmänna miljöpåverkan, trots att denna påverkan inte har något direkt samband med kommissionens förslag rörande honungsdirektivet, utan snarare beror på att många medlemsstater ännu inte har genomfört direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön på korrekt sätt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna1 fastställs att med ”ingrediens” avses varje ämne som används vid tillverkningen eller beredningen av ett livsmedel och som finns kvar i den färdiga varan, om än i annan form. Denna definition innebär att ämnet ska användas avsiktligen vid tillverkning eller beredning av ett livsmedel. Mot bakgrund av honungens naturliga egenskaper, särskilt det naturliga ursprunget för beståndsdelar som är specifika för honung, inbegripet pollen, är det nödvändigt att förtydliga att pollen och varje annan beståndsdel som är specifik för honung inte bör betraktas som en ”ingrediens” i honung i den mening som avses i förordning (EU) nr 1169/2011.

 

______________

 

1 EUT L 304, 22.11.2011, s. 18.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Bilagorna till direktiv 2001/110/EG innehåller tekniska delar som kan behöva anpassas eller uppdateras för att ta hänsyn till utvecklingen av relevanta internationella standarder. I det direktivet tilldelas dock inte kommissionen lämpliga befogenheter för att snabbt kunna anpassa eller uppdatera dessa bilagor med hänsyn till utvecklingen av internationella standarder. För en enhetlig tillämpning av direktiv 2001/110/EG bör kommissionen därför också tilldelas befogenheten att anpassa eller uppdatera bilagorna till det direktivet för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen och till utvecklingen av internationella standarder.

utgår

Motivering

Bilagorna innehåller viktiga delar av direktivet och omfattas därför inte av delegerade akter.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) I syfte att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen och, i förekommande fall, utvecklingen av internationella standarder bör därför befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen så att den kan anpassa eller uppdatera de tekniska aspekter som rör produktbeskrivningarna och definitionerna i bilagorna till direktiv 2001/110/EG.

utgår

Motivering

Bilagorna innehåller viktiga delar av direktivet och omfattas därför inte av delegerade akter.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2001/110/EG

Artikel 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7 för att ändra de tekniska aspekter som rör produktbeteckningarna, produktbeskrivningarna och definitionerna i bilaga I samt kriterierna för honungens sammansättning i bilaga II för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen och, i förekommande fall, utvecklingen av relevanta internationella standarder.

utgår

Motivering

Bilagorna innehåller viktiga delar av direktivet och omfattas därför inte av delegerade akter.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2001/110/EG

Artikel 6a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artiklarna 4 och 6 ska tilldelas kommissionen tills vidare från och med den (….). (Publications Office is to fill in the date of entry into force of this amending Act).

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den .… (Publikationsbyrån ska föra in dagen för denna ändringsakts ikraftträdande). Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Bilagorna innehåller viktiga delar av direktivet och omfattas därför inte av delegerade akter.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2001/110/EG

Artikel 6a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4 och 6 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare datum som anges i beslutet. Det ska inte inverka på giltigheten av de delegerade akter som redan är i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Beslutet påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Motivering

Bilagorna innehåller viktiga delar av direktivet och omfattas därför inte av delegerade akter.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den [datum] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 1.1. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

1. Medlemsstaterna ska senast tolv månader efter detta direktivs ikraftträdande sätta i kraft de lagar, förordningar och författningar som är nödvändiga för att följa artikel 1.1. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av rådets direktiv 2001/110/EG om honung

Referensnummer

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

22.10.2012

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

4.7.2013

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Mariya Gabriel

3.7.2013

Behandling i utskott

30.9.2013

 

 

 

Antagande

5.11.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

2

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Luís Paulo Alves, Pilar Ayuso, Kent Johansson, Anthea McIntyre, Maria do Céu Patrão Neves, Milan Zver

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av rådets direktiv 2001/110/EG om honung

Referensnummer

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD)

Framläggande för parlamentet

21.9.2012

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

22.10.2012

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

22.10.2012

AGRI

4.7.2013

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

10.10.2012

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Julie Girling

14.11.2012

 

 

 

Behandling i utskott

17.10.2013

 

 

 

Antagande

27.11.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

15

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Erik Bánki, Gaston Franco, Julie Girling, Eduard-Raul Hellvig, Georgios Koumoutsakos, Marusya Lyubcheva, Jiří Maštálka, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Alojz Peterle, Vittorio Prodi, Bart Staes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Ingivande

5.12.2013