ДОКЛАД относно информационното табло на ЕС в областта на правосъдието – гражданско и административно правосъдие в държавите членки

5.12.2013 - (2013/2117(INI))

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Тадеуш Звефка


Процедура : 2013/2117(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0442/2013
Внесени текстове :
A7-0442/2013
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно информационното табло на ЕС в областта на правосъдието – гражданско и административно правосъдие в държавите членки

(2013/2117(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 27 март 2013 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието — Инструмент за насърчаване ефективността на правосъдието и растежа“ (COM(2013)0160),

–   като взе предвид двугодишните доклади за оценка на европейските съдебни системи, изготвени от Комисията за ефикасност на правосъдието на Съвета на Европа (CEPEJ);

–   като взе предвид член 48 и член 119, параграф 2 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0442/2013),

А. като има предвид, че Комисията публикува информационно табло на ЕС в областта на правосъдието, което е сравнителен, незадължителен инструмент, целящ да се оцени ефективността на националните съдебни системи, с цел по-доброто определяне на политиките в областта на правосъдието, като акцентът в приложното му поле е поставен върху параметрите на съдебните системи, които допринасят за подобряване на стопанския и инвестиционния климат в Съюза;

Б.  като има предвид, че информационното табло на ЕС в областта на правосъдието сравнява националните съдебни системи, като използва отделни показатели, а не представя общо класиране на националните съдебни системи;

В.  като има предвид, че информационното табло в областта на правосъдието за 2013 г. се съсредоточава изключително върху гражданското, търговското и административното правосъдие;

Г.  като има предвид, че незадължителната сравнителна процедура има предимството да идентифицира подобренията и стъпките назад, както и стремежа към обмен на най-добри практики в целия Съюз, като оставя независимостта на националните правни и съдебни системи незасегната;

1.  приема с интерес информационното табло на ЕС в областта на правосъдието; призовава Комисията да продължи тази процедура в съответствие с Договорите и в консултация с държавите членки, като има предвид необходимостта от избягване на ненужното дублиране на работа с други органи;

2.  подкрепя целта за обмен на най-добри практики, с оглед да се осигури ефективна и независима съдебна система, която да може да допринесе за икономическия растеж в Европа и да повиши конкурентоспособността; подчертава, че ефективната и надеждна съдебна система предоставя на предприятията стимули за развитие и инвестиции на национално и трансгранично равнище;

3.  отбелязва значението на съдебния бенчмаркинг за трансграничното взаимно доверие, за ефективното сътрудничество между съдебните институции и за създаването на общо съдебно пространство и европейска съдебна култура;

4.  счита, че всяко сравнение на националните съдебни системи, особено по отношение на предишното им състояние, трябва да се основава на обективни критерии и на доказателства, които са обективно събирани, сравнявани и анализирани; изтъква важността на оценяването на функционирането на съдебните системи като цяло, без обаче те да бъдат отделяни от социалното, историческо и икономическо положение на държавите членки или от конституционните традиции, на които се основават; подчертава значението на безпристрастното третиране на държавите членки, като по този начин се гарантира равнопоставеност между тях при оценяването на техните съдебни системи;

5.  призовава Комисията да обсъди планирания метод своевременно в рамките на прозрачна процедура с участието на държавите членки;

6.  изтъква, че целевите показатели трябва да бъдат определени, преди да се събере информация относно националните съдебни системи, за да се изгради общо разбиране за методологията и показателите;

7.  приветства усилията на Комисията за предоставяне на измерими данни; изтъква обаче, че някои цели, като качеството и безпристрастността на правосъдието, е трудно да бъдат измерени обективно;

8.  отбелязва, че ефективността на съдебната система не може да бъде измерена само със статистически, количествено изразими параметри, а трябва също да се отчитат структурните особености и различните социални традиции в държавите членки; във връзка с това призовава Комисията за в бъдеще, при събирането на данните и определянето на целевите показатели, да взема повече предвид различията между националните съдебни системи;

9.  призовава Комисията в областта на дружественото право да вземе равностойно предвид както едностепенната, така и двустепенната система;

10. призовава държавите членки да разгледат отблизо резултатите от информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2013 г. и да определят дали трябва да се извлекат поуки от него за организирането и напредъка на техните съответни граждански, търговски и административни съдебни системи;

11. насърчава държавите членки да събират съответни данни по въпроси като разходите за съдебните производства, случаите на медиация и процедурите по правоприлагане; изразява съжаление, че не са били предоставени данни от някои държави членки за някои категории, посочени в информационното табло в областта на правосъдието; счита обаче, че Комисията е следвало да направи разлика между случаите, когато данните не са били налични, и случаите, когато показателите не са били съществени или приложими към отделните държави членки;

12. призовава Комисията и държавите членки да насърчават взаимното разбирателство и сътрудничеството между националните съдебни системи, включително чрез мрежи от съдии за връзка;

13. призовава да се отдаде по-голямо значение на програмите за обучение на съдии, съдебни служители и други практикуващи юристи, особено в областта на европейското и сравнителното право; подчертава необходимостта езиковото обучение да бъде основен компонент на университетските програми по право;

14. заявява своя интерес да получи данни за трансграничните дела, при които често се наблюдава по-голяма степен на сложност в сравнение с чисто местните дела и се доказват пречките, пред които са изправени гражданите на ЕС, когато упражняват правата си, произтичащи от единния пазар на ЕС, по-специално при прилагането на правото на ЕС;

15. изтъква важността на алтернативното разрешаване на спорове за намаляването на тежестта за съдебните системи и спестяването на средства за всички заинтересовани страни;

16. призовава Комисията да разгледа процедурите за трансгранична медиация, когато предприеме следващата си процедура от този вид; насърчава държавите членки активно да повишават популярността на процедурите по медиация, като се обърне специално внимание на търговските и семейните въпроси, регулирани на равнище ЕС (като например „Рим III“ и „Брюксел II“);

17. подчертава, че съществуват големи различия между държавите членки при разработването на ИКТ системи; изтъква, че използването на нови технологии може да допринесе ефективно за намаляване на разходите и за ускоряване на съдебните процедури, по-специално чрез използването на компютризирани приложения и инструменти за управление на делата и за комуникация;

18. посочва, че процедурите за искове с малък материален интерес и безспорни вземания могат да бъдат придвижвани по-бързо с помощта на ИКТ инструменти;

19. подчертава ролята на CEPEJ за събирането и представянето на съответните данни както на национално, така и на регионално равнище; счита, че институциите на ЕС следва да се стремят към сътрудничество с CEPEJ, тъй като това представлява отлична основа за обмена на най-добри практики и за избягването на дублирането на усилия;

20. припомня водещата роля на Европейската съдебна мрежа за гражданскоправните и търговскоправните въпроси, както и на портала за електронно правосъдие, за улесняване на достъпа на гражданите на ЕС до знания по европейско и национално гражданско и търговско право;

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и държавите членки.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящият доклад по собствена инициатива е отговор на информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2013 г. Следва да се отбележи, че той се съсредоточава единствено върху гражданското, търговското и административно право, където съдебната система е от особено значение за икономическото възстановяване.

Подобряването на качеството, независимостта и ефективността на съдебните системи е основна цел на обществената политика на равнището на ЕС и на национално равнище. Националните съдебни системи играят важна роля за възстановяване на доверието и за възобновяването на растежа.

В годишния обзор на растежа за 2013 г. Комисията подчерта значението на подобряването на качеството, независимостта и ефективността на националните съдебни системи, както и на това, да се гарантира, че исковете се уреждат в разумен срок, като в същото време се насърчи използването на механизми за алтернативно разрешаване на спорове. Това би следвало да намали разходите за предприятията и да увеличи привлекателността на държавите членки за чуждестранните инвеститори. Годишният обзор на растежа показа необходимост от внимателна оценка и систематичен преглед на функционирането на съдебните системи във всички държави членки, като се отчитат напълно различните национални правни традиции.

Ефективната и независима съдебна система също допринася за доверието и стабилността. Важен структурен елемент за създаването на привлекателна бизнес среда е решенията на правосъдието да бъдат предсказуеми, навременни и изпълними. Недостатъците във функционирането на съдебната система подкопават доверието на гражданите и предприятията в съдебните институции, особено в тези времена на икономическа, социална и финансова криза.

През 2012 г. беше извършен анализ на правораздаването в държавите членки, въз основа на който Комисията отправи конкретни препоръки относно съдебната система на някои държави членки. Тези държави членки бяха определени като изправени пред особени предизвикателства, по-специално в управлението на съдебните производства и организацията на съдебната система.

Достъпът до ефективна съдебна система е също от съществено значение за ефективността на правото на ЕС: когато даден национален съд прилага правото на ЕС, той действа като „съд на Съюза“. Затова осигуряването на общи стандарти е особено важно, тъй като съдилищата трябва да предоставят ефективни правни средства за защита, когато става въпрос за правата на което и да е лице съгласно правото на ЕС.

Независимо от правната традиция на националните съдебни системи навременността, независимостта и достъпността трябва да бъдат основните параметри на ефективната съдебна система. Това е контекстът на информационното табло на ЕС в областта на правосъдието.

Докладчикът приветства целта за ефективни, независими съдебни системи в държавите членки, които могат да допринесат за икономическия растеж и повишаването на конкурентоспособността. Затова Комисията трябва да бъде приветствана за тази инициатива.

Въпреки това остава да бъдат направени някои забележки. Трудно е да се измерят някои ценности, като например независимостта на съдебната власт. Независимо от това трябва да се направи опит да се прецени дали тези ценности се зачитат в държавите членки.

Освен това е важно да се подчертае, че резултатът от информационното табло следва да отговаря на някои основни критерии, като например равно третиране на държавите членки, обективност и съпоставимост на данните. Могат да бъдат създадени общи стандарти на ЕС за предоставяне на данни с цел гарантиране на равно третиране. Органите и институциите на ЕС също следва да бъдат включени в подготовката на оценката на националните съдебни системи.

Освен това особено внимание следва да се отдели на ефективното разглеждане на делата, при които е налице трансграничен елемент. Такива дела обикновено са по-сложни от чисто местните дела, но липсват данни за това. Предоставянето на обучение по право на ЕС и сравнително право е особено важно, тъй като се увеличава взаимното разбиране и оттам – и взаимното доверие.

И накрая докладчикът би желал да поздрави успеха на сравнителната процедура и да призове тя да бъде продължена в съответствие с Договорите.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.11.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Eduard-Raul Hellvig, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss