BETÆNKNING om EU's resultattavle for retsområdet – civil- og forvaltningsret i medlemsstaterne

5.12.2013 - (2013/2117(INI))

Retsudvalget
Ordfører: Tadeusz Zwiefka


Procedure : 2013/2117(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0442/2013
Indgivne tekster :
A7-0442/2013
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om EU's resultattavle for retsområdet – civil- og forvaltningsret i medlemsstaterne

(2013/2117(INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. marts 2013 til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "EU's resultattavle for retsområdet – et værktøj til fremme af effektive retssystemer og vækst" (COM(2013)0160),

–   der henviser til de halvårlige evalueringsrapporter om de europæiske retssystemer, der er udarbejdet af Europarådets Kommission for et Effektivt Retsvæsen (CEPEJ);

–   der henviser til forretningsordenens artikel 48 og artikel 119, stk. 2,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0442/2013),

A. der henviser til, at Kommissionen har udsendt EU's resultattavle for retsområdet, som er et ikke-bindende sammenligningsværktøj, der har til formål at vurdere de nationale retssystemers effektivitet for bedre at kunne definere retspolitikker, og dens anvendelsesområde fokuserer på de parametre ved et retssystem, der medvirker til at forbedre erhvervs- og investeringsforholdene i Den Europæiske Union;

B.  der henviser til, at EU's resultattavle for retsområdet sammenligner de nationale retssystemer ved hjælp af særlige indikatorer, men ikke opstiller en samlet rangorden over de nationale retssystemer;

C. der henviser til, at resultattavlen for retsområdet for 2013 kun fokuserer på civil-, handels- og forvaltningsret;

D. der henviser til, at en ikke-bindende sammenlignende undersøgelse har den fordel, at den kan påvise forbedringer og tilbageskridt samt tilstræbe udveksling af bedste praksis overalt i Unionen uden at røre ved de nationale retssystemers uafhængighed;

1.  noterer sig med stor interesse EU's resultattavle for retsområdet; opfordrer Kommissionen til at gå videre med dette arbejde i overensstemmelse med traktaterne og i samråd med medlemsstaterne, idet det tilstræbes at undgå unødvendig overlapning med andre organers arbejdsopgaver;

2.  støtter målet om at udveksle bedste praksis med henblik på at sikre et effektivt og uafhængigt retssystem, der kan bidrage til økonomisk vækst i Europa og fremme konkurrencedygtigheden; understreger, at et effektivt og pålideligt retssystem tilskynder virksomheder til at udvikle og investere nationalt og på tværs af grænserne;

3.  gør opmærksom på, hvor vigtig retlig benchmarking er for gensidig tillid på tværs af grænserne, for effektivt samarbejde imellem retsvæsenets institutioner og for udviklingen af et fælles retligt område og en europæisk retskultur;

4.  mener, at enhver sammenligning mellem nationale retssystemer, særligt i forbindelse med deres tidligere situation, skal baseres på objektive kriterier og på dokumentation, der indsamles, sammenlignes og analyseres på en objektiv måde; påpeger betydningen af at vurdere retssystemernes funktion som helhed uden at adskille dem fra den sociale, historiske og økonomiske situation i medlemsstaterne eller fra den forfatningsmæssige tradition, som retssystemerne stammer fra; understreger betydningen af at behandle medlemsstater upartisk for på den måde at sikre, at alle medlemsstater bliver behandlet ens, når deres retssystemer skal vurderes;

5.  anmoder Kommissionen om i god tid og ved en gennemsigtig procedure at diskutere den foreslåede metode i samråd med medlemsstaterne;

6.  påpeger, at der skal fastsættes benchmarks, før der indsamles data om de nationale retssystemer, for at udvikle en fælles forståelse af metode og indikatorer;

7.  roser Kommissionens bestræbelser på at tilvejebringe målbare data; gør dog opmærksom på, at nogle mål, såsom retsplejens upartiskhed og kvalitet, er svære at måle på objektiv vis;

8.  henviser til, at et retssystems effektivitet heller ikke kan vurderes på statistisk målbare parametre alene, men at der også skal tages hensyn til de strukturelle særegenheder og forskellige samfundsmæssige traditioner i medlemsstaterne; opfordrer derfor Kommissionen til i fremtiden at tage større hensyn til forskellene mellem de nationale retssystemer, når data skal indsamles og benchmarks fastsættes;

9.  opfordrer Kommissionen til på det selskabsretlige område at tage lige meget hensyn til den enstrengede og den tostrengede ledelsesstruktur;

10. opfordrer medlemsstaterne til at undersøge resultaterne fra resultattavlen for retsområdet for 2013 nøje og afgøre, hvorvidt der skal drages nogle konsekvenser heraf for organisationen og udviklingen af deres respektive retssystemer på det civilretlige, handelsretlige og forvaltningsretlige område;

11. opfordrer medlemsstaterne til at indsamle relevante data om emnet, såsom sagsomkostninger, mæglingssager og fuldbyrdelsesprocedurer; beklager, at nogle medlemsstater ikke har oplyst data for visse kategorier, der er angivet i resultattavlen for retsområdet; mener dog, at Kommissionen burde have skelnet imellem de tilfælde, hvor der ikke var data til rådighed, og de tilfælde, hvor indikatorerne ikke var relevante eller anvendelige på de enkelte medlemsstater;

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme gensidig forståelse og samarbejde mellem nationale retssystemer, bl.a. ved hjælp af et netværk af kontaktdommere;

13. opfordrer til, at der lægges større vægt på uddannelsesprogrammer for dommere, domstolspersonale og andre aktører inden for retsvæsenet, særligt på områder som EU-ret og sammenlignende ret; understreger, at behovet for sprogundervisning er en væsentlig faktor i jurastudiet;

14. giver udtryk for sin interesse i at modtage data om sager der involverer flere stater, og som ofte indebærer en højere grad af kompleksitet end rent nationale sager og på den måde demonstrerer de hindringer, som EU-borgere står over for, når de skal udøve de rettigheder, de har fået i kraft af EU's indre marked, særligt i forbindelse med anvendelse af EU-retten;

15. påpeger betydningen af alternative metoder til konfliktløsning for at mindske belastningen af retssystemerne og at spare penge for alle involverede parter;

16. anmoder Kommissionen om at medtage mæglingsprocedurer på tværs af grænserne i sin næste undersøgelse af denne art; opfordrer medlemsstaterne til aktivt at fremme mæglingsprocedurer, særligt i forbindelse med handels- og familiesager, der reguleres på EU-niveau (såsom Rom III og Bruxelles II);

17. understreger, at der er store forskelle mellem medlemsstaterne i udviklingen af ikt-systemer; påpeger, at brugen af ny teknologi kan bidrage effektivt til at reducere omkostninger og fremskynde retssager, særligt ved hjælp af computerapplikationer samt sagsforvaltnings- og kommunikationsværktøjer;

18. påpeger, at småkravsprocedurer og ubestridte krav kan behandles hurtigere ved hjælp af ikt-værktøjer;

19. fremhæver den rolle, der spilles af CEPEJ med hensyn til at indsamle og præsentere relevante nationale og regionale data; mener, at EU-institutionerne bør forsøge at samarbejde med CEPEJ, da det udgør en fremragende basis for at udveksle bedste praksis, og da overlapning bør undgås;

20. minder om den ledende rolle, som Det Europæiske Retlige Netværk har i civilretlige og handelsretlige sager sammen med e-justice-portalen med hensyn til at lette EU-borgeres adgangen til viden om civil- og handelsret nationalt og på EU-niveau.

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaterne.

BEGRUNDELSE

Denne initiativbetænkning er en reaktion på Kommissionens resultattavle for retsområdet fra 2013. Der gøres opmærksom på, at denne betænkning kun fokuserer på civil-, handels- og forvaltningsret, hvor retssystemet er af særlig betydning for økonomisk genopretning.

At forbedre retssystemernes kvalitet, uafhængighed og effektivitet er et vigtigt mål for de fundamentale retsgrundsætninger både nationalt og på EU-niveau. Nationale retssystemer spiller en vigtig rolle med hensyn til at genskabe tillid og vækst.

I sin årlige vækstundersøgelse for 2013 understreger Kommissionen betydningen af at forbedre de nationale retssystemers kvalitet, uafhængighed og effektivitet og sikre, at proceskrav bliver afgjort inden for en rimelig frist, samtidig med at der opfordres til brug af alternative konfliktløsningsmetoder. Dette burde reducere omkostninger for virksomheder og øge udenlandske investorers interesse i medlemsstaterne. Vækstundersøgelsen viste, at der er brug for en grundig evaluering og systematisk gennemgang af funktionsmåden i alle medlemsstaternes retssystemer, der fuldt ud respekterer de forskellige nationale retstraditioner.

Et effektivt og uafhængigt retssystem bidrager også til sikkerhed og stabilitet. Forudsigelige, hurtige og eksigible retsafgørelser er vigtige elementer i et attraktivt forretningsmiljø. Fejl og mangler i domstolenes funktionsmåde underminerer borgernes og virksomhedernes tillid til retsinstitutionerne, særligt i disse tider med økonomisk, social og finansiel krise.

I 2012 blev medlemsstaternes retspleje analyseret, hvilket førte til, at Kommissionen fremsatte specifikke henstillinger vedrørende retssystemet i visse medlemsstater. Disse medlemsstater havde en række problemer, især med hensyn til håndteringen af retssagerne og organisationen af retsvæsenet.

Adgang til et effektivt retssystem er også afgørende for effektiviteten af EU-retten: Når en national domstol anvender EU-ret, optræder den som en "EU-domstol". At sikre fælles standarder er derfor særlig vigtigt, da domstolene skal kunne stille effektive retsmidler til rådighed for enhver, hvis rettigheder i henhold til EU-retten drages i tvivl.

Uanset det nationale retsvæsens retstradition er de grundlæggende parametre ved et effektivt retssystem bl.a., at det er hurtigt, uafhængigt, og at adgangen til det er let og kan ske til en overkommelig pris. Dette er konteksten for EU's resultattavle for retsområdet.

Ordføreren glæder sig over målet om effektive, uafhængige retssystemer i de enkelte medlemsstater, som kan bidrage til økonomisk vækst og øget konkurrenceevne. Kommissionen gratuleres derfor med initiativet.

Der er dog et par bemærkninger at gøre. Det er svært at måle visse værdier, såsom retsvæsenets uafhængighed. Man er dog stadig nødt til at gøre et forsøg på at vurdere, hvorvidt disse værdier respekteres i medlemsstaterne.

Derudover er det vigtigt at understrege, at resultaterne fra resultattavlen skal leve op til visse grundlæggende kriterier, såsom at medlemsstaterne behandles ens, og at data skal være objektive og sammenlignelige. For at sikre ens behandling kan der skabes fælles EU-standarder for indsamlingen af data. EU's organer og institutioner bør også inddrages i at forberede evalueringen af de nationale retssystemer.

Desuden bør der gives særlig opmærksomhed til effektiv forvaltning af sager, der går på tværs af grænserne. Disse sager er typisk mere komplekse end rent nationale sager, men der mangler data om emnet. Udbuddet af juridisk uddannelse i EU-ret og sammenlignende ret er særligt vigtigt i denne sammenhæng, da det øger den gensidige forståelse og dermed den gensidige tillid.

Slutteligt vil ordføreren give udtryk for sin glæde over dette vellykkede initiativ og opfordre til, at der arbejdes videre hermed i overensstemmelse med traktaterne.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

26.11.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Eduard-Raul Hellvig, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss