Izvješće - A7-0442/2013Izvješće
A7-0442/2013

IZVJEŠĆE o analizi stanja u pravosuđu EU-a – na području građanskog i upravnog prava u državama članicama

5.12.2013 - (2013/2117(INI))

Odbor za pravna pitanja
Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka


Postupak : 2013/2117(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0442/2013
Podneseni tekstovi :
A7-0442/2013
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o analizi stanja u pravosuđu EU-a – na području građanskog i upravnog prava u državama članicama

(2013/2117(INI))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 27. ožujka 2013. Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom ekonomskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod naslovom „Analiza stanja u pravosuđu EU-a – sredstvo za promicanje učinkovitog pravosuđa i rasta” (COM(2013)0160),

–   uzimajući u obzir dvogodišnja izvješća o europskim pravosudnim sustavima koja je sastavila Europska komisija za učinkovitost pravosuđa Vijeća Europe (CEPEJ),

–   uzimajući u obzir članak 48. i članak 119. stavak 2. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A7‑0442/2013),

A. budući da je Komisija objavila analizu stanja u pravosuđu EU-a, koja je sredstvo za usporedbu i procjenu djelotvornosti pravosudnih sustava država članica u cilju boljeg definiranja politike pravosuđa i budući da se njezino područje primjene usredotočuje na parametre pravosudnih sustava koji pridonose poboljšanju poslovne i ulagačke klime u Uniji;

B.  budući da se u analizi stanja u pravosuđu EU-a uspoređuju nacionalni pravosudni sustavi uz pomoć posebnih pokazatelja, ali ona ne uključuje sveobuhvatno rangiranje nacionalnih pravosudnih sustava;

C. budući da se analiza stanja u pravosuđu 2013. isključivo usredotočuje na građansko, trgovačko i upravno pravo;

D. budući da je prednost neobvezujuće usporedbe ta što se njome mogu uočiti poboljšanja i nazadni aspekti te tendencija prema razmjeni najboljih praksi u Uniji, istovremeno ne narušavajući autonomiju nacionalnih pravnih i pravosudnih sustava;

1.  s velikim zanimanjem prima na znanje analizu stanja u pravosuđu EU-a; poziva Komisiju da u skladu s Ugovorima i uz savjetovanje s državama članicama dalje razvija tu praksu imajući na umu da je potrebno izbjeći nepotrebno udvostručavanje posla u odnosu na druga tijela;

2.  podržava cilj razmjene najboljih praksi kako bi se osigurao djelotvoran i neovisan pravosudni sustav koji može doprinijeti gospodarskom rastu Europe i povećati njezinu konkurentnost; naglašava da djelotvoran i vjerodostojan pravosudni sustav daje poduzećima poticaj da se razvijaju i ulažu na nacionalnoj i prekograničnoj razini;

3.  upozorava na važnost komparativnih analiza pravosudnih sustava za izgradnju prekograničnog međusobnog povjerenja, za djelotvornu suradnju među pravosudnim tijelima te stvaranje zajedničkog pravosudnog prostora i europske pravosudne kulture;

4.  smatra da se usporedba nacionalnih pravosudnih sustava, osobito u odnosu na njihovu prijašnju situaciju, mora temeljiti na objektivnim mjerilima i na dokazima koji su prikupljeni, uspoređeni i analizirani na objektivan način; ističe važnost procjene rada pravosudnog sustava u cijelosti, tako da ga se pritom ne odvaja od socijalne, povijesne i gospodarske situacije država članica ili od ustavne tradicije iz koje taj pravosudni sustav potječe; naglašava važnost nepristranog pristupa državama članicama kojim se osigurava jednako postupanje sa svim državama članicama pri ocjenjivanju njihovih pravosudnih sustava;

5.  poziva Komisiju da u ranoj fazi raspravi o predloženoj metodi u okviru transparentnog postupka u kojem sudjeluju države članice;

6.  upozorava da se prije prikupljanja podataka o nacionalnim pravosudnim sustavima moraju odrediti mjerila kako bi se razvilo jedinstveno shvaćanje metodologije i pokazatelja;

7.  pozdravlja napore Komisije da osigura mjerljive podatke; no upozorava da se neki ciljevi poput nepristranosti i kvalitete pravosuđa teško mogu objektivno izmjeriti;

8.  ukazuje na to da se djelotvornost pravosudnog sustava ne može izmjeriti samo statistički izbrojivim parametrima, nego bi se pritom također trebale uzeti u obzir strukturne posebnosti i različite društvene tradicije u državama članicama; s time u vezi poziva Komisiju da ubuduće pri prikupljanju podataka i postavljanju mjerila više uzme u obzir razlike između nacionalnih pravosudnih sustava;

9.  poziva Komisiju da na području prava trgovačkih društava jednako razmotri i monističke i dualističke sustave;

10. poziva države članice da pomno prouče rezultate analize stanja u pravosuđu 2013. i da utvrde treba li na temelju njih promijeniti organizaciju i razvoj njihovih pravosudnih sustava na području građanskog, trgovačkog i upravnog prava;

11. potiče države članice da prikupe relevantne podatke o pitanjima kao što su troškovi sudskih postupaka, postupaka mirenja i ovršnih postupaka; izražava žaljenje što neke države članice nisu dostavile podatke za određene kategorije navedene u analizi stanja u pravosuđu; međutim vjeruje da je Komisija trebala činiti razliku između slučajeva kada podaci nisu bili dostupni i slučajeva kada pokazatelji nisu bili relevantni ili primjenjivi na pojedine države članice;

12. poziva Komisiju i države članice da potiču uzajamno razumijevanje i suradnju među nacionalnim pravosudnim sustavima, između ostalog umrežavanjem sudaca za kontakt;

13. poziva na pridavanje veće važnosti programima za stručno usavršavanje sudaca, sudskog osoblja i drugih pravnih stručnjaka, osobito na području europskog i komparativnog prava; naglašava da učenje jezika mora biti sastavni dio studija prava;

14. izražava svoj interes da mu se dostave podaci o prekograničnim predmetima, koji su često mnogo složeniji od isključivo nacionalnih predmeta i koji svjedoče o preprekama na koje građani EU-a nailaze pri ostvarivanju svojih prava koja proizlaze iz jedinstvenog tržišta EU-a, posebice u primjeni prava EU-a;

15. ukazuje na važnost alternativnog rješavanja sporova za smanjenje opterećenja sudova i novčane uštede svih dionika;

16. traži od Komisije da se u svojoj sljedećoj analizi pozabavi prekograničnim postupcima mirenja; potiče države članice da aktivno promiču postupke mirenja s posebnim težištem na trgovačke i obiteljske predmete koji su uređeni na razini EU-a (kao na primjer uredbama Rim III. i Bruxelles II.);

17. naglašava da postoje velike razlike među državama članicama u razvoju sustava informacijske i komunikacijske tehnologije; ukazuje da upotreba novih tehnologija može znatno doprinijeti smanjenju troškova i ubrzanju sudskih postupaka, posebno primjenom računalskih aplikacija i alata za upravljanje predmetima i komunikaciju;

18. ukazuje da se potraživanja male vrijednosti i nesporna potraživanja mogu brže riješiti upotrebom alata informacijske i komunikacijske tehnologije;

19. naglašava ulogu CEPEJ-a u prikupljanju i predstavljanju relevantnih podataka i na nacionalnoj i regionalnoj razini; smatra da bi institucije EU-a trebale težiti suradnji s CEPEJ-om jer on pruža izvrstan temelj za razmjenu najboljih praksi i izbjegavanje udvostručavanja;

20. podsjeća na vodeću ulogu Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim predmetima te portala e-pravosuđa u olakšavanju pristupa građana EU-a znanju o europskom i nacionalnom građanskom i trgovačkom pravu;

21. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te državama članicama.

EXPLANATORY STATEMENT

This own-initiative report is a response to the Commission’s 2013 EU Justice Scoreboard. It should be noted that this report focuses solely on civil, commercial and administrative law, where the judicial system has a particular importance for economic recovery.

Improving the quality, independence and effectiveness of judicial systems is a major goal of public policy at EU level and at national level. National justice systems play a key role in restoring confidence and delivering a return to growth.

In the Annual Growth Survey 2013 (AGS), the Commission underlined the importance of improving the quality, independence and effectiveness of national judicial systems, and of ensuring that claims can be settled within a reasonable time while promoting the use of alternative dispute resolution mechanisms. This should reduce costs for businesses and increase the Member States’ attractiveness to foreign investors. The AGS showed the need for a thorough evaluation and systematic review of the functioning of judicial systems in all Member States, fully respecting the different national legal traditions.

An effective and independent judicial system also contributes to confidence and stability. Predictable, timely and enforceable decisions of justice are important components of an attractive business environment. Shortcomings in the functioning of the judiciary undermine the confidence of citizens and businesses in judicial institutions, especially in these times of economic, social and financial crisis.

In 2012, the administration of justice in the Member States was analysed, leading the Commission to make specific recommendations concerning the judicial system of certain Member States. These Member States were identified as facing special challenges, particularly in the management of court proceedings and the organisation of the judiciary.

Access to an effective justice system is also crucial for the effectiveness of EU law: whenever a national court applies EU law, it acts as a ‘Union court’. Ensuring common standards is therefore particularly important, as the courts must provide effective judicial remedies to any person whose rights under EU law are in question.

Whatever the legal tradition of national judicial systems, timeliness, independence, affordability and easy access must be the basic parameters of an effective judicial system. This is the context of the EU Justice Scoreboard.

Your rapporteur welcomes the objective of efficient, independent justice systems in the Member States that can contribute to economic growth and boosting competitiveness. The Commission is therefore to be congratulated on the initiative.

However, some remarks remain to be made. It is difficult to measure certain values, such as judicial independence. Nevertheless, an attempt needs to be made to assess whether those values are respected in the Member States.

In addition, it is important to emphasise that the result of the scoreboard should meet certain fundamental criteria such as the equal treatment of Member States, objectivity and the comparability of data. In order to ensure equal treatment, common EU standards for data provision could be created. EU bodies and institutions should also be involved in preparing the evaluation of national justice systems.

Furthermore, particular attention should be paid to the effective disposal of cases which have a cross-border element. Such cases are typically more complex than purely domestic cases, but there is a lack of figures on this. The provision of legal training on EU and comparative law is particularly important here, as is increases mutual understanding and thus mutual trust.

Finally, your rapporteur would therefore like to salute the success of this exercise, and call for this exercise to be taken forward in line with the Treaties.

.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

26.11.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

6

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Eduard-Raul Hellvig, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss