Процедура : 2011/0412(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0448/2013

Внесени текстове :

A7-0448/2013

Разисквания :

PV 10/12/2013 - 15
CRE 10/12/2013 - 15

Гласувания :

PV 11/12/2013 - 4.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0570

ДОКЛАД     ***I
PDF 1270kWORD 703k
6.12.2013
PE 483.741v02-00 A7-0448/2013

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света

(COM(2011)0844 – C7‑0496/2011 – 2011/0412(COD))

Комисия по външни работи

Докладчик: Александър Граф Ламбсдорф

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ANNEX TO THE LEGISLATIVE RESOLUTIONJOINT STATEMENT BY THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COMMISSION ON ELECTION OBSERVATION MISSIONS
 COMMISSION DECLARATION ON THE STRATEGIC DIALOGUE WITH THE EUROPEAN PARLIAMENT(1)
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света

(COM(2011)0844 – C7‑0496/2011 – 2011/0412(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0844),

–   като взе предвид член 294, параграф 2, и членове 209 и 212 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0496/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

-   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 ноември 2012 г.(1),

-   като взе предвид становището на Комитета на регионите от 9 декември 2012 г.(2),

–   като взе предвид поетия с писмо от 4 декември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становищата на комисията по развитие, комисията по бюджети и комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0448/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  отбелязва декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

4.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1 (1)

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(3)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

Регламент на Европейския парламент и на Съвета

от

за създаване на финансов инструмент за демокрация и права на човека по света

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 209 и 212 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(4),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(5),

като взеха предвид Съвместното съобщение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и Европейската комисия „Правата на човека и демокрацията в основата на външните действия на ЕС – към по-ефективен подход“ от декември 2011 г.,

като взеха предвид приемането от Съвета на хх 2012 г. на Стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека и демокрацията и Плана за действие относно правата на човека и демокрацията, както и решението за назначаване на специален представител на ЕС за правата на човека(6),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)         Настоящият регламент е един от инструментите, които осигуряват пряка подкрепа за външните политики на Европейския съюз. Той заменя Регламент (ЕО) № 1889/2006 на Европейския парламент и на Съвета(7).

(2)         Настоящият регламент създава финансов инструмент за насърчаване и подкрепа на демокрацията и правата на човека по света, който позволява предоставяне на помощ независимо от съгласието на правителствата и други публични органи на трети държави.

(3)         В член 2 от Договора за Европейския съюз се посочва, че Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете.

(3a)       В съответствие с член 2 и член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз и член 8 от ДФЕС равенството между жените и мъжете е една от основните ценности и цели на ЕС и Съюзът следва да насърчава и включва равенството между половете във всички свои дейности.

(4)         В член 21 от Договора за Европейския съюз се посочва, че външната дейност на Съюза се ръководи от основополагащите принципи за неговото създаване — демокрацията, правовата държава, универсалността и неделимостта на правата на човека и на основните свободи, зачитането на човешкото достойнство, принципите на равенство и солидарност и зачитането на принципите на Устава на Организацията на обединените нации и на международното право.

(5)  Настоящият финансов инструмент допринася за постигането на целите на външната дейност на Съюза, включително целите на европейската политика за развитие, и по-специално Европейския консенсус за развитие и Програмата за промяна, както и на европейската политика в областта на правата на човека, включително Стратегическата рамка и Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията, приети от Съвета на 25 юни 2012 г.

(5a)       В рамките на принципите и целите на външната дейност на Съюза насърчаването на правата на човека, демокрацията, правовата държава и доброто управление и на приобщаващото и устойчиво развитие са два основни стълба на политиката на ЕС за развитие. Ангажиментът за спазване, насърчаване и защита на правата на човека и демократичните принципи е основен елемент на договорните отношения на ЕС с трети държави.

(5б)       ЕС следва да прилага подход, основан на правата на човека, обхващащ всички права, независимо дали става въпрос за граждански и политически, икономически, социални и културни права, за да се включат принципите на правата на човека в процеса на прилагане на настоящия регламент.

(6)         Приносът на Съюза за демокрацията и правовата държава, както и за насърчаването и защитата на правата на човека и основните свободи, се основава на ▌ Международната харта за правата на човека и на ▌ други инструменти за правата на човека, приети в рамките на Организацията на обединените нации, както и на съответните регионални инструменти за правата на човека.

(7)         Равенството между половете ▌, правата на жените, включително овластяването на жените, и недискриминацията са основни права на човека, като те са от основно значение за социалната справедливост, както и за борбата с неравенствата. Насърчаването им е хоризонтален приоритет на настоящия регламент.

(8)  Демокрацията и правата на човека са неразривно свързани и взаимно се подсилват, както се припомня в заключенията на Съвета от 18 ноември 2009 г. относно подкрепата за демокрацията във външните отношения на ЕС. Основните свободи — на мисълта, съвестта и религията или убежденията, на изразяване на мнение, на събранията и на сдружаване, са предпоставки за политически плурализъм ▌, демократичен процес и отворено общество, докато демократичният контрол, вътрешната отчетност и разделението на властите са от съществено значение за поддържане на независима съдебна система и на правова държава, които от своя страна се изискват за ефективната защита на правата на човека.

(9)         Задачата за изграждане и поддържане на култура на правата на човека и за подкрепа на появата на независимо гражданско общество, включително чрез повишаване на ролята му в съответната държава и утвърждаване на демокрация, която да работи в полза на всички граждани, макар и особено неотложна и трудна при възникващите демокрации, е по същество постоянно предизвикателство, което стои преди всичко пред хората в съответната държава, без обаче да намалява ангажиментът на международната общност. Тази задача ▌ изисква редица институции, включително национални демократични парламенти и избрани местни съвети, които следва да осигурят участие, представителство, ответни действия и отчетност. Следва да бъде обърнато специално внимание на държавите в преход и на ситуациите на нестабилност и ситуациите след конфликт. При прилагането на настоящия регламент следва да бъдат взети предвид опитът от прехода и извлечените поуки от политиката на разширяване и политиката на съседство на ЕС.

(10)       За да може след изтичането на срока на действие на Регламент (ЕО) № 1889/2006 на тези проблеми да се обърне внимание по ефективен, прозрачен, навременен и гъвкав начин, е налице постоянна необходимост от конкретни финансови средства и отделен финансов инструмент, който да може да продължи да функционира по независим начин.

(11)  Помощта от Съюза съгласно настоящия регламент следва да се определя така, че да допълва ▌ различните други инструменти за изпълнение на политиките на Съюза в областта на демокрацията и правата на човека. Тези инструменти се простират от политически диалог и дипломатически действия до различни инструменти за финансово и техническо сътрудничество, включително географски и тематични програми. Помощта от Съюза ще допълва също и действията по линия на Инструмента за стабилност, свързани преди всичко с кризи, включително спешните действия през първите етапи на процеса на преход.

(11a)     Съюзът следва да търси най-ефективното използване на наличните ресурси с оглед оптимизиране на въздействието на външната си дейност. Това следва да бъде постигнато чрез съгласуваност и взаимно допълване между инструментите за външна дейност, както и чрез създаването на взаимодействия между настоящия инструмент, другите инструменти за външна дейност и другите политики на Съюза. Това следва да доведе и до взаимното укрепване на програмите, разработени в рамките на тези инструменти.

(12)       Съгласно настоящия регламент Съюзът ще предоставя помощ за преодоляване на глобални, регионални, национални и местни проблеми в областта на правата на човека и демократизацията в партньорство с гражданското общество, което се разбира като обхващащо всички видове социални дейности на лица или групи, които са независими от държавата и чиято дейност способства за насърчаване на правата на човека и демокрацията ▌, включително защитници на правата на човека съгласно определението в Декларацията на ООН за правото и отговорността на лицата, групите и органите на обществото за насърчаване и защита на всеобщо признатите права на човека и основните свободи (Декларация относно защитниците на правата на човека). При прилагането на настоящия регламент следва надлежно да бъдат взети предвид местните стратегии за правата на човека по държави от ЕС.

(13)  Освен това, докато целите на демокрацията и правата на човека трябва да бъдат все повече интегрирани във всички финансови инструменти за външна помощ, помощта от Съюза по силата на настоящия регламент ще има специфична допълваща и допълнителна роля поради своето глобално естество и независимостта на действието си от съгласието на правителства и други публични органи на трети държави. Това ще направи възможно сътрудничеството и партньорството с гражданското общество по чувствителни въпроси на правата на човека и демокрацията ▌, включително упражняване от страна на мигрантите на техните човешки права, права на лицата, търсещи убежище, и на вътрешно разселените лица, като се осигурява гъвкавост и способност за реагиране по отношение на променящи се обстоятелства и/или потребности на бенефициерите или във времена на криза. По такъв начин може също да се осигури капацитет на Съюза за формулиране и подкрепа на конкретни цели и мерки на международно равнище, които не са свързани с географски критерии или кризи и които могат да изискват транснационален подход или да включват действия както в рамките на Съюза, така и в редица трети държави. Освен това така ще се осигури необходимата рамка за действия, като подкрепа за независими мисии на Европейския съюз за наблюдение на избори, за които е необходимо съгласуване на политиките, единна система за управление и общи стандарти на работа.

(13a)     Развиването и укрепването на демокрацията съгласно настоящия регламент може да включва стратегическа подкрепа за националните учредителни събрания и демократични парламенти, по-специално с цел повишаване на техния капацитет да подкрепят и осигуряват напредък в процеса на демократични реформи.

(14)  Съюзът ще обърне специално внимание на държави и спешни ситуации, в които правата на човека и основните свободи са изложени на най-голям риск и в които незачитането на тези права и свободи е драстично и системно. В такива ситуации политическите приоритети ще включват да се насърчи спазването на съответното международно законодателство, да се предоставят осезаема подкрепа и средства за действие на местното гражданско общество и да се допринесе за неговата дейност, извършвана при изключително трудни обстоятелства. В ситуации на конфликт Съюзът ще насърчава спазването от страна на всички враждуващи страни на техните правни задължения по силата на международното хуманитарно право съгласно съответните насоки на Съюза. Особено в държави в преход този инструмент следва да подкрепя създаването на среда, благоприятстваща появата на политически фактори, които да са ангажирани с демократична, плуралистична и многопартийна система. Това включва още насърчаване на демократични структури, разделение на властите и отчетност на държавните институции.

(15)       В такива особено трудни държави или ситуации и за да се обърне внимание на спешната нужда от защита на защитниците на правата на човека и активистите за демокрация, Съюзът следва да е в състояние да реагира по гъвкав и навременен начин посредством използването на по-бързи и по-гъвкави административни процедури и посредством спектър от механизми за финансиране. Това се отнася по-специално за случаи, когато изборът на процедурни формалности би могъл пряко да повлияе на ефективността на мерките или би могъл да породи сериозни заплахи, репресивни мерки или други видове рискове за бенефициерите.

(16)       Мисиите на Европейския съюз за наблюдение на избори допринасят съществено и по успешен начин за демократичните процеси в трети държави. Насърчаването и подкрепата на демокрацията обаче надхвърлят в значителна степен самия изборен процес и затова следва да се взема предвид целият изборен цикъл. Поради това разходите за мисии за наблюдение на избори не следва да представляват непропорционална сума от общото финансиране, предоставяно по силата на настоящия регламент.

(16а)  Съюзът и държавите членки се стремят към редовен обмен на информация и се консултират помежду си на ранен етап от процеса на програмиране, за да се насърчи взаимното допълване между съответните им дейности. Съюзът се консултира и с други донори и заинтересовани участници.

(16б)     Следва да се подчертае значението на създаването на поста специален представител на ЕС за правата на човека (СПЕС). СПЕС допринася за единството, съгласуваността и ефективността на действията на Съюза и политиката по правата на човека и съдейства за насочване по съгласуван начин на всички инструменти на Съюза и действия на държавите членки за постигане на целите на политиката на Съюза.

(16в)     Комисията и ЕСВД, в зависимост от случая, следва да осъществяват редовен и периодичен обмен на мнения и информация с Европейския парламент. Освен това на Европейския парламент и на Съвета следва да бъде даден достъп до документи с цел правото на контрол по силата на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(8) да се упражнява по осведомен начин. Мерките, предприети съгласно настоящия регламент, следва надлежно да отчитат мнението на Европейския парламент и на Съвета.

(16г)     Съюзът следва да се стреми, включително където е уместно чрез делегациите си, към редовен обмен на информация и да провежда консултации с гражданското общество на всички равнища, включително в трети държави, на достатъчно ранен етап от процеса на програмиране с цел да улесни съответния принос на гражданското общество и да гарантира значимата му роля в този процес.

(16д)  С цел приложното поле на настоящия регламент да се адаптира към бързо развиващата се обстановка в трети държави, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с приоритетите, определени в приложението. Особено важно е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно ниво. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

(17)       Изпълнителните правомощия, свързани с програмирането и финансирането на действията, получаващи подкрепа по силата на настоящия регламент, следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011. Като се има предвид естеството на тези актове за изпълнение, по-специално ориентацията към дадена политика или финансовото им отражение, за тяхното приемане следва по принцип да се използва процедурата по разглеждане, освен за техническите мерки за изпълнение от малък финансов мащаб.

(18)       Общите правила и процедури за изпълнение на инструментите на Съюза за външна дейност са определени в Регламент (ЕС) № …/… на Европейския парламент и на Съвета(9) (наричан по-долу „Общият регламент за изпълнение“).

(19)       Организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност са описани в Решение 2010/427/ЕС на Съвета(10) ▌.

(19а)  Доколкото целите на настоящия регламент, а именно насърчаването и подкрепата на демокрацията и правата на човека по света, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради техния мащаб и последици могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(20)       Уместно е срокът на действие на настоящия регламент да се обвърже със срока на Регламент (ЕС) № .../...(11). Поради това този регламент следва да се прилага от 1 януари 2014 г.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1Предмет и цели

С настоящия регламент се създава Европейски инструмент за демокрация и права на човека, по силата на който Съюзът предоставя помощ за развитието и укрепването на демокрацията и правовата държава и на спазването на всички права на човека и основни свободи.

Целите на помощта са по-специално:

a)          повишаване на зачитането и съблюдаването на правата на човека и основните свободи, провъзгласени във Всеобщата декларация за правата на човека и други международни и регионални инструменти за правата на човека, както и засилване на тяхната защита, насърчаване, прилагане и наблюдение, най-вече чрез подкрепа за съответните организации на гражданското общество, защитниците на правата на човека и жертвите на репресии и насилие;

б)  подкрепа, развитие и укрепване на демокрацията в трети държави чрез засилване на демокрацията на участието и представителната демокрация, укрепване на цялостния демократичен цикъл, по-конкретно чрез повишаване на активната роля на гражданското общество в този цикъл, правовата държава и подобряване на надеждността на изборните процеси, по-специално чрез мисии за наблюдение на избори.

Член 2Обхват

1.          Помощта от Съюза се отнася до следните области:

a)      подкрепа и засилване на демокрацията на участието и представителната демокрация, в съответствие с подхода по отношение на цялостния демократичен цикъл, включително парламентарната демокрация, както и на процесите на демократизация, най-вече чрез организациите на гражданското общество на местно, национално и международно равнище, наред с другото чрез:

i)      насърчаване на свободата на сдружаване и събиране, безпрепятственото движение на хора, свободата на мнение и изразяване, включително политическото, творческото и културното изразяване, безпрепятствения достъп до информация, свободния печат и независимите плуралистични медии, както традиционните, така и електронните, свободата на интернет и мерките за борба с административните пречки за упражняване на тези свободи, включително борбата с цензурата, по-специално чрез приемането и прилагането на съответното законодателство;

ii)      укрепване на принципите на правовата държава, насърчаване на независимостта на съдебната власт и законодателната власт, подкрепа и оценяване на правните и институционалните реформи и тяхното прилагане и насърчаване на достъпа до правосъдие, подкрепа на националните институции по правата на човека;

iii)     насърчаване и укрепване на Международния наказателен съд, ad hoc международни наказателни трибунали и процеса на преходно правосъдие и механизмите за установяване на истина и помирение;

iv)  подкрепа на демократичния преход и реформите за постигане на ефективна и прозрачна демократична и вътрешна отчетност и контрол, включително в секторите на сигурността и правосъдието, и засилване на мерките срещу корупцията;

v)     насърчаване на политически плурализъм и демократично политическо представителство и насърчаване на политическото участие на мъжете и жените, по-специално на маргинализираните и уязвимите групи, в процеса на демократични реформи на местно, регионално и национално равнище както в качеството им на избиратели, така и като кандидати;

va)   укрепване на демокрацията на местно равнище чрез осигуряване на по-добро сътрудничество между организациите на гражданското общество и местните власти, като по този начин се засилва политическото представителство, което е в непосредствена близост до гражданите;

vi)     насърчаване на равноправното участие на мъжете и жените в социалния, икономическия и политическия живот и подкрепа за равенството между половете, участието на жените в процесите на вземане на решения и политическото представителство на жените, по-специално в процесите на политически преход, демократизация и изграждане на държавни структури;

via)  насърчаване на равноправното участие на хора с увреждания в социалния, икономическия и политически живот, включително мерки за улесняване на упражняването на съответните свободи, както и подпомагане на равните възможности, недискриминацията и политическото представителство;

vii)   подкрепа на мерки за улесняване на помирението между части на обществото, включително подкрепа на мерки за изграждане на доверие във връзка с правата на човека и демократизацията;

б)     насърчаване и защита на правата на човека и основните свободи, провъзгласени във Всеобщата декларация за правата на човека и други международни и регионални инструменти относно граждански, политически, икономически, социални и културни права, преди всичко чрез организации на гражданското общество, във връзка, наред с другото, със:

i)  премахване на смъртното наказание и установяване на мораториуми с оглед на премахването му, а там, където то все още съществува — застъпничество за премахването му и спазване на минимални международни стандарти;

iа)    предотвратяване на изтезанията, малтретирането и друго жестоко, нечовешко и унизително отношение или наказание, както и на насилствените изчезвания, и реабилитация на жертвите на изтезания;

ii)      подкрепа, защита и помощ на защитниците на правата на човека, включително по отношение на спешната им нужда от защита, в съответствие с член 1 от Декларацията на ООН относно защитниците на правата на човека; тези цели могат да бъдат обхванати от механизъм за защитниците на правата на човека, включително по-дългосрочна помощ и достъп до подслон;

iii)     борба срещу расизма и ксенофобията и дискриминацията на всякаква основа, включително на основа пол, раса, цвят на кожата, каста, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст ▌, сексуална ориентация и полова идентичност;

(iv)   ▌свобода на мисълта, съвестта и религията или убежденията, включително чрез мерки за премахване на всички форми на омраза, нетърпимост и дискриминация, основани на религия или убеждения, и чрез поощряване на толерантността и зачитането на религиозното и културното многообразие в рамките на дадено общество и между различните общества;

v)     правата на коренното население, заложени в Декларацията на ООН за правата на коренното население, като се подчертава колко е важно участието на това население в разработването на проекти, които го засягат, включително подкрепа за улесняване на взаимодействието и участието на коренното население в международни механизми;

() правата на лица, които принадлежат към национални или етнически, религиозни и езикови малцинства, заложени в Декларацията на ООН за правата на лица, които принадлежат към национални или етнически, религиозни и езикови малцинства;

vб)   правата на лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални лица (ЛГБТИ), включително мерки за декриминализиране на хомосексуалността, за борба с насилието и гоненията срещу хомосексуални и транссексуални лица и за насърчаване на свободата на събиране, сдружаване и изразяване на лицата, определящи се като ЛГБТИ;

vi)     правата на жените, провъзгласени в Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и незадължителните протоколи към нея, включително мерки за борба с всички форми на насилие срещу жени и момичета, по-специално срещу женското генитално осакатяване, принудителните и уредените бракове, престъпленията на честта, домашното и сексуалното насилие, трафика на жени и момичета;

vii)    правата на детето, провъзгласени във Конвенцията на ООН за правата на детето и незадължителните протоколи към нея, включително ▌ борбата срещу използване на детски труд, трафика на деца и детската проституция и набирането и използването на деца войници; както и защита от дискриминация, независимо от раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политическо или друго мнение, национален, етнически или социален произход, имотно състояние, увреждане, рождение или друг признак;

viii)   правата на лицата с увреждания, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;

ix)     икономическите, социалните и културните права ▌, включително правото на подходящ жизнен стандарт и основните трудови стандарти ▌;

ixа)  корпоративната социална отговорност, по-специално прилагането на ръководните принципи на ООН за бизнес и права на човека, както и свободата за извършване на стопанска дейност, провъзгласена в Европейската социална харта;

x)     образование, обучение и наблюдение в областта на правата на човека и демокрацията ▌;

xi)  подкрепа за местни, регионални, национални или международни организации на гражданското общество, които участват в опазването, насърчаването и защитата на правата на човека и ▌ основните свободи;

xia)  насърчаване на подобряването на условията и съблюдаване на стандартите в затворите в съответствие с човешкото достойнство и основните права;

в)     укрепване на международната рамка за защита на правата на човека, справедливостта, равенството между половете, принципите на правовата държава и демокрацията и за насърчаване на международното хуманитарно право, по-специално чрез:

i)      осигуряване на подкрепа за международни и регионални инструменти и органи, свързани с правата на човека, справедливостта, принципите на правовата държава и демокрацията;

ii)      поощряване на сътрудничеството на гражданското общество с международни и регионални междуправителствени организации и подкрепа за дейностите на гражданското общество, включително изграждане на капацитет на НПО, насочени към насърчаване и наблюдение на изпълнението на международни и регионални инструменти, свързани с правата на човека, справедливостта, принципите на правовата държава и демокрацията;

iii)     обучение и разпространяване на информация относно международното хуманитарно право и подкрепа за неговото прилагане;

г)      изграждане на доверие и повишаване на надеждността и прозрачността на демократичния изборен процес и институции през целия изборен цикъл, по-специално ▌:

i)      чрез изпращане на мисии на Европейския съюз за наблюдение на избори и други мерки за наблюдение на изборните процеси;

iii)     чрез съдействие за развитие на капацитета за наблюдение на избори на организациите на гражданското общество на регионално и местно равнище в рамките на държавата и подкрепа за техните инициативи за подобряване на участието в изборния процес и последващите действия;

iv)  чрез подкрепа на мерки, насочени към последователното интегриране на изборния процес в демократичния цикъл и към разпространяването и изпълнението на препоръките на мисиите на Европейския съюз за наблюдение на избори, по-специално чрез работа с организациите на гражданското общество, както и в сътрудничество със съответните държавни институции, включително парламенти и правителства, в съответствие с настоящия регламент;

ivа)  чрез насърчаване на мирния изход от изборните процеси, намаляването на насилието по време на избори и приемането на достоверни резултати от всички части на обществото.

2.          Принципите на недискриминация на каквато и да е основа, на равнопоставеност между мъжете и жените, участие, овластяване, както и на отчетност, откритост и прозрачност, се вземат предвид, когато е уместно, при всички мерки за предоставяне на помощ, посочени в настоящия регламент.

3.          Мерките за предоставяне на помощ се изпълняват на територията на трети държави или са пряко свързани с обстановката, която възниква в трети държави, или са пряко свързани с действия на световно или регионално равнище.

4.          Мерките за предоставяне на помощ отчитат особеностите при криза или при спешни ситуации и държавите или ситуациите, в които е налице сериозна липса на основни свободи, в които човешката сигурност е застрашена в най-голяма степен или в които организациите и защитниците на правата на човека работят при особено трудни условия.

Член 2аКоординация, съгласуваност и допълване на помощта на Европейския съюз

1.          Помощта от Европейския съюз по силата на настоящия регламент е съгласувана с цялостната рамка за външната дейност на Европейския съюз и допълва помощта, предоставена по други инструменти или споразумения за външна помощ.

2.  С цел повишаване на ефективността, съгласуваността и последователността на външната дейност на Съюза, Съюзът и държавите членки се стремят към редовен обмен на информация и се консултират помежду си на ранен етап от процеса на програмиране с оглед насърчаване на взаимното допълване и съгласуваността на съответните им дейности както на равнището на вземането на решения, така и при действия на място. Такива консултации могат да доведат до съвместно програмиране и съвместни дейности на Съюза и държавите членки. Съюзът се консултира и с други донори и партньори.

3.          Комисията и ЕСВД, в зависимост от случая, осъществяват редовен обмен на мнения и информация с Европейския парламент.

4.          Съюзът се стреми към редовен обмен на информация и провежда консултации с гражданското общество на всички равнища, включително в трети държави. По специално Съюзът предоставя, когато е възможно и съгласно съответните процедури, технически насоки и подкрепа във връзка с процедурите за кандидатстване.

Член 3Обща рамка за програмиране и изпълнение

Помощта от Съюза по смисъла на настоящия регламент се изпълнява чрез следните мерки и в съответствие с Общия регламент за изпълнение:

a)          стратегически документи и техния преработен текст в зависимост от случая;

б)          годишни програми за действие, отделни мерки и мерки за подкрепа;

в)          специални мерки ▌;

г)           При всяко програмиране или преразглеждане на програмите, което се прави след публикуването на междинния доклад по член 16 от Общия регламент за изпълнение, се отчитат резултатите, констатациите и заключенията на този доклад.

Член 4Стратегически документи

1.          Стратегическите документи определят стратегията на Европейския съюз за предоставяната от него помощ по смисъла на настоящия регламент въз основа на приоритетите на Съюза, международното положение и дейностите на основните партньори. Те са съгласувани с общата цел, задачи, обхват и принципи на настоящия регламент.

2.          Стратегическите документи определят приоритетните области, избрани за финансиране от Съюза през срока на действие на настоящия регламент, конкретните цели, очакваните резултати и показателите за изпълнение. Те посочват също и индикативния размер на разпределените финансови средства, както като обща сума, така и по приоритетни области, като това може да се представи под формата на диапазон от стойности, където е уместно.

3.          Стратегическите документи се одобряват в съответствие с процедурата, определена в член 15, параграф 3 от Общия регламент за изпълнение. Стратегическите документи се актуализират в съответствие със същата процедура, когато това се налага поради значителни промени в обстоятелствата и политиката.

Член 4аТематични приоритети и делегиране на правомощия

В приложението са изброени конкретните цели и приоритети, които да бъдат осъществени чрез помощта на Съюза съгласно настоящия регламент. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове за изменение на тематичните приоритети, установени в приложението към настоящия регламент. По-специално, след публикуването на доклада за междинен преглед по член 16 от Общия регламент за изпълнение и въз основа на препоръките, съдържащи се в доклада за междинен преглед, Комисията приема делегиран акт за изменение на приложението до 31 март 2018 г.

Член 4бУпражняване на делегирането

1.      На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегираните актове, посочени в член 4а, за срок от седем години, считано от 1 януари 2014 г. [Комисията изготвя доклад във връзка с делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на [седем]годишния период. Делегирането на правомощия се удължава с мълчаливо съгласие за периоди със същата продължителност освен в случаите, когато Европейският парламент или Съветът се противопостави на удължаването не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки период].

3.      Делегирането на правомощия, посочено в член 4а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.      Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

5.      Делегиран акт, приет съгласно член 4а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на Европейския парламент и на Съвета за акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 5Комитет

Комисията се подпомага от Комитет за демокрация и права на човека, наричан по-долу „комитетът“. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 5аДостъп до документи

За да могат да упражняват правото си на контрол по осведомен начин, Европейският парламент и Съветът имат достъп до всички документи на ЕИДПЧ, които са необходими за този контрол, в съответствие с приложимите правила.

Член 6Референтна стойност на финансовите средства

Финансовият пакет за изпълнението на настоящия регламент за периода 2014—2020 г. е в размер на [1 332 752 000] EUR. Годишните бюджетни кредити се разрешават от бюджетния орган в границите на Финансовата рамка за периода 2014—2020 г.

Член 7Европейска служба за външна дейност

Прилагането на настоящия регламент е в съответствие с Решение 2010/427/ЕС.

Член 8Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на ▌ ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставен в Брюксел

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                                 Председател

Приложение

Конкретни цели и приоритети за ЕИДПЧ

Стратегическото действие на ЕС по отношение на ЕИДПЧ се основава на пет цели, описани в това приложение.

         Цел 1 — Подкрепа за правата на човека и за защитниците на правата на човека в случаите, когато са изложени на най-голям риск

С действията по тази цел ще се предостави ефективна подкрепа на защитници на правата на човека, когато са изложени на най-голям риск, както и в случаи, когато основните свободи са застрашени в най-голяма степен. ЕИДПЧ ще допринася, наред с другото, за задоволяването на спешни потребности на защитниците на правата на човека. Инструментът също ще предоставя средства и дългосрочна подкрепа, които да дадат възможност на защитниците на правата на човека и на гражданското общество да вършат работата си. Действията ще отчитат сегашната тревожна тенденция на стесняване на пространството за гражданското общество.

  Цел 2 — Подкрепа за други приоритети на ЕС във връзка с правата на човека

Действията по тази цел ще се съсредоточат върху предоставянето на подкрепа за дейности, където ЕС дава добавена стойност и/или има конкретен тематичен ангажимент (например настоящи и бъдещи насоки на ЕС в областта на правата на човека, приети от Съвета, или резолюции, приети от ЕП) в съответствие с член 2 от регламента за ЕИДПЧ. Действията ще са съгласувани с приоритетите, установени в Стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека и демокрацията.

Действията по тази цел, наред с другото, ще са за подкрепа на човешкото достойнство (по-конкретно борбата срещу смъртното наказание, изтезанията или други форми на жестоко, нечовешко или унизително наказание или отношение), на икономическите, социалните и културните права, борбата с безнаказаността, борбата с всички форми на дискриминация, правата на жените и равенството между половете. Ще се обърне внимание и на възникващите въпроси в областта на правата на човека.

  Цел 3 — Подкрепа за демокрацията

С действията по тази цел ще се подпомагат мирните демократично настроени фактори в трети държави, за да се засилят демокрацията на участието и представителната демокрация, прозрачността и отчетността. Действията ще се съсредоточат върху консолидирането на политическото участие и представителство и върху кампаниите в подкрепа на демокрацията.

Ще се обхванат всички аспекти на демократизацията, включително правовата държава, насърчаването и защитата на граждански и политически права, например свободата на изразяване, включително в интернет, свободата на събранията и на сдружаване. Това включва активно участие в развиващия се методологичен дебат в областта на подкрепата за демокрацията.

Действията ще отчитат препоръките на мисиите на ЕС за наблюдение на избори, където това е приложимо.

  Цел 4 — Наблюдение на избори

Действията по тази цел ще се съсредоточат върху наблюдението на избори, което допринася за по-голяма прозрачност и доверие в изборния процес като част от по-широката подкрепа и насърчаване на демократичните процеси, описани в цел 3.

Комплексните мисии на ЕС за наблюдение на избори са получили широко признание като водещи проекти на външната дейност на ЕС и се запазват като основна форма на действие по тази цел.

Те са в най-добра позиция да предоставят както аргументирана оценка на изборните процеси, така и препоръки за по-нататъшно подобрение в контекста на сътрудничеството и политическия диалог на ЕС с държавите партньорки. По-конкретно, подходът, обхващащ пълния изборен цикъл, включително последващите дейности, ще бъде доразвит с допълнителни действия между двустранното програмиране и проектите по ЕИДПЧ.

  Цел 5 — Целенасочена подкрепа за определени основни участници и процеси, включително международни и регионални инструменти и механизми в областта на правата на човека

Основната цел е да се укрепят международните и регионалните рамки за насърчаване и защита на правата на човека, правосъдието, правовата държава и демокрацията в съответствие с политическите приоритети на ЕС.

Действията по тази цел ще включват дейности за подкрепа на участието на местното гражданско общество в диалога на ЕС по правата на човека (в съответствие с насоките на ЕС в тази област) и изработването и въвеждането на инструменти и механизми по отношение на международните и регионалните аспекти на правата на човека и на международното наказателно правосъдие, включително на Международния наказателен съд. Ще бъде обърнато специално внимание на утвърждаването и наблюдението на тези механизми от страна на гражданското общество.

ТРИСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗБОРИ

Парламентът, Комисията и Съветът подчертават съществения принос на мисиите на ЕС за наблюдение на избори за политиката на ЕС в подкрепа на демокрацията във външните отношения на Съюза. Мисиите на ЕС за наблюдение на избори допринасят за повишаването на прозрачността и доверието в изборните процеси и предоставят аргументирана оценка на изборите и препоръки за по-нататъшно подобрение в контекста на сътрудничеството и политическия диалог на ЕС с държавите партньорки. Във връзка с това беше постигнато съгласие, че до 25 % от бюджета на ЕИДПЧ за седемгодишния период следва да бъде отделен за финансиране на мисии на ЕС за наблюдение на избори — в зависимост от изборните приоритети за съответната година.

(1)

            OВ C 11, 15.1.2013 г., стр. 81.

(2)

             ОВ C 391, 18.12.2012 г., стр. 110

(3)

*              Изменения: нов или заменен текст е отбелязан с получер курсив, а заличаванията са отбелязани със символа ▌.

(4)

              OВ C 11, 15.1.2013 г., стр. 81

(5)

              ОВ C 391, 18.12.2012 г., стр. 110

(6)

              Предстои актуализиране както на заглавията, така и на датите.

(7)

              Регламент (ЕО) № 1889/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света (ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 1)

(8)

              Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13)

(9)

              Регламент (ЕС) № .../... на Европейския парламент и на Съвета от ... за определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност (ОВ...)

(10)

              Решение 2010/427/EС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (OВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30)

(11)

            Регламент (ЕС) № .../... на Съвета за установяване на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 година (OВ ...)


ANNEX TO THE LEGISLATIVE RESOLUTIONJOINT STATEMENT BY THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COMMISSION ON ELECTION OBSERVATION MISSIONS

The European Parliament, the Council and the Commission underline the important contribution of European Union Election Observation Missions (EU EOMs) to Union policy on democracy support in external relations. EU EOMs contribute to increase transparency and confidence in electoral processes and provide an informed assessment of elections as well as recommendations for their further improvement in the context of Union cooperation and political dialogue with partner countries. In this regard, they agree that up to 25 % of the European Instrument for Democracy and Human Rights budget over the period 2014-2020 should be devoted to the funding of EU EOMs, depending on annual election priorities.


COMMISSION DECLARATION ON THE STRATEGIC DIALOGUE WITH THE EUROPEAN PARLIAMENT(1)

On the basis of Article 14 TEU, the Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament prior to the programming of the EIDHR and after initial consultation of its relevant beneficiaries, where appropriate. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with indicative allocations foreseen per country/region, and, within a country/region, priorities, possible results and indicative allocations foreseen per priority for geographic programmes, as well as the choice of assistance modalities*. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with thematic priorities, possible results, choice of assistance modalities*, and financial allocations for such priorities foreseen in thematic programmes. The Commission will take into account the position expressed by the European Parliament on the matter.

The Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament in preparing the Mid Term Review and before any substantial revision of the programming documents during the period of validity of this Regulation.

The Commission, if invited by the European Parliament, will explain where Parliament's observations have been taken into consideration in the programming documents and any other follow-up given to the strategic dialogue.

(1)

The Commission will be represented at the responsible Commissioner level

* Where applicable


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (4.6.2012)

на вниманието на комисия по външни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света

(COM(2011)0844 – C7‑0496/2011 – 2011/0412(COD))

Докладчик по становище: Filip Kaczmarek

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по външни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Този финансов инструмент допринася за постигането на целите на външната дейност на Съюза, включително целите на европейската политика за развитие.

(5) Този финансов инструмент допринася за постигането на целите на външната дейност на Съюза, включително целите на европейската политика за развитие, въз основа на Европейския консенсус за развитие1, съгласуваността на политиките с цел развитие и насочения към развитието подход, основан на правата на човека.

 

_______________

 

1 OВ C 46, 24.2.2006 г., стр. 1.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Демокрацията и правата на човека са неразривно свързани, както се припомня в заключенията на Съвета от 18 ноември 2009 г. относно подкрепата за демокрацията във външните отношения на ЕС. Основните свободи на изразяване и сдружаване са предпоставки за политически плурализъм и демократични процеси, докато демократичният контрол и разделението на властите са съществени за поддържане на независима съдебна система и принципите на правовата държава, които от своя страна се изискват за ефективната защита на правата на човека.

(8) Демокрацията, демократичното управление, развитието и зачитането на всички права на човека са взаимнозависими и допълващи се, както се припомня в заключенията на Съвета от 18 ноември 2009 г. относно подкрепата за демокрацията във външните отношения на ЕС. Основните свободи на изразяване и сдружаване са предпоставки за политически плурализъм и демократични процеси, докато демократичният контрол и разделението на властите са съществени за поддържане на независима съдебна система и законодателство и принципите на правовата държава, които от своя страна се изискват за ефективната защита на правата на човека.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Задачата за изграждане и поддържане на култура на правата на човека и демокрация, която да заработи в полза на гражданите, макар и особено неотложна и трудна при възникващите демокрации, в основата си е непрекъснато предизвикателство, което преди всичко стои пред хората в съответната държава, но без да намалява ангажимента на международната общност. Тази задача изисква също редица институции, по-специално национални демократични парламенти, които следва да осигурят участие, представителство, реакция и отчетност.

(9) Задачата за изграждане и поддържане на култура на правата на човека и на добро финансово, социално, административно и данъчно управление, както и демокрация, която да заработи в полза на гражданите, макар и особено неотложна и трудна при възникващите демокрации, в основата си е непрекъснато предизвикателство, което преди всичко стои пред хората в съответната държава, но без да намалява ангажимента на международната общност за насърчаването на правото на процес на развитие, при който могат да бъдат напълно осъществени всички права на човека и основни свободи. Тази задача изисква също редица институции, по-специално национални демократични парламенти, които следва да осигурят участие, представителство, реакция и отчетност.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Помощта от Съюза съгласно настоящия регламент е предназначена за допълване на различните други инструменти за изпълнение на политиките на Съюза в областта на демокрацията и правата на човека, които се простират от политически диалог и дипломатически действия до различни инструменти за финансово и техническо сътрудничество, включително географски и тематични програми. Тя допълва също и интервенциите от Инструмента за стабилност, които са свързани преди всичко с кризи.

(11) Помощта от Съюза съгласно настоящия регламент е предназначена за допълване на различните други инструменти за изпълнение на политиките на Съюза в областта на демокрацията и правата на човека, които се простират от политически диалог и дипломатически действия до различни инструменти за финансово и техническо сътрудничество, включително географски и тематични програми. Тя също така има допълващ, но самостоятелен характер по отношение на интервенциите от Инструмента за стабилност, които са свързани преди всичко с кризи, и по отношение на бъдещия Европейския фонд за демокрация.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Съюзът ще предоставя помощ по силата на настоящия регламент за преодоляване на глобални, регионални, национални и местни проблеми в областта на правата на човека и демократизацията в партньорство с гражданското общество, които обхващат всички видове социални дейности на лица или групи, независими от държавата и активни в областта на подкрепата за правата на човека и демокрацията.

(12) Съюзът ще предоставя помощ по силата на настоящия регламент за преодоляване на глобални, регионални, национални и местни предизвикателства с оглед насърчаването на демокрацията, демократичното управление, развитието и спазването на всички права на човека в партньорство с гражданското общество, които обхващат всички видове социални дейности на лица или групи, независими от държавата и активни в областта на подкрепата за правата на човека и демокрацията.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Освен това, докато целите на демокрацията и правата на човека трябва да бъдат все повече интегрирани във всички финансови инструменти за външна помощ, помощта от Съюза по силата на настоящия регламент ще има специфична допълваща и допълнителна роля поради своето глобално естество и независимост на действията от съгласието на правителства на трети държави и други обществени органи. Това ще позволи сътрудничество с гражданското общество по чувствителни въпроси в областта на правата на човека и демокрацията, като се осигурява гъвкавост, за да се отговори на променящите се обстоятелства. С нея се предоставя също така на Съюза капацитет да формулира и подкрепя конкретни цели и мерки на международно равнище, които не са свързани с географски критерии и кризи и за които може да е необходим транснационален подход, или включват действия както в рамките на Съюза, така и в редица трети държави. Освен това тя ще осигури необходимата рамка за действия като подкрепа на независими мисии на Европейския съюз при наблюдение на избори, за които е необходимо съгласуване на политиките, унифицирана система за управление и общи стандарти на работа.

(13) Освен това, докато целите на демокрацията и правата на човека трябва да бъдат все повече интегрирани във всички финансови инструменти за външна помощ, помощта от Съюза по силата на настоящия регламент ще има специфична допълваща и допълнителна роля поради своето глобално естество и независимост на действията от съгласието на правителства на трети държави и други обществени органи. Това ще позволи сътрудничество с гражданското общество по чувствителни въпроси в областта на правата на човека и демокрацията, като се прилагат принципите на добро финансово, социално, административно и данъчно управление, и като се осигурява гъвкавост, за да се отговори на променящите се обстоятелства. С нея се предоставя също така на Съюза капацитет да формулира и подкрепя конкретни цели и мерки на международно равнище, които не са свързани с географски критерии и кризи и за които може да е необходим транснационален подход, или включват действия както в рамките на Съюза, така и в редица трети държави. Освен това тя ще осигури необходимата рамка за действия като подкрепа на независими мисии на Европейския съюз при наблюдение на избори, за които е необходимо съгласуване на политиките, унифицирана система за управление и общи стандарти на работа.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) повишаване зачитането и съблюдаването на правата на човека и основните свободи, прогласени от Всеобщата декларация за правата на човека и други международни и регионални инструменти, както и засилване на тяхната защита, насърчаване и мониторинг, най-вече чрез подкрепа за съответните организации на гражданското общество, защитниците на правата на човека и жертвите на репресия и насилие;

a) повишаване зачитането и съблюдаването на правата на човека и основните свободи, прогласени от Всеобщата декларация за правата на човека и други международни и регионални инструменти, както и засилване на тяхната защита, насърчаване и мониторинг, най-вече чрез подкрепа за съответните организации на гражданското общество, защитниците на правата на човека и жертвите на репресия и насилие, с цел подобряване и постигане на демократичните стандарти на живот, укрепване на човешкото достойнство и демократизация;

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) подкрепа и укрепване на демократичните реформи в трети държави чрез засилване на демокрацията чрез участие и представителство, заздравяване на цялостния демократичен цикъл и повишаване на надеждността на изборните процеси, по-специално чрез мисии за наблюдение на избори.

б) подкрепа и укрепване на демократичните реформи и управление в трети държави чрез засилване на демокрацията чрез участие и представителство, в частност чрез ключовата роля на националните парламенти, местните органи и гражданското общество и чрез прилагане на принципите на добро финансово, социално, административно и данъчно управление, заздравявайки по този начин цялостния демократичен цикъл, и повишаване на надеждността на изборните процеси, по-специално чрез мисии за наблюдение на избори и дейностите на гражданското общество за наблюдение на избори по места.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) насърчаване на свобода на сдружаване и събиране, безпрепятствено движение на хора, свобода на мнение и изразяване, включително артистично и културно изразяване, свободна преса и независими плуралистични медии, както традиционни, така и електронни, свобода на интернет и мерки за борба с административните пречки за упражняване на тези свободи, включително борба с цензурата;

i) насърчаване и гарантиране от закона на свобода на сдружаване и събиране, безпрепятствено движение на хора, свобода на мнение и изразяване, включително артистично и културно изразяване, свободна преса и независими плуралистични медии, както традиционни, така и електронни, свобода на интернет и мерки за борба с административните пречки за упражняване на тези свободи, включително борба с цензурата;

Изменение   10

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) укрепване на принципите на правовата държава, насърчаване независимостта на съдебната власт, насърчаване и оценяване на правните и институционалните реформи и насърчаване на достъпа до правосъдие;

ii) укрепване на принципите на правовата държава, насърчаване независимостта на съдебната и законодателната власт, в частност националните парламенти, насърчаване и оценяване на правните и институционалните реформи и насърчаване на достъпа до правосъдие; насърчаване на ролята на гражданското общество при контрола на продуктивността на публичния сектор;

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv) подкрепа на реформите за постигане на ефективна и прозрачна демократична отчетност и контрол, включително в секторите на сигурността и правосъдието и насърчаване на мерки срещу корупцията;

iv) подкрепа на реформите за постигане на ефективна и прозрачна демократична отчетност и контрол, включително в секторите на сигурността и правосъдието и насърчаване на мерки срещу корупцията, по-специално чрез добро финансово и данъчно управление;

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

v) насърчаване на политически плурализъм и демократично политическо представителство и насърчаване на политическото участие на гражданите, по-специално на маргинализираните групи, в процеса на демократични реформи на местно, регионално и национално равнище;

v) насърчаване на политически плурализъм и демократично политическо представителство и насърчаване на политическото участие на гражданите, по-специално на жените и маргинализираните групи, в процеса на демократични реформи на местно, регионално и национално равнище;

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii) борба срещу расизма и ксенофобията и дискриминацията на всякаква основа, включително на основа пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

iii) борба срещу расизма и ксенофобията и дискриминацията на всякаква основа, включително на основа пол, раса, цвят на кожата, каста, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

v) правата на коренното население и правата на лица, които принадлежат към малцинства и етнически групи;

v) правата на коренното население, правата на лицата, засегнати от дискриминация, основана на кастов признак, и правата на лица, които принадлежат към малцинства и етнически групи;

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

vi) правата на жените, както са обявени в Конвенцията за премахването на всички форми на дискриминация по отношение на жените и допълнителните протоколи към нея, включително мерки за борба с женското генитално осакатяване, принудителните бракове, престъпленията на честта, трафика и всякакви други форми на насилие срещу жени;

vi) правата на жените, както са обявени в Конвенцията за премахването на всички форми на дискриминация по отношение на жените и допълнителните протоколи към нея, по-специално достъпът до образование и здравеопазване, както и правото независимо и свободно да разполагат със своето тяло, включително мерки за борба с женското генитално осакатяване, принудителните бракове, престъпленията на честта, трафика и всякакви други форми на насилие срещу жени;

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б) – подточка х)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

x) образование, обучение и мониторинг в областта на правата на човека и демокрацията и в областта, обхваната от подточка vii);

x) образование, обучение и мониторинг в областта на правата на човека и демокрацията;

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) укрепване на международната рамка за защита на правата на човека, справедливостта, принципите на правовата държава и демокрацията и за насърчаване на международното хуманитарно право, по-специално чрез:

в) укрепване на международната рамка за защита на правата на човека, справедливостта, принципите на правовата държава и демокрацията и за насърчаване на международното хуманитарно право и правото на процес на развитие, при който могат да бъдат напълно осъществени всички права на човека и основни свободи, по-специално чрез:

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в) – подточка ii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iiа) осигуряване на правно и данъчно обучение на местните участници за въвеждане на механизми за добро управление, позволяващи да се избегне корупцията;

Изменение   19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) изграждане на доверие и повишаване на надеждността и прозрачността на демократичния изборен процес, като се допринася за ефикасността и последователността на целия изборен цикъл, по-специално:

г) изграждане на доверие и насърчаване на държавите, където предстои да бъдат произведени избори, да предоставят закрила на политическите кандидати, както и да гарантират съответните им човешки и политически права и да увеличат надеждността и прозрачността на демократичния изборен процес, като се допринася за ефикасността и последователността на целия изборен цикъл, по-специално:

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) чрез изпращане на мисии на Съюза за наблюдение на избори;

i) чрез изпращане на мисии на Съюза за наблюдение на избори, като за такива мисии не се предоставят повече от 25% от общия бюджет на създадения инструмент;

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii) чрез съдействие за развитие на капацитета за наблюдение на избори на организациите на гражданското общество на регионално и местно равнище и подкрепа за техните инициативи за подобряване на участието в изборния процес и последващите действия;

iii) чрез съдействие за развитие на капацитета за наблюдение на избори на организациите на гражданското общество и подкрепа за техните инициативи за подобряване на участието в изборния процес и последващите действия и чрез насочване на част от помощта за подкрепа на демокрацията посредством организациите на гражданското общество на регионално и местно равнище;

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv) чрез подкрепа на мерки, насочени към интегрирането на изборния процес в демократичния цикъл и към изпълнението на препоръките на мисиите на Съюза за наблюдение на избори;

iv) чрез подкрепа на мерки, насочени към интегрирането на изборния процес в демократичния цикъл и към изпълнението на препоръките на мисиите на Съюза за наблюдение на избори и на делегациите на Европейския парламент за наблюдение на избори;

Изменение   23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г) – подточка iv а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iva) чрез подкрепа на усилията на съответната партньорска държава за изграждане и развитие на необходимата рамка и необходимия институционален капацитет, с цел утвърждаване на демокрацията и правата на човека след произвеждането на демократичните избори;

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Насърчаването и защитата на равенството между половете, правата на детето, правата на коренното население, правата на лицата с увреждания и принципите като предоставяне на права, участие, недискриминация на уязвими групи и отчетност се вземат предвид, когато е уместно, при всички мерки за предоставяне на помощ, посочени в настоящия регламент.

2. В рамките на насочения към развитието подход, основан на правата на човека, насърчаването и защитата на равенството между половете, правата на детето, правата на коренното население, правата на лицата с увреждания, правата на малцинствата и правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица (ЛГБТ) и принципите като предоставяне на права, участие, недискриминация на уязвими групи и отчетност се вземат предвид при всички мерки за предоставяне на помощ, посочени в настоящия регламент.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Мерките за предоставяне на помощ отчитат специфичните характеристики на ситуациите на криза или спешните ситуации и държавите или ситуациите, в които е налице сериозно потъпкване на основните свободи, в които човешката сигурност е застрашена в най-голяма степен или в които организациите и защитниците на правата на човека работят при особено трудни условия.

4. Мерките за предоставяне на помощ отчитат специфичните характеристики на ситуациите на криза или спешните ситуации и държавите или ситуациите, в които е налице сериозно потъпкване на основните свободи, в които човешката сигурност е застрашена в най-голяма степен или в които организациите и защитниците на правата на човека работят при особено трудни условия, или още в които е налице сериозна заплаха за условията за гражданско участие.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света

Позовавания

COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFET

17.1.2012 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

17.1.2012 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Filip Kaczmarek

14.2.2012 г.

Разглеждане в комисия

14.5.2012 г.

 

 

 

Дата на приемане

4.6.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emer Costello, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Edvard Kožušník, Judith Sargentini, Horst Schnellhardt, Patrizia Toia

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marisa Matias


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (11.7.2012)

на вниманието на комисията по външни работи

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света

(COM(2011)0844 – C7‑0496/2011 – 2011/0412(COD))

Докладчик по становище: María Muñiz De Urquiza

КРАТКА ОБОСНОВКА

Спазването на правата на човека и на демократичните принципи са сред основополагащите ценности на ЕС (член 2 от ДЕС). Освен това в член 21 от ДЕС е записано, че външните дейности на Съюза следва да се ръководят от принципите, вдъхновили собственото му създаване, като по този начин насърчаването на демокрацията и на правата на човека заемат централно място при външната дейност на ЕС.

ЕИДПЧ е хоризонтален инструмент, чиято цел е насърчаването на демокрацията и правата на човека и засилване на ролята на гражданското общество, превръщайки го в активен участник в политическите реформи и в успешен защитник на правата на човека. Мисиите за наблюдение на избори също така са основен елемент на ЕИДПЧ.

Друга специфична черта на ЕИДПЧ се дължи на факта, че поради своята независимост на действие от одобрението на правителствата и публичните органи на трети държави той съставлява мощен инструмент за добавяне на взаимно допълване към всички инструменти за финансиране на външната помощ. В качеството си на хоризонтален инструмент ЕИДПЧ следва да остане взаимосвързан с целите на всички други инструменти за външна дейност и да е в съответствие с тях.

Бюджетни аспекти

Комисията предложи 1400 млн. евро (съпоставими цени за 2011 г.) през периода 2014 – 2020 г. за ЕИДПЧ. Това съставлява действително увеличение от близо 20% за следващата МФР в сравнение със сумата на разположение за този инструмент за периода 2007—2013 г. (1148 млн. евро, съпоставими цени за 2011 г.), като обаче увеличението е под средното увеличение, предвидено за функция 4. Следва все пак да се отбележи, че това е само индикативна сума и окончателните бюджетни кредити на разположение за този инструмент ще бъдат известни едва след приключването на преговорите относно следващата МФР.

В настоящото становище докладчикът би искал да подчертае нуждата от гарантиране на по-лесен достъп до финансиране за получателите на средства по ЕИДПЧ. Това би могло да бъде постигнато чрез опростяване и ускоряване на процедурата и ограничаване на административната тежест. За целта пакетът с предложения за външни инструменти на Комисията е стъпка в правилната посока, тъй като съдържа елементи на опростяване посредством подлагането на всички външни инструменти на Съюза на правилата на регламента за общото прилагане, като по този начин се предоставят по-гъвкави процедури в спешни случаи чрез възможността за ad-hoc действия посредством директни безвъзмездни средства или безвъзмездни средства с ниска стойност при нарушения на правата на човека и за съответствие с Финансовия регламент.

Въпреки това обаче, докладчикът счита, че в предложението на Комисията се съдържат някои съществени недостатъци и той би желал да внесе изменения, за да се гарантира взаимното допълване и последователността на помощта от ЕС и държавите членки, както и финансирането от регионалните, местните и международните донори, така че да се избегне евентуално припокриване. Докладчикът би желал още да подчертае, че създаването на каквито и да било евентуални допълнителни инструменти като Европейски фонд за демокрация не би трябвало да отнема от наличните средства за ЕИДПЧ и те следва да разполагат с отделни бюджетни кредити.

ИЗМЕНЕНИЯ

:Комисията по бюджети приканва водещата комисия по външни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1а (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1a. посочва, че определеният в законодателното предложение финансов пакет съставлява единствено указание за законодателния орган и че той не може да бъде определен, преди да бъде постигнато споразумение във връзка с предложението за регламент относно многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г.;

Изменение  2

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1б (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1б. припомня своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно Инвестиране в бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“1; отново заявява, че са необходими достатъчно допълнителни средства в следващата МФР, за да може Съюзът да постигне приоритетите на съществуващите си политики, като също така изпълни новите задачи, предвидени в Договора от Лисабон, както и да реагира на непредвидени събития; призовава Съвета, в случай че той не споделя този подход, да определи ясно кои от неговите политически приоритети или проекти би могло да бъдат изцяло спрени, въпреки доказаната си добавена стойност за Европа;

 

_______________

 

1 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.

Изменение  3

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1в (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1в. изразява съжаление, че референтният размер на сумата за финансиране на ЕИДПЧ в многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г. остава като цяло под средното увеличение, предложено за функция 4 (външни отношения);

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) За да се обърне внимание на тези проблеми по ефективен, прозрачен, навременен и гъвкав начин след изтичането на срока на действие на Регламент (ЕО) № 1889/2006 продължава да съществува нужда от конкретни финансови ресурси и конкретен инструмент за финансиране, който може да продължи да работи по независим начин.

(10) За да се обърне внимание на тези проблеми по ефективен, прозрачен, навременен и гъвкав начин след изтичането на срока на действие на Регламент (ЕО) № 1889/2006 продължава да съществува нужда от конкретни финансови ресурси и отделен инструмент за финансиране, който може да продължи да работи по независим начин, оставайки взаимно допълним с останалите инструменти за външните политики на Съюза.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a) Новите предизвикателства в съседните на Съюза държави и отвъд тях изискват по-гъвкав, ефикасен и целенасочен подход при финансирането на външните политики на Съюза в областта на насърчаването на демокрацията и правата на човека, в съответствие с принципите, от които се ръководи настоящият преглед на външните инструменти на Съюза. За тази цел създаването на Европейския фонд за демокрация ще позволи на Съюза да предостави свързана със специфичния контекст, навременна и ориентирана отдолу-нагоре подкрепа за подпомагане на демокрацията. Неговите финансиране и програмиране следва да имат допълваща функция към останалите външни инструменти на Съюза, в т.ч. Европейския инструмент за демокрация и права на човека и Инструмента за стабилност, правейки максимални общото покритие, последователността и устойчивостта на политиките на Съюза в полза на демократизацията.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16б) Релевантността и обхвата на помощта на Съюза за насърчаване на демокрацията и правата на човека са такива, че изискват Комисията систематично да уведомява и да се консултира с Европейския парламент и Съвета относно стратегическите решения в рамките на настоящия инструмент, в частност когато са засегнати финансовите ресурси на Съюза. В това се включва влизането в редовен диалог с Европейския парламент и надлежното вземане предвид на неговата позиция преди и по време на прилагане на стратегиите.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 16 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16в) Помощта на ЕС в рамките на настоящия регламент следва да бъде в достатъчна степен достъпна за получателите чрез използването на по-бързи и по-гъвкави процедури, които следва да доведат до намаляване на административната тежест, в частност когато става дума за необходимостта от неотложна защита на правата на човека.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Изпълнителните правомощия, свързани с програмирането и финансирането на действията, получаващи подкрепа по силата на настоящия регламент, следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията. Като се има предвид естеството на тези актове за изпълнение, по-специално ориентацията към дадена политика или финансовото им отражение, за тяхното приемане следва по принцип да се ползва процедурата по разглеждане, освен за техническите мерки за изпълнение с малък финансов размер.

(17) За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Изпълнителните правомощия, свързани с програмирането и финансирането на действията, получаващи подкрепа по силата на настоящия регламент, следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията. Като се има предвид естеството на тези актове за изпълнение, по-специално ориентацията към дадена политика или финансовото им отражение, за тяхното приемане следва по принцип да се ползва процедурата по разглеждане, освен за техническите мерки за изпълнение с малък финансов размер.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3а

 

Съгласуваност и взаимно допълване на помощта на Съюза

 

1. При изпълнението на настоящия регламент следва да се гарантира съгласуваност с други области и инструменти на външната дейност на Съюза, както и със съответните други политики на Съюза.

 

2. Съюзът и държавите членки координират съответните си програми за подкрепа с цел да се увеличат ефективността и ефикасността на постиганите благодарение на подкрепата резултати и да се засили диалога в областта на политиката, в съответствие с установените принципи за укрепване на оперативната координация в областта на външната подкрепа и за хармонизиране на политиките и процедурите. Координацията включва редовни консултации и редовен обмен на съответна информация при различните фази на програмния цикъл на подкрепата.

 

3. Съюзът предприема необходимите стъпки заедно с държавите членки, за да гарантира подходяща координация и сътрудничество с многостранни и регионални организации и органи, включително, но не само, европейски финансови институции, международни финансови институции, агенции, фондове и програми на Организацията на обединените нации, частни и политически фондации и донори извън Европейския съюз.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Стратегическите документи определят приоритетните области, избрани за финансиране от Съюза през периода на действие на настоящия регламент, конкретните цели, очакваните резултати и показателите за изпълнение. Те посочват също и индикативния размер на разпределените финансови средства както като обща сума, така и по приоритетни области; това може да се представи под формата на диапазон от стойности, където е уместно.

2. Стратегическите документи определят приоритетните области, избрани за финансиране от Съюза през периода на действие на настоящия регламент, конкретните цели, очакваните резултати и показателите за изпълнение. Те посочват също и индикативния размер на разпределените финансови средства, без да се накърняват правомощията на бюджетния орган както като обща сума, така и с индикативна разбивка на средствата по приоритетни области; това може да се представи под формата на диапазон от стойности, където е уместно.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Стратегическите документи се одобряват в съответствие с процедурата, определена в член 15, параграф 3 от Общия регламент за изпълнение. Стратегическите документи се актуализират в съответствие със същата процедура, когато това се налага поради значителни промени в обстоятелствата и политиката.

3. Стратегическите документи, както и всяко тяхно преразглеждане или разширяване на обхвата им, се приемат в съответствие с процедурата, определена в член 15, параграф 3 от Общия регламент за изпълнение. Стратегическите документи се актуализират в съответствие със същата процедура, когато това се налага поради значителни промени в обстоятелствата и политиката. Стратегическите документи подлежат на редовно преразглеждане, поне веднъж на всеки три години или, ако е необходимо, ad hoc.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света

Позовавания

COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFET

17.1.2012 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

17.1.2012 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

María Muñiz De Urquiza

6.2.2012 г.

Разглеждане в комисия

21.3.2012 г.

 

 

 

Дата на приемане

20.6.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Francesca Balzani, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Andrea Cozzolino, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ивайло Калфин, Sergej Kozlík, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Надежда Нейнски, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Franziska Katharina Brantner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jürgen Klute, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Georgios Papastamkos, Paul Rübig, Peter Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz


СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (25.6.2012)

на вниманието на комисията по външни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света

(COM(2011)0844 – C7‑0496/2011 – 2011/0412(COD))

Докладчик: Barbara Matera

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по външни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) ЕС е приел План за действие относно равенството между половете и участието на жените в политическия и икономическия живот при сътрудничеството за развитие (2010–2015 г.).

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) В съответствие с член 2 и 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз и член 8 от ДФЕС, равенството между жените и мъжете е основна ценност и цел на ЕС и ЕС следва да насърчава равенството между половете във всички свои дейности.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Равенството между половете и правата на жените са основни права на човека и въпрос на социална справедливост и насърчаването им е силно застъпен компонент в настоящия регламент.

(7) Равенството между половете и правата на жените съставляват част от основните ценности и принципи, които са в основата на външната дейност на Съюза. насърчаването на правата на жената и принципите за равенство между половете представляват крайъгълния камък на настоящия регламент, както и видим и конкретен израз на ангажимента на Съюза в подкрепа на спазването на правата на човека и основните свободи;

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Насилието срещу жените във всичките му форми е структурно явление, свързано с несправедливото разпределение на властта между мъжете и жените в обществото и представлява нарушаване на основните права. Предприемането на действия за борба с насилието срещу жените допринася за насърчаването на равенството между жените и мъжете и е силно застъпен компонент в настоящия регламент.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Освен това, докато целите на демокрацията и правата на човека трябва да бъдат все повече интегрирани във всички финансови инструменти за външна помощ, помощта от Съюза по силата на настоящия регламент ще има специфична допълваща и допълнителна роля поради своето глобално естество и независимост на действията от съгласието на правителства на трети държави и други обществени органи. Това ще позволи сътрудничество с гражданското общество по чувствителни въпроси в областта на правата на човека и демокрацията, като се осигурява гъвкавост, за да се отговори на променящите се обстоятелства. С нея се предоставя също така на Съюза капацитет да формулира и подкрепя конкретни цели и мерки на международно равнище, които не са свързани с географски критерии и кризи и за които може да е необходим транснационален подход, или включват действия както в рамките на Съюза, така и в редица трети държави. Освен това тя ще осигури необходимата рамка за действия като подкрепа на независими мисии на Европейския съюз при наблюдение на избори, за които е необходимо съгласуване на политиките, унифицирана система за управление и общи стандарти на работа.

(13) Освен това, докато целите на демокрацията и правата на човека и равенството между половете трябва да бъдат все повече интегрирани във всички финансови инструменти за външна помощ, помощта от Съюза по силата на настоящия регламент ще има специфична допълваща и допълнителна роля поради своето глобално естество и независимост на действията от съгласието на правителства на трети държави и други обществени органи. Това ще позволи сътрудничество с гражданското общество по чувствителни въпроси в областта на правата на човека, основните свободи, правата на жената, принципите на равенство между половете и недопускане на дискриминация, и демокрацията, като се осигурява гъвкавост, за да се отговори на променящите се обстоятелства. С нея се предоставя също така на Съюза капацитет да формулира и подкрепя конкретни цели и мерки на международно равнище, които не са свързани с географски критерии и кризи и за които може да е необходим транснационален подход, или включват действия както в рамките на Съюза, така и в редица трети държави. Освен това тя ще осигури необходимата рамка за действия като подкрепа на независими мисии на Европейския съюз при наблюдение на избори, за които е необходимо съгласуване на политиките, унифицирана система за управление и общи стандарти на работа.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Съюзът ще обърне специално внимание на държави или спешни ситуации, в които правата на човека и основните свободи са изложени на най-голям риск и в които незачитането на тези права и свободи е драстично и системно. В такива ситуации политическите приоритети ще включват да се насърчи спазването на съответното международно законодателство, да се предоставят материална подкрепа и средства за действие на местното гражданско общество и да се допринесе за неговата дейност, извършвана при изключително трудни обстоятелства. В ситуации на конфликт Съюзът ще насърчава спазването от страна на всички враждуващи страни на техните правни задължения по силата на международното хуманитарно право съгласно съответните насоки на Съюза.

(14) Съюзът ще обърне специално внимание на държави или спешни ситуации, в които правата на човека и основните свободи са изложени на най-голям риск и в които незачитането на тези права и свободи е драстично и системно. Съюзът и държавите членки отделят специално внимание на положението на жените и момичетата в критично положение по отношение на сигурността, хуманитарната и/или продоволствена ситуация, защото те представляват изключително уязвима група. В такива ситуации политическите приоритети ще включват да се насърчи спазването на съответното международно законодателство, да се предоставят материална подкрепа и средства за действие на местното гражданско общество и да се допринесе за неговата дейност, извършвана при изключително трудни обстоятелства. В ситуации на конфликт Съюзът ще насърчава спазването от страна на всички враждуващи страни на техните правни задължения по силата на международното хуманитарно право съгласно съответните насоки на Съюза.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) повишаване зачитането и съблюдаването на правата на човека и основните свободи, прогласени от Всеобщата декларация за правата на човека и други международни и регионални инструменти, както и засилване на тяхната защита, насърчаване и мониторинг, най-вече чрез подкрепа за съответните организации на гражданското общество, защитниците на правата на човека и жертвите на репресия и насилие;

а) a) повишаване зачитането и съблюдаването на правата на човека и основните свободи, прогласени от Всеобщата декларация за правата на човека и други международни и регионални инструменти, както и засилване на тяхната защита, насърчаване и мониторинг, най-вече чрез подкрепа за съответните организации на гражданското общество, защитниците на правата на човека и жертвите на репресия и насилие, по-конкретно защитата на най-уязвимите групи от населението в критично положение по отношение на сигурността, хуманитарната и/или продоволствена ситуация, сред които жени и момичета;

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) допринасяне за насърчаването и защитата на принципите на равенство и правата на жените, равенството между половете и недискриминацията.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(vi) насърчаване на равноправното участие на мъжете и жените в социалния, икономическия и политическия живот и подкрепа на равните възможности, участието и политическото представителство на жените;

(vi) насърчаване на участието на жените в социалния, икономическия и политическия живот, зачитане на правата на жената, еднаквото представителство на мъжете и жените на отговорни политически и икономически постове, активното участие и мобилизирането на жените в процесите на политически преход, демократизация и държавно укрепване, като се обърне специално внимание на ситуации, при които жените в трети държави са подложени на насилие и дискриминация.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(iii) борба срещу расизма и ксенофобията и дискриминацията на всякаква основа, включително на основа пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

(iii) борба срещу расизма и ксенофобията и дискриминацията на всякаква основа, включително на основа пол, изразяване на половата принадлежност, полова идентичност, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(vi) правата на жените, както са обявени в Конвенцията за премахването на всички форми на дискриминация по отношение на жените и допълнителните протоколи към нея, включително мерки за борба с женското генитално осакатяване, принудителните бракове, престъпленията на честта, трафика и всякакви други форми на насилие срещу жени;

(vi) правата на жените, както са обявени в Конвенцията за премахването на всички форми на дискриминация по отношение на жените и допълнителните протоколи към нея, включително мерки за борба с женското генитално осакатяване, принудителните бракове, престъпленията на честта, трафика, сексуалното насилие, включително поправителните изнасилвания, домашното насилие и всякакви други форми на насилие срещу жени;

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(vi) правата на жените, както са обявени в Конвенцията за премахването на всички форми на дискриминация по отношение на жените и допълнителните протоколи към нея, включително мерки за борба с женското генитално осакатяване, принудителните бракове, престъпленията на честта, трафика и всякакви други форми на насилие срещу жени;

(vi) (vi) насърчаване на правата на жените, както са прогласени в Конвенцията за премахването на всички форми на дискриминация по отношение на жените и допълнителните протоколи към нея, и в Пекинската платформа за действие, включително мерки за борба с всички форми на насилието на мъже над жени, за защита на жените и момичетата от насилие и дискриминация, по-конкретно от женското генитално осакатяване, принудителните бракове и браковете по споразумение, престъпленията на честта, насилието, свързано със зестрата при брак, трафика на жени и момичета с цел сексуална експлоатация с търговска цел, и също така домашното насилие, сексуалното насилие, включително изнасилването, използвано като форма на наказване и изнасилванията от страна на партньори, съпружеското насилие и икономическото и други форми на насилие;

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 1 – буква в) – подточка vi а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(via) насърчаване и поставяне на по-голям акцент върху майчиното здраве, наблягане на важността от обучението и повишаването на осведомеността за сексуалното и репродуктивно здраве, като неразделна част от програмата за здравето на жените;

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б) – точка vii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(vii) правата на детето, прогласени от Конвенцията за правата на детето и допълнителните протоколи към нея, включително борбата срещу използване на детски труд, трафика на деца и детската проституция и набирането и използването на деца войници;

(vii) правата на детето, прогласени в Конвенцията за правата на детето и факултативните протоколи към нея, включително борбата срещу използване на детски труд, сексуализирането на малки момичета, детската проституция, трафика и злоупотребата с деца за целите на сексуална експлоатация с търговска цел, както и набирането и използването на деца войници;

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б) – подточка vii a ( нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(vii а) отделяне на особено внимание на равното третиране на момичетата и момчетата, по-конкретно по отношение на достъпа до образование;

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б) – подточка х)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(x) образование, обучение и мониторинг в областта на правата на човека и демокрацията и в областта, обхваната от подточка vii);

(x) образование, обучение и мониторинг в областта на правата на човека и демокрацията и в областта, обхваната от подточка vii); тези мерки играят особено важна роля за насърчаване на активното участие на жените в политическия, икономическия и социалния живот чрез укрепване на техните умения;

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б) – точка xi

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(xi) подкрепа за местни, регионални, национални или международни организации на гражданското общество, които участват в защитата, насърчаването или зачитането на правата на човека и в мерките, посочени в подточка vii);

(xi) (xi) подкрепа за местни, регионални, национални или международни организации на гражданското общество, по-конкретно женски и младежки организации, които участват в защитата, насърчаването или зачитането на правата на човека, основните свободи и правата на жените и в мерките, посочени в подточка vii);

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) укрепване на международната рамка за защита на правата на човека, справедливостта, принципите на правовата държава и демокрацията и за насърчаване на международното хуманитарно право, по-специално чрез:

в) укрепване на международната рамка за защита на правата на човека, справедливостта, равенството между половете, принципите на правовата държава и демокрацията и за насърчаване на международното хуманитарно право, по-специално чрез:

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(i) чрез изпращане на мисии на Съюза за наблюдение на избори;

(i) чрез изпращане на мисии на Съюза за наблюдение на избори, като се следи за спазването на равенство в състава на основния екип и наблюдателите в дългосрочен и краткосрочен план;

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) Равенство между половете и оправомощаване на жените:

 

(i) чрез подкрепа на програми на регионално и национално равнище за насърчаване на икономическото и социалното овластяване на жените, лидерството и участието им в политиката;

 

(ii) чрез подкрепа на национални, регионални и глобални инициативи и ангажименти за насърчаване на интеграцията на равенството между половете и овластяването на жените и момичетата в политики, планове и бюджети;

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Насърчаването и защитата на равенството между половете, правата на детето, правата на коренното население, правата на лицата с увреждания и принципите като предоставяне на права, участие, недискриминация на уязвими групи и отчетност се вземат предвид, когато е уместно, при всички мерки за предоставяне на помощ, посочени в настоящия регламент.

2. Насърчаването и защитата на равенството между половете, правата на жената, правата на детето, правата на коренното население, правата на лицата с увреждания и принципите като предоставяне на права, участие, недискриминация на уязвими групи и отчетност се вземат предвид при всички мерки за предоставяне на помощ, посочени в настоящия регламент.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Мерките за предоставяне на помощ отчитат специфичните характеристики на ситуациите на криза или спешните ситуации и държавите или ситуациите, в които е налице сериозно потъпкване на основните свободи, в които човешката сигурност е застрашена в най-голяма степен или в които организациите и защитниците на правата на човека работят при особено трудни условия.

4. Мерките за предоставяне на помощ отчитат специфичните характеристики на ситуациите на криза или спешните ситуации и държавите или ситуациите, в които е налице сериозно потъпкване на основните свободи, в които човешката сигурност е застрашена в най-голяма степен или в които организациите и защитниците на правата на човека работят при особено трудни условия. Тъй като жените и момичетата са особено уязвими, специално внимание следва да бъде обърнато на ситуации, в които те са изложени на физическо и психическо насилие.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Стратегическите документи определят стратегията на Европейския съюз за предоставяната от него помощ по смисъла на настоящия регламент и се основават на приоритетите на Съюза, на международното положение и дейностите на основните партньори. Те се съгласуват с общото намерение, целите, обхвата и принципите на настоящия регламент.

1. Стратегическите документи определят стратегията на Европейския съюз за предоставяната от него помощ по смисъла на настоящия регламент и се основават на приоритетите на Съюза, на международното положение и дейностите на основните партньори. Те се съгласуват с общото намерение, целите, обхвата и принципите на настоящия регламент и следва да осъществят интегриране на принципа на равенство между половете.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Стратегическите документи определят приоритетните области, избрани за финансиране от Съюза през периода на действие на настоящия регламент, конкретните цели, очакваните резултати и показателите за изпълнение. Те посочват също и индикативния размер на разпределените финансови средства както като обща сума, така и по приоритетни области; това може да се представи под формата на диапазон от стойности, където е уместно.

2. 2. Стратегическите документи определят приоритетните области, избрани за финансиране от Съюза през периода на действие на настоящия регламент, конкретните цели, очакваните резултати и показателите за изпълнение, включително показателите за изпълнение на равенство между половете. Те посочват също и индикативния размер на разпределените финансови средства както като обща сума, така и по приоритетни области; това може да се представи под формата на диапазон от стойности, където е уместно.

ПРОЦЕДУРА (1)

Заглавие

Създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света

Позовавания

COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD)

Водеща комисия

AFET

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

FEMM

17.1.2012 г.

Член 51 - Съвместни заседания на комисии

        Дата на обявяване в заседание

 

Асоциирана(и) комисия(и)

  Дата на обявяване в заседание

 

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Barbara Matera

25.1.2012 г.

Заместен докладчик по становище

 

Разглеждане в комисия

30.5.2012 г.

 

 

 

 

Дата на приемане

21.6.2012 г.

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Edit Bauer, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella, Anna Záborská

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Minodora Cliveti, Christa Klaß, Katarína Neveďalová, Norica Nicolai

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

 

Забележки (данни, на разположение само на един език)

 


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света

Позовавания

COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD)

Дата на представяне на ЕП

7.12.2011

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFET

17.1.2012

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

17.1.2012

BUDG

17.1.2012

FEMM

17.1.2012

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Alexander Graf Lambsdorff

5.10.2011

 

 

 

Разглеждане в комисия

10.7.2012

 

 

 

Дата на приемане

5.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Elmar Brok, Jerzy Buzek, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Boris Zala

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marije Cornelissen, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Doris Pack, Ivo Vajgl, Paweł Zalewski

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Hiltrud Breyer

Дата на внасяне

6.12.2013

Правна информация - Политика за поверителност