RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare

6.12.2013 - (COM(2011)0840 – C7‑0493/2011 – 2011/0406(COD)) - ***I

Comisia pentru dezvoltare
Raportor: Thijs Berman


Procedură : 2011/0406(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0450/2013

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare

(COM(2011)0840 – C7‑0493/2011 – 2011/0406(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0840),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 209 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0493/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 4 decembrie 2013, de a aproba poziția Parlamentului European, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare și avizele Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7‑0450/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația Parlamentului și declarația comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

4.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD)

Textul final de compromis care reflectă rezultatul trilogului din 2 decembrie 2013

REGULAMENTUL (UE) …/20..

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din

de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 209 alineatul (1) și articolul 212 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor[1],

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară[2],

întrucât:

(1)         Prezentul regulament se încadrează în politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii și constituie unul din instrumentele care ▌susțin politicile externe ale Uniunii Europene. Acesta înlocuiește Regulamentul nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare, care expiră la 31 decembrie 2013.

(1a)       Prezentul regulament ar trebui să stabilească, pentru întreaga durată a instrumentului, un pachet financiar care să constituie referința principală pentru autoritatea bugetară în cadrul procedurii bugetare anuale, în sensul punctului [..] din Acordul interinstituțional din XX/201Z dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.

(2)         Lupta împotriva sărăciei rămâne obiectivul principal al politicii de dezvoltare a Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut la titlul V capitolul 1 din Tratatul privind Uniunea Europeană și la titlul III capitolul 1 din partea a cincea a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, în acord cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) și cu alte angajamente și obiective de dezvoltare convenite la nivel internațional și aprobate de Uniune și de statele sale membre în cadrul Organizației Națiunilor Unite și al altor foruri internaționale competente.

(3)         Consensul european, care este o declarație comună a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, a Parlamentului European și a Comisiei privind politica de dezvoltare a Uniunii Europene și modificările convenite la aceasta, asigură cadrul general al politicilor, orientările și punctul focal pentru ghidarea punerii în aplicare a prezentului regulament.

(3nou)  În timp, asistența din partea Uniunii ar trebui să contribuie la reducerea dependenței de ajutor.

(4)         Acțiunea Uniunii pe scena internațională ar trebui să se orienteze după principiile care au inspirat crearea, dezvoltarea și extinderea sa și pe care intenționează să le promoveze în lumea întreagă: democrația, statul de drept, universalitatea, indivizibilitatea și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, respectarea demnității umane, principiile egalității și solidarității, precum și respectarea principiilor Cartei ONU și a dreptului internațional. Aceasta urmărește să dezvolte și să consolideze angajamentul față de aceste principii în țările, teritoriile și regiunile partenere, prin dialog și cooperare. Urmând aceste principii, Uniunea își dovedește plus-valoarea ca actor în politicile de dezvoltare.

În punerea în aplicare a prezentului regulament și în mod special pe parcursul procesului de programare, Uniunea ar trebui să acorde o atenție corespunzătoare priorităților, obiectivelor și reperelor în drepturile omului și democrație stabilite de Uniune pentru țările partenere, mai ales strategiilor sale de țară în domeniul drepturilor omului.

(4a)       Uniunea recunoaște că respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, promovarea statului de drept, a principiilor democratice, a transparenței, bunei guvernanțe, păcii și stabilității și a egalității de gen sunt esențiale pentru dezvoltarea țărilor partenere și că aceste chestiuni ar trebui integrate în politica de dezvoltare a Uniunii, în special în etapa de programare și în acordurile cu țările partenere.

(5)         Uniunea ar trebui să urmărească un nivel maxim de eficiență în utilizarea resurselor disponibile, pentru a optimiza impactul acțiunii sale externe. Acest obiectiv ar trebui realizat prin intermediul unei abordări cuprinzătoare pentru fiecare țară, care să se bazeze pe complementaritate, crearea de sinergii și consolidarea reciprocă a programelor concepute în baza prezentului regulament și a altor instrumente externe ale Uniunii. Străduindu-se să asigure coerența generală a acțiunii sale externe, în conformitate cu articolul 21 din TUE, Uniunea ar trebui totodată să asigure și coerența politicii sale pentru dezvoltare, după cum se prevede la articolul 208 din TFUE.

(6)         Eficacitatea ajutorului, o mai mare transparență, cooperare și complementaritate și o mai bună armonizare, alinierea cu țările partenere, precum și coordonarea procedurilor, atât între Uniune și statele sale membre, cât și în relațiile cu alți donatori și actori din domeniul dezvoltării, sunt esențiale pentru a asigura coerența și relevanța ajutorului, reducând în același timp costurile suportate de țările partenere. Prin politica sa de dezvoltare, Uniunea și-a asumat angajamentul de a pune în aplicare concluziile Declarației privind eficacitatea ajutorului adoptate de Forumul la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului, organizat la Paris, la 2 martie 2005, ale Agendei pentru acțiune de la Accra adoptate la 4 septembrie 2008 și ale declarației ulterioare acestora, adoptată la Busan la 1 decembrie 2011. ▌Aceste angajamente au condus la o serie de concluzii ale Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, cum ar fi Codul de conduită al UE privind complementaritatea și diviziunea muncii în politica de dezvoltare, și Cadrul operațional privind eficacitatea ajutorului. Acțiunile și procedurile care vizează realizarea unei programări în comun ar trebui susținute.

(7)         Asistența Uniunii ar trebui să sprijine Strategia comună UE-Africa, adoptată la reuniunea la nivel înalt de la Lisabona din decembrie 2007, precum și modificările și adăugirile ulterioare la aceasta, pe baza viziunii, principiilor și obiectivelor împărtășite pe care se bazează parteneriatul strategic Africa-Uniunea Europeană.

(8)         Uniunea și statele membre ar trebui să îmbunătățească coerența, coordonarea și complementaritatea politicilor lor de cooperare pentru dezvoltare, răspunzând în special priorităților țărilor și regiunilor partenere la nivel național și regional. Pentru a asigura că politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii și politicile statelor membre se completează și se susțin reciproc, precum și pentru a asigura o furnizare a ajutorului eficientă în privința costurilor, evitând totodată suprapunerile și lacunele, este atât urgent, cât și adecvat să se prevadă proceduri de programare în comun care ar trebui puse în aplicare ori de câte ori este posibil și prezintă relevanță.

(9)         Politica Uniunii și acțiunea internațională în domeniul cooperării pentru dezvoltare sunt ghidate de ODM, cum ar fi eradicarea sărăciei extreme și a foametei, inclusiv orice modificări ulterioare ale ODM, precum și de obiectivele, principiile și angajamentele de dezvoltare aprobate de Uniune și de statele sale membre, inclusiv în contextul cooperării acestora în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU) și al altor foruri internaționale competente în domeniul cooperării pentru dezvoltare. Politica Uniunii și acțiunea internațională sunt ghidate, de asemenea, de angajamentele și obligațiile sale în materie de drepturile omului și de dezvoltare, inclusiv, printre altele, Declarația universală a drepturilor omului, Pactul internațional privind drepturile civile și politice, Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale, Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului și Declarația ONU privind dreptul la dezvoltare.

(9a)       UE și-a asumat un angajament puternic față de egalitatea de gen ca și componentă a drepturilor omului, chestiune de justiție socială și valoare fundamentală a politicii de dezvoltare a Uniunii, egalitatea de gen fiind fundamentală pentru atingerea tuturor ODM; Consiliul a adoptat Planul de acțiune al UE privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și emanciparea femeilor în contextul dezvoltării (2010-2015).

(10)       Uniunea ar trebui, ca prioritate de prim ordin, să promoveze o abordare cuprinzătoare drept răspuns la crize și dezastre și la situațiile afectate de conflicte și de fragilitate, inclusiv la cele de tranziție și post-criză. Acest lucru ar trebui să se bazeze în special pe concluziile Consiliului privind securitatea și dezvoltarea, privind un răspuns al UE la situațiile de fragilitate, privind prevenirea conflictelor, precum și pe orice concluzii ulterioare relevante. ▌

În mod special în situațiile în care nevoile sunt stringente și sărăcia este atât cea mai răspândită, cât și cea mai profundă, sprijinul Uniunii ar trebui să fie calibrat către creșterea rezilienței țărilor și populațiilor acestora în cazul unor evenimente defavorabile. Aceasta ar trebui să se realizeze printr-o configurație adecvată de moduri de abordare, reacții și instrumente, și în special prin asigurarea echilibrului, coerenței și coordonării efective între demersurile orientate spre securitate, ▌cele umanitare și cele legate de dezvoltare, creând astfel o legătură între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare (LRRD).

(11)       Asistența Uniunii ar trebui să se orienteze spre zonele în care are un impact mai mare, având în vedere capacitatea sa de a acționa la scară globală și de a răspunde provocărilor globale, precum eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă și favorabilă incluziunii și promovarea la nivel mondial a democrației, bunei guvernanțe, drepturilor omului și statului de drept, angajamentul său predictibil pe termen lung față de asistența pentru dezvoltare și rolul său în coordonarea cu statele sale membre. În vederea asigurării unui astfel de impact, ar trebui să se aplice principiul diferențierii nu doar la nivelul alocării fondurilor, ci și la nivelul programării, pentru a garanta că procesul de cooperare bilaterală pentru dezvoltare vizează țările partenere care au cea mai mare nevoie, inclusiv statele fragile și statele cu grad ridicat de vulnerabilitate și cu capacitate limitată de acces la alte surse de finanțare pentru sprijinirea propriei dezvoltări. UE ar trebui să se angajeze în noi parteneriate cu țări care ies din programele de ajutor bilaterale, în special pe baza programelor regionale și tematice din cadrul acestor instrumente și al altor instrumente de finanțare tematice pentru acțiunea externă a UE, mai ales noul Instrument de parteneriat.

(11a)     Uniunea ar trebui să urmărească un nivel maxim de eficiență în utilizarea resurselor disponibile, pentru a optimiza impactul acțiunii sale externe. Acest lucru ar trebui să fie obținut prin intermediul coerenței și al complementarității dintre instrumentele pentru acțiuni externe, precum și prin crearea de sinergii între prezentul instrument, alte instrumente pentru acțiune externă și alte politici ale Uniunii. Aceasta ar trebui să aibă drept consecință consolidarea reciprocă a programelor concepute în temeiul instrumentelor respective.

(12)       Prezentul regulament ar trebui să facă posibilă o coordonare sporită între politicile Uniunii, respectând totodată coerența politicilor în favoarea dezvoltării. Acesta ar trebui să permită alinierea deplină cu țările și regiunile partenere, utilizând, dacă este posibil, planuri naționale de dezvoltare sau documente de dezvoltare cuprinzătoare similare adoptate prin implicarea organismelor naționale și regionale vizate, ca bază de programare a acțiunii Uniunii, precum și să urmărească o mai bună coordonare între donatori, în special între Uniune și statele sale membre, prin programare în comun.

(13)       Întrucât obiectivele prezentului regulament nu pot fi atinse în mod satisfăcător de statele membre și, prin urmare, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității și proporționalității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum se specifică în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(14)       Într-o lume globalizată, diferite politici interne ale UE, precum cele privind mediul, schimbările climatice, promovarea surselor regenerabile de energie, ocuparea forței de muncă (inclusiv munca decentă pentru toți), egalitatea de gen, energia, apa, transporturile, sănătatea, educația, justiția și securitatea, cultura, cercetarea și inovația, societatea informațională, migrația, agricultura și pescuitul, devin tot mai mult o parte a acțiunii externe a UE. ▌

O strategie pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, respectiv modele de creștere care îmbunătățesc coeziunea socială, economică și teritorială și permit persoanelor sărace atât să își sporească contribuția la bunăstarea națională, cât și să beneficieze de aceasta, subliniază angajamentul Uniunii de a promova în cadrul politicilor sale interne și externe o creștere inteligentă, favorabilă incluziunii și durabilă reunind trei piloni: economic, social și de mediu.

(15)       Combaterea schimbărilor climatice și protejarea mediului se numără printre marile provocări cu care se confruntă Uniunea și țările în curs de dezvoltare în care necesitatea acțiunii naționale și internaționale este urgentă. Prezentul regulament ar trebui, prin urmare, să contribuie la obiectivul direcționării a cel puțin 20 % din bugetul UE către o societate cu emisii reduse de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice, iar programul privind bunurile publice globale și provocările globale ar trebui să utilizeze cel puțin 25 % din fondurile sale pentru a acoperi aspecte legate de mediu și schimbări climatice. Acțiunile din aceste ▌ domenii ar trebui, acolo unde este posibil, să se susțină reciproc, pentru a își consolida impactul.

(16)       Prezentul regulament ar trebui să permită Uniunii să avanseze în direcția îndeplinirii angajamentului său comun de a oferi un sprijin continuu pentru ▌dezvoltarea umană, în vederea îmbunătățirii vieții oamenilor. Pentru a contribui la acest scop, cel puțin 25 % din programul privind bunurile publice globale și provocările globale ar trebui să susțină acest domeniu al dezvoltării.

Cel puțin 20 % din asistența alocată în temeiul prezentului regulament ar trebui să se aloce serviciilor sociale de bază, cu accent pe sănătate și educație, și învățământului secundar, recunoscând că trebuie să existe un anumit grad de flexibilitate, de exemplu în cazurile în care este vorba despre asistență excepțională. Datele referitoare la respectare ar trebui să se includă în raportul anual menționat la articolul 13 din Regulamentul comun de punere în aplicare.

(16a)     În Programul de acțiune de la Istanbul, țările cel mai puțin dezvoltate s-au angajat să integreze politicile comerciale și de dezvoltare a capacității comerciale în strategiile naționale de dezvoltare. În plus, în cadrul celei de a 8-a conferințe ministeriale a OMC, miniștrii au convenit să mențină după 2011 nivelurile de ajutor pentru comerț care reflectă cel puțin media perioadei 20062008. Aceste eforturi trebuie însoțite de ajutoare de o calitate mai bună și mai bine direcționate în domeniul comerțului și al facilitării comerțului.

(16b)     Deși programele tematice ar trebui să sprijine în primul rând țările în curs de dezvoltare, ar trebui să aibă acces la aceste programe, în condițiile stabilite prin prezentul regulament, și unele țări beneficiare, precum și țările și teritoriile de peste mări (TTM), ale căror caracteristici nu corespund criteriilor pentru a putea fi definite ca beneficiare ale asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD) prevăzute de Comitetul de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE/CAD) și care intră sub incidența articolului 1 alineatul (1) litera (b).

(17)       Detaliile privind domeniile de cooperare și ▌ajustările alocațiilor financiare ▌pe zone geografice și domenii de cooperare constituie elemente neesențiale ale prezentului regulament. În consecință, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene pentru actualizarea elementelor din anexele la prezentul regulament care includ detalii ale domeniilor de cooperare în cadrul programelor geografice și tematice și ▌alocații financiare indicative pe zone geografice și domenii de cooperare. Este deosebit de important ca, în timpul activităților pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure, de asemenea, transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(18)       Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare.

(19)       Competențele de executare referitoare la documentele strategice și programele indicative multianuale prevăzute la articolele 11-14 din prezentul regulament ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie. Luând în considerare natura respectivelor acte de punere în aplicare, în special caracterul de orientare spre politică sau implicațiile bugetare ale acestora, ar trebui să se utilizeze, în general, procedura de examinare pentru adoptarea acestora, exceptând măsurile la scară financiară redusă. Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare imediat aplicabile, în cazurile justificate legate de necesitatea unui răspuns rapid din partea Uniunii, în care motive imperative impun acest lucru de urgență.

(20)       Normele și procedurile comune de punere în aplicare a instrumentelor de acțiune externă ale Uniunii sunt stabilite în Regulamentul (UE) nr. .../… al Parlamentului European și al Consiliului din …., denumit în continuare „Regulamentul comun de punere în aplicare”.

(21)       Organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă sunt descrise în Decizia 2010/427/UE a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL IINTRODUCERE

Articolul 1Obiect și domeniu de aplicare

(1)         În temeiul prezentului regulament, Uniunea poate finanța:

(a)    programe geografice destinate sprijinirii cooperării pentru dezvoltare cu țările în curs de dezvoltare incluse pe lista CAD al OCDE cu beneficiarii asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD), mai puțin:

(i)     țările semnatare ale Acordului de parteneriat ACP-UE semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, cu excepția Africii de Sud;

(ii)   țările eligibile pentru Fondul european de dezvoltare;

(iii)  țările eligibile pentru finanțare din partea Uniunii în cadrul Instrumentului european de vecinătate;

(iv)   beneficiarii eligibili pentru finanțare din partea Uniunii în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare;

(b)    programe tematice care abordează bunurile publice globale și provocările globale legate de dezvoltare și susțin organizațiile societății civile și autoritățile locale din țările partenere în temeiul alineatului (1) litera (a) și din țările eligibile pentru finanțare din partea Uniunii în temeiul instrumentelor menționate la alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iii), precum și din țările și teritoriile vizate de Decizia ▌Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări;

(c)    un program pan-african de sprijinire a parteneriatului strategic dintre Uniune și Africa și a modificărilor și adăugirilor ulterioare la acesta pentru a include activitățile cu caracter transregional, continental sau global din și în colaborare cu Africa.

(2)    În temeiul prezentului regulament, regiunea se definește ca entitate geografică ce cuprinde mai mult de o țară în curs de dezvoltare.

(3)    Țările și teritoriile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) se denumesc în continuare „țări partenere” sau „regiuni partenere”, după caz, în cadrul programului lor geografic, tematic sau pan-african relevant.

TITLUL IIOBIECTIVE ȘI PRINCIPII GENERALE

Articolul 2Obiective și criterii de eligibilitate

(1)         În cadrul principiilor și obiectivelor acțiunii externe a Uniunii și al Consensului european privind dezvoltarea și al modificărilor convenite la acesta:

(a)    obiectivul principal al cooperării în temeiul prezentului regulament îl constituie reducerea și, pe termen lung, eradicarea sărăciei;  

(b)    în coerență cu acest obiectiv principal, cooperarea în temeiul prezentului regulament va contribui, de asemenea, la ▌:

(i)     încurajarea unei dezvoltării economice, sociale și de mediu durabile și

(ii)    consolidarea și sprijinirea democrației, a statului de drept, a bunei guvernanțe ▌, a drepturilor omului și a principiilor relevante din dreptul internațional.

(1a)       Cooperarea în temeiul prezentului regulament contribuie la îndeplinirea angajamentelor și obiectivelor internaționale în domeniul dezvoltării la care a aderat Uniunea, în mod special a ODM și a noilor ținte post-2015.

Îndeplinirea acestor obiective se măsoară pe baza indicatorilor relevanți, printre care indicatori de dezvoltare umană, în special ODM 1 pentru litera (a) și ODM 1-8 pentru litera (b), și, după 2015, pe baza altor indicatori stabiliți de comun acord la nivel internațional de Uniune și statele sale membre.

(2)         Acțiunile din cadrul programelor geografice sunt concepute astfel încât să îndeplinească criteriile aplicabile AOD, definite de CAD al OCDE.

Acțiunile din cadrul programului pan-african și al programelor tematice sunt concepute astfel încât să îndeplinească criteriile aplicabile AOD, definite de CAD al OCDE, cu următoarele excepții:

(a)    acestea se aplică țărilor sau teritoriilor beneficiare care nu se încadrează în categoria țărilor sau teritoriilor beneficiare ale AOD în conformitate cu CAD al OCDE sau

(b)    atunci când acțiunea pune în aplicare o inițiativă globală, o prioritate a politicii Uniunii sau o obligație sau un angajament internațional al Uniunii, astfel cum sunt definite la articolul 6 alineatul (2), iar acțiunea nu este de natură să îndeplinească criteriile aplicabile AOD.

(2a)       Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (a), cel puțin 90 % din cheltuielile prevăzute în cadrul programului pan-african și cel puțin 95 % din cheltuielile prevăzute în cadrul programelor tematice îndeplinesc criteriile aplicabile AOD, definite de CAD al OCDE.

(3)         Acțiunile care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar și care sunt eligibile pentru finanțare în temeiul regulamentului respectiv nu beneficiază, în principiu, de finanțare în temeiul prezentului regulament, decât dacă este necesar să se asigure continuitatea cooperării între o situație de criză și restabilirea condițiilor de dezvoltare. În aceste cazuri, se acordă o atenție specială asigurării unei legături efective între ajutorul umanitar, reabilitare și asistența pentru dezvoltare.

Articolul 3Principii generale

(1)         Uniunea urmărește să promoveze, să dezvolte și să consolideze principiile democrației, statului de drept și respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale pe care este fondată, prin dialog și cooperare cu țările și regiunile partenere.

(2)         În punerea în aplicare a prezentului regulament și cu scopul de a asigura un impact ridicat al asistenței Uniunii, se adoptă o abordare diferențiată între țările partenere, pentru a garanta că acestea beneficiază de cooperare specifică și adaptată în funcție:

(a)    de necesități, pe baza unor criterii precum populația, venitul pe cap de locuitor, amploarea sărăciei, distribuția veniturilor și nivelul de dezvoltare umană;

(b)    de capacitățile de a genera și accesa resurse financiare și de capacitățile de absorbție și

(c)    de angajamente și performanțe, pe baza unor criterii și indicatori precum progresele politice, economice și sociale, egalitatea de gen, progresul în materie de bună guvernare și drepturile omului și utilizarea eficientă a ajutorului și, în special, modul în care o țară utilizează resursele limitate pentru dezvoltare, începând cu propriile resurse;

(d)    de impactul potențial al ajutorului pentru dezvoltare al UE.

Abordarea diferențiată este adoptată și în ceea ce privește impactul potențial al asistenței Uniunii în țările partenere.

Țările cu cea mai mare nevoie de asistență, în special țările cel mai puțin dezvoltate, țările cu venituri mici și țările aflate în situații de criză, post-criză, de fragilitate și de vulnerabilitate, au prioritate în procesul de alocare a resurselor.

Se ține cont de criterii precum indicele dezvoltării umane, indicele vulnerabilității economice și alți indici relevanți, inclusiv pentru măsurarea sărăciei și inegalității la nivel național, pentru a se fundamenta analiza și identificarea țărilor cu cele mai mari necesități.

(3)         Chestiunile transversale, astfel cum sunt definite în Consensul european, se integrează în toate programele. În plus, se integrează, după caz, prevenirea conflictelor, munca decentă și schimbările climatice.

Chestiunile transversale menționate la paragraful de mai sus se înțeleg ca incluzând următoarele dimensiuni cărora li se acordă o atenție specială atunci când circumstanțele o cer: nediscriminarea, drepturile persoanelor aparținând unor minorități, drepturile persoanelor cu handicap, drepturile persoanelor cu boli potențial mortale și ale altor grupuri vulnerabile, drepturile de bază ale muncii și incluziunea socială, emanciparea femeilor, statul de drept, consolidarea capacităților pentru parlamente și societatea civilă și promovarea dialogului, a participării și a reconcilierii, precum și consolidarea instituțională, inclusiv la nivel local și regional.

(5)         În procesul de punere în aplicare a prezentului regulament se asigură coerența politicilor de dezvoltare și consecvența ▌cu alte domenii ale acțiunii externe a Uniunii și cu alte politici relevante ale Uniunii, în conformitate cu articolul 208 din Tratatul privind funcționarea UE. ▌

În această privință, măsurile finanțate în temeiul prezentului regulament, inclusiv cele gestionate de BEI, se bazează pe politicile de cooperare pentru dezvoltare prevăzute în instrumente precum acorduri, declarații și planuri de acțiune încheiate între Uniune și țările și regiunile terțe în cauză, precum și pe deciziile, interesele specifice, prioritățile de politică și strategiile relevante ▌ale Uniunii.

(6)         Uniunea și statele membre urmăresc să efectueze schimburi periodice și frecvente de informații, inclusiv cu alți donatori, și să promoveze o mai bună coordonare și complementaritate între donatori prin eforturile depuse în direcția programării multianuale comune ▌pe baza reducerii sărăciei din țările partenere sau a unor strategii de dezvoltare echivalente. Acestea pot întreprinde acțiuni comune, care să cuprindă analizarea în comun și reacția la aceste strategii, identificând sectoare prioritare de intervenție și diviziunea internă a muncii prin intermediul unor misiuni comune deschise tuturor donatorilor și prin cofinanțare și acorduri de cooperare delegată.

(7)         Uniunea promovează o abordare multilaterală a provocărilor globale și cooperează în acest sens cu statele membre. Ea stimulează, atunci când este cazul, cooperarea cu organizațiile și organismele internaționale și cu alți donatori bilaterali.

(7a)       Relațiile dintre Uniune și statele sale membre și țările partenere promovează și se bazează pe valorile comune ale drepturilor omului, democrației și statului de drept, precum și pe principiile asumării responsabilității și răspunderii reciproce.

Mai mult, relațiile cu țările partenere țin seama de angajamentul și de experiența acestora în privința punerii în aplicare a acordurilor internaționale și a relațiilor contractuale cu Uniunea.

(8)         Uniunea promovează cooperarea efectivă cu țările și regiunile partenere, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale. Aceasta își aliniază ▌sprijinul la strategiile de dezvoltare naționale sau regionale, la politicile și procedurile de reformă ale partenerilor atunci când acest lucru este posibil și sprijină răspunderea democratică, precum și responsabilitatea internă și reciprocă. În acest scop, Uniunea promovează:

(a)    un proces de dezvoltare transparent și care este condus și asumat de țara sau regiunea parteneră, inclusiv promovarea expertizei locale;

(aa)  (nou) o abordare bazată pe drepturi, incluzând toate drepturile omului, fie ele civile sau politice, economice, sociale sau culturale, pentru a integra principiile drepturilor omului în punerea în aplicare a prezentului regulament, pentru a sprijini țările partenere în punerea în aplicare a obligațiilor lor internaționale privind drepturile omului și pentru a-i sprijini pe deținătorii de drepturi, cu accent pe persoanele sărace și pe grupurile vulnerabile, să își revendice drepturile;

(b)    emanciparea populației din țările partenere, abordări în materie de dezvoltare deschise tuturor actorilor și participative și o implicare largă a tuturor segmentelor societății în procesul de dezvoltare și în dialogul la nivel național și regional, inclusiv în dialogul politic. Se acordă o atenție deosebită rolurilor care revin parlamentelor, autorităților locale și, respectiv, societății civile, între altele în ceea ce privește participarea, supravegherea și răspunderea;

(c)    modalități și instrumente de cooperare efective ▌în conformitate cu bunele practici ale CAD al OCDE, astfel cum sunt prevăzute la articolul 4 din Regulamentul comun de punere în aplicare, inclusiv utilizarea de instrumente inovatoare cum ar fi combinarea granturilor și împrumuturilor și alte mecanisme de repartizare a riscurilor în sectoarele și țările selectate, precum și implicarea sectorului privat, luându-se în considerare în mod corespunzător chestiunile privind sustenabilitatea datoriei, numărul acestor mecanisme și cerința unei evaluări sistematice a impactului în conformitate cu obiectivele prezentului regulament, în special reducerea sărăciei.

Toate programele, intervențiile și respectiv modalitățile și instrumentele de cooperare se adaptează la situația specifică a fiecărei țări sau regiuni partenere, cu accent pe abordările care au la bază programe, pe furnizarea unei finanțări previzibile a ajutorului, pe mobilizarea resurselor private, inclusiv din sectorul privat local, pe accesul universal și nediscriminatoriu la serviciile de bază și pe dezvoltarea și utilizarea sistemelor naționale ▌;

(ca)  (nou) mobilizarea venitului intern prin consolidarea politicii fiscale a țărilor partenere, cu scopul reducerii sărăciei și a dependenței de ajutor;

(d)    un impact îmbunătățit al politicilor și programării prin coordonare, coerență și armonizare între donatori în scopul creării de sinergii, al evitării suprapunerilor și duplicărilor, al îmbunătățirii complementarității și al susținerii inițiativelor la nivelul tuturor donatorilor;

(e)    coordonarea în țările și în regiunile partenere în baza orientărilor și principiilor celor mai bune practici convenite în domeniul coordonării și al eficacității ajutorului;

(ea)  (nou) abordările bazate pe rezultate în materie de dezvoltare, inclusiv prin intermediul unor cadre de rezultate transparente la nivel de țară, bazate, după caz, pe obiective și indicatori stabiliți la nivel internațional, cum ar fi cei ai ODM, pentru a evalua și a comunica rezultatele, inclusiv realizările, consecințele și impactul ajutorului pentru dezvoltare.

(9)         Uniunea sprijină, după caz, punerea în aplicare a cooperării și dialogului la nivel bilateral, regional și multilateral, dimensiunea de dezvoltare a acordurilor de parteneriat și cooperarea tripartită. De asemenea, Uniunea promovează cooperarea între țări și regiuni sudice.

(9a)       Comisia informează Parlamentul European și realizează schimburi periodice de opinii cu acesta.

(9b)       În activitățile sale de cooperare în vederea dezvoltării, Uniunea valorifică și împărtășește, după caz, experiențele și învățămintele statelor membre în privința reformei și a tranziției.

(10)       Comisia realizează schimburi periodice de informații cu societatea civilă și cu autoritățile locale.

(10a)     Asistența Uniunii acordată în temeiul prezentului regulament nu se utilizează pentru finanțarea achiziționării de arme sau muniții sau a operațiunilor cu scop militar sau de apărare.

TITLUL III

OBIECTIVE ȘI PRINCIPII GENERALE

Articolul 4Punerea în aplicare a

asistenței Uniunii

Cu respectarea obiectivului general și a domeniului de aplicare, precum și a obiectivelor și principiilor generale ale prezentului regulament, asistența Uniunii este pusă în aplicare prin intermediul programelor geografice, tematice și al programului pan‑african și în conformitate cu Regulamentul comun de punere în aplicare.

Articolul 5Programe geografice

(1)         Activitățile de cooperare ale Uniunii desfășurate în temeiul prezentului articol vor fi puse în aplicare pentru activități cu caracter național, regional, transregional și continental.

(2)         Un program geografic cuprinde cooperarea în domenii adecvate de activitate ▌:

(a)    la scară regională cu țările partenere menționate la articolul 1 alineatul (1a), mai ales pentru reducerea impactului trecerii de la o categorie la alta în țările partenere care prezintă inegalități mari și în creștere și

(b)    bilateral cu țările partenere care nu sunt țări cu venituri medii din tranșa superioară pe lista CAD al OCDE cu țări în curs de dezvoltare sau au un PIB de maximum un procent din PIB-ul global.

(c)    în cazuri excepționale, inclusiv în vederea eliminării treptate a ajutorului pentru dezvoltare, cooperarea bilaterală poate fi întreprinsă și cu un număr limitat de țări atunci când se justifică în mod corespunzător în raport cu criteriile prevăzute la articolul 3 alineatul (2). Eliminarea treptată se desfășoară în strânsă coordonare cu alți donatori; încheierea acestui tip de cooperare va fi însoțită, ori de câte ori este necesar, de un dialog politic cu țara respectivă cu privire la nevoile grupurilor celor mai sărace și mai vulnerabile.

(3)         Programele geografice se preiau din domeniile de cooperare prevăzute în Consensul european ▌privind dezvoltarea și în modificările ulterioare convenite la acesta, precum și din următoarele domenii de cooperare, în scopul de a atinge obiectivele prevăzute la articolul 2 alineatul (1):

I.      Drepturile omului, democrația și buna guvernanță:

(a)    Democrația, drepturile omului și statul de drept

(b)    Egalitatea de gen, emanciparea și șanse egale pentru femei

(c)    Gestionarea sectorului public la nivel central și local

(d)    Politica și administrarea fiscală

(e)    Combaterea corupției

(f)     Societatea civilă și autoritățile locale

(g)    Promovarea și protejarea drepturilor copiilor

II.     Creșterea durabilă și favorabilă incluziunii pentru dezvoltare umană:

(a)    Sănătate, educație, protecție socială, ocuparea forței de muncă și cultură

(b)    Mediul de afaceri, integrarea regională și piețele mondiale

(c)    Agricultura durabilă și securitatea alimentară și nutrițională

(ca)  Energia durabilă

(d)    Gestionarea resurselor naturale, inclusiv a terenurilor, pădurilor și apelor

(e)    Schimbările climatice și mediul

III.   Alte domenii de importanță pentru dezvoltare:

(a)    Migrația și azilul

(b)    Crearea legăturii dintre ajutorul umanitar și cooperarea pentru dezvoltare

(c)    Rezistența și reducerea riscurilor de dezastre

(d)    Dezvoltarea și securitatea, inclusiv prevenirea conflictelor.

(3a)       Mai multe detalii cu privire la domeniile de cooperare sus-menționate ▌ sunt prezentate în anexa IV.

(4)         În cadrul fiecărui program național, Uniunea își va concentra, în principiu, asistența asupra a maximum trei sectoare, care urmează să fie stabilite de comun acord cu țara parteneră, acolo unde este posibil.

Articolul 6Programe tematice

(1)         Cu respectarea obiectivului general și a domeniului de aplicare, precum și a obiectivelor și principiilor generale ale prezentului regulament, acțiunile întreprinse prin intermediul programelor tematice adaugă valoare acțiunilor finanțate în cadrul programelor geografice și ▌ sunt complementare și în concordanță cu aceste acțiuni.

(2)         Pentru programarea acțiunilor tematice se aplică următoarele condiții:

(a)    obiectivele de politică ale Uniunii urmărite de prezentul regulament nu pot fi îndeplinite în mod corespunzător sau eficace prin intermediul programelor geografice și nici, după caz, prin intermediul unor acțiuni întreprinse în lipsa unui program geografic sau în cazul suspendării unui astfel de program sau în cazul în care nu există un acord privind aceste acțiuni cu țara parteneră respectivă;

(b)    acțiunile vizează inițiative globale de sprijinire a obiectivelor de dezvoltare stabilite la nivel internațional ▌ sau bunuri publice globale și provocări globale ▌ ;

(c)    acțiunile au un caracter multiregional, multistatal și/sau transversal;

(d)    acțiunile pun în aplicare politici ▌ sau inițiative inovatoare cu obiectivul de a ghida viitoarele acțiuni;

sau

(e)    acțiunile ▌ reflectă o prioritate de politică a Uniunii, o obligație internațională sau un angajament internațional al Uniunii, relevante în domeniul cooperării pentru dezvoltare.

(3)         Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament, acțiunile tematice au drept beneficiari direcți țările sau teritoriile menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (b) și se desfășoară în aceste țări sau teritorii. Acțiunile tematice se pot desfășura în afara țărilor sau teritoriilor respective în cazul în care aceasta este cea mai eficientă modalitate de realizare a obiectivelor programului în cauză.

Articolul 7Bunuri publice globale și provocări globale

(1)         Obiectivul asistenței Uniunii în temeiul programului privind bunurile publice globale și provocările globale este acela de a sprijini acțiuni în domenii dintre cele menționate în continuare:

(a)    Mediul și schimbările climatice

(b)    Energia durabilă

(c)    Dezvoltarea umană, inclusiv munca decentă, justiția socială și cultura

(d)    Securitatea alimentară și nutrițională și agricultura durabilă, precum și

(e)    Migrația și azilul.

(2)         Mai multe detalii cu privire la domeniile de cooperare sus-menționate ▌ sunt prezentate în anexa V partea A.

Articolul 8

Organizațiile societății civile și autoritățile locale

(1)         Obiectivul programului este de a consolida organizațiile societății civile și autoritățile locale din țările partenere și, în cazurile specificate în prezentul regulament, cele din Uniune și cele ale beneficiarilor eligibili în temeiul Regulamentului privind Instrumentul de asistență pentru preaderare. Inițiativele care primesc finanțare sunt realizate în principal de organizațiile societății civile și de autoritățile locale. Acolo unde este cazul, pentru a asigura eficacitatea acestora, inițiativele pot fi realizate de alți actori în beneficiul organizațiilor societății civile și al autorităților locale respective.

(2)         Mai multe detalii cu privire la domeniile de cooperare menționate în prezentul articol ▌ sunt prezentate în anexa V partea B.

Articolul 9Programul pan-african

(1)         În cadrul asistenței din partea Uniunii, se finanțează un program pan-african de sprijinire a parteneriatului strategic între Uniune și Africa și a modificărilor și adăugirilor ulterioare la acesta, pentru a include activitățile cu caracter transregional, continental sau global de pe teritoriul Africii și în colaborare cu Africa.

(2)         Programul pan-african asigură complementaritatea și coerența cu alte programe din cadrul prezentului regulament și cu alte instrumente de finanțare ale acțiunii externe a Uniunii, în special Fondul european de dezvoltare și Instrumentul european de vecinătate.

(3)         Mai multe detalii cu privire la domeniile de cooperare menționate în prezentul articol sunt prezentate în anexa VI.

TITLUL IVPROGRAMAREA ȘI ALOCAREA FONDURILOR

Articolul 10Cadrul general de programare și de alocare a fondurilor

(1)         Pentru programele geografice, programele indicative multianuale pentru țările și regiunile partenere se întocmesc pe baza unui document strategic, astfel cum se prevede la articolul 11.

Pentru programele tematice, programele indicative multianuale se întocmesc astfel cum se prevede la articolul 13.

Programul indicativ multianual pan-african se întocmește astfel cum se prevede la articolul 13a.

Comisia adoptă măsurile de punere în aplicare în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul comun de punere în aplicare, pe baza documentelor de programare menționate la articolele 11, 13 și 13a.

Sprijinul Uniunii poate lua, de asemenea, forma unor măsuri nereglementate de aceste documente, astfel cum se prevede la articolul 2 din Regulamentul comun de punere în aplicare.

Programarea în temeiul prezentului regulament se face cu respectarea corespunzătoare a drepturilor omului și a democrației în țările partenere.

(2)         Uniunea și statele membre se consultă reciproc ▌ atât în primele etape ale procesului de programare, cât și pe parcursul acestuia, pentru a promova coerența, complementaritatea și consecvența activităților lor de cooperare. Această consultare poate conduce la programare în comun, realizată de Uniune împreună cu statele sale membre. Uniunea se consultă și cu alți donatori și actori în domeniul dezvoltării, inclusiv cu reprezentanți ai societății civile, cu autoritățile locale și cu alte organisme de punere în aplicare. Se asigură informarea Parlamentului European.

(3)         Comisia adoptă alocațiile indicative multianuale din cadrul fiecărui program geografic în conformitate cu principiile generale ale prezentului regulament, pe baza criteriilor prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și luând în considerare, alături de specificitatea diferitelor programe, dificultățile specifice cu care se confruntă țările sau regiunile aflate în situații de criză, de vulnerabilitate, de fragilitate, de conflict sau de risc de dezastre.

(4)         Este permisă nealocarea anumitor fonduri, în scopul de a asigura o reacție adecvată a Uniunii în situații neprevăzute, în special de fragilitate, de criză și de post-criză, precum și de a permite sincronizarea cu ciclurile strategice ale țărilor partenere și modificarea alocărilor indicative în urma revizuirilor efectuate în temeiul articolului 11 alineatul (5), al articolului 13 alineatul (2) și al articolului 13a alineatul (3). Sub rezerva alocării sau realocării ulterioare, în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 14, utilizarea acestor fonduri este decisă ulterior în conformitate cu regulamentul comun de punere în aplicare.

La nivelul fiecărui tip de program, partea de fonduri rămasă nealocată nu depășește 5 %, cu excepția utilizării pentru sincronizare și pentru țările menționate la articolul 12 alineatul (1).

(5)         Fără a aduce atingere articolului 2 alineatul (2), Comisia poate include o alocare financiară specifică pentru a asista țările și regiunile partenere în vederea consolidării cooperării lor cu regiunile ultraperiferice ale Uniunii cu care se învecinează.

(5a)       (nou) Orice programare sau revizuire a programelor care are loc ulterior publicării raportului prevăzut la articolul 16 din Regulamentul comun de punere în aplicare ține seama de rezultatele, constatările și concluziile acestuia.

Articolul 11Documente de programare pentru programe geografice

(-1)        Documentele Uniunii menționate în prezentul articol sunt considerate documente de programare strategice, în sensul articolului 2 din Regulamentul comun de punere în aplicare.

(-1a)      La pregătirea, punerea în aplicare și revizuirea tuturor documentelor de programare în temeiul prezentului articol se respectă principiile de coerență a politicilor pentru dezvoltare și de eficacitate a ajutorului: asumarea democratică a responsabilității, parteneriat, coordonare, armonizare, aliniere la sistemele țării partenere sau la cele regionale, transparență, responsabilizarea reciprocă și orientarea spre rezultate, astfel cum sunt prevăzute la articolul 3 alineatele (5)-(8). Atunci când este posibil, perioada de programare se sincronizează cu ciclurile strategice ale țării partenere.

Documentele de programare pentru programele geografice, inclusiv documentele de programare comune, se bazează, în măsura posibilului, pe un dialog între Uniune, statele membre și țara sau regiunea parteneră, incluzând parlamentele naționale și regionale și implicând societatea civilă, autoritățile locale și alte părți, astfel încât să se accentueze asumarea în comun a responsabilității pentru acest proces și să se încurajeze susținerea strategiilor naționale de dezvoltare, în special a celor pentru reducerea sărăciei.

(1)         Documentele strategice sunt documente întocmite de Uniune pentru a asigura un cadru coerent pentru cooperarea în domeniul dezvoltării dintre Uniune și țara sau regiunea parteneră în cauză, în acord cu scopul general și cu domeniul de aplicare, obiectivele, principiile și dispozițiile de politică prevăzute în prezentul regulament.

1. 

(2)         Documentele strategice fac obiectul unei revizuiri intermediare ▌ sau a unei revizuiri ad-hoc, după cum este necesar, în conformitate, după caz, cu principiile și procedurile definite în acordurile de parteneriat și de cooperare încheiate cu țările și regiunile partenere.

(3)         Documentele strategice se întocmesc pentru ▌ țările sau regiunile partenere ▌. Nu va fi necesar niciun document strategic pentru:

(a)    țările care au o strategie națională de dezvoltare sub forma unui plan național de dezvoltare sau a unui document de dezvoltare similar, acceptată de Comisie ca bază pentru programul indicativ multianual corespunzător, în momentul adoptării ▌ acestuia din urmă;

(aa)  țările sau regiunile pentru care a fost întocmit un document-cadru comun care cuprinde o strategie cuprinzătoare a Uniunii, inclusiv un capitol specific privind politica pentru dezvoltare;

(b)    țările sau regiunile pentru care Uniunea și statele membre au convenit asupra unui document comun de programare multianuală;

(c)    regiunile care au o strategie convenită de comun acord cu UE ▌ ;

(d)    țările în care Uniunea intenționează să își sincronizeze strategia cu un nou ciclu național, începând înainte de 1 ianuarie 2017; în astfel de cazuri, programul indicativ multianual pentru perioada interimară dintre anul 2014 și începutul noului ciclu național include reacția Uniunii cu privire la acea țară;

(e)    țările sau regiunile care beneficiază de o alocare a fondurilor Uniunii în temeiul prezentului regulament de cel mult 50 de milioane EUR pentru perioada 2014-2020 ▌.

În cazurile menționate la literele (aa) și (e), programul indicativ multianual pentru țara sau regiunea respectivă include strategia pentru dezvoltare a Uniunii pentru acea țară sau regiune.

(5)         Pentru fiecare dintre țările sau regiunile care beneficiază de o alocare indicativă a fondurilor Uniunii în temeiul prezentului regulament se întocmesc programe indicative multianuale. Cu excepția țărilor sau regiunilor menționate la alineatul (3) al doilea paragraf litera (d) și la alineatul (4), aceste documente se întocmesc pe baza documentelor strategice sau a documentelor echivalente, după cum se menționează la alineatul (3).

În înțelesul prezentului regulament, în situația în care documentul comun de programare multianuală prevăzut la alineatul 3 litera (b) respectă principiile și condițiile stabilite în prezentul alineat, incluzând o alocare indicativă de fonduri, precum și principiile stabilite la articolul 14, acesta poate fi considerat drept programul indicativ multianual.

Programele indicative multianuale stabilesc domeniile prioritare selectate pentru finanțare din partea Uniunii, obiectivele specifice, rezultatele preconizate, indicatori de performanță clari, specifici și transparenți,alocările financiare indicative, atât la nivel global, cât și per domeniu prioritar, precum și, după caz, modalitățile de acordare a ajutorului. După caz, alocările financiare se pot acorda sub forma unor limite de sume și/sau unele fonduri pot fi lăsate nealocate. Nicio alocare financiară indicativă nu poate fi prevăzută după încheierea perioadei stabilite la articolul 20 alineatul (1), cu excepția cazurilor în care face în mod specific obiectul disponibilității resurselor după încheierea perioadei respective.

Programele indicative multianuale pot fi revizuite, atunci când este necesar, inclusiv în vederea unei puneri în aplicare eficace, luând în considerare ▌ revizuirile intermediare sau ad-hoc ale documentului strategic pe care se bazează.

Alocările indicative, prioritățile, obiectivele specifice, rezultatele preconizate, indicatorii de performanță și, după caz, modalitățile de acordare a ajutorului pot fi, de asemenea, adaptate în urma revizuirilor, în special în urma unei situații de criză sau post-criză.

Astfel de revizuiri ar trebui să vizeze nevoile, angajamentul și progresele înregistrate cu privire la obiectivele convenite pentru dezvoltare, inclusiv cele referitoare la drepturile omului, democrație, statul de drept și buna guvernanță.

(5a)       În raportul menționat la articolul 16 din Regulamentul comun de punere în aplicare, Comisia include chestiunea programării comune cu statele membre, precum și recomandări în cazul în care programarea comună nu a dat pe deplin rezultate.

Articolul 12Programare pentru țările aflate în situații de criză, post-criză sau de fragilitate

(1)         La întocmirea documentelor de programare pentru țările și regiunile aflate în situații de criză, post-criză, ▌ fragilitate sau risc de producere a unor dezastre naturale, se iau în considerare în mod corespunzător vulnerabilitatea, nevoile speciale și circumstanțele țărilor sau regiunilor în cauză.

Ar trebui acordată o atenție corespunzătoare măsurilor de prevenire a conflictelor, de consolidare a statului și a păcii, de reconciliere și de reconstrucție postconflict, precum și rolului femeilor și drepturilor copiilor în aceste procese.

În cazul în care țările sau regiunile partenere sunt direct implicate într-o situație de criză, post-criză sau de fragilitate sau sunt afectate de aceasta, se pune un accent special pe amplificarea coordonării dintre toți actorii relevanți în ceea ce privește acordarea de ajutor de urgență, reabilitarea și dezvoltarea, pentru a facilita ▌ tranziția de la o situație de urgență la faza de dezvoltare. Programele pentru țările și regiunile aflate într-o situație de fragilitate sau expuse periodic dezastrelor naturale prevăd măsuri de pregătire pentru dezastre și de prevenire a acestora, precum și de gestionare a consecințelor unor astfel de dezastre, abordează chestiunea vulnerabilității la șocuri și consolidează reziliența.

(2)         În situațiile în care motive imperative și justificate în mod corespunzător impun acest lucru de urgență, cum ar fi crizele ▌ sau amenințările imediate la adresa democrației, a statului de drept, a drepturilor omului sau a libertăților fundamentale ▌ , poate fi folosită procedura ▌ menționată la articolul 14 alineatul (3) pentru a modifica documentele menționate la articolul 11.

Aceste revizuiri pot propune o strategie specifică și adaptată pentru a asigura trecerea la cooperare și dezvoltare pe termen lung, promovând o mai bună coordonare și tranziție între instrumentele de politică umanitară și cele de dezvoltare.

Articolul 13Documente de programare pentru programe tematice

(-1)        Documentele Uniunii menționate în prezentul articol sunt considerate documente de programare strategice, în sensul articolului 2 din Regulamentul comun de punere în aplicare.

(1)         Programele indicative multianuale pentru programele tematice stabilesc strategia Uniunii pentru tematica vizată și, în ceea ce privește programul privind bunurile publice globale și provocările globale, pentru fiecare domeniu de cooperare, precum și prioritățile selectate pentru finanțare din partea Uniunii, obiectivele specifice, rezultatele preconizate, indicatori de performanță clari, specifici și transparenți, situația internațională, activitățile partenerilor principali și, după caz, modalitățile de acordare a ajutorului.

După caz, se definesc resurse și priorități de intervenție pentru participarea la inițiativele globale. Programele indicative multianuale sunt complementare cu programele geografice și coerente cu documentele menționate la articolul 11 alineatul (3).

(2)         Programele indicative multianuale prevăd alocarea financiară indicativă ▌ la nivel global, pentru fiecare domeniu de cooperare și pentru fiecare prioritate ▌ . După caz, această alocare se poate ▌ acorda sub forma unor limite de sume și/sau unele fonduri pot fi lăsate nealocate.

Programele indicative multianuale se revizuiesc în funcție de necesități, în vederea unei puneri în aplicare efective ▌ , luând în considerare ▌ revizuirile intermediare sau ad-hoc.

Alocările indicative, prioritățile, rezultatele preconizate, indicatorii de performanță și, după caz, modalitățile de acordare a ajutorului pot fi, de asemenea, adaptate în urma revizuirilor.

Articolul 13aDocumente de programare pentru programul pan-african

(1)         Documentele Uniunii menționate în prezentul articol sunt considerate documente de programare strategice, în sensul articolului 2 din Regulamentul comun de punere în aplicare.

(2)         La pregătirea, punerea în aplicare și revizuirea documentelor de programare în temeiul prezentului articol se respectă principiile eficacității ajutorului, astfel cum sunt prevăzute la articolul 3 alineatele (5)-(8).

Programarea se bazează pe un dialog implicând toate părțile interesate relevante, cum ar fi Parlamentul pan-african.

Programul indicativ multianual pentru programul pan-african stabilește prioritățile selectate pentru finanțare, obiectivele specifice, rezultatele preconizate, indicatori de performanță clari, specifici și transparenți și, după caz, modalitățile de acordare a ajutorului.

Se asigură coerența programului indicativ multianual cu programele geografice și tematice din cadrul prezentului regulament.

(3)         Programul indicativ multianual prevede alocările financiare indicative la nivel global, pentru fiecare domeniu de activitate și pentru fiecare prioritate. Atunci când este cazul, această alocare poate fi acordată sub forma unor limite de sume. Programul indicativ multianual poate fi revizuit atunci când este necesar, pentru a face față unor dificultăți neprevăzute sau unor probleme de implementare și pentru a ține seama de revizuirile parteneriatului strategic.

Articolul 14Aprobarea documentelor strategice și adoptarea programelor indicative multianuale

(1)         Documentele strategice sunt aprobate și programele indicative multianuale sunt adoptate de Comisie în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul comun de punere în aplicare. Această procedură se aplică, de asemenea, revizuirilor ▌ care conduc la o modificare semnificativă a strategiei sau a programării acesteia.

(3)         Din motive imperative de urgență, justificate în mod corespunzător, legate de ▌ situațiile prevăzute la articolul 12 alineatul (2), Comisia poate revizui documentele strategice și programele indicative multianuale în conformitate cu procedura de urgență menționată la articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul comun de punere în aplicare.

TITLUL VDISPOZIȚII FINALE

Articolul 15Participarea unei țări terțe neeligibile în temeiul prezentului regulament

În situații excepționale și justificate în mod corespunzător și fără a aduce atingere articolului 2 alineatul (2), pentru a asigura coerența și eficacitatea finanțării Uniunii sau pentru a promova cooperarea regională sau transregională, Comisia poate decide ca, în cadrul programelor indicative multianuale în conformitate cu articolul 14 sau al actelor relevante de punere în aplicare în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul comun de punere în aplicare, să extindă eligibilitatea acțiunilor la țările și teritoriile ▌ care altfel nu ar fi eligibile pentru finanțare în temeiul articolului 1, în cazul în care acțiunea care urmează a fi pusă în aplicare are un caracter global, regional, transregional sau transfrontalier. ▌

Articolul 16Suspendarea asistenței

Articolul 17Delegarea de competențe Comisiei

(1)         În conformitate cu articolul 18, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate pentru a modifica ▌:

(a)    detaliile referitoare la domeniile de cooperare menționate la:

-       articolul 5 alineatul (3), conform dispozițiilor anexei IV partea A și partea B

-       articolul 7 alineatul (2), conform dispozițiilor anexei V partea A

-       articolul 8 alineatul (2), conform dispozițiilor anexei V partea B

-       articolul 9 alineatul (3), conform dispozițiilor anexei VI, în special pentru acțiunile ulterioare reuniunilor la nivel înalt Africa-UE

(b)    alocările financiare indicative în temeiul programelor geografice și al programului tematic privind bunurile publice globale și provocările globale, astfel cum sunt prevăzute în anexa VII. Modificările nu vor avea drept efect scăderea sumei inițiale cu mai mult de 5 %, cu excepția alocărilor în temeiul anexei VII punctul 1 litera (b).

(2)         În special, în urma publicării raportului intermediar, astfel cum se prevede la articolul 16 din Regulamentul comun de punere în aplicare, precum și pe baza recomandărilor din raportul intermediar de evaluare, Comisia adoptă acte delegate de modificare a elementelor enumerate la alineatul (1), până la 31 martie 2018.

Articolul 18Exercitarea delegării de competențe

(1)         Delegarea de competențe menționată la articolul 17 se conferă pe perioada în care prezentul regulament este în vigoare.

(2)         Delegarea competențelor poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe precizată în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară, pe care o specifică. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(3)         De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(4)         Un act delegat adoptat intră în vigoare doar dacă Parlamentul European sau Consiliul nu formulează obiecții în termen de 2 luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European sau Consiliului ori dacă, înainte de expirarea perioadei în cauză, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor prezenta obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 19Comitetul

(1)         Comisia este asistată de comitetul ICD. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)         Un observator din partea Băncii Europene de Investiții participă la lucrările comitetului referitoare la chestiuni care implică Banca Europeană de Investiții.

Articolul 20Valoarea de referință financiară

(1)         Valoarea de referință financiară pentru punerea în aplicare a prezentului regulament pentru perioada 2014-2020 este de 19 662 milioane EUR. Creditele anuale sunt decise de autoritatea bugetară ca parte a procedurii bugetare anuale, în limitele stabilite în cadrul financiar multianual.

(2)         Sumele ▌indicative alocate pentru fiecare program prevăzut la articolele 5-9 pentru perioada 2014-2020 sunt indicate în anexa VII. ▌

(3)         Așa cum se menționează la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul privind programul „Erasmus +”, pentru a promova dimensiunea internațională a învățământului superior, se va aloca o sumă indicativă de 1 680 milioane EUR din diferitele instrumente externe (Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, Instrumentul european de vecinătate, Instrumentul de asistență pentru preaderare, Instrumentul pentru parteneriat ▌) pentru acțiuni de mobilitate în scop educațional în și din țările din afara UE și pentru cooperare și dialog în materie de politici cu autorități/instituții/organizații din aceste țări. Pentru utilizarea acestor fonduri se vor aplica dispozițiile Regulamentului privind programul „Erasmus +”.

Finanțarea va fi pusă la dispoziție prin două alocări multianuale care acoperă doar primii patru ani, respectiv ultimii trei ani. Această finanțare va fi reflectată în programarea indicativă multianuală a acestor instrumente, în conformitate cu nevoile și prioritățile identificate ale țărilor vizate. Sumele alocate pot fi revizuite în caz de circumstanțe majore neprevăzute sau de schimbări politice importante, în conformitate cu prioritățile externe ale UE.

(4)         Finanțarea în temeiul prezentului regulament nu depășește în total 707 milioane EUR din valoarea de referință financiară alocată acestui instrument. Fondurile sunt luate din alocările financiare pentru programele geografice, specificându-se distribuția regională preconizată și tipurile de acțiuni. Fondurile derivate din acest instrument pentru finanțarea acțiunilor acoperite de Regulamentul „Erasmus +” sunt utilizate pentru acțiuni în țările partenere acoperite de prezentul regulament, acordându-se o atenție specială țărilor celor mai sărace. Acțiunile de mobilitate a studenților și a personalului între țările participante și țările terțe, finanțate prin alocări de la Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, se axează pe domenii relevante pentru o dezvoltare durabilă și favorabilă incluziunii a țărilor în curs de dezvoltare.

Comisia include în raportul său anual privind punerea în aplicare a prezentului regulament o listă cu toate acțiunile „Erasmus+” a căror finanțare derivă din acest instrument și analizează conformitatea acestora cu obiectivele și principiile stabilite la articolele 2 și 3 din prezentul regulament.

Articolul 21Serviciul European de Acțiune Externă

Aplicarea prezentului regulament se face în conformitate cu Decizia 2010/427/UE a Consiliului privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă.

Articolul 22Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2020.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European                                                      Pentru Consiliu

Președintele                                                                                Președintele

ANEXA IV[3]

DOMENII DE COOPERARE ÎN CADRUL PROGRAMELOR GEOGRAFICE

A.          DOMENII COMUNE DE COOPERARE ÎN CADRUL PROGRAMELOR GEOGRAFICE

Programele geografice se inspiră ▌din domeniile de cooperare menționate în continuare, care nu ar trebui interpretate drept sectoare. Prioritățile vor fi stabilite în conformitate cu angajamentele internaționale din domeniul politicii pentru dezvoltare asumate de Uniune, în special cu ODM și cu noile obiective post-2015 în domeniul dezvoltării, convenite la nivel internațional, care modifică sau înlocuiesc ODM, precum și pe baza unui dialog în materie de politici cu fiecare țară sau regiune parteneră eligibilă.

I.           Drepturile omului, democrația șibuna guvernanță

(a)         Democrația, drepturile omului și statul de drept ▌

-       sprijinirea democratizării și a consolidării instituțiilor democratice, inclusiv a rolului parlamentelor,

-       consolidarea statului de drept și a independenței sistemelor de justiție și de protecție și asigurarea accesului tuturor la justiție în mod neîngrădit și egal,

-       sprijinirea unei funcționări transparente și responsabile a instituțiilor, precum și a descentralizării; promovarea unui dialog social participativ la nivel național și a altor dialoguri privind guvernanța și drepturile omului,

-       promovarea libertății mass-media, inclusiv în ceea ce privește mijloacele moderne de comunicare,

-       promovarea pluralismului politic, a protecției drepturilor civile, culturale, economice, politice și sociale, precum și a protecției persoanelor care aparțin minorităților și grupurilor celor mai vulnerabile,

-       sprijinirea combaterii discriminării și a practicilor discriminatorii, indiferent de motivele pe care sunt bazate, cum ar fi cele legate de originea rasială sau etnică, castă, religie sau credință, sex, identitatea de gen, orientarea sexuală, afilierea socială, handicap, starea de sănătate sau vârstă,

-       promovarea înscrierii în registrele de stare civilă, în special a înregistrării nașterilor și deceselor.

(b)        Egalitatea de gen ▌, emanciparea femeilor și șanse egale pentru femei ▌

-       promovarea egalității de gen și a echității;

-       protejarea drepturilor femeilor și fetelor, inclusiv prin acțiuni de combatere a căsătoriei între copii și a altor practici tradiționale vătămătoare precum mutilarea genitală a femeilor și fetelor, precum și prin sprijin acordat victimelor violenței pe criterii de gen;

-       promovarea emancipării femeilor, inclusiv în rolul lor de agenți în domeniul dezvoltării și al consolidării păcii.

(c)         Gestionarea sectorului public la nivel central și local

-       sprijin pentru dezvoltarea sectorului public în scopul îmbunătățirii accesului universal și nediscriminatoriu la serviciile de bază, în special privind sănătatea și educația;

-       programe de sprijin pentru a îmbunătăți formularea politicilor, gestionarea finanțelor publice, inclusiv înființarea și consolidarea organismelor și a măsurilor în materie de control, audit și antifraudă, precum și dezvoltarea instituțională, inclusiv gestionarea resurselor umane;

-       consolidarea cunoștințelor tehnice ale parlamentelor, care să le permită să evalueze și să contribuie la elaborarea și supravegherea bugetelor naționale, inclusiv cu privire la aspectele interne generate de extragerea resurselor și la aspectele fiscale.

(d)         Politica și administrarea fiscală ▌

-       sprijinirea elaborării sau a consolidării unor sisteme fiscale naționale echitabile, transparente, eficace, progresive și sustenabile;

-       consolidarea capacităților de monitorizare din țările în curs de dezvoltare în cadrul luptei împotriva evaziunii fiscale și a fluxurilor financiare ilicite;

-       sprijinirea producerii și diseminării de lucrări privind frauda fiscală și impactul acesteia, în special prin supravegherea organismelor, parlamentelor și organizațiilor societății civile;

-       sprijinirea inițiativelor multilaterale și regionale cu privire la administrarea fiscală și reformele fiscale;

-       sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare pentru o mai mare participare efectivă a acestora în cadrul structurilor și proceselor de cooperare fiscală internațională;

-       sprijinirea includerii obligației de a prezenta rapoarte pentru fiecare țară și proiect în parte în legislațiile țărilor partenere, în scopul promovării transparenței fiscale.

(e)         Combaterea corupției

-       oferirea de asistență țărilor partenere în ceea ce privește soluționarea tuturor formelor de corupție, inclusiv prin reprezentarea intereselor, sensibilizare și raportare;

-       creșterea capacității organismelor de supraveghere și control și a sistemului judiciar.

(f)          Societatea civilă și autoritățile locale ▌

-       sprijinirea consolidării capacității organizațiilor societății civile, pentru ca glasul acestora să se facă mai bine auzit și pentru intensificarea participării active la procesul de dezvoltare și pentru progresul pe calea dialogului politic, social și economic;

-       sprijinirea consolidării capacității autorităților locale și mobilizarea cunoștințelor și experienței acestora pentru promovarea unei abordări teritoriale a dezvoltării, inclusiv a proceselor de descentralizare;

-       promovarea unui mediu care să permită participarea cetățenilor și acțiuni ale societății civile.

(g)         Promovarea și protejarea drepturilor copiilor

-       promovarea acordării documentelor legale;

-       sprijinirea unui standard de viață adecvat și sănătos și a creșterii sănătoase până la maturitate;

-       asigurarea furnizării unei educații de bază pentru toată lumea.

2. 

II.          Creștere durabilă și favorabilă incluziunii pentru dezvoltarea umană

(a)         Sănătate, educație, protecție socială, ocuparea forței de muncă și cultură

-       sprijinirea reformelor sectoriale care sporesc accesul la serviciile sociale de bază, în special calitatea serviciilor de sănătate și educaționale, cu accentul pe ODM-urile conexe și pe accesul la astfel de servicii destinate grupurilor paupere, marginalizate și vulnerabile;

-       consolidarea capacităților locale pentru a răspunde provocărilor de la nivel mondial, regional și local, inclusiv prin utilizarea sprijinului pentru bugetele sectoriale și un dialog politic intensificat;

-       consolidarea sistemelor de sănătate, printre altele prin abordarea deficitului de furnizori de servicii de sănătate calificați, printr-o finanțare echitabilă pentru sănătate și punerea la dispoziția celor săraci a medicamentelor și vaccinurilor la prețuri mai accesibile;

-       promovarea punerii în aplicare depline și eficace a Platformei de acțiune de la Beijing și a Programului de acțiune al Conferinței Internaționale privind Populația și Dezvoltarea și a concluziilor conferințelor de revizuire a acestora, precum și, în acest context, promovarea sănătății sexuale și a reproducerii și a drepturilor aferente;

-       asigurarea unei alimentări corespunzătoare cu apă potabilă de bună calitate accesibilă, a salubrității și igienei adecvate;

-       consolidarea sprijinului pentru o educație de calitate și a accesului echitabil la aceasta;

-       sprijinirea formării profesionale pentru capacitatea de inserție profesională și capacitatea de a implementa și utiliza rezultatele cercetării în favoarea dezvoltării durabile;

-       sprijinirea schemelor și plafoanelor naționale de protecție socială, inclusiv a sistemelor de asigurări sociale de sănătate și de pensii, punând accentul pe reducerea inegalităților;

-       sprijinirea unei agende privind munca decentă și promovarea dialogului social;

-       promovarea dialogului intercultural, a diversității culturale și a respectării demnității tuturor culturilor, fără discriminare;

-       promovarea cooperării internaționale pentru incitarea industriilor culturale să contribuie la creșterea economică în țările în curs de dezvoltare pentru a profita din plin de acest lucru în lupta împotriva sărăciei, în special prin concentrarea pe chestiuni precum accesul la piață și drepturile de proprietate intelectuală;

(b)         Mediul de afaceri, integrarea regională și piețele mondiale ▌

-       sprijinirea dezvoltării unui sector privat local competitiv, inclusiv prin consolidarea capacităților economice și instituționale locale;

-       sprijinirea dezvoltării unor sisteme de producție și a unor întreprinderi locale, inclusiv întreprinderi ecologice;

-       promovarea IMM-urilor, a microîntreprinderilor și a cooperativelor, precum și a comerțului echitabil;

-       promovarea dezvoltării unor piețe locale, naționale și regionale, inclusiv piețe de bunuri și servicii ecologice;

-       sprijinirea reformelor legislative și ale cadrului de reglementare, precum și a aplicării acestora;

-       facilitarea accesului la serviciile pentru întreprinderi și financiare cum sunt microcreditele și economiile, microasigurările și transferul de plăți;

-       sprijinirea respectării drepturilor lucrătorilor asupra cărora s-a convenit la nivel internațional;

-       instituirea și ameliorarea legislației și a registrelor cadastrale, pentru a proteja drepturile de proprietate funciară și de proprietate intelectuală;

-       promovarea politicilor din domeniul cercetării și inovării care contribuie la dezvoltarea durabilă și favorabilă incluziunii;

-       promovarea investițiilor care generează locuri de muncă durabile, inclusiv prin mecanisme de combinare, cu accent pe finanțarea companiilor naționale și imprimarea unui efect de pârghie capitalurilor naționale, în special la nivelul IMM-urilor, precum și sprijinirea dezvoltării în materie de resurse umane;

-       îmbunătățirea infrastructurii cu deplina respectare a standardelor sociale și de mediu;

-       promovarea unor abordări sectoriale privind transporturile durabile, care să satisfacă nevoile țărilor partenere, să garanteze siguranța transporturilor, accesibilitatea și eficiența acestora, precum și reducerea la minimum a efectelor negative asupra mediului;

-       angajarea alături de sectorul privat, cu scopul de a stimula dezvoltarea durabilă și responsabilă din punct de vedere social, promovarea responsabilității sociale și față de mediu a întreprinderilor, precum și a asumării răspunderii și a dialogului social;

-       oferirea de asistență țărilor în curs de dezvoltare în eforturile lor de integrare comercială, regională și continentală și furnizarea de asistență pentru integrarea lor treptată și lină în economia mondială;

-       sprijinirea generalizării accesului la tehnologiile din domeniul informației și comunicațiilor, pentru eliminarea decalajului digital.

(c)         Agricultura durabilă și securitatea alimentară și nutrițională

-       ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare pentru a-și consolida reziliența la șocuri (cum sunt insuficiența resurselor și a proceselor de aprovizionare, volatilitatea prețurilor) și soluționarea inegalităților, îmbunătățind accesul celor săraci la terenuri, alimente, apă, energie și finanțe fără a afecta mediul;

-       sprijinirea practicilor agricole durabile și a cercetării relevante în domeniul agriculturii și concentrarea pe agricultura practicată de micii proprietari și pe mijloacele de subzistență rurale;

-       sprijinirea femeilor în sectorul agriculturii;

-       încurajarea eforturilor la nivel guvernamental pentru a facilita investițiile private responsabile din punct de vedere social și ecologic;

-       sprijinirea abordărilor strategice ale problemei siguranței alimentare, cu accent pe disponibilitatea alimentelor, accesul la acestea, infrastructură, stocare și nutriție;

-       abordarea insecurității alimentare și a malnutriției prin intervenții de bază în situații de tranziție și de fragilitate;

-       sprijinirea dezvoltării teritoriale conduse la nivel de țară, participative, descentralizate și durabile din punct de vedere ecologic;

(d)         Energia durabilă

-       îmbunătățirea accesului la servicii moderne, accesibile, durabile, eficiente, ecologice și bazate pe energii din surse regenerabile și;

-       promovarea unor soluții locale și regionale privind energia durabilă și a producției de energie descentralizate.

(e)         Gestionarea resurselor naturale, inclusiv a terenurilor, pădurilor și apelor, în special:

-       sprijinirea proceselor și organismelor de supraveghere și susținerea reformelor în materie de guvernanță care promovează gestionarea durabilă și transparentă și conservarea resurselor naturale;

-       promovarea accesului echitabil la apă, precum și a gestionării integrate a resurselor de apă și a managementului bazinului hidrografic;

-       promovarea protecției și a utilizării durabile a biodiversității și a serviciilor ecosistemice;

-       promovarea modelelor durabile de producție și de consum și de gestionare sigură și durabilă a produselor chimice și a deșeurilor, ținând seama de impactul acestora asupra sănătății.

(f)          Schimbările climatice și mediul

-       promovarea utilizării unor tehnologii mai ecologice, a energiei durabile și a eficienței resurselor, cu scopul realizării unei dezvoltări caracterizate prin emisii reduse de carbon, concomitent cu impunerea unor standarde de mediu mai stricte;

-       ameliorarea rezilienței țărilor în curs de dezvoltare la consecințele schimbărilor climatice, prin sprijinirea adaptării și atenuării, pe bază de ecosistem, a schimbărilor climatice și prin măsuri de reducere a riscului de dezastru;

-       sprijinirea implementării acordurilor de mediu multilaterale relevante, în special a consolidării dimensiunii de mediu a cadrului instituțional pentru dezvoltare durabilă și promovarea protecției biodiversității;

-       ajutorarea țărilor partenere să facă față provocărilor generate de deplasarea și migrarea provocate de efectele schimbărilor climatice și pentru refacerea mijloacelor de subzistență ale refugiaților climatici.

III.         Alte domenii semnificative pentru dezvoltare

3. 

(a)         Migrația și azilul

-       sprijinirea eforturilor orientate pentru a exploata pe deplin relația reciprocă dintre migrare, mobilitate, ocuparea forței de muncă și reducerea pauperității, astfel ca migrarea să fie transformată într-o forță pozitivă pentru dezvoltare și să se diminueze „exportul de inteligență”;

-       sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare pentru adoptarea unor politici pe termen lung privind gestionarea fluxurilor migratoare, care să respecte drepturile omului în cazul migranților și a familiilor lor și să favorizeze protecția socială a acestora.

(b)         Asigurarea unei legături între ajutorul umanitar și ▌cooperarea pentru dezvoltare ▌

-       reconstrucția și reabilitarea pe termen mediu și lung a regiunilor și țărilor afectate de conflicte, dezastre provocate de om și naturale;

-       desfășurarea unor activități pe termen mediu și pe termen lung care să vizeze autonomizarea și integrarea sau reinserția populațiilor dezrădăcinate, combinând ajutorul de urgență, reabilitarea și dezvoltarea.

(c)         Reziliența și reducerea riscurilor de dezastre

-       în situații de fragilitate, sprijinirea furnizării serviciilor de bază și crearea unor instituții publice legitime, eficace și rezistente, precum și a unei societăți civile active și organizate, în parteneriat cu țările în cauză;

-       contribuirea la o abordare orientată spre prevenire a fragilității statale, a conflictelor, a dezastrelor naturale și a altor tipuri de criză prin oferirea de asistență țărilor și organizațiilor regionale partenere în eforturile lor de consolidare a sistemelor de avertizare timpurie și guvernanță democratică și de consolidare a capacității instituționale;

-       sprijinirea reducerii, a pregătirii și a prevenirii riscului de dezastre și a gestionării consecințelor unor astfel de dezastre.

(d)         Dezvoltarea și securitatea, inclusiv prevenirea conflictelor

-       abordarea cauzelor profunde ale conflictelor, inclusiv sărăcia, degradarea, exploatarea și distribuirea și accesul inegal la resursele naturale și în materie de teren, slaba guvernanță, abuzurile privind drepturile omului și inegalitatea pe criterii de gen, ca mijloace de sprijinire a prevenirii și soluționării conflictelor și de consolidare a păcii;

-       promovarea dialogului, a participării și reconcilierii, în vederea promovării păcii și a prevenirii izbucnirii violențelor, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale;

-       încurajarea cooperării și a reformei politice în domeniile securității și justiției, combaterea traficului de droguri și a altor tipuri de trafic, inclusiv traficul de ființe umane, combaterea corupției și a spălării de bani.

B.          DOMENII SPECIFICE DE COOPERARE PER REGIUNE

Asistența Uniunii Europene sprijină acțiunile și dialogurile sectoriale care sunt conforme cu cele menționate la articolul 5, anexa IV, capitolul A și ▌cu obiectivul general și domeniul de aplicare, precum și cu obiectivele și principiile generale ale prezentului regulament. Se acordă o atenție specială domeniilor descrise mai jos, reflectând strategiile stabilite de comun acord ▌ .

1.          America Latină

(a)         încurajarea coeziunii sociale, în special a incluziunii sociale, a muncii decente și echității, a egalității de gen și a emancipării femeilor;

(b)         soluționarea problemelor de guvernanță și sprijinirea reformelor politice, în special în domeniile politicilor sociale, gestionării finanțelor publice și impozitării, securității (incluzând drogurile, criminalitatea și corupția), consolidarea bunei guvernanțe, a instituțiilor publice la nivel local, național și regional, (inclusiv prin mecanisme inovatoare de asigurare a cooperării tehnice, de exemplu, TAIEX și înfrățire), protecția drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minorităților, a drepturilor populațiilor indigene și ale populațiilor cu origini africane, respectarea standardelor de bază ale muncii stabilite de Organizația Internațională a Muncii (OIM), protecția mediului, combaterea discriminării, ▌combaterea violenței sexuale și a violenței pe criterii de gen și lupta împotriva producției, consumului și traficului de droguri;

(c)         sprijinirea unei societăți civile active, organizate și independente și consolidarea dialogului social prin sprijinirea partenerilor sociali;

(d)         consolidarea coeziunii sociale, în special prin instituirea și consolidarea de sisteme sustenabile de protecție socială, incluzând asigurările sociale, și prin reforma fiscală, consolidarea capacității sistemelor fiscale și lupta împotriva fraudei și a evaziunii fiscale care contribuie la sporirea egalității și la distribuirea bogăției;

(e)         sprijinirea statelor din America Latină în vederea îndeplinirii obligației acestora de a lua măsuri de precauție în ceea ce privește prevenirea, anchetarea, urmărirea penală, sancționarea, despăgubirea, precum și urmărirea în cazul feminicidelor;

(f)          sprijinirea diferitelor procese de integrare regională și de interconectare a infrastructurilor de rețele, asigurând totodată complementaritatea cu activitățile sprijinite de Banca Europeană de Investiții (BEI) și de alte instituții;

(g)         abordarea legăturii dintre securitate și dezvoltare;

(h)         consolidarea capacității de a asigura accesul universal la serviciile de bază, în special în sectorul sănătății și al educației;

(i)          sprijinirea politicilor în domeniul educației și dezvoltarea unui spațiu comun al învățământului superior în America Latină;

(j)          abordarea vulnerabilității economice și susținerea transformării structurale prin stabilirea ▌ unor parteneriate puternice în jurul relațiilor comerciale deschise și echitabile, investițiilor productive care să genereze locuri de muncă mai multe și mai bune într-o economie ecologică și favorabilă incluziunii, transferului de cunoștințe și cooperării în domeniile cercetării, inovării și tehnologiei și promovarea creșterii durabile și favorabile incluziunii în toate dimensiunile sale, cu o atenție deosebită acordată provocărilor prezentate de fluxurile migratorii, securitatea alimentară (inclusiv agricultura și pescuitul durabile), schimbările climatice, energiile durabile și protecția și sporirea biodiversității și serviciilor ecosistemice, inclusiv apa, solul și pădurile; sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii ca surse principale de creștere economică, dezvoltare și locuri de muncă favorabile incluziunii;promovarea ajutorului de dezvoltare pentru comerț în vederea asigurării faptului că microîntreprinderile și IMM-urile din America Latină pot beneficia de posibilitățile de comerț internațional; luarea în considerare a modificărilor sistemului SPG;

(k)         atenuarea impactului negativ pe care îl va avea asupra economiei multor țări din această regiune excluderea din Sistemul de preferințe tarifare generalizate;

(l)          asigurarea unor acțiuni adecvate ulterioare măsurilor de urgență pe termen scurt de abordare a redresării post-dezastru sau post-criză puse în aplicare prin alte instrumente de finanțare.

2.          Asia de Sud

(1)         Promovarea guvernanței democratice

(a)    sprijinirea proceselor democratice, încurajarea guvernanței democratice eficace, consolidarea instituțiilor și organismelor publice (inclusiv la nivel local), sprijinirea descentralizării eficiente, a restructurării statale și a proceselor electorale;

(b)    sprijinirea dezvoltării unei societăți civile active, organizate și independente, inclusiv a mass-mediei; și consolidarea dialogului social, prin sprijinirea partenerilor sociali;

(c)    crearea și consolidarea unor instituții publice legitime, eficace și responsabile, promovarea reformelor instituționale și administrative, buna guvernanță, combaterea corupției și gestionarea finanțelor publice; sprijinirea statului de drept;

(d)    consolidarea protecției drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minorităților, ale migranților, ale populațiilor indigene și ale grupurilor vulnerabile, lupta împotriva discriminării, combaterea violenței sexuale, pe criterii de gen și împotriva copiilor și combaterea traficului de ființe umane;

(e)    protecția drepturilor omului, prin promovarea de reforme instituționale (inclusiv privind buna guvernanță și lupta anticorupție, gestionarea finanțelor publice, fiscalitate și reforma administrației publice) și de reforme legislative, administrative și de reglementare, în acord cu standardele internaționale, în special în statele și țările fragile aflate în situații de conflict și post-conflict;

(2)         Promovarea incluziunii sociale și a dezvoltării umane în toate dimensiunile sale

(a)    încurajarea coeziunii sociale, în special a incluziunii sociale, a muncii decente și echității și egalității de gen prin educație, sănătate și alte politici sociale;

4. 

(b)    consolidarea capacității de a asigura accesul universal la serviciile de bază, în special în sectorul sănătății și al educației; îmbunătățirea accesului tuturor la educație, în vederea ridicării nivelului de cunoștințe, competențe și al capacității de inserție profesională pe piața muncii, inclusiv, dacă este relevant, prin abordarea inegalității și a discriminării pe bază de ocupație și ascendență și, în special, a discriminării pe bază de castă;

(c)    promovarea protecției și a incluziunii sociale, a muncii în condiții decente și a standardelor de bază în domeniul muncii, a echității și a egalității de gen prin educație, sănătate și alte politici sociale;

(d)    promovarea unor servicii de educație/formare profesională și de sănătate de înaltă calitate care sunt accesibile tuturor (inclusiv pentru fete/femei);

(e)    în contextul legăturii dintre securitate și dezvoltare, combaterea violenței pe criterii de gen și de ascendență, a răpirii de copii, a corupției și criminalității organizate, a producției, consumului și traficului de droguri și a altor forme de trafic;

(f)     stabilirea unor parteneriate orientate spre dezvoltare în domeniile agriculturii, dezvoltării sectorului privat, comerțului, investițiilor, ajutoarelor, migrației, cercetării, inovării și tehnologiei și furnizării de bunuri publice, urmărind reducerea pauperității și incluziunea socială;

(3)         Sprijinirea dezvoltării durabile, creșterea rezilienței societăților din Asia de Sud la schimbările climatice și la dezastrele naturale

(a)    promovarea creșterii durabile și favorabile incluziunii și a mijloacelor de subzistență, a dezvoltării rurale integrate, a agriculturii și silviculturii durabile, a securității alimentare și nutriționale;

(b)    promovarea utilizării durabile a resurselor naturale și a energiei din surse regenerabile, a protecției biodiversității, a gestionării apei și a deșeurilor, a protejării solului și a pădurilor;

(c)    contribuții pentru abordarea schimbărilor climatice prin sprijinirea măsurilor de adaptare, de atenuare și de reducere a riscului de dezastre;

(d)    sprijinirea eforturilor de ameliorare a diversificării economice, a competitivității și a comerțului, a dezvoltării sectorului privat cu un accent deosebit pe IMM-uri, microîntreprinderi și cooperative;

(e)    promovarea consumului și producției durabile, precum și a investițiilor în tehnologii ecologice, energii durabile, transporturi, agricultură și pescuit durabile, protecției și sporirii biodiversității și serviciilor ecosistemice, incluzând apa și pădurile, precum și creării de locuri de muncă decente în cadrul economiei ecologice;

(f)     sprijinirea pregătirii pentru dezastre și redresării post-dezastru pe termen lung, inclusiv în domeniul securității alimentare și nutriționale și a asistenței acordate persoanelor dezrădăcinate;

(4)         Sprijinirea cooperării în materie de integrare regională

(a)    încurajarea integrării și a cooperării regionale într-un mod orientat spre rezultate, prin sprijinirea ▌integrării și a dialogului regional, în special prin intermediul Asociației Asia de Sud pentru Cooperare Regională (SAARC) și prin promovarea obiectivelor de dezvoltare ale procesului de la Istanbul („Inima Asiei”);

(b)    sprijinirea unei gestionări a frontierelor și a unei cooperări transfrontaliere eficiente, în vederea promovării unei dezvoltări economice, sociale și de mediu durabile în regiunile frontaliere; lupta împotriva criminalității organizate, a producției, consumului și traficului de droguri;

(c)    sprijinirea inițiativelor regionale care vizează principalele boli transmisibile; contribuirea la prevenirea riscurilor la adresa sănătății și reacția la acestea, inclusiv la cele apărute la interfața dintre animale, oameni și diferitele medii ale acestora;

3.  Asia de Nord și de Sud-Est

(1)         Promovarea guvernanței democratice

(a)    contribuirea la democratizare; crearea și consolidarea de instituții și organisme publice legitime, eficiente și responsabile și protejarea drepturilor omului, prin promovarea de reforme instituționale (inclusiv privind buna guvernanță și lupta anticorupție, gestionarea finanțelor publice, fiscalitatea și reforma administrației publice) și de reforme legislative, administrative și de reglementare, în acord cu standardele internaționale, în special în statele și țările fragile aflate în situații de conflict și post-conflict;

(b)    consolidarea protecției drepturilor omului, inclusiv drepturile minorităților, drepturile populațiilor indigene, respectarea standardelor de bază ale muncii, lupta împotriva discriminării, combaterea violenței sexuale, pe criterii de gen și a violenței împotriva copiilor, inclusiv implicarea copiilor în conflicte armate, precum și soluționarea chestiunii traficului de ființe umane;

(c)    sprijinirea arhitecturii drepturilor omului a ASEAN, în special a lucrărilor Comisiei interguvernamentale a ASEAN privind drepturile omului;

(d)    crearea și consolidarea unor instituții și organisme publice legitime, eficace și responsabile;

(e)    sprijinirea unei societăți civile active, organizate și independente; consolidarea dialogului social prin sprijinirea partenerilor sociali;

(f)     sprijinirea eforturilor depuse în regiune pentru încurajarea democrației, a statului de drept și a securității cetățenilor, inclusiv prin intermediul reformei în sectorul justiției și al securității, precum și promovarea dialogului interetnic și interconfesional și a proceselor de pace;

(g)    în contextul legăturii dintre securitate și dezvoltare, combaterea corupției și criminalității organizate, a producției, consumului și traficului de droguri și a altor forme de trafic și sprijinirea gestionării eficiente a frontierelor și a cooperării transfrontaliere în scopul promovării dezvoltării economice, sociale și de mediu în regiunile frontaliere; sprijinirea activităților de deminare;

(2)         promovarea incluziunii sociale și a dezvoltării umane în toate dimensiunile sale;

(a)    încurajarea coeziunii sociale, în special a incluziunii sociale, a muncii decente și echității și a egalității de gen;

(b)    consolidarea capacității de a asigura accesul universal la serviciile de bază, în special în sectorul sănătății și al educației; îmbunătățirea accesului tuturor la educație, în vederea ridicării nivelului de cunoștințe, priceperi și al capacității de inserție profesională pe piața muncii, inclusiv, în cazul în care este pertinent, prin abordarea inegalității și a discriminării pe bază de ocupație și ascendență și, în special, a discriminării pe bază de castă;

(c)    stabilirea unor parteneriate orientate spre dezvoltare în sfera agriculturii, dezvoltării sectorului privat, comerțului, investițiilor, ajutoarelor, migrației, cercetării, inovării și tehnologiei și asigurarea unor bunuri publice, urmărind reducerea pauperității și integrarea socială;

(d)    sprijinirea eforturilor depuse în regiune pentru prevenirea riscurilor la adresa sănătății și reacția la acestea, inclusiv la cele apărute la interfața dintre animale, oameni și diferitele medii ale acestora;

(e)    promovarea educației, a învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale favorabile incluziunii (inclusiv învățământul superior, învățământul profesional și tehnic), precum și îmbunătățirea funcționării piețelor forței de muncă;

(f)     promovarea unei economii mai ecologice și a creșterii durabile și favorabile incluziunii, mai ales în domeniul agriculturii, al securității alimentare și nutriției, al energiei durabile, precum și promovarea protecției și favorizării biodiversității și a serviciilor ecosistemice;

(g)    în contextul legăturii dintre dezvoltare și securitate, combaterea violenței pe criterii de gen și de ascendență, a răpirii de copii;

(3)         sprijinirea dezvoltării durabile și creșterea rezilienței societăților din Asia de Sud la schimbările climatice și la dezastrele naturale

(a)    sprijinirea atenuării și a adaptării la schimbările climatice, promovarea consumului și producției durabile;

(b)    sprijin acordat regiunii pentru a integra chestiunea schimbărilor climatice în cadrul unor strategii de dezvoltare durabilă, pentru a dezvolta politici și instrumente de adaptare și atenuare, pentru a aborda efectele negative ale schimbărilor climatice și a încuraja inițiativele pe termen lung și pentru a reduce vulnerabilitatea în fața dezastrelor, pentru a sprijini cadrul multisectorial al ASEAN privind schimbările climatice: Agricultură și silvicultură în scopul securității alimentare;

(c)    Având în vedere creșterea populației și cererea în schimbare a consumatorilor, sprijinirea consumului și producției durabile, precum și a investițiilor în tehnologii nepoluante, mai ales la nivel regional, a energiilor, transporturilor, agriculturii și pescuitului durabile, protecției și favorizării biodiversității și serviciilor ecosistemice, incluzând apa și pădurile și creării de locuri de muncă decente în cadrul economiei ecologice

(d)    Crearea unei legături între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare prin asigurarea unor acțiuni adecvate ulterioare măsurilor de urgență pe termen scurt de abordare a recuperării post-dezastru sau post-criză puse în aplicare prin alte instrumente de finanțare sprijinirea pregătirii pentru dezastre și recuperării post-dezastru pe termen lung, inclusiv în domeniul securității alimentare și nutriționale și a asistenței acordate persoanelor dezrădăcinate.

(4)         Sprijinirea integrării regionale și a cooperării pe tot teritoriul Asiei de Nord și de Sud-Est

(a)    încurajarea integrării și cooperării regionale sporite într-un mod orientat spre rezultate, prin sprijinirea integrării și a dialogului regional;

(b)    sprijinirea integrării socio-economice și a conectivității ASEAN, inclusiv punerea în aplicare a obiectivelor referitoare la dezvoltare ale comunității economice ASEAN, a planului general privind conectivitatea și a viziunii post-2015;

(c)    promovarea asistenței și a ajutorului pentru dezvoltare în materie de comerț, inclusiv în vederea asigurării faptului că microîntreprinderile și întreprinderile mici beneficiază de posibilitățile de comerț internațional;

(d)    impulsionarea finanțării pentru infrastructuri și rețele durabile care favorizează integrarea regională, incluziunea și coeziunea socială și creșterea durabilă, asigurându-se totodată complementaritatea cu activitățile sprijinite de Banca Europeană de Investiții (BEI) și de alte instituții de finanțare ale UE, precum și cu activitățile altor instituții în acest domeniu;

(e)    încurajarea dialogului între instituțiile și țările ASEAN și UE;

(f)     sprijinirea inițiativelor regionale care vizează principalele boli transmisibile; contribuirea la prevenirea riscurilor la adresa sănătății și reacția la acestea, inclusiv la cele apărute la interfața dintre animale, oameni și diferitele medii ale acestora;

4.          Asia Centrală

(a)         ca obiective generale, contribuirea la dezvoltarea economică și socială durabilă și favorabilă incluziunii, la coeziunea socială și democrație;

(b)         sprijinirea siguranței alimentare, a accesului la siguranță energetică sustenabilă, la apă și salubritate pentru populațiile locale; promovarea și sprijinirea pregătirii pentru cazurile de dezastru și a adaptării la schimbările climatice;

(c)         sprijinirea parlamentelor reprezentative și alese democratic, promovarea și sprijinirea bunei guvernanțe și a proceselor de democratizare; buna gestionare a finanțelor publice; statul de drept, cu instituții care funcționează bine și cu respectarea efectivă a drepturilor omului și a egalității de gen; sprijinirea unei societăți civile active, organizate și independente și consolidarea dialogului social prin sprijinirea partenerilor sociali;

(d)         promovarea creșterii economice favorabile incluziunii și durabile, soluționarea inegalităților sociale și regionale și sprijinirea ▌ inovării și tehnologiei ▌, a muncii decente, ▌a agriculturii și a dezvoltării rurale, promovarea diversificării economice prin sprijinirea IMM-urilor, stimulând totodată dezvoltarea unei economii de piață sociale reglementate, a comerțului deschis și echitabil și a investițiilor, inclusiv reformele în domeniul reglementării ▌;

(e)         sprijinirea unei gestionări a frontierelor și a unei cooperări transfrontaliere eficiente, în vederea promovării unei dezvoltări economice, sociale și de mediu durabile în regiunile frontaliere; în contextul legăturii dintre securitate și dezvoltare, combaterea criminalității organizate și a tuturor formelor de trafic, incluzând lupta împotriva producției și consumului de droguri, precum și a efectelor negative ale acestora, inclusiv HIV/SIDA;

(f)          promovarea cooperării, dialogului și integrării bilaterale și regionale, inclusiv cu țările vizate de Instrumentul european de vecinătate și de alte instrumente ale Uniunii pentru sprijinirea reformelor politice, inclusiv ▌prin edificarea de instituții, acolo unde este cazul, prin asistență tehnică (de exemplu, TAIEX), prin schimb de informații și înfrățire, precum și prin investiții-cheie, prin intermediul unor mecanisme adecvate de mobilizare ▌a resurselor financiare ale UE în sectoarele educație, mediu și energie, ▌, dezvoltarea cu emisii reduse/reziliența la impactul schimbărilor climatice ▌;

(g)         consolidarea capacității de a asigura accesul universal la serviciile de bază, în special în sectorul sănătății și al educației; sprijinirea accesului populațiilor, în special al tinerilor și al femeilor, la locuri de muncă, printre altele prin sprijinirea îmbunătățirii învățământului general, profesional și superior.

(5)         Orientul Mijlociu

(a)         soluționarea problemelor legate de democratizare și guvernanță (inclusiv în domeniul fiscal), de statul de drept, drepturile omului și egalitatea de gen, libertățile fundamentale și egalitatea politică, astfel încât să se încurajeze reformele politice, lupta împotriva corupției, transparența proceselor judiciare și să se edifice instituții publice legitime, democratice, eficiente și responsabile și o societate civilă activă, independentă și organizată; consolidarea dialogului social, prin sprijinirea partenerilor sociali;

(b)         sprijinirea societății civile în lupta sa pentru apărarea libertăților fundamentale, a drepturilor omului și a principiilor democratice;

(c)         promovarea creșterii favorabile incluziunii și încurajarea coeziunii și a dezvoltării sociale, în special a creării de locuri de muncă, a incluziunii sociale, a muncii decente și echității și a egalității de gen; consolidarea capacității de a oferi acces universal la serviciile sociale de bază, în special în sectorul sănătății și al educației; abordarea, după caz, a inegalității și a discriminării pe bază de ocupație și ascendență și, în special, a discriminării pe bază de castă;

(d)         sprijinirea dezvoltării culturii civice, în special prin formare, educație și participarea copiilor, a tinerilor și a femeilor;

(e)         promovarea unei reforme și diversificări economice sustenabile, a relațiilor comerciale deschise și echitabile, a dezvoltării unei economii de piață sociale reglementate și durabile, a unor investiții productive și durabile în principalele sectoare (cum ar fi energia, cu accent pe energia din surse regenerabile) ▌;

(f)          promovarea bunelor relații de vecinătate, a cooperării, dialogului și integrării regionale, inclusiv cu țările vizate de Instrumentul european de vecinătate și cu statele din Golful Persic vizate de Instrumentul de parteneriat și de alte instrumente ale UE ▌ prin susținerea eforturilor de integrare în regiune, de exemplu în domeniul economic, energetic, al apei, transporturilor și refugiaților;

(g)         promovarea gestionării durabile și echitabile a resurselor de apă, precum și protecția acestora;

(h)         completarea resurselor desfășurate în cadrul acestui instrument prin acțiuni și sprijin coerente prin intermediul altor instrumente și politici ale UE, care se pot axa pe accesul la piața internă a UE, pe mobilitatea lucrătorilor și pe o integrare regională mai amplă;

(i)          în contextul legăturii dintre dezvoltare și securitate, combaterea producției, consumului și traficului de droguri;

(j)          în contextul ▌legăturii dintre dezvoltare și migrație, ▌ gestionarea migrației și acordarea de ajutor persoanelor strămutate și refugiaților▌;

6.          Alte țări

(a)         sprijinirea consolidării unei societăți democratice, a bunei guvernanțe, a respectării drepturilor omului, a egalității de gen și a statului de drept și contribuția la stabilitate și integrare la nivel regional, precum și la scară continentală; sprijinirea unei societăți civile active, organizate și independente, precum și consolidarea dialogului social prin sprijinirea partenerilor sociali;

(b)         oferirea de sprijin pentru eforturile de adaptare necesare în urma stabilirii diferitelor zone de liber schimb;

(c)          ▌susținerea combaterii sărăciei, inegalității și excluziunii, inclusiv prin identificarea de soluții pentru a răspunde nevoilor de bază ale ▌comunităților defavorizate și prin promovarea coeziunii sociale și a politicilor redistributive urmărind reducerea inegalităților;

(d)         consolidarea capacității de a asigura accesul universal la serviciile de bază, în special în sectorul sănătății și al educației;

(e)         îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă, cu un accent special asupra promovării Agendei privind munca decentă a OIM;

(f)          tratarea vulnerabilității economice și contribuirea la transformarea structurală cu accent pe locuri de muncă decente, prin creștere economică durabilă și favorabilă incluziunii și o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, bazată pe surse de energie regenerabile și cu emisii reduse de carbon, prin crearea de parteneriate strânse în jurul relațiilor comerciale echitabile, al investițiilor productive pentru locuri de muncă mai multe și mai bune în cadrul economiei ecologice și favorabile incluziunii, în jurul transferului de cunoștințe și al cooperării în domeniul cercetării, al inovării și al tehnologiilor și promovarea unei dezvoltări durabile și favorabile incluziunii în toate dimensiunile sale, acordându-se o atenție deosebită provocărilor legate de fluxurile migratorii, de locuințe, de securitatea alimentară (inclusiv agricultura durabilă și pescuitul durabil), de schimbările climatice, de sursele durabile de energie, precum și de protecția și sporirea biodiversității și a serviciilor ecosistemice, inclusiv apa și solul;

(g)         eliminarea violenței sexuale și a violenței pe criterii pe gen și soluționarea problemelor de sănătate, inclusiv HIV/SIDA și impactul acestora asupra societății.

ANEXA V

DOMENII DE COOPERARE ÎN CADRUL PROGRAMELOR TEMATICE

A.          PROGRAMUL „BUNURI PUBLICE GLOBALE ȘI PROVOCĂRI GLOBALE”

În conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 6, programul „Bunuri publice globale și provocări globale” urmărește consolidarea cooperării, a schimbului de cunoștințe și experiență și a capacităților țărilor partenere, în vederea contribuirii la eradicarea sărăciei, la coeziune socială și la o dezvoltare durabilă. Programul se inspiră din următoarele domenii de cooperare, asigurând o sinergie maximă între acestea, pe baza interconexiunii puternice dintre ele ▌.

Mediul și schimbările climatice

(a)         contribuirea la dimensiunea externă a politicilor UE privind mediul și schimbările climatice, cu respectarea deplină a principiului coerenței politicilor pentru dezvoltare și a altor principii stabilite în tratat;

(b)         depunerea de eforturi în amonte în sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare în vederea îndeplinirii ODM-urilor sau a oricărui alt cadru ulterior aprobat de Uniune și de statele sale membre, în ceea ce privește utilizarea durabilă a resurselor naturale și durabilitatea mediului;

(c)         punerea în aplicare a inițiativelor Uniunii și a angajamentelor asupra cărora s-a convenit la nivel internațional și regional și/sau cu caracter transfrontalier, în special în domeniile schimbărilor climatice, prin promovarea unor strategii bazate pe emisii reduse de dioxid de carbon, care vizează rezistența la schimbările climatice, și acordând prioritate unor strategii de promovare a biodiversității, a protecției ecosistemelor și resurselor naturale, a gestionării durabile, inclusiv în ceea ce privește oceanele, terenurile, apa, resursele halieutice și pădurile (de exemplu, prin mecanisme cum este FLEGT), deșertificarea, gestionarea integrată a resurselor de apă, ▌gestionarea viabilă a substanțelor chimice și a deșeurilor, eficiența resurselor și economia ecologică;

(d)          ▌o integrare mai bună a obiectivelor legate de schimbările climatice și de mediu, precum și o aplicare pe scară mai largă a acestora, în cadrul cooperării UE pentru dezvoltare, prin sprijinirea activității metodologice și de cercetare cu privire la țările în curs de dezvoltare, desfășurate în acestea și de către acestea, inclusiv mecanisme de monitorizare, raportare și verificare, cartografierea, evaluarea și expertizarea ecosistemelor, îmbunătățirea expertizei de mediu și promovarea de acțiuni inovatoare și a coerenței politicilor;

(e)         consolidarea guvernanței în materie de mediu și sprijinirea dezvoltării politicilor internaționale ▌pentru îmbunătățirea coerenței și eficienței guvernanței internaționale a dezvoltării durabile, prin susținerea monitorizării și evaluării de mediu la nivel regional și internațional și prin promovarea în țările în curs de dezvoltare de măsuri eficace de asigurare a conformității cu acordurile de mediu multilaterale, precum și a aplicării acestora ▌;

(f)          integrarea gestionării riscului de dezastre și a adaptării la schimbările climatice în planurile și investițiile în materie de dezvoltare și promovarea punerii în aplicare a strategiilor care vizează reducerea riscului de dezastre cum ar fi protejarea ecosistemelor și refacerea zonelor umede;

(g)         recunoașterea rolului decisiv al agriculturii și al creșterii animalelor în politicile în materie de schimbări climatice prin promovarea agriculturii practicate de micii proprietari și a exploatațiilor specializate în animale ca strategii autonome de adaptare și atenuare în sud, datorită utilizării durabile de către acestea a resurselor naturale cum ar fi apa și pășunile.

Energia durabilă

(a)         promovarea accesului la servicii de energie sigure, accesibile din punctul de vedere al costurilor, ecologice și durabile ca factor motor principal pentru eradicarea sărăciei și creșterea și dezvoltarea favorabile incluziunii, punându-se în special accentul pe utilizarea surselor regenerabile de energie locale și regionale și pe asigurarea accesului persoanelor sărace din regiunile periferice;

(b)         favorizarea unei utilizări pe scară mai largă a tehnologiilor în domeniul energiei din surse regenerabile, în special a abordărilor descentralizate, precum și a eficienței energetice, și promovarea de strategii de dezvoltare durabilă cu emisii reduse;

(c)         promovarea securității energetice pentru țările partenere și comunitățile locale, de exemplu prin diversificarea surselor și căilor de aprovizionare, ținând cont de problemele legate de volatilitatea prețurilor și de posibilitățile de reducere a emisiilor, prin îmbunătățirea piețelor și favorizarea comerțului și a interconexiunilor în domeniul energiei, în special al energiei electrice.

Dezvoltarea umană, inclusiv munca decentă, justiția socială și cultura

(a)         Sănătate

5. 

(i)     îmbunătățirea sănătății și bunăstării oamenilor din țările în curs de dezvoltare, prin sprijinirea accesului universal și favorabil incluziunii la facilități, bunuri și servicii esențiale de sănătate publică de bună calitate și asigurarea echitabilă a furnizării acestora ▌pe principiul continuității îngrijirilor începând cu prevenirea și terminând cu perioada de după tratament și punând accentul în special pe nevoile persoanelor care aparțin categoriilor defavorizate și vulnerabile;

(ii)     sprijinirea și întocmirea agendei politice privind inițiativele mondiale cu un beneficiu semnificativ direct pentru țările partenere, ținând cont de orientarea spre rezultate, de eficacitatea ajutorului și de efectele asupra sistemelor de sănătate, inclusiv sprijinirea țărilor partenere în vederea unei mai bune implicări în cadrul acestor inițiative;

(iii)    sprijinirea inițiativelor specifice, în special la nivel regional și global, care consolidează sistemele de sănătate și ajută țările să dezvolte și să pună în aplicare politici naționale de sănătate viabile, sustenabile și bazate pe dovezi, în domeniile prioritare precum sănătatea mamei și copilului, inclusiv imunizarea și răspunsul la amenințările globale pentru sănătate (cum sunt HIV/SIDA, TB și malaria, precum și alte boli neglijate și legate de sărăcie);

(iiia) promovarea punerii în aplicare depline și eficace a Platformei de acțiune de la Beijing și a Programului de acțiune al Conferinței Internaționale privind Populația și Dezvoltarea și a concluziilor conferințelor de revizuire a acestora, precum și, în acest context, promovarea sănătății sexuale și a reproducerii și a drepturilor aferente;

(iiib) promovarea, furnizarea și extinderea serviciilor esențiale și a asistenței psihologice acordate victimelor violenței, în special femeilor și copiilor.

(b)         Educație, cunoaștere și competențe:

(i)     sprijinirea îndeplinirii obiectivelor stabilite la nivel internațional în domeniul educației prin inițiative și parteneriate la nivel mondial, cu accent special pe promovarea cunoașterii, competențelor și valorilor pentru dezvoltare durabilă și favorabilă incluziunii;

(ii)     promovarea schimbului de experiență, bune practici și de inovare, pe baza unei abordări echilibrate a dezvoltării sistemelor de învățământ;

(iii)    îmbunătățirea accesului egal la educație și a calității acesteia, în special pentru persoanele care aparțin unor categorii vulnerabile, migranți, femei și fete, minorități religioase și membrii acestora, persoane cu handicap, persoane care trăiesc într-un context fragil sau în țările aflate cel mai departe de atingerea țintelor globale, precum și îmbunătățirea finalizării învățământului de bază și a tranziției către învățământul secundar inferior.

(c)         Egalitatea de gen, emanciparea femeilor și protejarea drepturilor femeilor și fetelor:

(i)     sprijinirea programelor la nivel local, regional și național de promovare a emancipării economice și sociale, a pozițiilor de conducere și a participării politice egale în rândul femeilor și fetelor;

(ii)    sprijinirea inițiativelor naționale, regionale și globale de promovare a integrării egalității de gen și a emancipării femeilor și fetelor în politici, planuri și bugete, inclusiv în cadrele de dezvoltare internaționale, regionale și naționale și în agenda privind eficacitatea ajutorului; contribuirea la eradicarea practicilor de selectare a sexului bazate pe discriminarea de gen;

(iii)  abordarea violenței violenței sexuale și pe criterii de gen și sprijinirea victimelor acesteia.

(d)         Copii și tineret

(i)     combaterea traficului și a tuturor formelor de violență și de abuz împotriva copiilor, precum și a tuturor formelor de exploatare prin muncă a copiilor, combaterea căsătoriilor între copii și promovarea politicilor care țin seama de vulnerabilitatea și de potențialul specific al tinerilor și al copiilor, precum și de apărarea drepturilor acestora, inclusiv înregistrarea la naștere, și de interesele, de educația, de sănătatea și de mijloacele acestora de subzistență, începând cu participarea și emanciparea acestora;

(ii)    atenționarea și îmbunătățirea capacității țărilor în curs de dezvoltare de a dezvolta politici în beneficiul tineretului și al copiilor și promovarea rolului copiilor și tinerilor ca actori pentru dezvoltare;

(iii)  sprijinirea dezvoltării unor strategii concrete și a intervențiilor destinate soluționării problemelor și provocărilor specifice care afectează tinerii și copiii, în special în domeniul sănătății, educațional și al ocupării forței de muncă, ținând seama de interesele superioare ale acestora în cadrul tuturor acțiunilor pertinente.

(e)         Nediscriminare

(i)     sprijinirea inițiativelor locale, regionale, naționale și mondiale de promovare a nediscriminării pe criterii de gen, identitate de gen, origine rasială sau etnică, castă, religie sau credință, handicap, boală, vârstă și orientare sexuală, prin dezvoltarea de politici, planuri și bugete, precum și prin schimbul de bune practici și de expertiză;

(ii)    asigurarea unui dialog mai larg pe tema nediscriminării și a protejării apărătorilor drepturilor omului;

(f)          Ocuparea forței de muncă, competențe, protecție socială și incluziune socială:

(i)     sprijinirea unor niveluri ridicate de ocupare productivă și decentă a forței de muncă, în special prin susținerea politicilor și strategiilor viabile de ocupare a forței de muncă, a formării profesionale vizând o capacitate de integrare profesională relevantă pentru necesitățile și perspectivele de pe piața locală a muncii , a condițiilor de muncă, inclusiv în economia informală, promovarea muncii decente pe baza standardelor fundamentale privind munca ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), inclusiv combaterea exploatării prin muncă a copiilor, și a dialogului social, precum și facilitarea mobilității forței de muncă, respectându-se și promovându-se în același timp drepturile migranților;

(ii)    consolidarea coeziunii sociale, în special prin instituirea și consolidarea de sisteme durabile de protecție socială, inclusiv sisteme de asigurări sociale pentru cei care trăiesc în sărăcie, și prin reforma fiscală, consolidarea capacității sistemelor fiscale și lupta împotriva fraudei și a evaziunii fiscale, ceea ce contribuie la sporirea egalității și la distribuirea bogăției;

(iii)  consolidarea incluziunii sociale și a egalității de gen prin cooperarea în ceea ce privește accesul echitabil la serviciile de bază, locuri de muncă pentru toți, emanciparea și respectarea drepturilor anumitor grupuri, în special ale migranților, copiilor și tinerilor, persoanelor cu handicap, femeilor, populațiilor indigene și persoanelor care aparțin minorităților, pentru a asigura faptul că aceste grupuri pot și vor participa și beneficia de pe urma creării bogăției și a diversității culturale.

(g)         Creștere, locuri de muncă și participarea sectorului privat

(i)     promovarea acțiunilor care urmăresc crearea de locuri de muncă mai multe și mai bune, prin dezvoltarea competitivității și a rezilienței microîntreprinderilor și IMM-urilor locale și integrarea acestora în economia locală, regională și mondială, susținerea țărilor în curs de dezvoltare în vederea integrării în sistemele comerciale regionale și multilaterale,

(ii)    dezvoltarea artizanatului local, vector al conservării patrimoniului cultural local,

(iii)  dezvoltarea unui sector privat responsabil din punct de vedere social și ecologic și îmbunătățirea mediului de afaceri,

(iv)   promovarea unor politici economice eficace, care să sprijine dezvoltarea economiei locale și a industriilor locale, în direcția unei economii ecologice și favorabile incluziunii, a eficienței resurselor și a unor procese de consum și de producție durabile.

(v)    promovarea utilizării comunicării electronice ca instrument de susținere a creșterii favorabile celor săraci în toate sectoarele, în vederea eliminării decalajului digital dintre țările în curs de dezvoltare și țările industrializate și în interiorul țărilor în curs de dezvoltare, pentru a asigura un cadru politic și de reglementare adecvat în acest domeniu, precum și promovarea dezvoltării infrastructurii necesare și a utilizării serviciilor și aplicațiilor bazate pe TIC.

(vi)   promovarea incluziunii financiare prin favorizarea accesului IMM-urilor și al microîntreprinderilor la servicii financiare de tip microcredite și economii, microasigurări și transfer de plăți, precum și a utilizării eficace a acestora.

(h)         Cultură

(i)     promovarea dialogului intercultural, a diversității culturale și a respectării demnității tuturor culturilor, fără discriminare;

(ii)    promovarea cooperării internaționale pentru incitarea industriilor culturale să contribuie la creșterea economică în țările în curs de dezvoltare pentru a profita din plin de acest lucru în lupta împotriva sărăciei, în special prin concentrarea pe chestiuni precum accesul la piață și drepturile de proprietate intelectuală;

(iii)  promovarea respectării valorilor sociale, culturale și spirituale ale populațiilor autohtone și ale minorităților în vederea consolidării egalității și justiției în societățile multietnice, cu respectarea drepturilor universale ale omului de care beneficiază toți, inclusiv populațiile indigene și persoanele care aparțin minorităților;

(iv)   sprijinirea culturii ca sector economic promițător pentru dezvoltare și creștere.

Securitatea alimentară și nutrițională și agricultura durabilă

Programul consolidează cooperarea, schimbul de cunoștințe și experiență și capacitățile țărilor partenere cu privire la cei patru piloni ai securității alimentare printr-o abordare care ține cont de problematica genului: disponibilitatea alimentelor (producție), accesul (incluzând terenurile, infrastructura pentru transportul de alimente din zonele cu excedent în zonele cu deficit, piețele, constituirea de rezerve naționale de alimente, plasele de siguranță), utilizarea (intervenții nutriționale în moduri care să țină cont de parametri sociali) și stabilitatea, prioritizând cinci dimensiuni: agricultura practicată de micii proprietari și creșterea animalelor, procesarea de alimente pentru a crea o valoare adăugată, guvernanța, integrarea regională și mecanismele de asistență pentru populațiile vulnerabile. Programul va aborda, totodată, comerțul echitabil:

(a)         promovarea dezvoltării agriculturii durabile practicate de micii proprietari și a creșterii animalelor printr-un acces sigur la o tehnologie (inclusiv tehnologiile informației și comunicațiilor) bazată pe ecosisteme, cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice, prin recunoașterea, promovarea și consolidarea strategiilor de adaptare locale și autonome cu privire la schimbările climatice și prin servicii de extindere și tehnice, scheme de dezvoltare rurală, măsuri de investiții productive și responsabile, conforme cu orientările internaționale gestionarea durabilă a terenurilor și a resurselor naturale, protecția diversității genetice, într-un mediu economic favorizant; protejarea drepturilor funciare ale populației în diferitele sale forme și a accesului la teren pentru populațiile locale, protecția diversității genetice, într-un mediu economic favorizant;

(b)         sprijinirea unei elaborări de politici și a unei guvernanțe responsabile din punct de vedere social și al mediului, în sectoarele relevante, sprijinirea rolului actorilor publici și non-publici în reglementarea acestora și a utilizării de bunuri publice, a capacității lor organizaționale, a organizațiilor și instituțiilor profesionale;

(c)         consolidarea securității alimentare și nutriționale prin politici adecvate, inclusiv protejarea biodiversității și a serviciilor ecosistemice, politici de adaptare la schimbările climatice, sisteme informaționale, prevenirea și gestionarea crizelor și strategii nutriționale orientate către populațiile vulnerabile care mobilizează resursele necesare pentru a furniza intervenții de bază care ar putea preveni marea majoritate a cazurilor de malnutriție;

(d)         încurajarea de practici sigure și durabile de-a lungul întregului lanț de aprovizionare al alimentelor și hranei pentru animale.

Migrație și azil

Programul intenționează să consolideze dialogul politic, cooperarea, schimbul de cunoștințe și de experiență și capacitățile țărilor partenere, organizațiile societății civile și autoritățile locale, pentru a sprijini mobilitatea umană ca element pozitiv al dezvoltării umane. Programul, constituit pe o abordare a migrației bazată pe toate drepturile omului, fie ele civile, politice, economice, sociale sau culturale, va aborda provocările generate de fluxurile migratorii, în special de migrația sud-sud, situația migranților vulnerabili, cum sunt minorii neînsoțiți, victimele traficului, solicitanții de azil, femeile migrante și situația copiilor, femeilor și familiilor lăsate în țările de origine.

(a)         promovarea guvernanței în domeniul migrației la toate nivelurile, acordând o atenție deosebită consecințelor sociale și economice ale migrației și recunoscând rolului-cheie al organizațiilor societății civile, inclusiv al diasporei, precum și al autorităților locale în abordarea migrației drept componentă esențială a strategiei de dezvoltare;

(b)         asigurarea unei mai bune gestionări a fluxurilor migratorii la toate nivelurile acestora, inclusiv prin consolidarea capacităților guvernelor și ale altor părți interesate relevante din țările partenere în domenii precum: migrația legală și mobilitatea, prevenirea migrației ilegale, contrabanda cu migranți și traficul de ființe umane; facilitarea întoarcerii durabile a migranților ilegali și sprijinirea întoarcerii voluntare și a reintegrării; capacitățile de gestionare integrată a frontierelor; și protecția internațională și azilul.

(c)         maximizarea impactului asupra dezvoltării al mobilității regionale și globale crescute a oamenilor și, în special, al migrației bine gestionate a lucrătorilor, îmbunătățirea integrării migranților în țările de destinație, promovarea și protejarea drepturile migranților și ale familiilor lor, prin sprijinirea elaborării și punerii în aplicare de politici regionale și naționale viabile în domeniul migrației și azilului , prin integrarea dimensiunii migrației în alte politici regionale și naționale și prin sprijinirea participării organizațiilor migranților și a autorităților locale la elaborarea politicilor și la monitorizarea proceselor de implementare a politicilor;

(d)         îmbunătățirea înțelegerii comune a legăturii dintre migrație și dezvoltare, inclusiv a consecințelor sociale și economice ale politicilor de guvernare, fie acestea în domeniul migrației/azilului sau în alte sectoare;

(e)         consolidarea capacității de primire și de azil în țările partenere.

Programul va fi gestionat astfel încât să se asigure coerența cu Fondul pentru azil și migrație și cu Fondul pentru securitate internă, cu deplina respectare a principiului coerenței politicilor pentru dezvoltare.

B.          PROGRAMUL PRIVIND ORGANIZAȚIILE SOCIETĂȚII CIVILE ȘI AUTORITĂȚILE LOCALE

În acord cu concluziile inițiativei privind dialogul structurat și cu susținerea UE față de democrație, drepturile omului și buna guvernanță, obiectivul programului este de a consolida organizațiile societății civile și autoritățile locale din țările partenere și, atunci când se prevede astfel în prezentul regulament, din Uniune, din țările candidate și din țările potențial candidate. Programul urmărește promovarea unui mediu permisiv pentru participarea cetățenilor și acțiunea și cooperarea societății civile, a schimbului de informații și experiență și a capacităților organizațiilor societății civile și ale autorităților locale din țările partenere, în sprijinul obiectivelor de dezvoltare stabilite la nivel internațional.

În conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 6, programul contribuie la:

(a)         o societate favorabilă incluziunii și autonomă în țările partenere, prin organizații ale societății civile și autorități locale consolidate și servicii de bază oferite populațiilor nevoiașe;

(b)         un nivel crescut de sensibilizare a ▌ cetățenilor europeni cu privire la probleme de dezvoltare și mobilizarea unui sprijin public activ în Uniune, în țările candidate și în țările potențial candidate pentru strategiile de reducere a sărăciei și de dezvoltare durabilă în țările partenere;

(c)         o capacitate crescută a societății civile și a rețelelor , platformelor și alianțelor autorităților locale europene și sudice de a asigura un dialog politic pozitiv și continuu în domeniul dezvoltării și de a promova guvernanța democratică.

Activități care ar putea fi sprijinite prin acest program:

(a)         intervenții în țările partenere care sprijină grupurile vulnerabile și marginalizate ▌prin furnizarea de servicii de bază asigurate prin intermediul organizațiilor societății civile și al autorităților locale;

(b)         acțiuni de dezvoltare a capacităților actorilor vizați, complementar cu sprijinul acordat în cadrul programului național, care urmăresc:

(i)     crearea unui mediu permisiv pentru participarea cetățenilor și pentru acțiuni ale societății civile, precum și pentru capacitatea organizațiilor societății civile de a participa efectiv la elaborarea politicilor și la monitorizarea proceselor de implementare a politicilor;

(ii)     facilitarea, în contextul dezvoltării, a unui dialog mai bun și a unei mai bune interacțiuni între organizațiile societății civile, autoritățile locale, stat și alți actori din domeniul dezvoltării;

(iii)    consolidarea capacității autorităților locale de a participa efectiv la procesul de dezvoltare, prin recunoașterea rolului și a specificității lor;

(c)         sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele de dezvoltare, conferind oamenilor puterile necesare pentru a deveni cetățeni activi și responsabili, și promovarea educației formale și informale pentru dezvoltare în Uniune, în țările candidate și potențial candidate, pentru ancorarea politicii de dezvoltare în societățile europene, pentru mobilizarea unui sprijin public mai puternic în favoarea acțiunilor împotriva sărăciei și a unor relații mai echitabile între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire la problemele și dificultățile cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare și popoarele acestora și pentru promovarea dreptului la un proces de dezvoltare în cazul căruia toate drepturile omului și libertățile fundamentale pot fi realizate pe deplin și a dimensiunii sociale a globalizării;

(d)         coordonarea, dezvoltarea capacităților și consolidarea instituțională a rețelelor de organizații ale societății civile și de autorități locale, în cadrul organizațiilor acestora și între diferite tipuri de părți interesate active în dezbaterea publică europeană pe tema dezvoltării, precum și coordonarea, dezvoltarea capacităților și consolidarea instituțională a rețelelor sudice de organizații ale societății civile și autorități locale și a organizațiilor-umbrelă.

Organizațiile societății civile sunt actori nestatali, fără scop lucrativ, care își desfășoară activitatea în mod independent și responsabil și care includ: organizațiile neguvernamentale, organizațiile care reprezintă populațiile indigene, organizațiile care reprezintă minoritățile naționale și/sau etnice, organizațiile diasporei, organizațiile migranților din țările partenere, asociațiile profesionale și grupările de cetățeni la nivel local, cooperativele, asociațiile patronale și sindicatele (partenerii sociali), organizațiile care reprezintă interese economice și sociale, organizațiile de luptă împotriva corupției și fraudei și de promovare a bunei guvernanțe, organizațiile de apărare a drepturilor civile și de luptă împotriva discriminărilor, organizațiile locale (inclusiv rețelele) care operează în domeniul cooperării și integrării regionale descentralizate, organizațiile consumatorilor, organizațiile de femei și de tineret, organizațiile de mediu, de învățământ, culturale, de cercetare și științifice, universitățile, bisericile și asociațiile sau comunitățile religioase, mass-media și orice asociații neguvernamentale și fundații independente, inclusiv fundații politice independente, susceptibile de a-și aduce contribuția la realizarea obiectivelor prezentului regulament.

Autoritățile locale cuprind o mare diversitate de niveluri și ramuri sub-naționale de guvernământ, respectiv, municipalități, comunități, districte, comitate/județe, provincii, regiuni etc.

***

ANEXA VI

DOMENII DE COOPERARE ALE PROGRAMULUI PAN-AFRICAN

Programul pan-african sprijină obiectivele și principiile generale ale parteneriatului strategic dintre UE și Africa. Programul promovează principiul unui parteneriat axat pe oameni și principiul prin care Africa este considerată o singură entitate, precum și coerența dintre nivelul regional și cel continental. Se axează pe activități cu caracter transregional, continental sau mondial, în și cu Africa, și sprijină inițiativele comune UE-Africa pe scena mondială. Programul oferă sprijin mai ales în următoarele domenii de parteneriat:

-            pace și securitate;

-            guvernanța democratică și drepturile omului;

-            comerț, integrare regională și infrastructură (inclusiv materii prime);

-            ODM și noile obiective post-2015 în domeniul dezvoltării asupra cărora s-a convenit la nivel internațional;

-            energie;

-            schimbările climatice și mediul;

-            migrație, mobilitate și ocuparea forței de muncă;

-            știință, societatea informațională și spațiu; ▌

-            aspecte transversale.

6. 

7.  ANEXA VII

ALOCĂRI FINANCIARE ORIENTATIVE PENTRU PERIOADA 2014-2020

(în milioane EUR)

Total                                                                                                      19 662

(1)         Programe geografice                                                                11 809[4]

a)     Per zonă geografică

· America Latină                                                       2500

· Asia de Sud                                                             3813

· Asia de Nord și de Sud-Est                                    2870

· Asia Centrală                                                          1072

· Orientul Mijlociu                                                     545

· Alte țări                                                                     251

b)     Per domeniu de cooperare

· Drepturile omului, democrația și buna guvernanță   cel puțin 15 %

· Creștere durabilă și favorabilă incluziunii pentru dezvoltarea umană         cel puțin 45 %

(2)  Programe tematice  7 008

(a)    Bunuri publice globale și provocări globale                5 101

· Mediul și schimbările climatice [5]                                        27 %

· Energie durabilă                                                                  12 %

· Dezvoltare umană, inclusiv munca decentă, justiție socială și cultură       25 %

Din care:

-       Sănătate                                                                     cel puțin  40 %

-       Educație, cunoaștere și competențe                          cel puțin   17,5 %

-       Egalitatea de gen, emanciparea femeilor și protejarea drepturilor femeilor și fetelor; copii și tineri, nediscriminare; ocuparea forței de muncă, competențe,

         protecție socială și incluziune socială, creștere, locuri de muncă

         și implicarea sectorului privat, cultură                    cel puțin   27,5 %

· Securitatea alimentară și agricultura durabilă                  29 %

· Migrație și azil                                                                        7 %

Cel puțin 50 % din fonduri, înainte de utilizarea markerilor pe baza metodologiei OCDE („markeri Rio”), vor servi pentru acțiuni în domeniul schimbărilor climatice și al obiectivelor de mediu.

(b)    Organizațiile societății civile și autoritățile locale  1 907

(3)         Programul pan-african                                                                       845

__________________

  • [1]           JO C …
  • [2]           Poziția Parlamentului European din… (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din ... .
  • [3]           N.B.: Fostele anexe I, II și III au fost eliminate.
  • [4]           Din care 758 de milioane EUR fonduri nealocate
  • [5]           În principiu, fondurile se alocă în mod egal între mediu și schimbări climatice.

ANNEX TO THE LEGISLATIVE RESOLUTION

STATEMENTS and DECLARATIONS

Draft Statement by the Commission on the strategic dialogue with the European Parliament[1]

On the basis of Article 14 TEU, the Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament prior to the programming of [add the name of the corresponding ENI, DCI, IPA II, EIDHR, ISP, PI Regulation] and after initial consultation of its relevant beneficiaries, where appropriate. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with indicative allocations foreseen per country/region, and, within a country/region, priorities, possible results and indicative allocations foreseen per priority for geographic programmes, as well as the choice of assistance modalities*. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with thematic priorities, possible results, choice of assistance modalities*, and financial allocations for such priorities foreseen in thematic programmes. The Commission will take into account the position expressed by the European Parliament on the matter.

The Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament in preparing the Mid Term Review and before any substantial revision of the programming documents during the period of validity of this Regulation.

The Commission, if invited by the European Parliament, will explain where Parliament's observations have been taken into consideration in the programming documents and any other follow-up given to the strategic dialogue.

CIR, IPA II, ENI, PI, DCI

Draft Statement by the European Parliament on the suspension of assistance

granted under the financial instruments

The European Parliament notes that the Regulation establishing a financing instrument for development cooperation, the Regulation establishing a European Neighbourhood Instrument, the Regulation establishing a Partnership Instrument for cooperation with third countries and the Regulation on the Instrument for Pre-accession Assistance do not contain any explicit reference to the possibility of suspending assistance in cases where a beneficiary country fails to observe the basic principles enunciated in the respective instrument and notably the principles of democracy, rule of law and the respect for human rights.

The European Parliament considers that any suspension of assistance under these instruments would modify the overall financial scheme agreed under the ordinary legislative procedure. As a co-legislator and co-branch of the budgetary authority, the European Parliament is therefore entitled to fully exercise its prerogatives in that regard, if such a decision is to be taken.

Draft

DECLARATION BY THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COMMISSION ON ARTICLE 5.2(c) OF THE DCI

With regard to the application of Article 5.2.c) of Regulation (EU) Nr. .../xxxx at the time of entry into force of that Regulation, the following partner countries are considered eligible for bilateral cooperation, as exceptional cases, including in view of phasing out development grant aid: Cuba, Colombia, Ecuador, Peru and South Africa.

Draft

DECLARATION BY THE COMMISSION ON ARTICLE 5 OF THE DCI

The Commission will seek the views of the European Parliament before changing the application of Article 5.2.c).

Draft Declaration by the Commission

This Regulation should enable the Union to contribute to fulfilling the joint Union commitment of providing continued support for human development to improve people's lives in line with the MDGs. At least 20% of allocated assistance under this Regulation will be allocated to basic social services, with a focus on health and education, and to secondary education, recognising that a degree of flexibility must be the norm, such as cases where exceptional assistance is involved. Data concerning the respect of this declaration will be included in the annual report referred to in Article 13 of the Common Implementing Regulation.

EXPUNERE DE MOTIVE

1. Context

La 7 decembrie 2011, a fost publicată propunerea Comisiei Europene de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare, care inițiază procedura ce urmează să conducă la un nou temei juridic pentru politicile de dezvoltare ale Uniunii. Propunerea cuprinde mai multe aspecte noi. Diferențierea este, poate, elementul cel mai important, distincția dintre țările cel mai puțin dezvoltate și cele care au evoluat, intrând în grupul țărilor cu venituri medii mai ridicate. La fel de importantă este reducerea numărului programelor tematice de la cinci la două, subțiind corpul de text și făcând totodată uz de anexe pentru a specifica prioritățile pentru programele geografice și cele tematice. Simplificarea constituie un alt obiectiv al propunerii, beneficiind pe deplin de obiectivul general al alinierii la politicile țărilor partenere. Documentele de strategie națională nu vor mai fi necesare dacă țara parteneră dispune de un plan de dezvoltare propriu.

Raportorul sprijină principiile și obiectivele specificate de Comisie în propunerea sa, însă propune o serie de amendamente, multe dintre acestea reflectând prioritățile exprimate anterior de Parlament în ceea ce privește viitoarea politică a Uniunii în materie de dezvoltare și implementarea acesteia.

2. Principalele aspecte ale proiectului de raport

a) Coordonarea și valoarea adăugată

Politicile în materie de dezvoltare ale Uniunii ar trebui să beneficieze pe deplin de valoarea adăugată a UE, combinând ponderea statelor membre și adăugând determinarea lor politică comună pentru a atinge efectul de pârghie maxim pe care îl poate realiza Uniunea. Aceasta înseamnă mai mult decât o simplă chestiune de utilizare eficientă a resurselor financiare. Într-adevăr, coordonarea și o diviziune a muncii judicioasă între statele membre și Comisie va conduce la o mai bună utilizare a fondurilor, ceea ce ar trebui să fie o prioritate. În consecință, raportorul salută formularea din propunerea privind ICD referitoare la „o mai mare complementaritate și o mai bună armonizare, alinierea cu țările partenere și coordonarea procedurilor, atât între Uniune și statele sale membre, cât și în relațiile cu alți donatori și actori din domeniul dezvoltării”, pentru a evita suprapunerea și omisiunile și pentru a asigura o furnizare eficientă a ajutoarelor. Raportorul ar fi încântat să vadă că programarea comună de către Uniune și statele membre devine o realitate în toate situațiile.

Între timp, rolul Uniunii ca donator de ajutoare pentru dezvoltare nu ar trebui să se reducă la situația în care Uniunea nu este decât cel de al 28-lea donator european și, de asemenea, rolul său ar trebui să depășească activitățile de coordonare. Ponderea potențială a Uniunii poate fi mai utilă în domenii a căror natură este politică: promovarea democrației, a bunei guvernanțe, a statului de drept și a drepturilor omului.

b) Diferențierea

Un aspect nou important din propunerea Comisiei este conceptul de diferențiere. Întrucât unele țări cu venituri medii (MIC) au pătruns în G20 (BRICS) și furnizează ele însele ajutoare pentru dezvoltare (China), pare să se fi redus necesitatea de a menține programe bilaterale de ajutorare cu acestea. Dacă sprijinul bugetar acordat de UE reprezintă numai o mică parte din bugetul general al unei țări partenere, impactul este limitat. Apoi, dacă o țară din Africa Subsahariană este suficient de bogată ca să construiască drumuri, ea ar trebui să fie în măsură să asigure servicii de sănătate pentru propriii cetățeni. Cu toate acestea, nu se poate ignora faptul că aproximativ 70% din săracii lumii trăiesc în aceste MIC și că obiectivul general al ajutorului UE pentru dezvoltare este acela de a reduce pauperitatea.

În propunerea sa, Comisia a ales în mod corect să-și orienteze bugetul pentru programele geografice asupra țărilor cel mai puțin dezvoltate (LCD) și a altor țări cu venituri reduse, argumentând că UE trebuie să-și îndrepte resursele acolo unde este cel mai mult nevoie de ele și acolo unde ar avea cel mai mare impact. În consecință, Comisia propune excluderea a 19 țări de la primirea ajutoarelor în temeiul programelor geografice bilaterale, utilizând VNB pe cap de locuitor drept criteriu (oarecum solid). Aceste țări vor rămâne însă eligibile pentru programele tematice.

Deși raportorul este de acord cu principiul că ajutorul trebuie îndreptat acolo unde este cel mai mult nevoie de el și acolo unde va avea cel mai mare impact, el nu consideră că decizia privind trecerea dintr-o categorie în alta se poate baza exclusiv pe criteriul VNB pe cap de locuitor, deoarece VNB nu reflectă inegalitățile sociale. În plus, eliminarea treptată a programelor geografice ar trebui să se facă cu mai multă flexibilitate.

Prin urmare, au fost introduse următoarele ajustări: deși VNB pe cap de locuitor a rămas punctul de plecare pentru diferențiere, au fost sugerați și alți indicatori, care măsoară gradul de pauperitate, de inegalitate și de dezvoltare umană. În plus, cu privire la toate țările cu venituri medii ar trebui să se aplice criterii calitative: ajutorul pentru dezvoltare nu ar trebui să continue decât dacă UE dispune de un efect de pârghie potențial semnificativ și poate furniza valoare adăugată.

Devine posibilă eliminarea treptată a programelor geografice, prin care ar trebui să se caute o strânsă coordonare cu ceilalți donatori și cu țara parteneră. În cursul acestei perioade de tranziție, ar trebui vizate exclusiv anumite domenii specifice, cum sunt fiscalitatea, coeziunea socială, buna guvernanță și drepturile omului.

c) Simplificare

Una dintre prioritățile Comisiei pentru acest CFM constă în simplificarea mediului normativ. Pentru ICD, aceasta înseamnă că, atunci când este posibil, Uniunea se va alinia la planurile de dezvoltare naționale ale țărilor partenere și la ciclul lor de planificare. Atunci când există un plan de dezvoltare național corespunzător, pentru țara parteneră respectivă nu vor mai fi elaborate documente de strategie de țară (CSP).

Raportorul este de acord cu acest concept. El nu este însă de acord cu propunerea Comisiei ca documentul-cadru comun să fie utilizat ca bază de programare, deoarece aceste documente nu sunt supuse niciunui control parlamentar, nici la nivelul UE, nici la nivelul țării partenere.

d) Dezvoltarea umană

În propunerea sa, Comisia menționează că cel puțin 20% din Programul tematic „Bunurile publice mondiale și provocările globale” ar trebui să sprijine integrarea socială și dezvoltarea umană. Raportorul consideră că noțiunea de „dezvoltare umană și integrare socială” este prea vagă. De aceea, el sugerează întărirea acestui reper prin clarificarea faptului că cel puțin 20% din fondurile ce fac obiectul acestui regulament ar trebuie utilizate pentru sprijinirea furnizării serviciilor sociale de bază, conform definițiilor formulate de Organizația Națiunilor Unite în Obiectivele de dezvoltare ale mileniului. În felul acesta, propunerea rămâne în concordanță cu poziția anterioară a Parlamentului European și cu angajamentul asumat în actualul ICD.

e) Coerența politicilor pentru dezvoltare

Raportorul a remarcat cu surprindere că coerența politicilor pentru dezvoltare nu a fost menționată ca atare în propunerea Comisiei. Există doar o trimitere la articolul 21 din TFUE, referitor la coerența globală a acțiunii externe a UE. În consecință, în mai multe locuri din text a fost adăugată o trimitere specifică la CPD, pentru a sublinia importanța acestei cerințe: realizarea obiectivului principal al politicii UE privind dezvoltarea, și anume reducerea pauperității, nu trebuie să fie stânjenită de alte acțiuni ale UE.

f) Relaționarea ajutorului de urgență, a reabilitării și a dezvoltării

Separația dintre ajutorul umanitar și ajutorul pentru dezvoltare, dintre acțiunea de urgență și acțiunea pe termen lung continuă să fie o provocare majoră. Cele două abordări au perspective și proceduri diferite, iar pentru realizarea unei mai bune relaționări este nevoie de un puternic angajament politic. Comisia dă dovadă de acest angajament, însă în noul ICD este nevoie de un mesaj clar referitor la ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare (LRRD). În propunerea sa, Comisia a dedicat acestei chestiuni un articol separat (12), căruia raportorul i-a adus o ușoară ajustare. Este dată definiția unei crize și este adăugată o formulare referitoare la catastrofele naturale și la consolidarea capacității de adaptare a persoanelor.

g) Adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor acestora

Propunerea sprijină obiectivul Comisiei de a dedica cel puțin 20% din bugetul UE unei societăți cu emisii reduse de carbon și caracterizată prin adaptabilitate climatică. Raportorul a adăugat însă o referire la faptul că UE și statele sale membre s-au angajat să finanțeze măsurile din țările în curs de dezvoltare vizând adaptarea la efectele schimbărilor climatice și atenuarea acestora, în plus față de angajamentele lor față de AOD de 0,7% din VNB, deoarece finanțarea pentru schimbările climatice în cadrul ICD nu ar trebui să submineze sau să pericliteze combaterea sărăciei.

h) Programul pan-african

Un element nou din propunere este Programul pan-african, care sprijină implementarea Strategiei comune UE-Africa la nivel regional, continental și mondial. Cu toate că raportorul înțelege necesitatea acestui program, au fost operate unele modificări, pentru a se asigura complementaritatea și coerența în raport cu Regulamentul privind ICD. În plus, este stabilită implicarea Parlamentului European și a Parlamentului Pan-african.

i) Anexa IV

Pentru a asigura legătura dintre obiectivele generale ale Regulamentului privind ICD, domeniile de cooperare pentru programele geografice trebuie să fie clar definite, lăsând totodată suficient loc pentru alegerea priorităților pe baza dialogului cu țările partenere. Din acest motiv, cele trei teme și subteme sugerate de Comisie sunt specificate mai pe larg în anexa IV A.

3. Elemente orizontale referitoare la instrumentele de finanțare pentru acțiunea externă a UE (2014-2020)

Parlamentul European, care a pledat cu fermitate în favoarea unei politici externe a Uniuni ambițioase, cuprinzătoare și consecvente, solicită un set de instrumente de finanțare coerente destinate acțiunii externe a UE. Prin intermediul acestora, ar trebui asigurată promovarea obiectivelor și valorilor Uniunii la nivel mondial, având drept punct de plecare democrația, statul de drept și drepturile omului, iar drept scop instaurarea păcii, securității, stabilității și prosperității economice. Instrumentele de finanțare geografice și tematice propuse de către Comisie pentru perioada 2014-2020 constituie mijloace esențiale de punere în aplicare a acestei abordări.

Acțiunea Parlamentului European se înscrie într-un spirit de răspundere întemeiat pe principiul fundamental al responsabilității Uniunii față de cetățenii săi în ceea ce privește alocarea resurselor și alegerea obiectivelor și strategiilor. Noul cadru al acțiunii externe nu ar trebui să fie doar eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor și eficace, ci să prezinte și legitimitate democratică. Este esențial, prin urmare, ca, în viitorul cadru financiar multianual, fondurile care vor alimenta viitoarea generație de instrumente de finanțare să fie adecvate, iar aceste instrumente să fie concepute astfel încât să reflecte și să sprijine aspirațiile și prioritățile politice în ceea ce privește particularitatea fiecăruia dintre aceste instrumente și a politicilor aferente.

Făcând uz de prerogativele și competențele care îi sunt conferite în temeiul Tratatului de la Lisabona, în calitate de colegislator pentru aceste instrumente și de autoritate bugetară, Parlamentul European dorește ca aceste instrumente:

· să aibă efecte clare și rezultate vizibile pe teren, pentru a realiza obiective clare convenite la nivel politic;

· să fie elaborate, puse în aplicare, monitorizate și evaluate într-un climat de transparență și în mod aprofundat, angrenând cât mai mult posibil, atunci când acest demers este aplicabil și adecvat, țările partenere la nivel național, regional și local, precum și societatea civilă;

· să fie interpretate prin prisma unei logici care să prevadă coordonarea și creare de sinergii între aceste instrumente, precum și cu alte politici ale UE pentru acțiunea sa externă, dar și cu programe ale statelor membre ale UE și ale donatorilor internaționali destinate acelorași domenii tematice sau zone geografice la baza cărora stau obiective politice comune, evitându-se astfel suprapunerile și risipa de resurse și eforturi și sporindu-se, în schimb, influența pozitivă a programelor Uniunii;

· să prevadă mecanisme capabile să permită o reacție rapidă la evoluții neprevăzute, precum tranzițiile politice produse în țări terțe sau apariția unor noi încercări la nivel mondial la care UE trebuie să reacționeze în mod corespunzător și la timp, asigurând totodată un grad adecvat de previzibilitate în avantajul țărilor partenere.

Această abordare generală se reflectă în amendamentele propuse în proiectele de raport. Rapoartele propun îndeosebi ca cei doi colegislatori, Parlamentul European și Consiliul, să-și delege competențele Comisiei în ceea ce privește pregătirea tuturor documentelor de programare strategică în care sunt definite în termeni generali obiectivele, prioritățile, rezultatele scontate și creditele financiare și să adopte aceste documente sub formă de acte delegate, astfel încât să permită o marjă de flexibilitate în paralel cu asigurarea legitimității democratice și a transparenței prin implicarea în egală măsură a ambilor colegislatori la acest nivel strategic.

Aceste instrumente ar trebui să rămână în vigoare timp de șapte ani, ceea ce mărește importanța controlului democratic. În calitate de colegislator, Parlamentul European are datoria de a se asigura că aceste instrumente sunt planificate și puse în aplicare în spiritul actului de bază. Aceasta nu echivalează cu implicarea în gestiune la nivelul cel mai detaliat, deoarece Parlamentul este încrezător în profesionalismul și competența Comisiei și ale Serviciului European de Acțiune Externă. Cu toate acestea, pentru atingerea unuia dintre principalele obiective ale Tratatului de la Lisabona, care este acela de a depăși deficitul democratic al UE, implicarea PE în deciziile de programare strategică prin intermediul procedurii de adoptare a actelor delegate reprezintă o necesitate indispensabilă.

  • [1]  The Commission will be represented at the responsible Commissioner level

AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (12.7.2012)

destinat Comisiei pentru dezvoltare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare

(COM(2011)0840 – C7‑0493/2011 – 2011/0406(COD))

Raportoare pentru aviz: Ana Gomes

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În afara obiectivului său general de reducere a sărăciei, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) este un mijloc important de promovare a respectării drepturilor omului, a statului de drept, a transparenței, a democratizării și a bunei guvernanțe în țările partenere cărora le este destinat.

Parlamentul ar trebui să fie informat cu promptitudine și pe deplin cu privire la acțiunile întreprinse de Serviciul European de Acțiune Externă în cazurile de încălcare a drepturilor omului din țările care beneficiază de ICD. Încălcările sistematice sau grave ale drepturilor omului ar trebui să determine revizuiri ad-hoc ale documentului de strategie și, eventual, să conducă la reevaluarea domeniului de aplicare, a priorităților și canalelor de finanțare și, în cazurile extreme, la luarea în considerare a suspendării asistenței din cadrul ICD.

Parlamentul ar trebui asociat îndeaproape la deciziile privind prioritățile și obiectivele bilaterale, geografice și tematice avute în vedere, precum și defalcarea alocărilor financiare, precizând rezultatele scontate și procentajul pentru fiecare sector. Pentru a spori flexibilitatea și eficacitatea procedurilor de adoptare și revizuire a acestora, ar trebui delegate Comisiei atribuții cu privire la aceste chestiuni.

Organizațiile societății civile furnizează informații deosebit de prețioase cu privire la nevoile diferitelor grupuri de persoane, ale comunităților locale, ale organizațiilor din sectorul privat, ale sindicatelor și ale altor componente ale societății civile, inclusiv ale societății civile internaționale. Parlamentele naționale trebuie, de asemenea, implicate. Ele ar trebui să ia parte în mod sistematic și îndeaproape la consultări, de la etapa de programare, la evaluări și revizuiri.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru dezvoltare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Uniunea este fondată pe valorile democrației, statului de drept, universalității, indivizibilității și respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, pe respectarea demnității umane, pe principiile egalității și solidarității și pe respectarea principiilor Cartei ONU și ale dreptului internațional. Aceasta urmărește să dezvolte și să consolideze angajamentul față de aceste valori în țările și regiunile partenere, prin dialog și cooperare.

(4) Uniunea este fondată pe valorile democrației, statului de drept, universalității, indivizibilității și respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, pe respectarea demnității umane, a egalității de gen, pe principiile egalității și solidarității și pe respectarea principiilor Cartei ONU și ale dreptului internațional. Aceasta urmărește să dezvolte și să consolideze angajamentul față de aceste valori în țările și regiunile partenere, prin dialog și cooperare.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4 a) Uniunea recunoaște că respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, promovarea statului de drept, a principiilor democratice, a transparenței, bunei guvernanțe, păcii și stabilității sunt esențiale pentru dezvoltarea țărilor partenere și că aceste chestiuni ar trebui integrate în politica de dezvoltare a Uniunii, în special în etapa de programare și în acordurile cu țările partenere. Uniunea se angajează să garanteze că antecedentele unei țări în domeniul drepturilor omului, al democrației și statului de drept au un impact mai direct asupra programării, a modalităților și a canalelor de acordare a ajutorului, precum și asupra revizuirii sprijinului bugetar general.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Uniunea își propune, de asemenea, să asigure coerența cu alte domenii ale acțiunii sale externe. Aceasta trebuie asigurată în momentul formulării politicii de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii și al programării planurilor sale strategice și punerii în aplicare a măsurilor.

(5) Uniunea își propune, de asemenea, să asigure coerența cu alte domenii ale acțiunii sale externe. Aceasta ar trebui asigurată în momentul formulării dimensiunii externe a Uniunii, în special, a politicii acesteia în materie de securitate, comerț, investiții, agricultură și pescuit și al programării planurilor sale strategice și punerii în aplicare a măsurilor.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Uniunea și statele membre recunosc că programele de asistență pentru dezvoltare trebuie însoțite de eforturi comune la nivel multilateral în vederea creării unui cadru juridic internațional eficace, care să permită combaterea fluxurilor financiare ilicite provenite de la țările în curs de dezvoltare, a unor mecanisme care să oblige companiile multinaționale să declare sumele vărsate țărilor în curs de dezvoltare, favorizând schimbul de informații și lupta împotriva jurisdicțiilor opace, care favorizează corupția și afectează în mod considerabil resursele naționale destinate finanțării dezvoltării în țările în curs de dezvoltare. Programele de dezvoltare ar trebui, prin urmare, să includă și să fie completate de inițiative care să vizeze consolidarea măsurilor de luptă împotriva spălării de bani, combaterea evaziunii fiscale și crearea unor cadre juridice și a unor mecanisme instituționale care să permită trasarea, înghețarea și recuperarea bunurilor ilicite, atât în țările donatoare, cât și în țările partenere.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 5b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) În scopul asigurării coerenței politicilor de dezvoltare, este important ca politicile externe ale Uniunii să nu contracareze eforturile depuse de statele în curs de dezvoltare pentru a atinge obiectivele mileniului, în conformitate cu articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Asistența Uniunii ar trebui să sprijine Strategia comună UE-Africa și planurile sale de acțiune succesive care formează cadrul unei cooperări extinse și reciproc avantajoase în cadrul unui parteneriat strategic caracterizat prin urmărirea unor obiective comune de pe poziții de egalitate.

(7) Asistența Uniunii ar trebui să sprijine Strategia comună UE-Africa și planurile sale de acțiune succesive care formează cadrul unei cooperări extinse și reciproc avantajoase în cadrul unui parteneriat strategic caracterizat prin urmărirea unor obiective comune de pe poziții de egalitate. Consolidarea instituțiilor multilaterale și a guvernanței este un factor important în aducerea unei contribuții semnificative la întărirea rolului și poziției în lume ale Uniunii, țărilor partenere și regiunilor.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Uniunea și statele membre trebuie să îmbunătățească coerența și complementaritatea politicilor lor de cooperare pentru dezvoltare, răspunzând în special priorităților țărilor și regiunilor partenere la nivel național și regional. Pentru a asigura că politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii și politicile statelor membre se completează și se susțin reciproc, este necesar să se prevadă proceduri de programare în comun care ar trebui puse în aplicare ori de câte ori este posibil și prezintă relevanță.

(8) Uniunea și statele membre trebuie să îmbunătățească coerența, complementaritatea și eficiența politicilor lor de cooperare pentru dezvoltare, răspunzând în special priorităților țărilor și regiunilor partenere la nivel național și regional. Pentru a asigura că politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii și politicile statelor membre se completează și se susțin reciproc, este necesar să se prevadă proceduri de programare în comun care ar trebui puse în aplicare ori de câte ori este posibil și prezintă relevanță.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Politica Uniunii și acțiunea internațională în domeniul cooperării pentru dezvoltare sunt ghidate de ODM, cum ar fi eradicarea sărăciei extreme și a foametei, inclusiv orice modificări ulterioare ale acestora, și de obiectivele și principiile de dezvoltare aprobate de Uniune și de statele sale membre, inclusiv în contextul cooperării acestora în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU) și al altor organizați internaționale competente în domeniul cooperării pentru dezvoltare.

(9) Politica Uniunii și acțiunea internațională în domeniul cooperării pentru dezvoltare sunt ghidate de ODM, cum ar fi eradicarea sărăciei extreme și a foametei, inclusiv orice modificări ulterioare ale acestora, și de obiectivele și principiile de dezvoltare aprobate de Uniune, de statele sale membre și de Parlamentul European, inclusiv în contextul cooperării acestora în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU) și al altor organizați internaționale competente în domeniul cooperării pentru dezvoltare.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Uniunea trebuie să promoveze o abordare cuprinzătoare drept răspuns la crize și dezastre și la situațiile afectate de conflicte și de fragilitate, inclusiv la cele de tranziție. Acest lucru ar trebui să se bazeze în special pe concluziile Consiliului privind securitatea și dezvoltarea privind un răspuns al UE la situațiile de fragilitate, privind prevenirea conflictelor, precum și pe orice concluzii ulterioare relevante. Astfel ar trebui să se asigure mixul necesar de abordări, răspunsuri și instrumente, garantând în special un echilibru corespunzător între abordările orientate spre securitate, cele de dezvoltare și umanitare și corelând reacția pe termen scurt cu sprijinul pe termen lung.

(10) Uniunea trebuie să promoveze o abordare cuprinzătoare drept răspuns la crize și dezastre și la situațiile afectate de conflicte și de fragilitate, inclusiv la cele de tranziție. Acest lucru ar trebui să se bazeze în special pe concluziile Consiliului privind securitatea și dezvoltarea privind un răspuns al UE la situațiile de fragilitate, privind prevenirea conflictelor, precum și pe orice concluzii ulterioare relevante. Astfel ar trebui să se asigure mixul necesar de abordări, răspunsuri și instrumente, garantând în special un echilibru corespunzător între abordările orientate spre securitate, cele de dezvoltare și umanitare și corelând reacția pe termen scurt cu sprijinul pe termen lung. Fiecare analiză și programare cu privire la țară ar trebui să includă o analiză a conflictelor.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Asistența Uniunii ar trebui să se orienteze spre zonele în care are un impact mai mare, având în vedere capacitatea sa de a acționa la scară globală și de a răspunde provocărilor globale, precum eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă și incluzivă și promovarea la nivel mondial a democrației, bunei guvernanțe, drepturilor omului și statului de drept, angajamentul său predictibil pe termen lung față de asistența pentru dezvoltare și rolul său în coordonarea cu statele sale membre. În vederea asigurării unui astfel de impact, trebuie să se aplice principiul diferențierii nu doar la nivelul alocării fondurilor, ci și la nivelul programării, pentru a garanta că procesul de cooperare pentru dezvoltare bilaterală vizează țările partenere care au cea mai mare nevoie, inclusiv statele fragile și statele cu grad ridicat de vulnerabilitate, și cu capacitate limitată de acces la alte surse de finanțare pentru sprijinirea propriei dezvoltări, având în vedere impactul potențial al asistenței Uniunii în țările partenere. În consecință, programarea bilaterală ar viza astfel de țări, sub rezerva aplicării de criterii obiective bazate pe necesitățile și capacitățile acestor țări, precum și pe impactul asistenței UE.

(11) Asistența Uniunii ar trebui să se orienteze spre zonele în care are un impact mai mare, având în vedere capacitatea sa de a acționa la scară globală și de a răspunde provocărilor globale, precum eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă și incluzivă, conservarea mediului, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea și promovarea la nivel mondial a democrației, bunei guvernanțe, drepturilor omului și statului de drept, angajamentul său predictibil pe termen lung față de asistența pentru dezvoltare și rolul său în coordonarea cu statele sale membre. În vederea asigurării unui astfel de impact, trebuie să se aplice principiul diferențierii nu doar la nivelul alocării fondurilor, ci și la nivelul programării, pentru a garanta că procesul de cooperare pentru dezvoltare bilaterală vizează țările partenere care au cea mai mare nevoie, inclusiv statele fragile și statele cu grad ridicat de vulnerabilitate, și cu capacitate limitată de acces la alte surse de finanțare pentru sprijinirea propriei dezvoltări, având în vedere impactul potențial al asistenței Uniunii în țările partenere. În consecință, programarea bilaterală ar viza astfel de țări, sub rezerva aplicării de criterii obiective bazate pe necesitățile și capacitățile acestor țări, precum și pe impactul asistenței UE. Pentru a optimiza impactul ajutorului Uniunii în lume, punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui coordonată îndeaproape cu programe și acțiuni finanțate în temeiul altor regulamente de instituire a unor instrumente de finanțare externă, și anume Regulamentul (UE) nr. […/…] al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de stabilitate și Regulamentul (UE) nr. […/…] al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și a drepturilor omului la nivel mondial, precum și Regulamentul (UE) nr. [.../...] al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de parteneriat pentru cooperarea cu țările terțe.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Prezentul regulament trebuie să prevadă un cadru favorizant programării, permițând o coordonare sporită între politicile Uniunii prin utilizarea unui document-cadru comun ca bază pentru programare. Acesta trebuie să permită alinierea deplină cu țările și regiunile partenere, bazându-se, după caz, pe planuri naționale de dezvoltare sau documente de dezvoltare cuprinzătoare similare, și să urmărească o mai bună coordonare între donatori, în special între Uniune și statele sale membre, prin programare în comun.

(12) Prezentul regulament ar trebui să prevadă un cadru favorizant programării, permițând o coerență sporită a politicilor de dezvoltare între politicile Uniunii prin utilizarea unui document-cadru comun ca bază pentru programare. Acesta ar trebui să permită alinierea deplină cu țările și regiunile partenere, bazându-se, pe cât posibil, pe planuri naționale de dezvoltare sau documente de dezvoltare cuprinzătoare similare adoptate de parlamentele țărilor sau regiunilor partenere în urma consultării respectivelor lor societăți civile și să urmărească o mai bună coordonare între donatori, în special între Uniune și statele sale membre, prin programare în comun.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Comunicarea Comisiei „Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării” prevede sprijin în continuare pentru incluziune socială și dezvoltare umană de cel puțin 20 % din ajutorul pentru dezvoltare al Uniunii. Pentru a contribui la acest scop, cel puțin 20 % din programul privind bunurile publice mondiale și provocările globale ar trebui să susțină acest domeniu al dezvoltării.

(16) Comunicarea Comisiei „Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării” prevede un sprijin permanent pentru incluziune socială și dezvoltare umană de cel puțin 20% din ajutorul pentru dezvoltare al Uniunii. Pentru a contribui la acest scop, cel puțin 20 % din programul privind bunurile publice mondiale și provocările globale ar trebui să susțină acest domeniu al dezvoltării, punând accentul pe sănătate și pe învățământul de bază.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Listele țărilor partenere stabilite în temeiul prezentului regulament trebuie adaptate pe baza posibilelor modificări ale statutului acestora, astfel cum a fost stabilit de Comitetul de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (CAD al OCDE), precum și pe baza schimbărilor importante în ceea ce privește dezvoltarea umană, dependența de ajutor, situația de criză, vulnerabilitatea și alte aspecte care includ dinamica procesului de dezvoltare. Aceste actualizări, revizuiri ale țărilor partenere eligibile în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare bilaterală, precum și modificări ale definițiilor unor domenii detaliate de cooperare și de activități și ajustări ale alocației financiare indicative per program constituie elemente neesențiale ale prezentului regulament. În consecință, pentru a-și adapta domeniul de aplicare la realitatea care se schimbă cu rapiditate din țările terțe, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene trebuie delegată Comisiei, pentru actualizarea anexelor prezentului regulament, care includ lista țărilor și regiunilor partenere eligibile pentru finanțarea Uniunii, definiția domeniilor detaliate de cooperare în cadrul programelor geografice și tematice și alocațiile indicative per program. Este deosebit de important ca, în timpul activităților pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure, de asemenea, transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(17) Listele țărilor partenere stabilite în temeiul prezentului regulament trebuie adaptate pe baza posibilelor modificări ale statutului acestora, astfel cum a fost stabilit de Comitetul de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (CAD al OCDE), precum și pe baza schimbărilor importante în ceea ce privește dezvoltarea umană, dependența de ajutor, situația de criză, vulnerabilitatea și alte aspecte care includ dinamica procesului de dezvoltare. Aceste actualizări, revizuiri ale țărilor partenere eligibile în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare bilaterală, precum și modificări ale definițiilor unor domenii detaliate de cooperare și de activități și ajustări ale alocației financiare indicative per program constituie elemente neesențiale ale prezentului regulament. În consecință, pentru a-și adapta domeniul de aplicare la realitatea care se schimbă cu rapiditate din țările terțe, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene trebuie delegată Comisiei, pentru actualizarea anexelor prezentului regulament, care includ lista țărilor și regiunilor partenere eligibile pentru finanțarea Uniunii, definiția domeniilor detaliate de cooperare în cadrul programelor geografice și tematice și alocațiile indicative per program. Este deosebit de important ca, pe parcursul activității sale de pregătire, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți și cu implicarea deplină și în timp util a organizațiilor societății civile. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure, de asemenea, transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Competențele de executare referitoare la documentele strategice și programele indicative multianuale prevăzute la articolele 11-14 din prezentul regulament ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie. Luând în considerare natura respectivelor acte de punere în aplicare, în special caracterul de orientare spre politică sau implicațiile bugetare ale acestora, trebuie să se utilizeze, în general, procedura de examinare pentru adoptarea acestora, exceptând măsurile la scară financiară redusă. Comisia trebuie să adopte acte de punere în aplicare imediat aplicabile, în cazurile justificate legate de necesitatea unui răspuns rapid din partea Uniunii, în care motive imperative impun acest lucru de urgență.

(19) Pentru a împuternici Comisia să adopte acte delegate, documentele de strategie și programele indicative multianuale prevăzute la articolele 11-14 din prezentul regulament ar trebui considerate elemente neesențiale ale regulamentului, în sensul articolului 290 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19 a) Competențele de executare care decurg din prezentul regulament ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1.

 

____________

 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) promovarea democrației, a statului de drept, a bunei guvernanțe și a respectării drepturilor omului.

(ii) promovarea democrației, a statului de drept, a bunei guvernanțe, a transparenței, a egalității de gen și a respectării drepturilor omului.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Îndeplinirea acestor obiective se măsoară pe baza indicatorilor relevanți, în special ODM 1 pentru litera (a) și ODM 1-8 pentru litera (b), precum și a altor indicatori stabiliți de comun acord de Uniune și statele sale membre.

Îndeplinirea acestor obiective se măsoară pe baza indicatorilor de dezvoltare umană, în special ODM 1 pentru litera (a) și ODM 1-8 pentru litera (b), precum și a altor indicatori stabiliți de comun acord de ONU, Uniune și statele sale membre.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Uniunea urmărește să promoveze, să dezvolte și să consolideze principiile democrației, statului de drept și respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale pe care este fondată, prin dialog și cooperare cu țările și regiunile partenere.

(1) Uniunea urmărește să promoveze, să dezvolte și să consolideze principiile democrației, statului de drept și respectării drepturilor omului, inclusiv drepturile economice, sociale și culturale și libertăților fundamentale pe care este fondată, prin dialog și cooperare cu țările și regiunile partenere. Acest lucru necesită o abordare bazată pe drepturi, care promovează în special dreptul la acces universal și nediscriminatoriu la servicii de bază, participarea la procese democratice, transparența și responsabilitatea.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) de angajamentele și performanțele lor.

(c) de angajamentele și performanțele lor, îndeosebi angajamentul de a îndeplini obiectivele și de a respecta prioritățile convenite în materie de drepturi ale omului, transparență și democratizare, și progresele realizate în acest domeniu.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Sunt integrate în toate programele următoarele aspecte orizontale: promovarea drepturilor omului, egalitatea de șanse între femei și bărbați, emanciparea femeilor, nediscriminarea, democrația, buna guvernanță, drepturile copilului și drepturile populațiilor indigene, incluziunea socială și drepturile persoanelor cu handicap, sustenabilitatea mediului, inclusiv identificarea de soluții la schimbările climatice, precum și combaterea HIV/SIDA.

(3) Sunt integrate în toate programele următoarele aspecte orizontale: promovarea drepturilor omului, egalitatea de gen, emanciparea femeilor, nediscriminarea, democrația, buna guvernanță, lupta împotriva corupției, drepturile copilului și drepturile populațiilor indigene, incluziunea socială și drepturile persoanelor cu handicap, sustenabilitatea mediului, inclusiv identificarea de soluții la schimbările climatice, prevenirea conflictelor, precum și combaterea HIV/SIDA.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Se acordă o importanță deosebită consolidării statului de drept, îmbunătățirii accesului la justiție, sprijinirii societății civile, comerțului și dezvoltării durabile, accesului la TIC, sănătății și securității alimentare, promovării dialogului, participării și reconcilierii, precum și consolidării instituțiilor.

(4) Se acordă o importanță deosebită consolidării statului de drept, îmbunătățirii accesului la justiție, sprijinirii societății civile, sprijinirii descentralizării, comerțului și dezvoltării durabile, accesului la TIC, sănătății și securității alimentare, promovării dialogului, participării și reconcilierii, precum și consolidării instituțiilor, inclusiv la nivel regional și local.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) În special, activitățile de programare în temeiul prezentului regulament țin seama în mod corespunzător de documentele de strategie naționale în materie de drepturile omului elaborate de Uniune, care stabilesc priorități, obiective și criterii specifice fiecărei țări în ceea ce privește drepturile ale omului și democratizarea. Documentele de strategie naționale privind drepturile omului sunt integrate în programe de dezvoltare care vizează definirea unei abordări comune și coerente la nivelul Uniunii în materie de drepturi ale omului.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 8 - teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Uniunea promovează cooperarea efectivă cu țările și regiunile partenere, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale. Aceasta își aliniază tot mai mult sprijinul la strategiile de dezvoltare, politicile și procedurile de reformă naționale sau regionale ale partenerilor. Uniunea contribuie la consolidarea procesului de responsabilizare reciprocă a guvernelor partenere și a instituțiilor și donatorilor și promovează expertiza și ocuparea forței de muncă la nivel local. În acest scop, Uniunea promovează:

(8) Uniunea promovează cooperarea efectivă cu țările și regiunile partenere, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale. Aceasta își aliniază tot mai mult sprijinul la strategiile de dezvoltare, politicile și procedurile de reformă naționale sau regionale ale partenerilor. Uniunea contribuie la consolidarea procesului de responsabilizare a țărilor partenere față de cetățenii acestora, precum și de responsabilizare reciprocă a guvernelor partenere și a instituțiilor și donatorilor, întărește capacitatea administrației locale și promovează ocuparea forței de muncă la nivel local. În acest scop, Uniunea promovează:

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 8 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) abordări în materie de dezvoltare deschise tuturor actorilor și participative și o implicare largă a tuturor segmentelor societății în procesul de dezvoltare și în dialogul național și regional, inclusiv în dialogul politic;

(b) abordări în materie de dezvoltare deschise tuturor actorilor și participative și o implicare largă a tuturor segmentelor societății în procesul de dezvoltare și în dialogul național și regional, inclusiv în dialogul politic; implicarea tuturor segmentelor societății în procesul de dezvoltare se realizează prin consultarea aprofundată, în special, a organizațiilor societății civile, dar și a parlamentelor naționale, a autorităților locale, a sectorului privat și a sindicatelor, cărora li se dă posibilitatea de a-și contribuția în timp util, având, în același timp, acces la informații detaliate cu privire la proiectele de dezvoltare;

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Comisia urmărește să efectueze schimburi periodice de informații cu societatea civilă.

(10) Comisia urmărește să efectueze, în timp util, schimburi periodice de informații cu societatea civilă și autoritățile locale și regionale.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cadrul fiecărui program național, Uniunea își va concentra, în principiu, asistența asupra a trei sectoare.

(4) În cadrul fiecărui program național, Uniunea își va concentra, în principiu, asistența asupra a trei sectoare identificate cu implicarea societății civile, cu scopul de a răspunde nevoilor reale ale țării și comunității.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Obiectivul programului referitor la organizațiile societății civile și autoritățile locale în domeniul dezvoltării este de a finanța inițiativele în domeniul dezvoltării aplicate de organizațiile societății civile sau pentru acestea și de autoritățile locale provenite din țările partenere, Uniunea Europeană, țările candidate și potențial candidate sau pentru aceste autorități.

(1) Obiectivul programului referitor la organizațiile societății civile și autoritățile locale în domeniul dezvoltării este de a finanța inițiativele în domeniul dezvoltării aplicate de organizațiile societății civile sau pentru acestea și de autoritățile locale provenite din țările partenere, Uniunea Europeană, țările candidate și potențial candidate sau pentru aceste autorități. O atenție specială ar trebui acordată acelor organizații ale societății civile care sunt furnizori de servicii de bază, cum ar fi servicii de educație și sănătate.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru programele geografice, programele indicative multianuale pentru țările și regiunile partenere se întocmesc pe baza unui document strategic, astfel cum se prevede la articolul 11.

(1) Pentru programele geografice, programele indicative multianuale pentru țările și regiunile partenere se întocmesc pe baza unui document strategic, astfel cum se prevede la articolul 11.

Pentru programele tematice, programele indicative multianuale se întocmesc astfel cum se prevede la articolul 13.

Pentru programele tematice, programele indicative multianuale se întocmesc astfel cum se prevede la articolul 13.

Comisia adoptă măsurile de punere în aplicare prevăzute la articolul 2 din regulamentul comun de punere în aplicare, pe baza documentelor de programare menționate la articolele 11 și 13. Cu toate acestea, în situații specifice, sprijinul Uniunii poate lua, de asemenea, forma unor măsuri nereglementate de aceste documente, astfel cum se prevede în regulamentul comun de punere în aplicare.

 

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Uniunea și statele sale membre se consultă reciproc și consultă și alți donatori și actori din domeniul dezvoltării, inclusiv reprezentanții societății civile și autoritățile regionale și locale, într-un stadiu timpuriu al procesului de programare, pentru a favoriza complementaritatea și coerența activităților lor de cooperare. Această consultare poate conduce la programare în comun, realizată de Uniune împreună cu statele sale membre.

(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 pentru a aproba documentele de strategie și programele indicative multianuale ale programelor geografice și tematice. Uniunea și statele sale membre se consultă reciproc și consultă și alți donatori și actori din domeniul dezvoltării, inclusiv reprezentanții societății civile și autoritățile regionale și locale, într-un stadiu timpuriu al procesului de programare, pentru a favoriza complementaritatea și coerența activităților lor de cooperare. Această consultare poate conduce la programare în comun, realizată de Uniune împreună cu statele sale membre.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Se poate păstra un volum de fonduri nealocate. Sub rezerva alocării sau realocării ulterioare a acestora, astfel cum se prevede la articolul 11 alineatul (5) și la articolul 13, utilizarea acestor fonduri este decisă ulterior în conformitate, cu regulamentul comun de punere în aplicare.

(4) Se poate păstra un volum de fonduri nealocate. Sub rezerva alocării sau realocării ulterioare a acestora, astfel cum se prevede la articolul 11 alineatul (5) și la articolul 13, utilizarea acestor fonduri este decisă ulterior, prin adoptarea de acte delegate în conformitate cu articolul 18 din prezentul regulament.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Documentele strategice sunt documente întocmite de Uniune pentru a asigura un cadru coerent pentru cooperarea în domeniul dezvoltării dintre Uniune și țara sau regiunea parteneră în cauză, în acord cu scopul general și domeniul de aplicare, cu obiectivele, principiile și politica Uniunii Europene.

(1) Documentele strategice sunt documente întocmite de Uniune pentru a asigura un cadru coerent pentru cooperarea în domeniul dezvoltării dintre Uniune și țara sau regiunea parteneră în cauză, în acord cu scopul general și domeniul de aplicare, cu obiectivele, principiile și politica Uniunii Europene.

Elaborarea și punerea în aplicare a documentelor strategice fac obiectul următoarelor principii ale eficacității ajutorului: asumarea responsabilității la nivel național, parteneriat, coordonare, armonizare, aliniere la sistemele puse în aplicare în țara sau regiunea beneficiară, responsabilizarea reciprocă și orientarea spre rezultate, în conformitate cu dispozițiile articolului 3 alineatele (5)-(8).

Elaborarea și punerea în aplicare a documentelor strategice fac obiectul următoarelor principii ale eficacității ajutorului: asumarea responsabilității la nivel național, parteneriat, coordonare, armonizare, aliniere la sistemele puse în aplicare în țara sau regiunea beneficiară, responsabilizarea reciprocă și orientarea spre rezultate, în conformitate cu dispozițiile articolului 3 alineatele (5)-(8).

În acest sens, documentele strategice se bazează, în principiu, pe un dialog între Uniune și țara sau regiunea parteneră, implicând, după caz, statele membre relevante, și țara sau regiunea parteneră, implicând societatea civilă și autoritățile regionale și locale, pentru a asigura că țara sau regiunea în cauză își asumă suficient responsabilitatea procesului și pentru a încuraja sprijinirea strategiilor naționale de dezvoltare, în special a celor de reducere a sărăciei.

În acest sens, documentele strategice se bazează, în principiu, pe un dialog între Uniune și țara sau regiunea parteneră, implicând statele membre relevante, și țara sau regiunea parteneră, în consultare cu parlamentele naționale/regionale și implicând societatea civilă și autoritățile regionale și locale prin intermediul unor consultări aprofundate, pentru a asigura că țara sau regiunea în cauză își asumă suficient responsabilitatea procesului și pentru a încuraja sprijinirea strategiilor naționale de dezvoltare, în special a celor de reducere a sărăcie. Acest dialog are loc în urma unei etape de consultare și informare pentru autoritățile regionale și locale și societatea civilă.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Cu excepția țărilor sau regiunilor menționate la alineatul (4), aceste documente se întocmesc pe baza documentelor strategice sau a documentelor similare menționate în prezentul articol.

(5) Programe indicative multianuale se întocmesc pentru fiecare din țările sau regiunile care beneficiază de o alocare indicativă a fondurilor Uniunii în temeiul prezentului regulament. Cu excepția țărilor sau regiunilor menționate la alineatul (4), aceste documente se întocmesc pe baza documentelor strategice sau a documentelor similare menționate în prezentul articol.

În înțelesul prezentului regulament, în situația în care documentul comun de programare multianuală prevăzut la alineatul 3 litera (b) respectă principiile și condițiile stabilite în prezentul alineat, incluzând o alocare indicativă de fonduri, precum și principiile stabilite la articolul 14, acesta poate fi considerat drept programul indicativ multianual.

În înțelesul prezentului regulament, în situația în care documentul comun de programare multianuală prevăzut la alineatul 3 litera (b) respectă principiile și condițiile stabilite în prezentul alineat, incluzând o alocare indicativă de fonduri, precum și principiile stabilite la articolul 14, acesta poate fi considerat drept programul indicativ multianual.

Programele indicative multianuale stabilesc domeniile prioritare selectate pentru finanțare din partea Uniunii, obiectivele specifice, rezultatele preconizate, indicatorii de performanță și alocația financiară indicativă, atât la nivel global, cât și per domeniu prioritar. După caz, această alocație se poate acorda sub forma unor limite de sume și/sau unele fonduri pot fi lăsate nealocate.

Programele indicative multianuale stabilesc domeniile prioritare selectate pentru finanțare din partea Uniunii, obiectivele specifice, rezultatele preconizate, indicatorii de performanță, angajamentele care trebuie respectate de țările partenere în domeniul drepturilor omului și al reformelor în vederea democratizării, alocația financiară indicativă, atât la nivel global, cât și per domeniu prioritar, și condițiile de suspendare a asistenței și de realocare a fondurilor. După caz, această alocație se poate acorda sub forma unor limite de sume și/sau unele fonduri pot fi lăsate nealocate.

Programele indicative multianuale trebuie ajustate, după caz, luând în considerare eventualele revizuiri intermediare sau ad-hoc ale documentului strategic pe care se bazează.

Programele indicative multianuale trebuie ajustate, după caz, luând în considerare eventualele revizuiri intermediare sau ad-hoc ale documentului strategic pe care se bazează. Încălcările grave și sistematice ale drepturilor omului determină revizuirea automată și ad-hoc a documentului de strategie. Revizuirile ad hoc și la jumătatea perioadei sunt comunicate Parlamentului European și Consiliului și sunt publicate și puse la dispoziția părților interesate la nivel local.

În conformitate cu principiul responsabilizării reciproce în urmărirea și îndeplinirea obiectivelor convenite, inclusiv a celor referitoare la buna guvernanță, democrație și respectarea drepturilor omului și la statul de drept, alocațiile indicative pot fi mărite sau micșorate în urma revizuirilor, în special avându-se în vedere nevoile speciale cum sunt cele rezultate dintr-o situație de criză, post-criză sau de fragilitate sau în cazul în care performanțele au fost excepționale sau nesatisfăcătoare.

În conformitate cu principiul responsabilizării reciproce în urmărirea și îndeplinirea obiectivelor convenite, inclusiv a celor referitoare la buna guvernanță, democrație și respectarea drepturilor omului și la statul de drept, alocațiile indicative pot fi mărite sau micșorate în urma revizuirilor, în special avându-se în vedere nevoile speciale cum sunt cele rezultate dintr-o situație de criză, post-criză sau de fragilitate sau în cazul în care performanțele au fost excepționale sau nesatisfăcătoare. Procesul de revizuire prevede consultări cu organizațiile societății civile locale și internaționale. Parlamentul European și Consiliul sunt pe deplin informate.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La întocmirea documentelor de programare pentru țările aflate în situații de criză, post-criză sau de fragilitate, se iau în considerare în mod corespunzător vulnerabilitatea, nevoile speciale și circumstanțele țărilor sau regiunilor în cauză.

(1) La întocmirea documentelor de programare pentru țările aflate în situații de criză, post-criză sau de fragilitate, se iau în considerare în mod corespunzător vulnerabilitatea, nevoile speciale și circumstanțele țărilor sau regiunilor în cauză.

O atenție corespunzătoare trebuie acordată măsurilor de prevenire a conflictelor, de consolidare a statului și a păcii, de reconciliere și de reconstrucție post-conflict.

O atenție corespunzătoare trebuie acordată măsurilor de prevenire a conflictelor, de consolidare a statului și a păcii, de reconciliere și de reconstrucție post-conflict.

În cazul în care țările partenere sau grupurile de țări partenere sunt direct implicate într-o situație de criză, post-criză sau de fragilitate sau sunt afectate de aceasta, se pune un accent special pe amplificarea coordonării dintre acordarea de ajutor de urgență, reabilitare și dezvoltare pentru a le ajuta să facă trecerea de la o situație de urgență la faza de dezvoltare. Programele pentru țările și regiunile aflate într-o situație de fragilitate sau expuse periodic dezastrelor naturale prevăd măsuri de pregătire pentru dezastre și de prevenire a acestora, precum și de gestionare a consecințelor unor astfel de dezastre.

În cazul în care țările partenere sau grupurile de țări partenere sunt direct implicate într-o situație de criză, post-criză sau de fragilitate sau sunt afectate de aceasta, se pune un accent special pe amplificarea coordonării dintre acordarea de ajutor de urgență, reabilitare și dezvoltare pentru a le ajuta să facă trecerea de la o situație de urgență la faza de dezvoltare. Aceste eforturi sunt coordonate cu alte eventuale inițiative întreprinse de Uniune și statele membre, și anume în temeiul Regulamentului (UE) nr. […/…] al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de stabilitate. Programele pentru țările și regiunile aflate într-o situație de fragilitate sau expuse periodic dezastrelor naturale prevăd măsuri de pregătire pentru dezastre și de prevenire a acestora, precum și de gestionare a consecințelor unor astfel de dezastre.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În situații de criză, post-criză și de fragilitate sau în caz de amenințare la adresa democrației, a statului de drept, a drepturilor omului sau a libertăților fundamentale, care reclamă o reacție rapidă din partea Uniunii, se poate utiliza procedura de urgență prevăzută la articolul 15 alineatul (4) din regulamentul comun de punere în aplicare pentru a se modifica documentul menționat la articolul 11, în urma unei revizuiri ad-hoc a strategiei de cooperare a țării sau regiunii respective.

(2) În situații de criză, post-criză și de fragilitate sau în caz de amenințare la adresa democrației, a păcii și a stabilității, a statului de drept, a drepturilor omului sau a libertăților fundamentale, care reclamă o reacție rapidă din partea Uniunii, se poate utiliza procedura de urgență prevăzută la articolul 15 alineatul (4) din regulamentul comun de punere în aplicare pentru a se modifica documentul menționat la articolul 11, în urma unei revizuiri ad-hoc a strategiei de cooperare a țării sau regiunii respective. Parlamentul European este pe deplin informat cu privire la aceasta. Măsurile adoptate nu trebui să se opună și trebuie să fie pe deplin coordonate cu măsurile adoptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. […/…] al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de stabilitate și al Regulamentului (UE) nr. […/…] al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și a drepturilor omului la nivel mondial, precum și cu orice alte viitoare inițiative ale Uniunii care vizează promovarea democrației.

Aceste revizuiri pot propune o strategie specifică și adaptată pentru a asigura trecerea la cooperare și dezvoltare pe termen lung, promovând o mai bună coordonare și tranziție între instrumentele de politică umanitară și cele de dezvoltare.

Aceste revizuiri pot propune o strategie specifică și adaptată pentru a asigura participarea unor noi eventuali actori în țările partenere, trecerea la cooperare și dezvoltare pe termen lung, promovând o mai bună coordonare și tranziție între edificarea păcii, prevenirea conflictelor, instrumentele de politică umanitară și cele de dezvoltare.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Programele indicative multianuale pentru programele tematice stabilesc strategia Uniunii pentru tematica vizată, prioritățile selectate pentru finanțare din partea Uniunii, obiectivele specifice, rezultatele preconizate, indicatorii de performanță, situația internațională și activitățile partenerilor principali. După caz, se definesc resurse și priorități de intervenție pentru participarea la inițiativele globale. Programele indicative multianuale sunt coerente cu documentele menționate la articolul 11 alineatul (3).

(1) Programele indicative multianuale pentru programele tematice stabilesc strategia Uniunii pentru tematica vizată, prioritățile selectate pentru finanțare din partea Uniunii, obiectivele specifice, rezultatele preconizate, indicatorii de performanță, condițiile de suspendare a asistenței sau de realocare a fondurilor, situația internațională și activitățile partenerilor principali. După caz, se definesc resurse și priorități de intervenție pentru participarea la inițiativele globale. Programele indicative multianuale sunt coerente cu documentele menționate la articolul 11 alineatul (3).

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Programele indicative multianuale prevăd alocația financiară indicativă, atât la nivel global, cât și pentru fiecare domeniu prioritar. După caz, această alocație se poate acorda sub formă de limite de sume și/sau unele fonduri pot fi lăsate nealocate. Programele indicative multianuale trebuie ajustate în funcție de necesități pentru o punere în aplicare efectivă a politicilor, luând în considerare eventualele revizuiri intermediare sau ad-hoc.

(2) Programele indicative multianuale prevăd alocația financiară indicativă, atât la nivel global, cât și pentru fiecare domeniu prioritar. După caz, această alocație se poate acorda sub formă de limite de sume și/sau unele fonduri pot fi lăsate nealocate. Programele indicative multianuale trebuie ajustate în funcție de necesități pentru o punere în aplicare efectivă a politicilor, luând în considerare eventualele revizuiri intermediare sau ad-hoc. Revizuirile ad hoc și la jumătatea perioadei sunt comunicate Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene și sunt publicate și puse la dispoziția părților interesate la nivel local.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Documentele strategice sunt aprobate și programele indicative multianuale sunt adoptate de Comisie în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (3) din regulamentul comun de punere în aplicare. Această procedură se aplică, de asemenea, revizuirilor substanțiale care conduc la o modificare semnificativă a strategiei sau a programării acesteia.

(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 pentru a aproba documentele de strategie și programele indicative multianuale. Această procedură se aplică, de asemenea, revizuirilor substanțiale care conduc la o modificare semnificativă a strategiei sau a programării acesteia.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Procedura menționată la alineatul 1 nu se aplică modificărilor nesubstanțiale ale documentelor strategice sau programelor indicative multianuale, efectuării de ajustări tehnice, realocării fondurilor în cadrul alocațiilor indicative per domeniu prioritar sau majorării sau reducerii alocației indicative inițiale cu mai puțin de 20 %, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze domeniile prioritare și obiectivele stabilite în aceste documente. În acest caz, ajustările sunt comunicate Parlamentului European și Consiliului în decurs de o lună.

(2) Comisia, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (3) din regulamentul comun de punere în aplicare, poate proceda la modificări nesubstanțiale ale documentelor de strategie sau ale programelor indicative multianuale, la ajustări tehnice, realocând fonduri în cadrul alocațiilor indicative per domeniu prioritar sau procedând la majorarea sau reducerea alocației indicative inițiale cu mai puțin de 20 %, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze domeniile prioritare și obiectivele stabilite în aceste documente. În acest caz, ajustările sunt comunicate Parlamentului European și Consiliului în decurs de o lună.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor referitoare la suspendarea ajutorului din acordurile de parteneriat și cooperare încheiate cu țările și regiunile partenere, în cazul în care o țară parteneră nu respectă principiile menționate la articolul 3 alineatul (1), Uniunea invită țara parteneră să desfășoare consultări în vederea identificării unei soluții acceptabile pentru ambele părți, exceptând cazurile de urgență specială. În cazul în care consultările cu țara parteneră nu conduc la o soluție acceptabilă pentru ambele părți sau în cazul în care consultările sunt refuzate sau în situații de urgență specială, Consiliul poate lua măsuri adecvate în conformitate cu articolul 215 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care pot include suspendarea totală sau parțială a asistenței oferite de Uniune.

Fără a aduce atingere dispozițiilor referitoare la suspendarea ajutorului din acordurile de parteneriat și cooperare încheiate cu țările și regiunile partenere, în cazul în care o țară parteneră nu respectă principiile menționate la articolul 3 alineatul (1), Uniunea invită țara parteneră să desfășoare consultări în vederea identificării unei soluții acceptabile pentru ambele părți, exceptând cazurile de urgență specială. În cazul în care consultările cu țara parteneră nu conduc la o soluție acceptabilă pentru ambele părți sau în cazul în care consultările sunt refuzate sau în situații de urgență specială, Consiliul poate lua măsuri adecvate în conformitate cu articolul 215 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care pot include suspendarea totală sau parțială a asistenței oferite de Uniune. Parlamentul European este informat pe deplin cu privire la începerea și evoluția consultărilor, precum și cu privire la rezultatul acestora, care ar trebui publicat.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – punctul I – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(c a) Descentralizarea și guvernarea locală

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – punctul II – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) Mediul de afaceri, integrarea regională și piețele mondiale și

(b) Mediul de afaceri, integrarea regională și piețele mondiale;

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – punctul II – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) Agricultura și energia sustenabile.

(c) Agricultura și energia sustenabile; precum și

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – punctul II – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(c a) Gestionarea urbană și teritorială și modernizarea cartierelor mărginașe

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – punctul II – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) Tranziția de la ajutorul umanitar și răspunsul la situații de criză către o cooperare pentru dezvoltare pe termen lung.

(c) Reconstrucția după dezastru în țările partenere în curs de dezvoltare, inclusiv o reacție rapidă și o flexibilitate crescută și tranziția de la ajutorul umanitar și răspunsul la situații de criză către o cooperare pentru dezvoltare pe termen lung.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – punctul III – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(c a) Prevenirea conflictelor

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – paragraful 3 – litera i a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(i a) sprijinirea abordărilor vizând edificarea păcii și prevenirea conflictelor;

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – paragraful 3 – litera i b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(i b) contribuirea la o respectare mai mare a drepturilor omului și a democratizării.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – paragraful 4 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(d a) promovarea egalității de gen;

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – paragraful 4 – litera d b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(d b) sprijinirea abordărilor vizând edificarea păcii și prevenirea conflictelor.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – paragraful 5 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(e a) promovarea edificării păcii.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Anexa V – partea B – paragraful 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) intervenții în țările partenere care sprijină grupurile vulnerabile și marginalizate în țările cel mai puțin dezvoltate, prin furnizarea de servicii de bază asigurate prin intermediul organizațiilor societății civile și al autorităților locale;

(a) intervenții în țările partenere care sprijină grupurile vulnerabile și marginalizate în țările cel mai puțin dezvoltate, prin îmbunătățirea guvernării locale și furnizarea de servicii de bază asigurate prin intermediul autorităților locale și prin facilitarea participării și reprezentării acestora în viața locală și în cadrul procesului de dezvoltare prin intermediul organizațiilor societății civile.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Anexa V – partea B – paragraful 3 – litera e (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(e) dezvoltarea capacității și stării de pregătire a organizațiilor societății civile la nivel local, național și regional vizând prevenirea conflictelor și edificarea păcii, punându-se accentul în mod deosebit pe transferul de cunoștințe, metode și instrumente în domeniul dialogului, medierii, reconcilierii și justiției de tranziție.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Anexa V – partea B – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile locale cuprind o mare diversitate de niveluri și ramuri sub-naționale de guvernământ, respectiv, municipalități, comunități, districte, comitate/județe, provincii, regiuni etc.

Autoritățile locale cuprind o mare diversitate de niveluri și ramuri sub-naționale de guvernământ, respectiv, municipalități, comunități, districte, comitate/județe, provincii, regiuni și asociațiile acestora de la nivel național, regional și global.

PROCEDURĂ

Titlu

Instituirea unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare

Referințe

COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

DEVE

17.1.2012

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFET

17.1.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Ana Gomes

14.12.2011

Data adoptării

10.7.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

55

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Takis Hadjigeorgiou, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Charles Tannock, Inese Vaidere, Sir Graham Watson

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Jacob Bicep, Reinhard Bütikofer, Andrew Duff, Diogo Feio, Roberto Gualtieri, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Teresa Riera Madurell, Ivo Vajgl, Luis Yáñez-Barnuevo García, Janusz Władysław Zemke

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Victor Boștinaru, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Artur Zasada

AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional (17.9.2012)

destinat Comisiei pentru dezvoltare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare

(COM(2011)0840 – C7‑0493/2011 – 2011/0406(COD))

Raportor pentru aviz: Helmut Scholz

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia Europeană propune un nou regulament de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (ICD). Regulamentul în vigoare expiră la 31 decembrie 2013. În cadrul unei proceduri de codecizie, Parlamentului European îi revine în prezent sarcina de a defini caracterul, obiectivele și domeniile de aplicare ale celui mai mare instrument al Uniunii pentru finanțarea acțiunilor externe în perioada 2014-2020.

Obiectivul strategic suprem al Uniunii în domeniul dezvoltării este în continuare participarea activă la reducerea sărăciei, iar pe termen lung la eradicarea ei, obiectiv stabilit în Tratatul privind Uniunea Europeană. Pentru a atinge acest scop, raportorul pentru aviz ar dori ca ICD să contribuie și la dezvoltarea durabilă și favorabilă incluziunii în domeniile economic, social și al mediului, dezvoltare care să asigure locuri de muncă decente și să promoveze democrația, standarde de muncă internaționale, statul de drept, buna guvernanță și respectarea drepturilor omului. Pentru a contribui într-un mod mai pertinent la realizarea acestor obiective, Comisia propune o serie de modificări la ICD.

Comisia intenționează să alinieze ICD la tendințele internaționale observate recent în ceea ce privește politicile pentru dezvoltare. Raportorul pentru aviz salută această abordare, însă dorește să limiteze acțiunile executivului la documentele elaborate sau aprobate de legislativ, în special la Consensul pentru dezvoltare, pentru ca acesta să nu se bazeze pe documente elaborate unilateral de executivul însuși. Pentru a clarifica modul în care va fi utilizat acest instrument, raportorul pentru aviz propune instituțiilor colegislatoare să includă mai multe detalii în anexele IV și V la regulament și să prevadă modificarea anexelor exclusiv printr-un act legislativ.

Comisia propune să se aplice un tratament diferențiat țărilor partenere, ținându-se seama de nevoile, capacitățile, angajamentele și performanțele lor, precum și de impactul potențial în țările partenere, fără includerea unei perioade de tranziție. Raportorul pentru aviz salută, în principiu, adoptarea unei abordări diferențiate și axarea pe țările și regiunile cu cele mai stringente nevoi, acestea din urmă fiind identificate în strânsă colaborare cu țările partenere în cadrul unui proces la care trebuie să participe parlamentele și societatea civilă. Raportorul pentru aviz consideră că Comisia a fost prea strictă atunci când a exclus o serie de țări din cooperarea bilaterală pentru dezvoltare și propune ca unele dintre țările din America Latină să fie incluse din nou în lista țărilor eligibile din anexa III.

Comisia propune să fie sporit gradul de flexibilitate și să fie redusă complexitatea procesului de implementare a instrumentului. Raportorul pentru aviz salută eforturile depuse în vederea sporirii eficacității instrumentului. Flexibilitatea nu trebuie să ducă însă la eliminarea obligației Parlamentului de a supraveghea bugetul. Cererea Comisiei de a primi mână liberă pentru până la 60% din bugetul acestui instrument este, așadar, inacceptabilă. Totodată, lista domeniilor care fac obiectul cooperării pentru dezvoltare vizate de acest instrument trebuie să fie exhaustivă. În plus, raportorul pentru aviz dorește să păstreze opțiunea de care dispun instituțiile colegislatoare de a se opune propunerilor Comisiei privind realocarea de fonduri peste un anumit plafon, precum și modificărilor care nu au caracter tehnic, solicitând ca modificările să fie introduse prin intermediul actelor delegate.

De asemenea, raportorul pentru aviz consideră că relațiile comerciale pot constitui o importantă forță motrice a dezvoltării. Cu toate acestea, nu poate fi ignorat faptul că, potrivit evaluării inter pares realizate de OCDE în 2012, problemele legate de politica comercială reprezintă 25% din toate cazurile ce dau naștere la îngrijorări în ceea ce privește obiectivul coerenței politicilor pentru dezvoltare. UE a definit coerența politicilor de dezvoltare ca unul dintre pilonii principali ai luptei sale coordonate împotriva sărăciei. Prin urmare, modul în care sunt abordate aspectele comerciale în cadrul acestui instrument trebuie să fie bine aliniat la obiectivele de dezvoltare. În caz contrar, activitățile din domeniul comercial nu vor fi eligibile pentru finanțare de la ICD. Raportorul pentru aviz formulează o serie de propuneri care vizează alinierea la cadrul de dezvoltare a obiectivelor referitoare la comerț și la aspectele economice.

Sprijinirea Strategiei comune Africa-UE prin intermediul ICD reprezintă o inovare oportună în propunerea Comisiei. Pentru eradicarea sărăciei, Africa trebuie să își depășească fragmentarea economică și comercială, potrivit concluziilor unui studiu recent al Băncii Mondiale. UE trebuie să depună toate eforturile de care este capabilă pentru a sprijini integrarea regională și continentală în Africa.

În sfârșit, raportorul pentru aviz salută și majorarea substanțială a finanțării destinate ICD.

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru dezvoltare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Consensul european privind dezvoltarea și comunicările Comisiei „Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării - o agendă a schimbării” și „Abordarea viitoare a sprijinului bugetar al UE destinat țărilor terțe”, precum și orice comunicare viitoare care stabilește orientările și principiile de bază pentru politica de dezvoltare a Uniunii și concluziile ulterioare ale acestora asigură cadrul politic general, orientările și punctul focal pentru ghidarea punerii în aplicare a acestui regulament.

(3) Consensul european privind dezvoltarea, Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), precum și obiectivele aprobate de Uniune și de statele membre în cadrul Organizației Națiunilor Unite, în special în cadrul UNCTAD și PNUD, precum și în cadrul altor organizații internaționale competente, asigură cadrul politic general, orientările și punctul focal pentru ghidarea punerii în aplicare a acestui regulament.

Justificare

Executivul Uniunii ar trebui să se inspire, pentru implementarea instrumentelor de politică ale Uniunii, din documente formulate împreună cu legislativul sau aprobate de acesta, nu din comunicate emise de executivul însuși în mod unilateral. Prin urmare, actele legislative nu ar trebui să conțină trimiteri la documente care nu au fost tratate de legislatori, mai ales la documente pentru care executivul are mână liberă („orice comunicare viitoare”).

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Uniunea își propune, de asemenea, să asigure coerența cu alte domenii ale acțiunii sale externe. Aceasta trebuie asigurată în momentul formulării politicii de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii și al programării planurilor sale strategice și punerii în aplicare a măsurilor.

(5) Uniunea și-a asumat un angajament fără rezerve de a promova coerența politicilor pentru dezvoltare și de a asigura consecvența dintre diferitele domenii ale acțiunii sale externe, precum și dintre acestea din urmă și celelalte politici ale sale. Obiectivul principal al politicii Uniunii privind cooperarea pentru dezvoltare este reducerea și eradicarea sărăciei. Politica sa externă promovează dezvoltarea durabilă a țărilor în curs de dezvoltare în domeniile economic, social și al mediului. Aceasta include promovarea drepturilor omului, a dreptății sociale, a standardelor muncii, a relațiilor comerciale echitabile și a practicilor pertinente în domeniul mediului și de combatere a schimbărilor climatice. Programele de dezvoltare care au ca scop îmbunătățirea, extinderea sau facilitarea relațiilor comerciale vor urma aceleași principii.

Acest lucru trebuie asigurat în momentul formulării programării planurilor strategice și al punerii în aplicare a măsurilor. Uniunea urmărește utilizarea resurselor disponibile în mod eficient, astfel încât să optimizeze impactul acestora.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Politica Uniunii și acțiunea internațională în domeniul cooperării pentru dezvoltare sunt ghidate de ODM, cum ar fi eradicarea sărăciei extreme și a foametei, inclusiv orice modificări ulterioare ale acestora, și de obiectivele și principiile de dezvoltare aprobate de Uniune și de statele sale membre, inclusiv în contextul cooperării acestora în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU) și al altor organizați internaționale competente în domeniul cooperării pentru dezvoltare.

(9) Politica Uniunii și acțiunea internațională în domeniul cooperării pentru dezvoltare sunt ghidate de ODM, cum ar fi eradicarea sărăciei extreme și a foametei, inclusiv orice modificări ulterioare ale acestora, și de obiectivele și principiile de dezvoltare aprobate de Uniune și de statele sale membre, inclusiv în contextul cooperării acestora în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU) și al altor organizați internaționale competente în domeniul cooperării pentru dezvoltare.

 

În concordanță cu Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (ONUDI), Uniunea ar trebui să sprijine dezvoltarea cooperării industriale nord-sud și sud-sud prin investiții, dezvoltarea capacităților, transferul de tehnologii și dezvoltarea industrială sustenabilă care să ajute țările în curs de dezvoltare să valorifice procesul de globalizare.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Membrii OMC s-au angajat în cadrul celei de a 4-a Conferințe Ministeriale de la Doha să generalizeze comerțul în strategiile de dezvoltare și să acorde asistență tehnică și de dezvoltare a capacității în contextul relațiilor comerciale, angajamente reafirmate în cadrul celei de a 7-a Conferințe Ministeriale a OMC.

Justificare

Reintroduce un considerent pertinent din regulamentul în vigoare privind ICD.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b) Îmbunătățirea comerțului intern și intraregional reprezintă un element esențial al strategiilor reușite de creștere economică și de dezvoltare. Uniunea ar trebui să majoreze sprijinul acordat pentru nevoile comerțului intern și pentru integrarea regională. Uniunea ar trebui să contribuie la integrarea în economia mondială a țărilor în curs de dezvoltare, în conformitate cu cererile acestora, rămânând totodată piața cea mai deschisă pentru țările în curs de dezvoltare, contribuind astfel la reușita acestor strategii de dezvoltare. Uniunea ar trebui să-și consolideze politica de promovare a relațiilor multilaterale în politica comercială și să dezvolte capacitatea de negociere a țărilor în curs de dezvoltare.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Asistența Uniunii ar trebui să se orienteze spre zonele în care are un impact mai mare, având în vedere capacitatea sa de a acționa la scară globală și de a răspunde provocărilor globale, precum eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă și incluzivă și promovarea la nivel mondial a democrației, bunei guvernanțe, drepturilor omului și statului de drept, angajamentul său predictibil pe termen lung față de asistența pentru dezvoltare și rolul său în coordonarea cu statele sale membre. În vederea asigurării unui astfel de impact, trebuie să se aplice principiul diferențierii nu doar la nivelul alocării fondurilor, ci și la nivelul programării, pentru a garanta că procesul de cooperare pentru dezvoltare bilaterală vizează țările partenere care au cea mai mare nevoie, inclusiv statele fragile și statele cu grad ridicat de vulnerabilitate, și cu capacitate limitată de acces la alte surse de finanțare pentru sprijinirea propriei dezvoltări, având în vedere impactul potențial al asistenței Uniunii în țările partenere. În consecință, programarea bilaterală ar viza astfel de țări, sub rezerva aplicării de criterii obiective bazate pe necesitățile și capacitățile acestor țări, precum și pe impactul asistenței UE.

(11) Asistența Uniunii ar trebui să se orienteze spre zonele în care are un impact mai mare, având în vedere capacitatea sa de a acționa la scară globală și de a răspunde provocărilor globale, precum eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă și favorabilă incluziunii prin intermediul comerțului echitabil și deschis și promovarea la nivel mondial a democrației, bunei guvernanțe, drepturilor omului, standardelor internaționale ale muncii și a statului de drept, angajamentul său previzibil pe termen lung față de asistența pentru dezvoltare și rolul său în coordonarea cu statele sale membre. În vederea asigurării unui astfel de impact, trebuie să se aplice principiul diferențierii nu doar la nivelul alocării fondurilor, ci și la nivelul programării, pentru a garanta că procesul de cooperare pentru dezvoltare bilaterală aduce cele mai multe beneficii țărilor partenere care au cea mai mare nevoie, inclusiv statelor fragile și statelor cu grad ridicat de vulnerabilitate, și cu capacitate limitată de acces la alte surse de finanțare pentru sprijinirea propriei dezvoltări, având în vedere impactul potențial al asistenței Uniunii în țările partenere. În consecință, programarea bilaterală ar trebui să se axeze pe astfel de țări, sub rezerva aplicării de criterii obiective bazate pe necesitățile și capacitățile acestor țări, precum și pe impactul asistenței UE. În cazul țărilor care încetează de a mai fi eligibile pentru programele geografice specifice, ar trebui să se prevadă eliminarea progresivă a asistenței, acordându-se o atenție deosebită nevoilor grupurilor de populație mai vulnerabile și ținându-se seama de faptul că o parte dintre aceste țări nu vor mai beneficia nici de avantajele comerciale oferite de Sistemul de preferințe tarifare generalizate (SPG), ceea ce înseamnă că vor fi afectate dublu.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Într-o lume globalizată, diferite politici interne ale UE, precum mediul, schimbările climatice, ocuparea forței de muncă (inclusiv munca decentă pentru toți), egalitatea de șanse între femei și bărbați, energia, apa, transporturile, sănătatea, educația, justiția și securitatea, cercetarea și inovația, societatea informațională, migrația, agricultura și pescuitul, devin tot mai mult o parte a acțiunii externe a UE. Comunicarea Comisiei „Europa 2020: o strategie pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” subliniază angajamentul Uniunii de a promova în cadrul politicilor sale interne și externe o creștere inteligentă, favorabilă incluziunii și durabilă reunind trei piloni: economic, social și de mediu.

(14) Într-o lume globalizată, diferite politici interne ale UE, precum mediul, schimbările climatice, promovarea surselor regenerabile de energie, ocuparea forței de muncă (inclusiv munca decentă pentru toți), egalitatea de șanse între femei și bărbați, energia, apa, transporturile, sănătatea, educația, justiția și securitatea, cultura, cercetarea și inovația, societatea informațională, migrația, agricultura și pescuitul, devin tot mai mult o parte a acțiunii externe a UE. Reușita strategiei interne a Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii depinde de dezvoltarea economică și societală a partenerilor comerciali internaționali ai Uniunii, care ar trebui promovată în cadrul politicilor sale interne și externe.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Combaterea schimbărilor climatice și protejarea mediului se numără printre marile provocări cu care se confruntă Uniunea și în care necesitatea acțiunii internaționale este urgentă. În conformitate cu intenția declarată în comunicarea Comisiei „Un buget pentru Europa 2020” din 29 iunie 2011, prezentul regulament ar trebui să contribuie la obiectivul direcționării a cel puțin 20% din bugetul UE către o societate cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice, iar programul privind bunurile publice și provocările globale ar trebui să utilizeze cel puțin 25% din fondurile sale pentru a acoperi schimbările climatice și mediul. Acțiunile din aceste două domenii ar trebui, acolo unde este posibil, să se susțină reciproc, pentru a consolida impactul acestora.

(15) Combaterea schimbărilor climatice și protejarea mediului se numără printre marile provocări cu care se confruntă Uniunea și toate țările și regiunile partenere în domeniul comerțului internațional și în care necesitatea acțiunii internaționale este urgentă. Prezentul regulament ar trebui să contribuie la obiectivul direcționării a cel puțin 20% din bugetul UE către o societate cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice, iar programul privind bunurile publice și provocările globale ar trebui să utilizeze cel puțin 25% din fondurile sale pentru a acoperi schimbările climatice și mediul, ținând seama de contribuția comerțului mondial și a transportului de bunuri, în special al materiilor prime neprelucrate, la emisiile de gaze cu efect de seră. Acțiunile din aceste două domenii ar trebui, acolo unde este posibil, să se susțină reciproc, pentru a consolida impactul acestora.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Comunicarea Comisiei „Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării” prevede sprijin în continuare pentru incluziune socială și dezvoltare umană de cel puțin 20 % din ajutorul pentru dezvoltare al Uniunii. Pentru a contribui la acest scop, cel puțin 20 % din programul privind bunurile publice mondiale și provocările globale ar trebui să susțină acest domeniu al dezvoltării.

(16) Sprijinului pentru incluziune socială și dezvoltare umană trebuie să i se aloce cel puțin 20 % din ajutorul pentru dezvoltare al Uniunii. Aceasta trebuie să includă sprijin pentru asigurarea serviciilor sociale de bază, în special în domeniile sănătății și educației. Cel puțin 20 % din programul privind bunurile publice mondiale și provocările globale ar trebui să susțină acest domeniu al dezvoltării.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Listele țărilor partenere stabilite în temeiul prezentului regulament trebuie adaptate pe baza posibilelor modificări ale statutului acestora, astfel cum a fost stabilit de Comitetul de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (CAD al OCDE), precum și pe baza schimbărilor importante în ceea ce privește dezvoltarea umană, dependența de ajutor, situația de criză, vulnerabilitatea și alte aspecte care includ dinamica procesului de dezvoltare. Aceste actualizări, revizuiri ale țărilor partenere eligibile în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare bilaterală, precum și modificări ale definițiilor unor domenii detaliate de cooperare și de activități și ajustări ale alocației financiare indicative per program constituie elemente neesențiale ale prezentului regulament. În consecință, pentru a-și adapta domeniul de aplicare la realitatea care se schimbă cu rapiditate din țările terțe, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene trebuie delegată Comisiei, pentru actualizarea anexelor prezentului regulament, care includ lista țărilor și regiunilor partenere eligibile pentru finanțarea Uniunii, definiția domeniilor detaliate de cooperare în cadrul programelor geografice și tematice și alocațiile indicative per program. Este deosebit de important ca, în timpul activităților pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure, de asemenea, transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(17) Listele țărilor partenere stabilite în temeiul prezentului regulament trebuie adaptate pe baza posibilelor modificări ale statutului acestora, astfel cum a fost stabilit de Comitetul de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (CAD al OCDE), precum și pe baza schimbărilor importante în ceea ce privește dezvoltarea umană, dependența de ajutor, situația de criză, vulnerabilitatea și alte aspecte care includ dinamica procesului de dezvoltare. Pentru aceste actualizări și revizuiri ale țărilor partenere eligibile în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare bilaterală, precum și pentru modificări ale definițiilor domeniilor de cooperare și de activități și ajustări ale alocației financiare indicative per program, Comisia trebuie să prezinte propuneri legislative care să introducă modificările necesare la anexele I, III, IV, V, VI și VII la prezentul regulament.

Justificare

Colegislatorii ar trebui să controleze strict finanțarea pusă la dispoziție în cadrul celui mai important instrument de finanțare externă al Uniunii.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisiei trebuie să-i fie acordate competențe de executare.

eliminat

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Competențele de executare referitoare la documentele strategice și programele indicative multianuale prevăzute la articolele 11-14 din prezentul regulament ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie. Luând în considerare natura respectivelor acte de punere în aplicare, în special caracterul de orientare spre politică sau implicațiile bugetare ale acestora, trebuie să se utilizeze, în general, procedura de examinare pentru adoptarea acestora, exceptând măsurile la scară financiară redusă. Comisia trebuie să adopte acte de punere în aplicare imediat aplicabile, în cazurile justificate legate de necesitatea unui răspuns rapid din partea Uniunii, în care motive imperative impun acest lucru de urgență.

eliminat

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) promovarea democrației, a statului de drept, a bunei guvernanțe și a respectării drepturilor omului.

(ii) promovarea, consolidarea și stimularea democrației, inclusiv prin intermediul alegerilor corecte și transparente, asigurarea unei respectări mai stricte a drepturilor omului, a dreptății sociale și a standardelor internaționale ale muncii, promovarea statului de drept, a bunei guvernanțe în sectoarele public și privat, a relațiilor comerciale corecte, precum și promovarea respectării convențiilor internaționale și a principiilor de drept internațional în ceea ce privește normele sociale și cele de mediu.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) de nevoile lor;

(a) de nevoile de dezvoltare sustenabilă identificate în strânsă cooperare cu țările și regiunile partenere vizate și cu parlamentele respective, ținând seama pe deplin de punctul de vedere al actorilor socioeconomici interesați și de cel al societății civile;

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) de capacitățile lor de a genera și accesa resurse financiare și de capacitățile lor de absorbție, precum și

(b) de capacitățile lor de a genera și accesa resurse financiare și de capacitățile lor de absorbție și de audit, precum și

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Titlul II – articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Sunt integrate în toate programele următoarele aspecte orizontale: promovarea drepturilor omului, egalitatea de șanse între femei și bărbați, emanciparea femeilor, nediscriminarea, democrația, buna guvernanță, drepturile copilului și drepturile populațiilor indigene, incluziunea socială și drepturile persoanelor cu handicap, sustenabilitatea mediului, inclusiv identificarea de soluții la schimbările climatice, precum și combaterea HIV/SIDA.

(3) Sunt integrate în toate programele următoarele aspecte orizontale: promovarea drepturilor omului, egalitatea de șanse între femei și bărbați, emanciparea femeilor, nediscriminarea, democrația, buna guvernanță, drepturile copilului și drepturile populațiilor indigene, incluziunea socială, munca decentă, drepturile persoanelor cu handicap, sustenabilitatea mediului, inclusiv identificarea de soluții la schimbările climatice, precum și combaterea HIV/SIDA.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Se acordă o importanță deosebită consolidării statului de drept, îmbunătățirii accesului la justiție, sprijinirii societății civile, comerțului și dezvoltării durabile, accesului la TIC, sănătății și securității alimentare, promovării dialogului, participării și reconcilierii, precum și consolidării instituțiilor.

(4) La nivel regional, național și local, se acordă o importanță deosebită consolidării statului de drept, punerii în aplicare și execuției dispozițiilor legislative, în special în ceea ce privește legislația muncii și cea de mediu, îmbunătățirii accesului la justiție, sprijinirii societății civile, inclusiv a activităților de monitorizare, promovării comerțului echitabil și a dezvoltării durabile, accesului la TIC, serviciilor publice, sănătății și securității alimentare, promovării dialogului, participării și reconcilierii, precum și consolidării instituțiilor.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În punerea în aplicare a prezentului regulament, se asigură coerența cu alte domenii de acțiune externă a Uniunii și cu alte politici relevante ale acesteia. În acest scop, măsurile finanțate în temeiul prezentului regulament, inclusiv cele gestionate de BEI, se bazează pe politicile de cooperare prevăzute în instrumente precum acorduri, declarații și planuri de acțiune încheiate între Uniune și țările și regiunile terțe în cauză, precum și pe deciziile, interesele specifice, prioritățile de politică și strategiile Uniunii.

(5) În punerea în aplicare a prezentului regulament, se asigură coerența cu alte domenii de acțiune externă a Uniunii, inclusiv cu comerțul internațional și politica comercială, precum și cu alte politici relevante ale acesteia, respectându-se totodată principiul coerenței politicilor pentru dezvoltare. În acest scop, măsurile finanțate în temeiul prezentului regulament, inclusiv cele gestionate de BEI, sprijină, după caz, politicile de cooperare prevăzute în instrumente precum acorduri, acorduri comerciale, declarații și planuri de acțiune încheiate între Uniune și țările și regiunile terțe în cauză.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 8 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) abordări în materie de dezvoltare deschise tuturor actorilor și participative și o implicare largă a tuturor segmentelor societății în procesul de dezvoltare și în dialogul național și regional, inclusiv în dialogul politic;

(b) abordări în materie de dezvoltare deschise tuturor actorilor și participative și o implicare largă a tuturor segmentelor societății, inclusiv a parlamentelor naționale și regionale din țările și regiunile partenere, în procesul de dezvoltare și în dialogul național și regional, inclusiv în dialogul politic;

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 8 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) dezvoltarea cooperării industriale nord-sud și sud-sud prin investiții, dezvoltarea de capacități, transfer de tehnologii și dezvoltarea industrială sustenabilă care să ajute țările în curs de dezvoltare să valorizeze procesul de globalizare;

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) UE inițiază un dialog cu țările partenere, care vizează promovarea consultărilor cu privire la politica comercială și a dezvoltării de capacitate în strategiile lor de dezvoltare.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Comisia urmărește să efectueze schimburi periodice de informații cu societatea civilă.

(10) Comisia urmărește să desfășoare consultări și să efectueze schimburi periodice de informații cu toți actorii relevanți (guvernele și agențiile țărilor beneficiare, societatea civilă, delegațiile UE, organizațiile internaționale, naționale sau organismele private) cu scopul de a defini și a pune în aplicare în comun dimensiunea comercială a strategiilor de dezvoltare ale acestora. Comisia raportează rezultatul acestor consultări Parlamentului European.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Finanțarea acordată de Uniune în temeiul prezentului regulament nu este folosită pentru achiziția de arme sau de muniții și nici pentru operațiuni care au implicații în domeniul militar sau al apărării.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) la nivel bilateral cu țările partenere menționate în anexa III.

(b) într-un mod adaptat specificului fiecărei țări, cu țările partenere menționate în anexa III și, atunci când este cazul, pentru o perioadă de tranziție, cu alte țări partenere menționate în anexa I.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Programele geografice pot fi preluate din domeniile de cooperare prevăzute în „Consensul european”, printre altele, pentru a se atinge obiectivele prevăzute la articolul 2 alineatul (1).

(3) Programele geografice sunt preluate din domeniile de cooperare prevăzute în „Consensul european” și din domeniile de cooperare comune și specifice enumerate în anexa IV, pentru a se atinge obiectivele prevăzute la articolul 2 alineatul (1).

Domeniile comune de cooperare și domeniile specifice de cooperare pentru fiecare regiune sunt prezentate în anexa IV.

 

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Obiectivul asistenței Uniunii în cadrul programului „Bunuri publice mondiale și provocări globale” este de a sprijini acțiuni în domenii precum mediul și schimbările climatice, energia durabilă, dezvoltarea umană, securitatea alimentară, migrația și azilul.

(1) Obiectivul asistenței Uniunii în cadrul programului „Bunuri publice mondiale și provocări globale” este de a sprijini acțiuni în domenii precum mediul și schimbările climatice, energia durabilă, dezvoltarea umană, securitatea alimentară, comerțul echitabil, munca decentă, dreptatea socială, cultura, migrația și azilul.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Programul indicativ multianual pentru Programul pan-african este întocmit pe baza Strategiei comune Africa-UE și a planurilor sale de acțiune.

(3) Programul indicativ multianual pentru Programul pan-african este întocmit pe baza Strategiei comune Africa-UE și a planurilor sale de acțiune. Este asigurată implicarea activă a Parlamentului European, a societății civile, precum și a parlamentelor naționale și regionale africane respective la întocmirea acestui program și la monitorizarea punerii lui în aplicare.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest sens, documentele strategice se bazează, în principiu, pe un dialog între Uniune și țara sau regiunea parteneră, implicând, după caz, statele membre relevante, și țara sau regiunea parteneră, implicând societatea civilă și autoritățile regionale și locale, pentru a asigura că țara sau regiunea în cauză își asumă suficient responsabilitatea procesului și pentru a încuraja sprijinirea strategiilor naționale de dezvoltare, în special a celor de reducere a sărăciei.

În acest sens, documentele strategice se bazează, în principiu, pe un dialog între Uniune și țara sau regiunea parteneră, implicând, după caz, statele membre relevante, și țara sau regiunea parteneră, implicând parlamentul național și cel regional, societatea civilă și autoritățile regionale și locale, pentru a asigura că țara sau regiunea în cauză își asumă suficient responsabilitatea procesului și pentru a încuraja sprijinirea strategiilor naționale de dezvoltare, în special a celor de reducere a sărăciei.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Documentele strategice pot face obiectul unei revizuiri intermediare sau a unei revizuiri ad-hoc, în cazul în care este necesar, în conformitate, după caz, cu principiile și procedurile definite în acordurile de parteneriat și de cooperare încheiate cu țările și regiunile partenere.

(2) Documentele strategice fac obiectul unei revizuiri intermediare sau a unei revizuiri ad-hoc, în cazul în care este necesar, în conformitate, după caz, cu principiile și procedurile definite în acordurile de parteneriat și de cooperare încheiate cu țările și regiunile partenere. Procesul de revizuire se desfășoară în consultare cu comisiile competente în fond ale Parlamentului European și cu delegațiile respective ale acestuia, cu parlamentele țărilor și regiunilor partenere și cu structurile parlamentare comune. Procesul de revizuire include și consultări cu reprezentanți ai societății civile și cu părțile interesate din țările beneficiare.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Nu sunt necesare documente strategice pentru țările sau regiunile care beneficiază de o alocare a fondurilor Uniunii în temeiul prezentului regulament de cel mult 50 de milioane EUR pentru perioada 2014-2020.

eliminat

Justificare

50 de milioane de euro reprezintă o sumă foarte mare.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Programe indicative multianuale se întocmesc pentru fiecare din țările sau regiunile care beneficiază de o alocare indicativă a fondurilor Uniunii în temeiul prezentului regulament. Cu excepția țărilor sau regiunilor menționate la alineatul (4), aceste documente se întocmesc pe baza documentelor strategice sau a documentelor similare menționate în prezentul articol.

(5) Programe indicative multianuale se întocmesc pentru fiecare din țările sau regiunile care beneficiază de o alocare indicativă a fondurilor Uniunii în temeiul prezentului regulament. Aceste documente se întocmesc pe baza documentelor strategice sau a documentelor similare menționate în prezentul articol.

Justificare

50 de milioane de euro reprezintă o sumă foarte mare.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Documentele strategice sunt aprobate și programele indicative multianuale sunt adoptate de Comisie în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (3) din regulamentul comun de punere în aplicare. Această procedură se aplică, de asemenea, revizuirilor substanțiale care conduc la o modificare semnificativă a strategiei sau a programării acesteia.

(1) Documentele strategice sunt aprobate și programele indicative multianuale sunt adoptate de Comisie prin intermediul unui act delegat. Această procedură se aplică, de asemenea, revizuirilor la jumătatea termenului și revizuirilor ad-hoc care conduc la o modificare semnificativă a strategiei sau a programării acesteia.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Procedura menționată la alineatul 1 nu se aplică modificărilor nesubstanțiale ale documentelor strategice sau programelor indicative multianuale, efectuării de ajustări tehnice, realocării fondurilor în cadrul alocațiilor indicative per domeniu prioritar sau majorării sau reducerii alocației indicative inițiale cu mai puțin de 20 %, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze domeniile prioritare și obiectivele stabilite în aceste documente. În acest caz, ajustările sunt comunicate Parlamentului European și Consiliului în decurs de o lună.

(2) Procedura menționată la alineatul 1 nu se aplică modificărilor nesubstanțiale ale documentelor strategice sau programelor indicative multianuale, efectuării de ajustări tehnice, realocării fondurilor în cadrul alocațiilor indicative per domeniu prioritar sau majorării sau reducerii alocației indicative inițiale cu mai puțin de 10 %, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze domeniile prioritare și obiectivele stabilite în aceste documente. În acest caz, ajustările sunt comunicate Parlamentului European și Consiliului în decurs de o lună.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 pentru a modifica sau completa anexele I-VII la prezentul regulament.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 pentru a adopta, modifica sau completa documentele de strategie și programele indicative multianuale.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Termenul de neexprimare de obiecții pentru alinierea anexelor I, II și III la deciziile CAD al OCDE de revizuire a listei beneficiarilor prezentate la articolul 1 litera (a) este de o săptămână.

eliminat

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Toate alocările financiare care trebuie plătite în temeiul prezentului Regulament sunt auditate de Curtea de Conturi Europeană (denumită în continuare CCE). CCE se poate consulta cu instituțiile relevante ale țărilor beneficiare pentru a proteja interesele financiare ale cetățenilor Uniunii împotriva fraudei și abuzului și pentru a asigura economia, eficiența și eficacitatea finanțării acordate de Uniune în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Sumele minime indicative alocate pentru fiecare program prevăzut la articolele 5-9 pentru perioada 2014-2020 sunt indicate în anexa VII. Sumele pot fi realocate între programe printr-un act delegat în conformitate cu articolul 18. Sumele corespunzătoare programului privind bunurile publice mondiale și provocările globale pot fi realocate între subtitluri prin decizie a Comisiei, care este comunicată Parlamentului European și Consiliului în termen de o lună de la adoptarea acesteia.

(2) Sumele minime indicative alocate pentru fiecare program prevăzut la articolele 5-9 pentru perioada 2014-2020 sunt indicate în anexa VII. Sumele pot fi realocate între programe printr-un act delegat în conformitate cu articolul 18.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Anexa III

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ȚĂRILE ȘI REGIUNILE PARTENERE CARE COOPEREAZĂ LA NIVEL BILATERAL, ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 5 ALINEATUL (2)

ȚĂRILE ȘI REGIUNILE PARTENERE CARE COOPEREAZĂ LA NIVEL BILATERAL, ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 5 ALINEATUL (2)

Următoarele țări partenere beneficiază de asistență pentru dezvoltare bilaterală în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2):

Următoarele țări partenere beneficiază de asistență pentru dezvoltare bilaterală în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2):

1. Bolivia

1. Bolivia

 

1a. Columbia

 

1b. Costa Rica

2. Cuba

2. Cuba

 

2a. Ecuador

3. El Salvador

3. El Salvador

4. Guatemala

4. Guatemala

5. Honduras

5. Honduras

6. Nicaragua

6. Nicaragua

 

6a. Panama

7. Paraguay

7. Paraguay

 

7a. Peru

8. Afganistan

8. Afganistan

9. Bangladesh

9. Bangladesh

10. Bhutan

10. Bhutan

11. Cambodgia

11. Cambodgia

12. Republica Populară Democrată Coreeană

12. Republica Populară Democrată Coreeană

13. Laos

13. Laos

14. Mongolia

14. Mongolia

15. Myanmar/Birmania

15. Myanmar/Birmania

16. Nepal

16. Nepal

17. Pakistan

17. Pakistan

18. Filipine

18. Filipine

19. Sri Lanka

19. Sri Lanka

20. Vietnam

20. Vietnam

21. Republica Kârgâzstan

21. Republica Kârgâzstan

22. Tadjikistan

22. Tadjikistan

23. Turkmenistan

23. Turkmenistan

24. Uzbekistan

24. Uzbekistan

25. Irak

25. Irak

26. Yemen

26. Yemen

27. Africa de Sud

27. Africa de Sud

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programele geografice se pot inspira, printre altele, din domeniile de cooperare identificate în cele ce urmează, care nu trebuie interpretate ca fiind echivalente cu sectoarele. Prioritățile vor fi stabilite în conformitate cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării” și cu concluziile ulterioare ale instituțiilor Consiliului.

Programele geografice se inspiră din Consensul european și din domeniile de cooperare identificate în cele ce urmează, care nu trebuie interpretate ca fiind echivalente cu sectoarele. Prioritățile vor fi stabilite în colaborare cu țările sau regiunile partenere respective, inclusiv prin implicarea societății civile și a parlamentelor, și vor fi ghidate de Obiectivele de dezvoltare ale mileniului.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – punctul I

Textul propus de Comisie

Amendamentul

I. Drepturile omului, democrația și alte elemente-cheie ale bunei guvernanțe

I. Drepturile omului, democrația și alte elemente-cheie ale bunei guvernanțe în sectorul public și în cel privat

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – punctul I – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) Democrația, drepturile omului și statul de drept;

(a) Democrația, inclusiv alegerile echitabile și transparente, respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor politice, economice, sociale și culturale consacrate în Declarația Universală a Drepturilor Omului a Națiunilor Unite, respectarea drepturilor lucrătorilor și statul de drept;

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – punctul I – litera a – liniuțe (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- sprijin pentru monitorizarea încălcărilor drepturilor democratice, ale drepturilor omului și ale drepturilor lucrătorilor, inclusiv sprijinirea organizațiilor societății civile, a jurnaliștilor, a OIM și a altor organizații internaționale specializate;

 

- sprijin pentru punerea în aplicare și execuția legislației privind drepturile democratice, drepturile omului și drepturile lucrătorilor, inclusiv sub forma unei contribuții la combaterea dumpingului social;

 

- sprijin pentru măsuri de sensibilizare a populației în ceea ce privește drepturile democratice, drepturile omului și drepturile lucrătorilor existente, precum și acordurile și standardele internaționale corespondente;

 

- sprijin pentru dezvoltarea capacităților sindicatelor și a cooperativelor;

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – punctul I – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) Accesul la justiție;

 

- în special pentru victimele întreprinderilor transnaționale europene, în cazul în care încalcă drepturile lucrătorilor și/sau aduc daune mediului, facilitând luarea de măsuri în cadrul instanțelor naționale, regionale sau europene,

 

- consolidarea căilor de atac pentru persoanele și colectivitățile afectate de activitatea întreprinderilor,

 

- sprijinirea de măsuri pentru valorizarea drepturilor sociale, economice și de mediu;

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – punctul I – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) Gestionarea sectorului public;

(c) Gestionarea sectorului public, inclusiv gestiunea financiară, transparența și răspunderea;

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – punctul I – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) Politica și administrarea fiscală;

(d) Politica și administrarea fiscală, în special:

 

- sprijinirea sistemelor fiscale interne transparente pentru cetățeni și întreprinderi și dezvoltarea capacităților locale de monitorizare,

 

- combaterea sustragerii și evaziunii fiscale,

 

- promovarea raportării pentru fiecare țară în parte;

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – punctul I – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) Corupția;

(e) Activități de combatere a corupției;

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – punctul I – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) Societatea civilă și autoritățile locale;

(f) Autoritățile locale alese, inclusiv, după caz, autoritățile tradiționale și cutumiare și societatea civilă;

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – punctul I – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) Resursele naturale și

(g) Gestionarea sustenabilă, transparentă și incluzivă a resurselor naturale, inclusiv a materiilor prime

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – punctul I – litera g – liniuțe (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- sprijin pentru dezvoltarea capacității în ceea ce privește buna guvernanță și gestionarea materiilor prime;

 

- sprijin pentru implementarea Convenției nr. 169 a OIM;

 

- sprijin pentru acțiunile oficiale și cele inițiate de societatea civilă de monitorizare a raportării pentru fiecare țară și pentru fiecare proiect cu privire la întreprinderile care își desfășoară activitatea în industria extractivă și în cea de exploatare forestieră;

 

- sprijin pentru investiții și sisteme de formare profesională aferente prelucrării interne a materiilor prime;

 

- sprijin pentru cooperarea regională în ceea ce privește gestionarea rezervelor de materii prime prezente în subsolul mai multor țări;

 

- sprijin pentru cooperarea tehnologică în ceea ce privește formele cele mai ecologice de extragere și transportare a materiilor prime;

 

- sprijin pentru măsurile de protecție a rezervațiilor naturale împotriva prospectării și extragerii de materii prime, inclusiv pentru inițiativa Yasuni ITT și pentru alte proiecte asemănătoare;

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – punctul II – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) Mediul de afaceri, integrarea regională și piețele mondiale și

(b) Mediul de afaceri, integrarea regională și comerțul pe piețele locale, naționale, regionale și mondiale; sprijinirea dezvoltării sistemelor de producție locale, în special prin promovarea dezvoltării artizanatului local, a IMM-urilor, a microîntreprinderilor, a cooperativelor și a principiilor comerțului echitabil și

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – punctul II – litera b – liniuțe (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- asistență pentru țările și regiunile partenere în ceea ce privește comerțul, investițiile și integrarea regională, inclusiv asistență tehnică și măsuri de dezvoltare a capacităților în vederea elaborării și implementării unor politici comerciale solide care să stimuleze dezvoltarea unui mediu de afaceri mai favorabil activităților comerciale, a politicilor economice și financiare solide, a transparenței fiscale și a sectorului privat, în special a IMM-urilor, punându-se accentul pe comercializarea produselor locale la nivel local, dar și pe piețele naționale și regionale, precum și pentru a oferi țărilor și regiunilor partenere posibilitatea de a beneficia de integrarea lor treptată și fără probleme în economia mondială și a sprijini dreptatea socială și creșterea economică în favoarea celor săraci;

 

- sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare în materie de comerț și în eforturile lor de integrare regională și continentală (inclusiv inițiativele sud-sud) prin stimularea creșterii economice echitabile și sustenabile din punctul de vedere al mediului, precum și în ceea ce privește schimburile de bune practici în materie de negocieri comerciale, stabilirea unei legături între comerț și reducerea sărăciei sau alte strategii echivalente, alte politici în domenii precum piețele, infrastructura și cooperarea transfrontalieră pentru asigurarea accesului celor săraci la apă, la energie sustenabilă și la securitatea umană;

 

- îmbunătățirea capacității în materie de negocieri comerciale; sprijin în ceea ce privește aderarea la Organizația Mondială a Comerțului (OMC) și implementarea acordurilor OMC prin intermediul asistenței tehnice și al dezvoltării capacităților; acordarea de asistență țărilor partenere în ceea ce privește facilitarea comerțului;

 

- sprijin pentru cooperarea economică și comercială și pentru consolidarea relațiilor investiționale dintre Comunitate și țările și regiunile partenere, inclusiv prin măsuri de promovare și asigurare a faptului că actorii privați, inclusiv întreprinderile locale și cele europene, contribuie la dezvoltarea economică sustenabilă și responsabilă din punct de vedere social, inclusiv la respectarea standardelor de bază ale munci stabilite de Organizația Internațională a Muncii (OIM), și prin măsuri de promovare a dezvoltării de capacitate la nivel local;

 

- sprijinirea implementării și monitorizării dispozițiilor referitoare la dezvoltarea sustenabilă din acordurile comerciale încheiate cu țările în curs de dezvoltare, inclusiv dezvoltarea capacității partenerilor sociali, asigurând astfel un raport mai echilibrat între comerț, ocuparea forței de muncă și protecția socială;

 

- sprijinirea comerțului echitabil;

 

- sprijinirea muncii decente și a salariilor corespunzătoare;

 

- sprijin pentru crearea de cooperative, în special în sectorul agricol și cel al pescuitului, inclusiv dezvoltarea capacității de gestiune, sprijinirea sistemelor care vizează utilizarea partajată a echipamentelor, a transportului, a capacităților de stocare și de răcire, a măsurilor de formare și de marketing;

 

- interacțiunea cu sectorul privat, punându-se accentul pe finanțare, inclusiv pe sisteme de microcreditare, pentru întreprinderile naționale și mobilizarea capitalului de la nivel național, în special la nivel de IMM-uri, pentru a consolida dezvoltarea sustenabilă și responsabilă din punct de vedere social;

 

- sprijin pentru dezvoltarea de servicii publice de înaltă calitate și incluzive în folosul populației în ansamblu, inclusiv cooperarea cu Banca Europeană de Investiții și cu alte instituții internaționale de finanțare importante;

 

- sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare în crearea unui sector al TIC prosper, inclusiv în ceea ce privește crearea de programe informatice, sprijinirea instituțională a protejării cunoștințelor tradiționale, apărarea drepturilor de proprietate intelectuală ale sectorului creativ din aceste țări, inclusiv soluții creative cum ar fi grupările de brevete;

 

- dezvoltarea unor parteneriate economice echitabile, inițierea de dialoguri în materie de reglementare și a cooperări comerciale pentru a impulsiona economiile țărilor partenere în vederea eradicări sărăciei;

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – punctul II – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) Agricultura și energia sustenabile.

(c) Agricultura sustenabilă, în special agricultura la scară mică, și energia din surse regenerabile.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Anexa IV – partea A – punctul III – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) Migrația și azilul și

(b) Sprijinirea migrației și a azilului și

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – paragraful introductiv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Asistența Uniunii Europene sprijină acțiunile și dialogurile sectoriale care sunt conforme cu articolul 5 și cu obiectivul general și domeniul de aplicare, precum și cu obiectivele și principiile generale ale prezentului regulament. Se acordă o atenție adecvată domeniilor descrise mai jos, reflectând strategiile stabilite de comun acord, acordurile de parteneriat, de cooperare și comerciale. Prioritățile vor fi stabilite în conformitate cu Comunicarea „O agendă a schimbării” și cu concluziile ulterioare ale Consiliului.

Asistența Uniunii Europene sprijină acțiunile și dialogurile sectoriale care sunt conforme cu articolul 5 și cu obiectivul general și domeniul de aplicare, precum și cu obiectivele și principiile generale ale prezentului regulament. Se acordă o atenție adecvată domeniilor descrise mai jos, reflectând strategiile stabilite de comun acord, parteneriatul, cooperarea și acordurile care contribuie la comerțul deschis și echitabil. Prioritățile vor fi stabilite în conformitate cu Comunicarea „O agendă a schimbării” și cu concluziile ulterioare ale Consiliului.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – America Latină – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) încurajarea coeziunii sociale, în special a incluziunii sociale, a muncii decente și echității, a egalității între sexe și a emancipării femeilor;

(a) încurajarea coeziunii sociale, în special a incluziunii sociale, a drepturilor lucrătorilor, a muncii decente și echității, inclusiv prin acordarea de sprijin sindicatelor și cooperativelor, a egalității între sexe și a emancipării femeilor;

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – America Latină – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) soluționarea problemelor de guvernanță și sprijinirea reformelor politice, în special în domeniile politicilor sociale, gestionării finanțelor publice și impozitării, securității (incluzând drogurile, criminalitatea și corupția), consolidarea bunei guvernanțe și a instituțiilor publice (inclusiv prin mecanisme inovatoare de asigurare a cooperării tehnice, de exemplu, TAIEX și înfrățire), protecția drepturilor omului, inclusiv a drepturilor populațiilor indigene și ale populațiilor cu origini africane, a mediului, lupta împotriva discriminării și lupta împotriva producției, consumului și traficului de droguri;

(b) soluționarea problemelor de guvernanță și sprijinirea reformelor politice, în special în domeniile politicilor sociale, gestionării finanțelor publice și impozitării, securității (incluzând drogurile, criminalitatea și corupția), consolidarea bunei guvernanțe și a instituțiilor publice (inclusiv prin mecanisme inovatoare de asigurare a cooperării tehnice, de exemplu, TAIEX și înfrățire), protecția drepturilor omului, inclusiv a drepturilor populațiilor indigene și ale populațiilor cu origini africane, respectarea standardelor fundamentale privind munca ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), a mediului, lupta împotriva discriminării și lupta împotriva producției, consumului și traficului de droguri;

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – America Latină – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) abordarea vulnerabilității economice și susținerea transformării structurale prin stabilirea unor parteneriate puternice în jurul comerțului, investițiilor, know-how-ului și cercetării, inovării și tehnologiei și promovarea creșterii durabile și favorabile incluziunii în toate dimensiunile sale, cu o atenție deosebită acordată provocărilor prezentate de fluxurile migraționale, securitatea alimentară (inclusiv agricultura și pescuitul sustenabile), schimbările climatice, energiile sustenabile și protecția și sporirea biodiversității și serviciilor ecosistemelor, incluzând apa și pădurile, precum și investițiilor productive pentru locuri de muncă mai multe și mai bune în cadrul economiei verzi;

(f) abordarea vulnerabilității economice și susținerea transformării structurale prin stabilirea unor parteneriate puternice în jurul relațiilor comerciale deschise și echitabile, investițiilor productive care să genereze locuri de muncă mai multe și mai bune într-o economie ecologică și favorabilă incluziunii, transferului de cunoștințe și cooperării în domeniile cercetării, inovării și tehnologiei și promovarea creșterii durabile și favorabile incluziunii în toate dimensiunile sale, cu o atenție deosebită acordată provocărilor prezentate de fluxurile migraționale, securitatea alimentară (inclusiv agricultura și pescuitul sustenabile), schimbările climatice, energiile sustenabile și protecția și sporirea biodiversității și serviciilor ecosistemelor, incluzând apa, solul și pădurile; sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii ca surse principale de creștere economică, dezvoltare și locuri de muncă favorabile incluziunii; promovarea ajutorului de dezvoltare pentru comerț în vederea asigurării faptului că microîntreprinderile și IMM-urile din America Latină pot beneficia de posibilitățile oferite de comerțul internațional;

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – America Latină – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) atenuarea impactului negativ pe care îl va avea asupra economiei multor țări din această regiune excluderea lor din Sistemul de preferințe tarifare generalizate.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – Asia – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) încurajarea coeziunii sociale, în special a incluziunii sociale, a muncii decente și echității, a egalității între sexe și a emancipării femeilor;

(a) încurajarea coeziunii sociale, în special a incluziunii sociale, a drepturilor lucrătorilor, a muncii decente și echității, inclusiv prin acordarea de sprijin sindicatelor și cooperativelor, a egalității între sexe și a emancipării femeilor;

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – Asia – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) stabilirea unor parteneriate accesibile tuturor în sfera comerțului, investițiilor, ajutoarelor, migrației, cercetării, inovării și tehnologiei;

(b) susținerea transformării structurale prin stabilirea unor parteneriate accesibile tuturor în sfera relațiilor comerciale echitabile, investițiilor productive care să genereze locuri de muncă mai multe și mai bune într-o economie ecologică și favorabilă incluziunii, transferului de cunoștințe și cooperării în domeniile cercetării, inovării și tehnologiei și promovarea creșterii sustenabile și favorabile incluziunii în toate dimensiunile sale, cu acordarea unei atenții deosebite provocărilor prezentate de fluxurile migraționale, de securitatea alimentară (inclusiv agricultura sustenabilă și pescuitul sustenabil), de schimbările climatice, de sursele de energie sustenabile și de protecția și sporirea biodiversității și serviciilor ecosistemelor, incluzând apa, solul și pădurile;

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – Asia – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) sprijinirea unei societăți civile active și organizate pentru dezvoltare și favorizarea parteneriatelor public-privat;

(d) sprijinirea unei societăți civile active și organizate, inclusiv consolidarea sindicatelor și a organizațiilor patronatului în vederea unui dialog social;

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – Asia Centrală – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) promovarea reformei constituționale și a apropierii legislative, de reglementare și administrative cu Uniunea, inclusiv continuarea democratizării și a organizării societății civile, sprijinirea statului de drept, a bunei guvernanțe, a fiscalității și consolidarea instituțiilor și organismelor naționale, cum ar fi organismele electorale, parlamentele, reforma administrației publice și gestionarea finanțelor publice;

(a) promovarea reformei constituționale și a apropierii legislative, de reglementare și administrative cu Uniunea, cu accent pe continuarea democratizării, respectarea drepturilor omului, întărirea unei societăți civile organizate, inclusiv a sindicatelor și a organizațiilor patronatului în vederea unui dialog social, sprijinirea statului de drept, a bunei guvernanțe, a fiscalității și consolidarea instituțiilor și organismelor naționale, cum ar fi organismele electorale, parlamentele, un sistem judiciar independent, reforma administrației publice și gestionarea finanțelor publice;

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – Asia Centrală – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) promovarea creșterii economice favorabile incluziunii și durabile, soluționarea inegalităților sociale și regionale și sprijinirea politicilor în domenii precum educația, cercetarea, inovația și tehnologia, sănătatea, munca decentă, energia durabilă, agricultura și dezvoltarea rurală, încurajarea IMM-urilor, stimulând totodată dezvoltarea unei economii de piață, a comerțului și investițiilor, inclusiv reformele în domeniul reglementării și sprijinirea integrării în OMC;

(b) promovarea creșterii economice favorabile incluziunii și durabile, soluționarea inegalităților sociale și regionale și sprijinirea politicilor în domenii precum educația, cercetarea, inovația și tehnologia, sănătatea, munca decentă, energia durabilă, agricultura și dezvoltarea rurală; promovarea diversificării economice prin sprijinirea microîntreprinderilor și a IMM-urilor, stimulând totodată dezvoltarea unei economii de piață sociale, a comerțului deschis și echitabil și a investițiilor, inclusiv reformele în domeniul reglementării și sprijinirea integrării în OMC;

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – Orientul Mijlociu – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) promovarea unei reforme și diversificări economice sustenabile, a comerțului, a dezvoltării unei economii de piață, a unor investiții productive și durabile în principalele sectoare (cum ar fi energia, inclusiv energia din surse regenerabile), a parteneriatelor public-private și a integrării țărilor partenere în OMC;

(c) promovarea unei reforme și diversificări economice sustenabile, a unor relații comerciale deschise și echitabile, a dezvoltării unei economii de piață sustenabile și sociale, a unor investiții productive și durabile în principalele sectoare (cum ar fi energia, cu accent pe energia din surse regenerabile) și a integrării țărilor partenere în OMC, dacă acestea doresc acest lucru;

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – Orientul Mijlociu – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) completarea resurselor desfășurate în cadrul acestui instrument prin acțiuni și sprijin coerente prin intermediul altor instrumente ale UE, care se pot axa pe o integrare regională mai amplă, pe promovarea intereselor UE în domenii precum economia, energia, cercetarea, inovarea și tehnologia, pe combaterea producției, consumului și traficului de droguri în contextul legăturii dintre securitate și dezvoltare, precum și pe gestionarea migrației și sprijinirea persoanelor strămutate și a refugiaților, în contextul legăturii dintre dezvoltare și migrație.

(e) completarea resurselor desfășurate în cadrul acestui instrument prin acțiuni și sprijin coerente prin intermediul altor instrumente ale UE, care se pot axa pe o integrare regională mai amplă, promovând interese comune în domenii precum economia sustenabilă, redresarea economică și protecția împotriva crizelor financiare, energia din surse regenerabile, cercetarea, inovarea și tehnologia; sprijinirea dezvoltării unor canale de finanțare fiabile, accesibile și ușor de utilizat, inclusiv a microcreditării și a sistemelor de contragarantare de către Banca Europeană de Investiții; combaterea producției, consumului și traficului de droguri în contextul legăturii dintre securitate și dezvoltare; promovarea gestionării coerente a migrației și sprijinirea unei mobilități bine dirijate, precum și acordarea de asistență persoanelor strămutate și refugiaților, oferindu-le soluții practice în contextul legăturii dintre dezvoltare și migrație.

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – Africa de Sud – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) oferirea de sprijin pentru eforturile de adaptare necesare în urma stabilirii diferitelor zone de liber schimb;

(b) oferirea de sprijin pentru integrarea comercială, la nivel regional, a Africii de Sud și a partenerilor SADC ai acesteia în vederea unor eventuale viitoare zone de liber schimb între acestea și a unor relații comerciale mai strânse cu UE;

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – Africa de Sud – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) eliminarea vulnerabilității economice și realizarea unei transformări structurale cu accent pe locuri de muncă decente, prin creștere economică de durată și favorabilă incluziunii, o economie verde cu emisii reduse de carbon și dezvoltare durabilă în toate dimensiunile sale (inclusiv agricultură și pescuit durabile), precum și sporirea biodiversității și a serviciilor ecosistemelor;

(d) tratarea vulnerabilității economice și realizarea unei contribuții la transformarea structurală cu accent pe locuri de muncă decente, prin creștere economică sustenabilă și favorabilă incluziunii și o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, bazată pe surse de energie regenerabile și cu emisii reduse de carbon, prin crearea de parteneriate strânse în jurul relațiilor comerciale echitabile, al investițiilor productive pentru locuri de muncă mai multe și mai bune în cadrul economiei ecologice și favorabile incluziunii, în jurul transferului de cunoștințe și al cooperării în domeniul cercetării, al inovării și al tehnologiilor și promovarea unei dezvoltări sustenabile și favorabile incluziunii în toate dimensiunile sale, acordându-se o atenție deosebită provocărilor legate de fluxurile de migranți, de locuințe, de securitatea alimentară (inclusiv agricultura durabilă și pescuitul durabil), de schimbările climatice, de sursele sustenabile de energie, precum și protecția și sporirea biodiversității și a serviciilor ecosistemelor, inclusiv apa și solul;

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 6, programul „Bunuri publice mondiale și provocări globale” urmărește consolidarea cooperării, a schimbului de cunoștințe și experiență și a capacităților țărilor partenere. Programul se poate inspira, printre altele, din următoarele domenii de cooperare, asigurând o sinergie maximă între acestea, pe baza interconexiunii puternice dintre ele:

În conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 6, programul „Bunuri publice mondiale și provocări globale” urmărește consolidarea cooperării, a schimbului de cunoștințe și experiență și a capacităților țărilor partenere. Programul se inspiră din Consensul european pentru dezvoltare și din următoarele domenii de cooperare, asigurând o sinergie maximă între acestea, pe baza interconexiunii puternice dintre ele:

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – Energia durabilă – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) promovarea securității energetice, de exemplu prin diversificarea surselor și căilor de aprovizionare, ținând cont de problemele legate de volatilitatea prețurilor și de posibilitățile de reducere a emisiilor, prin îmbunătățirea piețelor și favorizarea comerțului și a interconexiunilor în domeniul energiei.

(c) promovarea securității energetice, de exemplu prin diversificarea surselor și căilor de aprovizionare, ținând cont de problemele legate de volatilitatea prețurilor și de posibilitățile de reducere a emisiilor, prin îmbunătățirea piețelor și favorizarea comerțului deschis și echitabil și a interconexiunilor în domeniul energiei.

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – Dezvoltarea umană– litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Promovarea acțiunilor care urmăresc crearea de locuri de muncă mai multe și mai bune în domenii precum dezvoltarea competitivității și a rezilienței microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) locale și integrarea acestora în economia mondială, susținerea țărilor în curs de dezvoltare în vederea integrării în sistemul comercial multilateral, dezvoltarea sectorului privat și îmbunătățirea mediului de afaceri, sprijinirea definirii și punerii în aplicare a politicilor în domeniul inovării și tehnologiei industriale și a politicilor și acordurilor comerciale, sprijinirea eforturilor de integrare regională, promovarea relațiilor în domeniul investițiilor dintre UE și țările și regiunile partenere și valorificarea investițiilor și cooperării public-privat prin instrumente de finanțare inovatoare. Promovarea economiei verzi, a eficienței resurselor și a unor procese de consum și producție durabile. Promovarea utilizării comunicațiilor electronice ca instrument de susținere a creșterii în toate sectoarele, în vederea eliminării decalajului digital, pentru a asigura un cadru politic și de reglementare adecvat în acest domeniu, precum și promovarea dezvoltării infrastructurii necesare și a utilizării serviciilor și aplicațiilor bazate pe TIC.

Promovarea acțiunilor care urmăresc crearea de locuri de muncă mai multe și mai bune în domenii precum dezvoltarea competitivității și a rezilienței microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) locale și accesul lor la piețele locală, națională, regională și mondială, susținerea țărilor în curs de dezvoltare în vederea integrării în sistemele comerciale regionale și multilaterale, dezvoltarea meșteșugurilor locale, deoarece acestea contribuie la conservarea patrimoniului cultural local, dezvoltarea sectorului privat, inclusiv a sistemelor de microcreditare, și îmbunătățirea mediului de afaceri, sprijinirea dezvoltării economiei de la nivel local și a sistemelor de producție locale, a definirii și punerii în aplicare a politicilor în domeniul inovării și tehnologiei industriale și a relațiilor comerciale echitabile, a dezvoltării capacităților în ceea ce privește negocierea acordurilor comerciale, sprijinirea eforturilor de integrare regională, valorificarea investițiilor și cooperării public-privat prin instrumente de finanțare inovatoare. Ar trebui să se acorde prioritate promovării comerțului cu impact la nivel național în țările partenere și a comerțului care aduce beneficii micilor agenți economici și persoanelor sărace, iar ajutorul pentru comerț ar trebui mai bine focalizat. Promovarea economiei verzi și incluzive, a eficienței resurselor și a unor procese de consum și producție durabile. Promovarea utilizării comunicațiilor electronice ca instrument de susținere a creșterii în toate sectoarele, în vederea eliminării decalajului digital, pentru a asigura un cadru politic și de reglementare adecvat în acest domeniu, precum și promovarea dezvoltării infrastructurii necesare și a utilizării serviciilor și aplicațiilor bazate pe TIC.

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – Migrația și azilul – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) asigurarea unei mai bune gestionări a fluxurilor migraționale la toate dimensiunile acestora;

(b) asigurarea unei mai bune gestionări a fluxurilor migraționale la toate dimensiunile acestora și a unei mai bune protecții a migranților în toate privințele, asigurarea unei mai bune protecții a refugiaților și securizarea rutelor de intrare în Uniune;

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Anexa V – partea B – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) un nivel crescut de sensibilizare a consumatorilor europeni cu privire la comerțul echitabil și sustenabil și favorizarea accesului la piețele europene pentru bunurile produse în mod echitabil;

PROCEDURĂ

Titlu

Instituirea unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare

Referințe

COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

DEVE

17.1.2012

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

INTA

17.1.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Helmut Scholz

25.1.2012

Examinare în comisie

30.5.2012

11.7.2012

 

 

Data adoptării

17.9.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaș, Béla Glattfelder, Silvana Koch-Mehrin, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Eric Andrieu, Jolanta Emilia Hibner, Gabriel Mato Adrover

AVIZ al Comisiei pentru bugete (13.7.2012)

destinat Comisiei pentru dezvoltare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare

(COM(2011)0840 – C7‑0493/2011 – 2011/0406(COD))

Raportor pentru aviz: Jan Kozłowski

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

UE este cel mai mare donator de asistență pentru dezvoltare pe plan mondial și, împreună cu statele membre, asigură mai mult de jumătate din ajutorul total acordat țărilor în curs de dezvoltare. În plus, cu ocazia celui mai recent Summit pentru Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, UE și-a confirmat intenția de a-și păstra poziția de frunte în materie de asistență pentru dezvoltare, angajându-se să îndeplinească obiectivul de 0,7% din VNB până în 2015 și să evalueze în fiecare an progresul realizat în sensul îndeplinirii acestui obiectiv.

Prezenta propunere a Comisiei referitoare la un regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare va pune la dispoziția Uniunii instrumentele necesare pentru îndeplinirea angajamentelor sale pentru cadrul financiar multianual 2014-2020. Noul ICD va avea aceleași obiective ca versiunea sa precedentă, obiectivul privind eradicarea sărăciei în țările și regiunile partenere meritând o atenție deosebită. Sfera de acoperire geografică a noului ICD se va baza pe instrumentul în vigoare și va oferi un temei juridic mai solid pentru implementarea de inițiative transregionale, cum ar fi Strategia comună Africa-UE.

Asistența pentru dezvoltare de la nivelul UE este deosebit de prețioasă datorită poziției imparțiale a UE în ceea ce privește furnizarea de ajutor extern și completarea eforturilor depuse de statele membre în acest sens. O abordare mai integrată și coordonată mai strâns între UE și statele membre este deosebit de importantă în perioade de austeritate, pentru a se putea răspunde în mod mai eficace provocărilor de la nivel mondial, propunerea actuală a Comisiei având ca obiectiv consolidarea în continuare a acestei capacități de cooperare. În plus, în următoarea perioadă de programare, cadrul normativ va fi simplificat, ceea ce ar trebui să asigure beneficiarilor un acces mai ușor la finanțare. Raportorul pentru aviz dorește să sublinieze că UE trebuie să cheltuiască sumele destinate asistenței pentru dezvoltare într-un mod măsurabil, responsabil și menit să producă un impact maxim asupra eradicării sărăciei.

Comisia propune, de asemenea, o abordare mai nuanțată a modului în care este direcționată asistența acordată de Uniune, astfel încât aceasta să fie îndreptată acolo unde este cel mai necesar și unde va avea impactul cel mai important.

Implicațiile bugetare

Comisia propune să fie majorate cu 17,87% alocațiile financiare disponibile pentru ICD în următorul CFM (de la 17 474 de milioane EUR în 2007-2013 la 20 597 de milioane EUR în 2014-2020). Spre deosebire de instrumentul în vigoare, noul regulament prevede ca o parte din fonduri să nu fie alocate, ci să fie destinate evenimentelor și provocărilor neprevăzute.

Alocările financiare indicative pentru perioada 2014-2020 sunt prezentate în anexa VII la propunerea de regulament, care poate fi modificată sau actualizată de Comisie prin intermediul actelor delegate. Aproximativ 31,8% din alocările tematice ale ICD pentru bunurile publice și provocările mondiale, prevăzute pentru următorul CFM, se vor axa pe aspecte ale mediului și pe combaterea schimbărilor climatice, 12,7% pe măsuri referitoare la sursele de energie durabile, 20% vor fi alocate pentru dezvoltarea umană, 28,4% pentru securitatea alimentară și agricultura durabilă și 7% pentru migrație și azil. Raportorul pentru aviz dorește să sublinieze că alocările destinate combaterii schimbărilor climatice nu ar trebui să pericliteze principalele sarcini și obiective ale cooperării pentru dezvoltare, și anume eradicarea sărăciei și realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, precum și promovarea democrației, a drepturilor omului, a statului de drept și a bunei guvernanțe. Toate aceste aspecte reprezintă condiții prealabile pentru crearea în țările în curs de dezvoltare a unei economii de piață funcționale și stabile.

O parte considerabilă a asistenței europene pentru dezvoltare este canalizată prin serviciile Comisiei, în timp ce statele membre alocă în mod direct cea mai mare parte a asistenței. Totodată, Uniunea se află într-o poziție mai avantajoasă decât statele membre în ceea ce privește asigurarea unui caracter previzibil al asistenței pentru dezvoltare și identificarea bugetelor și a priorităților de execuție pe termen lung, datorită planificări multianuale asigurate de CFM. Avantajul competitiv ar trebui valorificat, iar eventualele suprapuneri dintre asistența acordată de Uniune și de statele membre ar trebui evitate.

De asemenea, finanțarea destinată învățământului superior va fi acordată prin programul „Erasmus pentru toți”, prin intermediul a două alocări multianuale care vor fi reflectate în programarea multianuală indicativă a ICD. Raportorul pentru aviz dorește să înlocuiască această sumă indicativă cu o cotă relativă, având în vedere incertitudinea legată de sumele finale ce vor fi alocate instrumentelor de acțiune externă participante.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1a. subliniază că pachetul financiar menționat în propunerea legislativă constituie doar o valoare indicativă adresată autorității legislative și nu poate fi fixat până când nu se ajunge la un acord privind propunerea de regulament de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020;

Amendamentul  2

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1b. reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 2011 privind „investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii”1; reamintește că este necesar să se prevadă suficiente resurse suplimentare în următorul CFM pentru a permite Uniunii să își realizeze prioritățile politice existente și noile sarcini prevăzute în Tratatul de la Lisabona și să facă față evenimentelor neprevăzute; solicită Consiliului, în cazul în care nu este de acord cu această abordare, să identifice în mod clar la care dintre prioritățile sau proiectele sale politice ar putea renunța în totalitate, în ciuda valorii lor adăugate europene dovedite;

 

_________________

 

1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Prezentul regulament ar trebui să stabilească, pentru întreaga durată a instrumentului, un pachet financiar care să constituie referința principală pentru autoritatea bugetară în cadrul procedurii bugetare anuale, în sensul punctului [...] din Acordul interinstituțional din XX/201Z dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Îmbunătățirea punerii în aplicare și a calității cheltuielilor ar trebui să fie principiile directoare în atingerea obiectivelor instrumentului, asigurându-se totodată utilizarea optimă a resurselor financiare.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 1c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c) Este important să se asigure o bună gestiune financiară a instrumentului și punerea în aplicare a acestuia în modul cel mai eficient și ușor accesibil, garantându-se, în același timp, securitatea juridică și accesibilitatea instrumentului pentru toți participanții.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Uniunea este fondată pe valorile democrației, statului de drept, universalității, indivizibilității și respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, pe respectarea demnității umane, pe principiile egalității și solidarității și pe respectarea principiilor Cartei ONU și ale dreptului internațional. Aceasta urmărește să dezvolte și să consolideze angajamentul față de aceste valori în țările și regiunile partenere, prin dialog și cooperare.

(4) Uniunea este fondată pe valorile democrației, statului de drept, universalității, indivizibilității și respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, pe respectarea demnității umane, pe egalitatea între bărbați și femei, pe principiile egalității și solidarității și pe respectarea principiilor Cartei ONU și ale dreptului internațional. Aceasta urmărește să dezvolte și să consolideze angajamentul față de aceste valori în țările și regiunile partenere, prin dialog și cooperare.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Uniunea își propune, de asemenea, să asigure coerența cu alte domenii ale acțiunii sale externe. Aceasta trebuie asigurată în momentul formulării politicii de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii și al programării planurilor sale strategice și punerii în aplicare a măsurilor.

(5) Uniunea își propune, de asemenea, să asigure coerența cu alte domenii ale acțiunii sale externe, precum și cu politicile sale interne. Aceasta trebuie asigurată în momentul formulării politicii de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii și al programării planurilor sale strategice și punerii în aplicare a măsurilor.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) În scopul asigurării coerenței politicilor de dezvoltare, măsurile luate de Uniune în alte domenii trebuie să contribuie la eforturile depuse de statele în curs de dezvoltare pentru a atinge obiectivele de dezvoltare a mileniului, în conformitate cu articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) În țările cu venituri mici și medii se înregistrează un nivel ridicat de sărăcie, motiv pentru care ar trebui să se acorde o atenție deosebită reducerii sărăciei prin programele tematice și geografice disponibile în cadrul ICD pentru aceste țări, asigurându-se totodată complementaritatea cu Instrumentul de parteneriat.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Uniunea și statele membre trebuie să îmbunătățească coerența și complementaritatea politicilor lor de cooperare pentru dezvoltare, răspunzând în special priorităților țărilor și regiunilor partenere la nivel național și regional. Pentru a asigura că politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii și politicile statelor membre se completează și se susțin reciproc, este necesar să se prevadă proceduri de programare în comun care ar trebui puse în aplicare ori de câte ori este posibil și prezintă relevanță.

(8) Uniunea și statele membre trebuie să îmbunătățească coerența, coordonarea și complementaritatea politicilor lor de cooperare pentru dezvoltare, răspunzând în special priorităților țărilor și regiunilor partenere la nivel național și regional. Pentru a asigura că politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii și politicile statelor membre se completează și se susțin reciproc, este necesar să se prevadă proceduri de programare în comun care ar trebui puse în aplicare ori de câte ori este posibil și prezintă relevanță.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Politica Uniunii și acțiunea internațională în domeniul cooperării pentru dezvoltare sunt ghidate de ODM, cum ar fi eradicarea sărăciei extreme și a foametei, inclusiv orice modificări ulterioare ale acestora, și de obiectivele și principiile de dezvoltare aprobate de Uniune și de statele sale membre, inclusiv în contextul cooperării acestora în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU) și al altor organizați internaționale competente în domeniul cooperării pentru dezvoltare.

(9) Politica Uniunii și acțiunea internațională în domeniul cooperării pentru dezvoltare sunt ghidate de ODM, cum ar fi eradicarea sărăciei extreme și a foametei, inclusiv orice modificări ulterioare ale acestora, și de obiectivele și principiile de dezvoltare aprobate de Uniune și de statele sale membre și de Parlamentul European, inclusiv în contextul cooperării acestora în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU) și al altor organizați internaționale competente în domeniul cooperării pentru dezvoltare.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Uniunea Europeană și-a asumat un angajament puternic față de egalitatea de gen ca parte componentă a drepturilor omului, care este o chestiune de dreptate socială și o valoare fundamentală a politicii de dezvoltare a Uniunii, egalitatea de gen fiind un element de bază pentru realizarea tuturor ODM-urilor; Consiliul a adoptat Planul de acțiune al UE privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și emanciparea femeilor în contextul dezvoltării (2010-2015).

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Asistența Uniunii ar trebui să se orienteze spre zonele în care are un impact mai mare, având în vedere capacitatea sa de a acționa la scară globală și de a răspunde provocărilor globale, precum eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă și incluzivă și promovarea la nivel mondial a democrației, bunei guvernanțe, drepturilor omului și statului de drept, angajamentul său predictibil pe termen lung față de asistența pentru dezvoltare și rolul său în coordonarea cu statele sale membre. În vederea asigurării unui astfel de impact, trebuie să se aplice principiul diferențierii nu doar la nivelul alocării fondurilor, ci și la nivelul programării, pentru a garanta că procesul de cooperare pentru dezvoltare bilaterală vizează țările partenere care au cea mai mare nevoie, inclusiv statele fragile și statele cu grad ridicat de vulnerabilitate, și cu capacitate limitată de acces la alte surse de finanțare pentru sprijinirea propriei dezvoltări, având în vedere impactul potențial al asistenței Uniunii în țările partenere. În consecință, programarea bilaterală ar viza astfel de țări, sub rezerva aplicării de criterii obiective bazate pe necesitățile și capacitățile acestor țări, precum și pe impactul asistenței UE.

(11) Asistența Uniunii ar trebui să se orienteze spre zonele în care are un impact mai mare, având în vedere capacitatea sa de a acționa la scară globală și de a răspunde provocărilor globale, precum eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă și incluzivă și promovarea la nivel mondial a democrației, bunei guvernanțe, drepturilor omului și statului de drept, angajamentul său predictibil pe termen lung față de asistența pentru dezvoltare și rolul său în coordonarea cu statele sale membre. În vederea asigurării unui astfel de impact, analiza și programarea pentru fiecare țară ar trebui să includă și o analiză a conflictelor, iar principiul diferențierii ar trebui să se aplice nu doar la nivelul alocării fondurilor, ci și la nivelul programării, pentru a garanta că procesul de cooperare pentru dezvoltare bilaterală vizează țările partenere care au cea mai mare nevoie, inclusiv statele fragile și statele cu grad ridicat de vulnerabilitate, și cu capacitate limitată de acces la alte surse de finanțare pentru sprijinirea propriei dezvoltări, având în vedere impactul potențial al asistenței Uniunii în țările partenere. În consecință, programarea bilaterală ar viza astfel de țări, sub rezerva aplicării de criterii obiective bazate pe necesitățile și capacitățile acestor țări, precum și pe impactul asistenței UE. Pentru a optimiza impactul ajutorului Uniunii în lume, punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui coordonată îndeaproape cu programele și acțiunile finanțate în temeiul altor regulamente de stabilire a unor instrumente de finanțare externă, și anume Regulamentul (UE) nr. […/…] al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de stabilitate, Regulamentul (UE) nr. […/…] al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și a drepturilor omului la nivel mondial și Regulamentul (UE) nr. […/…] (COM(2011)0843) al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui Instrument de parteneriat pentru cooperarea cu țările terțe.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Prezentul regulament trebuie să prevadă un cadru favorizant programării, permițând o coordonare sporită între politicile Uniunii prin utilizarea unui document-cadru comun ca bază pentru programare. Acesta trebuie să permită alinierea deplină cu țările și regiunile partenere, bazându-se, după caz, pe planuri naționale de dezvoltare sau documente de dezvoltare cuprinzătoare similare, și să urmărească o mai bună coordonare între donatori, în special între Uniune și statele sale membre, prin programare în comun.

(12) Prezentul regulament ar trebui să prevadă un cadru favorabil programării, permițând o coordonare sporită între politicile Uniunii în materie de dezvoltare prin utilizarea unui document-cadru comun ca bază pentru programare. Acesta trebuie să permită alinierea deplină cu țările și regiunile partenere, bazându-se, pe cât posibil, pe planuri naționale de dezvoltare sau documente de dezvoltare cuprinzătoare similare adoptate de parlamentele țărilor sau regiunilor partenere în urma consultării respectivelor lor societăți civile și să urmărească o mai bună coordonare între donatori, în special între Uniune și statele sale membre, prin programare în comun.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Combaterea schimbărilor climatice și protejarea mediului se numără printre marile provocări cu care se confruntă Uniunea și în care necesitatea acțiunii internaționale este urgentă. În conformitate cu intenția declarată în comunicarea Comisiei „Un buget pentru Europa 2020” din 29 iunie 2011, prezentul regulament ar trebui să contribuie la obiectivul direcționării a cel puțin 20% din bugetul UE către o societate cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice, iar programul privind bunurile publice și provocările globale ar trebui să utilizeze cel puțin 25% din fondurile sale pentru a acoperi schimbările climatice și mediul. Acțiunile din aceste două domenii ar trebui, acolo unde este posibil, să se susțină reciproc, pentru a consolida impactul acestora.

(15) Combaterea schimbărilor climatice și protejarea mediului se numără printre marile provocări cu care se confruntă Uniunea și țările în curs de dezvoltare și în care necesitatea acțiunii internaționale este urgentă. În conformitate cu intenția declarată în comunicarea Comisiei intitulată „Un buget pentru Europa 2020” din 29 iunie 2011, prezentul regulament ar trebui să contribuie la obiectivul direcționării bugetului UE către o societate cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice, iar programul privind bunurile publice și provocările globale ar trebui să utilizeze o parte din fondurile sale pentru a acoperi schimbările climatice și mediul. Acțiunile din aceste două domenii ar trebui, acolo unde este posibil, să se susțină reciproc, pentru a consolida impactul acestora, fără a aduce atingere principalului obiectiv al acestui instrument, care constă în atingerea ODM, inclusiv în ceea ce privește combaterea sărăciei. Conform angajamentului asumat de UE în cadrul Acordului de la Copenhaga, resursele alocate pentru atenuare și adaptare în țările în curs de dezvoltare vor fi resurse noi și suplimentare.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Comunicarea Comisiei „Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării” prevede sprijin în continuare pentru incluziune socială și dezvoltare umană de cel puțin 20% din ajutorul pentru dezvoltare al Uniunii. Pentru a contribui la acest scop, cel puțin 20 % din programul privind bunurile publice mondiale și provocările globale ar trebui să susțină acest domeniu al dezvoltării.

(16) Comunicarea Comisiei „Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării” prevede un sprijin permanent pentru incluziune socială și dezvoltare umană de cel puțin 20% din ajutorul pentru dezvoltare al Uniunii. Prioritatea „incluziune socială și dezvoltare umană” trebuie înțeleasă ca incluzând servicii sociale de bază precum sănătatea și educația. Pentru a contribui la acest scop, cel puțin 20 % din programul privind bunurile publice mondiale și provocările globale ar trebui să susțină acest domeniu al dezvoltării.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Asistența se axează, de asemenea, pe consolidarea politicii bugetare a țărilor-partenere și pe promovarea mobilizării veniturilor de la nivel național, ceea ce va duce la reducerea sărăciei și a dependenței de asistență în viitor, favorizând totodată creșterea economică durabilă și dezvoltarea socială.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Îndeplinirea acestor obiective se măsoară pe baza indicatorilor relevanți, în special ODM 1 pentru litera (a) și ODM 1-8 pentru litera (b), precum și a altor indicatori stabiliți de comun acord de Uniune și statele sale membre.

Îndeplinirea acestor obiective se măsoară pe baza indicatorilor relevanți, inclusiv pe baza indicatorilor de dezvoltare umană, în special ODM 1 pentru litera (a) și ODM 1‑8 pentru litera (b), precum și a altor indicatori stabiliți de comun acord de ONU, de Uniune și de statele sale membre.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (a), cel puțin 90 % din cheltuielile prevăzute în cadrul Programului pan-african și al programelor tematice îndeplinesc criteriile aplicabile AOD, definite de CAD al OCDE.

Toate cheltuielile prevăzute în cadrul Programului panafrican și al programelor tematice îndeplinesc criteriile aplicabile AOD, definite de CAD al OCDE.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Criteriile de eligibilitate pentru sprijin bugetar sunt definite clar și obiectiv, iar aplicarea lor cu strictețe este asigurată și monitorizată de autoritatea bugetară.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Sunt integrate în toate programele următoarele aspecte orizontale: promovarea drepturilor omului, egalitatea de șanse între femei și bărbați, emanciparea femeilor, nediscriminarea, democrația, buna guvernanță, drepturile copilului și drepturile populațiilor indigene, incluziunea socială și drepturile persoanelor cu handicap, sustenabilitatea mediului, inclusiv identificarea de soluții la schimbările climatice, precum și combaterea HIV/SIDA.

(3) Sunt integrate în toate programele următoarele aspecte orizontale: promovarea drepturilor omului, antreprenoriatul, drepturile lucrătorilor, protecția mediului, egalitatea de șanse între femei și bărbați, emanciparea femeilor, nediscriminarea, democrația, buna guvernanță, drepturile copilului și drepturile populațiilor indigene, incluziunea socială și drepturile persoanelor cu handicap, sustenabilitatea mediului, inclusiv identificarea de soluții la schimbările climatice, precum și combaterea HIV/SIDA.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În punerea în aplicare a prezentului regulament, se asigură coerența cu alte domenii de acțiune externă a Uniunii și cu alte politici relevante ale acesteia. În acest scop, măsurile finanțate în temeiul prezentului regulament, inclusiv cele gestionate de BEI, se bazează pe politicile de cooperare prevăzute în instrumente precum acorduri, declarații și planuri de acțiune încheiate între Uniune și țările și regiunile terțe în cauză, precum și pe deciziile, interesele specifice, prioritățile de politică și strategiile Uniunii.

(5) În punerea în aplicare a prezentului regulament, se asigură coerența cu alte domenii de acțiune externă a Uniunii, inclusiv cu alte instrumente relevante pentru acțiunea externă, după caz, și cu alte politici interne și externe relevante ale acesteia. În acest scop, măsurile finanțate în temeiul prezentului regulament, inclusiv cele gestionate de BEI, se bazează pe politicile de cooperare prevăzute în instrumente precum acorduri, declarații și planuri de acțiune încheiate între Uniune și țările și regiunile terțe în cauză, precum și pe deciziile, interesele specifice, prioritățile de politică și strategiile Uniunii.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Comisia și statele membre efectuează schimburi de informații periodice și frecvente, inclusiv cu alți donatori, și încurajează o mai bună coordonare și o mai bună complementaritate între donatori, prin eforturi în vederea unei programări multianuale comune bazată pe strategiile de reducere a sărăciei sau pe strategii echivalente din țările partenere, prin mecanisme comune de punere în aplicare, inclusiv prin analize comune, prin instituirea unor misiuni comune la nivelul tuturor donatorilor și prin utilizarea mecanismelor de cofinanțare și a acordurilor de cooperare delegată.

(6) Comisia și statele membre efectuează schimburi de informații periodice și frecvente, inclusiv cu alți donatori internaționali, regionali și locali, și încurajează o mai bună coerență, coordonare și o mai bună complementaritate între donatori, prin eforturi în vederea unei programări multianuale comune bazată pe strategiile de reducere a sărăciei sau pe strategii echivalente din țările partenere, prin mecanisme comune de punere în aplicare, inclusiv prin analize comune, prin instituirea unor misiuni comune la nivelul tuturor donatorilor și prin utilizarea mecanismelor de cofinanțare și a acordurilor de cooperare delegată.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) În cadrul sferelor proprii de competență, Uniunea și statele membre promovează o abordare multilaterală a provocărilor globale și, după caz, încurajează cooperarea cu organizații și organisme internaționale și cu alți donatori bilaterali.

(7) În cadrul sferelor proprii de competență, Uniunea și statele membre promovează o abordare multilaterală a provocărilor globale și, după caz, încurajează cooperarea cu organizații și organisme locale, naționale și internaționale și cu alți donatori bilaterali.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 8 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) modalități și instrumente de cooperare eficace și inovatoare, astfel cum se prevede la articolul 4 din regulamentul comun de punere în aplicare, cum ar fi combinarea granturilor și împrumuturilor și alte mecanisme de repartizare a riscurilor în sectoarele și țările selectate, precum și implicarea sectorului privat, în conformitate cu bunele practici ale CAD al OCDE. Aceste modalități și instrumente sunt adaptate la situația specifică a fiecărei țări sau regiuni partenere, cu accent pe abordările ce au la bază programe, pe furnizarea unei finanțări predictibile a ajutoarelor, pe mobilizarea resurselor private, pe dezvoltarea și utilizarea sistemelor naționale și pe abordările bazate pe rezultate în materie de dezvoltare, incluzând, după caz, ținte și indicatori stabiliți la nivel internațional, cum ar fi cei ai ODM, și

(c) modalități și instrumente de cooperare eficace și inovatoare, astfel cum se prevede la articolul 4 din regulamentul comun de punere în aplicare, cum ar fi combinarea granturilor și împrumuturilor și alte mecanisme de repartizare a riscurilor în sectoarele și țările selectate, precum și implicarea sectorului privat, în conformitate cu bunele practici ale CAD al OCDE și pe baza standardelor comune ale Uniunii și a celor mai bune practici în ceea ce privește utilizarea fondurilor Uniunii și raportarea, conform normelor financiare și altor documente legislative aplicabile ale UE. Aceste modalități și instrumente sunt adaptate la situația specifică a fiecărei țări sau regiuni partenere, cu accent pe abordările ce au la bază programe, pe furnizarea unei finanțări predictibile a ajutoarelor, pe mobilizarea resurselor private, pe dezvoltarea și utilizarea sistemelor naționale și pe abordările bazate pe rezultate în materie de dezvoltare, incluzând, după caz, ținte și indicatori stabiliți la nivel internațional, cum ar fi cei ai ODM, și

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 8 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) îmbunătățirea impactului politicilor și programării printr-o coordonare și o armonizare între donatori în scopul reducerii suprapunerilor și a duplicărilor, al îmbunătățirii complementarității și al susținerii inițiativelor la nivelul tuturor donatorilor.

(d) îmbunătățirea impactului politicilor și programării prin coordonare, coerență și armonizare între donatori în scopul creării de sinergii și al evitării suprapunerilor și a duplicărilor, al îmbunătățirii complementarității și al susținerii inițiativelor comune la nivelul tuturor donatorilor.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Uniunea acordă asistență în special autorităților locale și actorilor nestatali din țările beneficiare.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 10b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b) Uniunea include autoritățile locale și regionale și agenții nestatali din țările beneficiare printre beneficiarii achizițiilor publice și ai invitațiilor la licitații.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Se acordă de asemenea atenție sprijinirii dezvoltării sectorului privat, a IMM-urilor și a microîntreprinderilor în țările beneficiare.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu respectarea obiectivului general și a domeniului de aplicare, precum și a obiectivelor și principiilor generale ale prezentului regulament, acțiunile întreprinse prin intermediul programelor tematice adaugă valoare și sunt complementare acțiunilor finanțate în cadrul programelor geografice.

Cu respectarea obiectivului general și a domeniului de aplicare, precum și a obiectivelor și principiilor generale ale prezentului regulament, acțiunile întreprinse prin intermediul programelor tematice adaugă valoare și sunt complementare acțiunilor finanțate în cadrul programelor geografice. Sprijinul tematic acordat țărilor eligibile pentru sprijin geografic nu contravine domeniilor prioritare stabilite pentru țările în cauză.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) acțiunile vizează inițiative globale de sprijinire a obiectivelor stabilite la nivel internațional sau bunuri publice mondiale și provocări globale, caz în care, prin derogare de la articolul 9 din regulamentul comun de punere în aplicare, acestea pot include acțiuni în statele membre, țările candidate și potențial candidate și în alte țări terțe, astfel cum se prevede în programul tematic relevant;

(b) acțiunile vizează inițiative globale de sprijinire a obiectivelor stabilite la nivel internațional sau bunuri publice mondiale și provocări globale, caz în care acestea pot include acțiuni în statele membre, țările candidate și potențial candidate și în alte țări terțe, prin derogare de la articolul 9 din regulamentul comun de punere în aplicare, astfel cum se prevede în programul tematic relevant;

Justificare

Derogarea s-ar aplica doar în cazul țărilor terțe, întrucât articolul 9 din regulamentul comun de punere în aplicare conține deja dispoziții privind statele membre, țările candidate și potențial candidate.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Obiectivul programului referitor la organizațiile societății civile și autoritățile locale în domeniul dezvoltării este de a finanța inițiativele în domeniul dezvoltării aplicate de organizațiile societății civile sau pentru acestea și de autoritățile locale provenite din țările partenere, Uniunea Europeană, țările candidate și potențial candidate sau pentru aceste autorități.

(1) Obiectivul programului referitor la organizațiile societății civile și autoritățile locale în domeniul dezvoltării este de a finanța inițiativele în domeniul dezvoltării organizate de autoritățile locale și de organizațiile societății civile sau pentru acestea, provenite din țările partenere, Uniunea Europeană, țările candidate și potențial candidate.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia adoptă măsurile de punere în aplicare prevăzute la articolul 2 din regulamentul comun de punere în aplicare, pe baza documentelor de programare menționate la articolele 11 și 13. Cu toate acestea, în situații specifice, sprijinul Uniunii poate lua, de asemenea, forma unor măsuri nereglementate de aceste documente, astfel cum se prevede în regulamentul comun de punere în aplicare.

Comisia adoptă măsurile de punere în aplicare prevăzute la articolul 2 din regulamentul comun de punere în aplicare, pe baza documentelor de programare menționate la articolele 11 și 13. Cu toate acestea, în situații specifice, sprijinul Uniunii poate lua, de asemenea, forma unor măsuri individuale și speciale nereglementate de aceste documente, astfel cum se prevede în regulamentul comun de punere în aplicare.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Uniunea și statele sale membre se consultă reciproc și consultă și alți donatori și actori din domeniul dezvoltării, inclusiv reprezentanții societății civile și autoritățile regionale și locale, într-un stadiu timpuriu al procesului de programare, pentru a favoriza complementaritatea și coerența activităților lor de cooperare. Această consultare poate conduce la programare în comun, realizată de Uniune împreună cu statele sale membre.

(2) Uniunea și statele sale membre se consultă reciproc și consultă și alți donatori și actori din domeniul dezvoltării, inclusiv reprezentanții societății civile și autoritățile regionale și locale, într-un stadiu timpuriu al procesului de programare, pentru a favoriza coordonarea, complementaritatea și coerența activităților lor de cooperare. Această consultare poate conduce la programare în comun, realizată de Uniune împreună cu statele sale membre.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia stabilește alocațiile indicative multianuale din cadrul fiecărui program geografic în conformitate cu principiile generale ale prezentului regulament, pe baza criteriilor prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și luând în considerare, alături de specificitatea diferitelor programe, dificultățile specifice cu care se confruntă țările sau regiunile aflate în situații de criză, de vulnerabilitate, de fragilitate, în conflict sau predispuse la dezastre.

(3) Fără a aduce atingere competențelor autorității bugetare, Comisia stabilește alocațiile indicative multianuale din cadrul fiecărui program geografic în conformitate cu principiile generale ale prezentului regulament, pe baza criteriilor prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și luând în considerare, alături de specificitatea diferitelor programe, dificultățile specifice cu care se confruntă țările sau regiunile aflate în situații de criză, de vulnerabilitate, de fragilitate, în conflict sau predispuse la dezastre.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Se poate păstra un volum de fonduri nealocate. Sub rezerva alocării sau realocării ulterioare a acestora, astfel cum se prevede la articolul 11 alineatul (5) și la articolul 13, utilizarea acestor fonduri este decisă ulterior în conformitate, cu regulamentul comun de punere în aplicare.

(4) Se poate păstra un volum de fonduri nealocate. Sub rezerva alocării sau realocării ulterioare a acestora, astfel cum se prevede la articolul 11 alineatul (5) și la articolul 13, utilizarea acestor fonduri este decisă ulterior în conformitate cu regulamentul comun de punere în aplicare, fără a aduce atingere prerogativelor autorității bugetare.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Având în vedere că previzibilitatea fluxurilor de asistență reprezintă unul dintre factorii cei mai importanți pentru asigurarea calității cheltuielilor și având în vedere că aceasta permite țărilor partenere să își planifice cheltuielile pe termen lung și să realizeze îmbunătățiri constante în politicile sectoriale, aceste îmbunătățiri vor fi consolidate prin politica bugetară a țărilor-partenere și prin mobilizarea veniturilor de la nivel național, ceea ce va conduce pe termen lung la reducerea dependenței de asistență.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programele indicative multianuale stabilesc domeniile prioritare selectate pentru finanțare din partea Uniunii, obiectivele specifice, rezultatele preconizate, indicatorii de performanță și alocația financiară indicativă, atât la nivel global, cât și per domeniu prioritar. După caz, această alocație se poate acorda sub forma unor limite de sume și/sau unele fonduri pot fi lăsate nealocate.

Programele indicative multianuale stabilesc domeniile prioritare selectate pentru finanțare din partea Uniunii, obiectivele specifice, rezultatele preconizate, indicatori de performanță clari, specifici și transparenți și, fără a aduce atingere prerogativelor autorității bugetare, stabilesc alocația financiară indicativă, atât la nivel global, cât și per domeniu prioritar. După caz, această alocație se poate acorda sub forma unor limite de sume și/sau unele fonduri pot fi lăsate nealocate.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Programele indicative multianuale pentru programele tematice stabilesc strategia Uniunii pentru tematica vizată, prioritățile selectate pentru finanțare din partea Uniunii, obiectivele specifice, rezultatele preconizate, indicatorii de performanță, situația internațională și activitățile partenerilor principali. După caz, se definesc resurse și priorități de intervenție pentru participarea la inițiativele globale. Programele indicative multianuale sunt coerente cu documentele menționate la articolul 11 alineatul (3).

(1) Programele indicative multianuale pentru programele tematice stabilesc strategia Uniunii pentru tematica vizată, prioritățile selectate pentru finanțare din partea Uniunii, obiectivele specifice, rezultatele preconizate, indicatori de performanță clari, specifici și transparenți, situația internațională și activitățile partenerilor principali. După caz, se definesc resurse și priorități de intervenție pentru participarea la inițiativele globale. Programele indicative multianuale sunt coerente cu documentele menționate la articolul 11 alineatul (3).

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Programele indicative multianuale prevăd alocația financiară indicativă, atât la nivel global, cât și pentru fiecare domeniu prioritar. După caz, această alocație se poate acorda sub formă de limite de sume și/sau unele fonduri pot fi lăsate nealocate. Programele indicative multianuale trebuie ajustate în funcție de necesități pentru o punere în aplicare efectivă a politicilor, luând în considerare eventualele revizuiri intermediare sau ad-hoc.

(2) Fără a aduce atingere prerogativelor autorității bugetare, programele indicative multianuale prevăd alocația financiară indicativă, atât la nivel global, cât și pentru fiecare domeniu prioritar. După caz, această alocație se poate acorda sub formă de limite de sume și/sau unele fonduri pot fi lăsate nealocate. Programele indicative multianuale trebuie ajustate în funcție de necesități pentru o punere în aplicare efectivă a politicilor, luând în considerare eventualele revizuiri intermediare sau ad-hoc.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Procedura menționată la alineatul 1 nu se aplică modificărilor nesubstanțiale ale documentelor strategice sau programelor indicative multianuale, efectuării de ajustări tehnice, realocării fondurilor în cadrul alocațiilor indicative per domeniu prioritar sau majorării sau reducerii alocației indicative inițiale cu mai puțin de 20 %, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze domeniile prioritare și obiectivele stabilite în aceste documente. În acest caz, ajustările sunt comunicate Parlamentului European și Consiliului în decurs de o lună.

(2) Procedura menționată la alineatul 1 nu se aplică modificărilor nesubstanțiale ale documentelor strategice sau programelor indicative multianuale, efectuării de ajustări tehnice, realocării fondurilor în cadrul alocațiilor indicative per domeniu prioritar sau majorării sau reducerii alocației indicative inițiale în limita procentuală aplicabilă stabilită la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul comun de punere în aplicare, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze domeniile prioritare și obiectivele stabilite în aceste documente. În acest caz, ajustările sunt comunicate Parlamentului European și Consiliului în decurs de o lună.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 14a

 

Coerența și complementaritatea asistenței acordate de Uniune

 

(1) În punerea în aplicare a prezentului regulament, se asigură coerența cu alte domenii și instrumente ale acțiunii externe a Uniunii, precum și cu alte politici relevante ale acesteia.

 

(2) Uniunea și statele membre își coordonează programele de sprijin în scopul creșterii eficacității și a eficienței în acordarea sprijinului și în scopul consolidării dialogului de strategie în conformitate cu principiile consacrate în ceea ce privește consolidarea coordonării operaționale în domeniul sprijinului extern și armonizarea politicilor și a procedurilor. Coordonarea implică consultări periodice și schimburi frecvente de informații pertinente în diferitele etape ale ciclului de sprijin.

 

(3) Uniunea adoptă, în cooperare cu statele membre, măsurile necesare pentru a asigura buna coordonare și cooperare cu organizațiile și entitățile multilaterale și regionale, inclusiv cu instituțiile financiare europene, instituțiile financiare internaționale, agențiile, fondurile și programele Organizației Națiunilor Unite, fundațiile private și politice și donatorii din afara Uniunii Europene, dar fără a se limita la acestea.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor referitoare la suspendarea ajutorului din acordurile de parteneriat și cooperare încheiate cu țările și regiunile partenere, în cazul în care o țară parteneră nu respectă principiile menționate la articolul 3 alineatul (1), Uniunea invită țara parteneră să desfășoare consultări în vederea identificării unei soluții acceptabile pentru ambele părți, exceptând cazurile de urgență specială. În cazul în care consultările cu țara parteneră nu conduc la o soluție acceptabilă pentru ambele părți sau în cazul în care consultările sunt refuzate sau în situații de urgență specială, Consiliul poate lua măsuri adecvate în conformitate cu articolul 215 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care pot include suspendarea totală sau parțială a asistenței oferite de Uniune.

Fără a aduce atingere dispozițiilor referitoare la suspendarea ajutorului din acordurile de parteneriat și cooperare încheiate cu țările și regiunile partenere, în cazul în care o țară parteneră nu respectă principiile menționate la articolul 3 alineatul (1), Uniunea invită țara parteneră să desfășoare consultări în vederea identificării unei soluții acceptabile pentru ambele părți, exceptând cazurile de urgență specială. În cazul în care consultările cu țara parteneră nu conduc la o soluție acceptabilă pentru ambele părți sau în cazul în care consultările sunt refuzate sau în situații de urgență specială, Consiliul poate lua măsuri adecvate în conformitate cu articolul 215 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care pot include suspendarea totală sau parțială a asistenței oferite de Uniune. Parlamentul European este informat pe deplin și imediat cu privire la toate deciziile luate în acest sens.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Valoarea financiară de referință pentru punerea în aplicare a prezentului regulament pentru perioada 2014-2020 este de 23 294 700 000 EUR.

(1) Valoarea financiară de referință definită la punctul [17] din Acordul interinstituțional din XX/201Z dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară pentru punerea în aplicare a prezentului regulament pentru perioada 2014-2020 este de 23 294 700 000 EUR.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Sumele minime indicative alocate pentru fiecare program prevăzut la articolele 5-9 pentru perioada 2014-2020 sunt indicate în anexa VII. Sumele pot fi realocate între programe printr-un act delegat în conformitate cu articolul 18. Sumele corespunzătoare programului privind bunurile publice mondiale și provocările globale pot fi realocate între subtitluri prin decizie a Comisiei, care este comunicată Parlamentului European și Consiliului în termen de o lună de la adoptarea acesteia.

(2) Sumele minime indicative alocate pentru fiecare program prevăzut la articolele 5-9 pentru perioada 2014-2020 sunt indicate în anexa VII. Sumele indicative pot fi realocate între programe printr-un act delegat în conformitate cu articolul 18. Sumele indicative corespunzătoare programului privind bunurile publice mondiale și provocările globale pot fi realocate între subtitluri prin decizie a Comisiei, care este comunicată Parlamentului European și Consiliului în termen de o lună de la adoptarea acesteia. Creditele anuale sunt autorizate de autoritatea bugetară fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 și ale Acordului interinstituțional din XX/201Z dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Așa cum se menționează la articolul 13 alineatul (2) din regulamentul privind programul „Erasmus pentru toți”, pentru a promova dimensiunea internațională a învățământului superior, se va aloca o sumă în valoare totală indicativă de 1 812 100 000 de EUR din diferitele instrumente externe (Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, Instrumentul european de vecinătate, Instrumentul de asistență pentru preaderare, Instrumentul pentru parteneriat și Fondul european de dezvoltare) pentru acțiuni de mobilitate în scop educațional în și din țările din afara UE și pentru cooperare și dialog în materie de politici cu autorități/instituții/organizații din aceste țări. Pentru utilizarea acestor fonduri se aplică dispozițiile regulamentului privind programul „Erasmus pentru toți”.

(3) Așa cum se menționează la articolul 13 alineatul (2) din regulamentul privind programul „Erasmus pentru toți”, pentru a promova dimensiunea internațională a învățământului superior, se va aloca o sumă indicativă care reprezintă 2% din alocările financiare disponibile pentru instrumentele participante (Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, Instrumentul european de vecinătate, Instrumentul de asistență pentru preaderare, Instrumentul pentru parteneriat și Fondul european de dezvoltare) pentru acțiuni de mobilitate în scop educațional în și din țările din afara UE și pentru cooperare și dialog în materie de politici cu autorități/instituții/organizații din aceste țări. Pentru utilizarea acestor fonduri se aplică dispozițiile regulamentului privind programul „Erasmus pentru toți”.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Finanțarea va fi pusă la dispoziție prin două alocări multianuale care acoperă doar primii patru ani, respectiv ultimii trei ani. Această finanțare va fi reflectată în programarea indicativă multianuală a acestor instrumente, în conformitate cu nevoile și prioritățile identificate ale țărilor în cauză. Alocațiile pot fi revizuite în cazul unor evenimente neprevăzute majore sau al unor schimbări politice importante, în funcție de prioritățile externe ale UE.

Finanțarea va fi pusă la dispoziție prin două alocări multianuale care acoperă doar primii patru ani, respectiv ultimii trei ani. Această finanțare va fi reflectată în programarea indicativă multianuală a acestor instrumente, în conformitate cu nevoile și prioritățile identificate ale țărilor în cauză și se va aloca doar în scopurile în care se poate acorda ajutorul pentru dezvoltare. Alocațiile pot fi revizuite în cazul unor evenimente neprevăzute majore sau al unor schimbări politice importante, în funcție de prioritățile externe ale UE.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – paragraful 4 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) consolidarea incluziunii sociale prin cooperarea în ceea ce privește accesul echitabil la serviciile de bază, locuri de muncă pentru toți, emanciparea și respectarea drepturilor anumitor grupuri, în special ale tinerilor, persoanelor cu handicap, femeilor și grupurilor minoritare, pentru a permite întregii populații să participe și să beneficieze de pe urma creării bogăției și a diversității culturale.

(iii) consolidarea incluziunii sociale și a egalității între bărbați și femei prin cooperarea în ceea ce privește accesul echitabil la serviciile de bază, locuri de muncă pentru toți, emanciparea și respectarea drepturilor anumitor grupuri, în special ale tinerilor, persoanelor cu handicap, femeilor și grupurilor minoritare, pentru a permite întregii populații să participe și să beneficieze de pe urma creării bogăției și a diversității culturale.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – paragraful 4 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) sprijinirea programelor la nivel național de promovare a emancipării economice și sociale și a participării politice a femeilor;

(i) sprijinirea programelor la nivel local, regional și național de promovare a emancipării economice și sociale și a participării politice a femeilor;

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – paragraful 4 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) sprijinirea inițiativelor naționale, regionale și globale de promovare a integrării acestei probleme în agenda privind eficacitatea ajutorului.

(ii) sprijinirea inițiativelor și programelor locale, regionale, naționale și globale de promovare și punere în aplicare a egalității între bărbați și femei, a emancipării femeilor și fetelor, în speță prin acordarea de microcredite, precum și a agendei privind eficacitatea ajutorului.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – paragraful 4 – litera c – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iia) promovarea, furnizarea și extinderea serviciilor esențiale și a asistenței psihologice pentru victimele violenței pe motive de gen.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – paragraful 4 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) Îmbunătățirea sănătății și bunăstării oamenilor din țările în curs de dezvoltare, prin extinderea accesului la servicii esențiale de sănătate publică de bună calitate și asigurarea echitabilă a acestora, mai precis:

(i) sprijinirea, în conformitate cu prioritățile prevăzute de Consensul european privind dezvoltarea, a sănătății și a bunăstării oamenilor din țările în curs de dezvoltare, prin extinderea accesului la servicii esențiale de sănătate publică de bună calitate și asigurarea echitabilă a acestora, mai precis:

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – paragraful 4 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) sprijinirea și întocmirea agendei politice privind inițiativele mondiale cu un beneficiu semnificativ direct pentru țările partenere, ținând cont de orientarea spre rezultate, de eficacitatea ajutorului și de efectele asupra sistemelor de sănătate, inclusiv sprijinirea țărilor partenere în vederea unei mai bune implicări în cadrul acestor inițiative;

(ii) sprijinirea și întocmirea agendei politice privind inițiativele mondiale cu un beneficiu semnificativ direct pentru țările partenere, în contextul eradicării sărăciei și în domeniile sănătății și învățământului de bază, ținând cont de orientarea spre rezultate, de eficacitatea ajutorului și de efectele asupra sistemelor de sănătate, inclusiv sprijinirea țărilor partenere în vederea unei mai bune implicări în cadrul acestor inițiative;

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – paragraful 4 – litera d – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) sprijinirea inițiativelor specifice, în special la nivel regional și global, care consolidează sistemele de sănătate și ajută țările să dezvolte și să pună în aplicare politici naționale de sănătate viabile și bazate pe date concrete și în domeniile prioritare (de exemplu, sănătatea maternală și sănătatea și drepturile sexuale și de reproducere, accesul la planificarea familială; bunurile publice globale și răspunsul la amenințările globale pentru sănătate)..

(iii) sprijinirea inițiativelor specifice la nivel local, regional și global, care consolidează sistemele de sănătate și ajută țările să dezvolte și să pună în aplicare politici naționale de sănătate viabile și bazate pe date concrete și în domeniile prioritare (de exemplu, sănătatea maternală și a copiilor și sănătatea și drepturile sexuale și de reproducere, accesul la planificarea familială; bunurile publice globale și răspunsul la amenințările globale pentru sănătate, precum HIV/SIDA, TBC și malaria și alte boli neglijate, asociate sărăciei)..

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – paragraful 4 – litera d – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia) promovarea, furnizarea și extinderea serviciilor esențiale și a asistenței psihologice acordate victimelor violenței, în special copiilor.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – paragraful 4 – litera e – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) îmbunătățirea accesului egal și a calității educației, inclusiv pentru grupurile vulnerabile, femei și fete, și în țările aflate cel mai departe de atingerea țintelor globale.

(iii) consolidarea accesului egal și a calității educației, în special pentru femei, fete și alte grupuri vulnerabile, și în țările aflate cel mai departe de atingerea obiectivelor globale.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – paragraful 4 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) Copiii și tinerii:

 

(i) promovarea de politici care să aibă în vedere vulnerabilitățile specifice ale copiilor și ale tinerilor, protecția drepturilor acestora, a educației, sănătății și nivelului de trai, pornind de la participare și emancipare;

 

(ii) promovarea și contribuirea la punerea în aplicare și la dezvoltarea de politici, proiecte și programe în folosul copiilor și al tinerilor și consolidarea rolului copiilor și al tinerilor ca actori ai procesului de dezvoltare;

 

(iii) promovarea și contribuirea la punerea în aplicare și la dezvoltarea de politici, proiecte și programe pentru eradicarea exploatării prin muncă a copiilor, a traficului de copii și a violenței împotriva copiilor.

PROCEDURĂ

Titlu

Instituirea unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare

Referințe

COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

DEVE

17.1.2012

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

17.1.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Jan Kozłowski

29.2.2012

Data adoptării

12.7.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Lucas Hartong, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Membri supleanți prezenți la votul final

Alexander Alvaro, Bendt Bendtsen, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jutta Steinruck, Theodor Dumitru Stolojan, Nils Torvalds

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Leonardo Domenici

AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (5.9.2012)

destinat Comisiei pentru dezvoltare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare

(COM(2011)0840 – C7‑0493/2011 – 2011/0406(COD))

Raportoare pentru aviz: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru dezvoltare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Lupta împotriva sărăciei rămâne obiectivul principal al politicii de dezvoltare a Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut la titlul V capitolul 1 din Tratatul privind Uniunea Europeană și la titlul III capitolul 1 din partea a cincea a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, în acord cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) sau cu alte obiective acceptate de Uniune și de statele sale membre.

(2) Lupta împotriva sărăciei, a sărăciei extreme și a excluziunii sociale, recunoscând faptul că femeile, copiii și persoanele vârstnice sunt deosebit de vulnerabili și că există o legătură strânsă între creșterea economică, dezvoltare și reducerea sărăciei, pe de o parte, și reducerea constantă a inegalității de gen, pe de altă parte, rămâne obiectivul principal al politicii de dezvoltare a Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut la titlul V capitolul 1 din Tratatul privind Uniunea Europeană și la titlul III capitolul 1 din partea a cincea a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, în acord cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) sau cu alte obiective acceptate de Uniune și de statele sale membre, cum ar fi combaterea discriminării sociale și de gen.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Femeile sunt actori importanți ai dezvoltării și factori declanșatori ai proceselor de schimbare, astfel încât contribuția la emanciparea lor reprezintă o investiție pe termen mediu și lung, care generează prosperitate, competitivitate și dezvoltare mai sustenabilă.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În cadrul Planul de acțiune al UE privind egalitatea de gen și emanciparea femeilor în contextul dezvoltării (2010-2015), UE și-a reafirmat angajamentul ferm în privința egalității de gen ca drept al omului, chestiune ce ține de dreptatea socială și valoare fundamentală a politicii UE pentru dezvoltare.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) În conformitate cu articolele 2 și 3 din TUE și cu articolul 8 din TFUE, egalitatea între femei și bărbați constituie o valoare fundamentală și un obiectiv esențial al UE, iar aceasta ar trebui să promoveze egalitatea de gen în cadrul tuturor activităților sale.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Uniunea este fondată pe valorile democrației, statului de drept, universalității, indivizibilității și respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, pe respectarea demnității umane, pe principiile egalității și solidarității și pe respectarea principiilor Cartei ONU și ale dreptului internațional. Aceasta urmărește să dezvolte și să consolideze angajamentul față de aceste valori în țările și regiunile partenere, prin dialog și cooperare.

(4) Uniunea este fondată pe valorile și principiile democrației, statului de drept, universalității, indivizibilității și respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, pe respectarea demnității umane, a egalității de șanse între femei și bărbați, pe nediscriminare, pe solidaritate și pe respectarea principiilor Cartei ONU și ale dreptului internațional. Aceasta urmărește să dezvolte și să consolideze angajamentul față de aceste valori în țările și regiunile partenere, prin dialog și cooperare.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Violența împotriva femeilor, sub toate formele sale, este un fenomen structural legat de distribuția inegală a puterii între femei și bărbați în societate și constituie o încălcare a drepturilor fundamentale. Adoptarea de măsuri pentru combaterea violenței împotriva femeilor contribuie la promovarea egalității între femei și bărbați și reprezintă o componentă solidă a prezentului regulament.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Politica Uniunii și acțiunea internațională în domeniul cooperării pentru dezvoltare sunt ghidate de ODM, cum ar fi eradicarea sărăciei extreme și a foametei, inclusiv orice modificări ulterioare ale acestora, și de obiectivele și principiile de dezvoltare aprobate de Uniune și de statele sale membre, inclusiv în contextul cooperării acestora în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU) și al altor organizați internaționale competente în domeniul cooperării pentru dezvoltare.

(9) Politica Uniunii și acțiunea internațională în domeniul cooperării pentru dezvoltare sunt ghidate de ODM, cum ar fi eradicarea sărăciei extreme, a discriminării bazate pe gen și a foametei, promovarea egalității între bărbați și femei, reducerea mortalității materne și infantile, inclusiv de orice modificări ulterioare ale acestora, și de obiectivele și principiile de dezvoltare aprobate de Uniune și de statele sale membre, inclusiv în contextul cooperării acestora în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU) și al altor organizați internaționale competente în domeniul cooperării pentru dezvoltare.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) UE trebuie să stimuleze egalitatea de șanse între femei și bărbați și emanciparea femeilor, nu numai pentru a promova obiectivul de dezvoltare al mileniului (ODM) dedicat în mod specific acestui aspect, ci și pentru a contribui la îndeplinirea tuturor ODM.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Uniunea trebuie să promoveze o abordare cuprinzătoare drept răspuns la crize și dezastre și la situațiile afectate de conflicte și de fragilitate, inclusiv la cele de tranziție. Acest lucru ar trebui să se bazeze în special pe concluziile Consiliului privind securitatea și dezvoltarea privind un răspuns al UE la situațiile de fragilitate, privind prevenirea conflictelor, precum și pe orice concluzii ulterioare relevante. Astfel ar trebui să se asigure mixul necesar de abordări, răspunsuri și instrumente, garantând în special un echilibru corespunzător între abordările orientate spre securitate, cele de dezvoltare și umanitare și corelând reacția pe termen scurt cu sprijinul pe termen lung.

(10) Uniunea trebuie să promoveze o abordare cuprinzătoare drept răspuns la crize și dezastre și la situațiile afectate de conflicte și de fragilitate, inclusiv la cele de tranziție. Această abordare trebuie să includă, în regim transversal și de fiecare dată când se dovedește necesar, o dimensiune de gen care să vizeze situația vulnerabilității deosebite a femeilor și a fetelor și care să promoveze, de asemenea, imaginea femeilor ca agenți ai schimbării sociale, care dispun resurse și de capacități valoroase care trebuie luate în considerare pentru a influența și pentru a conduce procesul de reinstaurare a păcii, de stabilizare, de reconstrucție și de dezvoltare. Acest lucru ar trebui, de asemenea, să se bazeze în special pe concluziile Consiliului privind securitatea și dezvoltarea privind un răspuns al UE la situațiile de fragilitate, privind prevenirea conflictelor, precum și pe orice concluzii ulterioare relevante. Astfel ar trebui să se asigure mixul necesar de abordări, răspunsuri și instrumente, garantând în special un echilibru corespunzător între abordările orientate spre securitate, cele de dezvoltare și umanitare și corelând reacția pe termen scurt cu sprijinul pe termen lung.

Amendamentul 10

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Dată fiind importanța combaterii discrepanței salariale dintre bărbați și femei în scopul dezvoltării globale, este importantă cooperarea cu agențiile ONU și cu organisme precum Banca Mondială și Banca Europeană de Investiții în cadrul unor programe specifice care vizează îmbunătățirea accesului femeilor la oportunități economice și reducerea discrepanțelor dintre femei și bărbați în ceea ce privește veniturile salariale și productivitatea.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Femeile sunt responsabile de asigurarea fundamentului pentru funcționarea mecanismelor de bază ale societății în timpul conflictelor, dar când acestea încetează, femeile sunt subordonate, fapt care conduce la reapariția situației de defavorizare existente înainte de conflict.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b) Trebuie recunoscută importanța combaterii discriminării între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la un loc de muncă și condițiile de muncă, a promovării egalității privind carierele și categoriile profesionale și formarea profesională și salariile, precum și a cooperării cu instituții-cheie ale ONU, în vederea consolidării muncii cu drepturi și a protejării negocierilor colective și a drepturilor sindicale.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Asistența Uniunii ar trebui să se orienteze spre zonele în care are un impact mai mare, având în vedere capacitatea sa de a acționa la scară globală și de a răspunde provocărilor globale, precum eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă și incluzivă și promovarea la nivel mondial a democrației, bunei guvernanțe, drepturilor omului și statului de drept, angajamentul său predictibil pe termen lung față de asistența pentru dezvoltare și rolul său în coordonarea cu statele sale membre. În vederea asigurării unui astfel de impact, trebuie să se aplice principiul diferențierii nu doar la nivelul alocării fondurilor, ci și la nivelul programării, pentru a garanta că procesul de cooperare pentru dezvoltare bilaterală vizează țările partenere care au cea mai mare nevoie, inclusiv statele fragile și statele cu grad ridicat de vulnerabilitate, și cu capacitate limitată de acces la alte surse de finanțare pentru sprijinirea propriei dezvoltări, având în vedere impactul potențial al asistenței Uniunii în țările partenere. În consecință, programarea bilaterală ar viza astfel de țări, sub rezerva aplicării de criterii obiective bazate pe necesitățile și capacitățile acestor țări, precum și pe impactul asistenței UE.

(11) Asistența Uniunii ar trebui să se orienteze spre zonele în care are un impact mai mare, având în vedere capacitatea sa de a acționa la scară globală și de a răspunde provocărilor globale, precum eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă și incluzivă și promovarea la nivel mondial a democrației, bunei guvernanțe, statului de drept, drepturilor omului și libertăților fundamentale, drepturilor femeilor, a egalității de șanse între femei și bărbați și a nediscriminării, angajamentul său predictibil pe termen lung față de asistența pentru dezvoltare și rolul său în coordonarea cu statele sale membre. În vederea asigurării unui astfel de impact, trebuie să se aplice principiul diferențierii nu doar la nivelul alocării fondurilor, ci și la nivelul programării, pentru a garanta că procesul de cooperare pentru dezvoltare bilaterală vizează țările partenere care au cea mai mare nevoie, inclusiv statele fragile și statele cu grad ridicat de vulnerabilitate, și cu capacitate limitată de acces la alte surse de finanțare pentru sprijinirea propriei dezvoltări, având în vedere impactul potențial al asistenței Uniunii în țările partenere. În consecință, programarea bilaterală ar viza astfel de țări, sub rezerva aplicării de criterii obiective bazate pe necesitățile și capacitățile acestor țări, precum și pe impactul asistenței UE.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Îngrijorările cu privire la creșterea eficienței ajutorului pentru dezvoltare și importanța noilor modalități de acordare a ajutorului, cum ar fi sprijinul bugetar și sectorial în țările partenere, dau naștere, de asemenea, la provocări în ceea ce privește promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și a emancipării femeilor în cadrul cooperării pentru dezvoltare.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Având în vedere faptul că schimbările climatice au o dimensiune de gen accentuată, atât în ceea ce privește efectele lor, cât și soluțiile la acestea, preocupările legate de egalitatea de șanse între femei și bărbați ar trebui incluse ca element orizontal în programele și proiectele privind schimbările climatice și mediul, începând cu faza de implementare până la cea de evaluare, astfel încât să ofere informații concrete în vederea evaluării și îmbunătățirii impactului acestor politici.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Comunicarea Comisiei „Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării” prevede sprijin în continuare pentru incluziune socială și dezvoltare umană de cel puțin 20 % din ajutorul pentru dezvoltare al Uniunii. Pentru a contribui la acest scop, cel puțin 20 % din programul privind bunurile publice mondiale și provocările globale ar trebui să susțină acest domeniu al dezvoltării.

(16) Comunicarea Comisiei „Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării” prevede un sprijin permanent pentru incluziune socială și dezvoltare umană, inclusiv pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați și emanciparea femeilor, de cel puțin 20 % din ajutorul pentru dezvoltare al Uniunii. Pentru a contribui la acest scop, cel puțin 20 % din programul privind bunurile publice mondiale și provocările globale ar trebui să susțină acest domeniu al dezvoltării. În cadrul acestui ajutor, ar trebui să existe programe specifice care vizează emanciparea femeilor, combaterea discriminării, îndeplinirea ODM și prioritatea generală a egalității de șanse între femei și bărbați.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) programe tematice care vizează bunurile publice mondiale și provocările globale și care sprijină organizațiile societății civile și autoritățile locale din țările, teritoriile și regiunile eligibile pentru finanțare din partea Uniunii în cadrul programelor geografice, în conformitate cu anexa I la prezentul regulament, cu Regulamentul (UE) nr. [.../…] al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate și cu Decizia Consiliului [2001/822/CE din 27 noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări], precum și din țările din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) semnatare ale Acordului de parteneriat ACP-UE semnat la Cotonou la 23 iunie 2000.

(b) programe tematice care vizează bunurile publice mondiale și provocările globale și care sprijină autoritățile locale și grupările locale de reprezentanți ai societății civile, în special asociațiile de femei și cele care vizează egalitatea de șanse între femei și bărbați, precum și organizațiile care se axează pe drepturile femeilor, din țările, teritoriile și regiunile eligibile pentru finanțare din partea Uniunii în cadrul programelor geografice, în conformitate cu anexa I la prezentul regulament, cu Regulamentul (UE) nr. [.../…] al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate și cu Decizia Consiliului [2001/822/CE din 27 noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări], precum și din țările din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) semnatare ale Acordului de parteneriat ACP-UE semnat la Cotonou la 23 iunie 2000.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) programe tematice care contribuie la promovarea și protejarea principiilor drepturilor femeii, egalității de șanse între femei și bărbați și nediscriminării.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Asistența acordată de Uniune în temeiul prezentului regulament are legătură cu egalitatea de șanse între femei și bărbați și cu emanciparea femeilor, sprijinind inițiative și angajamente la nivel regional, național și global pentru promovarea emancipării femeilor din punct de vedere economic și social, a rolului de lider și a participării femeilor la viața politică și a integrării aspectelor privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și emanciparea femeilor și fetelor în politicile, planurile de acțiune și bugetele privind dezvoltarea.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) obiectivul principal al cooperării în temeiul prezentului regulament îl constituie reducerea și, pe termen lung, eradicarea sărăciei;

(a) obiectivul principal al cooperării în temeiul prezentului regulament îl constituie eradicarea sărăciei în conformitate cu valorile fundamentale ale UE, în special egalitatea de șanse între femei și bărbați, promovând la toate nivelurile procesului de luare a deciziilor politice și de implementare în cadrul politicii de dezvoltare un parteneriat strâns cu cei mai săraci, astfel încât experiența acestora să poată contribui la găsirea mijloacelor și resurselor adecvate pentru combaterea eficientă a sărăciei cronice și pentru eradicarea excluziunii sociale; Se acordă o atenție deosebită prevenirii efectelor sărăciei asupra femeilor, care sunt principalele victime ale sărăciei și discriminării.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) promovarea democrației, a statului de drept, a bunei guvernanțe și a respectării drepturilor omului.

(ii) promovarea democrației, a statului de drept, a bunei guvernanțe, a egalității de șanse între femei și bărbați, a emancipării femeilor și a respectării drepturilor omului.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) promovând egalitatea de șanse între femei și bărbați și emanciparea femeilor prin intermediul promovării drepturilor femeii și a principiului nediscriminării;

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Uniunea urmărește să promoveze, să dezvolte și să consolideze principiile democrației, statului de drept și respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale pe care este fondată, prin dialog și cooperare cu țările și regiunile partenere.

(1) Uniunea urmărește să promoveze, să dezvolte și să consolideze principiile democrației, statului de drept și respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a drepturilor femeilor și a principiilor egalității de șanse între femei și bărbați și nediscriminării pe care este fondată, prin dialog și cooperare cu țările și regiunile partenere.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 3– alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Sunt integrate în toate programele următoarele aspecte orizontale: promovarea drepturilor omului, egalitatea de șanse între femei și bărbați, emanciparea femeilor, nediscriminarea, democrația, buna guvernanță, drepturile copilului și drepturile populațiilor indigene, incluziunea socială și drepturile persoanelor cu handicap, sustenabilitatea mediului, inclusiv identificarea de soluții la schimbările climatice, precum și combaterea HIV/SIDA.

(3) Sunt integrate în toate programele următoarele aspecte orizontale: promovarea drepturilor omului, egalitatea de șanse între femei și bărbați, emanciparea femeilor, îmbunătățirea condițiilor de muncă și promovarea unui mai bun echilibru între viața profesională și cea privată, accesul la locuri de muncă de înaltă calificare prin accesul egal la cursuri de formare, acordarea de remunerații egale, promovarea dreptului la locuri de muncă stabile, combaterea tuturor formelor de violență pe criterii de gen la locul de muncă, în familie și în societate, dreptul la o viață demnă, fără sărăcie și excluziune socială, nediscriminarea, democrația, buna guvernanță, drepturile copilului și drepturile populațiilor indigene, incluziunea socială și drepturile persoanelor cu handicap, sustenabilitatea mediului, inclusiv identificarea de soluții la schimbările climatice, precum și combaterea HIV/SIDA, subliniind în același timp importanța abordării acestor chestiuni dintr-o perspectivă în care se recunoaște situația de vulnerabilitate deosebită în care se pot afla femeile, copiii și persoanele vârstnice.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 3– alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Se acordă o importanță deosebită consolidării statului de drept, îmbunătățirii accesului la justiție, sprijinirii societății civile, comerțului și dezvoltării durabile, accesului la TIC, sănătății și securității alimentare, promovării dialogului, participării și reconcilierii, precum și consolidării instituțiilor.

(4) Se acordă o importanță deosebită consolidării statului de drept, egalității de șanse între femei și bărbați, îmbunătățirii accesului la justiție, sprijinirii societății civile, în special a organizațiilor care se axează pe drepturile femeilor, combaterii discriminării în ceea ce privește accesul la resursele economice, politice și sociale, în special a discriminării împotriva femeilor, precum și comerțului și dezvoltării durabile, accesului la TIC, sănătății și securității alimentare, promovării dialogului, participării și reconcilierii, precum și consolidării instituțiilor, recunoscându-se valoarea adăugată a adoptării unei perspective de gen și a promovării rolului femeilor ca agenți ai schimbării sociale în aceeași măsură ca bărbații.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 8 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) colectarea anuală de date și statistici referitoare la progresele realizate, defalcate pe gen, dacă este cazul.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 8 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) colectarea și procesarea datelor statistice defalcate pe gen și dezvoltarea unor indicatori care să țină seama de aspectele legate de gen (cantitativi și calitativi) pentru a asigura participarea femeilor și a bărbaților la procesul de luare a deciziilor politice și tehnice.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 3– alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Comisia urmărește să efectueze schimburi periodice de informații cu societatea civilă.

(10) Comisia urmărește să efectueze schimburi periodice de informații cu societatea civilă, în special cu grupări și organizații locale care se axează pe drepturile femeilor și se asigură că toate segmentele societății sunt reprezentate și ascultate în cadrul acestor schimburi de informații.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Comisia ar trebui să țină seama de Declarația A (2010) 21584 adoptată în cadrul celei de-a 21-a sesiuni a Adunării Parlamentare ACP, care a avut loc la 28 septembrie 2010, în care Adunarea Parlamentară ACP solicită urgent Uniunii Europene să se abțină de la orice tentative de a-și impune valorile care nu sunt liber împărtășite.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 7– alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Obiectivul asistenței Uniunii în cadrul programului „Bunuri publice mondiale și provocări globale” este de a sprijini acțiuni în domenii precum mediul și schimbările climatice, energia durabilă, dezvoltarea umană, securitatea alimentară, migrația și azilul.

(1) Obiectivul asistenței Uniunii în cadrul programului „Bunuri publice mondiale și provocări globale” este de a sprijini acțiuni în domenii precum mediul și schimbările climatice, energia durabilă, dezvoltarea umană, securitatea alimentară, egalitatea dintre bărbați și femei, migrația și azilul. Toate acțiunile care vor fi întreprinse în acest cadru integrează perspectiva de gen și promovează nediscriminarea.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Obiectivul programului referitor la organizațiile societății civile și autoritățile locale în domeniul dezvoltării este de a finanța inițiativele în domeniul dezvoltării aplicate de organizațiile societății civile sau pentru acestea și de autoritățile locale provenite din țările partenere, Uniunea Europeană, țările candidate și potențial candidate sau pentru aceste autorități.

(1) Obiectivul programului referitor la organizațiile societății civile și autoritățile locale în domeniul dezvoltării este de a finanța inițiativele în domeniul dezvoltării aplicate de organizațiile societății civile sau pentru acestea, îndeosebi de grupările locale, de organizațiile locale de femei și de organizațiile care se ocupă de probleme legate de egalitatea de șanse între bărbați și femei, de emanciparea femeilor și de nediscriminare, precum și de autoritățile locale provenite din țările partenere, Uniunea Europeană, țările candidate și potențial candidate sau pentru aceste autorități.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Uniunea și statele sale membre se consultă reciproc și consultă și alți donatori și actori din domeniul dezvoltării, inclusiv reprezentanții societății civile și autoritățile regionale și locale, într-un stadiu timpuriu al procesului de programare, pentru a favoriza complementaritatea și coerența activităților lor de cooperare. Această consultare poate conduce la programare în comun, realizată de Uniune împreună cu statele sale membre.

(2) Uniunea și statele sale membre se consultă reciproc și consultă și alți donatori și actori din domeniul dezvoltării, inclusiv reprezentanții societății civile, în special grupările și organizațiile locale care se axează pe drepturile femeilor, și autoritățile regionale și locale, într-un stadiu timpuriu al procesului de programare, pentru a favoriza complementaritatea și coerența activităților lor de cooperare. Această consultare poate conduce la programare în comun, realizată de Uniune împreună cu statele sale membre.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia stabilește alocațiile indicative multianuale din cadrul fiecărui program geografic în conformitate cu principiile generale ale prezentului regulament, pe baza criteriilor prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și luând în considerare, alături de specificitatea diferitelor programe, dificultățile specifice cu care se confruntă țările sau regiunile aflate în situații de criză, de vulnerabilitate, de fragilitate, în conflict sau predispuse la dezastre.

(3) Comisia stabilește alocațiile indicative multianuale din cadrul fiecărui program geografic în conformitate cu principiile generale ale prezentului regulament, pe baza criteriilor prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și luând în considerare, alături de specificitatea diferitelor programe, dificultățile specifice cu care se confruntă diversele categorii sociale și îndeosebi femeile, țările sau regiunile aflate în situații de criză, de vulnerabilitate, de fragilitate, în conflict sau predispuse la dezastre. Ar trebui să se introducă dispoziții speciale referitoare la instituirea unui program de informare și sensibilizare în legătură cu problematica de gen, precum și de emancipare a femeilor și combatere a discriminării bazate pe gen.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Comisia ar trebui să adopte criterii stricte de conformitate referitoare la respectarea drepturilor fundamentale, și în special a drepturilor femeilor, atunci când realizează evaluări și alocă fonduri pentru cooperare și dezvoltare.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Documente de strategie definesc strategia Uniunii Europene în materie de asistență acordată în temeiul prezentului regulament, pe baza priorităților Uniunii, a contextului internațional și a activităților principalilor parteneri. Acestea sunt în concordanță cu scopul general, cu obiectivele, cu domeniul de aplicare și cu principiile prezentului regulament și ar trebui să includă o abordare orizontală a principiilor integrării dimensiunii de gen și nediscriminării în etapele de dezvoltare, implementare și evaluare.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Pentru a respecta principiul eficacității ajutorului, UE se asigură că strategiile propuse pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare nu accentuează discriminările existente în materie de alocare a resurselor și promovează combaterea tuturor tipurilor de discriminare și egalitatea de șanse între femei și bărbați.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Documentele strategice pot face obiectul unei revizuiri intermediare sau a unei revizuiri ad-hoc, în cazul în care este necesar, în conformitate, după caz, cu principiile și procedurile definite în acordurile de parteneriat și de cooperare încheiate cu țările și regiunile partenere.

(2) Documentele strategice pot face obiectul unei revizuiri intermediare sau a unei revizuiri ad-hoc, în cazul în care este necesar, în conformitate, după caz, cu principiile și procedurile definite în acordurile de parteneriat și de cooperare încheiate cu țările și regiunile partenere. Aceste evaluări ar trebui să conțină o dimensiune de gen în scopul nediscriminării și să respecte defalcarea informațiilor și a datelor în funcție de gen.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programele indicative multianuale stabilesc domeniile prioritare selectate pentru finanțare din partea Uniunii, obiectivele specifice, rezultatele preconizate, indicatorii de performanță și alocația financiară indicativă, atât la nivel global, cât și per domeniu prioritar. După caz, această alocație se poate acorda sub forma unor limite de sume și/sau unele fonduri pot fi lăsate nealocate.

Programele indicative multianuale stabilesc domeniile prioritare selectate pentru finanțare din partea Uniunii, obiectivele specifice, rezultatele preconizate, indicatorii de performanță, respectând defalcarea informațiilor și a datelor în funcție de gen, și alocația financiară indicativă, atât la nivel global, cât și per domeniu prioritar. După caz, această alocație se poate acorda sub forma unor limite de sume și/sau unele fonduri pot fi lăsate nealocate.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În conformitate cu principiul responsabilizării reciproce în urmărirea și îndeplinirea obiectivelor convenite, inclusiv a celor referitoare la buna guvernanță, democrație și respectarea drepturilor omului și la statul de drept, alocațiile indicative pot fi mărite sau micșorate în urma revizuirilor, în special avându-se în vedere nevoile speciale cum sunt cele rezultate dintr-o situație de criză, post-criză sau de fragilitate sau în cazul în care performanțele au fost excepționale sau nesatisfăcătoare.

În conformitate cu principiul responsabilizării reciproce în urmărirea și îndeplinirea obiectivelor convenite, inclusiv a celor referitoare la buna guvernanță, democrație, statul de drept, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a drepturilor femeilor și a principiilor egalității de șanse între femei și bărbați și nediscriminării, alocațiile indicative pot fi mărite sau micșorate în urma revizuirilor, în special avându-se în vedere nevoile speciale cum sunt cele rezultate dintr-o situație de criză, post-criză sau de fragilitate sau în cazul în care performanțele au fost excepționale sau nesatisfăcătoare, ținând seama abordarea de gen.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La întocmirea documentelor de programare pentru țările aflate în situații de criză, post-criză sau de fragilitate, se iau în considerare în mod corespunzător vulnerabilitatea, nevoile speciale și circumstanțele țărilor sau regiunilor în cauză.

(1) La întocmirea documentelor de programare pentru țările aflate în situații de criză, post-criză sau de fragilitate, se iau în considerare în mod corespunzător vulnerabilitatea diverselor categorii sociale, nevoile speciale ale femeilor și circumstanțele țărilor sau regiunilor în cauză.

O atenție corespunzătoare trebuie acordată măsurilor de prevenire a conflictelor, de consolidare a statului și a păcii, de reconciliere și de reconstrucție post-conflict.

O atenție corespunzătoare trebuie acordată măsurilor de prevenire a conflictelor, de consolidare a statului și a păcii, de reconciliere și de reconstrucție post-conflict.

În cazul în care țările partenere sau grupurile de țări partenere sunt direct implicate într-o situație de criză, post-criză sau de fragilitate sau sunt afectate de aceasta, se pune un accent special pe amplificarea coordonării dintre acordarea de ajutor de urgență, reabilitare și dezvoltare pentru a le ajuta să facă trecerea de la o situație de urgență la faza de dezvoltare. Programele pentru țările și regiunile aflate într-o situație de fragilitate sau expuse periodic dezastrelor naturale prevăd măsuri de pregătire pentru dezastre și de prevenire a acestora, precum și de gestionare a consecințelor unor astfel de dezastre.

În cazul în care țările partenere sau grupurile de țări partenere sunt direct implicate într-o situație de criză, post-criză sau de fragilitate sau sunt afectate de aceasta, se pune un accent special pe amplificarea coordonării dintre acordarea de ajutor de urgență, reabilitare și dezvoltare pentru a le ajuta să facă trecerea de la o situație de urgență la faza de dezvoltare. Programele pentru țările și regiunile aflate într-o situație de fragilitate sau expuse periodic dezastrelor naturale prevăd măsuri de pregătire pentru dezastre și de prevenire a acestora, precum și de gestionare a consecințelor unor astfel de dezastre. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită femeilor, care sunt adesea principalele victime ale situațiilor de criză.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Este esențial ca la întocmirea documentelor de programare pentru țările aflate în situații de criză, de post-criză sau de fragilitate să se țină seama de implicațiile asupra situației femeilor și a fetelor, întrucât acestea sunt victimele principale ale atrocităților și ale crimelor, precum violențele și abuzul sexual.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O atenție corespunzătoare trebuie acordată măsurilor de prevenire a conflictelor, de consolidare a statului și a păcii, de reconciliere și de reconstrucție post-conflict.

O atenție corespunzătoare trebuie acordată măsurilor de prevenire a conflictelor, de consolidare a statului și a păcii, de reconciliere și de reconstrucție post-conflict. Prin urmare, este esențial ca femeile să fie incluse, pentru a putea participa în condiții de egalitate la negocieri și la inițiative ce vizează reinstaurarea păcii, stabilizarea și reconstrucția țărilor și a instituțiilor. Așadar, este primordială completarea imaginii femeilor ca victime vulnerabile cu o imagine a femeilor ca o categorie net diferențiată a actorilor sociali, care dispune de resurse și capacități valoroase, care are priorități proprii și poate influența și conduce procesul de soluționare a conflictelor. În plus, este important să se sublinieze că înțelegerea rolului femeilor în societățile postconflict și a contribuțiilor acestora la reconstrucția postconflict trebuie însoțită de o abordare globală a promovării rolului central al educației în cadrul procesului de emancipare a femeilor și a fetelor, în vederea combaterii stereotipurilor și pentru a permite schimbarea mentalităților.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Măsurile de asistență prevăzute de prezentul regulament țin seama de caracteristicile specifice ale situațiilor de criză, atunci când există o lipsă acută de libertăți fundamentale, când securitatea indivizilor este puternic amenințată sau când organizațiile de apărare a drepturilor omului și apărătorii acestor drepturi își desfășoară activitatea în condiții extrem de dificile. O atenție specială ar trebui acordată situațiilor de conflict în care femeile sunt expuse violenței fizice și psihice.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În situații de criză, post-criză și de fragilitate sau în caz de amenințare la adresa democrației, a statului de drept, a drepturilor omului sau a libertăților fundamentale, care reclamă o reacție rapidă din partea Uniunii, se poate utiliza procedura de urgență prevăzută la articolul 15 alineatul (4) din regulamentul comun de punere în aplicare pentru a se modifica documentul menționat la articolul 11, în urma unei revizuiri ad-hoc a strategiei de cooperare a țării sau regiunii respective.

În situații de criză, post-criză și de fragilitate sau în caz de amenințare la adresa democrației, a statului de drept, a drepturilor omului, a libertăților fundamentale sau a drepturilor femeilor, care reclamă o reacție rapidă din partea Uniunii, se poate utiliza procedura de urgență prevăzută la articolul 15 alineatul (4) din regulamentul comun de punere în aplicare pentru a se modifica documentul menționat la articolul 11, în urma unei revizuiri ad-hoc a strategiei de cooperare a țării sau regiunii respective.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Așa cum se menționează la articolul 13 alineatul (2) din regulamentul privind programul „Erasmus pentru toți”, pentru a promova dimensiunea internațională a învățământului superior, se va aloca o sumă în valoare totală indicativă de 1 812 100 000 de EUR din diferitele instrumente externe (Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, Instrumentul european de vecinătate, Instrumentul de asistență pentru preaderare, Instrumentul pentru parteneriat și Fondul european de dezvoltare) pentru acțiuni de mobilitate în scop educațional în și din țările din afara UE și pentru cooperare și dialog în materie de politici cu autorități/instituții/organizații din aceste țări. Pentru utilizarea acestor fonduri se aplică dispozițiile regulamentului privind programul „Erasmus pentru toți”

(3) Așa cum se menționează la articolul 13 alineatul (2) din regulamentul privind programul „Erasmus pentru toți”, pentru a promova dimensiunea internațională a învățământului superior, se va aloca o sumă în valoare totală indicativă de 1 812 100 000 de EUR din diferitele instrumente externe (Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, Instrumentul european de vecinătate, Instrumentul de asistență pentru preaderare, Instrumentul pentru parteneriat și Fondul european de dezvoltare) pentru acțiuni de mobilitate în scop educațional în și din țările din afara UE și pentru cooperare și dialog în materie de politici cu autorități/instituții/organizații din aceste țări. Pentru utilizarea acestor fonduri se aplică dispozițiile regulamentului privind programul „Erasmus pentru toți”

Finanțarea va fi pusă la dispoziție prin două alocări multianuale care acoperă doar primii patru ani, respectiv ultimii trei ani. Această finanțare va fi reflectată în programarea indicativă multianuală a acestor instrumente, în conformitate cu nevoile și prioritățile identificate ale țărilor în cauză. Alocațiile pot fi revizuite în cazul unor evenimente neprevăzute majore sau al unor schimbări politice importante, în funcție de prioritățile externe ale UE.

Finanțarea va fi pusă la dispoziție prin două alocări multianuale care acoperă doar primii patru ani, respectiv ultimii trei ani. Această finanțare va fi reflectată în programarea indicativă multianuală a acestor instrumente, în conformitate cu nevoile și prioritățile identificate ale țărilor în cauză. Alocațiile pot fi revizuite în cazul unor evenimente neprevăzute majore sau al unor schimbări politice importante, în funcție de prioritățile externe ale UE. Ar trebui să se acorde o atenție specială unei abordări bazate pe echilibrul de gen în cazul participanților la programul „Erasmus pentru toți”.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Pe lângă învățământul superior, accentul se pune pe eliminarea disparității de gen din învățământul primar și secundar, precum și de la toate nivelurile de învățământ, până în 2015, cel târziu, după cum se precizează la obiectivul 3.A din Obiectivele de dezvoltare ale mileniului.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – paragraful 2 „America Latină” – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) încurajarea coeziunii sociale, în special a incluziunii sociale, a muncii decente și echității, a egalității între sexe și a emancipării femeilor;

(a) încurajarea coeziunii sociale, în special a incluziunii sociale, a muncii decente și echității, a egalității între sexe și a emancipării femeilor, precum și combaterea violenței sexuale și a celei bazate pe gen, precum și a violenței comise de persoane apropiate;

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – paragraful 3 „Asia” – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia) sprijinirea consolidării apărării drepturilor omului și combaterea discriminării și a violenței sexuale și a celei bazate pe gen, precum și a violenței comise de persoane apropiate.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – paragraful 4 „Asia Centrală” – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) promovarea reformei constituționale și a apropierii legislative, de reglementare și administrative cu Uniunea, inclusiv continuarea democratizării și a organizării societății civile, sprijinirea statului de drept, a bunei guvernanțe, a fiscalității și consolidarea instituțiilor și organismelor naționale, cum ar fi organismele electorale, parlamentele, reforma administrației publice și gestionarea finanțelor publice;

(a) promovarea reformei constituționale și a apropierii legislative, de reglementare și administrative cu Uniunea, inclusiv continuarea democratizării și a organizării societății civile, sprijinirea statului de drept, a bunei guvernanțe, a fiscalității și consolidarea instituțiilor și organismelor naționale, cum ar fi organismele electorale, parlamentele, reforma administrației publice și a sistemului judiciar și gestionarea finanțelor publice;

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – paragraful 4 „Asia Centrală” – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) promovarea creșterii economice favorabile incluziunii și durabile, soluționarea inegalităților sociale și regionale și sprijinirea politicilor în domenii precum educația, cercetarea, inovația și tehnologia, sănătatea, munca decentă, energia durabilă, agricultura și dezvoltarea rurală, încurajarea IMM-urilor, stimulând totodată dezvoltarea unei economii de piață, a comerțului și investițiilor, inclusiv reformele în domeniul reglementării și sprijinirea integrării în OMC;

(b) promovarea creșterii economice favorabile incluziunii și durabile, soluționarea inegalităților sociale și regionale și sprijinirea politicilor în domenii precum educația, cercetarea, inovația și tehnologia, sănătatea, munca decentă, crearea unor sindicate independente, energia durabilă, agricultura și dezvoltarea rurală, încurajarea IMM-urilor, stimulând totodată dezvoltarea unei economii de piață, a comerțului și investițiilor, inclusiv reformele în domeniul reglementării și sprijinirea integrării în OMC;

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – paragraful 4 „Asia Centrală” – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) sprijinirea unei gestionări a frontierelor și a unei cooperări transfrontaliere eficiente, în vederea promovării unei dezvoltări economice, sociale și a mediului durabile în regiunile frontaliere; în contextul legăturii dintre securitate și dezvoltare, combaterea criminalității organizate și a tuturor formelor de trafic, incluzând lupta împotriva producției și consumului de droguri, precum și a efectelor negative ale acestora, inclusiv HIV/SIDA;

(c) sprijinirea unei gestionări a frontierelor și a unei cooperări transfrontaliere eficiente, în vederea promovării unei dezvoltări economice, sociale și a mediului durabile în regiunile frontaliere; în contextul legăturii dintre securitate și dezvoltare, combaterea criminalității organizate și a tuturor formelor de trafic, în special traficul cu femei, lupta împotriva producției și consumului de droguri, precum și a efectelor negative ale acestora, inclusiv HIV/SIDA;

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Anexa IV – partea B – paragraful 4 „Asia Centrală” – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) instituirea unei politici de dezvoltare în ceea ce privește provocările demografice, care să abordeze problema dezechilibrului din ce în ce mai mare dintre bărbați și femei în favoarea primilor și pe cea a selecției prenatale a sexului copilului, a avorturilor în funcție de sex și a infanticidelor în scopul asigurării descendenților de sex masculin.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – paragraful 2 „Mediul și schimbările climatice” – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) atenuarea efectelor schimbărilor climatice asupra femeilor, precum și consolidarea rolului femeilor în abordarea problemei schimbărilor climatice, acțiuni pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să adopte perspectiva bazată pe gen în ceea ce privește schimbările climatice și politicile de mediu, în special în cazul politicilor legate de dezastrele naturale care afectează în mod disproporționat aceste țări, accesul la formare pe tema mediului și participarea crescută a femeilor și a organizațiilor de femei la politicile de dezvoltare legate de mediu și schimbări climatice.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – paragraful 2 „Mediul și schimbările climatice” – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) promovarea punerii în aplicare a inițiativelor Uniunii și a angajamentelor convenite la nivel internațional și regional și/sau cu caracter transfrontalier, în special în domeniile schimbărilor climatice, prin promovarea unor strategii care vizează rezistența la schimbările climatice, în special a unor strategii de adaptare cu beneficii asociate pentru biodiversitate, precum și a biodiversității și a serviciilor ecosistemelor, a pădurilor, incluzând FLEGT (aplicarea legislației, guvernanța și schimburile comerciale în domeniul forestier), deșertificarea, gospodărirea integrată a resurselor de apă, gestionarea resurselor naturale, gestionarea viabilă a produselor chimice și a deșeurilor, eficiența resurselor și economia verde;

(c) promovarea punerii în aplicare a inițiativelor Uniunii și a angajamentelor convenite la nivel internațional și regional și/sau cu caracter transfrontalier, în special în domeniile schimbărilor climatice, prin promovarea unor strategii care vizează rezistența la schimbările climatice, în special a unor strategii de adaptare cu beneficii asociate pentru biodiversitate, precum și a biodiversității și a serviciilor ecosistemelor, a pădurilor, incluzând FLEGT (aplicarea legislației, guvernanța și schimburile comerciale în domeniul forestier), deșertificarea, gospodărirea integrată a resurselor de apă, gestionarea resurselor naturale, gestionarea viabilă a produselor chimice și a deșeurilor, eficiența resurselor și economia verde, integrând dimensiunea de gen pentru a promova participarea femeilor la elaborarea și la punerea în aplicare a acestor strategii și pentru a opri discriminările împotriva lor, în special în ceea ce privește accesul la resurse și participarea la viața politică;

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – paragraful 3 „Energia durabilă" – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) promovarea accesului la servicii de energie sigure, accesibile, curate și durabile ca factor motor principal pentru eradicarea sărăciei și creșterea favorabilă incluziunii, cu accent special pe utilizarea surselor de energie locale;

(a) promovarea accesului la servicii de energie sigure, accesibile, curate și durabile pentru toți, acordând atenție categoriilor discriminate, în special femeilor, ca factor motor principal pentru eradicarea sărăciei și creșterea favorabilă incluziunii, cu accent special pe utilizarea surselor de energie locale;

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – paragraful 4 „Dezvoltarea umană” – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) sprijinirea programelor la nivel național de promovare a emancipării economice și sociale și a participării politice a femeilor;

(i) sprijinirea programelor la nivel național de combatere a violenței împotriva femeilor și de promovare a emancipării economice și sociale și a participării politice a femeilor;

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – paragraful 4 „Dezvoltarea umană” – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) sprijinirea unor niveluri ridicate de ocupare productivă și decentă a forței de muncă, în special prin susținerea politicilor și strategiilor viabile de ocupare a forței de muncă, a formării profesionale vizând o capacitate de integrare profesională relevantă pentru necesitățile și perspectivele de pe piața muncii, a condițiilor de muncă, inclusiv în economia informală, promovarea muncii decente, inclusiv combaterea exploatării prin muncă a copiilor, și a dialogului social, precum și facilitarea mobilității forței de muncă, respectându-se în același timp drepturile migranților;

(i) sprijinirea unor niveluri ridicate de ocupare productivă și decentă a forței de muncă, în special prin susținerea politicilor și strategiilor viabile de ocupare a forței de muncă, a formării profesionale vizând o capacitate de integrare profesională relevantă pentru necesitățile și perspectivele de pe piața muncii, a condițiilor de muncă, inclusiv în economia informală, promovarea muncii decente atât pentru bărbați, cât și pentru femei, inclusiv combaterea exploatării prin muncă a copiilor, și a dialogului social, precum și facilitarea mobilității forței de muncă, respectându-se în același timp drepturile migranților;

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – paragraful 4 „Dezvoltarea umană” – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) Femeile și copiii

 

(i) sporirea atenției și a capacității țărilor în curs de dezvoltare de a elabora politici avantajoase pentru femei și copii;

 

(ii) susținerea strategiilor și a intervențiilor concrete în ceea ce privește abordarea problemelor și a provocărilor specifice care afectează femeile și copiii, ținând seama de interesele acestora în toate acțiunile relevante;

 

(iii) folosirea de către Comunitate a poziției sale de principal donator în materie de AOD printre instituțiile internaționale pentru a încuraja donatorii multilaterali să își folosească influența în favoarea elaborării unor politici menite să combată traficul de copii și femei, violențele împotriva acestora, exploatarea și munca forțată și să promoveze rolul femeilor și al copiilor ca actori ai dezvoltării.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – paragraful 6 „Migrația și azilul” – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) maximizarea impactului asupra dezvoltării al mobilității regionale și globale crescute a oamenilor, promovând și protejând totodată drepturile migranților, prin sprijinirea elaborării și punerii în aplicare de politici regionale și naționale viabile în domeniul migrației și azilului și prin integrarea dimensiunii migrației în alte politici regionale și naționale;

(c) maximizarea impactului asupra dezvoltării al mobilității regionale și globale crescute a oamenilor, promovând și protejând totodată drepturile migranților, ținându-se seama de aspectul de gen al acestei problematici și de situația femeilor migrante, prin sprijinirea elaborării și punerii în aplicare de politici regionale și naționale viabile în domeniul migrației și azilului și prin integrarea dimensiunii migrației în alte politici regionale și naționale;

PROCEDURĂ

Titlu

Instituirea unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare

Referințe

COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

DEVE

17.1.2012

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

FEMM

17.1.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

25.1.2012

Examinare în comisie

21.6.2012

 

 

 

Data adoptării

3.9.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Edit Bauer, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Mikael Gustafsson, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Angelika Werthmann, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Membri supleanți prezenți la votul final

Izaskun Bilbao Barandica, Mariya Gabriel, Gesine Meissner, Antigoni Papadopoulou

PROCEDURĂ

Titlu

Instituirea unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare

Referinţe

COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD)

Data prezentării la PE

7.12.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunţului în plen

DEVE

17.1.2012

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

Data anunţului în plen

AFET

17.1.2012

INTA

17.1.2012

BUDG

17.1.2012

LIBE

17.1.2012

 

FEMM

17.1.2012

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

LIBE

26.1.2012

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Thijs Berman

5.12.2011

 

 

 

Examinare în comisie

9.2.2012

24.4.2012

9.7.2012

24.6.2013

Data adoptării

4.12.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

0

5

Membri titulari prezenţi la votul final

Thijs Berman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Jean Roatta, Michèle Striffler, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Anna Záborská

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Philippe Boulland, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Santiago Fisas Ayxela, Enrique Guerrero Salom, Bart Staes

Membri supleanţi [articolul 187 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Marusya Lyubcheva, María Muñiz De Urquiza, Jens Nilsson, Anni Podimata

Data depunerii

6.12.2013