MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä

10.12.2013 - (COM(2012)0124 – C7‑0084/2012 – 2012/0060(COD)) - ***I

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Daniel Caspary
Valmistelija (*):
Frank Engel, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 50 artikla


Menettely : 2012/0060(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0454/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0454/2013
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä

(COM(2012)0124 – C7‑0084/2012 – 2012/0060(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0124),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0084/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, kehitysyhteistyövaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A7‑0454/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

1 otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä

kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Perustelu

Mukautetaan Euroopan parlamentin kantaan julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevasta direktiivistä käydyissä kolmikantaneuvotteluissa.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– ottaa huomioon julkisia hankintoja koskevat tarkistetut direktiivit 2011/0438(COD), 2011/0349(COD) ja 2011/0437(COD),

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 b viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ottaa huomioon julkisia hankintoja koskevan tarkistetun sopimuksen (GPA-sopimuksen),

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määrätään, että unioni määrittelee ja toteuttaa yhteistä politiikkaa ja toimintaa sekä pyrkii saamaan aikaan pitkälle menevää yhteistyötä kaikilla kansainvälisten suhteiden aloilla tavoitteenaan muun muassa kannustaa kaikkien maiden yhdentymistä maailmantalouteen muun muassa poistamalla asteittain kansainvälisen kaupan esteitä.

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määrätään, että unioni määrittelee ja toteuttaa yhteistä politiikkaa ja toimintaa sekä pyrkii saamaan aikaan pitkälle menevää yhteistyötä kaikilla kansainvälisten suhteiden aloilla tavoitteenaan muun muassa turvata perusarvonsa ja perusluonteiset etunsa, turvallisuutensa, riippumattomuutensa ja loukkaamattomuutensa sekä kannustaa kaikkien maiden yhdentymistä maailmantalouteen muun muassa poistamalla asteittain kansainvälisen kaupan esteitä.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Maailman kauppajärjestössä ja kahdenvälisten suhteidensa välityksellä unioni kannattaa unionin ja sen kauppakumppaneiden julkisten hankintojen kansainvälisten markkinoiden kunnianhimoista avaamista vastavuoroisuuden hengessä ja kaikkia osapuolia hyödyttäen.

(5) Maailman kauppajärjestössä ja kahdenvälisten suhteidensa välityksellä unioni kannattaa unionin ja sen kauppakumppaneiden julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten kansainvälisten markkinoiden kunnianhimoista avaamista vastavuoroisuuden hengessä ja kaikkia osapuolia hyödyttäen.

Perustelu

Mukautetaan Euroopan parlamentin kantaan julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevasta direktiivistä käydyissä kolmikantaneuvotteluissa.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Julkiset hankinnat muodostavat merkittävän osan unionin bruttokansantuotteesta, minkä vuoksi niitä olisi käytettävä unionin potentiaalin vahvistamiseen innovoinnin ja teollisuustuotannon alalla. Sen vuoksi olisi suljettava pois epäoikeudenmukaiset tarjoukset, jotka koostuvat Euroopan unionin ulkopuolelta peräisin olevista tavaroista ja/tai palveluista, jotta unionissa voitaisiin toteuttaa kestävää teollisuuspoliittista strategiaa. Samalla olisi varmistettava, että unionin teollisuuden markkinoillepääsy tapahtuu vastavuoroisesti ja oikeudenmukaisin edellytyksin.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Unionin kauppapolitiikalla olisi edistettävä maailmanlaajuisesti köyhyyden vähentämistä kohentamalla työoloja, työsuojelua ja terveyssuojelua sekä perusoikeuksien toteutumista.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Monet kolmannet maat ovat haluttomia avaamaan julkisten hankintojen markkinoitaan kansainväliselle kilpailulle tai avaamaan niitä enemmän kuin ne ovat tähän saakka tehneet. Sen vuoksi unionin talouden toimijat kohtaavat rajoittavia hankintakäytäntöjä monissa unionin kauppakumppanimaissa. Rajoittavien hankintakäytäntöjen vuoksi menetetään merkittäviä kaupankäyntimahdollisuuksia.

(6) Monet kolmannet maat ovat haluttomia avaamaan julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten markkinoitaan kansainväliselle kilpailulle tai avaamaan niitä enemmän kuin ne ovat tähän saakka tehneet. Sen vuoksi unionin talouden toimijat kohtaavat rajoittavia hankintakäytäntöjä monissa unionin kauppakumppanimaissa. Rajoittavien hankintakäytäntöjen vuoksi menetetään merkittäviä kaupankäyntimahdollisuuksia.

Perustelu

Mukautetaan Euroopan parlamentin kantaan julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevasta direktiivistä käydyissä kolmikantaneuvotteluissa.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Yhteinen kauppapolitiikka perustuu SEUT-sopimuksen 207 artiklan mukaan yhtenäisiin periaatteisiin julkisten hankintojen alalla.

(8) Yhteinen kauppapolitiikka perustuu SEUT-sopimuksen 207 artiklan mukaan yhtenäisiin periaatteisiin julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten alalla.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Unionin ja kolmansien maiden talouden toimijoiden, hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden oikeusvarmuuden turvaamiseksi kansainväliset markkinoillepääsyä koskevat sitoumukset, jotka unioni on tehnyt julkisten hankintojen alalla kolmansien maiden suhteen, olisi otettava huomioon EU:n oikeusjärjestyksessä, jolloin varmistetaan niiden tosiasiallinen soveltaminen. Komission olisi annettava ohjeet siitä, miten Euroopan unionin voimassa olevia kansainvälisiä markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia olisi sovellettava. Ohjeet olisi saatettava säännöllisesti ajan tasalle, ja niiden olisi sisällettävä helppokäyttöistä tietoa.

(9) Unionin ja kolmansien maiden talouden toimijoiden, hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden oikeusvarmuuden turvaamiseksi kansainväliset markkinoillepääsyä koskevat sitoumukset, jotka unioni on tehnyt julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten alalla kolmansien maiden suhteen, olisi otettava huomioon EU:n oikeusjärjestyksessä, jolloin varmistetaan niiden tosiasiallinen soveltaminen. Komission olisi annettava ohjeet siitä, miten Euroopan unionin voimassa olevia kansainvälisiä markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia olisi sovellettava. Ohjeet olisi saatettava säännöllisesti ajan tasalle, ja niiden olisi sisällettävä helppokäyttöistä tietoa.

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviin liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on tultava ilmi myös tässä asetuksessa. Kansainvälisellä tasolla säädellään tällä hetkellä vain käyttöoikeusurakoita.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 b) Euroopan komission olisi varmistettava, että se ei rahoita ohjelmia, joiden kohdalla kansainvälisten julkisten hankintasopimuksien tekeminen ja täytäntöönpano olisi julkisista hankintasopimuksista annettujen direktiivien 2011/0438(COD), 2011/0349(COD) ja 2011/0437(COD) periaatteiden vastaista.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Tavoite parantaa EU:n talouden toimijoiden pääsyä tiettyjen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille, joita suojataan rajoittavilla hankintatoimenpiteillä, ja tavoite säilyttää tasapuoliset kilpailuedellytykset Euroopan sisämarkkinoilla edellyttävät, että kolmansien maiden sellaisten tavaroiden ja palvelujen kohtelu, jotka eivät kuulu unionin kansainvälisten sitoumusten piiriin, yhdenmukaistetaan koko Euroopan unionissa.

(10) Tavoite parantaa EU:n talouden toimijoiden pääsyä tiettyjen kolmansien maiden julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten markkinoille, joita suojataan rajoittavilla hankintatoimenpiteillä, ja tavoite säilyttää tasapuoliset kilpailuedellytykset Euroopan sisämarkkinoilla edellyttävät, että kolmansien maiden sellaisten tavaroiden ja palvelujen kohtelu, jotka eivät kuulu unionin kansainvälisten sitoumusten piiriin, yhdenmukaistetaan koko Euroopan unionissa.

Perustelu

Mukautetaan Euroopan parlamentin kantaan julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevasta direktiivistä käydyissä kolmikantaneuvotteluissa.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Tätä varten olisi vahvistettava alkuperäsäännöt, jotta hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt voisivat tietää, kuuluvatko tavarat ja palvelut Euroopan unionin kansainvälisten sitoumusten piiriin. Tavaran alkuperä olisi määritettävä yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/199212 22‑26 artiklan mukaisesti. Asetuksen mukaan tavaroita olisi pidettävä unionitavaroina, jos ne on tuotettu kokonaan unionissa. Tavaroiden, joiden tuotantoon on osallistunut yksi tai useampia kolmansia maita, olisi katsottava olevan peräisin siitä maasta, jossa niille on suoritettu tähän tarkoitukseen varustetussa yrityksessä viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus tai käsittely, joka on johtanut uuden tuotteen valmistukseen tai edustaa merkittävää valmistusastetta. Palvelun alkuperä olisi määritettävä sitä tarjoavan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön alkuperän perusteella. Johdanto-osan 9 kappaleessa tarkoitetuissa ohjeissa olisi käsiteltävä myös alkuperäsääntöjen soveltamista käytäntöön.

(11) Tätä varten olisi vahvistettava alkuperäsäännöt, jotta hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt voisivat tietää, kuuluvatko tavarat ja palvelut Euroopan unionin kansainvälisten sitoumusten piiriin. Tavaran alkuperä olisi määritettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/20132 59–63 artiklan mukaisesti, mukaan lukien 65 artiklan mukaisesti hyväksyttävät lisäsäännökset. Asetuksen mukaan tavaroita olisi pidettävä unionitavaroina, jos ne on tuotettu kokonaan unionissa. Tavaroiden, joiden tuotantoon on osallistunut yksi tai useampia kolmansia maita, olisi katsottava olevan peräisin siitä maasta, jossa niille on suoritettu tähän tarkoitukseen varustetussa yrityksessä viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus tai käsittely, joka on johtanut uuden tuotteen valmistukseen tai edustaa merkittävää valmistusastetta. Palvelun alkuperä olisi määritettävä sitä tarjoavan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön alkuperän perusteella. Palvelun alkuperä olisi määriteltävä palvelukauppaa koskevan WTO:n yleissopimuksen (GATS) periaatteiden mukaisesti. Palvelun alkuperäsäännöt määrittelevillä säännöksillä olisi estettävä ”postilaatikkoyhtiöiden” käyttäminen unionin julkisten hankintojen markkinoille pääsemistä koskevien rajoitusten kiertämiseen. Johdanto-osan 9 kappaleessa tarkoitetuissa ohjeissa olisi käsiteltävä myös alkuperäsääntöjen soveltamista käytäntöön.

_____________

 

12EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

 

Perustelu

Esittelijä haluaa tällä tarkistuksella korostaa, että on tärkeää estää markkinoiden rajoitusten kiertäminen postilaatikkoyrityksillä (etenkin 3 artiklan suhteen).

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Komission olisi harkittava, hyväksyykö se sen, että direktiiveissä [2004/17/EY ja 2004/18/EY sekä käyttöoikeussopimusten tekemisestä [….] annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä [….]13 ] tarkoitetut hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt sulkevat pois vähintään 5 000 000 euron arvoisten hankintasopimusten tekomenettelyistä tavarat ja palvelut, jotka eivät kuulu Euroopan unionin tekemien kansainvälisten sitoumusten piiriin.

(12) Komission olisi harkittava, hyväksyykö se sen, että direktiiveissä [2004/17/EY ja 2004/18/EY sekä käyttöoikeussopimusten tekemisestä […] annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä […]13] tarkoitetut hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt sulkevat pois vähintään 5 000 000 euron arvoisten hankintasopimusten ja käyttöoikeussopimusten tekomenettelyistä tavarat ja palvelut, jotka eivät kuulu Euroopan unionin tekemien kansainvälisten sitoumusten piiriin. Tämä ei koske hankintamenettelyjä, jotka koskevat Euroopan talousalueeseen kuuluvista maista peräisin olevia, asiaan liittyvien alkuperäsääntöjen mukaisia sopimustavaroita ja -palveluja, tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteessä IV luetellusta ”Kaikki paitsi aseet” ‑järjestelystä hyötyvistä maista peräisin olevia sopimustavaroita ja ‑palveluja, tai asetuksen (EU) N:o 978/201213a liitteessä VII tarkoitetuista taloutensa yksipuolisuuden ja riittämättömän kansainväliseen kauppajärjestelmään yhdentymisen vuoksi muita heikommassa asemassa olevista kehitysmaista peräisin olevia sopimustavaroita ja -palveluja.

________________

________________

13 EUVL L….

13EUVL L ….

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 kumoamisesta (EUVL L 303, 31.10.2012, s. 1).

Perustelu

Esittelijä haluaa tällä tarkistuksella täsmentää, mitkä kolmannet maat eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden, jotka aikovat käyttää tämän asetuksen mukaisia valtuuksiaan sulkeakseen pois hankintasopimusten tekomenettelyistä tarjoukset, jotka sisältävät Euroopan unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai palveluja ja joissa sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 50 prosenttia kyseisten tavaroiden kokonaisarvosta, olisi avoimuuden vuoksi ilmoitettava asiasta talouden toimijoille Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavassa hankintailmoituksessa.

(13) Hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden, jotka aikovat käyttää tämän asetuksen mukaisia valtuuksiaan sulkeakseen pois hankintasopimusten tai käyttöoikeussopimusten tekomenettelyistä tarjoukset, jotka sisältävät Euroopan unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai palveluja ja joissa sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 50 prosenttia kyseisten tavaroiden kokonaisarvosta, olisi avoimuuden vuoksi ilmoitettava asiasta talouden toimijoille Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavassa hankintailmoituksessa.

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on tultava ilmi myös tässä asetuksessa.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Kun on kyse hankintasopimuksista, joiden ennakoitu arvo on yli 5 000 000 euroa, komission olisi hyväksyttävä suunniteltu poissulkeminen, jos kansainvälinen sopimus, joka koskee unionin ja sen maan pääsyä toistensa markkinoille julkisten hankintojen alalla, josta tavarat ja/tai palvelut ovat peräisin, sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä markkinoillepääsyä koskevia varaumia, jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, joiden poissulkemista ehdotetaan. Tällaisen sopimuksen puuttuessa komission olisi hyväksyttävä poissulkeminen, jos kolmas maa käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi unionin ja kolmannen maan välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole olennaista vastavuoroisuutta. Olennaisen vastavuoroisuuden olisi katsottava puuttuvan, jos rajoittavat hankintakäytännöt johtavat EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen.

(15) Kun on kyse hankintasopimuksista tai käyttöoikeussopimuksista, joiden ennakoitu arvo on yli 5 000 000 euroa, komission olisi hyväksyttävä suunniteltu poissulkeminen, jos kansainvälinen sopimus, joka koskee unionin ja sen maan pääsyä toistensa markkinoille julkisten hankintojen tai käyttöoikeussopimusten alalla, josta tavarat ja/tai palvelut ovat peräisin, sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä markkinoillepääsyä koskevia varaumia, jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, joiden poissulkemista ehdotetaan. Tällaisen sopimuksen puuttuessa komission olisi hyväksyttävä poissulkeminen, jos kolmas maa käyttää hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia koskevia rajoittavia hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi unionin ja kolmannen maan välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole olennaista vastavuoroisuutta. Olennaisen vastavuoroisuuden olisi katsottava puuttuvan, jos hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia koskevat rajoittavat hankintakäytännöt johtavat EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen tai jos siitä, että viranomaiset ovat jättäneet noudattamatta julkisista hankinnoista annetun direktiivin […] 2013 liitteessä XI ja vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun direktiivin […] 2013 liitteessä XIV lueteltuja kansainvälisen työoikeuden määräyksiä, on aiheutunut eurooppalaisiin yrityksiin kohdistuneita ja komissiolle ilmoitettuja vakavia vaikeuksia, kun kyseiset eurooppalaiset yritykset ovat pyrkineet varmistamaan hankintasopimusten tai käyttöoikeussopimusten tekemisen kolmansissa maissa.

Perustelu

Esittelijä haluaa tällä tarkistuksella liittää 6 ja 8 artiklassa vahvistetut menettelyt tiiviimmin toisiinsa.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Arvioidessaan olennaisen vastavuoroisuuden puutetta komission olisi tutkittava, missä määrin kyseisen maan julkisia hankintoja koskevalla lainsäädännöllä varmistetaan julkisia hankintoja koskevien kansainvälisten standardien mukainen avoimuus ja estetään unionin tavaroiden, palvelujen ja talouden toimijoiden syrjintä. Lisäksi sen olisi tutkittava, missä määrin viranomaiset ja/tai yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja talouden toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

(16) Arvioidessaan olennaisen vastavuoroisuuden puutetta komission olisi tutkittava, missä määrin kyseisen maan julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevalla lainsäädännöllä varmistetaan julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevien kansainvälisten standardien mukainen avoimuus ja estetään unionin tavaroiden, palvelujen ja talouden toimijoiden syrjintä. Lisäksi sen olisi tutkittava, missä määrin viranomaiset ja/tai yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja talouden toimijaa syrjiviä käytäntöjä tai missä märin siitä, että viranomaiset ovat jättäneet noudattamatta julkisista hankinnoista annetun direktiivin […] 2013 liitteessä XI ja vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun direktiivin […] 2013 liitteessä XIV lueteltuja kansainvälisen työoikeuden määräyksiä, on aiheutunut eurooppalaisiin yrityksiin kohdistuneita ja komissiolle ilmoitettuja vakavia vaikeuksia, kun kyseiset eurooppalaiset yritykset ovat pyrkineet varmistamaan hankintasopimusten tai käyttöoikeussopimusten tekemisen kolmansissa maissa.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) Arvioidessaan tarjouksia, jotka sisältävät unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita tai palveluja, hankintaviranomaisten ja komission olisi varmistettava, että tarjous täyttää reilua kauppaa koskevat kriteerit sekä työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöä koskevat vaatimukset julkisista hankinnoista annetun direktiivin [...] (2013) XXX 15 artiklan 2 kohdan ja liitteen 11 mukaisesti.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Komission olisi voitava estää suunnitellun poissulkemisen mahdolliset kielteiset vaikutukset kyseisen maan kanssa käynnissä oleviin kauppaneuvotteluihin. Sen vuoksi, jos maa käy unionin kanssa aineellisia neuvotteluja markkinoillepääsystä julkisten hankintojen alalla ja komissio katsoo, että rajoittavien hankintakäytäntöjen poistamiseen lähitulevaisuudessa on olemassa kohtuulliset mahdollisuudet, komission olisi voitava antaa täytäntöönpanosäädös, jonka mukaan kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita ja palveluja ei saa sulkea pois hankintasopimusten tekomenettelyistä yhden vuoden aikana.

(17) Komission olisi voitava estää suunnitellun poissulkemisen mahdolliset kielteiset vaikutukset kyseisen maan kanssa käynnissä oleviin kauppaneuvotteluihin. Sen vuoksi, jos maa käy unionin kanssa aineellisia neuvotteluja markkinoillepääsystä julkisten hankintojen ja/tai käyttöoikeussopimusten alalla ja komissio katsoo, että hankintoja ja/tai käyttöoikeussopimuksia koskevien rajoittavien hankintakäytäntöjen poistamiseen lähitulevaisuudessa on olemassa kohtuulliset mahdollisuudet, komission olisi voitava antaa täytäntöönpanosäädös, jonka mukaan kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita ja palveluja ei saa sulkea pois hankintasopimusten tekomenettelyistä yhden vuoden aikana.

Perustelu

Mukautetaan Euroopan parlamentin kantaan julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevasta direktiivistä käydyissä kolmikantaneuvotteluissa.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Koska kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsy unionin julkisten hankintojen markkinoille kuuluu yhteisen kauppapolitiikan soveltamisalaan, jäsenvaltiot tai niiden hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt eivät saisi rajoittaa kolmansien maiden tavaroiden tai palvelujen osallistumista hankintamenettelyihinsä muilla toimenpiteillä kuin niillä, joista säädetään tässä asetuksessa.

(18) Koska kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsy unionin julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten markkinoille kuuluu yhteisen kauppapolitiikan soveltamisalaan, jäsenvaltiot tai niiden hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt eivät saisi rajoittaa kolmansien maiden tavaroiden tai palvelujen osallistumista hankintamenettelyihinsä muilla toimenpiteillä kuin niillä, joista säädetään tässä asetuksessa asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä.

Perustelu

Vielä ei ole mahdollista sanoa, mitä säännöksiä tulevaan asetukseen sisältyy. Sen vuoksi on liian aikaista päättää, että asetus muodostaa ainoan oikeusperustan, jolla rajoitetaan kolmansien maiden tuotteiden ja palvelujen pääsyä EU:n julkisten hankintojen markkinoille. Unionin lainsäädäntöä koskevan laajemman viittauksen avulla voidaan erityisesti sisällyttää direktiivin 2004/17/EY 58 ja 59 artiklan määräykset sulkien pois kansalliset toimenpiteet, jotka eivät ole unionin lainsäädännön mukaisia.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Koska hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden on vaikeampi arvioida tarjoajien selityksiä, kun on kyse tarjouksista, joihin sisältyy Euroopan unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai palveluja ja joissa sitoumuksien piiriin kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 50 prosenttia tällaisten tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta, on asianmukaista lisätä avoimuutta poikkeuksellisten alhaisten tarjousten käsittelyssä. Julkisia hankintoja koskevan direktiivin 69 artiklassa ja vesi- ja energianhuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintoja koskevan direktiivin 79 artiklassa annettujen sääntöjen lisäksi olisi säädettävä, että hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt, jotka aikovat hyväksyä poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, olisi ilmoitettava tästä kirjallisesti muille tarjoajille perustellen, minkä vuoksi perittävät hinnat tai kustannukset ovat poikkeukselliset alhaisia. Tällä tavoin nämä tarjoajat voivat auttaa arvioimaan tarkemmin, kykeneekö valittu tarjoaja toteuttamaan hankintasopimuksen kokonaan tarjousasiakirjoissa määrätyin ehdoin. Siten näillä lisätiedoilla tasapuolistettaisiin toimintaedellytyksiä EU:n julkisten hankintojen markkinoilla.

(19) Koska hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden on vaikeampi arvioida tarjoajien selityksiä, kun on kyse tarjouksista, joihin sisältyy Euroopan unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai palveluja ja joissa sitoumuksien piiriin kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 50 prosenttia tällaisten tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta, on asianmukaista lisätä avoimuutta poikkeuksellisten alhaisten tarjousten käsittelyssä. Tarjoukset, jotka vaikuttavat poikkeuksellisen alhaisilta suhteessa kyseisiin rakennusurakoihin, tavaroihin tai palveluihin, saattavat perustua teknisesti, taloudellisesti tai oikeudellisesti epäterveisiin oletuksiin tai käytäntöihin. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 20XX/XXX/EU13a 69 artiklassa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 20XX/XXX/EU13b 79 artiklassa annettujen sääntöjen lisäksi olisi säädettävä, että hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden, jotka aikovat hyväksyä poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, olisi ilmoitettava tästä kirjallisesti muille tarjoajille perustellen, minkä vuoksi perittävät hinnat tai kustannukset ovat poikkeuksellisen alhaisia. Jos tarjoaja ei kykene antamaan riittävää selitystä, hankintaviranomaisella olisi oltava oikeus hylätä tarjous. Tällä tavoin nämä tarjoajat voivat auttaa arvioimaan tarkemmin, kykeneekö valittu tarjoaja toteuttamaan hankintasopimuksen kokonaan tarjousasiakirjoissa määrätyin ehdoin. Siten näillä lisätiedoilla tasapuolistettaisiin toimintaedellytyksiä EU:n julkisten hankintojen markkinoilla.

 

_________________

 

13aJulkisista hankinnoista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 20XX/XXX/EU (EUVL XXX) (2011/0438(COD)).

 

13bVesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 20XX/XXX/EU (EUVL XXX) (2011/0439(COD)).

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Komissiolla olisi oltava mahdollisuus käynnistää milloin tahansa omasta aloitteestaan tai kiinnostuneiden osapuolten tai jäsenvaltion pyynnöstä sellaisia rajoittavia hankintakäytäntöjä koskeva ulkoinen hankintatutkimus, joita kolmannen maan väitetään pitävän yllä. Tutkimuksessa olisi erityisesti otettava huomioon, että komissio on hyväksynyt tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan nojalla useita suunniteltuja kolmatta maata koskevia poissulkemisia. Tällaiset tutkintamenettelyt eivät saisi rajoittaa yhteisön menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3286/9414 soveltamista.

(20) Komissiolla olisi oltava mahdollisuus käynnistää milloin tahansa omasta aloitteestaan tai kiinnostuneiden osapuolten tai jäsenvaltion pyynnöstä sellaisia hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia koskevia rajoittavia käytäntöjä koskeva ulkoinen hankintatutkimus, joita kolmannen maan väitetään pitävän yllä. Tällaiset tutkintamenettelyt eivät saisi rajoittaa yhteisön menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3286/9414 soveltamista.

________________

________________

14EYVL L 349, 31.12.1994.

14EYVL L 349, 31.12.1994.

Perustelu

Mukauttaminen säännöksiin, joilla 6 ja 8 artiklassa vahvistetut menettelyt liitetään tiiviimmin toisiinsa.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Jos komissiolla on käytettävissään olevien tietojen perusteella syytä uskoa, että kolmas maa on omaksunut rajoittavan hankintakäytännön tai pitää sellaista yllä, sillä olisi oltava mahdollisuus käynnistää tutkimus. Jos on vahvistettu, että kolmannessa maassa pidetään yllä rajoittavaa hankintakäytäntöä, komission olisi pyydettävä kyseistä maata ryhtymään neuvotteluihin, joiden tavoitteena on parantaa talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen mahdollisuuksia osallistua julkisia hankintoja koskeviin menettelyihin kyseisessä maassa.

(21) Jos komissiolla on käytettävissään olevien tietojen perusteella syytä uskoa, että kolmas maa on omaksunut hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevan rajoittavan käytännön tai pitää sellaista yllä, sillä olisi oltava mahdollisuus käynnistää tutkimus. Jos on vahvistettu, että kolmannessa maassa pidetään yllä rajoittavaa hankintakäytäntöä, komission olisi pyydettävä kyseistä maata ryhtymään neuvotteluihin, joiden tavoitteena on parantaa talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen mahdollisuuksia osallistua julkisia hankintoja koskeviin menettelyihin kyseisessä maassa.

Perustelu

Mukautetaan Euroopan parlamentin kantaan julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevasta direktiivistä käydyissä kolmikantaneuvotteluissa.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Jos neuvottelut asianomaisen maan kanssa eivät paranna riittävästi EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen mahdollisuuksia osallistua hankintamenettelyihin, komission olisi toteutettava asianmukaisia rajoittavia toimenpiteitä.

(22) Jos neuvottelut asianomaisen maan kanssa eivät paranna kohtuullisen ajan kuluessa riittävästi EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen mahdollisuuksia osallistua hankintamenettelyihin, tai jos asianomaisen kolmannen maan toteuttamia korjaavia toimenpiteitä ei pidetä riittävinä, komission olisi toteutettava asianmukaisia rajoittavia toimenpiteitä.

Perustelu

Esittelijä haluaa tällä tarkistuksella välttää loputtomat kuulemismenettelyt (johdanto-osan kappale mukautetaan 9 artiklan 3 kohdan 3 alakohdan poistamiseen).

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä kolmannen maan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen pakollinen poissulkeminen julkisia hankintoja koskevista menettelyistä Euroopan unionissa, tai niissä voidaan määrätä sellaisia tarjouksia koskeva pakollinen hintarangaistus, jotka sisältävät kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita tai palveluja. Jotta voitaisiin estää tällaisten toimenpiteiden kiertäminen, voi olla tarpeen sulkea pois myös tietyt Euroopan unioniin sijoittautuneet oikeushenkilöt, jotka ovat ulkomaisessa määräysvallassa tai omistuksessa ja jotka eivät harjoita liiketoimintaa siinä määrin, että niillä olisi suora ja tosiasiallinen yhteys kyseisen jäsenvaltion talouteen. Asianmukaiset toimenpiteet eivät saisi olla suhteettomia niihin rajoittaviin hankintakäytäntöihin nähden, joihin ne kohdistuvat.

(23) Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä kolmannen maan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen pakollinen poissulkeminen julkisia hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia koskevista menettelyistä Euroopan unionissa, tai niissä voidaan määrätä sellaisia tarjouksia koskeva pakollinen hintarangaistus, jotka sisältävät kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita tai palveluja. Jotta voitaisiin estää tällaisten toimenpiteiden kiertäminen, voi olla tarpeen sulkea pois myös tietyt Euroopan unioniin sijoittautuneet oikeushenkilöt, jotka ovat ulkomaisessa määräysvallassa tai omistuksessa ja jotka eivät harjoita liiketoimintaa siinä määrin, että niillä olisi suora ja tosiasiallinen yhteys kyseisen jäsenvaltion talouteen. Asianmukaiset toimenpiteet eivät saisi olla suhteettomia niihin rajoittaviin hankintakäytäntöihin nähden, joihin ne kohdistuvat. Toimenpiteiden soveltamisajan on oltava viisi vuotta, ja sitä voidaan jatkaa enintään viidellä vuodella.

Perustelu

Esittelijä haluaa tällä tarkistuksella rajoittaa kolmansien maiden tiettyjen tavaroiden ja palvelujen pakollisen poissulkemisen viiteen vuoteen.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 a) Ympäristö-, sosiaali- ja työalaa koskevien vaatimusten sisällyttämiseksi säännöksiin asianmukaisella tavalla on erittäin tärkeää, että hankintaviranomaiset toteuttavat asianmukaisia toimenpiteitä varmistaakseen, että noudatetaan niitä ympäristö-, sosiaali- ja työalaa koskevan lainsäädännön mukaisia velvoitteita, joita sovelletaan siellä missä rakennustöitä toteutetaan ja jotka perustuvat kansainvälisiin velvoitteisiin, lakeihin, määräyksiin, asetuksiin ja päätöksiin, sekä kansallisella että unionin tasolla, sekä työehtosopimuksiin.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26) Vähiten kehittyneitä maita koskevan unionin yleisen politiikan perusteella, josta säädetään muun muassa yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 22 päivänä heinäkuuta 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 732/2008, on asianmukaista rinnastaa kyseisistä maista olevat tavarat ja palvelut unionista peräisin oleviin tavaroihin ja palveluihin.

(26) Ottaen huomioon unionin yleisen politiikan tavoitteen tukea kehitysmaiden talouskehitystä ja niiden liittymistä globaaliin arvoketjuun, mihin unioni pyrki perustaessaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 978/2012 tarkoitetun yleisen tullietuusjärjestelmän, olisi tarkoituksenmukaista rinnastaa asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteessä IV tarkoitetuista ”Kaikki paitsi aseet” ‑järjestelystä hyötyvistä vähiten kehittyneistä maista peräisin olevat tavarat ja palvelut sekä liitteessä VII tarkoitetuista taloutensa yksipuolisuuden ja riittämättömän kansainväliseen kauppajärjestelmään yhdentymisen vuoksi muita heikommassa asemassa olevista kehitysmaista peräisin olevat tavarat ja palvelut unionista peräisin oleviin tavaroihin ja palveluihin.

Perustelu

Esittelijä haluaa tarkistuksella jättää vähiten kehittyneet maat ja mahdolliset GSP+ ‑edunsaajamaat asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27) Jotta kansainväliset markkinoillepääsyä koskevat sitoumukset, jotka tehdään julkisten hankintojen alalla tämän asetuksen antamisen jälkeen, voitaisiin ottaa huomioon Euroopan unionin oikeusjärjestyksessä, komissiolle olisi annettava valtuudet antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisia säädöksiä, joilla muutetaan tämän asetuksen liitteenä olevaa kansainvälisiä sopimuksia koskevaa luetteloa. Erityisen tärkeää on, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(27) Jotta kansainväliset markkinoillepääsyä koskevat sitoumukset, jotka tehdään julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten alalla tämän asetuksen antamisen jälkeen, voitaisiin ottaa huomioon Euroopan unionin oikeusjärjestyksessä, komissiolle olisi annettava valtuudet antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisia säädöksiä, joilla muutetaan tämän asetuksen liitteenä olevaa kansainvälisiä sopimuksia koskevaa luetteloa. Erityisen tärkeää on, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle samanaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on tultava ilmi myös tässä asetuksessa.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30) Komissio antaa vähintään kolmen vuoden välein kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta.

(30) Komissio antaa vähintään kolmen vuoden välein kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Komission olisi kertomuksessaan arvioitava tämän asetuksen toimivuutta sekä sitä, miten julkisten hankintojen markkinoiden vastavuoroisessa avaamisessa on edistytty. Komission olisi samanaikaisesti tämän asetuksen soveltamista koskevan, viimeistään kuuden vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta annettavan toisen kertomuksen kanssa joko annettava asetuksen parantamiseen tähtäävä ehdotus tai perusteltava, miksi se katsoo, että asetusta ei ole tarpeen muuttaa. Mikäli komissio ei anna ehdotusta eikä perustele, miksi asetusta ei ole tarpeen muuttaa, olisi tämän asetuksen soveltaminen lopetettava.

Perustelu

Esittelijä haluaa ottaa tällä tarkistuksella käyttöön uudelleenarviointilausekkeen.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on tarpeen ja asianmukaista vahvistaa säännöt Euroopan unionin kansainvälisten sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen kohtelusta, jotta voidaan saavuttaa perustavoite eli yhteisen ulkopolitiikan vahvistaminen julkisten hankintojen alalla. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti tässä kolmansien maiden talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen hankintamenettelyihin pääsyä koskevassa asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi,

(31) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on tarpeen ja asianmukaista vahvistaa säännöt Euroopan unionin kansainvälisten sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen kohtelusta, jotta voidaan saavuttaa perustavoite eli yhteisen ulkopolitiikan vahvistaminen julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten alalla. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti tässä kolmansien maiden talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen hankintamenettelyihin pääsyä koskevassa asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi,

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on tultava ilmi myös tässä asetuksessa.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden hankintasopimusten tekomenettelyihin, jotka koskevat rakennustöiden ja/tai rakennusurakoiden toteuttamista, tavaroiden toimittamista ja palvelujen suorittamista, sekä vahvistetaan menettelyt, joilla tuetaan neuvotteluja Euroopan unionista olevien tavaroiden ja palvelujen pääsystä kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden hankintasopimusten tekomenettelyihin, jotka koskevat rakennustöiden ja/tai rakennusurakoiden toteuttamista, tavaroiden toimittamista ja palvelujen suorittamista, sekä vahvistetaan menettelyt, joilla tuetaan neuvotteluja Euroopan unionista olevien tavaroiden ja palvelujen pääsystä kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille. Jäsenvaltiot tai niiden hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt voivat rajoittaa kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsyä hankintamenettelyihinsä ainoastaan soveltamalla tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä tai asiaa koskevaa unionin lainsäädäntöä.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan hankintasopimusten tekoon, kun tavarat tai palvelut hankitaan julkishallinnon tarkoituksiin eikä niitä ole tarkoitettu kaupalliseen jälleenmyyntiin tai käytettäväksi tavaroiden tuotannossa tai palvelujen tarjonnassa kaupallista myyntiä varten.

Tätä asetusta sovelletaan hankintasopimusten tekoon, kun tavarat tai palvelut hankitaan julkishallinnon tarkoituksiin, ja käyttöoikeussopimusten tekoon, kun palvelut hankitaan julkishallinnon tarkoituksiin, eikä niitä ole tarkoitettu kaupalliseen jälleenmyyntiin tai käytettäväksi tavaroiden tuotannossa tai palvelujen tarjonnassa kaupallista myyntiä varten.

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on tultava ilmi myös tässä asetuksessa. Tavaroiden toimittamista varten ei tehdä käyttöoikeussopimuksia.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) ’tavarantoimittajalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa tavaroita markkinoilla;

a) ’talouden toimijalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai julkisyhteisöä tai sellaisten henkilöiden ja/tai yhteisöjen ryhmää, joka tarjoaa rakennustöiden ja/tai rakennusurakoiden toteuttamista, tavaroiden toimittamista tai palvelujen suorittamista markkinoilla;

Perustelu

Mukauttaminen Euroopan parlamentin kantaan julkisia hankintoja koskevasta direktiivissä käydyissä neuvotteluissa.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) ’palveluntarjoajalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa markkinoilla rakennustöiden tai rakennusurakoiden toteuttamista tai palvelujen suorittamista;

b) ’tarjoajalla’ tarkoitetaan talouden toimijaa, joka on jättänyt tarjouksen;

Perustelu

Mukauttaminen Euroopan parlamentin kantaan julkisia hankintoja koskevasta direktiivissä käydyissä neuvotteluissa.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) ’sitoumusten piiriin kuuluvalla tavaralla tai palvelulla’ tarkoitetaan tavaraa tai palvelua, joka on peräisin maasta, jonka kanssa unioni on tehnyt markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia sisältävän kansainvälisen sopimuksen julkisten hankintojen alalla ja johon kyseistä sopimusta sovelletaan. Tämän asetuksen liite I sisältää luettelon kyseisistä sopimuksista;

d) ’sitoumusten piiriin kuuluvalla tavaralla tai palvelulla’ tarkoitetaan tavaraa tai palvelua, joka on peräisin maasta, jonka kanssa unioni on tehnyt markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia sisältävän kansainvälisen sopimuksen julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten alalla ja johon kyseistä sopimusta sovelletaan. Tämän asetuksen liite I sisältää luettelon kyseisistä sopimuksista;

 

(Vastaava muutos (lisätään julkisten hankintojen yhteyteen viittaus käyttöoikeussopimuksiin) tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on tultava ilmi myös tässä asetuksessa.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) ilmaisuun ’talouden toimija’ sisältyvät myös tavarantoimittajan ja palveluntarjoajan käsitteet;

Poistetaan.

Perustelu

Mukauttaminen Euroopan parlamentin kantaan julkisia hankintoja koskevasta direktiivissä käydyissä neuvotteluissa.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) talouden toimijaa, joka on jättänyt tarjouksen, kutsutaan ’tarjoajaksi’;

Poistetaan.

Perustelu

Mukauttaminen Euroopan parlamentin kantaan julkisia hankintoja koskevasta direktiivissä käydyissä neuvotteluissa.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) ’pakollisella hintarangaistuksella’ tarkoitetaan hankintayksiköiden velvollisuutta nostaa tietyin poikkeuksin sellaisten tietyistä kolmansista maista peräisin olevien palvelujen ja/tai tavaroiden hintaa, joita on tarjottu hankintasopimusten tekomenettelyissä.

e) ’pakollisella hintarangaistuksella’ tarkoitetaan hankintayksiköiden velvollisuutta nostaa tietyin poikkeuksin sellaisten tietyistä kolmansista maista peräisin olevien palvelujen ja/tai tavaroiden hintaa, joita on tarjottu hankintasopimusten tai käyttöoikeussopimusten tekomenettelyissä.

 

(Vastaava muutos (lisätään julkisten hankintojen tekomenettelyjen yhteyteen viittaus käyttöoikeussopimusten tekomenettelyihin sekä yksikössä että monikossa) tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on käytävä ilmi myös tässä asetuksessa.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a) ’olennaisen vastavuoroisuuden puuttumisella’ tarkoitetaan kaikenlaisten sellaisten julkisia hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten, menettelyjen tai käytäntöjen olemassaoloa, joita kolmannen maan viranomaiset tai yksittäiset hankintayksiköt hyväksyvät tai toteuttavat ja jotka rajoittavat pääsyä julkisten hankintojen tai käyttöoikeussopimusten markkinoille erityisesti avoimuuden puutteen vuoksi kansainvälisiin normeihin ja syrjiviin säännöksiin ja hallinnollisiin käytäntöihin verrattuina ja johtavat EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen.

 

Olennaisen vastavuoroisuuden katsotaan myös puuttuvan, jos viranomaiset eivät ole noudattaneet julkisista hankinnoista annetun direktiivin [...] (2013) XXX liitteessä XI ja vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun direktiivin [...] (2013) XXX liitteessä XIV lueteltuja kansainvälisen työoikeuden säännöksiä, on johtanut niihin ongelmiin, joita eurooppalaiset yritykset ovat kohdanneet ja joista ne ovat raportoineet komissiolle pyrkiessään varmistamaan hankintasopimusten ja käyttöoikeussopimusten tekemisen kolmansissa maissa.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tavaran alkuperä on määritettävä yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2913/1992 18 22–26 artiklan mukaisesti.

1. Tavaran alkuperä on määritettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/20132a 59–55 artiklan mukaisesti, mukaan lukien 63 artiklan mukaisesti hyväksyttävät lisäsäännökset.

__________________

 

18 EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

 

Perustelu

Unionin tullikoodeksista annettua asetusta 2012/0027(COD) (uudelleenlaatiminen) ollaan parhaillaan saattamassa päätökseen ja sillä kumotaan ja korvataan asetukset (EY) N:o 450/2008 (uudistettu tullikoodeksi) ja (EY) N:o 2913/1992. Siitä on tarkoitus äänestää täysistunnossa syyskuussa ja se tullee voimaan 1. marraskuuta 2013 mennessä.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Palvelun alkuperä on määritettävä sitä tarjoavan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön alkuperän perusteella. Palveluntarjoajan alkuperänä pidetään

Palvelun alkuperä on määritettävä sitä tarjoavan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön alkuperän perusteella. Palvelua tarjoavan talouden toimijan alkuperänä pidetään

Perustelu

Mukauttaminen Euroopan parlamentin kantaan julkisia hankintoja koskevasta direktiivissä käydyissä neuvotteluissa.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Sitoumusten piiriin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen kohtelu

Sitoumusten piiriin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen kohtelu

Tehdessään rakennustöiden ja/tai rakennusurakoiden toteuttamista, tavaroiden toimittamista tai palvelujen suorittamista koskevia hankintasopimuksia hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden on kohdeltava sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja samalla tavoin kuin Euroopan unionista peräisin olevia tavaroita ja palveluja.

Tehdessään rakennustöiden ja/tai rakennusurakoiden toteuttamista, tavaroiden toimittamista tai palvelujen suorittamista koskevia hankintasopimuksia tai työn ja palvelujen suorittamista koskevia käyttöoikeussopimuksia hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden on kohdeltava sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja samalla tavoin kuin unionista peräisin olevia tavaroita ja palveluja.

Asetuksen (EY) N:o 732/2008 I liitteessä luetelluista vähiten kehittyneistä maista peräisin olevia tavaroita tai palveluja on kohdeltava kuin sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita ja palveluja.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteessä IV luetelluista vähiten kehittyneistä maista peräisin olevia tavaroita tai palveluja tai asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteessä VII tarkoitetuista taloutensa yksipuolisuuden ja riittämättömän kansainväliseen kauppajärjestelmään yhdentymisen vuoksi muita heikommassa asemassa olevista kehitysmaista peräisin olevia tavaroita tai palveluja on kohdeltava kuin sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita ja palveluja.

Perustelu

Esittelijä haluaa tarkistuksella jättää vähiten kehittyneet maat ja mahdolliset GSP+ ‑edunsaajamaat asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio harkitsee hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden pyynnöstä jäljempänä olevilla perusteilla, hyväksyykö se sen, että tarjoukset, jotka sisältävät unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita tai palveluja, suljetaan pois sellaisten hankintasopimusten tekomenettelyistä, joiden ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään 5 000 000 euroa, jos sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen muodostavien tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta.

1. Mikäli komissio käynnistää 8 artiklassa tarkoitetun ulkoisen hankintatutkimuksen, se harkitsee hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden pyynnöstä sekä sen jälkeen, kun tutkimuksen käynnistämistä koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, hyväksyykö se jäljempänä olevilla perusteilla sen, että tarjoukset, jotka sisältävät unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita tai palveluja, suljetaan pois sellaisten hankintasopimusten tekomenettelyistä, joiden ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään 5 000 000 euroa, jos sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen muodostavien tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta.

Perustelu

Esittelijä haluaa tällä tarkistuksella liittää 6 ja 8 artiklassa vahvistetut menettelyt tiiviimmin toisiinsa.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt aikovat 1 kohdan nojalla pyytää tarjousten sulkemista pois hankintasopimusten tekomenettelyistä, niiden on ilmoitettava tästä hankintailmoituksessa, jonka ne julkaisevat direktiivin 2004/18/EY 35 artiklan, direktiivin 2004/17/EY 42 artiklan tai käyttöoikeussopimusten tekemisestä annetun direktiivin 26artiklan mukaisesti.

Kun hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt aikovat 1 kohdan nojalla pyytää tarjousten sulkemista pois hankintasopimusten tekomenettelyistä, niiden on ilmoitettava tästä selvästi teknisten eritelmien tai kuvaavan asiakirjan johdanto-osassa julkisista hankinnoista annetun direktiivin[2014/…/EU] ja vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun direktiivin [2014/…/EU] mukaisesti tai teknisten tai toiminnallisten vaatimusten johdanto-osassa käyttöoikeussopimusten tekemisestä annetun direktiivin [2014/…/EU] 2 artiklan 13 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt vastaanottavat tarjouksia, jotka täyttävät 1 kohdassa vahvistetut perusteet ja joiden poissulkemista ne aikovat pyytää sen nojalla, niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle. Ne voivat jatkaa tarjousten analysointia ilmoitusmenettelyn aikana.

Kun hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt vastaanottavat tarjouksia, jotka täyttävät 1 kohdassa vahvistetut perusteet ja joiden poissulkemista ne aikovat pyytää sen nojalla, niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle kahdeksan kalenteripäivän kuluessa. Ne voivat jatkaa tarjousten analysointia ilmoitusmenettelyn aikana.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) kuvaus hankintasopimuksen kohteesta;

b) kuvaus hankintasopimuksen tai käyttöoikeussopimuksen kohteesta;

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 4 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) tarvittaessa muut komission tarpeelliseksi katsomat tiedot.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi pyytää hankintaviranomaiselta tai hankintayksiköltä lisätietoja.

Poistetaan.

Perustelu

Koska tutkimus toteutetaan 8 artiklan mukaisesti, tutkimukseen liittyvien määräaikojen on sisällyttävä mainittuun artiklaan.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tiedot on toimitettava kahdeksan työpäivän kuluessa sitä päivää seuraavasta ensimmäisestä työpäivästä, jona hankintaviranomainen tai hankintayksikkö vastaanottaa lisätietoja koskevan pyynnön. Jos komissio ei saa tietoja tämän määräajan kuluessa, 3 kohdassa vahvistetun määräajan kuluminen on keskeytettävä kunnes komissio saa pyydetyt tiedot.

Tiedot on toimitettava kahdeksan kalenteripäivän kuluessa sitä päivää seuraavasta ensimmäisestä kalenteripäivästä, jona hankintaviranomainen tai hankintayksikkö vastaanottaa lisätietoja koskevan pyynnön. Jos komissio ei saa tietoja tämän määräajan kuluessa, 3 kohdassa vahvistetun määräajan kuluminen on keskeytettävä kunnes komissio saa pyydetyt tiedot.

Perustelu

Esittelijä haluaisi varmistaa, että ehdotuksessa käytetään johdonmukaisesti käsitettä ”kalenteripäivä” sen sijaan, että eri yhteyksissä käytetään käsitteitä ”päivä”, ”kalenteripäivä” ja ”työpäivä”.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja hankintasopimuksia varten komissio antaa suunnitellun poissulkemisen hyväksymistä koskevan täytäntöönpanosäädöksen kahden kuukauden kuluessa sitä päivää seuraavasta ensimmäisestä työpäivästä, jona se vastaanottaa ilmoituksen. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää asiamukaisesti perustelluissa tapauksissa yhden kerran enintään kahdella kuukaudella varsinkin, jos ilmoitukseen tai sen liitteisiin sisältyvät tiedot ovat puutteellisia tai epätarkkoja tai jos ilmoitetut seikat muuttuvat olennaisesti. Jos komissio ei ole tämän kahden kuukauden määräajan tai pidennetyn määräajan kuluessa tehnyt päätöstä poissulkemisen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, sen katsotaan hylänneen poissulkemisen.

3. Jos komissio havaitsee 2 artiklan 1 kohdan g a alakohdassa määritellyn olennaisen vastavuoroisuuden puuttumisen sellaisten tavaroiden ja/tai palvelujen osalta, joiden poissulkemista ehdotetaan, se hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, joka liittyy tarkastelun kohteena olevien tarjousten poissulkemisen hyväksymiseen 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti. Täytäntöönpanosäädös on hyväksyttävä yhden kuukauden kuluessa sitä päivää seuraavasta ensimmäisestä kalenteripäivästä, jolloin 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö on esitetty. Määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää asiamukaisesti perustelluissa tapauksissa yhden kerran enintään yhdellä kuukaudella varsinkin, jos ilmoitukseen tai sen liitteisiin sisältyvät tiedot ovat puutteellisia tai epätarkkoja tai jos ilmoitetut seikat muuttuvat olennaisesti. Jos komissio ei ole tämän yhden kuukauden määräajan tai pidennetyn määräajan kuluessa tehnyt päätöstä poissulkemisen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, sen katsotaan hylänneen poissulkemisen.

 

Kyseinen poissulkeminen toteutetaan väliaikaisesti odotettaessa 8 artiklassa tarkoitetun ulkoisen hankintatutkimuksen päättymistä, 9 artiklassa tarkoitetun neuvottelumenettelyn päätelmiä ja tarvittaessa sellaisten mahdollisten toimenpiteiden hyväksymistä, joilla rajoitetaan sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen pääsyä unionin julkisten hankintojen markkinoille 10 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Esittelijä haluaisi varmistaa, että ehdotuksessa käytetään johdonmukaisesti käsitettä ”kalenteripäivä” sen sijaan, että eri yhteyksissä käytetään käsitteitä ”päivä”, ”kalenteripäivä” ja ”työpäivä”. Esittelijä haluaisi lisäksi lyhentää menettelyjen kestoja kauttaaltaan ehdotuksessa suojelun nopeuttamiseksi.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) kun a alakohdassa tarkoitettua sopimusta ei ole tehty ja kolmas maa käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi unionin ja kolmannen maan välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole olennaista vastavuoroisuutta.

b) kun a alakohdassa tarkoitettua sopimusta ei ole tehty ja kolmas maa käyttää hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia koskevia rajoittavia toimenpiteitä, joiden vuoksi unionin ja kolmannen maan välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole olennaista vastavuoroisuutta, etenkin jos rajoittavat toimenpiteet vahingoittavat unionin teollisuuspolitiikkaa.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sovellettaessa b alakohtaa olennaisen vastavuoroisuuden katsotaan puuttuvan, jos rajoittavat hankintakäytännöt johtavat EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä kohta korvataan 2 artiklan 2 kohdan uudella e a alakohdalla.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Arvioidessaan olennaisen vastavuoroisuuden puutetta komissio tutkii,

Poistetaan.

a) missä määrin kyseisen maan julkisia hankintoja koskevalla lainsäädännöllä varmistetaan julkisia hankintoja koskevien kansainvälisten standardien mukainen avoimuus ja estetään unionin tavaroiden, palvelujen ja talouden toimijoiden syrjintä;

 

b) missä määrin viranomaiset ja/tai yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja talouden toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

 

Perustelu

Tämä kohta korvataan 2 artiklan 2 kohdan uudella e a alakohdalla.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden, jotka ovat sulkeneet tarjouksia pois 1 kohdan nojalla, on ilmoitettava tästä jälki-ilmoituksessa, jonka ne julkaisevat direktiivin 2004/18/EY 35 artiklan, direktiivin 2004/17/EY 42 artiklan tai käyttöoikeussopimusten tekemisestä annetun direktiivin 27 artiklan mukaisesti. Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet jälki-ilmoituksia varten. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Perustelu

Johdonmukaisuus 6 artiklassa tarkoitetun uuden menettelyn kanssa.

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos komissio on antanut täytäntöönpanosäädöksen sellaisesta maasta peräisin olevien tavaroiden ja palvelujen väliaikaisesta markkinoillepääsystä, joka käy unionin kanssa 9 artiklan 4 kohdan mukaisia aineellisia neuvotteluja.

8. Edellä olevaa 1 kohtaa voidaan olla soveltamatta, jos komissio on antanut täytäntöönpanosäädöksen sellaisesta maasta peräisin olevien tavaroiden ja palvelujen väliaikaisesta markkinoillepääsystä, joka käy unionin kanssa 9 artiklan 4 kohdan mukaisia neuvotteluja. Komissio perustelee asianmukaisesti päätöksensä hakemuksen tehneelle hankintayksikölle.

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos hankintaviranomainen tai hankintayksikkö aikoo julkisia hankintoja koskevan direktiivin 69 artiklan tai vesi- ja energianhuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintoja koskevan direktiivin 79 artiklan mukaisesti, tarkastettuaan ensin tarjoajan selitykset, hyväksyä poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, joka sisältää unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai palveluja ja jossa sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen muodostavien tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta, sen on ilmoitettava tästä kirjallisesti muille tarjoajille perustellen, minkä vuoksi perittävät hinnat tai kustannukset ovat poikkeuksellisen alhaisia.

Jos hankintaviranomainen tai hankintayksikkö aikoo julkisia hankintoja koskevan direktiivin 69 artiklan tai vesi- ja energianhuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintoja koskevan direktiivin 79 artiklan mukaisesti, tarkastettuaan ensin tarjoajan selitykset, hyväksyä poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, joka sisältää unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai palveluja ja jossa sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen muodostavien tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta, sen on ilmoitettava tästä kirjallisesti muille tarjoajille perustellen, minkä vuoksi perittävät hinnat tai kustannukset ovat poikkeuksellisen alhaisia. Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheellisia toimenpiteitä varmistaakseen, että talouden toimijat noudattavat hankintasopimuksia toteuttaessaan sovellettavia ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisia velvoitteita, jotka on vahvistettu unionin lainsäädännössä, kansallisessa lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai julkisista hankinnoista annetun direktiivin [...] 2013 liitteessä XI luetelluissa kansainvälisissä ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisissa säännöksissä.

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Hankintaviranomainen tai hankintayksikkö voi kuitenkin jättää ilmoittamatta kaikki tiedot, jos niiden ilmoittaminen estäisi lain soveltamista tai olisi yleisen edun vastaista tai vahingoittaisi julkisoikeudellisten tai yksityisten yritysten laillisia kaupallisia etuja tai voisi haitata niiden välistä rehellistä kilpailua.

Hankintaviranomaisen tai hankintayksikön ilmoitettua muille tarjoajille, että se aikoo hyväksyä poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, muiden tarjoajien on kohtuullisen ajan kuluessa voitava toimittaa asiaa koskevia tietoja hankintaviranomaiselle tai hankintayksikölle, jotta hankintaviranomainen tai hankintayksikkö voi päättää tarjouksen hyväksymisestä täysin tuntien ne tekijät, jotka voivat vaikuttaa poikkeuksellisen alhaisen hinnan tai poikkeuksellisen alhaisten kustannusten arviointiin.

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi milloin tahansa omasta aloitteestaan tai kiinnostuneiden osapuolten tai jäsenvaltion pyynnöstä käynnistää ulkoisen hankintatutkimuksen rajoittaviksi väitetyistä hankintatoimenpiteistä, jos komissio katsoo sen olevan unionin etujen mukaista.

Komissio voi milloin tahansa omasta aloitteestaan tai kiinnostuneiden osapuolten, hankintaviranomaisen tai hankintayksikön tai jäsenvaltion pyynnöstä käynnistää ulkoisen hankintatutkimuksen rajoittaviksi väitetyistä hankintatoimenpiteistä. Ulkoisen hankintatutkimuksen käynnistämistä koskevassa päätöksessään komissio ottaa huomioon hankintaviranomaisten tai hankintayksiköiden tai jäsenvaltioiden pyyntöjen lukumäärän. Jos komissio kieltäytyy käynnistämästä tutkimusta, sen on perusteltava asianmukaisesti päätöksensä pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle, kiinnostuneelle osapuolelle tai hankintayksikölle.

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio ottaa erityisesti huomioon, onko tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksytty useita poissulkemisia.

Poistetaan.

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa käytetään 6 artiklassa säädettyjä perusteita.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa käytetään 2 artiklan g a alakohdassa säädettyjä perusteita.

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio arvioi, käyttääkö kolmas maa rajoittavia hankintatoimenpiteitä, kiinnostuneiden osapuolten ja jäsenvaltioiden toimittamien tietojen pohjalta ja/tai tutkimuksensa aikana keräämiensä tosiseikkojen pohjalta, ja saattaa tutkimuksen päätökseen yhdeksän kuukauden kuluessa sen käynnistämisestä. Tätä määräaikaa voidaan pidentää kolmella kuukaudella asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

3. Komissio arvioi, käyttääkö kolmas maa rajoittavia hankintatoimenpiteitä, kiinnostuneiden osapuolten ja jäsenvaltioiden toimittamien tietojen pohjalta ja/tai tutkimuksensa aikana tai kolmansissa maissa olemassa olevia kaupan esteitä koskevia säännönmukaisia kertomuksia laatiessaan keräämiensä tosiseikkojen pohjalta, ja saattaa tutkimuksen päätökseen kolmen kuukauden kuluessa sen käynnistämisestä. Tätä määräaikaa voidaan pidentää yhdellä kuukaudella asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

 

Komission arviossa on otettava huomioon hankintaviranomaisen tai hankintayksikön 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti esittämät tutkimuspyynnöt tässä artiklassa tarkoitetun menettelyn käynnistämisen jälkeen.

Perustelu

Esittelijä haluaisi lyhentää menettelyjen kestoja kauttaaltaan ehdotuksessa suojelun nopeuttamiseksi.

Tarkistus  62

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos kyseinen maa toteuttaa neuvottelujen käynnistämisen jälkeen riittäviä korjaavia toimenpiteitä tekemättä kuitenkaan uusia markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia, komissio voi keskeyttää tai päättää neuvottelut.

Jos kyseinen maa toteuttaa neuvottelujen käynnistämisen jälkeen riittäviä korjaavia toimenpiteitä tekemättä kuitenkaan uusia markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia, komissio voi keskeyttää neuvottelut, päättää neuvottelut tai kehottaa mainittua maata osallistumaan neuvotteluihin 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jos kolmannen maan toteuttamat korjaavat toimenpiteet on kumottu, keskeytetty tai pantu virheellisesti täytäntöön, komissio voi

Jos kolmannen maan toteuttamat korjaavat toimenpiteet on kumottu, keskeytetty tai pantu virheellisesti täytäntöön, komissio antaa 10 artiklan mukaisesti täytäntöönpanosäädöksiä, joilla rajoitetaan kolmannesta maasta peräisin olevien tavaroiden ja palvelujen pääsyä markkinoille.

Perustelu

Esittelijä haluaa tällä tarkistuksella välttää loputtomat kuulemismenettelyt.

Tarkistus  64

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) jatkaa neuvotteluja kyseisen kolmannen maan kanssa tai käynnistää ne uudelleen ja/tai

Poistetaan.

Perustelu

Esittelijä haluaa tällä tarkistuksella välttää loputtomat kuulemismenettelyt.

Tarkistus  65

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) päättää 10 artiklan mukaisesti antaa täytäntöönpanosäädökset, joilla rajoitetaan kyseisestä maasta peräisin olevien tavaroiden ja palvelujen markkinoillepääsyä.

Poistetaan.

Perustelu

Esittelijä haluaa tällä tarkistuksella välttää loputtomat kuulemismenettelyt.

Tarkistus  66

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos neuvottelujen käynnistämisen jälkeen näyttää siltä, että kansainvälisen sopimuksen tekeminen on asianmukaisin tapa päättää rajoittava hankintakäytäntö, asiaa koskevat neuvottelut on käytävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 ja 218 artiklan mukaisesti. Jos maa on käynyt Euroopan unionin kanssa markkinoillepääsyä koskevia aineellisia neuvotteluja julkisten hankintojen alalla, komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksen, jonka mukaan kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita ja palveluja ei saa sulkea pois hankintasopimusten tekomenettelyistä 6 artiklan nojalla.

4. Jos neuvottelujen käynnistämisen jälkeen näyttää siltä, että kansainvälisen sopimuksen tekeminen on asianmukaisin tapa päättää rajoittava hankintakäytäntö, asiaa koskevat neuvottelut on käytävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 ja 218 artiklan mukaisesti. Jos maa on käynyt Euroopan unionin kanssa markkinoillepääsyä koskevia neuvotteluja julkisten hankintojen alalla, komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksen, jonka mukaan kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita ja palveluja ei saa sulkea pois hankintasopimusten tekomenettelyistä 6 artiklan nojalla. Komissio perustelee asianmukaisesti päätöksensä hakemuksen tehneelle jäsenvaltiolle, kiinnostuneelle osapuolelle tai hankintayksikölle.

Tarkistus  67

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi päättää neuvottelut, jos kyseinen maa tekee unionin kanssa sovittuja kansainvälisiä sitoumuksia jollakin seuraavista tavoista:

Komissio voi päättää neuvottelut, jos kyseinen maa on toteuttanut unionin kanssa tai kansainvälisesti seuraavia toimenpiteitä:

Tarkistus  68

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) kansainvälisistä sitoumuksista on sovittu Euroopan unionin kanssa jollakin seuraavista tavoista:

Tarkistus  69

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) sellaisten markkinoillepääsyä koskevien sitoumusten laajentaminen, jotka kyseinen maa on tehnyt julkisia hankintoja koskevan WTO:n sopimuksen tai unionin kanssa tekemänsä kahdenvälisen sopimuksen puitteissa.

c) sellaisten markkinoillepääsyä koskevien sitoumusten laajentaminen, jotka kyseinen maa on tehnyt julkisia hankintoja koskevan WTO:n sopimuksen tai unionin kanssa tekemänsä kahdenvälisen sopimuksen puitteissa, ja

Tarkistus  70

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) kyseinen maa on toteuttanut korjaavia toimenpiteitä

Tarkistus  71

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Jos kolmannen maan kanssa käydyt neuvottelut eivät johda tyydyttäviin tuloksiin 15 kuukauden kuluessa niiden aloittamispäivästä, komissio päättää neuvottelut ja harkitsee, antaako se 10 artiklan nojalla täytäntöönpanosäädökset, joilla rajoitetaan kolmannesta maasta peräisin olevien tavaroiden ja palvelujen markkinoillepääsyä.

6. Jos kolmannen maan kanssa käydyt neuvottelut eivät johda tyydyttäviin tuloksiin 12 kuukauden kuluessa siitä kalenteripäivästä, jolloin ne aloitettiin, komissio päättää neuvottelut ja harkitsee, antaako se 10 artiklan nojalla täytäntöönpanosäädökset, joilla rajoitetaan kolmannesta maasta peräisin olevien tavaroiden ja palvelujen markkinoillepääsyä.

Perustelu

Esittelijä haluaisi lyhentää menettelyjen kestoja kauttaaltaan ehdotuksessa suojelun nopeuttamiseksi.

Tarkistus  72

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos on tehty 8 artiklan mukainen tutkimus ja noudatettu 9 artiklassa säädettyä menettelyä ja tutkimuksen perusteella on todettu, että kolmannen maan toteuttamat tai soveltamat hankintatoimenpiteet johtavat siihen, että unionin ja kolmannen maan välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole olennaista vastavuoroisuutta 6 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä, komissio voi antaa täytäntöönpanosäädökset, joilla väliaikaisesti rajoitetaan kolmannesta maasta peräisin olevien, sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen markkinoillepääsyä. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Jos on tehty 8 artiklan mukainen tutkimus ja noudatettu 9 artiklassa säädettyä menettelyä ja tutkimuksen perusteella on todettu, että unionin ja kolmannen maan välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole olennaista vastavuoroisuutta 2 artiklan 1 kohdan g a alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä, komissio voi antaa täytäntöönpanosäädökset, joilla väliaikaisesti rajoitetaan kolmannesta maasta peräisin olevien, sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen markkinoillepääsyä viiden vuoden ajan. Tätä määräaikaa voidaan jatkaa viidellä vuodella. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Perustelu

Esittelijä haluaa tällä tarkistuksella rajoittaa kolmansien maiden tiettyjen tavaroiden ja palvelujen pakollisen poissulkemisen viiteen vuoteen.

Tarkistus  73

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan nojalla toteutetut toimenpiteet voidaan erityisesti rajoittaa koskemaan

Komissio ei hyväksy suunniteltua poissulkemista, jos sillä rikottaisiin unionin kansainvälisissä sopimuksissaan tekemiä markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia. Edellä olevan 1 kohdan nojalla toteutetut toimenpiteet voidaan erityisesti rajoittaa koskemaan

Tarkistus  74

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Edellä 9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet lakkaavat olemasta voimassa viiden vuoden kuluttua niiden voimaantulosta, ellei niiden soveltamista ole keskeytetty tai niitä ole kumottu tätä ennen.

Perustelu

Esittelijä haluaa tällä tarkistuksella rajoittaa kolmansien maiden tiettyjen tavaroiden ja palvelujen pakollisen poissulkemisen viiteen vuoteen.

Tarkistus  75

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt voivat päättää olla soveltamatta hankintamenettelyyn 10 artiklan mukaisia toimenpiteitä, jos

1. Hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt voivat pyytää komissiota olemaan soveltamatta hankintamenettelyyn 10 artiklan mukaisia toimenpiteitä, jos

Perustelu

Tämä muutos on tarpeen 6 ja 8 artiklan tiiviimmän yhteyden ja artikloihin tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi.

Tarkistus  76

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Jos komissio ei ole 15 kalenteripäivän kuluttua tehnyt päätöstä pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä, sen katsotaan hylänneen pyynnön. Poikkeuksellisissa olosuhteissa tätä määräaikaa voidaan pidentää enintään viiden kalenteripäivän pituisella jaksolla.

Perustelu

Tämä muutos on tarpeen 6 ja 8 artiklan tiiviimmän yhteyden ja artikloihin tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi.

Tarkistus  77

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos hankintaviranomainen tai hankintayksikkö aikoo olla soveltamatta tämän asetuksen 10 artiklan nojalla toteutettuja tai 11 artiklan nojalla uudelleen käynnistettyjä toimenpiteitä, sen on ilmoitettava aikomuksestaan hankintailmoituksessa, jonka se julkaisee direktiivin 2004/18/EY 35 artiklan tai direktiivin 2004/17/EY 42 artiklan mukaisesti. Sen on ilmoitettava asiasta komissiolle viimeistään kymmenen kalenteripäivän kuluttua hankintailmoituksen julkaisemisesta.

Jos hankintaviranomainen tai hankintayksikkö aikoo olla soveltamatta tämän asetuksen 10 artiklan nojalla toteutettuja tai 11 artiklan nojalla uudelleen käynnistettyjä toimenpiteitä, sen on ilmoitettava aikomuksestaan hankintailmoituksessa, jonka se julkaisee direktiivin 2004/18/EY 35 artiklan tai direktiivin 2004/17/EY 42 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Tämä muutos on tarpeen 6 ja 8 artiklan tiiviimmän yhteyden ja artikloihin tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi.

Tarkistus  78

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ilmoitus on lähetettävä sähköisessä muodossa vakiolomaketta käyttäen. Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet hankintailmoituksia ja ilmoittamista varten 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet hankintailmoituksia varten 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Perustelu

Tämä muutos on tarpeen 6 ja 8 artiklan tiiviimmän yhteyden ja artikloihin tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi.

Tarkistus  79

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

Poistetaan.

a) hankintaviranomaisen tai hankintayksikön nimi ja yhteystiedot;

 

b) kuvaus hankintasopimuksen kohteesta;

 

c) tiedot sallittavien talouden toimijoiden, tavaroiden ja/tai palvelujen alkuperästä;

 

d) peruste päätökselle olla soveltamatta rajoittavia toimenpiteitä sekä poikkeuksen käytön yksityiskohtainen perustelu;

 

e) tarvittaessa muut hankintaviranomaisen tai hankintayksikön tarpeellisiksi katsomat tiedot.

 

Perustelu

Tämä muutos on tarpeen 6 ja 8 artiklan tiiviimmän yhteyden ja artikloihin tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi.

Tarkistus  80

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 14 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 14 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana kalenteripäivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Perustelu

Esittelijä haluaisi varmistaa, että ehdotuksessa käytetään johdonmukaisesti käsitettä ”kalenteripäivä” sen sijaan, että eri yhteyksissä käytetään käsitteitä ”päivä”, ”kalenteripäivä” ja ”työpäivä”.

Tarkistus  81

Ehdotus asetukseksi

16 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 a artikla

 

Hankintasopimuksiin liittyvät ehdot unionin kolmansissa maissa rahoittamien ohjelmien kehyksessä

 

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden rahoittamien julkisten hankintasopimusten yhteydessä komissio varmistaa, että käyttöön otetaan velvoittava normatiivinen kehys, jolla säännellään kansainvälisten julkisten hankintasopimuksien tekemistä ja toteuttamista. Tässä yhteydessä unionin on hyväksyttävä yhdenmukaisia sääntöjä, joilla varmistetaan tasapuoliset kilpailuolot unionin talouden toimijoiden ja kolmansien maiden talouden toimijoiden välillä.

Tarkistus  82

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio, neuvosto, Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot sekä niiden virkamiehet eivät saa ilmaista tämän asetuksen nojalla saatuja luottamuksellisia tietoja muutoin kuin tiedot toimittaneen osapuolen nimenomaisella luvalla.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä kohta on korvattu uudella 18 artiklan 4 a (uusi) kohdalla.

Tarkistus  83

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Tämän asetuksen nojalla saatuja tietoja, joiden tietojen antaja on ilmoittanut olevan luottamuksellisia, ei saa missään olosuhteissa paljastaa, ellei tietojen antaja anna siihen lupaa.

Tarkistus  84

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017 ja vähintään kolmen vuoden välein tämän asetuksen voimaantulosta kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen soveltamisesta ja sellaisten tämän asetuksen nojalla käytyjen kansainvälisten neuvottelujen edistymisestä, joissa käsitellään EU:n talouden toimijoiden mahdollisuutta osallistua julkisia hankintoja koskeviin menettelyihin kolmansissa maissa. Tätä varten jäsenvaltioiden on pyynnöstä annettava komissiolle asiaankuuluvat tiedot.

Komissio antaa vähintään kolmen vuoden välein tämän asetuksen voimaantulosta kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen soveltamisesta ja sellaisten tämän asetuksen nojalla käytyjen kansainvälisten neuvottelujen edistymisestä, joissa käsitellään EU:n talouden toimijoiden mahdollisuutta osallistua julkisia hankintoja koskeviin menettelyihin kolmansissa maissa. Tätä varten jäsenvaltioiden on pyynnöstä annettava komissiolle asiaankuuluvat tiedot. Samanaikaisesti toisen kertomuksensa kanssa komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle asetuksen muuttamista koskevan lainsäädäntöehdotuksen, tai se perustelee, miksi asetusta ei ole sen mielestä tarpeen muuttaa. Ellei komissio noudata näitä velvoitteita, asetuksen voimassaolo päättyy kaksi vuotta toisen kertomuksen antamisen jälkeen.

Perustelu

Esittelijä haluaa ottaa tällä tarkistuksella käyttöön uudelleenarviointilausekkeen.

Tarkistus  85

Ehdotus asetukseksi

20 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Kumotaan direktiivin 2004/17EY 59 ja 58 artikla tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen.

Komissio arvioi, onko direktiivin 2004/17/EY 58 ja 59 artikla säilytettävä. Ottaen huomioon tämän arvioinnin päätelmät komissio antaa nämä artiklat kumoavan lainsäädäntöehdotuksen, joka on voimassa tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen.

Perustelu

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the outcome of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, there should not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to make an assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision will be taken depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative text does not seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of the Treaty on the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential parts of a legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being examined, not on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with this decision. Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal of articles 58 and 59 should be made via a legislative proposal.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

PERUSTELUT

Komissio antoi 21. maaliskuuta 2012 kansainvälisiä julkisia hankintoja koskevan aloitteen. Se on luonnos asetukseksi, jolla rajoitetaan pääsyä EU:n julkisten hankintojen markkinoille sellaisilta kolmansilta mailta, jotka eivät tarjoa vastavuoroista pääsyä omille markkinoilleen. Komission tavoitteena on saada aikaan pelimerkkejä kolmansien maiden kanssa käytäviin kahdenvälisiin kauppaneuvotteluihin julkisten hankintojen markkinoiden avaamisesta. GATT-sopimuksen III:8 artiklassa ja GATS-sopimuksen XIII artiklassa jätetään julkiset hankinnat WTO:n monenkeskisten kaupan suojakeinojen ulkopuolelle. Monet kolmannet maat ovat haluttomia avaamaan julkisten hankintojen markkinoitaan kansainväliselle kilpailulle tai avaamaan niitä enemmän kuin ne ovat tähän saakka tehneet. Sen vuoksi EU:n talouden toimijat kohtaavat rajoittavia hankintakäytäntöjä monissa unionin kauppakumppanimaissa.

Tärkeimpien kauppakumppaneiden (USA, Kanada, Japani, Intia) kanssa käytävien kauppaneuvottelujen ja julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) viidentoista osapuolen[1] esittämien sitoumusten – jotka on tarkistettu, ja ne odottavat neuvoston ja parlamentin hyväksyntää – lisäksi ehdotetulla asetuksella aiotaan täydentää EU:n pyrkimyksiä avata kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoita EU:n yrityksille.

Julkisten hankintojen markkinoiden avaaminen

EU:n julkisten hankintojen markkinoiden oikeudellinen avoimuus näyttäisi olevan koko ajan enemmän ristiriidassa tällä alalla vallitsevien EU:n pyrkimysten ja etujen kanssa, mutta myös tärkeimpien kauppakumppanien rajoittavien käytäntöjen kanssa.

EU:n julkisten hankintojen markkinat ovat oikeudellisesti, de jure, laajalti avoimet kansainväliselle kilpailulle, mikä on osoitus EU:n sitoumuksesta vapaakauppaan. Komission julkistamien tietojen[2] mukaan EU:n julkisten hankintojen osuus unionin BKT:stä on 15–20 prosenttia ja Euroopan markkinoista 85 prosenttia, arvoltaan 352 miljardia euroa, on avoimia, kun vastaavat luvut ovat Yhdysvalloissa 32 prosenttia ja 178 miljardia euroa ja Japanissa 28 prosenttia ja 27 miljardia. Kuten komission vaikutustenarviointia koskevasta parlamentin yksityiskohtaisesta arvioinnista[3] käy ilmi, eräiden asiantuntijoiden mukaan komissio on saattanut ehdotuksen vaikutustenarvioinnissa laskea väärin EU:n julkisten markkinoiden suhteellisen avoimuusasteen. He katsovat, että komission olisi pitänyt keskittyä markkinoille pääsyn osoittamaan tosiasialliseen, de facto –avoimuuteen. Tässä yhteydessä on syytä panna merkille, että markkinoille pääsy riippuu useista tekijöistä, kuten markkinoiden koko, kieliesteet, teknologia (erikoistuminen mukaan luettuna), ja että tuonnin markkinaosuuteen vaikuttavat muut suhteellista etua tarjoavat osatekijät sekä tapa, jolla ulkomaiset yritykset osallistuvat EU:n julkisten hankintojen markkinoihin: ulkomaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden kautta. Tämä osuus on suhteellisen suuri EU:ssa (epäsuora markkinoille pääsy).

Julkisten hankintojen markkinat muodostavat yleisesti ottaen merkittävän kannustimen EU:lle sen käydessä kauppaneuvotteluja kolmansien maiden kanssa, sillä useat EU:n yritykset ovat hyvin kilpailukykyisiä monilla aloilla.

On käynyt selväksi, että monet kolmannet maat ovat haluttomia avaamaan julkisten hankintojen markkinoitaan EU:n yrityksille. Komissio on lisäksi havainnut, että kolmannet maat ovat viime vuosina turvautuneet yhä laajemmin protektionistisiin toimenpiteisiin, mikä rajoittaa de facto tai de jure pääsyä niiden julkisten hankintojen markkinoille. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa protektionististen vaatimusten asettaminen, kuten teknologiasiirtojen vaatiminen ehtona julkisten hankintasopimusten tekemiselle, tai kotimaisuusastetta koskevat vaatimukset.

EU on toistaiseksi onnistunut vain vähäisessä määrin avaamaan julkisten hankintojen markkinoita kauppasopimusten avulla. Vain harvat maat ovat allekirjoittaneet julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) ja Intian, Brasilian ja Kiinan kaltaiset merkittävät nopeasti kehittyvän talouden maat eivät osoita suurta mielenkiintoa GPA-sopimukseen liittymiseen lähitulevaisuudessa. Vaikka GPA-sopimusta on tarkistettu, siihen sisältyy edelleen lukuisia poikkeuksia eikä sillä sitouteta järjestelmällisesti kaikkia julkishallinnon tasoja. EU:n kolmansien maiden kanssa tekemät kahdenväliset vapaakauppasopimukset sisältävät myös usein eurooppalaisia yrityksiä koskevia julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia poikkeuksia. Ottaen huomioon, että EU:n julkisten hankintojen markkinat ovat suurelta osin avoimia ulkomaisille tarjoajille, komissiolle on osoittautunut vaikeaksi tehtäväksi saada kolmannet maat tekemään kauppaneuvotteluissa sitoumuksia tällä alalla.

Onko tarpeen toteuttaa toimia EU:n tasolla?

Mahdollisuutta rajoittaa sellaisten kolmansien maiden markkinoille pääsyä, jotka eivät käy kauppaneuvotteluja EU:n kanssa, pyritään hyödyntämään kolmansien maiden kanssa käytävissä kauppaneuvotteluissa painostuskeinona, jotta maat avaavat julkisten hankintojen markkinansa. Tämä on mahdollista noudattaen WTO:n sääntöjä täysimääräisesti, sillä julkiset hankinnat eivät kuulu WTO:n monenvälisten sopimusten piiriin. Komissio katsoo, että koska EU voisi sulkea julkisten hankintojen markkinansa tilapäisesti ja osittain niiden kolmansien maiden yrityksiltä, jotka soveltavat rajoittavia toimia julkisiin hankintoihin, kyseisillä kolmansilla mailla on painava syy käynnistää asiaa koskevat neuvottelut EU:n kanssa.

Kolmansien maiden yritysten pääsy julkisten hankintojen markkinoille on osa EU:n yhteistä kauppapolitiikkaa, joka kuuluu unionin yksinomaisen toimivallan piiriin. EU rajoittaa tätä pääsyä tällä haavaa vain kahdessa tietyssä tapauksessa, kun se on antanut jäsenvaltioille (tai niiden hankintayksiköille) mahdollisuuden torjua kolmansista maista tulevat tarjoukset yleishyödyllisten palvelujen alalla (kuten televiestintä- ja postipalvelut ja vesi- ja energiahuolto): direktiivi 2004/17/EY tarjoaa hankintayksiköille mahdollisuuden torjua hankintamenettelyistään ulkomaiset tavarat, jotka eivät kuulu EU:n kansainvälisten sitoumusten piiriin, tai antaa etusija unionin tarjoajille ja EU:n kansainvälisten sitoumusten piiriin kuuluville tarjouksille tapauksissa, joissa tarjoukset ovat samanarvoisia. Puolustuksen alalla sovelletaan puolustus- ja turvallisuusalan hankintoja koskevan direktiivin (2009/81/EY) johdanto-osan kappaletta, jossa vahvistetaan, että jäsenvaltiot voivat päättää, voivatko niiden hankintaviranomaiset hyväksyä kolmansista maista peräisin olevia tarjouksia vai ei.

Merkittäviä rajoituksia tai ehtoja pääsylle julkisten hankintojen markkinoilleen asettavien ja siten vastavuoroisen pääsyn torjuvien kolmansien maiden talouden toimijat osallistuvat yhä laajemmin tarjoajina EU:n julkisten hankintojen menettelyihin. Tämä tilanne on saanut eräät jäsenvaltiot toteuttamaan yksipuolisia toimia sellaisten talouden toimijoiden markkinoille pääsyn rajoittamiseksi, jotka tulevat kolmansista maista, joiden kanssa EU ei ole allekirjoittanut markkinoille pääsyä koskevia sitoumuksia. Kansalliset tai alueelliset toimenpiteet, joilla rajoitetaan kolmansien maiden pääsyä julkisten hankintojen markkinoille, ovat omiaan heikentämään yhteisen kauppapolitiikan yhdenmukaisuuden periaatetta ja ovat vastoin SEUT:n 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädettyä unionin yksinomaista toimivaltaa.

EU on lisäksi tehnyt kolmansien maiden kanssa lukuisia kauppasopimuksia, joiden mukaisesti EU on varannut itselleen yksinomaisen markkinoille pääsyn. Komissio toteaa, että oikeusvarmuuden ja avoimuuden vuoksi nämä varaukset on saatettava osaksi EU:n lainsäädäntöä. Hankintaviranomaisten olisi tuotava mahdolliset rajoitukset selkeästi esille ja ne on jätettävä komission hyväksyttäviksi, jotta yhteisen kauppapolitiikan ja sen soveltamisen yhdenmukaisuus voidaan varmistaa. Välineeseen sisältyy oikeusperusta, joka mahdollistaa täytäntöönpanosäädösten antamisen markkinoille pääsyä koskevien rajoitusten ottamiseksi osaksi lainsäädäntöä ja siten julkisten hankintojen markkinoiden avoimuuden lisäämiseksi.

Ehdotetun asetuksen parantaminen

Ehdotuksen ovat yhdessä jättäneet komissaarit Barnier ja de Gucht, jotka molemmat ovat todenneet, että unioni tarvitsee juuri tällaista välinettä.

Neuvoston reaktiot ovat kuitenkin olleet kirjavia: eräät jäsenvaltiot tukevat blokkina ehdotusta, kun taas toinen blokki valtioita ei näe tarvetta toimille ja vastustaa koko ajatusta, jota pidetään maailmankauppaan mahdollisesti kielteisesti vaikuttavana (lähinnä jos vahvat kolmannet maat toteuttavat vastatoimia) protektionistisena välineenä. Neuvosto ei valitettavasti olekaan kyennyt avaamaan lukkiutunutta tilannetta ja viemään ehdotuksen aihetta koskevia keskusteluja eteenpäin. Esittelijä haluaisi ehdottaa muutamia tarkistuksia, jotka saattaisivat toimia siltana ehdotusta vastustavien ja sitä puolustavien osapuolten välillä.

Arvioikaa vaikutukset ja asettakaa väline uudelleentarkastelun kohteeksi: esittelijän mielestä perusteltua vastausta ei ole annettu kysymykseen, edistetäänkö asetuksella julkisten hankintojen markkinoiden avaamista entisestään vai edistetäänkö sillä protektionismia? Koko säädöksen hylkääminen tästä syystä olisi kuitenkin kyseenalaista. Esittelijä ehdottaa siksi asetukseen lisättävää uudelleenarviointilauseketta, jolla komissio velvoitetaan tarkastelemaan asetuksen vaikutuksia sen jälkeen kun se on tullut voimaan ja sitä on sovellettu muutaman vuoden ajan sekä muuttamaan asetusta uudelleenarvioinnin tulosten mukaisesti. Esittelijä ehdottaa samasta syystä täytäntöönpanosäädösten avulla toteutettujen rajoittavien toimenpiteiden soveltamisajan rajoittamista enintään viiteen vuoteen (EU:n kaupan suoja-asetusten säännösten tarjoaman mallin mukaisesti), jotta vältetään, että toimenpiteet sulkevat markkinat pysyvästi.

Yhteisen kauppapolitiikan yhdenmukaisuutta koskevan periaatteen suojeleminen: Kuten edellä todettiin, direktiivin 2004/17/EY 58 ja 59 artiklassa säädetään mahdollisuudesta sulkea tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tavaroiden ja palvelujen tarjoajat julkisten hankintojen markkinoiden ulkopuolelle. Kyseisten säännösten soveltamisesta olisi luovuttava tämän asetuksen tullessa voimaan. Lisäksi jäsenvaltioissa sovelletaan erilaisia kansallisia ja/tai alueellisia sääntöjä. Jotta sisämarkkinoiden vääristyminen voidaan estää ja jotta samalla voidaan varmistaa, että yhteisen kauppapolitiikan vaikutusvalta hyödynnetään tehokkaasti, olisi asetuksessa säädettävä selkeästi, että jäsenvaltiot tai niiden hankintaviranomaiset eivät voi rajoittaa kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen markkinoille pääsyä muilla kuin tässä asetuksessa vahvistetuin keinoin.

Sisämarkkinoiden pirstaloitumisen estäminen: On olemassa vaara, että komission ehdotuksen 6 artikla johtaa sisämarkkinoiden pirstaloitumiseen, kun yhden jäsenvaltion hankintaviranomainen voi pyytää sulkemaan tietty ulkomainen tarjoaja menettelyn ulkopuolelle kyseisen artiklan nojalla, vaikka sama tarjoaja voi kilpailla vastaavanlaisesta hankkeesta toisten yritysten kanssa toisessa jäsenvaltiossa. Siksi olisi tehtävä selväksi, että hankintaviranomaiset voivat ryhtyä toimiin pyytääkseen rajoittamaan tiettyjen kolmansien maiden pääsyä niiden julkisten hankintojen markkinoille vain, mikäli komissio on päättänyt käynnistää asianomaisen kolmannen maan olennaisen vastavuoroisuuden puuttumista koskevan tutkimuksen. Hankintaviranomaiset eivät saa samasta syystä turvautua, ilman komission tiukkaa valvontaa, 13 artiklassa säädettyihin poikkeuksiin välttääkseen soveltamasta unionin tason toimenpiteitä. On otettava käyttöön mekanismi, jolla komissio voi kieltää hankintaviranomaista soveltamasta poikkeusmahdollisuutta, ellei se ole asianmukaisesti perusteltua.

Kehitysmaiden vahingoittamisen välttäminen: On olemassa vaara, että tällä välineellä vahingoitetaan tahattomasti kehitysmaita, kun otetaan huomioon, että eräät kehitysmaat eivät taloustilanteensa vuoksi vielä kykene avaamaan julkisten hankintojen markkinoitaan. Vähiten kehittyneet maat on jo jätetty ehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Esittelijä ehdottaa, että välineen soveltamisalan ulkopuolelle jäävien kehitysmaiden ryhmää laajennetaan. Voimassa oleva EU:n kauppalainsäädäntö olisi otettava viitekohdaksi määritettäessä EU:n kauppasuhteita kyseisten maiden kanssa, jotta se olisi johdonmukaista EU:n yleisen kauppapolitiikan kanssa. GSP-asetus[4] tarjoaa tähän tarkoitukseen kattavan ja monisyisen kehyksen. Vaikka olisi ehdotuksen tavoitteen kannalta epätarkoituksenmukaista jättää asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle kaikki maat, jotka eivät (vielä) ole kehittyneitä maita, ehdotuksen erottelukykyä on parannettava: myös kehitysmaat, joita pidetään taloutensa yksipuolisuuden ja riittämättömän kansainväliseen kauppajärjestelmään yhdentymisen vuoksi muita heikommassa asemassa olevina, olisi jätettävä välineen ulkopuolelle.

 • [1]  Osapuolet ovat Armenia, Kanada, EU 28 jäsenvaltionsa puolesta, Hongkong, Islanti, Israel, Japani, Korea, Liechtenstein, Norja, Singapore, Sveitsi, Taiwan, Yhdysvallat, Alankomaat Aruban puolesta.
 • [2]  Lähde: Euroopan komission lehdistötiedote: Ulkoisia julkisia hankintoja koskeva aloite – usein kysytyt kysymykset, 21. maaliskuuta 2012.
 • [3]  Lähde: Kolmansien maiden vastavuoroinen pääsy EU:n julkisten hankintojen markkinoille – EP:n vaikutustenarvioinnin yksikön yksityiskohtainen analyysi komission vaikutustenarvioinnista, kesäkuu 2013.
 • [4]  Asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta.

SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO* (22.10.2013)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä
(COM(2012)0124 – C7‑0084/2012 – 2012/0060(COD))

Valmistelija: Frank Engel

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 50 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksen tarkoitus

Komissio hyväksyi maaliskuussa 2012 tämän ehdotuksen asetukseksi, joka on ensimmäinen yritys ottaa Euroopan unionissa käyttöön laajamittaiset ulkoiset toimet julkisten hankintojen alalla.

Ehdotuksen pääasiallisena oikeudellisena tavoitteena on lisätä Euroopan unionin vaikutusvaltaa kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa ja parantaa eurooppalaisten talouden toimijoiden pääsyä kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille. Poliittisesti tämä on ratkaisevan tärkeä tilaisuus Euroopan unionille tehdä tiettäväksi, että se aikoo päättäväisesti varmistaa yhtäläisen kohtelun ja yhdenvertaiset mahdollisuudet alalla, jolla sen edut ovat suuremmat ja monimuotoisemmat kuin minkään muun globaaleilla kaupan markkinoilla nykyisin toimivan toimijan.

Tämä on erittäin tärkeä viesti, erityisesti kun otetaan huomioon talouskriisi, jonka aikana Euroopan unioni on itsepintaisesti pidättäytynyt hyväksymästä protektionistisia toimia eikä ole myöskään tinkinyt kansainvälisistä sitoumuksistaan. Johdonmukaisesti tämän strategian kanssa tässä ehdotuksessa todetaan seuraavat ilmeiset tosiasiat: Kilpailu EU:n ja sen kauppakumppanien välillä on todellakin lisääntynyt ja siitä on tullut kovempaa ja joskus myös epäreilua. Sen sijaan, että EU olisi sulkenut julkisten hankintojen markkinansa ulkomaisilta toimijoilta, se vaatii, että sen omilla toimijoilla ja tavaroilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet päästä markkinoille ulkomailla.

Tässä asetusehdotuksessa säädetään joistakin mekanismeista, mukaan luettuina asianomaisen jäsenvaltion kuuleminen, joiden avulla voidaan ratkaista rajoittaviin hankintakäytäntöihin liittyvät ongelmat. Tähän ehdotukseen sisältyviä rajoittavia toimenpiteitä käytetään vain, jos ongelmaa ei voida ratkaista näiden mekanismien avulla.

Sisämarkkinoihin liittyvät näkökohdat

Hankintaviranomaisilla ei ole tähän mennessä ollut selkeitä toimintapuitteita, joissa ne olisivat voineet soveltaa Euroopan unionin kansainvälisiä sitoumuksia julkisten hankintojen alalla. Ehdotuksella muutetaan eri jäsenvaltioiden soveltamia pirstaleisia strategioita, joissa tehtiin yksittäisiä päätöksiä, joilla estettiin kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsy kansallisille julkisten hankintojen markkinoille. Keskitetyllä järjestelmällä on päinvastoin tarkoitus varmistaa kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen yhtäläinen kohtelu.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle on annettu vain hyvin vähän toimivaltuuksia tämän asetuksen laatimisessa. Tässä lausunnossa rajoitutaan siksi käsittelemään enimmäkseen muita kuin olennaisia säännöksiä.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvat erityisesti seuraavat artiklat:

6 artiklan 7 kohta – Hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden valtuuttaminen sulkemaan pois tarjoukset, jotka sisältävät sitoumusten piiriin kuulumattomia tavaroita ja palveluja: Tarjousten poissulkemisesta ilmoittaminen julkisesti ja vakiolomakkeiden vahvistaminen hankintailmoituksia varten.

17 artiklan 3 kohta – Komiteamenettely: – Neuvoa-antavan komitean toimivalta on neuvoston päätöksen 71/306/ETY mukainen.

20 artikla – Kumoamiset: direktiivin 2004/17/EY 58 ja 59 artiklan kumoaminen

Artiklat, joissa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta ja kansainvälisen kaupan valiokunta käyttävät jaettua toimivaltaa, ovat seuraavat:

2 artikla: Määritelmät

7 artikla: Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset

17 artiklan 1 kohta: Komiteamenettely

18 artikla: Luottamuksellisuus

19 artikla: Kertomukset

Lausunnon valmistelijan kanta

Lausunnon valmistelija esittää joitakin tarkistuksia muun muassa 2 artiklaan sisältyviin määritelmiin. Tarkistuksilla pyritään mukauttamaan tähän ehdotukseen sisältyvät määritelmät määritelmiin, jotka sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta hyväksyi ennen julkisia hankintoja koskevasta ”klassisesta” direktiivistä käytyjä neuvotteluja esittämässään kannassa.

Lisäksi valmistelija ehdottaa, että parannetaan oikeudellista selvyyttä ja oikeusvarmuutta 7 artiklan 1 kohdassa ja siihen liittyvässä johdanto-osan kappaleessa 19, jotka koskevat muille tarjoajille myönnettävää mahdollisuutta toimittaa lisätietoja, jos aiotaan hyväksyä poikkeuksellisen alhainen tarjous.

Lopuksi valmistelija suosittaa, että komission ensimmäinen kertomuksenantovelvollisuus kytketään tämän asetuksen tulevaan voimaantulopäivään sen sijaan, että viitattaisiin tarkkaan, mutta mahdollisesti liian aikaiseen tai liian myöhäiseen, päivämäärään (1. tammikuuta 2017), kuten komission ehdotuksessa esitetään.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä

 

kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on käytävä ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määrätään, että unioni määrittelee ja toteuttaa yhteistä politiikkaa ja toimintaa sekä pyrkii saamaan aikaan pitkälle menevää yhteistyötä kaikilla kansainvälisten suhteiden aloilla tavoitteenaan muun muassa kannustaa kaikkien maiden yhdentymistä maailmantalouteen muun muassa poistamalla asteittain kansainvälisen kaupan esteitä.

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määrätään, että unioni määrittelee ja toteuttaa yhteistä politiikkaa ja toimintaa sekä pyrkii saamaan aikaan pitkälle menevää yhteistyötä kaikilla kansainvälisten suhteiden aloilla tavoitteenaan muun muassa turvata perusarvonsa ja perusluonteiset etunsa, turvallisuutensa, riippumattomuutensa ja loukkaamattomuutensa sekä kannustaa kaikkien maiden yhdentymistä maailmantalouteen muun muassa poistamalla asteittain kansainvälisen kaupan esteitä.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Maailman kauppajärjestössä ja kahdenvälisten suhteidensa välityksellä unioni kannattaa unionin ja sen kauppakumppaneiden julkisten hankintojen kansainvälisten markkinoiden kunnianhimoista avaamista vastavuoroisuuden hengessä ja kaikkia osapuolia hyödyttäen.

(5) Maailman kauppajärjestössä ja kahdenvälisten suhteidensa välityksellä unioni kannattaa unionin ja sen kauppakumppaneiden julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten kansainvälisten markkinoiden kunnianhimoista avaamista vastavuoroisuuden hengessä ja kaikkia osapuolia hyödyttäen.

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviin liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on käytävä ilmi myös asetuksessa. Kansainvälisellä tasolla säädellään tällä hetkellä vain käyttöoikeusurakoita.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Monet kolmannet maat ovat haluttomia avaamaan julkisten hankintojen markkinoitaan kansainväliselle kilpailulle tai avaamaan niitä enemmän kuin ne ovat tähän saakka tehneet. Sen vuoksi unionin talouden toimijat kohtaavat rajoittavia hankintakäytäntöjä monissa unionin kauppakumppanimaissa. Rajoittavien hankintakäytäntöjen vuoksi menetetään merkittäviä kaupankäyntimahdollisuuksia.

(6) Monet kolmannet maat ovat haluttomia avaamaan julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten markkinoitaan kansainväliselle kilpailulle tai avaamaan niitä enemmän kuin ne ovat tähän saakka tehneet. Sen vuoksi unionin talouden toimijat kohtaavat hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevia rajoittavia käytäntöjä monissa unionin kauppakumppanimaissa. Rajoittavien käytäntöjen vuoksi menetetään merkittäviä kaupankäyntimahdollisuuksia.

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on tultava ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Yhteinen kauppapolitiikka perustuu SEUT-sopimuksen 207 artiklan mukaan yhtenäisiin periaatteisiin julkisten hankintojen alalla.

(8) Yhteinen kauppapolitiikka perustuu SEUT-sopimuksen 207 artiklan mukaan yhtenäisiin periaatteisiin julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten alalla.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Unionin ja kolmansien maiden talouden toimijoiden, hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden oikeusvarmuuden turvaamiseksi kansainväliset markkinoillepääsyä koskevat sitoumukset, jotka unioni on tehnyt julkisten hankintojen alalla kolmansien maiden suhteen, olisi otettava huomioon EU:n oikeusjärjestyksessä, jolloin varmistetaan niiden tosiasiallinen soveltaminen. Komission olisi annettava ohjeet siitä, miten Euroopan unionin voimassa olevia kansainvälisiä markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia olisi sovellettava. Ohjeet olisi saatettava säännöllisesti ajan tasalle, ja niiden olisi sisällettävä helppokäyttöistä tietoa.

(9) Unionin ja kolmansien maiden talouden toimijoiden, hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden oikeusvarmuuden turvaamiseksi kansainväliset markkinoillepääsyä koskevat sitoumukset, jotka unioni on tehnyt julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten alalla kolmansien maiden suhteen, olisi otettava huomioon EU:n oikeusjärjestyksessä, jolloin varmistetaan niiden tosiasiallinen soveltaminen. Komission olisi annettava ohjeet siitä, miten Euroopan unionin voimassa olevia kansainvälisiä markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia olisi sovellettava. Ohjeet olisi saatettava säännöllisesti ajan tasalle, ja niiden olisi sisällettävä helppokäyttöistä tietoa.

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviin liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on käytävä ilmi myös asetuksessa. Kansainvälisellä tasolla säädellään tällä hetkellä vain käyttöoikeusurakoita.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Tavoite parantaa EU:n talouden toimijoiden pääsyä tiettyjen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille, joita suojataan rajoittavilla hankintatoimenpiteillä, ja tavoite säilyttää tasapuoliset kilpailuedellytykset Euroopan sisämarkkinoilla edellyttävät, että kolmansien maiden sellaisten tavaroiden ja palvelujen kohtelu, jotka eivät kuulu unionin kansainvälisten sitoumusten piiriin, yhdenmukaistetaan koko Euroopan unionissa.

(10) Tavoite parantaa EU:n talouden toimijoiden pääsyä tiettyjen kolmansien maiden julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten markkinoille, joita suojataan hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia koskevilla rajoittavilla toimenpiteillä, ja tavoite säilyttää tasapuoliset kilpailuedellytykset Euroopan sisämarkkinoilla edellyttävät, että kolmansien maiden sellaisten tavaroiden ja palvelujen kohtelu, jotka eivät kuulu unionin kansainvälisten sitoumusten piiriin, yhdenmukaistetaan koko Euroopan unionissa.

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on käytävä ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Tätä varten olisi vahvistettava alkuperäsäännöt, jotta hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt voisivat tietää, kuuluvatko tavarat ja palvelut Euroopan unionin kansainvälisten sitoumusten piiriin. Tavaran alkuperä olisi määritettävä yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/199212 22–26 artiklan mukaisesti. Asetuksen mukaan tavaroita olisi pidettävä unionitavaroina, jos ne on tuotettu kokonaan unionissa. Tavaroiden, joiden tuotantoon on osallistunut yksi tai useampia kolmansia maita, olisi katsottava olevan peräisin siitä maasta, jossa niille on suoritettu tähän tarkoitukseen varustetussa yrityksessä viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus tai käsittely, joka on johtanut uuden tuotteen valmistukseen tai edustaa merkittävää valmistusastetta. Palvelun alkuperä olisi määritettävä sitä tarjoavan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön alkuperän perusteella. Johdanto-osan 9 kappaleessa tarkoitetuissa ohjeissa olisi käsiteltävä myös alkuperäsääntöjen soveltamista käytäntöön.

(11) Tätä varten olisi vahvistettava alkuperäsäännöt, jotta hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt voisivat tietää, kuuluvatko tavarat ja palvelut Euroopan unionin kansainvälisten sitoumusten piiriin. Tavaran alkuperä olisi määritettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/20132a 52–55 artiklan mukaisesti, mukaan lukien 55 artiklan mukaisesti hyväksyttävät lisäsäännökset. Asetuksen mukaan tavaroita olisi pidettävä unionitavaroina, jos ne on tuotettu kokonaan unionissa. Tavaroiden, joiden tuotantoon on osallistunut yksi tai useampia kolmansia maita, olisi katsottava olevan peräisin siitä maasta, jossa niille on suoritettu tähän tarkoitukseen varustetussa yrityksessä viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus tai käsittely, joka on johtanut uuden tuotteen valmistukseen tai edustaa merkittävää valmistusastetta. Palvelun alkuperä olisi määritettävä sitä tarjoavan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön alkuperän perusteella. Johdanto-osan 9 kappaleessa tarkoitetuissa ohjeissa olisi käsiteltävä myös alkuperäsääntöjen soveltamista käytäntöön.

_______________

______________

12 EYVL L 302, 19.10.1992, s.1.

 

 

2a Unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013 (EUVL L 269, 10.10.2013).

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Komission olisi harkittava, hyväksyykö se sen, että direktiiveissä [2004/17/EY ja 2004/18/EY sekä käyttöoikeussopimusten tekemisestä [….] annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä [….]] tarkoitetut hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt sulkevat pois vähintään 5 000 000 euron arvoisten hankintasopimusten tekomenettelyistä tavarat ja palvelut, jotka eivät kuulu Euroopan unionin tekemien kansainvälisten sitoumusten piiriin.

(12) Komission olisi harkittava, hyväksyykö se sen, että direktiiveissä [2004/17/EY ja 2004/18/EY sekä käyttöoikeussopimusten tekemisestä [….] annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä [….]] tarkoitetut hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt sulkevat pois vähintään 5 000 000 euron arvoisten hankintasopimusten tai käyttöoikeussopimusten tekomenettelyistä tavarat ja palvelut, jotka eivät kuulu Euroopan unionin tekemien kansainvälisten sitoumusten piiriin.

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on käytävä ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden, jotka aikovat käyttää tämän asetuksen mukaisia valtuuksiaan sulkeakseen pois hankintasopimusten tekomenettelyistä tarjoukset, jotka sisältävät Euroopan unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai palveluja ja joissa sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 50 prosenttia kyseisten tavaroiden kokonaisarvosta, olisi avoimuuden vuoksi ilmoitettava asiasta talouden toimijoille Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavassa hankintailmoituksessa.

(13) Hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden, jotka aikovat käyttää tämän asetuksen mukaisia valtuuksiaan sulkeakseen pois hankintasopimusten tai käyttöoikeussopimusten tekomenettelyistä tarjoukset, jotka sisältävät Euroopan unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai palveluja ja joissa sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 50 prosenttia kyseisten tavaroiden kokonaisarvosta, olisi avoimuuden vuoksi ilmoitettava asiasta talouden toimijoille Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavassa hankintailmoituksessa.

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on käytävä ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Kun on kyse hankintasopimuksista, joiden ennakoitu arvo on yli 5 000 000 euroa, komission olisi hyväksyttävä suunniteltu poissulkeminen, jos kansainvälinen sopimus, joka koskee unionin ja sen maan pääsyä toistensa markkinoille julkisten hankintojen alalla, josta tavarat ja/tai palvelut ovat peräisin, sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä markkinoillepääsyä koskevia varaumia, jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, joiden poissulkemista ehdotetaan. Tällaisen sopimuksen puuttuessa komission olisi hyväksyttävä poissulkeminen, jos kolmas maa käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi unionin ja kolmannen maan välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole olennaista vastavuoroisuutta. Olennaisen vastavuoroisuuden olisi katsottava puuttuvan, jos rajoittavat hankintakäytännöt johtavat EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen.

(15) Kun on kyse hankintasopimuksista tai käyttöoikeussopimuksista, joiden ennakoitu arvo on yli 5 000 000 euroa, komission olisi hyväksyttävä suunniteltu poissulkeminen, jos kansainvälinen sopimus, joka koskee unionin ja sen maan pääsyä toistensa markkinoille julkisten hankintojen tai käyttöoikeussopimusten alalla, josta tavarat ja/tai palvelut ovat peräisin, sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä markkinoillepääsyä koskevia varaumia, jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, joiden poissulkemista ehdotetaan. Tällaisen sopimuksen puuttuessa komission olisi hyväksyttävä poissulkeminen, jos kolmas maa käyttää hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia koskevia rajoittavia toimenpiteitä, joiden vuoksi unionin ja kolmannen maan välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole olennaista vastavuoroisuutta. Olennaisen vastavuoroisuuden olisi katsottava puuttuvan, jos hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia koskevat rajoittavat käytännöt johtavat EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen.

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on käytävä ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a) ’Olennainen vastavuoroisuus’ on keskeinen käsite tämän asetuksen soveltamisen kannalta, ja se olisi määriteltävä selkeästi. Olennaisen vastavuoroisuuden olisi katsottava puuttuvan muun muassa, jos kolmas maa ei ole tehnyt mitään kahden- tai monenvälisiä sitoumuksia, joiden tarkoituksena on antaa unionin talouden toimijoille, tavaroille tai palveluille pääsy niiden julkisten hankintojen markkinoille tai tehdä niiden kanssa käyttöoikeussopimuksia ja varmistaa samalla unionin talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen yhdenvertainen ja avoin kohtelu ja kieltää kaikenlainen syrjintä. Olennaisen vastavuoroisuuden olisi katsottava puuttuvan myös, jos kolmannen maan lait, asetukset tai käytännöt mahdollistavat unionin talouden toimijoiden, tavaroiden tai palvelujen oikeudellisen tai tosiasiallisen syrjinnän.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Arvioidessaan olennaisen vastavuoroisuuden puutetta komission olisi tutkittava, missä määrin kyseisen maan julkisia hankintoja koskevalla lainsäädännöllä varmistetaan julkisia hankintoja koskevien kansainvälisten standardien mukainen avoimuus ja estetään unionin tavaroiden, palvelujen ja talouden toimijoiden syrjintä. Lisäksi sen olisi tutkittava, missä määrin viranomaiset ja/tai yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja talouden toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

(16) Arvioidessaan olennaisen vastavuoroisuuden puutetta komission olisi tutkittava, missä määrin kyseisen maan julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevalla lainsäädännöllä varmistetaan julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevien kansainvälisten standardien mukainen avoimuus ja estetään unionin tavaroiden, palvelujen ja talouden toimijoiden syrjintä. Lisäksi sen olisi tutkittava, missä määrin viranomaiset ja/tai yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja talouden toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on käytävä ilmi myös asetuksessa. Kansainvälisellä tasolla säädellään tällä hetkellä vain käyttöoikeusurakoita.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Komission olisi voitava estää suunnitellun poissulkemisen mahdolliset kielteiset vaikutukset kyseisen maan kanssa käynnissä oleviin kauppaneuvotteluihin. Sen vuoksi, jos maa käy unionin kanssa aineellisia neuvotteluja markkinoillepääsystä julkisten hankintojen alalla ja komissio katsoo, että rajoittavien hankintakäytäntöjen poistamiseen lähitulevaisuudessa on olemassa kohtuulliset mahdollisuudet, komission olisi voitava antaa täytäntöönpanosäädös, jonka mukaan kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita ja palveluja ei saa sulkea pois hankintasopimusten tekomenettelyistä yhden vuoden aikana.

(17) Komission olisi voitava estää suunnitellun poissulkemisen mahdolliset kielteiset vaikutukset kyseisen maan kanssa käynnissä oleviin kauppaneuvotteluihin. Sen vuoksi, jos maa käy unionin kanssa aineellisia neuvotteluja markkinoillepääsystä julkisten hankintojen tai käyttöoikeussopimusten alalla ja komissio katsoo, että hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia koskevien rajoittavien käytäntöjen poistamiseen lähitulevaisuudessa on olemassa kohtuulliset mahdollisuudet, komission olisi voitava antaa täytäntöönpanosäädös, jonka mukaan kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita ja palveluja ei saa sulkea pois hankintasopimusten tai käyttöoikeussopimusten tekomenettelyistä yhden vuoden aikana.

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on käytävä ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Koska kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsy unionin julkisten hankintojen markkinoille kuuluu yhteisen kauppapolitiikan soveltamisalaan, jäsenvaltiot tai niiden hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt eivät saisi rajoittaa kolmansien maiden tavaroiden tai palvelujen osallistumista hankintamenettelyihinsä muilla toimenpiteillä kuin niillä, joista säädetään tässä asetuksessa.

(18) Koska kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsy unionin julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten markkinoille kuuluu yhteisen kauppapolitiikan soveltamisalaan, jäsenvaltiot tai niiden hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt eivät saisi rajoittaa kolmansien maiden tavaroiden tai palvelujen osallistumista hankintamenettelyihinsä muilla toimenpiteillä kuin niillä, joista säädetään tässä asetuksessa.

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on käytävä ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Koska hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden on vaikeampi arvioida tarjoajien selityksiä, kun on kyse tarjouksista, joihin sisältyy Euroopan unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai palveluja ja joissa sitoumuksien piiriin kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 50 prosenttia tällaisten tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta, on asianmukaista lisätä avoimuutta poikkeuksellisten alhaisten tarjousten käsittelyssä. Julkisia hankintoja koskevan direktiivin 69 artiklassa ja vesi- ja energianhuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintoja koskevan direktiivin 79 artiklassa annettujen sääntöjen lisäksi olisi säädettävä, että hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt, jotka aikovat hyväksyä poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, olisi ilmoitettava tästä kirjallisesti muille tarjoajille perustellen, minkä vuoksi perittävät hinnat tai kustannukset ovat poikkeukselliset alhaisia. Tällä tavoin nämä tarjoajat voivat auttaa arvioimaan tarkemmin, kykeneekö valittu tarjoaja toteuttamaan hankintasopimuksen kokonaan tarjousasiakirjoissa määrätyin ehdoin. Siten näillä lisätiedoilla tasapuolistettaisiin toimintaedellytyksiä EU:n julkisten hankintojen markkinoilla.

(19) Koska hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden on vaikeampi arvioida tarjoajien selityksiä, kun on kyse tarjouksista, joihin sisältyy Euroopan unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai palveluja ja joissa sitoumuksien piiriin kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 50 prosenttia tällaisten tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta, on asianmukaista lisätä avoimuutta poikkeuksellisten alhaisten tarjousten käsittelyssä. Tarjoukset, jotka vaikuttavat poikkeuksellisen alhaisilta kyseisiin rakennusurakoihin, tavaroihin tai palveluihin nähden, saattavat perustua teknisesti, taloudellisesti tai oikeudellisesti epäterveisiin oletuksiin tai käytäntöihin. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 20XX/XXX/EU13a 69 artiklassa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 20XX/XXX/EU13b 79 artiklassa annettujen sääntöjen lisäksi hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden, jotka aikovat hyväksyä poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, olisi ilmoitettava tästä kirjallisesti muille tarjoajille perustellen, minkä vuoksi perittävät hinnat tai kustannukset ovat poikkeukselliset alhaisia. Jos tarjoaja ei kykene antamaan riittävää selitystä, hankintaviranomaisella olisi oltava oikeus hylätä tarjous. Tällä tavoin nämä tarjoajat voivat auttaa arvioimaan tarkemmin, kykeneekö valittu tarjoaja toteuttamaan hankintasopimuksen kokonaan tarjousasiakirjoissa määrätyin ehdoin. Siten näillä lisätiedoilla tasapuolistettaisiin toimintaedellytyksiä EU:n julkisten hankintojen markkinoilla.

 

_________________

 

13a Julkisia hankintoja koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 20XX/XXX/EU (EUVL XXX) (2011/0438(COD)).

 

13b Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintoja koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 20XX/XXX/EU (EUVL XXX) (2011/0439(COD)).

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Komissiolla olisi oltava mahdollisuus käynnistää milloin tahansa omasta aloitteestaan tai kiinnostuneiden osapuolten tai jäsenvaltion pyynnöstä sellaisia rajoittavia hankintakäytäntöjä koskeva ulkoinen hankintatutkimus, joita kolmannen maan väitetään pitävän yllä. Tutkimuksessa olisi erityisesti otettava huomioon, että komissio on hyväksynyt tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan nojalla useita suunniteltuja kolmatta maata koskevia poissulkemisia. Tällaiset tutkintamenettelyt eivät saisi rajoittaa yhteisön menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3286/94 soveltamista.

(20) Komissiolla olisi oltava mahdollisuus käynnistää milloin tahansa omasta aloitteestaan tai kiinnostuneiden osapuolten tai jäsenvaltion pyynnöstä sellaisia hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia koskevia rajoittavia käytäntöjä koskeva ulkoinen hankintatutkimus, joita kolmannen maan väitetään pitävän yllä. Tutkimuksessa olisi erityisesti otettava huomioon, että komissio on hyväksynyt tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan nojalla useita suunniteltuja kolmatta maata koskevia poissulkemisia. Tällaiset tutkintamenettelyt eivät saisi rajoittaa yhteisön menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3286/94 soveltamista.

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on käytävä ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Jos komissiolla on käytettävissään olevien tietojen perusteella syytä uskoa, että kolmas maa on omaksunut rajoittavan hankintakäytännön tai pitää sellaista yllä, sillä olisi oltava mahdollisuus käynnistää tutkimus. Jos on vahvistettu, että kolmannessa maassa pidetään yllä rajoittavaa käytäntöä, komission olisi pyydettävä kyseistä maata ryhtymään neuvotteluihin, joiden tavoitteena on parantaa talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen mahdollisuuksia osallistua julkisia hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia koskeviin menettelyihin kyseisessä maassa.

(21) Jos komissiolla on käytettävissään olevien tietojen perusteella syytä uskoa, että kolmas maa on omaksunut hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia koskevan rajoittavan käytännön tai pitää sellaista yllä, sillä olisi oltava mahdollisuus käynnistää tutkimus. Jos on vahvistettu, että kolmannessa maassa pidetään yllä rajoittavaa käytäntöä, komission olisi pyydettävä kyseistä maata ryhtymään neuvotteluihin, joiden tavoitteena on parantaa talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen mahdollisuuksia osallistua julkisia hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia koskeviin menettelyihin kyseisessä maassa.

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on käytävä ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä kolmannen maan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen pakollinen poissulkeminen julkisia hankintoja koskevista menettelyistä Euroopan unionissa, tai niissä voidaan määrätä sellaisia tarjouksia koskeva pakollinen hintarangaistus, jotka sisältävät kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita tai palveluja. Jotta voitaisiin estää tällaisten toimenpiteiden kiertäminen, voi olla tarpeen sulkea pois myös tietyt Euroopan unioniin sijoittautuneet oikeushenkilöt, jotka ovat ulkomaisessa määräysvallassa tai omistuksessa ja jotka eivät harjoita liiketoimintaa siinä määrin, että niillä olisi suora ja tosiasiallinen yhteys kyseisen jäsenvaltion talouteen. Asianmukaiset toimenpiteet eivät saisi olla suhteettomia niihin rajoittaviin käytäntöihin nähden, joihin ne kohdistuvat.

(23) Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä kolmannen maan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen pakollinen poissulkeminen julkisia hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia koskevista menettelyistä Euroopan unionissa, tai niissä voidaan määrätä sellaisia tarjouksia koskeva pakollinen hintarangaistus, jotka sisältävät kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita tai palveluja. Jotta voitaisiin estää tällaisten toimenpiteiden kiertäminen, voi olla tarpeen sulkea pois myös tietyt Euroopan unioniin sijoittautuneet oikeushenkilöt, jotka ovat ulkomaisessa määräysvallassa tai omistuksessa ja jotka eivät harjoita liiketoimintaa siinä määrin, että niillä olisi suora ja tosiasiallinen yhteys kyseisen jäsenvaltion talouteen. Asianmukaiset toimenpiteet eivät saisi olla suhteettomia niihin rajoittaviin käytäntöihin nähden, joihin ne kohdistuvat.

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on käytävä ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26) Vähiten kehittyneitä maita koskevan unionin yleisen politiikan perusteella, josta säädetään muun muassa yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 22 päivänä heinäkuuta 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 732/2008, on asianmukaista rinnastaa kyseisistä maista olevat tavarat ja palvelut unionista peräisin oleviin tavaroihin ja palveluihin.

(26) Vähiten kehittyneitä maita koskevan unionin yleisen politiikan perusteella, josta säädetään muun muassa yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 22 päivänä heinäkuuta 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 732/2008, on asianmukaista rinnastaa kyseisistä maista olevat tavarat ja palvelut unionista peräisin oleviin tavaroihin ja palveluihin, jotta tarjotaan tarvittavat taloudelliset mahdollisuudet niiden markkinoiden paremmalle integroimiselle maailmanmarkkinoihin.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27) Jotta kansainväliset markkinoillepääsyä koskevat sitoumukset, jotka tehdään julkisten hankintojen alalla tämän asetuksen antamisen jälkeen, voitaisiin ottaa huomioon Euroopan unionin oikeusjärjestyksessä, komissiolle olisi annettava valtuudet antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisia säädöksiä, joilla muutetaan tämän asetuksen liitteenä olevaa kansainvälisiä sopimuksia koskevaa luetteloa. Erityisen tärkeää on, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(27) Jotta kansainväliset markkinoillepääsyä koskevat sitoumukset, jotka tehdään julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten alalla tämän asetuksen antamisen jälkeen, voitaisiin ottaa huomioon Euroopan unionin oikeusjärjestyksessä, komissiolle olisi annettava valtuudet antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisia säädöksiä, joilla muutetaan tämän asetuksen liitteenä olevaa kansainvälisiä sopimuksia koskevaa luetteloa. Erityisen tärkeää on, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on käytävä ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on tarpeen ja asianmukaista vahvistaa säännöt Euroopan unionin kansainvälisten sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen kohtelusta, jotta voidaan saavuttaa perustavoite eli yhteisen ulkopolitiikan vahvistaminen julkisten hankintojen alalla. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti tässä kolmansien maiden talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen hankintamenettelyihin pääsyä koskevassa asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi,

(31) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on tarpeen ja asianmukaista vahvistaa säännöt Euroopan unionin kansainvälisten sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen kohtelusta, jotta voidaan saavuttaa perustavoite eli yhteisen ulkopolitiikan vahvistaminen julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten alalla. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti tässä kolmansien maiden talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen hankintamenettelyihin pääsyä koskevassa asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi,

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on käytävä ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden hankintasopimusten tekomenettelyihin, jotka koskevat rakennustöiden ja/tai rakennusurakoiden toteuttamista, tavaroiden toimittamista ja palvelujen suorittamista, sekä vahvistetaan menettelyt, joilla tuetaan neuvotteluja Euroopan unionista olevien tavaroiden ja palvelujen pääsystä kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden hankintasopimusten ja käyttöoikeussopimusten tekomenettelyihin, jotka koskevat sopimuksen luonteesta riippuen rakennustöiden ja/tai rakennusurakoiden toteuttamista, tavaroiden toimittamista ja palvelujen suorittamista, sekä vahvistetaan menettelyt, joilla tuetaan neuvotteluja Euroopan unionista olevien tavaroiden ja palvelujen pääsystä kolmansien maiden julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten markkinoille.

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on käytävä ilmi myös asetuksessa. Tavaranhankintoja koskevia käyttöoikeussopimuksia ei ole. Tämän vuoksi lisätään ”sopimuksen luonteesta riippuen”.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan hankintasopimusten tekoon, kun tavarat tai palvelut hankitaan julkishallinnon tarkoituksiin eikä niitä ole tarkoitettu kaupalliseen jälleenmyyntiin tai käytettäväksi tavaroiden tuotannossa tai palvelujen tarjonnassa kaupallista myyntiä varten.

Tätä asetusta sovelletaan hankintasopimusten tekoon, kun tavarat tai palvelut hankitaan julkishallinnon tarkoituksiin, tai käyttöoikeussopimusten tekoon, kun palvelut hankitaan julkishallinnon tarkoituksiin eikä niitä ole tarkoitettu kaupalliseen jälleenmyyntiin tai käytettäväksi tavaroiden tuotannossa tai palvelujen tarjonnassa kaupallista myyntiä varten.

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on käytävä ilmi myös asetuksessa. Tavaroiden toimittamista varten ei tehdä käyttöoikeussopimuksia.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Tämä asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden vapauteen määrittää unionin lainsäädännön mukaisesti, mitä palveluja ne pitävät yleistä taloudellista etua koskevina palveluina, miten nämä palvelut olisi järjestettävä ja rahoitettava valtiontukisääntöjen mukaisesti ja mitä erityisiä velvoitteita niihin olisi sovellettava. Vastaavasti tämä asetus ei vaikuta viranomaisten päätökseen siitä, haluavatko ne hoitaa itse julkiset tehtävät ja miten ja missä määrin ne haluavat tehtävät hoitaa SEUT-sopimuksen 14 artiklan sekä perustamissopimuksen pöytäkirjan N:o 26 mukaisesti. Tämä pätee myös kaikessa politiikassa, jota unioni soveltaa kolmansiin maihin.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a) ’talouden toimijalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai julkisyhteisöä tai näiden henkilöiden ja/tai yhteisöjen ryhmää, mukaan lukien yritysten tilapäiset yhteenliittymät, joka tarjoaa rakennustöiden ja/tai rakennusurakoiden toteuttamista, tavaroiden toimittamista tai palvelujen suorittamista markkinoilla;

Perustelu

Muutetaan julkisia hankintoja koskevasta direktiivistä käytyjen neuvottelujen mukaiseksi.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) ’tavarantoimittajalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa tavaroita markkinoilla;

Poistetaan.

Perustelu

Mukauttaminen valiokunnan kantaan julkisia hankintoja koskevasta direktiivissä käydyissä neuvotteluissa.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) ’palveluntarjoajalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa markkinoilla rakennustöiden tai rakennusurakoiden toteuttamista tai palvelujen suorittamista;

Poistetaan.

Perustelu

Mukauttaminen valiokunnan kantaan julkisia hankintoja koskevasta direktiivissä käydyissä neuvotteluissa.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) ’tarjoajalla’ tarkoitetaan talouden toimijaa, joka on jättänyt tarjouksen;

Perustelu

Mukauttaminen valiokunnan kantaan julkisia hankintoja koskevasta direktiivissä käydyissä neuvotteluissa.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) ’sitoumusten piiriin kuuluvalla tavaralla tai palvelulla’ tarkoitetaan tavaraa tai palvelua, joka on peräisin maasta, jonka kanssa unioni on tehnyt markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia sisältävän kansainvälisen sopimuksen julkisten hankintojen alalla ja johon kyseistä sopimusta sovelletaan. Tämän asetuksen liite I sisältää luettelon kyseisistä sopimuksista;

d) ’sitoumusten piiriin kuuluvalla tavaralla tai palvelulla’ tarkoitetaan tavaraa tai palvelua, joka on peräisin maasta, jonka kanssa unioni on tehnyt markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia sisältävän kansainvälisen sopimuksen julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten alalla ja johon kyseistä sopimusta sovelletaan.

 

(Vastaava muutos (lisätään julkisten hankintojen yhteyteen viittaus käyttöoikeussopimuksiin) tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on käytävä ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a) ’olennaisen vastavuoroisuuden puuttumisella’ tarkoitetaan kaikenlaisten sellaisten julkisia hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten, menettelyjen tai käytäntöjen olemassaoloa, joita kolmannen maan viranomaiset tai yksittäiset hankintayksiköt hyväksyvät tai toteuttavat ja jotka rajoittavat pääsyä julkisten hankintojen tai käyttöoikeussopimusten markkinoille ja johtavat EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g b) ’riittävillä korjaavilla toimenpiteillä’ tarkoitetaan Euroopan komission tutkimusten kohteena olevien rajoittavien toimenpiteiden poistamista.

 

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) ilmaisuun ’talouden toimija’ sisältyvät myös tavarantoimittajan ja palveluntarjoajan käsitteet;

Poistetaan.

Perustelu

Mukauttaminen valiokunnan kantaan julkisia hankintoja koskevasta direktiivissä käydyissä neuvotteluissa.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) talouden toimijaa, joka on jättänyt tarjouksen, kutsutaan ’tarjoajaksi’;

Poistetaan.

Perustelu

Mukauttaminen valiokunnan kantaan julkisia hankintoja koskevasta direktiivissä käydyissä neuvotteluissa.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) ’pakollisella hintarangaistuksella’ tarkoitetaan hankintayksiköiden velvollisuutta nostaa tietyin poikkeuksin sellaisten tietyistä kolmansista maista peräisin olevien palvelujen ja/tai tavaroiden hintaa, joita on tarjottu hankintasopimusten tekomenettelyissä.

e) ’pakollisella hintarangaistuksella’ tarkoitetaan hankintayksiköiden velvollisuutta nostaa tietyin poikkeuksin sellaisten tietyistä kolmansista maista peräisin olevien palvelujen ja/tai tavaroiden hintaa, joita on tarjottu hankintasopimusten tai käyttöoikeussopimusten tekomenettelyissä.

 

(Vastaava muutos (lisätään julkisten hankintojen tekomenettelyjen yhteyteen viittaus käyttöoikeussopimusten tekomenettelyihin sekä yksikössä että monikossa) tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on käytävä ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tavaran alkuperä on määritettävä yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2913/199218 22–26 artiklan mukaisesti.

1. Tavaran alkuperä määritetään asetuksen (EU) N:o 952/20132a 52–55 artiklan mukaisesti, mukaan lukien kyseisen asetuksen 55 artiklan mukaisesti hyväksyttävät delegoidut säädökset.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Palvelun alkuperä on määritettävä sitä tarjoavan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön alkuperän perusteella. Palveluntarjoajan alkuperänä pidetään

Palvelun alkuperä on määritettävä sitä tarjoavan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön alkuperän perusteella. Palvelua tarjoavan talouden toimijan alkuperänä pidetään

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeellinen 2 artiklaan (määritelmät) tehtyjen muutosten takia.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tehdessään rakennustöiden ja/tai rakennusurakoiden toteuttamista, tavaroiden toimittamista tai palvelujen suorittamista koskevia hankintasopimuksia hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden on kohdeltava sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja samalla tavoin kuin Euroopan unionista peräisin olevia tavaroita ja palveluja.

Tehdessään rakennustöiden ja/tai rakennusurakoiden toteuttamista, tavaroiden toimittamista tai palvelujen suorittamista koskevia hankintasopimuksia tai rakennusurakoiden toteuttamista tai palvelujen suorittamista koskevia käyttöoikeussopimuksia hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden on kohdeltava sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja samalla tavoin kuin Euroopan unionista peräisin olevia tavaroita ja palveluja.

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on käytävä ilmi myös asetuksessa. Tavaroiden toimittamista varten ei tehdä käyttöoikeussopimuksia.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) kuvaus hankintasopimuksen kohteesta;

b) kuvaus hankintasopimuksen tai käyttöoikeussopimuksen kohteesta;

 

(Vastaava muutos (lisätään hankintasopimuksen yhteyteen viittaus käyttöoikeussopimukseen yksikössä ja monikossa) tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on käytävä ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) kun a alakohdassa tarkoitettua sopimusta ei ole tehty ja kolmas maa käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi unionin ja kolmannen maan välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole olennaista vastavuoroisuutta.

b) kun a alakohdassa tarkoitettua sopimusta ei ole tehty ja kolmas maa käyttää hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia koskevia rajoittavia toimenpiteitä, joiden vuoksi unionin ja kolmannen maan välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole olennaista vastavuoroisuutta.

 

(Vastaava muutos (lisätään hankintojen yhteyteen viittaus käyttöoikeussopimuksiin) tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja niiden eron on käytävä ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sovellettaessa b alakohtaa olennaisen vastavuoroisuuden katsotaan puuttuvan, jos rajoittavat hankintakäytännöt johtavat EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen.

Poistetaan.

Perustelu

Kohta poistetaan käsitteen ’olennaisen vastavuoroisuuden puuttuminen’ (2 artiklan 1 kohdan g a alakohta) sekä niiden tekijöiden, jotka komission on otettava huomioon arvioidessaan olennaisen vastavuoroisuuden puuttumista (6 artiklan 5 kohta), uuden määritelmän vuoksi.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) missä määrin kyseisen maan julkisia hankintoja koskevalla lainsäädännöllä varmistetaan julkisia hankintoja koskevien kansainvälisten standardien mukainen avoimuus ja estetään unionin tavaroiden, palvelujen ja talouden toimijoiden syrjintä;

a) missä määrin kyseisen maan julkisia hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia koskevilla laeilla, asetuksilla ja hallinnollisilla määräyksillä varmistetaan julkisia hankintoja koskevien kansainvälisten standardien mukainen avoimuus ja estetään unionin tavaroiden, palvelujen ja talouden toimijoiden syrjintä;

Perustelu

Tämän kohdan soveltamisalaa on laajennettava julkisia hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia koskevan lainsäädännön lisäksi myös lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin, jotka komission on otettava yhtä lailla huomioon arvioidessaan olennaisen vastavuoroisuuden puuttumista.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden, jotka ovat sulkeneet tarjouksia pois 1 kohdan nojalla, on ilmoitettava tästä jälki-ilmoituksessa, jonka ne julkaisevat direktiivin 2004/18/EY 35 artiklan, direktiivin 2004/17/EY 42 artiklan tai käyttöoikeussopimusten tekemisestä annetun direktiivin 27 artiklan mukaisesti. Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet jälki-ilmoituksia varten. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

7. Hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden, jotka ovat sulkeneet tarjouksia pois 1 kohdan nojalla, on ilmoitettava tästä ja poissulkemisen syistä jälki-ilmoituksessa, jonka ne julkaisevat direktiivin 2004/18/EY 35 artiklan, direktiivin 2004/17/EY 42 artiklan tai käyttöoikeussopimusten tekemisestä annetun direktiivin 27 artiklan mukaisesti. Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet jälki-ilmoituksia varten. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos hankintaviranomainen tai hankintayksikkö aikoo julkisia hankintoja koskevan direktiivin 69 artiklan tai vesi- ja energianhuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintoja koskevan direktiivin 79 artiklan mukaisesti, tarkastettuaan ensin tarjoajan selitykset, hyväksyä poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, joka sisältää unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai palveluja ja jossa sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen muodostavien tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta, sen on ilmoitettava tästä kirjallisesti muille tarjoajille perustellen, minkä vuoksi perittävät hinnat tai kustannukset ovat poikkeuksellisen alhaisia.

Jos hankintaviranomainen tai hankintayksikkö aikoo julkisia hankintoja koskevan direktiivin 69 artiklan tai vesi- ja energianhuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintoja koskevan direktiivin 79 artiklan mukaisesti, tarkastettuaan ensin tarjoajan selitykset, hyväksyä poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, joka sisältää unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai palveluja ja jossa sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen muodostavien tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta, sen on ilmoitettava tästä kirjallisesti muille tarjoajille, mukaan luettuina kyseisen tarjoajan ilmoittamat syyt siihen, miksi perittävät hinnat tai kustannukset ovat poikkeuksellisen alhaisia.

 

Hankintaviranomaisen tai hankintayksikön ilmoitettua muille tarjoajille, että se aikoo hyväksyä poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, muiden tarjoajien on kohtuullisen ajan kuluessa voitava toimittaa asiaa koskevia tietoja hankintaviranomaiselle tai hankintayksikölle, jotta hankintaviranomainen tai hankintayksikkö voi päättää tarjouksen hyväksymisestä täysin tuntien ne tekijät, jotka voivat vaikuttaa poikkeuksellisen alhaisen hinnan tai poikkeuksellisen alhaisten kustannusten arviointiin.

Perustelu

Artiklassa olisi selvennettävä, että muut tarjoajat, joille on ilmoitettu hankintaviranomaisen tai hankintayksikön aikomuksesta hyväksyä poikkeuksellisen alhainen tarjous, voivat antaa lisätietoja, jotta varmistetaan, että hyväksymispäätös tehdään mahdollisimman perusteellisten tietojen pohjalta.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos tutkimus käynnistetään, komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä asiaa koskevan ilmoituksen, jossa se pyytää kiinnostuneita osapuolia ja jäsenvaltioita antamaan sille kaikki tarpeelliset tiedot asetetun määräajan kuluessa.

Jos tutkimus käynnistetään, komissio huolehtii siitä, että Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistaan asiaa koskeva ilmoitus, jossa se pyytää kiinnostuneita osapuolia ja jäsenvaltioita antamaan sille kaikki tarpeelliset tiedot kolmen kuukauden kuluessa.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio arvioi, käyttääkö kolmas maa rajoittavia hankintatoimenpiteitä, kiinnostuneiden osapuolten ja jäsenvaltioiden toimittamien tietojen pohjalta ja/tai tutkimuksensa aikana keräämiensä tosiseikkojen pohjalta, ja saattaa tutkimuksen päätökseen yhdeksän kuukauden kuluessa sen käynnistämisestä. Tätä määräaikaa voidaan pidentää kolmella kuukaudella asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

3. Komissio arvioi, käyttääkö kolmas maa rajoittavia hankintatoimenpiteitä, kiinnostuneiden osapuolten ja jäsenvaltioiden toimittamien tietojen pohjalta ja/tai tutkimuksensa aikana keräämiensä tosiseikkojen pohjalta, ja saattaa tutkimuksen päätökseen kuuden kuukauden kuluessa sen käynnistämisestä. Tätä määräaikaa voidaan pidentää kolmella kuukaudella asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio, neuvosto, Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot sekä niiden virkamiehet eivät saa ilmaista tämän asetuksen nojalla saatuja luottamuksellisia tietoja muutoin kuin tiedot toimittaneen osapuolen nimenomaisella luvalla.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä kohta on korvattu uudella 18 artiklan 4 a (uusi) kohdalla.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Tämän asetuksen nojalla saatuja tietoja, joiden tietojen antaja on ilmoittanut olevan luottamuksellisia, ei saa missään olosuhteissa paljastaa, ellei tietojen antaja anna siihen lupaa.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

19 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017 ja vähintään kolmen vuoden välein tämän asetuksen voimaantulosta kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen soveltamisesta ja sellaisten tämän asetuksen nojalla käytyjen kansainvälisten neuvottelujen edistymisestä, joissa käsitellään EU:n talouden toimijoiden mahdollisuutta osallistua julkisia hankintoja koskeviin menettelyihin kolmansissa maissa. Tätä varten jäsenvaltioiden on pyynnöstä annettava komissiolle asiaankuuluvat tiedot.

Komissio antaa vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen vähintään kolmen vuoden välein kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen soveltamisesta ja sellaisten tämän asetuksen nojalla käytyjen kansainvälisten neuvottelujen edistymisestä, joissa käsitellään EU:n talouden toimijoiden mahdollisuutta osallistua julkisia hankintoja koskeviin menettelyihin kolmansissa maissa. Tätä varten jäsenvaltioiden on pyynnöstä annettava komissiolle asiaankuuluvat tiedot.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

20 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Kumotaan direktiivin 2004/17EY 59 ja 58 artikla tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen.

Komissio arvioi, onko direktiivin 2004/17/EY 58 ja 59 artikla säilytettävä. Ottaen huomioon tämän arvioinnin päätelmät komissio antaa nämä artiklat kumoavan lainsäädäntöehdotuksen, joka on voimassa tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen.

Perustelu

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the outcome of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, there should not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to make an assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision will be taken depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative text does not seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of the Treaty on the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential parts of a legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being examined, not on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with this decision. Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal of articles 58 and 59 should be made via a legislative proposal.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsy unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevat menettelyt

Viiteasiakirjat

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

20.4.2012

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

20.4.2012

Valiokuntien yhteistyö - ilmoitettu istunnossa (pvä)

25.10.2012

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Frank Engel

21.6.2012

Valiokuntakäsittely

25.9.2012

21.3.2013

18.6.2013

26.9.2013

Hyväksytty (pvä)

17.10.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

11

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Morten Løkkegaard, Patricia van der Kammen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Takis Hadjigeorgiou, Linda McAvan, Patrizia Toia

KEHITYSYHTEISTYÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO (5.11.2013)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä
(COM(2012)0124 – C7‑0084/2012 – 2012/0060(COD))

Valmistelija: Judith Sargentini

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksella (COM(2012)0124) pyritään rajoittamaan sellaisten kolmansien maiden pääsyä EU:n julkisten hankintojen markkinoille, jotka eivät tarjoa vastavuoroista pääsyä omille markkinoilleen.

Valmistelijan mielestä tässä asetusehdotuksessa on kaksi vakavaa huolenaihetta:

Ensinnäkin se, että kehitysmaat saattavat joutua vahingossa tämän välineen uhriksi, mikä estäisi niitä käyttämästä hankintoja oman teollisuutensa kehittämiseksi. EU:n pelko eräiden kehittyvien maiden valtiontukia nauttivien kilpailijoiden liiallisesta tunkeutumisesta omille markkinoilleen ei saisi poistaa kaikilta kehitysmailta tätä oikeutta.

Toiseksi on syytä epäillä, saavuttaako tämä asetus sille asetettuja tavoitteita.

Kehitysmaiden kohtelu

Vaikka pääsy julkisten hankintojen markkinoille ei sinänsä ole kaupan alaan kuuluva asia, se on aiheuttanut vakavan reaktion EU:n kauppaneuvotteluissa kolmansien maiden kanssa, koska monet EU:n alueen yritykset ovat erittäin kilpailukykyisiä ja suhteellisessa etulyöntiasemassa monilla aloilla. Vaikka kaikkein vähiten kehittyneet valtiot onkin jätetty ehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelle, sitä sovelletaan kuitenkin keskisuuren tulotason kehitysmaihin, jotka kuuluvat OECD:n kehitysapukomitean listalle.

Ehdotuksessa ei myöskään viitata mahdollisiin poikkeuksiin pk-yritysten toiminnan edistämiseksi eikä edes selkeän kehitysyhteistyöpolitiikan vuoksi tehtäviin määräaikaisiin poikkeuksiin, mikä on erityisen huolestuttavaa, etenkin kun EU:n julkisten hankintojen direktiivit suosivat säännöksissään eurooppalaisia pk-yrityksiä. Saman logiikan pitäisi päteä myös kehitysmaihin, joissa pk-yritykset muodostavat taloudellisen kehityksen rungon.

Vastavuoroisuuden kapeampi määritelmä heikentää monenkeskisyyttä

Vaikka EU:n kauppapolitiikka on yleensä perustunut vastavuoroisuuden laveaan määritelmään, jossa sillä ymmärretään kokonaisvaltaista etujen tasapainottamista (GATT:n ja WTO:n käytäntö), asetusluonnoksessa ehdotetaan kapeampaa määritelmää (alakohtaista vastavuoroisuutta). Tässä tapauksessa täysi vastavuoroisuus edellyttää molemmilta mailta yhtäläisen pääsyn myöntämistä markkinoilleen. Täten toimimalla EU poikkeaa kehitysmaiden erityis- ja erilliskohtelun periaatteesta ja monenkeskisyydestä, joissa kehitysmaiden edut olisivat paremmin edustettuina. Vastavuoroisesti vaarana on suurten kaupparyhmittymien kosto, joka saattaisi johtaa pattitilanteeseen monenvälisissä neuvotteluissa.

Kehitysmaat ovat kieltäytyneet allekirjoittamasta WTO:n hankintasopimusta ja sen tarkistettua versiota maaliskuussa 2012.

EU on toistaiseksi onnistunut vain vähäisessä määrin avaamaan julkisten hankintojen markkinoita kauppasopimusten avulla. Tärkeimmät kehittyvät taloudet, kuten Intia, Brasilia ja Kiina eivät osoita halukkuutta liittyä WTO:n hankintasopimukseen lähitulevaisuudessa. Sen vuoksi tätä asetusta pidetään vihamielisenä markkinoiden avaamisstrategiana, jolla pyritään pakottamaan kehitysmaat suostumaan jo WTO:ssa aiemmin kieltäytymäänsä asiaan (niin sanotut Singaporen kysymykset vuonna 1996).

Kehitysmaiden hankintamarkkinoiden vapauttaminen saattaa johtaa siihen, että huomattava osa arvokkaista kotimaisista luonnonvaroista käytetään tuontiin eikä kotimaisiin tuotteisiin. Siksi on keskeisen tärkeää, että kehityksen kannalta tehokkaiden hankintajärjestelmien suunnittelusta eivät vastaa ulkomaiset toimijat vaan kehitysmaiden hallitukset.

Valmistelija katsoo, että kehitysmaiden vaatimuksia yritysten paikallisesta sijainnista, teknologian siirroista ja kansallisesta sisällöstä ennakkoehtona julkisten hankintasopimusten myöntämiselle ei pitäisi nähdä syrjivänä käytäntönä vaan oikeutettuna välineenä niiden kehitysstrategiassa.

Julkisten hankintojen vastavuoroisuussäännöt eivät ole sopusoinnussa avun tehokkuutta koskevien EU:n sitoumusten kanssa, sillä niissä pyydetään käyttämään lähtökohtaisesti kyseisen valtion hankintajärjestelmää

Avun sitominen on ollut yksi yleisistä käytännöistä julkisia hankintoja koskevassa toiminnassa. Jotta avunantajamaiden harjoittamasta virallisesta ja epävirallisesta avun sitomisesta päästäisiin todella eroon, Pariisin julkilausumassa (2005), Accran toimintasuunnitelmassa (2008) ja Busanin julkilausumassa (2011) toistetaan periaate, jonka mukaan vastaanottajamaan hankintajärjestelmiä käytetään lähtökohtaisesti avustusohjelmissa tukemassa julkisen sektorin hallinnoimia toimia.

Maan omien hankintajärjestelmien käyttämisellä luodaan omistajuutta ja kotimaista tilivelvollisuutta sekä parannetaan paikallisten yritysten mahdollisuuksia sopimusten saamiseen. Siksi olisi asetettava etusijalle paikallinen ja alueellinen hankintajärjestelmä, joka on älykäs kehityksen väline.

Vaikka avunantajamaat eivät tähänkään mennessä ole käyttäneet riittävästi maan omia järjestelmiä, asetusehdotus voisi entisestään hidastaa avun tehokkuutta koskevia EU:n sitoumuksia.

Valmistelija kyseenalaistaa lisäksi niin sanotun kansainvälisen hankinta-aloitteen järkevyyden seuraavista syistä:

Oikeudellinen avoimuus on eri asia kuin tosiasiallinen avoimuus.

Ehdotuksen taustalla on oletus siitä, että muut maat ovat vähemmän avoimia kuin EU eivätkä ne ole yhtä sitoutuneita avaamaan hankintamarkkinoitaan yhtä paljon WTO:n hankintasopimuksessa. EU:n julkisten hankintojen markkinat ovat oikeudellisesti avoimia kansainväliselle kilpailulle, mutta parlamentin suorittama[1] komission vaikutusten arvioinnin yksityiskohtainen analyysi osoittaakin, että tosiasiallinen avoimuus on paljon pienempi. Erityisesti kun tarkasteltiin alarajan ylittävien sopimusten myöntämistä vuonna 2011 kolmansien maiden taloudellisille toimijoille, kävi ilmi, että näillä yhtiöillä oli suora pääsy – eikä esimerkiksi pääsy EU:n tytäryhtiöiden tai jälleenmyyjien kautta – vain hyvin vähäiseen määrään sopimuksista (0,2 prosenttia kaikista). Vaikka EU:n asetus voisi olla tehokas kieltämään suosimisen oikeudellisesti, se olisi huomattavasti hampaattomampi vähentämään tosiasiallista suosimista.

Käytännössä paikallisten tuottajien tosiasiallinen suosiminen voidaan saavuttaa sopimusten pilkkomisella siten, että niiden arvo jää alarajan alle. Sitä paitsi tosiasiallisten esteiden poistaminen riippuu kolmannen maan halukkuudesta sekä soveltaa avoimuutta (korruption torjumiseksi) että kieltäytyä suosimasta kansallisia suosikkeja. Siksi on varsin kyseenalaista, antaako asetus EU:lle kaikupohjaa neuvotteluihin aidosti avoimista hankintamarkkinoista Kiinan ja Intian kaltaisissa maissa, jotka ovat tämän lainsäädännön kohde.

Vaikutus pk-yrityksiin

Euroopan pk-yritykset eivät juurikaan saa välitöntä hyötyä. Euroopan pk-yritykset pyrkivät yleensä saamaan sopimuksia, jotka ovat paljon alhaisemmalla tasolla kuin 5 miljoonan euron alaraja. Pk-yritysten osallistuminen rajatylittäviin hankintoihin on myös rajallista. Jos julkiset hankintamarkkinat avataan tulevaisuudessa, mahdolliset hyödyt pk-yrityksille saadaan lähinnä alihankinnoista ja tarjontaketjun mahdollisuuksista, eli aloista, jotka kolmansien maiden on helppo kostoksi sulkea tosiasiallisella protektionismilla.

Julkisten hankintamarkkinoiden avaamisen rajalliset vaikutukset

Julkisia hankintoja koskevassa EU:n nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä on jo nyt kolmansia maita koskevia säännöksiä niin sanotussa yleishyödyllisiä palveluja koskevassa direktiivissä (2004)17/EY) ja myös säännöksiä epäilyttävän alhaisista tarjouksista. Siksi mahdollisuus kieltäytyä tällaisesta tarjouksesta vastavuoroisuutta koskevilla perusteilla on jo nyt olemassa, vaikka sitä tuskin koskaan käytetään.

Edellä mainitun johdosta on syytä epäillä, onko ehdotetulla asetuksella todellista lisäarvoa.

******

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Komission olisi harkittava, hyväksyykö se sen, että direktiiveissä [2004/17/EY ja 2004/18/EY sekä käyttöoikeussopimusten tekemisestä [….] annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä [….]13] tarkoitetut hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt sulkevat pois vähintään 5 000 000 euron arvoisten hankintasopimusten tekomenettelyistä tavarat ja palvelut, jotka eivät kuulu Euroopan unionin tekemien kansainvälisten sitoumusten piiriin.

(12) Komission olisi harkittava, hyväksyykö se sen, että direktiiveissä [2004/17/EY ja 2004/18/EY sekä käyttöoikeussopimusten tekemisestä [….] annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä [….]13] tarkoitetut hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt sulkevat pois vähintään 5 000 000 euron arvoisten hankintasopimusten tekomenettelyistä tavarat ja palvelut, jotka eivät kuulu Euroopan unionin tekemien kansainvälisten sitoumusten piiriin. Tätä ei tulisi soveltaa menettelyihin, jotka koskevat tavaroita ja palveluja, jotka ovat peräisin "Kaikki paitsi aseet" ‑järjestelmään kuuluvista maista, jotka on lueteltu yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteessä IV134, eikä tavaroihin ja palveluihin, jotka ovat peräisin kehitysmaista, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteessä VII.

__________________

__________________

13 EUVL L….

13 EUVL L….

 

13a EUVL L 303, 31.10.2012, s. 1

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26) Vähiten kehittyneitä maita koskevan unionin yleisen politiikan perusteella, josta säädetään muun muassa yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 22 päivänä heinäkuuta 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 732/2008, on asianmukaista rinnastaa kyseisistä maista olevat tavarat ja palvelut unionista peräisin oleviin tavaroihin ja palveluihin.

(26) Ottaen huomioon unionin yleisen politiikan tavoitteen tukea kehitysmaiden talouskehitystä ja niiden liittymistä kansainväliseen kauppajärjestelmään, mihin pyrittiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 978/2012 tarkoitetun yleisen tullietuusjärjestelmän perustamisella, on asianmukaista rinnastaa ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelystä hyötyvistä vähiten kehittyneistä maista peräisin olevat tavarat ja palvelut sekä taloutensa yksipuolisuuden ja riittämättömän kansainväliseen kauppajärjestelmään yhdentymisen vuoksi muita heikommassa asemassa olevista kehitysmaista peräisin olevat tavarat ja palvelut unionista peräisin oleviin tavaroihin ja palveluihin, kuten asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteessä IV ja VII määritellään.

Perustelu

Tähän asetukseen olisi sisällyttävä järjestely, joka on tähdätty etenkin vähiten kehittyneille ja haavoittuvassa asemassa oleville kehitysmaille

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen (EY) N:o 732/2008 I liitteessä luetelluista vähiten kehittyneistä maista peräisin olevia tavaroita tai palveluja on kohdeltava kuin sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita ja palveluja.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteessä IV luetelluista vähiten kehittyneistä maista peräisin olevia tavaroita tai palveluja tai asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteessä VII tarkoitetuista taloutensa yksipuolisuuden ja riittämättömän kansainväliseen kauppajärjestelmään yhdentymisen vuoksi muita heikommassa asemassa olevista kehitysmaista peräisin olevia tavaroita ja palveluja on kohdeltava kuin sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita ja palveluja.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017 ja vähintään kolmen vuoden välein tämän asetuksen voimaantulosta kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen soveltamisesta ja sellaisten tämän asetuksen nojalla käytyjen kansainvälisten neuvottelujen edistymisestä, joissa käsitellään EU:n talouden toimijoiden mahdollisuutta osallistua julkisia hankintoja koskeviin menettelyihin kolmansissa maissa. Tätä varten jäsenvaltioiden on pyynnöstä annettava komissiolle asiaankuuluvat tiedot.

Komissio antaa vähintään kolmen vuoden välein tämän asetuksen voimaantulosta kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen soveltamisesta ja sellaisten tämän asetuksen nojalla käytyjen kansainvälisten neuvottelujen edistymisestä, joissa käsitellään EU:n talouden toimijoiden mahdollisuutta osallistua julkisia hankintoja koskeviin menettelyihin kolmansissa maissa. Tätä varten jäsenvaltioiden on pyynnöstä annettava komissiolle asiaankuuluvat tiedot. Samanaikaisesti toisen kertomuksensa kanssa komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle asetuksen muuttamista koskevan lainsäädäntöehdotuksen tai perustelee, miksi asetusta ei ole sen mielestä tarpeen muuttaa.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsy unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevat menettelyt

Viiteasiakirjat

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

20.4.2012

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

20.4.2012

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Judith Sargentini

25.9.2012

Valiokuntakäsittely

14.10.2013

5.11.2013

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.11.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

6

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Thijs Berman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Andreas Pitsillides, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Eduard Kukan, Isabella Lövin, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

María Muñiz De Urquiza, Bogusław Sonik

 • [1]  Lähde: Kolmansien maiden vastavuoroinen pääsy EU:n julkisten hankintojen markkinoille – EP:n vaikutustenarvioinnin yksikön yksityiskohtainen analyysi komission vaikutustenarvioinnista, kesäkuu 2013.

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (24.6.2013)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä
(COM(2012)0124 – C7‑0084/2012 – 2012/0060(COD))

Valmistelija: Tamás Deutsch

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määrätään, että unioni määrittelee ja toteuttaa yhteistä politiikkaa ja toimintaa sekä pyrkii saamaan aikaan pitkälle menevää yhteistyötä kaikilla kansainvälisten suhteiden aloilla tavoitteenaan muun muassa kannustaa kaikkien maiden yhdentymistä maailmantalouteen muun muassa poistamalla asteittain kansainvälisen kaupan esteitä.

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määrätään, että unioni määrittelee ja toteuttaa yhteistä politiikkaa ja toimintaa sekä pyrkii saamaan aikaan pitkälle menevää yhteistyötä kaikilla kansainvälisten suhteiden aloilla tavoitteenaan muun muassa kannustaa kaikkien maiden yhdentymistä maailmantalouteen muun muassa poistamalla asteittain kansainvälisen kaupan esteitä. Saman artiklan nojalla unionin olisi edistettävä kansanvaltaa, oikeusvaltion periaatetta, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta ja ihmisarvon, tasa-arvon ja yhteisvastuun kunnioittamista sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattamista. Kansainvälisiä suhteita koskevalla yhteistyöllä olisi edistettävä kehitysmaiden kestävää taloudellista, sosiaalista ja ekologista kehitystä ja pyrittävä saavuttamaan köyhyyden poistamista koskeva ensisijainen tavoite.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Euroopan unionin kauppapolitiikalla olisi edistettävä maailmanlaajuisesti köyhyyden vähentämistä kohentamalla työoloja, työsuojelua ja terveyssuojelua sekä perusoikeuksien toteutumista.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Euroopan unioni ei saisi painostaa kolmansia maita julkisten palvelujen yksityistämiseen. Joka tason viranomaisten olisi voitava päättää itse, haluavatko ne tarjota julkiset palvelut itse ja missä laajuudessa.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Julkisia hankintoja koskevia sopimuksia ei saisi antaa taloudellisille toimijoille, jotka ovat osallistuneet rikollisjärjestön toimintaan tai ihmiskaupan uhrien tai lapsityövoiman hyödyntämiseen.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Poissulkeminen ei saisi perustua siihen, että kolmansissa maissa julkisille hankinnoille on asetettu kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita. Tällaisten tavoitteiden saavuttamista olisi edistettävä.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Kun on kyse hankintasopimuksista, joiden ennakoitu arvo on yli 5 000 000 euroa, komission olisi hyväksyttävä suunniteltu poissulkeminen, jos kansainvälinen sopimus, joka koskee unionin ja sen maan pääsyä toistensa markkinoille julkisten hankintojen alalla, josta tavarat ja/tai palvelut ovat peräisin, sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä markkinoillepääsyä koskevia varaumia, jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, joiden poissulkemista ehdotetaan. Tällaisen sopimuksen puuttuessa komission olisi hyväksyttävä poissulkeminen, jos kolmas maa käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi unionin ja kolmannen maan välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole olennaista vastavuoroisuutta. Olennaisen vastavuoroisuuden olisi katsottava puuttuvan, jos rajoittavat hankintakäytännöt johtavat EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen.

(15) Kun on kyse hankintasopimuksista, joiden ennakoitu arvo on yli 5 000 000 euroa, komission olisi hyväksyttävä suunniteltu poissulkeminen, jos kansainvälinen sopimus, joka koskee unionin ja sen maan pääsyä toistensa markkinoille julkisten hankintojen alalla, josta tavarat ja/tai palvelut ovat peräisin, sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä markkinoillepääsyä koskevia varaumia, jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, joiden poissulkemista ehdotetaan. Tällaisen sopimuksen puuttuessa komission olisi hyväksyttävä poissulkeminen, jos kolmas maa käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi unionin ja kolmannen maan välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole olennaista vastavuoroisuutta. Olennaisen vastavuoroisuuden olisi katsottava puuttuvan, jos rajoittavat hankintakäytännöt johtavat EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen tai jos unionin elintärkeät taloudelliset edut vaarantuvat esimerkiksi jollain tietyllä teollisuuden alalla. Komissio harkitsee vastaavasti tavaroiden ja/tai palvelujen markkinoille pääsyn rajoittamista, jos työntekijöiden perusoikeuksia, ammattiyhdistysten oikeuksia ja kansainvälistä oikeutta, mukaan luettuina keskeiset työ-, sosiaali- ja ympäristöalaa koskevat kansainväliset yleissopimukset, kuten työlausekkeita välikirjoissa koskeva ILO:n yleissopimus nro 94, sekä asianomaisen maan omaa näitä aloja koskevaa lainsäädäntöä on loukattu vakavasti ja toistuvasti.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Arvioidessaan olennaisen vastavuoroisuuden puutetta komission olisi tutkittava, missä määrin kyseisen maan julkisia hankintoja koskevalla lainsäädännöllä varmistetaan julkisia hankintoja koskevien kansainvälisten standardien mukainen avoimuus ja estetään unionin tavaroiden, palvelujen ja talouden toimijoiden syrjintä. Lisäksi sen olisi tutkittava, missä määrin viranomaiset ja/tai yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja talouden toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

(16) Arvioidessaan olennaisen vastavuoroisuuden puutetta komission olisi tutkittava, missä määrin kyseisen maan julkisia hankintoja koskevalla lainsäädännöllä varmistetaan julkisia hankintoja koskevien kansainvälisten standardien mukainen avoimuus ja estetään unionin tavaroiden, palvelujen ja talouden toimijoiden syrjintä. Lisäksi sen olisi tutkittava, missä määrin viranomaiset ja/tai yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja talouden toimijoita syrjiviä käytäntöjä taikka vaarantavat unionin taloudelliset edut esimerkiksi teollisuuden alalla.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) Syrjiväksi käytännöksi ei saisi katsoa sitä, että kolmannen maan työpaikoilla noudatetaan maan omaa sosiaali-, työ- ja ympäristölainsäädäntöä ja keskeisiä kansainvälisiä yleissopimuksia, kuten ILO:n yleissopimusta nro 94.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 b) Kolmansien maiden markkinoille pääsyä rajoittavat toimenpiteet eivät saisi aiheuttaa kohtuuttomia kielteisiä vaikutuksia asianomaisen maan – ja etenkään kehitysmaan – sosiaaliseen tilanteeseen ja työllisyystilanteeseen.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Koska hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden on vaikeampi arvioida tarjoajien selityksiä, kun on kyse tarjouksista, joihin sisältyy Euroopan unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai palveluja ja joissa sitoumuksien piiriin kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 50 prosenttia tällaisten tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta, on asianmukaista lisätä avoimuutta poikkeuksellisten alhaisten tarjousten käsittelyssä. Julkisia hankintoja koskevan direktiivin 69 artiklassa ja vesi- ja energianhuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintoja koskevan direktiivin 79 artiklassa annettujen sääntöjen lisäksi olisi säädettävä, että hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt, jotka aikovat hyväksyä poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, olisi ilmoitettava tästä kirjallisesti muille tarjoajille perustellen, minkä vuoksi perittävät hinnat tai kustannukset ovat poikkeukselliset alhaisia. Tällä tavoin nämä tarjoajat voivat auttaa arvioimaan tarkemmin, kykeneekö valittu tarjoaja toteuttamaan hankintasopimuksen kokonaan tarjousasiakirjoissa määrätyin ehdoin. Siten näillä lisätiedoilla tasapuolistettaisiin toimintaedellytyksiä EU:n julkisten hankintojen markkinoilla.

(19) Koska hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden on vaikeampi arvioida tarjoajien selityksiä, kun on kyse tarjouksista, joihin sisältyy Euroopan unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai palveluja ja joissa sitoumuksien piiriin kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 50 prosenttia tällaisten tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta, on asianmukaista lisätä avoimuutta poikkeuksellisten alhaisten tarjousten käsittelyssä. Julkisia hankintoja koskevan direktiivin 69 artiklassa ja vesi- ja energianhuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintoja koskevan direktiivin 79 artiklassa annettujen sääntöjen lisäksi olisi säädettävä, että hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt, jotka aikovat hyväksyä poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, olisi ilmoitettava tästä kirjallisesti muille tarjoajille perustellen, minkä vuoksi perittävät hinnat tai kustannukset ovat poikkeukselliset alhaisia. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä työ-, sosiaali- ja ympäristöalaa koskevan kansainvälisen oikeuden noudattamiseen, mukaan luettuina keskeiset kansainväliset yleissopimukset, kuten ILO:n yleissopimus nro 94. Tällä tavoin nämä tarjoajat voivat auttaa arvioimaan tarkemmin, kykeneekö valittu tarjoaja toteuttamaan hankintasopimuksen kokonaan tarjousasiakirjoissa määrätyin ehdoin. Siten näillä lisätiedoilla tasapuolistettaisiin toimintaedellytyksiä EU:n julkisten hankintojen markkinoilla.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Jos komissiolla on käytettävissään olevien tietojen perusteella syytä uskoa, että kolmas maa on omaksunut rajoittavan hankintakäytännön tai pitää sellaista yllä, sillä olisi oltava mahdollisuus käynnistää tutkimus. Jos on vahvistettu, että kolmannessa maassa pidetään yllä rajoittavaa hankintakäytäntöä, komission olisi pyydettävä kyseistä maata ryhtymään neuvotteluihin, joiden tavoitteena on parantaa talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen mahdollisuuksia osallistua julkisia hankintoja koskeviin menettelyihin kyseisessä maassa.

(21) Jos komissiolla on käytettävissään olevien tietojen perusteella syytä uskoa, että kolmas maa on omaksunut rajoittavan hankintakäytännön tai pitää sellaista yllä tai että se loukkaa edelleen työntekijöiden perusoikeuksia tai työ-, sosiaali- ja ympäristöalaa koskevaa kansainvälistä oikeutta, mukaan luettuina keskeiset kansainväliset yleissopimukset, kuten ILO:n yleissopimus nro 94, komissiolla olisi oltava mahdollisuus käynnistää tutkimus. Jos on vahvistettu, että kolmannessa maassa pidetään yllä rajoittavaa hankintakäytäntöä tai syyllistytään edellä mainittuihin loukkauksiin, komission olisi pyydettävä kyseistä maata ryhtymään neuvotteluihin, joiden tavoitteena on parantaa talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen mahdollisuuksia osallistua julkisia hankintoja koskeviin menettelyihin kyseisessä maassa.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä kolmannen maan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen pakollinen poissulkeminen julkisia hankintoja koskevista menettelyistä Euroopan unionissa, tai niissä voidaan määrätä sellaisia tarjouksia koskeva pakollinen hintarangaistus, jotka sisältävät kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita tai palveluja. Jotta voitaisiin estää tällaisten toimenpiteiden kiertäminen, voi olla tarpeen sulkea pois myös tietyt Euroopan unioniin sijoittautuneet oikeushenkilöt, jotka ovat ulkomaisessa määräysvallassa tai omistuksessa ja jotka eivät harjoita liiketoimintaa siinä määrin, että niillä olisi suora ja tosiasiallinen yhteys kyseisen jäsenvaltion talouteen. Asianmukaiset toimenpiteet eivät saisi olla suhteettomia niihin rajoittaviin hankintakäytäntöihin nähden, joihin ne kohdistuvat.

(23) Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä kolmannen maan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen pakollinen poissulkeminen julkisia hankintoja koskevista menettelyistä Euroopan unionissa, tai niissä voidaan määrätä sellaisia tarjouksia koskeva pakollinen hintarangaistus, jotka sisältävät kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita tai palveluja. Jotta voitaisiin estää tällaisten toimenpiteiden kiertäminen, voi olla tarpeen sulkea pois myös tietyt Euroopan unioniin sijoittautuneet oikeushenkilöt, jotka ovat ulkomaisessa määräysvallassa tai omistuksessa ja jotka eivät harjoita liiketoimintaa siinä määrin, että niillä olisi suora ja tosiasiallinen yhteys kyseisen jäsenvaltion talouteen. Asianmukaiset toimenpiteet eivät saisi olla suhteettomia niihin rajoittaviin hankintakäytäntöihin nähden, joihin ne kohdistuvat. Toimenpiteissä olisi erityisesti otettava huomioon mahdolliset kielteiset vaikutukset asianomaisen maan – ja etenkin kehitysmaan – sosiaaliseen tilanteeseen, työllisyystilanteeseen ja ympäristön tilaan.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Hankintaviranomaisilla ja hankintayksiköillä on ehdottomasti oltava mahdollisuus ostaa kilpailukykyisillä hinnoilla laadukkaita tuotteita, jotka vastaavat niiden hankintavaatimuksia. Sen vuoksi hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden olisi voitava olla soveltamatta toimenpiteitä, joilla rajoitetaan sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen markkinoillepääsyä, jos saatavilla ei ole unionista peräisin olevia tai sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja, jotka täyttäisivät hankintaviranomaisen tai hankintayksikön esimerkiksi kansanterveyteen ja yleiseen turvallisuuteen liittyvien keskeisten julkisten tarpeiden tyydyttämiseksi asettamat vaatimukset, tai jos toimenpiteen soveltaminen nostaisi kohtuuttomasti hankintasopimuksen hintaa tai kustannuksia.

(24) Hankintaviranomaisilla ja hankintayksiköillä on ehdottomasti oltava mahdollisuus ostaa kilpailukykyisillä hinnoilla laadukkaita tuotteita, jotka vastaavat niiden hankintavaatimuksia. Sen vuoksi hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden olisi voitava olla soveltamatta toimenpiteitä, joilla rajoitetaan sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen markkinoillepääsyä, jos saatavilla ei ole unionista peräisin olevia tai sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja, jotka täyttäisivät hankintaviranomaisen tai hankintayksikön esimerkiksi kansanterveyteen, mukaan luettuina sosiaalista ja ekologista kestävyyttä koskevat ominaispiirteet, ja yleiseen turvallisuuteen liittyvien keskeisten julkisten tarpeiden tyydyttämiseksi asettamat vaatimukset, tai jos toimenpiteen soveltaminen nostaisi kohtuuttomasti hankintasopimuksen hintaa tai kustannuksia.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Julkisia hankintoja koskevien sopimusten teossa olisi myös otettava huomioon kestävää kehitystä koskevat perusteet sekä ympäristöpoliittiset ja sosiaaliset perusteet, joilla parannetaan työoloja ja edistetään työterveyttä ja -turvallisuutta sekä yhdenvertaista kohtelua. Tällaisten perusteiden soveltamista olisi edistettävä eikä niitä saisi missään tapauksessa katsoa syyksi poissulkemiseen.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden on vaadittava tarjoajia toimittamaan tiedot tarjouksen sisältämien tavaroiden ja/tai palvelujen alkuperästä ja niiden arvosta. Niiden on hyväksyttävä omat lausunnot alustavana näyttönä siitä, että tarjouksia ei voida sulkea pois 1 kohdan nojalla. Hankintaviranomainen voi milloin tahansa menettelyn aikana pyytää tarjoajaa toimittamaan kaikki vaaditut asiakirjat tai osan niistä, jos tämä vaikuttaa tarpeelliselta menettelyn asianmukaisen kulun varmistamiseksi. Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet tavaroiden ja palvelujen alkuperää koskevia lausuntoja varten. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden on vaadittava tarjoajia toimittamaan tiedot tarjouksen sisältämien tavaroiden ja/tai palvelujen alkuperästä ja niiden arvosta. Lisäksi on otettava huomioon perusteet, jotka liittyvät työntekijöiden perusoikeuksiin ja työ-, sosiaali- ja ympäristöalaa koskevaan kansainväliseen oikeuteen, mukaan luettuina keskeiset kansainvälisesti tunnustetut kansainväliset yleissopimukset. Niiden on hyväksyttävä omat lausunnot alustavana näyttönä siitä, että tarjouksia ei voida sulkea pois 1 kohdan nojalla. Hankintaviranomainen voi milloin tahansa menettelyn aikana pyytää tarjoajaa toimittamaan kaikki vaaditut asiakirjat tai osan niistä, jos tämä vaikuttaa tarpeelliselta menettelyn asianmukaisen kulun varmistamiseksi. Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet tavaroiden ja palvelujen alkuperää koskevia lausuntoja varten. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 4 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) tärkeimmät syyt tavaroiden ja/tai palvelujen pois sulkemiselle.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) kun a alakohdassa tarkoitettua sopimusta ei ole tehty ja kolmas maa käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi unionin ja kolmannen maan välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole olennaista vastavuoroisuutta.

b) kun a alakohdassa tarkoitettua sopimusta ei ole tehty ja kolmas maa käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi unionin ja kolmannen maan välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole olennaista vastavuoroisuutta, etenkin jos rajoittavat toimenpiteet vahingoittavat unionin taloudellisia etuja esimerkiksi teollisuuden alalla.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) kun on näyttöä siitä, että loukataan vakavasti ja toistuvasti työntekijöiden perusoikeuksia sekä työ-, sosiaali- ja ympäristöalaa koskevaa kansainvälistä oikeutta, mukaan luettuina keskeiset kansainvälisesti tunnustetut kansainväliset yleissopimukset. Union taloudellisia toimijoita, tavaroita ja palveluita syrjiväksi, vakavaksi ja toistuvaksi rajoittavaksi hankintatoimenpiteeksi ei saisi katsoa sitä, että kyseisen maan työpaikoilla noudatetaan maan omaa sosiaali-, työ- ja ympäristölainsäädäntöä.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Kun komissio arvioi, onko näyttöä siitä, että loukataan vakavasti ja toistuvasti työntekijöiden perusoikeuksia sekä työ-, sosiaali- ja ympäristöalaa koskevaa kansainvälistä oikeutta, mukaan luettuina keskeiset kansainvälisesti tunnustetut kansainväliset yleissopimukset, se ottaa huomioon, missä määrin

 

(a) asianomaisen maan lainsäädännössä ja käytännöissä varmistetaan, että kunnioitetaan työntekijöiden perusoikeuksia ja noudatetaan työ-, sosiaali- ja ympäristöalaa koskevaa kansainvälistä oikeutta;

 

(b) viranomaiset ja/tai yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai hyväksyvät asianomaisiin tavaroihin ja palveluihin liittyvää sosiaalista polkumyyntiä.

Tarkistus   20

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a. Kauppaneuvottelujen vaikutuksia sosiaalisiin, ympäristö- ja ihmisoikeuksiin on arvioitava säännöllisesti siten, että kiinnitetään erityistä huomiota ihmisarvoisen työn edistämiseen ja rakenteellisen työttömyyden torjuntaan. Ympäristö- ja sosiaalipoliittiset näkökohdat on otettava huomioon julkisia hankintoja koskevien sopimusten teossa. Valintaperusteena ei saa olla halvin hinta, vaan kestävyyden kannalta paras tarjous.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos hankintaviranomainen tai hankintayksikkö aikoo julkisia hankintoja koskevan direktiivin 69 artiklan tai vesi- ja energianhuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintoja koskevan direktiivin 79 artiklan mukaisesti, tarkastettuaan ensin tarjoajan selitykset, hyväksyä poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, joka sisältää unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai palveluja ja jossa sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen muodostavien tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta, sen on ilmoitettava tästä kirjallisesti muille tarjoajille perustellen, minkä vuoksi perittävät hinnat tai kustannukset ovat poikkeuksellisen alhaisia.

1. Jos hankintaviranomainen tai hankintayksikkö aikoo julkisia hankintoja koskevan direktiivin 69 artiklan tai vesi- ja energianhuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintoja koskevan direktiivin 79 artiklan mukaisesti, tarkastettuaan ensin tarjoajan selitykset, hyväksyä poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, joka sisältää unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai palveluja ja jossa sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen muodostavien tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta, sen on ilmoitettava tästä kirjallisesti muille tarjoajille perustellen, minkä vuoksi perittävät hinnat tai kustannukset ovat poikkeuksellisen alhaisia. Tällöin on viitattava erityisesti työntekijöiden perusoikeuksien kunnioittamiseen sekä työ-, sosiaali- ja ympäristöalaa koskevan kansainvälisen oikeuden noudattamiseen, mukaan luettuina keskeiset kansainvälisesti tunnustetut kansainväliset yleissopimukset, jotta voidaan välttää sosiaalista, ekologista ja verotuksellista polkumyyntiä.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Myös epätavallisen halvoissa tarjouksissa on noudatettava erityisesti työsuojelua ja -terveyttä ja työoloja koskevia määräyksiä sekä työehtosopimuksia.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Komissio ei aseta seuraamuksia kolmansille maille, jotka asettavat sopimuksentekoperusteissaan kestävää kehitystä koskevia tavoitteita; tällaisia toimenpiteitä on syytä pikemminkin edistää.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos tutkimuksen perusteella todetaan, että kolmas maa käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä, komissio pyytää, jos se katsoo sen olevan EU:n edun mukaista, kyseistä maata ryhtymään neuvotteluihin sen varmistamiseksi, että unionin toimijat, tavarat ja palvelut voivat osallistua kyseisessä maassa julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyihin sellaisin edellytyksin, jotka eivät ole epäedullisempia kuin kyseisen maan kansallisille talouden toimijoille, tavaroille ja palveluille myönnetyt edellytykset, ja myös avoimuuden ja yhdenvertaisen kohtelun noudattamisen varmistamiseksi.

Jos tutkimuksen perusteella todetaan, että kolmas maa käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä tai loukkaa työntekijöiden perusoikeuksia ja työ-, sosiaali- ja ympäristöalaa koskevaa kansainvälistä oikeutta, mukaan luettuina keskeiset kansainvälisesti tunnustetut kansainväliset yleissopimukset, komissio pyytää, jos se katsoo sen olevan EU:n edun mukaista, kyseistä maata ryhtymään neuvotteluihin sen varmistamiseksi, että unionin toimijat, tavarat ja palvelut voivat osallistua kyseisessä maassa julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyihin sellaisin edellytyksin, jotka eivät ole epäedullisempia kuin kyseisen maan kansallisille talouden toimijoille, tavaroille ja palveluille myönnetyt edellytykset, ja myös avoimuuden ja yhdenvertaisen kohtelun noudattamisen varmistamiseksi.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) kansainvälisesti tunnustettujen sosiaali- ja työnormien ja/tai -säännösten ja ympäristölainsäädännön noudattaminen;

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b) kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien noudattaminen.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Komissio voi myös päättää neuvottelut, jos asianomainen maa kunnioittaa työntekijöiden perusoikeuksia ja noudattaa työ-, sosiaali- ja ympäristöalaa koskevaa kansainvälistä oikeutta, mukaan luettuina keskeiset kansainvälisesti tunnustetut kansainväliset yleissopimukset.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos on tehty 8 artiklan mukainen tutkimus ja noudatettu 9 artiklassa säädettyä menettelyä ja tutkimuksen perusteella on todettu, että kolmannen maan toteuttamat tai soveltamat hankintatoimenpiteet johtavat siihen, että unionin ja kolmannen maan välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole olennaista vastavuoroisuutta 6 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä, komissio voi antaa täytäntöönpanosäädökset, joilla väliaikaisesti rajoitetaan kolmannesta maasta peräisin olevien, sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen markkinoillepääsyä. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Jos on tehty 8 artiklan mukainen tutkimus ja noudatettu 9 artiklassa säädettyä menettelyä ja tutkimuksen perusteella on todettu, että kolmannen maan toteuttamat tai soveltamat hankintatoimenpiteet johtavat siihen, että unionin ja kolmannen maan välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole olennaista vastavuoroisuutta tai että työntekijöiden perusoikeuksia ei ole kunnioitettu tai että työ-, sosiaali- ja ympäristöalaa koskevaa kansainvälistä oikeutta, mukaan luettuina keskeiset kansainvälisesti tunnustetut kansainväliset yleissopimukset, ei ole noudatettu 6 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä, komissio voi antaa täytäntöönpanosäädökset, joilla väliaikaisesti rajoitetaan kolmannesta maasta peräisin olevien, sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen markkinoillepääsyä. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) sellaisten tarjousten poissulkeminen, joiden kokonaisarvosta yli 50 prosenttia muodostuu sitoumusten piiriin kuulumattomista tavaroista tai palveluista, jotka ovat peräisin rajoittavan hankintakäytännön omaksuneesta tai rajoittavaa hankintakäytäntöä ylläpitävästä maasta; ja/tai

a) sellaisten tarjousten poissulkeminen, joiden kokonaisarvosta yli 50 prosenttia muodostuu sitoumusten piiriin kuulumattomista tavaroista tai palveluista, jotka ovat peräisin rajoittavan hankintakäytännön omaksuneesta tai rajoittavaa hankintakäytäntöä ylläpitävästä ja/tai työntekijöiden perusoikeuksia kunnioittamattomasta tai työ-, sosiaali- ja ympäristöalaa koskevaa kansainvälistä oikeutta, mukaan luettuina keskeiset kansainvälisesti tunnustetut kansainväliset yleissopimukset, noudattamattomasta maasta; ja/tai

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) pakollisen hintarangaistuksen määrääminen siitä osasta tarjousta, joka koostuu rajoittavan hankintakäytännön omaksuneesta tai rajoittavaa hankintakäytäntöä ylläpitävästä maasta peräisin olevista tavaroista tai palveluista.

b) pakollisen hintarangaistuksen määrääminen siitä osasta tarjousta, joka koostuu rajoittavan hankintakäytännön omaksuneesta tai rajoittavaa hankintakäytäntöä ylläpitävästä ja/tai työntekijöiden perusoikeuksia kunnioittamattomasta tai työ-, sosiaali- ja ympäristöalaa koskevaa kansainvälistä oikeutta, mukaan luettuina keskeiset kansainvälisesti tunnustetut kansainväliset yleissopimukset, noudattamattomasta maasta peräisin olevista tavaroista tai palveluista;

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Kolmansien maiden markkinoille pääsyä rajoittavien toimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia eivätkä ne saa aiheuttaa kohtuuttomia kielteisiä vaikutuksia asianomaiselle maalle, vaan ne on räätälöitävä paikallisen sosiaalisen tilanteen ja työllisyystilanteen mukaisesti.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsy unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevat menettelyt

Viiteasiakirjat

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

20.4.2012

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

20.4.2012

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Tamás Deutsch

24.5.2013

Valiokuntakäsittely

20.3.2013

29.5.2013

19.6.2013

 

Hyväksytty (pvä)

20.6.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

7

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Kinga Göncz, Sergio Gutiérrez Prieto, Jelko Kacin, Jan Kozłowski, Ria Oomen-Ruijten, Birgit Sippel

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Jorgo Chatzimarkakis, Jürgen Klute

OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (20.9.2013)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä
(COM(2012)0124 – C7‑0084/2012 – 2012/0060(COD))

Valmistelija: Raffaele Baldassarre

LYHYET PERUSTELUT

1. Valmistelijan kanta

1.1 Yleiset huomiot

Julkisia hankintoja koskevan WTO:n sopimuksen tarkistamisesta käytyjen neuvottelujen ja vapaakauppasopimusneuvottelujen yhteydessä EU on aina kannattanut julkisten hankintojen kansainvälisten markkinoiden avaamista yhdenvertaisen kohtelun, avoimuuden ja vastavuoroisuuden periaatteiden mukaisesti[1]. Useimmissa kolmansissa maissa ei ole toteutettu vastaavantasoista markkinoiden avaamista kuin EU:ssa. Talouskriisin syveneminen on päinvastoin johtanut siihen, että monet maat ovat ottaneet käyttöön protektionistisia toimenpiteitä, joilla pyritään sulkemaan kansalliset julkisten hankintojen markkinat ulkopuolisilta tarjoajilta[2].

Komission julkisten hankintojen markkinoilla havaitsema epäsymmetria aiheuttaa eurooppalaisille yrityksille noin 12 miljardin euron suuruiset tappiot varsinkin sellaisilla aloilla, joilla eurooppalaiset yritykset ovat vahvasti edustettuina[3]. Jos sen sijaan EU:n yritykset pääsisivät tasapuolisesti osallistumaan julkisten hankintojen markkinoille, se voisi johtaa noin 180 000 työpaikan luomiseen.

Valmistelija kannattaa ehdotuksen yleistavoitetta, joka on EU:n neuvotteluaseman vahvistaminen eurooppalaisten tavaroiden ja palvelujen pääsyä kolmansien maiden markkinoille koskevassa asiassa. Sekä Eurooppa-neuvosto[4] että Euroopan parlamentti ovat useaan otteeseen korostaneet muun muassa vastavuoroisuusperiaatteen merkitystä.

1.2 Tärkeimmät muutosehdotukset

Valmistelijan mielestä lainsäädännön johdonmukaisen ja yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi joistakin säännöksistä olisi tehtävä tiukempia ja tekstin sisältöä olisi yksinkertaistettava sellaisissa kohdissa, jotka saattaisivat muuten aiheuttaa eriäviä tulkintoja.

Lausuntoluonnoksessa ehdotetut tärkeimmät muutokset koskevat sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen kohtelua (asetusehdotuksen 6 artikla). Valmistelija katsoo, että olisi yhtäältä nopeutettava menettelyjä ja toisaalta laajennettava soveltamisalaa, joka on tällä hetkellä rajattu määritellyn kynnyksen ylittäviin sopimuksiin.

Valmistelija ehdottaa menettelyn eriyttämistä kahteen mekanismiin, joita sovelletaan erilaisten kynnysarvojen perusteella seuraavasti:

•   ensimmäisessä tapauksessa hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt voivat sulkea hankintasopimusten tekomenettelyistä pois tarjoukset, jotka sisältävät unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita tai palveluja, jos sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen arvo ylittää 50 prosenttia tarjouksen muodostavien tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta[5];

•   toisessa tapauksessa taas on kyse hankintasopimuksista, joiden ennakoitu arvo on vähintään 5 000 000 euroa, jolloin komissio arvioi ja hyväksyy hankintaviranomaisten tai hankintayksiköiden esittämän ehdotuksen kolmansien maiden tarjoajien pois sulkemisesta.

Poikkeuksellisen alhaisten tarjousten käsittelyä koskevassa asiassa valmistelija pahoittelee sitä, ettei komissio ole ehdottanut kunnianhimoisia erityistoimia, vaikka parlamentti on niin pyytänyt[6]. Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen valmistelija katsoo olevan tarpeen säätää, että niiden hankintayksiköiden, jotka aikovat hyväksyä poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, on ilmoitettava siitä kirjallisesti muille tarjoajille.

Edellä esiteltyjen tärkeimpien muutosehdotusten lisäksi valmistelija ehdottaa muita muutoksia, joilla pyritään tekemään säännöksistä tiukempia, automaattisia ja nopeita. Tämä koskee varsinkin mahdollisuutta käydä kolmansien maiden kanssa neuvotteluja (9 artikla) ja komission mahdollisuutta toteuttaa 10 artiklan mukaisia rajoittavia toimenpiteitä. Valmistelija katsoo, että kolmansien maiden tarjoajien mahdollisen pois sulkemisen soveltamatta jättäminen saisi tulla kyseeseen vasta sen jälkeen, kun kyseessä oleva kolmas maa on tuntuvasti laajentanut ja helpottanut EU:sta peräisin olevien tarjoajien pääsyä sen omille julkisten hankintojen markkinoille. Samalla olisi tärkeää, että komissio toteuttaisi automaattisesti väliaikaisia rajoittavia toimenpiteitä[7], jos komissio on todennut toteutetun tutkimuksen ja kyseessä olevan kolmannen maan kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella, ettei unionin ja kolmannen maan välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole olennaista vastavuoroisuutta.

Lopuksi valmistelija katsoo, että mahdollisten tulkinnallisten porsaanreikien välttämiseksi on tarpeen vähentää 13 artiklan nojalla myönnettäviä poikkeuksia. Siksi tarkistuksissa on poistettu hankintayksiköiden mahdollisuus olla soveltamatta 10 artiklan mukaisia rajoittavia toimenpiteitä, jos hankintasopimuksen hinta tai kustannukset nousisivat niiden vuoksi kohtuuttomasti. Kuten valmistelija totesi poikkeuksellisen alhaisista tarjouksista, laadulla ja kestävyydellä on aivan oikeutetusti hintansa.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 206 artiklassa määrätään, että unioni perustamalla tulliliiton edistää yhteisen edun mukaisesti maailmankaupan sopusointuista kehitystä, kansainvälistä kauppaa ja ulkomaisia suoria sijoituksia koskevien rajoitusten asteittaista poistamista sekä tulli- ja muiden esteiden purkamista.

(2) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 206 artiklassa määrätään, että unioni perustamalla tulliliiton edistää yhteisen edun mukaisesti maailmankaupan sopusointuista kehitystä, kansainvälistä kauppaa ja ulkomaisia suoria sijoituksia koskevien rajoitusten asteittaista poistamista sekä tulli- ja muiden esteiden purkamista. Kyseisiä tehtäviä hoitaessaan unioni pitää SEUT-sopimuksen 32 artiklan mukaisesti lähtökohtanaan tarvetta edistää jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä kauppaa.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Maailman kauppajärjestössä ja kahdenvälisten suhteidensa välityksellä unioni kannattaa unionin ja sen kauppakumppaneiden julkisten hankintojen kansainvälisten markkinoiden kunnianhimoista avaamista vastavuoroisuuden hengessä ja kaikkia osapuolia hyödyttäen.

(5) Maailman kauppajärjestössä ja kahdenvälisten suhteidensa välityksellä unioni kannattaa unionin ja sen kauppakumppaneiden julkisten hankintojen kansainvälisten markkinoiden kunnianhimoista avaamista vastavuoroisuuden, avoimuuden sekä yhdenvertaisen kohtelun hengessä ja kaikkia osapuolia hyödyttäen.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Monet kolmannet maat ovat haluttomia avaamaan julkisten hankintojen markkinoitaan kansainväliselle kilpailulle tai avaamaan niitä enemmän kuin ne ovat tähän saakka tehneet. Sen vuoksi unionin talouden toimijat kohtaavat rajoittavia hankintakäytäntöjä monissa unionin kauppakumppanimaissa. Rajoittavien hankintakäytäntöjen vuoksi menetetään merkittäviä kaupankäyntimahdollisuuksia.

(6) Monet kolmannet maat ovat haluttomia avaamaan julkisten hankintojen markkinoitaan kansainväliselle kilpailulle tai avaamaan niitä enemmän kuin ne ovat tähän saakka tehneet. Tätä haluttomuutta on pahentanut vallitseva talouskriisi, jonka vuoksi monet kolmannet maat ovat joutuneet noudattamaan protektionistista politiikkaa ja suojelemaan omia markkinoitaan, mikä on koitunut ulkomaisten talouden toimijoiden haitaksi.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Kolmansien maiden markkinoiden sulkeuduttua unionin talouden toimijat kohtaavat rajoittavia hankintakäytäntöjä monissa unionin kauppakumppanimaissa. Rajoittavien hankintakäytäntöjen vuoksi menetetään merkittäviä kaupankäyntimahdollisuuksia varsinkin rautatie-, rakennus- ja tekstiilialalla sekä korkean teknologian alalla.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY ja julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY sisältävät ainoastaan joitakin säännöksiä julkisia hankintoja koskevan unionin politiikan ulkoisesta ulottuvuudesta, erityisesti direktiivin 2004/17/EY 58 ja 59 artiklassa. Näiden säännösten soveltamisala on kuitenkin suppea, eivätkä hankintayksiköt sovella niitä kovinkaan paljon ohjeistuksen puutteen vuoksi.

(7) Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY ja julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY sisältävät ainoastaan joitakin säännöksiä julkisia hankintoja koskevan unionin politiikan ulkoisesta ulottuvuudesta, erityisesti direktiivin 2004/17/EY 58 ja 59 artiklassa. Nämä säännökset koskevat kuitenkin ainoastaan yleishyödyllisten laitosten hankintoja, ja ne ovat soveltamisalaltaan niin kapeita, etteivät ne vaikuta merkittävästi markkinoillepääsyä koskeviin neuvotteluihin.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Yhteinen kauppapolitiikka perustuu SEUT-sopimuksen 207 artiklan mukaan yhtenäisiin periaatteisiin julkisten hankintojen alalla.

(8) Yhteinen kauppapolitiikka perustuu SEUT-sopimuksen 207 artiklan mukaan yhtenäisiin periaatteisiin julkisten hankintojen alalla. Tässä yhteydessä unionin on välttämättä vahvistettava neuvotteluasemiaan parantaakseen primaari- ja sekundaarilainsäädäntönsä pohjalta pääsyä kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Komission olisi harkittava, hyväksyykö se sen, että direktiiveissä [2004/17/EY ja 2004/18/EY sekä käyttöoikeussopimusten tekemisestä [….] annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä [….]] tarkoitetut hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt sulkevat pois vähintään 5 000 000 euron arvoisten hankintasopimusten tekomenettelyistä tavarat ja palvelut, jotka eivät kuulu Euroopan unionin tekemien kansainvälisten sitoumusten piiriin.

(12) Direktiiveissä [2004/17/EY ja 2004/18/EY sekä käyttöoikeussopimusten tekemisestä [….] annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä [….]] tarkoitettujen hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden olisi voitava sulkea hankintasopimusten tekomenettelyistä pois tarjoukset, jotka sisältävät Euroopan unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai palveluja ja joissa sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 50 prosenttia kyseisten tavaroiden kokonaisarvosta.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden, jotka aikovat käyttää tämän asetuksen mukaisia valtuuksiaan sulkeakseen pois hankintasopimusten tekomenettelyistä tarjoukset, jotka sisältävät Euroopan unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai palveluja ja joissa sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 50 prosenttia kyseisten tavaroiden kokonaisarvosta, olisi avoimuuden vuoksi ilmoitettava asiasta talouden toimijoille Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavassa hankintailmoituksessa.

Poistetaan.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Jotta komissio voisi päättää kolmansien maiden sellaisten tavaroiden ja palvelujen poissulkemisesta, jotka eivät kuulu unionin kansainvälisten sitoumusten piiriin, hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden olisi ilmoitettava komissiolle tästä aikomuksestaan vakiolomakkeella, joka sisältää riittävät tiedot, jotta komissio voisi tehdä päätöksensä.

(14) Jotta komissio voisi arvioida kolmansien maiden sellaisten tavaroiden ja palvelujen poissulkemista, jotka eivät kuulu unionin kansainvälisten sitoumusten piiriin, hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden olisi ilmoitettava komissiolle tästä aikomuksestaan vakiolomakkeella, joka sisältää riittävät tiedot, jotta komissio voisi tehdä päätöksensä.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Kun on kyse hankintasopimuksista, joiden ennakoitu arvo on yli 5 000 000 euroa, komission olisi hyväksyttävä suunniteltu poissulkeminen, jos kansainvälinen sopimus, joka koskee unionin ja sen maan pääsyä toistensa markkinoille julkisten hankintojen alalla, josta tavarat ja/tai palvelut ovat peräisin, sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä markkinoillepääsyä koskevia varaumia, jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, joiden poissulkemista ehdotetaan. Tällaisen sopimuksen puuttuessa komission olisi hyväksyttävä poissulkeminen, jos kolmas maa käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi unionin ja kolmannen maan välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole olennaista vastavuoroisuutta. Olennaisen vastavuoroisuuden olisi katsottava puuttuvan, jos rajoittavat hankintakäytännöt johtavat EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen.

(15) Kun on kyse hankintasopimuksista, joiden ennakoitu arvo on yli 5 000 000 euroa, komission olisi sallittava suunniteltu poissulkeminen, jos kansainvälinen sopimus, joka koskee unionin ja sen maan pääsyä toistensa markkinoille julkisten hankintojen alalla, josta tavarat ja/tai palvelut ovat peräisin, sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä markkinoillepääsyä koskevia varaumia, jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, joiden poissulkemista ehdotetaan. Tällaisen sopimuksen puuttuessa komission olisi hyväksyttävä poissulkeminen, jos kolmas maa käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi unionin ja kolmannen maan välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole olennaista vastavuoroisuutta. Olennaisen vastavuoroisuuden olisi katsottava puuttuvan, jos rajoittavat hankintakäytännöt johtavat EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Arvioidessaan olennaisen vastavuoroisuuden puutetta komission olisi tutkittava, missä määrin kyseisen maan julkisia hankintoja koskevalla lainsäädännöllä varmistetaan julkisia hankintoja koskevien kansainvälisten standardien mukainen avoimuus ja estetään unionin tavaroiden, palvelujen ja talouden toimijoiden syrjintä. Lisäksi sen olisi tutkittava, missä määrin viranomaiset ja/tai yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja talouden toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

Poistetaan.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Koska kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsy unionin julkisten hankintojen markkinoille kuuluu yhteisen kauppapolitiikan soveltamisalaan, jäsenvaltiot tai niiden hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt eivät saisi rajoittaa kolmansien maiden tavaroiden tai palvelujen osallistumista hankintamenettelyihinsä muilla toimenpiteillä kuin niillä, joista säädetään tässä asetuksessa.

Poistetaan.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Komissiolla olisi oltava mahdollisuus käynnistää milloin tahansa omasta aloitteestaan tai kiinnostuneiden osapuolten tai jäsenvaltion pyynnöstä sellaisia rajoittavia hankintakäytäntöjä koskeva ulkoinen hankintatutkimus, joita kolmannen maan väitetään pitävän yllä. Tutkimuksessa olisi erityisesti otettava huomioon, että komissio on hyväksynyt tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan nojalla useita suunniteltuja kolmatta maata koskevia poissulkemisia. Tällaiset tutkintamenettelyt eivät saisi rajoittaa yhteisön menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3286/94 soveltamista.

(20) Komissiolla olisi oltava mahdollisuus käynnistää milloin tahansa omasta aloitteestaan tai kiinnostuneiden osapuolten tai jäsenvaltion pyynnöstä sellaisia rajoittavia hankintakäytäntöjä koskeva ulkoinen hankintatutkimus, joita kolmannen maan väitetään pitävän yllä. Tutkimuksessa olisi erityisesti otettava huomioon, että komissio on hyväksynyt tämän asetuksen nojalla useita suunniteltuja kolmatta maata koskevia poissulkemisia. Tällaiset tutkintamenettelyt eivät saisi rajoittaa yhteisön menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3286/94 soveltamista.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Hankintaviranomaisilla ja hankintayksiköillä on ehdottomasti oltava mahdollisuus ostaa kilpailukykyisillä hinnoilla laadukkaita tuotteita, jotka vastaavat niiden hankintavaatimuksia. Sen vuoksi hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden olisi voitava olla soveltamatta toimenpiteitä, joilla rajoitetaan sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen markkinoillepääsyä, jos saatavilla ei ole unionista peräisin olevia tai sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja, jotka täyttäisivät hankintaviranomaisen tai hankintayksikön esimerkiksi kansanterveyteen ja yleiseen turvallisuuteen liittyvien keskeisten julkisten tarpeiden tyydyttämiseksi asettamat vaatimukset, tai jos toimenpiteen soveltaminen nostaisi kohtuuttomasti hankintasopimuksen hintaa tai kustannuksia.

(24) Hankintaviranomaisilla ja hankintayksiköillä on ehdottomasti oltava mahdollisuus ostaa kilpailukykyisillä hinnoilla laadukkaita tuotteita, jotka vastaavat niiden hankintavaatimuksia. Sen vuoksi hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden olisi voitava olla soveltamatta toimenpiteitä, joilla rajoitetaan sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen markkinoillepääsyä, jos saatavilla ei ole unionista peräisin olevia tai sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja, jotka täyttäisivät hankintaviranomaisen tai hankintayksikön esimerkiksi kansanterveyteen ja yleiseen turvallisuuteen liittyvien keskeisten julkisten tarpeiden tyydyttämiseksi asettamat vaatimukset.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

II luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Sitoumusten piiriin kuuluvien ja sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen kohtelu sekä poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset

Sitoumusten piiriin kuuluvien ja sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen kohtelu

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Sitoumusten piiriin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen kohtelu

Yleiset säännökset

Tehdessään rakennustöiden ja/tai rakennusurakoiden toteuttamista, tavaroiden toimittamista tai palvelujen suorittamista koskevia hankintasopimuksia hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden on kohdeltava sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja samalla tavoin kuin Euroopan unionista peräisin olevia tavaroita ja palveluja.

1. Tehdessään rakennustöiden ja/tai rakennusurakoiden toteuttamista, tavaroiden toimittamista tai palvelujen suorittamista koskevia hankintasopimuksia hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden on kohdeltava sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja samalla tavoin kuin Euroopan unionista peräisin olevia tavaroita ja palveluja.

Asetuksen (EY) N:o 732/2008 I liitteessä luetelluista vähiten kehittyneistä maista peräisin olevia tavaroita tai palveluja on kohdeltava kuin sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita ja palveluja.

Seuraaviin luokkiin kuuluvista kolmansista maista peräisin olevia tavaroita tai palveluja on kohdeltava kuin sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita ja palveluja:

 

a) asetuksen (EY) N:o 732/2008 I liitteessä luetellut vähiten kehittyneet maat;

 

b) Maailmanpankin kolmena perättäisenä vuonna alhaisen tulotason maiksi luokittelemat maat.

 

2. Jäsenvaltiot tai niiden hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt eivät saa rajoittaa sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen osallistumista hankintamenettelyihinsä millään muilla toimenpiteillä kuin niillä, joista säädetään tässä asetuksessa.

 

3. Sitoumusten piiriin kuulumattomiin tavaroihin ja palveluihin voidaan kohdistaa rajoittavia toimenpiteitä, jotka komissio toteuttaa 10 ja 11 artiklassa esitettyjen säännösten mukaisesti.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

5 artikla

Poistetaan.

Sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen markkinoillepääsyä koskevat säännöt

 

Sitoumusten piiriin kuulumattomiin tavaroihin ja palveluihin voidaan kohdistaa rajoittavia toimenpiteitä, jotka komissio toteuttaa

 

a) yksittäisten hankintayksiköiden pyynnöstä 6 artiklassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti;

 

b) 10 ja 11 artiklassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

 

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden valtuuttaminen sulkemaan pois tarjoukset, jotka sisältävät sitoumusten piiriin kuulumattomia tavaroita ja palveluja

Sitoumusten piiriin kuulumattomia tavaroita ja palveluja sisältävien tarjousten poissulkeminen

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio harkitsee hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden pyynnöstä jäljempänä olevilla perusteilla, hyväksyykö se sen, että tarjoukset, jotka sisältävät unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita tai palveluja, suljetaan pois sellaisten hankintasopimusten tekomenettelyistä, joiden ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään 5 000 000 euroa, jos sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen muodostavien tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta.

Hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt voivat sulkea jäljempänä olevilla perusteilla tarjoukset, jotka sisältävät unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita tai palveluja, pois hankintasopimusten tekomenettelyistä, jos sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen muodostavien tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt aikovat 1 kohdan nojalla pyytää tarjousten sulkemista pois hankintasopimusten tekomenettelyistä, niiden on ilmoitettava tästä hankintailmoituksessa, jonka ne julkaisevat direktiivin 2004/18/EY 35 artiklan, direktiivin 2004/17/EY 42 artiklan tai käyttöoikeussopimusten tekemisestä annetun direktiivin 26 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt vastaanottavat tarjouksia, jotka täyttävät 1 kohdassa vahvistetut perusteet ja joiden poissulkemista ne aikovat pyytää sen nojalla, niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle. Ne voivat jatkaa tarjousten analysointia ilmoitusmenettelyn aikana.

3. Kun hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt vastaanottavat tarjouksia, jotka täyttävät 1 kohdassa vahvistetut perusteet ja joiden poissulkemista ne aikovat pyytää sen nojalla, niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle yhden viikon kuluessa. Ne voivat jatkaa tarjousten analysointia ilmoitusmenettelyn aikana.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a. Hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden, jotka ovat sulkeneet tarjouksia pois 1 kohdan nojalla, on ilmoitettava tästä jälki-ilmoituksessa, jonka ne julkaisevat direktiivin 2004/18/EY 35 artiklan, direktiivin 2004/17/EY 42 artiklan tai käyttöoikeussopimusten tekemisestä annetun direktiivin 27 artiklan mukaisesti. Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet jälki-ilmoituksia varten. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 6 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos komissio on antanut täytäntöönpanosäädöksen sellaisesta maasta peräisin olevien tavaroiden ja palvelujen väliaikaisesta markkinoillepääsystä, joka käy unionin kanssa 9 artiklan 4 kohdan mukaisia aineellisia neuvotteluja.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja hankintasopimuksia varten komissio antaa suunnitellun poissulkemisen hyväksymistä koskevan täytäntöönpanosäädöksen kahden kuukauden kuluessa sitä päivää seuraavasta ensimmäisestä työpäivästä, jona se vastaanottaa ilmoituksen. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää asiamukaisesti perustelluissa tapauksissa yhden kerran enintään kahdella kuukaudella varsinkin, jos ilmoitukseen tai sen liitteisiin sisältyvät tiedot ovat puutteellisia tai epätarkkoja tai jos ilmoitetut seikat muuttuvat olennaisesti. Jos komissio ei ole tämän kahden kuukauden määräajan tai pidennetyn määräajan kuluessa tehnyt päätöstä poissulkemisen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, sen katsotaan hylänneen poissulkemisen.

Poistetaan.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Antaessaan 3 kohdan mukaisia täytäntöönpanosäädöksiä komissio hyväksyy suunnitellun poissulkemisen seuraavissa tapauksissa:

Poistetaan.

a) kun kansainvälinen sopimus, joka koskee unionin ja sen maan pääsyä toistensa markkinoille julkisten hankintojen alalla, josta tavarat ja/tai palvelut ovat peräisin, sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä markkinoillepääsyä koskevia varaumia, jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, joiden poissulkemista ehdotetaan;

 

b) kun a alakohdassa tarkoitettua sopimusta ei ole tehty ja kolmas maa käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi unionin ja kolmannen maan välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole olennaista vastavuoroisuutta.

 

Sovellettaessa b alakohtaa olennaisen vastavuoroisuuden katsotaan puuttuvan, jos rajoittavat hankintakäytännöt johtavat EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen.

 

Antaessaan 3 kohdan mukaisia täytäntöönpanosäädöksiä komissio ei hyväksy suunniteltua poissulkemista, jos sillä rikottaisiin unionin kansainvälisissä sopimuksissaan tekemiä markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia.

 

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Arvioidessaan olennaisen vastavuoroisuuden puutetta komissio tutkii,

Poistetaan.

a) missä määrin kyseisen maan julkisia hankintoja koskevalla lainsäädännöllä varmistetaan julkisia hankintoja koskevien kansainvälisten standardien mukainen avoimuus ja estetään unionin tavaroiden, palvelujen ja talouden toimijoiden syrjintä;

 

b) missä määrin viranomaiset ja/tai yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja talouden toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

 

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Ennen kuin komissio tekee 3 kohdan mukaisen päätöksen, se kuulee asianomaista tarjoajaa tai asianomaisia tarjoajia.

Poistetaan.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden, jotka ovat sulkeneet tarjouksia pois 1 kohdan nojalla, on ilmoitettava tästä jälki-ilmoituksessa, jonka ne julkaisevat direktiivin 2004/18/EY 35 artiklan, direktiivin 2004/17/EY 42 artiklan tai käyttöoikeussopimusten tekemisestä annetun direktiivin 27 artiklan mukaisesti. Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet jälki-ilmoituksia varten. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos komissio on antanut täytäntöönpanosäädöksen sellaisesta maasta peräisin olevien tavaroiden ja palvelujen väliaikaisesta markkinoillepääsystä, joka käy unionin kanssa 9 artiklan 4 kohdan mukaisia aineellisia neuvotteluja.

Poistetaan.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Sitoumusten piiriin kuulumattomia tavaroita ja palveluja sisältävien tarjousten poissulkemisen arviointi

 

1. Komissio arvioi hankintaviranomaisten tai hankintayksiköiden päätöstä sulkea unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita tai palveluja sisältävät tarjoukset pois 6 artiklan 1 kohdan mukaisten hankintasopimusten tekomenettelyistä.

 

Arvioinnissa komissio tarkastelee erityisesti

 

a) sitä, ovatko hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt tulkinneet oikein 6 artiklan 1 kohdassa mainitut kriteerit;

 

b) rikotaanko poissulkemisella unionin kansainvälisissä sopimuksissaan tekemiä markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia.

 

2. Jos komissio ei hyväksy toteutettua poissulkemista, se esittää asiasta vastalauseen hankintaviranomaisille tai hankintayksiköille kolmen viikon kuluessa sitä päivää seuraavasta ensimmäisestä työpäivästä, jona se vastaanottaa 6 artiklan 3 kohdan mukaisen ilmoituksen.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

6 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b artikla

 

Ennakoidulta arvoltaan vähintään 5 000 000 euron suuruisia sopimuksia koskevien, sitoumusten piiriin kuulumattomia tavaroita ja palveluja sisältävien tarjousten poissulkemisen hyväksyminen

 

Komissio arvioi hankintaviranomaisten tai hankintayksiköiden päätöstä sulkea unionin ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita tai palveluja sisältävät tarjoukset, jotka koskevat sopimuksia, joiden ennakoitu arvo on vähintään 5 000 000 euroa, pois 6 artiklan 1 kohdan mukaisten hankintasopimusten tekomenettelyistä.

 

Komissio hyväksyy suunnitellun poissulkemisen seuraavissa tapauksissa:

 

a) kun kansainvälinen sopimus, joka koskee unionin sekä tavaroiden ja/tai palvelujen alkuperämaan pääsyä toistensa markkinoille julkisten hankintojen alalla, sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä markkinoillepääsyä koskevia varaumia, jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, joiden poissulkemista ehdotetaan;

 

b) kun a alakohdassa tarkoitettua sopimusta ei ole tehty ja kolmas maa käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi unionin ja kolmannen maan välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole olennaista vastavuoroisuutta.

 

Sovellettaessa b alakohtaa olennaisen vastavuoroisuuden katsotaan puuttuvan, jos rajoittavat hankintakäytännöt johtavat EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen.

 

Komissio ei hyväksy suunniteltua poissulkemista, jos sillä rikottaisiin unionin kansainvälisissä sopimuksissaan tekemiä markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia.

 

3. Arvioidessaan olennaisen vastavuoroisuuden puutetta komissio tutkii,

 

a) missä määrin kyseisen maan julkisia hankintoja koskevalla lainsäädännöllä varmistetaan julkisia hankintoja koskevien kansainvälisten standardien mukainen avoimuus ja estetään unionin tavaroiden, palvelujen ja talouden toimijoiden syrjintä;

 

b) missä määrin viranomaiset ja/tai yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja talouden toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

 

4. Komissio antaa suunnitellun poissulkemisen hyväksymistä tai hylkäämistä koskevan täytäntöönpanosäädöksen kahden kuukauden kuluessa sitä päivää seuraavasta ensimmäisestä työpäivästä, jona se vastaanottaa ilmoituksen. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Määräaikaa voidaan pidentää asiamukaisesti perustelluissa tapauksissa enintään kahdella kuukaudella varsinkin, jos ilmoitukseen tai sen liitteisiin sisältyvät tiedot ovat puutteellisia tai epätarkkoja tai jos ilmoitetut seikat muuttuvat olennaisesti. Jos komissio ei ole tämän kahden kuukauden määräajan tai pidennetyn määräajan kuluessa tehnyt päätöstä poissulkemisen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, sen katsotaan hylänneen poissulkemisen.

 

5. Ennen kuin komissio tekee 4 kohdan mukaisen päätöksen, se kuulee tarjoajaa tai tarjoajia sekä hankintaviranomaisia ja hankintayksiköitä.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Hankintaviranomainen tai hankintayksikkö voi kuitenkin jättää ilmoittamatta kaikki tiedot, jos niiden ilmoittaminen estäisi lain soveltamista tai olisi yleisen edun vastaista tai vahingoittaisi julkisoikeudellisten tai yksityisten yritysten laillisia kaupallisia etuja tai voisi haitata niiden välistä rehellistä kilpailua.

Poistetaan.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio ottaa erityisesti huomioon, onko tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksytty useita poissulkemisia.

Komissio ottaa erityisesti huomioon, onko tämän asetuksen 6 a artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksytty useita poissulkemisia.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa käytetään 6 artiklassa säädettyjä perusteita.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa käytetään 6 b artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyjä perusteita.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio arvioi, käyttääkö kolmas maa rajoittavia hankintatoimenpiteitä, kiinnostuneiden osapuolten ja jäsenvaltioiden toimittamien tietojen pohjalta ja/tai tutkimuksensa aikana keräämiensä tosiseikkojen pohjalta, ja saattaa tutkimuksen päätökseen yhdeksän kuukauden kuluessa sen käynnistämisestä. Tätä määräaikaa voidaan pidentää kolmella kuukaudella asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

3. Komissio arvioi, käyttääkö kolmas maa rajoittavia hankintatoimenpiteitä, kiinnostuneiden osapuolten ja jäsenvaltioiden toimittamien tietojen pohjalta ja/tai tutkimuksensa aikana keräämiensä tosiseikkojen pohjalta, ja saattaa tutkimuksen päätökseen yhdeksän kuukauden kuluessa sen käynnistämisestä.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos komissio tulee ulkoisen hankintatutkimuksen perusteella siihen tulokseen, että kolmas maa ei käytä rajoittaviksi väitettyjä hankintatoimenpiteitä, se antaa päätöksen tutkimuksen päättämisestä. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komission arvio siitä, käyttääkö kolmas maa rajoittavia hankintatoimenpiteitä, perustuu kiinnostuneiden osapuolten ja jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin ja/tai tutkimuksen aikana kerättyihin tosiseikkoihin, ja arvio saatetaan päätökseen kuuden kuukauden kuluessa sen käynnistämisestä. Tätä määräaikaa voidaan pidentää kahdella kuukaudella asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos komissio tulee ulkoisen hankintatutkimuksen perusteella siihen tulokseen, että kolmas maa ei käytä rajoittaviksi väitettyjä hankintatoimenpiteitä, se antaa päätöksen tutkimuksen päättämisestä. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos tutkimuksen perusteella todetaan, että kolmas maa käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä, komissio pyytää, jos se katsoo sen olevan EU:n edun mukaista, kyseistä maata ryhtymään neuvotteluihin sen varmistamiseksi, että unionin toimijat, tavarat ja palvelut voivat osallistua kyseisessä maassa julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyihin sellaisin edellytyksin, jotka eivät ole epäedullisempia kuin kyseisen maan kansallisille talouden toimijoille, tavaroille ja palveluille myönnetyt edellytykset, ja myös avoimuuden ja yhdenvertaisen kohtelun noudattamisen varmistamiseksi.

Jos tutkimuksen perusteella todetaan, että kolmas maa käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä, komissio pyytää kyseistä maata ryhtymään neuvotteluihin sen varmistamiseksi, että unionin toimijat, tavarat ja palvelut voivat osallistua kyseisessä maassa julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyihin sellaisin edellytyksin, jotka eivät ole epäedullisempia kuin kyseisen maan kansallisille talouden toimijoille, tavaroille ja palveluille myönnetyt edellytykset, ja myös avoimuuden ja yhdenvertaisen kohtelun noudattamisen varmistamiseksi.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos kolmannen maan toteuttamat korjaavat toimenpiteet on kumottu, keskeytetty tai pantu virheellisesti täytäntöön, komissio voi

Jos kolmannen maan toteuttamat korjaavat toimenpiteet on kumottu, keskeytetty tai pantu virheellisesti täytäntöön, komissio

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos neuvottelujen käynnistämisen jälkeen näyttää siltä, että kansainvälisen sopimuksen tekeminen on asianmukaisin tapa päättää rajoittava hankintakäytäntö, asiaa koskevat neuvottelut on käytävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 ja 218 artiklan mukaisesti. Jos maa on käynyt Euroopan unionin kanssa markkinoillepääsyä koskevia aineellisia neuvotteluja julkisten hankintojen alalla, komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksen, jonka mukaan kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita ja palveluja ei saa sulkea pois hankintasopimusten tekomenettelyistä 6 artiklan nojalla.

4. Jos neuvottelujen käynnistämisen jälkeen näyttää siltä, että kansainvälisen sopimuksen tekeminen on asianmukaisin tapa päättää rajoittava hankintakäytäntö, asiaa koskevat neuvottelut on käytävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 ja 218 artiklan mukaisesti. Jos maa on tuntuvasti laajentanut ja helpottanut EU:sta peräisin olevien tarjoajien pääsyä sen omille julkisten hankintojen markkinoille, komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksen, jonka mukaan kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita ja palveluja ei saa sulkea pois hankintasopimusten tekomenettelyistä 6 artiklan nojalla.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Komissio voi päättää neuvottelut, jos kyseinen maa tekee unionin kanssa sovittuja kansainvälisiä sitoumuksia jollakin seuraavista tavoista:

Poistetaan.

a) liittyminen julkisia hankintoja koskevaan WTO:n sopimukseen;

 

b) sellaisen kahdenvälisen sopimuksen tekeminen unionin kanssa, joka sisältää markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia julkisten hankintojen alalla, tai

 

c) sellaisten markkinoillepääsyä koskevien sitoumusten laajentaminen, jotka kyseinen maa on tehnyt julkisia hankintoja koskevan WTO:n sopimuksen tai unionin kanssa tekemänsä kahdenvälisen sopimuksen puitteissa.

 

Neuvottelut voidaan päättää myös siinä tapauksessa, että rajoittavat hankintatoimenpiteet ovat yhä käytössä sinä aikana, jona nämä sitoumukset tehdään, jos sitoumukset sisältävät yksityiskohtaiset määräykset näiden käytäntöjen asteittaisesta poistamisesta.

 

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Jos kolmannen maan kanssa käydyt neuvottelut eivät johda tyydyttäviin tuloksiin 15 kuukauden kuluessa niiden aloittamispäivästä, komissio päättää neuvottelut ja harkitsee, antaako se 10 artiklan nojalla täytäntöönpanosäädökset, joilla rajoitetaan kolmannesta maasta peräisin olevien tavaroiden ja palvelujen markkinoillepääsyä.

6. Jos kolmannen maan kanssa käydyt neuvottelut eivät johda tyydyttäviin tuloksiin 12 kuukauden kuluessa niiden aloittamispäivästä, komissio päättää neuvottelut ja harkitsee, antaako se 10 artiklan nojalla täytäntöönpanosäädökset, joilla rajoitetaan kolmannesta maasta peräisin olevien tavaroiden ja palvelujen markkinoillepääsyä.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos on tehty 8 artiklan mukainen tutkimus ja noudatettu 9 artiklassa säädettyä menettelyä ja tutkimuksen perusteella on todettu, että kolmannen maan toteuttamat tai soveltamat hankintatoimenpiteet johtavat siihen, että unionin ja kolmannen maan välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole olennaista vastavuoroisuutta 6 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä, komissio voi antaa täytäntöönpanosäädökset, joilla väliaikaisesti rajoitetaan kolmannesta maasta peräisin olevien, sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen markkinoillepääsyä. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Jos on tehty 8 artiklan mukainen tutkimus ja noudatettu 9 artiklassa säädettyä menettelyä ja tutkimuksen perusteella on todettu, että kolmannen maan toteuttamat tai soveltamat hankintatoimenpiteet johtavat siihen, että unionin ja kolmannen maan välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole olennaista vastavuoroisuutta 6 b artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä, komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, joilla väliaikaisesti rajoitetaan kolmannesta maasta peräisin olevien, sitoumusten piiriin kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen markkinoillepääsyä. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Toimenpiteiden peruuttaminen tai keskeyttäminen

Toimenpiteiden uudistaminen, peruuttaminen tai keskeyttäminen

Perustelu

Tarkistusmenettelyn lisääminen on välttämätöntä.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos komissio katsoo, että 9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan nojalla toteutettujen toimenpiteiden perusteet eivät enää täyty, se voi antaa täytäntöönpanosäädöksen, jolla

Kun komissio on varmistanut, että 9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan nojalla toteutettujen toimenpiteiden perusteet eivät enää täyty, se antaa täytäntöönpanosäädöksen, jolla

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Asetuksen 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päätöksensä mukaisesti komissio seuraa säännöllisesti tilannetta kyseisessä kolmannessa maassa ja esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen siitä, onko korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytty.

Perustelu

Tämän lisäyksen ansiosta kolmannen maan tilannetta voidaan seurata vuosittain.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos komissio katsoo, että 9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan nojalla hyväksyttyjen toimenpiteiden perusteluksi esitetyt syyt ovat edelleen olemassa 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan jälkeen, komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksen toimenpiteiden uusimiseksi viiden vuoden ajaksi ja sen jälkeen aina viiden vuoden välein.

Perustelu

Tämä mahdollistaa menettelyn 9 artiklan 4 kohdassa määrättyjen toimenpiteiden uusimiseksi.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

13 b artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) toimenpiteiden soveltaminen nostaisi kohtuuttomasti hankintasopimuksen hintaa tai kustannuksia.

Poistetaan.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsy unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevat menettelyt

Viiteasiakirjat

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

20.4.2012

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

20.4.2012

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Raffaele Baldassarre

25.4.2012

Valiokuntakäsittely

21.2.2013

29.5.2013

20.6.2013

 

Hyväksytty (pvä)

17.9.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Olle Schmidt

 • [1]  Lisätietoja: Euroopan parlamentti, PO Expo (2012): Public procurement in international trade, s. 10–11.
 • [2]  Esimerkiksi Kiinassa valtion hankinnoista vuonna 2003 annetun lain 10 pykälään on sisällytetty ”buy local” ‑lausekkeita. Kiinan hallitus tehosti edelleen protektionistista politiikkaansa vuonna 2007 ottamalla käyttöön kaksi asetusta, joilla rajoitetaan ulkomaisten tavaroiden osallistumista tarjouskilpailuihin. Yhdysvalloissa taas American Recovery and Reinvestment Act -säädöksellä on edelleen vahvistettu protektionistisia ”Buy American” -toimenpiteitä, jotka otettiin käyttöön suuren laman johdosta noin 70 vuotta sitten. Brasilian hallitus muutti vuonna 2010 tarjouskilpailulakia siten, että hankintaviranomaisilla on nyt mahdollisuus varata 25 prosentin marginaali kokonaan tai osittain Brasiliassa tuotetuille tavaroille ja palveluille. Ks. Euroopan parlamentti, PO Expo (2012): Public procurement in international trade, s. 22–30. Katso myös: Euroopan komissio (2012): käsiteltävänä olevan asetusehdotuksen vaikutusten arviointi, s. 10–14.
 • [3]  Tämä koskee erityisesti rautatie- ja rakennusalaa. Ks. komission vaikutusten arviointi. SWD(2012) 57 final.
 • [4]  Ks. 16. syyskuuta 2010 ja 29. kesäkuuta 2012 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät.
 • [5]  Tässä tapauksessa komissio arvioi tarjousten pois jättämistä, ja jos se ei hyväksy toimivaltaisten kansallisten viranomaisten päätöstä, se esittää asiasta vastalauseen kolmen viikon kuluessa.
 • [6]  Tasapuolisesta pääsystä julkisen sektorin markkinoille EU:ssa ja kolmansissa maissa sekä julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevan lainsäädännön tarkistamisesta 4. toukokuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 4 kohdassa todetaan seuraavasti: ”pyytää (…) komissiota arvioimaan ongelmia, joita yhdistetään poikkeuksellisen alhaisiin tarjouksiin, ja ehdottamaan asianmukaisia ratkaisuja”.
 • [7]  Valmistelijan mielestä juridisen johdonmukaisuuden vuoksi on tarpeen säätää rajoittavien toimenpiteiden peruuttamisen ja keskeyttämisen samanasteisesta automaattisuudesta. Niitä on voitava jättää soveltamatta, jos komissio toteaa, etteivät toimenpiteiden käyttöönoton oikeuttaneet syyt ole enää voimassa (olennaisen vastavuoroisuuden puuttuminen).

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsy unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevat menettelyt

Viiteasiakirjat

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

21.3.2012

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

20.4.2012

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

20.4.2012

EMPL

20.4.2012

ITRE

20.4.2012

IMCO

20.4.2012

 

JURI

20.4.2012

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

23.4.2012

 

 

 

Valiokuntien yhteistyö

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

25.10.2012

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Daniel Caspary

25.4.2012

 

 

 

Valiokuntakäsittely

27.11.2012

23.1.2013

20.3.2013

28.5.2013

 

17.6.2013

17.9.2013

5.11.2013

 

Hyväksytty (pvä)

28.11.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

10

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Phil Bennion, Jutta Haug, Anthea McIntyre, Katarína Neveďalová, Marc Tarabella, Nikola Vuljanić, Roberts Zīle

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

10.12.2013