Eljárás : 2012/0060(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0454/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0454/2013

Viták :

PV 14/01/2014 - 10
CRE 14/01/2014 - 10

Szavazatok :

PV 15/01/2014 - 10.11
CRE 15/01/2014 - 10.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0027

JELENTÉS     ***I
PDF 546kWORD 1034k
10.12.2013
PE 516.711v03-00 A7-0454/2013

a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2012)0124 – C7‑0084/2012 – 2012/0060(COD))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Daniel Caspary

A vélemény előadója (*):

Frank Engel, Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY
  a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről(*)
 VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2012)0124 – C7‑0084/2012 – 2012/0060(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0124),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0084/2012),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, valamint a Jogi Bizottság véleményére (A7-0454/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról

a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési piacához és koncesszióihoz való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz és koncessziókhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg)

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről és a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló irányelvről folytatott háromoldalú tárgyalásokon az Európai Parlament által képviselt állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

3 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– tekintettel a felülvizsgált közbeszerzési irányelvekre (2011/0438(COD), 2011/0349(COD) és 2011/0437(COD)),

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

3 b bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– tekintettel a kormányzati beszerzésekről szóló többoldalú felülvizsgált megállapodásra,

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikke kimondja, hogy az Unió közös politikákat és tevékenységeket határoz meg és hajt végre, és a nemzetközi kapcsolatok minden területén magas szintű együttműködés kialakításán munkálkodik többek között annak érdekében, hogy előmozdítsa valamennyi ország bekapcsolódását a világgazdaságba, egyebek mellett a nemzetközi kereskedelemben érvényesülő korlátozások fokozatos megszüntetése révén.

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikke kimondja, hogy az Unió közös politikákat és tevékenységeket határoz meg és hajt végre, és a nemzetközi kapcsolatok minden területén magas szintű együttműködés kialakításán munkálkodik többek között annak érdekében, hogy megvédje értékeit, alapvető érdekeit, biztonságát, függetlenségét és integritását, továbbá előmozdítsa valamennyi ország bekapcsolódását a világgazdaságba, egyebek mellett a nemzetközi kereskedelemben érvényesülő korlátozások fokozatos megszüntetése révén;

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Kereskedelmi Világszervezet keretében és kétoldalú kapcsolatai révén az Unió a viszonosság és a kölcsönös előnyök szellemében szorgalmazza az Unió és kereskedelmi partnerei nemzetközi közbeszerzési piacainak erőteljes megnyitását.

(5) A Kereskedelmi Világszervezet keretében és kétoldalú kapcsolatai révén az Unió a viszonosság és a kölcsönös előnyök szellemében szorgalmazza az Unió és kereskedelmi partnerei nemzetközi közbeszerzési és koncessziós piacainak erőteljes megnyitását.

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről és a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló irányelvről folytatott háromoldalú tárgyalásokon az Európai Parlament által képviselt állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A közbeszerzés az uniós GDP fontos részét képezi, ezért azt fel kell használni az uniós innovációban és ipari termelésben rejlő potenciál megerősítésére. Tekintettel az Unió fenntartható iparpolitikára vonatkozó stratégiájára, az Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat tartalmazó tisztességtelen ajánlatokat ki kell zárni. Ugyanakkor biztosítani kell a viszonosságot és az uniós iparágak piacra jutásának tisztességes feltételeit.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az Unió kereskedelmi politikájának a munkakörülmények, a munka- és egészségvédelem javítása, illetve az alapjogok előmozdítása révén világszerte elő kell mozdítania a szegénység csökkenését.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Számos harmadik ország vonakodik attól, hogy megnyissa közbeszerzési piacát a nemzetközi verseny előtt, illetve hogy az eddiginél nagyobb mértékben megnyissa ezt a piacot. Ennek eredményeképpen az Unió számos kereskedelmi partnere korlátozó közbeszerzési gyakorlatokat alkalmaz az uniós gazdasági szereplőkkel szemben. E korlátozó közbeszerzési gyakorlatok miatt jelentős kereskedelmi lehetőségek vesznek el.

(6) Számos harmadik ország ugyanakkor vonakodik attól, hogy megnyissa közbeszerzési piacát és koncesszióit a nemzetközi verseny előtt, illetve hogy az eddiginél nagyobb mértékben megnyissa ezt a piacot. Ennek eredményeképpen az Unió számos kereskedelmi partnere korlátozó közbeszerzési gyakorlatokat alkalmaz az uniós gazdasági szereplőkkel szemben. E korlátozó közbeszerzési gyakorlatok miatt jelentős kereskedelmi lehetőségek vesznek el.

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről és a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló irányelvről folytatott háromoldalú tárgyalásokon az Európai Parlament által képviselt állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az EUMSZ 207. cikkével összhangban a közbeszerzés területén folytatott közös kereskedelempolitikának egységes elveken kell alapulnia.

(8) Az EUMSZ 207. cikkével összhangban a közbeszerzés és a koncessziók területén folytatott közös kereskedelempolitikának egységes elveken kell alapulnia.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Az uniós és harmadik országbeli gazdasági szereplők és ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők jogbiztonsága érdekében az Unió által a közbeszerzés területén harmadik országokkal szemben tett nemzetközi piacrajutási kötelezettségvállalásoknak az EU jogrendjében is meg kell jelenniük, biztosítva ezáltal azok hatékony alkalmazását. A Bizottságnak iránymutatást kell kiadnia az Európai Unió meglévő nemzetközi piacrajutási kötelezettségvállalásainak alkalmazására vonatkozóan. Ezt az iránymutatást rendszeresen aktualizálni kell, és a benne foglalt információknak egyszerűen alkalmazhatónak kell lenniük.

(9) Az uniós és harmadik országbeli gazdasági szereplők és ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők jogbiztonsága érdekében az Unió által a közbeszerzés és a koncessziók területén harmadik országokkal szemben tett nemzetközi piacra jutási kötelezettségvállalásoknak az EU jogrendjében is meg kell jelenniük, biztosítva ezáltal azok hatékony alkalmazását. A Bizottságnak iránymutatást kell kiadnia az Európai Unió meglévő nemzetközi piacra jutási kötelezettségvállalásainak alkalmazására vonatkozóan. Ezt az iránymutatást rendszeresen aktualizálni kell, és a benne foglalt információknak egyszerűen alkalmazhatónak kell lenniük.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvről folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget. Nemzetközi szinten jelenleg csupán az építési koncessziók vannak szabályozva.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b) Az Európai Bizottságnak biztosítania kell, hogy ne finanszírozzon olyan programokat, amelyek esetében a nemzetközi közbeszerzési szerződés megkötésének vagy végrehajtásának módja ellentétes a közbeszerzési irányelvekben (2011/0438(COD), 2011/0349(COD) és 2011/0437(COD) megállapított elvekkel.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Az uniós gazdasági szereplők egyes harmadik országok korlátozó közbeszerzési intézkedésekkel védett közbeszerzési piacaihoz való hozzáférésének javítása, valamint az egységes európai piacon biztosított egyenlő versenyfeltételek megőrzése olyan célok, amelyek megkövetelik, hogy az Unió nemzetközi kötelezettségvállalásai által nem érintett harmadik országbeli árukat és szolgáltatásokat Unió-szerte harmonizált elbánásban részesítsék.

(10) Az uniós gazdasági szereplők egyes harmadik országok korlátozó közbeszerzési intézkedésekkel védett közbeszerzési és koncessziós piacaihoz való hozzáférésének javítása, valamint az egységes európai piacon biztosított egyenlő versenyfeltételek megőrzése olyan célok, amelyek megkövetelik, hogy az Unió nemzetközi kötelezettségvállalásai által nem érintett harmadik országbeli árukat és szolgáltatásokat Unió-szerte harmonizált elbánásban részesítsék.

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről és a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló irányelvről folytatott háromoldalú tárgyalásokon az Európai Parlament által képviselt állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) E célból származási szabályokat kell meghatározni, hogy az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők tisztában legyenek azzal, vajon egyes áruk vagy szolgáltatások az Európai Unió nemzetközi kötelezettségvállalásainak hatálya alá tartoznak-e. Az áruk származását a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/1992/EGK tanácsi rendelet12 22–26. cikkével összhangban kell meghatározni. E rendelet értelmében uniós árunak minősül a teljes egészében az Unióból származó vagy ott előállított áru. Azokat az árukat, amelyek előállításában egy vagy több harmadik ország is részt vett, abból az országból származónak kell tekinteni, ahol azok utolsó lényeges, gazdasági szempontból indokolt feldolgozását vagy megmunkálását az erre a célra felszerelt vállalkozás végezte, ha ez a feldolgozás vagy megmunkálás új termék előállítását eredményezte vagy a gyártás fontos fázisát képezte. A szolgáltatás származását az azt nyújtó természetes vagy jogi személy származása alapján kell megállapítani. A (9) preambulumbekezdésben említett iránymutatásnak ki kell térnie a származási szabályok gyakorlati alkalmazására.

(11) E célból származási szabályokat kell meghatározni, hogy az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők tisztában legyenek azzal, vajon egyes áruk vagy szolgáltatások az Európai Unió nemzetközi kötelezettségvállalásainak hatálya alá tartoznak-e. Az áruk származását a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 59–63. cikkével összhangban kell meghatározni, beleértve az 65. cikk értelmében elfogadandó további rendelkezéseket; E rendelet értelmében uniós árunak minősül a teljes egészében az Unióból származó vagy ott előállított áru. Azokat az árukat, amelyek előállításában egy vagy több harmadik ország is részt vett, abból az országból származónak kell tekinteni, ahol azok utolsó lényeges, gazdasági szempontból indokolt feldolgozását vagy megmunkálását az erre a célra felszerelt vállalkozás végezte, ha ez a feldolgozás vagy megmunkálás új termék előállítását eredményezte vagy a gyártás fontos fázisát képezte. A szolgáltatás származását az azt nyújtó természetes vagy jogi személy származása alapján, a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános WTO egyezményben foglalt elvekkel összhangban kell megállapítani. A szolgáltatásokat érintő származási szabályokat meghatározó rendelkezéseket úgy kell kidolgozni, hogy azok megakadályozzák az uniós közbeszerzési piachoz való hozzáférés korlátozására szolgáló szabályok fiktív cégek létrehozásával történő megkerülését. A (9) preambulumbekezdésben említett iránymutatásnak ki kell térnie a származási szabályok gyakorlati alkalmazására.

_____________

 

12HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

 

Indokolás

Ezzel a módosítással az előadó hangsúlyozni szeretné a piaci korlátozások fiktív cégek létrehozásával történő megkerülése megakadályozásának fontosságát (különös tekintettel a 3. cikkre).

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, jóváhagyható-e, hogy a [2004/17/EK, a 2004/18/EK és a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló […] európai parlamenti és tanácsi irányelv13] szerinti ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők a legalább 5 millió EUR becsült értékű szerződések esetén kizárják a szerződések odaítélési eljárásaiból az Európai Unió által tett nemzetközi kötelezettségvállalások által nem érintett árukat és szolgáltatásokat.

(12) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, jóváhagyható-e, hogy a [2004/17/EK, a 2004/18/EK és a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló […] európai parlamenti és tanácsi irányelv13] szerinti ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők a legalább 5 millió EUR becsült értékű szerződések vagy koncessziók esetén kizárják a szerződések vagy koncessziók odaítélési eljárásaiból az Európai Unió által tett nemzetközi kötelezettségvállalások által nem érintett árukat és szolgáltatásokat. Ez nem érinti a megfelelő származási szabályokban meghatározottak értelmében az Európai Gazdasági Térség országaiból származó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó szerződések odaítélésére szolgáló eljárásokat, sem a „fegyver kivételével mindent” megállapodásban részt vevő, a 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 IV. mellékletében felsorolt kedvezményezett országokból származó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó szerződések odaítélésére szolgáló eljárásokat, sem pedig a diverzifikáció hiánya és a nemzetközi kereskedelemben való elégtelen részvétel miatt kiszolgáltatottnak tekintett, a 978/2012/EU rendelet VII. melléklete szerint meghatározott fejlődő országokból származó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó szerződések odaítélésére szolgáló eljárásokat.

________________

________________

13 HL L….

13 HL L….

 

13a Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 978/2012/EU rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról és a 732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 303., 2012.10.31., 1. o.).

Indokolás

Az előadó itt azt szeretné egyértelművé tenni, hogy mely országokra nem terjed ki e rendelet hatálya.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Az átláthatóság érdekében az ajánlatkérő szerveknek / ajánlatkérőknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szerződési hirdetményben tájékoztatniuk kell a gazdasági szereplőket arról, ha e rendelettel összhangban élni kívánnak azon jogukkal, hogy a szerződések odaítélési eljárásaiból kizárják az Európai Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan ajánlatokat, amelyekben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ilyen áruk vagy szolgáltatások összértékének 50 %-át.

(13) Az átláthatóság érdekében az ajánlatkérő szerveknek / ajánlatkérőknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szerződési hirdetményben tájékoztatniuk kell a gazdasági szereplőket arról, ha e rendelettel összhangban élni kívánnak azon jogukkal, hogy a szerződések vagy koncessziók odaítélési eljárásaiból vagy a koncessziók odaítélési eljárásaiból kizárják az Európai Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan ajánlatokat, amelyekben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ilyen áruk vagy szolgáltatások összértékének 50 %-át.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbségeket.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Legalább 5 millió EUR becsült értékű szerződések esetén a Bizottságnak jóvá kell hagynia a tervezett kizárást, ha az Unió és az áruk és/vagy szolgáltatások származási országa között a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésről kötött nemzetközi megállapodás a kizárni tervezett áruk és/vagy szolgáltatások tekintetében az Unió által hozott kifejezett piacrajutási korlátozásokról rendelkezik. Ilyen megállapodás hiányában a Bizottságnak jóvá kell hagynia a kizárást, ha a harmadik ország olyan korlátozó közbeszerzési intézkedéseket tart fenn, amelyek eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében kialakul az alapvető viszonosság hiánya. Alapvető viszonosság hiányát kell feltételezni, ha a korlátozó közbeszerzési intézkedések nyomán az uniós gazdasági szereplőket, árukat és szolgáltatásokat súlyos és rendszeres hátrányos megkülönböztetés éri.

(15) Legalább 5 millió EUR becsült értékű szerződések és koncessziók esetén a Bizottságnak jóvá kell hagynia a tervezett kizárást, ha az Unió és az áruk és/vagy szolgáltatások származási országa között a közbeszerzési piacokhoz és koncessziókhoz való hozzáférésről kötött nemzetközi megállapodás a kizárni tervezett áruk és/vagy szolgáltatások tekintetében az Unió által hozott kifejezett piacrajutási korlátozásokról rendelkezik. Ilyen megállapodás hiányában a Bizottságnak jóvá kell hagynia a kizárást, ha a harmadik ország olyan korlátozó intézkedéseket tart fenn a közbeszerzésekre vagy a koncessziók odaítélésére vonatkozóan, amelyek eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében kialakul az alapvető viszonosság hiánya. Alapvető viszonosság hiányát kell feltételezni, ha a közbeszerzésekre vagy a koncessziók odaítélésére vonatkozó korlátozó intézkedések nyomán az uniós gazdasági szereplőket, árukat és szolgáltatásokat súlyos és rendszeres hátrányos megkülönböztetés éri, illetve ha a közbeszerzésről szóló (2013/…/EU) irányelv XI. mellékletében és a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló (2013/…/EU) irányelv XIV. mellékletében felsorolt nemzetközi munkaügyi jogi rendelkezések hatóságok általi betartásának elmulasztása az európai vállalkozások számára súlyos nehézségeket eredményezett, amikor e vállalkozások megpróbáltak harmadik országokban szerződéseket és koncessziókat elnyerni, és minderről bejelentést tettek a Bizottságnál.

Indokolás

A módosítás a 6. és a 8. cikkben foglalt eljárások közötti szorosabb kapcsolat kialakítását szolgálja.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Az alapvető viszonosság hiányának felmérésekor a Bizottságnak azt kell vizsgálnia, hogy az érintett ország közbeszerzési joga a nemzetközi közbeszerzési előírásokkal összhangban milyen mértékben biztosítja az átláthatóságot, és milyen mértékben zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és gazdasági szereplők hátrányos megkülönböztetését. Ezenfelül meg kell vizsgálnia, hogy a hatóságok és/vagy független ajánlatkérők milyen mértékben tartanak fenn vagy vezetnek be az uniós árukat, szolgáltatásokat és gazdasági szereplőket hátrányosan megkülönböztető gyakorlatokat.

(16) Az alapvető viszonosság hiányának felmérésekor a Bizottságnak azt kell vizsgálnia, hogy az érintett ország közbeszerzési és koncessziós joga a nemzetközi közbeszerzési és koncessziós előírásokkal összhangban milyen mértékben biztosítja az átláthatóságot, és milyen mértékben zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és gazdasági szereplők hátrányos megkülönböztetését. Ezenfelül meg kell vizsgálnia, hogy a hatóságok és/vagy független ajánlatkérők milyen mértékben tartanak fenn vagy vezetnek be az uniós árukat, szolgáltatásokat és gazdasági szereplőket hátrányosan megkülönböztető gyakorlatokat, továbbá hogy a közbeszerzésről szóló (2013/…/EU) irányelv XI. mellékletében és a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló (2013/…/EU) irányelv XIV. mellékletében felsorolt nemzetközi munkaügyi jogi rendelkezések hatóságok általi betartásának elmulasztása milyen mértékben okozott nehézségeket az európai vállalkozások számára, amikor e vállalkozások megpróbáltak harmadik országokban szerződéseket és koncessziókat elnyerni, és minderről bejelentést tettek a Bizottságnál.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) Az Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatok értékelésekor az ajánlatkérő szerveknek és a Bizottságnak biztosítaniuk kell a tisztességes kereskedelem kritériumainak, valamint a közbeszerzésről szóló (2013/XXX/EU) irányelv 15. cikkének (2) bekezdésében és XI. mellékletében megállapított munkajogi és környezetvédelmi szabványoknak való megfelelést.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy megelőzze a tervezett kizárásnak az érintett országgal folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásokra gyakorolt lehetséges kedvezőtlen hatását. A Bizottságot ezért – amennyiben egy ország érdemi tárgyalásokat folytat az Unióval a közbeszerzési piachoz való hozzáférésről, és a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a közeljövőben ésszerűen előre látható a korlátozó közbeszerzési gyakorlatok felszámolása – fel kell hatalmazni végrehajtási aktus elfogadására, amely előírja, hogy az ezen országból származó áruk és szolgáltatások egy évig nem zárhatók ki a szerződések odaítélési eljárásaiból.

(17) A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy megelőzze a tervezett kizárásnak az érintett országgal folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásokra gyakorolt lehetséges kedvezőtlen hatását. A Bizottságot ezért – amennyiben egy ország érdemi tárgyalásokat folytat az Unióval a közbeszerzési és/vagy koncessziós piachoz való hozzáférésről, és a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a közeljövőben ésszerűen előre látható a korlátozó közbeszerzési és/vagy koncessziós gyakorlatok felszámolása – fel kell hatalmazni végrehajtási aktus elfogadására, amely előírja, hogy az ezen országból származó áruk és szolgáltatások egy évig nem zárhatók ki a szerződések vagy koncessziók odaítélési eljárásaiból.

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről és a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló irányelvről folytatott háromoldalú tárgyalásokon az Európai Parlament által képviselt állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Tekintettel arra, hogy a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások uniós közbeszerzési piacra jutása a közös kereskedelempolitika hatálya alá tartozik, a tagállamok vagy azok ajánlatkérő szervei / ajánlatkérői semmilyen, az e rendeletben foglaltaktól eltérő egyéb intézkedéssel nem korlátozhatják a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások közbeszerzési eljárásaikban való részvételét.

(18) Tekintettel arra, hogy a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások uniós közbeszerzési és koncessziós piacra jutása a közös kereskedelempolitika hatálya alá tartozik, a tagállamok vagy azok ajánlatkérő szervei / ajánlatkérői semmilyen, az e rendeletben vagy más vonatkozó uniós jogszabályban foglaltaktól eltérő egyéb intézkedéssel nem korlátozhatják a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások közbeszerzési eljárásaikban való részvételét.

Indokolás

Mivel még nem látható, hogy a jövőbeli rendelet milyen rendelkezéseket fog tartalmazni, nem lehet már most kijelenteni, hogy ez a rendelet lesz az egyedüli és egyetlen jogalap, amely korlátozhatja a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások közbeszerzési eljárásainkban való részvételét. Az „uniós jogra” való tágabb hivatkozás többek között lehetővé teszi a 2004/17/EK irányelv 58. és 59. cikkében foglalt rendelkezések beillesztését, egyúttal pedig a közösségi szabályoknak nem megfelelő nemzeti intézkedések kizárását.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Tekintettel arra, hogy az Európai Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan ajánlatokkal összefüggésben, amelyekben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ilyen áruk és szolgáltatások összértékének 50 %-át, az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők nehezebben tudják értékelni az ajánlattevők indokolását, rendelkezni kell a kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok kezelésének fokozott átláthatóságáról. A közbeszerzésről szóló irányelv 69. cikkében és a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 79. cikkében foglalt szabályokon túl annak az ajánlatkérő szervnek / ajánlatkérőnek, amely ilyen kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, erről írásban tájékoztatnia kell a többi ajánlattevőt, megjelölve a felszámított ár vagy költségek kirívóan alacsony jellegének okait. Ennek köszönhetően ezek az ajánlattevők elősegíthetik annak pontosabb felmérését, hogy a sikeres ajánlattevő teljes körűen teljesíteni tudja-e a szerződést az ajánlattételi dokumentációban ismertetett feltételek szerint. Ez a további tájékoztatás tehát javítja az egyenlő esélyeket az EU közbeszerzési piacán.

(19) Tekintettel arra, hogy az Európai Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan ajánlatokkal összefüggésben, amelyekben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ilyen áruk és szolgáltatások összértékének 50%-át, az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők nehezebben tudják értékelni az ajánlattevők indokolását, rendelkezni kell a kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok kezelésének fokozott átláthatóságáról. Előfordulhat, hogy azok az ajánlatok, amelyek kirívóan alacsony összegűnek tűnnek az építési beruházások, áruk vagy szolgáltatások tekintetében, műszakilag, gazdaságilag vagy jogilag tisztességtelen feltételezéseken vagy gyakorlatokon alapulnak. A 20XX/XXX/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv13a 69. cikkében és a 20XX/XXX/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv13b 79. cikkében foglalt szabályokon túl annak az ajánlatkérő szervnek / ajánlatkérőnek, amely ilyen kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, erről írásban tájékoztatnia kell a többi ajánlattevőt, megjelölve a felszámított ár vagy költségek kirívóan alacsony jellegének okait. Ha az ajánlattevő nem tud kielégítő magyarázattal szolgálni, az ajánlatkérő jogosult elutasítani az ajánlatot. Ennek köszönhetően ezek az ajánlattevők elősegíthetik annak pontosabb felmérését, hogy a sikeres ajánlattevő teljes körűen teljesíteni tudja-e a szerződést az ajánlattételi dokumentációban ismertetett feltételek szerint. Ez a további tájékoztatás tehát javítja az egyenlő esélyeket az EU közbeszerzési piacán.

 

_________________

 

13a 20XX/XXX/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a közbeszerzésről (HL XXX) (2011/0438(COD)).

 

13b 20XX/XXX/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről (HL XXX) (2011/0439(COD)).

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy saját kezdeményezésére vagy az érdekeltek vagy egy tagállam megkeresése alapján bármikor valamely harmadik ország által állítólagosan alkalmazott korlátozó közbeszerzési gyakorlatokra irányuló külső közbeszerzési vizsgálatot kezdeményezzen. A vizsgálatnak különösen figyelembe kell vennie, hogy a Bizottság e rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján a korábbiakban több, harmadik országot érintő tervezett kizárást jóváhagyott. Az ilyen vizsgálati eljárások nem sérthetik a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján a Közösséget megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő közösségi eljárások megállapításáról szóló 1994. december 22-i 3286/94/EK tanácsi rendeletet14.

(20) A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy saját kezdeményezésére vagy az érdekeltek vagy egy tagállam megkeresése alapján bármikor valamely harmadik ország által állítólagosan alkalmazott korlátozó közbeszerzési vagy koncessziós gyakorlatokra irányuló külső vizsgálatot kezdeményezzen. Az ilyen vizsgálati eljárások nem sérthetik a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján a Közösséget megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő közösségi eljárások megállapításáról szóló 1994. december 22-i 3286/94/EK tanácsi rendeletet14.

________________

________________

14.HL L 349., 1994.12.31.

14.HL L 349., 1994.12.31.

Indokolás

A kiigazítás a 6. és a 8. cikkben foglalt eljárások közötti szorosabb kapcsolat kialakítását szolgálja.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Ha a Bizottság a rendelkezésére álló információk alapján okkal feltételezi, hogy valamely harmadik ország korlátozó közbeszerzési gyakorlatot vezetett be vagy tart fenn, képesnek kell lennie arra, hogy vizsgálatot indítson. Ha a harmadik ország korlátozó közbeszerzési gyakorlatának létezése megerősítést nyer, a Bizottság felkéri az érintett országot arra, hogy egyeztetéseket kezdjen vele a gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások adott országon belüli közbeszerzési pályázati lehetőségeinek javítása céljából.

(21) Ha a Bizottság a rendelkezésére álló információk alapján okkal feltételezi, hogy valamely harmadik ország korlátozó közbeszerzési vagy koncesszió-odaítélési gyakorlatot vezetett be vagy tart fenn, képesnek kell lennie arra, hogy vizsgálatot indítson. Ha a harmadik ország korlátozó közbeszerzési gyakorlatának létezése megerősítést nyer, a Bizottság felkéri az érintett országot arra, hogy egyeztetéseket kezdjen vele a gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások adott országon belüli közbeszerzési pályázati lehetőségeinek javítása céljából.

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről és a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló irányelvről folytatott háromoldalú tárgyalásokon az Európai Parlament által képviselt állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) Amennyiben az érintett országgal folytatott egyeztetések az uniós gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások tekintetében nem eredményezik a pályázati lehetőségek kellő javulását, a Bizottságnak megfelelő korlátozó intézkedéseket kell hoznia.

(22) Amennyiben az érintett országgal folytatott egyeztetések az uniós gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások tekintetében nem eredményezik a pályázati lehetőségek kellő javulását ésszerű időn belül, illetve az érintett harmadik ország által megtett kiigazító/javító intézkedések nem tekinthetők kielégítőnek, a Bizottságnak megfelelő korlátozó intézkedéseket kell hoznia.

Indokolás

Ez a módosítás a végeláthatatlan konzultációs eljárás elkerülését célozza (a preambulumbekezdés hozzáigazítása a 9. cikk (3) bekezdése harmadik albekezdésének törléséhez).

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) Az ilyen intézkedés lehet egyes harmadik országbeli áruk és szolgáltatások kötelező kizárása az európai uniós közbeszerzési eljárásokból, illetve az adott országból származó árukat és szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatokra vonatkozó kötelező áremelés előírása. Az említett intézkedések kijátszását elkerülendő, szükség lehet egyes olyan, az Európai Unióban letelepedett, külföldi irányítású vagy tulajdonú jogi személyek kizárására is, amelyek nem folytatnak jelentős üzleti tevékenységet úgy, hogy eközben az érintett tagállam gazdaságával közvetlen és tényleges kapcsolatban állnak. A megfelelő intézkedéseknek arányosnak kell lenniük azokkal a korlátozó közbeszerzési gyakorlatokkal, amelyekre válaszul azokat meghozzák.

(23) Az ilyen intézkedés lehet egyes harmadik országbeli áruk és szolgáltatások kötelező kizárása az európai uniós közbeszerzési vagy koncesszió-odaítélési eljárásokból, illetve az adott országból származó árukat és szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatokra vonatkozó kötelező áremelés előírása. Az említett intézkedések kijátszását elkerülendő, szükség lehet egyes olyan, az Európai Unióban letelepedett, külföldi irányítású vagy tulajdonú jogi személyek kizárására is, amelyek nem folytatnak jelentős üzleti tevékenységet úgy, hogy eközben az érintett tagállam gazdaságával közvetlen és tényleges kapcsolatban állnak. A megfelelő intézkedéseknek arányosnak kell lenniük azokkal a korlátozó közbeszerzési gyakorlatokkal, amelyekre válaszul azokat meghozzák, és legfeljebb ötéves időszakra kell szólniuk, ami további öt évre meghosszabbítható.

Indokolás

E módosítás célja egyes harmadik országokból származó áruk és szolgáltatások kötelező kizárásának öt évre történő korlátozása.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a) Szintén elengedhetetlen, hogy – a környezetvédelmi, szociális és munkaügyi követelmények megfelelő integrálására tekintettel – az ajánlatkérő szervek megfelelő intézkedéseket tegyenek annak érdekében, hogy nemzeti és uniós szinten egyaránt biztosítsák a munkálatok végrehajtásának helyén alkalmazandó, nemzetközi kötelezettségekből, törvényekből, rendelkezésekből, rendeletekből és határozatokból, valamint kollektív megállapodásokból adódó környezetvédelmi, szociális és munkaügyi követelményeknek való megfelelést.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) Az Unió legkevésbé fejlett országokkal kapcsolatos átfogó politikájának fényében – amelyről többek között az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől történő alkalmazásáról szóló, 2008. július 22-i 732/2008/EK tanácsi rendelet is rendelkezik –, helyénvaló az ezen országokból származó áruk és szolgáltatások uniós árukkal és szolgáltatásokkal egyenértékűként történő kezelése.

(26) A fejlődő országok gazdasági növekedésének támogatására, valamint a globális értékláncba való integrációjukra vonatkozó átfogó uniós politikai célkitűzés fényében, amely alapján az Unió a 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint létrehozta az általános preferenciarendszert, helyénvaló, hogy a „fegyver kivételével mindent” megállapodásban kedvezményezettként részt vevő, a 978/2012/EU rendelet IV. mellékletében meghatározott legkevésbé fejlett országokból származó árukat és szolgáltatásokat, valamint a diverzifikáció hiánya és a nemzetközi kereskedelemben való elégtelen részvétel miatt kiszolgáltatottnak tekintett, a 978/2012/EU rendelet VII. melléklete szerint meghatározott fejlődő országokból származó árukat és szolgáltatásokat az uniós árukkal és szolgáltatásokkal egyenértékűként kezeljék.

Indokolás

Az előadó e módosítással a legkevésbé fejlett országokat és az általános preferenciarendszer (GSP+) potenciális kedvezményezett országait szeretné kizárni a rendelet hatálya alól.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) Annak érdekében, hogy az Európai Unió jogrendjében megjelenjenek az e rendelet elfogadását követően a közbeszerzés területén tett nemzetközi piacrajutási kötelezettségvállalások, a Bizottságot az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban fel kell hatalmazni arra, hogy jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet mellékletében szereplő nemzetközi megállapodások jegyzékének módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten – megfelelő konzultációkat folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(27) Annak érdekében, hogy az Európai Unió jogrendjében megjelenjenek az e rendelet elfogadását követően a közbeszerzés és a koncessziók területén tett nemzetközi piacrajutási kötelezettségvállalások, a Bizottságot az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban fel kell hatalmazni arra, hogy jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet mellékletében szereplő nemzetközi megállapodások jegyzékének módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten – megfelelő konzultációkat folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbségeket.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30) A Bizottságnak legalább háromévente jelentést kell benyújtania e rendelet alkalmazásáról.

(30) A Bizottságnak legalább háromévente jelentést kell benyújtania e rendelet alkalmazásáról. A jelentésben a Bizottságnak értékelnie kell e rendelet működését, valamint a közbeszerzési piacok megnyitása terén megvalósuló viszonossággal kapcsolatban tett előrehaladást. A rendelet alkalmazásáról szóló, legkésőbb annak hatálybalépésétől számított hat év elteltével benyújtandó második jelentéssel együtt a Bizottságnak vagy javaslatot kell benyújtania a rendelet javítására, vagy fel kell sorolnia azokat az indokokat, melyek véleménye szerint szükségtelenné teszik e rendelet módosítását. Amennyiben a Bizottság sem kiigazítási javaslatot nem nyújt be, sem a rendelet módosításának szükségtelen voltát alátámasztó érveit nem fejti ki, a rendelet hatályát veszti.

Indokolás

A módosítással az előadó célja egy felülvizsgálati záradék beillesztése.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31) Az arányosság elvével összhangban a közös külső közbeszerzési politika létrehozására irányuló alapvető cél eléréséhez szükséges és helyénvaló az Európai Unió nemzetközi kötelezettségvállalásai által nem érintett árukkal és szolgáltatásokkal szembeni bánásmódra vonatkozó szabályok megállapítása. Az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban ez a harmadik országbeli gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások piacra jutásáról szóló rendelet nem lépi túl a kitűzött cél eléréséhez szükséges mértéket,

(31) Az arányosság elvével összhangban a közös külső közbeszerzési és koncessziós politika létrehozására irányuló alapvető cél eléréséhez szükséges és helyénvaló az Európai Unió nemzetközi kötelezettségvállalásai által nem érintett árukkal és szolgáltatásokkal szembeni bánásmódra vonatkozó szabályok megállapítása. Az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban ez a harmadik országbeli gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások piacra jutásáról szóló rendelet nem lépi túl a kitűzött cél eléréséhez szükséges mértéket,

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbségeket.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ez a rendelet a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az építési beruházás és/vagy építmény kivitelezésére, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, uniós ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők általi szerződés-odaítélési eljárásokban való részvételére vonatkozó szabályokat állapít meg, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokat határoz meg.

(1) Ez a rendelet a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az építési beruházás és/vagy építmény kivitelezésére, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, uniós ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők általi szerződés-odaítélési eljárásokban való részvételére vonatkozó szabályokat állapít meg, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokat határoz meg. A tagállamok vagy azok ajánlatkérő szervei / ajánlatkérői kizárólag az e rendeletben vagy más vonatkozó uniós jogszabályban foglalt intézkedések révén korlátozhatják a harmadik országokból származó áruk és szolgáltatások közbeszerzési eljárásaikban való részvételét.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt a rendeletet olyan szerződések odaítélésére kell alkalmazni, amelyek esetében az árukat és szolgáltatásokat közbeszerzési céllal és nem viszonteladásra, illetve nem kereskedelmi értékesítésre szánt termékek előállítására vagy ilyen szolgáltatásnyújtás során történő felhasználás céljára szerzik be.

Ezt a rendeletet olyan szerződések odaítélésére kell alkalmazni, amelyek esetében az árukat és szolgáltatásokat közbeszerzési céllal szerzik be, valamint koncessziók odaítélésére a hatóságok részére nyújtott szolgáltatások esetén, és nem viszonteladásra, illetve nem kereskedelmi értékesítésre szánt termékek előállítására vagy ilyen szolgáltatásnyújtás során történő felhasználás céljára.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbségeket. Áruk beszállítására vonatkozó koncessziók ellenben nem léteznek.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) „szállító”: bármely természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely a piacon árukat kínál;

a) „gazdasági szereplő”: bármely természetes vagy jogi személy vagy állami szervezet vagy ilyen személyek és/vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházás és/vagy építmény kivitelezését, árubeszerzést és szolgáltatásnyújtást kínál;

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről szóló irányelvről folytatott tárgyalásokon az Európai Parlament által képviselt állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) „szolgáltató”: bármely természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését és/vagy építmények építését vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;

b) „ajánlattevő”: olyan gazdasági szereplő, amely ajánlatot nyújtott be;

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről szóló irányelvről folytatott tárgyalásokon az Európai Parlament által képviselt állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) „kötelezettségvállalások által érintett áru vagy szolgáltatás”: olyan országból származó áru vagy szolgáltatás, amellyel az Unió piacrajutási kötelezettségvállalásokat tartalmazó nemzetközi közbeszerzési megállapodást kötött, és amelyre vonatkozóan az adott megállapodást alkalmazni kell. E rendelet I. mellékletében megtalálható a vonatkozó megállapodások jegyzéke;

d) „kötelezettségvállalások által érintett áru vagy szolgáltatás”: olyan országból származó áru vagy szolgáltatás, amellyel az Unió piacrajutási kötelezettségvállalásokat tartalmazó nemzetközi közbeszerzési vagy koncessziós megállapodást kötött, és amelyre vonatkozóan az adott megállapodást alkalmazni kell. E rendelet I. mellékletében megtalálható a vonatkozó megállapodások jegyzéke;

 

Ez a módosítás (a koncessziók betoldása a közbeszerzések említése esetén) a teljes jogalkotási szövegre vonatkozik, elfogadása a szöveg egészében technikai kiigazításokat tesz szükségessé.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbségeket.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) „gazdasági szereplő”: magában foglalja a szállító és a szolgáltató fogalmát is;

törölve

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről szóló irányelvről folytatott tárgyalásokon az Európai Parlament által képviselt állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) „ajánlattevő”: ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő;

törölve

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről szóló irányelvről folytatott tárgyalásokon az Európai Parlament által képviselt állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) „kötelező áremelés”: az ajánlatkérők számára előírt azon kötelezettségre utal, hogy bizonyos kivételektől eltekintve növelniük kell az egyes harmadik országokból származó, szerződés-odaítélési eljárásokban kínált szolgáltatások és/vagy áruk árát.

e) „kötelező áremelés”: az ajánlatkérők számára előírt azon kötelezettségre utal, hogy bizonyos kivételektől eltekintve növelniük kell az egyes harmadik országokból származó, szerződés- vagy koncesszió-odaítélési eljárásokban kínált szolgáltatások és/vagy áruk árát.

 

(Ez a módosítás (a „koncesszió-odaítélési eljárások” betoldása a „szerződés-odaítélési eljárások” említése esetén, mind egyes, mind többes számban) a teljes jogalkotási szövegre vonatkozik, elfogadása a szöveg egészében technikai kiigazításokat tesz szükségessé.)

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közötti különbségeket.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ga) „alapvető viszonosság hiánya”: harmadik országok közhatóságai vagy szerződő szervei által elfogadott vagy végrehajtott bármely olyan törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedés, eljárás vagy gyakorlat megléte, amely korlátozza a közbeszerzési vagy koncessziós piacokhoz való hozzáférést – különösen az átláthatóság nemzetközi mértékhez képesti hiánya, valamint diszkriminatív jogszabályi rendelkezések és gyakorlatok révén –, ami az uniós gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások súlyos és ismétlődő hátrányos megkülönböztetését eredményezi.

 

Az „alapvető viszonosság hiányát” kell feltételezni azokban az esetekben is, amelyekben a közbeszerzésről szóló (2013/XXX/EU) irányelv XI. mellékletében és a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló (2013/XXX/EU) irányelv XIV. mellékletében felsorolt nemzetközi munkaügyi jogi rendelkezések hatóságok általi betartásának elmulasztása az európai vállalkozások számára súlyos nehézségeket eredményezett, amikor e vállalkozások megpróbáltak harmadik országokban szerződéseket és koncessziókat elnyerni, és minderről bejelentést tettek a Bizottságnál.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az áruk származását a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet18 22–26. cikkével összhangban kell meghatározni.

(1) Az áruk származását a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 59–63. cikkével összhangban kell meghatározni, beleértve a 65. cikke értelmében elfogadandó további rendelkezéseket.

__________________

 

18 HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

 

Indokolás

Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 2012/0027(COD) rendelet (átdolgozás), amelyet épp most véglegesítenek, hatályon kívül helyezi a 450/2008/EK rendeletet (Modernizált Vámkódex), valamint a 2913/1992/EK rendeletet, és azok helyébe lép. Az ütemterv szerint a plenáris ülés szeptemberben szavaz róla, és 2013. november 1-ig hatályba lép.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szolgáltatás származását az azt nyújtó természetes vagy jogi személy származása alapján kell megállapítani. A szolgáltató származása:

A szolgáltatás származását az azt nyújtó természetes vagy jogi személy származása alapján kell megállapítani. A szolgáltatást nyújtó gazdasági szereplő származása:

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről szóló irányelvről folytatott tárgyalásokon az Európai Parlament által képviselt állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kötelezettségvállalások által érintett és nem érintett áruk és szolgáltatások kezelése

A kötelezettségvállalások által érintett és nem érintett áruk és szolgáltatások kezelése

Az építési munkálatok kivitelezésére és/vagy építmények építésére, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések odaítélésekor az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők a kötelezettségvállalások által érintett árukat és szolgáltatásokat az Európai Unióból származó árukkal és szolgáltatásokkal azonos elbánásban részesítik.

Az építési munkálatok kivitelezésére és/vagy építmények építésére, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések, vagy az építési munkákra vagy szolgáltatásokra irányuló koncessziók odaítélésekor az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők a kötelezettségvállalások által érintett árukat és szolgáltatásokat az Unióból származó árukkal és szolgáltatásokkal azonos elbánásban részesítik.

A 732/2008/EK rendelet I. mellékletében felsorolt legkevésbé fejlett országokból származó áruk vagy szolgáltatások a kötelezettségvállalások által érintett áruknak és szolgáltatásoknak minősülnek.

A 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletében felsorolt legkevésbé fejlett országokból, valamint a diverzifikáció hiánya, valamint a nemzetközi kereskedelmi rendszerben és a világgazdaságban való elégtelen részvétel miatt kiszolgáltatottnak tekintett, a 978/2012/EU rendelet VII. melléklete szerint meghatározott fejlődő országokból származó áruk vagy szolgáltatások a kötelezettségvállalások által érintett áruknak és szolgáltatásoknak minősülnek.

Indokolás

Az előadó e módosítással a legkevésbé fejlett országokat és az általános preferenciarendszer (GSP+) potenciális kedvezményezett országait szeretné kizárni a rendelet hatálya alól.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők kérelmére az olyan szerződések esetén, amelyek hozzáadottérték-adó (héa) nélküli becsült értéke legalább 5 millió EUR, megvizsgálja, jóváhagyható-e az, hogy az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők – a következő feltételek mellett – kizárják a szerződések odaítélési eljárásaiból az Unión kívülről származó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan ajánlatokat, amelyekben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ajánlatban szereplő áruk és szolgáltatások összértékének 50 %-át.

(1) Amennyiben a Bizottság a 8. cikkben foglaltak szerint külső közbeszerzési vizsgálatot indít, az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők kérelmére és a vizsgálat megindításáról szóló közleménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét követően az olyan szerződések esetén, amelyek hozzáadottérték-adó (héa) nélküli becsült értéke legalább 5 millió EUR, megvizsgálja, jóváhagyható-e az, hogy az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők – a következő feltételek mellett – kizárják a szerződések odaítélési eljárásaiból az Unión kívülről származó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan ajánlatokat, amelyekben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ajánlatban szereplő áruk és szolgáltatások összértékének 50%-át.

Indokolás

A módosítás a 6. és a 8. cikkben foglalt eljárások közötti szorosabb kapcsolat kialakítását szolgálja.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő az (1) bekezdés alapján kérelmezni kívánja a szerződések odaítélési eljárásaiból történő kizárást, ezt a 2004/18/EK irányelv 35. cikke vagy a 2004/17/EK irányelv 42. cikke, illetve a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló irányelv 26. cikke szerint általa közzétett szerződési hirdetményben feltünteti.

Amennyiben az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő az (1) bekezdés alapján kérelmezni kívánja a szerződések odaítélési eljárásaiból történő kizárást, ezt egyértelműen feltünteti a közbeszerzésről szóló [2014/…/EU] irányelv és a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló [2014/…/EU] irányelv 2. cikkének (15) bekezdésében foglaltak szerinti „műszaki leírás”, illetve „ismertető” bevezető részében vagy a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló [2014/…/EU] irányelv 2. cikkének (13) bekezdésében foglaltak szerinti „műszaki és működési követelmények” bevezető részében.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő ajánlatot kap, amelyre vonatkozóan emiatt kizárást kíván kérelmezni, erről értesíti a Bizottságot. Az értesítési eljárás ideje alatt az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő folytathatja az ajánlatok elemzését.

Ha az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő ajánlatot kap, amelyre vonatkozóan emiatt kizárást kíván kérelmezni, erről nyolc naptári napon belül értesíti a Bizottságot. Az értesítési eljárás ideje alatt az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő folytathatja az ajánlatok elemzését.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a szerződés tárgyának leírása;

b) a szerződés vagy koncesszió tárgyának leírása;

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

da) adott esetben a Bizottság által hasznosnak ítélt bármely egyéb információ.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság az ajánlatkérő szervtől / ajánlatkérőtől további tájékoztatást kérhet.

törölve

Indokolás

Mivel a vizsgálatot a 8. cikk értelmében folytatják le, a vizsgálatra vonatkozó határidőknek is ebben a cikkben kell szerepelniük.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kért információkat a további tájékoztatásra irányuló kérés kézhezvételének napját követő első munkanaptól számított nyolc munkanapon belül kell biztosítani. Ha a Bizottság ez idő alatt nem kap tájékoztatást, a (3) bekezdésben meghatározott időszak megszakad, amíg a Bizottság megkapja a kért információkat.

A kért információkat a további tájékoztatásra irányuló kérés kézhezvételének napját követő első naptári naptól számított nyolc naptári napon belül kell biztosítani. Ha a Bizottság ez idő alatt nem kap tájékoztatást, a (3) bekezdésben meghatározott időszak megszakad, amíg a Bizottság megkapja a kért információkat.

Indokolás

Az előadó azt kívánja biztosítani, hogy „nap”, „naptári nap” és „munkanap” váltogatott alkalmazása helyett a javaslat mindvégig egységesen a naptári napot használja.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett szerződések esetén a Bizottság az értesítés kézhezvételét követő első munkanaptól számított két hónapon belül végrehajtási aktust fogad el a tervezett kizárás jóváhagyásáról. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Ez az időtartam kellően indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb két hónappal meghosszabbítható, különösen, ha az értesítésben vagy az ahhoz csatolt dokumentumokban szereplő információ hiányos vagy pontatlan, illetve, ha a korábban közölt tények tekintetében lényeges változás következett be. Ha e két hónapos időszak vagy a meghosszabbított időszak végéig a Bizottság nem fogadott el a kizárást jóváhagyó vagy elutasító határozatot, úgy kell tekinteni, hogy a Bizottság elutasította a kizárást.

(3) Amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy a kizárni tervezett áruk és/vagy szolgáltatások tekintetében fennáll az alapvető viszonosság hiánya a 2. cikk (1) bekezdésének ga) pontjában meghatározottak szerint, a 17. cikk (2) bekezdésében meghatározott vizsgálati eljárás szerint végrehajtási aktust fogad el, amelyben jóváhagyja a vizsgálattal érintett ajánlatok kizárását. A végrehajtási aktust az (1) bekezdésben említett kérelem beérkezését követő első naptári naptól számított egy hónapon belül kell elfogadni. Ez az időtartam kellően indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb egy hónappal meghosszabbítható, különösen, ha az értesítésben vagy az ahhoz csatolt dokumentumokban szereplő információ hiányos vagy pontatlan, illetve, ha a korábban közölt tények tekintetében lényeges változás következett be. Ha ezen egyhónapos időszak vagy a meghosszabbított időszak végéig a Bizottság nem fogadott el a kizárást jóváhagyó vagy elutasító határozatot, úgy kell tekinteni, hogy a Bizottság elutasította a kizárást.

 

Ez a kizárás a 8. cikkben meghatározott külső közbeszerzési vizsgálat lezárásáig, a 9. cikkben meghatározott konzultációs eljárás lezárásáig, és adott esetben a 10. cikkben meghatározott, a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások uniós közbeszerzési piacra jutását korlátozó intézkedések esetleges elfogadásáig ideiglenes marad.

Indokolás

Az előadó azt kívánja biztosítani, hogy „nap”, „naptári nap” és „munkanap” váltogatott alkalmazása helyett a javaslat mindvégig egységesen a naptári napot használja. Továbbá a javaslatban szereplő valamennyi eljárás lerövidítését szeretné elérni a gyorsabb védelem biztosítása végett.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az a) pontban említett megállapodás hiányában és akkor, ha a harmadik ország olyan korlátozó közbeszerzési intézkedéseket tart fenn, amelyek eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében kialakul az alapvető viszonosság hiánya.

b) az a) pontban említett megállapodás hiányában és akkor, ha a harmadik ország olyan korlátozó közbeszerzési vagy a koncesszió odaítélésére vonatkozó intézkedéseket tart fenn, amelyek eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében kialakul az alapvető viszonosság hiánya, különösen ahol e korlátozó intézkedések sértik az uniós iparpolitikát.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A b) pont alkalmazásában alapvető viszonosság hiánya feltételezhető, ha a korlátozó közbeszerzési intézkedések nyomán az uniós gazdasági szereplőket, árukat és szolgáltatásokat súlyos és rendszeres hátrányos megkülönböztetés éri.

törölve

Indokolás

E bekezdést a 2. cikk (2) bekezdésének új ea) pontja váltja fel.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az alapvető viszonosság hiányának felmérésekor a Bizottság a következőket vizsgálja:

törölve

a) az érintett ország közbeszerzési joga a nemzetközi közbeszerzési előírásokkal összhangban milyen mértékben biztosítja az átláthatóságot, és milyen mértékben zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és gazdasági szereplők hátrányos megkülönböztetését;

 

b) a hatóságok és/vagy független ajánlatkérők milyen mértékben tartanak fenn vagy vezetnek be az uniós árukat, szolgáltatásokat és gazdasági szereplőket hátrányosan megkülönböztető gyakorlatokat.

 

Indokolás

E bekezdést a 2. cikk (2) bekezdésének új ea) pontja váltja fel.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Azok az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők, amelyek valamely ajánlatot az (1) bekezdés alapján kizártak, ezt feltüntetik a 2004/18/EK irányelv 35. cikke, a 2004/17/EK irányelv 42. cikke, illetve a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló irányelv 27. cikke szerint általuk közzétett, a közbeszerzési szerződés odaítéléséről szóló hirdetményben. A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el a szerződések odaítéléséről szóló hirdetményekhez használandó szabványos űrlapok létrehozására. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (3) bekezdésben említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve

Indokolás

A módosítás célja a 6. cikkben megállapított új eljárással való összhang biztosítása.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, ha a Bizottság a 9. cikk (4) bekezdésével összhangban végrehajtási aktust fogadott el az Unióval érdemi tárgyalásokat folytató országból származó áruk és szolgáltatások ideiglenes piacra jutására vonatkozóan.

(8) Előfordulhat, hogy az (1) bekezdést nem kell alkalmazni, ha a Bizottság a 9. cikk (4) bekezdésével összhangban végrehajtási aktust fogadott el az Unióval tárgyalásokat folytató országból származó áruk és szolgáltatások ideiglenes piacra jutására vonatkozóan. A Bizottság erre vonatkozó döntését megfelelően megindokolja a kérelmező ajánlatkérő szerv számára.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló irányelv 69. cikke vagy a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 79. cikke értelmében – az ajánlattevő állításainak ellenőrzését követően – olyan, az Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat és egyúttal kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, amelyben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ajánlatban szereplő áruk és szolgáltatások összértékének 50 %-át, erről írásban tájékoztatja a többi ajánlattevőt, megjelölve a felszámított ár vagy költségek kirívóan alacsony jellegének okait.

Amennyiben az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló irányelv 69. cikke vagy a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 79. cikke értelmében – az ajánlattevő állításainak ellenőrzését követően – olyan, az Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat és egyúttal kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, amelyben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ajánlatban szereplő áruk és szolgáltatások összértékének 50 %-át, erről írásban tájékoztatja a többi ajánlattevőt, megjelölve a felszámított ár vagy költségek kirívóan alacsony jellegének okait. A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők a közbeszerzési szerződések teljesítése során betartsák a vonatkozó környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelyeket az uniós jog, a nemzeti jog, a kollektív szerződések, illetve a közbeszerzésről szóló 2013/…/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nemzetközi környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő visszatarthat minden olyan információt, amelyek közlése akadályozná a jogérvényesítést vagy más módon ellentétes volna a közérdekkel, vagy sértené – magán vagy állami tulajdonú – gazdasági szereplők törvényes üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági szereplők közötti tisztességes versenyt.

Miután az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő tájékoztatta a többi ajánlattevőt, hogy kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, azoknak megvan a lehetőségük arra, hogy meghatározott időn belül az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő rendelkezésére bocsássanak olyan vonatkozó információkat, amelyek lehetővé teszik az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő számára, hogy az elfogadásról szóló határozatát a felszámított ár vagy költségek kirívóan alacsony jellegének értékelésére esetleg hatással levő összes tényező ismeretében tudja meghozni.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy ez az Unió érdekeit szolgálja, a Bizottság saját kezdeményezésére vagy az érdekeltek vagy egy tagállam megkeresésére bármikor külső közbeszerzési vizsgálatot indíthat az állítólagos korlátozó közbeszerzési intézkedésekre vonatkozóan.

A Bizottság saját kezdeményezésére vagy az érdekeltek, az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő vagy egy tagállam megkeresésére bármikor külső közbeszerzési vizsgálatot indíthat az állítólagos korlátozó közbeszerzési intézkedésekre vonatkozóan. A külső közbeszerzési vizsgálat indítására vonatkozó döntésének meghozatalakor a Bizottság figyelembe veszi az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők vagy tagállamok által benyújtott kérelmek számát. Amennyiben a vizsgálat indítását a Bizottság elutasítja, döntését megfelelően indokolja a kérelmező tagállam, érdekelt fél vagy ajánlatkérő szerv számára.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság mindenekelőtt figyelembe veszi, hogy e rendelet 6. cikkének (3) bekezdése alapján a korábbiakban jóváhagyott-e már ilyen tervezett kizárást.

törölve

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett vizsgálat lefolytatása a 6. cikkben szereplő kritériumoknak megfelelően történik.

(2) Az (1) bekezdésben említett vizsgálat lefolytatása a 2. cikk ga) pontjában szereplő kritériumoknak megfelelően történik.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság arra vonatkozó értékelését, hogy az érintett harmadik ország alkalmaz-e korlátozó közbeszerzési intézkedéseket, az érdekeltek és a tagállamok által szolgáltatott információkra és/vagy a Bizottság által a vizsgálat során gyűjtött tényekre alapozza, és az értékelést a vizsgálat indításától számított kilenc hónapon belül lezárja. Kellően indokolt esetben ez az időtartam három hónappal meghosszabbítható.

(3) A Bizottság arra vonatkozó értékelését, hogy az érintett harmadik ország alkalmaz-e korlátozó közbeszerzési intézkedéseket, az érdekeltek és a tagállamok által szolgáltatott információkra és/vagy a Bizottság által a vizsgálat során vagy a harmadik országokban fennálló kereskedelmi korlátokról készített rendszeres jelentéseiből gyűjtött tényekre alapozza, és az értékelést a vizsgálat indításától számított három hónapon belül lezárja. Kellően indokolt esetben ez az időtartam egy hónappal meghosszabbítható.

 

A Bizottság az értékelés során figyelembe veszi az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők által az e cikkben foglalt eljárás megindítását követően benyújtott, a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott vizsgálatokra irányuló kérelmeket.

Indokolás

Az előadó a javaslatban szereplő valamennyi eljárást le szeretné rövidíteni a gyorsabb védelem biztosítása végett.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a konzultáció megkezdését követően az érintett ország kielégítő kiigazító/korrekciós intézkedéseket hoz, új piacrajutási kötelezettségeket azonban nem vállal, a Bizottság felfüggesztheti vagy lezárhatja a konzultációt.

Amennyiben a konzultáció megkezdését követően az érintett ország kielégítő kiigazító/korrekciós intézkedéseket hoz, új piacrajutási kötelezettségeket azonban nem vállal, a Bizottság felfüggesztheti vagy lezárhatja a konzultációt, vagy a 9. cikk (4) bekezdése értelmében felkérheti az érintett országot, hogy kezdjen tárgyalásokat.

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a harmadik ország által hozott kiigazító/korrekciós intézkedéseket visszavonják, felfüggesztik vagy nem megfelelően hajtják végre, a Bizottság:

Amennyiben a harmadik ország által hozott kiigazító/korrekciós intézkedéseket visszavonják, felfüggesztik vagy nem megfelelően hajtják végre, a Bizottság a 10. cikk szerint eljárva végrehajtási aktusokat fogad el a harmadik országból származó áruk és szolgáltatások közbeszerzési eljárásokban való részvételének korlátozására.

Indokolás

A módosítás a végeláthatatlan konzultációs eljárás elkerülését célozza.

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i. folytathatja vagy újraindíthatja a konzultációt az érintett harmadik országgal és/vagy

törölve

Indokolás

A módosítás a végeláthatatlan konzultációs eljárás elkerülését célozza.

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. a 10. cikk alapján eljárva végrehajtási aktusokat fogadhat el a harmadik országból származó áruk és szolgáltatások piacra jutásának korlátozására.

törölve

Indokolás

A módosítás a végeláthatatlan konzultációs eljárás elkerülését célozza.

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Amennyiben a konzultáció megindítását követően nyilvánvalóvá válik, hogy a legmegfelelőbb eszköz egy korlátozó közbeszerzési gyakorlat megszüntetéséhez nemzetközi megállapodás megkötése, tárgyalásokat kell folytatni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. és 218. cikkének rendelkezéseivel összhangban. Amennyiben egy ország érdemi tárgyalásokat folytat az Európai Unióval a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésről, a Bizottság végrehajtási aktust fogadhat el, amely előírja, hogy az adott országból származó áruk és szolgáltatások nem zárhatók ki a 6. cikk értelmében a szerződés-odaítélési eljárásokból.

(4) Amennyiben a konzultáció megindítását követően nyilvánvalóvá válik, hogy a legmegfelelőbb eszköz egy korlátozó közbeszerzési gyakorlat megszüntetéséhez nemzetközi megállapodás megkötése, tárgyalásokat kell folytatni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. és 218. cikkének rendelkezéseivel összhangban. Amennyiben egy ország tárgyalásokat folytat az Európai Unióval a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésről, a Bizottság végrehajtási aktust fogadhat el, amely előírja, hogy az adott országból származó áruk és szolgáltatások nem zárhatók ki a 6. cikk értelmében a szerződés-odaítélési eljárásokból. A Bizottság erre vonatkozó döntését megfelelően megindokolja a kérelmező tagállam, érdekelt fél vagy ajánlatkérő szerv számára.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság lezárhatja a konzultációt, ha az érintett ország a következők valamelyikének keretében az Unió által jóváhagyott nemzetközi kötelezettségvállalásokat tesz:

A Bizottság lezárhatja a konzultációt, ha az érintett ország az alábbi intézkedéseket hozta meg az Unióval vagy nemzetközi szinten:

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a) a következők valamelyikének keretében az Európai Unió által jóváhagyott nemzetközi kötelezettségvállalásokra került sor:

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii. kiterjeszti a WTO Kormányzati Beszerzési Megállapodása, illetve az annak keretében az Unióval kötött kétoldalú megállapodás alapján tett piacrajutási kötelezettségvállalásait,

iii. kiterjeszti a WTO Kormányzati Beszerzési Megállapodása, illetve az annak keretében az Unióval kötött kétoldalú megállapodás alapján tett piacrajutási kötelezettségvállalásait, és

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

b) az érintett ország korrekciós intézkedéseket hozott.

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Amennyiben a harmadik országgal folytatott konzultáció a megkezdése napjától számított 15 hónapon belül nem jár kielégítő eredménnyel, a Bizottság megszünteti a konzultációt és mérlegeli, hogy e rendelet 10. cikkével összhangban eljárva a harmadik országból származó áruk és szolgáltatások piacra jutását korlátozó végrehajtási aktust fogadjon el.

(6) Amennyiben a harmadik országgal folytatott konzultáció a megkezdése naptári napjától számított 12 hónapon belül nem jár kielégítő eredménnyel, a Bizottság megszünteti a konzultációt és mérlegeli, hogy e rendelet 10. cikkével összhangban eljárva a harmadik országból származó áruk és szolgáltatások piacra jutását korlátozó végrehajtási aktust fogadjon el.

Indokolás

Az előadó a javaslatban szereplő valamennyi eljárást le szeretné rövidíteni a gyorsabb védelem biztosítása végett.

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben a 8. cikk szerinti vizsgálat során és a 9. cikkben előírt eljárás lefolytatását követően megállapítást nyer, hogy az adott harmadik ország által bevezetett vagy fenntartott korlátozó közbeszerzési intézkedések eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében a 6. cikk szerint kialakul az alapvető viszonosság hiánya, a Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el a harmadik országból származó áruk és szolgáltatások piacra jutásának ideiglenes korlátozására. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(1) Amennyiben a 8. cikk szerinti vizsgálat során és a 9. cikkben előírt eljárás lefolytatását követően megállapítást nyer, hogy az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében fennáll a 2. cikk (1) bekezdésének ga) pontja szerinti alapvető viszonosság hiánya, a Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el a harmadik országból származó áruk és szolgáltatások piacra jutásának legfeljebb öt évre szóló, és további öt évre meghosszabbítható ideiglenes korlátozására. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

E módosítás célja egyes harmadik országokból származó áruk és szolgáltatások kötelező kizárásának öt évre történő korlátozása.

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdés alapján elfogadott intézkedések különösen az alábbiakra korlátozódhatnak:

A Bizottság nem hagyja jóvá a tervezett kizárást, ha az sérti az Unió nemzetközi megállapodásokban tett piacrajutási kötelezettségvállalásait. Az (1) bekezdés alapján elfogadott intézkedések különösen az alábbiakra korlátozódhatnak:

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben a 9. cikk (4) bekezdése és a 10. cikk alapján hozott intézkedéseket időközben nem függesztették fel vagy vonták vissza, a hatálybalépésüktől számított öt év elteltével érvényüket vesztik.

Indokolás

E módosítás célja egyes harmadik országokból származó áruk és szolgáltatások kötelező kizárásának öt évre történő korlátozása.

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők dönthetnek úgy, hogy a közbeszerzési eljárás tekintetében nem alkalmazzák a 10. cikk szerinti intézkedéseket, ha:

(1) Az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők kérhetik a Bizottságot, hogy a közbeszerzési eljárás tekintetében ne alkalmazza a 10. cikk szerinti intézkedéseket, ha:

Indokolás

A módosítást a 6. és a 8. cikkben foglalt eljárások közötti szorosabb kapcsolat és a bennük végrehajtott változtatások teszik szükségessé.

Módosítás  76

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a Bizottság 15 naptári napon belül nem fogad el a kérvényt jóváhagyó vagy elutasító határozatot, úgy kell tekinteni, hogy a Bizottság elutasította a kérelmet. Kivételes esetekben ez a határidő további legfeljebb 5 naptári nappal meghosszabbítható.

Indokolás

A módosítást a 6. és a 8. cikkben foglalt eljárások közötti szorosabb kapcsolat és a bennük végrehajtott változtatások teszik szükségessé.

Módosítás  77

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni az e rendelet 10. cikke alapján elfogadott vagy a 11. cikk alapján ismét hatályba léptetett korlátozó intézkedéseket, e szándékát feltünteti a 2004/18/EK irányelv 35. cikke vagy a 2004/17/EK irányelv 42. cikke szerint általa közzétett szerződési hirdetményben. Legkésőbb a szerződési hirdetmény közzétételétől számított tíz naptári napon belül értesíti a Bizottságot.

Amennyiben az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni az e rendelet 10. cikke alapján elfogadott vagy a 11. cikk alapján ismét hatályba léptetett korlátozó intézkedéseket, e szándékát feltünteti a 2004/18/EK irányelv 35. cikke vagy a 2004/17/EK irányelv 42. cikke szerint általa közzétett szerződési hirdetményben.

Indokolás

A módosítást a 6. és a 8. cikkben foglalt eljárások közötti szorosabb kapcsolat és a bennük végrehajtott változtatások teszik szükségessé.

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az értesítést elektronikus úton szabványos űrlapon kell benyújtani. A Bizottság a szerződési hirdetményhez és az értesítéshez használandó szabványos űrlapokat létrehozó végrehajtási aktusokat fogad el a 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően.

A Bizottság a 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően végrehajtási aktusokat fogad el a szerződési hirdetményhez használandó szabványos űrlapok létrehozása céljából.

Indokolás

A módosítást a 6. és a 8. cikkben foglalt eljárások közötti szorosabb kapcsolat és a bennük végrehajtott változtatások teszik szükségessé.

Módosítás  79

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az értesítésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

törölve

a) az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő neve és elérhetőségei;

 

b) a szerződés tárgyának leírása;

 

c) a piacra beléptetendő gazdasági szereplők, áruk és/vagy szolgáltatások származására vonatkozó információk;

 

d) az az ok, amelyre a korlátozó intézkedések alkalmazásának mellőzéséről szóló határozatot alapozzák, és a kivétel alkalmazásának részletes indokolása;

 

e) adott esetben az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő által hasznosnak ítélt bármely egyéb információ.

 

Indokolás

A módosítást a 6. és a 8. cikkben foglalt eljárások közötti szorosabb kapcsolat és a bennük végrehajtott változtatások teszik szükségessé.

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 14. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 14. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő naptári napon, vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Indokolás

Az előadó azt kívánja biztosítani, hogy „nap”, „naptári nap” és „munkanap” váltogatott alkalmazása helyett a javaslat mindvégig egységesen a naptári napot használja.

Módosítás  81

Rendeletre irányuló javaslat

16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

16a. cikk

 

A közbeszerzések feltételrendszere az Unió által harmadik országokban finanszírozott programok keretében

 

Az Európai Unió és tagállamai által finanszírozott közbeszerzések keretében az Európai Bizottságnak biztosítania kell a nemzetközi közbeszerzési szerződések megkötésének és végrehajtásának szabályozására irányuló, kötelező normatív keret bevezetését. Ennek keretében az Uniónak az uniós és a harmadik országbeli gazdasági szereplők közötti tisztességes versenyfeltételek biztosítására irányuló, egységes szabályokat kell elfogadnia.

Módosítás  82

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság, a Tanács, az Európai Parlament és a tagállamok, valamint ezek tisztségviselői az információ szolgáltatójának külön engedélye nélkül nem hozhatják nyilvánosságra az e rendelet alapján kapott bizalmas jellegű információkat.

törölve

Indokolás

Ezt a bekezdést az új (18) és (4a) bekezdés helyettesíti.

Módosítás  83

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az e rendelet alapján kapott és az információ szolgáltatója által bizalmas jellegűnek nyilvánított információkat semmilyen körülmények között sem hozhatják nyilvánosságra, hacsak az információ szolgáltatója erre külön engedélyt nem ad.

Módosítás  84

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság 2017. január 1-jéig, és e rendelet hatálybalépését követően legalább háromévente jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet alkalmazásáról és az e rendelet alapján az uniós gazdasági szereplőknek a közbeszerzési szerződések odaítélésére irányuló harmadik országbeli eljárásokhoz való hozzáférésével kapcsolatban folytatott nemzetközi tárgyalások során elért előrelépésről. E célból a tagállamok a Bizottság kérésére benyújtják a Bizottságnak a szükséges információkat.

A Bizottság e rendelet hatálybalépését követően legalább háromévente jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet alkalmazásáról és az e rendelet alapján az uniós gazdasági szereplőknek a közbeszerzési szerződések odaítélésére irányuló harmadik országbeli eljárásokhoz való hozzáférésével kapcsolatban folytatott nemzetközi tárgyalások során elért előrelépésekről. E célból a tagállamok a Bizottság kérésére benyújtják a Bizottságnak a szükséges információkat. A Bizottság a második jelentés benyújtásakor jogalkotási javaslatot nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet módosítására is, vagy felsorolja azokat az indokokat, melyek véleménye szerint szükségtelenné teszik a módosítást. Ha a Bizottság nem tesz eleget e kötelezettségeknek, a rendelet a második jelentés benyújtását követő második év végén hatályát veszti.

Indokolás

A módosítással az előadó célja egy felülvizsgálati záradék beillesztése.

Módosítás  85

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2004/17/EK irányelv 58. és 59. cikke e rendelet hatálybalépésének napjától hatályát veszti.

A Bizottság értékeli, hogy indokolt-e a 2004/17/EK irányelv 58. és 59. cikkének érvényben maradása. Az értékelés következtetéseinek fényében a Bizottság jogalkotási javaslatot nyújt be az említett cikkek visszavonására, e rendelet hatálybalépésének napjától.

Indokolás

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the outcome of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, there should not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to make an assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision will be taken depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative text does not seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of the Treaty on the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential parts of a legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being examined, not on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with this decision. Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal of articles 58 and 59 should be made via a legislative proposal.


INDOKOLÁS

2012 . március 21-én a Bizottság előterjesztette az ún. nemzetközi közbeszerzési kezdeményezést: egy olyan rendeletre irányuló javaslatot, amely azon harmadik országok uniós közbeszerzési piacra való bejutásának korlátozását célozza, amelyek nem kínálnak viszonossági alapon hasonló hozzáférést a saját közbeszerzési piacaikhoz. A Bizottság célja, hogy a harmadik országokkal folytatott kétoldalú kereskedelmi tárgyalásokon előmozdítsa a közbeszerzési piacok kölcsönös megnyitását. Az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény III. cikkének (8) bekezdése és a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény XIII. cikke kizárja a kormányzati beszerzést a legfontosabb többoldalú WTO-szabályok közül. Számos harmadik ország vonakodik attól, hogy bármilyen mértékben megnyissa közbeszerzési piacát a nemzetközi verseny előtt, illetve hogy az eddiginél nagyobb mértékben megnyissa a piacait. Ennek eredményeképpen az EU számos kereskedelmi partnere korlátozó közbeszerzési gyakorlatokat alkalmaz az uniós gazdasági szereplőkkel szemben.

A főbb kereskedelmi partnerekkel (pl. USA, Kanada, Japán vagy India) jelenleg folytatott kereskedelmi tárgyalásokon és a többoldalú – felülvizsgált, és a Tanács és a Parlament jóváhagyását váró – Kormányzati Beszerzési Megállapodás (GPA) 15 részes fele(1) által tett kötelezettségvállalásokon túl a rendeleti javaslat hozzá kíván járulni az EU azon jelenlegi erőfeszítéseihez, melyek a harmadik országok közbeszerzési piacainak az uniós vállalkozások előtti megnyitására irányulnak.

A közbeszerzési piacok megnyitása

Egyre feltűnőbb a különbség az EU közbeszerzési piacainak jogi nyitottsága, az Unió e területen megfogalmazott tervei és érdeklődése, illetve a főbb kereskedelmi partnerei által folytatott korlátozó gyakorlatok között.

Az EU közbeszerzési piacát de jure nagyrészt nyitva hagyta a nemzetközi verseny előtt, ami tükrözi az EU szabad kereskedelem iránti elkötelezettségét. A Bizottság számítása szerint(2) a közbeszerzések az EU GDP-jének mintegy 15–20%-át teszik ki, és az európai piacok nyitottsága 85% körüli, ami 352 milliárd eurót jelent, míg az Egyesült Államokban ez az arány csak 32% (178 milliárd EUR), Japánban pedig mindössze 28% (27 milliárd EUR). Egyes elemzők ugyanakkor azt állítják – amint az a bizottsági hatásvizsgálat részletes parlamenti értékelésében is szerepel(3) –, hogy a javaslathoz készült hatásvizsgálatban a Bizottság kissé elszámolta az uniós közbeszerzési piacok viszonylagos nyitottságának mértékét. Szerintük a hangsúlyt a konkrét penetrációs arány alapján a de facto nyitottságra kellett volna helyezni. Megjegyzendő, hogy a penetrációs arány több tényező függvénye, úgymint a piac mérete, a nyelvi akadályok, a technológia (ideértve a szakosodást), az importpenetrációt pedig befolyásolják a komparatív előnyökhöz köthető egyéb tényezők, de az a mód is, ahogy a külföldi cégek részt vesznek az EU közbeszerzési piacán, nevezetesen külföldi leányvállalatokon keresztül. Ez utóbbi viszonylag nagyarányú az EU-ban (közvetett penetráció).

A harmadik országokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásokon az EU-t általában erőteljes offenzív érdekek vezérlik a közbeszerzési piacok tekintetében, mivel az uniós vállalkozások többféle ágazatban rendkívül versenyképesek.

Mára egyértelművé vált, hogy számos harmadik ország vonakodik attól, hogy megnyissa közbeszerzési piacát az uniós vállalkozások előtt. Mi több, a Bizottság az elmúlt években egyre több olyan protekcionista intézkedést figyelt meg harmadik országokban, amelyek de facto vagy de jure korlátozzák a közbeszerzési piacaikhoz való hozzáférést. Ezek magukban foglalnak pl. olyan protekcionista követelményeket, mint a technológiaátadás kötelezettségét a közbeszerzési szerződés odaítélésének előfeltételeként vagy helyi tartalmi követelményeket.

Az Uniónak eddig csak korlátozott mértékben sikerült kereskedelmi megállapodásokon keresztül elérnie a közbeszerzési piacok megnyitását. A GPA-hoz csak kevés ország csatlakozott, és olyan kiemelt feltörekvő gazdaságok, mint pl. India, Brazília és Kína csekély érdeklődést mutatnak a közeljövőbeli csatlakozás iránt. A GPA a felülvizsgálata ellenére számos kivételt tartalmaz, és nem vonatkozik következetesen valamennyi kormányzati szintre. Az EU harmadik országokkal kötött kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásai szintén gyakran tartalmaznak mentességeket az uniós vállalatok közbeszerzési piacokhoz való hozzáférése tekintetében. Mivel az EU közbeszerzési piacai nagyrészt már nyitva állnak a külföldi ajánlattevők előtt, a Bizottság számára nehézséget jelentett kötelezettségvállalásokat kicsikarni e területen harmadik országokból a kereskedelmi tárgyalások keretében.

Az ügy uniós szintű fellépést igényel?

Az az eshetőség, hogy az EU-val kereskedelmi tárgyalásokat nem folytató harmadik országok számára korlátozzuk az uniós piacokhoz való hozzáférést, a harmadik országokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásokhoz kapcsolódóan ösztönzést kíván nyújtani e feleknek közbeszerzési piacaik megnyitásához. Ez a WTO szabályaival teljes mértékben összeegyeztethető, mivel a közbeszerzés nem tartozik a többoldalú WTO-megállapodások hatálya alá. Ha EU-nak jogában állna ideiglenesen és részben lezárni közbeszerzési piacait a korlátozó közbeszerzési intézkedéseket alkalmazó országok vállalatai előtt, az a Bizottság véleménye szerint ösztönözné a harmadik országokat arra, hogy e kérdéskörben tárgyalásokat kezdeményezzenek az EU-val.

Az uniós közbeszerzésekben a harmadik országok vállalatai számára nyújtott részvételi lehetőség része az EU közös kereskedelempolitikájának, amely az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik. Jelenleg mindössze két példa van arra, hogy az EU korlátozta ezt a hozzáférést azáltal, hogy a tagállamok (vagy ajánlatkérőik) számára engedélyezte a harmadik országokból beérkezett ajánlatok elutasítását: a közmű-ágazatban (pl. távközlés, postai szolgáltatások, víz- és energiaszolgáltatás) a 2004/17/EK irányelv rendelkezik arról, hogy az ajánlatkérőknek egyenértékű ajánlatok beérkezése esetén lehetőségük nyíljon a pályázati eljárás során elutasítani az uniós nemzetközi kötelezettségvállalások hatálya alá nem tartozó külföldi árukat, illetve előnyben részesíteni az európai vagy az uniós nemzetközi kötelezettségvállalások hatálya alá tartozó ajánlatokat. A védelmi ágazatban a védelmi célú közbeszerzésekről szóló irányelv (2009/81/EK) egyik preambulumbekezdése a tagállamok hatáskörébe utalja annak eldöntését, hogy ajánlatkérőik elfogadhatnak-e harmadik országokból érkező ajánlatokat, avagy nem.

Egyre több gazdasági szereplő vesz részt uniós közbeszerzési eljárásokban olyan harmadik országokból, amelyek jelentősen korlátozzák vagy feltételekhez kötik a közbeszerzési piacaikhoz való hozzáférést, vagyis amelyek tekintetében így nem áll fenn viszonosságon alapuló egyenértékű hozzáférés. Ez a helyzet azt eredményezte, hogy néhány tagállam egyoldalú intézkedéseket tett a piacaikhoz való hozzáférés korlátozására olyan harmadik országokból származó gazdasági szereplőkkel szemben, amelyek az EU-val semmilyen, piaci hozzáférésre vonatkozó kötelezettségvállalásra irányuló megállapodást nem írtak alá. A harmadik országokból származó cégek számára a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférést korlátozó nemzeti vagy regionális intézkedések valószínűleg aláássák a közös kereskedelempolitikában foglalt egységesség elvét, és ellentétesek az Unió kizárólagos hatáskörével e területen, ahogyan azt az EUMSZ 3. cikkének (1) bekezdése rögzíti.

Az Unió továbbá úgy határozott, hogy számos, harmadik országokkal folytatott kereskedelmi megállapodás keretében kifejezett piacrajutási korlátozásokat vezet be. A Bizottság szerint a jogi egyértelműség és átláthatóság érdekében e korlátozásokat át kell ültetni az uniós jogba. A közös kereskedelempolitika és alkalmazása egységességének megőrzése érdekében az ajánlatkérő szerveknek mindennemű korlátozást egyértelműen jelezniük kell, és ilyen korlátozásokhoz az Európai Bizottság jóváhagyására van szükség. Az eszköz rendelkezik az e korlátozásokat átültető végrehajtási jogi aktusok elfogadásának jogalapjáról, és ezzel növeli a közbeszerzési piacok átláthatóságát.

A javasolt rendelet javítása

A javaslatot közösen jegyző Barnier és de Gucht biztosok mindketten hangot adtak azon meggyőződésüknek, hogy az Uniónak feltétlenül szüksége van egy ilyen eszközre.

A Tanács azonban megosztott e kérdésben: a tagállamok egy csoportja támogatja a javaslatot, egy másik, legalább olyan jelentős csoportja pedig nem tart szükségesnek semmilyen intézkedést, és elutasítja az elképzelést, mivel úgy véli, hogy az eszköz protekcionista intézkedés, amely káros következményekkel járhat a globális kereskedelem terén (pl. esetleges megtorló intézkedések formájában befolyásos harmadik országok részéről). Sajnos a Tanácsban nem sikerült feloldani ezt az ellentétet, és érdemi vitát folytatni a javaslat tartalmi elemeiről. Az előadó néhány olyan módosítást javasol, melyek talán segítenek áthidalni a javaslat lelkes támogatói és harcos ellenzői közötti nézeteltérést:

Az eszköz hatásának értékelése és annak felülvizsgálata: Az előadó szerint nem sikerült érdemi választ adni arra a kérdésre, hogy a rendelet a közbeszerzési piacok további megnyitását mozdítja-e majd elő vagy protekcionista eszközként fog működni. Megkérdőjelezhető volna azonban emiatt az egész rendeletet visszautasítani. Így az előadó egy felülvizsgálati záradék beillesztését javasolja, amely kötelezi a Bizottságot, hogy a hatálybalépéstől számított néhány éven belül megvizsgálja a rendelet hatásait, és ennek megfelelően kiigazítsa a rendeletet. Az előadó ugyanezen okból javasolja, hogy egy végrehajtási aktus útján mindennemű korlátozó intézkedés alkalmazásának időtartamát korlátozzák legfeljebb 5 évre (a kereskedelmet védő uniós rendeletekben foglalt rendelkezésekhez hasonlóan), nehogy ezek az intézkedések a piac tartós lezárását eredményezzék.

A közös kereskedelempolitika egységessége elvének védelme: Amint fentebb már elhangzott, a 2004/17/EK irányelv 58. és 59. cikke rendelkezik bizonyos, harmadik országokból származó árukat és szolgáltatásokat kínáló ajánlattevők kizárásáról. A rendelet hatálybalépése esetén e rendelkezések hatályukat vesztenék. Ezenfelül számos tagállam nemzeti, illetve regionális rendelkezéseket fogadott el. A belső piac torzulásának elkerülése, ugyanakkor a közös kereskedelempolitika által kínált előnyök jótékony hatásának biztosítása érdekében a rendeletnek egyértelműen tartalmaznia kell, hogy a tagállamok vagy azok ajánlatkérő szervei / ajánlatkérői semmilyen, az e rendeletben foglaltaktól eltérő egyéb intézkedéssel nem korlátozhatják a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások közbeszerzési eljárásaikban való részvételét.

A belső piac felaprózódásának kiküszöbölése: Fennáll a kockázata annak, hogy a 6. cikk a Bizottság által javasolt formában a belső piac felaprózódásához vezet, mivel egy ajánlatkérő szerv egy adott tagállamban e cikk alapján kezdeményezheti egy bizonyos külföldi ajánlattevő kizárását, miközben ugyanez az ajánlattevő más vállalkozásokkal együtt egy másik tagállamban részt vehet hasonló projektekhez kapcsolódó ajánlattételi eljárásokban. Ezért egyértelművé kell tenni, hogy az ajánlatkérő szervek kizárólag akkor kezdeményezhetik közbeszerzési piacaik hozzáférhetőségét egy adott harmadik ország számára korlátozó intézkedések meghozatalát, ha a Bizottság vizsgálatot indított az érdemi viszonosság hiánya miatt az érintett harmadik országgal kapcsolatban. Ugyanezen okból az ajánlatkérő szervek a 13. cikkben foglalt kivételeket kizárólag a Bizottság szigorú felügyelete mellett alkalmazhatják, és ezeket nem használhatják az uniós szinten meghozott intézkedések megkerülésére. Szükség van egy olyan mechanizmusra, amellyel a Bizottság megtilthatja egy ajánlatkérő szervnek a kivételekre vonatkozó rendelkezés alkalmazását, amennyiben az nem megfelelően indokolt.

A fejlődő országok számára káros hatások elkerülése: Megvan annak a veszélye, hogy az eszköz akaratlanul sújtja a fejlődő országokat, mivel egyes fejlődő országok a gazdasági helyzetükből kifolyólag még nincsenek abban a helyzetben, hogy megnyissák a piacaikat. A javaslat hatálya alól már ki vannak zárva a legkevésbé fejlett országok. Az előadó javasolja azon fejlődő országok körének szélesítését, amelyekre szintén nem terjed ki az eszköz hatálya. Az általános uniós kereskedelmi politikával való összhang érdekében az EU ezen országokkal fenntartott kereskedelmi kapcsolatainak meghatározásához a meglévő uniós kereskedelmi jogszabályokat kell alapul venni. A tarifális preferenciák általános rendszeréről szóló rendelet ehhez átfogó és részletes keretet biztosít(4). Miközben a fejlettnek (még) nem tekinthető gazdasággal rendelkező összes országnak a rendelet hatálya alóli kizárása a javaslat céljával ellentétes hatást gyakorolna, további differenciálásra van szükség: a diverzifikáció hiánya és a nemzetközi kereskedelemben való elégtelen részvétel miatt kiszolgáltatottnak tekintett fejlődő országokat szintén ki kellene zárni az eszköz hatálya alól.

(1)

Ezek a következők: az EU (28 tagállama nevében), Hong Kong, Hollandia (Aruba nevében), Izland, Izrael, Japán, Kanada, Korea, Liechtenstein, Norvégia, Örményország, Svájc, Szingapúr, Tajvan, USA.

(2)

Forrás: az Európai Bizottság sajtóközleménye: Külső közbeszerzési kezdeményezés – gyakori kérdések, 2012. március 21.

(3)

Forrás: Harmadik országok kölcsönös hozzáférése az uniós közbeszerzésekhez – az Európai Bizottság hatásvizsgálatának a Parlament Hatásvizsgálati Osztálya által készített részletes értékelése, 2013. június.

(4)

A 978/2012/EK rendelet (2012. október 25.) a tarifális preferenciák általános rendszerének alkalmazásáról.


VÉLEMÉNY (22.10.2013)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről(*)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2012)0124 – C7‑0084/2012 – 2012/0060(COD))

A vélemény előadója (*): Frank Engel

(*)       Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat célja

Ezt a rendeletjavaslatot, amely az első kísérlet az Európai Unió átfogó külső közbeszerzési politikájának megteremtésére, 2012 márciusában fogadta el az Európai Bizottság.

Jogi szempontból a javaslat fő célkitűzése az Európai Unió nemzetközi tárgyalásokon érvényesülő befolyásának erősítése az európai gazdasági szereplők harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáférési lehetőségeinek javítása céljából. Politikai szempontból ez a lehetőség döntő fontosságú az Európai Unió számára arra, hogy hangot adjon azon szándékának, hogy egyenlő elbánást és ennélfogva egyenlő feltételeket biztosítson egy olyan területen, amelyen érdekei erősebbek és különbözőbbek, mint ma bármely más szereplőnek a globális kereskedelmi színtéren.

Ez egy különleges fontosságú üzenet, különösen a gazdasági válság fényében, amelynek során az Európai Unió következetesen ellenállt annak, hogy protekcionista intézkedéseket fogadjon el és elálljon nemzetközi kötelezettségvállalásaitól. E megközelítéssel összhangban a javaslat az alábbi nyilvánvaló megállapítást tartalmazza: Kereskedelmi partnerei okán az EU valóban nagyobb és szorosabb – néha akár tisztességtelen – versenyhelyzettel néz szembe; ahelyett, hogy a külföldi szereplők előtt lezárná közbeszerzési piacát, egyenlő piaci hozzáférési lehetőségeket követel saját szereplői és árui számára külföldön.

Ez a rendeletjavaslat számos mechanizmust tartalmaz, többek között az érintett tagállammal való konzultációt annak érdekében, hogy lehetőség nyíljon a korlátozó közbeszerzési gyakorlatokból eredő problémák orvosolására. A javaslatban szereplő korlátozó intézkedések kizárólag akkor játszanak szerepet, ha a fenti mechanizmusokkal nem sikerül megoldani az ügyet.

Belső piaci szempontok

Ez idáig az ajánlatkérő szerveknek nem áll rendelkezésére olyan egyértelmű keret, amely alapján az EU közbeszerzés terén fennálló nemzetközi kötelezettségvállalásait alkalmazhatnák. A javaslat megváltoztatja a különböző tagállamok által követett szétaprózódott megközelítést, amelynek során egyéni döntések születtek a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások nemzeti közbeszerzési piachoz való hozzáférésének megakadályozására. Ehelyett egy központosított rendszer biztosítja majd a harmadik országbeli árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban az egyenlő elbánást.

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO) kevés hatáskörrel rendelkezik a rendelet kidolgozásában. Ezért ez a vélemény főleg a nem lényeges rendelkezésekre korlátozódik.

Az IMCO bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozó cikkek a következők:

6. cikk, (7) bekezdés – Az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők felhatalmazása a kötelezettségvállalások által nem érintett árukat és szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatok kizárására: Ajánlatok kizárásának közzététele, valamint a szerződési hirdetményhez használandó szabványos űrlapok létrehozása.

17. cikk, (3) bekezdés – Bizottsági eljárások: A Tanácsadó Bizottság hatásköre a 71/306/EGK tanácsi határozattal összhangban.

20. cikk – A 2004/17/EK irányelv 58. és 59. cikkének hatályon kívül helyezése..

Azok a cikkek, amelyekkel kapcsolatosan az IMCO bizottság a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsággal (INTA) megosztott hatáskörrel rendelkezik, a következők:

2. cikk: Fogalommeghatározások

7. cikk: Kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

17. cikk, (1) bekezdés: Bizottsági eljárás

18. cikk: Titoktartás

19. cikk: Jelentéstétel

Az előadó álláspontja

Az előadó többek között a 2. cikkben szereplő fogalommeghatározásokhoz javasol módosításokat. E módosítások célja, hogy a javaslat fogalommeghatározásai összhangba kerüljenek azokkal a fogalommeghatározásokkal, amelyeket az IMCO bizottság a közbeszerzésről szóló irányelvre vonatkozó tárgyalásokat megelőző álláspontjában (A7-0007/2013) elfogadott.

Az előadó továbbá a 7. cikk (1) bekezdése és az ahhoz kapcsolódó (19) preambulumbekezdés vonatkozásában nagyobb jogi egyértelműséget és jogbiztonságot javasol azzal a lehetőséggel kapcsolatosan, hogy kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat tervezett elfogadása esetén a többi ajánlattevő további tájékoztatást nyújthasson be.

Végül az előadó azt javasolja, hogy a Bizottság első jelentéstételi kötelezettségének az időpontját kapcsolják össze e rendelet hatálybalépésének jövőbeli időpontjával, ne pedig egy – valószínűleg túl korai vagy túl késői – konkrét időponttal (2017. január 1.), ahogyan arról a Bizottság rendelkezik.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról

a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési és koncessziós piacához és koncesszióihoz való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési és koncessziós piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg)

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikke kimondja, hogy az Unió közös politikákat és tevékenységeket határoz meg és hajt végre, és a nemzetközi kapcsolatok minden területén magas szintű együttműködés kialakításán munkálkodik többek között annak érdekében, hogy előmozdítsa valamennyi ország bekapcsolódását a világgazdaságba, egyebek mellett a nemzetközi kereskedelemben érvényesülő korlátozások fokozatos megszüntetése révén.

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikke kimondja, hogy az Unió közös politikákat és tevékenységeket határoz meg és hajt végre, és a nemzetközi kapcsolatok minden területén magas szintű együttműködés kialakításán munkálkodik többek között annak érdekében, hogy megvédje értékeit, alapvető érdekeit, biztonságát, függetlenségét és integritását, előmozdítsa valamennyi ország bekapcsolódását a világgazdaságba, egyebek mellett a nemzetközi kereskedelemben érvényesülő korlátozások fokozatos megszüntetése révén;

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Kereskedelmi Világszervezet keretében és kétoldalú kapcsolatai révén az Unió a viszonosság és a kölcsönös előnyök szellemében szorgalmazza az Unió és kereskedelmi partnerei nemzetközi közbeszerzési piacainak erőteljes megnyitását.

(5) A Kereskedelmi Világszervezet keretében és kétoldalú kapcsolatai révén az Unió a viszonosság és a kölcsönös előnyök szellemében szorgalmazza az Unió és kereskedelmi partnerei nemzetközi közbeszerzési és koncessziós piacainak ambiciózus megnyitását.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvről folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget. Nemzetközi szinten jelenleg csupán az építési koncessziók vannak szabályozva.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Számos harmadik ország vonakodik attól, hogy megnyissa közbeszerzési piacát a nemzetközi verseny előtt, illetve hogy az eddiginél nagyobb mértékben megnyissa ezt a piacot. Ennek eredményeképpen az Unió számos kereskedelmi partnere korlátozó közbeszerzési gyakorlatokat alkalmaz az uniós gazdasági szereplőkkel szemben. E korlátozó közbeszerzési gyakorlatok miatt jelentős kereskedelmi lehetőségek vesznek el.

(6) Számos harmadik ország vonakodik attól, hogy megnyissa közbeszerzési és koncessziós piacát a nemzetközi verseny előtt, illetve hogy az eddiginél nagyobb mértékben megnyissa ezt a piacot. Ennek eredményeképpen az Unió számos kereskedelmi partnere korlátozó közbeszerzési és koncessziós gyakorlatokat alkalmaz az uniós gazdasági szereplőkkel szemben. E korlátozó közbeszerzési gyakorlatok miatt jelentős kereskedelmi lehetőségek vesznek el.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az EUMSZ 207. cikkével összhangban a közbeszerzés területén folytatott közös kereskedelempolitikának egységes elveken kell alapulnia.

(8) Az EUMSZ 207. cikkével összhangban a közbeszerzés és a koncessziók területén folytatott közös kereskedelempolitikának egységes elveken kell alapulnia.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Az uniós és harmadik országbeli gazdasági szereplők és ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők jogbiztonsága érdekében az Unió által a közbeszerzés területén harmadik országokkal szemben tett nemzetközi piacrajutási kötelezettségvállalásoknak az EU jogrendjében is meg kell jelenniük, biztosítva ezáltal azok hatékony alkalmazását. A Bizottságnak iránymutatást kell kiadnia az Európai Unió meglévő nemzetközi piacrajutási kötelezettségvállalásainak alkalmazására vonatkozóan. Ezt az iránymutatást rendszeresen aktualizálni kell, és a benne foglalt információknak egyszerűen alkalmazhatónak kell lenniük.

(9) Az uniós és harmadik országbeli gazdasági szereplők és ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők jogbiztonsága érdekében az Unió által a közbeszerzés és a koncessziók területén harmadik országokkal szemben tett nemzetközi piacrajutási kötelezettségvállalásoknak az EU jogrendjében is meg kell jelenniük, biztosítva ezáltal azok hatékony alkalmazását. A Bizottságnak iránymutatást kell kiadnia az Európai Unió meglévő nemzetközi piacrajutási kötelezettségvállalásainak alkalmazására vonatkozóan. Ezt az iránymutatást rendszeresen aktualizálni kell, és a benne foglalt információknak egyszerűen alkalmazhatónak kell lenniük.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvről folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget. Nemzetközi szinten jelenleg csupán az építési koncessziók vannak szabályozva.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Az uniós gazdasági szereplők egyes harmadik országok korlátozó közbeszerzési intézkedésekkel védett közbeszerzési piacaihoz való hozzáférésének javítása, valamint az egységes európai piacon biztosított egyenlő versenyfeltételek megőrzése olyan célok, amelyek megkövetelik, hogy az Unió nemzetközi kötelezettségvállalásai által nem érintett harmadik országbeli árukat és szolgáltatásokat Unió-szerte harmonizált elbánásban részesítsék.

(10) Az uniós gazdasági szereplők egyes harmadik országok korlátozó közbeszerzési intézkedésekkel védett közbeszerzési és koncessziós piacaihoz való hozzáférésének javítása, valamint az egységes európai piacon biztosított egyenlő versenyfeltételek megőrzése olyan célok, amelyek megkövetelik, hogy az Unió nemzetközi kötelezettségvállalásai által nem érintett harmadik országbeli árukat és szolgáltatásokat Unió-szerte harmonizált elbánásban részesítsék.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) E célból származási szabályokat kell meghatározni, hogy az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők tisztában legyenek azzal, vajon egyes áruk vagy szolgáltatások az Európai Unió nemzetközi kötelezettségvállalásainak hatálya alá tartoznak-e. Az áruk származását a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/1992/EGK tanácsi rendelet2 22–26. cikkével összhangban kell meghatározni. E rendelet értelmében uniós árunak minősül a teljes egészében az Unióból származó vagy ott előállított áru. Azokat az árukat, amelyek előállításában egy vagy több harmadik ország is részt vett, abból az országból származónak kell tekinteni, ahol azok utolsó lényeges, gazdasági szempontból indokolt feldolgozását vagy megmunkálását az erre a célra felszerelt vállalkozás végezte, ha ez a feldolgozás vagy megmunkálás új termék előállítását eredményezte vagy a gyártás fontos fázisát képezte. A szolgáltatás származását az azt nyújtó természetes vagy jogi személy származása alapján kell megállapítani. A (9) preambulumbekezdésben említett iránymutatásnak ki kell térnie a származási szabályok gyakorlati alkalmazására.

(11) E célból származási szabályokat kell meghatározni, hogy az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők tisztában legyenek azzal, vajon egyes áruk vagy szolgáltatások az Európai Unió nemzetközi kötelezettségvállalásainak hatálya alá tartoznak-e. Az áruk származását 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet2a 52–55. cikkével összhangban kell meghatározni, beleértve az 55. cikk értelmében elfogadandó további rendelkezéseket; E rendelet értelmében uniós árunak minősül a teljes egészében az Unióból származó vagy ott előállított áru. Azokat az árukat, amelyek előállításában egy vagy több harmadik ország is részt vett, abból az országból származónak kell tekinteni, ahol azok utolsó lényeges, gazdasági szempontból indokolt feldolgozását vagy megmunkálását az erre a célra felszerelt vállalkozás végezte, ha ez a feldolgozás vagy megmunkálás új termék előállítását eredményezte vagy a gyártás fontos fázisát képezte. A szolgáltatás származását az azt nyújtó természetes vagy jogi személy származása alapján kell megállapítani. A (9) preambulumbekezdésben említett iránymutatásnak ki kell térnie a származási szabályok gyakorlati alkalmazására.

_______________

______________

2 HL L 302., 1992.19.10., 1. o.

 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 9-i 952/2013/EU rendelete az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10.).

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, jóváhagyható-e, hogy a [2004/17/EK, a 2004/18/EK és a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló […] európai parlamenti és tanácsi irányelv] szerinti ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők a legalább 5 millió EUR becsült értékű szerződések esetén kizárják a szerződések odaítélési eljárásaiból az Európai Unió által tett nemzetközi kötelezettségvállalások által nem érintett árukat és szolgáltatásokat.

(12) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, jóváhagyható-e, hogy a [2004/17/EK, a 2004/18/EK és a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló […] európai parlamenti és tanácsi irányelv] szerinti ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők a legalább 5 millió EUR becsült értékű szerződések vagy koncessziók esetén kizárják a szerződések vagy a koncessziók odaítélési eljárásaiból az Európai Unió által tett nemzetközi kötelezettségvállalások által nem érintett árukat és szolgáltatásokat.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Az átláthatóság érdekében az ajánlatkérő szerveknek / ajánlatkérőknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szerződési hirdetményben tájékoztatniuk kell a gazdasági szereplőket arról, ha e rendelettel összhangban élni kívánnak azon jogukkal, hogy a szerződések odaítélési eljárásaiból kizárják az Európai Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan ajánlatokat, amelyekben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ilyen áruk vagy szolgáltatások összértékének 50 %-át.

(13) Az átláthatóság érdekében az ajánlatkérő szerveknek / ajánlatkérőknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szerződési hirdetményben tájékoztatniuk kell a gazdasági szereplőket arról, ha e rendelettel összhangban élni kívánnak azon jogukkal, hogy a szerződések vagy koncessziók odaítélési eljárásaiból vagy a koncessziók odaítélési eljárásaiból kizárják az Európai Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan ajánlatokat, amelyekben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ilyen áruk vagy szolgáltatások összértékének 50 %-át.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Legalább 5 millió EUR becsült értékű szerződések esetén a Bizottságnak jóvá kell hagynia a tervezett kizárást, ha az Unió és az áruk és/vagy szolgáltatások származási országa között a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésről kötött nemzetközi megállapodás a kizárni tervezett áruk és/vagy szolgáltatások tekintetében az Unió által hozott kifejezett piacrajutási korlátozásokról rendelkezik. Ilyen megállapodás hiányában a Bizottságnak jóvá kell hagynia a kizárást, ha a harmadik ország olyan korlátozó közbeszerzési intézkedéseket tart fenn, amelyek eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében kialakul az alapvető viszonosság hiánya. Alapvető viszonosság hiányát kell feltételezni, ha a korlátozó közbeszerzési intézkedések nyomán az uniós gazdasági szereplőket, árukat és szolgáltatásokat súlyos és rendszeres hátrányos megkülönböztetés éri.

(15) Legalább 5 millió EUR becsült értékű szerződések és koncessziók esetén a Bizottságnak jóvá kell hagynia a tervezett kizárást, ha az Unió és az áruk és/vagy szolgáltatások származási országa között a közbeszerzési vagy koncessziós piacokhoz való hozzáférésről kötött nemzetközi megállapodás a kizárni tervezett áruk és/vagy szolgáltatások tekintetében az Unió által hozott kifejezett piacrajutási korlátozásokról rendelkezik. Ilyen megállapodás hiányában a Bizottságnak jóvá kell hagynia a kizárást, ha a harmadik ország olyan korlátozó intézkedéseket tart fenn a közbeszerzésekre vagy a koncessziók odaítélésére vonatkozóan, amelyek eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében kialakul az alapvető viszonosság hiánya. Alapvető viszonosság hiányát kell feltételezni, ha a korlátozó közbeszerzési vagy koncesszió-odaítélési intézkedések nyomán az uniós gazdasági szereplőket, árukat és szolgáltatásokat súlyos és rendszeres hátrányos megkülönböztetés éri.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) Az „alapvető viszonosság” fogalma kulcsszerepet játszik e rendelet alkalmazásában, ezért azt egyértelműen meg kell határozni. Alapvető viszonosság hiányát kell feltételezni többek között, ha a harmadik ország nem tett semmilyen kétoldalú vagy többoldalú kötelezettségvállalást, amelynek révén lehetővé tenné, hogy uniós gazdasági szereplők, áruk vagy szolgáltatások hozzáférjenek közbeszerzési piacaihoz vagy koncessziós szerződések odaítéléséhez, és ezáltal biztosítaná az egyenlő és átlátható bánásmódot az uniós gazdasági szereplők, áruk vagy szolgáltatások számára, illetve megtiltaná azok bármninemű hátrányos megkülönböztetését. Alapvető viszonosság hiányát kell feltételezni akkor is, ha a harmadik ország törvényei, rendelkezései vagy gyakorlatai de facto vagy de jure lehetővé teszik az uniós gazdasági szereplők, áruk vagy szolgáltatások hátrányos megkülönböztetését.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Az alapvető viszonosság hiányának felmérésekor a Bizottságnak azt kell vizsgálnia, hogy az érintett ország közbeszerzési joga a nemzetközi közbeszerzési előírásokkal összhangban milyen mértékben biztosítja az átláthatóságot, és milyen mértékben zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és gazdasági szereplők hátrányos megkülönböztetését. Ezenfelül meg kell vizsgálnia, hogy a hatóságok és/vagy független ajánlatkérők milyen mértékben tartanak fenn vagy vezetnek be az uniós árukat, szolgáltatásokat és gazdasági szereplőket hátrányosan megkülönböztető gyakorlatokat.

(16) Az alapvető viszonosság hiányának felmérésekor a Bizottságnak azt kell vizsgálnia, hogy az érintett ország közbeszerzési és koncessziós joga a nemzetközi közbeszerzési és koncessziós előírásokkal összhangban milyen mértékben biztosítja az átláthatóságot, és milyen mértékben zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és gazdasági szereplők hátrányos megkülönböztetését. Ezenfelül meg kell vizsgálnia, hogy a hatóságok és/vagy független ajánlatkérők milyen mértékben tartanak fenn vagy vezetnek be az uniós árukat, szolgáltatásokat és gazdasági szereplőket hátrányosan megkülönböztető gyakorlatokat.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget. Nemzetközi szinten jelenleg csupán az építési koncessziók vannak szabályozva.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy megelőzze a tervezett kizárásnak az érintett országgal folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásokra gyakorolt lehetséges kedvezőtlen hatását. A Bizottságot ezért – amennyiben egy ország érdemi tárgyalásokat folytat az Unióval a közbeszerzési piachoz való hozzáférésről, és a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a közeljövőben ésszerűen előre látható a korlátozó közbeszerzési gyakorlatok felszámolása – fel kell hatalmazni végrehajtási aktus elfogadására, amely előírja, hogy az ezen országból származó áruk és szolgáltatások egy évig nem zárhatók ki a szerződések odaítélési eljárásaiból.

(17) A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy megelőzze a tervezett kizárásnak az érintett országgal folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásokra gyakorolt lehetséges kedvezőtlen hatását. A Bizottságot ezért – amennyiben egy ország érdemi tárgyalásokat folytat az Unióval a közbeszerzési vagy koncessziós piachoz való hozzáférésről, és a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a közeljövőben ésszerűen előre látható a korlátozó közbeszerzési vagy koncessziós gyakorlatok felszámolása – fel kell hatalmazni végrehajtási aktus elfogadására, amely előírja, hogy az ezen országból származó áruk és szolgáltatások egy évig nem zárhatók ki a szerződések vagy koncessziók odaítélési eljárásaiból.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Tekintettel arra, hogy a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások uniós közbeszerzési piacra jutása a közös kereskedelempolitika hatálya alá tartozik, a tagállamok vagy azok ajánlatkérő szervei / ajánlatkérői semmilyen, az e rendeletben foglaltaktól eltérő egyéb intézkedéssel nem korlátozhatják a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások közbeszerzési eljárásaikban való részvételét.

(18) Tekintettel arra, hogy a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások uniós közbeszerzési és koncessziós piacra jutása a közös kereskedelempolitika hatálya alá tartozik, a tagállamok vagy azok ajánlatkérő szervei / ajánlatkérői semmilyen, az e rendeletben foglaltaktól eltérő egyéb intézkedéssel nem korlátozhatják a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások közbeszerzési eljárásaikban való részvételét.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Tekintettel arra, hogy az Európai Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan ajánlatokkal összefüggésben, amelyekben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ilyen áruk és szolgáltatások összértékének 50 %-át, az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők nehezebben tudják értékelni az ajánlattevők indokolását, rendelkezni kell a kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok kezelésének fokozott átláthatóságáról. A közbeszerzésről szóló irányelv 69. cikkében és a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 79. cikkében foglalt szabályokon túl annak az ajánlatkérő szervnek / ajánlatkérőnek, amely ilyen kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, erről írásban tájékoztatnia kell a többi ajánlattevőt, megjelölve a felszámított ár vagy költségek kirívóan alacsony jellegének okait. Ennek köszönhetően ezek az ajánlattevők elősegíthetik annak pontosabb felmérését, hogy a sikeres ajánlattevő teljes körűen teljesíteni tudja-e a szerződést az ajánlattételi dokumentációban ismertetett feltételek szerint. Ez a további tájékoztatás tehát javítja az egyenlő esélyeket az EU közbeszerzési piacán.

(19) Tekintettel arra, hogy az Európai Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan ajánlatokkal összefüggésben, amelyekben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ilyen áruk és szolgáltatások összértékének 50 %-át, az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők nehezebben tudják értékelni az ajánlattevők indokolását, rendelkezni kell a kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok kezelésének fokozott átláthatóságáról. Azok az ajánlatok, amelyek látszólag kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmaznak az építési beruházások, áruk vagy szolgáltatások tekintetében, előfordulhat, hogy műszakilag, gazdaságilag vagy jogilag tisztességtelen feltételezéseken vagy gyakorlatokon alapulnak. A 20XX/XXX/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv13a 69. cikkében és a 20XX/XXX/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv13b 79. cikkében foglalt szabályokon túl annak az ajánlatkérő szervnek / ajánlatkérőnek, amely ilyen kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, erről írásban tájékoztatnia kell a többi ajánlattevőt, megjelölve a felszámított ár vagy költségek kirívóan alacsony jellegének okait. Ha az ajánlattevő nem tud kielégítő magyarázattal szolgálni, az ajánlatkérő szerv jogosult elutasítani az ajánlatot. Ennek köszönhetően ezek az ajánlattevők elősegíthetik annak pontosabb felmérését, hogy a sikeres ajánlattevő teljes körűen teljesíteni tudja-e a szerződést az ajánlattételi dokumentációban ismertetett feltételek szerint. Ez a további tájékoztatás tehát javítja az egyenlő esélyeket az EU közbeszerzési piacán.

 

_________________

 

13a 20XX/XXX/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a közbeszerzésről (HL XXX) (2011/0438(COD)).

 

13b 20XX/XXX/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről (HL XXX) (2011/0439(COD)).

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy saját kezdeményezésére vagy az érdekeltek vagy egy tagállam megkeresése alapján bármikor valamely harmadik ország által állítólagosan alkalmazott korlátozó közbeszerzési gyakorlatokra irányuló külső közbeszerzési vizsgálatot kezdeményezzen. A vizsgálatnak különösen figyelembe kell vennie, hogy a Bizottság e rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján a korábbiakban több, harmadik országot érintő tervezett kizárást jóváhagyott. Az ilyen vizsgálati eljárások nem sérthetik a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján a Közösséget megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő közösségi eljárások megállapításáról szóló 1994. december 22-i 3286/94/EK tanácsi rendeletet.

(20) A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy saját kezdeményezésére vagy az érdekeltek vagy egy tagállam megkeresése alapján bármikor valamely harmadik ország által állítólagosan alkalmazott korlátozó közbeszerzési vagy koncessziós gyakorlatokra irányuló külső vizsgálatot kezdeményezzen. A vizsgálatnak különösen figyelembe kell vennie, hogy a Bizottság e rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján a korábbiakban több, harmadik országot érintő tervezett kizárást jóváhagyott. Az ilyen vizsgálati eljárások nem sérthetik a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján a Közösséget megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő közösségi eljárások megállapításáról szóló 1994. december 22-i 3286/94/EK tanácsi rendeletet.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Ha a Bizottság a rendelkezésére álló információk alapján okkal feltételezi, hogy valamely harmadik ország korlátozó közbeszerzési gyakorlatot vezetett be vagy tart fenn, képesnek kell lennie arra, hogy vizsgálatot indítson. Ha a harmadik ország korlátozó közbeszerzési gyakorlatának létezése megerősítést nyer, a Bizottság felkéri az érintett országot arra, hogy egyeztetéseket kezdjen vele a gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások adott országon belüli közbeszerzési pályázati lehetőségeinek javítása céljából.

(21) Ha a Bizottság a rendelkezésére álló információk alapján okkal feltételezi, hogy valamely harmadik ország korlátozó közbeszerzési vagy koncessziós gyakorlatot vezetett be vagy tart fenn, képesnek kell lennie arra, hogy vizsgálatot indítson. Ha a harmadik ország korlátozó közbeszerzési gyakorlatának létezése megerősítést nyer, a Bizottság felkéri az érintett országot arra, hogy egyeztetéseket kezdjen vele a gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások adott országon belüli közbeszerzési pályázati lehetőségeinek javítása céljából.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) Az ilyen intézkedés lehet egyes harmadik országbeli áruk és szolgáltatások kötelező kizárása az európai uniós közbeszerzési eljárásokból, illetve az adott országból származó árukat és szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatokra vonatkozó kötelező áremelés előírása. Az említett intézkedések kijátszását elkerülendő, szükség lehet egyes olyan, az Európai Unióban letelepedett, külföldi irányítású vagy tulajdonú jogi személyek kizárására is, amelyek nem folytatnak jelentős üzleti tevékenységet úgy, hogy eközben az érintett tagállam gazdaságával közvetlen és tényleges kapcsolatban állnak. A megfelelő intézkedéseknek arányosnak kell lenniük azokkal a korlátozó közbeszerzési gyakorlatokkal, amelyekre válaszul azokat meghozzák.

(23) Az ilyen intézkedés lehet egyes harmadik országbeli áruk és szolgáltatások kötelező kizárása az európai uniós közbeszerzési vagy koncesszió-odaítélési eljárásokból, illetve az adott országból származó árukat és szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatokra vonatkozó kötelező áremelés előírása. Az említett intézkedések kijátszását elkerülendő, szükség lehet egyes olyan, az Európai Unióban letelepedett, külföldi irányítású vagy tulajdonú jogi személyek kizárására is, amelyek nem folytatnak jelentős üzleti tevékenységet úgy, hogy eközben az érintett tagállam gazdaságával közvetlen és tényleges kapcsolatban állnak. A megfelelő intézkedéseknek arányosnak kell lenniük azokkal a korlátozó közbeszerzési gyakorlatokkal, amelyekre válaszul azokat meghozzák.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) Az Unió legkevésbé fejlett országokkal kapcsolatos átfogó politikájának fényében – amelyről többek között az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől történő alkalmazásáról szóló, 2008. július 22-i 732/2008/EK tanácsi rendelet is rendelkezik –, helyénvaló az ezen országokból származó áruk és szolgáltatások uniós árukkal és szolgáltatásokkal egyenértékűként történő kezelése.

(26) Az Unió legkevésbé fejlett országokkal kapcsolatos átfogó politikájának fényében – amelyről többek között az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől történő alkalmazásáról szóló, 2008. július 22-i 732/2008/EK tanácsi rendelet is rendelkezik –, helyénvaló az ezen országokból származó áruk és szolgáltatások uniós árukkal és szolgáltatásokkal egyenértékűként történő kezelése annak érdekében, hogy rendelkezésükre álljanak a piacaik fokozottabb világgazdasági integrálásához szükséges gazdasági lehetőségek.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) Annak érdekében, hogy az Európai Unió jogrendjében megjelenjenek az e rendelet elfogadását követően a közbeszerzés területén tett nemzetközi piacrajutási kötelezettségvállalások, a Bizottságot az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban fel kell hatalmazni arra, hogy jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet mellékletében szereplő nemzetközi megállapodások jegyzékének módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten – megfelelő konzultációkat folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(27) Annak érdekében, hogy az Európai Unió jogrendjében megjelenjenek az e rendelet elfogadását követően a közbeszerzés és a koncessziók területén tett nemzetközi piacrajutási kötelezettségvállalások, a Bizottságot az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban fel kell hatalmazni arra, hogy jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet mellékletében szereplő nemzetközi megállapodások jegyzékének módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten – megfelelő konzultációkat folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére egyidejűleg, időben és megfelelő módon történő továbbításáról.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31) Az arányosság elvével összhangban a közös külső közbeszerzési politika létrehozására irányuló alapvető cél eléréséhez szükséges és helyénvaló az Európai Unió nemzetközi kötelezettségvállalásai által nem érintett árukkal és szolgáltatásokkal szembeni bánásmódra vonatkozó szabályok megállapítása. Az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban ez a harmadik országbeli gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások piacra jutásáról szóló rendelet nem lépi túl a kitűzött cél eléréséhez szükséges mértéket,

(31) Az arányosság elvével összhangban a közös külső közbeszerzési és koncessziós politika létrehozására irányuló alapvető cél eléréséhez szükséges és helyénvaló az Európai Unió nemzetközi kötelezettségvállalásai által nem érintett árukkal és szolgáltatásokkal szembeni bánásmódra vonatkozó szabályok megállapítása. Az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban ez a harmadik országbeli gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások piacra jutásáról szóló rendelet nem lépi túl a kitűzött cél eléréséhez szükséges mértéket,

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ez a rendelet a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az építési beruházás és/vagy építmény kivitelezésére, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, uniós ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők általi szerződés-odaítélési eljárásokban való részvételére vonatkozó szabályokat állapít meg, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokat határoz meg.

(1) Ez a rendelet a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az adott szerződés típusától függően – az építési beruházás és/vagy építmény kivitelezésére, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, uniós ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők általi szerződés- és koncesszió-odaítélési eljárásokban való részvételére vonatkozó szabályokat állapít meg, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési és koncessziós piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokat határoz meg.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget. Nem létezik beszállításra vonatkozó koncesszió, ezért került hozzáadásra az „adott szerződés típusától függően” kitétel.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt a rendeletet olyan szerződések odaítélésére kell alkalmazni, amelyek esetében az árukat és szolgáltatásokat közbeszerzési céllal és nem viszonteladásra, illetve nem kereskedelmi értékesítésre szánt termékek előállítására vagy ilyen szolgáltatásnyújtás során történő felhasználás céljára szerzik be.

Ezt a rendeletet olyan szerződések odaítélésére kell alkalmazni, amelyek esetében az árukat és szolgáltatásokat közbeszerzési céllal szerzik be, valamint koncessziók odaítélésére a hatóságok részére nyújtott szolgáltatások esetén, és nem viszonteladásra, illetve nem kereskedelmi értékesítésre szánt termékek előállítására vagy ilyen szolgáltatásnyújtás során történő felhasználás céljára.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget. Áruk beszállítására vonatkozó koncessziók ellenben nem léteznek.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Ez a rendelet nem érinti a tagállamok azon szabadságát, hogy az uniós joggal összhangban meghatározzák, mit tekintenek általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak, hogyan kell e szolgáltatásokat az állami támogatásokra vonatkozó szabályok betartásával megszervezni és finanszírozni, és e szolgáltatásoknak milyen konkrét kötelezettségeknek kell megfelelniük. Hasonlóképp, a rendelet nem érinti a hatóságok arra vonatkozó döntését, hogy kívánnak-e – és ha igen, hogyan és milyen mértékben – az EUMSZ 14. cikke és az általános érdekű szolgáltatásokról szóló 14. jegyzőkönyve értelmében vett közfeladatokat ellátni. Ez az Európai Unió harmadik országokkal szembeni politikáira is érvényes.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a) „gazdasági szereplő”: bármely természetes vagy jogi személy, vagy közjogi szerv, illetve ilyen személyek és/vagy szervek csoportja, beleértve vállalkozások ideiglenes társulásait, aki, illetve amely a piacon építési beruházások és/vagy építmények kivitelezését, áru beszállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről szóló irányelvre vonatkozó tárgyalások fejleményeivel való összhang megteremtése.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) „szállító”: bármely természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely a piacon árukat kínál;

törölve

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről szóló irányelvre vonatkozó tárgyalásokon elfogadott bizottsági állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) „szolgáltató”: bármely természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését és/vagy építmények építését vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;

törölve

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről szóló irányelvre vonatkozó tárgyalásokon elfogadott bizottsági állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) „ajánlattevő”: ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő;

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről szóló irányelvre vonatkozó tárgyalásokon elfogadott bizottsági állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) „kötelezettségvállalások által érintett áru vagy szolgáltatás”: olyan országból származó áru vagy szolgáltatás, amellyel az Unió piacrajutási kötelezettségvállalásokat tartalmazó nemzetközi közbeszerzési megállapodást kötött, és amelyre vonatkozóan az adott megállapodást alkalmazni kell. E rendelet I. mellékletében megtalálható a vonatkozó megállapodások jegyzéke;

d) „kötelezettségvállalások által érintett áru vagy szolgáltatás”: olyan országból származó áru vagy szolgáltatás, amellyel az Unió piacrajutási kötelezettségvállalásokat tartalmazó nemzetközi közbeszerzési vagy koncessziós megállapodást kötött, és amelyre vonatkozóan az adott megállapodást alkalmazni kell. E rendelet I. mellékletében megtalálható a vonatkozó megállapodások jegyzéke;

 

E módosítás a teljes vizsgált jogalkotási szövegre vonatkozik (a koncessziók betoldása a közbeszerzések említése esetén; a rendelet elfogadása technikai kiigazításokat tesz szükségessé a szöveg egészében.)

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga) „alapvető viszonosság hiánya”: harmadik országok közhatóságai vagy szerződő szervei által elfogadott vagy végrehajtott bármely törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedés, eljárás vagy gyakorlat megléte, amely korlátozza a közbeszerzési vagy koncessziós piacokhoz való hozzáférést, ami az uniós gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások súlyos és ismétlődő hátrányos megkülönböztetését eredményezi.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

gb) „kielégítő kiigazító/korrekciós intézkedések”: az Európai Bizottság vizsgálata által feltárt korlátozó intézkedések megszüntetése.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) „gazdasági szereplő”: magában foglalja a szállító és a szolgáltató fogalmát is;

törölve

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről szóló irányelvre vonatkozó tárgyalásokon elfogadott bizottsági állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) „ajánlattevő”: ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő;

törölve

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről szóló irányelvre vonatkozó tárgyalásokon elfogadott bizottsági állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) „kötelező áremelés”: az ajánlatkérők számára előírt azon kötelezettségre utal, hogy bizonyos kivételektől eltekintve növelniük kell az egyes harmadik országokból származó, szerződés-odaítélési eljárásokban kínált szolgáltatások és/vagy áruk árát.

e) „kötelező áremelés”: az ajánlatkérők számára előírt azon kötelezettségre utal, hogy bizonyos kivételektől eltekintve növelniük kell az egyes harmadik országokból származó, szerződés- vagy koncesszió-odaítélési eljárásokban kínált szolgáltatások és/vagy áruk árát.

 

E módosítás a teljes vizsgált jogalkotási szövegre vonatkozik (a „koncesszió-odaítélési eljárások” betoldása a „szerződés-odaítélési eljárások” említése esetén, mind egyes, mind többes számban); a rendelet elfogadása technikai kiigazításokat tesz szükségessé a szöveg egészében.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az áruk származását a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet18 22–26. cikkével összhangban kell meghatározni.

(1) Az áruk származását 952/2013/EU rendelet 52–55. cikkével összhangban kell meghatározni, beleértve a rendelet 55. cikke értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szolgáltatás származását az azt nyújtó természetes vagy jogi személy származása alapján kell megállapítani. A szolgáltató származása:

A szolgáltatás származását az azt nyújtó természetes vagy jogi személy származása alapján kell megállapítani. A szolgáltatást nyújtó gazdasági szereplő származása:

Indokolás

A módosításra a 2. cikk módosítása miatt van szükség.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az építési munkálatok kivitelezésére és/vagy építmények építésére, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések odaítélésekor az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők a kötelezettségvállalások által érintett árukat és szolgáltatásokat az Európai Unióból származó árukkal és szolgáltatásokkal azonos elbánásban részesítik.

Az építési munkálatok kivitelezésére és/vagy építmények építésére, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések, vagy az építési munkálatok kivitelezésére vagy szolgáltatások nyújtására irányuló koncessziók odaítélésekor az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők a kötelezettségvállalások által érintett árukat és szolgáltatásokat az Európai Unióból származó árukkal és szolgáltatásokkal azonos elbánásban részesítik.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget. Áruk beszállítására vonatkozó koncessziók ellenben nem léteznek.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a szerződés tárgyának leírása;

b) a szerződés vagy koncesszió tárgyának leírása;

 

E módosítás a teljes vizsgált jogalkotási szövegre vonatkozik (a „koncesszió” kifejezés betoldása a „közbeszerzések” említésre esetén, mind egyes, mind többes számban); a rendelet elfogadása technikai kiigazításokat tesz szükségessé a szöveg egészében.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az a) pontban említett megállapodás hiányában és akkor, ha a harmadik ország olyan korlátozó közbeszerzési intézkedéseket tart fenn, amelyek eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében kialakul az alapvető viszonosság hiánya.

b) az a) pontban említett megállapodás hiányában és akkor, ha a harmadik ország olyan korlátozó közbeszerzési vagy koncesszió-odaítélési intézkedéseket tart fenn, amelyek eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében kialakul az alapvető viszonosság hiánya.

 

E módosítás a teljes vizsgált jogalkotási szövegre vonatkozik (a koncesszió-odaítélés betoldása a közbeszerzések említése esetén; a rendelet elfogadása technikai kiigazításokat tesz szükségessé a szöveg egészében.

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A b) pont alkalmazásában alapvető viszonosság hiánya feltételezhető, ha a korlátozó közbeszerzési intézkedések nyomán az uniós gazdasági szereplőket, árukat és szolgáltatásokat súlyos és rendszeres hátrányos megkülönböztetés éri.

törölve

Indokolás

Ez a törlő módosítás az „alapvető viszonosság hiányának” új meghatározásával függ össze (2. cikk, (1) bekezdés ga) pont), és azon elemekkel, amelyeket az Európai Bizottságnak figyelembe kell vennie az „alapvető viszonosság hiányának” vizsgálata során (6. cikk (5) bekezdés)

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az érintett ország közbeszerzési joga a nemzetközi közbeszerzési előírásokkal összhangban milyen mértékben biztosítja az átláthatóságot, és milyen mértékben zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és gazdasági szereplők hátrányos megkülönböztetését;

a) az érintett ország közbeszerzési vagy koncessziós törvényei, rendeletei és közigazgatási rendelkezései a nemzetközi közbeszerzési előírásokkal összhangban milyen mértékben biztosítják az átláthatóságot, és milyen mértékben zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és gazdasági szereplők hátrányos megkülönböztetését;

Indokolás

A módosítás célja a bekezdés alkalmazási körének kiterjesztése a közbeszerzéseket/koncessziókat szabályozó intézkedésekre a puszta törvényi rendelkezéseken túl, amelyeket az Európai Bizottságnak figyelembe kell vennie az „alapvető viszonosság hiányának” vizsgálata során.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Azok az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők, amelyek valamely ajánlatot az (1) bekezdés alapján kizártak, ezt feltüntetik a 2004/18/EK irányelv 35. cikke, a 2004/17/EK irányelv 42. cikke, illetve a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló irányelv 27. cikke szerint általuk közzétett, a közbeszerzési szerződés odaítéléséről szóló hirdetményben. A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el a szerződések odaítéléséről szóló hirdetményekhez használandó szabványos űrlapok létrehozására. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (3) bekezdésben említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(7) Azok az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők, amelyek valamely ajánlatot az (1) bekezdés alapján kizártak, ezt – a kizárás okaival együtt – feltüntetik a 2004/18/EK irányelv 35. cikke, a 2004/17/EK irányelv 42. cikke, illetve a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló irányelv 27. cikke szerint általuk közzétett, a közbeszerzési szerződés odaítéléséről szóló hirdetményben. A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el a szerződések odaítéléséről szóló hirdetményekhez használandó szabványos űrlapok létrehozására. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (3) bekezdésben említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló irányelv 69. cikke vagy a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 79. cikke értelmében – az ajánlattevő állításainak ellenőrzését követően – olyan, az Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat és egyúttal kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, amelyben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ajánlatban szereplő áruk és szolgáltatások összértékének 50 %-át, erről írásban tájékoztatja a többi ajánlattevőt, megjelölve a felszámított ár vagy költségek kirívóan alacsony jellegének okait.

Amennyiben az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló irányelv 69. cikke vagy a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 79. cikke értelmében – az ajánlattevő állításainak ellenőrzését követően – olyan, az Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat és egyúttal kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, amelyben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ajánlatban szereplő áruk és szolgáltatások összértékének 50 %-át, erről írásban tájékoztatja a többi ajánlattevőt, megjelölve az érintett ajánlattevő által felszámított ár vagy költségek kirívóan alacsony jellegének okait.

 

Miután az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő tájékoztatta a többi ajánlattevőt, hogy kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, azoknak megvan a lehetőségük arra, hogy meghatározott időn belül a vonatkozó információt az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő rendelkezésére bocsássák annak érdekében, hogy az az elfogadásról szóló határozatot a felszámított ár vagy költségek kirívóan alacsony jellegének értékelésére esetleg hatással levő összes tényező ismeretében tudja meghozni.

Indokolás

A cikkben egyértelművé kell tenni, hogy annak biztosítása érdekében, hogy az elfogadásról szóló határozatot a lehető legtöbb információ ismeretében hozzák meg, a többi ajánlattevőnek, akiket az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő tájékoztatott arról, hogy kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, lehetősége legyen több információt nyújtani.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Vizsgálat indítása esetén a Bizottság hirdetményt tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben felkéri az érdekelteket és a tagállamokat, hogy meghatározott időn belül valamennyi vonatkozó információt bocsássanak a rendelkezésére.

Vizsgálat indítása esetén a Bizottság gondoskodik egy hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről, amelyben felkéri az érdekelteket és a tagállamokat, hogy három hónapon belül valamennyi vonatkozó információt bocsássanak a rendelkezésére.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság arra vonatkozó értékelését, hogy az érintett harmadik ország alkalmaz-e korlátozó közbeszerzési intézkedéseket, az érdekeltek és a tagállamok által szolgáltatott információkra és/vagy a Bizottság által a vizsgálat során gyűjtött tényekre alapozza, és az értékelést a vizsgálat indításától számított kilenc hónapon belül lezárja. Kellően indokolt esetben ez az időtartam három hónappal meghosszabbítható.

(3) A Bizottság arra vonatkozó értékelését, hogy az érintett harmadik ország alkalmaz-e korlátozó közbeszerzési intézkedéseket, az érdekeltek és a tagállamok által szolgáltatott információkra és/vagy a Bizottság által a vizsgálat során gyűjtött tényekre alapozza, és az értékelést a vizsgálat indításától számított hat hónapon belül lezárja. Kellően indokolt esetben ez az időtartam három hónappal meghosszabbítható.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság, a Tanács, az Európai Parlament és a tagállamok, valamint ezek tisztségviselői az információ szolgáltatójának külön engedélye nélkül nem hozhatják nyilvánosságra az e rendelet alapján kapott bizalmas jellegű információkat.

törölve

Indokolás

Ezt a bekezdést az új (18) és (4a) bekezdés helyettesíti.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az e rendelet alapján kapott és az információ szolgáltatója által bizalmas jellegűnek nyilvánított információkat semmilyen körülmények között sem hozhatják nyilvánosságra, hacsak az információ szolgáltatója erre külön engedélyt nem ad.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság 2017. január 1-jéig, és e rendelet hatálybalépését követően legalább háromévente jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet alkalmazásáról és az e rendelet alapján az uniós gazdasági szereplőknek a közbeszerzési szerződések odaítélésére irányuló harmadik országbeli eljárásokhoz való hozzáférésével kapcsolatban folytatott nemzetközi tárgyalások során elért előrelépésről. E célból a tagállamok a Bizottság kérésére benyújtják a Bizottságnak a szükséges információkat.

A Bizottság e rendelet hatálybalépését követően egy évvel, azt követően pedig legalább háromévente jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet alkalmazásáról és az e rendelet alapján az uniós gazdasági szereplőknek a közbeszerzési szerződések odaítélésére irányuló harmadik országbeli eljárásokhoz való hozzáférésével kapcsolatban folytatott nemzetközi tárgyalások során elért előrelépésről. E célból a tagállamok a Bizottság kérésére benyújtják a Bizottságnak a szükséges információkat.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2004/17/EK irányelv 58. és 59. cikke e rendelet hatálybalépésének napjától hatályát veszti.

A Bizottság megvizsgálja annak kérdését, hogy a 2004/17/EK irányelv 58. és 59. cikke érvényben maradjon-e. A vizsgálat következtetéseinek fényében a Bizottság jogalkotási javaslatot nyújt be az említett cikkek visszavonására, e rendelet hatálybalépésének napjától.

Indokolás

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the outcome of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, there should not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to make an assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision will be taken depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative text does not seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of the Treaty on the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential parts of a legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being examined, not on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with this decision. Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal of articles 58 and 59 should be made via a legislative proposal.

ELJÁRÁS

Cím

Harmadik országbeli áruk és szolgáltatások hozzáférése az Unió belső piacához a közbeszerzések során, továbbá az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárások

Hivatkozások

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

20.4.2012

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

20.4.2012

Társbizottság(ok) - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

25.10.2012

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Frank Engel

21.6.2012

Vizsgálat a bizottságban

25.9.2012

21.3.2013

18.6.2013

26.9.2013

Az elfogadás dátuma

17.10.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

11

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Emilie Turunen, Barbara Weiler

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Morten Løkkegaard, Patricia van der Kammen

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Takis Hadjigeorgiou, Linda McAvan, Patrizia Toia


VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (5.11.2013)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2012)0124 – C7‑0084/2012 – 2012/0060(COD))

Előadó: Judith Sargentini

RÖVID INDOKOLÁS

A bizottsági javaslat (COM(2012)0124) korlátozni kívánja azon harmadik országok uniós közbeszerzési piacra való bejutását, amelyek nem kínálnak viszonossági alapon hasonló hozzáférést a saját közbeszerzési piacaikhoz.

Az előadó két szempontból is aggályosnak tartja e rendeletjavaslatot.

Először is, fennáll annak veszélye, hogy – bár nem célja – a rendelet károsan érinti a fejlődő országokat, mivel gátolná őket abban, hogy hazai iparuk fejlesztésére a közbeszerzést alkalmazzák. Az Uniónak az egyes feltörekvő országokból származó, állami támogatásban részesülő versenytársak túlzott térnyerésétől való félelme nem foszthatja meg valamennyi fejlődő országot e jogtól.

Másodszor, kétségei vannak afelől, hogy e rendelet eléri-e a kívánt célkitűzéseit.

A fejlődő országokkal szembeni bánásmód

Bár a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférés önmagában nem kereskedelmi kérdés, a harmadik országokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások során az Unió erőteljesen és határozottan képviseli az érdekeit, mivel számos uniós társaság több ágazatban is magas szinten versenyképes és komparatív előnnyel rendelkezik. Jóllehet a javaslat hatálya nem terjed ki a legkevésbé fejlett országokra (LDC-országok), az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának listáján szereplő közepes jövedelmű fejlődő országokra már alkalmazandó.

Ezenfelül különös aggodalomra ad okot a kis- és középvállalkozások (kkv-k) előmozdítását célzó szakpolitikákra vonatkozó lehetséges mentességekre vagy az egyéb kifejezett fejlesztési szakpolitikákra vonatkozó, akárcsak időben korlátozott mentességekre való utalás hiánya, különös tekintettel arra, hogy az Unió közbeszerzési irányelvei az európai kkv-kat előnyben részesítő rendelkezéseket tartalmaznak. Ugyanezt kellene alkalmazni a fejlődő országokra is, amelyek gazdasági fejlődésének gerincét szintén a kkv-k jelentik.

A viszonosság többoldalúságot aláásó szűkebb fogalommeghatározása

Míg az Unió kereskedelempolitikája általában a viszonosság tág fogalommeghatározásán alapult – amely alatt (a GATT/WTO gyakorlatának megfelelően) az „előnyök tág egyensúlya” értendő –, a rendeletjavaslat szűkebb fogalommeghatározást javasol (ágazatonkénti viszonosság). Ebben az esetben a „teljes viszonosság” elvénél fogva két országnak azonos hozzáférést kell biztosítania a közbeszerzési piacaihoz. Ezáltal az Unió eltér a fejlődő országokkal szembeni különleges és differenciált bánásmód, valamint a fejlődő országok érdekeit jobban tükröző többoldalú megközelítés elvétől. Így viszont továbbra is fennmarad a nagyobb kereskedelmi tömörülések általi megtorlás kockázata, ami holtpontra juttathatja a többoldalú tárgyalásokat.

A fejlődő országok elutasították a WTO közbeszerzésről szóló megállapodásának, valamint e megállapodás 2012 márciusi felülvizsgált szövegének aláírását.

Az Uniónak eddig csak korlátozott mértékben sikerült kereskedelmi megállapodásokon keresztül elérnie a közbeszerzési piacok megnyitását. A fontosabb feltörekvő gazdaságok, így India, Brazília és Kína nem mutatnak hajlandóságot arra, hogy a közeljövőben csatlakozzanak a közbeszerzésről szóló megállapodáshoz. E rendelet ezért támadó jellegű „piacnyitási” stratégiát alkalmaz, amelynek célja, hogy a fejlődő országokra kényszerítse azt, amit azok a WTO-n belül már visszautasítottak (az 1996. évi úgynevezett „szingapúri kérdések” keretében).

A fejlődő országok közbeszerzési piacainak liberalizációja oda vezethet, hogy a szűkös hazai források jelentős részét a belföldön előállított termékek helyett inkább importra költik. Ezért alapvető fontosságú, hogy a fejlődő országok kormányai – és ne a külföldi szereplők – vállaljanak vezető szerepet a közbeszerzési rendszerek megtervezésében, hogy azokat ténylegesen a fejlődés szolgálatába állítsák.

Az előadó véleménye szerint nem hátrányosan megkülönböztető gyakorlatként, hanem fejlesztési stratégiájuk legitim eszközeként kell tekinteni a fejlődő országok azon eljárására, amely szerint a közbeszerzések odaítélésének feltételeként a helyi letelepedést, a technológiatranszfert és a nemzeti tartalmi követelmények betartását írják elő.

Nincsen összhang a közbeszerzésekre alkalmazott viszonossági szabály és az Unió segélyhatékonyságra vonatkozó azon kötelezettségvállalásai között, amelyek értelmében alapértelmezés szerint az adott ország közbeszerzési rendszerét kell alkalmazni.

A segélykapcsolás egyike a közbeszerzési politikával kapcsolatos általános gyakorlatoknak. A donorok hivatalos és nem hivatalos segélykapcsolási gyakorlatainak hatékony felszámolása érdekében a segélyhatékonyságról szóló Párizsi Nyilatkozat (2005), az accrai cselekvési program (2008) és a Puszani Nyilatkozat (2011) megismétli azt az elvet, hogy alapértelmezés szerint az állami szektor által irányított tevékenységeket támogató segélyprogramokban a kedvezményezett ország közbeszerzési rendszereit kell alkalmazni.

Az egyes országok közbeszerzési rendszerei alkalmazásának előnye, hogy a helyi cégek közbeszerzések elnyerésére való képességének javítása mellett hozzájárul a felelős hozzáállás és a hazai elszámoltathatóság megteremtéséhez. Ezért intelligens fejlesztési eszközként előnyben kell részesíteni a helyi és regionális közbeszerzés alkalmazását.

Míg a donorok már jelenleg is le vannak maradva az egyes országok rendszereinek alkalmazásában, a rendelettervezet tovább gátolhatja az Unió segélyhatékonysági kötelezettségvállalásainak teljesítését.

Az előadónak emellett kétségei vannak az úgynevezett nemzetközi közbeszerzési kezdeményezés megalapozottságával kapcsolatban, a következők alapján.

A „de jure” és a „de facto” nyitottság szükséges különválasztása

A javaslat alapja az a feltételezés, hogy más országok az Uniónál kevésbé nyitottak, és a közbeszerzésről szóló megállapodásban nem kötelezték el magukat egyforma mértékben a közbeszerzési piacok megnyitása mellett. Ugyanakkor, míg az Unió közbeszerzési piaca de jure nagymértékben nyitott a nemzetközi verseny előtt, a Bizottság hatásvizsgálatának Parlament általi részletes értékelése(1) szerint a de facto nyitottság már sokkal kisebb mértékű. Így különösen a harmadik országbeli gazdasági szereplőknek 2011-ben odaítélt, küszöbértéket meghaladó szerződések áttekintéséből kitűnik, hogy e társaságok közvetlenül – azaz nem uniós leányvállalatok vagy kereskedők révén – csak nagyon csekély számú (az összes szerződés 0,2%-ának megfelelő) szerződéshez férhettek hozzá. Jóllehet az uniós szabályozás a de jure preferenciák tiltásában hatékony lehet, a de facto preferenciák kezelését tekintve ez már sokkal kevésbé van így.

A gyakorlatban a helyi szolgáltatók de facto előnyben részesítése elérhető például a szerződések felosztásával, aminek révén azok a küszöbértékek alá esnek. Emellett a de facto akadályok lebontása azon múlik, hogy a harmadik országok mennyiben hajlandóak az átláthatóság alkalmazására (korrupció elleni küzdelem) és a kiemelkedő nemzeti cégek támogatásának megtagadására. Ezért kétséges, hogy a rendelet révén az Unió nyomást gyakorolhatna az arra irányuló tárgyalások során, hogy például Kínában vagy Indiában – amely országokra a szabályozás irányul – valóban nyitott közbeszerzési piacok jöjjenek létre.

A kkv-kra gyakorolt hatás

A szabályozás csak csekély mértékben vagy egyáltalán nem eredményez közvetlen előnyöket az európai kkv-k számára. Az európai kkv-k jellemzően a javasolt 5 millió eurós küszöbérték alatti közbeszerzéseken indulnak. A kkv-k határokon átnyúló közbeszerzésekben való részvétele szintén korlátozott. A közbeszerzési piacok jövőbeni megnyitásának kkv-k számára jelentett lehetséges előnyei többnyire inkább az alvállalkozás vagy a szolgáltatási láncokban való részvételi lehetőségek formájában lesznek elérhetők, ráadásul olyan területeken, amelyeket a harmadik országok a megtorlásként alkalmazott de facto protekcionista intézkedésekkel könnyen lezárhatnak.

A közbeszerzési piacok további megnyitásának korlátozott hatása

Az Unió hatályos közbeszerzési jogi kerete az úgynevezett közüzemi irányelvben (2004/17/EK irányelv) jelenleg is tartalmaz a harmadik országokkal kapcsolatos rendelkezéseket, és emellett a kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatokról is rendelkezik. Ezért már jelenleg is van lehetőség az ilyen ajánlatok viszonossággal kapcsolatos aggályok miatti elutasítására (jóllehet ennek alkalmazására alig kerül sor).

Ebben az összefüggésben kétséges, hogy a rendeletjavaslat valódi hozzáadott értékkel rendelkezik-e.

******

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, jóváhagyható-e, hogy a [2004/17/EK, a 2004/18/EK és a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló […] európai parlamenti és tanácsi irányelv13] szerinti ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők a legalább 5 millió EUR becsült értékű szerződések esetén kizárják a szerződések odaítélési eljárásaiból az Európai Unió által tett nemzetközi kötelezettségvállalások által nem érintett árukat és szolgáltatásokat.

(12) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, jóváhagyható-e, hogy a [2004/17/EK, a 2004/18/EK és a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló […] európai parlamenti és tanácsi irányelv13] szerinti ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők a legalább 5 millió EUR becsült értékű szerződések esetén kizárják a szerződések odaítélési eljárásaiból az Európai Unió által tett nemzetközi kötelezettségvállalások által nem érintett árukat és szolgáltatásokat. Ez nem érinti a „fegyver kivételével mindent” megállapodásban részt vevő, az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet14 IV. mellékletében felsorolt kedvezményezett országokból származó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó, sem pedig a 978/2012/EU rendelet VII. melléklete szerint meghatározott fejlődő országokból származó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó szerződések odaítélésére szolgáló eljárásokat.

__________________

__________________

13 HL L….

13 HL L….

 

14 HLL 303., 2012.10.31., 1. o.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) Az Unió legkevésbé fejlett országokkal kapcsolatos átfogó politikájának fényében – amelyről többek között az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől történő alkalmazásáról szóló, 2008. július 22-i 732/2008/EK tanácsi rendelet is rendelkezik –, helyénvaló az ezen országokból származó áruk és szolgáltatások uniós árukkal és szolgáltatásokkal egyenértékűként történő kezelése.

(26) Az Unió fejlődő országok gazdasági növekedésének támogatására, valamint a globális gazdaságba való integrációjukra irányuló átfogó politikájának fényében, amely alátámasztja az általános tarifális preferenciák rendszerének a 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerinti létrehozását, helyénvaló a 978/2012/EU rendelet IV., illetve VII. mellékletében meghatározottak szerint a „fegyver kivételével mindent” megállapodásban kedvezményezettként részt vevő legkevésbé fejlett országokból, illetve a diverzifikáció hiánya és a világgazdaságban való elégtelen részvétel miatt kiszolgáltatottnak tekintett fejlődő országokból származó áruk és szolgáltatások uniós árukkal és szolgáltatásokkal egyenértékűként történő kezelése.

Indokolás

E rendelet keretében különleges rendszert kell biztosítani a legkevésbé fejlett országok és a kiszolgáltatottnak tekintett fejlődő országok számára.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 732/2008/EK rendelet I. mellékletében felsorolt legkevésbé fejlett országokból származó áruk vagy szolgáltatások a kötelezettségvállalások által érintett áruknak és szolgáltatásoknak minősülnek.

A 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletében felsorolt legkevésbé fejlett országokból, valamint a diverzifikáció hiánya és a világgazdaságban való elégtelen részvétel miatt kiszolgáltatottnak tekintett, a 978/2012/EU rendelet VII. melléklete szerint meghatározott fejlődő országokból származó áruk vagy szolgáltatások a kötelezettségvállalások által érintett áruknak és szolgáltatásoknak minősülnek.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság 2017. január 1-jéig, és e rendelet hatálybalépését követően legalább háromévente jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet alkalmazásáról és az e rendelet alapján az uniós gazdasági szereplőknek a közbeszerzési szerződések odaítélésére irányuló harmadik országbeli eljárásokhoz való hozzáférésével kapcsolatban folytatott nemzetközi tárgyalások során elért előrelépésről. E célból a tagállamok a Bizottság kérésére benyújtják a Bizottságnak a szükséges információkat.

A Bizottság e rendelet hatálybalépését követően legalább háromévente jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet alkalmazásáról és az e rendelet alapján az uniós gazdasági szereplőknek a közbeszerzési szerződések odaítélésére irányuló harmadik országbeli eljárásokhoz való hozzáférésével kapcsolatban folytatott nemzetközi tárgyalások során elért előrelépésről. E célból a tagállamok a Bizottság kérésére benyújtják a Bizottságnak a szükséges információkat. A Bizottság a második jelentés benyújtásakor jogalkotási javaslatot nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet módosítására is, vagy felsorolja azokat az indokokat, amelyek véleménye szerint szükségtelenné teszik a módosítást.

ELJÁRÁS

Cím

Harmadik országbeli áruk és szolgáltatások hozzáférése az Unió belső piacához a közbeszerzések során, továbbá az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárások

Hivatkozások

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

20.4.2012

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

20.4.2012

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Judith Sargentini

25.9.2012

Vizsgálat a bizottságban

14.10.2013

5.11.2013

 

 

Az elfogadás dátuma

5.11.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

6

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Thijs Berman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Andreas Pitsillides, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská, Iva Zanicchi

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Eduard Kukan, Isabella Lövin, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

María Muñiz De Urquiza, Bogusław Sonik

(1)

Forrás: Harmadik országok kölcsönös hozzáférése az uniós közbeszerzésekhez – az Európai Bizottság hatásvizsgálatának a Parlament Hatásvizsgálati Osztálya által készített részletes értékelése, 2013. június.


VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről (24.6.2013)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2012)0124 – C7‑0084/2012 – 2012/0060(COD))

A vélemény előadója: Deutsch Tamás

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikke kimondja, hogy az Unió közös politikákat és tevékenységeket határoz meg és hajt végre, és a nemzetközi kapcsolatok minden területén magas szintű együttműködés kialakításán munkálkodik többek között annak érdekében, hogy előmozdítsa valamennyi ország bekapcsolódását a világgazdaságba, egyebek mellett a nemzetközi kereskedelemben érvényesülő korlátozások fokozatos megszüntetése révén.

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikke kimondja, hogy az Unió közös politikákat és tevékenységeket határoz meg és hajt végre, és a nemzetközi kapcsolatok minden területén magas szintű együttműködés kialakításán munkálkodik többek között annak érdekében, hogy előmozdítsa valamennyi ország bekapcsolódását a világgazdaságba, egyebek mellett a nemzetközi kereskedelemben érvényesülő korlátozások fokozatos megszüntetése révén; ugyanezen cikk alapján az Európai Uniónak elő kell mozdítania a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogok és alapvető szabadságok egyetemességét és oszthatatlanságát, az emberi méltóság tiszteletben tartását, az egyenlőség és szolidaritás elvét, valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányának és a nemzetközi jog alapelveinek tiszteletben tartását; a nemzetközi kapcsolatok területén való együttműködésnek a fejlődő országok fenntartható gazdasági, szociális és környezeti fejlődésének előmozdítását kell szolgálnia – elsődlegesen a szegénység felszámolásának érdekében.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az Európai Unió kereskedelmi politikájának a munkakörülmények, a munka- és egészségvédelem javítása, illetve az alapjogok előmozdítása révén elő kell mozdítania a szegénység világszerte történő csökkenését.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Az Uniónak nem kellene nyomást gyakorolnia a harmadik országokra annak érdekében, hogy a közszolgáltatások liberalizálására ösztönözze őket. Az állami hatóságoknak minden szinten jogukban kell, hogy álljon dönteni arról, hogy ők maguk akarnak-e közszolgáltatásokat nyújtani, és ha igen, hogyan és milyen mértékben.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) Mellőzni kell a közbeszerzési szerződések olyan gazdasági szereplők részére történő odaítélését, akik, illetve amelyek bűnszervezetben vettek részt, illetve emberkereskedelem és gyermekmunka révén történő kizsákmányolásban.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) Az ilyen kizárás nem lehet annak a következménye, hogy egy harmadik ország a közbeszerzési szerződés odaítélésére vonatkozóan fenntartható fejlődésre vonatkozó célkitűzéseket vezet be. Az ilyen célokat támogatni kell.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Legalább 5 millió EUR becsült értékű szerződések esetén a Bizottságnak jóvá kell hagynia a tervezett kizárást, ha az Unió és az áruk és/vagy szolgáltatások származási országa között a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésről kötött nemzetközi megállapodás a kizárni tervezett áruk és/vagy szolgáltatások tekintetében az Unió által hozott kifejezett piacrajutási korlátozásokról rendelkezik. Ilyen megállapodás hiányában a Bizottságnak jóvá kell hagynia a kizárást, ha a harmadik ország olyan korlátozó közbeszerzési intézkedéseket tart fenn, amelyek eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében kialakul az alapvető viszonosság hiánya. Alapvető viszonosság hiányát kell feltételezni, ha a korlátozó közbeszerzési intézkedések nyomán az uniós gazdasági szereplőket, árukat és szolgáltatásokat súlyos és rendszeres hátrányos megkülönböztetés éri.

(15) Legalább 5 millió EUR becsült értékű szerződések esetén a Bizottságnak jóvá kell hagynia a tervezett kizárást, ha az Unió és az áruk és/vagy szolgáltatások származási országa között a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésről kötött nemzetközi megállapodás a kizárni tervezett áruk és/vagy szolgáltatások tekintetében az Unió által hozott kifejezett piacrajutási korlátozásokról rendelkezik. Ilyen megállapodás hiányában a Bizottságnak jóvá kell hagynia a kizárást, ha a harmadik ország olyan korlátozó közbeszerzési intézkedéseket tart fenn, amelyek eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében kialakul az alapvető viszonosság hiánya. Alapvető viszonosság hiányát kell feltételezni, ha a korlátozó közbeszerzési intézkedések nyomán az uniós gazdasági szereplőket, árukat és szolgáltatásokat súlyos és rendszeres hátrányos megkülönböztetés éri, vagy ha kiemelkedően fontos uniós gazdasági érdekek forognak kockán, például az ipar területén. Amennyiben az adott országban súlyosan és ismétlődően megsértik az alapvető munkavállalói jogokat, a szakszervezetek jogait és a nemzetközi jogokat, beleértve a munkaügyi, szociális és környezetvédelmi területeken érvényes alapvető nemzetközi egyezményeket – például munkajogi záradékok közbeszerzési szerződésekbe történő beépítését a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 94. számú egyezménye értelmében –, a Bizottság fontolóra veszi a szóban forgó áruk és/vagy szolgáltatások piacra lépésének korlátozását is.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Az alapvető viszonosság hiányának felmérésekor a Bizottságnak azt kell vizsgálnia, hogy az érintett ország közbeszerzési joga a nemzetközi közbeszerzési előírásokkal összhangban milyen mértékben biztosítja az átláthatóságot, és milyen mértékben zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és gazdasági szereplők hátrányos megkülönböztetését. Ezenfelül meg kell vizsgálnia, hogy a hatóságok és/vagy független ajánlatkérők milyen mértékben tartanak fenn vagy vezetnek be az uniós árukat, szolgáltatásokat és gazdasági szereplőket hátrányosan megkülönböztető gyakorlatokat.

(16) Az alapvető viszonosság hiányának felmérésekor a Bizottságnak azt kell vizsgálnia, hogy az érintett ország közbeszerzési joga a nemzetközi közbeszerzési előírásokkal összhangban milyen mértékben biztosítja az átláthatóságot, és milyen mértékben zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és gazdasági szereplők hátrányos megkülönböztetését. Ezenfelül meg kell vizsgálnia, hogy a hatóságok és/vagy független ajánlatkérők milyen mértékben tartanak fenn vagy vezetnek be az uniós árukat, szolgáltatásokat és gazdasági szereplőket hátrányosan megkülönböztető gyakorlatokat, illetve veszélyeztetik az uniós gazdasági érdekeket például az ipar területén.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) A harmadik országbeli munkahelyen alkalmazandó szociális, munkaügyi és környezetvédelmi jogszabályok tiszteletben tartását, beleértve az alapvető nemzetközi egyezmények – például a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 94. számú egyezménye – tiszteletben tartását nem kell megkülönböztető gyakorlatnak tekinteni.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16b) A harmadik országok piacokhoz való hozzáférését korlátozó intézkedéseknek nem lenne szabad aránytalanul hátrányos következményekkel járniuk az adott ország társadalmi és munkaügyi helyzetére nézve, különösen a fejlődő országok esetében.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Tekintettel arra, hogy az Európai Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan ajánlatokkal összefüggésben, amelyekben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ilyen áruk és szolgáltatások összértékének 50 %-át, az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők nehezebben tudják értékelni az ajánlattevők indokolását, rendelkezni kell a kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok kezelésének fokozott átláthatóságáról. A közbeszerzésről szóló irányelv 69. cikkében és a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 79. cikkében foglalt szabályokon túl annak az ajánlatkérő szervnek / ajánlatkérőnek, amely ilyen kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, erről írásban tájékoztatnia kell a többi ajánlattevőt, megjelölve a felszámított ár vagy költségek kirívóan alacsony jellegének okait. Ennek köszönhetően ezek az ajánlattevők elősegíthetik annak pontosabb felmérését, hogy a sikeres ajánlattevő teljes körűen teljesíteni tudja-e a szerződést az ajánlattételi dokumentációban ismertetett feltételek szerint. Ez a további tájékoztatás tehát javítja az egyenlő esélyeket az EU közbeszerzési piacán.

(19) Tekintettel arra, hogy az Európai Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan ajánlatokkal összefüggésben, amelyekben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ilyen áruk és szolgáltatások összértékének 50 %-át, az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők nehezebben tudják értékelni az ajánlattevők indokolását, rendelkezni kell a kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok kezelésének fokozott átláthatóságáról. A közbeszerzésről szóló irányelv 69. cikkében és a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 79. cikkében foglalt szabályokon túl annak az ajánlatkérő szervnek / ajánlatkérőnek, amely ilyen kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, erről írásban tájékoztatnia kell a többi ajánlattevőt, megjelölve a felszámított ár vagy költségek kirívóan alacsony jellegének okait. Különös figyelmet kell fordítani a nemzetközi munkaügyi, szociális és környezetvédelmi jogszabályok tiszteletben tartására, beleértve az alapvető nemzetközi egyezményeket, úgymint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 94. számú egyezményét. Ennek köszönhetően ezek az ajánlattevők elősegíthetik annak pontosabb felmérését, hogy a sikeres ajánlattevő teljes körűen teljesíteni tudja-e a szerződést az ajánlattételi dokumentációban ismertetett feltételek szerint. Ez a további tájékoztatás tehát javítja az egyenlő esélyeket az Unió közbeszerzési piacán.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Ha a Bizottság a rendelkezésére álló információk alapján okkal feltételezi, hogy valamely harmadik ország korlátozó közbeszerzési gyakorlatot vezetett be vagy tart fenn, képesnek kell lennie arra, hogy vizsgálatot indítson. Ha a harmadik ország korlátozó közbeszerzési gyakorlatának létezése megerősítést nyer, a Bizottság felkéri az érintett országot arra, hogy egyeztetéseket kezdjen vele a gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások adott országon belüli közbeszerzési pályázati lehetőségeinek javítása céljából.

(21) Ha a Bizottság a rendelkezésére álló információk alapján okkal feltételezi, hogy valamely harmadik ország korlátozó közbeszerzési gyakorlatot vezetett be vagy tart fenn, illetve továbbra is megsérti az alapvető munkavállalói jogokat és a nemzetközi jogokat, beleértve a munkaügyi, szociális és környezetvédelmi jog területén érvényes alapvető nemzetközi egyezményeket – úgymint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 94. számú egyezményét –, képesnek kell lennie arra, hogy vizsgálatot indítson. Ha a harmadik ország korlátozó közbeszerzési gyakorlatának vagy a fent említett jogsértések létezése megerősítést nyer, a Bizottság felkéri az érintett országot arra, hogy egyeztetéseket kezdjen vele a gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások adott országon belüli közbeszerzési pályázati lehetőségeinek javítása céljából.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) Az ilyen intézkedés lehet egyes harmadik országbeli áruk és szolgáltatások kötelező kizárása az európai uniós közbeszerzési eljárásokból, illetve az adott országból származó árukat és szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatokra vonatkozó kötelező áremelés előírása. Az említett intézkedések kijátszását elkerülendő, szükség lehet egyes olyan, az Európai Unióban letelepedett, külföldi irányítású vagy tulajdonú jogi személyek kizárására is, amelyek nem folytatnak jelentős üzleti tevékenységet úgy, hogy eközben az érintett tagállam gazdaságával közvetlen és tényleges kapcsolatban állnak. A megfelelő intézkedéseknek arányosnak kell lenniük azokkal a korlátozó közbeszerzési gyakorlatokkal, amelyekre válaszul azokat meghozzák.

(23) Az ilyen intézkedés lehet egyes harmadik országbeli áruk és szolgáltatások kötelező kizárása az európai uniós közbeszerzési eljárásokból, illetve az adott országból származó árukat és szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatokra vonatkozó kötelező áremelés előírása. Az említett intézkedések kijátszását elkerülendő, szükség lehet egyes olyan, az Európai Unióban letelepedett, külföldi irányítású vagy tulajdonú jogi személyek kizárására is, amelyek nem folytatnak jelentős üzleti tevékenységet úgy, hogy eközben az érintett tagállam gazdaságával közvetlen és tényleges kapcsolatban állnak. A megfelelő intézkedéseknek arányosnak kell lenniük azokkal a korlátozó közbeszerzési gyakorlatokkal, amelyekre válaszul azokat meghozzák. Különösen figyelembe kell venniük az adott ország társadalmi, munkaügyi és környezetvédelmi helyzetére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, főleg a fejlődő országok esetében.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Elengedhetetlen, hogy az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők versenyképes áron hozzáférjenek egy sor olyan kiváló minőségű termékhez, amelyek megfelelnek beszerzési igényeiknek. Ennélfogva az ajánlatkérő szerveknek / ajánlatkérőknek lehetőséget kell adni arra, hogy ne alkalmazzák a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk és szolgáltatások piacra jutását korlátozó intézkedéseket, amennyiben nincs olyan elérhető európai uniós és/vagy a kötelezettségvállalások által érintett áru vagy szolgáltatás, amely megfelel az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő alapvető közérdekek, például a közegészségügy vagy a közbiztonság védelmére vonatkozó követelményeinek, vagy ha az intézkedés alkalmazása aránytalanul megnövelné a szerződéses árat vagy költségeket.

(24) Elengedhetetlen, hogy az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők versenyképes áron hozzáférjenek egy sor olyan kiváló minőségű termékhez, amelyek megfelelnek beszerzési igényeiknek. Ennélfogva az ajánlatkérő szerveknek / ajánlatkérőknek lehetőséget kell adni arra, hogy ne alkalmazzák a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk és szolgáltatások piacra jutását korlátozó intézkedéseket, amennyiben nincs olyan elérhető európai uniós és/vagy a kötelezettségvállalások által érintett áru vagy szolgáltatás, amely megfelel az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő alapvető közérdekek, például a közegészségügy vagy a közbiztonság védelmére vonatkozó követelményeinek, beleértve társadalmi és környezetvédelmi fenntarthatósági jellemzőket, vagy ha az intézkedés alkalmazása aránytalanul megnövelné a szerződés árát vagy költségeit.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A fenntartható fejlődésre vonatkozó kritériumokat, a környezetvédelmi kritériumokat, valamint a munkakörülményeket, a munkahelyi egészséget és biztonságot, illetve az egyenlő bánásmódot támogató társadalmi kritériumokat szintén figyelembe kell venni a közbeszerzési szerződés odaítélésekor. Előnyben kell részesíteni ezeket a kritériumokat, és ezek semmiképpen sem képezhetik kizárás alapját.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő kötelezi az ajánlattevőket arra, hogy az ajánlatban szereplő áruk és/vagy szolgáltatások származására és azok értékére vonatkozóan tájékoztatást nyújtsanak. Az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők öntanúsítást is elfogadhatnak annak előzetes bizonyítékaként, hogy az ajánlat az (1) bekezdés alapján nem zárható ki. Az ajánlatkérő szerv az eljárás során bármikor megkérheti az ajánlattevőt, hogy részben vagy egészben nyújtsa be a kért dokumentációt, amennyiben ez szükségesnek tűnik az eljárás megfelelő lebonyolításának biztosításához. A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el az áruk és szolgáltatások származási nyilatkozataihoz használandó szabványos űrlapok létrehozására. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (3) bekezdésben említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő kötelezi az ajánlattevőket arra, hogy az ajánlatban szereplő áruk és/vagy szolgáltatások származására és azok értékére vonatkozóan tájékoztatást nyújtsanak. Figyelembe veszik a munkaügyi, szociális és környezetvédelmi jog területére vonatkozó, az alapvető munkavállalói jogokkal és a nemzetközi jogokkal – beleértve a nemzetközileg elismert alapvető nemzetközi egyezményekkel – kapcsolatos kritériumokat is. Az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők öntanúsítást is elfogadhatnak annak előzetes bizonyítékaként, hogy az ajánlat az (1) bekezdés alapján nem zárható ki. Az ajánlatkérő szerv az eljárás során bármikor megkérheti az ajánlattevőt, hogy részben vagy egészben nyújtsa be a kért dokumentációt, amennyiben ez szükségesnek tűnik az eljárás megfelelő lebonyolításának biztosításához. A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el az áruk és szolgáltatások származási nyilatkozataihoz használandó szabványos űrlapok létrehozására. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (3) bekezdésben említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) az áruk és/vagy szolgáltatások kizárásának fő okai.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az a) pontban említett megállapodás hiányában és akkor, ha a harmadik ország olyan korlátozó közbeszerzési intézkedéseket tart fenn, amelyek eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében kialakul az alapvető viszonosság hiánya.

b) az a) pontban említett megállapodás hiányában és akkor, ha a harmadik ország olyan korlátozó közbeszerzési intézkedéseket tart fenn, amelyek eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében kialakul az alapvető viszonosság hiánya, különösen ahol e korlátozó intézkedések az uniós gazdasági érdekeket sértik, például az ipar területén.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) abban az esetben, ha bizonyítható, hogy súlyosan és ismétlődően megsértik a munkaügyi, szociális és környezetvédelmi jog területére vonatkozó alapvető munkavállalói jogokat és a nemzetközi jogokat, beleértve a nemzetközileg elismert alapvető nemzetközi egyezményeket. Az érintett országbeli munkahelyen alkalmazandó szociális, munkaügyi és környezetvédelmi jogszabályok tiszteletben tartását nem kell az uniós gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások súlyos és rendszeres hátrányos megkülönböztetéséhez vezető korlátozó közbeszerzési intézkedésnek tekinteni.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Annak felmérése során, hogy van-e bizonyíték a munkaügyi, szociális és környezetvédelmi jog területére vonatkozó alapvető munkavállalói jogok és a nemzetközi jogok, beleértve a nemzetközileg elismert alapvető nemzetközi egyezmények súlyos és ismétlődő megsértésére, a Bizottság a következőket vizsgálja:

 

(a) az adott országban a munkaügyi, szociális és környezetvédelmi jog területére vonatkozó alapvető munkavállalói jogok és a nemzetközi jogok tiszteletben tartását biztosító jogszabályok és gyakorlatok;

 

b) a hatóságok és/vagy független ajánlatkérők milyen mértékben tartanak fenn vagy vezetnek be szociális dömpinget az adott árukra és szolgáltatásokra vonatkozóan.

Módosítás   20

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Rendszeresen ellenőrizni kell a kereskedelmi tárgyalások társadalmi, környezetvédelmi és emberi jogokra gyakorolt hatását, különös figyelmet fordítva a tisztességes munka előmozdítására, és törekedve a strukturális munkanélküliség leküzdésére. A közbeszerzési szerződés odaítélésekor mind környezetvédelmi, mind pedig szociálpolitikai vonatkozásokat figyelembe kell venni, a kiválasztási kritérium pedig nem a legkedvezőbb ár, hanem a legfenntarthatóbb ajánlat.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló irányelv 69. cikke vagy a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 79. cikke értelmében – az ajánlattevő állításainak ellenőrzését követően – olyan, az Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat és egyúttal kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, amelyben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ajánlatban szereplő áruk és szolgáltatások összértékének 50 %-át, erről írásban tájékoztatja a többi ajánlattevőt, megjelölve a felszámított ár vagy költségek kirívóan alacsony jellegének okait.

(1) Amennyiben az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló irányelv 69. cikke vagy a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 79. cikke értelmében – az ajánlattevő állításainak ellenőrzését követően – olyan, az Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat és egyúttal kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, amelyben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ajánlatban szereplő áruk és szolgáltatások összértékének 50%-át, erről írásban tájékoztatja a többi ajánlattevőt, megjelölve a felszámított ár vagy költségek kirívóan alacsony jellegének okait, utalva különösen az alapvető munkavállalói jogok és a nemzetközi jogok – beleértve a munkaügyi, szociális és környezetvédelmi jog területére vonatkozó nemzetközileg elismert alapvető nemzetközi egyezmények – tiszteletben tartására, mégpedig azért, hogy el lehessen kerülni mindenféle szociális-, környezetvédelmi- vagy adódömpinget.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Még a szokatlanul alacsony árajánlatot tartalmazó pályázatok esetében is tiszteletben kell tartani különösen az egészség- és biztonságvédelemre, a munkakörülményekre és a kollektív szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A Bizottság nem büntetheti azokat a harmadik országokat, amelyek fenntarthatóságra vonatkozó célkitűzéseket vezetnek be az odaítélési kritériumaik közé; Ellenkezőleg: ezeket az intézkedéseket támogatni kell.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a Bizottság a vizsgálat eredményeképpen megállapítja, hogy valamely harmadik ország korlátozó közbeszerzési intézkedéseket alkalmaz, és úgy ítéli meg, hogy azt az EU érdekei indokolják, felkéri a harmadik országot, hogy egyeztetéseket kezdjen vele annak biztosítása érdekében, hogy az uniós gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások az adott ország nemzeti gazdasági szereplőit, áruit és szolgáltatásait megilletőkkel legalább azonos feltételekkel vehessenek részt az adott ország közbeszerzési szerződések odaítélésére irányuló közbeszerzési eljárásaiban, valamint hogy biztosítsa az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elvének alkalmazását.

Amennyiben a Bizottság a vizsgálat eredményeképpen megállapítja, hogy valamely harmadik ország korlátozó közbeszerzési intézkedéseket alkalmaz, illetve továbbra is megsérti az alapvető munkavállalói jogokat és a nemzetközi jogokat, beleértve a munkaügyi, szociális és környezetvédelmi jog területére vonatkozó, nemzetközileg elismert alapvető nemzetközi egyezményeket, és úgy ítéli meg, hogy azt az Unió érdekei indokolják, felkéri a harmadik országot, hogy egyeztetéseket kezdjen vele annak biztosítása érdekében, hogy az uniós gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások az adott ország nemzeti gazdasági szereplőit, áruit és szolgáltatásait megilletőkkel legalább azonos feltételekkel vehessenek részt az adott ország közbeszerzési szerződések odaítélésére irányuló közbeszerzési eljárásaiban, valamint hogy biztosítsa az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elvének alkalmazását.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) tiszteletben tartja a nemzetközileg elismert szociális és munkaügyi normákat és/vagy jogszabályokat vagy környezetvédelmi jogszabályokat;

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb) tiszteletben tartja a nemzetközileg elismert emberi jogokat.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A Bizottság akkor is lezárhatja a konzultációt, ha az adott ország tiszteletben tartja az alapvető munkavállalói jogokat és a nemzetközi jogokat, beleértve a munkaügyi, szociális és környezetvédelmi jog területére vonatkozó, nemzetközileg elismert alapvető nemzetközi egyezményeket.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben a 8. cikk szerinti vizsgálat során és a 9. cikkben előírt eljárás lefolytatását követően megállapítást nyer, hogy az adott harmadik ország által bevezetett vagy fenntartott korlátozó közbeszerzési intézkedések eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében a 6. cikk szerint kialakul az alapvető viszonosság hiánya, a Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el a harmadik országból származó áruk és szolgáltatások piacra jutásának ideiglenes korlátozására. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(1) Amennyiben a 8. cikk szerinti vizsgálat során és a 9. cikkben előírt eljárás lefolytatását követően megállapítást nyer, hogy az adott harmadik ország által bevezetett vagy fenntartott korlátozó közbeszerzési intézkedések eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében a 6. cikk szerint kialakul az alapvető viszonosság hiánya, illetve az alapvető munkavállalói jogok és a nemzetközi jogok be nem tartása – beleértve a munkaügyi, szociális és környezetvédelmi jog területére vonatkozó, nemzetközileg elismert alapvető nemzetközi egyezményeket–, a Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el a harmadik országból származó áruk és szolgáltatások piacra jutásának ideiglenes korlátozására. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) olyan ajánlatok kizárása, amelyekben a korlátozó közbeszerzési gyakorlatot bevezető vagy fenntartó országból származó, a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk és szolgáltatások értéke meghaladja az összérték 50 %-át; és/vagy

a) olyan ajánlatok kizárása, amelyekben a korlátozó közbeszerzési gyakorlatot bevezető vagy fenntartó és/vagy az alapvető munkavállalói jogok és a nemzetközi jogok – többek között a munkaügyi, szociális és környezetvédelmi jog területére vonatkozó, nemzetközileg elismert alapvető nemzetközi egyezmények – be nem tartásában érintett országból származó, a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk és szolgáltatások értéke meghaladja az összérték 50%-át; és/vagy

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) kötelező áremelés az ajánlat azon részére vonatkozóan, amely a korlátozó közbeszerzési gyakorlatot bevezető vagy fenntartó országból származó, a kötelezettségvállalások által nem érintett árukat és szolgáltatásokat tartalmaz.

b) kötelező áremelés az ajánlat azon részére vonatkozóan, amely a korlátozó közbeszerzési gyakorlatot bevezető vagy fenntartó és/vagy az alapvető munkavállalói jogok és a nemzetközi jogok – többek között a munkaügyi, szociális és környezetvédelmi jog területére vonatkozó, nemzetközileg elismert alapvető nemzetközi egyezmények – be nem tartásában érintett országból származó, a kötelezettségvállalások által nem érintett árukat és szolgáltatásokat tartalmaz.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A harmadik országok piaci hozzáférését korlátozó intézkedéseknek arányosaknak kell lenniük és nem érinthetik aránytalanul hátrányosan az adott országot, különösen a fejlődő országok esetében – ellenkezőleg, azokat inkább úgy kell kidolgozni, hogy előmozdítsák a helyi társadalmi és munkaügyi helyzetet.

ELJÁRÁS

Cím

Harmadik országbeli áruk és szolgáltatások hozzáférése az Unió belső piacához a közbeszerzések során, továbbá az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárások

Hivatkozások

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

20.4.2012

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

20.4.2012

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Tamás Deutsch

24.5.2013

Vizsgálat a bizottságban

20.3.2013

29.5.2013

19.6.2013

 

Az elfogadás dátuma

20.6.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

7

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Georges Bach, Kinga Göncz, Sergio Gutiérrez Prieto, Jelko Kacin, Jan Kozłowski, Ria Oomen-Ruijten, Birgit Sippel

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Jorgo Chatzimarkakis, Jürgen Klute


VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (20.9.2013)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2012)0124 – C7‑0084/2012 – 2012/0060(COD))

A vélemény előadója: Raffaele Baldassarre

RÖVID INDOKOLÁS

1. Az előadó álláspontja

1.1 – Általános észrevételek

A WTO közbeszerzési megállapodásának felülvizsgálatára, valamint a szabadkereskedelemre vonatkozó tárgyalások során az EU mindig is azt az álláspontot képviselte, hogy az egyenlő bánásmód, az átláthatóság és a viszonosság elve alapján meg kell nyitni a nemzetközi közbeszerzési piacot(1). Az európai piachoz hasonló nyitottsági fok azonban nincs jelen a harmadik országok többségén belül, sőt, a gazdasági válság súlyosbodásával több ország protekcionista intézkedéseket vezetett be, amelyek de facto kizárják a közbeszerzési piacról a külső ajánlattevőket(2).

A Bizottság által a közbeszerzéseket illetően megállapított aszimmetria az európai vállalkozásoknak megközelítőleg 12 milliárd euró veszteséget okoz, elsősorban a húzóágazatokban(3). Ha a nemzetközi közbeszerzési piac megnyílna az uniós vállalkozások előtt, ez megközelítőleg 180 000 új álláshely létrehozását eredményezné.

Az előadó egyetért a javaslat általános céljával, amely az európai termékek és szolgáltatások harmadik országok piacaira való bejutása tekintetében képviselt uniós tárgyalási pozíciót igyekszik megerősíteni. A viszonosság elvének fontosságára az Európai Tanács(4) és az Európai Parlament(5) is többször felhívta a figyelmet.

1.2 A javasolt főbb módosítások

Az egységes és koherens szabályozási alkalmazás érdekében az előadó helyénvalónak találja egyes rendelkezések szigorítását, illetve az értelmezési viták elkerülése érdekében a szöveg egyszerűsítését.

A javasolt főbb módosítások a nem érintett árukat és szolgáltatásokat illető bánásmódra vonatkoznak (a rendeletre irányuló javaslat 6. cikke). E tekintetben az előadó úgy véli, hogy egyrészt egyszerűsíteni kell az eljárásokat, másrészt bővíteni kell az alkalmazási kört, amely jelenleg a javasolt küszöbértékeken felüli szerződésekre korlátozódik.

Az előadó szerint a különböző küszöbértékek alapján az eljárást két ágra kell bontani:

•   az első esetben az ajánlatkérő szervek/ajánlatkérők kizárhatják a szerződések odaítélési eljárásaiból a harmadik országokból származó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan ajánlatokat, amelyekben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ajánlatban szereplő áruk és szolgáltatások összértékének 50 %-át(6);

•   a második esetben, azaz olyan szerződések esetén, amelyek becsült értéke legalább 5 millió euró, a Bizottság megvizsgálja és jóváhagyja a harmadik országbeli ajánlattevők kizárására irányuló, az ajánlatkérő szervek/ajánlatkérők által benyújtott javaslatot.

A kirívóan alacsony összegű árajánlatok kezelését illetően az előadó helyteleníti, hogy a Bizottság – a Parlament kifejezett kérése ellenére – nem javasolt konkrét és ambiciózus intézkedéseket e téren(7). Ennek tükrében az előadó olyan rendelkezés bevezetését javasolja, amelynek értelmében a kirívóan alacsony összegű árajánlatot elfogadni szándékozó, az ajánlatokat elbíráló szervek számára kötelező legyen a többi ajánlattevő írásbeli értesítése.

A leírt főbb módosításokon túlmenő néhány módosítás a rendelkezések szigorítására, automatizálására és meggyorsítására irányul. Itt különösen a harmadik országokkal való konzultáció lehetőségére (9. cikk) és a korlátozó intézkedések Bizottság általi bevezetésének lehetőségére (10. cikk) utalunk. E tekintetben az előadó úgy véli, hogy a harmadik országbeli ajánlattevők kizárásának felfüggesztésére csak akkor kerülhet sor, ha a harmadik ország érdemi módon kibővítette és megkönnyítette az EU-ból származó ajánlattevők számára a saját közbeszerzési piacához való hozzáférést. Ezzel párhuzamosan indokolt, hogy a Bizottság által előírt ideiglenes korlátozó intézkedések bevezetésére automatikusan kerüljön sor(8), amennyiben a vizsgálat eredményeképpen és az érintett harmadik országgal folytatott konzultációt követően megállapítást nyer, hogy az adott harmadik ország és az Unió között a piacnyitás tekintetében alapvető viszonossági hiány áll fenn.

Végezetül, az „értelmezési kiskapuk” elkerülése érdekében az előadó szükségesnek találja a 13. cikk szerinti eltérések csökkentését. Ennek érdekében olyan módosítást javasol, amely megszünteti azt a lehetőséget, hogy az ajánlatokat elbíráló szerv ne alkalmazza a 10. cikkben említett korlátozó intézkedéseket abban az esetben, ha azok alkalmazása aránytalanul megnövelné a szerződéses árat vagy költségeket. A kirívóan alacsony összegű ajánlatok kapcsán megfogalmazott véleményével összhangban az előadó úgy véli, hogy a minőségnek és a fenntarthatóságnak ára van.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 206. cikke szerint a vámunió létrehozásával az Unió a közös érdeknek megfelelően hozzájárul a világkereskedelem harmonikus fejlődéséhez, a nemzetközi kereskedelemre és a külföldi közvetlen befektetésekre vonatkozó korlátozások fokozatos megszüntetéséhez és a vám- és egyéb akadályok csökkentéséhez.

(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 206. cikke szerint a vámunió létrehozásával az Unió a közös érdeknek megfelelően hozzájárul a világkereskedelem harmonikus fejlődéséhez, a nemzetközi kereskedelemre és a külföldi közvetlen befektetésekre vonatkozó korlátozások fokozatos megszüntetéséhez és a vám- és egyéb akadályok csökkentéséhez. E feladatok végrehajtása során és az EUMSZ 32. cikkének megfelelően az Unió szem előtt tartja a tagállamok és a harmadik országok közötti kereskedelem előmozdításának szükségességét;

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Kereskedelmi Világszervezet keretében és kétoldalú kapcsolatai révén az Unió a viszonosság és a kölcsönös előnyök szellemében szorgalmazza az Unió és kereskedelmi partnerei nemzetközi közbeszerzési piacainak erőteljes megnyitását.

(5) A Kereskedelmi Világszervezet keretében és kétoldalú kapcsolatai révén az Unió a viszonosság, az átláthatóság, az egyenlő bánásmód és a kölcsönös előnyök szellemében szorgalmazza az Unió és kereskedelmi partnerei nemzetközi közbeszerzési piacainak ambiciózus megnyitását.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Számos harmadik ország vonakodik attól, hogy megnyissa közbeszerzési piacát a nemzetközi verseny előtt, illetve hogy az eddiginél nagyobb mértékben megnyissa ezt a piacot. Ennek eredményeképpen az Unió számos kereskedelmi partnere korlátozó közbeszerzési gyakorlatokat alkalmaz az uniós gazdasági szereplőkkel szemben. E korlátozó közbeszerzési gyakorlatok miatt jelentős kereskedelmi lehetőségek vesznek el.

(6) Számos harmadik ország vonakodik attól, hogy megnyissa közbeszerzési piacát a nemzetközi verseny előtt, illetve hogy az eddiginél nagyobb mértékben megnyissa ezt a piacot. Ezt a vonakodást a jelenlegi gazdasági válság még jobban elmélyítette, ami több harmadik országot arra kényszerített, hogy protekcionista politikákat vezessen be és a külföldi gazdasági szereplők rovására megvédje saját piacait.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A harmadik országbeli piacok lezárásának következtében az Unió számos kereskedelmi partnere korlátozó közbeszerzési gyakorlatokat alkalmaz az uniós gazdasági szereplőkkel szemben. E korlátozó közbeszerzési gyakorlatok miatt jelentős kereskedelmi lehetőségek vesznek el, különösen a vasúti, építési, textil- és csúcstechnológiai ágazatban.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv csupán néhány rendelkezésben foglalkozik az Unió közbeszerzési politikájának külső dimenziójával, különösen a 2004/17/EK irányelv 58. és 59. cikkében. E rendelkezések hatálya azonban korlátozott, és az iránymutatás hiánya miatt azokat az ajánlatkérők többnyire nem alkalmazzák.

(7) A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv csupán néhány rendelkezésben foglalkozik az Unió közbeszerzési politikájának külső dimenziójával, különösen a 2004/17/EK irányelv 58. és 59. cikkében. Ezek a rendelkezések azonban a közüzemi közbeszerzésre szorítkoznak, és túlságosan korlátozott hatályúak ahhoz, hogy jelentősen befolyásolják a piacra jutással kapcsolatos tárgyalásokat.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az EUMSZ 207. cikkével összhangban a közbeszerzés területén folytatott közös kereskedelempolitikának egységes elveken kell alapulnia.

(8) Az EUMSZ 207. cikkével összhangban a közbeszerzés területén folytatott közös kereskedelempolitikának egységes elveken kell alapulnia. E tekintetben az Uniónak növelnie kell tárgyalóerejét, hogy saját elsődleges és másodlagos joga alapján növelni tudja a harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáférését.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, jóváhagyható-e, hogy a [2004/17/EK, a 2004/18/EK és a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló […] európai parlamenti és tanácsi irányelv] szerinti ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők a legalább 5 millió EUR becsült értékű szerződések esetén kizárják a szerződések odaítélési eljárásaiból az Európai Unió által tett nemzetközi kötelezettségvállalások által nem érintett árukat és szolgáltatásokat.

(12) Fontos, hogy a [2004/17/EK, a 2004/18/EK és a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló […] európai parlamenti és tanácsi irányelv] szerinti ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők kizárhassák a szerződések odaítélési eljárásaiból a harmadik országokból származó árukat és/vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan ajánlatokat, amelyekben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ilyen áruk vagy szolgáltatások összértékének 50 %-át.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Az átláthatóság érdekében az ajánlatkérő szerveknek / ajánlatkérőknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szerződési hirdetményben tájékoztatniuk kell a gazdasági szereplőket arról, ha e rendelettel összhangban élni kívánnak azon jogukkal, hogy a szerződések odaítélési eljárásaiból kizárják az Európai Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan ajánlatokat, amelyekben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ilyen áruk vagy szolgáltatások összértékének 50 %-át.

törölve

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy a Bizottság megalapozottan határozhasson az Unió nemzetközi kötelezettségvállalásai által nem érintett, harmadik országbeli áruk és szolgáltatások kizárásáról, az ajánlatkérő szervnek / ajánlatkérőnek a bizottsági határozathozatalhoz szükséges megfelelő információkat tartalmazó szabványos űrlap útján értesítenie kell a Bizottságot kizárási szándékáról.

(14) Annak érdekében, hogy a Bizottság megalapozottan megvizsgálhassa az Unió nemzetközi kötelezettségvállalásai által nem érintett, harmadik országbeli áruk és szolgáltatások kizárását, az ajánlatkérő szervnek / ajánlatkérőnek a bizottsági határozathozatalhoz szükséges megfelelő információkat tartalmazó szabványos űrlap útján értesítenie kell a Bizottságot kizárási szándékáról.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Legalább 5 millió EUR becsült értékű szerződések esetén a Bizottságnak jóvá kell hagynia a tervezett kizárást, ha az Unió és az áruk és/vagy szolgáltatások származási országa között a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésről kötött nemzetközi megállapodás a kizárni tervezett áruk és/vagy szolgáltatások tekintetében az Unió által hozott kifejezett piacrajutási korlátozásokról rendelkezik. Ilyen megállapodás hiányában a Bizottságnak jóvá kell hagynia a kizárást, ha a harmadik ország olyan korlátozó közbeszerzési intézkedéseket tart fenn, amelyek eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében kialakul az alapvető viszonosság hiánya. Alapvető viszonosság hiányát kell feltételezni, ha a korlátozó közbeszerzési intézkedések nyomán az uniós gazdasági szereplőket, árukat és szolgáltatásokat súlyos és rendszeres hátrányos megkülönböztetés éri.

(15) Legalább 5 millió EUR becsült értékű szerződések esetén a Bizottságnak engedélyeznie kell a tervezett kizárást, ha az Unió és az áruk és/vagy szolgáltatások származási országa között a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésről kötött nemzetközi megállapodás a kizárni tervezett áruk és/vagy szolgáltatások tekintetében az Unió által hozott kifejezett piacrajutási korlátozásokról rendelkezik. Ilyen megállapodás hiányában a Bizottságnak jóvá kell hagynia a kizárást, ha a harmadik ország olyan korlátozó közbeszerzési intézkedéseket tart fenn, amelyek eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében kialakul az alapvető viszonosság hiánya. Alapvető viszonosság hiányát kell feltételezni, ha a korlátozó közbeszerzési intézkedések nyomán az uniós gazdasági szereplőket, árukat és szolgáltatásokat súlyos és rendszeres hátrányos megkülönböztetés éri.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Az alapvető viszonosság hiányának felmérésekor a Bizottságnak azt kell vizsgálnia, hogy az érintett ország közbeszerzési joga a nemzetközi közbeszerzési előírásokkal összhangban milyen mértékben biztosítja az átláthatóságot, és milyen mértékben zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és gazdasági szereplők hátrányos megkülönböztetését. Ezenfelül meg kell vizsgálnia, hogy a hatóságok és/vagy független ajánlatkérők milyen mértékben tartanak fenn vagy vezetnek be az uniós árukat, szolgáltatásokat és gazdasági szereplőket hátrányosan megkülönböztető gyakorlatokat.

törölve

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Tekintettel arra, hogy a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások uniós közbeszerzési piacra jutása a közös kereskedelempolitika hatálya alá tartozik, a tagállamok vagy azok ajánlatkérő szervei / ajánlatkérői semmilyen, az e rendeletben foglaltaktól eltérő egyéb intézkedéssel nem korlátozhatják a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások közbeszerzési eljárásaikban való részvételét.

törölve

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy saját kezdeményezésére vagy az érdekeltek vagy egy tagállam megkeresése alapján bármikor valamely harmadik ország által állítólagosan alkalmazott korlátozó közbeszerzési gyakorlatokra irányuló külső közbeszerzési vizsgálatot kezdeményezzen. A vizsgálatnak különösen figyelembe kell vennie, hogy a Bizottság e rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján a korábbiakban több, harmadik országot érintő tervezett kizárást jóváhagyott. Az ilyen vizsgálati eljárások nem sérthetik a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján a Közösséget megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő közösségi eljárások megállapításáról szóló 1994. december 22-i 3286/94/EK tanácsi rendeletet.

(20) A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy saját kezdeményezésére vagy az érdekeltek vagy egy tagállam megkeresése alapján bármikor valamely harmadik ország által állítólagosan alkalmazott korlátozó közbeszerzési gyakorlatokra irányuló külső közbeszerzési vizsgálatot kezdeményezzen. A vizsgálatnak különösen figyelembe kell vennie, hogy a Bizottság e rendelet alapján a korábbiakban több, harmadik országot érintő tervezett kizárást jóváhagyott. Az ilyen vizsgálati eljárások nem sérthetik a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján a Közösséget megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő közösségi eljárások megállapításáról szóló 1994. december 22-i 3286/94/EK tanácsi rendeletet.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Elengedhetetlen, hogy az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők versenyképes áron hozzáférjenek egy sor olyan kiváló minőségű termékhez, amelyek megfelelnek beszerzési igényeiknek. Ennélfogva az ajánlatkérő szerveknek / ajánlatkérőknek lehetőséget kell adni arra, hogy ne alkalmazzák a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk és szolgáltatások piacra jutását korlátozó intézkedéseket, amennyiben nincs olyan elérhető európai uniós és/vagy a kötelezettségvállalások által érintett áru vagy szolgáltatás, amely megfelel az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő alapvető közérdekek, például a közegészségügy vagy a közbiztonság védelmére vonatkozó követelményeinek, vagy ha az intézkedés alkalmazása aránytalanul megnövelné a szerződéses árat vagy költségeket.

(24) Elengedhetetlen, hogy az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők versenyképes áron hozzáférjenek egy sor olyan kiváló minőségű termékhez, amelyek megfelelnek beszerzési igényeiknek. Ennélfogva az ajánlatkérő szerveknek / ajánlatkérőknek lehetőséget kell adni arra, hogy ne alkalmazzák a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk és szolgáltatások piacra jutását korlátozó intézkedéseket, amennyiben nincs olyan elérhető európai uniós és/vagy a kötelezettségvállalások által érintett áru vagy szolgáltatás, amely megfelel az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő alapvető közérdekek, például a közegészségügy vagy a közbiztonság védelmére vonatkozó követelményeinek.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kötelezettségvállalások által érintett és nem érintett áruk és szolgáltatások, valamint a kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok kezelése

A kötelezettségvállalások által érintett és nem érintett áruk és szolgáltatások

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kötelezettségvállalások által érintett és nem érintett áruk és szolgáltatások kezelése

Általános rendelkezések

Az építési munkálatok kivitelezésére és/vagy építmények építésére, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések odaítélésekor az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők a kötelezettségvállalások által érintett árukat és szolgáltatásokat az Európai Unióból származó árukkal és szolgáltatásokkal azonos elbánásban részesítik.

(1) Az építési munkálatok kivitelezésére és/vagy építmények építésére, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések odaítélésekor az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők a kötelezettségvállalások által érintett árukat és szolgáltatásokat az Európai Unióból származó árukkal és szolgáltatásokkal azonos elbánásban részesítik.

A 732/2008/EK rendelet I. mellékletében felsorolt legkevésbé fejlett országokból származó áruk vagy szolgáltatások a kötelezettségvállalások által érintett áruknak és szolgáltatásoknak minősülnek.

A harmadik országok következő osztályozásából származó áruk vagy szolgáltatások a kötelezettségvállalások által érintett áruknak és szolgáltatásoknak minősülnek:

 

a) a 732/2008/EK rendelet I. mellékletében felsorolt legkevésbé fejlett országok;

 

b) a Világbank által három egymást követő évben az alacsony jövedelműek közé sorolt országok.

 

(2) A tagállamok vagy azok ajánlatkérő szervei / ajánlatkérői semmilyen, az e rendeletben foglaltaktól eltérő egyéb intézkedéssel nem korlátozzák a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások közbeszerzési eljárásaikban való részvételét.

 

(3) A Bizottság a 10. és 11. cikkben meghatározott szabályoknak megfelelően korlátozó intézkedéseket hozhat a kötelezettségvállalások által nem érintett árukra és szolgáltatásokra vonatkozóan.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5 cikk

törölve

A kötelezettségvállalások által nem érintett árukra és szolgáltatásokra vonatkozó hozzáférési szabályok

 

A Bizottság korlátozó intézkedéseket hozhat a kötelezettségvállalások által nem érintett árukra és szolgáltatásokra vonatkozóan:

 

a) a 6. cikkben felsorolt szabályok szerint az egyes ajánlatkérők kérelmére;

 

b) a 10. és 11. cikkben felsorolt szabályok szerint.

 

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők felhatalmazása a kötelezettségvállalások által nem érintett árukat és szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatok kizárására

A kötelezettségvállalások által nem érintett árukat és szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatok kizárása

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők kérelmére az olyan szerződések esetén, amelyek hozzáadottérték-adó (héa) nélküli becsült értéke legalább 5 millió EUR, megvizsgálja, jóváhagyható-e az, hogy az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők – a következő feltételek mellett – kizárják a szerződések odaítélési eljárásaiból az Unión kívülről származó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan ajánlatokat, amelyekben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ajánlatban szereplő áruk és szolgáltatások összértékének 50 %-át.

Az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők kizárhatják a szerződések odaítélési eljárásaiból az Unión kívülről származó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan ajánlatokat, amelyekben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ajánlatban szereplő áruk és szolgáltatások összértékének 50 %-át.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő az (1) bekezdés alapján kérelmezni kívánja a szerződések odaítélési eljárásaiból történő kizárást, ezt a 2004/18/EK irányelv 35. cikke vagy a 2004/17/EK irányelv 42. cikke, illetve a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló irányelv 26. cikke szerint általa közzétett szerződési hirdetményben feltünteti.

törölve

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő ajánlatot kap, amelyre vonatkozóan emiatt kizárást kíván kérelmezni, erről értesíti a Bizottságot. Az értesítési eljárás ideje alatt az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő folytathatja az ajánlatok elemzését.

Ha az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő ajánlatot kap, amelyre vonatkozóan emiatt kizárást kíván kérelmezni, erről egy héten belül értesíti a Bizottságot. Az értesítési eljárás ideje alatt az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő folytathatja az ajánlatok elemzését.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 6 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Azok az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők, amelyek valamely ajánlatot az (1) bekezdés alapján kizártak, ezt feltüntetik a 2004/18/EK irányelv 35. cikke, a 2004/17/EK irányelv 42. cikke, illetve a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló irányelv 27. cikke szerint általuk közzétett, a közbeszerzési szerződés odaítéléséről szóló hirdetményben. A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el a szerződések odaítéléséről szóló hirdetményekhez használandó szabványos űrlapok létrehozására. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (3) bekezdésben említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 6 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, ha a Bizottság a 9. cikk (4) bekezdésével összhangban végrehajtási aktust fogadott el az Unióval érdemi tárgyalásokat folytató országból származó áruk és szolgáltatások ideiglenes piacra jutására vonatkozóan.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett szerződések esetén a Bizottság az értesítés kézhezvételét követő első munkanaptól számított két hónapon belül végrehajtási aktust fogad el a tervezett kizárás jóváhagyásáról. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Ez az időtartam kellően indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb két hónappal meghosszabbítható, különösen, ha az értesítésben vagy az ahhoz csatolt dokumentumokban szereplő információ hiányos vagy pontatlan, illetve, ha a korábban közölt tények tekintetében lényeges változás következett be. Ha e két hónapos időszak vagy a meghosszabbított időszak végéig a Bizottság nem fogadott el a kizárást jóváhagyó vagy elutasító határozatot, úgy kell tekinteni, hogy a Bizottság elutasította a kizárást.

törölve

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A végrehajtási aktusok (3) bekezdés szerinti elfogadásakor a Bizottság a következő esetekben jóváhagyja a tervezett kizárást:

törölve

a) ha az Unió és az áruk és/vagy szolgáltatások származási országa között a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésről kötött nemzetközi megállapodás a kizárni tervezett áruk és/vagy szolgáltatások tekintetében az Unió által hozott kifejezett piacrajutási korlátozásokról rendelkezik;

 

b) az a) pontban említett megállapodás hiányában és akkor, ha a harmadik ország olyan korlátozó közbeszerzési intézkedéseket tart fenn, amelyek eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében kialakul az alapvető viszonosság hiánya.

 

A b) pont alkalmazásában alapvető viszonosság hiánya feltételezhető, ha a korlátozó közbeszerzési intézkedések nyomán az uniós gazdasági szereplőket, árukat és szolgáltatásokat súlyos és rendszeres hátrányos megkülönböztetés éri.

 

A végrehajtási aktusok (3) bekezdés szerinti elfogadásakor a Bizottság nem hagyja jóvá a tervezett kizárást, ha az sérti az Unió nemzetközi megállapodásokban tett piacrajutási kötelezettségvállalásait.

 

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az alapvető viszonosság hiányának felmérésekor a Bizottság a következőket vizsgálja:

törölve

a) az érintett ország közbeszerzési joga a nemzetközi közbeszerzési előírásokkal összhangban milyen mértékben biztosítja az átláthatóságot, és milyen mértékben zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és gazdasági szereplők hátrányos megkülönböztetését;

 

b) a hatóságok és/vagy független ajánlatkérők milyen mértékben tartanak fenn vagy vezetnek be az uniós árukat, szolgáltatásokat és gazdasági szereplőket hátrányosan megkülönböztető gyakorlatokat.

 

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Bizottság a (3) bekezdés szerinti határozat meghozatala előtt meghallgatja az érintett ajánlattevőt vagy ajánlattevőket.

törölve

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Azok az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők, amelyek valamely ajánlatot az (1) bekezdés alapján kizártak, ezt feltüntetik a 2004/18/EK irányelv 35. cikke, a 2004/17/EK irányelv 42. cikke, illetve a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló irányelv 27. cikke szerint általuk közzétett, a közbeszerzési szerződés odaítéléséről szóló hirdetményben. A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el a szerződések odaítéléséről szóló hirdetményekhez használandó szabványos űrlapok létrehozására. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (3) bekezdésben említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, ha a Bizottság a 9. cikk (4) bekezdésével összhangban végrehajtási aktust fogadott el az Unióval érdemi tárgyalásokat folytató országból származó áruk és szolgáltatások ideiglenes piacra jutására vonatkozóan.

törölve

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. cikk

 

A kötelezettségvállalások által nem érintett árukat és szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatok kizárásának megvizsgálása

 

(1) A Bizottság megvizsgálja az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők azon határozatát, miszerint a 6. cikk (1) bekezdése értelmében kizárják a szerződések odaítélési eljárásaiból a harmadik országokból származó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatokat.

 

A vizsgálat során a Bizottság különösen az alábbiakat ellenőrzi:

 

a) az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők megfelelően értelmezték-e a 6. cikk (1) bekezdésének feltételeit;

 

b) a kizárás sérti-e az Unió nemzetközi megállapodásokban tett piacrajutási kötelezettségvállalásait.

 

(2) Amennyiben a Bizottság nem hagyja jóvá a kizárást, a 6. cikk (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő első munkanaptól számított három héten belül tájékoztatja egyet nem értéséről az ajánlatkérő szerveket / ajánlatkérőket.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

6 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6b. cikk

 

A kötelezettségvállalások által nem érintett árukat és szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatok kizárásának jóváhagyása olyan szerződések esetén, amelyek becsült értéke 5 millió euró vagy annál több:

 

A Bizottság megvizsgálja az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők azon határozatát, miszerint a 6. cikk (1) bekezdése értelmében kizárják a szerződések odaítélési eljárásaiból a harmadik országokból származó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatokat olyan szerződések esetén, amelyek becsült értéke legalább 5 millió euró.

 

A Bizottság a következő esetekben hagyja jóvá a tervezett kizárást:

 

a) ha az Unió és az áruk és/vagy szolgáltatások származási országa között a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésről kötött nemzetközi megállapodás a kizárni tervezett áruk és/vagy szolgáltatások tekintetében az Unió által hozott kifejezett piacrajutási korlátozásokról rendelkezik;

 

b) az a) pontban említett megállapodás hiányában és akkor, ha a harmadik ország olyan korlátozó közbeszerzési intézkedéseket tart fenn, amelyek eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében kialakul az alapvető viszonosság hiánya.

 

A b) pont alkalmazásában alapvető viszonosság hiánya feltételezhető, ha a korlátozó közbeszerzési intézkedések nyomán az uniós gazdasági szereplőket, árukat és szolgáltatásokat súlyos és rendszeres hátrányos megkülönböztetés éri.

 

A Bizottság elutasítja a tervezett kizárást, ha az sérti az Unió nemzetközi megállapodásokban tett piacrajutási kötelezettségvállalásait.

 

(3) Az alapvető viszonosság hiányának felmérésekor a Bizottság a következőket vizsgálja:

 

a) az érintett ország közbeszerzési joga a nemzetközi közbeszerzési előírásokkal összhangban milyen mértékben biztosítja az átláthatóságot, és milyen mértékben zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és gazdasági szereplők hátrányos megkülönböztetését;

 

b) a hatóságok és/vagy független ajánlatkérők milyen mértékben tartanak fenn vagy vezetnek be az uniós árukat, szolgáltatásokat és gazdasági szereplőket hátrányosan megkülönböztető gyakorlatokat.

 

(4) A Bizottság az értesítés kézhezvételét követő első munkanaptól számított két hónapon belül végrehajtási aktust fogad el a tervezett kizárás jóváhagyásáról vagy elutasításáról. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Ez az időtartam kellően indokolt esetben legfeljebb két hónappal meghosszabbítható, különösen, ha az értesítésben vagy az ahhoz csatolt dokumentumokban szereplő információ hiányos vagy pontatlan, illetve, ha a korábban közölt tények tekintetében lényeges változás következett be. Ha e két hónapos időszak vagy a meghosszabbított időszak végéig a Bizottság nem fogadott el a kizárást jóváhagyó vagy elutasító határozatot, úgy kell tekinteni, hogy a Bizottság elutasította a kizárást.

 

(5) A Bizottság a (4) bekezdés szerinti határozat meghozatala előtt meghallgatja az érintett ajánlattevőt vagy ajánlattevőket és ajánlatkérő szerveket / ajánlatkérőket.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő visszatarthat minden olyan információt, amelyek közlése akadályozná a jogérvényesítést vagy más módon ellentétes volna a közérdekkel, vagy sértené – magán vagy állami tulajdonú – gazdasági szereplők törvényes üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági szereplők közötti tisztességes versenyt.

törölve

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság mindenekelőtt figyelembe veszi, hogy e rendelet 6. cikkének (3) bekezdése alapján a korábbiakban jóváhagyott-e már ilyen tervezett kizárást.

A Bizottság mindenekelőtt figyelembe veszi, hogy e rendelet 6a. cikkének (4) bekezdése alapján a korábbiakban jóváhagyott-e már ilyen tervezett kizárást.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett vizsgálat lefolytatása a 6. cikkben szereplő kritériumoknak megfelelően történik.

(2) Az (1) bekezdésben említett vizsgálat lefolytatása a 6b. cikk (2) és (3) bekezdésében szereplő kritériumoknak megfelelően történik.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság arra vonatkozó értékelését, hogy az érintett harmadik ország alkalmaz-e korlátozó közbeszerzési intézkedéseket, az érdekeltek és a tagállamok által szolgáltatott információkra és/vagy a Bizottság által a vizsgálat során gyűjtött tényekre alapozza, és az értékelést a vizsgálat indításától számított kilenc hónapon belül lezárja. Kellően indokolt esetben ez az időtartam három hónappal meghosszabbítható.

(3) A Bizottság arra vonatkozó értékelését, hogy az érintett harmadik ország alkalmaz-e korlátozó közbeszerzési intézkedéseket, az érdekeltek és a tagállamok által szolgáltatott információkra és/vagy a Bizottság által a vizsgálat során gyűjtött tényekre alapozza, és az értékelést a vizsgálat indításától számított kilenc hónapon belül lezárja.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság a külső közbeszerzési vizsgálat eredményeképpen azt állapítja meg, hogy az érintett harmadik ország nem alkalmazza az állítólagos korlátozó közbeszerzési intézkedéseket, határozatot fogad el a vizsgálat megszüntetéséről. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság arra vonatkozó értékelését, hogy az érintett harmadik ország alkalmaz-e korlátozó közbeszerzési intézkedéseket, az érdekeltek és a tagállamok által szolgáltatott információkra és/vagy a Bizottság által a vizsgálat során gyűjtött tényekre alapozza, és az értékelést a vizsgálat indításától számított hat hónapon belül lezárja. Kellően indokolt esetben ez az időtartam két hónappal meghosszabbítható.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben a Bizottság a külső közbeszerzési vizsgálat eredményeképpen azt állapítja meg, hogy az érintett harmadik ország nem alkalmazza az állítólagos korlátozó közbeszerzési intézkedéseket, határozatot fogad el a vizsgálat megszüntetéséről. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a Bizottság a vizsgálat eredményeképpen megállapítja, hogy valamely harmadik ország korlátozó közbeszerzési intézkedéseket alkalmaz, és úgy ítéli meg, hogy azt az EU érdekei indokolják, felkéri a harmadik országot, hogy egyeztetéseket kezdjen vele annak biztosítása érdekében, hogy az uniós gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások az adott ország nemzeti gazdasági szereplőit, áruit és szolgáltatásait megilletőkkel legalább azonos feltételekkel vehessenek részt az adott ország közbeszerzési szerződések odaítélésére irányuló közbeszerzési eljárásaiban, valamint hogy biztosítsa az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elvének alkalmazását.

Amennyiben a Bizottság a vizsgálat eredményeképpen megállapítja, hogy valamely harmadik ország korlátozó közbeszerzési intézkedéseket alkalmaz, felkéri a harmadik országot, hogy egyeztetéseket kezdjen vele annak biztosítása érdekében, hogy az uniós gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások az adott ország nemzeti gazdasági szereplőit, áruit és szolgáltatásait megilletőkkel legalább azonos feltételekkel vehessenek részt az adott ország közbeszerzési szerződések odaítélésére irányuló közbeszerzési eljárásaiban, valamint hogy biztosítsa az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elvének alkalmazását.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a harmadik ország által hozott kiigazító/korrekciós intézkedéseket visszavonják, felfüggesztik vagy nem megfelelően hajtják végre, a Bizottság:

Amennyiben a harmadik ország által hozott kiigazító/korrekciós intézkedéseket visszavonják, felfüggesztik vagy nem megfelelően hajtják végre, a Bizottságnak:

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Amennyiben a konzultáció megindítását követően nyilvánvalóvá válik, hogy a legmegfelelőbb eszköz egy korlátozó közbeszerzési gyakorlat megszüntetéséhez nemzetközi megállapodás megkötése, tárgyalásokat kell folytatni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. és 218. cikkének rendelkezéseivel összhangban. Amennyiben egy ország érdemi tárgyalásokat folytat az Európai Unióval a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésről, a Bizottság végrehajtási aktust fogadhat el, amely előírja, hogy az adott országból származó áruk és szolgáltatások nem zárhatók ki a 6. cikk értelmében a szerződés-odaítélési eljárásokból.

(4) Amennyiben a konzultáció megindítását követően nyilvánvalóvá válik, hogy a legmegfelelőbb eszköz egy korlátozó közbeszerzési gyakorlat megszüntetéséhez nemzetközi megállapodás megkötése, tárgyalásokat kell folytatni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. és 218. cikkének rendelkezéseivel összhangban. Amennyiben egy ország érdemi módon kibővítette és megkönnyítette az EU-ból származó ajánlattevők számára a saját közbeszerzési piacához való hozzáférést, a Bizottság végrehajtási aktust fogadhat el, amely előírja, hogy az adott országból származó áruk és szolgáltatások nem zárhatók ki a 6. cikk értelmében a szerződés-odaítélési eljárásokból.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Bizottság lezárhatja a konzultációt, ha az érintett ország a következők valamelyikének keretében az Unió által jóváhagyott nemzetközi kötelezettségvállalásokat tesz:

törölve

a) csatlakozik a WTO Kormányzati Beszerzési Megállapodásához,

 

b) többek között a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésre vonatkozó kötelezettségvállalásokat tartalmazó kétoldalú megállapodást köt az Unióval, vagy

 

(c) kiterjeszti a WTO Kormányzati Beszerzési Megállapodása, illetve az annak keretében az Unióval kötött kétoldalú megállapodás alapján tett piacrajutási kötelezettségvállalásait.

 

A konzultáció ezenfelül akkor is lezárható, ha e kötelezettségvállalások időpontjában még hatályban vannak a korlátozó közbeszerzési intézkedések, feltéve, hogy előbbiek részletesen rendelkeznek az ilyen gyakorlatok fokozatos megszüntetéséről.

 

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Amennyiben a harmadik országgal folytatott konzultáció a megkezdése napjától számított 15 hónapon belül nem jár kielégítő eredménnyel, a Bizottság megszünteti a konzultációt és mérlegeli, hogy e rendelet 10. cikkével összhangban eljárva a harmadik országból származó áruk és szolgáltatások piacra jutását korlátozó végrehajtási aktust fogadjon el.

(6) Amennyiben a harmadik országgal folytatott konzultáció a megkezdése napjától számított 12 hónapon belül nem jár kielégítő eredménnyel, a Bizottság megszünteti a konzultációt és mérlegeli, hogy e rendelet 10. cikkével összhangban eljárva a harmadik országból származó áruk és szolgáltatások piacra jutását korlátozó végrehajtási aktust fogadjon el.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben a 8. cikk szerinti vizsgálat során és a 9. cikkben előírt eljárás lefolytatását követően megállapítást nyer, hogy az adott harmadik ország által bevezetett vagy fenntartott korlátozó közbeszerzési intézkedések eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében a 6. cikk szerint kialakul az alapvető viszonosság hiánya, a Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el a harmadik országból származó áruk és szolgáltatások piacra jutásának ideiglenes korlátozására. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(1) Amennyiben a 8. cikk szerinti vizsgálat során és a 9. cikkben előírt eljárás lefolytatását követően megállapítást nyer, hogy az adott harmadik ország által bevezetett vagy fenntartott korlátozó közbeszerzési intézkedések eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében a 6b. cikk (3) bekezdése szerint kialakul az alapvető viszonosság hiánya, a Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el a harmadik országból származó áruk és szolgáltatások piacra jutásának ideiglenes korlátozására. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Intézkedések visszavonása vagy felfüggesztése

Intézkedések megújítása, visszavonása vagy felfüggesztése

Indokolás

Fontos beilleszteni egy felülvizsgálati folyamatot.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 9. cikk (4) bekezdése és a 10. cikk alapján elfogadott intézkedéseket indokoló okok már nem állnak fenn, a következőkre irányuló végrehajtási aktust fogadhat el:

Miután a Bizottság megvizsgálta, hogy a 9. cikk (4) bekezdése és a 10. cikk alapján elfogadott intézkedéseket indokoló okok már nem állnak fenn, a következőkre irányuló végrehajtási aktust fogad el:

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 10. cikk (1) bekezdésében szereplő határozata szerint a Bizottság rendszeresen nyomon követi az érintett harmadik országok helyzetét, és évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy az illető országok tettek-e kiigazító/korrekciós intézkedéseket.

Indokolás

Ez a kiegészítés lehetővé teszi a harmadik országok helyzetének éves felülvizsgálatát.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 9. cikk (4) bekezdése és a 10. cikk alapján elfogadott intézkedéseket indokoló okok a 10. cikk (1) bekezdésében meghatározott ideiglenes időszak végén még mindig fennállnak, az intézkedések további öt évre történő meghosszabbítására irányuló végrehajtási aktust fogadhat el, amelyet azt követően ötévenként meghosszabbíthat.

Indokolás

Ez biztosítja a 9. cikk (4) bekezdésében elfogadott intézkedések meghosszabbítására irányuló eljárást.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 b bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az intézkedés alkalmazása aránytalanul megnövelné a szerződéses árat vagy költségeket.

törölve

ELJÁRÁS

Cím

Harmadik országbeli áruk és szolgáltatások hozzáférése az Unió belső piacához a közbeszerzések során, továbbá az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárások

Hivatkozások

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

20.4.2012

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

20.4.2012

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Raffaele Baldassarre

25.4.2012

Vizsgálat a bizottságban

21.2.2013

29.5.2013

20.6.2013

 

Az elfogadás dátuma

17.9.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

1

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Olle Schmidt

(1)

Részletesebben lásd: Európai Parlament, DG Expo (2012): Közbeszerzés a nemzetközi piacon, 10–11. o.

(2)

Kínában például „buy local” záradékokat vezettek be a 2003-as kormányzati beszerzési törvény 10. cikkébe. Ezt a protekcionista politikát Peking 2007-ben a külföldi javak közbeszerzését korlátozó két rendelet bevezetésével csak megerősítette. Az Egyesült Államokban az „American Recovery and Reinvestment Act” megerősítette a körülbelül 70 évvel ezelőtt, a nagy gazdasági válságot követően bevezetett „Buy American” protekcionista intézkedéseket. A brazil kormány 2010-ben módosította közbeszerzési törvényét, bevezetve azt a lehetőséget, hogy a közbeszerző minimum 25%-ban határozza meg a részben vagy egészben Brazíliában előállított termékek vagy szolgáltatások kötelező arányát. Lásd: Európai Parlament, DG Expo (2012): Közbeszerzés a nemzetközi piacon, 22–30. o. Lásd még: Európai Bizottság (2012): A szóban forgó rendeletre irányuló javaslat hatásvizsgálata, 10–14. o.

(3)

Itt elsősorban a vasúti és építőipari ágazatról van szó. Lásd az Európai Bizottság hatástanulmányát, SWD(2012)0057.

(4)

Lásd az Európai Tanács 2010. szeptember 16-i és 2012. június 29-i ülésének következtetéseit.

(5)

Lásd az állami megrendelések uniós és harmadik országbeli piacaihoz való egyenlő hozzáférésről és a közbeszerzések koncessziókra is kiterjedő jogi kereteinek felülvizsgálatáról szóló, 2011. május 4-i európai parlamenti állásfoglalást (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-0284+0+DOC+XML+V0//HU).

(6)

Ebben az esetben a Bizottság értékeli a kizárást, és amennyiben nem ért egyet az illetékes nemzeti hatóságok választásával, három héten belül jelzi azt.

(7)

Lásd az állami megrendelések uniós és harmadik országbeli piacaihoz való egyenlő hozzáférésről és a közbeszerzések koncessziókra is kiterjedő jogi kereteinek felülvizsgálatáról szóló, 2011. május 4-i európai parlamenti állásfoglalás 4. bekezdését: „e tekintetben arra szólítja fel a Bizottságot, hogy értékelje a különösen alacsony árajánlatokhoz kapcsolódó problémákat, és javasoljon megfelelő megoldásokat”.

(8)

A jogi következetesség érdekében az előadó helyénvalónak tartja, hogy a korlátozó intézkedések visszavonása és felfüggesztése esetében is ugyanolyan szintű automatizmus lépjen életbe. A visszavonásra és a felfüggesztésre akkor kerül sor, ha a Bizottság meggyőződött arról, hogy az intézkedés bevezetésének indoka (a viszonosság alapvető hiánya) már nem áll fenn.


ELJÁRÁS

Cím

Harmadik országbeli áruk és szolgáltatások hozzáférése az Unió belső piacához a közbeszerzések során, továbbá az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárások

Hivatkozások

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

21.3.2012

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

20.4.2012

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

20.4.2012

EMPL

20.4.2012

ITRE

20.4.2012

IMCO

20.4.2012

 

JURI

20.4.2012

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

23.4.2012

 

 

 

Társbizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

25.10.2012

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Daniel Caspary

25.4.2012

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.11.2012

23.1.2013

20.3.2013

28.5.2013

 

17.6.2013

17.9.2013

5.11.2013

 

Az elfogadás dátuma

28.11.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

10

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Phil Bennion, Jutta Haug, Anthea McIntyre, Katarína Neveďalová, Marc Tarabella, Nikola Vuljanić, Roberts Zīle

Benyújtás dátuma

10.12.2013

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat