SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich

10.12.2013 - (COM(2012)0124 – C7‑0084/2012 – 2012/0060(COD)) - ***I

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: Daniel Caspary
Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*):
Frank Engel, Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
(*) Zaangażowana komisja – art. 50 Regulaminu


Procedura : 2012/0060(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0454/2013

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich

(COM(2012)0124 – C7‑0084/2012 – 2012/0060(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0124),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0084/2012),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Rozwoju, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Prawnej (A7-0454/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich

w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych i koncesji oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych i koncesji państw trzecich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego podczas negocjacji trójstronnych dotyczących zamówień publicznych oraz dyrektywy w sprawie udzielania koncesji.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 3 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

- uwzględniając zmienione dyrektywy w sprawie zamówień publicznych (2011/0438(COD), 2011/0349(COD) oraz 2011/0437(COD));

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 3 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

- uwzględniając zmienione wielostronne Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (GPA),

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Artykuł 21 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, iż Unia określa i prowadzi wspólne polityki i działania oraz dąży do zapewnienia wysokiego stopnia współpracy we wszelkich dziedzinach stosunków międzynarodowych, w tym w celu zachęcania wszystkich krajów do integracji w ramach gospodarki światowej, między innymi drogą stopniowego znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym.

(1) Artykuł 21 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, iż Unia określa i prowadzi wspólne polityki i działania oraz dąży do zapewnienia wysokiego stopnia współpracy we wszelkich dziedzinach stosunków międzynarodowych, w tym w celu ochrony swoich wartości, podstawowych interesów, bezpieczeństwa, niezależności i integralności oraz w celu zachęcania wszystkich krajów do integracji w ramach gospodarki światowej, między innymi drogą stopniowego znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) W kontekście Światowej Organizacji Handlu oraz swoich stosunków dwustronnych Unia postuluje ambitne otwarcie międzynarodowych rynków zamówień publicznych Unii i jej partnerów handlowych, w oparciu o zasadę wzajemności i obopólnych korzyści.

(5) W kontekście Światowej Organizacji Handlu oraz swoich stosunków dwustronnych Unia postuluje ambitne otwarcie międzynarodowych rynków zamówień publicznych i koncesji Unii i jej partnerów handlowych, w oparciu o zasadę wzajemności i obopólnych korzyści.

Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego podczas negocjacji trójstronnych dotyczących zamówień publicznych oraz dyrektywy w sprawie udzielania koncesji.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Zamówienia publiczne stanowią istotną część produktu krajowego brutto UE, a zatem powinny zostać wykorzystane do umocnienia potencjału innowacji w UE oraz produkcji przemysłowej. W świetle zrównoważonej strategii polityki przemysłowej w Unii Europejskiej nieuczciwe przetargi obejmujące towary i/lub usługi pochodzące spoza Unii Europejskiej powinny zatem zostać wyłączone. Jednocześnie konieczne jest zapewnienie przemysłowi UE wzajemności i sprawiedliwych warunków dostępu do rynku.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Polityka handlowa Unii Europejskiej powinna przyczyniać się do ograniczania ubóstwa na całym świecie, a to poprzez dążenie do poprawy warunków pracy, ochrony pracowników i ochrony zdrowia, a także do wzmocnienia praw podstawowych.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Wiele państw trzecich jest niechętnych otwarciu swoich rynków zamówień publicznych na międzynarodową konkurencję bądź większemu otwarciu tych rynków ponad to, co ma dotąd miejsce. W rezultacie unijni wykonawcy napotykają praktyki restrykcyjne w udzielaniu zamówień w przypadku wielu partnerów handlowych Unii. Te praktyki restrykcyjne w udzielaniu zamówień skutkują utratą istotnych możliwości handlowych.

(6) Wiele państw trzecich jest niechętnych otwarciu swoich rynków zamówień publicznych i koncesji na międzynarodową konkurencję bądź większemu otwarciu tych rynków ponad to, co ma dotąd miejsce. W rezultacie unijni wykonawcy napotykają praktyki restrykcyjne w udzielaniu zamówień w przypadku wielu partnerów handlowych Unii. Te praktyki restrykcyjne w udzielaniu zamówień skutkują utratą istotnych możliwości handlowych.

Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego podczas negocjacji trójstronnych dotyczących zamówień publicznych oraz dyrektywy w sprawie udzielania koncesji.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Zgodnie z art. 207 TFUE wspólna polityka handlowa w dziedzinie zamówień publicznych powinna opierać się na jednolitych zasadach.

(8) Zgodnie z art. 207 TFUE wspólna polityka handlowa w dziedzinie zamówień publicznych i koncesji powinna opierać się na jednolitych zasadach.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) W interesie pewności prawa dla wykonawców i instytucji/podmiotów zamawiających z Unii oraz państw trzecich międzynarodowe zobowiązania dotyczące dostępu do rynku podjęte przez Unię wobec państw trzecich w dziedzinie zamówień publicznych powinny zostać odzwierciedlone w unijnym porządku prawnym, zapewniając tym samym ich skuteczne stosowanie. Komisja powinna wydać wytyczne na temat stosowania istniejących zobowiązań międzynarodowych Unii Europejskiej dotyczących dostępu do rynku. Wspomniane wytyczne powinny być regularnie aktualizowane i dostarczać łatwych w użyciu informacji.

(9) W interesie pewności prawa dla wykonawców i instytucji/podmiotów zamawiających z Unii oraz państw trzecich międzynarodowe zobowiązania dotyczące dostępu do rynku podjęte przez Unię wobec państw trzecich w dziedzinie zamówień publicznych i koncesji powinny zostać odzwierciedlone w unijnym porządku prawnym, zapewniając tym samym ich skuteczne stosowanie. Komisja powinna wydać wytyczne na temat stosowania istniejących zobowiązań międzynarodowych Unii Europejskiej dotyczących dostępu do rynku. Wspomniane wytyczne powinny być regularnie aktualizowane i dostarczać łatwych w użyciu informacji.

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu. Na szczeblu międzynarodowym uregulowano dotychczas wyłącznie kwestię koncesji na roboty budowlane.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b) Komisja Europejska powinna zagwarantować, że nie finansuje programów, w ramach których udzielanie i wykonywanie międzynarodowych zamówień publicznych byłoby sprzeczne z zasadami przewidzianymi w dyrektywach w sprawie zamówień publicznych (2011/0438(COD), 2011/0349(COD) oraz 2011/0437(COD)).

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Realizacja celów dotyczących poprawy dostępu wykonawców z UE do rynków zamówień publicznych określonych państw trzecich chronionych za pomocą środków restrykcyjnych w udzielaniu zamówień, a także zachowania równych warunków konkurencji w ramach jednolitego rynku europejskiego, wymaga ujednolicenia w całej Unii Europejskiej zasad traktowania towarów i usług nieobjętych międzynarodowymi zobowiązaniami Unii.

(10) Realizacja celów dotyczących poprawy dostępu wykonawców z UE do rynków zamówień publicznych i koncesji określonych państw trzecich chronionych za pomocą środków restrykcyjnych w udzielaniu zamówień, a także zachowania równych warunków konkurencji w ramach jednolitego rynku europejskiego, wymaga ujednolicenia w całej Unii Europejskiej zasad traktowania towarów i usług nieobjętych międzynarodowymi zobowiązaniami Unii.

Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego podczas negocjacji trójstronnych dotyczących zamówień publicznych oraz dyrektywy w sprawie udzielania koncesji.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) W tym celu należy ustalić reguły pochodzenia, tak aby instytucje/podmioty zamawiające wiedziały, czy dane towary i usługi są objęte międzynarodowymi zobowiązaniami Unii Europejskiej. Pochodzenie towaru należy ustalać zgodnie z art. 22-26 rozporządzenia (WE) nr 2913/1992 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny12. Zgodnie z tym rozporządzeniem towar należy uznać za towar unijny, jeżeli został w całości uzyskany lub wyprodukowany w Unii. Towar, w którego produkcję zaangażowane jest co najmniej jedno państwo trzecie, jest uznawany za pochodzący z państwa, w którym został poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu. Pochodzenie usługi należy ustalać na podstawie pochodzenia dostarczającej go osoby fizycznej lub prawnej. Wytyczne, o których mowa w motywie 9, powinny obejmować zastosowanie reguł pochodzenia w praktyce.

(11) W tym celu należy ustalić reguły pochodzenia, tak aby instytucje/podmioty zamawiające wiedziały, czy dane towary i usługi są objęte międzynarodowymi zobowiązaniami Unii Europejskiej. Pochodzenie towaru należy ustalać zgodnie z art. 59–63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/20132, w tym dodatkowych przepisów, które mają zostać przyjęte na podstawie art. 65. Zgodnie z tym rozporządzeniem towar należy uznać za towar unijny, jeżeli został w całości uzyskany lub wyprodukowany w Unii. Towar, w którego produkcję zaangażowane jest co najmniej jedno państwo trzecie, jest uznawany za pochodzący z państwa, w którym został poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu. Pochodzenie usługi należy ustalać na podstawie pochodzenia dostarczającej go osoby fizycznej lub prawnej. Ustalenia pochodzenia usługi należy dokonać zgodnie z zasadami Układu ogólnego w sprawie handlu usługami WTO (GATS). Postanowienia określające reguły pochodzenia usług powinny zapobiegać obchodzeniu ograniczeń w dostępie do unijnego rynku zamówień publicznych w drodze zakładania przedsiębiorstw działających na zasadzie „skrzynki pocztowej”. Wytyczne, o których mowa w motywie 9, powinny obejmować zastosowanie reguł pochodzenia w praktyce.

_____________

 

12 Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1

 

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie podkreślić znaczenie, jakie ma zapobieganie obchodzeniu ograniczeń rynkowych w drodze zakładania przedsiębiorstw działających na zasadzie skrzynki pocztowej (w szczególności w odniesieniu do art. 3).

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Komisja powinna ocenić, czy wyrazić zgodę na to, by instytucje/podmioty zamawiające w rozumieniu dyrektyw [2004/17/WE i 2004/18/WE oraz dyrektywy [….] Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia [….]… w sprawie udzielania koncesji13], w przypadku zamówień o szacunkowej wartości na poziomie lub powyżej 5 000 000 EUR, wykluczyły z postępowań o udzielenie zamówienia towary i usługi nieobjęte międzynarodowymi zobowiązaniami ze strony Unii Europejskiej.

(12) Komisja powinna ocenić, czy wyrazić zgodę na to, by instytucje/podmioty zamawiające w rozumieniu dyrektyw [2004/17/WE i 2004/18/WE oraz dyrektywy [….] Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia [….]….w sprawie udzielania koncesji13], w przypadku postępowań o udzielenie zamówień lub koncesji o szacunkowej wartości na poziomie lub powyżej 5 000 000 EUR, wykluczyły z postępowań o udzielenie zamówienia lub koncesji towary i usługi nieobjęte międzynarodowymi zobowiązaniami ze strony Unii Europejskiej. Powyższe nie dotyczy postępowań o udzielenie zamówień na towary i usługi pochodzące z państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego określone przez odpowiednie reguły pochodzenia, a także objętych zamówieniem towarów i usług pochodzących z krajów korzystających z ustaleń „wszystko oprócz broni” wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012, jak również objętych zamówieniem towarów i usług pochodzących z krajów rozwijających się uznanych za podatne na zagrożenia z powodu braku dywersyfikacji i niewystarczającej integracji z międzynarodowym systemem handlu, określonych w załączniku VII do rozporządzenia (UE) nr 978/2012.

________________

________________

13 Dz.U. L…

13 Dz.U. L…

 

13a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 (Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s. 1).

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie wyjaśnić, które państwa trzecie nie zostaną objęte zakresem niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) W interesie przejrzystości instytucje/podmioty zamawiające zamierzające skorzystać ze swoich uprawnień zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w zakresie wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia ofert obejmujących towary lub usługi pochodzące spoza Unii Europejskiej, w których wartość towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami przekracza 50 % całkowitej wartości danych towarów i usług, powinny poinformować o tym wykonawców w ogłoszeniu o zamówieniu publikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(13) W interesie przejrzystości instytucje/podmioty zamawiające zamierzające skorzystać ze swoich uprawnień zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w zakresie wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia lub koncesji ofert obejmujących towary lub usługi pochodzące spoza Unii Europejskiej, w których wartość towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami przekracza 50 % całkowitej wartości danych towarów i usług, powinny poinformować o tym wykonawców w ogłoszeniu o zamówieniu publikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) W przypadku zamówień o szacunkowej wartości na poziomie lub powyżej 5 000 000 EUR Komisja powinna wyrazić zgodę na planowane wykluczenie, jeżeli umowa międzynarodowa dotycząca dostępu do rynku w dziedzinie zamówień publicznych pomiędzy Unią a państwem, z którego pochodzą dane towary lub usługi, zawiera – w odniesieniu do towarów lub usług, których dotyczy proponowane wykluczenie – wyraźne zastrzeżenia dostępu do rynku ze strony Unii. W przypadku braku takiej umowy Komisja powinna wyrazić zgodę na wykluczenie, jeżeli państwo trzecie utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień prowadzące do braku znaczącej wzajemności w otwarciu rynku między Unią a danym państwem trzecim. Należy domniemywać braku znaczącej wzajemności, jeżeli środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień skutkują poważną i powtarzającą się dyskryminacją wykonawców, towarów i usług z UE.

(15) W przypadku zamówień i koncesji o szacunkowej wartości na poziomie lub powyżej 5 000 000 EUR Komisja powinna wyrazić zgodę na planowane wykluczenie, jeżeli umowa międzynarodowa dotycząca dostępu do rynku w dziedzinie zamówień publicznych i koncesji pomiędzy Unią a państwem, z którego pochodzą dane towary lub usługi, zawiera – w odniesieniu do towarów lub usług, których dotyczy proponowane wykluczenie – wyraźne zastrzeżenia dostępu do rynku ze strony Unii. W przypadku braku takiej umowy Komisja powinna wyrazić zgodę na wykluczenie, jeżeli państwo trzecie utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień w ramach przetargów lub udzielania koncesji prowadzące do braku znaczącej wzajemności w otwarciu rynku między Unią a danym państwem trzecim. Należy domniemywać braku znaczącej wzajemności, jeżeli środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień lub koncesji skutkują poważną i powtarzającą się dyskryminacją wykonawców, towarów i usług z UE lub jeżeli brak poszanowania przepisów międzynarodowego prawa pracy wymienionych w załączniku XI do dyrektywy w sprawie zamówień publicznych […] z 2013 r. oraz w załączniku XIV do dyrektywy koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych […] (2013 r.) przez organy publiczne spowodował poważne trudności wskazane Komisji, a napotkane przez przedsiębiorstwa europejskie, które ubiegały się o uzyskanie zamówień i koncesji w państwach trzecich.

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie ustanowić ściślejszy związek między procedurami określonymi w art. 6 i art. 8.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Dokonując oceny, czy występuje brak znaczącej wzajemności, Komisja powinna badać, w jakim stopniu prawo zamówień publicznych danego państwa zapewnia przejrzystość zgodnie z międzynarodowymi standardami w dziedzinie zamówień publicznych oraz wyklucza możliwość dyskryminacji unijnych towarów, usług i wykonawców. Ponadto powinna ona badać, w jakim stopniu organy publiczne oraz/lub poszczególni zamawiający utrzymują bądź przyjmują praktyki dyskryminujące towary, usługi i wykonawców z Unii.

(16) Dokonując oceny, czy występuje brak znaczącej wzajemności, Komisja powinna badać, w jakim stopniu prawo dotyczące zamówień publicznych i koncesji danego państwa zapewnia przejrzystość zgodnie z międzynarodowymi standardami w dziedzinie zamówień publicznych i koncesji oraz wyklucza możliwość dyskryminacji unijnych towarów, usług i wykonawców. Ponadto powinna ona badać, w jakim stopniu organy publiczne oraz/lub poszczególni zamawiający utrzymują bądź przyjmują praktyki dyskryminujące towary, usługi i wykonawców z Unii, a także w jakim stopniu brak poszanowania przepisów międzynarodowego prawa pracy wymienionych w załączniku XI do dyrektywy w sprawie zamówień publicznych […] z 2013 r. oraz w załączniku XIV do dyrektywy koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych […] (2013 r.) przez organy publiczne spowodował poważne trudności wskazane Komisji, a napotkane przez przedsiębiorstwa europejskie, które ubiegały się o uzyskanie zamówień i koncesji w państwach trzecich.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Przy dokonywaniu oceny ofert obejmujących towary lub usługi pochodzące spoza Unii Europejskiej instytucje zamawiające i Komisja Europejska powinny zapewnić zgodność z kryteriami sprawiedliwego handlu, jak również zgodność z prawem pracy i z normami ochrony środowiska przewidzianymi w art. 15 ust. 2 i załączniku 11 do dyrektywy w sprawie zamówień publicznych […] (2013 r.) XXX.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Komisja powinna być w stanie zapobiegać ewentualnemu negatywnemu wpływowi planowanego wykluczenia na negocjacje handlowe prowadzone z danym państwem. W związku z tym Komisja powinna, w przypadku gdy dane państwo prowadzi z Unią istotne negocjacje dotyczące dostępu do rynku w dziedzinie zamówień publicznych, a Komisja uważa, że istnieje realna szansa usunięcia w bliskiej przyszłości praktyk restrykcyjnych w udzielaniu zamówień, mieć możliwość przyjęcia aktu wykonawczego stanowiącego, iż nie należy wykluczać towarów i usług pochodzących z tego państwa z postępowań o udzielenie zamówienia przez okres jednego roku.

(17) Komisja powinna być w stanie zapobiegać ewentualnemu negatywnemu wpływowi planowanego wykluczenia na negocjacje handlowe prowadzone z danym państwem. W związku z tym Komisja powinna, w przypadku gdy dane państwo prowadzi z Unią istotne negocjacje dotyczące dostępu do rynku w dziedzinie zamówień publicznych i/lub koncesji, a Komisja uważa, że istnieje realna szansa usunięcia w bliskiej przyszłości praktyk restrykcyjnych w udzielaniu zamówień i/lub koncesji, mieć możliwość przyjęcia aktu wykonawczego stanowiącego, iż nie należy wykluczać towarów i usług pochodzących z tego państwa z postępowań o udzielenie zamówienia przez okres jednego roku.

Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego podczas negocjacji trójstronnych dotyczących zamówień publicznych oraz dyrektywy w sprawie udzielania koncesji.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) W świetle faktu, iż dostęp towarów i usług z państw trzecich do unijnego rynku zamówień publicznych wchodzi w zakres wspólnej polityki handlowej, państwa członkowskie lub ich instytucje/podmioty zamawiające nie powinny mieć możliwości ograniczania dostępu towarów lub usług z państw trzecich do swoich postępowań przetargowych za pomocą jakichkolwiek środków innych niż przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.

(18) W świetle faktu, iż dostęp towarów i usług z państw trzecich do unijnego rynku zamówień publicznych i koncesji wchodzi w zakres wspólnej polityki handlowej, państwa członkowskie lub ich instytucje/podmioty zamawiające nie powinny mieć możliwości ograniczania dostępu towarów lub usług z państw trzecich do swoich postępowań przetargowych za pomocą jakichkolwiek środków innych niż przewidziane w niniejszym rozporządzeniu lub w odpowiednich przepisach prawa UE.

Uzasadnienie

Wobec braku przejrzystości co do przepisów, które zawierać będzie w przyszłości rozporządzenie, nie można zakładać, że będzie ono stanowiło jedyną i wyłączną podstawę prawną ograniczenia dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynków zamówień publicznych UE. Szersze odniesienie do „prawa europejskiego” pozwala w szczególności uwzględnić przepisy przewidziane w art. 58 i 59 dyrektywy 2004/17/WE, przy jednoczesnym wykluczeniu przepisów krajowych niezgodnych z przepisami wspólnotowymi.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) W świetle znaczących trudności instytucji/podmiotów zamawiających związanych z oceną wyjaśnień oferentów w kontekście ofert obejmujących towary lub usługi pochodzące spoza Unii Europejskiej, w których wartość towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami przekracza 50 % całkowitej wartości danych towarów i usług, należy zapewnić większą przejrzystość w zakresie traktowania rażąco tanich ofert. Niezależnie od przepisów przewidzianych w art. 69 dyrektywy w sprawie zamówień publicznych oraz art. 79 dyrektywy w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, instytucje/podmioty zamawiające, które zamierzają zaakceptować tego rodzaju rażąco tanią ofertę, powinny poinformować o tym pozostałych oferentów na piśmie, podając przy tym uzasadnienie rażąco niskiego poziomu ceny lub kosztów. Umożliwi to wspomnianym oferentom bardziej precyzyjną ocenę, czy zwycięski oferent jest w stanie zrealizować w pełni zamówienie na warunkach określonych w dokumentach przetargowych. Tym samym te dodatkowe informacje pozwolą zapewnić w większym stopniu równe warunki działania na rynku zamówień publicznych UE.

(19) W świetle znaczących trudności instytucji/podmiotów zamawiających związanych z oceną wyjaśnień oferentów w kontekście ofert obejmujących towary lub usługi pochodzące spoza Unii Europejskiej, w których wartość towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami przekracza 50 % całkowitej wartości danych towarów i usług, należy zapewnić większą przejrzystość w zakresie traktowania rażąco tanich ofert. Oferty, które wydają się rażąco tanie w odniesieniu do robót budowlanych, dostaw lub usług, mogą opierać się na błędnych pod względem technicznym, ekonomicznym lub prawnym założeniach lub praktykach. Niezależnie od przepisów przewidzianych w art. 69 dyrektywy 20XX/XXX/UE Parlamentu Europejskiego i Rady13a oraz art. 79 dyrektywy 20XX/XXX/UE Parlamentu Europejskiego i Rady13b instytucje/podmioty zamawiające, które zamierzają zaakceptować tego rodzaju rażąco tanią ofertę, powinny poinformować o tym pozostałych oferentów na piśmie, podając przy tym uzasadnienie rażąco niskiego poziomu ceny lub kosztów. W przypadku gdy oferent nie jest w stanie przedstawić wystarczającego wyjaśnienia, instytucji zamawiającej powinno przysługiwać prawo do odrzucenia oferty. Umożliwi to wspomnianym oferentom bardziej precyzyjną ocenę, czy zwycięski oferent jest w stanie zrealizować w pełni zamówienie na warunkach określonych w dokumentach przetargowych. Tym samym te dodatkowe informacje pozwolą zapewnić w większym stopniu równe warunki działania na rynku zamówień publicznych UE.

 

_________________

 

13a Dyrektywa 20XX/XXX/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych (Dz.U. XXX) (2011/0438(COD)).

 

13b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 20XX/XXX/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. XXX) (2011/0439(COD)).

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Komisja powinna mieć możliwość wszczęcia w dowolnym momencie, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych stron, zewnętrznego postępowania wyjaśniającego w sprawie praktyk restrykcyjnych w udzielaniu zamówień utrzymywanych rzekomo przez państwo trzecie. W tym kontekście należy w szczególności uwzględnić fakt wyrażenia przez Komisję zgody na szereg planowanych wykluczeń dotyczących państwa trzeciego zgodnie z art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. Tego rodzaju postępowania wyjaśniające powinny pozostawać bez uszczerbku dla rozporządzenia Rady (WE) nr 3286/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiającego procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu14.

(20) Komisja powinna mieć możliwość wszczęcia w dowolnym momencie, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych stron, zewnętrznego postępowania wyjaśniającego w sprawie praktyk restrykcyjnych w udzielaniu zamówień i koncesji utrzymywanych rzekomo przez państwo trzecie. Tego rodzaju postępowania wyjaśniające powinny pozostawać bez uszczerbku dla rozporządzenia Rady (WE) nr 3286/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiającego procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu14.

________________

________________

14 Dz.U. L 349 z 31.12.1994

14 Dz.U. L 349 z 31.12.1994

Uzasadnienie

Ujednolicenie z postanowieniami dotyczącymi ustanowienia ściślejszego związku między procedurami określonymi w art. 6 i art. 8.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Jeżeli Komisja, na podstawie dostępnych jej informacji, ma powód, aby uważać, iż państwo trzecie przyjęło lub utrzymuje praktykę restrykcyjną w udzielaniu zamówień, powinna mieć możliwość wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli istnienie praktyki restrykcyjnej w udzielaniu zamówień w państwie trzecim potwierdzi się, Komisja powinna zaprosić dane państwo do podjęcia konsultacji w celu poprawy możliwości przetargowych dla wykonawców, towarów i usług z UE w zamówieniach publicznych w tym państwie.

(21) Jeżeli Komisja, na podstawie dostępnych jej informacji, ma powód, aby uważać, iż państwo trzecie przyjęło lub utrzymuje praktykę restrykcyjną w udzielaniu zamówień i koncesji, powinna mieć możliwość wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli istnienie praktyki restrykcyjnej w udzielaniu zamówień w państwie trzecim potwierdzi się, Komisja powinna zaprosić dane państwo do podjęcia konsultacji w celu poprawy możliwości przetargowych dla wykonawców, towarów i usług z UE w zamówieniach publicznych w tym państwie.

Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego podczas negocjacji trójstronnych dotyczących zamówień publicznych oraz dyrektywy w sprawie udzielania koncesji.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Jeżeli konsultacje z danym państwem nie prowadzą do wystarczającej poprawy w zakresie możliwości przetargowych dla wykonawców, towarów i usług z UE, Komisja powinna podjąć odpowiednie środki restrykcyjne.

(22) Jeżeli konsultacje z danym państwem nie prowadzą w rozsądnym czasie do wystarczającej poprawy w zakresie możliwości przetargowych dla wykonawców, towarów i usług z UE lub jeżeli środki zaradcze/naprawcze przyjęte przez dane państwo trzecie uznaje się za niezadowalające, Komisja powinna podjąć odpowiednie środki restrykcyjne.

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie uniknąć niekończących się procedur konsultacji (dostosowanie motywu do skreślenia akapitu trzeciego w art. 9 ust. 3).

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Tego rodzaju środki mogą obejmować obowiązkowe wykluczanie towarów i usług z państwa trzeciego z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Unii Europejskiej, bądź mogą poddawać oferty zawierające towary lub usługi pochodzące z tego państwa obowiązkowej karze cenowej. Aby zapobiec obchodzeniu tych środków, konieczne może być również wykluczenie określonych osób prawnych, mających siedzibę w Unii Europejskiej i kontrolowanych przez podmioty zagraniczne lub będących ich własnością, które nie prowadzą istotnej działalności gospodarczej bezpośrednio i skutecznie powiązanej z gospodarką danego państwa członkowskiego. Odpowiednie środki nie powinny być nieproporcjonalne do praktyk restrykcyjnych w udzielaniu zamówień, na które stanowią odpowiedź.

(23) Tego rodzaju środki mogą obejmować obowiązkowe wykluczanie towarów i usług z państwa trzeciego z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub postępowań o przyznanie koncesji w Unii Europejskiej, bądź mogą poddawać oferty zawierające towary lub usługi pochodzące z tego państwa obowiązkowej karze cenowej. Aby zapobiec obchodzeniu tych środków, konieczne może być również wykluczenie określonych osób prawnych, mających siedzibę w Unii Europejskiej i kontrolowanych przez podmioty zagraniczne lub będących ich własnością, które nie prowadzą istotnej działalności gospodarczej bezpośrednio i skutecznie powiązanej z gospodarką danego państwa członkowskiego. Odpowiednie środki nie powinny być nieproporcjonalne do praktyk restrykcyjnych w udzielaniu zamówień, na które stanowią odpowiedź, i powinny być stosowane przez okres maksymalnie pięciu lat, który można przedłużyć o kolejne pięć lat.

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie ograniczyć do pięciu lat obowiązkowe wykluczenie niektórych towarów i usług pochodzących z państwa trzeciego.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a) Konieczne jest również, aby w perspektywie należytego uwzględnienia wymogów ochrony środowiska, wymogów socjalnych i warunków pracy instytucje zamawiające podjęły właściwe środki w celu zapewnienia zgodności ze zobowiązaniami w dziedzinie prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy, które obowiązują w miejscu wykonywania robót budowlanych oraz które wynikają ze zobowiązań międzynarodowych, przepisów ustawowych i wykonawczych, dekretów i decyzji, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym, jak również z układów zbiorowych.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) W kontekście ogólnej polityki Unii w odniesieniu do państw najsłabiej rozwiniętych, określonej, między innymi, w rozporządzeniu Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych od dnia 1 stycznia 2009 r., właściwe jest zrównanie towarów i usług pochodzących z tych krajów z unijnymi towarami i usługami.

(26) W kontekście ogólnego celu polityki Unii polegającego na wspieraniu wzrostu gospodarczego państw rozwijających się oraz ich włączenia do globalnego łańcucha wartości, co stanowi podstawę ustanowienia przez Unię ogólnego systemu preferencji określonego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012, właściwe jest zrównanie towarów i usług pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych korzystających z ustaleń „wszystko oprócz broni” oraz towarów i usług pochodzących z krajów rozwijających się uznanych za podatne na zagrożenia z powodu braku dywersyfikacji i niewystarczającej integracji z międzynarodowym systemem handlu, które zostały określone odpowiednio w załączniku IV i załączniku VII do rozporządzenia (UE) nr 978/2012, z unijnymi towarami i usługami.

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie wykluczyć z zakresu rozporządzenia kraje LDC i potencjalne kraje korzystające z GSP+.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Aby odzwierciedlić w unijnym porządku prawnym międzynarodowe zobowiązania dotyczące dostępu do rynku podjęte przez Unię w dziedzinie zamówień publicznych po przyjęciu niniejszego rozporządzenia, należy powierzyć Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie zmiany wykazu umów międzynarodowych stanowiącego załącznik do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(27) Aby odzwierciedlić w unijnym porządku prawnym międzynarodowe zobowiązania dotyczące dostępu do rynku podjęte przez Unię w dziedzinie zamówień publicznych i koncesji po przyjęciu niniejszego rozporządzenia, należy powierzyć Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie zmiany wykazu umów międzynarodowych stanowiącego załącznik do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30) Komisja powinna składać co trzy lata sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia.

(30) Komisja powinna składać co trzy lata sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia. W sprawozdaniu Komisja powinna ocenić funkcjonowanie tego rozporządzenia oraz postępy w dochodzeniu do wzajemności, jeśli chodzi o otwieranie rynków zamówień publicznych. Wraz z drugim sprawozdaniem na temat stosowania niniejszego rozporządzenia, które powinno zostać sporządzone najpóźniej sześć lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, Komisja powinna przedłożyć wniosek w sprawie ulepszenia niniejszego rozporządzenia lub przedstawić powody, dla których w jej opinii nie ma potrzeby dokonywania zmian w rozporządzeniu. W przypadku gdy Komisja nie przedłoży wniosku ani nie przedstawi powodów, dla których nie ma potrzeby dokonywania zmian w rozporządzeniu, niniejsze rozporządzenie powinno przestać obowiązywać.

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie wprowadzić klauzulę przeglądową.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) Zgodnie z zasadą proporcjonalności, dla realizacji podstawowego celu dotyczącego ustanowienia wspólnej polityki zewnętrznej w dziedzinie zamówień publicznych konieczne i właściwe jest określenie zasad traktowania towarów i usług nieobjętych międzynarodowymi zobowiązaniami Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie w sprawie dostępu wykonawców, towarów i usług z państw trzecich nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów, zgodnie z art. 5 akapit trzeci Traktatu o Unii Europejskiej,

(31) Zgodnie z zasadą proporcjonalności, dla realizacji podstawowego celu dotyczącego ustanowienia wspólnej polityki zewnętrznej w dziedzinie zamówień publicznych i koncesji konieczne i właściwe jest określenie zasad traktowania towarów i usług nieobjętych międzynarodowymi zobowiązaniami Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie w sprawie dostępu wykonawców, towarów i usług z państw trzecich nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów, zgodnie z art. 5 akapit trzeci Traktatu o Unii Europejskiej,

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie określa zasady dostępu towarów i usług z państw trzecich do zamówień udzielanych na potrzeby realizacji robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawy towarów i świadczenia usług przez instytucje/podmioty zamawiające z Unii, a także ustanawia procedury wspierające negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich.

1. Niniejsze rozporządzenie określa zasady dostępu towarów i usług z państw trzecich do zamówień udzielanych na potrzeby realizacji robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawy towarów i świadczenia usług przez instytucje/podmioty zamawiające z Unii, a także ustanawia procedury wspierające negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich. Państwa członkowskie lub ich instytucje/podmioty zamawiające mogą ograniczyć dostęp towarów lub usług z państw trzecich do postępowań o udzielenie zamówienia jedynie za pomocą środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu lub odpowiednich przepisów prawa UE.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do zamówień dotyczących towarów i usług zamawianych do celów rządowych, a nie w celu ich komercyjnej odsprzedaży ani w celu wykorzystania ich do produkcji towarów lub świadczenia usług w sprzedaży komercyjnej.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do zamówień dotyczących towarów i usług zamawianych do celów rządowych oraz przyznawania koncesji na usługi świadczone do celów rządowych, a nie w celu ich komercyjnej odsprzedaży ani w celu wykorzystania ich do produkcji towarów lub świadczenia usług w sprzedaży komercyjnej.

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu. Nie istnieją natomiast koncesje na dostawę towarów.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) dostawca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która oferuje towary na rynku;

a) wykonawca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną lub podmiot publiczny bądź grupę takich osób i/lub podmiotów, które oferują wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawy towarów lub świadczenie usług na rynku;

Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego w negocjacjach dotyczących dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) usługodawca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która oferuje realizację robót budowlanych lub obiektu budowlanego bądź usług na rynku;

b) oferent” oznacza wykonawcę, który złożył ofertę;

Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego w negocjacjach dotyczących dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) „towary lub usługi objęte zobowiązaniami” oznaczają towary lub usługi pochodzące z państwa, z którym Unia zawarła umowę międzynarodową w dziedzinie zamówień publicznych zawierającą zobowiązania dotyczące dostępu do rynku, i w odniesieniu do których przedmiotowa umowa ma zastosowanie. Załącznik I do niniejszego rozporządzenia zawiera wykaz stosownych umów;

d) „towary lub usługi objęte zobowiązaniami” oznaczają towary lub usługi pochodzące z państwa, z którym Unia zawarła umowę międzynarodową w dziedzinie zamówień publicznych i koncesji zawierającą zobowiązania dotyczące dostępu do rynku, i w odniesieniu do których przedmiotowa umowa ma zastosowanie. Załącznik I do niniejszego rozporządzenia zawiera wykaz stosownych umów;

 

(Powyższa zmiana ma zastosowanie do całości analizowanego tekstu ustawodawczego (dodanie odniesienia do koncesji tam, gdzie mowa o zamówieniach publicznych); jego przyjęcie wymaga zmian technicznych w całym tekście).

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) termin „wykonawca” obejmuje w równym stopniu pojęcia dostawcy i usługodawcy;

skreślona

Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego w negocjacjach dotyczących dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) wykonawca, który złożył ofertę, oznaczany jest jako „oferent”;

skreślona

Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego w negocjacjach dotyczących dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) „obowiązkowa kara cenowa” odnosi się do obowiązku podmiotów zamawiających w zakresie podniesienia, z pewnymi wyjątkami, ceny usług lub towarów pochodzących z określonych państw trzecich, które zostały zaoferowane w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

e) „obowiązkowa kara cenowa” odnosi się do obowiązku podmiotów zamawiających w zakresie podniesienia, z pewnymi wyjątkami, ceny usług lub towarów pochodzących z określonych państw trzecich, które zostały zaoferowane w postępowaniach o udzielenie zamówienia lub przyznanie koncesji.

 

(Powyższa zmiana ma zastosowanie do całości analizowanego tekstu ustawodawczego (dodanie odniesienia do koncesji tam, gdzie mowa o postępowaniach o udzielenie zamówienia, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej); jego przyjęcie wymaga zmian technicznych w całym tekście).

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ga) „brak znaczącej wzajemności” oznacza istnienie wszelkich środków, procedur lub praktyk ustawodawczych, regulacyjnych lub administracyjnych, przyjętych lub stosowanych przez władze publiczne lub indywidualne jednostki zamawiające w państwie trzecim, które to środki, procedury lub praktyki ograniczają dostęp do rynków zamówień publicznych lub koncesji, zwłaszcza ze względu na brak przejrzystości w porównaniu z międzynarodowymi standardami, dyskryminującymi przepisami prawnymi oraz praktykami administracyjnymi, co skutkuje poważnym i powtarzającym się dyskryminacyjnym traktowaniem wykonawców, towarów lub usług z Unii Europejskiej.

 

Należy domniemywać „braku znaczącej wzajemności”, jeżeli brak poszanowania przepisów międzynarodowego prawa pracy wymienionych w załączniku XI do dyrektywy w sprawie zamówień publicznych […] z 2013 r. oraz w załączniku XIV do dyrektywy koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych […] (2013 r.) przez organy publiczne spowodował trudności wskazane Komisji, a napotkane przez przedsiębiorstwa europejskie, które ubiegały się o uzyskanie zamówień i koncesji w państwach trzecich.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Pochodzenie towaru ustala się zgodnie z art. 22–26 rozporządzenia (WE) nr 2913/1992 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny18.

1. Pochodzenie towaru ustala się zgodnie z art. 59–63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013, w tym dodatkowych przepisów, które mają zostać przyjęte na podstawie art. 65 tego rozporządzenia.

__________________

 

18 Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1

 

Uzasadnienie

Rozporządzenie 2012/0027(COD) ustanawiające unijny kodeks celny (przekształcenie), które znajduje się obecnie na etapie finalizacji, uchyli i zastąpi rozporządzenie (WE) nr 450/2008 (zmodernizowany kodeks celny) oraz rozporządzenie (WE) nr 2913/1992. Powinno ono zostać poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym we wrześniu i wejść w życie do dnia 1 listopada 2013 r.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pochodzenie usługi ustala się na podstawie pochodzenia dostarczającej ją osoby fizycznej lub prawnej. Za państwo pochodzenia usługodawcy uznaje się:

Pochodzenie usługi ustala się na podstawie pochodzenia dostarczającej ją osoby fizycznej lub prawnej. Za państwo pochodzenia wykonawcy świadczącego usługę uznaje się:

Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego w negocjacjach dotyczących dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Traktowanie towarów i usług objętych zobowiązaniami

Traktowanie towarów i usług objętych zobowiązaniami

Przy udzielaniu zamówień na potrzeby realizacji robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawy towarów lub świadczenia usług, instytucje/podmioty zamawiające traktują towary i usługi objęte zobowiązaniami na równi z towarami i usługami pochodzącymi z UE.

Przy udzielaniu zamówień na potrzeby realizacji robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawy towarów lub świadczenia usług lub przy udzielaniu koncesji na potrzeby realizacji robót budowlanych lub świadczenia usług instytucje/podmioty zamawiające traktują towary i usługi objęte zobowiązaniami na równi z towarami i usługami pochodzącymi z UE.

Towary lub usługi pochodzące z państw najsłabiej rozwiniętych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 732/2008 traktuje się jak towary i usługi objęte zobowiązaniami.

Towary lub usługi pochodzące z państw najsłabiej rozwiniętych wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 lub z krajów rozwijających się uznanych za podatne na zagrożenia ze względu na brak dywersyfikacji i niewystarczającą integrację z międzynarodowym systemem handlowym oraz światowym systemem gospodarczym określone w załączniku VII do rozporządzenia (UE) nr 978/2012, traktuje się jak towary i usługi objęte zobowiązaniami.

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie wykluczyć z zakresu rozporządzenia kraje LDC i potencjalne kraje korzystające z GSP+.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Na wniosek instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego, w przypadku zamówień o szacunkowej wartości na poziomie lub powyżej 5 000 000 EUR bez podatku od wartości dodanej (VAT), Komisja ocenia, czy wyrazić zgodę na wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia oferty obejmującej towary lub usługi pochodzące spoza Unii, jeżeli wartość towarów lub usług nieobjętych zobowiązaniami przekracza 50 % całkowitej wartości towarów lub usług uwzględnionych w ofercie, na warunkach określonych poniżej.

1. Jeżeli Komisja wszczyna zewnętrzne postępowanie wyjaśniające, jak przewiduje art. 8, Komisja na wniosek instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego i po publikacji ogłoszenia o wszczęciu postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ocenia, czy w przypadku zamówień o szacunkowej wartości na poziomie lub powyżej 5 000 000 EUR bez podatku od wartości dodanej (VAT), wyrazić zgodę na wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia oferty obejmującej towary lub usługi pochodzące spoza Unii, jeżeli wartość towarów lub usług nieobjętych zobowiązaniami przekracza 50 % całkowitej wartości towarów lub usług uwzględnionych w ofercie, na warunkach określonych poniżej.

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie ustanowić ściślejszy związek między procedurami określonymi w art. 6 i art. 8.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający zamierza złożyć wniosek o wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ust. 1, wskazuje ten fakt w ogłoszeniu o zamówieniu, które publikuje zgodnie z art. 35 dyrektywy 2004/18/WE lub zgodnie z art. 42 dyrektywy 2004/17/WE lub art. 26 dyrektywy w sprawie udzielania koncesji.

Jeżeli instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający zamierza złożyć wniosek o wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ust. 1, wyraźnie wskazuje ten fakt w części wprowadzającej „specyfikacji technicznej” lub „dokumencie opisowym”, o których mowa w art. 2 ust. 15 dyrektywy [2014/…/UE] w sprawie zamówień publicznych oraz dyrektywy [2014/…/UE] w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych lub w części wprowadzającej „wymagań technicznych i wymagań w zakresie funkcjonalności”, o których mowa w art. 2 ust. 13 dyrektywy [2014/…/UE] w sprawie udzielania koncesji.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli instytucje/podmioty zamawiające otrzymują oferty spełniające warunki ust. 1, w odniesieniu do których zamierzają na tej podstawie złożyć wniosek o wykluczenie, przekazują powiadomienie do Komisji. W trakcie trwania procedury powiadomienia instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający może kontynuować analizę ofert.

Jeżeli instytucje/podmioty zamawiające otrzymują oferty spełniające warunki ust. 1, w odniesieniu do których zamierzają na tej podstawie złożyć wniosek o wykluczenie, przekazują powiadomienie do Komisji w ciągu ośmiu dni kalendarzowych. W trakcie trwania procedury powiadomienia instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający może kontynuować analizę ofert.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit czwarty – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) opis przedmiotu zamówienia;

b) opis przedmiotu zamówienia lub koncesji;

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit czwarty – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

da) w stosownych przypadkach wszelkie inne informacje uznane przez Komisję za przydatne.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja może poprosić instytucję zamawiającą/podmiot zamawiający o dodatkowe informacje.

skreślony

Uzasadnienie

Ponieważ postępowanie prowadzone jest na mocy art. 8, terminy dotyczące tego postępowania powinny być ujęte w art. 8.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje te przekazuje się w terminie ośmiu dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania wniosku o udzielenie dodatkowych informacji. Jeżeli Komisja nie otrzyma informacji w tym terminie, termin określony w ust. 3 zawiesza się do czasu otrzymania przed Komisję wymaganych informacji.

Informacje te przekazuje się w terminie ośmiu dni kalendarzowych, licząc od pierwszego dnia kalendarzowego następującego po dniu otrzymania wniosku o udzielenie dodatkowych informacji. Jeżeli Komisja nie otrzyma informacji w tym terminie, termin określony w ust. 3 zawiesza się do czasu otrzymania przed Komisję wymaganych informacji.

Uzasadnienie

Sprawozdawca pragnie dopilnować, aby termin „dni kalendarzowe” był konsekwentnie stosowany w całym wniosku zamiast zamiennego stosowania terminów: „dni”, „dni kalendarzowe” i „dni robocze”.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W odniesieniu do zamówień, o których mowa w ust. 1, Komisja przyjmuje akt wykonawczy dotyczący zgody na planowane wykluczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania przez Komisję powiadomienia. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2. W należycie uzasadnionych przypadkach termin ten można przedłużyć jeden raz o maksymalnie dwa miesiące, szczególnie gdy informacje zawarte w powiadomieniu lub w załączonej dokumentacji są niepełne lub niedokładne, bądź jeżeli przytoczone fakty podlegają istotnym zmianom. Jeżeli – do końca wspomnianego dwumiesięcznego terminu bądź do końca przedłużonego terminu – Komisja nie przyjmie decyzji zezwalającej lub niezezwalającej na wykluczenie, uznaje się, że Komisja nie wyraziła zgody na wykluczenie.

3. Jeśli w przypadku proponowanego wykluczenia towarów lub usług Komisja doszuka się braku znaczącej wzajemności, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. ga), to przyjmuje ona akt wykonawczy, który zezwala na wykluczenie ofert objętych postępowaniem wyjaśniającym zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2. Akt wykonawczy przyjmuje się w terminie jednego miesiąca, począwszy od pierwszego dnia kalendarzowego następującego po przedłożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1. W należycie uzasadnionych przypadkach termin ten można przedłużyć jeden raz o maksymalnie jeden miesiąc, szczególnie gdy informacje zawarte w powiadomieniu lub w załączonej dokumentacji są niepełne lub niedokładne, bądź jeżeli przytoczone fakty podlegają istotnym zmianom. Jeżeli – do końca wspomnianego jednomiesięcznego terminu bądź do końca przedłużonego terminu – Komisja nie przyjmie decyzji zezwalającej lub niezezwalającej na wykluczenie, uznaje się, że Komisja nie wyraziła zgody na wykluczenie.

 

 

Takie wykluczenie ma charakter tymczasowy w oczekiwaniu na zakończenie zewnętrznego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 8, zakończenie procedury konsultacji przewidzianej w art. 9 oraz, w stosownych przypadkach, podjęcie wszelkich środków ograniczających dostęp towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami do rynków zamówień publicznych Unii, o których mowa w art. 10.

Uzasadnienie

Sprawozdawca pragnie dopilnować, aby termin „dni kalendarzowe” był konsekwentnie stosowany w całym wniosku zamiast zamiennego stosowania terminów: „dni”, „dni kalendarzowe” i „dni robocze”. Ponadto sprawozdawca chce skrócić długość procedur w całym wniosku, aby zapewnić szybszą ochronę.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) jeżeli umowa, o której mowa w lit. a), nie istnieje, a państwo trzecie utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień prowadzące do braku znaczącej wzajemności w otwarciu rynku między Unią a danym państwem trzecim.

b) jeżeli umowa, o której mowa w lit. a), nie istnieje, a państwo trzecie utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień lub koncesji prowadzące do braku znaczącej wzajemności w otwarciu rynku między Unią a danym państwem trzecim, w szczególności jeżeli takie środki restrykcyjne są szkodliwe dla polityki przemysłowej UE.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów lit. b) domniemywa się braku znaczącej wzajemności, jeżeli środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień skutkują poważną i powtarzającą się dyskryminacją unijnych wykonawców, towarów i usług.

skreślony

Uzasadnienie

Niniejszy ustęp został zastąpiony nowym art. 2 ust. 2 lit. ea (nowa).

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Dokonując oceny, czy występuje brak znaczącej wzajemności, Komisja bada następujące elementy:

skreślony

a) w jakim stopniu prawo zamówień publicznych danego państwa zapewnia przejrzystość zgodnie z międzynarodowymi standardami w dziedzinie zamówień publicznych oraz wyklucza możliwość dyskryminacji unijnych towarów, usług i wykonawców;

 

b) w jakim stopniu organy publiczne lub poszczególni zamawiający utrzymują bądź przyjmują praktyki dyskryminujące towary, usługi i wykonawców z Unii.

 

Uzasadnienie

Niniejszy ustęp został zastąpiony nowym art. 2 ust. 2 lit. ea (nowa).

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Instytucje/podmioty zamawiające, które wykluczyły oferty na podstawie ust. 1, wskazują ten fakt w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publikowanym przez nie zgodnie z art. 35 dyrektywy 2004/18/WE, art. 42 dyrektywy 2004/17/WE lub art. 27 dyrektywy w sprawie udzielania koncesji. Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające standardowe formularze dla ogłoszeń o udzieleniu zamówienia. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 17 ust. 3.

skreślony

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie do nowej procedury przewidzianej w art. 6.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli Komisja przyjęła akt wykonawczy dotyczący dostępu towarów i usług z państwa, które prowadzi z Unią istotne negocjacje, jak określono w art. 9 ust. 4.

8. Ustęp 1 nie może mieć zastosowania, jeżeli Komisja przyjęła akt wykonawczy dotyczący tymczasowego dostępu towarów i usług z państwa, które prowadzi z Unią negocjacje, jak określono w art. 9 ust. 4. Komisja w należyty sposób uzasadnia swoją odpowiednią decyzję przed podmiotem zamawiającym, który wystąpił z wnioskiem.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający zamierza, zgodnie z art. 69 dyrektywy w sprawie zamówień publicznych lub zgodnie z art. 79 dyrektywy w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, po zweryfikowaniu wyjaśnień oferenta, zaakceptować rażąco tanią ofertę obejmującą towary lub usługi pochodzące spoza Unii Europejskiej, w których wartość towarów lub usług nieobjętych zobowiązaniami przekracza 50 % całkowitej wartości towarów lub usług uwzględnionych w ofercie, powiadamia o tym pozostałych oferentów na piśmie, podając przy tym uzasadnienie rażąco niskiego poziomu ceny lub kosztów.

Jeżeli instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający zamierza, zgodnie z art. 69 dyrektywy w sprawie zamówień publicznych lub zgodnie z art. 79 dyrektywy w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, po zweryfikowaniu wyjaśnień oferenta, zaakceptować rażąco tanią ofertę obejmującą towary lub usługi pochodzące spoza Unii Europejskiej, w których wartość towarów lub usług nieobjętych zobowiązaniami przekracza 50 % całkowitej wartości towarów lub usług uwzględnionych w ofercie, powiadamia o tym pozostałych oferentów na piśmie, podając przy tym uzasadnienie rażąco niskiego poziomu ceny lub kosztów. Państwa członkowskie podejmują stosowne środki służące zapewnieniu, by przy realizacji zamówień publicznych wykonawcy przestrzegali mających zastosowanie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy, ustanowionych w przepisach unijnych, krajowych, układach zbiorowych bądź w przepisach międzynarodowego prawa ochrony środowiska, międzynarodowego prawa socjalnego i międzynarodowego prawa pracy wymienionych w załączniku XI do dyrektywy w sprawie zamówień publicznych […] z 2013 r.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający może nie udzielić pewnych informacji, jeżeli stanowiłoby to przeszkodę w stosowaniu prawa, było niezgodne z interesem publicznym, stanowiłoby uszczerbek dla zasadniczych interesów handlowych prywatnych i państwowych podmiotów gospodarczych lub też zaburzało uczciwą konkurencję między nimi.

Po tym, jak instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający poinformuje, że zamierza przyjąć rażąco tanią ofertę, pozostali oferenci mają możliwość przekazania instytucji zamawiającej/podmiotowi zamawiającemu, w rozsądnym terminie, odpowiednich informacji, aby umożliwić podmiotowi zamawiającemu/instytucji zamawiającej podjęcie decyzji o przyjęciu oferty z pełną znajomością potencjalnych czynników, które mogły wpłynąć na ocenę rażąco niskiego poziomu zaproponowanej ceny lub kosztów.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli Komisja uzna, iż leży to w interesie Unii, może w dowolnym momencie, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych stron bądź państwa członkowskiego, wszcząć zewnętrzne postępowanie wyjaśniające w sprawie rzekomych środków restrykcyjnych w udzielaniu zamówień.

Komisja może w dowolnym momencie, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych stron, instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego bądź państwa członkowskiego, wszcząć zewnętrzne postępowanie wyjaśniające w sprawie rzekomych środków restrykcyjnych w udzielaniu zamówień. W swojej decyzji dotyczącej wszczęcia zewnętrznego postępowania wyjaśniającego Komisja uwzględnia liczbę wniosków złożonych przez instytucje zamawiające/podmioty zamawiające lub państwa członkowskie. Jeżeli Komisja odmówi wszczęcia postępowania wyjaśniającego musi w należyty sposób uzasadnić swoją decyzję przed państwem członkowskim, zainteresowaną stroną lub podmiotem zamawiającym, które wystąpiły z wnioskiem.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W szczególności Komisja bierze pod uwagę, czy wyrażono zgodę na większą liczbę planowanych wykluczeń na podstawie art. 6 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się w oparciu o kryteria określone w art. 6.

2. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się w oparciu o kryteria określone w art. 2 lit. ga).

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Ocena, czy dane państwo trzecie utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień, jest dokonywana przez Komisję na podstawie informacji dostarczonych przez zainteresowane strony i państwa członkowskie oraz/lub faktów zebranych przez Komisję w trakcie jej postępowania wyjaśniającego, i kończy się w terminie dziewięciu miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W należycie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o trzy miesiące.

3. Ocena, czy dane państwo trzecie utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień, jest dokonywana przez Komisję na podstawie informacji dostarczonych przez zainteresowane strony i państwa członkowskie oraz/lub faktów zebranych przez Komisję w trakcie jej postępowania wyjaśniającego lub regularnych sprawozdań w sprawie przeszkód w handlu stosowanych przez państwa trzecie, i kończy się w terminie trzech miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W należycie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o jeden miesiąc.

 

Ocena dokonana przez Komisję uwzględnia wnioski dotyczące postępowań złożone przez instytucje zamawiające/podmioty zamawiające zgodnie z art. 6 ust. 1 po rozpoczęciu procedury, o której mowa w tym art.

Uzasadnienie

Sprawozdawca chce skrócić długość procedur w całym wniosku, aby zapewnić szybszą ochronę.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli, po rozpoczęciu konsultacji, dane państwo przyjmie zadowalające środki zaradcze/naprawcze, lecz bez podejmowania nowych zobowiązań dotyczących dostępu do rynku, Komisja może zawiesić lub zakończyć konsultacje.

Jeżeli, po rozpoczęciu konsultacji, dane państwo przyjmie zadowalające środki zaradcze/naprawcze, lecz bez podejmowania nowych zobowiązań dotyczących dostępu do rynku, Komisja może zawiesić lub zakończyć konsultacje albo zaprosić zainteresowane państwa trzecie do udziału w negocjacjach na mocy art. 9 ust. 4.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit trzeci – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli środki zaradcze/naprawcze przyjęte przez dane państwo trzecie zostały uchylone, zawieszone lub niewłaściwie wykonane, Komisja może:

Jeżeli środki zaradcze/naprawcze przyjęte przez dane państwo trzecie zostały uchylone, zawieszone lub niewłaściwie wykonane, Komisja działa zgodnie z art. 10 w celu przyjęcia aktów wykonawczych ograniczających dostęp towarów i usług pochodzących z państwa trzeciego.

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie uniknąć niekończących się procedur konsultacji.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit trzeci – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) wznowić lub rozpocząć od nowa konsultacje z danym państwem trzecim; oraz/lub

skreślony

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie uniknąć niekończących się procedur konsultacji.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit trzeci – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) działając zgodnie z art. 10, przyjąć akty wykonawcze ograniczające dostęp towarów i usług pochodzących z państwa trzeciego.

skreślony

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie uniknąć niekończących się procedur konsultacji.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jeżeli po rozpoczęciu konsultacji wydaje się, iż najbardziej właściwym sposobem wyeliminowania praktyki restrykcyjnej w udzielaniu zamówień jest zawarcie umowy międzynarodowej, negocjacje przeprowadza się zgodnie z przepisami art. 207 i 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jeżeli dane państwo prowadzi z Unią istotne negocjacje dotyczące dostępu do rynku w dziedzinie zamówień publicznych, Komisja może przyjąć akt wykonawczy stanowiący, iż towary i usługi z tego państwa nie mogą być wykluczane z postępowań o udzielenie zamówienia na podstawie art. 6.

4. Jeżeli po rozpoczęciu konsultacji wydaje się, iż najbardziej właściwym sposobem wyeliminowania praktyki restrykcyjnej w udzielaniu zamówień jest zawarcie umowy międzynarodowej, negocjacje przeprowadza się zgodnie z przepisami art. 207 i 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jeżeli dane państwo prowadzi z Unią negocjacje dotyczące dostępu do rynku w dziedzinie zamówień publicznych, Komisja może przyjąć akt wykonawczy stanowiący, iż towary i usługi z tego państwa nie mogą być wykluczane z postępowań o udzielenie zamówienia na podstawie art. 6. Komisja w należyty sposób uzasadnia swoją odpowiednią decyzję przed państwem członkowskim, zainteresowaną stroną lub podmiotem zamawiającym, które wystąpiły z wnioskiem.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja może zakończyć konsultacje, jeżeli dane państwo podejmie międzynarodowe zobowiązania uzgodnione z Unią poprzez jedno z poniższych rozwiązań:

Komisja może zakończyć konsultacje, jeżeli dane państwo podjęło z Unią lub na skalę międzynarodową następujące działania:

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

a) międzynarodowe zobowiązania zostały uzgodnione z Unią Europejską w ramach jednego z poniższych rozwiązań:

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera a iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) rozszerzenie swoich zobowiązań dotyczących dostępu do rynku wynikających z Porozumienia w sprawie zamówień rządowych w ramach WTO lub z umowy dwustronnej zawartej z Unią w tych ramach.

(iii) rozszerzenie swoich zobowiązań dotyczących dostępu do rynku wynikających z Porozumienia w sprawie zamówień rządowych w ramach WTO lub z umowy dwustronnej zawartej z Unią w tych ramach, oraz

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

b) dane państwo przyjęło środki zaradcze.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. W przypadku gdy konsultacje z państwem trzecim nie doprowadzą do zadowalających rezultatów w terminie 15 miesięcy od daty ich rozpoczęcia, Komisja kończy konsultacje oraz rozważa podjęcie działań zgodnie z art. 10 w zakresie przyjęcia aktów wykonawczych ograniczających dostęp towarów i usług pochodzących z państwa trzeciego.

6. W przypadku gdy konsultacje z państwem trzecim nie doprowadzą do zadowalających rezultatów w terminie 12 miesięcy od dnia kalendarzowego, w którym zostały rozpoczęte, Komisja kończy konsultacje oraz rozważa podjęcie działań zgodnie z art. 10 w zakresie przyjęcia aktów wykonawczych ograniczających dostęp towarów i usług pochodzących z państwa trzeciego.

Uzasadnienie

Sprawozdawca chce skrócić długość procedur w całym wniosku, aby zapewnić szybszą ochronę.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego prowadzonego na podstawie art. 8, oraz po zastosowaniu procedury przewidzianej w art. 9, stwierdzone zostanie, iż środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień, przyjęte lub utrzymywane przez państwo trzecie, prowadzą do braku znaczącej wzajemności w otwarciu rynku między Unią a danym państwem trzecim, jak określono w art. 6, Komisja może przyjąć akty wykonawcze tymczasowo ograniczające dostęp towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami pochodzących z danego państwa trzeciego. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2.

1. Jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego prowadzonego na podstawie art. 8, oraz po zastosowaniu procedury przewidzianej w art. 9, stwierdzony zostanie brak znaczącej wzajemności w otwarciu rynku między Unią a danym państwem trzecim, jak określono w art. 2 ust. 1 lit. ga), Komisja może przyjąć akty wykonawcze tymczasowo ograniczające dostęp towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami pochodzących z danego państwa trzeciego na okres do pięciu lat, z możliwością jego wydłużenia o kolejne pięć lat. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2.

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie ograniczyć do pięciu lat obowiązkowe wykluczenie niektórych towarów i usług pochodzących z państwa trzeciego.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki przyjęte na podstawie ust. 1 mogą w szczególności ograniczać się do:

Komisja nie wyraża zgody na planowane wykluczenie, jeżeli naruszyłoby to zobowiązania dotyczące dostępu do rynku podjęte przez Unię w jej umowach międzynarodowych. Środki przyjęte na podstawie ust. 1 mogą w szczególności ograniczać się do:

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Środki przyjęte na mocy art. 9 ust. 4 i art. 10, jeżeli nie zostały wcześniej zawieszone lub uchylone, tracą moc po upływie pięciu lat od ich wejścia w życie.

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie ograniczyć do pięciu lat obowiązkowe wykluczenie niektórych towarów i usług pochodzących z państwa trzeciego.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Instytucje/podmioty zamawiające mogą postanowić o niestosowaniu środków przyjętych na podstawie art. 10 w odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1. Instytucje/podmioty zamawiające mogą zwrócić się do Komisji o niestosowanie środków przyjętych na podstawie art. 10 w odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana jest konieczna ze względu na ściślejsze powiązanie art. 6 z art. 8 i dokonane w nich zmiany.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli po upływie 15 dni kalendarzowych Komisja nie podejmie decyzji zatwierdzającej lub odrzucającej taki wniosek, wniosek ten uznaje się za odrzucony przez Komisję. W wyjątkowych okolicznościach termin ten może zostać przedłużony o maksymalnie pięć dni kalendarzowych.

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana jest konieczna ze względu na ściślejsze powiązanie art. 6 z art. 8 i dokonane w nich zmiany.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający zamierza nie stosować środków przyjętych na podstawie art. 10 lub przywróconych na podstawie art. 11 niniejszego rozporządzenia, wskazuje ten fakt w ogłoszeniu o zamówieniu, które publikuje zgodnie z art. 35 dyrektywy 2004/18/WE lub art. 42 dyrektywy 2004/17/WE. Powiadamia o tym Komisję najpóźniej w terminie dziesięciu dni kalendarzowych od publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

W przypadku gdy instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający zamierza nie stosować środków przyjętych na podstawie art. 10 lub przywróconych na podstawie art. 11 niniejszego rozporządzenia, wskazuje ten fakt w ogłoszeniu o zamówieniu, które publikuje zgodnie z art. 35 dyrektywy 2004/18/WE lub art. 42 dyrektywy 2004/17/WE.

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana jest konieczna ze względu na ściślejsze powiązanie art. 6 z art. 8 i dokonane w nich zmiany.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Powiadomienie to przesyła się za pomocą środków elektronicznych z wykorzystaniem standardowego formularza. Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające standardowe formularze dla ogłoszeń o zamówieniu oraz powiadomień zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 17 ust. 3.

Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające standardowe formularze ogłoszeń o zamówieniu zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 17 ust. 3.

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana jest konieczna ze względu na ściślejsze powiązanie art. 6 z art. 8 i dokonane w nich zmiany.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Powiadomienie zawiera następujące informacje:

skreślony

a) nazwę i dane kontaktowe instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego;

 

b) opis przedmiotu zamówienia;

 

c) informacje na temat pochodzenia wykonawców, towarów lub usług, które mają zostać dopuszczone;

 

d) podstawę decyzji o niezastosowaniu środków restrykcyjnych oraz szczegółowe uzasadnienie skorzystania z wyjątku;

 

e) w stosownych przypadkach, wszelkie inne informacje uznane za przydatne przez instytucję zamawiającą/podmiot zamawiający.

 

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana jest konieczna ze względu na ściślejsze powiązanie art. 6 z art. 8 i dokonane w nich zmiany.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 14, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 14, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia kalendarzowego po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Uzasadnienie

Sprawozdawca pragnie dopilnować, aby termin „dni kalendarzowe” był konsekwentnie stosowany w całym wniosku zamiast zamiennego stosowania terminów: „dni”, „dni kalendarzowe” i „dni robocze”.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 16a

 

Warunki udzielania zamówień w ramach programów finansowanych przez Unię w państwach trzecich.

 

W ramach zamówień publicznych finansowanych przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie Komisja Europejska powinna zapewnić wprowadzenie wiążących ram prawnych w celu uregulowania udzielania i wykonywania zamówień publicznych. W tym kontekście Unia Europejska powinna przyjąć jednolite przepisy dotyczące zapewnienia warunków sprawiedliwej konkurencji między wykonawcami w Unii Europejskiej i w państwach trzecich.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja, Rada, Parlament Europejski, państwa członkowskie ani też ich urzędnicy nie ujawniają żadnych informacji o poufnym charakterze uzyskanych na podstawie niniejszego rozporządzenia bez uzyskania wyraźnej zgody dostarczyciela tych informacji.

skreślony

Uzasadnienie

Ustęp ten zostaje zastąpiony nowym ustępem, tj. art. 18 ust. 4a (nowy).

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Informacje otrzymane na mocy niniejszego rozporządzenia i wskazane przez podmiot udzielający informacji jako poufne nie są w żadnym wypadku ujawniane, chyba że podmiot udzielający informacji udzieli wyraźnego zezwolenia.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 1 stycznia 2017 r. oraz co trzy lata po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia oraz postępów w międzynarodowych negocjacjach dotyczących dostępu wykonawców z UE do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w państwach trzecich, podjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. W tym celu państwa członkowskie przekazują Komisji, na jej wniosek, odpowiednie informacje.

Nie rzadziej niż co trzy lata po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia oraz postępów w międzynarodowych negocjacjach dotyczących dostępu wykonawców z UE do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w państwach trzecich, podjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. W tym celu państwa członkowskie przekazują Komisji, na jej wniosek, odpowiednie informacje. Wraz z drugim sprawozdaniem Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany rozporządzenia lub przedstawi powody, dla których w jej opinii nie ma potrzeby dokonywania zmian. Jeśli Komisja nie spełni tych obowiązków, rozporządzenie przestaje obowiązywać z końcem drugiego roku po przedłożeniu drugiego sprawozdania.

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie wprowadzić klauzulę przeglądową.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuły 58 i 59 dyrektywy 2004/17/WE tracą moc wraz z wejściem niniejszego rozporządzenia w życie.

Komisja dokonuje oceny, czy należy zachować art. 58 i 59 dyrektywy 2004/17/WE. Na podstawie wniosków z tej oceny Komisja przedstawia wniosek ustawodawczy uchylający te artykuły wraz z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Parlament Europejski zachował art. 58 i 59 dyrektywy 2004/17/WE (dyrektywa sektorowa) w zmienionym wniosku dotyczącym dyrektywy sektorowej, mając na uwadze, że wynik negocjacji w sprawie niniejszego rozporządzenia jest wciąż niejasny. Aby uniknąć próżni prawnej, nie należy w sposób automatyczny uchylać tych artykułów. Komisja powinna być uprawniona do dokonania oceny, aby sprawdzić, czy uchylenie tych artykułów jest rozwiązaniem stosownym. Decyzja taka zostanie podjęta w zależności od wyników tej oceny. Decyzja dotycząca uchylenia artykułów innego tekstu ustawodawczego nie wydaje się możliwa przy wykorzystaniu aktów delegowanych określonych w art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu UE, ponieważ akty delegowane powinny odnosić się jedynie do innych niż istotne elementów tekstu ustawodawczego oraz dotyczyć zmian, które mają być dokonane w tekście ustawodawczym będącym przedmiotem analizy, a nie innego tekstu ustawodawczego (odniesienie). PE musi brać udział w podejmowaniu tej decyzji. Jeśli zatem z prawnego punktu widzenia wykorzystanie aktów delegowanych nie jest możliwe, uchylenie art. 58 i 59 powinno dokonać się w drodze wniosku ustawodawczego.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2012 r. Komisja przedstawiła tak zwaną międzynarodową inicjatywę dotyczącą zamówień publicznych: wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ograniczenia dostępu do unijnego rynku zamówień publicznych dla państw trzecich, które nie oferują wzajemnego dostępu do swoich rynków. Komisja ma na celu wywarcie nacisku w dwustronnych negocjacjach handlowych prowadzonych z państwami trzecimi, aby otworzyły one swoje rynki zamówień publicznych. Artykuł III:8 Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu oraz art. XIII Układu ogólnego w sprawie handlu usługami wyłączają zamówienia rządowe z zakresu głównych wielostronnych środków dyscyplinujących WTO. Wiele państw trzecich jest niechętnych jakiemukolwiek otwarciu swoich rynków zamówień publicznych na międzynarodową konkurencję lub otwarciu tych rynków w większym zakresie niż miało to miejsce dotychczas. W rezultacie wykonawcy z UE napotykają restrykcyjne praktyki dotyczące zamówień publicznych w przypadku wielu partnerów handlowych Unii.

Oprócz trwających negocjacji handlowych z głównymi partnerami handlowymi (takimi jak USA, Kanada, Japonia czy Indie) oraz zobowiązań podjętych przez 15 stron Porozumienia w sprawie zamówień rządowych[1] – które zostało zaktualizowane i oczekuje zatwierdzenia przez Radę i Parlament – proponowane rozporządzenie ma na celu uzupełnienie podejmowanych obecnie przez UE wysiłków na rzecz otwarcia rynków zamówień publicznych dla przedsiębiorstw UE w państwach trzecich.

Otwarcie rynków zamówień publicznych

Między regulacyjnym otwarciem rynków zamówień publicznych UE i związanymi z tym ambicjami i interesami UE z jednej strony a praktykami stosowanymi przez głównych partnerów handlowych ograniczającymi konkurencję z drugiej strony zdaje się pojawiać coraz większy rozdźwięk.

Rynek zamówień publicznych UE jest formalnie w dużej mierze otwarty dla konkurencji międzynarodowej, co odzwierciedla zaangażowanie UE na rzecz wolnego handlu. Według Komisji[2] udział UE w zamówieniach publicznych szacuje się na 15–20% PKB UE, natomiast wartość 85% otwartych rynków europejskich wynosi 352 mld EUR, w porównaniu z 32% otwartych rynków w USA o wartości 178 mld EUR oraz 28% otwartych rynków w Japonii o wartości 27 mld EUR. Niemniej jednak niektórzy eksperci – jak wykazano w przeprowadzonej przez Parlament[3] szczegółowej analizie oceny wpływu dokonanej przez Komisję – twierdzą, że Komisja w swojej ocenie skutków wniosku w sprawie rozporządzenia mogła pomylić się w obliczeniach relatywnego stopnia otwartości rynków zamówień UE. Sugerują oni, że należało położyć nacisk na otwartość faktyczną mierzoną wskaźnikiem penetracji rynku. W tym kontekście należy zauważyć, że wskaźnik penetracji rynku zależy od różnych czynników, takich jak wielkość rynku, bariery językowe, technologia (w tym specjalizacja), innych czynników przewagi komparatywnej wpływających na udział przywozu, a także trybu, w jakim zagraniczne przedsiębiorstwa uczestniczą w rynku zamówień publicznych UE, czyli poprzez uczestnictwo zagranicznych podmiotów zależnych na rynkach zamówień publicznych. Taki rodzaj uczestnictwa jest w UE dość często stosowany (penetracja pośrednia).

Ogólnie rzecz ujmując, rynki zamówień publicznych mają niezwykle istotne znaczenie dla UE w negocjacjach handlowych z państwami trzecimi, ponieważ wiele przedsiębiorstw UE cechuje wysoka konkurencyjność w rozmaitych sektorach.

Stało się oczywiste, że wiele państw trzecich jest niechętnych otwarciu swoich rynków zamówień publicznych dla przedsiębiorstw UE. Ponadto w ostatnich latach Komisja odnotowuje coraz większą liczbę stosowanych przez państwa trzecie środków protekcjonistycznych, które formalnie lub faktycznie ograniczają dostęp do swoich rynków zamówień publicznych. Należą do nich wymogi protekcjonistyczne, takie jak narzucanie transferu technologii jako warunku udzielenia zamówień, lub wymogi dotyczące treści o charakterze lokalnym.

Dotychczas UE udało się jedynie w ograniczonym zakresie otworzyć rynki zamówień publicznych na podstawie umów handlowych. Za Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych opowiada się jedynie kilka krajów-sygnatariuszy – główne gospodarki wschodzące, takie jak Indie, Brazylia czy Chiny, nie wykazują chęci przystąpienia do porozumienia w najbliższej przyszłości. Mimo przeglądu Porozumienia w sprawie zamówień rządowych nadal zawiera ono różne odstępstwa i nie angażuje systematycznie wszystkich szczebli administracji rządowej. Dwustronne umowy o wolnym handlu UE z państwami trzecimi zawierają także często wyłączenia z dostępu do rynków zamówień publicznych dla przedsiębiorstw europejskich. Biorąc pod uwagę, że rynki zamówień publicznych UE są w dużej mierze otwarte dla zagranicznych oferentów, uzyskanie zobowiązania państw trzecich w tym zakresie podczas negocjacji handlowych okazało się być dla Komisji trudnym zadaniem.

Kwestia wymagająca podjęcia działań na poziomie UE?

Możliwość ograniczenia dostępu do rynku dla państw trzecich, które nie angażują się w negocjacje handlowe z UE, ma służyć wywarciu nacisku w negocjacjach handlowych z państwami trzecimi, aby otworzyły one swoje rynki zamówień publicznych. Można tego dokonać z zachowaniem pełnej zgodności z przepisami WTO, gdyż zamówienia publiczne nie są objęte wielostronnymi umowami WTO. Ponieważ UE miałaby możliwość czasowego i częściowego zamknięcia rynków zamówień publicznych dla przedsiębiorstw z państw trzecich, które stosują restrykcyjne środki w zakresie zamówień publicznych, Komisja uważa, że powinno to stanowić bodziec dla państw trzecich do podjęcia z UE negocjacji w tej kwestii.

Dostęp do rynku zamówień publicznych przedsiębiorstw z państw trzecich to część unijnej wspólnej polityki handlowej, która należy do wyłącznych kompetencji Unii. Obecnie istnieją jedynie dwa konkretne przypadki, w których UE ograniczyła taki dostęp, umożliwiając państwom członkowskim (lub ich podmiotom zamawiającym) odrzucenie ofert z państw trzecich: w sektorze użyteczności publicznej (np. usługi pocztowe i telekomunikacyjne, gospodarka wodna, energia) dyrektywa 2004/17/WE przewiduje dla podmiotów zamawiających możliwość wyłączenia zagranicznych towarów nieobjętych międzynarodowymi zobowiązaniami UE z procedury przetargowej lub udzielenia pierwszeństwa europejskim ofertom i ofertom objętym międzynarodowymi zobowiązaniami UE w przypadku równoważnych ofert. W zakresie obronności motyw zawarty w dyrektywie w sprawie zamówień publicznych w dziedzinie obronności (2009/81/WE) potwierdza, że podjęcie decyzji, czy instytucje zamawiające mogą przyjąć ofertę z państw trzecich, leży w gestii państw członkowskich.

Coraz częściej wykonawcy z państw trzecich, które utrzymują ważne ograniczenia lub uwarunkowania związane z dostępem do ich rynków zamówień publicznych – przez co nie zapewniają wzajemnego dostępu – składają oferty w postępowaniach w zakresie zamówień publicznych w UE. Sytuacja ta sprawiła, że niektóre państwa członkowskie podjęły jednostronne środki, by ograniczyć dostęp do rynku zamówień publicznych wykonawcom z państw trzecich, z którymi UE nie podpisała do tej pory żadnych zobowiązań w tym zakresie. Krajowe lub regionalne środki ograniczające dostęp do rynków zamówień publicznych dla państw trzecich mogą podważyć zasadę jednolitości wspólnej polityki handlowej i mogą być sprzeczne z wyłącznymi kompetencjami UE w tej dziedzinie, jak przewiduje art. 3 ust. 1 lit. e) TFUE.

Ponadto UE wyraziła zgodę na wyraźne zastrzeżenie dostępu do rynku zawarte w wielu umowach handlowych UE z państwami trzecimi. Komisja twierdzi, że dla zachowania jasności prawa i przejrzystości zastrzeżenia te powinny zostać transponowane do prawa UE. Wszelkie ograniczenia powinny być jasno formułowane przez instytucje zamawiające i muszą podlegać zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, aby zachować jednolitość wspólnej polityki handlowej i jej stosowania. Instrument ten zapewnia podstawę prawną do przyjmowania aktów wykonawczych, które transponują te ograniczenia rynkowe, i w ten sposób zwiększają przejrzystość rynków zamówień publicznych.

Udoskonalenie proponowanego rozporządzenia

Wniosek dotyczący rozporządzenia został przedłożony wspólnie przez komisarzy Barniera i de Guchta, którzy wyrazili głębokie przekonanie, że Unia powinna zostać wyposażona w taki instrument.

Jednak reakcje w Radzie były mieszane: jedna grupa państw członkowskich poparła wniosek, natomiast druga, równie ważna grupa państw członkowskich nie dostrzegła potrzeby działania i odrzuciła pomysł, ponieważ należące do niej państwa członkowskie uważają, że instrument ten ma charakter środka protekcjonistycznego, który może mieć negatywne skutki dla światowego handlu (szczególnie ze względu na możliwe środki odwetowe ze strony silnych państw trzecich). Niestety Rada nie była w stanie przełamać tego impasu i poczynić postępów w dyskusji dotyczącej treści wniosku. Sprawozdawca chciałby zaproponować kilka poprawek, które mogą pomóc w pokonaniu przeszkód, dzielących zażartych oponentów i zdecydowanych zwolenników wniosku.

Ocena skutków i przegląd instrumentu. Sprawozdawca uważa, że na pytanie, czy rozporządzenie przyczyni się do dalszego otwarcia rynków zamówień publicznych, czy też będzie służyło jako instrument protekcjonistyczny, nie została udzielona żadna uzasadniona odpowiedź. Jednak odrzucenie z tego powodu rozporządzenia w całości byłoby także dyskusyjne. W związku z tym sprawozdawca sugeruje dodanie klauzuli przeglądowej, która zobowiąże Komisję do zbadania wpływu rozporządzenia po jego wejściu w życie i kilkuletnim stosowaniu, a także do jego odpowiedniego przeglądu. Z tego samego powodu sprawozdawca proponuje ograniczenie stosowania jakichkolwiek środków ograniczających podjętych na mocy aktu wykonawczego do co najwyżej 5 lat (podobnie do przepisów UE dotyczących rozporządzeń w sprawie ochrony handlu), aby nie dopuścić, by środki te doprowadziły do trwałego zamknięcia rynku.

Ochrona zasady jednolitości wspólnej polityki handlowej. Jak wspomniano powyżej, art. 58 i 59 dyrektywy 2004/17/WE zawierają przepisy wyłączające dostawców konkretnych towarów i usług pochodzących z państw trzecich z rynków zamówień publicznych. W momencie wejścia w życie rozporządzenia przepisy te powinny przestać obowiązywać. Dodatkowo w różnych państwach członkowskich obowiązują przepisy krajowe i/lub regionalne. Aby uniknąć zakłóceń na rynku wewnętrznym i jednocześnie dopilnować, by wspólna polityka handlowa stanowiła skuteczną formę nacisku, należy jasno stwierdzić w rozporządzeniu, że ani państwa członkowskie, ani ich instytucje zamawiające nie mogą ograniczać dostępu do rynku towarom i usługom z państw trzecich za pomocą jakichkolwiek innych środków niż te przewidziane w rozporządzeniu.

Unikanie rozdrobnienia rynku wewnętrznego. Istnieje ryzyko, że proponowany przez Komisję art. 6, zgodnie z którym instytucja zamawiająca w jednym państwie członkowskim może wymagać wykluczenia określonego oferenta zagranicznego na podstawie tego artykułu, podczas gdy ten sam oferent może konkurować z innymi przedsiębiorstwami w przypadku podobnego projektu w innym państwie członkowskim, może doprowadzić do rozdrobnienia rynku wewnętrznego. Dlatego należy jasno zaznaczyć, że instytucje zamawiające mogą podejmować działania w celu uzyskania zgody na zastosowanie środków ograniczających dostęp do ich rynku zamówień publicznych dla określonych państw trzecich tylko, jeśli Komisja zdecyduje się rozpocząć postępowanie wyjaśniające w sprawie braku znaczącej wzajemności ze strony określonego państwa trzeciego. Z tego samego powodu instytucje zamawiające nie mogą korzystać z odstępstw, o których mowa w art. 13, aby uniknąć stosowania podjętych przez Unię środków, bez ścisłego monitorowania instytucji zamawiających przez Komisję. Należy zastosować mechanizm umożliwiający Komisji wydanie instytucji zamawiającej – w przypadku braku należytego uzasadnienia – zakazu stosowania odstępstwa.

Unikanie działania na szkodę krajów rozwijających się. Biorąc pod uwagę fakt, że ze względu na sytuację ekonomiczną niektórych krajów rozwijających się nie są one jeszcze w stanie otworzyć swoich rynków zamówień publicznych, istnieje ryzyko, że kraje te mogłyby paść niezamierzoną ofiarą tego instrumentu. Wniosek wyklucza już ze swojego zakresu kraje najsłabiej rozwinięte. Sprawozdawca sugeruje rozszerzenie zakresu wniosku o kraje rozwijające się, których instrument ten nie obejmuje. Aby zachować spójność z ogólną polityką handlową UE, za punkt odniesienia należy obrać obowiązujące przepisy handlowe UE, aby określić stosunki handlowe UE z takimi krajami. W tym celu kompleksowe i szczegółowe ramy zapewnia rozporządzenie wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych[4]. Ponieważ wykluczenie z zakresu rozporządzenia wszystkich krajów, które nie należą (jeszcze) do gospodarek rozwiniętych, mogłoby mijać się z celem wniosku, potrzebne jest dalsze ich rozróżnienie: kraje rozwijające się, które uchodzą za kraje podatne na zagrożenia ze względu na brak dywersyfikacji i niewystarczającą integrację z międzynarodowym systemem handlu, powinny także zostać wyłączone z zakresu tego instrumentu.

 • [1]  Należą do nich: Armenia, Kanada, UE – czyli 28 państw członkowskich, Hongkong, Islandia, Izrael, Japonia, Korea, Liechtenstein, Norwegia, Singapur, Szwajcaria, Tajwan, Stany Zjednoczone oraz Holandia w imieniu Aruby.
 • [2]  Źródło: komunikat prasowy Komisji Europejskiej: Inicjatywa na rzecz zewnętrznych rynków zamówień publicznych – najczęściej zadawane pytania, 21 marca 2012 r.
 • [3]  Źródło: Wzajemny dostęp państw trzecich do zamówień publicznych UE – szczegółowa analiza oceny skutków dokonanej przez Komisję Europejską przeprowadzona przez Dział ds. Oceny Skutków PE, czerwiec 2013 r.
 • [4]  Rozporządzenie (WE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych.

OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (*) (22.10.2013)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich
(COM(2012)0124 – C7‑0084/2012 – 2012/0060(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Frank Engel

(*)       Komisja zaangażowana – art. 50 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Cel wniosku

W marcu 2012 r. Komisja Europejska przyjęła przedmiotowy wniosek w sprawie rozporządzenia, który stanowi pierwszą próbę ustanowienia kompleksowej polityki zewnętrznej Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych.

Pod względem prawnym głównym cel wniosku to zwiększenie zdolności do skutecznego wywierania nacisku przez Unię Europejską w międzynarodowych negocjacjach handlowych z myślą o uzyskaniu większych możliwości dostępu do rynku dla europejskich wykonawców na rynkach zamówień publicznych w krajach trzecich. Pod względem politycznym stanowi to dla Unii Europejskiej istotną sposobność do okazania determinacji w dążeniu do zapewnienia równego traktowania, a tym samym równych warunków działania w dziedzinie, w której jej interesy są bardziej żywotne i zróżnicowane niż interesy jakichkolwiek innych podmiotów na dzisiejszej scenie handlu światowego.

Jest to sygnał o szczególnym znaczeniu, zwłaszcza na tle kryzysu gospodarczego, podczas którego Unia Europejska konsekwentnie opierała się przyjmowaniu środków protekcjonistycznych, a także wszelkiemu innemu odstępowaniu od swoich zobowiązań międzynarodowych. Spójnie z tym podejściem we wniosku zwrócono uwagę na oczywiste fakty: UE istotnie spotyka się z większą i ostrzejszą konkurencją – niekiedy nawet nieuczciwą – ze strony swoich partnerów handlowych; zamiast zamykać własny rynek zamówień publicznych dla zagranicznych wykonawców, domaga się równych możliwości dostępu do rynku dla własnych wykonawców i towarów za granicą.

We wniosku w sprawie rozporządzenia przewidziano szereg mechanizmów – w tym konsultacje z zainteresowanym państwem członkowskim – umożliwiających zaradzenie problemom restrykcyjnych praktyk w zakresie zamówień publicznych. Przewidziane we wniosku środki restrykcyjne wchodzą w grę tylko wtedy, gdy problemu nie uda się rozwiązać za pomocą tych mechanizmów.

Aspekty rynku wewnętrznego

Dotychczas instytucje zamawiające nie dysponowały jasnymi ramami umożliwiającymi wypełnianie zobowiązań międzynarodowych Unii Europejskiej w dziedzinie zamówień publicznych. Omawiany wniosek zmieni fragmentaryczne podejście stosowane przez różne państwa członkowskie, w których dostęp towarów i usług do krajowego rynku zamówień publicznych był blokowany w drodze indywidualnych decyzji. W zamian za to scentralizowany system zapewni jednolite traktowanie towarów i usług pochodzących z krajów trzecich.

Komisji IMCO przyznano bardzo niewielki zakres uprawnień w pracach nad przedmiotowym rozporządzeniem. W konsekwencji niniejsza opinia ogranicza się głównie do przepisów niemających zasadniczego znaczenia.

W szczególności w zakres wyłącznych kompetencji komisji IMCO wchodzą następujące artykuły:

Artykuł 6 ust. 7 – Prawo instytucji/podmiotów zamawiających do wykluczania ofert obejmujących towary i usługi nieobjęte zobowiązaniami: publikowanie informacji o wykluczeniu ofert oraz wprowadzenie standardowych formularzy dla ogłoszeń o zamówieniu.

Artykuł 17 ust. 3 – Procedura komitetowa: - kompetencja komitetu doradczego zgodnie z decyzją Rady 71/306/EWG

Artykuł 20 – Uchylenie: uchylenie art. 58 i 59 dyrektywy 2004/17/WE

W zakres kompetencji dzielonych przez komisję IMCO z komisją INTA wchodzą następujące artykuły:

Artykuł 2: Definicje

Artykuł 7: Rażąco tanie oferty

Artykuł 17 ust. 1: Procedura komitetowa

Artykuł 18: Poufność

Artykuł 19: Sprawozdawczość

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca proponuje m.in. szereg poprawek dotyczących definicji w art. 2. Poprawki te mają na celu dostosowanie definicji zawartych we wniosku do definicji uzgodnionych przez komisję IMCO w jej stanowisku na negocjacje dotyczące dyrektywy w sprawie klasycznych zamówień publicznych (A7-0007/2013).

Ponadto sprawozdawca proponuje zapewnienie większej jasności i pewności prawa w odniesieniu do art. 7 ust. 1 i powiązanego z nim motywu 19, dotyczących możliwości przedkładania przez innych oferentów dodatkowych informacji w przypadku zamiaru przyjęcia rażąco taniej oferty.

Wreszcie, sprawozdawca zaleca, aby termin obowiązkowego przedłożenia sprawozdania przez Komisję powiązać z przyszłą datą wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, nie zaś podawać konkretną – jednak potencjalnie zbyt wczesną lub zbyt późną – datę (1 stycznia 2017 r.), jak przewidziano we wniosku Komisji.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich

w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych i koncesji oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych i koncesji państw trzecich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Artykuł 21 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, iż Unia określa i prowadzi wspólne polityki i działania oraz dąży do zapewnienia wysokiego stopnia współpracy we wszelkich dziedzinach stosunków międzynarodowych, w tym w celu zachęcania wszystkich krajów do integracji w ramach gospodarki światowej, między innymi drogą stopniowego znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym.

(1) Artykuł 21 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, iż Unia określa i prowadzi wspólne polityki i działania oraz dąży do zapewnienia wysokiego stopnia współpracy we wszelkich dziedzinach stosunków międzynarodowych, w tym w celu ochrony swoich wartości, podstawowych interesów, bezpieczeństwa, niezależności i integralności oraz w celu zachęcania wszystkich krajów do integracji w ramach gospodarki światowej, między innymi drogą stopniowego znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) W kontekście Światowej Organizacji Handlu oraz swoich stosunków dwustronnych Unia postuluje ambitne otwarcie międzynarodowych rynków zamówień publicznych Unii i jej partnerów handlowych, w oparciu o zasadę wzajemności i obopólnych korzyści.

(5) W kontekście Światowej Organizacji Handlu oraz swoich stosunków dwustronnych Unia postuluje ambitne otwarcie międzynarodowych rynków zamówień publicznych i koncesji Unii i jej partnerów handlowych, w oparciu o zasadę wzajemności i obopólnych korzyści.

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu. Na szczeblu międzynarodowym uregulowano dotychczas wyłącznie kwestię koncesji na roboty budowlane.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Wiele państw trzecich jest niechętnych otwarciu swoich rynków zamówień publicznych na międzynarodową konkurencję bądź większemu otwarciu tych rynków ponad to, co ma dotąd miejsce. W rezultacie unijni wykonawcy napotykają praktyki restrykcyjne w udzielaniu zamówień w przypadku wielu partnerów handlowych Unii. Te praktyki restrykcyjne w udzielaniu zamówień skutkują utratą istotnych możliwości handlowych.

(6) Wiele państw trzecich jest niechętnych otwarciu swoich rynków zamówień publicznych i koncesji na międzynarodową konkurencję bądź większemu otwarciu tych rynków ponad to, co ma dotąd miejsce. W rezultacie unijni wykonawcy napotykają praktyki restrykcyjne w udzielaniu zamówień i koncesji w przypadku wielu partnerów handlowych Unii. Te praktyki restrykcyjne skutkują utratą istotnych możliwości handlowych.

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Zgodnie z art. 207 TFUE wspólna polityka handlowa w dziedzinie zamówień publicznych powinna opierać się na jednolitych zasadach.

(8) Zgodnie z art. 207 TFUE wspólna polityka handlowa w dziedzinie zamówień publicznych i koncesji powinna opierać się na jednolitych zasadach.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) W interesie pewności prawa dla wykonawców i instytucji/podmiotów zamawiających z Unii oraz państw trzecich międzynarodowe zobowiązania dotyczące dostępu do rynku podjęte przez Unię wobec państw trzecich w dziedzinie zamówień publicznych powinny zostać odzwierciedlone w unijnym porządku prawnym, zapewniając tym samym ich skuteczne stosowanie. Komisja powinna wydać wytyczne na temat stosowania istniejących zobowiązań międzynarodowych Unii Europejskiej dotyczących dostępu do rynku. Wspomniane wytyczne powinny być regularnie aktualizowane i dostarczać łatwych w użyciu informacji.

(9) W interesie pewności prawa dla wykonawców i instytucji/podmiotów zamawiających z Unii oraz państw trzecich międzynarodowe zobowiązania dotyczące dostępu do rynku podjęte przez Unię wobec państw trzecich w dziedzinie zamówień publicznych i koncesji powinny zostać odzwierciedlone w unijnym porządku prawnym, co tym samym zapewni ich skuteczne stosowanie. Komisja powinna wydać wytyczne na temat stosowania istniejących zobowiązań międzynarodowych Unii Europejskiej dotyczących dostępu do rynku. Wspomniane wytyczne powinny być regularnie aktualizowane i dostarczać łatwych w użyciu informacji.

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu. Na szczeblu międzynarodowym uregulowano dotychczas wyłącznie kwestię koncesji na roboty budowlane.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Realizacja celów dotyczących poprawy dostępu wykonawców z UE do rynków zamówień publicznych określonych państw trzecich chronionych za pomocą środków restrykcyjnych w udzielaniu zamówień, a także zachowania równych warunków konkurencji w ramach jednolitego rynku europejskiego, wymaga ujednolicenia w całej Unii Europejskiej zasad traktowania towarów i usług nieobjętych międzynarodowymi zobowiązaniami Unii.

(10) Realizacja celów dotyczących poprawy dostępu wykonawców z UE do rynków zamówień publicznych i koncesji określonych państw trzecich chronionych za pomocą środków restrykcyjnych w udzielaniu zamówień i koncesji, a także zachowania równych warunków konkurencji w ramach jednolitego rynku europejskiego, wymaga ujednolicenia w całej Unii Europejskiej zasad traktowania towarów i usług nieobjętych międzynarodowymi zobowiązaniami Unii.

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) W tym celu należy ustalić reguły pochodzenia, tak aby instytucje/podmioty zamawiające wiedziały, czy dane towary i usługi są objęte międzynarodowymi zobowiązaniami Unii Europejskiej. Pochodzenie towaru należy ustalać zgodnie z art. 22-26 rozporządzenia (WE) nr 2913/1992 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny2. Zgodnie z tym rozporządzeniem towar należy uznać za towar unijny, jeżeli został w całości uzyskany lub wyprodukowany w Unii. Towar, w którego produkcję zaangażowane jest co najmniej jedno państwo trzecie, jest uznawany za pochodzący z państwa, w którym został poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu. Pochodzenie usługi należy ustalać na podstawie pochodzenia dostarczającej go osoby fizycznej lub prawnej. Wytyczne, o których mowa w motywie 9, powinny obejmować zastosowanie reguł pochodzenia w praktyce.

(11) W tym celu należy ustalić reguły pochodzenia, tak aby instytucje/podmioty zamawiające wiedziały, czy dane towary i usługi są objęte międzynarodowymi zobowiązaniami Unii Europejskiej. Pochodzenie towaru należy ustalać zgodnie z art. 52-55 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/20132a, w tym dodatkowych przepisów, które mają zostać przyjęte na podstawie art. 55. Zgodnie z tym rozporządzeniem towar należy uznać za towar unijny, jeżeli został w całości uzyskany lub wyprodukowany w Unii. Towar, w którego produkcję zaangażowane jest co najmniej jedno państwo trzecie, jest uznawany za pochodzący z państwa, w którym został poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu. Pochodzenie usługi należy ustalać na podstawie pochodzenia dostarczającej go osoby fizycznej lub prawnej. Wytyczne, o których mowa w motywie 9, powinny obejmować zastosowanie reguł pochodzenia w praktyce.

_______________

______________

2 Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1

 

 

2a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.13).

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Komisja powinna ocenić, czy wyrazić zgodę na to, by instytucje/podmioty zamawiające w rozumieniu dyrektyw [2004/17/WE i 2004/18/WE oraz dyrektywy [….] Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia [….]….w sprawie udzielania koncesji], w przypadku zamówień o szacunkowej wartości na poziomie lub powyżej 5 000 000 EUR, wykluczyły z postępowań o udzielenie zamówienia towary i usługi nieobjęte międzynarodowymi zobowiązaniami ze strony Unii Europejskiej.

(12) Komisja powinna ocenić, czy wyrazić zgodę na to, by instytucje/podmioty zamawiające w rozumieniu dyrektyw [2004/17/WE i 2004/18/WE oraz dyrektywy [] Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia []sprawie udzielania koncesji], w przypadku zamówień i koncesji o szacunkowej wartości na poziomie lub powyżej 5 000 000 EUR, wykluczyły z postępowań o udzielenie zamówienia lub z postępowań o udzielenie koncesji towary i usługi nieobjęte międzynarodowymi zobowiązaniami ze strony Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) W interesie przejrzystości instytucje/podmioty zamawiające zamierzające skorzystać ze swoich uprawnień zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w zakresie wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia ofert obejmujących towary lub usługi pochodzące spoza Unii Europejskiej, w których wartość towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami przekracza 50 % całkowitej wartości danych towarów i usług, powinny poinformować o tym wykonawców w ogłoszeniu o zamówieniu publikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(13) W interesie przejrzystości instytucje/podmioty zamawiające zamierzające skorzystać ze swoich uprawnień zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w zakresie wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia lub koncesji ofert obejmujących towary lub usługi pochodzące spoza Unii Europejskiej, w których wartość towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami przekracza 50 % całkowitej wartości danych towarów i usług, powinny poinformować o tym wykonawców w ogłoszeniu o zamówieniu publikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) W przypadku zamówień o szacunkowej wartości na poziomie lub powyżej 5 000 000 EUR Komisja powinna wyrazić zgodę na planowane wykluczenie, jeżeli umowa międzynarodowa dotycząca dostępu do rynku w dziedzinie zamówień publicznych pomiędzy Unią a państwem, z którego pochodzą dane towary lub usługi, zawiera – w odniesieniu do towarów lub usług, których dotyczy proponowane wykluczenie – wyraźne zastrzeżenia dostępu do rynku ze strony Unii. W przypadku braku takiej umowy Komisja powinna wyrazić zgodę na wykluczenie, jeżeli państwo trzecie utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień prowadzące do braku znaczącej wzajemności w otwarciu rynku między Unią a danym państwem trzecim. Należy domniemywać braku znaczącej wzajemności, jeżeli środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień skutkują poważną i powtarzającą się dyskryminacją wykonawców, towarów i usług z UE.

(15) W przypadku zamówień i koncesji o szacunkowej wartości na poziomie lub powyżej 5 000 000 EUR Komisja powinna wyrazić zgodę na planowane wykluczenie, jeżeli umowa międzynarodowa dotycząca dostępu do rynku w dziedzinie zamówień publicznych lub koncesji pomiędzy Unią a państwem, z którego pochodzą dane towary lub usługi, zawiera – w odniesieniu do towarów lub usług, których dotyczy proponowane wykluczenie – wyraźne zastrzeżenia dostępu do rynku ze strony Unii. W przypadku braku takiej umowy Komisja powinna wyrazić zgodę na wykluczenie, jeżeli państwo trzecie utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień lub koncesji prowadzące do braku znaczącej wzajemności w otwarciu rynku między Unią a danym państwem trzecim. Należy domniemywać braku znaczącej wzajemności, jeżeli środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień lub koncesji skutkują poważną i powtarzającą się dyskryminacją wykonawców, towarów i usług z UE.

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) Pojęcie znaczącej wzajemności jest pojęciem kluczowym dla stosowania niniejszego rozporządzenia i powinno zostać jasno zdefiniowane. Należy zakładać, że brakuje znaczącej wzajemności m.in. wtedy, gdy kraj trzeci nie podjął żadnych zobowiązań, w kontekście dwustronnym ani wielostronnym, aby umożliwić dostęp wykonawców, towarów lub usług z Unii do swoich rynków zamówień publicznych lub do udzielania koncesji, zapewniając przy tym równe i przejrzyste traktowanie wykonawców, towarów lub usług z Unii oraz zakazując jakiejkolwiek ich dyskryminacji, lub też gdy prawo, regulacje lub praktyki tego kraju umożliwiają dyskryminację – de iure lub de facto – wykonawców, towarów lub usług z Unii.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Dokonując oceny, czy występuje brak znaczącej wzajemności, Komisja powinna badać, w jakim stopniu prawo zamówień publicznych danego państwa zapewnia przejrzystość zgodnie z międzynarodowymi standardami w dziedzinie zamówień publicznych oraz wyklucza możliwość dyskryminacji unijnych towarów, usług i wykonawców. Ponadto powinna ona badać, w jakim stopniu organy publiczne oraz/lub poszczególni zamawiający utrzymują bądź przyjmują praktyki dyskryminujące towary, usługi i wykonawców z Unii.

(16) Dokonując oceny, czy występuje brak znaczącej wzajemności, Komisja powinna badać, w jakim stopniu prawo zamówień publicznych i koncesji danego państwa zapewnia przejrzystość zgodnie z międzynarodowymi standardami w dziedzinie zamówień publicznych i koncesji oraz wyklucza możliwość dyskryminacji unijnych towarów, usług i wykonawców. Ponadto powinna ona badać, w jakim stopniu organy publiczne oraz/lub poszczególni zamawiający utrzymują bądź przyjmują praktyki dyskryminujące towary, usługi i wykonawców z Unii.

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu. Na szczeblu międzynarodowym uregulowano dotychczas wyłącznie kwestię koncesji na roboty budowlane.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Komisja powinna być w stanie zapobiegać ewentualnemu negatywnemu wpływowi planowanego wykluczenia na negocjacje handlowe prowadzone z danym państwem. W związku z tym Komisja powinna, w przypadku gdy dane państwo prowadzi z Unią istotne negocjacje dotyczące dostępu do rynku w dziedzinie zamówień publicznych, a Komisja uważa, że istnieje realna szansa usunięcia w bliskiej przyszłości praktyk restrykcyjnych w udzielaniu zamówień, mieć możliwość przyjęcia aktu wykonawczego stanowiącego, iż nie należy wykluczać towarów i usług pochodzących z tego państwa z postępowań o udzielenie zamówienia przez okres jednego roku.

(17) Komisja powinna być w stanie zapobiegać ewentualnemu negatywnemu wpływowi planowanego wykluczenia na negocjacje handlowe prowadzone z danym państwem. W związku z tym Komisja powinna, w przypadku gdy dane państwo prowadzi z Unią istotne negocjacje dotyczące dostępu do rynku w dziedzinie zamówień publicznych lub koncesji, a Komisja uważa, że istnieje realna szansa usunięcia w bliskiej przyszłości praktyk restrykcyjnych w udzielaniu zamówień lub koncesji, mieć możliwość przyjęcia aktu wykonawczego stanowiącego, iż nie należy wykluczać towarów i usług pochodzących z tego państwa z postępowań o udzielenie zamówienia lub koncesji przez okres jednego roku.

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) W świetle faktu, iż dostęp towarów i usług z państw trzecich do unijnego rynku zamówień publicznych wchodzi w zakres wspólnej polityki handlowej, państwa członkowskie lub ich instytucje/podmioty zamawiające nie powinny mieć możliwości ograniczania dostępu towarów lub usług z państw trzecich do swoich postępowań przetargowych za pomocą jakichkolwiek środków innych niż przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.

(18) W świetle faktu, iż dostęp towarów i usług z państw trzecich do unijnego rynku zamówień publicznych i koncesji wchodzi w zakres wspólnej polityki handlowej, państwa członkowskie lub ich instytucje/podmioty zamawiające nie powinny mieć możliwości ograniczania dostępu towarów lub usług z państw trzecich do swoich postępowań przetargowych za pomocą jakichkolwiek środków innych niż przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) W świetle znaczących trudności instytucji/podmiotów zamawiających związanych z oceną wyjaśnień oferentów w kontekście ofert obejmujących towary lub usługi pochodzące spoza Unii Europejskiej, w których wartość towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami przekracza 50 % całkowitej wartości danych towarów i usług, należy zapewnić większą przejrzystość w zakresie traktowania rażąco tanich ofert. Niezależnie od przepisów przewidzianych w art. 69 dyrektywy w sprawie zamówień publicznych oraz art. 79 dyrektywy w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, instytucje/podmioty zamawiające, które zamierzają zaakceptować tego rodzaju rażąco tanią ofertę, powinny poinformować o tym pozostałych oferentów na piśmie, podając przy tym uzasadnienie rażąco niskiego poziomu ceny lub kosztów. Umożliwi to wspomnianym oferentom bardziej precyzyjną ocenę, czy zwycięski oferent jest w stanie zrealizować w pełni zamówienie na warunkach określonych w dokumentach przetargowych. Tym samym te dodatkowe informacje pozwolą zapewnić w większym stopniu równe warunki działania na rynku zamówień publicznych UE.

(19) W świetle znaczących trudności instytucji/podmiotów zamawiających związanych z oceną wyjaśnień oferentów w kontekście ofert obejmujących towary lub usługi pochodzące spoza Unii Europejskiej, w których wartość towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami przekracza 50 % całkowitej wartości danych towarów i usług, należy zapewnić większą przejrzystość w zakresie traktowania rażąco tanich ofert. Oferty, które wydają się rażąco tanie w odniesieniu do robót budowlanych, dostaw lub usług, mogą opierać się na błędnych pod względem technicznym, ekonomicznym lub prawnym założeniach lub praktykach. Niezależnie od przepisów przewidzianych w art. 69 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 20XX/XXX/UE13a oraz art. 79 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 20XX/XXX/UE13b, instytucje/podmioty zamawiające, które zamierzają zaakceptować tego rodzaju rażąco tanią ofertę, powinny poinformować o tym pozostałych oferentów na piśmie, podając przy tym uzasadnienie rażąco niskiego poziomu ceny lub kosztów. W przypadku gdy oferent nie jest w stanie przedstawić wystarczającego wyjaśnienia, instytucji zamawiającej powinno przysługiwać prawo do odrzucenia oferty. Umożliwi to wspomnianym oferentom bardziej precyzyjną ocenę, czy zwycięski oferent jest w stanie zrealizować w pełni zamówienie na warunkach określonych w dokumentach przetargowych. Tym samym te dodatkowe informacje pozwolą zapewnić w większym stopniu równe warunki działania na rynku zamówień publicznych UE.

 

_________________

 

13a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 20XX/XXX/UE w sprawie zamówień publicznych (Dz.U. XXX) (2011/0438(COD)).

 

13bDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 20XX/XXX/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. XXX) (2011/0439(COD)).

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Komisja powinna mieć możliwość wszczęcia w dowolnym momencie, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych stron, zewnętrznego postępowania wyjaśniającego w sprawie praktyk restrykcyjnych w udzielaniu zamówień utrzymywanych rzekomo przez państwo trzecie. W tym kontekście należy w szczególności uwzględnić fakt wyrażenia przez Komisję zgody na szereg planowanych wykluczeń dotyczących państwa trzeciego zgodnie z art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. Tego rodzaju postępowania wyjaśniające powinny pozostawać bez uszczerbku dla rozporządzenia Rady (WE) nr 3286/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiającego procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu.

(20) Komisja powinna mieć możliwość wszczęcia w dowolnym momencie, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych stron, zewnętrznego postępowania wyjaśniającego w sprawie praktyk restrykcyjnych w udzielaniu zamówień i koncesji utrzymywanych rzekomo przez państwo trzecie. W tym kontekście należy w szczególności uwzględnić fakt wyrażenia przez Komisję zgody na szereg planowanych wykluczeń dotyczących państwa trzeciego zgodnie z art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. Tego rodzaju postępowania wyjaśniające powinny pozostawać bez uszczerbku dla rozporządzenia Rady (WE) nr 3286/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiającego procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu.

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Jeżeli Komisja, na podstawie dostępnych jej informacji, ma powód, aby uważać, iż państwo trzecie przyjęło lub utrzymuje praktykę restrykcyjną w udzielaniu zamówień, powinna mieć możliwość wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli istnienie praktyki restrykcyjnej w udzielaniu zamówień w państwie trzecim potwierdzi się, Komisja powinna zaprosić dane państwo do podjęcia konsultacji w celu poprawy możliwości przetargowych dla wykonawców, towarów i usług z UE w zamówieniach publicznych w tym państwie.

(21) Jeżeli Komisja, na podstawie dostępnych jej informacji, ma powód, aby uważać, iż państwo trzecie przyjęło lub utrzymuje praktykę restrykcyjną w udzielaniu zamówień lub koncesji, powinna mieć możliwość wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli istnienie praktyki restrykcyjnej w udzielaniu zamówień w państwie trzecim potwierdzi się, Komisja powinna zaprosić dane państwo do podjęcia konsultacji w celu poprawy możliwości przetargowych dla wykonawców, towarów i usług z UE w zamówieniach publicznych w tym państwie.

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Tego rodzaju środki mogą obejmować obowiązkowe wykluczanie towarów i usług z państwa trzeciego z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Unii Europejskiej, bądź mogą poddawać oferty zawierające towary lub usługi pochodzące z tego państwa obowiązkowej karze cenowej. Aby zapobiec obchodzeniu tych środków, konieczne może być również wykluczenie określonych osób prawnych, mających siedzibę w Unii Europejskiej i kontrolowanych przez podmioty zagraniczne lub będących ich własnością, które nie prowadzą istotnej działalności gospodarczej bezpośrednio i skutecznie powiązanej z gospodarką danego państwa członkowskiego. Odpowiednie środki nie powinny być nieproporcjonalne do praktyk restrykcyjnych w udzielaniu zamówień, na które stanowią odpowiedź.

(23) Tego rodzaju środki mogą obejmować obowiązkowe wykluczanie towarów i usług z państwa trzeciego z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub koncesji w Unii Europejskiej bądź mogą poddawać oferty zawierające towary lub usługi pochodzące z tego państwa obowiązkowej karze cenowej. Aby zapobiec obchodzeniu tych środków, konieczne może być również wykluczenie określonych osób prawnych, mających siedzibę w Unii Europejskiej i kontrolowanych przez podmioty zagraniczne lub będących ich własnością, które nie prowadzą istotnej działalności gospodarczej bezpośrednio i skutecznie powiązanej z gospodarką danego państwa członkowskiego. Odpowiednie środki nie powinny być nieproporcjonalne do praktyk restrykcyjnych w udzielaniu zamówień, na które stanowią odpowiedź.

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) W kontekście ogólnej polityki Unii w odniesieniu do państw najsłabiej rozwiniętych, określonej, między innymi, w rozporządzeniu Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych od dnia 1 stycznia 2009 r., właściwe jest zrównanie towarów i usług pochodzących z tych krajów z unijnymi towarami i usługami.

(26) W kontekście ogólnej polityki Unii w odniesieniu do państw najsłabiej rozwiniętych, określonej, między innymi, w rozporządzeniu Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych od dnia 1 stycznia 2009 r., właściwe jest zrównanie towarów i usług pochodzących z tych krajów z unijnymi towarami i usługami w celu zapewnienia możliwości gospodarczych niezbędnych do lepszej integracji ich rynków z gospodarka światową.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Aby odzwierciedlić w unijnym porządku prawnym międzynarodowe zobowiązania dotyczące dostępu do rynku podjęte przez Unię w dziedzinie zamówień publicznych po przyjęciu niniejszego rozporządzenia, należy powierzyć Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie zmiany wykazu umów międzynarodowych stanowiącego załącznik do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(27) Aby odzwierciedlić w unijnym porządku prawnym międzynarodowe zobowiązania dotyczące dostępu do rynku podjęte przez Unię w dziedzinie zamówień publicznych i koncesji po przyjęciu niniejszego rozporządzenia, należy powierzyć Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie zmiany wykazu umów międzynarodowych stanowiącego załącznik do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) Zgodnie z zasadą proporcjonalności, dla realizacji podstawowego celu dotyczącego ustanowienia wspólnej polityki zewnętrznej w dziedzinie zamówień publicznych konieczne i właściwe jest określenie zasad traktowania towarów i usług nieobjętych międzynarodowymi zobowiązaniami Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie w sprawie dostępu wykonawców, towarów i usług z państw trzecich nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów, zgodnie z art. 5 akapit trzeci Traktatu o Unii Europejskiej,

(31) Zgodnie z zasadą proporcjonalności, dla realizacji podstawowego celu dotyczącego ustanowienia wspólnej polityki zewnętrznej w dziedzinie zamówień publicznych i koncesji konieczne i właściwe jest określenie zasad traktowania towarów i usług nieobjętych międzynarodowymi zobowiązaniami Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie w sprawie dostępu wykonawców, towarów i usług z państw trzecich nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów, zgodnie z art. 5 akapit trzeci Traktatu o Unii Europejskiej,

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie określa zasady dostępu towarów i usług z państw trzecich do zamówień udzielanych na potrzeby realizacji robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawy towarów i świadczenia usług przez instytucje/podmioty zamawiające z Unii, a także ustanawia procedury wspierające negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich.

1. Niniejsze rozporządzenie określa zasady dostępu towarów i usług z państw trzecich do zamówień i koncesji udzielanych, w zależności od charakteru danej umowy, na potrzeby realizacji robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawy towarów i świadczenia usług przez instytucje/podmioty zamawiające z Unii, a także ustanawia procedury wspierające negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych i koncesji państw trzecich.

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu. Jako że nie istnieją koncesje na dostawy, dodano sformułowanie „w zależności od charakteru danej umowy”.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do zamówień dotyczących towarów i usług zamawianych do celów rządowych, a nie w celu ich komercyjnej odsprzedaży ani w celu wykorzystania ich do produkcji towarów lub świadczenia usług w sprzedaży komercyjnej.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do zamówień dotyczących towarów i usług zamawianych do celów rządowych oraz do koncesji dotyczących usług świadczonych do celów rządowych, a nie w celu ich komercyjnej odsprzedaży ani w celu wykorzystania ich do produkcji towarów lub świadczenia usług w sprzedaży komercyjnej.

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu. Nie istnieją natomiast koncesje na dostawę towarów.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Niniejsze rozporządzenie nie ogranicza swobody państw członkowskich w zakresie definiowania, zgodnie z prawem Unii, usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, sposobu ich organizacji i finansowania – zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy państwa – a także określania tego, jakim obowiązkom usługi te powinny podlegać. Niniejsze rozporządzenie nie wpływa również na podejmowanie przez organy publiczne decyzji dotyczących tego, czy chcą one – oraz w jaki sposób i w jakim stopniu – samodzielnie realizować funkcje publiczne zgodnie art. 14 TFUE i z protokołem nr 26 w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym. Dotyczy to również polityki Unii w stosunku do krajów trzecich.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a) „wykonawca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, podmiot publiczny lub grupę takich osób lub podmiotów, w tym tymczasowe stowarzyszenia przedsiębiorstw, które oferują wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług na rynku;

Uzasadnienie

Dostosowanie zgodnie ze zmianami wynikającymi z negocjacji dotyczących dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) „dostawca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która oferuje towary na rynku;

skreślona

Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska komisji w negocjacjach dotyczących dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) „usługodawca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która oferuje realizację robót budowlanych lub obiektu budowlanego bądź usług na rynku;

skreślona

Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska komisji w negocjacjach dotyczących dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 - ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) „oferent” oznacza wykonawcę, który złożył ofertę;

Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska komisji w negocjacjach dotyczących dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) „towary lub usługi objęte zobowiązaniami” oznaczają towary lub usługi pochodzące z państwa, z którym Unia zawarła umowę międzynarodową w dziedzinie zamówień publicznych zawierającą zobowiązania dotyczące dostępu do rynku, i w odniesieniu do których przedmiotowa umowa ma zastosowanie. Załącznik I do niniejszego rozporządzenia zawiera wykaz stosownych umów;

d) „towary lub usługi objęte zobowiązaniami” oznaczają towary lub usługi pochodzące z państwa, z którym Unia zawarła umowę międzynarodową w dziedzinie zamówień publicznych i koncesji zawierającą zobowiązania dotyczące dostępu do rynku i w odniesieniu do których przedmiotowa umowa ma zastosowanie. Załącznik I do niniejszego rozporządzenia zawiera wykaz stosownych umów;

 

(Powyższa zmiana ma zastosowanie do całości analizowanego tekstu ustawodawczego (dodanie odniesienia do koncesji tam, gdzie mowa o zamówieniach publicznych); jego przyjęcie wymaga zmian technicznych w całym tekście).

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga) „brak znaczącej wzajemności” oznacza istnienie jakichkolwiek środków, procedur lub praktyk ustawodawczych, regulacyjnych lub administracyjnych, przyjętych lub stosowanych przez władze publiczne lub indywidualne jednostki zamawiające w kraju trzecim, które to środki, procedury lub praktyki ograniczają dostęp do rynków zamówień publicznych lub koncesji, co skutkuje poważnym i powtarzającym się dyskryminacyjnym traktowaniem wykonawców, towarów lub usług z Unii.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

gb) „zadowalające środki zaradcze lub naprawcze” oznaczają usunięcie środków restrykcyjnych, będących przedmiotem postępowania wyjaśniającego przeprowadzanego przez Komisję Europejską.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) termin „wykonawca” obejmuje w równym stopniu pojęcia dostawcy i usługodawcy;

skreślona

Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska komisji w negocjacjach dotyczących dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) wykonawca, który złożył ofertę, oznaczany jest jako „oferent”;

skreślona

Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska komisji w negocjacjach dotyczących dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) „obowiązkowa kara cenowa” odnosi się do obowiązku podmiotów zamawiających w zakresie podniesienia, z pewnymi wyjątkami, ceny usług lub towarów pochodzących z określonych państw trzecich, które zostały zaoferowane w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

e) „obowiązkowa kara cenowa” odnosi się do obowiązku podmiotów zamawiających w zakresie podniesienia, z pewnymi wyjątkami, ceny usług lub towarów pochodzących z określonych państw trzecich, które zostały zaoferowane w postępowaniach o udzielenie zamówienia lub koncesji.

 

(Powyższa zmiana ma zastosowanie do całości analizowanego tekstu ustawodawczego (dodanie odniesienia do koncesji tam, gdzie mowa o postępowaniach o udzielenie zamówienia, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej); jego przyjęcie wymaga zmian technicznych w całym tekście).

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Pochodzenie towaru ustala się zgodnie z art. 22-26 rozporządzenia (WE) nr 2913/1992 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny18.

1. Pochodzenie towaru należy ustalać zgodnie z art. 52-55 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013, w tym aktów delegowanych, które mają zostać przyjęte na podstawie art. 55 tego rozporządzenia.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pochodzenie usługi ustala się na podstawie pochodzenia dostarczającej ją osoby fizycznej lub prawnej. Za państwo pochodzenia usługodawcy uznaje się:

Pochodzenie usługi ustala się na podstawie pochodzenia dostarczającej ją osoby fizycznej lub prawnej. Za państwo pochodzenia wykonawcy świadczącego usługę uznaje się:

Uzasadnienie

Ta zmiana jest potrzebna w wyniku zmian w art. 2 (definicje).

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przy udzielaniu zamówień na potrzeby realizacji robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawy towarów lub świadczenia usług, instytucje/podmioty zamawiające traktują towary i usługi objęte zobowiązaniami na równi z towarami i usługami pochodzącymi z UE.

Przy udzielaniu zamówień na potrzeby realizacji robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawy towarów lub świadczenia usług lub przy udzielaniu koncesji na potrzeby realizacji robót budowlanych lub świadczenia usług instytucje/podmioty zamawiające traktują towary i usługi objęte zobowiązaniami na równi z towarami i usługami pochodzącymi z UE.

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu. Nie istnieją natomiast koncesje na dostawę towarów.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit czwarty – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) opis przedmiotu zamówienia;

b) opis przedmiotu zamówienia lub koncesji;

 

(Powyższa zmiana ma zastosowanie do całości analizowanego tekstu ustawodawczego (dodanie terminu „koncesja” do terminu „zamówienie”, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej); jego przyjęcie wymaga zmian technicznych w całym tekście).

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) w przypadku braku umowy, o której mowa w lit. a), i jeśli państwo trzecie utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień prowadzące do braku znaczącej wzajemności w otwarciu rynku między Unią a danym państwem trzecim.

b) jeżeli umowa, o której mowa w lit. a), nie istnieje, a państwo trzecie utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień lub koncesji prowadzące do braku znaczącej wzajemności w otwarciu rynku między Unią a danym państwem trzecim.

 

(Powyższa zmiana ma zastosowanie do całości analizowanego tekstu ustawodawczego (dodanie odniesienia do koncesji tam, gdzie mowa o udzielaniu zamówień); jego przyjęcie wymaga zmian technicznych w całym tekście.)

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów lit. b) domniemywa się braku znaczącej wzajemności, jeżeli środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień skutkują poważną i powtarzającą się dyskryminacją unijnych wykonawców, towarów i usług.

skreślony

Uzasadnienie

Powyższą poprawkę skreślającą należy rozpatrywać w związku z nową definicją pojęcia „brak znaczącej wzajemności” (art. 2 ust. 1 lit. ga)) i kryteriami, które Komisja Europejska musi brać pod uwagę, analizując przypadki braku znaczącej wzajemności (art. 6 ust. 5).

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) w jakim stopniu prawo zamówień publicznych danego państwa zapewnia przejrzystość zgodnie z międzynarodowymi standardami w dziedzinie zamówień publicznych oraz wyklucza możliwość dyskryminacji unijnych towarów, usług i wykonawców;

a) w jakim stopniu prawo, regulacje i przepisy administracyjne danego państwa dotyczące zamówień publicznych lub koncesji zapewniają przejrzystość zgodnie z międzynarodowymi standardami w dziedzinie zamówień publicznych oraz wykluczają możliwość dyskryminacji unijnych towarów, usług i wykonawców;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest rozszerzenie zakresu stosowania przepisu o środki wykonawcze dotyczące zamówień publicznych/koncesji, tj. wykroczenie poza same przepisy ustawowe, które to środki również muszą być brane pod uwagę przez Komisję Europejską w analizie przypadków braku znaczącej wzajemności.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Instytucje/podmioty zamawiające, które wykluczyły oferty na podstawie ust. 1, wskazują ten fakt w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publikowanym przez nie zgodnie z art. 35 dyrektywy 2004/18/WE, art. 42 dyrektywy 2004/17/WE lub art. 27 dyrektywy w sprawie udzielania koncesji. Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające standardowe formularze dla ogłoszeń o udzieleniu zamówienia. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 17 ust. 3.

7. Instytucje/podmioty zamawiające, które wykluczyły oferty na podstawie ust. 1, wskazują ten fakt, łącznie z powodami wykluczenia, w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publikowanym przez nie zgodnie z art. 35 dyrektywy 2004/18/WE, art. 42 dyrektywy 2004/17/WE lub art. 27 dyrektywy w sprawie udzielania koncesji. Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające standardowe formularze dla ogłoszeń o udzieleniu zamówienia. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 17 ust. 3.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający zamierza, zgodnie z art. 69 dyrektywy w sprawie zamówień publicznych lub zgodnie z art. 79 dyrektywy w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, po zweryfikowaniu wyjaśnień oferenta, zaakceptować rażąco tanią ofertę obejmującą towary lub usługi pochodzące spoza Unii Europejskiej, w których wartość towarów lub usług nieobjętych zobowiązaniami przekracza 50 % całkowitej wartości towarów lub usług uwzględnionych w ofercie, powiadamia o tym pozostałych oferentów na piśmie, podając przy tym uzasadnienie rażąco niskiego poziomu ceny lub kosztów.

Jeżeli instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający zamierza, zgodnie z art. 69 dyrektywy w sprawie zamówień publicznych lub zgodnie z art. 79 dyrektywy w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, po zweryfikowaniu wyjaśnień oferenta, zaakceptować rażąco tanią ofertę obejmującą towary lub usługi pochodzące spoza Unii Europejskiej, w których wartość towarów lub usług nieobjętych zobowiązaniami przekracza 50 % całkowitej wartości towarów lub usług uwzględnionych w ofercie, powiadamia o tym pozostałych oferentów na piśmie, podając przy tym uzasadnienie rażąco niskiego poziomu ceny lub kosztów podanych przez danego oferenta.

 

Po tym, jak instytucja zamawiająca/ podmiot zamawiający poinformuje, że zamierza przyjąć rażąco tanią ofertę, pozostali oferenci mają możliwość przekazania instytucji zamawiającej/ podmiotowi zamawiającemu, w rozsądnym terminie, odpowiednich informacji, aby umożliwić podmiotowi zamawiającemu/ instytucji zamawiającej podjęcie decyzji o przyjęciu oferty z pełną znajomością potencjalnych czynników, które mogły wpłynąć na ocenę rażąco niskiego poziomu zaproponowanej ceny lub kosztów.

Uzasadnienie

Należy sprecyzować w artykule, że pozostali oferenci, którzy zostali poinformowani, że instytucja zamawiająca/ podmiot zamawiający zamierza przyjąć rażąco tanią ofertę, mogą udzielić dodatkowych informacji w celu zagwarantowania, że decyzja o przyjęciu oferty zostanie podjęta na podstawie jak najszerszych informacji.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego Komisja publikuje ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zapraszając zainteresowane strony i państwa członkowskie do przekazania Komisji wszelkich istotnych informacji w wyznaczonym terminie.

W przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego Komisja zleca publikację ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zapraszając zainteresowane strony i państwa członkowskie do przekazania Komisji wszelkich istotnych informacji w terminie trzech miesięcy.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Ocena, czy dane państwo trzecie utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień, jest dokonywana przez Komisję na podstawie informacji dostarczonych przez zainteresowane strony i państwa członkowskie oraz/lub faktów zebranych przez Komisję w trakcie jej postępowania wyjaśniającego, i kończy się w terminie dziewięciu miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W należycie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o trzy miesiące.

3. Ocena, czy dane państwo trzecie utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień, jest dokonywana przez Komisję na podstawie informacji dostarczonych przez zainteresowane strony i państwa członkowskie oraz/lub faktów zebranych przez Komisję w trakcie jej postępowania wyjaśniającego, i kończy się w terminie sześciu miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W należycie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o trzy miesiące.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja, Rada, Parlament Europejski, państwa członkowskie ani też ich urzędnicy nie ujawniają żadnych informacji o poufnym charakterze uzyskanych na podstawie niniejszego rozporządzenia bez uzyskania wyraźnej zgody dostarczyciela tych informacji.

skreślony

Uzasadnienie

Ustęp te zostaje zastąpiony nowym ustępem, tj. art. 18 ust. 4a (nowy).

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Informacje otrzymane na mocy niniejszego rozporządzenia i wskazane przez podmiot udzielający informacji jako poufne nie są w żadnym wypadku ujawniane, chyba że podmiot udzielający informacji udzieli wyraźnego zezwolenia.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 1 stycznia 2017 r. oraz co trzy lata po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia oraz postępów w międzynarodowych negocjacjach dotyczących dostępu wykonawców z UE do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w państwach trzecich, podjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. W tym celu państwa członkowskie przekazują Komisji, na jej wniosek, odpowiednie informacje.

Rok po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie, a następnie co najmniej co trzy lata Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia oraz postępów w międzynarodowych negocjacjach dotyczących dostępu wykonawców z UE do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w państwach trzecich, podjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. W tym celu państwa członkowskie przekazują Komisji, na jej wniosek, odpowiednie informacje.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuły 58 i 59 dyrektywy 2004/17/WE tracą moc wrazwejściem niniejszego rozporządzenia w życie.

Komisja ocenia, czy należy zachować art. 58 i 59 dyrektywy 2004/17/WE. Na podstawie wniosków z tej oceny Komisja przedstawia wniosek ustawodawczy uchylający te artykuły wraz z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia w życie.

Uzasadnienie.

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the outcome of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, there should not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to make an assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision will be taken depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative text does not seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of the Treaty on the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential parts of a legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being examined, not on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with this decision. Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal of articles 58 and 59 should be made via a legislative proposal.

PROCEDURA

Tytuł

Dostęp towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich

Odsyłacze

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

20.4.2012

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

20.4.2012

Komisja(e) zaangażowana(e) - Data ogłoszenia na posiedzeniu

25.10.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Frank Engel

21.6.2012

Rozpatrzenie w komisji

25.9.2012

21.3.2013

18.6.2013

26.9.2013

Data przyjęcia

17.10.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

11

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Morten Løkkegaard, Patricia van der Kammen

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Takis Hadjigeorgiou, Linda McAvan, Patrizia Toia

OPINIA Komisji Rozwoju (5.11.2013)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich
(COM(2012)0124 – C7‑0084/2012 – 2012/0060(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Judith Sargentini

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji (COM(2012)0124) zmierza do ograniczenia dostępu do unijnego rynku zamówień publicznych dla krajów trzecich, które nie oferują wzajemnego dostępu do swoich rynków.

Sprawozdawczyni ma dwa główne zastrzeżenia co do tego wniosku w sprawie rozporządzenia.

Po pierwsze, kraje rozwijające się mogą stać się mimowolnymi ofiarami tego instrumentu, który uniemożliwiłby im wykorzystywanie zamówień do rozwoju krajowego przemysłu. Obawy UE przed nadmiernym przenikaniem otrzymujących dotacje państwowe konkurentów z niektórych krajów wschodzących nie powinny powodować, że wszystkie kraje rozwijające się zostaną pozbawione tego prawa.

Po drugie, jest wątpliwe, by omawiane rozporządzenie spowodowało osiągnięcie zakładanych celów.

Traktowanie krajów rozwijających się

Nawet jeżeli dostęp do rynków zamówień publicznych nie jest sam w sobie kwestią handlową, to jednak stanowi istotny interes UE o znaczeniu ofensywnym w negocjacjach handlowych z krajami trzecimi, gdyż wiele unijnych firm cechuje wysoka konkurencyjność i przewaga komparatywna w rozmaitych sektorach. Wprawdzie wniosek nie obejmuje krajów najsłabiej rozwiniętych, jednak nadal dotyczy krajów rozwijających się o średnim dochodzie wymienionych w wykazie Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD.

Ponadto szczególnie niepokojący jest brak wzmianki o możliwych odstępstwach w przypadku polityki mającej na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) lub nawet o ograniczonych czasowo odstępstwach w przypadku innych rodzajów polityki rozwojowej, zwłaszcza że w dyrektywach UE dotyczących zamówień publicznych przewidziano przepisy korzystne dla europejskich MŚP. To sama rozumowanie należałoby stosować do krajów rozwijających się, gdzie MŚP również stanowią podstawę rozwoju gospodarczego.

Węższa definicja wzajemności, negatywnie wpływająca na wielostronność

Polityka handlowa UE opiera się ogólnie na szerokiej definicji wzajemności – rozumianej jako „szeroko pojęta równowaga korzyści” (jak w praktyce GATT/WTO) – natomiast w projekcie rozporządzenia zaproponowano węższą definicję (wzajemność w poszczególnych sektorach). W tym przypadku „pełna wzajemność” zachodzi wtedy, gdy dwa kraje umożliwiają wzajemny dostęp do swoich rynków na identycznych zasadach. W ten sposób UE odchodzi od zasady specjalnego i zróżnicowanego traktowania krajów rozwijających się oraz od podejścia wielostronnego, które lepiej uwzględnia interesy krajów rozwijających się. W efekcie ryzyko retorsji ze strony dużych bloków handlowych będzie utrzymywać się i mogłoby prowadzić do sytuacji patowych w negocjacjach wielostronnych.

Kraje rozwijające się odmówiły podpisania Porozumienia w sprawie zamówień publicznych (GPA) WTO, a także zmienionego GPA z marca 2012 r.

Dotychczas UE udało się jedynie w ograniczonym zakresie otworzyć rynki zamówień publicznych na podstawie umów handlowych. Duże gospodarki wschodzące, jak Indie, Brazylia i Chiny, nie okazują woli przystąpienia do GPA w bliskiej przyszłości. W związku z tym rozporządzenie sprowadza się do ofensywnej strategii „otwarcia rynkowego”, mającej na celu narzucenie krajom rozwijającym się rozwiązań, których wprowadzenia odmówiły już one na szczeblu WTO (tzw. kwestie singapurskie z 1996 r.).

Liberalizacja rynków zamówień w krajach rozwijających się mogłaby prowadzić do wydawania znacznej części skąpych środków krajowych na towary importowane, a nie wyprodukowane w kraju. W związku z tym istotne jest, aby główną rolę w projektowaniu systemów udzielania zamówień, z myślą o ich efektywnym działaniu na rzecz rozwoju, odgrywały rządy krajów rozwijających się – nie zaś podmioty zagraniczne.

Sprawozdawczyni uważa, że wymogi odnoszące się do rejestracji lokalnej, do transferu technologii i do składnika krajowego, postulowane przez kraje rozwijające się jako warunek udzielania zamówień publicznych, nie powinny być postrzegane jako praktyka dyskryminacyjna, lecz jako pełnoprawne narzędzie ich strategii rozwoju.

Zasada wzajemności w zamówieniach publicznych nie jest spójna ze zobowiązaniami UE dotyczącymi skuteczności pomocy, które wymagają, aby rozwiązaniem standardowym było korzystanie z krajowych systemów udzielania zamówień.

Pomoc wiązana należy do powszechnie stosowanych praktyk w ramach polityki zamówień publicznych. Aby skutecznie położyć kres stosowanej przez darczyńców praktyce formalnego i nieformalnego wiązania pomocy, w deklaracji paryskiej (2005 r.), w programie działania z Akry (2008 r.) i w deklaracji z Pusan (2011 r.) w sprawie skuteczności pomocy powtórzono zasadę, zgodnie z którą w przypadku programów pomocy wspierających działania zarządzane przez sektor publiczny rozwiązaniem standardowym jest korzystanie z systemów udzielania zamówień krajów otrzymujących pomoc.

Wykorzystywanie krajowych systemów udzielania zamówień ma tę zaletę, iż tworzy poczucie własności i odpowiedzialności na szczeblu krajowym, a jednocześnie zwiększa szanse firm lokalnych na pozyskanie zamówień. Dlatego priorytetem powinno być preferowanie zamówień lokalnych i regionalnych, gdyż stanowią one narzędzie inteligentnego rozwoju.

Zważywszy, że darczyńcy już teraz zwlekają z wykorzystywaniem systemów krajowych, omawiany projekt rozporządzenia mógłby jeszcze bardziej utrudnić realizację podjętych przez UE zobowiązań dotyczących skuteczności pomocy.

Ponadto sprawozdawczyni kwestionuje wartość tzw. międzynarodowej inicjatywy dotyczącej zamówień publicznych z następujących względów:

Nie należy mylić otwartości de iure z otwartością de facto.

Wniosek opiera się na założeniu, że inne kraje wykazują mniejszą otwartość niż UE i nie zobowiązały się w GPA do otwarcia rynków zamówień o tej samej wielkości. Jednakże chociaż rynek zamówień publicznych UE formalnie jest szeroko otwarty na konkurencję międzynarodową, to przeprowadzona przez Parlament[1] analiza oceny skutków opracowanej przez Komisję pokazuje, że otwartość faktyczna ma o wiele mniejszą skalę. W szczególności przegląd zamówień przekraczających progi udzielonych podmiotom gospodarczym z krajów trzecich w 2011 r. pokazuje, że przedsiębiorstwa te uzyskały bezpośredni dostęp – tj. nie poprzez jednostki zależne od UE lub pośredników UE – tylko do bardzo małego odsetka zamówień (0,2% ogółu). Nawet gdyby rozporządzenie mogło skutecznie zakazać preferencji de iure, pozostałoby o wiele mniej skuteczne w odniesieniu do preferencji de facto.

W praktyce faktyczne preferencje dla lokalnych dostawców można osiągnąć, dzieląc zamówienia, tak aby mieściły się poniżej progów. Ponadto usunięcie barier faktycznych zależy od wykazywanej przez kraj trzeci woli, by zarówno działać przejrzyście (w celu zwalczania korupcji), jak i odmawiać promowania czołowych podmiotów krajowych. Dlatego jest raczej wątpliwe, by rozporządzenie umożliwiło UE poprawienie jej pozycji w negocjacjach dotyczących rzeczywistego otwarcia rynków zamówień w krajach takich jak Chiny lub Indie, z myślą o których powstał omawiany akt prawny.

Wpływ na MŚP

Bezpośrednie korzyści dla europejskich MŚP okażą się skromne, jeżeli w ogóle zaistnieją. Europejskie MŚP starają się raczej o zamówienia o wartości znacznie niższej od proponowanego progu 5 mln EUR. Udział MŚP w zamówieniach transgranicznych jest również ograniczony. Jeżeli rynki zamówień publicznych zostaną w przyszłości otwarte, MŚP odniosą potencjalne korzyści głównie poprzez możliwości w zakresie podwykonawstwa i łańcuchów dostaw, które to obszary kraje trzecie mogą łatwo zamknąć, w retorsji za środki de facto protekcjonistyczne.

Ograniczony wpływ dalszego otwarcia rynków zamówień publicznych

Obecnie w ramach prawnych UE w dziedzinie zamówień publicznych zawarte są już – w tzw. dyrektywie sektorowej (2004/17/WE) – przepisy odnoszące się do krajów trzecich; przewidziano w nich też przepisy dotyczące rażąco tanich ofert. Zatem możliwość odrzucenia takiej oferty na podstawie zastrzeżeń dotyczących wzajemności już istnieje (chociaż prawie nigdy nie jest wykorzystywana).

W tej sytuacji wątpliwe jest, by proponowane rozporządzenie wnosiło rzeczywistą wartość dodaną.

******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Komisja powinna ocenić, czy wyrazić zgodę na to, by instytucje/podmioty zamawiające w rozumieniu dyrektyw [2004/17/WE i 2004/18/WE oraz dyrektywy [….] Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia [….]….w sprawie udzielania koncesji], w przypadku zamówień o szacunkowej wartości na poziomie lub powyżej 5 000 000 EUR, wykluczyły z postępowań o udzielenie zamówienia towary i usługi nieobjęte międzynarodowymi zobowiązaniami ze strony Unii Europejskiej.

(12) Komisja powinna ocenić, czy wyrazić zgodę na to, by instytucje/podmioty zamawiające w rozumieniu dyrektyw [2004/17/WE i 2004/18/WE oraz dyrektywy [….] Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia [….]….w sprawie udzielania koncesji13], w przypadku zamówień o szacunkowej wartości na poziomie lub powyżej 5 000 000 EUR, wykluczyły z postępowań o udzielenie zamówienia towary i usługi nieobjęte międzynarodowymi zobowiązaniami ze strony Unii Europejskiej. Powyższe nie dotyczy postępowań o udzielenie zamówień na towary i usługi pochodzące z krajów korzystających z systemu „wszystko oprócz broni” wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych, a także postępowań o udzielenie zamówień na towary i usługi pochodzące z krajów rozwijających się określonych w załączniku VII do rozporządzenia nr 978/2012.

__________________

__________________

13 Dz.U. L…

13 Dz.U. L…

 

13a Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s. 1.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) W kontekście ogólnej polityki Unii w odniesieniu do państw najsłabiej rozwiniętych, określonej, między innymi, w rozporządzeniu Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych od dnia 1 stycznia 2009 r., właściwe jest zrównanie towarów i usług pochodzących z tych krajów z unijnymi towarami i usługami.

(26) Zgodnie z ogólną polityką Unii mającą na celu wspieranie wzrostu gospodarczego państw rozwijających się oraz ich integracji ze światowym systemem gospodarczym, co stanowi podstawę ustanowienia ogólnego systemu preferencji taryfowych, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012, należy traktować na równi z towarami i usługami pochodzącymi z UE towary i usługi pochodzące z krajów najsłabiej rozwiniętych korzystających z systemu „wszystko oprócz broni” oraz towary i usługi pochodzące z krajów rozwijających się uznanych za podatne na zagrożenia ze względu na brak dywersyfikacji i niewystarczającą integrację ze światowym systemem gospodarczym, które zostały określone odpowiednio w załączniku IV i załączniku VII do rozporządzenia (UE) nr 978/2012.

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno przewidywać specjalny system dla państw najsłabiej rozwiniętych oraz krajów rozwijających się, które są podatne na zagrożenia.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Towary lub usługi pochodzące z państw najsłabiej rozwiniętych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 732/2008 traktuje się jak towary i usługi objęte zobowiązaniami.

Towary lub usługi pochodzące z państw najsłabiej rozwiniętych wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 lub z krajów rozwijających się uznanych za podatne na zagrożenia ze względu na brak dywersyfikacji i niewystarczającą integrację ze światowym systemem gospodarczym, określonych w załączniku VII do rozporządzenia (UE) nr 978/2012, traktuje się jak towary i usługi objęte zobowiązaniami.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 1 stycznia 2017 r. oraz co trzy lata po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia oraz postępów w międzynarodowych negocjacjach dotyczących dostępu wykonawców z UE do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w państwach trzecich, podjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. W tym celu państwa członkowskie przekazują Komisji, na jej wniosek, odpowiednie informacje.

Nie rzadziej niż co trzy lata po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia oraz postępów w międzynarodowych negocjacjach dotyczących dostępu wykonawców z UE do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w państwach trzecich, podjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. W tym celu państwa członkowskie przekazują Komisji, na jej wniosek, odpowiednie informacje. Wraz z drugim sprawozdaniem Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany rozporządzenia lub przedstawi powody, dla których według niej nie ma potrzeby dokonywania zmian.

PROCEDURA

Tytuł

Dostęp towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich

Odsyłacze

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

20.4.2012

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

20.4.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Judith Sargentini

25.9.2012

Rozpatrzenie w komisji

14.10.2013

5.11.2013

 

 

Data przyjęcia

5.11.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Thijs Berman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Andreas Pitsillides, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Eduard Kukan, Isabella Lövin, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Bogusław Sonik, María Muñiz De Urquiza

 • [1]  Źródło: Wzajemny dostęp państw trzecich do zamówień publicznych UE – szczegółowa analiza oceny skutków dokonanej przez Komisję Europejską przeprowadzona przez Dział ds. Oceny Skutków PE, czerwiec 2013 r.

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (24.6.2013)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich
(COM(2012)0124 – C7‑0084/2012 – 2012/0060(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Tamás Deutsch

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Artykuł 21 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, iż Unia określa i prowadzi wspólne polityki i działania oraz dąży do zapewnienia wysokiego stopnia współpracy we wszelkich dziedzinach stosunków międzynarodowych, w tym w celu zachęcania wszystkich krajów do integracji w ramach gospodarki światowej, między innymi drogą stopniowego znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym.

(1) Artykuł 21 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, iż Unia określa i prowadzi wspólne polityki i działania oraz dąży do zapewnienia wysokiego stopnia współpracy we wszelkich dziedzinach stosunków międzynarodowych, w tym w celu zachęcania wszystkich krajów do integracji w ramach gospodarki światowej, między innymi drogą stopniowego znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym. W oparciu o ten sam artykuł Unia powinna wspierać demokrację, praworządność, powszechność i niepodzielność praw człowieka i podstawowych wolności, poszanowanie godności ludzkiej, zasadę równości i solidarności oraz przestrzeganie zasad określonych w karcie Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego. Celem współpracy w dziedzinie stosunków międzynarodowych powinno być wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego w krajach rozwijających się, przy czym celem nadrzędnym jest eliminacja ubóstwa.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Polityka handlowa Unii Europejskiej powinna przyczyniać się do ograniczania ubóstwa na całym świecie, a to poprzez dążenie do poprawy warunków pracy, ochrony pracowników i ochrony zdrowia, a także do wzmocnienia praw podstawowych.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) UE nie powinna wywierać presji na kraje trzecie, aby prywatyzowały usługi publiczne. Władze publiczne każdego szczebla powinny mieć prawo decydowania o tym, czy, w jaki sposób i w jakim zakresie chcą same świadczyć usługi publiczne.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Nie należy udzielać zamówień publicznych wykonawcom, którzy należeli do organizacji przestępczej, byli uwikłani w handel ludźmi lub wykorzystywali pracę dzieci.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Wykluczenie takie nie powinno mieć miejsca w ramach postępowań o udzielenie zamówienia z powodu dążenia przez państwa trzecie do realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Cele takie należy popierać.

Poprawka   6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) W przypadku zamówień o szacunkowej wartości na poziomie lub powyżej 5 000 000 EUR Komisja powinna wyrazić zgodę na planowane wykluczenie, jeżeli umowa międzynarodowa dotycząca dostępu do rynku w dziedzinie zamówień publicznych pomiędzy Unią a państwem, z którego pochodzą dane towary lub usługi, zawiera – w odniesieniu do towarów lub usług, których dotyczy proponowane wykluczenie – wyraźne zastrzeżenia dostępu do rynku ze strony Unii. W przypadku braku takiej umowy Komisja powinna wyrazić zgodę na wykluczenie, jeżeli państwo trzecie utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień prowadzące do braku znaczącej wzajemności w otwarciu rynku między Unią a danym państwem trzecim. Należy domniemywać braku znaczącej wzajemności, jeżeli środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień skutkują poważną i powtarzającą się dyskryminacją wykonawców, towarów i usług z UE.

(15) W przypadku zamówień o szacunkowej wartości na poziomie lub powyżej 5 000 000 EUR Komisja powinna wyrazić zgodę na planowane wykluczenie, jeżeli umowa międzynarodowa dotycząca dostępu do rynku w dziedzinie zamówień publicznych pomiędzy Unią a państwem, z którego pochodzą dane towary lub usługi, zawiera – w odniesieniu do towarów lub usług, których dotyczy proponowane wykluczenie – wyraźne zastrzeżenia dostępu do rynku ze strony Unii. W przypadku braku takiej umowy Komisja powinna wyrazić zgodę na wykluczenie, jeżeli państwo trzecie utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień prowadzące do braku znaczącej wzajemności w otwarciu rynku między Unią a danym państwem trzecim. Należy domniemywać braku znaczącej wzajemności, jeżeli środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień skutkują poważną i powtarzającą się dyskryminacją wykonawców, towarów i usług z UE lub gdy zagrożone są nadrzędne interesy gospodarcze Unii, np. w dziedzinie przemysłu. W przypadku poważnego i powtarzającego się łamania podstawowych praw pracowniczych i praw związków zawodowych oraz nieprzestrzegania prawa międzynarodowego, w tym podstawowych konwencji międzynarodowych w dziedzinie prawa pracy, przepisów socjalnych i środowiskowych, takich jak konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 94 w sprawie postanowień dotyczących pracy w zamówieniach publicznych, Komisja powinna również rozważyć możliwość ograniczenia dostępu do rynku w przypadku danych towarów lub usług.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Dokonując oceny, czy występuje brak znaczącej wzajemności, Komisja powinna badać, w jakim stopniu prawo zamówień publicznych danego państwa zapewnia przejrzystość zgodnie z międzynarodowymi standardami w dziedzinie zamówień publicznych oraz wyklucza możliwość dyskryminacji unijnych towarów, usług i wykonawców. Ponadto powinna ona badać, w jakim stopniu organy publiczne oraz/lub poszczególni zamawiający utrzymują bądź przyjmują praktyki dyskryminujące towary, usługi i wykonawców z Unii.

(16) Dokonując oceny, czy występuje brak znaczącej wzajemności, Komisja powinna badać, w jakim stopniu prawo zamówień publicznych danego państwa zapewnia przejrzystość zgodnie z międzynarodowymi standardami w dziedzinie zamówień publicznych oraz wyklucza możliwość dyskryminacji unijnych towarów, usług i wykonawców. Ponadto powinna ona badać, w jakim stopniu organy publiczne oraz/lub poszczególni zamawiający utrzymują bądź przyjmują praktyki dyskryminujące towary, usługi i wykonawców z Unii lub zagrażają gospodarczym interesom Unii, np. w dziedzinie przemysłu.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Przestrzegania przepisów socjalnych, prawa pracy i przepisów środowiskowych obowiązujących w miejscu pracy w kraju trzecim, w tym przestrzegania podstawowych porozumień międzynarodowych, takich jak konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 94, nie należy postrzegać jako praktyk dyskryminacyjnych.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16b) Środki ograniczające krajom trzecim dostęp do rynku nie powinny mieć niewspółmiernego negatywnego wpływu na sytuację społeczną i w zakresie zatrudnienia w danym kraju, zwłaszcza w przypadku krajów rozwijających się.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) W świetle znaczących trudności instytucji/podmiotów zamawiających związanych z oceną wyjaśnień oferentów w kontekście ofert obejmujących towary lub usługi pochodzące spoza Unii Europejskiej, w których wartość towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami przekracza 50 % całkowitej wartości danych towarów i usług, należy zapewnić większą przejrzystość w zakresie traktowania rażąco tanich ofert. Niezależnie od przepisów przewidzianych w art. 69 dyrektywy w sprawie zamówień publicznych oraz art. 79 dyrektywy w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, instytucje/podmioty zamawiające, które zamierzają zaakceptować tego rodzaju rażąco tanią ofertę, powinny poinformować o tym pozostałych oferentów na piśmie, podając przy tym uzasadnienie rażąco niskiego poziomu ceny lub kosztów. Umożliwi to wspomnianym oferentom bardziej precyzyjną ocenę, czy zwycięski oferent jest w stanie zrealizować w pełni zamówienie na warunkach określonych w dokumentach przetargowych. Tym samym te dodatkowe informacje pozwolą zapewnić w większym stopniu równe warunki działania na rynku zamówień publicznych UE.

(19) W świetle znaczących trudności instytucji/podmiotów zamawiających związanych z oceną wyjaśnień oferentów w kontekście ofert obejmujących towary lub usługi pochodzące spoza Unii Europejskiej, w których wartość towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami przekracza 50% całkowitej wartości danych towarów i usług, należy zapewnić większą przejrzystość w zakresie traktowania rażąco tanich ofert. Niezależnie od przepisów przewidzianych w art. 69 dyrektywy w sprawie zamówień publicznych oraz art. 79 dyrektywy w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, instytucje/podmioty zamawiające, które zamierzają zaakceptować tego rodzaju rażąco tanią ofertę, powinny poinformować o tym pozostałych oferentów na piśmie, podając przy tym uzasadnienie rażąco niskiego poziomu ceny lub kosztów. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie międzynarodowego prawa pracy oraz przepisów społecznych i środowiskowych, w tym podstawowych konwencji międzynarodowych, takich jak konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 94. Umożliwi to wspomnianym oferentom bardziej precyzyjną ocenę, czy zwycięski oferent jest w stanie zrealizować w pełni zamówienie na warunkach określonych w dokumentach przetargowych. Tym samym te dodatkowe informacje pozwolą zapewnić w większym stopniu równe warunki działania na rynku zamówień publicznych UE.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Jeżeli Komisja, na podstawie dostępnych jej informacji, ma powód, aby uważać, iż państwo trzecie przyjęło lub utrzymuje praktykę restrykcyjną w udzielaniu zamówień, powinna mieć możliwość wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli istnienie praktyki restrykcyjnej w udzielaniu zamówień w państwie trzecim potwierdzi się, Komisja powinna zaprosić dane państwo do podjęcia konsultacji w celu poprawy możliwości przetargowych dla wykonawców, towarów i usług z UE w zamówieniach publicznych w tym państwie.

(21) Jeżeli Komisja, na podstawie dostępnych jej informacji, ma powód, aby uważać, iż państwo trzecie przyjęło lub utrzymuje praktykę restrykcyjną w udzielaniu zamówień lub w dalszym ciągu dopuszcza się łamania podstawowych praw pracowniczych i prawa międzynarodowego, w tym również podstawowych konwencji międzynarodowych, takich jak konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 94, w dziedzinie prawa pracy oraz przepisów społecznych i środowiskowych, powinna mieć możliwość wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli istnienie praktyki restrykcyjnej lub wspomniane wyżej łamanie praw w udzielaniu zamówień w państwie trzecim potwierdzi się, Komisja powinna zaprosić dane państwo do podjęcia konsultacji w celu poprawy możliwości przetargowych dla wykonawców, towarów i usług z UE w zamówieniach publicznych w tym państwie.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Tego rodzaju środki mogą obejmować obowiązkowe wykluczanie towarów i usług z państwa trzeciego z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Unii Europejskiej, bądź mogą poddawać oferty zawierające towary lub usługi pochodzące z tego państwa obowiązkowej karze cenowej. Aby zapobiec obchodzeniu tych środków, konieczne może być również wykluczenie określonych osób prawnych, mających siedzibę w Unii Europejskiej i kontrolowanych przez podmioty zagraniczne lub będących ich własnością, które nie prowadzą istotnej działalności gospodarczej bezpośrednio i skutecznie powiązanej z gospodarką danego państwa członkowskiego. Odpowiednie środki nie powinny być nieproporcjonalne do praktyk restrykcyjnych w udzielaniu zamówień, na które stanowią odpowiedź.

(23) Tego rodzaju środki mogą obejmować obowiązkowe wykluczanie towarów i usług z państwa trzeciego z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Unii Europejskiej, bądź mogą poddawać oferty zawierające towary lub usługi pochodzące z tego państwa obowiązkowej karze cenowej. Aby zapobiec obchodzeniu tych środków, konieczne może być również wykluczenie określonych osób prawnych, mających siedzibę w Unii Europejskiej i kontrolowanych przez podmioty zagraniczne lub będących ich własnością, które nie prowadzą istotnej działalności gospodarczej bezpośrednio i skutecznie powiązanej z gospodarką danego państwa członkowskiego. Odpowiednie środki nie powinny być nieproporcjonalne do praktyk restrykcyjnych w udzielaniu zamówień, na które stanowią odpowiedź. Powinny one w szczególności uwzględniać ewentualny negatywny wpływ na sytuację społeczną, środowiskową i w zakresie zatrudnienia w danym kraju, zwłaszcza w przypadku krajów rozwijających się.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Konieczne jest, aby instytucje/podmioty zamawiające miały dostęp do szerokiej gamy wysokiej jakości produktów zaspokajających ich potrzeby zakupowe po konkurencyjnych cenach. W związku z tym instytucje/podmioty zamawiające powinny mieć możliwość niestosowania środków ograniczających dostęp towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami w przypadku, gdy brakuje towarów lub usług unijnych bądź objętych zobowiązaniami, które spełniałyby wymogi instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego w zakresie zabezpieczenia zasadniczych potrzeb społecznych, dotyczących na przykład zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, lub gdy zastosowanie środka prowadziłoby do nieproporcjonalnego wzrostu ceny lub kosztów zamówienia.

(24) Konieczne jest, aby instytucje/podmioty zamawiające miały dostęp do szerokiej gamy wysokiej jakości produktów zaspokajających ich potrzeby zakupowe po konkurencyjnych cenach. W związku z tym instytucje/podmioty zamawiające powinny mieć możliwość niestosowania środków ograniczających dostęp towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami w przypadku, gdy brakuje towarów lub usług unijnych bądź objętych zobowiązaniami, które spełniałyby wymogi instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego w zakresie zabezpieczenia zasadniczych potrzeb społecznych, dotyczących na przykład zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, w tym również zrównoważoności w odniesieniu do kwestii społecznych i środowiskowych, lub gdy zastosowanie środka prowadziłoby do nieproporcjonalnego wzrostu ceny lub kosztów zamówienia.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Kryteria dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz kryteria środowiskowe i społeczne, które wprowadza się z myślą o warunkach pracy, higienie i bezpieczeństwie w miejscu pracy, jak i równym traktowaniu należy uwzględniać również w przypadku udzielania zamówień publicznych. Kryteria takie należy faworyzować i w żadnym przypadku nie powinny one stanowić powodu wykluczenia.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Instytucje/podmioty zamawiające wymagają od oferentów przedstawienia informacji na temat pochodzenia towarów lub usług uwzględnionych w ofercie oraz ich wartości. Akceptują one oświadczenia własne jako wstępny dowód na to, iż oferty nie mogą zostać wykluczone zgodnie z ust. 1. W każdej chwili w toku postępowania instytucja zamawiająca może poprosić oferenta o przedstawienie całości lub części wymaganej dokumentacji, jeżeli wydaje się to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania. Komisja może przyjąć akty wykonawcze ustanawiające standardowe formularze na potrzeby oświadczeń dotyczących pochodzenia towarów i usług. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 17 ust. 3.

Instytucje/podmioty zamawiające wymagają od oferentów przedstawienia informacji na temat pochodzenia towarów lub usług uwzględnionych w ofercie oraz ich wartości. Uwzględnia się również podstawowe prawa pracownicze i prawo międzynarodowe, w tym również podstawowe konwencje międzynarodowe w dziedzinie prawa pracy oraz przepisów społecznych i środowiskowych. Akceptują one oświadczenia własne jako wstępny dowód na to, iż oferty nie mogą zostać wykluczone zgodnie z ust. 1. W każdej chwili w toku postępowania instytucja zamawiająca może poprosić oferenta o przedstawienie całości lub części wymaganej dokumentacji, jeżeli wydaje się to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania. Komisja może przyjąć akty wykonawcze ustanawiające standardowe formularze na potrzeby oświadczeń dotyczących pochodzenia towarów i usług. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 17 ust. 3.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit czwarty – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) główne powody wykluczenia towarów lub usług.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) jeżeli umowa, o której mowa w lit. a), nie istnieje, a państwo trzecie utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień prowadzące do braku znaczącej wzajemności w otwarciu rynku między Unią a danym państwem trzecim.

b) jeżeli umowa, o której mowa w lit. a), nie istnieje, a państwo trzecie utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień prowadzące do braku znaczącej wzajemności w otwarciu rynku między Unią a danym państwem trzecim, zwłaszcza jeżeli owe środki restrykcyjne szkodzą interesom gospodarczym Unii, np. jej przemysłowi.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) jeżeli istnieją dowody rażącego i powtarzającego się łamania podstawowych praw pracowniczych i nieprzestrzegania prawa międzynarodowego w dziedzinie prawa pracy, przepisów socjalnych i środowiskowych, w tym również podstawowych konwencji międzynarodowych. Przestrzegania przepisów socjalnych, prawa pracy i przepisów środowiskowych obowiązujących w miejscu pracy w danym kraju nie należy postrzegać jako środka restrykcyjnego w udzielaniu zamówień, skutkującego poważnym i powtarzającym się dyskryminowaniem podmiotów gospodarczych, towarów i usług z UE.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Dokonując oceny, czy istnieją dowody rażącego i powtarzającego się łamania podstawowych praw pracowniczych i nieprzestrzegania prawa międzynarodowego w dziedzinie prawa pracy, przepisów socjalnych i środowiskowych, w tym również podstawowych konwencji międzynarodowych, Komisja sprawdza, w jakim stopniu:

 

a) przepisy i praktyka w danym kraju gwarantują przestrzeganie podstawowych praw pracowniczych i prawa międzynarodowego w dziedzinie prawa pracy oraz przepisów społecznych i środowiskowych;

 

b) organy publiczne lub poszczególni zamawiający utrzymują bądź przyjmują praktyki w zakresie dumpingu socjalnego w odniesieniu do danych towarów i usług.

Poprawka   20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. Należy regularnie oceniać wpływ negocjacji handlowych na prawa społeczne, środowiskowe i prawa człowieka, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na propagowanie godnej pracy przy jednoczesnym dążeniu do zapobiegania bezrobociu strukturalnemu. Przy udzielaniu zamówień publicznych uwzględnia się aspekty z zakresu polityki środowiskowej i społecznej, a kryterium wyboru nie jest najniższa cena, lecz najlepiej wyważona oferta.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeżeli instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający zamierza, zgodnie z art. 69 dyrektywy w sprawie zamówień publicznych lub zgodnie z art. 79 dyrektywy w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, po zweryfikowaniu wyjaśnień oferenta, zaakceptować rażąco tanią ofertę obejmującą towary lub usługi pochodzące spoza Unii Europejskiej, w których wartość towarów lub usług nieobjętych zobowiązaniami przekracza 50 % całkowitej wartości towarów lub usług uwzględnionych w ofercie, powiadamia o tym pozostałych oferentów na piśmie, podając przy tym uzasadnienie rażąco niskiego poziomu ceny lub kosztów.

1. Jeżeli instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający zamierza, zgodnie z art. 69 dyrektywy w sprawie zamówień publicznych lub zgodnie z art. 79 dyrektywy w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, po zweryfikowaniu wyjaśnień oferenta, zaakceptować rażąco tanią ofertę obejmującą towary lub usługi pochodzące spoza Unii Europejskiej, w których wartość towarów lub usług nieobjętych zobowiązaniami przekracza 50% całkowitej wartości towarów lub usług uwzględnionych w ofercie, powiadamia o tym pozostałych oferentów na piśmie, podając przy tym uzasadnienie rażąco niskiego poziomu ceny lub kosztów i uwzględniając w szczególności kwestię przestrzegania podstawowych praw pracowniczych i prawa międzynarodowego, w tym podstawowych konwencji międzynarodowych w dziedzinie prawa pracy, przepisów socjalnych i środowiskowych w celu uniknięcia dumpingu socjalnego, środowiskowego i podatkowego.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Również w przypadku niezwykle niskich ofert należy przestrzegać zwłaszcza przepisów dotyczących ochrony pracowników i ochrony zdrowia, warunków pracy oraz układów zbiorowych.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Komisja nie powinna nakładać sankcji na państwa trzecie, które do kryteriów udzielania zamówień wprowadzają cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wprost przeciwnie – środki takie należy popierać.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli w rezultacie postępowania wyjaśniającego stwierdzone zostanie, iż państwo utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień, Komisja może zaprosić to państwo – w przypadku gdy uzna, iż uzasadnia to interes UE – do podjęcia konsultacji w celu zapewnienia udziału unijnych wykonawców, towarów i usług w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na warunkach nie mniej korzystnych niż przyznane krajowym wykonawcom, towarom i usługom tego państwa oraz w celu zapewnienia stosowania zasad przejrzystości i równego traktowania.

Jeżeli w rezultacie postępowania wyjaśniającego stwierdzone zostanie, iż państwo utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień lub toleruje nieprzestrzeganie podstawowych praw pracowniczych i prawa międzynarodowego, w tym podstawowych konwencji międzynarodowych w dziedzinie prawa pracy, przepisów socjalnych i środowiskowych, Komisja może zaprosić to państwo – w przypadku gdy uzna, iż uzasadnia to interes UE – do podjęcia konsultacji w celu zapewnienia udziału unijnych wykonawców, towarów i usług w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na warunkach nie mniej korzystnych niż przyznane krajowym wykonawcom, towarom i usługom tego państwa oraz w celu zapewnienia stosowania zasad przejrzystości i równego traktowania.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) przestrzeganie uznanych międzynarodowo norm lub przepisów socjalnych i w dziedzinie pracy lub prawa ochrony środowiska;

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb) poszanowanie uznanych międzynarodowo praw człowieka.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Komisja może zakończyć konsultacje również wówczas, gdy dany kraj przestrzega podstawowych praw pracowniczych i prawa międzynarodowego, w tym podstawowych konwencji międzynarodowych, uznanych na szczeblu międzynarodowym, w dziedzinie prawa pracy, przepisów socjalnych i środowiskowych.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego prowadzonego na podstawie art. 8, oraz po zastosowaniu procedury przewidzianej w art. 9, stwierdzone zostanie, iż środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień, przyjęte lub utrzymywane przez państwo trzecie, prowadzą do braku znaczącej wzajemności w otwarciu rynku między Unią a danym państwem trzecim, jak określono w art. 6, Komisja może przyjąć akty wykonawcze tymczasowo ograniczające dostęp towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami pochodzących z danego państwa trzeciego. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2.

1. Jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego, prowadzonego na podstawie art. 8, oraz po zastosowaniu procedury przewidzianej w art. 9 stwierdzone zostanie, iż środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień, przyjęte lub utrzymywane przez państwo trzecie, prowadzą do braku znaczącej wzajemności w otwarciu rynku między Unią a danym państwem trzecim lub do nieprzestrzegania podstawowych praw pracowniczych i prawa międzynarodowego, w tym podstawowych konwencji międzynarodowych w dziedzinie prawa pracy, przepisów socjalnych i środowiskowych, jak określono w art. 6, Komisja może przyjąć akty wykonawcze tymczasowo ograniczające dostęp towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami pochodzących z danego państwa trzeciego. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wykluczenia ofert, w których ponad 50 % całkowitej wartości stanowią towary lub usługi nieobjęte zobowiązaniami pochodzące z państwa przyjmującego lub utrzymującego praktykę restrykcyjną w udzielaniu zamówień; oraz/lub

a) wykluczenia ofert, w których ponad 50% całkowitej wartości stanowią towary lub usługi nieobjęte zobowiązaniami, pochodzące z państwa przyjmującego lub utrzymującego praktykę restrykcyjną w udzielaniu zamówień, lub nieprzestrzegającego podstawowych praw pracowniczych i prawa międzynarodowego, w tym podstawowych konwencji międzynarodowych w dziedzinie prawa pracy, przepisów socjalnych i środowiskowych; oraz/lub

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) obowiązkowej kary cenowej dotyczącej tej części oferty, którą stanowią towary lub usługi nieobjęte zobowiązaniami pochodzące z państwa przyjmującego lub utrzymującego praktykę restrykcyjną w udzielaniu zamówień.

b) obowiązkowej kary cenowej dotyczącej tej części oferty, którą stanowią towary lub usługi nieobjęte zobowiązaniami, pochodzące z państwa przyjmującego lub utrzymującego praktykę restrykcyjną w udzielaniu zamówień, lub nieprzestrzegającego podstawowych praw pracowniczych i prawa międzynarodowego, w tym podstawowych konwencji międzynarodowych w dziedzinie prawa pracy, przepisów socjalnych i środowiskowych.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Środki ograniczające krajom trzecim dostęp do rynku są proporcjonalne i nie mają niewspółmiernego negatywnego wpływu na dany kraj, zwłaszcza w przypadku krajów rozwijających się, i są tak skonstruowane, aby były korzystne z punktu widzenia lokalnych warunków społecznych i sytuacji w zakresie zatrudnienia.

PROCEDURA

Tytuł

Dostęp towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich

Odsyłacze

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

20.4.2012

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

20.4.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Tamás Deutsch

24.5.2013

Rozpatrzenie w komisji

20.3.2013

29.5.2013

19.6.2013

 

Data przyjęcia

20.6.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

7

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Kinga Göncz, Sergio Gutiérrez Prieto, Jelko Kacin, Jan Kozłowski, Ria Oomen-Ruijten, Birgit Sippel

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jorgo Chatzimarkakis, Jürgen Klute

OPINIA Komisji Prawnej (20.9.2013)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich
(COM(2012)0124 – C7‑0084/2012 – 2012/0060(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Raffaele Baldassarre

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Stanowisko sprawozdawcy komisji opiniodawczej.

1.1 Uwagi ogólne

Podczas negocjacji w sprawie Porozumienia w sprawie zamówień rządowych w ramach WTO, jak również w kontekście negocjacji dotyczących wolnego handlu Unia Europejska zawsze opowiadała się za otwarciem międzynarodowych rynków zamówień publicznych w oparciu o zasady równego traktowania, przejrzystości i wzajemności[1]. W większości państw trzecich rynki nie są jednak otwarte w podobnym stopniu co rynki europejskie. Wręcz przeciwnie, zaostrzenie kryzysu gospodarczego doprowadziło do przyjęcia przez wiele państw środków protekcjonistycznych, które de facto mają na celu zamknięcie krajowego rynku zamówień publicznych dla oferentów zewnętrznych[2].

Zaobserwowana przez Komisję asymetria rynku zamówień publicznych powoduje stratę około 12 mld EUR dla przedsiębiorstw europejskich, szczególnie w tych obszarach, które stanowią ich atuty[3]. Jeśli rynki zamówień publicznych byłyby jednakowo dostępne dla przedsiębiorstw z UE, mogłoby to doprowadzić do stworzenia ok. 180 tys. miejsc pracy.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej zgadza się zatem z ogólnym celem wniosku, jakim jest wzmocnienie pozycji negocjacyjnej UE w zakresie dostępu towarów i usług europejskich do rynków państw trzecich. Znaczenie zasady wzajemności zostało z resztą wielokrotnie podkreślone zarówno na posiedzeniach Rady Europejskiej[4] jak i przez Parlament Europejski[5].

1.2 Główne wprowadzone zmiany

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że aby zapewnić jednolite i spójne stosowanie przepisów, niektóre postanowienia muszą być surowsze i należy uprościć treść tekstu w miejscach, gdzie w przeciwnym wypadku mogłaby wystąpić niejasność interpretacyjna.

Główne zmiany, jakie wprowadza projekt opinii, dotyczą traktowania towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami (art. 6 wniosku w sprawie rozporządzenia). W tym zakresie sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że konieczne jest z jednej strony usprawnienie procedur, a z drugiej strony rozszerzenie zakresu ich stosowania, obecnie ograniczonego wyłącznie do zamówień przekraczających określone wartości progowe.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje wyodrębnić w ramach procedury dwa rodzaje postępowania w zależności od różnych stosowanych wartości progowych:

•   w pierwszym przypadku instytucje/podmioty zamawiające mają możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia ofert obejmujących towary lub usługi pochodzące spoza Unii, jeżeli wartość towarów lub usług nieobjętych zobowiązaniami przekracza 50 % całkowitej wartości towarów lub usług składających się na ofertę[6],

•   drugi rodzaj postępowania przewiduje natomiast, że w przypadku zamówień o szacunkowej wartości na poziomie lub przekraczającej 5 000 000 EUR Komisja ocenia, czy należy przyjąć proponowane wykluczenie oferentów z krajów trzecich przez instytucje lub podmioty zamawiające.

Natomiast w kwestii traktowania rażąco tanich ofert sprawozdawca komisji opiniodawczej wyraża ubolewanie, że Komisja nie zaproponowała konkretnych i ambitnych środków, do podjęcia których wzywał Parlament[7]. W związku z tym sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, iż podmioty zamawiające muszą mieć obowiązek poinformowania na piśmie pozostałych oferentów, jeśli mają zamiar przyjąć rażąco tanią ofertę.

Poza wymienionymi głównymi zmianami, celem pozostałych zmian jest uczynienie przepisów bardziej restrykcyjnymi, automatycznymi i szybkimi. Dotyczy to w szczególności możliwości konsultacji z państwem trzecim (art. 9) oraz przyjęcia przez Komisję środków restrykcyjnych, o których mowa w art. 10. W związku z tym sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że zaniechanie stosowania jakichkolwiek wykluczeń oferentów z państw trzecich powinno nastąpić dopiero po tym, jak dane państwo trzecie w istotny sposób zwiększy i ułatwi dostęp do własnego rynku zamówień publicznych oferentom pochodzącym z UE. Jednocześnie konieczne jest, aby przyjmowanie tymczasowych środków restrykcyjnych przez Komisję następowało automatycznie[8], jeśli w wyniku dochodzenia i po konsultacji z danym państwem trzecim Komisja stwierdziła brak istotnej wzajemności w stopniu otwarcia rynku między Unią a danym państwem trzecim.

W celu uniknięcia różnych możliwości interpretacyjnych, jakie pozostawiają luki prawne, sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że należy ograniczyć wyjątki dozwolone na podstawie art. 13. W związku z tym jedna poprawka eliminuje możliwość niezastosowania środków restrykcyjnych, o których mowa w art. 10, ze strony podmiotów zamawiających w przypadku, gdy środki te prowadziłyby do nieproporcjonalnego wzrostu ceny i kosztów zamówienia. Przyjmując tok rozumowania przyjęty w odniesieniu do rażąco niskich ofert, sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że jakość i trwałość mają uzasadniony koszt.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Zgodnie z art. 206 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), poprzez utworzenie unii celnej Unia przyczynia się, we wspólnym interesie, do harmonijnego rozwoju handlu światowego, stopniowego zniesienia ograniczeń w handlu międzynarodowym i w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych oraz do obniżenia barier celnych i innych.

(2) Zgodnie z art. 206 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), poprzez utworzenie unii celnej Unia przyczynia się, we wspólnym interesie, do harmonijnego rozwoju handlu światowego, stopniowego zniesienia ograniczeń w handlu międzynarodowym i w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych oraz do obniżenia barier celnych i innych. W realizacji tych zadań i zgodnie z art. 32 TFUE, Unia kieruje się koniecznością wspierania wymiany handlowej między państwami członkowskimi i państwami trzecimi.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Amendmento

(5) W kontekście Światowej Organizacji Handlu oraz swoich stosunków dwustronnych Unia postuluje ambitne otwarcie międzynarodowych rynków zamówień publicznych Unii i jej partnerów handlowych, w oparciu o zasadę wzajemności i obopólnych korzyści.

(5) W kontekście Światowej Organizacji Handlu oraz swoich stosunków dwustronnych Unia postuluje ambitne otwarcie międzynarodowych rynków zamówień publicznych Unii i jej partnerów handlowych, w oparciu o zasadę wzajemności, przejrzystości, równego traktowania i obopólnych korzyści.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Wiele państw trzecich jest niechętnych otwarciu swoich rynków zamówień publicznych na międzynarodową konkurencję bądź większemu otwarciu tych rynków ponad to, co ma dotąd miejsce. W rezultacie unijni wykonawcy napotykają praktyki restrykcyjne w udzielaniu zamówień w przypadku wielu partnerów handlowych Unii. Te praktyki restrykcyjne w udzielaniu zamówień skutkują utratą istotnych możliwości handlowych.

(6) Wiele państw trzecich jest niechętnych otwarciu swoich rynków zamówień publicznych na międzynarodową konkurencję bądź większemu otwarciu tych rynków ponad to, co ma dotąd miejsce. Niechęć ta nasiliła się wraz z obecnym kryzysem gospodarczym, z powodu którego niektóre państwa trzecie przyjęły politykę protekcjonistyczną i ochronną względem własnych rynków, co ma niekorzystne skutki dla zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) W związku z zamknięciem rynków państw trzecich unijne podmioty gospodarcze napotykają restrykcyjne praktyki w sektorze zamówień publicznych w wielu państwach będących partnerami handlowymi Unii. Te restrykcyjne praktyki powodują znaczną utratę szans rynkowych, szczególnie w sektorze kolejowym, budownictwa, włókienniczym i nowoczesnych technologii.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi zawierają jedynie kilka przepisów dotyczących zewnętrznego aspektu unijnej polityki zamówień publicznych, w szczególności art. 58 i 59 dyrektywy 2004/17/WE. Przepisy te mają jednak ograniczony zakres i z uwagi na brak wytycznych nie są szeroko stosowane przez podmioty zamawiające.

(7) Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi zawierają jedynie kilka przepisów dotyczących zewnętrznego aspektu unijnej polityki zamówień publicznych, w szczególności art. 58 i 59 dyrektywy 2004/17/WE. Jednak zakres tych przepisów ogranicza się do udzielania zamówień przez podmioty sektorowe i jest zbyt wąski, aby wpłynąć na negocjacje dotyczące dostępu do rynków.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Zgodnie z art. 207 TFUE wspólna polityka handlowa w dziedzinie zamówień publicznych powinna opierać się na jednolitych zasadach.

(8) Zgodnie z art. 207 TFUE wspólna polityka handlowa w dziedzinie zamówień publicznych powinna opierać się na jednolitych zasadach. W tym kontekście konieczne jest, aby Unia zwiększyła swój potencjał negocjacyjny w celu zwiększenia, na podstawie swojego prawa pierwotnego i wtórnego, dostępu do rynków zamówień publicznych państw trzecich.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Komisja powinna ocenić, czy wyrazić zgodę na to, by instytucje/podmioty zamawiające w rozumieniu dyrektyw [2004/17/WE i 2004/18/WE oraz dyrektywy [….] Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia [….]….w sprawie udzielania koncesji], w przypadku zamówień o szacunkowej wartości na poziomie lub powyżej 5 000 000 EUR, wykluczyły z postępowań o udzielenie zamówienia towary i usługi nieobjęte międzynarodowymi zobowiązaniami ze strony Unii Europejskiej.

(12) Konieczne jest, aby instytucje/podmioty zamawiające, w rozumieniu dyrektyw [2004/17/WE i 2004/18/WE oraz dyrektywy [….] Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia [….]….w sprawie udzielania koncesji], miały możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia ofert obejmujących towary lub usługi pochodzące spoza Unii, w których wartość towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami przekracza 50 % całkowitej wartości danych towarów i usług.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) W interesie przejrzystości instytucje/podmioty zamawiające zamierzające skorzystać ze swoich uprawnień zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w zakresie wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia ofert obejmujących towary lub usługi pochodzące spoza Unii Europejskiej, w których wartość towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami przekracza 50 % całkowitej wartości danych towarów i usług, powinny poinformować o tym wykonawców w ogłoszeniu o zamówieniu publikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

skreślony

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o wykluczeniu pochodzących z państw trzecich towarów i usług nieobjętych międzynarodowymi zobowiązaniami ze strony Unii, instytucje/podmioty zamawiające powinny powiadamiać Komisję o zamiarze wykluczenia takich towarów i usług przy użyciu standardowego formularza zawierającego wystarczające informacje pozwalające Komisji na podjęcie decyzji.

(14) Aby umożliwić Komisji dokonanie oceny, czy należy wykluczyć pochodzące z państw trzecich towary i usługi nieobjęte międzynarodowymi zobowiązaniami ze strony Unii, instytucje/podmioty zamawiające powinny powiadamiać Komisję o zamiarze wykluczenia takich towarów i usług przy użyciu standardowego formularza zawierającego wystarczające informacje pozwalające Komisji na podjęcie decyzji.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) W przypadku zamówień o szacunkowej wartości na poziomie lub powyżej 5 000 000 EUR Komisja powinna wyrazić zgodę na planowane wykluczenie, jeżeli umowa międzynarodowa dotycząca dostępu do rynku w dziedzinie zamówień publicznych pomiędzy Unią a państwem, z którego pochodzą dane towary lub usługi, zawiera – w odniesieniu do towarów lub usług, których dotyczy proponowane wykluczenie – wyraźne zastrzeżenia dostępu do rynku ze strony Unii. W przypadku braku takiej umowy Komisja powinna wyrazić zgodę na wykluczenie, jeżeli państwo trzecie utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień prowadzące do braku znaczącej wzajemności w otwarciu rynku między Unią a danym państwem trzecim. Należy domniemywać braku znaczącej wzajemności, jeżeli środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień skutkują poważną i powtarzającą się dyskryminacją wykonawców, towarów i usług z UE.

(15) W przypadku zamówień o szacunkowej wartości na poziomie lub powyżej 5 000 000 EUR Komisja powinna zezwolić na planowane wykluczenie, jeżeli umowa międzynarodowa dotycząca dostępu do rynku w dziedzinie zamówień publicznych pomiędzy Unią a państwem, z którego pochodzą dane towary lub usługi, zawiera – w odniesieniu do towarów lub usług, których dotyczy proponowane wykluczenie – wyraźne zastrzeżenia dostępu do rynku ze strony Unii. W przypadku braku takiej umowy Komisja powinna wyrazić zgodę na wykluczenie, jeżeli państwo trzecie utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień prowadzące do braku znaczącej wzajemności w otwarciu rynku między Unią a danym państwem trzecim. Należy domniemywać braku znaczącej wzajemności, jeżeli środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień skutkują poważną i powtarzającą się dyskryminacją wykonawców, towarów i usług z UE.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Dokonując oceny, czy występuje brak znaczącej wzajemności, Komisja powinna badać, w jakim stopniu prawo zamówień publicznych danego państwa zapewnia przejrzystość zgodnie z międzynarodowymi standardami w dziedzinie zamówień publicznych oraz wyklucza możliwość dyskryminacji unijnych towarów, usług i wykonawców. Ponadto powinna ona badać, w jakim stopniu organy publiczne oraz/lub poszczególni zamawiający utrzymują bądź przyjmują praktyki dyskryminujące towary, usługi i wykonawców z Unii.

skreślony

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) W świetle faktu, iż dostęp towarów i usług z państw trzecich do unijnego rynku zamówień publicznych wchodzi w zakres wspólnej polityki handlowej, państwa członkowskie lub ich instytucje/podmioty zamawiające nie powinny mieć możliwości ograniczania dostępu towarów lub usług z państw trzecich do swoich postępowań przetargowych za pomocą jakichkolwiek środków innych niż przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.

skreślony

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Komisja powinna mieć możliwość wszczęcia w dowolnym momencie, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych stron, zewnętrznego postępowania wyjaśniającego w sprawie praktyk restrykcyjnych w udzielaniu zamówień utrzymywanych rzekomo przez państwo trzecie. W tym kontekście należy w szczególności uwzględnić fakt wyrażenia przez Komisję zgody na szereg planowanych wykluczeń dotyczących państwa trzeciego zgodnie z art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. Tego rodzaju postępowania wyjaśniające powinny pozostawać bez uszczerbku dla rozporządzenia Rady (WE) nr 3286/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiającego procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu.

(20) Komisja powinna mieć możliwość wszczęcia w dowolnym momencie, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych stron, zewnętrznego postępowania wyjaśniającego w sprawie praktyk restrykcyjnych w udzielaniu zamówień utrzymywanych rzekomo przez państwo trzecie. W tym kontekście należy w szczególności uwzględnić fakt wyrażenia przez Komisję zgody na szereg planowanych wykluczeń dotyczących państwa trzeciego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Tego rodzaju postępowania wyjaśniające powinny pozostawać bez uszczerbku dla rozporządzenia Rady (WE) nr 3286/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiającego procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Konieczne jest, aby instytucje/podmioty zamawiające miały dostęp do szerokiej gamy wysokiej jakości produktów zaspokajających ich potrzeby zakupowe po konkurencyjnych cenach. W związku z tym instytucje/podmioty zamawiające powinny mieć możliwość niestosowania środków ograniczających dostęp towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami w przypadku, gdy brakuje towarów lub usług unijnych bądź objętych zobowiązaniami, które spełniałyby wymogi instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego w zakresie zabezpieczenia zasadniczych potrzeb społecznych, dotyczących na przykład zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, lub gdy zastosowanie środka prowadziłoby do nieproporcjonalnego wzrostu ceny lub kosztów zamówienia.

(24) Konieczne jest, aby instytucje/podmioty zamawiające miały dostęp do szerokiej gamy wysokiej jakości produktów zaspokajających ich potrzeby zakupowe po konkurencyjnych cenach. W związku z tym instytucje/podmioty zamawiające powinny mieć możliwość niestosowania środków ograniczających dostęp towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami w przypadku, gdy brakuje towarów lub usług unijnych bądź objętych zobowiązaniami, które spełniałyby wymogi instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego w zakresie zabezpieczenia zasadniczych potrzeb społecznych, dotyczących na przykład zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Traktowanie towarów i usług objętych zobowiązaniami oraz towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami, rażąco tanie oferty

Traktowanie towarów i usług objętych zobowiązaniami oraz towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Traktowanie towarów i usług objętych zobowiązaniami

Przepisy ogólne

Przy udzielaniu zamówień na potrzeby realizacji robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawy towarów lub świadczenia usług, instytucje/podmioty zamawiające traktują towary i usługi objęte zobowiązaniami na równi z towarami i usługami pochodzącymi z UE.

1. Przy udzielaniu zamówień na potrzeby realizacji robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawy towarów lub świadczenia usług, instytucje/podmioty zamawiające traktują towary i usługi objęte zobowiązaniami na równi z towarami i usługami pochodzącymi z UE.

Towary lub usługi pochodzące z państw najsłabiej rozwiniętych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 732/2008 traktuje się jak towary i usługi objęte zobowiązaniami.

Towary lub usługi pochodzące z następujących kategorii państw trzecich traktuje się jak towary i usługi objęte zobowiązaniami:

 

a) kraje najsłabiej rozwinięte wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 732/2008;

 

b) kraje zaklasyfikowane przez Bank Światowy jako kraje o niskim dochodzie w ciągu ostatnich trzech lat.

 

2. Państwa członkowskie lub ich instytucje/podmioty zamawiające nie ograniczają dostępu towarów lub usług nieobjętych zobowiązaniami do swoich postępowań przetargowych za pomocą jakichkolwiek środków innych niż przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.

 

3. Towary i usługi nieobjęte zobowiązaniami mogą podlegać środkom restrykcyjnym podjętym przez Komisję zgodnie z zasadami określonymi w art. 10 i 11.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

skreślony

Zasady dostępu towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami

 

Towary i usługi nieobjęte zobowiązaniami mogą podlegać środkom restrykcyjnym podjętym przez Komisję:

 

a) na wniosek poszczególnych podmiotów zamawiających zgodnie z zasadami określonymi w art. 6;

 

b) zgodnie z zasadami określonymi w art. 10 i 11.

 

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Prawo instytucji/podmiotów zamawiających do wykluczania ofert obejmujących towary i usługi nieobjęte zobowiązaniami

Wykluczenie ofert obejmujących towary i usługi nieobjęte zobowiązaniami

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na wniosek instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego, w przypadku zamówień o szacunkowej wartości na poziomie lub powyżej 5 000 000 EUR bez podatku od wartości dodanej (VAT), Komisja ocenia, czy wyrazić zgodę na wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia oferty obejmującej towary lub usługi pochodzące spoza Unii, jeżeli wartość towarów lub usług nieobjętych zobowiązaniami przekracza 50 % całkowitej wartości towarów lub usług uwzględnionych w ofercie, na warunkach określonych poniżej.

Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia oferty obejmujące towary lub usługi pochodzące spoza Unii, jeżeli wartość towarów lub usług nieobjętych zobowiązaniami przekracza 50 % całkowitej wartości towarów lub usług uwzględnionych w ofercie, na warunkach określonych poniżej.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający zamierza złożyć wniosek o wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ust. 1, wskazuje ten fakt w ogłoszeniu o zamówieniu, które publikuje zgodnie z art. 35 dyrektywy 2004/18/WE lub zgodnie z art. 42 dyrektywy 2004/17/WE lub art. 26 dyrektywy w sprawie udzielania koncesji.

skreślony

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli instytucje/podmioty zamawiające otrzymują oferty spełniające warunki ust. 1, w odniesieniu do których zamierzają na tej podstawie złożyć wniosek o wykluczenie, przekazują powiadomienie do Komisji. W trakcie trwania procedury powiadomienia instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający może kontynuować analizę ofert.

3. Jeżeli instytucje/podmioty zamawiające otrzymują oferty spełniające warunki ust. 1, w odniesieniu do których zamierzają na tej podstawie złożyć wniosek o wykluczenie, w ciągu 1 tygodnia przekazują powiadomienie do Komisji. W trakcie trwania procedury powiadomienia instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający może kontynuować analizę ofert.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit szósty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. Instytucje/podmioty zamawiające, które wykluczyły oferty na podstawie ust. 1, wskazują ten fakt w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publikowanym przez nie zgodnie z art. 35 dyrektywy 2004/18/WE, art. 42 dyrektywy 2004/17/WE lub art. 27 dyrektywy w sprawie udzielania koncesji. Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające standardowe formularze dla ogłoszeń o udzieleniu zamówienia. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 17 ust. 3.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit szósty b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli Komisja przyjęła akt wykonawczy dotyczący tymczasowego dostępu towarów i usług z państwa, które prowadzi z Unią istotne negocjacje, jak określono w art. 9 ust. 4.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W odniesieniu do zamówień, o których mowa w ust. 1, Komisja przyjmuje akt wykonawczy dotyczący zgody na planowane wykluczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania przez Komisję powiadomienia. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2. W należycie uzasadnionych przypadkach termin ten można przedłużyć jeden raz o maksymalnie dwa miesiące, szczególnie gdy informacje zawarte w powiadomieniu lub w załączonej dokumentacji są niepełne lub niedokładne, bądź jeżeli przytoczone fakty podlegają istotnym zmianom. Jeżeli – do końca wspomnianego dwumiesięcznego terminu bądź do końca przedłużonego terminu – Komisja nie przyjmie decyzji zezwalającej lub niezezwalającej na wykluczenie, uznaje się, że Komisja nie wyraziła zgody na wykluczenie.

skreślony

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Przyjmując akty wykonawcze zgodnie z ust. 3, Komisja wyraża zgodę na planowane wykluczenie w następujących przypadkach:

skreślony

a) jeżeli umowa międzynarodowa dotycząca dostępu do rynku w dziedzinie zamówień publicznych pomiędzy Unią a państwem, z którego pochodzą dane towary lub usługi, zawiera – w odniesieniu do towarów lub usług, których dotyczy proponowane wykluczenie – wyraźne zastrzeżenia dostępu do rynku ze strony Unii;

 

b) jeżeli umowa, o której mowa w lit. a), nie istnieje, a państwo trzecie utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień prowadzące do braku znaczącej wzajemności w otwarciu rynku między Unią a danym państwem trzecim.

 

Do celów lit. b) domniemywa się braku znaczącej wzajemności, jeżeli środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień skutkują poważną i powtarzającą się dyskryminacją unijnych wykonawców, towarów i usług.

 

Przyjmując akty wykonawcze zgodnie z ust. 3, Komisja nie wyraża zgody na planowane wykluczenie, jeżeli naruszyłoby to zobowiązania dotyczące dostępu do rynku podjęte przez Unię w jej umowach międzynarodowych.

 

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Dokonując oceny, czy występuje brak znaczącej wzajemności, Komisja bada następujące elementy:

skreślony

a) w jakim stopniu prawo zamówień publicznych danego państwa zapewnia przejrzystość zgodnie z międzynarodowymi standardami w dziedzinie zamówień publicznych oraz wyklucza możliwość dyskryminacji unijnych towarów, usług i wykonawców;

 

b) w jakim stopniu organy publiczne lub poszczególni zamawiający utrzymują bądź przyjmują praktyki dyskryminujące towary, usługi i wykonawców z Unii.

 

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Przed podjęciem decyzji na podstawie ust. 3 Komisja wysłuchuje zainteresowanego oferenta lub zainteresowanych oferentów.

skreślony

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Instytucje/podmioty zamawiające, które wykluczyły oferty na podstawie ust. 1, wskazują ten fakt w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publikowanym przez nie zgodnie z art. 35 dyrektywy 2004/18/WE, art. 42 dyrektywy 2004/17/WE lub art. 27 dyrektywy w sprawie udzielania koncesji. Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające standardowe formularze dla ogłoszeń o udzieleniu zamówienia. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 17 ust. 3.

skreślony

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli Komisja przyjęła akt wykonawczy dotyczący dostępu towarów i usług z państwa, które prowadzi z Unią istotne negocjacje, jak określono w art. 9 ust. 4.

skreślony

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Ocena wykluczenia ofert obejmujących towary i usługi nieobjęte zobowiązaniami

 

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Komisja ocenia decyzję instytucji/podmiotów zamawiających dotyczącą wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia ofert obejmujących towary lub usługi pochodzące spoza Unii.

 

W celu dokonania oceny Komisja sprawdza w szczególności:

 

a) czy instytucje/podmioty zamawiające dokonały prawidłowej interpretacji kryteriów, o których mowa w art. 6 ust. 1;

 

b) czy wykluczenie narusza zobowiązania dotyczące dostępu do rynku podjęte przez Unię w zawartych przez nią umowach międzynarodowych.

 

2. W przypadku, jeśli Komisja nie wyrazi zgody na wykluczenie, informuje ona o tym instytucje/podmioty zamawiające w terminie trzech tygodni licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania przez Komisję powiadomienia, o którym mowa w art. 6 ust. 3.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6b

 

Zgoda na wykluczenie ofert obejmujących towary i usługi nieobjęte zobowiązaniami w przypadku zamówień o szacunkowej wartości na poziomie lub powyżej 5 000 000 EUR

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Komisja ocenia decyzję instytucji /podmiotów zamawiających dotyczącą zgody na wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia oferty obejmującej towary lub usługi pochodzące spoza Unii w przypadku zamówień o szacunkowej wartości na poziomie lub powyżej 5 000 000 EUR.

 

Komisja wyraża zgodę na planowane wykluczenie w następujących przypadkach:

 

a) jeżeli umowa międzynarodowa dotycząca dostępu do rynku w dziedzinie zamówień publicznych pomiędzy Unią a państwem, z którego pochodzą dane towary lub usługi, zawiera – w odniesieniu do towarów lub usług, których dotyczy proponowane wykluczenie – wyraźne zastrzeżenia dostępu do rynku ze strony Unii;

 

b) jeżeli umowa, o której mowa w lit. a), nie istnieje, a państwo trzecie utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień prowadzące do braku znaczącej wzajemności w otwarciu rynku między Unią a danym państwem trzecim.

 

Do celów lit. b) domniemywa się braku znaczącej wzajemności, jeżeli środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień skutkują poważną i powtarzającą się dyskryminacją unijnych wykonawców, towarów i usług.

 

Komisja nie wyraża zgody na planowane wykluczenie, jeżeli narusza ono zobowiązania dotyczące dostępu do rynku podjęte przez Unię w ramach jej umów międzynarodowych.

 

3. Dokonując oceny, czy występuje brak znaczącej wzajemności, Komisja bada następujące elementy:

 

a) w jakim stopniu prawo zamówień publicznych danego państwa zapewnia przejrzystość zgodnie z międzynarodowymi standardami w dziedzinie zamówień publicznych oraz wyklucza możliwość dyskryminacji unijnych towarów, usług i wykonawców;

 

b) w jakim stopniu organy publiczne lub poszczególni zamawiający utrzymują bądź przyjmują praktyki dyskryminujące towary, usługi i wykonawców z Unii.

 

4. Komisja przyjmuje akt wykonawczy dotyczący zezwolenia, lub jego braku, na planowane wykluczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania przez Komisję powiadomienia. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2. W należycie uzasadnionych przypadkach termin ten można przedłużyć o maksymalnie dwa miesiące, szczególnie gdy informacje zawarte w powiadomieniu lub w załączonej dokumentacji są niepełne lub niedokładne, bądź jeżeli przytoczone fakty uległy istotnym zmianom. Jeżeli – do końca wspomnianego dwumiesięcznego terminu bądź do końca przedłużonego terminu – Komisja nie przyjmie decyzji zezwalającej lub niezezwalającej na wykluczenie, uznaje się, że Komisja nie wyraziła zgody na wykluczenie.

 

5. Przed podjęciem decyzji na podstawie ust. 4 Komisja wysłuchuje oferenta lub oferentów i instytucje/podmioty zamawiające.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający może nie udzielić pewnych informacji, jeżeli stanowiłoby to przeszkodę w stosowaniu prawa, było niezgodne z interesem publicznym, stanowiłoby uszczerbek dla zasadniczych interesów handlowych prywatnych i państwowych podmiotów gospodarczych lub też zaburzało uczciwą konkurencję między nimi.

skreślony

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W szczególności Komisja bierze pod uwagę, czy wyrażono zgodę na większą liczbę planowanych wykluczeń na podstawie art. 6 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

W szczególności Komisja bierze pod uwagę, czy wyrażono zgodę na większą liczbę planowanych wykluczeń na podstawie art. 6a ust. 4 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się w oparciu o kryteria określone w art. 6.

2. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się w oparciu o kryteria określone w art. 6b ust. 2 i 3.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Ocena, czy dane państwo trzecie utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień, jest dokonywana przez Komisję na podstawie informacji dostarczonych przez zainteresowane strony i państwa członkowskie oraz/lub faktów zebranych przez Komisję w trakcie jej postępowania wyjaśniającego, i kończy się w terminie dziewięciu miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W należycie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o trzy miesiące.

3. Ocena, czy dane państwo trzecie utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień, jest dokonywana przez Komisję na podstawie informacji dostarczonych przez zainteresowane strony i państwa członkowskie oraz/lub faktów zebranych przez Komisję w trakcie jej postępowania wyjaśniającego, i kończy się w terminie dziewięciu miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W przypadku gdy w rezultacie zewnętrznego postępowania wyjaśniającego Komisja stwierdzi, iż dane państwo trzecie nie utrzymuje rzekomych środków restrykcyjnych w udzielaniu zamówień, przyjmuje ona decyzję zamykającą postępowanie wyjaśniające. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2.

skreślony

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Ocena, czy dane państwo trzecie utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień, jest dokonywana przez Komisję na podstawie informacji dostarczonych przez zainteresowane strony i państwa członkowskie lub faktów zgromadzonych przez Komisję w trakcie jej postępowania wyjaśniającego i kończy się w terminie sześciu miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W należycie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o dwa miesiące.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W przypadku gdy w rezultacie zewnętrznego postępowania wyjaśniającego Komisja stwierdzi, iż dane państwo trzecie nie utrzymuje rzekomych środków restrykcyjnych w udzielaniu zamówień, przyjmuje ona decyzję zamykającą postępowanie wyjaśniające. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli w rezultacie postępowania wyjaśniającego stwierdzone zostanie, iż państwo utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień, Komisja może zaprosić to państwo – w przypadku gdy uzna, iż uzasadnia to interes UE – do podjęcia konsultacji w celu zapewnienia udziału unijnych wykonawców, towarów i usług w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na warunkach nie mniej korzystnych niż przyznane krajowym wykonawcom, towarom i usługom tego państwa oraz w celu zapewnienia stosowania zasad przejrzystości i równego traktowania.

Jeżeli w rezultacie postępowania wyjaśniającego stwierdzone zostanie, iż państwo utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień, Komisja może zaprosić to państwo do podjęcia konsultacji w celu zapewnienia udziału unijnych wykonawców, towarów i usług w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na warunkach nie mniej korzystnych niż przyznane krajowym wykonawcom, towarom i usługom tego państwa oraz w celu zapewnienia stosowania zasad przejrzystości i równego traktowania.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli środki zaradcze/naprawcze przyjęte przez dane państwo trzecie zostały uchylone, zawieszone lub niewłaściwie wykonane, Komisja może:

Jeżeli środki zaradcze/naprawcze przyjęte przez dane państwo trzecie zostały uchylone, zawieszone lub niewłaściwie wykonane, Komisja musi:

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jeżeli po rozpoczęciu konsultacji wydaje się, iż najbardziej właściwym sposobem wyeliminowania praktyki restrykcyjnej w udzielaniu zamówień jest zawarcie umowy międzynarodowej, negocjacje przeprowadza się zgodnie z przepisami art. 207 i 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jeżeli dane państwo prowadzi z Unią istotne negocjacje dotyczące dostępu do rynku w dziedzinie zamówień publicznych, Komisja może przyjąć akt wykonawczy stanowiący, iż towary i usługi z tego państwa nie mogą być wykluczane z postępowań o udzielenie zamówienia na podstawie art. 6.

4. Jeżeli po rozpoczęciu konsultacji wydaje się, iż najbardziej właściwym sposobem wyeliminowania praktyki restrykcyjnej w udzielaniu zamówień jest zawarcie umowy międzynarodowej, negocjacje przeprowadza się zgodnie z przepisami art. 207 i 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jeżeli dane państwo w istotny sposób zwiększyło i ułatwiło dostęp do swojego rynku dla oferentów pochodzących z UE, Komisja może przyjąć akt wykonawczy stanowiący, iż towary i usługi z tego państwa nie mogą być wykluczane z postępowań o udzielenie zamówienia na podstawie art. 6.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Komisja może zakończyć konsultacje, jeżeli dane państwo podejmie międzynarodowe zobowiązania uzgodnione z Unią poprzez jedno z poniższych rozwiązań:

skreślony

a) przystąpienie do Porozumienia w sprawie zamówień rządowych w ramach WTO;

 

b) zawarcie z Unią umowy dwustronnej, która zawiera zobowiązania dotyczące dostępu do rynku w dziedzinie zamówień publicznych; lub

 

c) rozszerzenie swoich zobowiązań dotyczących dostępu do rynku wynikających z Porozumienia w sprawie zamówień rządowych w ramach WTO lub z umowy dwustronnej zawartej z Unią w tych ramach.

 

Konsultacje można również zakończyć w przypadku, gdy środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień nadal występują w momencie podejmowania tych zobowiązań, o ile zobowiązania te zawierają szczegółowe postanowienia dotyczące wyeliminowania tych praktyk.

 

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. W przypadku gdy konsultacje z państwem trzecim nie doprowadzą do zadowalających rezultatów w terminie 15 miesięcy od daty ich rozpoczęcia, Komisja kończy konsultacje oraz rozważa podjęcie działań zgodnie z art. 10 w zakresie przyjęcia aktów wykonawczych ograniczających dostęp towarów i usług pochodzących z państwa trzeciego.

6. W przypadku gdy konsultacje z państwem trzecim nie doprowadzą do zadowalających rezultatów w terminie 12 miesięcy od daty ich rozpoczęcia, Komisja kończy konsultacje oraz rozważa podjęcie działań zgodnie z art. 10 w zakresie przyjęcia aktów wykonawczych ograniczających dostęp towarów i usług pochodzących z państwa trzeciego.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego prowadzonego na podstawie art. 8, oraz po zastosowaniu procedury przewidzianej w art. 9, stwierdzone zostanie, iż środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień, przyjęte lub utrzymywane przez państwo trzecie, prowadzą do braku znaczącej wzajemności w otwarciu rynku między Unią a danym państwem trzecim, jak określono w art. 6, Komisja może przyjąć akty wykonawcze tymczasowo ograniczające dostęp towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami pochodzących z danego państwa trzeciego. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2.

1. Jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego prowadzonego na podstawie art. 8, oraz po zastosowaniu procedury przewidzianej w art. 9, stwierdzone zostanie, iż środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień, przyjęte lub utrzymywane przez państwo trzecie, prowadzą do braku znaczącej wzajemności w otwarciu rynku między Unią a danym państwem trzecim, jak określono w art. 6b ust. 3, Komisja przyjmuje akty wykonawcze tymczasowo ograniczające dostęp towarów i usług nieobjętych zobowiązaniami pochodzących z danego państwa trzeciego. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wycofanie lub zawieszenie środków

Odnowienie, wycofanie lub zawieszenie środków

Uzasadnienie

Należy dodać proces przeglądu.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy Komisja uzna, iż powody, które uzasadniały przyjęcie środków zgodnie z art. 9 ust. 4 i 10, nie mają już zastosowania, może ona przyjąć akt wykonawczy w celu:

Po ustaleniu, że powody, które uzasadniały przyjęcie środków zgodnie z art. 9 ust. 4 i art. 10, nie mają już zastosowania, Komisja przyjmuje akt wykonawczy w celu:

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Zgodnie ze swoją decyzją na podstawie art. 10 ust. 1 Komisja regularnie monitoruje sytuację w danym państwie trzecim i co roku składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie wskazujące, czy podjęto środki zaradcze/naprawcze.

Uzasadnienie

Poprawka umożliwia coroczny przegląd sytuacji w państwie trzecim.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli Komisja uzna, że na koniec okresu określonego w art. 10 ust. 1 wciąż istnieją powody uzasadniające środki przyjęte na podstawie art. 9 ust. 4 i art. 10, Komisja może przyjąć akt wykonawczy w celu odnowienia środków na dalszy okres do pięciu lat, który później można przedłużać co pięć lat.

Uzasadnienie

Poprawka wprowadzająca procedurę odnawiania środków przyjętych na podstawie art. 9 ust. 4.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zastosowanie środka prowadziłoby do nieproporcjonalnego wzrostu ceny lub kosztów zamówienia.

skreślona

PROCEDURA

Tytuł

Dostęp towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich

Odsyłacze

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

20.4.2012

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

20.4.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Raffaele Baldassarre

25.4.2012

Rozpatrzenie w komisji

21.2.2013

29.5.2013

20.6.2013

 

Data przyjęcia

17.9.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Olle Schmidt

 • [1]  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zobacz: European Parliament, DG Expo (2012): Public procurement in international trade, str. 10-11.
 • [2]  W Chinach np. klauzule „buy local" zostały wprowadzone do art. 10 ustawy o zamówieniach publicznych wydanej w 2003 r. Taka polityka protekcjonistyczna została dodatkowo wzmocniona przez rząd w Pekinie w 2007 r. wraz z wprowadzeniem dwóch dekretów ograniczających możliwości udzielania zamówień na towary zagraniczne. W Stanach Zjednoczonych natomiast American Recovery and Reinvestment Act wzmocnił środki protekcjonistyczne zgodnie z dewizą „Buy American” wprowadzoną około 70 lat temu w wyniku tak zwanego „wielkiego kryzysu”. Rząd brazylijski zmienił ustawę o zamówieniach publicznych w 2010 r. wprowadzając możliwość zarezerwowania przez instytucje zamawiające progu 25% dla towarów i usług wyprodukowanych całkowicie lub częściowo w Brazylii. Zob.: European Parliament, DG Expo (2012): Public procurement in international trade, str. 22-30. Zobacz też: Komisja Europejska (2012 r.): Ocena skutków rozpatrywanego wniosku dotyczącego rozporządzenia, str. 10-14.
 • [3]  Dotyczy to szczególnie sektora kolejowego i budownictwa. Zob. Ocena skutków sporządzona przez Komisję Europejską SWD(2012) 57 final.
 • [4]  Zob. konkluzje Rady Europejskiej z dni 16 września 2010 r. oraz 29 czerwca 2012 r.
 • [5]  Zob. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie równego dostępu do rynków sektora publicznego w UE i państwach trzecich oraz w sprawie zmiany ram prawnych zamówień publicznych, w tym koncesji (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-0284+0+DOC+XML+V0//PL).
 • [6]  W takiej sytuacji Komisja dokonuje oceny wykluczenia i jeśli nie podziela decyzji właściwych organów krajowych, informuje o braku jej zgody w ciągu trzech tygodni.
 • [7]  Ust. 4 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie „równego dostępu do rynków sektora publicznego w UE i państwach trzecich oraz w sprawie zmiany ram prawnych zamówień publicznych, w tym koncesji” zawiera następujący tekst: „ (...) wzywa Komisję do dokonania oceny problemów związanych z ofertami o wyjątkowo niskich cenach oraz do zaproponowania odpowiednich rozwiązań”.
 • [8]  Celem zachowania spójności prawnej sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że należy zapewnić ten sam poziom automatyzmu w odniesieniu do odwoływania lub zawieszania środków restrykcyjnych, z których stosowania należy zrezygnować dopiero po stwierdzeniu przez Komisję, że nie występują już przyczyny będące powodem przyjęcia środków (brak znaczącej wzajemności).

PROCEDURA

Tytuł

Dostęp towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego zamówień publicznych w Unii oraz procedury wspierające negocjacje w sprawie dostępu unijnych towarów i usług do rynku zamówień publicznych państw trzecich

Odsyłacze

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Data przedstawienia w PE

21.3.2012

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

20.4.2012

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

20.4.2012

EMPL

20.4.2012

ITRE

20.4.2012

IMCO

20.4.2012

 

JURI

20.4.2012

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

23.4.2012

 

 

 

Procedura obejmująca zaangażowane komisje

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

25.10.2012

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Daniel Caspary

25.4.2012

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

27.11.2012

23.1.2013

20.3.2013

28.5.2013

 

17.6.2013

17.9.2013

5.11.2013

 

Data przyjęcia

28.11.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

10

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Phil Bennion, Jutta Haug, Anthea McIntyre, Katarína Neveďalová, Marc Tarabella, Nikola Vuljanić, Roberts Zīle

Data złożenia

10.12.2013