RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe

10.12.2013 - (COM(2012)0124 – C7‑0084/2012 – 2012/0060(COD)) - ***I

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Daniel Caspary
Raportor pentru aviz (*):
Frank Engel, Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 50 din Regulamentul de procedură


Procedură : 2012/0060(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0454/2013

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe

(COM(2012)0124 – C7‑0084/2012 – 2012/0060(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0124),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0084/2012),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional, avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, avizul Comisiei pentru dezvoltare, avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0454/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Titlul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe

privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice și a concesiunilor din Uniune și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice și ale concesiunilor din țări terțe

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE)

Justificare

Aliniere la poziția Parlamentului European din cadrul negocierilor trilogului referitor la Directiva privind achizițiile publice și concesiunile.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Referirea 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- având în vedere directivele revizuite privind achizițiile publice (2011/0438(COD), 2011/0439(COD) și 2011/0437(COD);

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Referirea 3 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- având în vedere Acordul multilateral revizuit privind achizițiile publice (AAP);

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că Uniunea trebuie să definească și să desfășoare politici comune și acțiuni și să acționeze pentru asigurarea unui nivel înalt de cooperare în toate domeniile relațiilor internaționale, în scopul, printre altele, de a încuraja integrarea tuturor țărilor în economia mondială, inclusiv prin eliminarea treptată a barierelor în calea comerțului internațional.

(1) Articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că Uniunea trebuie să definească și să desfășoare politici comune și acțiuni și să acționeze pentru asigurarea unui nivel înalt de cooperare în toate domeniile relațiilor internaționale, în scopul, printre altele, de a-și proteja valorile, interesele fundamentale, securitatea, independența și integritatea și de a încuraja integrarea tuturor țărilor în economia mondială, inclusiv prin eliminarea treptată a barierelor în calea comerțului internațional.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și prin relațiile sale bilaterale, Uniunea susține o deschidere ambițioasă a piețelor internaționale ale achizițiilor publice ale Uniunii și ale partenerilor săi comerciali, într-un spirit de reciprocitate și avantaje pentru toate părțile.

(5) În cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și prin relațiile sale bilaterale, Uniunea susține o deschidere ambițioasă a piețelor internaționale ale achizițiilor publice și concesiunilor din Uniune și ale partenerilor săi comerciali, într-un spirit de reciprocitate și în beneficiul reciproc.

Justificare

Aliniere la poziția Parlamentului European din cadrul negocierilor trilogului referitor la Directiva privind achizițiile publice și concesiunile.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Achizițiile publice formează o parte importantă din produsul intern brut al Uniunii și, prin urmare, ar trebui utilizat pentru a consolida potențialul UE de inovare și producție industrială. În vederea aplicării unei strategii privind politica industrială sustenabilă în Uniune, ofertele inechitabile care includ bunuri și/sau servicii originare din afara Uniunii Europene ar trebui așadar excluse. În același timp, ar trebui asigurate condiții echitabile și de reciprocitate pentru accesul pe piață al sectoarelor industriale ale Uniunii.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Politica comercială a Uniunii ar trebui să contribuie la reducerea sărăciei la nivel mondial, prin promovarea îmbunătățirii condițiilor de muncă, a sănătății și siguranței la locul de muncă și a drepturilor fundamentale.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Multe țări terțe sunt reticente față de deschiderea propriilor piețe de achiziții publice pentru concurența internațională sau față de a-și deschide piețele mai mult decât au făcut-o până în prezent. În consecință, operatorii economici din Uniune se confruntă cu practici restrictive de achiziții din partea multor parteneri comerciali ai Uniunii. Respectivele practici restrictive privind achizițiile duc la pierderea unor oportunități comerciale importante.

(6) Multe țări terțe sunt reticente față de deschiderea propriilor piețe de achiziții publice și concesiuni pentru concurența internațională sau față de a-și deschide piețele mai mult decât au făcut-o până în prezent. În consecință, operatorii economici din Uniune se confruntă cu practici restrictive de achiziții din partea multor parteneri comerciali ai Uniunii. Respectivele practici restrictive privind achizițiile duc la pierderea unor oportunități comerciale importante.

Justificare

Aliniere la poziția Parlamentului European din cadrul negocierilor trilogului referitor la Directiva privind achizițiile publice și concesiunile.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În conformitate cu articolul 207 din TFUE, politica comercială comună în domeniul achizițiilor publice trebuie să se bazeze pe principii uniforme.

(8) În conformitate cu articolul 207 din TFUE, politica comercială comună în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor trebuie să se bazeze pe principii uniforme.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) În interesul securității juridice a operatorilor economici și a autorităților/entităților contractante din Uniune și din țările terțe, angajamentele internaționale referitoare la accesul pe piață pe care și le-a asumat Uniunea Europeană față de țările terțe în domeniul achizițiilor publice trebuie să se reflecte în ordinea juridică a UE, asigurând astfel aplicarea eficientă a acestora. Comisia trebuie să elaboreze niște orientări referitoare la aplicarea angajamentelor internaționale existente ale Uniunii Europene privind accesul pe piață. Aceste orientări trebuie actualizate periodic și trebuie să ofere informații ușor de folosit.

(9) În interesul securității juridice a operatorilor economici și a autorităților/entităților contractante din Uniune și din țările terțe, angajamentele internaționale referitoare la accesul pe piață pe care și le-a asumat Uniunea Europeană față de țările terțe în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor ar trebui să se reflecte în ordinea juridică a UE, asigurând astfel aplicarea eficientă a acestora. Comisia ar trebui să elaboreze niște orientări referitoare la aplicarea angajamentelor internaționale existente ale Uniunii Europene privind accesul pe piață. Aceste orientări ar trebui actualizate periodic și ar trebui să ofere informații ușor de folosit.

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie ilustrată în prezentul regulament. La nivel internațional, în prezent sunt reglementate numai concesiunile de lucrări.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b) Comisia ar trebui să se asigure că nu finanțează programe în cadrul cărora se atribuie și se pun în aplicare contracte publice internaționale într-un mod care nu este conform cu principiile stabilite în directivele privind achizițiile publice (2011/0438(COD), 2011/0439(COD) și 2011/0437(COD).

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Obiectivele de a îmbunătăți accesul operatorilor economici din UE pe piețele achizițiilor publice din anumite țări terțe protejate prin măsuri restrictive referitoare la achiziții publice și de a menține condiții egale de concurență în cadrul pieței unice europene impun ca tratarea bunurilor și a serviciilor din țări terțe care nu fac obiectul angajamentelor internaționale ale Uniunii să fie armonizată în întreaga Uniune Europeană.

(10) Obiectivele de a îmbunătăți accesul operatorilor economici din UE pe piețele achizițiilor publice și ale concesiunilor din anumite țări terțe protejate prin măsuri restrictive referitoare la achiziții publice și de a menține condiții egale de concurență în cadrul pieței unice europene impun ca tratarea bunurilor și a serviciilor din țări terțe care nu fac obiectul angajamentelor internaționale ale Uniunii să fie armonizată în întreaga Uniune Europeană.

Justificare

Aliniere la poziția Parlamentului European din cadrul negocierilor trilogului referitor la Directiva privind achizițiile publice și concesiunile.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) În acest scop, regulile de origine trebuie stabilite astfel încât autoritățile/entitățile contractante să știe dacă bunurile și serviciile fac obiectul angajamentelor internaționale ale Uniunii Europene. Originea unui bun trebuie stabilită în conformitate cu articolele 22-26 din Regulamentul (CE) nr. 2913/1992 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar12. În conformitate cu acest regulament, bunurile trebuie considerate ca fiind bunuri din Uniune atunci când sunt obținute sau produse în întregime în Uniune. Bunurile în producerea cărora au intervenit una sau mai multe țări terțe sunt considerate originare din țara în care au fost supuse ultimei transformări sau prelucrări substanțiale, justificate economic, efectuată într-o întreprindere echipată în acest scop și din care a rezultat un produs nou sau care reprezintă un stadiu de fabricație important. Originea unui serviciu trebuie stabilită pe baza originii persoanei fizice sau juridice care îl prestează. Orientările menționate în considerentul 9 trebuie să vizeze aplicarea în practică a regulilor de origine.

(11) În acest scop, regulile de origine ar trebui stabilite astfel încât autoritățile/entitățile contractante să știe dacă bunurile și serviciile fac obiectul angajamentelor internaționale ale Uniunii Europene. Originea unui bun ar trebui stabilită în conformitate cu articolele 59-63 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, inclusiv cu dispozițiile suplimentare de adoptat în temeiul articolului 65. În conformitate cu acest regulament, bunurile ar trebui considerate ca fiind bunuri din Uniune atunci când sunt obținute sau produse în întregime în Uniune. Bunurile în producerea cărora au intervenit una sau mai multe țări terțe sunt considerate originare din țara în care au fost supuse ultimei transformări sau prelucrări substanțiale, justificate economic, efectuată într-o întreprindere echipată în acest scop și din care a rezultat un produs nou sau care reprezintă un stadiu de fabricație important. Originea unui serviciu ar trebui stabilită pe baza originii persoanei fizice sau juridice care îl prestează. Stabilirea originii unui serviciu ar trebui să se facă în conformitate cu principiile Acordului General privind Comerțul cu Servicii (GATS) al OMC. Dispozițiile care determină regulile de origine pentru servicii ar trebui să prevină eludarea restricțiilor privind accesul la piața de achiziții publice a Uniunii prin constituirea unor societăți de tip „cutie poștală”. Orientările menționate în considerentul 9 ar trebui să vizeze aplicarea în practică a regulilor de origine.

_____________

 

12JO L 302, 19.10.1992, p. 1

 

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul dorește să sublinieze importanța de a preveni eludarea restricțiilor de pe piață prin societăți de tip „cutie poștală” (în special cu privire la articolul 3).

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Comisia trebuie să evalueze dacă ar trebui să aprobe excluderea, de către autoritățile/entitățile contractante în sensul Directivelor [2004/17/CE, 2004/18/CE și al Directivei [….] a Parlamentului European și a Consiliului din [….]…. privind atribuirea contractelor de concesiune13, din procedurile de atribuire a contractelor, în ceea ce privește contractele cu o valoare estimată egală cu sau mai mare de 5 000 000 EUR, a bunurilor și serviciilor care nu fac obiectul angajamentelor internaționale asumate de Uniunea Europeană.

(12) Comisia ar trebui să evalueze dacă aprobă excluderea de către autoritățile/entitățile contractante în sensul Directivelor [2004/17/CE, 2004/18/CE și al Directivei [….] a Parlamentului European și a Consiliului din [….]…. privind atribuirea contractelor de concesiune13 a bunurilor și serviciilor care nu fac obiectul unor angajamente internaționale asumate de Uniunea Europeană din procedurile de atribuire a contractelor, în ceea ce privește procedurile de atribuire a contractelor sau concesiunilor cu o valoare estimată mai mare sau egală cu 5 000 000 EUR. Aceasta nu privește procedurile de atribuire a contractelor de bunuri și servicii originare din țări din Spațiul Economic European, conform regulilor de origine aplicabile, a contractelor de bunuri și servicii originare din țări care beneficiază de regimul „Totul în afară de arme” conform anexei IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului1, precum și a contractelor de bunuri și servicii originare din țări în curs de dezvoltare care sunt considerate vulnerabile din cauza lipsei diversificării și a integrării insuficiente în sistemul comercial internațional conform definiției din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 978/2012.

________________

________________

13 JO L….

13 JO L….

 

13a Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului (JO L 303, 31.10.2012, p.1).

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să clarifice care țări terțe nu vor intra în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Din considerente de transparență, autoritățile/entitățile contractante care intenționează să își utilizeze competențele, în conformitate cu prezentul regulament, pentru a exclude ofertele ce conțin bunuri și/sau servicii originare din afara Uniunii Europene, în cadrul cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a bunurilor sau serviciilor respective din procedurile de atribuire a contractelor trebuie să informeze operatorii economici în legătură cu acest lucru prin anunțul de participare publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(13) Din considerente de transparență, autoritățile/entitățile contractante care intenționează să își utilizeze competențele, în conformitate cu prezentul regulament, pentru a exclude ofertele ce conțin bunuri și/sau servicii originare din afara Uniunii Europene, în cadrul cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50% din valoarea totală a bunurilor sau serviciilor respective din procedurile de atribuire a contractelor sau a concesiunilor ar trebui să informeze operatorii economici în legătură cu acest lucru prin anunțul de participare publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de Directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel folosit în Regulamentul privind concesiunile, întrucât prezentul regulament se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie ilustrată în prezentul regulament.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Pentru contractele a căror valoare estimată este egală cu sau mai mare de 5 000 000 EUR, Comisia trebuie să aprobe excluderea planificată dacă acordul internațional privind accesul pe piață în domeniul achizițiilor publice existent între Uniune și țara de unde sunt originare bunurile și/sau serviciile conține, pentru bunurile și/sau serviciile pentru care este propusă excluderea respectivă, rezerve explicite privind accesul pe piață formulate de Uniune. Dacă nu există un astfel de acord, Comisia trebuie să aprobe excluderea dacă țara terță menține măsuri restrictive referitoare la achiziții publice care duc la o lipsă a reciprocității substanțiale în privința deschiderii pieței între Uniune și respectiva țară terță. Trebuie să se considere că lipsește o reciprocitate substanțială atunci când măsurile restrictive referitoare la achiziții duc la discriminări grave și repetate ale operatorilor economici, bunurilor și serviciilor din UE.

(15) Pentru contractele și concesiunile a căror valoare estimată este egală cu sau mai mare de 5 000 000 EUR, Comisia ar trebui să aprobe excluderea planificată dacă acordul internațional privind accesul pe piață în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor existent între Uniune și țara de unde sunt originare bunurile și/sau serviciile conține, pentru bunurile și/sau serviciile pentru care este propusă excluderea respectivă, rezerve explicite privind accesul pe piață formulate de Uniune. Dacă nu există un astfel de acord, Comisia ar trebui să aprobe excluderea dacă țara terță menține măsuri restrictive referitoare la achiziții publice în domeniul achizițiilor sau al atribuirii de concesiuni care duc la o lipsă a reciprocității substanțiale în privința deschiderii pieței între Uniune și respectiva țară terță. Ar trebui să se considere că lipsește o reciprocitate substanțială atunci când măsurile restrictive referitoare la achiziții în domeniul achizițiilor sau al atribuirii de concesiuni duc la discriminări grave și repetate ale operatorilor economici, bunurilor și serviciilor din UE sau în măsura în care nerespectarea dispozițiilor dreptului internațional în domeniul muncii, enumerate în anexa XI la Directiva privind achizițiile publice [...] (2013) și în anexa XIV la Directiva privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale [...] 2013, de către autoritățile publice a dus la dificultățile întâmpinate și raportate Comisiei de întreprinderile europene atunci când acestea au încercat să obțină atribuirea de contracte de achiziții și concesiuni în țări terțe.

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să instituie o legătură mai apropiată între procedura instituită la articolul 6 și articolul 8.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Atunci când evaluează existența unei lipse a reciprocității substanțiale, Comisia trebuie să examineze în ce măsură legislația referitoare la achizițiile publice din țara în cauză asigură transparența în conformitate cu standardele internaționale în domeniul achizițiilor publice și împiedică orice fel de discriminare a bunurilor, serviciilor și operatorilor economici din Uniune. În plus, Comisia trebuie să examineze în ce măsură autoritățile publice și/sau entitățile contractante individuale mențin sau adoptă practici discriminatorii față de bunurile, serviciile și operatorii economici din Uniune.

(16) Atunci când evaluează existența unei lipse a reciprocității substanțiale, Comisia ar trebui să examineze în ce măsură legislația referitoare la achizițiile publice și concesiunile din țara în cauză asigură transparența în conformitate cu standardele internaționale în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor și împiedică orice fel de discriminare a bunurilor, a serviciilor și a operatorilor economici din Uniune. În plus, Comisia ar trebui să examineze în ce măsură autoritățile publice și/sau entitățile contractante individuale mențin sau adoptă practici discriminatorii față de bunurile, serviciile și operatorul economic din Uniune sau în ce măsura nerespectarea dispozițiilor dreptului internațional în domeniul muncii, enumerate în anexa XI la Directiva privind achizițiile publice [...] (2013) și în anexa XIV la Directiva privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale [...] 2013, de către autoritățile publice a dus la dificultățile întâmpinate și raportate Comisiei de întreprinderile europene atunci când acestea au încercat să obțină atribuirea de contracte de achiziții și concesiuni în țări terțe.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Atunci când evaluează oferte care includ bunuri și/sau servicii originare din afara Uniunii, autoritățile contractante și Comisia ar trebui să asigure respectarea criteriilor pentru un comerț echitabil, precum și respectarea drepturilor în domeniul muncii și a standardelor de mediu, astfel cum sunt prevăzute la articolul 15 alineatul (2), precum și în anexa XI la Directiva privind achizițiile publice [...] (2013) XXX.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Comisia trebuie să poată împiedica o excludere planificată să producă un posibil efect negativ asupra negocierilor comerciale aflate în desfășurare cu țara în cauză. Prin urmare, Comisia trebuie să poată adopta, în cazul în care o țară se angajează în negocieri importante cu Uniunea în ceea ce privește accesul pe piață în domeniul achizițiilor publice și Comisia consideră că există perspective rezonabile de a elimina practicile restrictive de achiziții publice în viitorul apropiat, un act de punere în aplicare care să prevadă că bunurile și serviciile din țara respectivă nu trebuie excluse din procedurile de atribuire a contractelor pentru o perioadă de un an.

(17) Comisia ar trebui să poată împiedica eventualele efecte negative ale unei excluderi planificate asupra negocierilor comerciale aflate în desfășurare cu țara în cauză. Prin urmare, Comisia ar trebui să poată adopta, în cazul în care o țară se angajează în negocieri importante cu Uniunea în ceea ce privește accesul pe piață în domeniul achizițiilor publice și/sau al concesiunilor și Comisia consideră că există perspective rezonabile de a elimina practicile restrictive de achiziții publice și/sau de concesiuni în viitorul apropiat, un act de punere în aplicare care să prevadă că bunurile și serviciile din țara respectivă nu ar trebui excluse din procedurile de atribuire a contractelor pentru o perioadă de un an.

Justificare

Aliniere la poziția Parlamentului European din cadrul negocierilor trilogului referitor la Directiva privind achizițiile publice și concesiunile.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Dat fiind că accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața achizițiilor publice din Uniune se încadrează în domeniul de aplicare al politicii comerciale comune, statele membre sau autoritățile/entitățile contractante ale acestora nu trebuie să poată restricționa accesul bunurilor sau al serviciilor din țări terțe la propriile proceduri de achiziții prin niciun fel de alte măsuri decât cele prevăzute în prezentul regulament.

(18) Dat fiind că accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața achizițiilor publice și a concesiunilor din Uniune se încadrează în domeniul de aplicare al politicii comerciale comune, statele membre sau autoritățile/entitățile contractante ale acestora nu ar trebui să poată restricționa accesul bunurilor sau al serviciilor din țări terțe la propriile proceduri de achiziții prin niciun fel de alte măsuri decât cele prevăzute în prezentul regulament sau în legislația relevantă a UE.

Justificare

Întrucât este imposibil de prevăzut ce dispoziții va conține viitorul regulament, este prea devreme să se decidă dacă acesta va constitui singurul temei juridic pentru restricționarea accesului bunurilor și serviciilor din țări terțe pe piața achizițiilor publice din Uniune. Referirea mai largă la legislația UE include dispozițiile prevăzute la articolele 58 și 59 din Directiva 2004/17/CE, excluzând măsurile naționale care nu respectă legislația UE.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Având în vedere dificultatea mai mare a autorităților/entităților contractante de a evalua explicațiile ofertanților, în contextul ofertelor care conțin bunuri și/sau servicii provenind din afara Uniunii Europene în cazul cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a acestor bunuri sau servicii, este necesar să se asigure o mai mare transparență în tratarea ofertelor anormal de scăzute. Pe lângă normele prevăzute la articolul 69 din Directiva privind achizițiile publice și la articolul 79 din Directiva privind achizițiile realizate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, autoritatea/entitatea contractantă care intenționează să accepte o astfel de ofertă anormal de scăzută trebuie să-i informeze pe ceilalți ofertanți în scris în legătură cu acest lucru, inclusiv cu privire la motivele caracterului anormal de scăzut al prețului sau al costurilor percepute. Acest fapt permite ofertanților respectivi să contribuie la o evaluare mai exactă a capacității ofertantului câștigător de a executa pe deplin contractul în condițiile prevăzute în documentația aferentă procedurii de achiziții. Prin urmare, aceste informații suplimentare ar duce la crearea unor condiții de concurență mai echitabile pe piața UE a achizițiilor publice.

(19) Având în vedere dificultatea mai mare a autorităților/entităților contractante de a evalua explicațiile ofertanților, în contextul ofertelor care conțin bunuri și/sau servicii provenind din afara Uniunii Europene în cazul cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a acestor bunuri sau servicii, este necesar să se asigure o mai mare transparență în tratarea ofertelor anormal de scăzute. Ofertele care par anormal de scăzute în raport cu lucrările, bunurile sau serviciile ar putea să se bazeze pe ipoteze sau practici necorespunzătoare din punct de vedere tehnic, economic sau juridic. Pe lângă normele prevăzute la articolul 69 din Directiva 20XX/XXX/UE a Parlamentului European și a Consiliului13a și la articolul 79 din Directiva 20XX/XXX/UE a Parlamentului European și a Consiliului13b, autoritatea/entitatea contractantă care intenționează să accepte o astfel de ofertă anormal de scăzută ar trebui să îi informeze pe ceilalți ofertanți în scris în legătură cu acest lucru, inclusiv cu privire la motivele caracterului anormal de scăzut al prețului sau al costurilor percepute. Dacă ofertantul nu poate furniza o explicație satisfăcătoare, autoritatea contractantă ar trebui să aibă dreptul de a refuza oferta. Acest fapt permite ofertanților respectivi să contribuie la o evaluare mai exactă a capacității ofertantului câștigător de a executa pe deplin contractul în condițiile prevăzute în documentația aferentă procedurii de achiziții. Prin urmare, aceste informații suplimentare ar duce la crearea unor condiții de concurență mai echitabile pe piața UE a achizițiilor publice.

 

_________________

 

13a Directiva 20XX/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice (JO XXX) (2011/0438(COD)).

 

13b Directiva 20XX/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (JO XXX) (2011/0439(COD)).

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Comisia trebuie să poată iniția în orice moment, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri a părților interesate ori a unui stat membru, o anchetă externă în materie de achiziții cu privire la practicile restrictive de achiziții pe care se presupune că le-ar menține o țară terță. În special, aceasta trebuie să țină seama de faptul că Comisia a aprobat o serie de excluderi planificate referitoare la o țară terță în temeiul articolului 6 alineatul (2) din prezentul regulament. Aceste proceduri de anchetă nu ar trebui să aducă atingere Regulamentului (CE) nr. 3286/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 privind adoptarea procedurilor comunitare în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Comunitate a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (OMC)14.

(20) Comisia ar trebui să poată iniția în orice moment, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri a părților interesate ori a unui stat membru, o anchetă externă în materie de achiziții cu privire la practicile restrictive de achiziții și concesiuni pe care se presupune că le-ar menține o țară terță. Aceste proceduri de anchetă nu ar trebui să aducă atingere Regulamentului (CE) nr. 3286/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 privind adoptarea procedurilor comunitare în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Comunitate a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (OMC)14.

________________

________________

14.JO L 349, 31.12.1994

14.JO L 349, 31.12.1994

Justificare

Aliniere la dispozițiile pentru a realiza o legătură mai strânsă între procedura instituită la articolul 6 și articolul 8.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) În cazul în care Comisia, pe baza informațiilor aflate la dispoziția sa, are motive să creadă că o țară terță a adoptat sau menține o practică restrictivă de achiziții publice, aceasta trebuie să poată iniția o anchetă. Dacă se confirmă existența unei practici restrictive privind achizițiile publice într-o țară terță, Comisia trebuie să invite țara în cauză să participe la consultări cu scopul de a ameliora oportunitățile de achiziții pentru operatorii economici, bunuri și servicii în cadrul achizițiilor publice din țara respectivă.

(21) În cazul în care Comisia, pe baza informațiilor aflate la dispoziția sa, are motive să creadă că o țară terță a adoptat sau menține o practică restrictivă de achiziții publice și de concesiuni, aceasta ar trebui să poată iniția o anchetă. Dacă se confirmă existența unei practici restrictive privind achizițiile publice într-o țară terță, Comisia ar trebui să invite țara în cauză să participe la consultări cu scopul de a ameliora oportunitățile de achiziții pentru operatorii economici, bunuri și servicii în cadrul achizițiilor publice din țara respectivă.

Justificare

Aliniere la poziția Parlamentului European din cadrul negocierilor trilogului referitor la Directiva privind achizițiile publice și concesiunile.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Dacă consultările cu țara în cauză nu duc la o ameliorare suficientă a oportunităților de achiziții pentru operatorii economici, bunurile și serviciile din UE, Comisia trebuie să ia măsuri restrictive adecvate.

(22) Dacă consultările cu țara în cauză nu duc la o ameliorare suficientă a oportunităților de achiziții pentru operatorii economici, bunurile și serviciile din UE într-un termen rezonabil sau dacă măsurile de remediere/corective luate de țara terță respectivă nu sunt considerate satisfăcătoare, Comisia trebuie să ia măsuri restrictive adecvate.

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să evite o procedură de consultare interminabilă [aliniere a considerentului la eliminarea articolului 9 alineatul (3) al treilea paragraf].

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Aceste măsuri pot implica excluderea obligatorie a anumitor bunuri și servicii din țări terțe din procedurile de achiziții publice din Uniunea Europeană sau pot aplica ofertelor alcătuite din bunuri sau servicii originare din țara respectivă o penalizare obligatorie privind prețul. Pentru a evita eludarea acestor măsuri, este posibil să fie necesară și excluderea anumitor persoane juridice aflate sub control străin sau în proprietate străină stabilite în Uniunea Europeană, care nu sunt implicate în activități comerciale semnificative astfel încât să aibă o legătură directă și efectivă cu economia unui stat membru în cauză. Măsurile adecvate nu trebuie să fie disproporționate în raport cu practicile restrictive de achiziții pentru care sunt aplicate.

(23) Aceste măsuri pot implica excluderea obligatorie a anumitor bunuri și servicii din țări terțe din procedurile de achiziții publice sau din procedurile de atribuire a concesiunilor din Uniunea Europeană sau pot aplica ofertelor alcătuite din bunuri sau servicii originare din țara respectivă o penalizare obligatorie privind prețul. Pentru a evita eludarea acestor măsuri, este posibil să fie necesară și excluderea anumitor persoane juridice aflate sub control străin sau în proprietate străină stabilite în Uniunea Europeană, care nu sunt implicate în activități comerciale semnificative astfel încât să aibă o legătură directă și efectivă cu economia unui stat membru în cauză. Măsurile adecvate nu ar trebui să fie disproporționate în raport cu practicile restrictive de achiziții pentru care sunt aplicate și ar trebui să se aplice pe o perioadă de cel mult cinci ani, care poate fi prelungită cu cinci ani.

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să limiteze la cinci ani perioada de excludere obligatorie a anumitor bunuri și servicii din țări terțe.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a) Este, de asemenea, imperativ ca, în vederea unei integrări adecvate a cerințelor de mediu, sociale și de muncă, autoritățile contractante să adopte măsuri relevante pentru a asigura respectarea obligațiilor din legislația socială, a muncii și a mediului care se aplică în locul în care sunt executate lucrările și care decurg din obligațiile internaționale, din legile, reglementările, decretele și deciziile de la nivel național și de la nivelul Uniunii, precum și din contractele colective de muncă.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) În contextul politicii globale a Uniunii referitoare la țările cel mai puțin dezvoltate prevăzută, printre altele, în Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011, este necesar ca bunurile și serviciile din aceste țări să fie asimilate bunurilor și serviciilor din Uniune.

(26) În contextul obiectivului global de politică a Uniunii de a sprijini creșterea economică a țărilor în curs de dezvoltare și integrarea acestora în lanțul valoric global, care stă la baza instituirii de către Uniune a unui sistem generalizat de preferințe conform Regulamentului (UE) nr. 978/2012, ar trebui să se asimileze drept bunuri și servicii ale Uniunii bunurile și serviciile din țările cel mai puțin dezvoltate care beneficiază de regimul „Totul în afară de arme”, precum și bunurile și serviciile din țările în curs de dezvoltare considerate ca fiind vulnerabile din cauza lipsei diversificării și a integrării insuficiente în sistemul comercial internațional conform definiției din anexele IV și respectiv VII la Regulamentul (UE) nr. 978/2012.

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să excludă țările cel mai puțin dezvoltate și țările care ar putea fi beneficiare ale SGP+ din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Pentru a reflecta în ordinea juridică a Uniunii Europene angajamentele internaționale privind accesul pe piață asumate în domeniul achizițiilor publice după adoptarea prezentului regulament, trebuie să se confere Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la modificări ale listei acordurilor internaționale anexate la prezentul regulament. De o importanță deosebită este faptul că, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia trebuie să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia trebuie să garanteze transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.

(27) Pentru a reflecta în ordinea juridică a Uniunii Europene angajamentele internaționale privind accesul pe piață asumate în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor după adoptarea prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificări ale listei acordurilor internaționale anexate la prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de Directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel folosit în Regulamentul privind concesiunile, întrucât prezentul regulament se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie ilustrată în prezentul regulament.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30) Comisia trebuie să transmită, cel puțin o dată la trei ani, un raport privind aplicarea prezentului regulament.

(30) Comisia trebuie să transmită, cel puțin o dată la trei ani, un raport privind aplicarea prezentului regulament. În cadrul raportului său, Comisia ar trebui să analizeze funcționarea prezentului regulament, precum și progresele înregistrate în privința asigurării reciprocității în ceea ce privește deschiderea piețelor de achiziții publice. Împreună cu cel de-al doilea raport privind aplicarea prezentului regulament, care are ca termen șase ani de la intrarea în vigoare a regulamentului, Comisia ar trebui fie să facă o propunere de îmbunătățire a regulamentului, fie să menționeze motivele pentru care consideră că nu este nevoie să se modifice prezentul regulament. În cazul în care Comisia nici nu face o propunere, nici nu menționează motivele pentru care consideră că nu este nevoie să se modifice prezentul regulament, prezentul regulament ar trebui să nu se mai aplice.

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să introducă o clauză de revizuire.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31) În conformitate cu principiul proporționalității, este necesar și adecvat, în vederea realizării obiectivului fundamental de a institui o politică externă comună în domeniul achizițiilor publice, să se stabilească norme cu privire la tratamentul aplicat bunurilor și serviciilor care nu fac obiectul angajamentelor internaționale ale Uniunii Europene. Prezentul regulament privind accesul operatorilor economici, al bunurilor și serviciilor din țări terțe nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor urmărite, în conformitate cu articolul 5 al treilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană,

(31) În conformitate cu principiul proporționalității, este necesar și adecvat, în vederea realizării obiectivului fundamental de a institui o politică externă comună în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor, să se stabilească norme cu privire la tratamentul aplicat bunurilor și serviciilor care nu fac obiectul angajamentelor internaționale ale Uniunii Europene. Prezentul regulament privind accesul operatorilor economici, al bunurilor și serviciilor din țări terțe nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor urmărite, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de Directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel folosit în Regulamentul privind concesiunile, întrucât prezentul regulament se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie ilustrată în prezentul regulament.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește norme referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe la procedura de atribuire de contracte pentru executarea unor lucrări sau a unei opere, furnizarea de bunuri și prestarea de servicii de către autorități/entități contractante din Uniune și stabilește proceduri de sprijinire a negocierilor pe tema accesului bunurilor și serviciilor din Uniune la piețele de achiziții publice din țări terțe.

(1) Prezentul regulament stabilește norme referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe la procedura de atribuire de contracte pentru executarea unor lucrări sau a unei lucrări, furnizarea de bunuri și prestarea de servicii de către autorități/entități contractante din Uniune și stabilește proceduri de sprijinire a negocierilor pe tema accesului bunurilor și serviciilor din Uniune la piețele de achiziții publice din țări terțe. Statele membre sau autoritățile/entitățile contractante ale acestora pot restricționa accesul bunurilor și serviciilor din țări terțe la procedurile lor de achiziții numai prin măsurile prevăzute de prezentul regulament sau prin legislația relevantă a Uniunii.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament se aplică atribuirii contractelor în cazul cărora bunurile sau serviciile sunt achiziționate pentru uz public și nu în scopul revânzării ori în vederea utilizării în producția de bunuri sau în prestarea de servicii în scopul vânzării.

Prezentul regulament se aplică atribuirii contractelor în cazul cărora bunurile sau serviciile sunt achiziționate pentru uz public și atribuirii de concesiuni pentru servicii furnizate pentru nevoile autorităților publice, și nu în scopul revânzării ori în vederea utilizării în producția de bunuri sau în prestarea de servicii în scopul vânzării.

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de Directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel folosit în Regulamentul privind concesiunile, întrucât prezentul regulament se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie ilustrată în prezentul regulament. În schimb, nu există contracte de concesiune de furnizare de bunuri.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) furnizor” înseamnă persoanele fizice sau juridice care oferă pe piață bunuri;

(a) operator economic” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau entitate publică sau grup de astfel de persoane și/sau entități care oferă pe piață execuția uneia sau a mai multor lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

Justificare

Aliniere la poziția Parlamentului European din cadrul negocierilor referitoare la Directiva privind achizițiile publice.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) prestator de servicii” înseamnă persoanele fizice sau juridice care prezintă pe piață oferte pentru executarea unor lucrări sau a unei opere ori servicii;

(b) ofertant” înseamnă un operator economic care a depus o ofertă;

Justificare

Aliniere la poziția Parlamentului European din cadrul negocierilor referitoare la Directiva privind achizițiile publice.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) „bunuri sau servicii care fac obiectul unor acorduri” înseamnă un bun sau un serviciu originare din țări cu care Uniunea a încheiat un acord internațional în domeniul achizițiilor publice, inclusiv angajamente privind accesul pe piață, și în cazul cărora se aplică acordul relevant. Anexa I la prezentul regulament conține o listă a acordurilor relevante;

(d) „bunuri sau servicii care fac obiectul unor acorduri” înseamnă un bun sau un serviciu originar din țări cu care Uniunea a încheiat un acord internațional în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor, inclusiv angajamente privind accesul pe piață, și în cazul cărora se aplică acordul relevant. Anexa I la prezentul regulament conține o listă a acordurilor relevante;

 

[Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării (adăugarea mențiunii privind concesiunile, atunci când se face referire la achizițiile publice); adoptarea regulamentului impune adaptări tehnice în întregul text.]

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de Directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel folosit în Regulamentul privind concesiunile, întrucât prezentul regulament se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie ilustrată în regulament.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) termenul „operator economic” include deopotrivă conceptul de furnizor și pe cel de prestator de servicii;

eliminat

Justificare

Aliniere la poziția Parlamentului European din cadrul negocierilor referitoare la Directiva privind achizițiile publice.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) operatorul economic care a depus o ofertă se numește „ofertant”;

eliminat

Justificare

Aliniere la poziția Parlamentului European din cadrul negocierilor referitoare la Directiva privind achizițiile publice.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) o „penalizare obligatorie privind prețul” se referă la o obligație a entităților contractante de a crește, sub rezerva anumitor excepții, prețul pentru serviciile și/sau bunurile originare din anumite țări terțe care au fost oferite în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor.

(e) o „penalizare obligatorie privind prețul” se referă la o obligație a entităților contractante de a crește, sub rezerva anumitor excepții, prețul pentru serviciile și/sau bunurile originare din anumite țări terțe care au fost oferite în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor sau al procedurilor de atribuire a concesiunilor.

 

[Această modificare se aplică întregului text legislativ (adăugarea mențiunii privind „procedurile de atribuire a concesiunilor”, atunci când se face trimitere la „proceduri de atribuire a contractelor”, atât la singular, cât și la plural); dacă amendamentul este adoptat va fi necesară realizarea adaptărilor tehnice în întregul text.]

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de Directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel folosit în Regulamentul privind concesiunile, întrucât prezentul regulament se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie ilustrată în prezentul regulament.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ga) „lipsă de reciprocitate substanțială” înseamnă existența oricăror măsuri, proceduri sau practici legislative, administrative sau de reglementare, adoptate sau executate de autoritățile publice sau de entitățile contractante individuale dintr-o țară terță, care restricționează accesul pe piața achizițiilor publice sau a concesiunilor, în special prin lipsa transparenței în comparație cu standardele internaționale și prin acte cu putere de lege sau practici administrative discriminatorii, fapt ce conduce la un tratament discriminatoriu grav și recurent împotriva operatorilor economici, bunurilor și serviciilor din Uniune.

 

Se consideră „lipsă de reciprocitate substanțială” și în cazul în care nerespectarea de către autoritățile publice a dispozițiilor din dreptul internațional al muncii enumerate în anexa XI la Directiva privind achizițiile publice [...] 2013 și în anexa XIV la Directiva privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale [...] 2013 a dus la dificultățile întâmpinate și raportate Comisiei de întreprinderile europene atunci când au încercat să obțină atribuirea de contracte și concesiuni în țări terțe.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Originea unui bun se stabilește în conformitate cu articolele 22-26 din Regulamentul (CE) nr. 2913/1992 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar18.

(1) Originea unui bun trebuie stabilită în conformitate cu articolele 59-63 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, inclusiv cu dispozițiile suplimentare de adoptat în temeiul articolului 65 din acest regulament.

__________________

 

18 JO L 302, 19.10.1992, p. 1

 

Justificare

Regulamentul 2012/0027 (COD) de stabilire a Codului Vamal al Uniunii (reformare) este în curs de finalizare în momentul de față și va abroga și înlocui Regulamentul (CE) nr. 450/2008 (Codul Vamal Modernizat), precum și Regulamentul (CE) nr. 2913/1992. Acest regulament ar trebui să fie votat în plen în septembrie și ar trebui să intre în vigoare până la 1 noiembrie 2013.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Originea unui serviciu se stabilește pe baza originii persoanei fizice sau juridice care îl prestează. Originea prestatorului de servicii se consideră a fi:

Originea unui serviciu se stabilește pe baza originii persoanei fizice sau juridice care îl prestează. Originea operatorului economic care prestează serviciul se consideră a fi:

Justificare

Aliniere la poziția Parlamentului European din cadrul negocierilor referitoare la Directiva privind achizițiile publice.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tratamentul acordat bunurilor și serviciilor care fac obiectul unor acorduri

Tratamentul acordat bunurilor și serviciilor care fac obiectul unor acorduri

La atribuirea contractelor pentru executarea unor lucrări și/sau a unei opere, pentru furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, autoritățile/entitățile contractante trebuie să acorde bunurilor și serviciilor care fac obiectul unor acorduri același tratament ca și cel acordat bunurilor și serviciilor originare din Uniunea Europeană.

La atribuirea contractelor pentru executarea unor lucrări și/sau a unei opere, pentru furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii sau la atribuirea concesiunilor pentru lucrări sau servicii, autoritățile/entitățile contractante acordă bunurilor și serviciilor care fac obiectul unor acorduri același tratament ca și cel acordat bunurilor și serviciilor originare din Uniunea Europeană.

Bunurile sau serviciile originare din țările cel mai puțin dezvoltate enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 732/2008 sunt tratate ca bunuri și servicii care fac obiectul unor acorduri.

Bunurile sau serviciile originare din țările cele mai puțin dezvoltate enumerate în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului sau din țările în curs de dezvoltare care sunt considerate a fi vulnerabile din cauza lipsei diversificării și a integrării insuficiente în sistemul comercial internațional și în economia mondială, în sensul definiției din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 978/2012, sunt tratate ca bunuri și servicii care fac obiectul unor acorduri.

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să excludă țările cele mai puțin dezvoltate și țările care ar putea fi beneficiare ale SGP Plus din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La cererea autorităților/entităților contractante, Comisia evaluează dacă este cazul să aprobe, pentru contractele cu o valoare estimată egală cu sau mai mare de 5 000 000 EUR, exclusiv TVA, excluderea din procedurile de atribuire a contractelor a ofertelor care cuprind bunuri sau servicii originare din afara Uniunii, dacă valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a bunurilor sau a serviciilor care constituie oferta, în condițiile prezentate în continuare.

(1) Atunci când Comisia inițiază o anchetă externă în materie de achiziții conform articolului 8, Comisia, la cererea autorităților/entităților contractante și după publicarea anunțului de inițiere în jurnalul Oficial al Uniunii Europene, evaluează dacă este cazul să aprobe, pentru contractele cu o valoare estimată egală cu sau mai mare de 5 000 000 EUR, fără TVA, excluderea din procedurile de atribuire a contractelor a ofertelor care cuprind bunuri sau servicii originare din afara Uniunii, dacă valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a bunurilor sau a serviciilor care constituie oferta, în condițiile prezentate în continuare.

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să instituie o legătură mai strânsă între procedura instituită la articolul 6 și articolul 8.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă autoritățile/entitățile contractante intenționează să solicite excluderea din procedurile de atribuire a contractelor pe baza alineatului (1), ele indică acest lucru în anunțul de participare pe care îl publică în temeiul articolului 35 din Directiva 2004/18/CE sau al articolului 42 din Directiva 2004/17/CE sau al articolului 26 din Directiva privind atribuirea contractelor de concesiune.

Dacă autoritățile/entitățile contractante intenționează să solicite excluderea din procedurile de atribuire a contractelor pe baza alineatului (1), ele indică acest lucru în mod clar, în partea introductivă a „specificațiilor tehnice” sau a „documentului descriptiv” prevăzute la articolul 2 punctul 15 din Directiva [2014/…/UE] privind achizițiile publice și din Directiva [2014/…/UE] privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale ori în partea introductivă a „cerințelor tehnice și funcționale” menționate la articolul 2 punctul 13 din Directiva [2014/…/UE] privind atribuirea contractelor de concesiune.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care autoritățile/entitățile contractante primesc oferte care îndeplinesc condițiile de la alineatul (1) pentru care intenționează să solicite excluderea din motivul respectiv, ele notifică Comisia. În timpul procedurii de notificare, autoritatea/entitatea contractantă își poate continua analiza ofertelor.

În cazul în care autoritățile/entitățile contractante primesc oferte care îndeplinesc condițiile de la alineatul (1) pentru care intenționează să solicite excluderea din motivul respectiv, ele notifică acest lucru Comisiei în termen de opt zile calendaristice. În timpul procedurii de notificare, autoritatea/entitatea contractantă își poate continua analiza ofertelor.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) descrierea obiectului contractului;

(b) descrierea obiectului contractului sau al concesiunii;

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(da) dacă este cazul, orice alte informații considerate utile de Comisie.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate solicita informații suplimentare autorității/entității contractante.

eliminat

Justificare

Ancheta fiind desfășurată în temeiul articolului 8, termenele privind această anchetă trebuie să figureze în acest articol.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile respective se transmit în termen de opt zile lucrătoare, începând cu prima zi lucrătoare care urmează datei la care autoritatea/entitatea contractantă respectivă primește cererea de informații suplimentare. Dacă Comisia nu primește niciun fel de informații în acest termen, perioada stabilită la alineatul (3) se suspendă până ce Comisia primește informațiile solicitate.

Informațiile respective se transmit în termen de opt zile calendaristice, începând cu prima zi calendaristică care urmează datei la care autoritatea/entitatea contractantă respectivă primește cererea de informații suplimentare. Dacă Comisia nu primește niciun fel de informații în acest termen, perioada stabilită la alineatul (3) se suspendă până ce Comisia primește informațiile solicitate.

Justificare

Raportorul ar dori să se asigure că termenul „zile calendaristice” este folosit cu consecvență în întreaga propunere în loc de a folosi diverse alte formulări cum ar fi „zile”, „zile calendaristice” și „zile lucrătoare”.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pentru contractele menționate la alineatul (1), Comisia adoptă un act de punere în aplicare privind aprobarea excluderii planificate în termen de două luni începând cu prima zi lucrătoare care urmează datei la care Comisia primește notificarea. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2). Această perioadă poate fi prelungită o dată cu maximum două luni în cazuri justificate corespunzător, în special dacă informațiile conținute în notificare sau în documentele anexate la aceasta sunt incomplete sau inexacte ori dacă faptele raportate suferă modificări substanțiale. Dacă, la sfârșitul acestei perioade de două luni sau a perioadei prelungite, Comisia nu a adoptat nicio decizie, nici de aprobare, nici de respingere a excluderii, se consideră că excluderea a fost respinsă de Comisie.

(3) În cazul în care constată, pentru bunurile și/sau serviciile pentru care se propune excluderea, o lipsă de reciprocitate substanțială în sensul definiției de la articolul 2 punctul 1 litera (ga), Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care aprobă excluderea ofertanților vizați de anchetă, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2). Actul de punere în aplicare se adoptă în termen de o lună începând din prima zi calendaristică de la primirea cererii menționate la alineatul (1). Această perioadă poate fi prelungită o dată cu maximum o lună în cazuri justificate corespunzător, în special dacă informațiile conținute în notificare sau în documentele anexate la aceasta sunt incomplete sau inexacte ori dacă faptele raportate suferă modificări substanțiale. Dacă, la sfârșitul acestei perioade de o lună sau a perioadei prelungite, Comisia nu a adoptat nicio decizie, nici de aprobare, nici de respingere a excluderii, se consideră că excluderea a fost respinsă de Comisie.

 

Această excludere rămâne o măsură cu caracter temporar în așteptarea rezultatelor anchetei externe în materie de achiziții prevăzute la articolul 8, a concluziilor procedurii de consultare prevăzute la articolul 9 și, după caz, a adoptării unor eventuale măsuri care să limiteze accesul bunurilor și serviciilor care nu fac obiectul unui acord pe piața achizițiilor publice din Uniune, în temeiul articolului 10.

Justificare

Raportorul ar dori să se asigure că termenul „zile calendaristice” este folosit cu consecvență în întreaga propunere în loc de a folosi diverse alte formulări cum ar fi „zile”, „zile calendaristice” și „zile lucrătoare”. În plus, raportorul ar dori să scurteze durata procedurilor în întreaga propunere pentru a asigura o protecție mai rapidă.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) dacă nu există un acord precum cel menționat la litera (a), iar țara terță menține măsuri restrictive referitoare la achiziții care duc la o lipsă de reciprocitate substanțială în privința deschiderii pieței între Uniune și țara terță în cauză.

(b) dacă nu există un acord precum cel menționat la litera (a), iar țara terță menține măsuri restrictive referitoare la achiziții sau la atribuirea concesiunilor care duc la o lipsă de reciprocitate substanțială în privința deschiderii pieței între Uniune și țara terță în cauză, mai ales în cazul în care respectivele măsuri restrictive prejudiciază politica industrială a Uniunii.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul literei (b), se consideră că lipsește o reciprocitate substanțială atunci când măsurile restrictive referitoare la achiziții duc la discriminări grave și repetate ale operatorilor economici, bunurilor și serviciilor din Uniune.

eliminat

Justificare

Prezentul alineat este înlocuit de noul articol 2 alineatul (2) litera (ea) (nouă).

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Atunci când evaluează dacă există o lipsă de reciprocitate substanțială, Comisia analizează următoarele elemente:

eliminat

(a) măsura în care legislația în materie de achiziții publice din țara în cauză asigură transparența în conformitate cu standardele internaționale în domeniul achizițiilor publice și împiedică discriminarea bunurilor, a serviciilor și a operatorilor economici din Uniune;

 

(b) măsura în care autoritățile publice și/sau entitățile contractante individuale mențin sau adoptă practici discriminatorii față de bunurile, serviciile și operatorii economici din Uniune.

 

Justificare

Prezentul alineat este înlocuit de noul articol 2 alineatul (2) litera (ea) (nouă).

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Autoritățile/entitățile contractante care au exclus oferte în temeiul alineatului (1) trebuie să indice acest lucru în anunțul privind atribuirea contractelor, pe care îl publică în temeiul articolului 35 din Directiva 2004/18/CE, în temeiul articolului 42 din Directiva 2004/17/CE sau al articolului 27 din Directiva privind atribuirea contractelor de concesiune. Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește formularele standard pentru anunțurile privind atribuirea contractelor. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 17 alineatul (3).

eliminat

Justificare

Pentru a fi în conformitate cu noua procedură prevăzută la articolul 6.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care Comisia a adoptat actul de punere în aplicare privind accesul temporar al bunurilor și serviciilor dintr-o țară implicată în negocieri importante cu Uniunea conform dispozițiilor de la articolul 9 alineatul (4).

(8) Este posibil ca alineatul (1) să nu fie aplicat în cazul în care Comisia a adoptat actul de punere în aplicare privind accesul temporar al bunurilor și serviciilor dintr-o țară implicată în negocieri cu Uniunea conform dispozițiilor de la articolul 9 alineatul (4). Comisia își justifică în mod adecvat decizia respectivă entității contractante care a depus cererea.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă autoritatea/entitatea contractantă intenționează, în temeiul articolului 69 din Directiva privind achizițiile publice sau al articolului 79 din Directiva privind achizițiile publice efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, după verificarea explicațiilor ofertantului, să accepte o ofertă anormal de scăzută care conține bunuri și/sau servicii originare din afara Uniunii în cazul cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a bunurilor sau a serviciilor care constituie oferta, aceasta îi informează în scris pe ceilalți ofertanți cu privire la acest lucru, incluzând motivele caracterului neobișnuit de scăzut al prețului sau al costurilor percepute.

Dacă autoritatea/entitatea contractantă intenționează, în temeiul articolului 69 din Directiva privind achizițiile publice sau al articolului 79 din Directiva privind achizițiile publice efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, după verificarea explicațiilor ofertantului, să accepte o ofertă anormal de scăzută care conține bunuri și/sau servicii originare din afara Uniunii în cazul cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a bunurilor sau a serviciilor care constituie oferta, aceasta îi informează în scris pe ceilalți ofertanți cu privire la acest lucru, incluzând motivele caracterului neobișnuit de scăzut al prețului sau al costurilor percepute. Statele membre adoptă măsurile adecvate pentru a se asigura că, în executarea contractelor de achiziții publice, operatorii economici respectă obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de dreptul mediului, social și al muncii enumerate în anexa XI la Directiva privind achizițiile publice [] 2013.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O autoritate/entitate contractantă poate să nu dezvăluie informații a căror comunicare ar împiedica punerea în aplicare a legislației, ar fi contrară în alt mod interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale operatorilor economici, publici ori privați, sau ar putea afecta concurența loială dintre aceștia.

După ce au fost informați de către autoritatea/entitatea contractantă cu privire la intenția sa de a accepta o ofertă anormal de scăzută, ceilalți ofertanți au posibilitatea de a furniza autorității/entității contractante, într-o perioadă de timp rezonabilă, informații relevante pentru a-i permite autorității/entității contractante să ia o decizie privind acceptarea cunoscând întru totul potențialii factori care ar putea avea o influență asupra evaluării caracterului anormal de scăzut al prețului sau al costurilor percepute.

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă consideră că este în interesul Uniunii, Comisia poate iniția în orice moment, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri depuse de părțile interesate ori de un stat membru, o anchetă externă în materie de achiziții cu privire la presupusele măsuri restrictive referitoare la achiziții.

Comisia poate iniția în orice moment, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri depuse de părțile interesate, de o autoritate/entitate contractantă ori de un stat membru, o anchetă externă în materie de achiziții cu privire la presupusele măsuri restrictive referitoare la achiziții. În decizia sa de a iniția o anchetă externă privind achizițiile, Comisia ține seama de numărul de cereri depuse de autoritățile/entitățile contractante sau de statele membre. În cazul în care refuză să inițieze o anchetă, Comisia își justifică decizia în fața statului membru, a părții interesate sau a entității contractante care a depus cererea.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În special, Comisia ia în considerare dacă au fost aprobate, în temeiul articolului 6 alineatul (3) din prezentul regulament, o serie de excluderi planificate.

eliminat

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Ancheta menționată la alineatul (1) se desfășoară pe baza criteriilor stabilite la articolul 6.

(2) Ancheta menționată la alineatul (1) se desfășoară pe baza criteriilor stabilite la articolul 2 litera (ga).

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia analizează dacă măsurile restrictive referitoare la achizițiile publice sunt menținute de țara terță în cauză pe baza informațiilor furnizate de părțile interesate și de statele membre și/sau a faptelor constatate de Comisie în timpul anchetei desfășurate, iar evaluarea situației trebuie să se încheie în termen de nouă luni de la inițierea anchetei. În cazuri justificate corespunzător, acest termen poate fi prelungit cu trei luni.

(3) Comisia analizează dacă măsurile restrictive referitoare la achizițiile publice sunt menținute de țara terță în cauză pe baza informațiilor furnizate de părțile interesate și de statele membre și/sau a faptelor constatate de Comisie în timpul anchetei desfășurate și al rapoartelor sale periodice privind barierele în calea comerțului existente în țările terțe, iar evaluarea situației se încheie în termen de trei luni de la inițierea anchetei. În cazuri justificate corespunzător, acest termen poate fi prelungit cu o lună.

 

Evaluarea Comisiei ține seama de cererile depuse de autoritățile/entitățile contractante pentru anchete în temeiul articolului 6 alineatul (1) după inițierea procedurii prevăzute la prezentul articol.

Justificare

Raportorul ar dori să scurteze durata procedurilor în întreaga propunere pentru a asigura o protecție mai rapidă.

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă, după inițierea unei consultări, țara în cauză ia măsuri de remediere/corective satisfăcătoare, însă fără a-și asuma noi angajamente privind accesul pe piață, Comisia poate suspenda sau încheia consultarea.

Dacă, după inițierea unei consultări, țara în cauză ia măsuri de remediere/corective satisfăcătoare, însă fără a-și asuma noi angajamente privind accesul pe piață, Comisia poate suspenda sau încheia consultarea ori poate invita țara în cauză să se angajeze în negocieri în temeiul articolului 9 alineatul (4).

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă măsurile de remediere/corective luate de țara terță în cauză sunt anulate, suspendate sau puse în aplicare în mod inadecvat, Comisia poate:

Dacă măsurile de remediere/corective luate de țara terță în cauză sunt anulate, suspendate sau puse în aplicare în mod inadecvat, Comisia acționează în temeiul articolului 10 pentru a adopta acte de punere în aplicare pentru a limita accesul bunurilor și serviciilor originare dintr-o țară terță.

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să evite o procedură de consultare interminabilă.

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) relua sau reîncepe consultarea cu țara terță în cauză și/sau

eliminat

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să evite o procedură de consultare interminabilă.

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) acționa în temeiul articolului 10 pentru a adopta acte de punere în aplicare prin care să limiteze accesul bunurilor și al serviciilor originare dintr-o țară terță.

eliminat

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să evite o procedură de consultare interminabilă.

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Dacă, după inițierea unei consultări, reiese că cel mai adecvat mod de a pune capăt unei practici restrictive privind achizițiile este încheierea unui acord internațional, se poartă negocieri în conformitate cu dispozițiile articolelor 207 și 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În cazul în care o țară s-a angajat în negocieri importante cu Uniunea Europeană în ceea ce privește accesul pe piață în domeniul achizițiilor publice, Comisia poate adopta un act de punere în aplicare care să prevadă că bunurile și serviciile din respectiva țară nu pot fi excluse din procedurile de atribuire a contractelor în temeiul articolului 6.

(4) Dacă, după inițierea unei consultări, reiese că cel mai adecvat mod de a pune capăt unei practici restrictive privind achizițiile este încheierea unui acord internațional, se poartă negocieri în conformitate cu dispozițiile articolelor 207 și 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În cazul în care o țară s-a angajat în negocieri cu Uniunea Europeană în ceea ce privește accesul pe piață în domeniul achizițiilor publice, Comisia poate adopta un act de punere în aplicare care să prevadă că bunurile și serviciile din respectiva țară nu pot fi excluse din procedurile de atribuire a contractelor în temeiul articolului 6. Comisia își justifică în mod adecvat decizia respectivă statului membru, părții interesate sau entității contractante care a depus cererea.

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate pune capăt consultării dacă țara în cauză își asumă angajamente internaționale convenite cu Uniunea în oricare dintre cadrele următoare:

Comisia poate pune capăt consultării dacă țara în cauză a luat, împreună cu Uniunea sau pe plan internațional, următoarele măsuri:

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(a) au fost convenite cu Uniunea Europeană angajamente internaționale în oricare dintre următoarele cadre:

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) Extinderea propriilor angajamente privind accesul pe piață asumate în cadrul Acordului OMC privind achizițiile publice sau al unui acord bilateral încheiat cu Uniunea în cadrul respectiv.

(c) Extinderea propriilor angajamente privind accesul pe piață asumate în cadrul Acordului OMC privind achizițiile publice sau al unui acord bilateral încheiat cu Uniunea în cadrul respectiv și

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(b) țara în cauză a adoptat acțiuni corective.

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Dacă o consultare cu o țară terță nu duce la rezultate satisfăcătoare în termen de 15 luni de la data la care a început consultarea cu țara terță, Comisia pune capăt consultării și are în vedere posibilitatea de a acționa în temeiul articolului 10 în vederea adoptării unui act de punere în aplicare prin care să se limiteze accesul bunurilor și al serviciilor originare dintr-o țară terță.

(6) Dacă o consultare cu o țară terță nu duce la rezultate satisfăcătoare în termen de 12 luni de la data calendaristică la care a început consultarea cu țara terță, Comisia pune capăt consultării și are în vedere posibilitatea de a acționa în temeiul articolului 10 în vederea adoptării unui act de punere în aplicare prin care să se limiteze accesul bunurilor și al serviciilor originare dintr-o țară terță.

Justificare

Raportorul ar dori să scurteze durata procedurilor în întreaga propunere pentru a asigura o protecție mai rapidă.

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Dacă se constată, în cadrul unei anchete efectuate în temeiul articolului 8 și după urmarea procedurii prevăzute la articolul 9, că măsurile restrictive referitoare la achiziții adoptate sau menținute de țara terță respectivă duc la o lipsă de reciprocitate substanțială în privința deschiderii pieței între Uniune și țara terță, astfel cum se menționează la articolul 6, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a limita temporar accesul bunurilor și al serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri, originare dintr-o țară terță. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2).

(1) Dacă se constată, în cadrul unei anchete efectuate în temeiul articolului 8 și după urmarea procedurii prevăzute la articolul 9, că există o lipsă de reciprocitate substanțială în privința deschiderii pieței între Uniune și țara terță, în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (ga), Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a limita temporar accesul bunurilor și al serviciilor originare dintr-o țară terță care nu fac obiectul unor acorduri pentru o perioadă de până la cinci ani, care poate fi prelungită încă cinci ani. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2).

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să limiteze la cinci ani perioada de excludere obligatorie a anumitor bunuri și servicii din țări terțe.

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsurile adoptate în temeiul alineatului (1) pot fi limitate în special la:

Comisia nu aprobă excluderea planificată în cazurile în care aceasta ar încălca angajamentele de acces pe piață asumate de Uniune în cadrul acordurilor sale internaționale. Măsurile adoptate în temeiul alineatului (1) pot fi limitate în special la:

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Dacă nu au fost suspendate sau abrogate între timp, măsurile adoptate în temeiul articolului 9 alineatul (4) și al articolului 10 expiră la cinci ani de la intrarea lor în vigoare.

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să limiteze la cinci ani perioada de excludere obligatorie a anumitor bunuri și servicii din țări terțe.

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritățile/entitățile contractante pot decide să nu aplice măsurile adoptate în temeiul articolului 10 în privința unei proceduri de achiziții dacă:

(1) Autoritățile/entitățile contractante pot solicita Comisiei să nu aplice măsurile adoptate în temeiul articolului 10 în privința unei proceduri de achiziții dacă:

Justificare

Această modificare este necesară din cauza legăturii mai apropiate dintre articolul 6 și articolul 8 și a modificărilor aferente acestora.

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă, la sfârșitul perioadei de 15 zile calendaristice, Comisia nu a adoptat o decizie prin care să aprobe sau să respingă o astfel de cerere, se consideră că cererea fost respinsă de Comisie. În situații excepționale, acest termen poate fi prelungit cu o perioadă maximă de cinci zile calendaristice.

Justificare

Această modificare este necesară din cauza legăturii mai apropiate dintre articolul 6 și articolul 8 și a modificărilor aferente acestora.

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă o autoritate/entitate contractantă are intenția să nu aplice măsurile restrictive adoptate în temeiul articolului 10 din prezentul regulament sau reinstituite în temeiul articolului 11, aceasta își menționează intenția în anunțul de participare pe care îl publică în temeiul articolului 35 din Directiva 2004/18/CE sau al articolului 42 din Directiva 2004/17/CE. Aceasta notifică Comisia într-un termen de cel mult zece zile calendaristice de la data publicării anunțului de participare.

Dacă o autoritate/entitate contractantă are intenția să nu aplice măsurile restrictive adoptate în temeiul articolului 10 din prezentul regulament sau reinstituite în temeiul articolului 11, aceasta își menționează intenția în anunțul de participare pe care îl publică în temeiul articolului 35 din Directiva 2004/18/CE sau al articolului 42 din Directiva 2004/17/CE.

Justificare

Această modificare este necesară din cauza legăturii mai apropiate dintre articolul 6 și articolul 8 și a modificărilor aferente acestora.

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Notificarea respectivă se transmite pe cale electronică, utilizându-se un formular standard. Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care se stabilesc formularele standard pentru anunțuri de participare și notificări în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 17 alineatul (3).

Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care se stabilesc formularele standard pentru anunțuri de participare în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 17 alineatul (3).

Justificare

Această modificare este necesară din cauza legăturii mai apropiate dintre articolul 6 și articolul 8 și a modificărilor aferente acestora.

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Notificarea conține următoarele informații:

eliminat

(a) numele și datele de contact ale autorității/entității contractante;

 

(b) descrierea obiectului contractului;

 

(c) informații privind originea operatorilor economici, a bunurilor și/sau a serviciilor care urmează să fie acceptate;

 

(d) motivul care stă la baza deciziei de a nu aplica măsurile restrictive și o justificare detaliată pentru utilizarea excepției;

 

(e) dacă este cazul, orice altă informație considerată utilă de autoritatea/entitatea contractantă.

 

Justificare

Această modificare este necesară din cauza legăturii mai apropiate dintre articolul 6 și articolul 8 și a modificărilor aferente acestora.

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 14 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competențelor precizate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Revocarea nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 14 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competențelor precizate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua calendaristică care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

Justificare

Raportorul ar dori să se asigure că termenul „zile calendaristice” este folosit cu consecvență în întreaga propunere în loc de a folosi diverse alte formulări cum ar fi „zile”, „zile calendaristice” și „zile lucrătoare”.

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 16a

 

Condiții referitoare la procedurile de achiziții în cadrul programelor finanțate de Uniune în țările terțe

 

În cadrul achizițiilor publice finanțate de Uniunea Europeană și de statele sale membre, Comisia Europeană asigură instituirea unui cadru legislativ obligatoriu care să reglementeze atribuirea și executarea contractelor de achiziții publice. În acest cadru, Uniunea Europeană adoptă norme uniforme prin care să asigure condiții de concurență echitabile între operatorii economici din Uniunea Europeană și cei din țările terțe.

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Nici Comisia, nici Consiliul, nici Parlamentul European, nici statele membre, nici reprezentanții oficiali ai acestora nu dezvăluie niciun fel de informații de natură confidențială primite în temeiul prezentului regulament, fără permisiunea specială a furnizorului informațiilor respective.

eliminat

Justificare

Acest alineat este înlocuit de un nou alineat [4a (nou)] la articolul 18.

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Informațiile primite în conformitate cu prezentul regulament și declarate de către furnizorul informațiilor drept confidențiale nu sunt, în niciun caz, dezvăluite, cu excepția cazului în care furnizorul își dă acordul explicit.

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la data de 1 ianuarie 2017 și cel puțin o dată la trei ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentului regulament, precum și la progresul înregistrat în negocierile internaționale referitoare la accesul operatorilor economici din UE la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice în țări terțe, desfășurate în temeiul prezentului regulament. În acest scop, statele membre furnizează Comisiei, la cerere, informațiile necesare.

Cel puțin o dată la trei ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentului regulament, precum și la progresul înregistrat în negocierile internaționale referitoare la accesul operatorilor economici din UE la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice în țări terțe, desfășurate în temeiul prezentului regulament. În acest scop, statele membre furnizează Comisiei, la cerere, informațiile necesare. Atunci când își prezintă al doilea raport, Comisia prezintă, de asemenea, Parlamentului European și Consiliului o propunere legislativă de regulament modificat sau, dacă nu, descrie motivele pentru care consideră că nu sunt necesare modificări. În cazul în care Comisia nu respectă aceste obligații, regulamentul încetează să se aplice la finalul celui de-al doilea an de la prezentarea celui de-al doilea raport.

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să introducă o clauză de revizuire.

Amendamentul  85

Propunere de regulament

Articolul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolele 58 și 59 din Directiva 2004/17/CE se abrogă de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Comisia analizează dacă articolele 58 și 59 din Directiva 2004/17/CE trebuie menținute. Având în vedere concluziile acestei analize, Comisia prezintă o propunere legislativă de abrogare a articolelor respective de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the outcome of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, there should not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to make an assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision will be taken depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative text does not seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of the Treaty on the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential parts of a legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being examined, not on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with this decision. Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal of articles 58 and 59 should be made via a legislative proposal.

EXPUNERE DE MOTIVE

La 21 martie 2012, Comisia a propus așa-numita inițiativă privind achizițiile publice internaționale: o propunere de regulament pentru restricționarea accesului pe piața achizițiilor publice din UE pentru țările terțe care nu oferă un acces reciproc pe piețele lor. Obiectivul Comisiei este de a consolida poziția de negociere a UE în negocierile cu țările terțe în domeniul deschiderii piețelor achizițiilor publice. Articolul III.8 din GATT și articolul XIII din GATS exclud achizițiile publice din principalele discipline multilaterale ale OMC. Multe țări terțe sunt reticente față de deschiderea propriilor piețe ale achizițiilor publice pentru concurența internațională sau față de a-și deschide piețele mai mult decât au făcut-o până în prezent. În consecință, operatorii economici din UE se confruntă cu practici restrictive în materie de achiziții din partea multor parteneri comerciali ai Uniunii.

Pe lângă negocierile comerciale în curs cu principalii parteneri comerciali (cum ar fi SUA, Canada, Japonia sau India) și angajamentele asumate de 15 părți la Acordul multilateral al OMC privind achizițiile publice[1] – care a fost revizuit și așteaptă aprobarea Consiliului și a Parlamentului –, regulamentul propus vizează completarea eforturilor în curs ale UE de a deschide piețele achizițiilor publice ale țărilor terțe pentru societățile din UE.

Deschiderea piețelor achizițiilor publice

Pare să existe o neconcordanță din ce în ce mai mare între, pe de o parte, deschiderea din punct de vedere juridic a piețelor achizițiilor publice din UE, ambițiile și interesele UE în domeniu și, pe de altă parte, practicile restrictive ale unor parteneri comerciali importanți.

Piața achizițiilor publice din UE este de jure deschisă în foarte mare măsură concurenței internaționale, lucru care reflectă angajamentul UE față de liberul schimb. Conform estimărilor Comisiei[2], achizițiile publice în UE constituie între 15 și 20% din PIB-ul UE, 85% dintre piețele europene fiind deschise, ceea ce reprezintă 352 de miliarde EUR, comparativ cu 32% în cazul Statelor Unite, ceea ce reprezintă 178 de miliarde EUR, și, respectiv, 28% în cazul Japoniei, ceea ce reprezintă 27 de miliarde EUR. Totuși, unii experți – astfel cum se subliniază în analiza detaliată a Parlamentului asupra evaluării de impact a Comisiei[3], susțin că este posibil ca Comisia să fi calculat greșit gradul relativ de deschidere a piețelor achizițiilor publice din UE în cadrul evaluării de impact a propunerii. Experții respectivi sugerează că ar fi trebuit să se pună accentul pe deschiderea de facto, măsurată prin rata de penetrare. În acest context, trebuie remarcat faptul că rata de penetrare depinde de o serie de factori cum ar fi dimensiunea pieței, barierele lingvistice, tehnologia (inclusiv specializarea), că alți factori determinanți care asigură un avantaj comparativ influențează penetrarea importurilor, dar și modalitatea în care societățile străine participă la piața achizițiilor publice din UE, în special prin participarea filialelor din străinătate la piețele achizițiilor publice. Aceasta este relativ ridicată în UE (penetrare indirectă).

În general, piețele achizițiilor publice constituie un obiectiv ofensiv de mare interes al UE în cadrul negocierilor comerciale cu țările terțe, dat fiind că multe societăți din UE sunt foarte competitive în diverse sectoare.

A devenit evident că multe țări terțe au rețineri să-și deschidă piețele achizițiilor publice către societățile din UE. În plus, Comisia a remarcat faptul că în ultimii ani țările terțe au luat un număr din ce în ce mai ridicat de măsuri protecționiste, care restricționează de facto sau de jure accesul la piețele achizițiilor publice din respectivele țări. Este vorba, printre altele, de cerințe protecționiste, cum ar fi impunerea transferurilor tehnologice ca o condiție preliminară pentru acordarea de contracte publice sau cerințe legate de conținut local.

Până acum, UE a reușit doar de o manieră limitată să deschidă piețele achizițiilor publice prin acorduri comerciale. Acordul privind achizițiile publice a fost semnat doar de câteva țări – economiile emergente mari, cum ar fi India, Brazilia și China nu arată prea mult interes față de semnarea acestui acord în viitor. În ciuda revizuirii sale, acordul privind achizițiile publice continuă să conțină diverse excepții și nu angajează în mod sistematic toate nivelurile autorităților publice. Acordurile bilaterale de liber schimb (ALS) ale UE cu țări terțe conțin adesea excepții de la accesarea piețelor achizițiilor publice de societăți europene. Dat fiind că piețele achizițiilor publice din UE sunt în cea mai mare parte deschise ofertanților străini, Comisia a avut dificultăți să obțină angajamente din partea țărilor terțe în acest domeniu în cadrul negocierilor comerciale.

O chestiune care trebuie tratată la nivelul UE?

Posibilitatea de a restricționa accesul la piață pentru țările terțe care nu desfășoară negocieri comerciale cu UE vizează consolidarea poziției de negociere a UE cu țările terțe pentru ca acestea să-și deschidă piețele achizițiilor publice. Aceasta se poate face cu respectarea deplină a legislației OMC, dat fiind că achizițiile publice nu sunt reglementate de acordurile multilaterale ale OMC. Dat fiind că UE ar avea posibilitatea de a-și închide piețele de achiziții publice temporar și parțial pentru societățile din țările terțe care aplică măsuri restrictive în domeniul achizițiilor publice, Comisia consideră că acest lucru ar impulsiona țările terțe să înceapă negocieri cu UE pe această temă.

Accesul la piața achizițiilor publice pentru societățile din țările terțe face parte din politica comercială comună a UE, care este de competența exclusivă a Uniunii. În momentul de față există doar două cazuri specifice în care UE a restricționat accesul, dând posibilitatea statelor membre (sau entităților lor contractante) să respingă oferte din țări terțe. În sectorul utilităților publice (cum ar fi telecomunicațiile, serviciile poștale, apa, energia), Directiva 2004/17/CE permite entităților contractante să respingă din procedura de ofertare bunurile străine care nu fac obiectul unor angajamente internaționale ale UE sau să prefere ofertanții europeni și ofertele care fac obiectul unor obligații internaționale ale UE, în cazul unor oferte echivalente. În domeniul cercetării, un considerent din Directiva 2009/81/CE privind achizițiile publice în domeniul apărării confirmă faptul că este de competența statelor membre să decidă dacă autoritățile lor contractante pot accepta oferte din țări terțe sau nu.

Din ce în ce mai mult, operatorii economici din țări terțe care mențin restricții importante sau condiționează accesul la piețele lor de achiziții publice și, prin urmare, nu asigură un acces reciproc, depun oferte în procedurile de achiziții publice din UE. Această situație a determinat unele state membre să ia măsuri unilaterale pentru a restricționa accesul în cazul operatorilor economici din țări terțe cu care UE nu a semnat angajamente privind acces pe piață. Măsurile naționale sau regionale care restricționează accesul țărilor terțe la piețele achizițiilor publice ar putea submina principiul uniformității în politica comercială comună și sunt contrare competenței exclusive a Uniunii în domeniu, prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (e) din TFUE.

În plus, UE a convenit asupra unor rezerve explicite privind accesul pe piață formulate de UE în raport cu țări terțe în cadrul câtorva acorduri comerciale. Comisia susține că, din motive de claritate și transparență juridică, aceste rezerve trebuie să fie transpuse în legislația UE. Orice restricții ar trebui să fie stipulate în mod clar de autoritățile contractante și trebuie să fie supuse aprobării Comisiei Europene pentru a menține uniformitatea politicii comerciale comune și a aplicării acesteia. Instrumentul furnizează un temei juridic pentru adoptarea de acte de punere în aplicare, care transpun aceste restricții de piață și, prin urmare, cresc transparența piețelor achizițiilor publice.

Ameliorarea propunerii de regulament

Propunerea a fost făcută în comun de comisarul Barnier și de comisarul de Gucht, care au declarat că consideră absolut necesar ca Uniunea să aibă un asemenea instrument.

Totuși, reacțiile din cadrul Consiliului au fost împărțite. O parte dintre statele membre sprijină propunerea, dar o parte la fel de importantă dintre statele membre nu văd de ce ar fi necesar să se ia măsuri și resping ideea, considerând că instrumentul este de natură protecționistă și ar putea avea repercusiuni negative asupra comerțului mondial (în special prin posibile măsuri de retorsiune ale țărilor terțe puternice). Din păcate, Consiliul nu a putut să ajungă la o concluzie, iar discuțiile nu au putut avansa cu privire la fondul propunerii. Raportorul ar dori să sugereze câteva amendamente care ar putea să ajute la formularea unei punți între cei care se opun vehement și cei care susțin propunerea cu fermitate.

Evaluarea impactului și revizuirea instrumentului. Raportorul consideră că nu s-a răspuns motivat la întrebarea dacă regulamentul ar contribui la o mai mare deschidere a piețelor achizițiilor publice sau ar constitui un instrument protecționist. Respingerea, din acest motiv, a instrumentului în ansamblul său ar fi însă disproporționată. Prin urmare, raportorul sugerează includerea unei clauze de revizuire, care ar obliga Comisia să analizeze impactul regulamentului după intrarea sa în vigoare și aplicarea sa timp de câțiva ani, precum și să îl revizuiască în mod corespunzător. Din același motiv, raportorul sugerează limitarea aplicării oricăror măsuri restrictive luate printr-un act de punere în aplicare la o perioadă de până la cinci ani (în mod similar cu dispozițiile din regulamentele UE privind apărarea comercială) pentru a evita ca aceste măsuri să se determine o închidere permanentă a pieței.

Protejarea principiului uniformității politicii comerciale comune. După cum s-a menționat mai sus, articolele 58 și 59 din Directiva 2004/17/CE dispun excluderea furnizorilor de anumite bunuri și servicii din țări terțe din piețele achizițiilor publice. Ar trebui ca dispozițiile respective să nu se mai aplice după intrarea în vigoare a regulamentului. În plus, există dispoziții naționale și/sau regionale în diverse state membre. Pentru a preveni denaturarea pieței interne și pentru a asigura, în același timp, o mai bună poziție de negociere în cadrul politicii comerciale comune, ar trebui ca în regulament să fie precizat în mod clar că statele membre sau autoritățile lor contractante nu pot să restrângă accesul bunurilor și serviciilor din țări terțe prin alte mijloace decât cele prevăzute de prezentul regulament.

Evitarea fragmentării pieței interne. Există riscul ca articolul 6, în forma propusă de Comisie, să conducă la fragmentarea pieței interne, deoarece o autoritate contractantă dintr-un stat membru ar putea solicita excluderea unui anumit ofertant străin în temeiul acestui articol, dar ofertantul respectiv ar putea candida pentru un proiect similar cu alte societăți în alt stat membru. Prin urmare, ar trebui clarificat faptul că autoritățile contractante pot acționa pentru a solicita măsuri de restricționare a accesului la piața lor de achiziții publice pentru anumite țări terțe doar dacă Comisia a decis să demareze o anchetă privind lipsa de reciprocitate substanțială din partea unei țări terțe în cauză. Din același motiv, este necesar ca autoritățile contractante să nu poată folosi excepțiile de la articolul 13 pentru a evita aplicarea măsurilor luate de Uniune fără o monitorizare strictă din partea Comisiei. Este nevoie de un mecanism prin care Comisia să poată interzice invocarea unei derogări de o autoritate contractantă în cazuri nejustificate.

Cum să se evite afectarea țărilor în curs de dezvoltare. Există riscul ca țările în curs de dezvoltare să fie victimele neintenționate ale acestui instrument dat fiind că, din cauza situației lor economice, unele țări în curs de dezvoltare nu se află încă în poziția de a-și deschide piețele de achiziții publice. Propunerea exclude deja țările cele mai puțin dezvoltate din domeniul său de aplicare. Raportorul sugerează lărgirea categoriei țărilor în curs de dezvoltare care nu sunt intră sub incidența instrumentului. Pentru a asigura coerența cu politica comercială globală a UE, legislația comercială existentă a UE ar trebui luată ca punct de referință pentru a defini relațiile comerciale ale UE cu aceste țări. În acest scop, Regulamentul privind SGP oferă un cadru cuprinzător și nuanțat[4]. Deși ar fi contraproductiv pentru obiectivul propunerii să se excludă din domeniul de aplicare al regulamentului toate țările care nu au (încă) economii dezvoltate, este nevoie de o diferențiere suplimentară: țările în curs de dezvoltare, care sunt considerate a fi vulnerabile din cauza lipsei diversificării și a integrării insuficiente cu sistemul comercial internațional, ar trebui să fie și ele excluse din domeniul de aplicare al prezentului instrument.

 • [1]  Aceste țări sunt Armenia, Canada, Elveția, Hong Kong, Islanda, Israel, Japonia, Coreea, Liechtenstein, Norvegia, Singapore, SUA, Taiwan, Țările de Jos pentru Aruba, UE în privința celor 28 de state membre ale sale.
 • [2]  Sursă: Comunicat de presă al Comisiei Europene. Inițiativa privind achizițiile publice externe – întrebări frecvente, 21 martie 2012.
 • [3]  Sursa: Accesul reciproc al țărilor terțe la piața achizițiilor publice a UE - Analiză detaliată efectuată de Unitatea PE de evaluare a impactului pe marginea studiului de impact elaborat de Comisia Europeană , iunie 2013.
 • [4]  Regulamentul (UE) nr. 978/2012 din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare.

AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (22.10.2013)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe

(COM(2012)0124 – C7‑0084/2012 – 2012/0060(COD))

Raportor pentru aviz(*): Frank Engel

(*)       Procedura comisiilor asociate – articolul 50 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivul propunerii

În martie 2012, Comisia Europeană a adoptat prezenta propunere de regulament, care constituie o primă încercare de instituire a unei politici externe cuprinzătoare pentru Uniunea Europeană referitoare la achizițiile publice.

În termeni juridici, principalul obiectiv al propunerii este acela de a spori influența Uniunii Europene în cadrul negocierilor comerciale internaționale, în vederea îmbunătățirii oportunităților de acces pe piețele de achiziții publice din țări terțe pentru operatorii economici europeni. În termeni politici, aceasta este o oportunitate crucială pentru Uniunea Europeană de a-și face cunoscută hotărârea cu privire la asigurarea unui tratament egal și, prin urmare, a unor condiții de concurență echitabilă într-un domeniu în care, în prezent, interesele sale sunt mai mari și mai diverse decât ale oricărui alt actor de pe scena mondială a comerțului.

Acesta este un mesaj de o importanță deosebită, în special în contextul crizei economice pe perioada căreia Uniunea Europeană s-a opus, în mod sistematic, adoptării unor măsuri protecționiste, precum și nerespectării angajamentelor sale internaționale existente. În conformitate cu această abordare, prezenta propunere afirmă ceea ce este evident: UE se confruntă, într-adevăr, cu o concurență din ce în ce mai mare și mai acerbă - uneori chiar și neloială - din partea partenerilor săi comerciali; în loc să-și închidă piața de achiziții publice pentru operatorii străini, UE cere condiții uniforme de acces pe piață pentru proprii operatori și bunuri în străinătate.

Prezenta propunere de regulament prevede o serie de mecanisme, inclusiv consultări cu statul membru în cauză, care oferă posibilitatea de a remedia problemele cauzate de practicile restrictive de achiziții. Măsurile restrictive prevăzute în prezenta propunere vor fi aplicate doar în momentul în care aceste mecanisme nu reușesc să soluționeze problemele în cauză.

Aspecte privind piața internă

Până în prezent, autoritățile contractante au dus lipsă de un cadru clar care să le permită să aplice angajamentele internaționale ale Uniunii Europene în domeniul achizițiilor publice. Prezenta propunere va schimba abordarea fragmentară urmată de diferite state membre, care luau decizii individuale de blocare a accesului bunurilor și serviciilor din țări terțe pe piața națională de achiziții publice. În schimb, sistemul centralizat va asigura un tratament uniform al bunurilor și serviciilor din țări terțe.

Comisiei IMCO i-au fost alocate doar câteva competențe în vederea elaborării prezentului regulament. Ca urmare a acestui fapt, prezentul aviz se limitează, în cea mai mare parte, la dispoziții nesubstanțiale.

În special, articolele pentru care Comisia IMCO dispune de competență exclusivă sunt următoarele:

Articolul 6 alineatul (7) - Acordarea de competențe autorităților/entităților contractante pentru a exclude ofertele cuprinzând bunuri și servicii care nu fac obiectul unor acorduri: Publicarea de excluderi de la procedurile de atribuire a contractelor și stabilirea formularelor standard pentru anunțurile privind atribuirea contractelor.

Articolul 17 alineatul (3) - Procedura comitetelor: - Competența comitetului consultativ în conformitate cu Decizia Consiliului nr. 71/306/CEE

Articolul 20 - Abrogări: abrogarea articolelor 58 și 59 din Directiva 2004/17/CE.

Articolele pentru care Comisia IMCO dispune de competență partajată, împreună cu Comisia INTA, sunt următoarele:

Articolul 2: Definiții

Articolul 7: Oferte anormal de scăzute

Articolul 17 alineatul (1): Procedura comitetelor

Articolul 18: Confidențialitate

Articolul 19: Raportare

Poziția raportorului

Raportorul pentru aviz propune, printre altele, o serie de amendamente referitoare la definițiile din articolul 2. Aceste amendamente au ca scop alinierea definițiilor din prezenta propunere cu definițiile care au fost acceptate de Comisia IMCO în poziția sa, înaintea negocierilor referitoare la Directiva privind procedura clasică de achiziții publice (A7-0007/2013).

Mai mult decât atât, raportorul pentru aviz propune să se asigure mai multă claritate și securitate juridică în ceea ce privește articolul 7 primul paragraf și considerentul conex 19 cu privire la posibilitatea de care dispun alți ofertanți de a furniza informații suplimentare în cazul în care autoritatea contractantă intenționează să accepte o ofertă anormal de scăzută.

În final, raportorul pentru aviz recomandă crearea unei legături între prima obligație de raportare din partea Comisiei și data de intrare în vigoare a prezentului regulament, în loc să se facă referire la o dată precisă, care poate fi prea timpurie sau prea târzie (1 ianuarie 2017), așa cum prevede propunerea Comisiei.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe

privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice și a concesiunilor din cadrul Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice și ale concesiunilor din țări terțe

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE)

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie reflectată în regulament.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că Uniunea trebuie să definească și să desfășoare politici comune și acțiuni și să acționeze pentru asigurarea unui nivel înalt de cooperare în toate domeniile relațiilor internaționale, în scopul, printre altele, de a încuraja integrarea tuturor țărilor în economia mondială, inclusiv prin eliminarea treptată a barierelor în calea comerțului internațional.

(1) Articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că Uniunea trebuie să definească și să desfășoare politici comune și acțiuni și să acționeze pentru asigurarea unui nivel înalt de cooperare în toate domeniile relațiilor internaționale, în scopul, printre altele, de a-și proteja valorile, interesele fundamentale, securitatea, independența și integritatea și de a încuraja integrarea tuturor țărilor în economia mondială, inclusiv prin eliminarea treptată a barierelor în calea comerțului internațional.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și prin relațiile sale bilaterale, Uniunea susține o deschidere ambițioasă a piețelor internaționale ale achizițiilor publice ale Uniunii și ale partenerilor săi comerciali, într-un spirit de reciprocitate și avantaje pentru toate părțile.

(5) În cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și prin relațiile sale bilaterale, Uniunea susține o deschidere ambițioasă a piețelor internaționale ale achizițiilor publice și ale concesiunilor din cadrul Uniunii și ale partenerilor săi comerciali, într-un spirit de reciprocitate și avantaje pentru toate părțile.

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie reflectată în regulament. La nivel internațional, în prezent sunt reglementate numai concesiunile de lucrări.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Multe țări terțe sunt reticente față de deschiderea propriilor piețe de achiziții publice pentru concurența internațională sau față de a-și deschide piețele mai mult decât au făcut-o până în prezent. În consecință, operatorii economici din Uniune se confruntă cu practici restrictive de achiziții din partea multor parteneri comerciali ai Uniunii. Respectivele practici restrictive privind achizițiile duc la pierderea unor oportunități comerciale importante.

(6) Multe țări terțe sunt reticente față de deschiderea propriilor piețe de achiziții publice și de concesiuni pentru concurența internațională sau față de a-și deschide piețele mai mult decât au făcut-o până în prezent. În consecință, operatorii economici din Uniune se confruntă cu practici restrictive de achiziții publice și de concesiuni din partea multor parteneri comerciali ai Uniunii. Respectivele practici restrictive privind achizițiile duc la pierderea unor oportunități comerciale importante.

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie reflectată în regulament.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În conformitate cu articolul 207 din TFUE, politica comercială comună în domeniul achizițiilor publice trebuie să se bazeze pe principii uniforme.

(8) În conformitate cu articolul 207 din TFUE, politica comercială comună în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor trebuie să se bazeze pe principii uniforme.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) În interesul securității juridice a operatorilor economici și a autorităților/entităților contractante din Uniune și din țările terțe, angajamentele internaționale referitoare la accesul pe piață pe care și le-a asumat Uniunea Europeană față de țările terțe în domeniul achizițiilor publice trebuie să se reflecte în ordinea juridică a UE, asigurând astfel aplicarea eficientă a acestora. Comisia trebuie să elaboreze niște orientări referitoare la aplicarea angajamentelor internaționale existente ale Uniunii Europene privind accesul pe piață. Aceste orientări trebuie actualizate periodic și trebuie să ofere informații ușor de folosit.

(9) În interesul securității juridice a operatorilor economici și a autorităților/entităților contractante din Uniune și din țările terțe, angajamentele internaționale referitoare la accesul pe piață pe care și le-a asumat Uniunea Europeană față de țările terțe în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor ar trebui să se reflecte în ordinea juridică a UE, asigurând astfel aplicarea eficientă a acestora. Comisia trebuie să elaboreze niște orientări referitoare la aplicarea angajamentelor internaționale existente ale Uniunii Europene privind accesul pe piață. Aceste orientări trebuie actualizate periodic și trebuie să ofere informații ușor de folosit.

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie reflectată în regulament. La nivel internațional, în prezent sunt reglementate numai concesiunile de lucrări.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Obiectivele de a îmbunătăți accesul operatorilor economici din UE pe piețele achizițiilor publice din anumite țări terțe protejate prin măsuri restrictive referitoare la achiziții publice și de a menține condiții egale de concurență în cadrul pieței unice europene impun ca tratarea bunurilor și a serviciilor din țări terțe care nu fac obiectul angajamentelor internaționale ale Uniunii să fie armonizată în întreaga Uniune Europeană.

(10) Obiectivele privind îmbunătățirea accesului operatorilor economici din Uniune pe piețele achizițiilor publice și ale concesiunilor din anumite țări terțe protejate prin măsuri restrictive referitoare la achiziții publice, precum și menținerea unor condiții egale de concurență în cadrul pieței unice europene impun ca tratarea bunurilor și a serviciilor din țări terțe care nu fac obiectul angajamentelor internaționale ale Uniunii să fie armonizată în întreaga Uniune.

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie reflectată în regulament.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) În acest scop, regulile de origine trebuie stabilite astfel încât autoritățile/entitățile contractante să știe dacă bunurile și serviciile fac obiectul angajamentelor internaționale ale Uniunii Europene. Originea unui bun trebuie stabilită în conformitate cu articolele 22-26 din Regulamentul (CE) nr. 2913/1992 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar2. În conformitate cu acest regulament, bunurile trebuie considerate ca fiind bunuri din Uniune atunci când sunt obținute sau produse în întregime în Uniune. Bunurile în producerea cărora au intervenit una sau mai multe țări terțe sunt considerate originare din țara în care au fost supuse ultimei transformări sau prelucrări substanțiale, justificate economic, efectuată într-o întreprindere echipată în acest scop și din care a rezultat un produs nou sau care reprezintă un stadiu de fabricație important. Originea unui serviciu trebuie stabilită pe baza originii persoanei fizice sau juridice care îl prestează. Orientările menționate în considerentul 9 trebuie să vizeze aplicarea în practică a regulilor de origine.

(11) În acest scop, regulile de origine trebuie stabilite astfel încât autoritățile/entitățile contractante să știe dacă bunurile și serviciile fac obiectul angajamentelor internaționale ale Uniunii Europene. Originea unui bun trebuie stabilită în conformitate cu articolele 52-55 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului2a, inclusiv cu dispozițiile adiționale de adoptat în temeiul articolului 55. În conformitate cu acest regulament, bunurile trebuie considerate ca fiind bunuri din Uniune atunci când sunt obținute sau produse în întregime în Uniune. Bunurile în producerea cărora au intervenit una sau mai multe țări terțe sunt considerate originare din țara în care au fost supuse ultimei transformări sau prelucrări substanțiale, justificate economic, efectuată într-o întreprindere echipată în acest scop și din care a rezultat un produs nou sau care reprezintă un stadiu de fabricație important. Originea unui serviciu trebuie stabilită pe baza originii persoanei fizice sau juridice care îl prestează. Orientările menționate în considerentul 9 trebuie să vizeze aplicarea în practică a regulilor de origine.

_______________

______________

2 JO L 302, 19.10.1992, p. 1

 

 

2aRegulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013).

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Comisia trebuie să evalueze dacă ar trebui să aprobe excluderea, de către autoritățile/entitățile contractante în sensul Directivelor [2004/17/CE, 2004/18/CE și al Directivei [….] a Parlamentului European și a Consiliului din [….]…. privind atribuirea contractelor de concesiune, din procedurile de atribuire a contractelor, în ceea ce privește contractele cu o valoare estimată egală cu sau mai mare de 5 000 000 EUR, a bunurilor și serviciilor care nu fac obiectul angajamentelor internaționale asumate de Uniunea Europeană.

(12) Comisia ar trebui să evalueze dacă ar trebui să aprobe excluderea, de către autoritățile/entitățile contractante în sensul Directivelor [2004/17/CE, 2004/18/CE și al Directivei [….] a Parlamentului European și a Consiliului din [….] privind atribuirea contractelor de concesiune, din procedurile de atribuire a contractelor sau din procedurile de atribuire a contractelor de concesiune, în ceea ce privește contractele cu o valoare estimată egală cu sau mai mare de 5 000 000 EUR, a bunurilor și serviciilor care nu fac obiectul angajamentelor internaționale asumate de Uniunea Europeană.

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie reflectată în regulament.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Din considerente de transparență, autoritățile/entitățile contractante care intenționează să își utilizeze competențele, în conformitate cu prezentul regulament, pentru a exclude ofertele ce conțin bunuri și/sau servicii originare din afara Uniunii Europene, în cadrul cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a bunurilor sau serviciilor respective din procedurile de atribuire a contractelor trebuie să informeze operatorii economici în legătură cu acest lucru prin anunțul de participare publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(13) Din considerente de transparență, autoritățile/entitățile contractante care intenționează să își utilizeze competențele, în conformitate cu prezentul regulament, pentru a exclude ofertele ce conțin bunuri și/sau servicii originare din afara Uniunii Europene, în cadrul cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a bunurilor sau serviciilor respective din procedurile de atribuire a contractelor sau din procedurile de atribuire a concesiunilor trebuie să informeze operatorii economici în legătură cu acest lucru prin anunțul de participare publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie reflectată în regulament.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Pentru contractele a căror valoare estimată este egală cu sau mai mare de 5 000 000 EUR, Comisia trebuie să aprobe excluderea planificată dacă acordul internațional privind accesul pe piață în domeniul achizițiilor publice existent între Uniune și țara de unde sunt originare bunurile și/sau serviciile conține, pentru bunurile și/sau serviciile pentru care este propusă excluderea respectivă, rezerve explicite privind accesul pe piață formulate de Uniune. Dacă nu există un astfel de acord, Comisia trebuie să aprobe excluderea dacă țara terță menține măsuri restrictive referitoare la achiziții publice care duc la o lipsă a reciprocității substanțiale în privința deschiderii pieței între Uniune și respectiva țară terță. Trebuie să se considere că lipsește o reciprocitate substanțială atunci când măsurile restrictive referitoare la achiziții duc la discriminări grave și repetate ale operatorilor economici, bunurilor și serviciilor din UE.

(15) Pentru contractele și concesiunile a căror valoare estimată este egală cu sau mai mare de 5 000 000 EUR, Comisia ar trebui să aprobe excluderea planificată dacă acordul internațional privind accesul pe piață în domeniul achizițiilor publice sau al concesiunilor existent între Uniune și țara de unde sunt originare bunurile și/sau serviciile conține, pentru bunurile și/sau serviciile pentru care este propusă excluderea respectivă, rezerve explicite privind accesul pe piață formulate de Uniune. Dacă nu există un astfel de acord, Comisia ar trebui să aprobe excluderea dacă țara terță menține măsuri restrictive referitoare la achiziții publice sau atribuirea de concesiuni care duc la o lipsă a reciprocității substanțiale în privința deschiderii pieței între Uniune și respectiva țară terță. Ar trebui să se considere că lipsește o reciprocitate substanțială atunci când măsurile restrictive referitoare la achiziții sau la atribuirea de concesiuni duc la discriminări grave și repetate ale operatorilor economici, ale bunurilor și ale serviciilor din UE.

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie reflectată în regulament.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Conceptul de reciprocitate substanțială reprezintă un concept-cheie pentru aplicarea prezentului regulament și ar trebui definit în mod clar. Se consideră că nu există reciprocitate substanțială, printre altele, atunci când țara terță nu și-a asumat niciun angajament, fie în context bilateral, fie multilateral, pentru a permite accesul operatorilor economici din Uniune, al bunurilor și al serviciilor pe piețele sale de achiziții publice sau la atribuirea de contracte de concesiune, garantându-le totodată un tratament echitabil și transparent și interzicând orice formă de discriminare a bunurilor, serviciilor și a operatorilor economici din Uniune, sau atunci când legislația, reglementările sau practicile din această țară permit discriminarea de jure sau de facto a operatorilor economici, a bunurilor și a serviciilor.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Atunci când evaluează existența unei lipse a reciprocității substanțiale, Comisia trebuie să examineze în ce măsură legislația referitoare la achizițiile publice din țara în cauză asigură transparența în conformitate cu standardele internaționale în domeniul achizițiilor publice și împiedică orice fel de discriminare a bunurilor, serviciilor și operatorilor economici din Uniune. În plus, Comisia trebuie să examineze în ce măsură autoritățile publice și/sau entitățile contractante individuale mențin sau adoptă practici discriminatorii față de bunurile, serviciile și operatorii economici din Uniune.

(16) Atunci când evaluează existența unei lipse a reciprocității substanțiale, Comisia ar trebui să examineze în ce măsură legislația referitoare la achizițiile publice și concesiunile din țara în cauză asigură transparența în conformitate cu standardele internaționale în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor și împiedică orice fel de discriminare a bunurilor, a serviciilor și a operatorilor economici din Uniune. În plus, Comisia trebuie să examineze în ce măsură autoritățile publice și/sau entitățile contractante individuale mențin sau adoptă practici discriminatorii față de bunurile, serviciile și operatorii economici din Uniune.

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie reflectată în regulament. La nivel internațional, în prezent sunt reglementate numai concesiunile de lucrări.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Comisia trebuie să poată împiedica o excludere planificată să producă un posibil efect negativ asupra negocierilor comerciale aflate în desfășurare cu țara în cauză. Prin urmare, Comisia trebuie să poată adopta, în cazul în care o țară se angajează în negocieri importante cu Uniunea în ceea ce privește accesul pe piață în domeniul achizițiilor publice și Comisia consideră că există perspective rezonabile de a elimina practicile restrictive de achiziții publice în viitorul apropiat, un act de punere în aplicare care să prevadă că bunurile și serviciile din țara respectivă nu trebuie excluse din procedurile de atribuire a contractelor pentru o perioadă de un an.

(17) Comisia trebuie să poată împiedica o excludere planificată să producă un posibil efect negativ asupra negocierilor comerciale aflate în desfășurare cu țara în cauză. Prin urmare, Comisia ar trebui să poată adopta, în cazul în care o țară se angajează în negocieri importante cu Uniunea în ceea ce privește accesul pe piață în domeniul achizițiilor publice sau al concesiunilor și Comisia consideră că există perspective rezonabile de a elimina practicile restrictive de achiziții publice sau de concesiuni în viitorul apropiat, un act de punere în aplicare care să prevadă că bunurile și serviciile din țara respectivă nu trebuie excluse din procedurile de atribuire a contractelor sau a concesiunilor pentru o perioadă de un an.

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie reflectată în regulament.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Dat fiind că accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața achizițiilor publice din Uniune se încadrează în domeniul de aplicare al politicii comerciale comune, statele membre sau autoritățile/entitățile contractante ale acestora nu trebuie să poată restricționa accesul bunurilor sau al serviciilor din țări terțe la propriile proceduri de achiziții prin niciun fel de alte măsuri decât cele prevăzute în prezentul regulament.

(18) Dat fiind că accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața achizițiilor publice și a concesiunilor din Uniune se încadrează în domeniul de aplicare al politicii comerciale comune, statele membre sau autoritățile/entitățile contractante ale acestora nu trebuie să poată restricționa accesul bunurilor sau al serviciilor din țări terțe la propriile proceduri de achiziții prin niciun fel de alte măsuri decât cele prevăzute în prezentul regulament.

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie reflectată în regulament.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Având în vedere dificultatea mai mare a autorităților/entităților contractante de a evalua explicațiile ofertanților, în contextul ofertelor care conțin bunuri și/sau servicii provenind din afara Uniunii Europene în cazul cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a acestor bunuri sau servicii, este necesar să se asigure o mai mare transparență în tratarea ofertelor anormal de scăzute. Pe lângă normele prevăzute la articolul 69 din Directiva privind achizițiile publice și la articolul 79 din Directiva privind achizițiile realizate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, autoritatea/entitatea contractantă care intenționează să accepte o astfel de ofertă anormal de scăzută trebuie să-i informeze pe ceilalți ofertanți în scris în legătură cu acest lucru, inclusiv cu privire la motivele caracterului anormal de scăzut al prețului sau al costurilor percepute. Acest fapt permite ofertanților respectivi să contribuie la o evaluare mai exactă a capacității ofertantului câștigător de a executa pe deplin contractul în condițiile prevăzute în documentația aferentă procedurii de achiziții. Prin urmare, aceste informații suplimentare ar duce la crearea unor condiții de concurență mai echitabile pe piața UE a achizițiilor publice.

(19) Având în vedere dificultatea mai mare a autorităților/entităților contractante de a evalua explicațiile ofertanților, în contextul ofertelor care conțin bunuri și/sau servicii provenind din afara Uniunii Europene în cazul cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a acestor bunuri sau servicii, este necesar să se asigure o mai mare transparență în tratarea ofertelor anormal de scăzute. Ofertele care par anormal de scăzute în raport cu lucrările, bunurile sau serviciile ar putea să se bazeze pe ipoteze sau practici necorespunzătoare din punct de vedere tehnic, economic sau juridic. Pe lângă normele prevăzute la articolul 69 din Directiva 20XX/XXX/UE a Parlamentului European și a Consiliului13a și la articolul 79 din Directiva 20XX/XXX/UE a Parlamentului European și a Consiliului13b, autoritatea/entitatea contractantă care intenționează să accepte o astfel de ofertă anormal de scăzută ar trebui să îi informeze pe ceilalți ofertanți în scris în legătură cu acest lucru, inclusiv cu privire la motivele caracterului anormal de scăzut al prețului sau al costurilor percepute. Dacă ofertantul nu poate furniza o explicație satisfăcătoare, autoritatea contractantă ar trebui să aibă dreptul de a refuza oferta. Acest fapt permite ofertanților respectivi să contribuie la o evaluare mai exactă a capacității ofertantului câștigător de a executa pe deplin contractul în condițiile prevăzute în documentația aferentă procedurii de achiziții. Prin urmare, aceste informații suplimentare ar duce la crearea unor condiții de concurență mai echitabile pe piața UE a achizițiilor publice.

 

_________________

 

13aDirectiva 20XX/XXX/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice (JO XXX) (2011/0438(COD)).

 

13bDirectiva 20XX/XXX/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (JO XXX) (2011/0439(COD)).

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Comisia trebuie să poată iniția în orice moment, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri a părților interesate ori a unui stat membru, o anchetă externă în materie de achiziții cu privire la practicile restrictive de achiziții pe care se presupune că le-ar menține o țară terță. În special, aceasta trebuie să țină seama de faptul că Comisia a aprobat o serie de excluderi planificate referitoare la o țară terță în temeiul articolului 6 alineatul (2) din prezentul regulament. Aceste proceduri de anchetă nu ar trebui să aducă atingere Regulamentului (CE) nr. 3286/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 privind adoptarea procedurilor comunitare în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Comunitate a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

(20) Comisia ar trebui să poată iniția în orice moment, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri a părților interesate ori a unui stat membru, o anchetă externă în materie de achiziții cu privire la practicile restrictive de achiziții și concesiuni pe care se presupune că le-ar menține o țară terță. În special, aceasta trebuie să țină seama de faptul că Comisia a aprobat o serie de excluderi planificate referitoare la o țară terță în temeiul articolului 6 alineatul (2) din prezentul regulament. Aceste proceduri de anchetă nu ar trebui să aducă atingere Regulamentului (CE) nr. 3286/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 privind adoptarea procedurilor comunitare în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Comunitate a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie reflectată în regulament.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) În cazul în care Comisia, pe baza informațiilor aflate la dispoziția sa, are motive să creadă că o țară terță a adoptat sau menține o practică restrictivă de achiziții publice, aceasta trebuie să poată iniția o anchetă. Dacă se confirmă existența unei practici restrictive privind achizițiile publice într-o țară terță, Comisia trebuie să invite țara în cauză să participe la consultări cu scopul de a ameliora oportunitățile de achiziții pentru operatorii economici, bunuri și servicii în cadrul achizițiilor publice din țara respectivă.

(21) În cazul în care Comisia, pe baza informațiilor aflate la dispoziția sa, are motive să creadă că o țară terță a adoptat sau menține o practică restrictivă de achiziții publice sau de concesiuni, aceasta ar trebui să poată iniția o anchetă. Dacă se confirmă existența unei practici restrictive privind achizițiile publice într-o țară terță, Comisia trebuie să invite țara în cauză să participe la consultări cu scopul de a ameliora oportunitățile de achiziții pentru operatorii economici, bunuri și servicii în cadrul achizițiilor publice din țara respectivă.

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie reflectată în regulament.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Aceste măsuri pot implica excluderea obligatorie a anumitor bunuri și servicii din țări terțe din procedurile de achiziții publice din Uniunea Europeană sau pot aplica ofertelor alcătuite din bunuri sau servicii originare din țara respectivă o penalizare obligatorie privind prețul. Pentru a evita eludarea acestor măsuri, este posibil să fie necesară și excluderea anumitor persoane juridice aflate sub control străin sau în proprietate străină stabilite în Uniunea Europeană, care nu sunt implicate în activități comerciale semnificative astfel încât să aibă o legătură directă și efectivă cu economia unui stat membru în cauză. Măsurile adecvate nu trebuie să fie disproporționate în raport cu practicile restrictive de achiziții pentru care sunt aplicate.

(23) Aceste măsuri pot implica excluderea obligatorie a anumitor bunuri și servicii din țări terțe din procedurile de achiziții publice sau din procedurile de atribuire a concesiunilor din Uniunea Europeană sau pot aplica ofertelor alcătuite din bunuri sau servicii originare din țara respectivă o penalizare obligatorie privind prețul. Pentru a evita eludarea acestor măsuri, este posibil să fie necesară și excluderea anumitor persoane juridice aflate sub control străin sau în proprietate străină stabilite în Uniunea Europeană, care nu sunt implicate în activități comerciale semnificative astfel încât să aibă o legătură directă și efectivă cu economia unui stat membru în cauză. Măsurile adecvate nu trebuie să fie disproporționate în raport cu practicile restrictive de achiziții pentru care sunt aplicate.

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie reflectată în regulament.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) În contextul politicii globale a Uniunii referitoare la țările cel mai puțin dezvoltate prevăzută, printre altele, în Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011, este necesar ca bunurile și serviciile din aceste țări să fie asimilate bunurilor și serviciilor din Uniune.

(26) În contextul politicii globale a Uniunii referitoare la țările cel mai puțin dezvoltate prevăzută, printre altele, în Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011, este necesar ca bunurile și serviciile din aceste țări să fie asimilate bunurilor și serviciilor din Uniune, pentru a crea oportunitățile economice necesare în vederea unei mai bune integrări a piețelor lor în economia mondială.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Pentru a reflecta în ordinea juridică a Uniunii Europene angajamentele internaționale privind accesul pe piață asumate în domeniul achizițiilor publice după adoptarea prezentului regulament, trebuie să se confere Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la modificări ale listei acordurilor internaționale anexate la prezentul regulament. De o importanță deosebită este faptul că, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia trebuie să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia trebuie să garanteze transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.

(27) Pentru a reflecta în ordinea juridică a Uniunii Europene angajamentele internaționale privind accesul pe piață asumate în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor după adoptarea prezentului regulament, ar trebui să se confere Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la modificări ale listei acordurilor internaționale anexate la prezentul regulament. De o importanță deosebită este faptul că, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia trebuie să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să garanteze transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie reflectată în regulament.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31) În conformitate cu principiul proporționalității, este necesar și adecvat, în vederea realizării obiectivului fundamental de a institui o politică externă comună în domeniul achizițiilor publice, să se stabilească norme cu privire la tratamentul aplicat bunurilor și serviciilor care nu fac obiectul angajamentelor internaționale ale Uniunii Europene. Prezentul regulament privind accesul operatorilor economici, al bunurilor și serviciilor din țări terțe nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor urmărite, în conformitate cu articolul 5 al treilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană,

(31) În conformitate cu principiul proporționalității, este necesar și adecvat, în vederea realizării obiectivului fundamental de a institui o politică externă comună în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor, să se stabilească norme cu privire la tratamentul aplicat bunurilor și serviciilor care nu fac obiectul angajamentelor internaționale ale Uniunii Europene. Prezentul regulament privind accesul operatorilor economici, al bunurilor și serviciilor din țări terțe nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor urmărite, în conformitate cu articolul 5 al treilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană,

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie reflectată în regulament.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește norme referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe la procedura de atribuire de contracte pentru executarea unor lucrări sau a unei opere, furnizarea de bunuri și prestarea de servicii de către autorități/entități contractante din Uniune și stabilește proceduri de sprijinire a negocierilor pe tema accesului bunurilor și serviciilor din Uniune la piețele de achiziții publice din țări terțe.

(1) Prezentul regulament stabilește norme referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe la procedura de atribuire de contracte și de concesiuni pentru executarea unor lucrări sau a unei opere, furnizarea de bunuri și prestarea de servicii de către autorități/entități contractante din Uniune, în funcție de natura contractului în cauză, și stabilește proceduri de sprijinire a negocierilor pe tema accesului bunurilor și serviciilor din Uniune la piețele de achiziții publice și de concesiuni din țări terțe.

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie reflectată în regulament. Nu există contracte de concesiune de furnizare, motiv pentru care s-a adăugat expresia „în funcție de natura contractului în cauză”.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament se aplică atribuirii contractelor în cazul cărora bunurile sau serviciile sunt achiziționate pentru uz public și nu în scopul revânzării ori în vederea utilizării în producția de bunuri sau în prestarea de servicii în scopul vânzării.

Prezentul regulament se aplică atribuirii contractelor în cazul cărora bunurile sau serviciile sunt achiziționate pentru uz public și atribuirii de concesiuni pentru servicii furnizate pentru nevoile autorităților, și nu în scopul revânzării ori în vederea utilizării în producția de bunuri sau în prestarea de servicii în scopul vânzării

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie reflectată în regulament. În schimb, nu există contracte de concesiune de furnizare de bunuri.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Prezentul regulament nu aduce atingere libertății statelor membre de a defini, în conformitate cu dreptul Uniunii, serviciile pe care acestea le consideră a fi servicii de interes economic general, modul în care aceste servicii ar trebui organizate și finanțate, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat, precum și obligațiile specifice la care aceste servicii ar trebui să se supună. În aceeași măsură, prezentul regulament nu afectează decizia autorităților publice în ceea ce privește intenția, modul sau măsura în care doresc să realizeze ei înșiși funcțiile publice în temeiul articolului 14 din TFUE și al Protocolului nr. 26 privind serviciile de interes general. Acest lucru se aplică și politicilor Uniunii privind țările terțe.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera – a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a) „operator economic” înseamnă orice persoană fizică sau juridică și orice entitate publică sau orice grup de astfel de persoane și/sau entități, inclusiv asociații temporare de întreprinderi, care oferă pe piață execuția de lucrări și/sau a unei lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

Justificare

Aliniere la evoluția negocierilor referitoare la Directiva privind achizițiile publice.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) „furnizor” înseamnă persoanele fizice sau juridice care oferă pe piață bunuri;

eliminat

Justificare

Aliniere la poziția comisiei din cadrul negocierilor referitoare la Directiva privind achizițiile publice.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) „prestator de servicii” înseamnă persoanele fizice sau juridice care prezintă pe piață oferte pentru executarea unor lucrări sau a unei opere ori servicii;

eliminat

Justificare

Aliniere la poziția comisiei din cadrul negocierilor referitoare la Directiva privind achizițiile publice.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) „ofertant” înseamnă un operator economic care a depus o ofertă;

Justificare

Aliniere la poziția comisiei din cadrul negocierilor referitoare la Directiva privind achizițiile publice.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) „bunuri sau servicii care fac obiectul unor acorduri” înseamnă un bun sau un serviciu originare din țări cu care Uniunea a încheiat un acord internațional în domeniul achizițiilor publice, inclusiv angajamente privind accesul pe piață, și în cazul cărora se aplică acordul relevant. Anexa I la prezentul regulament conține o listă a acordurilor relevante;

(d) „bunuri sau servicii care fac obiectul unor acorduri” înseamnă un bun sau un serviciu originar din țări cu care Uniunea a încheiat un acord internațional în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor, inclusiv angajamente privind accesul pe piață, și în cazul cărora se aplică acordul relevant. Anexa I la prezentul regulament conține o listă a acordurilor relevante;

 

[Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării (adăugarea mențiunii privind concesiunile, atunci când se face referire la achizițiile publice); adoptarea regulamentului impune adaptări tehnice în întregul text.]

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie reflectată în regulament.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera g a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) „lipsă de reciprocitate substanțială” înseamnă existența oricăror măsuri, proceduri sau practici legislative, administrative sau de reglementare, adoptate sau executate de autoritățile publice sau de entitățile contractante individuale dintr-o țară terță, care restricționează accesul pe piața achizițiilor publice sau a concesiunilor, fapt ce conduce la un tratament discriminatoriu grav și recurent al operatorilor economici, a bunurilor și a serviciilor din Uniune.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera g b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gb) „măsuri de remediere sau corective” înseamnă eliminarea măsurilor restrictive vizate de investigația Comisiei Europene.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) termenul „operator economic” include deopotrivă conceptul de furnizor și pe cel de prestator de servicii;

eliminat

Justificare

Aliniere la poziția comisiei din cadrul negocierilor referitoare la Directiva privind achizițiile publice.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) operatorul economic care a depus o ofertă se numește „ofertant”;

eliminat

Justificare

Aliniere la poziția comisiei din cadrul negocierilor referitoare la Directiva privind achizițiile publice.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) o „penalizare obligatorie privind prețul” se referă la o obligație a entităților contractante de a crește, sub rezerva anumitor excepții, prețul pentru serviciile și/sau bunurile originare din anumite țări terțe care au fost oferite în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor.

(e) o „penalizare obligatorie privind prețul” se referă la o obligație a entităților contractante de a crește, sub rezerva anumitor excepții, prețul pentru serviciile și/sau bunurile originare din anumite țări terțe care au fost oferite în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor sau al procedurilor de atribuire a concesiunilor.

 

[Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării (adăugarea mențiunii privind „procedurile de atribuire a concesiunilor”, atunci când se face trimitere la „proceduri de atribuire a contractelor”, atât la singular, cât și la plural); adoptarea regulamentului impune adaptări tehnice în întregul text.]

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie reflectată în regulament.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Originea unui bun se stabilește în conformitate cu articolele 22-26 din Regulamentul (CE) nr. 2913/1992 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar18 .

 

(1) Originea unui bun se stabilește în conformitate cu articolele 52-55 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, inclusiv cu actele delegate ce urmează a fi adoptate în temeiul articolului 55 din respectivul regulament.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Originea unui serviciu se stabilește pe baza originii persoanei fizice sau juridice care îl prestează. Originea prestatorului de servicii se consideră a fi:

Originea unui serviciu se stabilește pe baza originii persoanei fizice sau juridice care îl prestează. Originea operatorului economic care prestează serviciul se consideră a fi:

Justificare

Această modificare este necesară din cauza modificărilor din articolul 2 (definiții).

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La atribuirea contractelor pentru executarea unor lucrări și/sau a unei opere, pentru furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, autoritățile/entitățile contractante trebuie să acorde bunurilor și serviciilor care fac obiectul unor acorduri același tratament ca și cel acordat bunurilor și serviciilor originare din Uniunea Europeană.

(1) La atribuirea contractelor pentru executarea unor lucrări și/sau a unei opere, pentru furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii sau la atribuirea concesiunilor în vederea executării unor lucrări sau a furnizării de servicii, autoritățile/entitățile contractante trebuie să acorde bunurilor și serviciilor care fac obiectul unor acorduri același tratament ca și cel acordat bunurilor și serviciilor originare din Uniunea Europeană.

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie reflectată în regulament. În schimb, nu există contracte de concesiune de furnizare de bunuri.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) descrierea obiectului contractului;

(b) descrierea obiectului contractului sau al concesiunii;

 

[Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării (adăugarea mențiunii privind „procedurile de atribuire a concesiunilor”, atunci când se face trimitere la „proceduri de atribuire a contractelor”, atât la singular, cât și la plural); adoptarea regulamentului impune adaptări tehnice în întregul text.]

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie reflectată în regulament.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) dacă nu există un acord precum cel menționat la litera (a), iar țara terță menține măsuri restrictive referitoare la achiziții care duc la o lipsă de reciprocitate substanțială în privința deschiderii pieței între Uniune și țara terță în cauză.

(b) dacă nu există un acord precum cel menționat la litera (a), iar țara terță menține măsuri restrictive referitoare la achiziții sau la atribuirea de concesiuni care duc la o lipsă de reciprocitate substanțială în privința deschiderii pieței între Uniune și țara terță în cauză.

 

[Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării (adăugarea mențiunii privind „atribuirea de concesiuni”, atunci când se face trimitere la „încheierea de contracte”); adoptarea regulamentului impune adaptări tehnice în întregul text.]

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice, cât și concesiunilor [articolul 1 alineatul (2)]. Pentru aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie reflectată în regulament.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul literei (b), se consideră că lipsește o reciprocitate substanțială atunci când măsurile restrictive referitoare la achiziții duc la discriminări grave și repetate ale operatorilor economici, bunurilor și serviciilor din Uniune.

eliminat

Justificare

Amendament de eliminare care trebuie citit în legătură cu noua definiție a noțiunii de „lipsă de reciprocitate substanțială” [articolul 2 alineatul (1) litera (ga)] și cu elementele pe care trebuie să le ia în considerare Comisia Europeană în analiza sa privind o „lipsă de reciprocitate substanțială” [articolul 6 alineatul (5)].

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) măsura în care legislația în materie de achiziții publice din țara în cauză asigură transparența în conformitate cu standardele internaționale în domeniul achizițiilor publice și împiedică discriminarea bunurilor, a serviciilor și a operatorilor economici din Uniune;

(a) măsura în care actele cu putere de lege și actele administrative în materie de achiziții publice sau concesiuni din țara în cauză asigură transparența în conformitate cu standardele internaționale în domeniul achizițiilor publice și împiedică discriminarea bunurilor, a serviciilor și a operatorilor economici din Uniune;

Justificare

Este vorba despre extinderea domeniului de aplicare al alineatului la măsuri de reglementare care vizează achizițiile publice/concesiunile, dincolo de actele cu putere de lege, care trebuie să fie luate în calcul, de asemenea, de către Comisia Europeană în analiza sa privind o „lipsă de reciprocitate substanțială”.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Autoritățile/entitățile contractante care au exclus oferte în temeiul alineatului (1) trebuie să indice acest lucru în anunțul privind atribuirea contractelor, pe care îl publică în temeiul articolului 35 din Directiva 2004/18/CE, în temeiul articolului 42 din Directiva 2004/17/CE sau al articolului 27 din Directiva privind atribuirea contractelor de concesiune. Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește formularele standard pentru anunțurile privind atribuirea contractelor. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 17 alineatul (3).

(7) Autoritățile/entitățile contractante care au exclus oferte în temeiul alineatului (1) trebuie să indice acest lucru, inclusiv motivele pentru excludere, în anunțul privind atribuirea contractelor, pe care îl publică în temeiul articolului 35 din Directiva 2004/18/CE, în temeiul articolului 42 din Directiva 2004/17/CE sau al articolului 27 din Directiva privind atribuirea contractelor de concesiune. Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește formularele standard pentru anunțurile privind atribuirea contractelor. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 17 alineatul (3).

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Dacă autoritatea/entitatea contractantă intenționează, în temeiul articolului 69 din Directiva privind achizițiile publice sau al articolului 79 din Directiva privind achizițiile publice efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, după verificarea explicațiilor ofertantului, să accepte o ofertă anormal de scăzută care conține bunuri și/sau servicii originare din afara Uniunii în cazul cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a bunurilor sau a serviciilor care constituie oferta, aceasta îi informează în scris pe ceilalți ofertanți cu privire la acest lucru, incluzând motivele caracterului neobișnuit de scăzut al prețului sau al costurilor percepute.

(1) Dacă autoritatea/entitatea contractantă intenționează, în temeiul articolului 69 din Directiva privind achizițiile publice sau al articolului 79 din Directiva privind achizițiile publice efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, după verificarea explicațiilor ofertantului, să accepte o ofertă anormal de scăzută care conține bunuri și/sau servicii originare din afara Uniunii în cazul cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a bunurilor sau a serviciilor care constituie oferta, aceasta îi informează în scris pe ceilalți ofertanți cu privire la acest lucru, incluzând motivele caracterului neobișnuit de scăzut al prețului sau al costurilor percepute prezentate de către ofertantul în cauză.

 

După ce au fost informați de către autoritatea/entitatea contractantă cu privire la intenția acesteia de a accepta o ofertă anormal de scăzută, ceilalți ofertanți au posibilitatea de a furniza informații relevante autorității/entității contractante, într-o perioadă de timp rezonabilă, pentru a permite autorității/entității contractante să ia o decizie privind acceptarea, în deplină cunoștință de cauză, a potențialilor factori care ar putea avea o influență asupra evaluării caracterului neobișnuit de scăzut al prețului sau al costurilor percepute.

Justificare

Ar trebui să fie clarificat în articol faptul că ceilalți ofertanți, care au fost informați cu privire la intenția autorității/entității contractante de a accepta o ofertă anormal de scăzută, au posibilitatea să ofere mai multe informații pentru a garanta că decizia de acceptare este luată în deplină cunoștință de cauză.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă se inițiază o anchetă, Comisia publică un anunț în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin care invită părțile interesate și statele membre să transmită Comisiei toate informațiile pertinente într-o perioadă de timp specificată.

Dacă se inițiază o anchetă, Comisia asigură publicarea unui anunț în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin care invită părțile interesate și statele membre să transmită Comisiei toate informațiile pertinente în termen de trei luni.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia analizează dacă măsurile restrictive referitoare la achizițiile publice sunt menținute de țara terță în cauză pe baza informațiilor furnizate de părțile interesate și de statele membre și/sau a faptelor constatate de Comisie în timpul anchetei desfășurate, iar evaluarea situației trebuie să se încheie în termen de nouă luni de la inițierea anchetei. În cazuri justificate corespunzător, acest termen poate fi prelungit cu trei luni.

(3) Comisia analizează dacă măsurile restrictive referitoare la achizițiile publice sunt menținute de țara terță în cauză pe baza informațiilor furnizate de părțile interesate și de statele membre și/sau a faptelor constatate de Comisie în timpul anchetei desfășurate, iar evaluarea situației trebuie să se încheie în termen de șase luni de la inițierea anchetei. În cazuri justificate corespunzător, acest termen poate fi prelungit cu trei luni.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Nici Comisia, nici Consiliul, nici Parlamentul European, nici statele membre, nici reprezentanții oficiali ai acestora nu dezvăluie niciun fel de informații de natură confidențială primite în temeiul prezentului regulament, fără permisiunea specială a furnizorului informațiilor respective.

eliminat

Justificare

Acest alineat este înlocuit de un nou alineat - 4a (nou) - la articolul 18.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Informațiile primite în conformitate cu prezentul regulament și declarate de către furnizorul informațiilor drept confidențiale nu vor fi, în niciun caz, dezvăluite, cu excepția cazului în care furnizorul își dă acordul explicit.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la data de 1 ianuarie 2017 și cel puțin o dată la trei ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentului regulament, precum și la progresul înregistrat în negocierile internaționale referitoare la accesul operatorilor economici din UE la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice în țări terțe, desfășurate în temeiul prezentului regulament. În acest scop, statele membre furnizează Comisiei, la cerere, informațiile necesare.

La un an după intrarea în vigoare a prezentului regulament și ulterior cel puțin o dată la trei ani, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentului regulament, precum și la progresul înregistrat în negocierile internaționale referitoare la accesul operatorilor economici din UE la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice în țări terțe, desfășurate în temeiul prezentului regulament. În acest scop, statele membre furnizează Comisiei, la cerere, informațiile necesare.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolele 58 și 59 din Directiva 2004/17/CE se abrogă de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Comisia analizează dacă articolele 58 și 59 din Directiva 2004/17/CE sunt menținute. Având în vedere concluziile acestei analize, Comisia trimite o propunere legislativă de abrogare a articolelor respective de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the outcome of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, there should not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to make an assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision will be taken depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative text does not seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of the Treaty on the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential parts of a legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being examined, not on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with this decision. Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal of articles 58 and 59 should be made via a legislative proposal.

PROCEDURĂ

Titlu

Accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice din Uniune și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țările terțe

Referințe

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

20.4.2012

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

IMCO

20.4.2012

Comisie(i) asociată(e) - data anunțului în plen

25.10.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Frank Engel

21.6.2012

Examinare în comisie

25.9.2012

21.3.2013

18.6.2013

26.9.2013

Data adoptării

17.10.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

11

0

Membri titulari prezenți la votul final

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Membri supleanți prezenți la votul final

Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Morten Løkkegaard, Patricia van der Kammen

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Takis Hadjigeorgiou, Linda McAvan, Patrizia Toia

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (5.11.2013)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe

(COM(2012)0124 – C7‑0084/2012 – 2012/0060(COD))

Raportoare pentru aviz: Judith Sargentini

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei (COM(2012)0124) are drept scop restricționarea accesului la piața UE a achizițiilor publice pentru țările terțe care nu oferă un acces reciproc la piețele lor.

Raportoarea pentru aviz este îngrijorată în ceea ce privește două aspecte ale prezentei propuneri de regulament:

În primul rând, țările în curs de dezvoltare riscă să devină victimele neintenționate ale acestui instrument, care le-ar împiedica să folosească achizițiile publice în scopul dezvoltării industriilor lor interne. Teama UE privind pătrunderea excesivă pe piețele sale a unor competitori finanțați de stat din unele țări emergente nu ar trebui să priveze țările în curs de dezvoltare de acest drept.

În al doilea rând, raportoarea se îndoiește că prezentul regulament își va atinge obiectivele planificate.

Tratamentul aplicat țărilor în curs de dezvoltare

Chiar dacă accesul la piața achizițiilor publice nu este un aspect comercial în sine, acesta reprezintă un interes ofensiv puternic al UE în cadrul negocierilor comerciale cu țări terțe, de vreme ce multe întreprinderi din UE sunt extrem de competitive și prezintă un avantaj comparativ în diverse sectoare. Deși propunerea exclude din domeniul său de aplicare țările cel mai puțin dezvoltate, ea se aplică totuși țărilor în curs de dezvoltare cu venituri medii care sunt incluse pe lista Comitetului de asistență pentru dezvoltare (CAD) al OCDE.

În plus, având în vedere că directivele UE privind achizițiile publice includ dispoziții în favoarea IMM-urilor europene, este deosebit de îngrijorător faptul că în propunerea de regulament nu se face referire la posibile derogări pentru politicile care au drept scop promovarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) sau chiar la derogări pe termen limitat pentru alte politici de dezvoltare anume. Aceeași logică ar trebui să se aplice și țărilor în curs de dezvoltare, unde IMM-urile constituie coloana vertebrală a dezvoltării economice.

O definiție mai exactă a reciprocității care subminează multilateralismul

În timp ce politica comercială a UE s-a bazat în general pe o definiție mai generală a reciprocității, înțeleasă ca „echilibrul global al beneficiilor” [conform practicilor Acordului general pentru tarife vamale și comerț (GATT) sau ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC)], propunerea de regulament sugerează o definiție mai precisă (reciprocitate de la sector la sector). În acest caz, „reciprocitatea deplină” presupune ca două țări să permită acces reciproc identic la piețele lor. Astfel, Uniunea Europeană se abate de la principiul acordării unui tratament special și diferențiat țărilor în curs de dezvoltare și de la abordarea multilaterală, în care se reflectă mai bine interesele țărilor în curs de dezvoltare. În schimb, riscul de retorsiune a marilor blocuri comerciale se va perpetua și ar putea provoca blocaje în cadrul negocierilor multilaterale.

Țările în curs de dezvoltare au refuzat să semneze Acordul multilateral al OMC privind achizițiile publice (GPA) și GPA revizuit din martie 2012

Până acum, Uniunea Europeană a reușit doar în mod limitat să deschidă piețele achizițiilor publice prin acorduri comerciale. Principalele economii emergente, cum sunt India, Brazilia și China, nu se arată dispuse să semneze GPA în viitorul apropiat. Astfel, prezentul regulament se rezumă la o strategie ofensivă de „deschidere a piețelor” menită să impună țărilor în curs de dezvoltare ceea ce ele au refuzat deja la nivelul OMC (așa-numitele „probleme de la Singapore” din 1996).

Liberalizarea piețelor achizițiilor publice din țările în curs de dezvoltare poate conduce la cheltuirea pe importuri a unei părți substanțiale din resursele interne și așa reduse, mai degrabă decât pe bunurile produse pe plan intern. Prin urmare, este esențial ca guvernele țărilor în curs de dezvoltare, iar nu actorii străini, să preia conducerea în procesul de elaborare a sistemelor de achiziții pentru a le eficientiza în scopul dezvoltării.

Raportoarea pentru aviz consideră că solicitările țărilor în curs de dezvoltare în ceea ce privește stabilirea locală, transferul de tehnologie și cerințele de conținut național, o condiție pentru acordarea contractelor de achiziții publice, nu ar trebui considerate practici discriminatorii, ci un instrument legitim al strategiei lor de dezvoltare.

Regula de reciprocitate în cadrul achizițiilor publice nu este în concordanță cu angajamentele UE privind eficacitatea ajutorului, care prevăd utilizarea sistemului național de achiziții publice ca opțiune implicită

Condiționarea ajutorului a fost una dintre cele mai comune practici în ceea ce privește politica de achiziții publice. Pentru a elimina în mod eficace practicile donatorilor de a condiționa oficial sau neoficial ajutorul, Declarația de la Paris (2005), Agenda pentru acțiune de la Accra (2008) și Declarația de la Busan (2011) privind eficacitatea ajutorului reiterează principiul utilizării sistemelor de achiziții ale țărilor beneficiare ca opțiune implicită pentru programele de ajutor care sprijină activitățile gestionate de sectorul public.

Folosirea sistemelor naționale de achiziții publice are avantajul de a crea implicare și responsabilitate la nivel național, îmbunătățind totodată șansele întreprinderilor locale de a câștiga contracte. Prin urmare, privilegierea achizițiilor la nivel local și regional ar trebui să fie o prioritate, deoarece ea reprezintă un instrument inteligent de dezvoltare.

Deși donatorii au deja probleme în a utiliza sistemele naționale, proiectul de regulament ar îngreuna și mai mult angajamentele asumate de UE referitoare la eficacitatea ajutorului.

În plus, raportoarea pentru aviz pune la îndoială avantajele așa-numitei inițiative privind achizițiile publice internaționale, din următoarele motive:

Deschiderea „în drept” nu ar trebui confundată cu deschiderea „în fapt”.

Propunerea se bazează pe presupunerea că alte țări sunt mai puțin deschise decât Uniunea Europeană și că nu s-au angajat în aceeași măsură spre deschiderea piețelor de achiziții în cadrul GPA. Cu toate acestea, deși piața achizițiilor publice a UE este „în drept” larg deschisă concurenței internaționale, analiza detaliată pe care Parlamentul[1] a făcut-o pe marginea studiului de impact elaborat de Comisie subliniază că deschiderea „în fapt” este mult mai redusă. În special, un bilanț al contractelor care depășesc pragul acordat operatorilor economici din țările terțe în 2011 dezvăluie că aceste întreprinderi ar putea avea acces în mod direct, iar nu prin sucursale din UE sau prin intermediari, numai la un număr foarte redus de contracte (0,2 % din total). Chiar dacă regulamentul UE ar putea fi eficient în interzicerea preferințelor „în drept”, el ar continua să fie cu mult mai puțin eficient în ceea ce privește preferințele „în fapt”.

În practică, se poate ajunge la preferințe „în fapt” pentru furnizorii locali, printre altele, prin divizarea contractelor pentru ca acestea să fie inferioare pragurilor. În plus, îndepărtarea barierelor „în fapt” depinde de disponibilitatea țărilor terțe de a aplica principiul transparenței (pentru a combate corupția) și de refuzul de a promova campioni naționali. Prin urmare, este improbabil ca regulamentul să ofere Uniunii Europene o influență mai mare în cadrul negocierii deschiderii veritabile a piețelor achizițiilor publice în țări precum China sau India, care sunt vizate de acest act legislativ.

Impactul asupra IMM-urilor

Beneficiile directe pentru IMM-urile europene vor fi puține, dacă nu chiar inexistente. IMM-urile europene au tendința de a licita pentru contracte mult mai reduse decât pragul propus de 5 milioane EUR. Participarea transfrontalieră a IMM-urilor la achiziții este, de asemenea, redusă. Dacă piețele achizițiilor publice se vor deschide în viitor, beneficiile potențiale pentru IMM-uri vor fi disponibile în principal prin subcontractare și oportunități în cadrul lanțului de aprovizionare, domenii pe care țările terțe le pot închide ușor, prin retorsiune, cu măsuri protecționiste „în fapt”.

Un impact limitat asupra deschiderii viitoare a piețelor achizițiilor publice

Actualul cadru legislativ al UE privind achizițiile publice cuprinde deja dispoziții privind țările terțe în așa-numita „Directivă privind utilitățile publice” (2004/17/CE) și prevede, de asemenea, dispoziții privind „ofertele anormal de scăzute”. Prin urmare, posibilitatea de a refuza astfel de oferte pe baza reciprocității există deja (deși nu este utilizată aproape deloc).

În acest context, există îndoieli că regulamentul propus ar aduce o valoarea adăugată reală.

******

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Comisia trebuie să evalueze dacă ar trebui să aprobe excluderea, de către autoritățile/entitățile contractante în sensul Directivelor [2004/17/CE, 2004/18/CE și al Directivei [….] a Parlamentului European și a Consiliului din [….]…. privind atribuirea contractelor de concesiune13, din procedurile de atribuire a contractelor, în ceea ce privește contractele cu o valoare estimată egală cu sau mai mare de 5 000 000 EUR, a bunurilor și serviciilor care nu fac obiectul angajamentelor internaționale asumate de Uniunea Europeană.

(12) Comisia ar trebui să evalueze în ce măsură ar fi oportună aprobarea excluderii de către autoritățile/entitățile contractante în sensul Directivelor [2004/17/CE, 2004/18/CE] și al Directivei [….] a Parlamentului European și a Consiliului din [….]…. privind atribuirea contractelor de concesiune13, din procedurile de atribuire a contractelor, în ceea ce privește contractele cu o valoare estimată mai mare sau egală cu 5 000 000 EUR, a bunurilor și serviciilor care nu fac obiectul angajamentelor internaționale asumate de Uniunea Europeană. Excluderea nu ar trebui să se aplice, pe de o parte, procedurilor de contractare a bunurilor și serviciilor cu țări care beneficiază de regimul „Totul în afară de arme”, enumerate în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare14 și, pe de altă parte, bunurilor și serviciilor contractate care provin din țări în curs de dezvoltare, definite în anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 978/2012.

__________________

__________________

13 JO L….

13 JO L….

 

13a JO L 303, 31.10.2012, p. 1.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) În contextul politicii globale a Uniunii referitoare la țările cel mai puțin dezvoltate prevăzută, printre altele, în Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011, este necesar ca bunurile și serviciile din aceste țări să fie asimilate bunurilor și serviciilor din Uniune.

 

(26) În contextul politicii globale a Uniunii, care vizează sprijinirea creșterii economice a țărilor în curs de dezvoltare și integrarea acestora în economia mondială, care stă la baza instituirii de către Uniune a unui sistem generalizat de preferințe tarifare conform Regulamentului (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, trebuie să se considere drept bunuri și servicii ale Uniunii bunurile și serviciile din țările cel mai puțin dezvoltate care beneficiază de regimul „Totul în afară de arme”, precum și bunurile și serviciile provenite din țări în curs de dezvoltare considerate vulnerabile din cauza lipsei diversificării și a integrării insuficiente în economia mondială, astfel cum sunt definite în anexa IV și, respectiv, în anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 978/2012.

Justificare

Prezentul regulament ar trebui să prevadă un regim special pentru țările cel mai puțin dezvoltate și țările în curs de dezvoltare considerate vulnerabile.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Bunurile sau serviciile originare din țările cel mai puțin dezvoltate enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 732/2008 sunt tratate ca bunuri și servicii care fac obiectul unor acorduri.

Bunurile sau serviciile care provin din țările cel mai puțin dezvoltate enumerate în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului sau din țările în curs de dezvoltare care sunt considerate a fi vulnerabile din cauza lipsei diversificării și a integrării insuficiente în economia mondială, astfel cum sunt definite în anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 978/2012, sunt tratate ca bunuri și servicii care fac obiectul unor acorduri.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la data de 1 ianuarie 2017 și cel puțin o dată la trei ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentului regulament, precum și la progresul înregistrat în negocierile internaționale referitoare la accesul operatorilor economici din UE la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice în țări terțe, desfășurate în temeiul prezentului regulament. În acest scop, statele membre furnizează Comisiei, la cerere, informațiile necesare.

Cel puțin o dată la trei ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentului regulament, precum și la progresul înregistrat în negocierile internaționale referitoare la accesul operatorilor economici din UE la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice în țări terțe, desfășurate în temeiul prezentului regulament. În acest scop, statele membre furnizează Comisiei, la cerere, informațiile necesare. Odată cu prezentarea celui de al doilea raport, Comisia mai prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere legislativă de modificare a regulamentului sau descrie motivele pentru care consideră că nu sunt necesare modificări.

PROCEDURĂ

Titlu

Accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice din Uniune și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țările terțe

Referințe

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

20.4.2012

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

DEVE

20.4.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Judith Sargentini

25.9.2012

Examinare în comisie

14.10.2013

5.11.2013

 

 

Data adoptării

5.11.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

6

0

Membri titulari prezenți la votul final

Thijs Berman, Corina Crețu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Andreas Pitsillides, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Membri supleanți prezenți la votul final

Eduard Kukan, Isabella Lövin, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

María Muñiz De Urquiza, Bogusław Sonik

 • [1]  Sursa: Accesul reciproc al țărilor terțe la piața achizițiilor publice a UE - Analiză detaliată efectuată de Unitatea PE de evaluare a impactului pe marginea studiului de impact elaborat de Comisia Europeană , iunie 2013.

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (24.6.2013)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe

(COM(2012)0124 – C7‑0084/2012 – 2012/0060(COD))

Raportor pentru aviz: Tamás Deutsch

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că Uniunea trebuie să definească și să desfășoare politici comune și acțiuni și să acționeze pentru asigurarea unui nivel înalt de cooperare în toate domeniile relațiilor internaționale, în scopul, printre altele, de a încuraja integrarea tuturor țărilor în economia mondială, inclusiv prin eliminarea treptată a barierelor în calea comerțului internațional.

(1) Articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că Uniunea trebuie să definească și să desfășoare politici comune și acțiuni și să acționeze pentru asigurarea unui nivel înalt de cooperare în toate domeniile relațiilor internaționale, în scopul, printre altele, de a încuraja integrarea tuturor țărilor în economia mondială, inclusiv prin eliminarea treptată a barierelor în calea comerțului internațional; în temeiul aceluiași articol, Uniunea ar trebui să promoveze valorile democrației, statului de drept, universalității, indivizibilității drepturilor omului și a libertăților fundamentale, respectarea demnității umane, principiile egalității și solidarității și respectarea principiilor Cartei ONU și ale dreptului internațional; cooperarea în domeniul relațiilor internaționale ar trebui să favorizeze dezvoltarea durabilă a țărilor în curs de dezvoltare pe plan economic, social și ecologic, cu scopul primordial de a eradica sărăcia;

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Politica comercială a Uniunii Europene ar trebui să promoveze reducerea sărăciei la nivel mondial, prin promovarea îmbunătățirii condițiilor de muncă, a protecției locurilor de muncă și a sănătății și a drepturilor fundamentale.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) UE nu ar trebui să exercite presiuni asupra țărilor terțe în sensul privatizării serviciilor publice. Autoritățile publice de la toate nivelurile ar trebui să dispună de dreptul de a decide dacă, cum și în ce măsură doresc să furnizeze servicii publice ele însele.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Contractele publice nu pot fi acordate operatorilor economici care au fost implicați într-o organizație criminală, în exploatarea muncii copiilor sau în traficul cu ființe umane.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) O astfel de excludere nu poate avea loc, dacă statele terțe introduc obiective de dezvoltare durabilă în procedurile de atribuire a contractelor. Astfel de obiective ar trebui promovate.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Pentru contractele a căror valoare estimată este egală cu sau mai mare de 5 000 000 EUR, Comisia trebuie să aprobe excluderea planificată dacă acordul internațional privind accesul pe piață în domeniul achizițiilor publice existent între Uniune și țara de unde sunt originare bunurile și/sau serviciile conține, pentru bunurile și/sau serviciile pentru care este propusă excluderea respectivă, rezerve explicite privind accesul pe piață formulate de Uniune. Dacă nu există un astfel de acord, Comisia trebuie să aprobe excluderea dacă țara terță menține măsuri restrictive referitoare la achiziții publice care duc la o lipsă a reciprocității substanțiale în privința deschiderii pieței între Uniune și respectiva țară terță. Trebuie să se considere că lipsește o reciprocitate substanțială atunci când măsurile restrictive referitoare la achiziții duc la discriminări grave și repetate ale operatorilor economici, bunurilor și serviciilor din UE.

(15) Pentru contractele a căror valoare estimată este egală cu sau mai mare de 5 000 000 EUR, Comisia trebuie să aprobe excluderea planificată dacă acordul internațional privind accesul pe piață în domeniul achizițiilor publice existent între Uniune și țara de unde sunt originare bunurile și/sau serviciile conține, pentru bunurile și/sau serviciile pentru care este propusă excluderea respectivă, rezerve explicite privind accesul pe piață formulate de Uniune. Dacă nu există un astfel de acord, Comisia trebuie să aprobe excluderea dacă țara terță menține măsuri restrictive referitoare la achiziții publice care duc la o lipsă a reciprocității substanțiale în privința deschiderii pieței între Uniune și respectiva țară terță. Ar trebui să se considere că lipsește o reciprocitate substanțială atunci când măsurile restrictive referitoare la achiziții duc la discriminări grave și repetate ale operatorilor economici, bunurilor și serviciilor din UE sau când sunt în joc interese economice fundamentale ale Uniunii, de exemplu în domeniul industrial. În cazul unor încălcări grave și repetate într-a anumită țară ale drepturilor fundamentale ale lucrătorilor și ale sindicatelor, încălcări ale dreptului internațional, inclusiv ale convențiilor internaționale fundamentale, în domeniul social, al muncii sau al dreptului mediului, de exemplu OIM 94 în materie de clauze privind dreptul muncii în procedurile de atribuire a contractelor publice Comisia ar trebui să aibă în vedere și o limitare a accesului pe piață al respectivelor bunuri și/sau servicii.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Atunci când evaluează existența unei lipse a reciprocității substanțiale, Comisia trebuie să examineze în ce măsură legislația referitoare la achizițiile publice din țara în cauză asigură transparența în conformitate cu standardele internaționale în domeniul achizițiilor publice și împiedică orice fel de discriminare a bunurilor, serviciilor și operatorilor economici din Uniune. În plus, Comisia trebuie să examineze în ce măsură autoritățile publice și/sau entitățile contractante individuale mențin sau adoptă practici discriminatorii față de bunurile, serviciile și operatorii economici din Uniune.

(16) Atunci când evaluează existența unei lipse a reciprocității substanțiale, Comisia trebuie să examineze în ce măsură legislația referitoare la achizițiile publice din țara în cauză asigură transparența în conformitate cu standardele internaționale în domeniul achizițiilor publice și împiedică orice fel de discriminare a bunurilor, serviciilor și operatorilor economici din Uniune. În plus, Comisia trebuie să examineze în ce măsură autoritățile publice și/sau entitățile contractante individuale mențin sau adoptă practici discriminatorii față de bunurile, serviciile și operatorii economici din Uniune sau periclitează interese economice fundamentale ale Uniunii, de exemplu în domeniul industrial.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Respectarea legislației sociale și a muncii și în domeniul mediului aplicabile la locul de muncă dintr-o țară terță, inclusiv respectarea convențiilor internaționale fundamentale, de exemplu OIM 94, nu ar trebui considerată drept o practică discriminatorie.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b) Măsurile de limitare a accesului la piață a țărilor terțe nu ar trebui să aibă un impact negativ disproporționat asupra situației sociale și a pieței muncii în țara respectivă, mai ales în cazul țărilor în curs de dezvoltare.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Având în vedere dificultatea mai mare a autorităților/entităților contractante de a evalua explicațiile ofertanților, în contextul ofertelor care conțin bunuri și/sau servicii provenind din afara Uniunii Europene în cazul cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a acestor bunuri sau servicii, este necesar să se asigure o mai mare transparență în tratarea ofertelor anormal de scăzute. Pe lângă normele prevăzute la articolul 69 din Directiva privind achizițiile publice și la articolul 79 din Directiva privind achizițiile realizate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, autoritatea/entitatea contractantă care intenționează să accepte o astfel de ofertă anormal de scăzută trebuie să-i informeze pe ceilalți ofertanți în scris în legătură cu acest lucru, inclusiv cu privire la motivele caracterului anormal de scăzut al prețului sau al costurilor percepute. Acest fapt permite ofertanților respectivi să contribuie la o evaluare mai exactă a capacității ofertantului câștigător de a executa pe deplin contractul în condițiile prevăzute în documentația aferentă procedurii de achiziții. Prin urmare, aceste informații suplimentare ar duce la crearea unor condiții de concurență mai echitabile pe piața UE a achizițiilor publice.

(19) Având în vedere dificultatea mai mare a autorităților/entităților contractante de a evalua explicațiile ofertanților, în contextul ofertelor care conțin bunuri și/sau servicii provenind din afara Uniunii Europene în cazul cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a acestor bunuri sau servicii, este necesar să se asigure o mai mare transparență în tratarea ofertelor anormal de scăzute. Pe lângă normele prevăzute la articolul 69 din Directiva privind achizițiile publice și la articolul 79 din Directiva privind achizițiile realizate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, autoritatea/entitatea contractantă care intenționează să accepte o astfel de ofertă anormal de scăzută trebuie să-i informeze pe ceilalți ofertanți în scris în legătură cu acest lucru, inclusiv cu privire la motivele caracterului anormal de scăzut al prețului sau al costurilor percepute. Ar trebui acordată o atenție specială respectării legislației sociale și a muncii și în domeniul mediului, inclusiv respectării convențiilor internaționale fundamentale, de exemplu convenției OIM nr. 94. Acest fapt permite ofertanților respectivi să contribuie la o evaluare mai exactă a capacității ofertantului câștigător de a executa pe deplin contractul în condițiile prevăzute în documentația aferentă procedurii de achiziții. Prin urmare, aceste informații suplimentare ar duce la crearea unor condiții de concurență mai echitabile pe piața UE a achizițiilor publice.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) În cazul în care Comisia, pe baza informațiilor aflate la dispoziția sa, are motive să creadă că o țară terță a adoptat sau menține o practică restrictivă de achiziții publice, aceasta trebuie să poată iniția o anchetă. Dacă se confirmă existența unei practici restrictive privind achizițiile publice într-o țară terță, Comisia trebuie să invite țara în cauză să participe la consultări cu scopul de a ameliora oportunitățile de achiziții pentru operatorii economici, bunuri și servicii în cadrul achizițiilor publice din țara respectivă.

(21) În cazul în care Comisia, pe baza informațiilor aflate la dispoziția sa, are motive să creadă că o țară terță a adoptat sau menține o practică restrictivă de achiziții publice sau continuă nerespectarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor și a dreptului internațional, inclusiv a convențiilor internaționale fundamentale, în domeniul social, al muncii sau al dreptului mediului, de exemplu convenția OIM nr. 94, Comisia trebuie să fie în măsură să inițieze o anchetă. Dacă se confirmă existența unei practici restrictive privind achizițiile publice într-o țară terță sau încălcările sus-menționate, Comisia trebuie să invite țara în cauză să participe la consultări cu scopul de a ameliora oportunitățile de achiziții pentru operatorii economici, bunuri și servicii în cadrul achizițiilor publice din țara respectivă.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Aceste măsuri pot implica excluderea obligatorie a anumitor bunuri și servicii din țări terțe din procedurile de achiziții publice din Uniunea Europeană sau pot aplica ofertelor alcătuite din bunuri sau servicii originare din țara respectivă o penalizare obligatorie privind prețul. Pentru a evita eludarea acestor măsuri, este posibil să fie necesară și excluderea anumitor persoane juridice aflate sub control străin sau în proprietate străină stabilite în Uniunea Europeană, care nu sunt implicate în activități comerciale semnificative astfel încât să aibă o legătură directă și efectivă cu economia unui stat membru în cauză. Măsurile adecvate nu trebuie să fie disproporționate în raport cu practicile restrictive de achiziții pentru care sunt aplicate.

(23) Aceste măsuri pot implica excluderea obligatorie a anumitor bunuri și servicii din țări terțe din procedurile de achiziții publice din Uniunea Europeană sau pot aplica ofertelor alcătuite din bunuri sau servicii originare din țara respectivă o penalizare obligatorie privind prețul. Pentru a evita eludarea acestor măsuri, este posibil să fie necesară și excluderea anumitor persoane juridice aflate sub control străin sau în proprietate străină stabilite în Uniunea Europeană, care nu sunt implicate în activități comerciale semnificative astfel încât să aibă o legătură directă și efectivă cu economia unui stat membru în cauză. Măsurile adecvate nu trebuie să fie disproporționate în raport cu practicile restrictive de achiziții pentru care sunt aplicate. Acestea ar trebui să ia în calcul eventualele efecte negative asupra situației sociale, ecologice și a pieței muncii în țara în cauză, mai ales în cazul țărilor în curs de dezvoltare.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Este imperativ ca autoritățile/entitățile contractante să aibă acces la o gamă de produse de înaltă calitate care să le îndeplinească cerințele în privința achizițiilor la un preț competitiv. De aceea, autoritățile/entitățile contractante trebuie să poată anula măsurile de limitare a accesului unor bunuri și servicii care nu fac obiectul unor acorduri dacă nu sunt disponibile bunuri sau servicii din Uniune și/sau care fac obiectul unor acorduri și care îndeplinesc cerințele autorității/entității contractante de a proteja interesele publice esențiale, de exemplu siguranța și sănătatea publice, sau dacă aplicarea măsurii ar duce la o creștere disproporționată a prețului sau a costurilor contractului.

(24) Este imperativ ca autoritățile/entitățile contractante să aibă acces la o gamă de produse de înaltă calitate care să le îndeplinească cerințele în privința achizițiilor la un preț competitiv. De aceea, autoritățile/entitățile contractante trebuie să poată anula măsurile de limitare a accesului unor bunuri și servicii care nu fac obiectul unor acorduri dacă nu sunt disponibile bunuri sau servicii din Uniune și/sau care fac obiectul unor acorduri și care îndeplinesc cerințele autorității/entității contractante de a proteja interesele publice esențiale, de exemplu siguranța și sănătatea publice, inclusiv caracteristici de sustenabilitate socială și ecologică sau dacă aplicarea măsurii ar duce la o creștere disproporționată a prețului sau a costurilor contractului.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În procedurile de atribuire a contractelor publice ar trebui integrate criterii de dezvoltare durabilă și criterii ecologice și sociale ce vin în sprijinul condițiilor de muncă, al sănătății și siguranței la locul de muncă și al egalității de tratament. Astfel de criterii ar trebui promovate și nu pot constitui în nici un caz motiv de excludere.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile/entitățile contractante solicită ofertanților să furnizeze informații referitoare la originea bunurilor și/sau a serviciilor conținute în ofertă și la valoarea acestora. Acestea acceptă declarațiile de propria răspundere ca dovadă preliminară că ofertele nu pot fi excluse în temeiul alineatului (1). O autoritate contractantă poate cere unui ofertant, în orice moment în timpul procedurii, să depună toate documentele necesare sau o parte a acestora dacă acest lucru se dovedește necesar pentru a se asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii. Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care să se stabilească formulare standard pentru declarațiile privind originea bunurilor și a serviciilor. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 17 alineatul (3).

Autoritățile/entitățile contractante solicită ofertanților să furnizeze informații referitoare la originea bunurilor și/sau a serviciilor conținute în ofertă și la valoarea acestora. Se iau în considerare și criteriile privind drepturile fundamentale ale lucrătorilor și dreptul internațional, inclusiv convențiile internaționale fundamentale, recunoscute la nivel internațional, în domeniul social, al muncii și al dreptului mediului. Acestea acceptă declarațiile de propria răspundere ca dovadă preliminară că ofertele nu pot fi excluse în temeiul alineatului (1). O autoritate contractantă poate cere unui ofertant, în orice moment în timpul procedurii, să depună toate documentele necesare sau o parte a acestora dacă acest lucru se dovedește necesar pentru a se asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii. Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care să se stabilească formulare standard pentru declarațiile privind originea bunurilor și a serviciilor. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 17 alineatul (3).

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) principalele motive pentru excluderea bunurilor și/sau a serviciilor.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) dacă nu există un acord precum cel menționat la litera (a), iar țara terță menține măsuri restrictive referitoare la achiziții care duc la o lipsă de reciprocitate substanțială în privința deschiderii pieței între Uniune și țara terță în cauză.

(b) dacă nu există un acord precum cel menționat la litera (a), iar țara terță menține măsuri restrictive referitoare la achiziții care duc la o lipsă de reciprocitate substanțială în privința deschiderii pieței între Uniune și țara terță în cauză, mai ales în cazul în care respectivele măsuri restrictive contravin intereselor economice ale Uniunii, de exemplul în domeniul industrial.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) în cazul existenței unor dovezi privind încălcări grave și repetate ale drepturilor fundamentale ale lucrătorilor și ale dreptului internațional, în domeniul social, al muncii și al dreptului mediului, inclusiv convențiile internaționale fundamentale, recunoscute la nivel internațional. Respectarea legislației sociale, a muncii și în domeniul mediului aplicabile la locul de muncă dintr-o anumită țară, nu este considerată drept o măsură restrictivă referitoare la achiziții, ce duce la discriminări grave și repetate ale operatorilor economici și ale bunurilor și serviciilor din Uniune.

Amendamentul 19

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) La evaluarea existenței unor dovezi privind încălcări grave și repetate ale drepturilor fundamentale ale lucrătorilor și ale dreptului internațional, în domeniul social, al muncii și al dreptului mediului, inclusiv convențiile internaționale fundamentale, recunoscute la nivel internațional, Comisia analizează în ce măsură:

 

(a) legile și practicile în vigoare în țara respectivă asigură respectarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor și a dreptului internațional, în domeniul social, al muncii sau al dreptului mediului;

 

(b) autoritățile publice și/sau entitățile contractante individuale mențin sau adoptă practici de dumping social privind respectivele bunuri și servicii.

Amendamentul   20

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Impactul negocierilor comerciale asupra drepturilor sociale, drepturilor în materie de mediu și drepturilor omului este evaluat periodic, acordându-se o atenție specială promovării condițiilor decente de muncă și combaterii șomajului structural. Aspectele de politică de mediu și socială sunt integrate în procedurile de acordare a contractelor publice, iar criteriul de atribuire a acestora nu este prețul cel mai mic, ci oferta cea mai sustenabilă.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Dacă autoritatea/entitatea contractantă intenționează, în temeiul articolului 69 din Directiva privind achizițiile publice sau al articolului 79 din Directiva privind achizițiile publice efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, după verificarea explicațiilor ofertantului, să accepte o ofertă anormal de scăzută care conține bunuri și/sau servicii originare din afara Uniunii în cazul cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a bunurilor sau a serviciilor care constituie oferta, aceasta îi informează în scris pe ceilalți ofertanți cu privire la acest lucru, incluzând motivele caracterului neobișnuit de scăzut al prețului sau al costurilor percepute.

(1) Dacă autoritatea/entitatea contractantă intenționează, în temeiul articolului 69 din Directiva privind achizițiile publice sau al articolului 79 din Directiva privind achizițiile publice efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, după verificarea explicațiilor ofertantului, să accepte o ofertă anormal de scăzută care conține bunuri și/sau servicii originare din afara Uniunii în cazul cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a bunurilor sau a serviciilor care constituie oferta, aceasta îi informează în scris pe ceilalți ofertanți cu privire la acest lucru, incluzând motivele caracterului neobișnuit de scăzut al prețului sau al costurilor percepute, făcând referință mai ales la respectarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor și a dreptului internațional, inclusiv a convențiilor internaționale fundamentale, recunoscute la nivel internațional, în domeniul social, al muncii sau al dreptului mediului, pentru a evita îndeosebi orice dumping social, ecologic sau fiscal..

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Și în cazul ofertelor cu prețuri neobișnuit de scăzute trebuie respectate mai ales cerințele privind protecția locului de muncă și a sănătății, condițiile de muncă și respectarea acordurilor tarifare.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Comisia nu ar trebui să sancționeze acele țări terțe care introduc obiective de dezvoltare durabilă printre criteriile de atribuire; dimpotrivă: astfel de măsuri ar trebui promovate.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când se constată, în urma unei anchete, că o țară terță menține măsuri restrictive referitoare la achiziții, iar Comisia consideră că interesul UE justifică acest lucru, aceasta invită țara terță să participe la consultări pentru a asigura posibilitatea operatorilor economici, a bunurilor și a serviciilor din Uniune de a participa la procedurile de achiziții pentru atribuirea de contracte de achiziții publice în țara respectivă în condiții nu mai puțin favorabile decât cele acordate bunurilor, serviciilor și operatorilor economici naționali din țara respectivă, precum și cu scopul de a asigura aplicarea principiilor transparenței și al tratamentului egal.

Atunci când se constată, în urma unei anchete, că o țară terță menține măsuri restrictive referitoare la achiziții sau recurge la încălcări ale drepturilor fundamentale ale lucrătorilor și ale dreptului internațional, inclusiv ale convențiilor internaționale fundamentale, recunoscute la nivel internațional, în domeniul social, al muncii sau al dreptului mediului, iar Comisia consideră că interesul UE justifică acest lucru, aceasta invită țara terță să participe la consultări pentru a asigura posibilitatea operatorilor economici, a bunurilor și a serviciilor din Uniune de a participa la procedurile de achiziții pentru atribuirea de contracte de achiziții publice în țara respectivă în condiții nu mai puțin favorabile decât cele acordate bunurilor, serviciilor și operatorilor economici naționali din țara respectivă, precum și cu scopul de a asigura aplicarea principiilor transparenței și al tratamentului egal.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) respectarea normelor și/sau legilor în domeniul social și al muncii recunoscute la nivel internațional și a legislației în domeniul mediului;

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb) respectarea drepturilor omului recunoscute la nivel internațional.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Comisia poate pune capăt consultării dacă țara în cauză respectă drepturile fundamentale ale lucrătorilor și dreptul internațional, inclusiv convențiile internaționale fundamentale, recunoscute la nivel internațional, în domeniul social, al muncii și al dreptului mediului.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Dacă se constată, în cadrul unei anchete efectuate în temeiul articolului 8 și după urmarea procedurii prevăzute la articolul 9, că măsurile restrictive referitoare la achiziții adoptate sau menținute de țara terță respectivă duc la o lipsă de reciprocitate substanțială în privința deschiderii pieței între Uniune și țara terță, astfel cum se menționează la articolul 6, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a limita temporar accesul bunurilor și al serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri, originare dintr-o țară terță. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2).

(1) Dacă se constată, în cadrul unei anchete efectuate în temeiul articolului 8 și după urmarea procedurii prevăzute la articolul 9, că măsurile restrictive referitoare la achiziții adoptate sau menținute de țara terță respectivă duc la o lipsă de reciprocitate substanțială în privința deschiderii pieței între Uniune și țara terță sau dacă se constată nerespectarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor și a dreptului internațional, inclusiv a convențiilor internaționale fundamentale, recunoscute la nivel internațional, în domeniul social, al muncii sau al dreptului mediului, astfel cum se menționează la articolul 6, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a limita temporar accesul bunurilor și al serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri, originare dintr-o țară terță. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2).

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) excluderea ofertelor a căror valoare totală este formată în proporție de peste 50 % din bunuri sau servicii care nu fac obiectul unor acorduri, originare din țara care adoptă sau menține o practică restrictivă în materie de achiziții publice; și/sau

(a) excluderea ofertelor a căror valoare totală este formată în proporție de peste 50 % din bunuri sau servicii care nu fac obiectul unor acorduri, originare din țara care adoptă sau menține o practică restrictivă în materie de achiziții publice și/sau vizate de nerespectarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor și a dreptului internațional, inclusiv a convențiilor internaționale fundamentale, recunoscute la nivel internațional, în domeniul social, al muncii sau al dreptului mediului; și/sau

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) o penalizare obligatorie privind prețul pentru acea parte din ofertă care constă în bunuri sau servicii care nu fac obiectul unor acorduri, originare din țara care adoptă sau menține o practică restrictivă privind achizițiile publice.

(b) o penalizare obligatorie privind prețul pentru acea parte din ofertă care constă în bunuri sau servicii care nu fac obiectul unor acorduri, originare din țara care adoptă sau menține o practică restrictivă privind achizițiile publice și/sau vizate de nerespectarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor și a dreptului internațional, inclusiv a convențiilor internaționale fundamentale, recunoscute la nivel internațional, în domeniul social, al muncii sau al dreptului mediului;

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Măsurile de limitare a accesului la piață a țărilor terțe sunt proporționate și nu au un impact negativ disproporționat asupra situației sociale și a muncii în țara respectivă, mai ales în cazul țărilor în curs de dezvoltare, fiind menite să sprijine îmbunătățirea situației sociale locale și pe piața muncii.

PROCEDURĂ

Titlu

Accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice din Uniune și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țările terțe

Referințe

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

20.4.2012

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

EMPL

20.4.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Tamás Deutsch

24.5.2013

Examinare în comisie

20.3.2013

29.5.2013

19.6.2013

 

Data adoptării

20.6.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

7

3

Membri titulari prezenți la votul final

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Kinga Göncz, Sergio Gutiérrez Prieto, Jelko Kacin, Jan Kozłowski, Ria Oomen-Ruijten, Birgit Sippel

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jorgo Chatzimarkakis, Jürgen Klute

AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (20.9.2013)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe

(COM(2012)0124 – C7‑0084/2012 – 2012/0060(COD))

Raportor pentru aviz: Raffaele Baldassarre

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Poziția raportorului pentru aviz

1.1 – Generalități

Pe parcursul negocierilor desfășurate în cadrul OMC pe marginea revizuirii Acordului privind achizițiile publice, precum și în cadrul negocierilor pe marginea liberului schimb, UE a fost dintotdeauna favorabilă unei deschideri a piețelor internaționale ale achizițiilor publice care să se bazeze pe principiile egalității de tratament, transparenței și reciprocității[1]. Cu toate acestea, de cele mai multe ori, țările terțe nu oferă un grad de deschidere similar. Dimpotrivă, agravarea crizei economice a determinat numeroase țări să adopte măsuri protecționiste, care urmăresc, de fapt, să împiedice accesul ofertanților externi pe piața internă a achizițiilor publice[2].

Asimetria constatată de Comisie la nivelul pieței achizițiilor publice cauzează întreprinderilor europene o pierdere de aproximativ 12 miliarde de euro, mai ales în domeniile în care excelează acestea[3]. În schimb, dacă piețele achizițiilor publice ar fi accesibile întreprinderilor din UE în condiții echitabile, ar putea fi create circa 180 000 de locuri de muncă.

Raportorul pentru aviz este de acord, prin urmare, cu obiectivul general al propunerii, care urmărește să consolideze poziția Uniunii Europene în cadrul negocierilor în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii europene pe piețele țărilor terțe. Importanța principiului reciprocității a fost, printre altele, subliniată în repetate rânduri atât în cadrul reuniunilor Consiliului European[4], cât și de către Parlamentul European[5].

1.2 Principalele modificări introduse

Pentru a se asigura o aplicare uniformă și coerentă a normelor, raportorul pentru aviz consideră că ar trebui ca anumite dispoziții să capete o mai mare strictețe și să se simplifice conținutul textului în cazurile în care interpretarea sa ar putea crea ambiguitate.

Principalele modificări introduse prin intermediul proiectului de aviz se referă la tratamentul bunurilor și serviciilor care nu fac obiectul niciunui acord (articolul 6 din propunerea de regulament). În această privință, raportorul pentru aviz consideră că este necesar, pe de o parte, să se simplifice procedura și, pe de altă parte, să se extindă domeniul de aplicare, care se limitează în prezent la contractele care depășesc pragul prevăzut.

Raportorul pentru aviz sugerează subdivizarea procedurii în două modalități distincte, în funcție de diferitele praguri aplicabile:

•   în primul caz, autoritățile/entitățile contractante ar trebui să aibă posibilitatea de a exclude din procedurile de atribuire a contractelor ofertele care cuprind bunuri sau servicii originare din afara Uniunii, dacă valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a bunurilor sau a serviciilor care constituie oferta[6].

•   cea de-a doua modalitate prevede, în schimb, ca, în cazul contractelor cu o valoare estimată egală cu 5 000 000 EUR sau superioară, Comisia să evalueze și să autorizeze propunerea de excludere a ofertanților din țări terțe prezentată de către autoritățile/entitățile contractante.

În ceea ce privește, în schimb, tratarea ofertelor anormal de scăzute, raportorul pentru aviz consideră regretabilă lipsa unei propuneri din partea Comisiei care să cuprindă măsuri specifice și ambițioase, astfel cum a solicitat Parlamentul[7]. Pe baza acestor considerații, raportorul pentru aviz consideră necesar să se prevadă că entitățile contractante care intenționează să accepte o ofertă anormal de scăzută trebuie să informeze în scris ceilalți contractanți în legătură cu această intenție.

Pe lângă principalele modificări expuse anterior, alte modificări urmăresc să crească gradul de strictețe, automatism și rapiditate al dispozițiilor, mai ales în ceea ce privește posibilitatea de a purta consultări cu țările terțe (articolul 9) și posibilitatea oferită Comisiei de a adopta măsuri restrictive în temeiul articolului 10. În această privință, raportorul pentru aviz consideră că neaplicarea unor eventuale excluderi ale ofertanților din țări terțe ar trebui să aibă loc doar după ce țara în cauză a extins și facilitat într-o măsură semnificativă accesul ofertanților din UE pe propria sa piață a achizițiilor publice. În același timp, adoptarea unor măsuri restrictive temporare de către Comisie ar trebui să aibă loc în mod automat[8] dacă, în urma unei anchete și a consultării purtate cu țara respectivă, Comisia constată lipsa unei reciprocități substanțiale în privința deschiderii pieței între Uniune și țara terță.

În ultimul rând, pentru a se evita eventualele „subterfugii oferite de interpretare”, raportorul pentru aviz consideră necesar să se reducă numărul derogărilor permise în temeiul articolului 13. În consecință, un amendament elimină posibilitatea oferită entităților contractante de a decide să nu aplice măsurile restrictive prevăzute la articolul 10 în cazul în care acestea ar duce la o creștere disproporționată a prețului sau a costurilor contractului. În concordanță cu opiniile sale în legătură cu ofertele anormal de scăzute, raportorul pentru aviz consideră că calitatea și sustenabilitatea au un cost legitim.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În temeiul articolului 206 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea, prin stabilirea unei uniuni vamale, trebuie să contribuie, în interesul comun, la dezvoltarea armonioasă a comerțului mondial, la eliminarea treptată a restricțiilor în calea schimburilor comerciale internaționale și a investițiilor externe directe, precum și la reducerea barierelor vamale și de altă natură.

(2) În temeiul articolului 206 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea, prin stabilirea unei uniuni vamale, trebuie să contribuie, în interesul comun, la dezvoltarea armonioasă a comerțului mondial, la eliminarea treptată a restricțiilor în calea schimburilor comerciale internaționale și a investițiilor externe directe, precum și la reducerea barierelor vamale și de altă natură. În îndeplinirea acestor sarcini și pentru a respecta articolul 32 din TFUE, Uniunea se inspiră din necesitatea de a promova schimburile comerciale dintre statele membre și țările terțe.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și prin relațiile sale bilaterale, Uniunea susține o deschidere ambițioasă a piețelor internaționale ale achizițiilor publice ale Uniunii și ale partenerilor săi comerciali, într-un spirit de reciprocitate și avantaje pentru toate părțile.

(5) În cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și al relațiilor sale bilaterale, Uniunea susține o deschidere internațională ambițioasă a piețelor achizițiilor publice ale Uniunii și ale partenerilor săi comerciali, într-un spirit de reciprocitate, transparență, egalitate de tratament și de avantaje pentru toate părțile.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Multe țări terțe sunt reticente față de deschiderea propriilor piețe de achiziții publice pentru concurența internațională sau față de a-și deschide piețele mai mult decât au făcut-o până în prezent. În consecință, operatorii economici din Uniune se confruntă cu practici restrictive de achiziții din partea multor parteneri comerciali ai Uniunii. Respectivele practici restrictive privind achizițiile duc la pierderea unor oportunități comerciale importante.

(6) Multe țări terțe sunt reticente față de deschiderea propriilor piețe de achiziții publice pentru concurența internațională sau față de a-și deschide piețele mai mult decât au făcut-o până în prezent. Această reticență a fost exacerbată de criza economică în curs, care a determinat mai multe țări terțe să adopte politici protecționiste și să-și protejeze propriile piețe în detrimentul operatorilor economici externi.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) În urma închiderii piețelor țărilor terțe, operatorii economici din Uniune se confruntă cu practici restrictive în materie de achiziții publice din partea unui mare număr de parteneri comerciali ai Uniunii. Aceste practici restrictive duc la pierderea unor oportunități comerciale importante, îndeosebi în sectorul feroviar, al construcțiilor, al industriei textile și al tehnologiilor de vârf.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii conțin doar câteva dispoziții referitoare la dimensiunea externă a politicii de achiziții publice a Uniunii, în special articolele 58 și 59 din Directiva 2004/17/CE. Aceste dispoziții au însă doar o sferă de aplicare limitată și, din cauza lipsei orientărilor, nu sunt aplicate prea mult de entitățile contractante.

(7) Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii conțin doar câteva dispoziții referitoare la dimensiunea externă a politicii de achiziții publice a Uniunii, în special articolele 58 și 59 din Directiva 2004/17/CE. Aceste dispoziții sunt însă limitate la achizițiile publice efectuate de operatorii de utilități și au o sferă de aplicare prea limitată pentru a avea un impact considerabil asupra negocierilor privind accesul pe piață.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În conformitate cu articolul 207 din TFUE, politica comercială comună în domeniul achizițiilor publice trebuie să se bazeze pe principii uniforme.

(8) În conformitate cu articolul 207 din TFUE, politica comercială comună în domeniul achizițiilor publice trebuie să se bazeze pe principii uniforme. În acest context, este necesar ca Uniunea să-și consolideze propria putere de negociere, pentru a îmbunătăți, pe baza legislației sale primare și secundare, accesul la piețele publice ale țărilor terțe.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Comisia ar trebui să evalueze dacă ar trebui să aprobe excluderea, de către autoritățile/entitățile contractante în sensul Directivelor [2004/17/CE, 2004/18/CE și al Directivei [….] a Parlamentului European și a Consiliului din [….] privind atribuirea contractelor de concesiune, din procedurile de atribuire a contractelor sau din procedurile de atribuire a contractelor de concesiune, în ceea ce privește contractele cu o valoare estimată egală cu sau mai mare de 5 000 000 EUR, a bunurilor și serviciilor care nu fac obiectul angajamentelor internaționale asumate de Uniunea Europeană.

(12) Este necesar ca autoritățile/entitățile contractante în sensul Directivelor [2004/17/CE, 2004/18/CE și al Directivei [….] a Parlamentului European și a Consiliului din [….]…. privind atribuirea contractelor de concesiune să poată exclude din procedurile de atribuire a contractelor ofertele ce conțin bunuri și/sau servicii originare din țări terțe, în cadrul cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a bunurilor sau serviciilor respective.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Din considerente de transparență, autoritățile/entitățile contractante care intenționează să își utilizeze competențele, în conformitate cu prezentul regulament, pentru a exclude ofertele ce conțin bunuri și/sau servicii originare din afara Uniunii Europene, în cadrul cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a bunurilor sau serviciilor respective din procedurile de atribuire a contractelor trebuie să informeze operatorii economici în legătură cu acest lucru prin anunțul de participare publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

eliminat

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Pentru a permite Comisiei să ia o decizie cu privire la excluderile de bunuri și servicii provenite din țări terțe care nu fac obiectul angajamentelor internaționale ale Uniunii, autoritățile/entitățile contractante trebuie să notifice Comisia, printr-un formular standard care să conțină suficiente informații pentru a permite luarea unei decizii de către aceasta, cu privire la intenția lor de a exclude aceste bunuri și servicii.

(14) Pentru a permite Comisiei să evalueze oportunitatea excluderii bunurilor și serviciilor provenite din țări terțe care nu fac obiectul angajamentelor internaționale ale Uniunii, autoritățile/entitățile contractante trebuie să notifice Comisia, printr-un formular standard care să conțină suficiente informații pentru a permite luarea unei decizii de către aceasta, cu privire la intenția lor de a exclude aceste bunuri și servicii.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Pentru contractele a căror valoare estimată este egală cu sau mai mare de 5 000 000 EUR, Comisia trebuie să aprobe excluderea planificată dacă acordul internațional privind accesul pe piață în domeniul achizițiilor publice existent între Uniune și țara de unde sunt originare bunurile și/sau serviciile conține, pentru bunurile și/sau serviciile pentru care este propusă excluderea respectivă, rezerve explicite privind accesul pe piață formulate de Uniune. Dacă nu există un astfel de acord, Comisia trebuie să aprobe excluderea dacă țara terță menține măsuri restrictive referitoare la achiziții publice care duc la o lipsă a reciprocității substanțiale în privința deschiderii pieței între Uniune și respectiva țară terță. Trebuie să se considere că lipsește o reciprocitate substanțială atunci când măsurile restrictive referitoare la achiziții duc la discriminări grave și repetate ale operatorilor economici, bunurilor și serviciilor din UE.

(15) Pentru contractele a căror valoare estimată este egală cu sau mai mare de 5 000 000 EUR, Comisia trebuie să autorizeze excluderea planificată dacă acordul internațional privind accesul pe piață în domeniul achizițiilor publice existent între Uniune și țara de unde sunt originare bunurile și/sau serviciile conține, pentru bunurile și/sau serviciile pentru care este propusă excluderea respectivă, rezerve explicite privind accesul pe piață formulate de Uniune. Dacă nu există un astfel de acord, Comisia trebuie să aprobe excluderea dacă țara terță menține măsuri restrictive referitoare la achiziții publice care duc la o lipsă a reciprocității substanțiale în privința deschiderii pieței între Uniune și respectiva țară terță. Trebuie să se considere că lipsește o reciprocitate substanțială atunci când măsurile restrictive referitoare la achiziții duc la discriminări grave și repetate ale operatorilor economici, bunurilor și serviciilor din UE.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Atunci când evaluează existența unei lipse a reciprocității substanțiale, Comisia trebuie să examineze în ce măsură legislația referitoare la achizițiile publice din țara în cauză asigură transparența în conformitate cu standardele internaționale în domeniul achizițiilor publice și împiedică orice fel de discriminare a bunurilor, serviciilor și operatorilor economici din Uniune. În plus, Comisia trebuie să examineze în ce măsură autoritățile publice și/sau entitățile contractante individuale mențin sau adoptă practici discriminatorii față de bunurile, serviciile și operatorii economici din Uniune.

eliminat

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Dat fiind că accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața achizițiilor publice din Uniune se încadrează în domeniul de aplicare al politicii comerciale comune, statele membre sau autoritățile/entitățile contractante ale acestora nu trebuie să poată restricționa accesul bunurilor sau al serviciilor din țări terțe la propriile proceduri de achiziții prin niciun fel de alte măsuri decât cele prevăzute în prezentul regulament.

eliminat

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Comisia trebuie să poată iniția în orice moment, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri a părților interesate ori a unui stat membru, o anchetă externă în materie de achiziții cu privire la practicile restrictive de achiziții pe care se presupune că le-ar menține o țară terță. În special, aceasta trebuie să țină seama de faptul că Comisia a aprobat o serie de excluderi planificate referitoare la o țară terță în temeiul articolului 6 alineatul (2) din prezentul regulament. Aceste proceduri de anchetă nu trebuie să aducă atingere Regulamentului (CE) nr. 3286/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 privind adoptarea procedurilor comunitare în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Comunitate a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

(20) Comisia trebuie să poată iniția în orice moment, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri a părților interesate ori a unui stat membru, o anchetă externă în materie de achiziții cu privire la practicile restrictive de achiziții pe care se presupune că le-ar menține o țară terță. În special, aceasta trebuie să țină seama de faptul că Comisia a aprobat o serie de excluderi planificate referitoare la o țară terță în temeiul prezentului regulament. Aceste proceduri de anchetă nu trebuie să aducă atingere Regulamentului (CE) nr. 3286/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 privind adoptarea procedurilor comunitare în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Comunitate a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Este imperativ ca autoritățile/entitățile contractante să aibă acces la o gamă de produse de înaltă calitate care să le îndeplinească cerințele în privința achizițiilor la un preț competitiv. De aceea, autoritățile/entitățile contractante trebuie să poată anula măsurile de limitare a accesului unor bunuri și servicii care nu fac obiectul unor acorduri dacă nu sunt disponibile bunuri sau servicii din Uniune și/sau care fac obiectul unor acorduri și care îndeplinesc cerințele autorității/entității contractante de a proteja interesele publice esențiale, de exemplu siguranța și sănătatea publice, sau dacă aplicarea măsurii ar duce la o creștere disproporționată a prețului sau a costurilor contractului.

(24) Este imperativ ca autoritățile/entitățile contractante să aibă acces la o gamă de produse de înaltă calitate care să le îndeplinească cerințele în privința achizițiilor la un preț competitiv. De aceea, autoritățile/entitățile contractante trebuie să poată anula măsurile de limitare a accesului unor bunuri și servicii care nu fac obiectul unor acorduri dacă nu sunt disponibile bunuri sau servicii din Uniune și/sau care fac obiectul unor acorduri și care îndeplinesc cerințele autorității/entității contractante de a proteja interesele publice esențiale, de exemplu siguranța și sănătatea publice.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tratamentul acordat bunurilor și serviciilor care fac obiectul unor acorduri și celor care nu fac obiectul unor acorduri, Oferte anormal de scăzute

Tratamentul acordat bunurilor și serviciilor care fac obiectul unor acorduri și celor care nu fac obiectul unor acorduri

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tratamentul acordat bunurilor și serviciilor care fac obiectul unor acorduri

Dispoziții generale

La atribuirea contractelor pentru executarea unor lucrări și/sau a unei opere, pentru furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, autoritățile/entitățile contractante trebuie să acorde bunurilor și serviciilor care fac obiectul unor acorduri același tratament ca și cel acordat bunurilor și serviciilor originare din Uniunea Europeană.

(1) La atribuirea contractelor pentru executarea unor lucrări și/sau a unei opere, pentru furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, autoritățile/entitățile contractante trebuie să acorde bunurilor și serviciilor care fac obiectul unor acorduri același tratament ca și cel acordat bunurilor și serviciilor originare din Uniunea Europeană.

Bunurile sau serviciile originare din țările cel mai puțin dezvoltate enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 732/2008 sunt tratate ca bunuri și servicii care fac obiectul unor acorduri.

Bunurile sau serviciile originare din țările care se încadrează la următoarele clasificări sunt tratate ca bunuri și servicii care fac obiectul unor acorduri:

 

(a) țările cel mai puțin dezvoltate enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 732/2008;

 

(b) țările care au fost clasificate de Banca Mondială ca țări cu venituri mici pe o durată de trei ani consecutivi.

 

(2) Statele membre sau autoritățile/entitățile contractante ale acestora nu restricționează accesul bunurilor și serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri la procedurile lor de ofertare prin nicio măsură cu excepția celor prevăzute de prezentul regulament.

 

(3) Bunurile și serviciile care nu fac obiectul unor acorduri pot fi supuse unor măsuri restrictive adoptate de Comisie în conformitate cu normele stabilite la articolele 10 și 11.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 5

eliminat

Reguli de acces pentru bunurile și serviciile care nu fac obiectul unor acorduri

 

Bunurile și serviciile care nu fac obiectul unor acorduri pot fi supuse unor măsuri restrictive luate de Comisie:

 

(a) la cererea unor entități contractante individuale în conformitate cu normele stabilite la articolul 6;

 

(b) în conformitate cu normele stabilite la articolele 10 și 11.

 

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acordarea de competențe autorităților/entităților contractante pentru a exclude ofertele cuprinzând bunuri și servicii care nu fac obiectul unor acorduri

Excluderea ofertelor cuprinzând bunuri și servicii care nu fac obiectul unor acorduri

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La cererea autorităților/entităților contractante, Comisia evaluează dacă este cazul să aprobe, pentru contractele cu o valoare estimată egală cu sau mai mare de 5 000 000 EUR, exclusiv TVA, excluderea din procedurile de atribuire a contractelor a ofertelor care cuprind bunuri sau servicii originare din afara Uniunii, dacă valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a bunurilor sau a serviciilor care constituie oferta, în condițiile prezentate în continuare.

Autoritățile/entitățile contractante pot exclude din procedurile de atribuire a contractelor ofertele care cuprind bunuri sau servicii originare din afara Uniunii, dacă valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50% din valoarea totală a bunurilor sau a serviciilor care constituie oferta, în condițiile prezentate în continuare.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă autoritățile/entitățile contractante intenționează să solicite excluderea din procedurile de atribuire a contractelor pe baza alineatului (1), ele indică acest lucru în anunțul de participare pe care îl publică în temeiul articolului 35 din Directiva 2004/18/CE sau al articolului 42 din Directiva 2004/17/CE sau al articolului 26 din Directiva privind atribuirea contractelor de concesiune.

eliminat

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care autoritățile/entitățile contractante primesc oferte care îndeplinesc condițiile de la alineatul (1) pentru care intenționează să solicite excluderea din motivul respectiv, ele notifică Comisia. În timpul procedurii de notificare, autoritatea/entitatea contractantă își poate continua analiza ofertelor.

3. În cazul în care autoritățile/entitățile contractante primesc oferte care îndeplinesc condițiile de la alineatul (1) pentru care intenționează să solicite excluderea din motivul respectiv, ele notifică Comisia în termen de o săptămână. În timpul procedurii de notificare, autoritatea/entitatea contractantă își poate continua analiza ofertelor.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a. Autoritățile/entitățile contractante care au exclus oferte în temeiul alineatului (1) indică acest lucru în anunțul privind atribuirea contractelor pe care îl publică în temeiul articolului 35 din Directiva 2004/18/CE, în temeiul articolului 42 din Directiva 2004/17/CE sau al articolului 27 din Directiva privind atribuirea contractelor de concesiune. Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește formularele standard pentru anunțurile privind atribuirea contractelor. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 17 alineatul (3).

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6b. Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care Comisia a adoptat actul de punere în aplicare privind accesul temporar al bunurilor și serviciilor dintr-o țară implicată în negocieri de fond cu Uniunea conform dispozițiilor de la articolul 9 alineatul (4).

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pentru contractele menționate la alineatul (1), Comisia adoptă un act de punere în aplicare privind aprobarea excluderii planificate în termen de două luni începând cu prima zi lucrătoare care urmează datei la care Comisia primește notificarea. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2). Această perioadă poate fi prelungită o dată cu maximum două luni în cazuri justificate corespunzător, în special dacă informațiile conținute în notificare sau în documentele anexate la aceasta sunt incomplete sau inexacte ori dacă faptele raportate suferă modificări substanțiale. Dacă, la sfârșitul acestei perioade de două luni sau a perioadei prelungite, Comisia nu a adoptat nicio decizie, nici de aprobare, nici de respingere a excluderii, se consideră că excluderea a fost respinsă de Comisie.

eliminat

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Atunci când adoptă acte de punere în aplicare în temeiul alineatului (3), Comisia aprobă excluderea planificată în următoarele cazuri:

eliminat

(a) dacă acordul internațional privind accesul pe piață în domeniul achizițiilor publice existent între Uniune și țara din care sunt originare bunurile și/sau serviciile conține, pentru bunurile și/sau serviciile pentru care este propusă excluderea respectivă, rezerve explicite privind accesul pe piață formulate de Uniune;

 

(b) dacă nu există un acord precum cel menționat la litera (a), iar țara terță menține măsuri restrictive referitoare la achiziții care duc la o lipsă de reciprocitate substanțială în privința deschiderii pieței între Uniune și țara terță în cauză.

 

În sensul literei (b), se consideră că lipsește o reciprocitate substanțială atunci când măsurile restrictive referitoare la achiziții duc la discriminări grave și repetate ale operatorilor economici, bunurilor și serviciilor din Uniune.

 

La adoptarea unor acte de punere în aplicare în temeiul alineatului (3), Comisia nu aprobă o excludere planificată dacă aceasta ar încălca angajamentele privind accesul pe piață asumate de Uniune prin acordurile internaționale încheiate.

 

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Atunci când evaluează dacă există o lipsă de reciprocitate substanțială, Comisia analizează următoarele elemente:

eliminat

(a) măsura în care legislația în materie de achiziții publice din țara în cauză asigură transparența în conformitate cu standardele internaționale în domeniul achizițiilor publice și împiedică discriminarea bunurilor, a serviciilor și a operatorilor economici din Uniune;

 

(b) măsura în care autoritățile publice și/sau entitățile contractante individuale mențin sau adoptă practici discriminatorii față de bunurile, serviciile și operatorii economici din Uniune.

 

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Înainte de a lua o decizie în temeiul alineatului (3), Comisia trebuie să audieze ofertantul sau ofertanții respectivi.

eliminat

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Autoritățile/entitățile contractante care au exclus oferte în temeiul alineatului (1) trebuie să indice acest lucru în anunțul privind atribuirea contractelor, pe care îl publică în temeiul articolului 35 din Directiva 2004/18/CE, în temeiul articolului 42 din Directiva 2004/17/CE sau al articolului 27 din Directiva privind atribuirea contractelor de concesiune. Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește formularele standard pentru anunțurile privind atribuirea contractelor. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 17 alineatul (3).

eliminat

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care Comisia a adoptat actul de punere în aplicare privind accesul temporar al bunurilor și serviciilor dintr-o țară implicată în negocieri importante cu Uniunea conform dispozițiilor de la articolul 9 alineatul (4).

eliminat

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6 a

 

Evaluarea excluderii ofertelor cuprinzând bunuri și servicii care nu fac obiectul unor acorduri

 

(1) Comisia evaluează decizia autorităților/entităților contractante de a exclude din procedurile de atribuire a contractelor ofertele care cuprind bunuri sau servicii originare din afara Uniunii, în temeiul articolului 6 alineatul (1).

 

Pentru această evaluare, Comisia verifică în special:

 

(a) dacă autoritățile/entitățile contractante au interpretat în mod corect criteriile menționate la articolul 6 alineatul (1);

 

(b) dacă excluderea încalcă angajamentele privind accesul pe piață asumate de Uniune prin acordurile internaționale încheiate.

 

(2) În cazul în care nu aprobă excluderea efectuată, Comisia informează autoritățile/entitățile contractante în legătură cu faptul că nu este de acord în termen de trei săptămâni începând cu prima zi lucrătoare care urmează datei la care Comisia primește notificarea menționată la articolul 6 alineatul (3).

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6 b

 

Autorizarea excluderii ofertelor care cuprind bunuri sau servicii care nu fac obiectul unor acorduri pentru contractele cu o valoare estimată egală cu sau mai mare de 5 000 000 EUR

 

Comisia evaluează decizia autorităților/entităților contractante de a exclude din procedurile de atribuire a contractelor, în temeiul articolului 6 alineatul (1), ofertele care cuprind bunuri sau servicii originare din afara Uniunii pentru contractele cu o valoare estimată egală cu 5 000 000 EUR sau superioară.

 

Comisia aprobă excluderea planificată în următoarele cazuri:

 

(a) dacă acordul internațional privind accesul pe piață în domeniul achizițiilor publice existent între Uniune și țara din care sunt originare bunurile și/sau serviciile conține, pentru bunurile și/sau serviciile pentru care este propusă excluderea respectivă, rezerve explicite privind accesul pe piață formulate de Uniune;

 

(b) dacă nu există un acord precum cel menționat la litera (a), iar țara terță menține măsuri restrictive referitoare la achiziții care duc la o lipsă de reciprocitate substanțială în privința deschiderii pieței între Uniune și țara terță în cauză.

 

În sensul literei (b), se consideră că lipsește o reciprocitate substanțială atunci când măsurile restrictive referitoare la achiziții duc la discriminări grave și repetate ale operatorilor economici, bunurilor și serviciilor din Uniune.

 

Comisia nu aprobă o excludere planificată dacă aceasta ar încălca angajamentele privind accesul pe piață asumate de Uniune prin acordurile internaționale încheiate.

 

(3) Atunci când evaluează dacă există o lipsă de reciprocitate substanțială, Comisia analizează următoarele elemente:

 

(a) măsura în care legislația în materie de achiziții publice din țara în cauză asigură transparența în conformitate cu standardele internaționale în domeniul achizițiilor publice și împiedică discriminarea bunurilor, a serviciilor și a operatorilor economici din Uniune;

 

(b) măsura în care autoritățile publice și/sau entitățile contractante individuale mențin sau adoptă practici discriminatorii față de bunurile, serviciile și operatorii economici din Uniune.

 

(4) Comisia adoptă un act de punere în aplicare privind aprobarea sau respingerea excluderii planificate în termen de două luni începând cu prima zi lucrătoare care urmează datei la care Comisia primește notificarea. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2). Această perioadă poate fi prelungită cu maximum două luni în cazuri justificate corespunzător, în special dacă informațiile conținute în notificare sau în documentele anexate la aceasta sunt incomplete sau inexacte ori dacă faptele raportate suferă modificări substanțiale. Dacă, la sfârșitul acestei perioade de două luni sau a perioadei prelungite, Comisia nu a adoptat nicio decizie, nici de aprobare, nici de respingere a excluderii, se consideră că excluderea a fost respinsă de Comisie.

 

(5) Înainte de a lua o decizie în temeiul alineatului (4), Comisia trebuie să audieze ofertanții și autoritățile/entitățile contractante în cauză.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O autoritate/entitate contractantă poate să nu dezvăluie informații a căror comunicare ar împiedica punerea în aplicare a legislației, ar fi contrară în alt mod interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale operatorilor economici, publici ori privați, sau ar putea afecta concurența loială dintre aceștia.

eliminat

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În special, Comisia ia în considerare dacă au fost aprobate, în temeiul articolului 6 alineatul (3) din prezentul regulament, o serie de excluderi planificate.

În special, Comisia ia în considerare dacă au fost aprobate, în temeiul articolului 6a alineatul (4) din prezentul regulament, o serie de excluderi planificate.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Ancheta menționată la alineatul (1) se desfășoară pe baza criteriilor stabilite la articolul 6.

(2) Ancheta menționată la alineatul (1) se desfășoară pe baza criteriilor stabilite la articolul 6b alineatele (2) și (3).

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia analizează dacă măsurile restrictive referitoare la achizițiile publice sunt menținute de țara terță în cauză pe baza informațiilor furnizate de părțile interesate și de statele membre și/sau a faptelor constatate de Comisie în timpul anchetei desfășurate, iar evaluarea situației trebuie să se încheie în termen de nouă luni de la inițierea anchetei. În cazuri justificate corespunzător, acest termen poate fi prelungit cu trei luni.

(3) Comisia analizează dacă măsurile restrictive referitoare la achizițiile publice sunt menținute de țara terță în cauză pe baza informațiilor furnizate de părțile interesate și de statele membre și/sau a faptelor constatate de Comisie în timpul anchetei desfășurate, iar evaluarea situației trebuie să se încheie în termen de nouă luni de la inițierea anchetei.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cazul în care, în urma anchetei externe în materie de achiziții, concluzionează că pretinsele măsuri restrictive referitoare la achizițiile publice nu sunt menținute de țara terță în cauză, Comisia adoptă o decizie prin care pune capăt anchetei. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia analizează dacă măsurile restrictive referitoare la achizițiile publice sunt menținute de țara terță în cauză pe baza informațiilor furnizate de părțile interesate și de statele membre și/sau a faptelor constatate de Comisie în timpul anchetei desfășurate, iar evaluarea situației trebuie să se încheie în termen de șase luni de la deschiderea anchetei. În cazuri justificate corespunzător, acest termen poate fi prelungit cu două luni.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care, în urma anchetei externe privind achizițiile, concluzionează că presupusele măsuri restrictive referitoare la achizițiile publice nu sunt menținute de țara terță în cauză, Comisia adoptă o decizie prin care pune capăt anchetei. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2).

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când se constată, în urma unei anchete, că o țară terță menține măsuri restrictive referitoare la achiziții, iar Comisia consideră că interesul UE justifică acest lucru, aceasta invită țara terță să participe la consultări pentru a asigura posibilitatea operatorilor economici, a bunurilor și a serviciilor din Uniune de a participa la procedurile de achiziții pentru atribuirea de contracte de achiziții publice în țara respectivă în condiții nu mai puțin favorabile decât cele acordate bunurilor, serviciilor și operatorilor economici naționali din țara respectivă, precum și cu scopul de a asigura aplicarea principiilor transparenței și al tratamentului egal.

Atunci când se constată, în urma unei anchete, că o țară terță menține măsuri restrictive referitoare la achiziții, Comisia invită țara terță să participe la consultări pentru a asigura posibilitatea operatorilor economici, a bunurilor și a serviciilor din Uniune de a participa la procedurile de achiziții pentru atribuirea de contracte de achiziții publice în țara respectivă în condiții nu mai puțin favorabile decât cele acordate bunurilor, serviciilor și operatorilor economici naționali din țara respectivă, precum și cu scopul de a asigura aplicarea principiilor transparenței și al tratamentului egal.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă măsurile de remediere/corective luate de țara terță în cauză sunt anulate, suspendate sau puse în aplicare în mod inadecvat, Comisia poate:

Dacă măsurile de remediere/corective luate de țara terță în cauză sunt anulate, suspendate sau puse în aplicare în mod inadecvat, Comisia are obligația de a:

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Dacă, după inițierea unei consultări, reiese că cel mai adecvat mod de a pune capăt unei practici restrictive privind achizițiile este încheierea unui acord internațional, se poartă negocieri în conformitate cu dispozițiile articolelor 207 și 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În cazul în care o țară s-a angajat în negocieri importante cu Uniunea Europeană în ceea ce privește accesul pe piață în domeniul achizițiilor publice, Comisia poate adopta un act de punere în aplicare care să prevadă că bunurile și serviciile din respectiva țară nu pot fi excluse din procedurile de atribuire a contractelor în temeiul articolului 6.

(4) Dacă, după inițierea unei consultări, reiese că cel mai adecvat mod de a pune capăt unei practici restrictive privind achizițiile este încheierea unui acord internațional, se poartă negocieri în conformitate cu dispozițiile articolelor 207 și 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În cazul în care o țară a extins și facilitat într-o măsură semnificativă accesul ofertanților din UE pe propria sa piață a achizițiilor publice, Comisia poate adopta un act de punere în aplicare care să prevadă că bunurile și serviciile din respectiva țară nu pot fi excluse din procedurile de atribuire a contractelor în temeiul articolului 6.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Comisia poate pune capăt consultării dacă țara în cauză își asumă angajamente internaționale convenite cu Uniunea în oricare dintre cadrele următoare:

eliminat

(a) Aderarea la Acordul OMC privind achizițiile publice;

 

(b) Încheierea unui acord bilateral cu Uniunea care să includă angajamente privind accesul pe piață în domeniul achizițiilor publice;

 

(c) Extinderea propriilor angajamente privind accesul pe piață asumate în cadrul Acordului OMC privind achizițiile publice sau al unui acord bilateral încheiat cu Uniunea în cadrul respectiv.

 

Consultarea poate de asemenea să se încheie dacă sunt încă menținute măsuri restrictive referitoare la achiziții în momentul în care sunt asumate aceste angajamente, atât timp cât acestea includ dispoziții detaliate referitoare la eliminarea treptată a practicilor respective.

 

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Dacă o consultare cu o țară terță nu duce la rezultate satisfăcătoare în termen de 15 luni de la data la care a început consultarea cu țara terță, Comisia pune capăt consultării și are în vedere posibilitatea de a acționa în temeiul articolului 10 în vederea adoptării unui act de punere în aplicare prin care să se limiteze accesul bunurilor și al serviciilor originare dintr-o țară terță.

(6) Dacă o consultare cu o țară terță nu duce la rezultate satisfăcătoare în termen de 12 luni de la data la care a început consultarea cu țara terță, Comisia pune capăt consultării și are în vedere posibilitatea de a acționa în temeiul articolului 10 în vederea adoptării unui act de punere în aplicare prin care să se limiteze accesul bunurilor și al serviciilor originare dintr-o țară terță.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Dacă se constată, în cadrul unei anchete efectuate în temeiul articolului 8 și după urmarea procedurii prevăzute la articolul 9, că măsurile restrictive referitoare la achiziții adoptate sau menținute de țara terță respectivă duc la o lipsă de reciprocitate substanțială în privința deschiderii pieței între Uniune și țara terță, astfel cum se menționează la articolul 6, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a limita temporar accesul bunurilor și al serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri, originare dintr-o țară terță. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2).

(1) Dacă se constată, în cadrul unei anchete efectuate în temeiul articolului 8 și după urmarea procedurii prevăzute la articolul 9, că măsurile restrictive referitoare la achiziții adoptate sau menținute de țara terță respectivă duc la o lipsă de reciprocitate substanțială în privința deschiderii pieței între Uniune și țara terță, astfel cum se menționează la articolul 6b alineatul (3), Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a limita temporar accesul bunurilor și al serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri, originare dintr-o țară terță. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2).

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Retragerea sau suspendarea măsurilor

Reînnoirea, retragerea sau suspendarea măsurilor

Justificare

Este necesar să fie adăugat un proces de revizuire.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă Comisia consideră că motivele care justifică măsurile adoptate în temeiul articolului 9 alineatul (4) și al articolului 10 nu se mai aplică, Comisia poate adopta un act de punere în aplicare în scopul de:

După ce a verificat că nu se mai aplică motivele care au justificat măsurile adoptate în temeiul articolului 9 alineatul (4) și al articolului 10, Comisia adoptă un act de punere în aplicare în scopul de:

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În temeiul deciziei sale prevăzute la articolul 10 alineatul (1), Comisia monitorizează în mod regulat situația din țara terță în cauză și prezintă anual rapoarte Parlamentului European și Consiliului cu privire la adoptarea unor măsuri de remediere/corective.

Justificare

Această adăugare permite o revizuire anuală a situației din țara terță.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care consideră că motivele care justifică măsurile adoptate în temeiul articolului 9 alineatul (4) și al articolului 10 încă se aplică la sfârșitul perioadei temporare prevăzute la articolul 10 alineatul (1), Comisa poate adopta un act de punere în aplicare pentru a reînnoi măsurile pe o perioadă suplimentară de maximum cinci ani care se prelungește ulterior o dată la cinci ani

Justificare

Acest amendament prevede un proces de reînnoire a măsurilor adoptate la articolul 9 alineatul (4).

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) aplicarea măsurii ar duce la o creștere disproporționată a prețului sau a costurilor contractului.

eliminat

PROCEDURĂ

Titlu

Accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice din Uniune și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țările terțe

Referințe

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

20.4.2012

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

JURI

20.4.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Raffaele Baldassarre

25.4.2012

Examinare în comisie

21.2.2013

29.5.2013

20.6.2013

 

Data adoptării

17.9.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Olle Schmidt

 • [1]  Pentru a aprofunda acest subiect, a se consulta: Parlamentului European, DG EXPO (2012): Achizițiile publice în comerțul internațional, p. 10-11.
 • [2]  În China, de exemplu, au fost introduse clauze „buy local” în articolul 10 din Legea guvernamentală privind achizițiile publice, promulgată în 2003. Această politică protecționistă a fost înăsprită ulterior de guvernul de la Beijing în 2007, prin adoptarea a două decrete care restrâng posibilitatea de achiziții publice de produse străine. În Statele Unite, în schimb, American Recovery and Reinvestment Act (Legea americană privind redresarea și reinvestirea) a întărit măsurile protecționiste, de tip „Buy American”, introduse în urmă cu circa 70 de ani în urma așa-numitei Mari Depresiuni Guvernul brazilian a modificat Legea privind achizițiile publice în 2010, oferindu-le autorităților contractante posibilitatea de a rezerva o marjă de 25% bunurilor și serviciilor produse în totalitate sau parțial în Brazilia. Cf.: Parlamentului European, DG EXPO (2012): Achizițiile publice în comerțul internațional, p. 22-30. A se vedea, de asemenea: Comisia Europeană (2012): Evaluarea impactului propunerii de regulament examinate, p. 10-14.
 • [3]  Aceasta afectează în special sectorul feroviar și pe cel al construcțiilor. A se consulta Evaluarea impactului realizată de Comisia Europeană SWD(2012) 57 final.
 • [4]  A se vedea Concluziile Consiliului European din 16 septembrie 2010 și 29 iunie 2012.
 • [5]  A se vedea Rezoluția Parlamentului European din 4 mai 2011 referitoare la accesul egal la piețele din sectorul public din UE și din țările terțe și la revizuirea cadrului juridic privind achizițiile publice, inclusiv concesionările (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-0284+0+DOC+XML+V0//RO).
 • [6]  În aceste situații, Comisia evaluează excluderea și, în cazul în care nu aprobă decizia autorităților naționale competente, comunică faptul că nu este de acord în termen de trei săptămâni.
 • [7]  Punctul 4 din Rezoluția Parlamentului European din 4 mai 2011 referitoare la accesul egal la piețele din sectorul public din UE și din țările terțe și la revizuirea cadrului juridic privind achizițiile publice, inclusiv concesionările, are următorul conținut: „invită Comisia (...) să evalueze problemele asociate cu ofertele ce propun prețuri extrem de scăzute și să propună soluții adecvate;”.
 • [8]  Din rațiuni de coerență juridică, raportorul pentru aviz consideră oportun să se prevadă același grad de automatism în ceea ce privește revocarea sau suspendarea măsurilor restrictive, care trebuie să înceteze să mai aplice după ce Comisia a verificat că nu se mai aplică motivele care au justificat adoptarea măsurilor în cauză (lipsa de reciprocitate substanțială).

PROCEDURĂ

Titlu

Accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice din Uniune și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țările terțe

Referințe

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Data prezentării la PE

21.3.2012

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

20.4.2012

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

DEVE

20.4.2012

EMPL

20.4.2012

ITRE

20.4.2012

IMCO

20.4.2012

 

JURI

20.4.2012

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ITRE

23.4.2012

 

 

 

Comisie(i) asociată(e)

Data anunțului în plen

IMCO

25.10.2012

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Daniel Caspary

25.4.2012

 

 

 

Examinare în comisie

27.11.2012

23.1.2013

20.3.2013

28.5.2013

 

17.6.2013

17.9.2013

5.11.2013

 

Data adoptării

28.11.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

10

1

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaș, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Membri supleanți prezenți la votul final

Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Phil Bennion, Jutta Haug, Anthea McIntyre, Katarína Neveďalová, Marc Tarabella, Nikola Vuljanić, Roberts Zīle

Data depunerii

10.12.2013